SNFS 1987:7

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Naturvård

ISSN 0347-5301

SNFS 1987:7

NV:29

Utkom från

trycket den 23

december 1987

Kungörelse med föreskrifter om ABISKO nationalpark;

utfärdad den 18 december 1987.

Med stöd av 4 § nationalparksförordningen (1987:938) meddelar

Naturvårdsverket följande föreskrifter för nationalparken enligt 5

1

§ andra

stycket naturvårdslagen (1964:822).

Inom nationalparken är det förbjudet att

− anordna upplag

− dra fram mark- eller luftledning

− anlägga stig eller väg

− uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning

− bedriva militär övningsverksamhet

− företa vetenskapliga undersökningar

− bedriva kommersiell verksamhet

− gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt

skada mark och block

− bortföra mineral eller annat geologiskt material

− bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris och

buskar

− inplantera växt- eller djurart

− plocka eller gräva upp växter

− insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt störa

djurlivet

− jaga eller fiska

− använda motordrivet fordon utanför anvisade vägar, parkeringsplatser eller

skoterleder

− landa med luftfartyg

− använda motorbåt

− tälta annat än på anvisad plats

− rida

− medföra hund

− under tiden 1 maj-31 juli beträda markerat land- och vattenområde i

Abiskojåkkas delta

1 Senaste lydelse 1986:262.

− sätta upp tavla, affisch e dyl

− ordna orienteringskontroller eller markerade spår

Naturvårdsverket kan - om särskilda skäl föreligger - meddela undantag från

angivna föreskrifter.

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att

− personal som är bemyndigad av nationalparksförvaltaren utför åtgärd enligt

fastställd skötselplan

− tjänsteman i tjänsteärende angående rennärings-, polis-, eller

nationalparksförvaltningsärende använder motorbåt, terrängskoter på

snötäckt mark eller landar med luftfartyg. Anmälan om nämnda ärenden

skall ske till nationalparksförvaltningen innan genomförandet

− tjänsteman i tjänsteärende angående sjukvårds- eller räddningsärende

använder erforderligt fordon. Anmälan om nämnda ärenden skall ske till

nationalparksförvaltningen om möjligt innan genomförandet, i annat fall

snarast efter utfört uppdrag

− medlem i Rautasvuoma sameby i samband med renskötselarbete eller

husbehovs- och yrkesfiske använder motorbåt, terrängskoter på snötäckt

mark eller landar med luftfartyg

− plocka bär och svamp

− ta torra grenar och kvistar för att göra upp eld eller ordna skydd

− medföra kopplad hund under tiden 1 januari-30 april inom hela

nationalparken. Vidare är det under hela året tillåtet att medföra kopplad

hund på vägar och markerade leder samt i omedelbar närhet till

turiststationen och Abiskojaurestugorna

− färdas med motorbåt på Torneträsk med undantag för område med

beträdnadsförbud.

__________

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1988.

STATENS NATURVÅRDSVERK

VALFRID PAULSSON

Gunnar Rasmusson

(Enheten för naturskydd)