SNFS 1989:11

1

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Naturvård

ISSN 0347-5301

Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1987:13)

med föreskrifter om Sånfjällets nationalpark;

beslutad den 15 juni 1989.

SNFS 1989:11

NV:46

Utkom från trycket

den 21 juli 1989

Omtryck

Med stöd av 4 § nationalparksförordningen (1987: 938) föreskriver statens

naturvårdsverk att kungörelsen (SNFS 1987:13) med föreskrifter om Sånfjäl-

lets nationalpark skall ha nedan angivna lydelse.

Inom nationalparken är det förbjudet att

-

anordna upplag

-

dra fram mark- eller luftledning

-

anlägga stig eller väg

-

uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning

- bedriva

militär

verksamhet

-

gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt

skada mark och block

-

bortföra mineral eller annat geologiskt material

-

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris

och buskar

-

plocka eller gräva upp växter

-

inplantera växt- eller djurart

-

insamla eller fånga insekter, fiskar eller andra djur eller på annat sätt

störa

djurlivet

-

jaga eller fiska

- använda motordrivet fordon utanför anvisade vägar och parkerings-

platser

-

ställa upp husvagn

- landa

med

luftfartyg

-

flyga närmare marken än 300 meter

- rida

-

medföra okopplad hund

-

sätta upp tavla, affisch eller dylikt

-

ordna orienteringskontroller eller markerade spår

-

utföra kalkning, dock får, efter tillstånd av naturvårdsverket, kalkning

ske i vetenskapligt syfte inom särskilt avgränsat område.

SNFS 1989:11

NV:46

2

Naturvårdsverket kan - om särskilda skäl föreligger - meddela undantag

från angivna föreskrifter.

Vidare är det förbjudet att utan naturvårdsverkets tillstånd

-

företa vetenskapliga undersökningar

-

bedriva kommersiell verksamhet

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att

- personal som är bemyndigad av nationalparksförvaltaren utför åtgärd

enligt fastställd skötselplan

-

tjänsteman i nationalparksförvaltningsärende använder terrängskoter på

snötäckt mark eller landar med luftfartyg

-

tjänsteman i sjukvårds-, polis, eller räddningsärende använder erforder-

ligt fordon. Anmälan om nämnda ärenden skall ske till nationalparks-

förvaltningen om möjligt innan genomförandet, i annat fall snarast efter

utfört uppdrag

-

plocka bär och svamp

-

ta torra grenar eller kvistar för att göra upp eld eller ordna skydd

-

fiska i Valmen. I den del av nationalparken som ingår i Hedevikens

fiskevårdsområde får fiske endast ske enligt bestämmelserna för fiske-

vårdsområdet.

__________

Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag, då kungörelsen

enligt uppgift på den utkommit från trycket.

STATENS NATURVÅRDSVERK

VALFRID PAULSSON

Rune

Frisén

(Naturresursavdelningen)