SNFS 1990:14

Föreskrifterna omfattar dock inte kontroll av inliltrationsanläggningar och markbäddarl

Statens naturvårdsverks

f örf attningssamling

Miljöskydd

ISSN omsml A

Kungörelse

med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och

markrecipient från anläggningar för behandling av av—

loppsvatten från tätbebyggelse;

beslutad den 24 augusti 1990.

Med stöd av 175 andra punkten miljöskyddsförordningen ( 1989:364 )

föreskriver statens naturvårdsverk Följande.

'l'illänlpningsområde

l 5 Dessa föreskrifter omfattar kontroll av utsläpp lill vatten- eller mark-

recipienl från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyg—

gelse med mer än 200 invånare eller från sadan bebyggelse med färre antal

invånare, om föroreningsmängden i avloppsvattnet motsvarar minst den

mängd som härrör från mer än 200 personckvivalcnter (pc). Föreskrifterna

omfattar dock inte kontroll av inliltrationsanläggningar och markbäddarl

Skyldighet att utöva könlroll av miljöfarlig verksamhel kan även följa av

Föreläggande om kontroll enligt kontrollprogram enligt 39 aå och 435

miljöskyddslagen (1969: 387) och av föreläggande att utföra undersökning-

ar enligt 43 & nliljöskyddslagcn.

Fran och med den 1 juli 1991 gäller även bcstämnlelserna i statens

naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid

ackrediterade laboratorier m. m. (SNFS 1990: 11, MS: 29).

Delinitinner

2 5 I dessa föreskrifter används följande beteckningar lned angiven bety-

dclsc.

Beteckning Betydelse

Anslutning För anläggningar med lillständ, eller

med "dispens" enligt 106 andra stycket

lniljöskyddslagen i dess lydelse före

1981-07-01, definieras i dessa föreskrifter

anslutning som lillstandsgivell respektive

dispensprövad anslutning.

För övriga anläggningar deflnieras anslut-

ning söm dimensionerad anslutning.

SNFS 1990: 14

MS:32

Utkom från trycket

den 4 december 1990

SNFS 1990: 14

MS: 32

Beleckning

Blzllldprclv

Bräddat avloppsvatten

Dygnsprov

Flödesproportionell provtag—

ning

Likvärdig lnetod eller mät-

anordning

Personekvivalenter (pe)

Verksamhetsutövare

Betydelse

Prov på avloppsvatten som bereds av ett

antal delprov (kallas även samlillgsprov).

Avloppsvatten sonl vid enstaka tillfällen

(t.ex. vid överbelastning) avleds (bräd-

dar) for att avlasta magasin, bassäng eller

ledning.

Blandprov som beretls genom provtag-

ning under ell dygn. Vid kontroll av bräd-

dat avloppsvatten avser dygn den del av

dygnet som bräddningen varar.

Provtagning av blandprover, bestående

av ett antal delprover, som tas på ett så—

dant sätt att de enskilda blandprovens vo-

lym är proportionell mot Vallcnllödet un-

der respektive provtagningsperiod.

Provningsmctod eller mätanordning som

ger samma resultatniva och har minst lika

god repeterbarhet som den föreskrivna

metoden eller anordningen (den likvärdi-

ga metoden eller mälanordningen far an-

vändas onl verksamhetsutövaren kan visa

att den likvärdiga metoden eller anord-

ningen uppfyller dessa krav).

Antalet personekvivalenter deflnieras här

som kvoten mellan per dygn till avlopps-

reningsverket inkommande mängd bioke—

miskt oxiderbara ämnen (BOD7, arsme-

delvärde) och den specifika förorenings—

mängden, 70 g BOD7/person och dag.

Den eller de fysiska eller juridiska perso-

n(er), som i det enskilda fallet är ansva—

rig(a) for den miljöfarliga verksamheten.

För verksamheter mcd tillstånd enligl

miljöskyddslagen är verksamhetsutöva-

ren den som har fått eller har övertagit

tillstandel.

Kontrollparametrar och kontrollmetoder

3 & Kontrollen skall avse utsläppta mängder per kalenderår av nedanstå-

ende paranletrar:

l. kemisk oxygenförbrukning (CODG),

totalfosfor (P—tot),

totalkväve (N-tot),

PPS—'!”

biokenlisk oxygenRirbrukning under sju dygn (BODy),

för avloppsreningsverk med anslutning större än 10000 pe, dessutom

anlmoniumkväve (ammoniumnitrogen, NH,-N) samt

6. för avloppsrcttiltgsverk nled anslutning större ätt 20000 pe. dessutom

kvicksilver (Hg), kadnllum (Cd), bly (Pb). koppar (Cu), zink (Zn),

krom (Cr) och nickel (Ni).

4 & Kontrollen skall bedrivas enligt nedan.

!. UIs/äppfräll avlappsrwtirlngtlrk med anslut/img större än 20000 pe

a) behandlat utgående , kontinuerlig mätning och registrering av

avloppsvatten: flödc samt

, flödesproporlionell provtagning

b) bräddat avloppsvatten , kontrolleras enligt la.

i avloppsreningsverkct:

2. Utsläpp från avloppxrmmngerk med anslutning mel/ml 2001 och

20 000 pe

a) behandlat utgående , kontinuerlig mätning och registrering av

avloppsvatten: llöde sanlt

, tlödesproportionell provtagning

b) bräddatavloppsvattcn * bestämning av bräddningsfl'ekvens res-

i avloppsreningsverkct: pektive bräddad volym per br'a'ddningstill—

fällc med hjälp av kontinuerlig mätning

och registrering samt

, tidsproportionell provtagning. där ett

delprov tas ut var tionde minut under ti—

den För bränningen.

3. Uls/äppji'årt avloppsrertulgtrerk med arts/tuning Ine/hm 50!

och 2 000 pe

a) behandlat utgående _ kontinuerlig mätning och registrering av

avloppsvatten: de samt

_— flödcsproportioncll provtagning

b) bräddatavloppsvattcn bestämning av bräddningsfrekvens res—

i avloppsreningsverket: pektive bräddad volym per bräddnillgstill-

l'a'lle med hjälp av kontinuerlig mälning

och registrering

4. Uls/äppji'a'n avlopptrmltrtgt'twk med alleIt/tlillg mellan 201 orlz 500 pe

behandlat utgående _ tidsproportionell provtagning» där ett

avloppsvatten: delprov tas ut var tionde minut.

5. Utsläpp/rån urlappslr'drlingsnäl

bräddat avloppsvatlen: —— bestämning av bräddad volym, nled hjälp

av mätning eller beräkning.

Flödesmätning och volymbestäntntng samt provtagning och analys av

ultagna prover från avloppsrelllvlgsverk skall utföras enligt 5f1955 och

enligt bestämmelserna i bilagan till denna kungörelse. Provtagning av

utgående behandlat avloppsvatten skall ske efter sista bchandlingssteget

och före eventuell desinftccl'tng. Alternativa mät- och analysmetoder res—

pektite mätattordningar kan användas i stället för de föreskrivna, under

tt , totala

SNFS 1990: 14

MS: 32

SNFS 1990: 14

MS: 32

förutsättning att verksamheisutövaren kan visa att metoderna eller anord—

ningarna är likvärdiga vid kontroll av aktuellt avloppsvatten.

Provutlag och vattennnnlys

5 & Provtagning och vattenanalys skall ske enligt tabell 1 och 2. Provtag-

ning och analys av bräddat avloppsvatten enligt 4 & punkt lb och 2b skall

ske under varje bräddningstillfa'lle. ] tabell 2 avser dygnsproi och vecko—

prov ett samlingsprov som tas under den del av dygnet respektive veckan

som bräddnlngen varar. Begreppet vecka avser den tid av veckan som

bräddningen varar.

Tabell 1. Utgående behandlat avloppsvatten

Kontroll Proviyp och .nmtagntngsrrckxcns vid avloppsrenlngswrk med

parameter olika nnsltttmng tpe)

2014 2001f IOOUIf > 20000

2000 10000 20000

mot, 4 tip/nr 2 tin/manad 2 tip/manad z tip/månad

Boo, B dp/år 2 dry/månad 2 tlp/mtnnn l dplxetka

runt & tip/ar 2 dp/manad 2 (lp/manad l Vp/iccka

N—tot x tin/at 2 tip/mattan 2 tip/månad 1 dplxecka

Nin-N , _ 2 dp/månad l tin/tecka

Hg. ca. Pb, , , _ l Vp/lnÅnati

ctt. 7.n, Cr

nclt Ni

Tabell 2. Bräddat avloppsvatten enligt 4 5 punkt lb och 2n.

Kontroll Provnr) och provtagntngsfrcktens vid avloppsremngsxcrk med

parameter oltkn anslutning iDc)

200l4 mom, > 20000

10000 20000

coocr I dp/xecka l tlp/xccka l ill/Vecka

5007 [ (ip/Neck?! [ (lp/vecka [ dl)/tecka

P»tot l tip/vecka l tip/vecka l vp/iccka

N-lot | (ip/Vecka [ dplxecka [ (lp/vecka

NHyN * [ zip/tecka [ dp/Xctkil

Hg. Cd, Pb, , , l tp/reckn

Cu, Zn, Cr

och Nl

d dygnsprov

ip veckoprov

6 & Dygnsprov och veckoprov skall. utom när det gäller veckoproi för

analys med avseende på P—tot i utgående behandlat avloppsvatten och

vcekoprov av bräddat avloppsvatten från avloppsreningsverk med anslut—

ning större än 20000 pe. tas ut under alternerande veckodagar respektive

veckor, enligt ett på förhand fastlagt provtagningsschema. Provtagnings-

schemat skall utformas på sadant sätt att kontrollen ger ett resultat. som är

representativt för utsläppet under året.

7 5 Veekoprov skall beredas genom att sju dygnsprover tagna i en följd

under respektive vecka blandas i proportion till deti avloppsvattenmängd

som har släppts ut under respektive provtagningsdygn,

8 & Ont det inte är möjligt att analysera veckoprov som tas för analys

med avseende på CODCr inom ett dygn efter avslutad veckoprovlagning,

skall proverna djupirysäs omedelbart efter provtagningen. Om det inte är

möjligt att analysera dygnsprov som tas för analys nted avseende på BOD,

och NHt—N inom ett dygn samt med avseende på N-tot inom tre dygn eller

avslutad provtaglnng, skall proverna djupirysas omedelban etter provtag-

ningen.

I övrigt skall alla uttagna prover hanteras i enlighet nted bestämmelserna

i bilagan.

9 5 Vid transpolt av vattenprover till utomstående analyslaboratorium

skall proverna paketeras eller förvaras på sådant sätt att de kan hallas

nedkylda under transporten.

10 5 Analys skall utföras enligt bestämmelserna i bilagan. Analys skall

utföras på osedimenterade och oiiltrerade prov.

Mätutrustning och mätpluts

11 5 Vid mätning och registrering av flöde enligt 4 5 punkt Ia, lb, 221 och

Ja skäll nedanstående typer av mätutrustning användas:

i, [ öppna rännor och kanaler skall mätning av llöde ske med hjälp av

a) in mer eller skarpkantade mätskibord i kombination med eko-

lodsgiv re. bttbbelrörsgivare eller tryekgivare, eller

b) hastighets/t'yllnadshöjdsmätare (v—h-mätare) eller

e) andra likvärdiga mätanordningar.

2. I fyllda rörledningar skall mätning av tlöde ske med hjälp av

a) dineretistry'ckmätare, elektromagnetiska mätare, akustiska mätare,

eller

b) andra likvärdiga inätanordningar.

12 5 Vid flödesmätning i öppna rännor och kanaler gäller dessutom

följande regler:

]. Den tillgängliga fallhöjden for vattnet i den del av rännan eller kanalen

som utnyttjas för tlödesmätning skall vara så stor att fritt flöde erhålles,

dvs. nivan vid mätstället (ar inte påverkas av nivafo'rhallandena ned—

ströms.

Z. Strömningsforhallandena i mätpunkten skall vara lugna, utatt turbu—

lens. Hastlghetsfordelningen över rännans eller kanalens tvärsnitt skall

varajämn.

3. För mätskibord respektive mä ännor skall följande dokumenteras:

a) för rektangulära mätskibord: sklbordsöppnlngens bredd,

b) for triangulärt mätsklbord: skibordsöppningens vinkel och

e) för mätrännor: bredden i rännans förträngning.

SNFS 1990: 14

MS: 32

SNFS 1990: 14

MS: 32

13 5 Alla typer av mätanordningar för Hödesmätningi slutna rörledning—

ar skall vara installerade på ett sätt som säkerställer att mätsektionen alltid

går fylld med vatten.

14 & Vid flödesmätning i såväl öppna rännor och kanaler som slutna

rörledningar skall ilödesmätarcns mätomräde vara anpassat till det norma-

la avloppsvattentlödct vid anläggningen.

15 & Bestämning av volym bräddar avloppsvatten enligt 45 punkt 2b

och 3b satnt i förekommande fall enligt 4 5 punkt 5 skall ske med hjälp av

sådan typ av mätutrustning som anges i ll & samt med hjälp av anordning

för registrering av bräddningsfrekvens och mätare för bräddningens varak-

tighet eller med hjälp av annan likvärdig mätutrustning. Vid mätning av

volym bräddat avloppsvatten med hjälp av ekolodsgivarc, bubbelrörsgiva-

re eller tryckgivare behöver dock nta'tplatsen, till skillnad från vad som

sägs om flödesntätning enligt 11 & punkt la, inte vara utrustad med mät-

rännor eller mätskibord.

16 & Provtagning skall ske på ett sådant sätt att uttagna prov blir repre-

sentativa för det avloppsvatten som skall kontrolleras. Följande mättek-

niska förutsättningar skall vara uppfyllda:

]. Vattnet vid provtagningspunkten skall vara helt otnhlandat och utan

skiktningar.

Zi Tidsintervallen mellan uttagna delprov får inte överstiga tio minuter

vid norinaltlöde.

3, Provuppsamlingskärl för avloppsvatten skall under hela provtagnings-

perioden förvaras i kylskåp eller hallas nedkylt på annat lämpligt sätt.

Underhåll och funktionskontroll av mätutrustning

17 & Mätutrustningen skall underhållas och kontrolleras regelbundet en-

ligt ett fastlagt schema. sa att representativa mätresultat erhålles.

All utrustning för ilödesmätning, volymmätning och provtagning skall

hållas ren från beläggningar och kontrolleras nted avseende pä funktion.

18 5 Vid mätplatsen för Dödesmätning i öppna rännor och kanaler skall

det tinnas en noggrant avvägd ftxpunkt eller fast eentimeterskala för

avläsning av vattennivån i rännan eller kanalen vid kontroll av flödesmät-

ningsutrustningen.

19 5 Alla underhållsåtgärder och funktionskontroller skalljournalföras.

Rapportering

20 & Resultatet av kontrollen enligt dessa föreskrifter skall rapporteras

till länsstyrelsen eller miljö- och hälsoskyddsnämnden, om nämnden är

tillsynsmyndighet, minst en gång per kalenderår och vara tillsynstnyndiga

heten tillhanda senast den 31 mars.

Om verksamheten är av sådant slag som har beteckningen A i bilagan till

miljöskyddsförordningen (l9891364) skall kontrollresultatet även rappor-

teras till statens naturvårdsverk.

Rapporten skall innehålla följande uppgifter" för aktuellt kalenderår:

1. Av/uppsrenmgsiwrk mer! anslut/img nämt ("in 20 000 pe

a) behandlat utgående , flöde, redovisat som arsmedelvärde i ku—

avloppsvatten: bikmeter per dygn,

, llöde, redovisat som kubikmeter per är,

— halt av respektive kontrollparanteter en-

ligt 3 5, redovisat som årsmedelvärdc i

milligram per liter saint

total utsläppsniängd av respektive kont—

rollparameter enligt 3 _5, redovisat som ki-

l logram eller ton per år.

» b) bräddat avloppsvatten , antal bräddningar som skett under året,

i avloppsreningsverket: — vilken eventuell behandling som det bräd—

dade avloppsvattnet har genomgått,

bräddilo'de, redovisat som kubikmeter per

år,

i — halt av respektive kontrollparameter en—

ligt 3 &, redovisat som årsmedelvärde i

milligram per liter santt

_ total utsläppsmängd av respektive kont—

rollparanteter enligt 3 5, redovisat som ki-

logram eller ton per år.

2. Avloppsrmingivcl'k med wir/tuning mellan 2001 och 20 000 pe

a) behandlat utgående , tlöde, redovisat som årsmedelvärde i ku-

avloppsvatten: bikmeter per dygn,

— flöde, redovisat som kubikmeter per år,

_ halt av respektive kontrollparameter en-

ligt 3ä. redovisat sont årsmedclvärde i

milligram per liter samt

— total utsläppsmängd av respektive kon-

trollparameter enligt 35, redovisat som

kilogram eller ton per år

b) bräddat avloppsvatten antal bräddningar som skett under året,

( i avloppsreningsverket: , vilken eventuell behandling som det bräd-

dade avloppsvattnet har genomgått,

, bräddad mängd, redovisat som kubikme-

ter per år,

— halt av respektive kontrollparametei' en-

ligt 3 5, redovisat som arsmcdelvärde i

milligram per liter samt

— total utsläppsmängd av respektive kon—

trollparanicter enligt 35, redovisat som

kilogram eller ton per år.

3. Avloppsrmmgsvr'rk med ansIu/nilig mellan 501 ut'/i 2 000 [M

a) behandlat utgående — flöde, redovisat som årsntedelvärde i ku—

avloppsvatten: bikmeter per dygn,

SNFS 1990: 14

MS: 32

SNFS 1990: 14

MS: 32

-— flöde, redovisat som kubikmeter per år,

, halt av respektive kontrollparameter en-

ligt 3 5, redovisat som årsmedelvätde i

milligram per liter samt

— total utsläppsmängd av respektive kont—

rollparameter enligt 3 &, redovisat sont ki-

logram eller ton per år.

b) bräddat avloppsvatten — antal bräddningar som skett under året,

i avloppsreningsverket: * vilken eventuell behandling som det bräd-

dade avloppsvattnet har genomgått santt

* bräddad mängd, redovisat sorti kubikme-

ter pcr år.

4. /tl'Iappsmiingxverk nm] mir/lmling ine/Imi 201 och 500 pe

behandlat utgående * halt av respektive kontrollparameter en-

avloppsvatten: ligt 35, redovisat som arsmedelvärde i

milligrant per liter.

5. 11VIUUIJÅIFII/llllgliläl

bräddat avloppsvatten: _ antal bräddningar som skett tinder året,

_ plats eller platser" för bräddning(arna)

samt

— bräddad mängd. redovisat som kubikme-

ter per år.

För all rapportering enligt ovan gäller att om något eller några mätvär-

den saknas eller har uteslutits vid beräkningen av ovanstående uppgifter,

skall detta redovisas och motiveras.

21 5 Den som utövar miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillstånd

enligt miljöskyddslagen(1953: 387), skall rapportera kontrollresultatet ctt-

ligt 20 5 i samband med att miljörapport avges enligt 38 b ;; tnlljöskydds—

lagen.

Ansvar

22 5 Bestämmelser om ansvar på grtilld av överträdelse av dessa före—

skrifter finns i iniljöskytldslagen (1969: 387).

Undantag

23 & Statens naturvårdsverk kan medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

Ansökan om tlndaittag görs skriftligen hos statens naturvårdsverk.

Allniit'nns råd

24 & Statens naturvårdsverk har meddelat allmänna råd om tlödesmät-

ning respektive provtagning av avloppsvatten, som kan användas till väg-

ledning vid tillämpningen av dessa föreskrifter.

Under år 1992 nteddclar statens naturvårdsverk allmänna råd om kont-

roll av bräddat avloppsvatten från avloppsledningsnät.

é

Bilaga

Metoder som skall användas vid provhantering och analys av av-

loppsvattenprnver enligt 3— 10 55.

Paragran Föreskrlvertanalysntetod

3 5, Svensk standard SS 02 8] 42, utgåva ], l978—ll-15. Vattenundcrsök-

punkt [ ningar _ Besiattttting av kettttsk oxygenrdllltttkning itos vallen _

concr oxidation med dikroniat

3 Q, Svensk standard SS 02 81 43. utgåva ], [979-02715. Vattenllndersdke

punkt 2 ningar , Bestämning av biokemisk Oxygenférbrukning, BOD, itos

vatten _ Utspädntngsmetod. Analysen skal] avse biokemisk oxygen-

roturttkning under sin dygn, BOD, Nitt-iftkationsitamtnare (Al U)

skall tillsattas vid analysen

3 5, Svensk standard SS 02 at 27, utgåva 2, |984-04'0l. Vattenuttdcrsök-

punkt 3 ningnr _ Bestämning av toiairdsi'or i vatten , UDpSItllnltig med

petoxodisulfai

3 _5. Svensk standard sis 02 81 31, utgåva 1, [976—02715.Vatlcitunderso'ke

punkt 4 ningar. Bestämning av koncentraltdn av nitrngettrotentngar i vatten.

Oxidntton med pctotddtsutrnt

3 5. Svensk standard sis 02 81 34, tttgavn i. 1976702715. Vattenundersöke

punkt 5 ningar. nestattttting av anttnontumnitt-ogcnkottcetttrttltdn Itos vatten

3 5. Analys med atsccnde på kttckstiver:

punkt 6 Svensk standard SS 02 8] 75, utgåva 1, [989'Ol—15. Vatlcnundclsök

ningar , Melallhaltt vatten. slant och sediment , Bestämning med

Ilaritlösaloinadsorpttonsspektrofolonictri , Speciella anvisningar for

kvickstlver

Analys med avseende på zink:

Svensk standard ss 02 81 50, utgavn ], 1980704r0l. Vattentmdclsök'

ningar , Metallllalt I vatten, slant oeit sediment _ laestttmntng med

alonladsorptionsspektrofolometrr t llnntmn , Allmänna principer

och regler samt

svensk standard ss 02 S] 52, utgåva ]. issoeotatlt Vattenundcis'ok-

ningar , Melallhalt I vatten, slant och sedirnen , nestatnntng med

atotnad pttonsspektt—nrotontetn I llantma , Speciella anvisningar

lör ittv,tnrn, kadtnntnt. koboll, koppar, nickel och zink.

3 g. Analys tried avseende på kadmium, bly, koppar. krom och nickel'

punkt 6 Sxensk standard ss 02 Kl 53, utgåva l. 198605'20.Vatteiiuitdersdke

ttlttgar — Metallitalt I vatten, slant och sedtntent * Bestatttning med

"(trillÖS alontadsorpiionsspckrrofototnctti Elektrotermisk atnuiise-

ring I gtafttttgn , Allmänna pnnciperoch regler samt

svensk standard SS 02 Kl 83. utgåva 1. [OBE-05720. Valtenundersck-

ningar —- Metalllialt i vatten, slant och sediment , Bestamning med

tlntttltis atontadsotpiionsspckirofolomctti , Elcklmlcniiisk aloltllse'

ting I grantttgn , Speciella anvisningar för aluminium, bly, jzlni,

kadmium, kobolt. koppar, krom, mangan och nickel

* Paragraf avser den paragraf och pttnkt I Föreskrifterna dar analvsparnmetctn

nämns Forsta gtngen.

Anmärkning

Svensk siaildard säljs av SIS —- Standardiseringskontitiissioncn i Sicrige,

BOX 3295. [03 66 STOCKHOLM, telefon 08/61352 00.

Som alternativ till de Fdreskrivna analysmetoderna får andra metoder

användas, under förutsättning att verksainhetsutövaren kan visa att metoe

derna är likvärdiga vid analys av aktuell typ av avloppsvatten.

Denna kungörelse träder i kraft

SNFS 1990: 14

MS: 32

SNFS 1990: 14 1. när det gäller 1—3 %, 4å Förslu slyckcl punkt la, Za, 33 och 4, 4å

MS:3Z andra stycket, 5 ätabell 1. 6— 10 %$, 14 5, 16 5 första stycket punkt 2, 17 5»

19 5, 20 & Försla och andra styckena, tredje stycket punkt la, 22, 33. 4 och

Gärdc slyckcl, 21—245åsaml bilagan den 1 januari 1991,

2. när det gäller 4 & försla stycket punkt 5 och 20 ålrcdje styckat punkt 5

den ljanumi 1993 och

3. iövrigl den [januari 1992.

STATENS NATURVÅRDSVERK

VALFRID PAULSSON

Ill'm'ik TidESll'ÖlVl

(Enheten för anläggningskontroll)

10 Novslsdvs "kava Stockholm 1930