SNFS 1990:2

Föreskrifter.

Statens naturvårdsverks

f örfattningssamling

Naturvård

ISSN mammi

Kungörelse om ändring" 1 kungörelsen (SNFS 1987: 17)

med föreskrifter om Ängsö nationalpark;

beslutad den 13 november 1989.

Med stöd av AQ nationalparksRirordningen (1987:938) föreskriver sta-

tens naturvårdsverk att kungörelsen (SNFS 1987: 17) med föreskrifter om

Ängsö nationalpark skall ha nedan angivna lydelse.

Inom nationalparken är det förbjudet att

, anordna upplag

dra fram mark- eller lultledning, rör eller ledning i vattnet eller på

havsbotten

» anlägga stig eller väg

— uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning

, bedriva militär övningsverksamhet

gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt

skada mark, block eller havsbotten

utföra muddring, tippning eller dumpning

bryta kvistar, fälla eller på annat Sätt skada levande eller döda träd, ris

och buskar

plocka eller gräva upp växter

—— beträda oslagen äng

inplantera växt- eller djurart

insamla eller fånga insekter eller andra djur eller på annat sätt störa

djurlivet

— jaga eller fiska

* använda motordrivet fordon

— landa med luftfartyg

tälta

göra upp eld

— medföra okopplad hund

, under tiden 1 februari— l5 augusti beträda, färdas eller uppehålla sig

inom det område (fågelskyddsomrade) som har markerats på kartbilaga

till denna kungörelse

sätta upp tavla, amsch eller dylikt

ordna orienteringsknntroller eller markerade spar.

Naturvårdsverket kan , om särskilda skäl föreligger — meddela undan-

tag från angivna Föreskrifter.

SNFS 1990: 2

NV:47

Utkom från trycket

den 3! januari 1990

SNFS 1990: 2

NV: 47

Vidare är det Förbjudet att utan naturvårdsverkets tillstand

, företa vetenskapliga undersökningar

— bedriva kommersiell verksamhet, såsom tex turisttraf'ik till ön.

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att

personal som är bemyndigad av nationalparksförvaltaren utför åtgärd

enligt fastställd skötselplan

plocka bär och svamp

— fiska med handredskap Detta är dock inte tillåtet inom ovannämnda

tagelskyddsomrade under tiden 1 februari—15 augusti.

Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag, då kungörelsen

enligt uppgift på den utkommit från trycket,

STATENS NATURVÅRDSVERK

VALFRID PAULSSON

Gunnar Rasmusson

(Enheten för naturskydd)

Bilaga till SNFS 1990: 2, NV:47

Adumsuddm

NATIONALPARKSGRÄNS

'” OMRÅDE MED TILURÄDESFÖRBUD UNDER

. TIDEN lFEERUARl - 15 AUGUSTI

Norstedts Tryckeri, Stockholm 990