SNFS 1990:3

Föreskrifter om Blå Jungfruns nationalpark skall ha nedan angivna lydelse,

Statens naturvårdsverks

f örfattningssamling

Naturvård

lSSN oumssm

Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1987: 20)

med föreskrifter om Blå Jungfruns nationalpark;

beslutad den l3 november 1989.

Med stöd av 45 nationalparkslörordningen (1987: 938) föreskriver sta-

tens naturvårdsverk att kungörelsen (SNFS 1987: 20) med Föreskrifter om

Blå Jungfruns nationalpark skall ha nedan angivna lydelse,

Inom nationalparken är det Erbjudet att

, anordna upplag

I — dra fram mark- eller luftledning, rör eller ledning i vattnet eller på

havsbotten

— anlägga stig eller väg

uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning

bedriva militär övningsverksamhet

gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt

skada mark, block eller havsbotten

I — utföra muddring, tippning eller dumpning

— bortföra mineral eller annat geologiskt material

skada labyrinten

— bryta kvistar, fa'lla eller på annat sätt skada levande eller döda träd. ris

och buskar

plocka eller gräva upp växter

, inplantera växt- eller djurart

insamla eller fånga insekter eller andra djur eller på annat sätt störa

djurlivet

— jaga eller tiska

— använda motordrivet fordon

, landa med luftfartyg

tälta

— göra upp eld

_ medföra okopplad hund

, ordna orienteringskontroller eller markerade spår

I — sätta upp tavla, affisch eller dylikt.

Naturvårdsverket kan — om särskilda skäl föreligger — meddela undan-

tag frän angivna föreskrifter.

SNFS 1990: 3

NV:48

Utkom från trycket

den 31 januari |990

SNFS 1990: 3 Vidare är det förbjudet att utan naturvårdsverkets tillstånd

NVF” , företa vetenskapliga undersökningar

bedriva kommersiell verksamhet, såsom tex turisttrafik till ön,

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att

— personal som är bemyndigad av nationalparkstörvaltaten utför åtgärd

enligt fastställd skötselplan

— plocka bär och svamp

| _ fiska med handredskap.

Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag, då kungörelsen

enligt uppgift på den utkommit från trycket.

STATENS NATURVÅRDSVERK

VALFRID PAULSSON

Gunnar Rasmusson

(Enheten för naturskydd)

2 Norstedts TWIXIN, Stockholm 1990