SNFS 1990:8

Statens naturvårdsverks

f örfattningssamling

Naturvård

ISSN numul

Kungörelse om ändring i kungörelsen (SNFS 1987: 19)

med föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark;

beslutad den 27 februari 1990.

Med stöd av 4 & nationalparkslörordningen (19872938) föreskriver sta-

tens naturvårdsverk att kungörelsen (SNFS 1987: 19) med föreskrifter om

Gotska Sandöns nationalpark skall ha nedan angivna lydelse.

[nom nationalparken är det förbjudet att

, anordna upplag

— dra fram mark- eller luftledning, rör eller ledning i vattnet eller på

havsbotten

— anlägga stig eller väg

, uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning

— bedriva militär övningsverksamhet

, gräva, schakta. utfylla, borra, mejsla, mala, spränga, bedriva sandsug—

ning eller på annat sätt skada mark, block eller havsbotten

, utföra muddring, tippning eller dumpning

bryta kvistar, falla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris

och buskar

plocka eller gräva upp växter

* inplantera växt- eller djurart; förbudet omfattar inte trädgårdsväxter på

tomtmark vid fyrplatsen

, insamla eller fånga insekter eller andra djur eller på annat sätt störa

djurlivet

jaga eller fiska

bortföra eller förstöra vrakdelar, stenar eller andra naturföremål

använda motordrivet fordon

övernatta längre tid än sju dygn i följd

tälta annat än på anvisad plats

_ göra upp öppen eld annat än efter anvisning av tillsynsman

— medföra husdjur

— under hela året beträda eller fa'rdas inom det område (sälskyddsamrå-

de) som har markerats på kartbilaga till denna kungörelse

— sätta upp tavla. alflsch eller dylikt

_ ordna orienteringskontroller eller markerade spår

|— landa med luftfartyg.

SN FS 1990: 8

NV: 49

Utkom från trycket

den zejum 1990

SNFS 199018

NV: 49

Naturvårdsverket kan , om särskilda skäl föreligger meddela undan-

tag fran angivna föreskrifter,

Vidare är det Förbjudet att utan naturvårdsverkets tillstånd

_ företa vetenskapliga undersökningar

* bedriva kommersiell verksamhet, såsom t. ex. turisttrafik till ön.

Utan hinder av ovanstående förhud är det tillåtet att

_— personal som är bemyndigad av nationalparksforvaltaren utför åtgärd

enligt fastställd skötselplan

— personal som är bemyndigad av nationalparksforvaltaren använder i

tjänsteärende motordrivet fordon

_ tjänsteman i nationalparksförvaltningsärende landar med luftfartyg

* tjansteman l tjänsteärende angående militär-, polis—, sjukvårds-, rädd-

nings- eller sjöfartsverksärende landar med luftfartyg. Anmälan om

nämnda ärenden skall ske till nationalparksförvaltningen om möjligt

innan genomförandet. i annat fall snarast efter utfört uppdrag

— plocka bär eller svamp

, fiska med handredskap.

Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag, då kungörelsen

enligt uppgift på den utkommit från trycket.

Genom kungörelsen upphävs naturvårdsverkets kungörelse (SNFS

l982:l, NVIS) om tillträdesförbud inom viss del av Gotska Sandöns

nationalpark.

STATENS NATURVÅRDSVERK

VALFRID PAULSSON

Gunnar Rasmusson

(Enheten för naturskydd)

Bilaga till SNFS 199418 NV: 49

& Område med tilltrodeslorbud hela året

Beck revet

LAS PALMAS

4,

DDSOMRÅDE

Norstedts Tryckeri, Stockholm assa