SNFS 1991:7

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Naturvård

ISSN 0347-5301

SNFS 1991:7

NV:51

Utkom från trycket den

2 september 1991

Kungörelse

med föreskrifter om BJÖRNLANDETS nationalpark;

beslutad den 11 april 1991.

Med stöd av 4 § nationalparksförordningen (1987:938) meddelar statens

naturvårdsverk följande föreskrifter för Björnlandets nationalpark enligt 5 §

andra stycket naturvårdslagen (1964:822).

Inom nationalparken är det förbjudet att

− anordna upplag

− dra fram mark- eller luftledning

− anlägga stig eller väg

− uppföra byggnad eller annan anläggning

− bedriva militär verksamhet

− gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla, måla, spränga eller på annat sätt

skada mark eller block

− bortföra mineral eller annat geologiskt material

− bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, ris eller

buskar

− göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats

− plocka eller gräva upp växter

− inplantera växt- eller djurart

− insamla eller fånga insekter, klättra i boträd eller på annat sätt medvetet

störa djurlivet

− jaga annat än älg

− fiska

− använda motordrivet fordon utanför anvisade vägar och parkeringsplatser

− använda motorbåt

− ställa upp husvagn

− landa med luftfartyg

− rida

− medföra okopplad hund

− sätta upp tavla, affisch eller dylikt

− ordna orienteringskontroller eller markerade spår

− kalka eller använda bekämpningsmedel

Naturvårdsverket kan - om särskilda skäl föreligger - meddela undantag från

angivna föreskrifter.

Vidare är det förbjudet att utan Naturvårdsverkets tillstånd

− företa vetenskapliga undersökningar

− bedriva kommersiell verksamhet.

Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att

− personal, som är bemyndigad av nationalparksförvaltaren, utför åtgärd

enligt fastställd skötselplan

− tjänsteman i nationalparksförvaltningsärende använder terrängskoter på

snötäckt mark eller landar med luftfartyg

− tjänsteman i sjukvårds-, polis- eller räddningsärende använder erforderligt

fordon. Anmälan om nämnda ärenden skall ske till

nationalparksförvaltningen om möjligt innan genomförandet, i annat fall

snarast efter utfört uppdrag

− plocka bär och svamp

− jaga och fiska enligt gällande arrenden. När tiden för gällande

arrendekontrakt utgår skall dessa ej förnyas (gäller ej älg)

− medföra okopplad hund vid älgjakt.

__________

Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag då kungörelsen

enligt uppgift på den utkommit från trycket.

STATENS NATURVÅRDSVERK

GÖRAN PERSSON

Rolf Löfgren

(Naturskyddsenheten)