SNFS 1991:9

Föreskrifterna omfattar dock inte kontroll av infiltrationsanläggningar och markbäddar. Skyldighet att utöva kontroll av miljöfarlig verksamhet kan även följa av föreläggande om kontroll enligt kontrollprogram enligt 39 a § och 43 § miljöskyddslagen (1969: 387) och av föreläggande att utföra undersökningar enligt 43 § miljöskyddslagen. Vid provtagning och vattenanalys gäller även bestämmelserna i statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier mm (SNFS 1990: 11, MS:29).

1

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Miljöskydd

ISSN 0347-5301

Kungörelse

om ändring i kungörelse n

(SNFS 1990:14)

med

föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och

markrecipient från anläggningar för behandling av

avloppsvatten från tätbebyggelse;

beslutad den 15 oktober 1991.

SNFS 1991:9

MS 39

Utkom från trycket

den 22 oktober 1991

Omtryck

Med stöd av 17 § andra punkten miljöskyddsförordningen (1989: 364) före-

skriver statens naturvårdsverk i fråga om verkets kungörelse (SNFS 1990:

14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient

från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse

att 1 och 2 §§, 4 § första stycket punkt 2b, 3b och 5, 5-8 §§, 20 § tredje

stycket punkt 5 och 23 § samt bilagan till kungörelsen och texten under ru-

briken "Anmärkning" skall ha följande lydelse.

Kungörelsen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då den träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter omfattar kontroll av utsläpp till vatten- eller markreci-

pient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse

med mer än 200 invånare eller från sådan bebyggelse med färre antal invåna-

re, om föroreningsmängden i avloppsvattnet motsvarar minst den mängd som

härrör från mer än 200 personekvivalenter (pe). Föreskrifterna omfattar dock

inte kontroll av infiltrationsanläggningar och markbäddar.

Skyldighet att utöva kontroll av miljöfarlig verksamhet kan även följa av

föreläggande om kontroll enligt kontrollprogram enligt 39 a § och 43 § mil-

jöskyddslagen (1969: 387) och av föreläggande att utföra undersökningar

enligt 43 § miljöskyddslagen.

Vid provtagning och vattenanalys gäller även bestämmelserna i statens na-

turvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackredi-

terade laboratorier mm (SNFS 1990: 11, MS:29).

SNFS 1991:9

MS 39

2

Definitioner

2 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med angiven bety-

delse.

Beteckning Betydelse

Anslutning

För anläggningar med tillstånd, eller med

"dispens" enligt 10 § andra stycket miljö-

skyddslagen i dess lydelse före 1981-07-01,

definieras i dessa föreskrifter anslutning som

tillståndsgiven respektive dispensprövad an-

slutning.

För övriga anläggningar definieras anslut-

ning som dimensionerad anslutning.

Blandprov

Prov på avloppsvatten som bereds av ett antal

delprov (kallas även samlingsprov).

Bräddat avloppsvatten

Avloppsvatten som vid enstaka tillfällen (t ex

vid överbelastning), avleds (bräddar) för att av-

lasta magasin, bassäng eller ledning.

Dygnsprov

Blandprov som beretts genom provtagning un-

der ett dygn. Vid kontroll av bräddat avlopps-

vatten avser dygn den del av dygnet som

bräddningen varar.

Flödesproportionell

Provtagning av blandprover, bestående av ett

provtagning

antal delprover, som tas på ett sådant sätt att de

enskilda blandprovens volym är proportionell

mot vattenflödet under respektive provtag-

ningsperiod.

Helgprov

Blandprov som beretts genom provtagning

under en helg, d v s normalt från fredag till

måndag morgon.

Likvärdig metod eller

Provningsmetod eller mätanordning som ger

mätanordning

samma resultatnivå och har minst lika god

repeterbarhet som den föreskrivna metoden el-

ler anordningen (den likvärdiga metoden eller

mätanordningen får användas om verksam-

hetsutövaren kan visa att den likvärdiga meto-

den eller anordningen uppfyller dessa krav).

Personekvivalenter (pe)

Antalet personekvivalenter beräknas som kvo-

ten mellan den tillståndsgivna eller dispens-

prövade föroreningsbelastningen med avseende

på BOD, och den specifika föroreningsmäng-

den, 70 g BOD,/person och dag. I de fall som

tillstånd eller dispens inte föreligger, används

SNFS 1991:9

MS 39

3

dimensionerande föroreningsbelastning vid be-

räkningen.

Verksamhetsutövare

Den eller de fysiska eller juridiska person(er),

som i det enskilda fallet är ansvarig(a) för den

miljöfarliga verksamheten. För verksamheter

med tillstånd enligt miljöskyddslagen

(1969:387) är verksamhetsutövaren den som

har fått eller har övertagit tillståndet.

Kontrollparametrar och kontrollmetoder

3 § Kontrollen skall avse utsläppta mängder per kalenderår av nedanstående

paramterar:

1. kemisk oxygenförbrukning (COD

Cr

),

2. biokemisk oxygenförbrukning under sju dygn (BOD

7

),

3. totalfosfor (P-tot),

4. totalkväve (N-tot),

5. för avloppsreningverk med anslutning större än 10 000 pe, dessutom

ammoniumkväve (ammoniumnitrogen, NH

4

-N) samt

6. för avloppsreningsverk med anslutning större än 20 000 pe, dessutom

kvicksilver (Hg), kadmium (Cd, bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), krom (Cr)

och nickel (Ni).

4 § Kontrollen skall bedrivas enligt nedan.

1. Utsläpp från avloppsreningsverk med anslutning större än 20 000 pe

a) behandlat utgående

- kontinuerlig mätning och registrering av

avloppsvatten: flöde

samt

- flödesproportionell provtagning

b) bräddat avloppsvatten i

- kontrolleras enligt 1 a

avloppsreningsverket:

2. Utsläpp från avloppsreningsverk med anslutning mellan 2001 och 20 000

pe

a) behandlat utgående

- kontinuerlig mätning och registrering av

avloppsvatten: flöde

samt

- flödesproportionell provtagning

b) bräddat avloppsvatten i

- bestämning av bräddningsfrekvens

avloppsreningsverket:

- respektive bräddad volym per dygn med

hjälp av kontinuerlig mätning och registre-

ring samt

- tidsproportionell provtagning, där ett

delprov tas ut var tionde minut under tiden

för bräddningen.

SNFS 1991:9

MS 39

4

3. Utsläpp från avloppsreningsverk med anslutning mellan 501 och 2000

pe

a) behandlat utgående avlopps-

- kontinuerlig mätning och regist-

vatten:

rering av flöde samt

- flödesproportionell provtagning

b) bräddat avloppsvatten i

- bestämning av bräddnings frekvens

avloppsreningsverket:

respektive bräddad volym per dygn med

hjälp av kontinuerlig mätning och regi-

strering.

4. Utsläpp från avloppsreningsverk med anslutning mellan 201 och 500 pe

behandlat utgående avloppsvat- - tidsproportionell provtagning,

ten:

där ett delprov tas ut var tionde minut.

5. Utsläpp från avloppsledningsnät hörande till avloppsreningsverk med

anslutning större än 500 pe

bräddat avloppsvatten:

- bestämning av bräddad volym,

med hjälp av mätning eller beräkning.

Flödesmätning och volymbestämning samt provtagning och analys av ut-

tagna prover från avloppsreningsverk skall utföras enligt 5 - 19 §§ och enligt

bestämmelserna i bilagan till denna kungörelse. Provtagning av utgående

behandlat avloppsvatten skall ske efter sista behandlingssteget och före even-

tuell desinficering. Alternativa mät- och analysmetoder respektive mätanord-

ningar kan användas i stället för de föreskrivna, under förutsättning att verk-

samhetsutövaren kan visa att metoderna eller anordningarna är likvärdiga vid

kontroll av aktuell typ av avloppsvatten.

Provuttag och vattenanalys

5 § Provtagning och vattenanalys skall ske enligt tabell 1 och 2. Provtagning

och analys av bräddat avloppsvatten enligt 4 § punkt lb och 2b skall ske

under varje bräddningstillfälle.

Beteckningarna dp och vp i tabellerna nedan avser dygnsprov respektive

veckoprov. Vid provtagning under helger får dygnsproverna bytas ut mot

helgprover.

I tabell 2 avser dygnsprov (helgprov) och veckoprov ett samlingsprov som

tas under den del av dygnet (helgen) respektive veckan som bräddningen

varar. Begreppet vecka avser den tid av veckan som bräddningen varar.

SNFS 1991:9

MS 39

5

Tabell 1 Utgående behandlat avloppsvatten

Kontroll-

Provtyp och provtagningsfrekvens vid avloppsreningsverk

med parameter olika anslutning (pe)

201-

2001-

10001-

> 20 000

2000 10000 20000

CODcr

4 dp/år

2 dp/månad

2 dp/månad

2 vp/månad

BOD,

8 dp/år

2 dp/månad

2 dp/månad

l dp/vecka

P-tot

8 dp/år

2 dp/månad

2 dp/månad

1 vp/vecka

N-tot

8 dp/år

2 dp/månad

2 dp/månad

1 dp/vecka

NH,-N

-

2 dp/månad

1 dp/vecka

Hg, Cd, Pb, Cu,

Zn, Cr och Ni

l vp/månad

Tabell 2. Bräddat avloppsvatten enligt 4 § punkt Ib och 2b

Kontroll-

Provtyp och provtagningsfrekvens vid avloppsreningsverk

med parameter olika anslutning (pe)

2001-

10001-

> 20 000

10000 20000

COD

c

,

1 dp/vecka

1 dp/vecka

1 vp/vecka

BOD

7

1 dp/vecka

1 dp/vecka

1 dp/vecka

P-tot

1 dp/vecka

l dp/vecka

1 vp/vecka

N-tot

1 dp/vecka

1 dp/vecka

1 dp/vecka

NH,-N

-

l dp/vecka

l dp/vecka

Hg, Cd, Pb, Cu,

Zn, Cr och Ni -

-

l vp/vecka

6 § Dygnsprov, helgprov och veckoprov skall, utom när det gäller veckoprov

för analys med avseende på P-tot i utgående behandlat avloppsvatten och

veckoprov av bräddat avloppsvatten från avloppsreningsverk med anslutning

större än 20000 pe, tas ut under alternerande dagar respektive veckor, enligt

ett på förhand fastlagt provtagningsschema. Provtagningsschemat skall ut-

formas på sådant sätt att kontrollen ger ett resultat, som är representativt för

utsläppet under året.

7 § Veckoprov skall beredas genom att sju dygnsprover eller fyra dygnspro-

ver och ett helgprov provtagna under respektive vecka blandas i proportion

till den avloppsvattenmängd som har släppts ut under respektive dygn eller

helg.

8 § Uttagna prover skall djupfrysas i följande fall:

1. Veckoprov för analys med avseende på COD

Cr,

om analysen inte kan

utföras inom ett dygn efter avslutad veckoprovtagning.

2. Dygnsprov och helgprov för analys med avseende på BOD

7

och NH

4

-N

SNFS 1991:9

MS 39

6

om analysen inte kan utföras inom ett dygn efter avslutad provtagning.

3. Dygnsprov för analys med avseende på N-tot om analysen inte kan

utföras inom tre dygn efter avslutad provtagning.

4. Helgprov för analys med avseende på N-tot om analysen inte kan

utföras inom ett dygn efter avslutad provtagning.

I övrigt skall alla uttagna prover hanteras i enlighet med bestämmelserna

i bilagan.

9 § Vid transport av vattenprover till utomstående analyslaboratorium

skall proverna paketeras eller förvaras på sådant sätt att de kan hållas ned-

kylda under transporten.

10 § Analys skall utföras enligt bestämmelserna i bilagan. Analys skall utfö-

ras på osedimenterade och ofiltrerade prov.

Mätutrustning och mätplats

11 § Vid mätning och registrering av flöde enligt 4 § punkt la, 1b, 2a och 3a

skall nedanstående typer av mätutrustning användas:

1. I öppna rännor och kanaler skall mätning av flöde ske med hjälp av

a) mätrännor eller skarpkantade mätskibord i kombination med eko-

lodsgivare, bubbelrörsgivare eller tryckgivare, eller

b) hastighets/fyllnadshöjdsmätare (v-h-mätare) eller

c) andra likvärdiga mätanordningar.

2. 1 fyllda rörledningar skall mätning av flöde ske med hjälp av

a) differenstryckmätare, elektromagnetiska mätare, akustiska mätare,

eller

b) andra likvärdiga mätanordningar.

12 § Vid flödesmätning i öppna rännor och kanaler gäller dessutom följande

regler:

1. Den tillgängliga fallhöjden för vattnet i den del av rännan eller kanalen

som utnyttjas för flödesmätning skall vara så stor att fritt flöde erhålles, d

v s nivån vid mätstället får inte påverkas av nivåförhållandena nedströms.

2. Strömningsförhållandena i mätpunkten skall vara lugna, utan turbulens.

Hastighetsfördelningen över rännans eller kanalens tvärsnitt skall vara

jämn.

3. För mätskibord respektive mätrännor skall följande uppgifter dokumen-

teras:

a) för rektangulära mätskibord: skibordsöppningens bredd,

b) för triangulära mätskibord: skibordsöppningens vinkel och

c) för mätrännor: bredden i rännans förträngning.

13 § Alla typer av mätanordningar för flödesmätning i slutna rörledningar

skall vara installerade på ett sätt som säkerställer att mätsektionen alltid är

fylld med vatten.

14 § Vid flödesmätning i såväl öppna rännor och kanaler som slutna rörled-

ningar skall flödesmätarens mätområde vara anpassat till det normala av-

loppsvattenflödet vid anläggningen.

SNFS 1991:9

MS 39

7

15 § Bestämning av volym bräddat avloppsvatten enligt 4 § punkt 2b och 3b

samt i förekommande fall enligt 4 § punkt 5 skall ske med hjälp av sådan typ

av mätutrustning som anges i 11 § samt med hjälp av anordning för registre-

ring av bräddningsfrekvens och mätare för bräddningens varaktighet eller

med hjälp av annan likvärdig mätutrustning. Vid mätning av volym bräddat

avloppsvatten med hjälp av ekolodsgivare, bubbelrörsgivare eller tryckgivare

behöver dock mätplatsen, till skillnad från vad som SNFS 1991:9 sägs om

flödesmätning enligt 11 § punkt la, inte vara utrustad med mät- Ms: 39 rän-

nor eller mätskibord.

16 § Provtagning skall ske på ett sådant sätt att uttagna prover blir represen-

tativa för det avloppsvatten som skall kontrolleras. Följande mättekniska

förutsättningar skall vara uppfyllda:

1. Vattnet vid provtagningspunkten skall vara helt omblandat och utan

skiktningar.

2. Tidsintervallen mellan uttagna delprov får inte överstiga tio minuter vid

normalflöde.

3. Provuppsamlingskärl för avloppsvatten skall under hela provtagnings-

perioden förvaras i kylskåp eller hållas nedkylt på annat lämpligt sätt.

Underhåll och funktionskontroll av mätutrustning

17 § Mätutrustningen skall underhållas och kontrolleras regelbundet enligt

ett fastlagt schema, så att representativa mätresultat erhålles.

All utrustning för flödesmätning, volymmätning och provtagning skall

hållas ren från beläggningar och kontrolleras med avseende på funktion.

18 § Vid mätplatsen för flödesmätning i öppna rännor och kanaler skall det

finnas en noggrant avvägd fixpunkt eller fast centimeterskala för avläsning

av vattennivån i rännan eller kanalen vid kontroll av flödesmät-

ningsutrustningen.

19 § Alla underhållsåtgärder och funktionskontroller skall journalföras.

Rapportering

20 § Resultatet av kontrollen enligt dessa föreskrifter skall rapporteras till

länsstyrelsen eller miljö- och hälsoskyddsnämnden, om nämnden är tillsyns-

myndighet, minst en gång per kalenderår och vara tillsynsmyndigheten till-

handa senast den 31 mars.

Om verksamheten är av sådant slag som har beteckningen A i bilagan till

miljöskyddsförordningen (1989: 364), skall kontrollresultatet även rapporte-

ras till statens naturvårdsverk.

Rapporten skall innehålla följande uppgifter för aktuellt kalenderår:

1. Avloppsreningsverk med anslutning större än 20000 pe

a) behandlat utgående avlopps-

- flöde, redovisat som årsmedel-

vatten:

värde i kubikmeter per dygn,

- flöde, redovisat som kubikmeter

per år,

SNFS 1991:9

MS 39

8

- halt av respektive kontrollparame-

ter enligt 3 §, redovisat som årsme-

delvärde i milligram per liter samt

- total utsläppsmängd av respekti

ve kontrollparameter enligt 3 §,

redovisat som kilogram eller ton

per

år.

b) bräddat avloppsvatten i

- antal bräddningar som skett un

avloppsreningsverket:

der

året,

- vilken eventuell behandling som

det bräddade avloppsvattnet har ge-

nomgått,

- bräddflöde, redovisat som ku-

bikmeter per år,

- halt av respektive kontrollpara-

meter enligt 3 §, redovisat som års-

medelvärde i milligram per liter

samt

- total utsläppsmängd av respektive

kontrollparameter enligt 3 §, redo-

visat som kilogram eller ton per år.

2. Avloppsreningsverk med anslutning mellan 2001 och 20000 pe

a) behandlat utgående avlopps-

- flöde, redovisat som årsme

vatten:

delvärde i kubikmeter per dygn,

- flöde, redovisat som kubikmeter

per år,

- halt av respektive kontrollpara-

meter enligt 3 §, redovisat som års-

medelvärde i milligram per liter

samt

- total utsläppsmängd av respektive

kontrollparameter enligt 3 §, redo-

visat som kilogram eller ton per år.

b) bräddat avloppsvatten i

- antal bräddningar som skett un

avloppsreningsverket:

der

året,

- vilken eventuell behandling som

det bräddade avloppsvattnet har ge-

nomgått,

- bräddad mängd, redovisat som ku-

bikmeter per år,

- halt av respektive kontrollpara-

meter enligt 3 §, redovisat som års-

medelvärde i milligram per liter

samt

- total utsläppsmängd av respektive

kontrollparameter enligt 3 §, redo-

visat som kilogram eller ton per år.

SNFS 1991:9

MS 39

9

a) behandlat utgående avlopps-

- flöde, redovisat som årsme-

vatten:

delvärde i kubikmeter per dygn,

- flöde, redovisat som kubikmeter

per år,

- halt av respektive kontrollpara-

meter enligt 3 §, redovisat som

årsmedelvärde i milligram per liter

samt

- total utsläppsmängd av respekti-

ve kontrollparameter enligt 3 §,

redovisat som kilogram eller ton

per år.

b) bräddat avloppsvatten i

- antal bräddningar som skett un

avloppsreningsverket: der

året,

- vilken eventuell behandling som

det bräddade avloppsvattnet har

genomgått samt

- bräddad mängd, redovisat som

kubikmeter per år.

4. Avloppsreningsverk med anslutning mellan 201 och 500 pe

behandlat utgående avloppsvat-

- halt av respektive kontrollpara-

ten:

meter enligt 3 §, redovisat som

årsmedelvärde i milligram per

liter.

5. Avloppsledningsnät hörande till avloppsreningsverk med anslutning större

än 500 pe

bräddat avloppsvatten:

- antal bräddningar som skett un-

der året,

- plats eller platser för brädd-

ning(arna) samt

- bräddad mängd, redovisat som

kubikmeter per år.

För all rapportering enligt ovan gäller att om något eller några mätvärden

saknas eller har uteslutits vid beräkningen av ovanstående uppgifter, skall

detta redovisas och motiveras.

21 § Den som utövar miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillstånd enligt

miljöskyddslagen (1969: 387), skall rapportera kontrollresultatet enligt 20 § i

samband med att miljörapport avges enligt 38 b § miljöskyddslagen.

Ansvar

22 § Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse av dessa föreskrifter

finns i miljöskyddslagen (1969: 387).

SNFS 1991:9

MS 39

10

Undantag

23 § Statens naturvårdsverk kan medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

I Ansökan om undantag görs skriftligen till statens naturvårdsverk.

Allmänna råd

24 § Statens naturvårdsverk har meddelat allmänna råd om flödesmätning

respektive provtagning av avloppsvatten, som kan användas till vägledning

vid tillämpningen av dessa föreskrifter.

Under år 1992 meddelar statens naturvårdsverk allmänna råd om kontroll

av bräddat avloppsvatten från avloppsledningsnät.

SNFS 1991:9

MS 39

11

Bilaga

Metoder som skall användas vid provhantering och analys av avlopps-

vattenprover enligt 3-10 §§.

Paragraf* Föreskriven

analysmetod

3 §,

Svensk standard SS 02 8142, utgåva 2, 1991-06-05. Vatten-

punkt 1

undersökningar - Bestämning av kemisk oxygenförbrukning

hos vatten - COD

Cr

, oxidation med dikromat

3 §,

Svensk standard SS 02 8143, utgåva 2, 1990-10-17. Vatten-

Punkt 2

undersökningar - Bestämning av biokemisk oxygenför-

brukning, BOD

7

, hos avloppsvatten - Utspädningsmetod

3 §,

Svensk standard SS 02 8127, utgåva 2, 1984-04-01. Vatten

punkt 3

undersökningar - Bestämning av totalfosfor i vatten – Upp-

slutning

med

peroxodisulfat

3 §,

Svensk standard SIS 028131, utgåva 1, 1976-02-15. Vat-

punkt 4

tenundersökningar - Bestämning av koncentration av nitro-

genföreningar i vatten. Oxidation med peroxodisulfat

3 §,

Svensk standard SIS 028134, utgåva 1, 1976-02-15. Vat-

Punkt 5

tenundersökningar - Bestämning av ammoniumnitrogen-

koncentration hos vatten

3 §,

Analys med avseende på kvicksilver:

punkt 6

Svensk standard SS 02 8175, utgåva 1, 1989-01-25. Vatten-

undersökningar - Metallhalt i vatten, slam och sediment

Bestämning med flamlös atomabsorptionsspektrofotometri

- Speciella anvisningar för kvicksilver

Analys med avseende på zink:

Svensk standard SS 02 8150, utgåva 1, 1980-04-01. Vatten-

undersökningar - Metallhalt i vatten, slam och sediment -

Bestämning med atomabsorptionsspektrofotometri i flamma

- Allmänna principer och regler samt

svensk standard SS 02 8152, utgåva 1, 1980-04-01. Vatten-

undersökningar - Metallhalt i vatten, slam och sediment -

Bestämning med atomabsorptionsspektrofotometri i flamma

- Speciella anvisningar för bly, järn, kadmium, kobolt, kop-

par, nickel och zink

3 §,

Analys med avseende på kadmium, bly, koppar, krom och

punkt 6

nickel:

Svensk standard SS 02 8183, utgåva 1, 1986-05-20. Vatten-

undersökningar - Metallhalt i vatten, slam och sediment -

Bestämning med flamlös atomabsorptionsspektrofotometri -

SNFS 1991:9

MS 39

12

Elektrotermisk atomisering i grafitugn - Allmänna principer

och regler samt

Svensk standard SS 028184, utgåva 1, 1988-05-20. Vatten-

undersökningar – Metallhalt i vatten, slam och sediment -

Bestämning med flamlös atomabsorptionsspektrofotometri

- Elektrotermisk atomisering i grafitugn – Speciella anvis-

ningar för aluminium, bly, järn, kadmium, kobolt, koppar,

krom, mangan och nickel

______________________________________________________________

* Paragraf avser den paragraf och punkt i föreskrifterna där analysparame-

tern nämns första gången.

Anmärkning

Vid elektriska installationer och användning av elektrisk apparatur i våta och

fuktiga utrymmen gäller de bestämmelser som anges i gällande starkströms-

föreskrifter, utgivna av närings- och teknikutvecklingsverket (Nutek).

Svensk standard säljs av SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige,

Box 3295, 103 66 STOCKHOLM, telefon 08/613 52 00.

Som alternativ till de föreskrivna analysmetoderna får andra metoder an-

vändas, under förutsättning att verksamhetsutövaren kan visa att metoderna

är likvärdiga vid analys av aktuell typ av avloppsvatten.

Denna kungörelse1 träder i kraft

1. när det gäller 1-3 §§, 4 § första stycket punkt la, 2a, 3a och 4, 4 § andra

stycket, 5 § tabell 1, 6-10 §§, 14 §, 16§ första stycket punkt 2, 17 §, 19 §, 20

§ första och andra styckena, tredje stycket punkt la, 2a, 3a, 4 och fjärde

stycket, 21-24 §§ samt bilagan den 1 januari 1991,

2. när det gäller 4 § första stycket punkt 5 och 20 § tredje stycket punkt 5

den 1 januari 1993 och

3. i övrigt den 1 januari 1992.

__________

Denna kungörelse2 träder i kraft

1. när det gäller 4 § första stycket punkt 5 och 20 § tredje stycket punkt 5

den 1 januari 1993 samt

2. i övrigt den 1 januari 1992.

STATENS NATURVÅRDSVERK

ROLF ANNERBERG

Agneta Melin

(Enheten för anläggningskontroll)

1

1990:14.

2

1991:9.