SNFS 1992:17

som Naturvårdsverkets föreskrifter.

Statens naturvårdsverks

f örfattningssamling

Miljöskydd

[SSN 0347—5301

SNFS 1992: 17

Kungörelse MS: 55

med föreskrifter om ackrediterad bilavgaskontroll; Utkom från tryckel

den 21 januari 1993

beslutad den 8 december 1992.

Med stöd av 19% bilavgasiörordningen (1991: 1481) och efter samråd

med Trafiksäkerhetsverket och Styrelsen för teknisk ackreditering Före-

skriver Statens naturvårdsverk följande.

Till denna kungörelse som bilaga fogade bestämmelser om kontroll av

avgasreningen hos ackrediterad verkstad (AM-bestämmelserna) skall gälla

som Naturvårdsverkets föreskrifter.

Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag då kungörelsen

enligt uppgift på den utkommit från trycket.

STATENS NATURVÅRDSVERK

ROLF ANNERBERG

Jan Karlsson

(Enheten för fordons-

och trafikfrågor)

SNFS 1992: 17

MS: SS

A92 Ackreditering för avgasreningskontroll

Bilaga till SNFS 1992:17

MS:55

Bestämmelser om kontroll av avgasreningen

hos ackrediterad verkstad

(ASZ—bestämmelserna)

INNEHÅLL

1-2 && Tillämpningsområde ............ 3

3-4 55 Användningsområde ........... 3

5 & Definitioner .................. 3

6-7 5 Kontroll .................... 4

8-9 && Kompetens .................. 4

-11 && Utrustning .................. 4

6

SNFS 1992: 17

MS: 55

Ackreditering för avgasreninqskomloll A92

Tillämpningsområde

1 å Dessa bestämmelser gäller för en verkstad som ackrediterats för bilavgaskontroll.

De skall följas vid kontroll av avgasreningen.

2 & Om ackreditering av en verkstads kontrollverksamhet finns bestämmelser från

styrelsen för teknisk ackreditering. Som villkor för ackreditering gäller dessutom

naturvårdsverkets bestämmelser.

Användningsområde

3 & Bestämmelserna gäller vid kontroll efter reparation av avgasrening. En sådan

reparationen är föranledd av underkänt ur avgasreningssynpunkt vid en kontroll-

besiktning enligt 84 & fordonskungörelsen (19721595). Uppgift om utförd kontroll kan,

efter att ha lämnats till trafiksäkerhetsverket, ligga till grund för att bilen kan godkännas.

4 & Ackrediteringen kan omfatta kontroll av avgasrenjngen på en eller flera av tre

kontrollområden

1, bensindriven bil: med totalvikt på högst 2 500 kg och av 1976 till och med 1988 års

modell.

2. dieselmotordriven bil: med totalvikt på mer än 3 500 kg och av 1993 och senare års

modell,

3. övriga bilar: Bilar som inte omfattas av krav på avgasgodkännande.

a. Bensindriven bil med totalvikt på högst 2 500 kg av 1975 och tidigare års modell.

13. Dieselmotordriveu bil av 1988 och tidigare års modell.

c. Bil med totalvikt på högst 3 500 kg av 1991 och tidigare års modell och med en

skillnad mellan tjänstevikt och totalvikt över 690 kg.

d. Dieselmotordriven bil med en totalvikt över 3 500 kg av 1992 och tidigare års

modell

Definitioner

Så Beteckningar som används i dessa bestämmelser har samma betydelse som

motsvarande beteckning i bilavgasförordningen (199111481), fordonsknngörelsen

(1972:595) och naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1992zl2) med föreskrifter om

bilavgaskontroll. Därutöver används följande beteckning.

1. godtagbart skick betyder att avgasrenings utrustning, injustering och funktion skall

överensstämma med certifierat utförande och vara i funktionsdugligt skick.

Kontroll

6 & Kontrollen utförs efter att fel och brister i avgasreningen avhjälpts. Kontrollen syftar

till att fastställa att de fel som orsakat underkännade vid en kontrollbesiktning är

avhjälpta, och att avgasreningen äri ett godtagbart skick. De metoder som anges i dessa 3

SNFS 1992: 17

MS: 55

A92 Ackreditering för avgasreningskontroll

bestämmelser skall användas vid en sådan kontroll. Kontrollen får begränsas till de

punkter som erhållit underkänt vid kontrollbesiktru'ngen. Om någon punkt inte kunnat

kontrolleras vid kontrollbesiktrtingen p. gr. av att viss utrustning varit ur funktion skall

även denna punkt efterkontrolleras. Betryggande kvalitetssäkring skall tillämpas.

7 & Kontrollresultatet skall framgå av en handling. Den skall visa att bilen är godtagbar.

Handlingen kan vara ett protokoll, en faktura, en rapport, eller annat dokument som

arkiveras av verkstaden. Handlingen skall ligga till grund för intyg om att fordonet

kontrollerats och provats och att bristen vid kontrollbesiktningen har åtgärdats.

Kompetens

8 & Kontrollen av avgasreningen skall utföras på ett fackmannamässigt sätt. Den

handling som upprättas i samband med kontrollen, skall vara vara undertecknad av

ansvarig person.

9 5 Den som är ansvarig för kontrollen skall ha genomgått bilmekanikerutbildning i

fordonsteknik och dessutom ha minst 2 års relevant praktik inorn aktuellt område, eller

skall ha minst 6 års relevant praktik inom aktuellt område. Den ansvarige skall dessutom

ha kunskap om Naturvårdsverkets bedömningsmetoder, bedömningsgrunder och

ernissionsgränsvärden, samt Svensk Bilprovnings kontrollmoment.

Utrustning

1055 För kontrollen skall finnas den utrustning som anges i tabell 1 för respektive

kontrollområde.

115 Utrustningen skall hållas i god kondition. Mätinstrument skall hanteras och

kalibreras enligt naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1992:12) om bilavgaskontroll eller

tillverkarens anvisningar.

Bedömningsmetoder och krav

12 & För kontrollen skall användas de metoder för prov och bedömning som anges i

tabell 1. Vägmätarställning antecknas och identifikationskontroll av fordonet görs genom

att fastställa att chassi- och registreringsnummer stämmer med besiktningsprotokoll.

13 & Funktionskontroll innebär kontroll av att avgasreningsutrustningen fungerar på ett

godtagbart sätt. Kontrollutförandet skall anpassas till utrustningens konstruktion och

funktionsprinciper. Metoder som beskrivs i servicehandboken, eller liknande, för den

aktuella bilmodellen kan användas.

14 & Visuell kontroll innebär kontroll av att bilens utrustning och injustering stämmer

med den specifikation som avgascertifierats respektive godkänts vid

registreringsbesiktning eller typbesiktning enligt 36 respektive 55 55 fordonskungörelsen

(1972:595).

4

SNFS 1992: 17

MS: 55

Ackreditering för avgasreningskontroll A92

155 Vid kontrollen skall de krav som anges i naturvårdsverkets föreskrifter om

bilavgaskontroll (SNFS 1992:12) vara uppfyllda.

16 & För kontrollerna krävs kunskap om modellspecifik avgasrenande utrustning samt

handverktyg, vakuumpump, o s v.

tabell 1 Bedönningsmetoder ooh utrustnirw. Kontrollen får begränsas till de moment som erhållit

underkänt/icke kontrollerats vid kontrollbesiktningen. Naturvärdsverkets föreskrifter om

bilavgaskontroll (surs 1992:12) kallas ALG-besrälmtelserna.

Kontrollmoment ttontrolt- typ av Bedönningsmetoder/utrustning

område kontrol 1

Avgasrem'ng befintlighet .......... 1 och 2 Viruall Uppgincr om motorrarniljcnr ccnirrcr'idc

tex; motortyp, lvgssnningr lvgurenande utrustning.

ulmstn.. uvgaxskylt

Avgasreniugms funktion:

EGRnsystem .............. 1 Funktion Kontroll av slangar, kopplingar och vakuum.

Utnlstning för modellspmil'lk funktionskontroll.

Vakuuntpump.

sekundär lufttillförsel ......... 1 Funktion m. aumg: pumpen stan fungera.

m. pulsair: portar och vcntilcr skall

Öppnas/slutas.

rcurdstionsvenlil ........... 1 Funktion Metoder och utrustning for modellspecil'tk

funktionskontroll.

övrigt . . . . Funktion Metoder och ulmstning ror modellspeciftk

hrnktionskontroll.

Vevhusveutilatjon .............. 1 och : Visuell Oljeptli'yllningslock lätt, slangar ritt

Funktion anslutna. Undcnryck i systemet.

Toutgångshalt ................. 1 och 3 Matning Mätinstrument som uppfyller fodringarnu

iundzrbilnga 1 till AIO-bestämmelserna

Mätning Milinstrument som uppfyller fordnngam

i underbllaga 2 till AÅO.

Köldsmrtstmordn'mgen ........... 2 och 3 Visuell Anordningen sklll inte kunna förbli i, kvarhålls: i

eller sims i funktion sedan motorn startat.

Ansvar

17 5 Den ackrediterade har ansvaret för att kontrollen utförs på ett kompetent sätt,

med relevant utrustning. En handling skall inte undertecknas om bilen inte möter

kraven i dessa bestämmelser.

Övrigt

18 & Undantag från dessa bestämmelser beslutas av statens naturvårdsverk, om det

finns särskilda skäl. En ansökan om undantag skall vara skriftlig.

5

Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 1993