SNFS 1992:7

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Miljöskydd

ISSN 0347-5301

SNFS 1992:7

MS:48

Utkom från trycket

den 26 maj 1992

Kungörelse

med föreskrifter om inbetalning av miljöavgift på utsläpp

av kväveoxider;

beslutad den 4 maj 1992.

Med stöd av 5 § förordningen (1991:339, ändrad 1991:1425) om miljö-

avgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion föreskriver Statens

naturvårdsverk följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tidpunkt för inbetal-

ning av miljöavgift enligt lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av

kväveoxider vid energiproduktion.

Inbetalning

2 § Inbetalning av miljöavgift skall ske senast den 1 oktober året efter

redovisningsperiodens utgång.

Undantag

3 § Statens naturvårdsverk kan medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl. Ansökan om undantag skall

göras skriftligen till Naturvårdsverket.

__________

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1993.

STATENS NATURVÅRDSVERK

ROLF ANNERBERG

Agneta Melin

(Enheten för anläggningskontroll)