SNFS 1993:9

Föreskrifterna omfattar dock inte kontroll av infiltrationsanläggningar och markbäddar. Skyldighet att utöva kontroll av miljöfarlig verksamhet kan även följa av föreläggande om kontroll enligt kontrollprogram enligt 39 a § och 43 § miljöskyddslagen (1969: 387) och av föreläggande att utföra undersökningar enligt 43 § miljöskyddslagen. Vid provtagning och vattenanalys gäller även bestämmelserna i Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier m.m. (SNFS 1990: 11, MS:29).

1

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Miljöskydd

ISSN 1403-8234

Kungörelse

om ändring i kungörelse n

(SNFS 1990:14)

med

föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och

markrecipient från anläggningar för behandling av

avloppsvatten från tätbebyggelse;

beslutad den 20 september 1993.

SNFS 1993:9

MS:64

Utkom från trycket

den 1 november 1993

Med stöd av 17 § andra punkten miljöskyddsförordningen (1989: 364) fö-

reskriver statens naturvårdsverk i fråga om verkets kungörelse (SNFS 1990:

14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient

från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse,

dels att 21 och 24 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 2, 5, 6 och 7 §§, 20 § första stycket och tredje stycket punkterna

2b, 3b och 5, 23 § och bilagan skall ha följande lydelse.

Kungörelsen kommer därför att ha följande lydelse från och med den

dag då denna kungörelse träder i kraft.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter omfattar kontroll av utsläpp till vatten- eller mark-

recipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyg-

gelse med mer än 200 invånare eller från sådan bebyggelse med färre antal

invånare, om föroreningsmängden i avloppsvattnet motsvarar minst den

mängd som härrör från mer än 200 personekvivalenter (pe). Föreskrifterna

omfattar dock inte kontroll av infiltrationsanläggningar och markbäddar.

Skyldighet att utöva kontroll av miljöfarlig verksamhet kan även följa av

föreläggande om kontroll enligt kontrollprogram enligt 39 a § och 43 § mil-

jöskyddslagen (1969: 387) och av föreläggande att utföra undersökningar

enligt 43 § miljöskyddslagen.

Vid provtagning och vattenanalys gäller även bestämmelserna i Statens

naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackre-

diterade laboratorier m.m. (SNFS 1990: 11, MS:29).

SNFS 1993:9

MS:64

2

Definitioner

2 § 1 dessa föreskrifter används följande beteckningar med angiven betydelse.

Beteckning Betydelse

Anslutning

För anläggningar med tillstånd, eller

med "dispens" enligt 10 § andra styck-

et miljöskyddslagen i dess lydelse

före 1981-07-01, definieras i dessa fö-

reskrifter anslutning som tillståndsgi-

ven respektive dispensprövad anslut-

ning.

För övriga anläggningar definieras

anslutning som dimensionerad anslut-

ning.

Blandprov

Prov på avloppsvatten som bereds av

ett antal delprov (kallas även sam-

lingsprov).

Bräddat avloppsvatten

Avloppsvatten som vid enstaka tillfäl-

len (t.ex. vid överbelastning) avleds

(bräddas) för att avlasta magasin, bas-

säng eller ledning.

Dygnsprov

Blandprov som beretts genom prov-

tagning under ett dygn. Vid kontroll

av bräddat avloppsvatten avser dygn

den del av dygnet som bräddningen

varar.

Flödesproportionell provtagning

Provtagning av blandprover, beståen-

de av ett antal delprover, som tas på ett

sådant sätt att de enskilda blandprovens

volym är proportionell mot vattenflö-

det under respektive provtagningspe-

riod.

Helgprov

Blandprov som beretts genom provtag-

ning under en helg, dvs. normalt från

fredag till måndag morgon.

Likvärdig metod eller mät-

Provningsmetod eller mätanordning

anordning

som ger samma resultatnivå och har

minst lika god repeterbarhet som den

föreskrivna metoden eller anordningen

(den likvärdiga metoden eller mätan-

ordningen får användas om verksam-

hetsutövaren kan visa att den likvärdi-

ga metoden eller anordningen uppfyller

dessa krav).

SNFS 1993:9

MS:64

3

Beteckning Betydelse

Personekvivalenter

Antalet personekvivalenter (förkortas

pe) beräknas som kvoten mellan den

tillståndsgivna eller dispensprövade

föroreningsbelastningen med avseen-

de på BOD

7

och den specifika för-

oreningsmängden, 70 g BOD

7

/person

och dygn. I de fall som tillstånd eller

dispens inte föreligger, skall den di-

mensionerande föroreningsbelast-

ningen med avseende på BOD

7

an-

vändas vid beräkningen.

Verksamhetsutövare

Den eller de fysiska eller juridiska

person(er) som i det enskilda fallet är

ansvarig(a) för den miljöfarliga verk-

samheten. För verksamheter med till-

stånd enligt miljöskyddslagen är

verksamhetsutövaren den som har

fått eller har övertagit tillståndet.

Kontrollparametrar och kontrollmetoder

3 § Kontrollen skall avse utsläppta mängder per kalenderår av nedanstående

parametrar:

1. kemisk oxygenförbrukning (COD

Cr

),

2. biokemisk oxygenförbrukning under sju dygn (BOD

7

),

3. totalfosfor (P-tot),

4. totalkväve (N-tot),

5. för avloppsreningsverk med anslutning större än 10 000 pe, dessutom

ammoniumkväve (ammoniumnitrogen, NH

4

-N), samt

6. för avloppsreningsverk med anslutning större än 20 000 pe, dessutom

kvicksilver (Hg), kadmium (Cd), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), krom (Cr)

och Nickel (Ni).

4 § Kontrollen skall bedrivas enligt nedan.

1. Utsläpp från avloppsreningsverk med anslutning större än 20 000 pe

a) behandlat utgående avlopps-

- kontinuerlig mätning och registrering

vatten: av

flöde,

- flödesproportionell provtagning,

b) bräddat avloppsvatten i

- kontrolleras enligt 1 a

avloppsreningsverket:

SNFS 1993:9

MS:64

4

2. Utsläpp från avloppsreningsverk med anslutning mellan 2001 och 20000

Pe

a) behandlat utgående avloppsvat-

-kontinuerlig mätning och regi-

ten:

strering av flöde, flödesproportio-

nell provtagning,

b) bräddat avloppsvatten i avlopps-

- bestämning av bräddnings-

reningsverket:

frekvens respektive bräddad volym

per dygn med hjälp av kontinuerlig

mätning och registrering, tidspro-

portionell provtagning, där ett del-

prov tas ut var tionde minut under

tiden för bräddningen.

3. Utsläpp från avloppsreningsverk med anslutning mellan 501 och 2 000

pe

a) behandlat utgående avloppsvat-

- kontinuerlig mätning och regi-

ten:

strering av flöde, - flödespropor-

tionell provtagning,

b) bräddat avloppsvatten i avlopps-

- bestämning av bräddnings-

reningsverket:

frekvens respektive bräddad volym

per dygn med hjälp av kontinuerlig

mätning och registrering.

4. Utsläpp från avloppsreningsverk med anslutning mellan 201 och 500 pe

behandlat utgående avloppsvat-

- tidsproportionell provtagning

ten:

där ett delprov tas ut var tionde

minut.

5. Utsläpp från avloppsledningsnät hörande till avloppsreningsverk med

anslutning större än 500 pe

bräddat avloppsvatten:

- bestämning av bräddad volym

med hjälp av mätning eller beräk-

ning.

Flödesmätning och volymbestämning samt provtagning och analys av uttag-

na prover från avloppsreningsverk skall utföras enligt 5-19 §§ och enligt

bestämmelserna i bilagan till denna kungörelse. Provtagning av utgående

behandlat avloppsvatten skall ske efter sista behandlingssteget och före even-

tuell desinficering. Alternativa mät- och analysmetoder respektive mätanord-

ningar kan användas i stället för de föreskrivna, under förutsättning att verk-

samhetsutövaren kan visa att metoderna eller anordningarna är likvärdiga vid

kontroll av aktuell typ av avloppsvatten.

SNFS 1993:9

MS:64

5

Provuttag och vattenanalys

5 § Provtagning och vattenanalys skall ske enligt tabell 1och 2. Provtagning

och analys av bräddat avloppsvatten enligt 4 § punkt 1b och 2b skall ske

under varje bräddningstillfälle.

Beteckningarna dp och vp i tabell 1 och 2 avser dygnsprov respektive

veckoprov. Vid provtagning under helger får dygnsproverna bytas ut mot

helgprover.

I tabell 2 avser dygnsprov (helgprov) och veckoprov ett samlingsprov som

tas under den del av dygnet (helgen) respektive veckan som bräddningen

varar. Begreppet vecka avser den tid av veckan som bräddningen varar.

Tabell 1. Utgående behandlat avloppsvatten

Kontroll-

Provtyp och provtagningsfrekvens

parameter

vid avloppsreningsverk med olika anslutning (pe)

201-

2001-

10 001-

>20 000

2 000

10 000

20 000

COD

Cr

4 dp/år

2 dp/månad

2 dp/månad

2 vp/månad

BOD

7

8 dp/år

2 dp/månad

2 dp/månad

1 dp/vecka

P-tot

8 dp/år

2 dp/månad

2 dp/månad

1 vp/vecka

N-tot

8 dp/år

2 dp/månad

2 dp/månad

1 dp/vecka

NH

4

-N

-

-

2 dp/månad

1 dp/vecka

Hg, Cd, Pb, Cu, -

-

-

1 vp/månad

Zn, Cr och Ni

Tabell 2. Bräddat avloppsvatten enligt 4 § punkt 1b och 2b

Kontroll-

Provtyp och provtagningsfrekvens

parameter

vid avloppsreningsverk med olika anslutning (pe)

201-

10 001-

>20 000

10 000

20 000

COD

Cr

1 dp/vecka

1 dp/vecka

1 vp/vecka

BOD

7

1 dp/vecka

1 dp/vecka

1 dp/vecka

P-tot

1 dp/vecka

1 dp/vecka

1 vp/vecka

N-tot

1 dp/vecka

1 dp/vecka

1 dp/vecka

NH

4

-N

-

1 dp/vecka

1 dp/vecka

Hg, Cd, Pb, Cu,

-

-

1 vp/vecka

Zn, Cr och Ni

6 § Dygnsprov, helgprov och veckoprov skall, utom när det gäller vecko-

prov för analys med avseende på P-tot i utgående behandlat avloppsvatten

och veckoprov av bräddat avloppsvatten från avloppsreningsverk med an-

slutning större än 20 000 pe, tas ut under alternerande dygn respektive veck-

or, enligt ett på förhand fastlagt provtagningsschema. Provtagningsschemat

skall utformas på sådant sätt att kontrollen ger ett resultat som är representa-

tivt för utsläppet under året.

SNFS 1993:9

MS:64

6

7 § Veckoprov skall beredas genom att sju dygnsprover eller fyra dygnspro-

ver och ett helgprov provtagna under respektive vecka blandas i proportion

till den avloppsvattenvolym som har släppts ut under respektive dygn eller

helg.

8 § Uttagna prover skall djupfrysas i följande fall:

1. Veckoprov för analys med avseende på COD

cr

om analysen inte kan

utföras inom ett dygn efter avslutad veckoprovtagning.

2. Dygnsprov och helgprov för analys med avseende på BOD, och NH

4

-N

om analysen inte kan utföras inom ett dygn efter avslutad provtagning.

3. Dygnsprov för analys med avseende på N-tot om analysen inte kan

utföras inom tre dygn efter avslutad provtagning.

4. Helgprov för analys med avseende på N-tot om analysen inte kan

utföras inom ett dygn efter avslutad provtagning.

I övrigt skall alla uttagna prover hanteras i enlighet med bestämmelserna i

bilagan.

9 § Vid transport av vattenprover till utomstående analyslaboratorium skall

proverna paketeras eller förvaras på sådant sätt att de kan hållas nedkylda

under transporten.

10 § Analys skall utföras enligt bestämmelserna i bilagan. Analys skall

utföras på osedimenterade och ofiltrerade prov.

Mätutrustning och mätplats

11 § Vid mätning och registrering av flöde enligt 4 § punkt la, lb, 2a och 3a

skall nedanstående typer av mätutrustning användas:

1. I öppna rännor och kanaler skall mätning av flöde ske med hjälp av

a) mätrännor eller skarpkantade mätskibord i kombination med eko-

lodsgivare, bubbelrörsgivare eller tryckgivare, eller

b) hastighets/fyllnadshöjdsmätare (v-h-mätare), eller

c) andra likvärdiga mätanordningar.

2. I fyllda rörledningar skall mätning av flöde ske med hjälp av

a) differenstryckmätare, elektromagnetiska mätare, akustiska mätare,

eller

b) andra likvärdiga mätanordningar.

12 § Vid flödesmätning i öppna rännor och kanaler gäller dessutom följande

regler:

1. Den tillgängliga fallhöjden för vattnet i den del av rännan eller kanalen

som utnyttjas för flödesmätning skall vara så stor att fritt flöde erhålles,

dvs. nivån vid mätstället får inte påverkas av nivåförhållandena ned-

ströms.

2. Strömningsförhållandena i mätpunkten skall vara lugna, utan turbulens.

Hastighetsfördelningen över rännans eller kanalens tvärsnitt skall vara

jämn.

SNFS 1993:9

MS:64

7

3. För mätskibord respektive mätrännor skall följande uppgifter dokumente-

ras:

a) för rektangulära mätskibord: skibordsöppningens bredd,

b) för triangulära mätskibord: skibordsöppningens vinkel och

c) för mätrännor: bredden i rännans förträngning.

13 § Alla typer av mätanordningar för flödesmätning i slutna rörledningar

skall vara installerade på ett sätt som säkerställer att mätsektionen alltid går

fylld med vatten.

14 § Vid flödesmätning i såväl öppna rännor och kanaler som slutna rörled-

ningar skall flödesmätarens mätområde vara anpassat till det normala av-

loppsvattenflödet vid anläggningen.

15 § Bestämning av volym bräddat avloppsvatten enligt 4 § punkt 2b och 3b

samt i förekommande fall enligt 4 § punkt 5 skall ske med hjälp av sådan typ

av mätutrustning som anges i I 1 § samt med hjälp av anordning för registre-

ring av bräddningsfrekvens och mätare för bräddningens varaktighet eller

med hjälp av annan likvärdig mätutrustning. Vid mätning av volym bräddat

avloppsvatten med hjälp av ekolodsgivare, bubbelrörsgivare eller tryckgivare

behöver dock mätplatsen, till skillnad från vad som sägs om flödesmätning

enligt I1 § punkt la, inte vara utrustad med mätrännor eller mätskibord.

16 § Provtagning skall ske på ett sådant sätt att uttagna prover blir represen-

tativa för det avloppsvatten som skall kontrolleras. Följande mättekniska

förutsättningar skall vara uppfyllda:

1. Vattnet vid provtagningspunkten skall vara helt omblandat och utan

skiktningar.

2. Tidsintervallen mellan uttagna delprov får inte överstiga tio minuter vid

normalflöde.

3. Provuppsamlingskärl för avloppsvatten skall under hela provtagningspe-

rioden förvaras i kylskåp eller hållas nedkylt på annat lämpligt sätt.

Underhåll och funktionskontroll av mätutrustning

17 § Mätutrustningen skall underhållas och kontrolleras regelbundet enligt

ett fastlagt schema, så att representativa mätresultat erhålls.

All utrustning för flödesmätning, volymmätning och provtagning skall

hållas ren från beläggningar och kontrolleras med avseende på funktion.

18 § Vid mätplatsen för flödesmätning i öppna rännor och kanaler skall det

finnas en noggrant avvägd fixpunkt eller fast centimeterskala för avläsning

av vattennivån i rännan eller kanalen vid kontroll av flödesmätningsutrust-

ningen.

19 § Alla underhållsåtgärder och funktionskontroller skall journalföras.

SNFS 1993:9

MS:64

8

Rapportering

20 § Resultatet av kontrollen enligt dessa föreskrifter skall rapporteras till

länsstyrelsen eller till en kommunal nämnd som anges i 38 § miljö-

skyddslagen (1969: 387), om nämnden är tillsynsmyndighet, minst en gång

per kalenderår och vara tillsynsmyndigheten tillhanda senast tre månader

från utgången av kalenderåret.

Om verksamheten är av sådant slag som har beteckningen A i bilagan till

miljöskyddsförordningen (1989: 364), skall kontrollresultatet även rappor-

teras till Statens naturvårdsverk.

Rapporten skall innehålla följande uppgifter för aktuellt kalenderår:

1. Avloppsreningsverk med anslutning större än 20000 pe

a) behandlat utgående avloppsvat-

- flöde, redovisat som årsmedel-

ten:

värde i kubikmeter per dygn,

- flöde, redovisat som kubikmeter

per år,

- halt av respektive kontrollpara-

meter enligt 3 §, redovisat som

årsmedelvärde i milligram per liter,

- total utsläppsmängd av respektive

kontrollparameter enligt 3 §, redo-

visat som kilogram eller ton per år,

b) bräddat avloppsvatten i avlopps-

- antal bräddningar som skett en-

reningsverket: der

året,

- vilken eventuell behandling som

det bräddade avloppsvattnet har

genomgått,

- bräddflöde, redovisat som ku-

bikmeter per år,

- halt av respektive kontrollpara-

meter enligt 3 §, redovisat som

årsmedelvärde i milligram per liter,

- total utsläppsmängd av respektive

kontrollparameter enligt 3 §, redo-

visat som kilogram eller ton per år.

2. Avloppsreningsverk med anslutning mellan 2 001 och 20 000 pe

a) behandlat utgående avloppsvat-

- flöde, redovisat som årsmedel-

ten:

värde i kubikmeter per dygn,

- flöde, redovisat som kubikmeter

per år,

- halt av respektive kontrollpara-

meter enligt 3 §, redovisat som

årsmedelvärde i milligram per liter,

SNFS 1993:9

MS:64

9

- total utsläppsmängd av respektive

kontrollparameter enligt 3 §, redo-

visat som kilogram eller ton per år,

b) bräddat avloppsvatten i avlopps-

- antal bräddningar som skett under

reningsverket: året,

- vilken eventuell behandling som

det bräddade avloppsvattnet har

genomgått,

- bräddad volym, redovisat som

kubikmeter per år,

- halt av respektive kontrollpara-

meter enligt 3 §, redovisat som års-

medelvärde i milligram per liter,

- total utsläppsmängd av respektive

kontrollparameter enligt 3 §, redo-

visat som kilogram eller ton per år.

3. Avloppsreningsverk med anslutning mellan 501 och 2 000 pe

a) behandlat utgående avlopps-

- flöde, redovisat som årsmedelvär-

vatten:

de i kubikmeter per dygn,

- flöde, redovisat som kubikmeter

per år,

- halt av respektive kontrollpara-

meter enligt 3 §, redovisat som års-

medelvärde i milligram per liter,

- total utsläppsmängd av respektive

kontrollparameter enligt 3 §, redo-

visat som kilogram eller ton per år,

b) bräddat avloppsvatten i avlopps-

- antal bräddningar som skett under

reningsverket: året,

- vilken eventuell behandling som

det bräddade avloppsvattnet har

genomgått,

- bräddad volym, redovisat som

kubikmeter per år.

4. Avloppsreningsverk med anslutning mellan 201 och 500 pe

behandlat utgående avloppsvatten:

- halt av respektive kontrollpara-

meter enligt 3 §, redovisat som års-

medelvärde i milligram per liter.

SNFS 1993:9

MS:64

10

5. Avloppsledningsnät hörande till avloppsreningsverk med anslutning större

än 500 pe

bräddat

avloppsvatten:

- antal bräddningar som skett

under året,

- plats eller platser för brädd-

ning(arna),

- bräddad volym, redovisat som

kubikmeter per år.

För all rapportering enligt ovan gäller att om något eller några mätvärden

saknas, eller har uteslutits vid beräkningen av ovanstående uppgifter, skall

detta redovisas och motiveras.

21 § Upphävd genom SNFS 1993:9.

Ansvar

22 § Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse av dessa föreskrifter

finns i miljöskyddslagen (1969: 387).

23 § Undantag i det enskilda fallet från dessa föreskrifter prövas av länssty-

relsen i det län där utsläppet av avloppsvattnet sker. Undantag får medges om

det föreligger särskilda skäl.

Ansökan om undantag skall vara skriftlig.

24 § Upphävd genom SNFS 1993:9.

SNFS 1993:9

MS:64

11

Bilaga

Metoder som skall användas vid provhantering och analys av

avloppsvattenprover enligt 3-10 §§

Paragraf* Föreskriven

analysmetod

3 §,

Svensk standard SS 02 81 42, utgåva 2, 1991-06-05, Vatten-

Punkt 1

undersökningar – Bestämning av kemisk oxygenförbrukning

hos vatten – COD

Cr

oxidation med dikromat.

3 §,

Svensk standard SS 02 81 43, utgåva 2, 1990-10-17. Vatten-

punkt 2

undersökningar - Bestämning av biokemisk oxygenförbruk-

ning, BOD,, hos avloppsvatten - Utspädningsmetod.

3 §,

Svensk standard SS 02 81 27, utgåva 2, 1984-04-01. Vatten-

punkt 3

undersökningar - Bestämning av totalfosfor i vatten - Upp-

slutning med peroxodisulfat.

3 §,

Svensk standard SIS 02 81 31, utgåva 1, 1976-02-15. Vatten-

punkt 4

undersökningar. Bestämning av koncentration av nitrogenfö-

reningar i vatten. Oxidation med peroxodisulfat.

3 §,

Svensk standard SIS 02 81 34, utgåva 1, 1976-02-15. Vatten-

punkt 5

undersökningar. Bestämning av ammoniumnitrogenkoncent-

ration hos vatten.

3 §,

Analys med avseende på kvicksilver:

punkt 6

Svensk standard SS 02 81 75, utgåva 1, 1989-01-25. Vatten-

undersökningar - Metallhalt i vatten, slam och sediment - Be-

stämning med flamlös atomabsorptionsspektrofotometri -

Speciella anvisningar för kvicksilver.

Analys med avseende på zink:

Svensk standard SS 02 81 50, utgåva 2, 1993-05-12. Vatten-

undersökningar - Bestämning av metaller med atomabsorp-

tionsspektrometri i flamma - Allmänna principer och regler

samt

Svensk standard SS 02 81 52, utgåva 2, 1993-05-12. Vatten-

undersökningar - Atomabsorptionsspektrometri i flamma -

Speciella anvisningar för aluminium, bly, järn, kadmium, ko-

bolt, koppar, krom, mangan, nickel och zink.

3 §,

Analys med avseende på kadmium, bly, koppar, krom och

punkt 6

nickel:

Svensk standard SS 02 81 83, utgåva 1, 1986-05-20. Vatten-

undersökningar - Metallhalt i vatten, slam och sediment - Be-

stämning med flamlös atomabsorptionsspektrofotometri -

Elektrotermisk atomisering i grafitugn - Allmänna principer

och regler samt

Svensk standard SS 02 81 84, utgåva 1, 1988-05-20. Vatten-

undersökningar - Metallhalt i vatten, slam och sediment - Be-

stämning med flamlös atomabsorptionsspektrofotometri

SNFS 1993:9

MS:64

12

- Elektrotermisk atomisering i grafitugn. - Speciella anvis-

ningar för aluminium, bly, järn, kadmium, kobolt, koppar,

krom, mangan och nickel.

* Paragraf avser den paragraf och punkt i föreskrifterna där analysparametern nämns

första gången.

Anmärkning

Vid elektriska installationer och användning av elektrisk apparatur i våta och

fuktiga utrymmen gäller de bestämmelser som anges i gällande stark-

strömsföreskrifter, utgivna av Närings- och teknikutvecklingsverket (Nutek).

Svensk standard säljs av SIS - Standardiseringskommissionen i Sverige,

Box 3295, 10366 STOCKHOLM, telefon 08-6135200.

Som alternativ till de föreskrivna analysmetoderna får andra metoder an-

vändas, under förutsättning att verksamhetsutövaren kan visa att metoderna

är likvärdiga vid analys av aktuell typ av avloppsvatten.

__________

Denna kungörelse1 träder i kraft

1. när det gäller 1- 3 §§, 4 § första stycket punkt la, 2a, 3a, och 4, 4 § andra

stycket, 5 § tabell 1, 6-10§§, 14 §, 16 § första stycket punkt 2, 17 §, 19 §, 20

§ första och andra styckena, tredje stycket punkt la, 2a, 3a, 4 och fjärde

stycket, 21-24§§ samt bilagan den 1 januari 1991,

2. när det gäller 4 § första stycket punkt 5 och 20 § tredje stycket punkt 5

den 1 januari 1993, samt

3. i övrigt den I januari 1992.

__________

Denna kungörelse2 träder i kraft

1. när det gäller 4 § första stycket punkt 5 och 20 § tredje stycket punkt 5

den 1 januari 1993, samt

2. i övrigt den 1 januari 1992.

___________

Denna kungörelse3 träder i kraft två veckor efter den dag, då kungörelsen

enligt uppgift på den utkom från trycket.

STATENS NATURVÅRDSVERK

ROLF ANNERBERG

Gunnar Bergvall

(Enheten för kommunala

vattenskyddsfrågor)

1

1990:14.

2

1991:9.

3

1993:9.