SNFS 1994:4

Statens naturvårdsverks

f örfattningssamling

Naturvård

ISSN 0347—5301

SN FS 1 994: 4

Kungörelse NV: 59

om ändring i kungörelsen (SNFS 1987: 18) med

föreskrifter om Norra Kvills nationalpark;

beslutad den 30 maj 1994.

Med stöd av 4 & nationalparksforordningen (1987: 938) föreskriver Statens

naturvårdsverk att kungörelsen (SNFS 1987: 18) med föreskrifter om Nor-

ra Kvills nationalpark skall ha följande lydelse.

Inom nationalparken är det förbjudet att

I — gräva. schakta, utfylla, borra, mejsla, muddra, måla, spränga eller på

annat sätt skada mark och block

anordna upplag

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och

* buskar annat än för att hålla stigar och leder framkomliga

uppföra byggnad, vindskydd, koja eller annan anläggning

anlägga väg eller stig

—— dra fram mark- eller luftledning

uppföra stängsel eller andra hägnader

' inplantera för området främmande växt- eller djurart

dika eller dämma

bedriva militär övningsverksamhet

| använda växtnäringsämnen eller kemiska bekämpningsmedel

kalka

—— jaga eller fiska

göra upp eld

tälta

plocka eller gräva upp växter. Bär— och svampplockning är dock tillåten

_ på ett störande sätt använda radioapparat, musikanläggning e. dyl,

klättra i boträd, samla insekter eller på annat sätt medvetet störa

djurlivet

I använda motordrivet fordon

rida

l — medföra hund som inte är kopplad

ordna orienteringskontroller eller markerade spår

cykla

* bedriva kommersiell verksamhet utan Länsstyrelsens tillstånd

— företa vetenskapliga undersökningar utan Länsstyrelsens tillstånd.

Bestämmelser om att meddela undantag från angivna föreskrifter finns i

5 & nationalparksförordningen.

Utkom från trycket

den i september l994

SNFS 1994: 4 Utan hinder av ovanstående förbud är det tillåtet att

NV159 personal inom naturvårdsförvaltningen underhåller eller förbättrar le-

der och stigar eller utför annan åtgärd enligt fastställd skötselplan

_ personal inom naturvårdsförvaltningen använder motordrivet fordon i

samband med åtgärder i nationalparken samt att tjänsteman i sjuk-

vänds—. polis- eller räddningsärendc använder erforderligt fordon, båt

eller hund, Anmälan om nämnda ärenden skall ske till naturvårds-

törvaltningen om möjligt förc genomförandet. i annat fall snarast efter

utfört uppdrag

— eftersöka och avliva skadat vilt och i samband härmed medföra

okopplad hund

bedriva miljöövervakning enligt fastställt program och härvid ta erfor-

derliga prover. använda båt och fordon samt göra markeringar i mark

och på träd.

Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag. då kungörelsen

enligt uppgift på den utkommit från trycket.

STATENS NATURVÅRDSVERK

ROLF ANNERBERG

Anders Bergquist

(Naturvårdsenheten)

2 Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 1994