SNFS 1994:7

Föreskrifter gäller rening, utsläpp och kontroll av avloppsvat- ten från tätbebyggelse.

Statens naturvårdsverks

f örfattningssamling

Miljöskydd

ISSN 0347—5301

SNFS 1994: 7

Kungörelse MS: 75

med föreskrifter om rening av avloppsvatten från Utkom från nyckel

tätbebyggelse; den 19 oktober 1994

beslutad den 30 maj 1994.

Med stöd av 2 a_tå och 17%)" andra punkten miljöskyddsforordningen

(1989: 364)' föreskriver Statens naturvårdsverk följande).

Tillämpningsområde

] 5 Dessa Föreskrifter gäller rening, utsläpp och kontroll av avloppsvat-

ten från tätbebyggelse.

Definitioner

2 5 I dessa föreskrifter skall angivna begrepp ha följande betydelse,

Begrepp BulytIzJ/xe

Avloppsrcningsverk Reningsverk för behandling av avloppsvatten

från tätbebyggelse.

Avloppsslam Sedimenterat slam. behandlat eller obehandlat,

från avloppsreningsverk,

Avloppsvatten från Spillvatten från hushåll eller en blandning av

tätbebyggelse hushållsspillvatten och industrispillvatten och/

eller dagvatten.

Dagvatten Nederbördsvatten. dvs. regn- eller smältvatten.

som inte tränger ned i marken, utan avrinner på

markytan.

Gränsvärde Ett värde som aldrig får överskridas, eller, i fråga

om minsta procentuella reduktion, aldrig får

underskridas.

delse 1993: 1265.

' 'lalet bilaga XX avsnitt 11 och rådets dlrektn' 91/27I/EEG (EGT nr L

135. 30.5.1991. _. 40). l

SNFS 1994: 7

MS: 75

Hushållsspillvatten Spillvatten från bostäder och serviceinrättning-

ar, vilket till övervägande del utgörs av klo—

settvatten samt bad-, dusch- och tvättvatten,

Allt spillvatten som släpps ut från områden som

används för kommersiell eller industriell verk-

samhet och som inte är llushållsspillvatten eller

dagvatten.

lndustrispillvatten

Kustvatten Vatten utanför lågvattenlinjen eller en flodmyn-

nings yttre gräns.

Ledningsnät Ett system av ledningar för uppsamling och

transport av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Personekvivalenter (pe) Antalet pcrsonekvivalenter (förkortas pe) beräk-

nas som kvoten mellan den tillståndsgivna eller

dispensprövade föroreningsbelastningen med

avseende på biokemisk oxygenförbrukning mätt

under sju dygn (BOD7) och den specifika förore-

ningsmängden, 70 g BOD7/person och dygn. I de

fall som tillstånd, eller dispens enligt 9 5 andra

stycket miljöskyddslagen(19691387) i dess ly-

delse före den 1 juli 1981, inte föreligger, skall

den dimensionerande föroreningsbelastningen

med avseende på BOD7 användas vid beräk-

ningen.

Riktvärde Ett värde som, om det överskrids, eller, i fråga

om minsta procentuella reduktion, underskrids,

skall föranleda åtgärder för att Förhindra att

överskridandet respektive underskridandet upp—

repas.

Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, en

process som vanligen innebär biologisk eller ke—

misk rening med sekundärsedimentering eller

någon annan process som uppfyller de krav som

anges i 4 & eller i bilaga [.

Sekundär rening

Rening och kontroll av avloppsvatten

3 & Avloppsvatten från tätbebyggelse som uppsamlas i ledningsnät skall

före utsläpp undergå sekundär rening eller motsvarande rening

— senast deti 31 december 2000 om utsläppen härrör från tätbebyggelse

med mer än 15.000 pe,

senast den 31 december 2005 om utsläppen härrör från tätbebyggelse

med mellan 10.000 och 15.000 pe,

_ senast den 31 december 2005 i fråga om utsläpp i sötvatten eller

llodmynningar, om utsläppen härrör från tätbebyggelse med mellan

2000 och 10.000 pc.

För utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse till vatten i högt belägna

bergsregioner eller i andra jämförbara områden, där en effektiv biologisk

rening är svår att upprätthålla på grund av låg temperatur, kan mindre

stränga reningskrav tillämpas än de som föreskrivs i första stycket, om

ingående studier visar att utsläppen inte ogynnsamt påverkar miljön.

4 & Koncentrationen av organiskt material, mätt som biokemisk oxygen-

förbrukning (BOD7) och kemisk oxygenförbrukning (CODG), i de av-

loppsvatten som omfattas av 3 och 5 55, får som årsmedelvärde inte

överstiga begränsningsvärdena i tabell 1.

Tabell ]. Begränsningsvärden för utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

Parameter Högsta koncentration Typ av begränsningsvärde

(årsmedelvärde)

BOD7 15 mg 02/1 Gränsvärde

CODC, 70 mg Oz/l Riktvärde

CODC, kan ersättas av en annan parameter: totalt organiskt kol (TOC) eller total

oxygenförbrukning (TOD). om ett bestämt förhållande kan fastslås mellan CODC,

och crsättningsparametern.

Bestämmelser om kontroll av utsläpp av BOD7 och CODCr från avlopps-

reningsverk finns i Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1990: 14)

med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipicnt från

anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse, Analyser

av utsläpp från dammar skall utföras på filtrerade prover, Den totala

koncentrationen suspenderad substans i ett ofiltrerat vattenprov får dock

inte överstiga 150 mg/l.

Som alternativ till bestämmelserna i tabell 1 får verksamhetsutövaren i

stället följa bestämmelserna i bilaga 1. Att de i bilaga 1 föreskrivna be-

gränsningsvärdena inte överskrids skall därvid kontrolleras enligt bestäm-

melserna i bilaga 2.

5 & Avloppsvatten från tätbebyggelse som uppsamlas i ledningsnät skall,

om det släpps ut i havs- och kustvattenområdet från norska gränsen till

och med Norrtälje kommun. senast den 31 december 1998 undergå mer

långtgående rening än vad som krävs enligt 3 och 4 åå, om det härrör från

tätbebyggelse med mer än 10.000 pe,

SN FS 1994: 7

MS: 75

SNFS 1994: 7

MS: 75

6 5 För avloppsvattenutsläpp som avses i 5 5 skall i fråga om totalkväve

gälla de begränsningsvärden som anges i tabell 2. Kraven på högsta kon-

centration eller minsta procentuella reduktion skall följas.

Tabell 2. Begränsningsvärden för totalkväve vid utsläpp av avloppsvatten i det

område som anges i 5 &

Parameter Högsta koncentration Minsta procen- Typ av begräns-

(årsmcdclvärde) tuella reduktion' ningsvärde

(årsmedelvärde)

Totalkväve 15 mg/l N-tot 70 Riktvärde

(10.000— 100.000 pe)

10 mg/l N-totZ 70 Riktvärde

(mer än 100.000 pc)

' Reduktion i förhållande till inflödets belastning.

" Alternativt skall dygnsmcdelvärdct som riktvärde inte överstiga 20 mg/l N-tol vid

en d_vgnsmedcltempcratur i avloppsvattnet på IZIC eller mer. Istället för att knyta

riktvärdet till vattentemperaturcn i avloppsrcningsverkel, kan. med beaktande av de

normala tcmperaturförhållandena. en särskild tidspcriod bestämmas inom vilken

det angivna riktvärdet skall gälla.

Bestämmelser om kontroll av utsläpp av totalkväve från avloppsrenings-

verk finns i Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1990: 14) med

föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipicnt från

anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Vid kontroll av att riktvärdet för minsta procentuella reduktion inte

underskrids skall provtagning ske även av det till avloppsreningsverkct

inkommande vattnet med hjälp av en metod SOm åtminstone uppfyller

bestämmelserna i bilaga 2. .

Vid tillämpning av alternativt riktvärde enligt not 2 i tabell 2 för kon-

centrationen av totalkväve vid utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

med mer än 100.000 pe skall kontrollen av att riktvärdet inte överskrids

ske med hjälp av en metod som åtminstone uppfyller bestämmelserna i

bilaga 2.

7 & Bestämmelserna i 5 och 6 55 skall tillämpas, förutom på utsläpp i det

område som anges i 5 &. på sådana utsläpp från avloppsreningsverk där

utsläppet sker i avrinningsområdcn som avvattnas till det i 5 5 angivna

området och som bidrar till föroreningen av det.

Utformning och drift av avloppsreningsverk

8 5 De avloppsreningsverk som berörs av 3-7 åå skall utformas eller

ändras så att representativa prover kan tas på inkommande vatten och på

det renade vattnet före utsläpp i recipienten. Utsläppspunkterna för av-

loppsvatten från tätbebyggelse skall väljas så att påverkan på recipienten

begränsas i största möjliga utsträckning.

9 5 De avloppsreningsverk som byggs för att uppfylla kraven i 3—8 &&

skall utformas, byggas, drivas och underhållas så att de fungerar tillfreds-

ställande under alla normala lokala klimatförhållanden, Vid utformningen

av anläggningarna skall årstidsberoende variationer i belastningen beak-

tas.

10 & lndustrispillvatten som leds till avloppsreningsverk skall ha under—

gått sådan rening som krävs för att säkerställa dels att driften av avloppsre-

ningsverken och behandlingen av avloppsslam inte störs, dels att slammet

kan omhändertas på ett säkert och miljömässigt godtagbart sätt,

11 & Renat avloppsvatten skall återanvändas när det är lämpligt. Utsläp-

pen skall ledas så att skadlig inverkan på miljön minimeras,

12 & Avloppsslam som uppkommer vid rening av avloppsvatten skall

återanvändas när det är lämpligt. Bortskaffande skall ske på ett sådant sätt

att de ogynnsamma effekterna på miljön minimeras.

Ansvar

13 & Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse av dessa före-

skrifter finns i miljöskyddslagen(1969: 387).

SNFS 1994: 7

MS: 75

Bilaga 1

Alternativa krav avseende utsläpp av BOD7 och CODCr enligt 4 5

Alternativa krav enligt 45 tredje stycket beträffande utsläpp av avlopps-

vatten som avses i 3 och 5 55 anges i nedanstående tabell. Värdena för

koncentration eller procentuell reduktion skall gälla. Kontroll av att be-

gränsningsvärdena inte överskrids skall ske enligt bestämmelserna i bilaga

7

Parameter Högsta Minsta pro- Referensmätmetod

koncentration centuella re—

duktion'

Biokemisk 30 mg/l 02 70 — 90 Homogeniserat, otilt—

oxygen— (40 enligt 3 & rerat, odekanterat prov.

förbrukning andra stycket) Bestämning av förbrukat

(13007), vid syre före och efter sju

ZOQC utan nit- (Gränsvärde) (Gränsvärde) dygns förvaring vid 200C

rifikation i” IDC i fullständigt mör-

ker. Tillsats av en nitrifi-

kationshämmare.

Kemisk oxy- 125 mg/l 75 Homogeniserat, ofilt-

genförbruk- rerat, odekanterat prov.

ning (CODCr)2 (Riktvärde) (Riktvärde) Kaliumdikromat.

' Reduktion i förhållande till inflödets belastning.

3 CODCr kan ersättas av en annan parameter: totalt organiskt kol (TOC) eller total

oxygenförbrukning (TOD), om ett bestämt förhållande kan fastslås mellan COD'C,

och ersättningsparametern.

Analyser av utsläpp från dammar skall utföras på filtrerade prover. Den

totala koncentrationen suspenderad substans i ett otiltrerat vattenprov får

dock inte överstiga 150 mg/l. Vid bestämning av suspenderad substans

skall provet filtreras genom ett membrantilter med 0,45 um porstorlek

samt torkas vid 1053C och därefter vägas. Alternativt skall provet centrifu-

geras i minst fem minuter med en medelaeceleration av 2.800 till 3.200 g,

torkas vid 105”C och vägas.

Bilaga 2

Kontroll av efterlevnaden av alternativa krav avseende utsläpp av

BOD-, och CODC, (bilaga 1) samt totalkväve (6 &)

Vid kontroll av efterlevnaden av de alternativa krav avseende utsläpp av

BOD7 och COD(—r som anges i bilga 1, av dygnsmcdelkoncentration av

totalkväve som anges i Gå tabell 2 not 2 samt av kravet på minsta

procentuella reduktion av totalkväve som anges i tredje kolumnen i 6 &

tabell 2 skall en kontrollmetod användas som åtminstone uppfyller nedan-

stående krav. Alternativ till de metoder som nämns i l, 2 och 3 får

användas. om det kan visas att de alternativa metoderna ger likvärdiga

resultat.

1. Flödesproportionella eller tidsbaserade dygnsprover skall tas i samma,

väldefinierade punkt i utflödet, för att kontrollera att de krav för

utsläppt avloppsvatten som gäller enligt bilaga 1 och 6 Ö tabell 2 not 2

efterlevs, Vid kontroll av minsta procentuella reduktion enligt bilaga 1

och 6 åtabell 2 skall provtagning ske på motsvarande sätt i inflödet till

reningsverket.

God internationell laboratoricsed skall iakttas för att motverka att

proverna förändras under tiden mellan insamling och analys.

2. Det minsta antalet årliga prover med hänsyn till reningsverkets storlek

anges nedan. Proverna insamlas med jämna mellanrum under året

enligt följande:

—2.000 till 9.999 pe 12 prover under det första året,

4 prover under följande år, om det kan vi-

sas att vattnet under det första året överens—

stämmer med kraven i bilaga 1 samt i 6 &

tabell 2 not 2 eller i tredje kolumnen i den-

na tabell. Om ett av 4 prover är negativt,

måste 12 prover tas under det därpå följan-

de året.

10000 till 49.999 pe 12 prover.

_ 50.000 pc eller mer 24 prover.

3. Det renade avloppsvattnet skall anses uppfylla kraven med avseende på

de parametrar som anges i denna bilaga, om vattenproverna visar att

värdena för varje enskild parameter efterlevs enligt följande.

a) I tabellen i punkt 5 anges det största antalet prover som får överstiga

begränsningsvärdena för högsta koncentration i bilaga 1 samt i 65

tabell 2 not 2, eller understiga begränsningsvärdena för minsta

procentuella reduktion i bilaga 1 och 6 & tabell 2.

b) I de fall som koncentrationen skall kontrolleras får prover som tagits

under normala driftförhållanden dessutom inte avvika från begräns—

ningsvärdena med mer än 100 procent.

4. Extrema värden för vattenkvaliteten skall inte beaktas, om värdena

beror på särskilda förhållanden, t.ex. kraftig nederbörd.

5. Det största godtagbara antal prover som inte uppfyller ovan nämnda

krav anges i nedanstående tabell.

Antal prover under ett visst är Största godtagbara antal

underkända prover

4— 7 1

8— 16 2

17— 28 3

29— 40 4

41— 53 5

54— 67 6

68— 81 7

82— 95 8

96—110 9

111—125 10

126—140 11

141—155 12

156—171 13

172—187 14

188—203 15

204—219 16

220—235 17

236—251 18

252—268 19

269—284 20

285—300 21

301—317 22

318—334 23

335—350 24

351—365 25

Denna kungörelse träderi kraft två veckor efter den dag, då kungörelsen

enligt uppgift på den utkommit från trycket.

STATENS NATURVÅRDSVERK

ROLF ANNERBERG

Gunnar Bergvall

(Enheten för kommunala

vattenskyddsfrågor)

Norstedts Tryckeri AB. Stockholm 1994