SNFS 1996:15

Statens naturvårdsverks föreskrifter om uppföljning av SNFS 1996:15 angiven insamlingsnivå m.m. för returpapper

Statens naturvårdsverks

författningssamling

Miljöskydd

ISSN 0347-5301

Statens naturvårdsverks föreskrifter om uppföljning av

angiven insamlingsnivå m.m. för returpapper;

SNFS 1996:15

MS:97

Utkom från trycket

den 19 november 1996

beslutade den 10 oktober 1996.

Med stöd av 4, 6, 7, 10 §§ förordningen (1994:1205) om producentansvar

för returpapper föreskriver Statens naturvårdsverk följande.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller definitioner av vissa begrepp som används vid

uppföljningen av producenternas skyldigheter enligt förordningen (1994:1205)

om producentansvar för returpapper.

Föreskrifterna innehåller även bestämmelser med krav på producenternas

skyldigheter vad avser insamling och omhändertagande av returpapper.

Föreskrifterna innehåller vidare bestämmelser med krav på producenternas

uppgiftsskyldigheter vad avser producenternas åtgärder i syfte att underlätta

insamlingen samt uppnå den i förordningen angivna insamlingsnivån m.m.

2 § Med tidningspapper avses i denna föreskrift tidningspapper och annat

trähaltigt tryckpapper.

I 2 § förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper anges

att med returpapper avses avfall av tidningar. Med tidningar jämställs

tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning

och liknande produkter av papper.

Definitionerna i andra stycket skall även äga tillämpning i denna föreskrift.

Insamlingssystem

3 § En producent skall själv eller i samarbete med andra producenter

tillhandahålla ett insamlingssystem för det returpapper som producentens

ansvar omfattar.

Insamlingssystemet skall anpassas efter de lokala förhållandena i respektive

område i landet, så att hushållens och andra konsumenters insatser med att

lämna returpapper för insamling underlättas.

Insamlingssystemet skall utformas så att den totala miljöpåverkan från

transportarbetet i samband med insamlingen minimeras.

Producentens skyldighet vid omhändertagandet av returpapper

4 § I 6 § förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper finns

bestämmelser om bl.a. producentens skyldighet att se till att returpapper forslas

bort samt materialåtervinns eller tas om hand på ett annat miljömässigt

godtagbart sätt.

5 § Utsorterat och insamlat returpapper skall materialåtervinnas om inte

särskilda skäl talar däremot.

Med

materialåtervinning

avses

i denna föreskrift användning av

returpapper för papperstillverkning eller för andra likvärdiga syften. Med

materialåtervinning avses inte energiutvinning, biologisk behandling eller

etanolutvinning.

Deponering av utsorterat och insamlat returpapper innebär inte ett

miljömässigt godtagbart omhändertagande.

Rapportering

6 § Producent skall på anmodan av Statens naturvårdsverk varje år inrapportera

uppgifter om mängd utlevererade tidningspapper och/eller tidningar, insamling

och återvinning av returpapper samt övriga uppgifter som framgår av bilagan

till denna föreskrift. Rapportering skall ske i enlighet med blankett i bilagan.

Producenter som samarbetar i särskild sammanslutning för fullgörandet av

skyldigheter enligt förordningen (1994:1205) om producentansvar för

returpapper kan låta rapportering ske genom sammanslutningens försorg.

Inrapportering skall avse kalenderår och vara ingiven till Naturvårdsverket

senast fyra månader efter utgången av kalenderåret.

Undertecknande

7 § Rapporten skall undertecknas av behörig företrädare för producent eller

sammanslutning av producenter.

Undantag

8 § Om det finns särskilda skäl får Naturvårdsverket medge undantag vad avser

krav på uppgiftslämnande enligt denna föreskrift.

Ansvar

9 § Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelse av denna föreskrift finns

i 24 § renhållningslagen (1979:596).

__________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 1997.

STATENS NATURVÅRDSVERK

ROLF ANNERBERG

Xiaoping

Zhao

(Enheten för basindustri)

BILAGA

STATENS NATURVÅRDSVERK

INSAMLING OCH ÅTERVINNING AV

RETURPAPPER

Uppföljning enligt förordningen (1994:1205) om producentansvar för

returpapper

Ifylls av producenter eller sammanslutningar av producenter

Uppgifter avser år .............................................

Företag:

Organisationsnummer:

Adress:

Kontaktperson:

Telefon:

Fax:

Kommun:

Med tidningspapper avses

här tidningspapper och

annat trähaltigt

tryckpapper. Med

tidningar jämställs

tidskrift, direktreklam,

telefonkataloger, kataloger

för postorderförsäljning

och liknande produkter av

papper. Med returpapper

avses avfall av tidningar.

Uppgifter om levererad mängd samt insamlings- och återvinningsmängd avser

den mängd som en producent eller en sammanslutning av producenter ansvarar

för enligt förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper

1. Leverans av tidningspapper och/eller tidningar

Härmed avses tidningspapper och/eller tidningar som levererats till den

svenska marknaden. Produktionsspill, överexemplar eller olästa exemplar skall

inte inräknas.

Total mängd

ton

Tidningspapper som levererats

Tidningar som levererats

2. Insamling och återvinning av returpapper

Härmed avses returpapper som lämnats i enlighet med 4 och 5 §§ i

förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper

Total mängd

ton

Returpapper som insamlats

Insamlat returpapper har omhändertagits på följande sätt:

Materialåtervinning

Härmed avses returpapper som samlats in och levererats för

materialåtervinning. Med materialåtervinning avses här användning av

returpapper för papperstillverkning eller för andra likvärdiga syften.

Med materialåtervinning avses ej energiutvinning, biologisk behandling

eller etanolutvinning.

Energiutvinning

Med energiutvinning avses förbränning av insamlat returpapper, med

ett nyttiggörande av energiinnehållet med minst 75 %, antingen som

värme eller som en kombination av elektricitet och värme, under

förutsättning att förbränningen sker i anläggningar som har prövats

enligt miljöskyddslagen för att bränna detta. Förbränning kan ske med

eller utan annat material eller avfall.

Biologisk behandling

Med biologisk behandling avses aerob eller anaerob nedbrytning av

insamlat returpapper till en stabiliserad slutprodukt som kan användas

som jordförbättringsmedel och under förutsättning att insamlat

returpapper behandlas i en anläggning som har prövats enligt

miljöskyddslagen att motta och behandla detta.

mängd:

Annan användning

användningssätt:

3. Beskrivning av insamlingssystem

Hur insamling av returpapper från hushåll och andra konsumenter av tidningar sker.

(Vid omrapportering behöver endast ändringar anges.)

Mängd returpapper som insamlats i respektive kommun.

4 a. Beskrivning av återvinningssystem

Vid omrapportering behöver endast ändringar anges

Hur återvinning av insamlat returpapper sker

4 b. Namn och adress på återvinningsföretag som producenten anlitat

Med återvinningsföretag avses här företag som materialåtervinner,

energiutvinner, biologiskt behandlar eller på annat sätt använder insamlat

returpapper. Om insamlat returpapper återvinns i annat land skall intyg lämnas

av återvinningsföretaget med uppgifter som bekräftar att hantering sker i

enlighet med förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper.

Materialåtervinning

Namn

Adress

Energiutvinning

Namn

Adress

Biologisk behandling

Namn

Adress

Annan användning

Namn

Adress

5. Förteckning över anslutna företag (endast för sammanslutningar av

producenter)

Vid omrapportering behöver endast ändringar anges

Namn

Adress

Kommentarer till punkt 1-5

Underskrift: _______________________________________

Namnförtydligande:

_______________________________________