SNFS 1997:7

Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i Smäll] ”ål) ”Ifk—611997 kungörelsen (SNFS 1992zl7) med föreskrifter om en "mem Cl ackrediterad bilavgaskontroll

___—

Statens naturvårdsverks

författningssamling

ISSN 0347-5301

SNFS 1997:7

Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i Smäll] ”ål) ”Ifk—611997

kungörelsen (SNFS 1992zl7) med föreskrifter om en "mem Cl

ackrediterad bilavgaskontroll;

beslutade den 15 september 1997.

Med stöd av l9 & bilavgasförm'dningen (l99l:l481) och efter samråd

med Vägverket och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll före-

skriver Statens naturvårdsverk i fråga om kungörelse (SNFS l992:l7) med

föreskrifter om ackrediterad bilavgaskontroll (A92—bcslämmelserna)

att paragraferna l, 2, 3, 4, 5, 11, 15 och tabell 1 i bilagan till kungörelsen

skall ha den lydelse som framgår av bilagan.

Kungörelsen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då dessa föreskrifter träder i kraft,

Dessa föreskrifter träder i kraft den I december 1997,

STATENS NATURVÅRDSVERK

ROLF ANNERBERG

Jan Karlsson

(Enheten för fordons-

och trafikfrågor)

llllllllllllllllllllll

SNFS 199717 Bilaga till SNFS l997:7

Bestämmelser om kontroll av avgasreningen hos ackrediterad

bilverkstad (A92-bestämmelserna)

INNEHÅLL

1-2 åå Tillämpningsområde .. 2

3-4 åå Användningsoniråde 2

5 & Definitioner 3

6-7 & Kontroll .. 3

8-9 åå Kompeten 4

10-11 && Utrustning... 4

12-16 %% Bedömningsmetoder och krav 4

17 & Ansvar .................................. 5

18 & Övrigt 5

Tabell 1 5

T illämpningsområde

1 & Dessa bestämmelser gäller för en verkstad som ackrediterats för bil-

avgaskontroll enligt lagen (1992zlll9) om teknisk kontroll. Bestämmel-

serna gäller vid kontroll av avgasreningen enligt 84 a & fordonskungörclsen

(l972:595).

2 & Om ackreditering av en verkstads kontrollverksamhet finns bestäm-

melser från Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Som villkor för

ackreditering gäller dessutom Naturvårclsverkets bestämmelser.

Användningsoniråde

3 & Bestämmelserna skall följa vid kontroll efter reparation av avgas-

rening. En sådan reparationen är föranledd av underkänt ur avgasrenings-

synpunkt vid en kontrollhesiktning enligt 84 & fordonskungörelsen. Uppgift

om utförd kontroll kan, efter att ha lämnats till Vägverket, ligga till grund

för att bilen kan godkännas.

4 & Ackrediteringen kan omfatta kontroll av avgasreningen på en eller

flera av fyra kontrollområden.

Kontrollområde 1 omfattar bilar som vid förenklad kontroll skall genom-

gå prov vid tomgång och förhöjd tomgång enligt Naturvårdsverkets före-

skrifter om bilavgaskontroll (SNFS 1992:12. ändrad 1996:12; A40—bcstam-

melserna). Kontrollområde 3 och 4a omfattar bilar som vid förenklad kon—

troll skall genomgå prov vid tomgång enligt Naturvårdsverkets A40—

bestämmelser. Kontrollområde 2 och 4b-c omfattar bilar som vid förenklad

kontroll skall genomgå röktäthetsprov med upacimeter enligt Naturvårds—

verkets A40-bestämmelser.

Kontralionn'åde 1; I)ensinmotaniriven bil: SNFS 1997;7

a. med totalvikt på högst 3 500 kg av 1989 och senare års modell och med

en skillnad mellan tjänstevikt och totalvikt på högst 690 kg,

b. med totalvikt på högst 3 500 kg av 1992 och senare års modell och med

en skillnad mellan tjänstevikt och totalvikt på över 690 kg.

Konlmi/område 2; diese/motordriveti bil:

a. med totalvikt på högst 3 500 kg av 1989 och senare års modell och med

en skillnad mellan tjänstevikt och totalvikt på högst 690 kg,

b. med totalvikt på högst 3 500 kg av 1992 och senare års modell och med

en skillnad mellan tjänstevikt och totalvikt på över 690 kg,

' C. med totalvikt på mer än 3 500 kg och av [993 och senare års modell,

Kontral/amråde 3; bensindriven bil:

med totalvikt på högst 2 500 kg och av 1976 till och med 1988 års modell.

Kon/m/[olnråde 4; övriga bilar:

Bilar som inte omfattas av krav på avgasgodkännande.

a, Bensindriven bil med totalvikt på högst 2 500 kg av 1975 och tidigare

års modell.

b. Dieselmotordriven bil av 1988 och tidigare års modell.

c. Bil med totalvikt på högst 3 500 kg av 1991 och tidigare års modell och

med en skillnad mellan tjänstevikt och totalvikt över 690 kg.

d. Dieselinotoulriven bil med en totalvikt över 3 500 kg av 1992 och tidiv

gare års modell

Definitioner

5 & Beteckningar som används i dessa bestämmelser har samma betydel-

se som motsvarantle beteckning i bilavgasförordningen (19911148I), for—

donskungörelsen (19721595) och Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS

1992112) med föreskrifter om bilavgaskontroll (A40-bestämmelserna). Dar

utöver används följande beteckning;

]. godtagbar! skick betyder att avgasreningens utrustning, injustering och

funktion skall överensstämma med certifierat utförande och vara i funk-

tionsdugligt skick.

Kontroll

6 & Kontrollen utförs efter att fel och brister i avgasreningen avhjälpts.

Kontrollen syftar till att fastställa att de fel som orsakat underkännade vid

en kontrollbesiktning är avhjälpta, och att avgasreningen är i ett godtagbart

skick. De metoder som anges i dessa bestämmelser skall användas vid en

sådan kontroll. Kontrollen får begränsas till de punkter som erhållit under-

kåint vid kontrollbesiktningen. Om någon punkt inte kunnat kontrolleras vid

kontrollbesiktningen på grund av att viss utrustning varit ur funktion skall

ävcn denna punkt efterkontrolleras. Bctryggande kvalitetssäkring skall till—

lämpas.

SNFS 1997:7

7 & Kornrollresultatet skall framgå av en handling. Den skall visa att

bilen är godtagbar. Handlingen kan vara ett protokoll, en faktura, en rape

port, eller annat dokument som arkiveras av verkstaden. Handlingen skall

ligga till grund för intyg om att fordonet kontrollerats och provats och att

bristen vid kontrollbesiktningen har åtgärdats.

Kompetens

8 & Kontrollen av avgasreningen skall utföras på ett faekmannamässigt

sätt. Den handling som upprättas i samband med kontrollen, skall vara

underteeknad av ansvarig person.

9 & Den som är ansvarig för kontrollen skall ha genomgått bilmekani—

kerutbildning i fordonsteknik och dessutom ha minst två års relevant prak—

tik inom aktuellt område, eller skall ha minst sex års relevant praktik inom

aktuellt område. Den ansvarige skall dessutom ha kunskap om Naturvårds—

verkets bedömningsmetoder, bedörnningsgrunder och emissionsgräns—

värden, samt Svensk Bilprovnings kontrollrnoment.

Utrustning

10 & För kontrollen skall finnas den utrustning som anges i tabell I för

respektive kontrollområde.

11 & Utrustningen skall hållas i god kondition. Mätinstrument skall lian-

teras och kalibreras enligt Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1992:12)

med föreskrifter om bilavgaskontroll (A40-bestämmelserna) eller till'

verkarcns anvisningar.

Bedömningsmetoder och krav

12 & För kontrollen skall användas de metoder för prov och bedömning

som anges i tabell 1. Vägmätarställning antecknas och identifikations—

kontroll av fordonet görs genom att fastställa att chassi— och registre—

ringsnummer stämmer med besiktningsprotokoll.

13 & Funktionskontroll innebär kontroll av att avgasreningsutrustningen

fungerar på ett godtagbart sätt. Kontrollutförandet skall anpassas till utrust-

ningens konstruktion och funktionsprinciper. Metoder som beskrivs i

servicehandboken, eller liknande, för den aktuella bilmodellen kan arr

vändas.

14 & Visuell kontroll innebär kontroll av att bilens utrustning och injustef

ring stämmer med den specifikation som avgascerlifierats respektive

godkänts vitl registreringsbesiktning eller typbesiktning enligt 36 res—

pektive 55 åå fordonskungörelsen (19721595).

15% Vid kontrollen skall de krav som anges i Naturvårdsverkets

kungörelse (SNFS 1992:12) med föreskrifter om bilavgaskontroll (A40-

bestämmelserna) vara uppfyllda.

16 & För kontrollerna krävs kunskap om modellspecifik avgasrenande ut- SNFS 1997;7

rusttting samt handverktyg, vakttttmputnp, o s v.

Ansvar

17 & Den ackrediterade har ansvaret för att kontrollen utförs på ett kom—

petent sätt, med relevant utrustning. En handling skall inte undertecknas om

bilen inte möter kraven i dessa bestämmelser.

Övrigt

18 & Undantag från dessa bestämmelser beslutas av Naturvårdsverket,

om det fitttts särskilda skäl. En ansökan om undantag skall vara skriftlig.

Tabell 1 Bedömningsntctoder och utrustning. Kontrollen får begränsas till de moment som erhållit

underkänt/icke kontrollerats vid kontrollbesiktningen. Natttrvårdsverkcts föreskrifter om

bilavgaskontroll [SNFS 1992:12. 1996:12) kallade A4tl'bestämtnelserna skall vara uppfyllda.

tex: motortyp. avgas

reningstttrtlslning

Avgasreningcns funktion:

EGR-system 2 och 3

sekundär lufttillförsel ] och 3

retardationsventil 1 och 3

övrigt 1.2 och 3

chhusvcntilation 1.3 och -t a. o

'l'omgängshalt 3 och 4

]

Förhöjd tomgång 1

Rök 11191 2 och 4

Köldslartsanorrlningen 2 och -l

Kontrollmoment Kontroll, Typ av Bedomningsmemdet/utrustning

område kontroll

Avgasrcning befintlighet 1,2 och 3 Visuell Uppgifter om ntotot'fantiljens certifierade avgas

renande utrustning

Funktion Kontroll av slangar, kopplingar och vakuum. Uuustning for

modellspccilik fttnktionxknntroll. Vakttumpump.

Visuell Kontroll av systemets befintlighet med slangar-l

kopplingar.

Funktion m. pump: pumpen skall fungera,

m. [mix r: portar och ventiler skall öppnas/slutas,

Funktion Metodcr och utrustning för motlcllspecil'tk funktions-

kontroll.

Funktion Metodcr och utrustning för modellspccil'ik funktions—

kontroll.

Visuell Oljepål'yllningslock tätt, slangar tatt anslutna.

Funktion Undertryck i systemet.

Mätning h'iätinstrttmcnl sorti uppfyller todringarna i underbilaga

(CO) 1 (punkt 3.2) ttll A4t)ebetannnclserna.

Matning Mätinstrument som uppfyller fodtingarna i tmdctbilnga

(( O,HC) 1 (punkt 4) llii A40 bes mmclscttn

..N'ltitning Mätinstrument som uppfyller fodringarna

(CO.lantbda) i uttdcrbilaga 1 (punkterna 3.4 och 3.5) |!” Aall)?

bestämmelserna.

Mätning Mätinstrument som uppfyller tordrittgarna

(Opacitct) tundctbtlaga 2 till A40.

Visuell Anordningcn skall inte kunna förbli i, kvarhållas i eller

sätta» i funktion sedan tnotottt startat.

Norstedts Trycke” AB, Stockholm 1997