SNFS 1998:5

Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1990:14) med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse

Statens naturvårdsverks

författningssamling

ISSN 0347-5301

SNFS 1998:5

Utkom från trycket

den 24 juli 1998

Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i

kungörelsen (

SNFS 1990:14

) med föreskrifter om

kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från

anläggningar för behandling av avloppsvatten från

tätbebyggelse;

beslutade den 13 maj 1998.

Med stöd av 17 § andra punkten miljöskyddsförordningen (1989:364)

föreskriver Statens naturvårdsverk att bilagan i kungörelsen (SNFS 1990:14)

med föreskrifter om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från

anläggningar för behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse skall ha

följande lydelse.

Bilaga

Metoder som skall användas vid provhantering och analys av

avloppsvattenprover enligt 3–10 §§.

Paragraf*

Föreskriven analysmetod

3 §,

punkt 1

Svensk standard SS 02 81 42, utgåva 2, 1991-06-05.

Vattenundersökningar – Bestämning av kemisk

oxygenförbrukning hos vatten – COD

Cr

oxidation med

dikromat.

3 §,

punkt 2

Svensk standard SS 02 81 43, utgåva 2, 1990-10-17.

Vattenundersökningar – Bestämning av biokemisk

oxygenförbrukning, BOD

7

, hos avloppsvatten –

Utspädningsmetod.

3 §,

punkt 3

Svensk standard SS 02 81 27, utgåva 2, 1984-04-01.

Vattenundersökningar – Bestämning av totalfosfor i vatten –

Uppslutning med peroxodisulfat.

3 §,

punkt 4

Svensk standard SIS 02 81 31, utgåva 1, 1976-02-15.

Vattenundersökningar – Bestämning av koncentration av

nitrogenföreningar i vatten – Oxidation med peroxodisulfat.

3 §,

punkt 5

Svensk standard SIS 02 81 34, utgåva 1, 1976-02-15.

Vattenundersökningar – Bestämning av

ammoniumnitrogenkoncentration hos vatten.

3 §,

punkt 6

Analys med avseende på bly, koppar och nickel:

Svensk standard SS 02 81 83, utgåva 1, 1986-05-20.

Vattenundersökningar – Metallhalt i vatten, slam och

sediment – Bestämning med flamlös

atomabsorptionsspektrofotometri – Elektrotermisk

atomisering i grafitugn – Allmänna principer och regler,

samt

Svensk standard SS 02 81 84, utgåva 1, 1988-05-20.

Vattenundersökningar – Metallhalt i vatten, slam och

sediment – Bestämning med flamlös

atomabsorptionsspektrofotometri – Elektrotermisk

atomisering i grafitugn – Speciella anvisningar för aluminium,

bly, järn, kadmium, kobolt, koppar, krom, mangan och nickel.

Analys med avseende på kadmium:

Svensk standard SS-EN ISO 5961, utgåva 1, 1995-09-08.

Vattenundersökningar – Bestämning av kadmium med

atomabsorptionsspektrometri (ISO 5961:1994), Section 3:

Determination of cadmium by electrothermal atomization

atomic absorption spectrometry,

eller

Svensk standard SS 02 81 83, utgåva 1, 1986-05-20.

Vattenundersökningar – Metallhalt i vatten, slam och

sediment – Bestämning med flamlös

atomabsorptionsspektrofotometri – Elektrotermisk

atomisering i grafitugn – Allmänna principer och regler,

samt

Svensk standard SS 02 81 84, utgåva 1, 1988-05-20.

Vattenundersökningar – Metallhalt i vatten, slam och

sediment – Bestämning med flamlös

atomabsorptionsspektrofotometri – Elektrotermisk

atomisering i grafitugn – Speciella anvisningar för aluminium,

bly, järn, kadmium, kobolt, koppar, krom, mangan och nickel.

Analys med avseende på krom:

Svensk standard SS-EN 1233, utgåva 1, 1997-01-31.

Vattenundersökningar – Bestämning av krom med

atomabsorptionsspektrometri.

Analys med avseende på kvicksilver:

Svensk standard SS 02 81 75, utgåva 1, 1989-01-25.

Vattenundersökningar – Metallhalt i vatten, slam och

sediment – Bestämning med flamlös

atomabsorptionsspektrofotometri – Speciella anvisningar för

kvicksilver.

Analys med avseende på zink:

Svensk standard SS 02 81 50, utgåva 2, 1993-05-12.

Vattenundersökningar – Bestämning av metaller med

atomabsorptionsspektrometri i flamma – Allmänna principer

och regler,

samt

Svensk standard SS 02 81 52, utgåva 2, 1993-05-12.

Vattenundersökningar – Atomabsorptionsspektrometri i

flamma – Speciella anvisningar för aluminium, bly, järn,

kadmium, kobolt, koppar, krom, mangan, nickel och zink.

*

Paragraf avser den paragraf och punkt i föreskrifterna där analysparametern nämns första

gången.

Anmärkning

Vid elektriska installationer och användning av elektrisk apparatur i våta och

fuktiga utrymmen gäller de bestämmelser som anges i Elsäkerhetsverkets

starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 1994:7. Föreskrifterna säljs av

Elsäkerhetsverkets publikationsservice, Box 1371, 111 93 Stockholm. Telefon:

08-795 34 80, telefax: 08-795 31 60.

Svensk standard säljs av SIS – Standardiseringen i Sverige, Box 6455, 113

82 STOCKHOLM. Telefon: 08-610 30 00, telefax: 08-30 77 57.

Som alternativ till de föreskrivna analysmetoderna får andra metoder

användas, under förutsättning att verksamhetsutövaren kan visa att metoderna

är likvärdiga vid analys av aktuell typ av avloppsvatten.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 10 februari 1999.

STATENS NATURVÅRDSVERK

ROLF ANNERBERG

Björn Södermark

(Kommunenheten)