SNFS 1998:7

Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:7) med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Statens naturvårdsverks

författningssamling

ISSN 0347-5301

SNFS 1998:7

Utkom från trycket

den 23 september 1998

Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i

kungör elsen

(SNFS 1994:7)

me d föreskrifter om rening

av avloppsvatten från tätbebyggelse;

beslutade den 21 september 1998.

Med stöd av 2 a § och 17 § andra punkten miljöskyddsförordningen

(1989:364)1 föreskriver Statens naturvårdsverk2

dels att 6 § skall ha nedan angiven lydelse

dels att i bilaga 2 följande texter skall upphöra att gälla:

första stycket, första meningen "av dygnsmedelkoncentration av

totalkväve som anges i 6 § tabell 2 not 2",

första punkten, första meningen "och 6 § tabell 2 not 2",

andra punkten, första strecksatsen "samt i 6 § tabell 2 not 2",

tredje punkten a) "samt i 6 § tabell 2 not 2".

6 § För avloppsvattenutsläpp som avses i 5 § skall i fråga om totalkväve gälla

de begränsningsvärden som anges i tabell 2. Kraven på högsta koncentration

eller minsta procentuella reduktion skall följas.

1

I dess lydelse 1995:953.

2

Jfr Rådets direktiv 98/15/EG (EGT L 67/29, 7. 3. 1998).

Tabell 2. Begränsningsvärden för totalkväve vid utsläpp av avloppsvatten

i det område som anges i 5 §

Parameter Högsta

koncentration

(årsmedelvärde)

Minsta

procentuella reduktion*

(årsmedelvärde)

Typ av

begränsningsvärde

Totalkväve 15 mg/l N-tot

(10.000–100.000

pe)

10 mg /l N-tot

(mer än 100.000

pe)

70

70

Riktvärde

Riktvärde

*

Reduktion i förhållande till inflödets belastning.

Bestämmelser om kontroll av utsläpp av totalkväve från avloppsreningsverk

finns i Statens naturvårdsverks kungörelse (SNFS 1990:14) med föreskrifter

om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för

behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse.

För att kontrollera att kraven med avseende på kväve uppfylls är det också

möjligt att använda dygnsmedelvärden om det kan säkerställas att man

därigenom uppnår motsvarande skyddsnivå. I detta fall får dygnsmedelvärdet

för totalt kväve inte överskrida 20 mg/l när spillvattnets temperatur vid den

biologiska processen är 12º C eller högre. I stället för temperaturkravet kan

drifttiden begränsas med beaktande av regionala klimatförhållanden.

Vid kontroll av att riktvärdet för minsta procentuella reduktion inte

underskrids skall provtagning ske även av det till avloppsreningsverket

inkommande vattnet med hjälp av en metod som åtminstone uppfyller

bestämmelserna i bilaga 2.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter det att de enligt uppgift på

dem utkom från trycket.

STATENS NATURVÅRDSVERK

ROLF ANNERBERG

Caroline Wakter

(Juridiska

enheten)