SOSFS 2004:13

Socialstyrelsens föreskrifter om infektionsscreening av gravida

Infektionsscreening av gravida

f rfattningssam ling

SOSFS 2004:13 (M)

Föreskrifter

författningssamling

Socialstyrelsens

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-

skrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2004-10-13

Tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, Kungälv 2004

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Kristina Widgren, specialsakkunnig i rättsfrågor

Socialstyrelsens föreskrifter

om infektionsscreening av gravida;

beslutade den 16 november 2004.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 § smittskyddsför-

ordningen (2004:255).

1 § Vårdgivaren skall erbjuda alla gravida kvinnor provtagning för

hepatit B, hiv-infektion och syfilis.

Undantag får göras för provtagning vad avser

– hiv-infektion, om kvinnan redan befunnits ha en sådan infektion, och

– hepatit B, om det redan är känt att kvinnan har hepatit B i smittsamt

skede.

2 § Provtagningen enligt 1 § skall erbjudas kvinnan så tidigt under

graviditeten att det är möjligt att vidta adekvata medicinska åtgärder i

syfte att skydda barnet mot sjukdomen.

1. Denna författning träder i kraft den 1 februari 2005.

2. Genom författningen upphävs

– Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1987:22) om HIV-screening

av gravida kvinnor

– Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1991:2) om förebyggande

åtgärder mot hepatit B.

Socialstyrelsen

KJELL ASPLUND

Eva Lithander

(Smittskyddsenheten)

SOSFS

2004:13 (M)

Utkom från trycket

den

10 december 2004