SOSFS 2006:19

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjuk­ vården m.m.

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna och allmänna

råden (SOSFS 2002:11) om biobanker

i hälso- och sjukvården m.m.

SOSFS 2006:19 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2006-10-19

Tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, Kungälv 2006

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-

skrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2006:19 (M)

Utkom från trycket

den 3 januari 2007

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2002:11) om biobanker i hälso- och sjuk-

vården m.m.;

beslutade den 8 december 2006.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 5 § förordningen (2002:746)

om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. att 1 kap. 2 § Socialstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:11) om biobanker i

hälso- och sjukvården m.m. skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §1 Vävnadsprover som tas med stöd av lagen (1995:831) om transplan-

tation m.m. och samlas in i en biobank för transplantationsändamål om-

fattas inte av dessa föreskrifter och allmänna råd, om de sparas en kor-

tare tid inför användningen för ett sådant ändamål.

Blod och blodkomponenter som tappas för transfusionsändamål med

stöd av samma lag omfattas inte av dessa föreskrifter och allmänna råd,

när de har frisläppts för transfusion i enlighet med 7 kap. 11 § Social-

styrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:17) om blodverksamhet. Föreskrif-

terna skall inte tillämpas på från blodgivare tagna blodprover som spa-

ras för kvalitetssäkring av transfusioner.

På vävnadsprover som tas och samlas in för de ändamål som anges

i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. skall dessa föreskrifter

gälla i tillämpliga delar.

Denna författning träder i kraft den 15 december 2006.

Styrelsen för Socialstyrelsen

(Tillsynsavdelningen)2

1 Senaste lydelse SOSFS 2004:2.

2 (Föredragande: Ingmar Hammer)