SOSFS 2006:23

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16)

om kompetenskrav för sjuksköterskor

vid förskrivning av läkemedel

f rfattningssam ling

SOSFS 2006:23 (M)

Föreskrifter

författningssamling

Socialstyrelsens

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-

skrifter och allmänna råd.

· Föreskrifter är bindande regler.

· Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2006-10-23

Tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, Kungälv 2006

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om

kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning

av läkemedel;

beslutade den 28 november 2006.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 6 kap. 4 § förordningen

(1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område att

bilagan till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompe-

tenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel skall ha följ-

ande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 15 december 2006.

Socialstyrelsen

KJELL ASPLUND

Elin Siljehag

(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)

SOSFS

2006:23 (M)

Utkom från trycket

den 8 december 2006

3

LÄKEMEDELSLISTA

för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Avsnitt

Sida

0

1

MUN OCH SVALG

00

5

0

2

MAGE OCH TARM

00

5

0

3

NUTRITION

00

6

0

4

SÅRBEHANDLING

00

6

0

5

HUDINFEKTIONER

00

7

0

6

EKSEM

00

7

0

7

ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

00

7

0

8

HUD, övrigt

00

8

0

9

INFEKTION

00

8

10

URINVÄGAR OCH KÖNSORGAN

00

9

11

MÖDRAVÅRD

00

9

12

SMÄRTA

00

9

13

ÖRON – NÄSA – HALS

0

10

14

ÖGON

0

10

15

ÖVRIGT

0

11

Bilaga

SOSFS

2006:23

4

1 MUN OCH SVALG

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

1.1

Hög kariesrisk i samband

med muntorrhet

Natriumfluorid

A01A A01

Sugtabletter,

tuggummi,

munsköljvätska

Kombinationer

A01A A30

1.2

Oral och peroral candidiasis

Amfotericin

A01A B04

Sugtabletter

Nystatin

A07A A02

Oral suspension

1.3

Aftös stomatit

Triamcinolon

A01A C01

Munhålepasta

Inte till barn

1.4

Munsår orsakade av herpes

simplex hos immunkompetenta

patienter

Aciklovir

D06B B03

Inte till barn under

12 år

Penciklovir

D06B B06

Docosanol

D06B B11

2 MAGE OCH TARM

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

2.1

Symtomatisk tillfällig behandling

vid epigastralgier och halsbränna

Antacida

A02A D01

Receptfria

läkemedel

Ranitidin

A02B A02

Famotidin

A02B A03

Omeprazol

A02B C01

2.2

Symtomatisk behandling vid hia-

tusinsufficiens, sura uppstötning-

ar och halsbränna

Alginsyra

A02B X13

-------

2.3

Spädbarnskolik och gasbildning

hos vuxna

Silikoner

A03A X13

-------

2.4

Förstoppning 1

Paraffin

A06A A01

Paraffinemulsion

mixtur ATL2

Tarmirriterande medel

A06A B

-------

Bulkmedel

A06A C

Laktulos

A06A D11

Laktitol

A06A D12

Makrogol

A06A D15

Makrogol,

kombinationer

A06A D65

Endast Movicol

Klysma

A06A G

-------

Övriga medel

A06A X

1 Movicol har bytt ATC-kod till A06A D65, därför har ATC-koden

A06A D10 utgått från listan

2 Apotekstillverkade läkemedel

SOSFS

2006:23

5

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

2.5

Symtomatisk behandling

av ospecifika diarréer

Loperamid

A07D A03

-------

Loperamidoxid

A07D A05

2.6

Tillfälligt vid anala besvär

Medel innehållande

glukokortikoider

C05A A

-------

Övriga utvärtes

antihemorrojdalia

C05A X

Lidokain

D04A B01

Springmask och spolmask

Se avsnitt 9 Infektion

3 NUTRITION

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

3.1

Förebyggande av vitamin- och

mineralbrist vid ensidig kost eller

otillräckligt födointag hos vuxna

Multivitaminer,

kombinationer

A11A

-------

Multivitaminer

utan tillsatser

A11B

3.2

Förebyggande av kalciumbrist

och osteoporos

Kalcium

A12A A

Receptfria

läkemedel

Kalcium, kombinationer A12A X

4 SÅRBEHANDLING

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

4.1

Sårdesinfektion

Klorhexidin

D08A C02

-------

4.2

Vätskande och infekterade sår

Cadexomerjod

D03A X01

-------

Väteperoxid

D08A X01

Kaliumpermanganat

D08A X06

Kaliumpermanganat

0,05 %, 0,1 % ATL

Ättiksyra

D08A X

Ättiksyra 5 mg/ml

ATL

4.3

Venösa bensår

Zinkbandage

D09A B01

-------

4.4

Smärtande sår

Lidokain

D04A B01

-------

SOSFS

2006:23

6

5 HUDINFEKTIONER

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

5.1

Candidainfekterade blöjutslag

och intertriginös candida

Nystatin

D01A A01

-------

Imidazol- och

triazolderivat

D01A C

5.2

Fotsvamp

Imidazol- och

triazolderivat

D01A C

-------

Terbinafin

D01A E15

5.3

Fotsvamp eller intertriginös can-

dida, med besvärande klåda

Hydrokortison plus

svampmedel enligt 5.2

D01A C20

-------

5.4

Impetigo

Väteperoxid

D08A X01

-------

5.5

Eksem med sekundärinfektion

Hydrokortison plus

antibiotika

D07C A01

Endast för kort

behandlingstid

6 EKSEM

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

6.1

Eksem

Milt verkande

glukokortikoider

D07A A

-------

6.2

Akuta eksem av varierande genes

Medelstarkt verkande

glukokortikoider

D07A B

-------

Starkt verkande

glukokortikoider

D07A C

Kräm, salva

max 30 g förpackning

6.3

Akuta och kroniska eksem av va-

rierande genes

Milda glukokortikoider

plus andra medel

D07X A

-------

6.4

Eksem med sekundärinfektion

Hydrokortison plus

antibiotika

D07C A01

Endast för kort

behandlingstid

7 ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

7.1

Utvärtes behandling av lindrig

acne vulgaris

Tretinoin

D10A D01

-------

Adapalen

D10A D03

Bensoylperoxid

D10A E01

Azelainsyra

D10A X03

7.2

Mjällbildning och seborroisk

dermatit i hårbotten

Ketokonazol

D01A C08

-------

Selensulfid

D11A C03

Svavelkombinationer

D11A C08

SOSFS

2006:23

7

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

7.3

Huvudlöss

Permetrin

P03A C04

-------

Malation

P03A X03

7.4

Huvudlöss och flatlöss

Disulfiram,

kombinationer

P03A A54

-------

Malation

P03A X03

8 HUD, övrigt

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

8.1

Torr hud

Karbamid

D02A E

Även ATL standard-

beredningar

Övriga hudskyddande

och uppmjukande

medel

D02A X

Även ATL

standard-

beredningar med

propylenglykol

8.2

Avlägsnande av fjäll och krustor

Salicylsyrapreparat

D02A F

Även ATL

standard-

beredningar

8.3

Hematom och tromboflebiter

Heparin och

heparinoida substanser

C05B A01

-------

8.4

Ytanestesi av huden i samband

med nålstick och ytliga kirurgiska

ingrepp, t.ex. revision av bensår

Kombination av

lidokain och prilokain

N01B B20

-------

8.5

Tillfällig klåda

Zinkoxidpreparat

D02A B

Zinkliniment ATL,

zinkpudervätska ATL,

zinkparaffinpasta

med 1 % borsyra ATL

Klemastin

R06A A04

-------

8.6

Skabb

Disulfiram,

kombinationer

P03A A54

-------

8.7

Vätskerepellerande hudskydd

Silikonpreparat

D02A A

-------

9 INFEKTION

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

9.1

Scarlatina, odlingsverifierad

Penicillin V

J01C E02

-------

9.2

Tonsillit hos patient i samma hus-

håll som aktuellt fall av scarlatina

Penicillin V

J01C E02

-------

9.3

Springmask

Mebendazol

P02C A01

-------

Pyrvin

P02C X01

9.4

Spolmask

Mebendazol

P02C A01

-------

SOSFS

2006:23

8

10 URINVÄGAR OCH KÖNSORGAN

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

10.1

Trängningsinkontinens

Tolterodin

G04B D07

Inte nyinsättning

10.2

Lokala östrogenbristsymtom

Östradiol

G03C A03

Vaginala beredningar

Inte nyinsättning

Östriol

G03C A04

Vaginala beredningar

10.3

Ytanestesi vid kateterisering

Lidokain

N01B B02

-------

Prilokain

N01B B04

11 MÖDRAVÅRD

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

11.1

Amningsstimulering

Oxytocin

H01B B02

Nasala beredningar

12 SMÄRTA

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

12.1

Tillfällig lätt till måttlig smärta

Ibuprofen

M01A E01

-------

Acetylsalicylsyra

N02B A01

Acetylsalicylsyra,

kombinationer

N02B A51

Paracetamol

N02B E01

12.2

Dysmenorré utan organisk orsak

Diklofenak

M01A B05

Orala beredningar

Ibuprofen

M01A E01

Naproxen

M01A E02

Ketoprofen

M01A E03

Paracetamol

N02B E01

12.3

Lokala smärttillstånd av lätt till

måttlig intensitet i samband med

muskel- och ledskador, t.ex.

sportskador

Ketoprofen

M02A A10

-------

Ibuprofen

M02A A13

SOSFS

2006:23

9

13 ÖRON – NÄSA – HALS

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

13.1

Rinit

Oximetazolin

R01A A05

-------

Xylometazolin

R01A A07

13.2

Allergisk rinit

Natriumkromoglikat

R01A C01

-------

Levokabastin

R01A C02

Beklometason

R01A D01

Budesonid

R01A D05

Flutikason

R01A D08

Mometason

R01A D09

13.3

Allergisk rinit och konjunktivit

Klemastin

R06A A04

-------

Cetirizin

R06A E07

Loratadin

R06A X13

Akrivastin

R06A X18

Ebastin

R06A X22

Desloratadin

R06A X27

13.4

Extern otit

Aluminiumacetotarat

S02A A04

Alsolsprit 1% +10 %

örondroppar ATL

Hydrokortison plus

antiinfektiva

S03C A04

-------

14 ÖGON

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

14.1

Allergisk konjunktivit

Nafazolin,

kombinationer

S01G A51

-------

Natriumkromoglikat

S01G X01

Levokabastin

S01G X02

Nedokromil

S01G X04

Emedastin

S01G X06

Ketotifen

S01G X08

Olopatadin

S01G X09

SOSFS

2006:23

10

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

14.2

Allergisk rinit och konjunktivit

Klemastin

R06A A04

-------

Cetirizin

R06A E07

Loratadin

R06A X13

Akrivastin

R06A X18

Ebastin

R06A X22

Desloratadin

R06A X27

14.3

Bakteriell konjunktivit

Kloramfenikol

S01A A01

-------

Fusidinsyra

S01A A13

14.4

Lättare yttre ögoninflammation

Bibrokatol

S01A X05

-------

14.5

Tillstånd av torra ögon p.g.a. na-

turlig tårvätskeinsufficiens eller

blåst, damm etc.

Tårsubstitut och andra

indifferenta medel

S01X A20

Även ATL

standard-

beredningar

15 ÖVRIGT

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

15.1

Tillfälligt illamående

Dimenhydrinat

R06A A02

Inte till barn eller

gravida kvinnor

Cyklizin

R06A E03

Meklozin

R06A E05

15.2

Åksjuka

Skopolamin

A04A D01

Depotplåster

Inte till barn under

10 år

Dimenhydrinat

R06A A02

Inte till barn

Cyklizin

R06A E03

Inte till barn under

6 år

Meklozin

R06A E05

Inte till barn under

1 år

15.3

Hjälp mot abstinensbesvär

vid rökavvänjning

Nikotin

N07B A01

-------

15.4

Hosta

Noskapin

R05D A07

-------

Pentoxiverin

R05D B05

SOSFS

2006:23

11

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod

Anmärkning

15.5

Feber

Ibuprofen

M01A E01

-------

Acetylsalicylsyra

N02B A01

Inte till barn under

18 år

Acetylsalicylsyra,

kombinationer

N02B A51

Inte till barn under

18 år

Paracetamol

N02B E01

-------

15.6

Beredning av injektionsvätska

Vehiklar

V07A B00

Sterilt vatten för in-

jektion, natriumklorid

för beredning av

injektionsvätska

15.7

Tillfällig uttorkning

Kolhydrater

B05B A03

Glukos 50 mg/ml