SOSFS 2007:3

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6)

om särskilt förordnande att utöva

läkaryrket för icke legitimerade läkare

SOSFS 2007:3 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2007-10-3

Tryck: Grafikerna Livréna i Kungälv AB, Kungälv 2007

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets före-

skrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2007:3 (M)

Utkom från trycket

den 28 februari 2007

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2000:6) om

särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke

legitimerade läkare;

beslutade den 21 februari 2007.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § förordningen (1998:1513)

om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område att det i Social-

styrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande att utöva

läkaryrket för icke legitimerade läkare skall införas en ny paragraf, 5 §, av

följande lydelse.

5 § Bemyndigandet enligt 2 § får återkallas av Socialstyrelsen beträff­

ande en viss läkare.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Socialstyrelsen

KJELL ASPLUND

Elin Siljehag

(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)