SOSFS 2008:13

Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret

författningssamling

Socialstyrelsens

Uppgiftsskyldighet till

tandhälsoregistret

SOSFS 2008:13 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2008-10-13

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2008:13 (M)

Utkom från trycket

den 10 juli 2008

3

Socialstyrelsens föreskrifter

om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret;

beslutade den 24 juni 2008.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen

(2008:193) om statligt tandvårdsstöd.

1 § Av 15 § förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd fram-

går det att vårdgivaren i samband med begäran om ersättning i form

av allmänt tandvårdsbidrag ska lämna uppgifter till Socialstyrelsen

om patientens antal kvarvarande respektive intakta tänder.

2 § Vårdgivaren ska lämna uppgifter om varje patients antal kvarva-

rande tänder, dvs.

1. tänder med naturlig rot, inklusive visdomständer och partiellt erup-

terade tänder, samt

2. synliga tandrötter, inklusive visdomständers tandrötter.

Beräkningen av antalet kvarvarande tänder ska grunda sig på intra-

oral inspektion.

3 § Uppgifter ska även lämnas om antalet kvarvarande tänder som är

intakta, dvs.

1. inte har konstaterade dentinskador som kräver behandling,

2. saknar fyllningar, och

3. saknar protetiska ersättningar.

Även fissurförseglade och fissurblockerade tänder som är intakta en-

ligt första stycket ska ingå i antalet.

Beräkningen av antalet intakta tänder ska grunda sig på intraoral

inspektion eller röntgenbilder, om sådana finns.

4 § Uppgifterna ska lämnas till Försäkringskassan i enlighet med

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2008:6) om statligt tandvårds-

stöd.

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

SOSFS

2008:13

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2008.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Camilla Persson Eldeby

(Epidemiologiskt Centrum)