SOSFS 2008:27

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna och

allmänna råden (SOSFS 2008:17) om

läkarnas specialiseringstjänstgöring

SOSFS 2008:27 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2008-10-27

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2008

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2008:27 (M)

Utkom från trycket

den 23 december 2008

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänst-

göring;

beslutade den 1 december 2008.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 3 § förordningen

(1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

att övergångsbestämmelsen i punkten 3 Socialstyrelsens föreskrifter

och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänst-

göring ska ha följande lydelse.

3. För läkare som har fått legitimation före den 1 juli 2006 kan dock de

gamla författningarna gälla, om ansökan avseende bevis om specia-

listkompetens lämnas in senast den 31 december 2013. Om specialise-

ringstjänstgöringen fullgörs i enlighet med de gamla författningarna,

ska 7 kap. 5 § i den nya författningen tillämpas. Även bilaga 2 i den

nya författningen ska användas, utom vad avser intygande av använd-

ning av lärandemetoder och utlandstjänstgöring.

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författning-

en utkom från trycket.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Anna Åberg

(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)

3

SOSFS

2008:27