SOSFS 2009:1

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna och

allmänna råden (SOSFS 2008:17) om

läkarnas specialiseringstjänstgöring

SOSFS 2009:1 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2009-10-1

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2009

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2009:1 (M)

Utkom från trycket

den 22 januari 2009

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Nils Blom

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänst-

göring;

beslutade den 8 januari 2009.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 1 § förordningen

(1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

dels att nuvarande 5 kap. 2–5 §§ ska betecknas 5 kap. 3–6 §§,

dels att 5 kap. 1 § samt rubriken till 5 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 5 kap. 2 §,

av följande lydelse.

5 kap. Medicinska specialiteter

1 § De medicinska specialiteterna delas in i bas- och grenspecialiteter

samt tilläggsspecialiteterna Akutsjukvård och Smärtlindring.

För att få bevis om specialistkompetens i en grenspecialitet krävs

innehav av bevis om specialistkompetens i en basspecialitet. Vilken bas-

specialitet som krävs för en viss grenspecialitet framgår av 2 §.

För att få bevis om specialistkompetens i en tilläggsspecialitet krävs

innehav av bevis om specialistkompetens i en basspecialitet enligt de

förutsättningar som anges i 3–6 §§.

2 § De bas- och grenspecialiteter inom vilka specialistkompetens upp-

nås är följande.

Basspecialitet

Grenspecialitet

Kirurgiska specialiteter

Kirurgi

Thoraxkirurgi

Ortopedi

Anestesi och intensivvård

Obstetrik och gynekologi

Öron-, näs- och halssjukdomar

Ögonsjukdomar

Urologi

Barn- och ungdomskirurgi

Plastikkirurgi

Kärlkirurgi

Handkirurgi

Hörsel- och balansrubbningar

Röst- och talrubbningar

3

4

SOSFS

2009:1

Basspecialitet

Grenspecialitet

Invärtesmedicinska specialiteter

Internmedicin

Geriatrik

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och

hepatologi

Endokrinologi och diabetologi

Medicinska njursjukdomar

Lungsjukdomar

Hematologi

Allergologi

Barnmedicinska specialiteter

Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdomsallergologi

Barn- och ungdomsneurologi med

habilitering

Neonatologi

Barnonkologi

Barnkardiologi

Psykiatriska specialiteter

Psykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri

Rättspsykiatri

Bild- och funktionsmedicinska

specialiteter

Bild- och funktionsmedicin

Neuroradiologi

Nukleärmedicin

Klinisk fysiologi

Laboratoriemedicinska

specialiteter

Klinisk immunologi och

transfusionsmedicin

Klinisk bakteriologi och virologi

Klinisk kemi

Klinisk farmakologi

Klinisk patologi

Rättsmedicin

Neurospecialiteter

Neurologi

Neurokirurgi

Klinisk neurofysiologi

Rehabiliteringsmedicin

Enskilda basspecialiteter

Allmänmedicin

Onkologi

Infektionsmedicin

Klinisk genetik

Arbets- och miljömedicin

Hud- och könssjukdomar

Reumatologi

Socialmedicin

Gynekologisk onkologi

5

SOSFS

2009:1

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2009.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Pernilla Ek

(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)

SOSFS

2009:1