SOSFS 2009:21

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16)

om kompetenskrav för sjuksköterskor

vid förskrivning av läkemedel

SOSFS 2009:21 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice,

120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2009-11-27

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2009

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2009:21 (M)

Utkom från trycket

den 2 december 2009

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2001:16) om

kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning

av läkemedel;

beslutade den 23 november 2009.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 6 kap. 4 § förordningen

(1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

att bilagan till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kom-

petenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel ska ha

följande lydelse.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2010.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Elin Siljehag

(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)

3

4

SOSFS

2009:21

LÄKEMEDELSLISTA

för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Avsnitt

Sida

1. MUN OCH SVALG

5

2. MAGE OCH TARM

5

3. NUTRITION

6

4. SÅRBEHANDLING

6

5. HUDINFEKTIONER

7

6. EKSEM

7

7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

8

8. HUD, övrigt

8

9. INFEKTION

9

10. URINVÄGAR OCH KÖNSORGAN

9

11. MÖDRAVÅRD

9

12. SMÄRTA

10

13 ÖRON – NÄSA – HALS

10

14. ÖGON

11

15. ÖVRIGT

12

Bilaga

5

SOSFS

2009:21

1. MUN OCH SVALG

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

1.1

Hög kariesrisk i samband

med muntorrhet

Natriumfluorid

A01A A01 Sugtabletter,

tuggummi,

munsköljvätska

Kombinationer

A01A A30

1.2

Oral och peroral candidiasis

Amfotericin

A01A B04 Sugtabletter

Nystatin

A07A A02 Oral suspension

1.3

Aftös stomatit

Triamcinolon

A01A C01 Munhålepasta

Inte till barn

1.4

Munsår orsakade av herpes

simplex hos immunkompeten-

ta patienter

Aciklovir

D06B B03

Inte till barn under

12 år

Penciklovir

D06B B06

Docosanol

D06B B11

2. MAGE OCH TARM

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

2.1

Symtomatisk tillfällig behand-

ling vid epigastralgier och

halsbränna

Antacida

A02A D01

Receptfria

läkemedel

Ranitidin

A02B A02

Famotidin

A02B A03

Omeprazol

A02B C01

Pantoprazol

A02B C02

2.2

Symtomatisk behandling vid

hiatusinsufficiens, sura upp-

stötningar och halsbränna

Alginsyra

A02B X13 ------

2.3

Spädbarnskolik och gasbild-

ning hos vuxna

Silikoner

A03A X13 ------

2.4

Förstoppning 1

Paraffin

A06A A01 Paraffinemulsion

mixtur ATL

2

Tarmirriterande

medel

A06A B

------

Bulkmedel

A06A C

Laktulos

A06A D11

Laktitol

A06A D12

Makrogol

A06A D15

Makrogol, kombina-

tioner

A06A D65

Movicol och

läkemedel som

Läkemedelsverket

bedömt utbytbara

mot Movicol

Klysma

A06A G

------

Övriga medel

A06A X

1 Movicol har bytt ATC-kod till A06A D65, därför har ATC-koden A06A D10 utgått från listan

2 Apotekstillverkade läkemedel

6

SOSFS

2009:21

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

2.5

Symtomatisk behandling av

ospecifika diarréer

Loperamid

A07D A03

------

Loperamidoxid

A07D A05

2.6

Tillfälligt vid anala besvär

Medel innehållande

glukokortikoider

C05A A

------

Övriga utvärtes

antihemorrojdalia

C05A X

Lidokain

D04A B01

Springmask och spolmask

Se avsnitt 9 Infektion

3. NUTRITION

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

3.1

Förebyggande av vitamin- och

mineralbrist vid ensidig kost

eller otillräckligt födointag hos

vuxna

Multivitaminer,

kombinationer

A11A

------

Multivitaminer utan

tillsatser

A11B

3.2

Förebyggande av kalciumbrist

och osteoporos

Kalcium

A12A A

Receptfria

läkemedel

Kalcium, kombinatio-

ner

A12A X

4. SÅRBEHANDLING

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

4.1

Sårdesinfektion

Klorhexidin

D08A C02 ------

4.2

Vätskande och infekterade sår

Cadexomerjod

D03A X01

------

Väteperoxid

D08A X01

Kaliumpermanganat D08A X06 Kaliumpermanganat

0,05 %, 0,1 % ATL

Ättiksyra

D08A X

Ättiksyra 5 mg/ml

ATL

4.3

Venösa bensår

Zinkbandage

D09A B01 ------

4.4

Smärtande sår

Lidokain

D04A B01 ------

7

SOSFS

2009:21

5. HUDINFEKTIONER

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

5.1

Candidainfekterade blöjutslag

och intertriginös candida

Nystatin

D01A A01

------

Imidazol- och

triazolderivat

D01A C

5.2

Fotsvamp

Imidazol- och

triazolderivat

D01A C

------

Terbinafin

D01A E15

5.3

Fotsvamp eller intertriginös

candida, med besvärande

klåda

Hydrokortison plus

svampmedel enligt

5.2

D01A C20 ------

5.4

Impetigo

Väteperoxid

D08A X01 ------

5.5

Eksem med sekundärinfektion

Hydrokortison plus

antibiotika

D07C A01 Endast för kort

behandlingstid

6. EKSEM

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

6.1

Eksem

Milt verkande

glukokortikoider

D07A A

------

6.2

Akuta eksem av varierande

genes

Medelstarkt

verkande glukokorti-

koider

D07A B

------

Starkt verkande

glukokortikoider

D07A C

Kräm, salva max

30 g förpackning

6.3

Akuta och kroniska eksem av

varierande genes

Milda glukokortikoi-

der plus andra medel D07X A

------

6.4

Eksem med sekundärinfektion

Hydrokortison plus

antibiotika

D07C A01 Endast för kort

behandlingstid

8

SOSFS

2009:21

7. ANSIKTE OCH HÅRBOTTEN

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

7.1

Utvärtes behandling av lindrig

acne vulgaris

Tretinoin

D10A D01

------

Adapalen

D10A D03

Kombination av

adapalen och

bensoylperoxid

D10A D53

Bensoylperoxid

D10A E01

Azelainsyra

D10A X03

7.2

Mjällbildning och seborroisk

dermatit i hårbotten

Ketokonazol

D01A C08

------

Selensulfid

D11A C03

Svavelkombinationer D11A C08

7.3

Huvudlöss

Permetrin

P03A C04

------

Malation

P03A X03

7.4

Huvudlöss och flatlöss

Disulfiram,

kombinationer

P03A A54

------

Malation

P03A X03

8. HUD, övrigt

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

8.1

Torr hud

Karbamid

D02A E

Även ATL standard-

beredningar

Övriga hudskyddan-

de och uppmjukande

medel

D02A X

Även ATL standard-

beredningar med

propylenglykol

8.2

Avlägsnande av fjäll och

krustor

Salicylsyrapreparat D02A F

Även ATL standard-

beredningar

8.3

Hematom och tromboflebiter

Heparin och

heparinoida

substanser

C05B A01 ------

8.4

Ytanestesi av huden i samband

med nålstick och ytliga kirur-

giska ingrepp, t.ex. revision av

bensår

Kombination av

lidokain och prilokain N01B B20 ------

8.5

Tillfällig klåda

Zinkoxidpreparat

D02A B

Zinkliniment ATL,

zinkpudervätska ATL,

zinkparaffinpasta

med 1 % borsyra ATL

Klemastin

R06A A04 ------

8.6

Skabb

Disulfiram, kombina-

tioner

P03A A54 ------

8.7

Vätskerepellerande hudskydd Silikonpreparat

D02A A

------

9

SOSFS

2009:21

9. INFEKTION

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

9.1

Scarlatina, odlingsverifierad

Penicillin V

J01C E02

------

9.2

Tonsillit hos patient i samma

hushåll som aktuellt fall av

scarlatina

Penicillin V

J01C E02

------

9.3

Springmask

Mebendazol

P02C A01

------

Pyrvin

P02C X01

9.4

Spolmask

Mebendazol

P02C A01 ------

10. URINVÄGAR OCH KÖNSORGAN 1

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

10.1

Trängningsinkontinens 1

10.2

Lokala östrogenbristsymtom

Östradiol

G03C A03 Vaginala beredningar

Inte nyinsättning

Östriol

G03C A04 Vaginala beredningar

10.3

Ytanestesi vid kateterisering

Lidokain

N01B B02

------

Prilokain

N01B B04

11. MÖDRAVÅRD

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

11.1

Amningsstimulering

Oxytocin

H01B B02 Nasala beredningar

1 Läkemedlet Tolterodin har utgått från listan

10

SOSFS

2009:21

12. SMÄRTA

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

12.1

Tillfällig lätt till måttlig smärta

Ibuprofen

M01A E01

------

Acetylsalicylsyra

N02B A01

Acetylsalicylsyra,

kombinationer

N02B A51

Paracetamol

N02B E01

12.2

Dysmenorré utan organisk

orsak

Diklofenak

M01A B05

Orala beredningar

Ibuprofen

M01A E01

Naproxen

M01A E02

Ketoprofen

M01A E03

Paracetamol

N02B E01

12.3

Lokala smärttillstånd av lätt till

måttlig intensitet i samband

med muskel- och ledskador,

t.ex. sportskador

Ketoprofen

M02A A10

------

Ibuprofen

M02A A13

Diklofenak

M02A A15

13 ÖRON – NÄSA – HALS

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

13.1

Rinit

Oximetazolin

R01A A05

------

Xylometazolin

R01A A07

13.2

Allergisk rinit

Natriumkromoglikat R01A C01

------

Levokabastin

R01A C02

Beklometason

R01A D01

Budesonid

R01A D05

Flutikason

R01A D08

Mometason

R01A D09

Flutikasonfuroat

R01A D12

Inte till barn under

12 år

13.3

Allergisk rinit och konjunktivit

Klemastin

R06A A04

------

Cetirizin

R06A E07

Loratadin

R06A X13

Akrivastin

R06A X18

Ebastin

R06A X22

Desloratadin

R06A X27

13.4

Extern otit

Aluminiumacetotarat S02A A04 Alsolsprit 1% +10 %

örondroppar ATL

Hydrokortison plus

antiinfektiva

S03C A04 ------

11

SOSFS

2009:21

14. ÖGON

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

14.1

Allergisk konjunktivit

Nafazolin,

kombinationer

S01G A51

------

Natriumkromoglikat S01G X01

Levokabastin

S01G X02

Nedokromil

S01G X04

Emedastin

S01G X06

Ketotifen

S01G X08

Olopatadin

S01G X09

14.2

Allergisk rinit och konjunktivit

Klemastin

R06A A04

------

Cetirizin

R06A E07

Loratadin

R06A X13

Akrivastin

R06A X18

Ebastin

R06A X22

Desloratadin

R06A X27

14.3

Bakteriell konjunktivit

Kloramfenikol

S01A A01

------

Fusidinsyra

S01A A13

14.4

Lättare yttre ögoninflammation Bibrokatol

S01A X05 ------

14.5

Tillstånd av torra ögon p.g.a.

naturlig tårvätskeinsufficiens

eller blåst, damm etc.

Tårsubstitut och

andra indifferenta

medel

S01X A20 Även ATL standard-

beredningar

SOSFS

2009:21

15. ÖVRIGT

Indikation

Godkända

läkemedel

ATC-kod Anmärkning

15.1

Tillfälligt illamående

Dimenhydrinat

R06A A02

Inte till barn eller

gravida kvinnor

Cyklizin

R06A E03

Meklozin

R06A E05

15.2

Åksjuka

Skopolamin

A04A D01

Depotplåster

Inte till barn under

10 år

Dimenhydrinat

R06A A02 Inte till barn

Cyklizin

R06A E03 Inte till barn under

6 år

Meklozin

R06A E05 Inte till barn under

1 år

15.3

Hjälp mot abstinensbesvär vid

rökavvänjning

Nikotin

N07B A01 ------

15.4

Hosta

Noskapin

R05D A07

------

Pentoxiverin

R05D B05

15.5

Feber

Ibuprofen

M01A E01 ------

Acetylsalicylsyra

N02B A01 Inte till barn under

18 år

Acetylsalicylsyra,

kombinationer

N02B A51 Inte till barn under

18 år

Paracetamol

N02B E01

15.6

Beredning av injektionsvätska Vehiklar

V07A B00

Sterilt vatten för in-

jektion, natriumklorid

för beredning av

injektionsvätska

15.7

Tillfällig uttorkning

Kolhydrater

B05B A03 Glukos 50 mg/ml