SOSFS 2009:3

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna och allmänna

råden (SOSFS 2008:17) om läkarnas

specialiseringstjänstgöring

SOSFS 2009:3 (M)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2009-10-3

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2009

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2009:3 (M)

Utkom från trycket

den 19 mars 2009

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänst-

göring;

beslutade den 3 mars 2009.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 3 § förordningen

(1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring

dels att 7 kap. 9–11 §§ ska upphöra att gälla vid utgången av mars

2009,

dels att det i föreskrifterna ska införas tre nya paragrafer, 7 kap.

9–11 §§, av följande lydelse.

7 kap.

9 § Socialstyrelsen ska för prövningen hämta in yttranden från två

externa bedömare.

Om Socialstyrelsen bedömer att det föreligger särskilda skäl, får en

ansökan prövas utan att yttranden från två externa bedömare har häm-

tats in.

10 § De externa bedömarna ska

1. utses av Socialstyrelsen för en period av tre år som kan förnyas en

gång,

2. tillsättas efter förslag från den berörda specialitetsföreningen i Sve-

riges läkarförbund eller sektionen i Svenska Läkaresällskapet, och

3. ha specialistkompetens i den avsedda specialiteten.

11 § Den externa bedömningen ska omfatta en prövning av om

1. tjänstgöringar och intygade lärandemetoder för de olika delmålen i

målbeskrivningen till sitt innehåll varit relevanta för att uppnå de

samlade kompetenskraven och delmålskraven,

2. intygande personer har haft relevant kompetens för uppgiften, och

3. eventuella tjänstgöringar utomlands har intygats av personer med

relevant kompetens.

3

SOSFS

2009:3

Bestämmelserna i 7 kap. 9–11 §§ i sin nya lydelse träder i kraft den

1 januari 2010.

Socialstyrelsen

HÅKAN CEDER

Pernilla Ek

(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)