SOSFS 2009:8

Socialstyrelsens föreskrifter om ansökan om och beräkning av statsbidrag till handikapporganisationer

författningssamling

Socialstyrelsens

Ansökan om och beräkning

av statsbidrag till

handikapporganisationer

SOSFS 2009:8 (S)

Föreskrifter

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm,

fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se

ISSN 0346-6019 Artikelnr 2009-10-8

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2009

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS

2009:8 (S)

Utkom från trycket

den 30 juni 2009

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

Socialstyrelsens föreskrifter

om ansökan om och beräkning av statsbidrag till

handikapporganisationer;

beslutade den 26 maj 2009.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 13 § förordningen

(2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid ansökan om och beräkning av

statsbidrag enligt förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapp-

organisationer.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Av 3 § 4 förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikappor-

ganisationer framgår det att en handikapporganisation för att få stats-

bidrag ska ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller re-

gionalt förankrat föreningsliv i minst 10 län. Ytterligare förutsättning-

ar för statsbidrag till handikapporganisationer finns angivna i 2–4 §§

samma förordning.

3 § Med medlem i en handikapporganisation avses en fysisk person

som har betalat en fastställd medlemsavgift till organisationen.

4 § Med lokalt förankrat föreningsliv avses att det finns en eller flera

föreningar som bedriver verksamhet inom ett lokalt avgränsat geogra-

fiskt område.

Med regionalt förankrat föreningsliv avses att det finns en eller fle­

ra föreningar som bedriver verksamhet inom ett regionalt avgränsat geo-

grafiskt område.

För både lokalt och regionalt förankrat föreningsliv gäller även att

föreningen eller föreningarna

1. finns upptagna i ett register hos riksorganisationen,

2. har antagit stadgar,

3. har utsett en styrelse,

4. är demokratiskt uppbyggda,

3

4

SOSFS

2009:8

5. är partipolitiskt och religiöst obundna,

6. har minst tio medlemmar bosatta inom föreningens verksamhets-

område, och

7. kan styrka sin verksamhet med verksamhetsberättelse och ekono-

misk berättelse för året närmast före det år en ansökan om statsbi-

drag lämnas.

Beräkning av statsbidrag

5 § Av 5 § förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporga-

nisationer framgår det att statsbidrag kan lämnas i form av medel för

samarbete, grundbidrag, medlemsbidrag, föreningsbidrag och mer-

kostnadsbidrag.

Medel för samarbete

6 § Av det årliga anslaget för statsbidrag till handikapporganisationer

ska 5,4 procent fördelas som medel för samarbete.

7 § En handikapporganisation ska för att beviljas medel för samarbe-

te delta i ett organiserat samarbete inom handikapprörelsen.

Samarbetet ska för att vara statsbidragsgrundande äga rum i en de-

mokratiskt uppbyggd organisation som har antagit stadgar och utsett

en styrelse samt har ett organisationsnummer.

En sådan samarbetsorganisation ska verka för förändringar inom

ett flertal samhällsområden av betydelse för personer med funktions-

hinder.

Om synnerliga skäl föreligger, får även ett organiserat samarbete

som inte uppfyller samtliga krav i andra och tredje styckena vara stats-

bidragsgrundande.

8 § Varje handikapporganisation som deltar i ett organiserat samarbe-

te inom handikapprörelsen ska tilldelas samma belopp i statsbidrag i

form av medel för samarbete, om inte annat anges i 18 §.

Grundbidrag

9 § Varje handikapporganisation ska tilldelas ett grundbidrag om

550 000 kronor, om inte annat anges i 17 eller 18 §.

Medlemsbidrag

10 § Av det belopp som återstår av det årliga anslaget för statsbidrag

till handikapporganisationer efter fördelningen enligt 6 och 9 §§ ska

40 procent fördelas som medlemsbidrag.

Varje handikapporganisation ska tilldelas ett medlemsbidrag som

baserar sig på ett lika stort belopp för varje medlem i organisationer-

na, om inte annat anges i 17 och 18 §§.

5

SOSFS

2009:8

Föreningsbidrag

11 § Av det belopp som återstår av det årliga anslaget för statsbidrag

till handikapporganisationer efter fördelning enligt 6 och 9 §§ ska 40

procent fördelas som föreningsbidrag.

Varje handikapporganisation ska tilldelas ett föreningsbidrag som

baserar sig på ett lika stort belopp för varje lokal och regional fören-

ing, om inte annat anges i 17 och 18 §§.

Merkostnadsbidrag

12 § Av det belopp som återstår av det årliga anslaget för statsbidrag

till handikapporganisationer efter fördelningen enligt 6 och 9 §§ ska

20 procent fördelas som merkostnadsbidrag.

Varje handikapporganisation ska tilldelas ett merkostnadsbidrag

som baserar sig på antalet merkostnadspoäng som viktas utifrån orga-

nisationens medlemsantal.

13 § Merkostnadspoäng ska ges till den handikapporganisation som

till följd av medlemmarnas funktionshinder har merkostnader för per-

sonlig service, anpassningsåtgärder, arbetsformer eller miljöhänsyn.

14 § Merkostnadspoängen ska fastställas enligt följande.

Personlig service

2 poäng

Anpassningsåtgärder

1,5 poäng

Arbetsformer

1 poäng

Miljöhänsyn

0,5 poäng

15 § Merkostnadspoängen ska viktas enligt följande.

Upp till 1 000 medlemmar

25 procent

1 001–2 500 medlemmar

50 procent

2 501–10 000 medlemmar

75 procent

Mer än 10 000 medlemmar

100 procent

16 § Merkostnadspoängen ska beräknas enligt 14 § och viktas enligt

15 §. Beräkningen ska göras första gången en handikapporganisation

beviljas statsbidrag.

Bidrag ska ges med samma belopp för varje viktad poäng, om inte

annat anges i 17 och 18 §§.

Reducerade bidrag

17 § Vad gäller en handikapporganisation enligt 5 a § förordningen

(2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer ska bidragen en-

ligt 9–16 §§ under första och andra bidragsåret reduceras med 50 res-

pektive 25 procent.

6

SOSFS

2009:8

18 § I stället för att bidrag tilldelas enligt 6–16 §§ ska en sådan han-

dikapporganisation som avses i 5 b § förordningen (2000:7) om stats-

bidrag till handikapporganisationer i statsbidrag få

1. en summa, motsvarande de bidrag som enligt 9–16 §§ betalades ut

året före det år för vilket bidrag söks, reducerad med 25 procent

första året organisationen får bidrag enligt 5 b § och med 50 pro-

cent nästföljande år, samt

2. en summa motsvarande det bidrag som enligt 6–8 §§ betalades ut

som medel för samarbete året före organisationen första gången får

bidrag enligt 5 b §.

Ansökan om statsbidrag

19 § Ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen

senast den 15 september året före bidragsåret.

20 § Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelser och ekonomis-

ka berättelser avseende de två år som närmast har föregått det år an-

sökan lämnas.

Verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser ska vara un-

dertecknade av styrelsen.

21 § Till ansökan ska vidare bifogas intyg (bilagorna 1 och 2) som

styrker

1. antalet lokala och regionala föreningar som uppfyller villkoren i

4 §, och

2. antalet medlemmar som uppfyller villkoren i 3 §.

Intygen ska avse förhållandena den 31 december året före det år ansö-

kan lämnas och vara utfärdade av en auktoriserad, godkänd eller för-

troendevald revisor.

Om intygen avser en handikapporganisation som inte har ansökt

om statsbidrag föregående år, får även intyg som visar förhållandena

vid ansökningstillfället godtas.

22 § En handikapporganisation som ansöker om medel för samarbete

ska förutom vad som framgår av 20 och 21 §§ i ansökan om statsbi-

drag ange samarbetsorganisationens namn och organisationsnum-

mer.

Handikapporganisationen ska även se till att samarbetsorganisatio-

nens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse avseende året

närmast före ansökningsåret lämnas in.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen ska ha

styrkts av en auktoriserad revisor.

7

SOSFS

2009:8

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2009.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Karin Bodell

(Socialtjänstavdelningen)

8

SOSFS

2009:8

Riksorganisation

Namn

SOSFS 2009:8 bil. 1

INTYG FRÅN REVISOR

Handikapporganisationens lokala och

regionala föreningar

Socialstyrelsen

106 30 Stockholm

Lokala föreningar 1

Regionala föreningar 2

Antal

Antal

Ovanstående uppgifter intygas

Ort

Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Jag är auktoriserad eller godkänd revisor

Ja

Nej

Om nej, ange hur du utnämnts till revisor av organisationen.

1 Med lokalt förankrat föreningsliv (lokala föreningar) avses att det finns en eller flera föreningar som bedriver verksamhet inom ett lokalt avgränsat

geografiskt område.

2 Med regionalt förankrat föreningsliv (regionala föreningar) avses att det finns en eller flera föreningar som bedriver verksamhet inom ett regionalt

avgränsat geografiskt område.

1, 2 För både lokalt och regionalt förankrat föreningsliv gäller även att föreningen eller föreningarna

1. finns upptagna i ett register hos riksorganisationen,

2. har antagit stadgar,

3. har utsett en styrelse,

4. är demokratiskt uppbyggda,

5. är partipolitiskt och religiöst obundna,

6. har minst tio medlemmar bosatta inom föreningens verksamhetsområde, och

7. kan styrka sin verksamhet med verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för året närmast före det år ansökan lämnas. (4 §)

Bilaga 1

9

SOSFS

2009:8

Riksorganisation

Namn

SOSFS 2009:8 bil. 2

INTYG FRÅN REVISOR

Handikapporganisationens medlemsantal

Socialstyrelsen

106 30 Stockholm

Betalande medlemmar 1

Antal

Ovanstående uppgifter intygas

Ort

Namnteckning

Datum

Namnförtydligande

Jag är auktoriserad eller godkänd revisor

Ja

Nej

Om nej, ange hur du utnämnts till revisor av organisationen.

1 Med medlem avses en fysisk person som till organisationen betalat fastställd medlemsavgift. (3 §)

Bilaga 2

10

SOSFS

2009:8

11

SOSFS

2009:8

SOSFS

2009:8