SOU 1927:3

Betänkande med förslag till lag om vissa av landsting eller kommuner drivna sjukhus m. m