SOU 1936:12

Betänkande angående förlossningsvården och barnmorskeväsendet samt förebyggande mödra- och barnavård

N 4-0 ('?

oå (- - Hju

&( 4. IOTQ'

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket är 2012

' STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 19:36:12 SOOIALDEPABTEMENTET

_BETÄNKANDE ANGÅENDE/*"

'FÖRLOSSNINGSVÅRDEN OCH. BARNMÖRSKEVÄSENDET

* ' SAMT

FÖREBYGGANDEÄMÖDRA-OGH BARNAVÄRD

s T_O C K_11 0 1, M 19:36-

' Statens ioffentliga. utredningar. 1936 Kronologisk förteckning '

r .

!. Betänkanden 1 rörande serafimerlasarettets eko- 7. Socialiseringsproblemet. Allmänna, synpunkter.

noml samt 2 römnde lasarettets ställning och Tiden. viij, 99.5. Fi. verksamhet. Baggström. 187 s. E. 8. Uir sogaliserihgens neuropeiska» idékrets. Tiden. "rslag . . - v ij, () s. * . 2' få .”näää?%%tåoiåfålåmåå??voäläå$v3å 9. Socialiserlngsidéer oc_h socialiseringspraxis iSovjet- sklljedomar m. m. Norstedt. 55 s. U. * unionen- 1- Tiden. iv, 206 s. Pl. 3. Betänkande med förslag om vissa föreskrifter be- 10. Statligt kattemonopol. _ Marcus. 192 s. Fi. trallande konsumtionsmjölk. Marcus. 68 s. Jo. 11» Förslag till Psalmbok för Svenska kwkan- Uppsala,

Almqvist & Wiksell. 588 319 5. L. 4' Betänkande med förslag till lag om behandling av 12. Betänkande angående förlossningsvården enh barn-

törbrytare, hemtallna åt alkoholmissbruk. m. m. morskeväsendet samt förebyggande mödra- och Marcus. 55 S' Ju. ; barnavård. Norstedt. 120 s. 5. ' 5. Betänkande med förslag angående revision av 13. Betänkande angående familjebeskattnlngen. Mar- lag'stiftningen rörande tillverkning, beskattning och ens. 148 s. Fi. . försäljning av maltdrycker. Marcus. 397 s. Fl. 14. Betänkande'angaende dels planmässigt sparande &. Utredning med förslag rörande bidrag at barn till och dels statliga bosättningsldn. Norstedt. 55 s. S. kakor och vissa invalider samt at föräldralösa barn. 15. Betänkande angående moderskapspenm'ng och mö- Beekman. 93 5. S. drahjälp. Norstedt. 78 5. S.

Anm. Om särskild _tryckort ej angives, är tryckorten Stockholm. Bokstäverna med fetstil utgöra begynnelse- bokstäverna till det departement, under vilket utredningen avgivits, t. ex. E. = ecklesiastikdepartementet. 10. = l'ordbruksdepartementet. Enligt kungörelsen den 3 febr. 1922 ang. statens offentliga utredningen yttre anordning (nr 98) utgivas utredningarna ) omslag med enhetlig färg tör varje departement. *

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1936: 12 SOCIALDEPARTEMENTET

BETÄNKANDE

ANGÅENDE

FÖRLOSSNINGSVÄRDEN OCH BARN- MORSKEVÄSENDET SAMT FÖRE- BYGGANDE MÖDRA- OCH BARNAVÅRD

AVGIVET AV

BEFOLKNINGSKOMMLS'SIONEN

STOCKHOLM 1936 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖN'ER 360630

. lis

grusig? ' ?...—;(”? w .. _,

'RUNQ

fl "'N.

'. . * är.

| '-

. _r» *iu " Wi 'P-i 'i'-Alu ,l . ”Jr.; * | Ii> I | . . i | .: Jamin . '.

mmm; nämt/i) ; "; ::.

. A|". '|'-'|- " '_1, W ; ”( i... .1; i?! ' j »

, . .".»ulm.' »

Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Socialdepartementet.

Befolkningskommissionen får härmed överlämna »Betänkande med för- slag till omorganisation av förlossningsvården, barnmorskeväsendet och barnmorskeutbildningen samt till vissa åtgärder beträffande förebyggande mödra- och barnavård».

Den närmaste handläggningen av ärendet har ankommit på en inom kom- missionen nedsatt delegation, bestående av kommissionens ledamöter herr Österström, ordförande, samt doktor Andreen—Svedberg och fru Västberg, varjämte såsom särskild sakkunnig deltagit förste provinsialläkaren med. lic. N. Wranne.

Frågan om barnmorskeutbildningen har handlagts av kommissionens le- damöter doktor Andreen-Svedberg och fru Västberg, och hava därvid såsom särskilda sakkunniga deltagit föreståndarinnan för Uppsala sjuksköterske- hems sjuksköterskeskola Elisabet Dillner, föreståndarinnan för allmänna barnbördshusets i Stockholm asyl Karin Elfversson, sekreteraren hos sven- ska barnmorskeförbundet barnmorskan Elsa Leander, överläraren vid barn- morskeläroanstalten i Stockholm professor B. Lundqvist och inspektrisen över sjuksköterskeväsendet Kerstin Nordendahl.

Såsom sekreterare har tjänstgjort sekreteraren i medicinalstyrelsen I. Flygare.

Vid författningsförslagens utarbetande har biträtt e. 0. hovrättsassessorn H. Zetterberg.

I ärendets slutbehandling hava deltagit befolkningskommissionens samt- liga ledamöter.

Stockholm den 10 december 1935.

Å Befolkningskommissionens vägnar: NILS WOHLIN.

I. Flygare.

tia .!"V.

'

äkéåuvd'lmsloftf .":-

.; vi

' ', itll-ii

rf'::-1t—vl-'"

Miioiäzfmmng ' 41 | '? ' '

,...

”'n ri "Hu.":

( ;aez ru fr

&.

'. '?!

'.'fili'rth i fw'--1._4»'r-=»i'1..*.”

|.v . ' . |. &, 'I tail. r;

lr '-x,:'*

(tivt—':. flIÅlHL-fm'll' i

'

.»"fi'fr. tai :

»

if. ir) .'.1|l .1

"fli .vu.l'li*)'i/'*"? "*. " .'.

': 5 nu..?» ehuru-inst”?”dramat..:a»?

vai'lai'._'zrwtf g(Jitbfu'nlodMl? eminem?

gård/lny ':.;.'l!.'rll!;1»u : J)! . Arre-ion»? .*

Nädå/'n .:iv'it i”"

fjället mim—met) U! (1911 jftl'liilb'biz

.J '-

1 l'

gw "ELIT/'.

var?

m ||

fll "* A

"Sim

?!?i] ; i

jag !.

!” |.-

1;

i % l i i | 1

INNEHÅLLSFÖRTECKN ING.

Sid. Inledning .................................................................. 7 Kap. 1. Åtgärder med avseende å förlossningsvården och barnmorskevåsendet 10 A. Den slutna barnbördsvårdens utbyggande ...................... 10 Statsbidrag till uppförande av förlossningsanstalter ............ 14 Statsbidrag till driftkostnaderna vid förlossningsanstalter ...... 16 B. Samarbete mellan sluten och öppen barnbördsvård ............ 19 C. Omorganisation av distriktsbarnmorskeväsendet ................ 24 Tidigare uttalanden .......................................... 24 Allmän översikt .............................................. 27 Reglering av distriktsbarnmorskornas avlöningsförhållanden 32 Avlöningsförhållandena för distrikts- och reservbarnmorskor med utökad utbildning ........................................ 37 Ändrade anställningsförhållanden för reservbarnmorskorna ...... 38 De av kommun fast anställda barnmorskorna ................ 39 De privatpraktiserande barnmorskorna ........................ 42 Kap. II. Åtgärder med avseende å förebyggande mödra- och barnavård . 44 Tidigare uttalanden .......................................... 44 Nya åtgärder på detta område ................................ 51 Medicinalstyrelsens skrivelse till befolkningskommissionen den 30 oktober 1935 .............................................. 56 Uttalanden med anledning av nyssnämnda skrivelse ............ 56 Kap. III. Barnmorskeutbildningen .......................................... 59 Kap. IV. Kostnadsberäkningar ............................................ 66 Statens kostnader för budgetåret 1936/1937 .................. 66 Statens kostnader efter vårdens fulla utbyggnad .............. 68 Bilagor. Författnin gsförsla g : 1) Kungörelse angående statsbidrag för uppförande eller inrättande 'av för- lossningsanstalter .................................................. 72 2) Kungörelse angående statsbidrag till driftkostnaderna vid förlossningsan- ; stalter och väntehem .............................................. 75 * 3) Lag om anställande av distriktsbarnmorskor m. m. .................... 78

4) Kungörelse angående statsbidrag till avlöning åt distriktsbarnmorskor och reservbarnmorskor m. m. .......................................... 82

5) Reglemente för barnmorskestyrelserna i riket .......................... 85 6) Kungörelse angående ändring i vissa delar av reglementet den 21 novem-

ber 1919 (nr 798) för barnmorskor .................................. 88

7) Kungörelse om ändring i vissa delar av kungörelsen den 18 juni 1926

(nr 239) angående dyrtidshjälp åt distriktsbarnmorskor och vissa av

kommun fast anställda barnmorskor ................................ 92 8) Kungörelse om upphävande av åå 12, 13, 14 och 15 i kungörelsen den

15 juni 1923 (nr 227) angående statsbidrag till åtgärder för åstadkom-

mande av förbättrad sjukvård inom rikets ödemarksområden ........ 92 9) Kungörelse om ändrad lydelse av 5 60 mom. 1 e) och mom. 1 i över-

gångsstadgandena till kap. VI i reglementet den 31 december 1919 (nr 878) för statens pensionsanstalt ................................ 93 10) Kungörelse om ändrad lydelse av 10 5 2 mom. i avlöningsreglementet

den 21 maj 1926 (nr 177) för förste provinsialläkare och provinsial-

läkare ............................................................ 94 11) Kungörelse angående statsbidrag till förebyggande mödra- och barnavård 95 12) Stadga för barnmorskeundervisningen .................................. 98

13) Kungörelse angående stipendier åt elever vid barnmorskeläroanstalterna.. 104

Tabell över antalet barnsbörder och mödradödligheten iSverige under år 1934 105 Medicinalstyrelsens skrivelse till befolkningskommissionen den 30 oktober 1935 106

INLEDNING.

I det till grund för befolkningskommissionens arbete liggande statsråds- protokollet över socialärenden den 17 maj 1935 anför departementschefen med avseende å frågan om förbättrande av mödrarnas ställning följande:

»I fråga om förbättrande av mödrarnas ställning har man i första hand att fortsätta på den väg, som statsmakterna redan beträtt genom åtgärderna för moderskapsskydd. Härvid inställa sig krav på en effektivisering av den- na sociala stödverksamhet i förening med tillhandahållande av förbättrade vårdmöjligheter såväl vid barnsbörden som vid de späda barnens vård. Hit- hörande ekonomiska och organisatoriska spörsmål hava behandlats i en ny- ligen av medicinalstyrelsen verkställd utredning. Tillika torde i detta sam- manhang böra erinras, att riksdagens båda kamrar beslutat anhålla, att Kungl. Maj:t skyndsamt ville låta verkställa en allsidig utredning rörande ett förbättrat moderskapsskydd.»

I de vid 1935 års riksdag väckta motionerna om undersökning av vårt lands befolkningsfråga framhölls nödvändigheten av —— förutom en vidgad social omvårdnad om mödrarna -— ett utbyggande av den slutna barn- bördsvården och anordnande av en rådgivande verksamhet för mödrar och barn. I det förra hänseendet åberopade motionärerna statens sjukvårds- kommittés den 17 maj 1934 avgivna betänkande angående den slutna kropps- sjukvården i riket (stat. off. utr. 1934: 22), i det senare avseendet hänvi- sade de till den försöksverksamhet rörande för- och eftervård vid barns- börd, vartill riksdagen beviljat anslag för budgetåren 1931/1932 och 1932/ 1933 och som sedermera utmynnat i medicinalstyrelsens utlåtande och för- slag den 4 april 1935 angående förebyggande mödra- och barnavård (stat. off. utr. 1935: 19). '

Sistnämnda utlåtande och förslag har av departementschefen den 3 juni 1935 överlämnats till befolkningskommissionen för att tagas under över- vägande vid fullgörandet av kommissionens uppdrag. I skrivelse till kom- missionen den 30 oktober 1935 har medicinalstyrelsen gjort vissa ändringar i och tillägg till sitt berörda utlåtande och förslag, i vad detsamma avser förebyggande mödra- och barnavård, ävensom ifrågasatt statsunderstöd till sluten medicinsk barnavård och till konvalescentvård för barn.

Efter att hava övervägt de åtgärder, som från statsmakternas sida lämp- ligen kunna komma i fråga för åstadkommande i önskvärd omfattning av en samhällelig moderskapsvård och mödrahjälp samt en hälsovårdande till- syn av barnen, vill befolkningskommissionen i första hand uttala sig för att det allmänna helt övertager normalkostnaderna för förlossningsvården, häri inbegripet icke blott själva förlossningen utan även den s. k. förvården av den gravida kvinnan. Kommissionen förordar i enlighet härmed statsbidrag till utbyggande genom landstingens, respektive icke-landstingsstädernas för-

sorg av dels barnbördsavdelningar vid lasarett och därmed jämförliga sjuk- vårdsinrättningar, dels —— såsom komplement till dessa avdelningar —— ett antal förlossningsanstalter av för landsbygden avpassad enklare typ, be- nämnda förlossningshem och förlossningsrum hos barnmorska. Vidare bör visst statsbidrag utgå till driftkostnaderna vad angår kvinnor, som förlösas å allmän sal vid avdelning eller anstalt, som nyss sagts. Sådant driftbidrag bör jämväl under vissa villkor utgå till enskilt förlossningshem. De kvin- nor, som komma att bliva förlösta i hemmen, böra åtnjuta kostnadsfri hjälp av barnmorska.

Vad angår nyss berörda kostnadsfria hjälp av barnmorska åt i hemmen förlösta kvinnor vill kommissionen erinra, att i en av fru Nordgren m. fl. vid 1935 års riksdag väckt motion II: 196 förslag väckts om komplettering av det statliga moderskapsunderstödet med bland annat kostnadsfri förloss- ningsvård och nödig efterskötsel åt såväl barnaföderskor, försäkrade i de erkända sjukkassorna, som icke försäkrade barnaföderskor, vilka äga att uppbära statligt moderskapsunderstöd. Kommissionen vill erinra om att barnaföderska, som tillhör erkänd sjukkassa, bland annat är tillförsäkrad fri barnmorskevård och att nu utgående moderskapsunderstöd är avsett att utgå »till lindrande av de med barnsbörd förenade kostnaderna», därvid av det kvinnan tillkommande understödet sjukkassan skall innehålla ett be- lopp, som motsvarar ersättning enligt fastställd taxa för biträde av barn- morskan vid förlossningen. Härigenom äro de flesta kvinnor redan nu till- försäkrade fri barnmorskevård, då förlossningen sker i hemmet. Kommis- sionen hyser emellertid den bestämda uppfattningen, att sådana nya grun- der för moderskapshjälpens och moderskapsunderstödets utgående böra tillämpas, att hjälpen och understödet avskiljas från sjukkasserörelsen, och kommissionen kommer att i ett följande betänkande med förslag till vissa statliga åtgärder för ekonomiskt bistånd till barnaföderskor framlägga här- av betingade författningsförslag. Med denna kommissionens utgångspunkt och då skälen att likställa barnaföderskorna i den öppna vården äro de- samma för alla, synes det kommissionen följdriktigt, att fri barnmorske- vård lämnas samtliga barnaföderskor vid förlossning i hemmen av de för den Öppna barnbördsvården anställda distriktsbarnmorskorna. Dessa skulle i så fall för utebliven inkomst efter nu tillämpad taxa erhålla viss ersättning i form av löneförhöjning, vilken ersättning borde utgå av statsmedel.

Befolkningskommissionen har vidare funnit det vara av synnerligen stor betydelse, att man så vitt möjligt tillser, att den öppna barnbördsvården gives en ändamålsenlig anpassning till anstaltsvården eller med andra ord att ett nära samarbete mellan den slutna och den öppna vården kommer till stånd.

Under senare tid har utvecklingen i vårt land snabbt gått i den riktnin- gen, att kvinnorna föredraga att bliva förlösta å anstalt framför i hemmet. Skälen härtill äro väsentligen att söka i den ökade trygghetskänsla, som anstaltsvården skänker, ävensom i sociala omständigheter såsom trångbodd- het i hemmen m. m. Dessa omständigheter i samband med den sjunkande fruktsamheten hos befolkningen hava medfört ett starkt minskat arbete för barnmorskorna i den öppna vården, ja man kan säga ett sönderbrytande av barnmorskeorganisationens betydelse och ekonomi, som redan skapat ohållbara förhållanden för barnmorskorna själva och i vissa fall för pri- märkommunerna. Den reformering å ifrågavarande område, som alltså un- der alla förhållanden är nödvändig, får ett än starkare underlag, om i en- lighet med vad ovan angivits den slutna barnbördsvården ytterligare ut- bygges och kostnadsfri förlossningsvård för patienterna kommer till stånd. Kommissionen hyser av nu anförda skäl ingen tvekan om att en genom-

gripande omorganisation av barnmorskeväsendet är nödvändig och fram- lägger detaljförslag i detta avseende.

I anslutning till sin nu angivna principiella uppfattning framlägger kom- missionen nedan i kap. I förslag till omorganisation av förlossningsvården och barnmorskeväsendet.

I kap. II avhandlar kommissionen åtgärder från det allmännas sida med avseende å förebyggande mödra- och barnavård. Dessa åtgärder skulle i stort sett avse inrättandet, med bidrag av statsmedel, av rådgivningsställen för väntande mödrar och deras späda barn (mödra- och barnavårdscentraler i tättbebyggda orter, mödra- och barnavårdsstationer avsedda för landsbyg- den). En viktig del i centralens respektive vårdstationens verksamhet skulle utgöras av hembesök av i centralens eller vårdstationens tjänst anställd eller med vårdstationen samarbetande barnmorska eller distriktssköterska. Ifrå- gavarande anstalter för förebyggande mödravård böra anordnas i första hand, där icke ett samtidigt utbyggande kan ske. För att göra de distriktsbarn- morskor, vilka icke åtnjutit nedan omförmälda förbättrade barnmorskeut- bildning, mera ägnade att verka i förebyggande barnavård, föreslår kom- missionen anordnande genom statens försorg av kompletteringskurser i har- navård för barnmorskor, som komma att användas i det förebyggande vårds- arbetet.

En bestående och sakligt godtagbar sådan reform och rationalisering av barnmorskeväsendet, som ovan antytts, kräver en förbättrad barnmorskeut- bildning jämväl i det avseendet, att barnmorskorna bliva ägnade att göra en god insats i anslutning till en allmänt genomförd mödra- och barnavård. Kommissionen behandlar i kap. III denna fråga om ändrad utbildning för barnmorskorna.

I kap. IV verkställer kommissionen en beräkning av de kostnader, som ett godtagande av kommissionens förslag skulle komma att åsamka statsverket.

Såsom bilagor till betänkandet äro fogade av kommissionens förslag för- anledda författningsförslag.

KAP. I.

Åtgärder med avseende å förlossningsvården och barn- morskeväsendet.

A. Den slutna barnbördsvårdens utbyggande.

Statens sjukvårdskommitté har framhållit, att rättesnöret för barnbörds- vårdens utveckling borde vara mödrarnas och barnens bästa, vilket enligt vad vunna erfarenheter utvisade fordrade en utbyggnad av den slutna barn- bördsvården. Beträffande den lämpliga omfattningen av utbyggnadet hade från såväl klientelets som läkarnas sida önskemålet om vård i allt större ut- sträckning vid barnsbörd på därför särskilt avsedd anstalt framträtt mera allmänt icke blott för de fall, där abnorma eller sjukliga förhållanden kon- staterades hos de blivande mödrarna, utan även för till synes fullt normala fall. I sin egenskap av även en synnerligen viktig social angelägenhet borde den slutna barnbördsvården omfatta all barnsbörd, oavsett om den vore förenad med komplikationer eller icke. Från socialhygienisk synpunkt kunde det dock icke betecknas som ett allmänt intresse att bereda anstalts- vård för andra normala förlossningsfall än dem, som för erhållande av en tillfredsställande vård lämpligare borde hänvisas till barnbördsanstalt än tillrådas kvarstanna i hemmet. Det vore svårt att angiva var gränsen borde dragas. Några restriktioner beträffande tillträde till vård kunde dock icke ifrågakomma vid det allmännas anstalter, så snart ett vårdbehov överhuvud förelåge.

Befolkningskommissionen anser det icke ligga i samhällets intresse att medverka till sådana bestämmelser och förhållanden, att all förlossningsvård förlägges till anstalt, d. v. s. utanför barnaföderskans eget hem och å där- för särskilt anordnad inrättning. En förlossning kan under vanliga förhål— landen icke jämställas med sjukdom utan är en fysiologisk akt, som enligt vad erfarenheten visat i regel utan risk för kvinnan kan försiggå i dennas hem, för så vitt hemmet fyller skäliga fordringar på utrymme och snygghet samt väl skolat förlossningsbiträde kan ställas till förfogande. Den omstän- digheten att, trots en utbyggnad av den slutna vården, dödlighetssiffran i samband med barnsbörd icke påtagligt sjunkit under de senaste decennierna, lämnar knappast stöd för uppfattningen, att anstaltsvård för samtliga barna- föderskor mera väsentligt komme att bidraga till en sänkning av ifrågava- rande risk. Där emellertid av medicinska och sociala skäl, såsom trång- boddhet i barnaföderskans hem m. ni., ett förläggande av förlossningen till anstalt är befogat, synes det ankomma på samhället att för detta vårdbehov anordna tillfredsställande vårdmöjligheter. Dessutom bör avseende fästas vid kvinnornas ofta föreliggande önskan att vid förlossning hava möjlighet att söka vård å en för ändamålet anordnad anstalt. Denna önskan är 'för— klarlig bland annat med hänsyn till den ökade trygghet, som en dylik vård måste medföra, jämte den möjlighet till lindring i de med förlossningen föl- jande besvären, som därvid kan erhållas.

Kommissionen finner det sålunda ur flera synpunkter önskvärt, att det allmänna medverkar till att förlossningsvård å anstalt till rimligt pris står varje kvinna till buds, som önskar begagna sig av sådan vård. Ett härav föranlett utbyggande av den slutna barnbördsvården skulle dock icke komma att medföra en alltför långt gående indragning av tjänstebarnmorskorna i den öppna vården. Dessa barnmorskor avses nämligen i föreliggande förslag skola förutom att biträda vid förlossning i hemmen —— fylla icke obetyd- liga uppgifter i den förebyggande mödra- och barnavården.

Statens sjukvårdskommitté har sammanfattat sina synpunkter angående den slutna barnbördsvårdens framtida organisation sålunda:

1. Barnbördshus, respektive barnbördsavdelningar vid lasarett (och even- tuellt sjukstugor) utgöra kärnan av anstaltsvården för barnsbörd.

2. Där dylika anstalter och avdelningar av lokala skäl icke kunna ordnas i den omfattning, att vårdbehovet därigenom fullt tillgodoses, böra de kom- pletteras med förlossningshem och förlossningsrum hos barnmorska. De förra synas bäst lämpade för städer, köpingar, municipalsamhällen med tätt bebyggd kringliggande landsbygd eller tätt befolkade industrisamhällen, de senare för den rena landsbygden.

3. I ödemarksdistrikten erfordras för barnbördsvården platser å sjuk- stuga, eventuellt förlossningshem eller förlossningsrum, samt anordningar för väntande barnaföderskor och nyligen förlösta mödrar, i första hand vid läkarestationerna. Dessa synpunkter hava vunnit anslutning från det stora flertalet hörda myndigheter och sammanslutningar. Beträffande de erinringar, som fram- ställts i fråga om den ovan under punkt 1 angivna huvudprincipen ävensom beträffande en hel del detaljer, må nämnas följande: I fråga om fö1slagets hu vu (1 p r i 11 c i p barnbördshus respektive barnbördsavdelningar vid lasarett (och eventuellt sjukstugor) såsom kärnan av anstaltsvården för barnsbörd hava erinringar huvudsakligen fram- ställts av ett par länsstyrelser och landsting samt från barnmorskehåll, varjämte styrelsen för svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet utta- lat viss tvekan. Länsstyrelsen i Kalmar län anser såväl sociala som ekonomiska skäl tala mot inrättande av barnböidshus eller lasarettsavdelningar i de fall, då utan stora kostnader och besvärligheter god vård kan erbjudas å svenska röda korsets eller andra enskilda förlossningsanstalter. Av liknande uppfattning är länsstyrelsen i Östergötlands län, som med hänsyn till förhållandena på landsbygden och de normala förlossningsfallen anser en utveckling av förlossningshemmen och förlossningsrummen minst lika nödvändig och brådskande som inrättande av barnbördsavdelningar vid lasarett. En avvisande ståndpunkt intager jämväl Klonobergs läns landsting, som förklarar sig i p1incip och av kostnadshänsyn icke kunna biträda uppfatt— ningen, att vårdbehovet i största möjliga omfattning bör tillgodoses genom avdelningar vid lasarett. Västerbottens läns landsting ställer sig icke direkt avvisande till själva principen men anser det framför allt ur ekonomisk synpunkt icke lämp- ligt att i större utsträckning taga i anspråk dyrbara utrymmen i en lasa— rettsbyggnad för normala barnbördsfall, som kunna erhålla erforderlig vård å väsentligt billigare anstalter. Landstingen borde lämnas frihet att, på sätt de själva funne ekonomiskt lämpligt, ordna barnbördsvården, utan att de hygieniska fordringarna åsidosättas. Förste provinsialläkaren i Kalmar län anser med hänsyn till allmänhe- tens önskan att kunna erhålla vård i eller i närheten av hemorten, att en

alltför stark centralisering av barnbördsvården icke synes vara att till- råda.

Barnmorskestyrelsen i Malmöhus län förmenar, att kommitténs förslag till barnbördsvårdens utbyggande är alltför vidlyftigt tilltaget. Utvecklingen torde nämligen såsom hittills få tänkas fortgå sålunda, att normala förloss- ningsfall hänvisas till hemmen, under det att mera komplicerade fall beredas anstaltsvård.

Styrelsen för svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet anför, att inom styrelsen ifrågasatts, huruvida kommitténs ståndpunkt till förloss- ningshemmen och förlossningsrummen vore fullt tillfredsställande. Dessa anstalters stora antal och i allmänhet stora beläggning vittnade om att de motsvarade ett verkligt behov och åtnjöte en ej ringa popularitet. Styrel— sen yttrade vidare:

De olika typerna av nämnda anstalter variera starkt såväl i tätt bebyggda som glest bebyggda områden, och möjligen vore det bäst, att så även i fram- tiden finge bliva fallet. Kommittén säger exempelvis, att förlossningsrum hos barnmorska avse »att täcka behovet inom avlägset liggande, glest be- folkade trakter», men dylika »rum» hava dock av allt att döma hittills ofta varit av stort värde å mera tätt bebodda orter.

I samband med sitt yttrande över medicinalstyrelsens förslag angående förebyggande mödra- och barnavård har styrelsen för svenska barnmorske- förbundet beträffande anstaltsvårdens utveckling framhållit, att enligt för- bundsstyrelsens åsikt centraliseringen av förlossningsvården icke bör drivas alltför långt; en lämplig form syntes förbundsstyrelsen vara inrättande av smärre förlossningsstationer —— förlossningsrum — i relativt stor utsträck- ning. Härför fordrades dock en generalplan, som så vitt förbundsstyrelsen hade sig bekant ännu saknades och där hänsyn toges icke blott till förloss- ningsvårdens utan jämväl till förvårdens problem.

Av barnmorskestyrelsen i Blekinge län framhålles slutligen, att de geo- grafiska förhållandena inom länet försvåra anstaltsvårdens koncentration samt att det nuvarande barnmorskeväsendet i allmänhet fungerat till be- låtenhet.

Beträffande den föreslagna organisationens detaljer hava erinringar fram- ställts i en del avseenden.

Sålunda uttalar sig länsstyrelsen i Jönköpings län mot inrättande av barn- bördsavdelningar vid sjukstugor med hänsyn till den därmed förenade infek— tionsrisken.

I fråga om förlossningshemmens föreslagna minimistorlek (6—8 platser) uttalar överstyrelsen för svenska röda korset följande:

Överstyrelsen hoppas, att kommitténs uppfattning icke måtte få göra sig gällande beträffande svenska röda korsets icke så få förlossningshem med 1 a 5 sängplatser utan egen barnmorska, belägna som de alla äro i full- ständig eller nära anslutning till ortens barnmorska. Dessa små hem hava nämligen i allmänhet visat sig bättre motsvara behovet än blott ett »för- lossningsrum hos barnmorska». Enär enligt överstyrelsens bestämmelser för röda korsets förlossningshem ett under barnmorskans uppsikt stående bi— träde ständigt skall vara till hands i hemmet under barnmorskans från- varo, hava veterligt inga olägenheter yppat sig av att röda korsets förloss- ningshem i regel icke förfoga över egna barnmorskor. Tvärtom hava som regel de legitimerade barnmorskorna varit synnerligen nöjda och tacksamma att här få bereda en del av sina patienter en vida bättre omvårdnad än i deras trånga och ofta osunda hem. Endast ett rum för 1 a 2 barnsängs- kvinnor är visserligen på många håll för litet, men ett förlossningshem för 6 a 8 patienter med egen barnmorska är återigen för mycket och dessutom

; för dyrbart både i anläggning och drift för att fylla den socialhygieniska : och humanitära uppgift såsom ersättning för det egna hemmet, som röda korset avsett att tillgodose genom sina förlossningshem (-rum) på lands- bygden.

Beträffande förlossningsrum hos barnmorska framhåller förste provinsial— läkaren i Jämtlands län, att förlossningsrum vid barnmorskestation, som icke också är stationsort för läkare, bör anordnas endast i undantagsfall och då distriktssköterska finnes på platsen. Barnmorskestyrelsen i Koppar- bergs län anser, att förlossningsrum hos barnmorska överhuvud icke böra anordnas.

Det må anmärkas, att från flera län anförts, att något egentligt behov av förlossningshem och förlossningsrum icke förelåge inom länet, i varje fall icke efter lasarettsvårdens ytterligare utbyggande. Detta gäller särskilt Malmöhus, Hallands, Värmlands, Västmanlands och Västernorrlands län.

Den av kommittén föreslagna räjongen för en vårdanstalt (3.5 mil) anse förste provinsialläkaren i Norrbottens län ävensom länets landsting kunna och höra betydligt förstoras.

Slutligen framhåller medicinalstyrelsen, att de planerade anordningarna för väntande och förlösta mödrar så vitt möjligt böra genomföras så, att dessa båda kategorier vårdbehövande till undvikande av infektionsrisker för de väntande mödrarna ej sammanföras i gemensamt hem.

De av sjukvårdskommittén uppdragna riktlinjerna för anordnande av an- staltsvård vid barnsbörd finner kommissionen i stort sett väl avvägda. Uppenbarligen medför förlossning å anstalt, där läkare städse finnes till hands och där sjukvårdsinrättningens tekniska möjligheter utan dröjsmål kunna utnyttjas, vissa fördelar för såväl kvinnan som fostret respektive för det nyfödda barnet. Det får dock icke förbises, att med hänsyn till geo- grafiska förhållanden och till mindre goda kommunikationer samt måhända även av ekonomiska skäl en centralisering av den slutna barnbördsvården till barnbördshus samt barnbördsavdelningar vid lasarett och eventuellt sjuk- stugor mångenstädes icke kan komma i fråga. Man synes ej heller böra lämna obeaktade de önskemål om viss frihet att välja mellan olika former för sluten barnbördsvård, vilka framförts i ovan citerade remissyttranden och även direkt framförts till kommissionen. Ät förlossningshem och för- lossningsrum hos barnmorska måste därför givas en avsevärd plats vid den slutna barnbördsvårdens utbyggande, och kommissionen anser sig böra under- stryka vikten av att vid planläggningen av nämnda vård nödig hänsyn tages till att vården blir lätt tillgänglig för befolkningen i dess helhet inom lands- tingsområdet. Härvid måste dock tillses, att dessa smärre anstalter så vitt möjligt bliva förlagda till platser, där tjänsteläkare äro stationerade, så att dessa kunna utöva ledning och tillsyn Över anstalterna samt biträda i vår- den, då så är erforderligt. Enligt statens sjukvårdskommitté vore förloss- ningsrum hos barnmorska avsett att täcka behovet av förlossningsvård inom avlägset liggande, glest befolkade trakter. Uppfattningen om vad som menas med detta uttryck torde komma att variera inom olika delar av landet. I det följande vill kommissionen närmare utveckla, varför man icke bör upp- rätthålla någon bestämd gräns mellan förlossningshem och förlossningsrum hos barnmorska i den mening, sjukvårdskommittén utformat dessa begrepp. Kommissionen avser härmed främst, att förlossningshem kunna godtagas, även om de hava ett mindre antal platser än det av sjukvårdskommittén så- som minimum angivna. Ytterligare vill kommissionen framhålla, att när vid vårdens utbyggande valfrihet mellan förlossningshem och förlossnings- rum hos barnmorska förefinnes, företräde bör givas åt den förra anstalts-

formen. Slutligen må anföras, att de särskilda sjukvårdsområdenas förvalt- ningsmyndigheter visserligen böra lämnas rätt stor frihet att organisera den slutna förlossningsvården men att för utfående av statsbidrag till denna vård bör gälla, att för respektive sjukvårdsområde plan för såväl den slutna som den öppna vården skall vara uppgjord av förvaltningsmyndigheten och god- känd av medicinalstyrelsen. Kommissionen återkommer härtill i det föl- jande.

Statens sjukvårdskommitté anför i sitt förutnämnda betänkande, att den alltmera växande slutna barnbördsvården uppenbarligen icke kunnat undgå att utöva ett märkbart inflytande på den öppna vården, och utvecklar detta närmare sålunda.

Den under senare år inträffade nedgången i distriktsbarnmorskornas prak- tik beror väl till viss del på den sjunkande nativiteten men torde hava sin väsentligaste grund i tillkomsten av allt flera anstaltsplatser för barnsbörd. Distriktsbarnmorskornas minskade arbetsbörda har i sin tur haft till följd en omreglering av distrikten i syfte att förstora desamma. Säkerligen kom— mer denna utveckling att fortgå jämsides med utbyggandet av den slutna vården. Emellertid kunna även med en konsekvent genomförd dylik ut- byggnad barnmorskorna i öppen vård icke undvaras. Det kan icke heller sägas vara ett allmänt intresse att för samtliga barnaföderskor bereda plats på anstalt. Det är under sådana förhållanden förklarligt, att en viss dua- lism hotar uppstå mellan den slutna och den öppna barnbördsvården. Med hänsyn till den återverkan, den slutna barnbördsvårdens utbyggnad icke kan undgå att utöva på den öppna barnbördsvården, synes det kommittén vara av stor betydelse, att en och samma institution — landstingen — blir huvud- man för båda vårdformerna i deras helhet och sålunda jämväl för den å för- lossningshem och förlossningsrum bedrivna barnbördsvården.

I yttrandena över sjukvårdskommitténs betänkande har detta förslag mött erinran endast från länsstyrelsen i Kalmar län, vilken anser, att röda korsets och andra enskilda förlossningsanstalter böra få ingå i den allmänna sjuk- vårdsplanen och landstingens befattning med barnbördsvård i motsvarande grad begränsas. I detta syfte borde ett samarbete anordnas med röda korset. Länsstyrelsen framhåller även såsom lämpligt och rättvist, att landstingen lämna skäliga bidrag såväl till anläggningen av dylika förlossningsanstalter som till deras drift.

Aven må nämnas, att Värmlands läns landsting ställt sig tveksamt till förslaget, att landstingen skola övertaga ansvaret för barnbördsvården även utanför av dem drivna barnbördshus och barnbördsavdelningar å lasarett.

Det står för befolkningskommissionen klart, att den öppna barnbörds- vården måste givas en sådan organisationsform, att den väl kan anpassa sig efter den slutna vården i dess olika utvecklingsstadier. Förutsättningen härför är givetvis, att en och samma huvudman handhar bägge vård- grenarna. Att huvudmannaskapet därvid bör tillkomma landstingen synes kommissionen stå utom diskussion.

Vad angår spörsmålet, huruvida statsbidrag till uppförande av förloss- ningsanstalter bör utgå, må först erinras följande.

Sjukvårdskommittén har icke ansett sig böra förorda införandet av dy- likt bidrag utan stannat vid förslaget att med statsbidrag underlätta barns- börden för i främsta rummet obemedlade och mindre bemedlade barnaföder- skor genom vårdavgiftens nedsättande. Kommittén har i sitt betänkande (sid. 399) anfört, att kommitténs förslag eller förord rörande olika sjukvårds— grenars utbyggande och tillgodogörande för befolkningen icke avse något

obligatoriskt åläggande för vederbörande huvudmän och att desamma i all- mänhet äro ställda på lång sikt, vilket i viss mån även gäller de förslag till överflyttningar av sjukvårdsuppgifter från primärkommuner till landsting, som framlagts i betänkandets kap. 20. Det syntes kommittén därför vara principiellt riktigast och ur rationaliseringssynpunkt lämpligast, att kostna- derna för erforderliga nybyggnader och utvidgningar respektive inlösningar vad angår sjukhus, som drivas av landsting och icke—landstingsstäder, bestri- das av huvudmannen, i den mån ej för vissa sjukvårdsgrenar statsbidrag utgår enligt redan gällande bestämmelser. Kostnaderna för huvudmännen torde icke bliva alltför betungande tack vare lättnad i utgiftsbördan genom föreslagna dels kostnadsöverflyttningar till staten, dels ökade driftbidrag.

Emellertid har i en vid 1935 års riksdag av herr Elof Andersson m. fl. väckt motion I: 231 om statsbidrag till förlossningsanstalter framhållits, att vill man verksamt främja tillkomsten av anstaltsplatser för barnbördsvård, räcker det icke med att erbjuda endast driftbidrag, då landstingen och kom- munerna i de flesta fall torde ställa sig avvaktande med hänsyn till de dryga anläggningskostnaderna. Det vore därför angeläget, att statsbidrag lämna- des även till uppförande av förlossningsanstalter, dock endast när fråga vore om större verkliga specialanstalter såsom lasarettsavdelningar och barnbörds— hus.

Jämväl två landsting hava framställt erinran mot Sjukvårdskommitténs förslag, att byg nadsbidrag till barnbördsanstalter icke skulle utgå. Sålunda har det synts stergötlands läns landsting svårt att förstå, "att olika prin- ciper skulle i fråga om byggnadsbidrag gälla beträffande lungtuberkulos- anstalter, epidemisjukhus och hem för kroniskt sjuka, å ena sidan, samt barnbördsanstalter, å den andra sidan, och Gotlands läns landsting har ut- talat, att om den slutna barnbördsvården skulle bliva obligatorisk och även utsträckas till förlossningsrum hos barnmorska, borde statens bidrag härför kunna påräknas.

Befolkningskommissionen, som i det föregående uttalat sig till förmån för fri förlossningsvård, vill i enlighet därmed understryka önskvärdheten av att det allmänna medverkar till att förlossningsvård å anstalt till rimlig kost- nad, vartill kommissionen återkommer nedan, står varje kvinna till buds, som önskar begagna sig av densamma. För att detta önskemål skall kunna uppfyllas synes det nödvändigt, att staten icke blott lämnar driftbidrag till en dylik vård utan även för att stimulera till byggnadsverksamhet åtager sig viss del av kostnaden för den erforderliga utbyggnaden genom landstingens och icke-landstingsstädernas försorg. Sjukvårdskommitténs hithörande ut- redningar och av kommissionen inhämtade kompletterande uppgifter ut- visa, att den slutna barnbördsvårdens utveckling i landet är oenhetlig. En inom kommissionen uppgjord, härvid som bilaga fogad tabell över antalet barnsbörder och mödradödligheten i Sverige under år 1934 utvisar sålunda, att medan för Stockholms, Södermanlands, Malmöhus och Västernorrlands län de i hemmet förlösta utgjorde mindre än hälften av samtliga i respektive län förlösta, motsvarande del för Gotlands, Gävleborgs, Jämtlands, Väster- bgttens och Norrbottens län uppgick till ej mindre än 80 procent eller där- u over.

Man skulle enligt kommissionens förmenande kunna ifrågasätta, att utgå- endet av byggnadsbidrag gjordes beroende av anstaltens karaktär och stor- lek. För den mera kvalificerade vård, som kommer att lämnas vid barn- bördshus eller barnbördsavdelningar, anordnade i samband med landstin- gens och icke-landstingsstädernas sjukvårdsinrättningar, torde byggnadshi- drag av staten under alla förhållanden bliva nödvändigt. Kommissionen för- ordar dock, att barnbördsavdelning gives sådan storlek att minst en barn-

morska skall hava tillräcklig sysselsättning i den slutna vården. Statsbidrag bör sålunda icke utgå till anordnande av enstaka förlossningsplatser. I detta sammanhang vill kommissionen framhålla, att de anstaltsanställda barnmor- skornas arbetsbörda i regel för närvarande är så avsevärd, att full syssel- sättning för barnmorskan kan föreligga även vid barnbördsavdelning med ett mindre antal sängar än det av sjukvårdskommittén såsom önskvärt mini- mum angivna, nämligen 8. Mera tveksam ställer sig frågan med avseende å byggnadsbidrag till uppförande av förlossningshem och förlossningsrum hos barnmorska, där skäl kunna tala för en prövning från fall till fall. Då emellertid kommissionen, såsom tidigare antytts, förordar det villkoret för statsbidrag, att en för sjukvårdsområdet uppgjord plan beträffande bland annat den slutna förlossningsvården skall vara godkänd av medicinalstyrel- sen, torde härutinnan ett tillräckligt korrektiv förefinnas mot utgående av statsbidrag i icke önskvärda fall. Tilläggas må, att genom medicinalstyrel- sens försorg normalritningar till förlossningshem och förlossningsrum hos barnmorska lämpligen borde utarbetas, i syfte att tillgodose de hygieniska krav, som böra uppställas på dylika anstalter.

När det gäller att bestämma storleken av byggnadsbidraget föreligga jäm- förelseobjekt i tuberkulosanstalterna, epidemisjukhusen och hemmen för kro- niskt sjuka. Då barnbördsvården i den form, som här avses, i fråga om an— stalternas anordnande och utrustning säkerligen kommer att ställa sig minst lika kostsam som epidemisjukhusvården, torde byggnadsbidraget lämpligen icke böra bestämmas lägre än som för epidemisjukhusen, d. v. s. till 2 500 kr. per Vårdplats, dock högst hälften av byggnadskostnaderna (tomt- och in- ventariekostnader ej inräknade). Detta bidrag skulle endast utgå till ny- byggnad av barnbördshus eller av barnbördsavdelning vid lasarett och där- med jämförlig anstalt eller vid sjukstuga. Vid inlösen av byggnad och den- _ nas omändring till anstalt eller avdelning, som nyss sagts, kan bidraget för- slagsvis utgå med 1 750 kr. per Vårdplats, och när det gäller omändring av i landstingets eller i stadens ägo befintlig byggnad till dylik anstalt eller av- delning, kan bidraget lämpligen fixeras till 1 250 kr. per Vårdplats, dock att bidraget icke må överstiga i det förra fallet hälften av köpesumman jämte kostnaden för erforderliga om- och tillbyggnadsarbeten samt i det senare fallet hälften av kostnaden för erforderliga om- och tillbyggnadsarbeten. Be— träffande förlossningshem och förlossningsrum hos barnmorska synes stats- bidrag böra förekomma endast i fråga om nybyggnad och bidragsbeloppet därvid begränsas till 1 000 kr. per Vårdplats. För vårdanstalter av föreva- rande slag, som redan äro i landstingens eller icke-landstingsstädernas ägo, skall statsbidrag icke kunna utgå retroaktivt.

Kommissionen vill tillägga, att de nordligaste länens stora skattebördor och högre nativitet tala för att dessa län medgivas högre byggnadsbidrag än de ovan föreslagna, i analogi med vad sjukvårdskommittén förordat å lungtu- berkulosvårdens område (jfr kommitténs betänkande, sid. 402—403).

I fråga om driftbidrag av statsmedel till här ifrågavarande vård får kom- missionen till en början erinra om följande.

Statens sjukvårdskommitté har i sitt betänkande (sid. 416 o. ff.) framhål- lit, att genom moderskapshjälp enligt förordningen om erkända sjukkassor och genom förordningen om moderskapsunderstöd de mindre bemedlade barnaföderskornas möjligheter att vid behov förskaffa sig vård å förloss- ningsanstalt i icke ringa grad underlättats. De höga legosängsavgifterna hade dock medfört, att den hjälp, moderskapsunderstödet avsetts innebära, oftast icke är tillräcklig för att tillförsäkra barnaföderskan vård å förlossningsan- stalt. Kommittén har därför förordat en förbättring av moderskapsunder-

stödet på så sätt, att för varje barnaföderska, som äger uppbära moderskaps- understöd och som förlöses å allmän sal vid av landsting respektive icke- landstingsstad organiserad anstalt (förlossningshem och förlossningsrum hos barnmorska inbegripna) eller vid avdelning för barnsbörd, skulle utgå drift- bidrag av statsmedel med 2 kr. per dag under högst 10 dagar på villkor att av barnaföderskan icke uttages högre avgift än 1 krona, d. v. 5. den lägsta legosängsavgift, som för närvarande utgår för lasarettsvård i allmänhet. Ge- nom en dylik komplettering av moderskapsunderstödet syntes kommittén i möjligaste mån betryggande garantier skapas för att i främsta rummet obe- medlade och mindre bemedlade barnaföderskor kunde vid behov komma i åtnjutande av nödig anstaltsvård samtidigt som den slutna barnbördsvår- . dens utveckling främjades i den riktning, kommittén ansett önskvärd.

l förenämnda motion I: 231 år 1935 av herr Elof Andersson m. fl. hava motionärerna framhållit, att en begränsning i förevarande avseende till obe- medlade och mindre bemedlade mödrar kan vara motiverad, när saken be- traktas uteslutande ur social synpunkt, men om befolkningspolitiska motiv sättas i förgrunden, finns ingen anledning att inskränka statsbidraget till vis- sa kategorier, utan driftbidraget till förlossningsanstalter bör då utgå lika för alla mödrar och med ett förhållandevis högt belopp per dag.

Medicinalstyrelsen har i sitt tidigare berörda utlåtande och förslag angå- ende förebyggande mödra- och barnavård förordat, att alla barnaföderskor, som för barnsbörd vårdas på allmän sal å anstalt eller avdelning av ovan nämnt slag, under villkor av enahanda statsbidrag må komma i åtnjutande av samma nedsättning i legosängsavgiften å förlossningsanstalt som av sta- tens sjukvårdskommitté föreslagits för kvinna, vilken är berättigad till mo- derskapsunderstöd.

I detta samband må nämnas, att otillräckligheten av det nu utgående mo- derskapsunderstödet framhållits i två vid 1935 års riksdag väckta motioner, nämligen dels motion II: 131 av herr Spångberg m. fl. angående vissa änd- ringar i gällande bestämmelser om moderskapsunderstöd, dels förenämnda motion 11: 196 av fru Nordgren m. fl. I den förra av dessa motioner har hemställts om utredning och förslag till lag om moderskapshjälp, innefattan- de bland annat ersättning enligt fastställd taxa för läkarvård, biträde av barn- morska vid förlossningen (barnmorskevård) eller för vård å förlossningsan- stalt, i den senare har förslag väckts om komplettering av det statliga moder- skapsunderstödet med fri barnmorskevård samt fri för- och eftervård. Än vidare har svenska kvinnors vänsterförbund tillsammans med Sveriges so- cialdemokratiska kvinnoförbund, med instämmande av andra kvinnoorgani- sationer, i skrivelse till Kungl. Maj:t den 11 april 1935 rörande tillsättandet av en mödrahjälpskommission påyrkat bland annat en effektivare moder- skapshjälp jämsides med genomförande i hela landet av den genom medi- cinalstyrelsens försorg försöksvis ordnade verksamheten för mödrars för— och eftervård samt för spädbarnens vård och hälsokontroll.

Med avseende å Sjukvårdskommitténs förberörda förslag till statliga drift- bidrag torde böra återgivas ett av styrelsen för svenska landstingsförbundet gjort allmänt uttalande, avseende samtliga av kommittén föreslagna stats- bidrag till sjukvården. F örbundsstyrelsen yttrar följande.

Som allmänt villkor för statsbidrag föreslår kommittén dels att vederbö- rande anstalt skall ingå som led i en av medicinalstyrelsen godkänd plan för sjukvården inom länet, dels ock att vederbörande huvudman och anstaltsled- ning skall vara skyldig att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter om sam- arbete beträffande statsunderstödd vårdgren, som Kungl. Maj:t på förslag av medicinalstyrelsen kan finna erforderligt utfärda. Styrelsen är icke blind för att dessa villkor innebära ett avsevärt intrång i landstingets självbestämman-

derätt men anser sig dock, då desamma stå i överensstämmelse med den ovan angivna principen för huvudmanskap och finansiering, kunna godtaga vill- koren i fråga. Styrelsen förutsätter emellertid, att landstingen beredas till— fälle att framföra sina uppfattningar i fråga om såväl nämnda sjukvårds— plan som de föreskrifter angående samarbete, Kungl. Maj:t skulle äga ut- färda.

Lämpligheten av statligt driftbidrag till barnbördsvården har i övriga över Sjukvårdskommitténs betänkande avgivna yttranden ifrågasatts endast av länsstyrelsen i Blekinge län under åberopande av huruvida verkligen till— räckliga skäl kunde anses föreligga för att på detta sätt gynna ifrågavarande speciella slag av sjukhusvård framför annan lasarettsvård, som i många fall vore av fullt lika, för att ej säga än mer trängande art. Länsstyrelsen anför vidare, att om denna vårdgren skulle särskilt uppmuntras och även i möjli- gaste mån koncentreras till lasarett och sjukstugor, borde den statliga hjäl— pen hellre ikläda sig formen av resebidrag, varigenom ett anlitande av barn- bördsavdelningarna även av de mera avlägset boende barnsängskvinnorna skulle avsevärt underlättas.

Två landsting — Östergötlands och Kopparbergs läns —— anse, att den lego- sängsavgift, som skulle få uttagas, 1 krona, är alltför låg. Sålunda uppgi— ver Östergötlands läns landsting, att erfarenheten visat, att fullgod värd å barnbördshus inom länet icke stode att åstadkomma för en så låg kostnad som 3 kr. för vårddag. Vid landstingets eget barnbördshus uppginge vård- kostnaden till 6 kr. Genom att uppställa så stränga villkor för statsbidrags erhållande som föreslagits skapades fara för att landstingen sökte så förbil- liga driften vid barnbördsanstalterna, att dessa icke komme att i vårdhänse- ende motsvara tidens krav. _- Kopparbergs läns landsting anser, att den före- slagna dagavgiften är för låg, då den knappast motsvarade ersättningen till barnmorskan, därest förlossningen ägde rum i hemmet. Bortsett härifrån borde i varje fall dagavgiften bestämmas lika med avgiften å allmän sal å lasarett och sjukstugor inom landstingsområdet, ty eljest komme barnafö- derskor, som inlades på lasarettsavdelning på grund av medicinsk indikation, att få betala högre dagavgift än den, som gällde på barnbördsavdelningcn.

Jämväl länsstyrelsen i Gävleborgs län ifrågasätter, om erforderlig vård å barnbördshus kan erhållas för så låg kostnad som 3 kr. för dag.

I nu förevarande hänseende uttalar slutligen Örebro läns landsting, att det vid utfärdande av föreskrifter rörande statsbidragets åtnjutande torde vara nödvändigt, att bestämmelser meddelades jämväl rörande möjligheten att ut- taga särskild avgift för barnet ävensom huruvida statsbidrag skulle utgå jäm- väl för det fall, att vården lämnades mot ansvarsförbindelse av fattigvårds- styrelse eller barnavårdsnämnd, då vårdavgiften bestämmes enligt av Kungl. Maj:t fastställd taxa.

Med kommissionens tidigare angivna utgångspunkter och allmänna upp- fattning i den föreliggande frågan bör statsbidrag utgå till driftkostnaderna för anstaltsvård vid barnsbörd. Statsbidraget bör enligt kommissionens me- ning utgå oberoende av vårdens karaktär, sålunda även till förlossningshem och förlossningsrum hos barnmorska. Med 'hänsyn emellertid till de i regel större driftkostnader, som äro förenade med vården vid barnbördshus och barnbördsavdelningar vid lasarett och sjukstugor, kan en viss differentiering av driftbidraget ifrågasättas. Väl föreligga inga tillförlitliga undersökningar rörande driftkostnaderna vid de smärre förlossningsanstalterna, och sådana undersökningar äro för övrigt svåra att verkställa. Man har likväl skäl an- taga, att någon väsentlig skillnad härutinnan mellan specialanstalterna och de små förlossningsanstalterna icke föreligger, i varje fall icke i en grad, som .

kan betinga en nedsättning i det av statens sjukvårdskommitté föreslagna bidragsbeloppet. I likhet med sjukvårdskommittén vill kommissionen därför förorda, att statens driftkostnadsbidrag sättes till 2 kr. per vårddag under högst 10 dagar, att utgå oberoende av förlossningsanstaltens storlek. Bidraget bör enligt kommissionens åsikt gälla alla barnaföderskor, som vårdas å all- män sal vid anstalt eller avdelning, varom här är fråga, ävensom under vissa villkor, som nedan angivas, å enskilt förlossningshem t-rum). Med bidragets utgående bör förknippas villkoret, att legosängsavgiften icke får överstiga 1 krona. Kommissionen finner det uppenbart, att särskild avgift ej får uttagas för barnets vård och vistelse å anstalten, avdelningen eller hemmet. Lego- sängsavgiften skall fastmera avse såväl modern som barnet.

Beträffande barnbördsvårdens ordnande i ödemarksområdena vill kommis- sionen ansluta sig till de riktlinjer, som statens sjukvårdskommitté med av- seende å denna fråga uppdragit i sitt betänkande. Kommissionen får jämväl tillstyrka kommitténs förslag om statsbidrag till driften av väntehemmen, vilket vore avsett att på vissa av kommittén angivna villkor utgå med 2 kr. per dag och barnaföderska under högst 15 dagar.

Som tidigare antytts, bör även beträffande nu ifrågavarande statsbidrag gälla, att för respektive sjukvårdsområde plan för barnbördsvården skall vara uppgjord av huvudmannen och godkänd av medicinalstyrelsen.

Enligt kommissionens uppfattning bör driftbidrag, varom nu är fråga, kun- na utgå även till andra barnbördshus eller förlossningshem (-rum) än dem, för vilka landsting eller icke—landstingsstad är huvudman. Även här skulle nyssnämnda villkor om högsta legosängsavgift av 1 krona gälla. Önskvärd kontroll beträffande lokalernas lämplighet samt vårdpersonalens tillräcklig- het och utbildning vinnes genom att primärkommunala hem (-rum) falla un- der sjukhuslagen och sjukhusstadgan samt att i fråga om enskilda hem (-rum) sådant tillstånd skall hava lämnats av medicinalstyrelsen, som avses i 2 och 3 åå stadgan angående enskilda sjukhem och förlossningshem den 29 maj 1931. För primärkommunala och enskilda anstalter bör därjämte gälla vill- koret, att anstaltens huvudman skall hava förbundit sig att, därest den cen- trala ledningen för mödra- och barnavård inom vederbörande område så prövar lämpligt, genom anstalten utöva förebyggande mödra- och barnavård.

Slutligen vill kommissionen i samband med frågan om den slutna barn- bördsvårdens utbyggande och i anslutning till Sjukvårdskommitténs i ämnet gjorda uttalande framhålla vikten av att i varje sjukvårdsområde finnes ät- minstone en avdelning för kvinnosjukdomar, sammanförd med specialavdel- ning för barnsbörd och stående under ledning av specialutbildad läkare. Av förenämnda inom kommissionen uppgjorda tabell över antalet barnsbörder och mödradödligheten i Sverige under år 1934 synes framgå, att mödradöd— ligheten i relation till antalet barnsbörder sagda år i genomsnitt var lägre i de sjukvårdsområden, som ägde tillgång till utbildade kvinnoläkare, än i övriga sjukvårdsområden. Detta förhållande talar i sin män för Iillskapande av obstetrisk-gynekologisk avdelning i varje sjukvårdsområde, som nu saknar dylik kombinerad avdelning. Som ett ytterligare motiv för en sådan anord- ning må anföras, att förlossningsläkarna äro särskilt ägnade att medverka vid den förebyggande mödravårdens ordnande inom respektive sjukvårdsom- råden.

B. Samarbete mellan sluten och öppen barnbördsvård.

I samband med den slutna barnbördsvårdens utbyggande bör, såsom be- folkningskommissionen nedan närmare utvecklar, en omorganisation av barn- morskeväsendet äga rum. Det är därvid nödvändigt, att den öppna barn-

bördsvården gives en smidig anpassning till anstaltsvården. Omorganisatio— nendbör alltså syfta till ett nära samarbete mellan den slutna och den öppna var en. .

Statens sjukvårdskommitté har i viss omfattning tillstyrkt ctt dylikt sam- arbete. Kommittén föreslår sålunda inrättande av förlossningsrum hos barn- morska, avsett att täcka behovet av anstaltsvård inom avlägset liggande, glest befolkade trakter, och framhåller därvid, att med ett antal av 2 vårdplatser det med förlossningsrummet förenade arbetet icke synes behöva i den grad binda distriktsbarnmorskan, vilken sannolikt komme att bliva den ansvariga för verksamheten på förlossningsrummet, att hon förhindras lämna begärt biträde åt barnaföderskor i distriktet, vilka önska bliva förlösta i eget hem.

I ett anförande, hållet vid Stockholms barnmorskesällskaps sammanträ- de den 6 maj 1935, har sekreteraren i svenska barnmorskeförbundet, barn- morskan Elsa Leander framlagt en plan, gående ut på att förlossningshem även barnbördsavdelningar å lasarett —— tilltoges så stora, att de under nor- mala förhållanden lämnade lagom verksamhet för minst två barnmorskor (omkring 6—10 sängar). Erfarenheten hade lärt, att på platser, där tillfälle funnes för sluten förlossningsvård, praktiskt taget alla barnaföderskor inom rimligt avstånd också sökte att få vård å anstalten i fråga. För det med tiden allt mindre antal, som ville eller i vissa fall måste förbli i hemmen, skulle vården ordnas som nu med den enda skillnaden, att det i stället för distrikts- barnmorskan bleve den ena av de å förlossningsanstalten anställda barn- morskorna, som vid dessa tillfällen sändes ut till tjänstgöring i bygden.

Svenska barnmorskeförbundet har i yttrande den 1 augusti 1935 över me- dicinalstyrelsens förslag angående förebyggande mödra— och barnavård i en särskild »U. P. M. angående barnmorskeväsendet och dess utvecklingsmöjlig- heter» bland annat framhållit, att barnmorskornas existens ej längre kunde upphjälpas med endast en eller annan liten förhöjning i taxan. Härför er- fordrades en fullständig omorganisation av barnmorskeväsendet i dess hel- het. Efter citering av ett yttrande av statens sjukvårdskommitté, att det från arbetsfördelningssynpunkt vore att anbefalla, att förlossningshem anordnades av sådan storlek, att två barnmorskor kunde beredas fullt arbete därstädes, anfördes följande: »Innebörden av detta uttalande bör enligt vår mening bliva den grund, på vilken den av oss tänkta omorganisationen kan utbyg- gas. Vi hava emellertid tänkt oss en ytterligare utvidgning av samma program därhän, att dessa två barnmorskeanstalter finge uppgift att sköta all harn- bördsvård både inom och utom anstalten i fråga, inom viss räjong. Sålunda skulle ett å två stundom kanske flera distrikt kunna sammanföras med den centralt belägna anstalten till en gemensam enhet. Fördelarna med en så- dan organisationsform vore frånsett den sannolika ekonomiska vinsten -— först och främst en jämn fördelning av barnmorskearbetet inom detta sålun- da förstorade distrikt. Sjukvårdskommitténs förslag om landstingens över- tagande av barnmorskebostäderna finge också härmed en lätt lösning med befrielse från hyreskostnad ute i de förra distrikten. — I sjukvårdskom- mitténs utlåtande (sid. 137) angives, att det endast skulle behövas 15—20 nya förlossningsanstalter inom den del av vårt land, som ligger söder om Mäla- ren, för att alla kvinnor skulle kunna nå anstalten utan att i regel behöva resa mer än 35 mil, alltså mindre än 1/2—1 timmes bilfärd. Under sådana förhållanden, som väl tänkts småningom komma att med modifikationer ut- vecklas även inom det övriga landet, kunde väl enligt vårt förslag distrikts- barnmorsketjänsterna bliva fast förlagda till dessa anstalter, typen förloss- ningsrum i samband med barnmorskebostad inbegripen, och denna plan inne- bar i sig möjligheten till det nuvarande systemets avveckling.»

Samma tankegång angående fördelen i vissa fall med »tvåbarnmorskean—

stalt», med uppgift att tillgodose även den öppna vården inom visst område, har Östergötlands läns landsting accepterat, då landstinget år 1935 i princip godkänt ett av en tillsatt barnbördsvårdskommitté framlagt förslag, i vilket i berört avseende gjorts bland annat följande uttalande:

»Ett nära samarbete mellan den slutna och öppna barnbördsvården kan även erhållas på så sätt att på därför lämpliga platser tvenne distriktsbarn- morskor stationeras till ett av landstinget drivet mindre förlossningshem på 2 a 3 vårdplatser. Under förutsättning att vårdavgiften sättes lågt (1 krona. såsom föreslagits av statens sjukvårdskommitté) har man skäl att antaga att flertalet barnaföderskor å orten i fråga komma att begagna sig av vården vid förlossningshemmet. För dem, som icke önska vård därstädes utan vilja ligga hemma, skulle en av de till förlossningshemmet knutna distriktsbarn- morskorna ställas till förfogande på kallelse. Genom en dylik anordning kan ett bättre utnyttjande av befattningshavarna vinnas, samtidigt som anta- let dylika kan minskas. — —— —»

I förfrågan till vissa förste provinsialläkare och barnmorskestyrelser har kommissionen sökt erhålla upplysningar om i vilken utsträckning distrikts- barnmorska för närvarande biträder i den slutna vården. De erhållna upp- gifterna visa, att det är rätt vanligt, att distriktsbarnmorska biträder förloss- ningsfall å lasarett och sjukstugor. I regel torde dylik tjänstebarnmorska ha- va varit sjukvårdsinrättningen behjälplig, intill dess tillströmningen av för- lossningsfall blivit så stor, att det ur vårdsynpunkt varit nödvändigt att an- ordna särskild barnbördsavdelning och anställa särskild barnmorska för denna.

På sina ställen har distriktsbarnmorskans arbete å sjukvårdsinrättningen eller förlossningshemmet t. o. m. blivit den viktigaste delen av hennes yrkes- utövning. Sålunda har kommissionen sig bekant, att inom visst barnmorske- distrikt distriktsbarnmorskan av under år 1934 av henne förlösta kvinnor bi- trätt 34 å sjukstugan i stationsorten, medan endast 6 förlösts i respektive egna hem. Då utvecklingen mot anstaltsvård i en kommun tagit sådana for- mer, vore det givetvis mera fördelaktigt, att distriktsbarnmorskan vore an- ställd å sjukvårdsinrättningen, med skyldighet att vid kallelse jämväl hjälpa till i hemmen. Hennes arbetskraft kunde då i större utsträckning utnyttjas vid skötseln av de ä sjukvårdsinrättningen intagna förlossningsfallen. I ett annat distrikt hava av 48 förlossningar under tiden 1/1——15/11 1935 endast 2 ägt rum i patientens hem, medan övriga barnsängskvinnor vårdats å ortens förlossningshem, där distriktsbarnmorskan har sin bostad och handhar för- lossningsvården. Det föreligger skäl antaga, att liknande förhållanden före- komma även eljest inom riket.

Som redan framhållits, innebär Sjukvårdskommitténs förslag om inrättande av förlossningsrum hos barnmorska en sammanslagning till viss grad av den slutna och den öppna barnbördsvården. Den anstaltstyp, som sjukvårdskom- mittén benämnt förlossningshem och kommittén ansett lämplig för stad, större köping, municipalsamhälle eller tätt bebyggt industriområde och som bör vara av sådan storlek, att åtminstone en barnmorska kan helt bindas vid anstalten (6 51 8 platser), har kommittén tydligen ansett vara fristående från den öppna barnbördsvården. Någon bestämd gräns mellan förloss- ningshem och förlossningsrum hos barnmorska i den mening, sjukvårds- kommittén utformat dessa begrepp, bör emellertid, såsom kommissionen redan anfört, icke upprätthållas. Det kan vara fördelaktigt, att tvenne di- striktsbarnmorskor placeras å ett mindre förlossningshem (2 a 3 platser) med skyldighet att inom visst bestämt område på kallelse biträda även vid förlossning i barnaföderskans hem. Fördelarna med en dylik kombination äro påtagliga, framför allt ur vårdsynpunkt. Barnaföderskorna kunna vara

säkra på att erhålla snabb hjälp, vare sig de söka vård å förlossningshemmet eller föredraga att bliva förlösta i det egna hemmet. Med lämpligt ordnad arbetsfördelning kan värden å förlossningshemmet tillfälligt upprätthållas av den ena barnmorskan, medan den andra är utkallad för biträde i distrik- tet. I detta sammanhang må framhållas, att erfarenheten bestämt talar för att, när vårdmöjlighet av detta slag förefinnes, flertalet barnaföderskor inom den närmaste trakten kring förlossningshemmet kommer att begagna sig av denna möjlighet. Detta förhållande kan antagas bliva än mera framträdande, om vårdavgiften sättes till det låga belopp, som ovan tillstyrkts. Besöken för förlossningsbiträde ute i distriktet komma därför att bliva jämförelsevis fåtaliga. Ur ekonomisk synpunkt göres den vinsten, att barnmorskans ar- betsförmåga kan bättre utnyttjas inom visst område, samtidigt med att en bättre arbetsfördelning mellan befattningshavarna i sluten och öppen vård kan genomföras. Därjämte kommer ett mindre antal tjänstebarnmorskor än vad nu är fallet att bliva behövligt för tillgodoseendet av barnbörds- vården inom området. Dessa mindre förlossningshem med tvenne anställda distriktsbarnmorskor skulle bliva en övergångsform mellan de av sjukvårds- kommittén rekommenderade anstaltsformerna förlossningshem och förloss- ningsrum hos barnmorska. I den mån förlossningshemmet gives en sådan storlek, att de tvenne barnmorskornas arbetskraft icke räcker till för öppen vård, måste denna senare tillgodoses genom särskilda befattningshavare.

Där förutsättningar finnas, synes en liknande form för sammanslagning av den slutna och den öppna värden med fördel kunna tillämpas även vid vissa mindre barnbördsavdelningar vid sjukvårdsanstalt, t. ex. på platser, där avdelningen är av den storlek, att en anstaltsanställd barnmorska är för litet för arbetets tillgodoseende men tvenne barnmorskor för mycket. Ur organisatorisk synpunkt vore det därvid måhända bäst, att den ena barn- morskan vore helt anstaltsanställd, medan den andra hade till uppgift att biträda i anstaltsvården endast i den mån hennes arbete ute i distriktet icke lade hinder i vägen härför. Samma synpunkt kan naturligtvis göras gällande beträffande en större dylik avdelning, där tvenne anstaltsanställda barnmor- skor äro för litet men tre icke hava fullt arbete. Överhuvud taget ligger i ett dylikt förfarande en möjlighet att bereda de i den nuvarande öppna vår- den anställda distriktsbarnmorskorna ett utökat arbete samtidigt som en lättnad kan vinnas i den anstaltsanställda barnmorskans arbetsbörda.

Kommissionen anser det vara angeläget, att vid en omorganisation av den öppna barnbördsvården alla möjligheter, som äro lämpliga ur vårdsynpunkt, tillvaratagas för att bereda de nu i öppen vård arbetande distriktsbarn- morskorna bättre arbetstillfällen. Den form, som därvid bör komma till be- gagnande, kan variera: antingen beredes distriktsbarmorskan tillfälligt ar- bete i anstaltsvård då hon icke är upptagen av arbete i distriktet, eller an- ställes hon i därför lämpliga fall vid förlossningsanstalt med skyldighet att även arbeta i öppen vård.

Den anordningen, att en å lasarettsavdelning tjänstgörande distriktsbarn- morska även komme att arbeta utanför anstalten, skulle visserligen innebära en ny princip beträffande sjukvårdsanstalternas arbetssätt i vårt land, men liknande förhållanden bestå dock, enligt vad kommissionen inhämtat, i an- dra länder. Nu föreliggande uppenbara svårigheter, vilka för framtiden torde bliva än mera framträdande i fråga om ett rationellt ordnande av den öppna barnbördsvården, betinga en mera ändamålsenlig organisation på området. En sådan organisation synes icke kunna genomföras utan att den öppna barnbördsvården i viss utsträckning samordnas med anstaltsvården. Vid sådant förhållande har kommissionen i sina förslag om den slutna barn— bördsvårdens utbyggande och barnmorskeväsendets omorganisation ansett

det lämpligt att öppna möjlighet för ett dylikt samarbete. Det skulle emel— lertid stå vederbörande huvudman fritt att därvid bestämma huruvida och i vilken omfattning ett sådant samarbete skulle ske.

Med hänsyn till att den öppna barnbördsvården enligt kommissionens förslag i lämplig utsträckning komme att anknytas till den slutna vården och att under vissa förhållanden t. o. m. en sammanslagning av de båda vårdgrenarna skulle ske, hade det varit önskvärt, att all barnbördsvård inom landstingsområde respektive icke-landstingsstad sammanfördes under en gemensam ledning. Därigenom skulle en bättre överblick av vården i dess helhet vinnas och lämplig arbetsfördelning mellan befattningshavarna lät- tare kunna genomföras.

Med nuvarande förhållanden är ledningen av den öppna barnbördsvården inom varje landstingsområde anförtrodd åt en särskild styrelse, barnmor— skestyrelsen, för vilken Kungl. Maj:t utfärdat reglemente. De till lands- tingens sjukvårdsinrättningar anslutna barnbördsavdelningarna stå under respektive anstaltsdirektioners ledning. De fristående barnbördshusen hava egen direktion eller styrelse. Enligt sjukhuslagen skall i lagen nämnt sjukhus, varmed även avses barnbördshus och barnbördsavdelning, förvaltas av en direktion, vilken utses av den, som driver sjukhuset.

Då barnbördsavdelning vid lasarett eller därmed jämförligt sjukhus icke kan ur vare sig legislativ eller teknisk synpunkt så avskiljas från den övriga delen av sjukvårdsinrättningen, att avdelningen ställes under särskild direk- tion, kan en gemensam ledning för ett landstings slutna barnbördsvård i sin helhet icke komma till stånd.

För den av ett landsting eljest anordnade anstaltsvården, såsom fristå- ende barnbördshus, förlossningshem samt eventuellt i samband med distrikts- barnmorskas bostad inrättade förlossningsrum, kan däremot med nu gällan— de bestämmelser en gemensam direktion finnas. Genom att överlämna detta uppdrag till barnmorskestyrelsen kan alltså i viss utsträckning en en- hetlig ledning för barnbördsvården erhållas inom respektive sjukvårdsom- råden.

Gemensam ledning för viss av det allmänna anordnad anstaltsvård skulle icke innebära införandet av någon ny princip. Sålunda må erinras om att förvaltningen av epidemisjukhus i stad, som utgör eget epidemidistrikt, till- kommer hälsovårdsnämnden och å annan ort en för epidemidistriktet (van- ligen landstingsområdet) tillsatt epideminämnd. Under epideminämnden sor— terar i allmänhet ett flertal sjukhus.

Beträffande den anstaltsvård, som betecknats såsom förlossningsrum hos barnmorska, synes det enklast, att dessa hem drivas direkt av den centrala styrelsen, t. ex. barnmorskestyrelsen. Jämväl beträffande mindre under lands- ting stående förlossningshem torde samma anordning vara lämplig. För större förlossningshem samt fristående barnbördshus synes det önskvärt, att anordningar träffas, som möjliggöra ett gott samarbete med den öppna vården. Såsom ovan framhållits, förefinnes emellertid möjlighet för lands- tingen att tillsätta en gemensam direktion för samtliga dessa slag av anstalter.

Det må likväl icke förbises, att distriktsbarnmorskornas anställning på sätt, kommissionen nu förordat, med arbete åtminstone i vissa fall såväl i den slutna som i den öppna barnbördsvården, under enstaka förhållanden kan medföra svårighet ur organisatorisk synpunkt, bland annat på den grund att dylik barnmorska skulle kunna komma att lyda under tvenne förmän, nämli- gen beträffande den öppna vården under provinsialläkaren, respektive med ho- nom jämställd tjänsteläkare, och vad angår hennes tjänstgöring å anstalten

under anstaltsläkaren. Då det gäller smärre förlossningshem samt förloss- ningsrum hos barnmorska, torde emellertid någon svårighet av nyss antytt slag icke behöva uppkomma, enär man kan förutsätta, att tjänsteläkaren i regel samtidigt är anstaltsläkare. Beträffande distriktsbarnmorskans till— fälliga biträde å barnbördsavdelning vid lasarett eller sjukstuga visar erfa- renheten redan, att ett dylikt samarbete icke möter några hinder. I de fall åter, där en distriktsbarnmorska bleve placerad å lasarettsavdelning med upp- gift att jämväl arbeta i den öppna värden, kunna måhända vissa olägenhe- ter uppstå, därest anstaltsläkaren till följd av arbetets omfattning å avdelnin— gen finner hennes biträde ute i distriktet hinderligt för sagda arbetes full- görande. Skulle så vara förhållandet, borde detta endast medföra, att den anstaltsanställda arbetskraften för ifrågavarande vård utökades. Gränsfall av dylik art kunna för övrigt icke undvikas. I varje fall synes en bestämd gräns böra dragas i fråga om dessa senare barnmorskors anställningsförhål- landen. Det torde vara principiellt riktigt, att å förlossningsanstalt heltids- anställda barnmorskor lyda under respektive anstalt, medan distriktsbarn— morskor, oavsett deras större eller mindre arbete å anstalt, tillhöra den öpp- na vården samt anställas av barnmorskestyrelsen och lyda under densamma.

C. Omorganisation av distriktsbarnmorskeväsendet.

Befolkningskommissionen har i det föregående uttalat sig för fri barn— morskevård åt samtliga kvinnor, som förlösas i hemmen av distriktsbarn— morska. Med avseende å organisationen av den förebyggande mödra- och barnavården har kommissionen, som i kap. II närmare återkommer till det- ta ämne, föreslagit, att förvården göres avgiftsfri. Kommissionen har vidare förordat ett nära samarbete mellan den slutna och den öppna barnbörds— vården, därvid distriktsbarnmorskorna avses komma att i viss utsträck— ning tjänstgöra å förlossningsanstalt. Redan nu anförda omständigheter nödvändiggöra en omläggning av den öppna barnbördsvården. Härtill kom- mer den viktiga omständigheten, att en omorganisation av distriktsbarn- morskeväsendet under alla förhållanden är nödvändig, i det att den öppna barnbördsvården, på sätt nedan vidare utvecklas, numera icke kan anses vara ändamålsenligt ordnad.

Innan kommissionen närmare ingår på den sålunda erforderliga omorga- nisationen, vill kommissionen beröra på förevarande område hittills gjorda uttalanden.

Statens sjukvårdskommitté har, såsom tidigare nämnts, framhållit lämp- ligheten av att landstingen bliva huvudmän för såväl sluten som öppen barnbördsvård. Därvid har kommittén föreslagit, att primärkommunerna helt befrias från kostnaderna för barnmorskeväsendet. Deras bidrag till distriktsbarnmorskas kontanta lön skulle i så fall överflyttas å staten, me- dan deras åliggande i fråga om barnmorskas bostad m. ni. skulle överflyt- tas å landstingen. De sistnämndas nuvarande bidrag till den kontanta lö- nen borde i gengäld övertagas av staten. Distriktsbarnmorskans kontanta lön komme sålunda att i sin helhet utgå av statsmedel, medan landstinget skulle svara för hennes bostadsförmåner.

Beträffande det närmare innehållet i den kritik av förslaget, som fram- kommit i de över detsamma avgivna yttrandena, må nämnas följande.

Sjukvårdskommitténs förslag att befria primärkommunerna från kostnad för barnmorskeväsendet och låta staten helt övertaga kostnaderna för den kontanta lönen och landstingen för naturaförmänerna har i sin helhet av-

styrkts endast av länsstyrelsen och förste provinsialläkaren i Kristianstads län. Länsstyrelsen anser sålunda, att kommittén i detta avseende icke före- bragt giltiga skäl för sitt förslag, samt åberopar det yttrande, förste provin- sialläkaren avgivit över förslaget. Häri anföres huvudsakligen följande:

Kommittén nämner, att primärkommunerna icke hava någon bestämman— derätt beträffande distriktsbarnmorskorna eller minimilönen. Förhållan- det är, att kommunerna ävensom tjänsteläkarna granska de sökandes an- sökningshandlingar och avgiva förord, vilket härvarande barnmorskestyrelse som regel ansett sig böra följa. De sökande äro ofta för kommunerna bekanta och synpunkten lämplighet för befattningen har därvid kunnat till- godoses, då det gällt att välja mellan i övrigt likställda. Primärkommunerna hava på detta sätt stor bestämmanderätt vid tillsättningen. De bestämma vidare lönens storlek. Länets samtliga städer med distriktsbarnmorska samt flera landsortsdistrikt hava beviljat större lön än minimilönen. Avgörande därvid äro rent lokala förhållanden, t. ex. större levnadskostnader (bland an- nat städerna), önskan att få kvalificerad förmåga, önskan att få behålla sin barnmorska utan för täta ombyten. I flera fall måste lönen höjas, då plat- sen visat sig svärbesatt. Någon för alla distrikt gemensam lön kan sålunda ej fastställas utan förfång för barnmorskorna eller distrikten. Om staten övertager avlöningen, bortfalla kommunernas skyldigheter i nämnda fall, då avlöningen måst beräknas högre än minimilönen. Kommittén om- nämner, att landstingen hava samma möjlighet som primärkommunerna att på ett ur kostnadssynpunkt förmånligt sätt tillhandahålla barnmorskor- na bostad. Min egen erfarenhet går i fullkomligt motsatt riktning. Som underlag för mitt omdöme får jag därvid anföra, att jag 1932 besiktigade så gott som alla distriktsbarnmorskebostäderna i länet. Landstinget har inga bostäder att erbjuda, och om landstinget skulle skaffa bostäder, bliva de säkerligen dyra i förhållande till de av kommunerna tillhandahållna. Kommunerna hava bättre möjlighet att tillgodose bostadsbehovet. Ofta kan distriktsbarnmorskan beredas bostad i kommunens fastigheter, kom- munalhus, ålderdomshem eller för barnmorska jämte annan personal (t. ex. lärarinna) anskaffade bostäder (där även telefonfrågan är löst). Där detta ej förekommer, kan kommunen på annat sätt medverka till bostadsfrågans billigare lösning, bland annat genom sin lokalkännedom.

På anförda skäl anser förste provinsialläkaren, att kommunerna böra bi- behållas vid sitt inflytande över distriktsbarnmorskorna och deras verksam- het samt nuvarande avlöningsförhållanden lämnas oförändrade.

I ett hänseende har förslaget avstyrkts i flera yttranden, nämligen i vad det avser landstingens övertagande av skyldigheten att tillhandahålla natura- förmåner. Hallands läns landsting med instämmande av länsstyrelsen i lä- net motsätter sig sålunda förslaget bestämt i denna del. Ytterligare avstyrka förste provinsialläkaren i Stockholms län samt barnmorskestyrelsen i Mal- möhus län, varjämte medicinalstyrelsen ställer sig tveksam till förslaget. I huvudsak åberopas därvid samma synpunkter, som förste provinsialläkaren i Kristianstads län anfört i sitt ovan återgivna yttrande.

Förste provinsialläkarna i Stockholms och Jönköpings län föreslå, den senare med instämmande av länsstyrelsen i länet, att barnmorskans tjänste— bostad skall bestå av minst två rum och kök. Med anledning härav bör gnliglt den sistnämnde ersättningen för naturaförmåner bestämmas till minst

00 r.

I anledning av förslaget hava vidare i åtskilliga yttranden gjorts påpekan- den i skilda hänseenden.

I en del yttranden framhålles sålunda, att sjukvårdskommittén vid sina beräkningar av barnmorskornas löneförmåner endast räknat med deras

ininimilön, 950 kr. Styrelsen för svenska barnmorskeförbundet yttrar i detta hänseende följande:

Förbundsstyrelsen vill framhålla, att lönen är en minimilön, som kommu— nerna äga att överskrida, därest de så önska, och därtill förutsättes, att barn- morskans inkomster ej stanna vid detta belopp, då hon skall vara berättigad att utöver lönen erhålla dels ersättning enligt taxa och dels, därest hennes inkomster icke uppgå till 1 500 kr., 5. k. dyrtidshjälp. Taxan är emellertid icke enhetlig över riket, och mycket av barnmorskans arbete, framför allt sådant av förebyggande natur, där barnmorskan mer eller mindre handlar på sitt eget i stället för på patientens initiativ, är av sådan art, att det icke lämpligen kan ersättas enligt taxa. Såsom kompensation för alltför låga taxor eller såsom bevis på uppskattning av barnmorskans insats hava där- för ett flertal kommuner tillerkänt sina barnmorskor vida högre lön än den lagstadgade minimilönen. Ehuru någon utredning av detta förhållande för tillfället icke finnes tillgänglig, torde man utan överdrift kunna utgå ifrån att minst hälften av landets distriktsbarnmorskor hava högre kontant lön än minimilönen, 950 kr., varvid löner upp till 1 200 ä 1 500 kr. ej äro ovan— liga, topplöner ä 2 000 kr. och i något enstaka fall ännu högre förekomma även. För alla dessa barnmorskor skulle ett genomförande av den ifråga— satta reformen innebära ett mycket hårt ekonomiskt slag, så framt icke kompensation i någon form meddelades, ty de kommuner torde säkerligen vara lätt räknade, som frivilligt ätogc sig några ekonomiska förpliktelser mot sin barnmorska, när väl hela avlöningsskyldigheten övertagits av sta— ten. Förbundsstyrelsen anser det därför önskvärt, att betänkandet komplet- teras med en allsidig utredning av barnmorskornas nuvarande avlöningsför- hållanden avseende införandet av sådana bestämmelser, att tjänsteinneha- varna icke bliva lidande av förslagets genomförande.

I fråga om naturaförmånerna erinras från en del håll, att man ofta torde nödgas räkna med en högre ersättning för dessa än det föreskrivna minimi- beloppet 250 kr. med ty åtföljande merkostnad för landstingen av för- slagets genomförande. Så anser Örebro läns landsting, att dessa förmåner, åtminstone för Örebro läns vidkommande, borde värderas till allra lägst 450 kr.

I samband härmed anför barnmorskestyrelsen i Östergötlands län bland annat:

Ehuruväl i betänkandet icke direkt utsagt f'år man dock förutsätta, att kommittén inberäknat i naturaersättningen till distriktsbarnmorska avgiften för telefon, vilken utgift för närvarande påvilar primärkommunen. Någon absolut skyldighet att lämna distriktsbarnmorskan telefon avgiftsfritt före- ligger visserligen icke, men distriktsbarnmorskan skall enligt gällande lag »där så lämpligen kan ske, kostnadsfritt tillhandahållas telefon». För när- varande torde så gott som samtliga distriktsbarnmorskor inom landstings- området åtnjuta denna förmån. Vid landstingets eventuella övertagande av distriktsbarnmorskornas naturaförmåner får man därför beräkna utöver kostnaden för bostad etc. en utgift per befattningshavare, motsvarande ett telefonabonnemang. _— Distriktsbarnmorskan skall tillika åtnjuta gottgörelse för alla för förlossningsbiträde erforderliga förbrukningsartiklar. Denna ut- gift har hittills bestritts av primärkommunerna antingen på så sätt, att de- samma ersatt ifrågavarande kostnader till barnmorskan efter företedd räk- ning, eller ock har ett visst ärligt belopp, vanligen 100 kr., härför överläm- nats till vederbörande barnmorska. Jämväl nu nämnda kostnad komme givetvis att påvila landstinget, för den händelse kommitténs förslag antages.

Göteborgs och Bohus läns landsting anser, att därest landstingen skola svara för naturaförmånerna, dessa alltid borde utgå i form av kontant er-

sättning, bestämd till ett fixt belopp. Till stöd härför åberopar landstinget, att de flesta distriktsbarnmorskor vore gifta och hade bostad tillsammans med sin familj, i vilka fall redan nu ersättning utginge, samt att i de fall, då bostad skulle tillhandahållas av större menighet än primärkommuner, denna som regel bleve betydligt dyrare än då primärkommunerna ombesörjde angelägenheten.

Slutligen erinrar länsstyrelsen i Uppsala län, att åtskilliga primärkommu- ner byggt särskilda bostäder för distriktsbarnmorskorna och att därför vid förslagets genomförande särskilda bestämmelser måste meddelas angående ersättning från landstingen till kommunerna, antingen genom hyra eller övertagande av fastigheterna.

I medicinalstyrelsens utlåtande och förslag den 4 april 1935 angående förebyg "gande mödia- och barnavård hava vissa förslag framlagts rörande distiiktsbarnmorskornas löneförhållanden. Dessa innebära dels att arvodet till barnmorska för biträde vid förlossning skulle fastställas av medicinal- styrelsen i stället för såsom nu av respektive barnmorskestyrelser, dels att i nämnda arvode skulle inräknas ersättning till barnmorska för de efterbe- sök, hon gör i samband med barnsängen. Det sammanlagda arvodet skulle utbetalas direkt till vederbörande barnmorska av den erkända sjukkassa, som har att utbetala kostnader för barnmorskevård. Med hänsyn till svårig- heten för distriktsbarnmorskan att utfå taxeenlig ersättning av medellösa och mindre bemedlade för biträde vid den förebyggande mödravården har det därjämte synts medicinalstyrelsen lämpligt, att distriktsbarnmorska ålades att utföra förenämnda arbete i sin bostad kostnadsfritt mot det att hennes kontanta lön höjdes med 100 kr. årligen, att utgå av statsmedel.

I samband med rekommenderande av en komplettering av moderskaps- understödet med fri barnmorskevård samt fri för- och eftervård har i mer- berörda motion II: 196 vid innevarande års riksdag ifrågasatts, huruvida en omorganisation av vårt barnmorskeväsende nu lämpligen kunde äga rum i sådan riktning, att distriktsbarnmorskorna »helt avlönades och de nuva- rande taxorna slopades» samt att i deras tjänstgöringsskyldigheter inginge att »kostnadsfritt biträda vid förlossning och ägna nödig efterskötsel åt såväl barnaföderskor, försäkrade i de erkända sjukkassorna, som icke för- säkrade barnaföderskor, vilka äga att uppbära statligt moderskapsunder- stöd». Ävenså har i motionen framhållits önskvärdheten av att för- och eftervård gjordes kostnadsfria för moderskapsunderstödsbe1ättigade barna— föderskor.

'Det är för kommissionen uppenbart, att den ökning i utbyggandet av den slutna barnbördsvården, som statens byggnads- och driftkostnadsbidrag komme att medföra, måste inverka minskande på omfattningen av den öppna värden. Men även om ett väsentligt utbyggande av den slutna vården icke skulle komma till stånd, måste likväl en omorganisation av den öppna barnbördsvården med det snaraste genomföras. Under de senaste 15 åren, d. v. s. alltsedan distriktsbarnmorskeinstitutionens inrättande år 1920, har nämligen barnmorskornas arbete i den öppna vården i mycket hög grad minskats. Belysande härutinnan är, att inom vissa län antalet förlossningar, som äga rum med barnmorskebiträde i hemmet, numera uppgår till endast omkring 40 procent av motsvarande antal år 1920. Orsakerna till denna starka minskning äro, såsom ovan framhållits, att söka dels i kvinnornas benägenhet för att i allt större utsträckning anlita anstaltsvård vid barns- börd, dels i minskningen av antalet barnsbörder på grund av sjunkande fruktsamhet.

Minskningen i distriktsbarnmorskornas arbete har sedan länge varit före-

mål för statsmakternas uppmärksamhet. Vid anmälan till statsrådsproto- kollet över socialärenden den 31 december 1925 av förslag till lag om ändrad lydelse av 4, 7 och 11 55 i lagen den 28 mars 1919 om anställande av di- striktsbarnmorskor m. 111. (prop. nr 20 år 1926) erinrade föredragande de- partementschefen, att medicinalstyrelsen i skrivelse den 18 oktober 1924 med förslag rörande bland annat höjning av den i nyssnämnda lag bestämda minimiavlöningen till distriktsbarnmorska berört frågan om en ökning av barnmorskedistriktens storlek i syfte att råda bot på missförhållandet, att en del sådana distrikt vore för små för att giva vederbörande barnmorska tillräckliga inkomster av praktik. Det syntes departementschefen antagligt, att man redan då skulle kunna, åtminstone i vissa län, genomföra en minsk- ning av barnmorskedistriktens antal.

Samtidigt som Kungl. Maj:t den 18 juni 1926 utfärdade lag om ändrad lydelse av nyssnämnda paragrafer anbefallde Kungl. Maj:t medicinalsty- relsen dels att verkställa utredning rörande minskning i förut angivna syfte av antalet barnmorskedistrikt, dels att vidtaga de åtgärder med avseende å rikets indelning i sådana distrikt, som medicinalstyrelsen kunde anse den anbefallda utredningen böra föranleda, dels ock att årligen fr. o. m. är 1927 i samband med angivande av behovet av anslag till bidrag till avlöning åt distriktsbarnmorskor och reservbarnmorskor till Kungl. Maj:t inkomma med redogörelse för resultatet av utredningen samt för de av medicinalsty- relsen i anledning därav vidtagna åtgärderna.

Medan statsverkspropositionens femte huvudtitel, punkten bidrag till av- löning åt distrikts- och reservbarnmorskor, låg under behandling vid 1928 års riksdag, framhöll ordföranden i svenska barnmorskeförbundet i en till statsutskottet ingiven skrivelse av den 23 januari 1928, att antalet avske- dade barnmorskor säkerligen komme att bliva långt större än antalet möj- ligen lediga platser och att sluteffekten sålunda måste bliva, att ett stort antal barnmorskor inom den närmaste framtiden tvingades att frånträda sina befattningar utan möjlighet att inom överskådlig framtid erhålla annan anställning inom yrket. På grund härav uttalade sig nämnda ordförande för vissa av medicinalstyrelsen föreslagna övergångsbestämmelser i ämnet. En- ligt dessa bestämmelser skulle den nya distriktsindelningen träda i kraft allt eftersom vakanser uppstode inom vederbörande barnmorskestyrelsers verk- samhetsområden och i den ordning, som medicinalstyrelsen på förslag av barnmorskestyrelsen bestämde. Uppstode vakans å barnmorsketjänst, som icke vore avsedd att indragas, skulle vederbörande barnmorskestyrelse äga att efter hörande av kommunerna i nämnda distrikt och distriktsbarnmor- skan i det distrikt, som då i första hand skulle indragas, förordna sagda barnmorska _ därest hon icke uppnått 45 års ålder —— att vara distrikts- barnmorska i förstnämnda distrikt. Sådant förordnande skulle underställas medicinalstyrelsens prövning.

I anslutning till statsutskottets utlåtande vid samma riksdag (nr 5 sid. 82) gjorde riksdagen i skrivelse nr 5 A följande uttalande i ärendet:

»Enligt vad av statsrådsprotokollet framgår har departementschefen vid beräknande av det under förevarande punkt äskade anslaget i viss mån tagit hänsyn till bland annat i statsrådsprotokollet omnämnd revision av antalet barnmorskedistrikt samt uttalat sin förhoppning, att revisionen under nästa budgetår skulle kunna givas åtminstone något större omfattning. Med hänsyn till angelägenheten av att distrikten få den storlek, att vederbörande barnmorska erhåller tillräckligt omfattande verksamhet, anser riksdagen önskvärt. att revisionen fullfölies, men synes densamma böra genomföras med nödig varsamhet. Enligt riksdagens förmenande torde de av medicinal-

styrelsen föreslagna övergångsbestämmelserna i huvudsak vara praktiska och lämpliga.»

Vad angår omfattningen av den år 1926 beslutade revisionen av barn- morskedistriktsindelningen framgår av 1934 års statsverksproposition (V hu- vudtiteln, punkt 70), att medicinalstyrelsen i skrivelse den 30 augusti 1933 med förslag rörande anslaget för budgetåret 1934/1935 till bidrag till avlö- ning åt distriktsbarnmorskor och reservbarnmorskor framhållit, att revisio- nen i stort sett vore avslutad vid sagda tidpunkt och att minskningen av antalet distrikt omfattat något mer än 300 sådana. Minskningen kunde dock endast så småningom genomföras.

Enligt för kommissionen tillgängliga uppgifter uppgår antalet barnmorske- distrikt numera till omkring 1 640, varvid städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Hälsingborg och Gävle, vilka icke hava distriktsbarnmorskor an- ställda, ej medräknats. Kommissionen vill i detta samband belysa förhållan- det mellan distrikt och invånarantal genom att omnämna, att för hela ri- ket med undantag av icke-landstingsstäderna antalet distrikt per 10 000 in- vånare i de kommuner, som ingå i distrikten, i genomsnitt utgör 33. Diffe- renserna äro rätt avsevärda: de två lägsta talen äro 19 och 27, medan de högsta — vilket är att förvänta — återfinnas i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län med respektive 47, 5-4 och 3-9, vartill kommer, att även Got- lands län har ett högt tal, nämligen 4'5.

Trots nedgången av antalet i den öppna vården praktiserande barnmorskor —— omkring 250 åren 1920—1932 samt de indragningar av barnmorske— distrikt, som genomförts, hava distriktsbarnmorskornas arbetstillfällen i yr- ket i allt större omfång minskats. Kommissionen har genom förfrågan hos samtliga förste provinsialläkare och med dem jämställda förste stadsläkare sökt erhålla uppgifter, dels i vilken utsträckning de i den öppna vården ar- betande barnmorskorna biträtt vid förlossningar i hemmen, dels ock i vilken utsträckning förlossningarna skett å anstalt. Undersökningen visar, att de i den öppna vården arbetande barnmorskornas arbetstillfällen äro anmärk- ningsvärt fåtaliga. Varje dylik barnmorska biträder sålunda i genomsnitt vid endast c:a 20 förlossningar per år och ett icke ringa antal av barnmor- skorna har t. o. m. mindre än 10 förlossningar per år. Under år 1934 hade inom 24 sjukvårdsområden, för vilka uppgifter härutinnan varit till- gängliga, av det totala antalet inom öppen vård verkande barnmorskor mer än % eller 23 procent biträtt vid mindre än 10 förlossningar. Om man fäster avseende vid enbart distriktsbarnmorskorna, blir för 15 sjukvårdsom- råden, beträffande vilka uppgift erhållits angående dessa barnmorskor, mot— svarande procenttal 13. Det förefaller uppenbart, att vid ett dylikt förhål— lande barnmorskan icke kan bibehålla och förkovra den yrkesskicklighet, som hon tillägnat sig vid barnmorskeläroanstalten. Frågan bör också ses ur den synpunkten, att det är i hög grad oekonomiskt att vidmakthålla en organisation, vars befattningshavares arbetskraft icke utnyttjas ens till hälf— ten, ja där i vissa fall befattningshavarna i stort sett sakna tillgång till möj- lighet att utöva sitt yrke. Man har skäl antaga, att barnmorskearbetet i den öppna vården under den närmaste framtiden fortfarande kommer att min- ska. Under sådana omständigheter äro snara åtgärder erforderliga i syfte att anpassa den öppna barnbördsvården till den redan förefintliga och un- der rask utveckling stadda slutna barnbördsvården.

Härvid kan man till en del fortsätta på den redan inslagna vägen med re- ducermg av antalet barnmorskedistrikt. En dylik indragning av distrikt kan dock vidtagas endast intill en viss gräns. Denna gräns kan visserligen för tätt befolkade områden och där goda kommunikationer finnas göras rätt Vld men torde beträffande andra delar av vårt land, såsom i ödemarks- och

skärgårdsdistrikt, redan få anses vara nådd, såvida icke särskilda åtgärder i form av förlossningsrum hos barnmorska jämte väntehem för mödrarna komma till stånd.

En utvidgning av barnmorskedistrikten till sådan storlek, att barnmorskan i den öppna vården kan beräknas erhålla tillräckligt med arbete, låter sig under nuvarande förhållanden i regel icke genomföra. Distrikten skulle i så fall få alltför stor ytvidd. Den viktigaste invändningen, som så gott som undantagslöst göres från kommunalt håll, då det är fråga om en distrikts- indragning eller distriktsförändring, är just att avståndet till barnmorskan blir för långt. Detta förhållande skulle icke i och för sig vara av större bety- delse, om befattningshavaren anträffades hemma vid hämtning. Men barn— morskan är måhända vid kallelsen i en motsatt del av distriktet, vilket måste medföra ett dröjsmål med hennes inställelse för biträde vid förlossningen. Denna sistnämnda omständighet innebär givetvis en risk för att barnsängs- kvinna, som ligger i sitt hem, icke erhåller förlossningsbiträde i rätt tid. Vis— serligen är närboende distriktsbarnmorska skyldig att vid förhinder för den ordinarie rycka in, men även detta måste ju kunna medföra en viss tids- utdräkt, ehuru tidsutdräkten med nuvarande kommunikationsmedel i all- mänhet är avsevärt mindre än förr. I bägge fallen tillkomma därjämte ökade kostnader för barnmorskans befordran till barnsängskvinnans hem. 'I nu anförda förhållanden —— i första hand osäkerhetsmomentet att vid kallelse till hemmet finna barnmorskan för omedelbart biträde — ligger en begräns- ning av möjligheten att genom reducering av distriktens antal framskaffa ökat arbete för distriktsbarnmorskorna beträffande förlossningsvården. En naturlig följd av att barnmorskedistrikten göras alltför stora blir också den, att den havande kvinnan för att vara säker på att erhålla vård, då förloss- ningsarbetet redan börjat, föredrager att vända sig direkt till närmaste för- lossningsanstalt framför att kvarligga i sitt hem med åtföljande risk, att barnmorskan är förhindrad att infinna sig tillräckligt fort.

Av vad ovan anförts torde framgå, att man med enbart distriktsindrag- ningar icke kan komma till målet. Distriktens förstorande måste åtföljas av åtgärder, som kunna underlätta erhållande av barnmorskehjälp i hemmen för dem, som så önska. Detta kan endast ske därigenom att, såsom ovan flerstädes framhållits, ett nära samarbete kommer till stånd mellan den till anstalt förlagda barnbördsvården och den öppna vården.

I detta sammanhang må emellertid framhållas, att kommissionens förslag till omorganisation av barnmorskeväsendet innebär, att distriktsbarnmor- skorna skulle erhålla icke obetydliga arbetsuppgifter i den förebyggande mödra- och barnavården. På detta sätt kommer deras arbetskraft att kunna bättre utnyttjas. Därvid bör emellertid hållas i minnet, att distriktsbarn- morskans arbete i förlossningsvården, vilken som hittills måste vara hennes huvudsakliga uppgift, icke får inskränkas till den grad, att hennes yrkesskicklighet på detta område icke tillbörligen kan vidmakthållas. Barn- morskedistriktets storlek bör därför i viss mån anpassas efter förlossnings- vårdens behov.

Enligt lag den 13 juni 1908 angående kommuns skyldighet i fråga om anställande av barnmorska ålåg det varje lands- och stadskommun att hava anställd barnmorska med fast avlöning. Inom kommun, som var av större vidd eller hade större folkmängd, skulle två eller flera fast avlönade barn- morskor finnas anställda. Beträffande smärre kommuner, som gränsade in- till varandra, ägde dessa efter viss fastställd prövning förena sig om anstäl- lande av gemensam barnmorska. Nyss antydd prövning erfordrades dock icke, därest kommunerna hade mindre ytvidd och deras sammanlagda folk- mängd ej överstege 3000 invånare. Mindre kommun ägde jämväl rätt att

efter länsstyrelsens medgivande träffa avtal med angränsande större kom- mun om rätt att betjäna sig av den större kommunens barnmorska.

Genom den nu gällande lagen den 28 mars 1919 om anställande av di- striktsbarnmorskor m. m. överflyttades ansvaret för den öppna barnbörds- vården på landstingen. För tillgodoseendet av barnaföderskors behov av förlossningshjälp skall riket vara indelat i barnmorskedistrikt, vart och ett med en fast anställd distriktsbarnmorska. Distriktsindelningen fastställes av medicinalstyrelsen. Inom varje landstingsområde och i varje stad, som in— går i distriktsindelningen men ej deltager i landsting, skall, på landstingets eller stadens bekostnad, finnas en barnmorskestyrelse, vilken har till upp— gift att handlägga ärenden rörande barnmorskeväsendet inom landstingsom- rådet, respektive staden. Distriktsbarnmorska tillsättes av barnmorskestyrel- sen, sedan, efter inhämtande av vederbörande tjänsteläkares yttrande, den eller de till barnmorskedistriktet hörande kommunerna avgivit sitt förord. Distriktsbarnmorska förordnas tillsvidare med sex månaders ömsesidig upp- sägningstid. För fullgörande av distriktsbarnmorskornas åligganden, under det de åtnjuta semester eller eljest förfall för dem föreligger, skall finnas er- forderligt antal fast anställda reservbarnmorskor, som tillsättas för viss tid.

Vid prövningen av frågan om en omorganisation av distriktsbarnmorske- väsendet synes man numera böra utgå från att det övervägande antalet för- lossningar inom en nära framtid kommer att ske ä anstalt av en eller annan typ. Huvudvikten i barnbördsvårdens organisation måste därför läggas på goda anordningar för den slutna vården. För de kvinnor, som trots tillgång på dylik vård önska bliva förlösta i sina hem, måste såsom komplement till anstaltsvården bibehållas möjlighet att erhålla biträde med förlossnings— hjälp i hemmen. En dylik reform kan icke genomföras annat än på längre sikt.

En omorganisation av den öppna barnbördsvården kommer visserligen att möta svårigheter med hänsyn till det stora antal befattningshavare, som därav beröras. Av billighetsskäl synas nämligen vid en omorganisation be- fattningshavare icke böra avskedas. Förtidspensionering torde icke heller lösa problemet i denna del med hänsyn till den ringa pension, som utgår till distriktsbarnmorska. Av kommissionen införskaffade uppgifter visa emel— lertid, att man under närmaste lO-årsperiod har att vänta en väsentlig av- gång av distriktsbarnmorskor, om avgångsåldern sättes lika med inträdd, pensionsålder, nämligen 55 år. I detta sammanhang må erinras, att för be- viljande av tillstånd åt distriktsbarnmorska att kvarstå i tjänst efter uppnådd pensionsålder intill högst fyllda 60 år gäller, att medgivande därtill skall hava lämnats av medicinalstyrelsen. Möjlighet finnes sålunda redan nu att låta befattningshavarna generellt avgå vid 55 års ålder. Ytterligare är att märka, att under de senaste 10 51 15 åren utexamineringen av barnmorskor inskränkts. Av inhämtade uppgifter framgår, att antalet utexaminerade barn- morskor under senaste 10-årsperi0d uppgått till i genomsnitt 48 per år. För att det nuvarande barnmorskeantalet, omkring 2 000, skulle bibehållas trots avgång, borde ett större antal barnmorskor hava utexaminerats. Om samma begränsning i utexamineringen sker som under senare tid, har man sålunda att förvänta en småningom skeende reducering av antalet barnmorskor.

Till närmare belysande av möjligheterna att med hänsyn till de nu be- rörda personalförhållandena under de närmaste 10 åren vidtaga inskränk- ning i antalet barnmorskedistrikt må anföras följande.

Under nämnda tidsperiod kunna vid en pensionsålder av 55 levnadsår utav nu tjänstgörande distriktsbarnmorskor omkring 675 beräknas komma att avgå. Om under samma tidsperiod de nyutexaminerade barnmorskor-

nas antal blir 10 X 48 eller omkring 475, skulle således uppstå en skillnad av c:a 200. Härvid är dock att märka, dels att samtliga de nyutexaminerade icke komma att bliva distriktsbarnmorskor, dels att under berörda tidspe- riod avgång på grund av dödsfall eller av andra orsaker kommer att äga rum bland de distriktsbarnmorskor, som äro födda 1891 eller senare. Den verkliga skillnaden mellan avgång och tillskott kommer alltså att i väsent- ligngrad överstiga nyssnämnda tal 200.

Aven den omständigheten, att utbyggnaden av anstaltsvården måste taga en viss tid, är ägnad att underlätta en omorganisation av barnmorskedistrik- ten.

I samband med en omändring av barnmorskeväsendet måste befattnings- havarnas avlöningsförhållanden regleras. Distriktsbarnmorskans nuvaran- de avlöningsförmåner äro bestämda under förutsättning, att inkomsten av praktik skall komplettera den fast utgående lönen. Vid den nuvarande or- ganisationens tillkomst räknade man med att distrikten i regel skulle bliva av sådan storlek, att barnmorskan finge i genomsnitt 50 förlossningar per år, men såsom ovan nämnts har utvecklingen gått i annan riktning.

Enligt nuvarande bestämmelser skall distriktsbarnmorska i årlig lön åt- njuta minst 950 kr. jämte två ålderstillägg, vartdera å 100 kr., efter fem och tio års väl vitsordad tjänstgöring ävensom antingen förses med tjänlig bostad, bestående av minst ett rum och kök jämte uthus och, där så lämp- ligen kan ske, planteringsland, samt nödigt bränsle, eller ock erhålla ersätt- ning för dessa naturaförmåner efter ortens pris, dock med minst 250 kr. Distriktsbarnmorska skall tillika åtnjuta gottgörelse för alla för förloss- ningsbiträde erforderliga förbrukningsartiklar samt, där så lämpligen kan ske, kostnadsfritt tillhandahållas telefon. Utöver den fasta avlöningen äger hon att för varje förrättning och rådfrågning undfå ersättning enligt taxa, som blivit av barnmorskestyrelsen fastställd. I taxan skall distriktsbarn- morska tillförsäkras fria resor till och från förrättningsstället. Till distrikts- barnmorskas årliga avlöning bidrager staten med 250 kr. Där distriktets kommun eller kommuner deltaga i landsting, bidrager detta med minst 250 kr. för år räknat. De till distriktsbarnmorska utgående ålderstilläggen be— stridas av statsmedel. Resten erlägges av respektive kommun eller kom- muner.

Beträffande frågan om en ändring av distriktsbarnmorskornas avlönings- förhållanden må först erinras om statens sjukvårdskommittés förslag, att di- striktsbarnmorskans hela kontanta lön skulle utgå av statsmedel, vilket för- slag tillstyrkts av i det närmaste alla hörda myndigheter. Barnbördsvården i sin helhet måste betecknas såsom en socialhygienisk angelägenhet, för vil- ken kostnaderna närmast böra falla på det allmänna. Frågan, i Vilken ut- sträckning staten skall medverka härtill, kan bliva föremål för skilda me- ningar. I samband med sitt förslag till omorganisation av distriktsskö'terske- väsendet framhöll medicinalstyrelsen, att >>kostnaderna för distriktsvården lämpligen fördelades på så sätt, att landstinget bidroge till den del av kost- naderna, som motsvarade den sjukvårdande verksamheten, under det att kostnaderna för distriktsvården i övrigt, omfattande den förebyggande vår- den, bostadsvården etc., borde täckas av statsmedel. Sistberörda grenar av hälsovårdsarbete, som i stor utsträckning avsåge det uppväxande släktet, vore liksom hygieniskt arbete i allmänhet, ställda på lång sikt och syntes med hänsyn därtill böra bliva en uppgift för staten.» Sedan riksdagen god- tagit förenämnda förslag jämväl i fråga om det föreslagna statsbidragets storlek, 1 000 kr. per distriktssköterska jämte ålder-stillägg, får man däruti

se ett visst erkännande av de synpunkter, som medicinalstyrelsen enligt ovanstående citat förfäktat. Det synes kommissionen, att barnbördsvården & sin helhet utgör en socialhygienisk uppgift, som är i lika mån berättigad till statens understöd som nyss anförda vårdgrenar, och kommissionen vill följaktligen tillstyrka Sjukvårdskommitténs ovannämnda förslag.

Vid det förslag till fri barnmorskevård, som kommissionen ansett sig böra framlägga, borde, i anslutning till vad ovan anförts, ersättningen till barnmorskan för förlorad praktikinkomst utgå av statsmedel. Det må i det- ta sammanhang erinras om att vid den omorganisation av distriktsvården, som antagits vid 1935 års riksdag, har distriktssköterskans förut utgående ersättning för lämnad vård efter viss fastställd taxa borttagits och hennes lön bestämts med hänsyn härtill. Godtages förslaget om fri barnmorske- vård, vilket skulle innebära förbud för barnmorskan att av barnaföderskan uppbära ersättning för biträde i samband med förlossningen, uppställer sig frågan, till vilket belopp ersättningen för utebliven praktikinkomst skall sättas. Kommissionen har för denna frågas bedömande verkställt en under- sökning rörande distriktsbarnmorskors inkomst av praktik för år 1934 för biträde vid förlossning. Utredningen har visat, att denna inkomst varierar rätt betydligt, givetvis i proportion till antalet förlossningar, som kommit på respektive barnmorskor. I de ur praktiksynpunkt bättre ställda distrikten uppgår inkomsten till 700 år 800 kr. I en del fall och särskilt beträffande de i större städer arbetande barnmorskorna, där högre taxor tillämpats, har praktikinkomsten väsentligen överstigit nämnda belopp. Inom distrikt med ett ringa antal förlossningar har inkomsten däremot ej sällan t. o. m. un- derstigit 100 kr. För samtliga distrikt i 22 landstingsområden, beträffande vilka uppgifter i förevarande hänseende lämnats, utgör det genomsnittliga beloppet 319 kr.; för något över 5 procent av samtliga barnmorskor har den överstigit 750 kr. och för något över 7'5 procent har den understigit 100 kr.

Kommissionen har vid övervägandet av frågan om skälig ersättning till barnmorskorna för fri vård åt barnsängskvinnorna ansett sig böra föreslå ett belopp av 350 kr. per år. Med fri barnmorskevård avses härvid biträde vid förlossningen jämte efterbesök för skötseln av kvinnan under barnsän- gen. Kommissionen är visserligen icke främmande för att ett sålunda till- mätt belopp kan komma att väcka missnöje hos de distriktsbarnmorskor, som nu hava en högre inkomst av praktik. Å andra sidan synes den före- slagna ersättningen böra kunna tillfredsställa flertalet här nämnda befatt- ningshavare. En fast inkomst, även om den är mindre än den för tillfället utgående, synes böra vara mera eftersträvansvärd, särskilt med hänsyn till att den får behållas under hela tjänstetiden.

Kommissionen har till prövning förehaft frågan, huruvida ersättningen för den fria barnmorskevården skulle kunna utgå efter en graderad skala, t. ex. med ett årligt arvode av 300 kr. och tillägg av 15 kr. per förlossning utöver 25 förlossningar. Ersättning efter en dylik beräkning vore tilltalan- de ur den synpunkten, att ersättningen komme att stå i proportion till det utförda arbetet. Kommissionen har dock icke ansett sig böra framlägga förslag i denna riktning med hänsyn till att distriktsbarnmorskan enligt den av kommissionen föreslagna anordningen i en utsträckning, som nu icke lä- rer kunna bedömas, komme att tjänstgöra i såväl den slutna som den öppna barnbördsvården. Vid tjänstgöring å förlossningsanstalt kan givetvis ersätt- ning per utförd förlossning icke komma i fråga.

Beträffande distriktsbarnmorskans arbete i den förebyggande mödravår- den har medicinalstyrelsen i sitt förslag som lämplig ersättning angivit ett arvode av 100 kr. per år, att utgå av statsmedel. I yttrande över detta för-

3—380630 *

slag har svenska barnmorskeförbundets styrelse ansett denna ersättning för lågt tilltagen. Kommissionen har genom en undersökning av hithörande förhållanden inom Östergötlands län sökt bilda sig en uppfattning om stor- leken av den inkomst, barnmorskorna nu hava i detta avseende. Av utred- ningen har framgått, att barnmorskorna allmänt ställt sina kunskaper till förfogande för det förebyggande arbete, varom nu är fråga. Omkring hälf- ten av samtliga barnmorskor synes emellertid hava lämnat denna vård av- giftsfritt och där ersättning uppburits har densamma varit mycket blygsam. I sina svar på de gjorda förfrågningarna hava en del barnmorskor förkla- rat detta förhållande bero på olika anledningar. Vissa distriktsbarnmorskor, som åtnjuta ett högre kommunalt bidrag till den kontanta lönen, hava an- sett moralisk förpliktelse föreligga att därvid lämna förvården gratis. Andra barnmorskor åter hava icke ansett sig kunna begära ersättning, eftersom kvinnorna i stor utsträckning synas hysa uppfattningen, att en dylik förfrå- gan vore avgiftsfri.

Arbetets blivande omfattning i den förebyggande mödravården är svår att för närvarande bedöma. Man torde dock vara berättigad antaga, att i sam- band med anordnandet av mödracentraler och mödrastationer ävensom med hänsyn till vissa andra förslag, som kommissionen kommer att framlägga, barnmorskans arbete i den förebyggande mödravården kommer att avse- värt utökas och intensifieras. Kommissionen anser sig därför böra förorda, att arvodet för distriktsbarnmorskas biträde i förvården tillsvidare sättes till 200 kr. per är, vilken ersättning bör utgå av statsmedel.

Enligt ovanstående förslag skulle staten ensam svara för distriktsbarn- morskornas kontanta minimiavlöning, i vilken skulle inbegripas ersättning för biträde vid förlossningen, inklusive förvården och barnsängen. Statens nuvarande bidrag till distriktsbarnmorskas avlöning utgår, som ovan nämnts, med 250 kr. per år jämte tvenne ålderstillägg å 100 kr. efter 5 och 10 års tjänstgöring, och landstinget bidrager med minst 250 kr. Resten er- lägges av respektive kommun eller kommuner. Ett stort antal distriktsbarn- morskor åtnjuta emellertid en högre kontant lön. Undantagsvis torde detta bero på ett högre landstingsbidrag. Däremot är det vanligt, att de i distrik- tet ingående primärkommunerna beviljat distriktsbarnmorskan ett större el- ler mindre lönetillägg. Av en utav kommissionen verkställd utredning synes framgå, att för 23 landstingsområden omkring hälften av samtliga distrikts- barnmorskor åtnjuta ett högre kommunalt bidrag till den kontanta lönen än det lagstadgade minimum 450 kr., vissa distriktsbarnmorskor t. o. m. ett flerdubbelt belopp. Medelbeloppet för ifrågavarande kommunala bidrag ut- gör 560 kr. Under sådana förhållanden uppställer sig frågan, huruvida sta- ten vid ett övertagande av kostnaderna för distriktsbarnmorskornas kon- tanta avlöning jämväl skall ikläda sig ansvaret för det förhöjda kommunala bidrag till lönen, som nu utgår för vissa befattningshavare. Kommissionen anser sig emellertid icke kunna framlägga ett sådant förslag. Det måste be- tecknas såsom mindre lämpligt, att avlöningen utginge med olika storlek till befattningshavare med samma arbete.

Kommissionen har likaledes till prövning upptagit frågan, huruvida stats- bidragets storlek till distriktsbarnmorskans lön kunde utgå i förhållande till den dyrortsgrupp, som vederbörande stationsort tillhör. Kommissionen har likväl avstått från att framlägga ett dylikt förslag, enär dyrortstillägget vä— sentligen utgår med hänsyn till ökade utgifter för bostad och bränsle, för vilka ökade utgifter distriktsbarnmorskan kompenseras genom de fria bo- stadsförmånerna, respektive ersättningen för dessa »efter ortens pris».

Jämte den kontanta lönen bör distriktsbarnmorskan enligt föreliggan- de förslag tillförsäkras fri bostad jämte bränsle, och bör det ankomma,

på landsting, respektive icke-landstingsstad att ikläda sig kostnaderna här- för.

De invändningar mot statens sjukvårdskommittés förslag om överflytt- ning till landstingen av kostnaderna för distriktsbarnmorskas bostadsförmå— ner, som framförts i vissa av de avgivna remissyttrandena, finner kommis- sionen icke vara av beskaffenhet att höra utgöra hinder för nämnda förslags genomförande. Erfarenheten giver vid handen, att organisationens ekono- miska anknytning till primärkommunerna försvårar en omreglering av di- strikten. Därest den öppna barnbördsvården skall kunna givas en ända- målsenlig organisation, måste distriktsindelningen under de närmaste decen- nierna göras mera rörlig, så att distriktens antal och storlek kunna anpas- sas efter omfattningen av arbetet och utbyggnaden av den slutna vården. Detta innebär, att distriktsförändringar gång efter annan måste företagas. En sådan distriktsreglering skulle försvåras, om primärkommunerna fortfa— rande hade ansvaret för bostadsförmånerna. Kommissionen anser det där- för lämpligt, att Sjukvårdskommitténs förslag i denna del följes.

Därvid uppkommer emellertid frågan, huruvida en kommun, som enligt nu gällande författning haft utgifter för barnmorskebostads anordnande, skall erhålla ersättning för en genom omregleringen eventuellt uppkommen förlust på grund av att bostaden blir överflödig. Genom förfrågan hos barn- morskestyrelserna i riket har kommissionen sökt erhålla en uppfattning om i vilken utsträckning kommunerna, efter nuvarande distriktsbarnmorske- organisations införande år 1920, haft direkta utgifter för anordnandet av bo- stad till distriktsbarnmorskorna. Därvid har åtskillnad gjorts mellan in- redande av bostad i kommunen redan tillhörigt hus samt nybyggnad av bo- stad. I de förra fallen — omkring 300 för 22 landstingsområden, beträf- fande vilka uppgifter lämnats synas med hänsyn till de ringa kostnaderna ersättningskrav icke böra godtagas. Något annorlunda ställer sig saken i de senare fallen — omkring 125 för nyssnämnda 22 områden _ därest kom- munen får vidkännas en relativt stor förlust genom att bostaden icke kan användas för annat ändamål. Under vanliga förhållanden torde väl bo— staden kunna uthyras, eventuellt till landstinget, därest vid en omreglering av distrikten förflyttning av barnmorskestationen icke sker, eller ock an- vändas för kommunalt ändamål. Därest i enstaka fall en kommun genom omreglering av ett barnmorskedistrikt komme att tillskyndas större förlust i nämnt avseende, bör emellertid viss ersättning kunna påräknas av stats- verket. Dock synes prövning av Kungl. Maj:t vara erforderlig för varje så- dant särskilt fall.

Vad angår distriktsbarnmorskans bostadsförmåner i övrigt må här erinras om att vid flera tillfällen krav framförts, att bostaden skall bestå av minst 2 rum och kök. En dylik fordran synes fullt berättigad med hänsyn till distriktsbarnmorskans skyldighet att åtaga sig förvården. Det kan näm- ligen icke vara förenligt med barnmorskans intresse och ej heller ur vård- synpunkt lämpligt, att barnmorskan skall nödgas emottaga de rådfrågande mödrarna för undersökning i sitt bostadsrum eller kök. Härför bör finnas ett särskilt rum. Rörande denna fråga må hänvisas till den nyligen ut— färdade kungörelsen om statsbidrag till distriktsvård, där beträffande di- striktssköterskas bostadsförmåner fastslagits, att bostaden skall omfatta minst ett rum och kök jämte nödiga uthus »ävensom, där så lämpligen kan ske, särskilt rum för mottagning». Kommissionen finner, att samma fordran bör ställas jämväl på distriktsbarnmorskans bostad. Då enligt nu gällande be- stämmelser reservbarnmorska vid uppehållande av icke vakant distrikts- barnmorsketjänst skall av distriktsbarnmorskan förses med bland annat lyse, anser kommissionen det vara skäligt, att jämväl distriktsbarnmorska, som

här avses, tillförsäkras förmånen av fritt lyse. I distriktsbarnmorskas nu- varande bostadsförmåner ingår »planteringsland». Kommissionen finner en dylik bestämmelse hädanefter icke erforderlig.

Med avseende å distriktsbarnmorskas resekostnader i förlossningsvården böra dessa, enligt kommissionens uppfattning, liksom hittills falla på den enskilde. Genom vissa förslag, som kommissionen sedermera kommer att framlägga, skulle barnaföderskans utgifter härför komma att täckas genom visst ekonomiskt bidrag från det allmännas sida.

Beträffande överflyttningen från primärkommunerna till landstingen av skyldigheten att tillhandahålla barnmorskan bostad m. m. har statens sjuk- vårdskommitté framhållit, att landstingens bidrag till distriktsbarnmorskor- nas avlöning i gengäld borde övertagas av staten. Sjukvårdskommittén har därvid icke vidrört frågan, huruvida en dylik omflyttning komme att med- föra ökade utgifter för landstingen. Med nuvarande författning skall lands- ting bidraga till distriktsbarnmorskas lön med minst 250 kr. Såsom förut framhållits, är minimibidraget regel. Kostnaderna för barnmorskans bostad variera dock på olika platser. Kommissionen har genom förfrågan hos barnmorskestyrelserna införskaffat uppgifter rörande ersättningens storlek i sådana fall, då naturaförmåner icke utgå. Utredningen visar, att beträf- fande 23 landstingsområden, för vilka uppgifter härutinnan lämnats, nämnda ersättning i omkring 600 av 740 fall överstiger det minimum, gällande lag föreskriver, eller 250 kr. Medeltalet för respektive landstingsområden va- rierar mellan 350 kr. och 620 kr. Kommissionen förutsätter, att landstingen vid ett eventuellt övertagande av kostnaden för distriktsbarnmorskans bo- stadsförmåner taga hänsyn till dessa förhållanden. Beträffande kostnaderna i fråga synes ock böra erinras om att distriktsbarnmorskorna enligt gällande lagstiftning äro tillförsäkrade »gottgörelse för alla för förlossningsbiträde erforderliga förbrukningsartiklar» samt i förekommande fall telefon, vilka kostnader jämväl komme att falla på landstingen respektive icke-landstings- städerna.

Sammanfattas ovanstående förslag angående statens bidrag till nuvarande distriktsbarnmorskors avlöning erhålles följande resultat:

Nuvarande statsbidrag . .................................. kronor 250 Nuvarande landstingsbidrag (lagstadgat minimum) .......... '» 250 Nuvarande kommunalt bidrag (lagstadgat minimum) ........ » 450 Ersättning för utebliven inkomst av praktik (fri barnmorske-

vård) . .............................................. » 350 Ersättning för avgiftsfri förvård .......................... 7 200

Summa kronor 1 500

Härtill skulle komma ett respektive två ålderstillägg a 100 kr. efter 5 respektive 10 års väl vitsordad tjänstgöring.

Kommissionen vill sålunda föreslå, att ett statsbidrag på, förutom ålders— tillägg, 1 500 kr. per år och befattningshavare ställes till respektive lands- tings och icke-landstingsstads förfogande för den öppna barnbördsvårdens ordnande. I fråga om befattningshavare, vilka erhållit den utökade utbild- ning, som kommissionen nedan i kap. III föreslår, skulle, såsom i det följande närmare angives, statsbidraget utgå med 1 800 kr. per år jämte 3 ålders- tillägg på vart och ett 100 kr. Kommissionen vill i detta sammanhang med- dela, att styrelsen för svenska barnmorskeförbundet, som genom represen— tanter under hand fått del av berörda förslag, i skrivelse till kommissionen den 5 december 1935 gjort gällande, att en genomsnittslön av 1 500 kr. lika för alla barnmorskor skulle under nuvarande förhållanden och efter nu- varande anställningsgrunder verka orättvist.

Förutsättningen för statsbidragets utgående bör vara, att vården är ända- målsenligt anordnad enligt av medicinalstyrelsen godkänd plan. Med ända- målsenlig organisation bör avses, att den öppna barnbördsvården till sin om— fattning anpassas efter den slutna vården. I avsikt att ernå en snabbare om- reglering av distriktsindelningen skulle de åtgärder i detta avseende. som medicinalstyrelsen föreslagit redan år 1925 och som godtagits av 1928 års riksdag — nämligen dels indragning av barnmorskedistrikt vid vakans, dels tvångsförflyttning i viss utsträckning av distriktsbarnmorska —- tillämpas i större omfattning än hittills. Kommissionen förutsätter härvid, att med- givande till distriktsbarnmorska att kvarstå i tjänst utöver uppnådd pensions— ålder endast lämnas undantagsvis och endast då synnerligen starka skäl härför föreligga.

Statsbidraget skall endast utgå till distriktsbarnmorska. Med distrikts- barnmorska avses härvid varje barnmorska, som helt eller delvis är an- ställd i den öppna barnbördsvården. Såsom nedan anföres, skola nuvarande reservbarnmorskor erhålla en med distriktsbarnmorska jämförbar anställ- ning. För barnmorska, som är placerad på ett förlossningshem med skyldig— het att även arbeta i öppen vård, skola sålunda ifrågasatta statsbidrag jämväl utgå, vilket däremot icke bör vara fallet då fråga är om vid förlossnings- anstalt heltidsanställd barnmorska.

Den kontanta lönens fixering enligt ovan utgör distriktsbarnmorskas mi- nimiavlöning. Emellertid möter icke hinder för ett landsting att, såsom nu kan ske i fråga om distriktssköterskor, lämna tillskott till lönen.

Den föreslagna kontanta lönen av 1 500 kr. per år till distriktsbarnmorskan är avsedd att utgå till samtliga nu anställda dylika befattningshavare. Be- träffande distriktsbarnmorskor, vilka erhållit en utökad utbildning i enlig- het med förslag, som kommissionen framlägger i kap. III och enligt vilket barnmorskan skall erhålla en med distriktssköterska till sin omfattning jämförbar utbildning, måste givetvis avlöningsförhållandena förbättras. Med en sådan ändrad utbildning skola distriktsbarnmorskorna enligt kommissio— nens mening därjämte utan särskild ersättning biträda i den förebyggande barnavården jämsides med distriktssköterskorna. Under sådana förhållan— den finner kommissionen lämpligt föreslå, att ifrågavarande distriktsbarn- morskor i lönehänseende jämställas med distriktssköterskorna. Distriktsbarn- morska med en förbättrad utbildning, som nu nämnts, bör därför åtnjuta dels kontant lön av minst 1 800 kr. för år jämte tre ålderstillägg, vart och ett å 100 kr., efter tre, sex och nio års väl vitsordad tjänstgöring, dels ock kostnadsfritt möblerad bostad jämte värme och lyse eller ock ersättning för dessa naturaförmåner efter ortens pris. I anslutning till vad ovan anförts rörande statens bidrag till distriktsbarnmorskas avlöning vill kommissionen förorda, att staten för här avsedd befattningshavare bidrager med den kon- tanta lönen intill 1 800 kr. jämte sagda ålderstillägg. Naturaförmånerna eller ersättning för dessa skulle ankomma på vederbörande huvudmän.

Detta förslag angående högre avlöning till distriktsbarnmorska, som erhållit en utökad utbildning, bör emellertid icke hindra, att distriktsbarnmorskor, som redan nu hava motsvarande utbildning som den, vilken föreslås, från början bliva tillerkända den högre avlöningen efter prövning och beslut av medicinalstyrelsen. Ej heller bör något hinder föreligga, att nuvarande yngre distriktsbarnmorskor medgivas möjlighet att komplettera sin utbildning i enlighet med direktiv av medicinalstyrelsen och efter enahanda prövning bliva förklarade berättigade att uppbära den högre lönen.

Vad angår distriktsbarnmorskornas anställningsvillkor äro nu gällande be- stämmelser i fråga om den kontanta avlöningens uppdelande i lön och tjänst— göringspenningar m. ni. av föråldrad art. På grund härav har kommissio-

nen i sitt förslag till ändringar i barnmorskereglementet icke bibehållit denna uppdelning. Kommissionen har visserligen ansett det falla utom ramen för dess utredningsuppdrag att uppgöra förslag till fullständigt nya avlönings- bestämmelser för distrikts- och reservbarnmorskorna. De av kommissionen föreslagna ändringarna i reglementets avlöningsbestämmelser hava emeller- tid givits sådan avfattning, att de nära ansluta sig till numera tillämpade principer på detta område. Därvid har kommissionen likväl bibehållit den nu gällande bestämmelsen, att ålderstillägg utgår först med ingången av nytt kalenderår och icke med nytt kalenderkvartal, såsom eljest numera brukar föreskrivas. Orsaken härtill har närmast varit den, att kommissio- nen på denna punkt icke velat bryta den likställighet mellan nu ifrågavarande barnmorskor och distriktssköterskorna, som kommissionen i åtskilliga andra avseenden eftersträvat. Kommissionen vill härvid dock som sin mening ut— tala, att skäl torde föreligga att för båda nämnda grupper befattningshavare övergå till kvartalsberäkning för erhållande av ålderstillägg.

Kommissionen har vidare föreslagit, att barnmorskornas kontanta avlöning icke längre till någon del skall utgå i förskott utan, såsom eljest i nyare avlöningsförfattningar brukar stadgas, i efterskott. Kommissionen vill här- vid åberopa, att 1921 års riksdag beslutat att, där tjänsteman, å vilken av Kungl. Maj:t föreslaget nytt avlöningsreglemente för befattningshavare vid statsdepartement och vissa andra verk, tillhörande den civila statsförvalt- ningen, skulle äga tillämpning, enligt dittills gällande avlöningsbestämmelser ägt uppbära någon del av avlöningen i förskott, vid ingången av januari månad 1922 till honom skulle på statsverkets bekostnad utbetalas ett belopp, motsvarande vad tjänstemannen skulle hava i den befattning, han vid ut- gången av år 1921 innehade, i förskott uppburit för januari månad 1922, om de dittillsvarande avlöningsbestämmelserna då fortfarande varit gällande.

På grund av det nu anförda torde distrikts- och reservbarnmorskorna få komma i åtnjutande av en extra avlöning vid övergången till det nya ut- betalningssättet. De särskilda bestämmelser, som kunna bliva erforderliga för anordnande av övergången till de nya avlöningsbestämmelserna, har kom- missionen föreslagit, att medicinalstyrelsen skall kunna utfärda. Barnmorske- reglementet synes för övrigt även ur andra synpunkter än vad nyss angivits vara i behov av en omarbetning, men kommissionen har av ovan anfört skäl ansett sig böra utarbeta förslag till nya stadganden endast i den mån så varit erforderligt till följd av kommissionens övriga förslag.

I nuvarande distriktsbarnmorskeorganisation ingår ett visst antal fast an- ställda reservbarnmorskor, för vilka följande gäller.

De hava skyldighet att fullgöra distriktsbarnmorskornas åligganden medan dessa åtnjuta semester eller eljest förfall för dem föreligger. Reservbarn- morska anställes av barnmorskestyrelsen för viss tid och befattningen är i re- gel icke förenad med pensionsrätt. Reservbarnmorska skall i årlig lön åt- njuta minst 500 kr. Av detta belopp bidrager staten med 100 kr. samt ve— derbörande landsting eller icke-landstingsstad med minst 400 kr. Vid uppe- hållande av distriktsbarnmorskas tjänst äger reservbarnmorska tillika att av landstinget eller staden uppbära dagavlöning med minst 3 kr. jämte er- sättning för resa till och från tjänstgöringsorten, varjämte hon därstädes skall av vederbörande distriktsbarnmorska eller, vid vakans, av den eller de till distriktet hörande kommunerna förses med möblerat rum med värme och lyse. På nämnda kommuns eller kommuners bekostnad skall hon där— jämte åtnjuta gottgörelse för alla för förlossningsbiträde erforderliga för- brukningsartiklar. Utöver vad nu är sagt äger reservbarnmorska för varje förrättning och rådfrågning åtnjuta den ersättning och de förmåner i öv-

rigt, vilka i den för tjänstgöringsdistriktet gällande taxan tillförsäkras di— striktsbarnmorska.

Beservbarnmorskornas antal är numera för varje landstingsområde in- skränkt till ett fåtal. En verkställd undersökning utvisar, att reservbarnmor- skorna i allmänhet åtnjuta högre lön än lagstadgat minimum av 500 kr. ävensom att det vid tjänstgöring utgående dagarvodet inom flera landstingsom- råden är högre än 3 kr. Denna ökning i löneförmånerna har varit betin— gad av svårigheten att få dessa tjänster besatta. Reservbarnmorskans in- komst av praktik såväl å stationsorten som vid de sparsamt förekommande vikariaten torde i regel hava uppgått till mycket ringa belopp. I samband med den sjunkande nativiteten och därmed minskade inkomster för distrikts- barnmorskorna har det nämligen blivit allt mera brukligt, att distriktsbarn- morska jämte egen tjänst tillåtes uppehålla motsvarande befattning i när- liggande distrikt vid semester eller annan kortare ledighet. Dessa förhål- landen sammantagna hava gjort reservbarnmorsketjänsterna mindre eftersök- ta, varjämte ifrågavarande befattningshavare ofta stannat endast kortare tid i sin tjänst.

I samma mån som barnmorskedistrikten göras större och ett önskvärt sam- arbete kommer till stånd mellan den öppna och den slutna barnbördsvården, måste ett visst antal reservbarnmorskor i allt fall'finnas inom varje lands- tingsområde. Det synes ur vårdsynpunkt angeläget, att reservbarnmorskorna därvid givas en fastare anställning än vad nu är fallet och att deras arbets- kraft bättre utnyttjas än vad för närvarande mångenstädes sker.

Om det, såsom ovan föreslagits, kommer att åligga distriktsbarnmorska att lämna fri barnmorskevård i hemmet, måste denna föreskrift gi- vetvis tillämpas även i fråga om reservbarnmorska, då hon är vikarie för distriktsbarnmorska. Reservbarnmorskan skall jämväl under vika- riatet övertaga distriktsbarnmorskas uppgift i den förebyggande mödra- och barnavården. I den mån reservbarnmorska icke är upptagen av ar- bete i den öppna vården synes det därjämte lämpligt, att hennes ar- betskraft utnyttjas för den slutna barnbördsvården genom korttidsvikariat eller annan tillfällig tjänstgöring i den utsträckning, som barnmorskestyrel— sen finner lämplig. Reservbarnmorskorna bliva sålunda ambulerande befatt- ningshavare. Med en tjänstgöring som den nu skisserade synes det kommis— sionen lämpligast, att reservbarnmorskan gives samma anställningsförhål- landen som distriktsbarnmorskan. Beteckningen reservbarnmorska synes kunna bibehållas.

Enligt kommissionens uppfattning böra sålunda reservbarnmorskorna vid en omorganisation av barnmorskeväsendet fullt jämställas med distriktsbarn- morskorna i fråga om såväl avlöning som pensionsförhållanden. Staten skulle därvid bidraga till reservbarnmorskornas lön med enahanda belopp som till distriktsbarnmorskornas. Bostadsförmånerna skulle utgöras av huvudman- nen.

Genom övergångsbestämmelserna till lagen om anställande av distriktsbarn- morskor m. m. den 28 mars 1919 lämnades anstånd med distriktsbarnmorskas anställande inom sådana distrikt, i vilka vid lagens ikraftträdande förefanns av kommun fast anställd barnmorska, intill dess tjänsteavtalet med nämnda barnmorska utgått eller hon blivit till distriktsbarnmorska antagen. Före- fanns inom område, som nu sagts, vid nämnda tid flera av kommun fast an- ställda barnmorskor, var enahanda anstånd medgivet, till dess för en var av dessa barnmorskor tjänstetiden utgått eller den sist kvarstående av dem bli- vit till distriktsbarnmorska antagen.

Anställningsvillkoren för ifrågavarande barnmorskor, som här nedan be-

nämnas kommunbarnmorskor, äro hänförliga till bestämmelserna i lagen den 13 juni 1908 angående kommuns skyldighet i fråga om anställande av barn- morska. I denna lag finnes icke föreskriven viss åldersgräns, vid vilken kom— munbarnmorska skall frånträda sin tjänst. Det synes emellertid vara veder- börande kommun obetaget att besluta om viss övre åldersgräns i detta avse- ende. Sålunda har Kungl. Maj:t den 9 februari 1912 icke funnit skäl att göra ändring i viss länsstyrelses överklagade resolution, genom vilken länsstyrel— sen icke funnit till någon dess vidare åtgärd föranleda en av en å kommunal— stämma år 1888 till barnmorska inom kommunen antagen person gjord framställning att trots det kommunen i november 1908 meddelat henne av- sked från barnmorsketjänsten få bibehålla denna. Det är antagligt, att därest pension beredes dessa kommunbarnmorskor genom statens försorg, varom förslag nedan framlägges, en del' kommuner komma att begagna sig av denna möjlighet, då i motsatt fall kommunen förr eller senare måste se sig nödsakad att av egna medel bevilja vederbörande viss pension.

I regel hava kommunbarnmorskorna, varav allenast ett fåtal äro delägare i statens pensionsanstalt, kvarstått i tjänst intill 70 år. Detta förhållande för- klarar, att det alltjämt finnes kvar ett icke obetydligt antal dylika barnmor- skor. En av kommissionen verkställd undersökning har givit vid handen, att deras antal vid 1935 års början utgjorde c:a 80 i hela landet. Av dessa voro 56 över 55 år och av dem åter 43 i en ålder av 60—70 år eller där- utöver. Beträffande deras fördelning över landet må framhållas, att över hälften äro anställda i Kristianstads och Malmöhus län.

Förefintligheten av dessa av kommun fast anställda barnmorskor har i många fall verkat hämmande på en ändamålsenlig omreglering av barnmor- skedistrikten inom respektive län. Detta kommer givetvis att fortfarande bliva förhållandet efter ett godtagande av det omorganisationsförslag av di- striktsbarnmorskeväsendet, som kommissionen framlägger. Särskilt kan man av ovan antytt skäl förvänta detta beträffande Skånelänen.

Enligt nu gällande bestämmelser äro distriktsbarnmorskorna skyldiga att avgå från tjänsten vid 55 års ålder; på särskilt medgivande av medicinal- styrelsen kunna de få kvarstå i tjänst högst intill 60 år. Såsom ovan fram- hållits finnes, med undantag för dem, som äro delägare i statens pensionsan- stalt, ingen övre åldersgräns bestämd för kommunbarnmorskornas avgång från sina befattningar. En sådan gräns vore emellertid önskvärd ur syn- punkten av en hastigare avveckling av dessa tjänster. I detta sammanhang må också framhållas, att kommunbarnmorskorna till följd av sin kortare utbildning samt med hänsyn till sin vanligen högre ålder icke äro ägnade att i samma utsträckning som distriktsbarnmorskorna användas i samarbete med den slutna barnbördsvården eller den förebyggande mödra- och barna— vården.

Kommissionen har på anförda skäl tagit under övervägande, huruvida icke kommunbarnmorskorna borde pensioneras genom statens medverkan, var- vid åldersgränsen borde sättas lika med vad som gäller för distriktsbarn- morskor, eller vid 55 år. En tvångsvis genomförd dylik pensionering synes emellertid icke kunna komma i fråga, då befattningsh-avarna äro anställda av kommunen. Ovan har dock framhållits, att det är vederbörande kommun obetaget att bestämma tidpunkten för ifrågavarande befattningshavares av- gång ur tjänsten. Det synes kommissionen antagligt, att för den händelse pensionsbeloppet fastställes till det för distriktsbarnmorskorna nu gällande eller 1 000 kr., flertalet kommunbarnmorskor komma att finna det vara för- enligt med sina intressen att frivilligt avgå från sina befattningar. Vid en så tillmätt pension bör, enligt kommissionens förmenande, statens bidrag be- löpa sig till skillnaden mellan det avsedda pensionsbeloppet (= 1 000 kr. +

dyrtidstillågg) och den pension, varav vederbörande vid avgången ur tjänsten kan komma i åtnjutande till följd av sin delaktighet i barnmorskornas pen- sionsanstalt. Sistnämnda pensionsbelopp torde uppgå till ungefär 400 kr., därest befattningshavaren avgår vid 60 års ålder. Beträffande storleken av den kostnad, staten skulle förorsakas genom den föreslagna pensionen, må er- inras om att enligt kungörelse den 18 juni 1926 dyrtidshjälp utgår av stats- medel även till de av kommun fast anställda barnmorskorna. I regel torde denna dyrtidshjälp uppgå till maximum av det i nämnda kungörelse fast- ställda beloppet eller 200 kr. per år. Vid en pensionering på föreslaget sätt komme denna statsutgift att bortfalla. Samma förhållande gäller i fråga om statsbidraget till kommunbarnmorskornas kontanta lön.

De kommunbarnmorskor, som icke vilja emottaga sålunda erbjuden pen- sion utan med vederbörande kommuns samtycke kvarstå i tjänst, måste in- ordnas i den omorganisation för barnmorskeväsendet, som kommissionen föreslår.

Då det härvid inom de flesta landstingsområden blir fråga om endast ett fåtal dylika befattningshavare, synes man vid en omreglering av barnmorske- distrikten icke behöva taga annan hänsyn till det förhållandet, att vissa kom- muner fortfarande hava fast anställd barnmorska, än att distriktets storlek anpassas i proportion härtill. Enligt kommissionens uppfattning bör ett barn- morskedistrikt sålunda i sig kunna innefatta en kommun, där fast anställd barnmorska finnes. Ur organisatorisk synpunkt spelar ett dylikt förhållan- de icke heller någon roll, eftersom enligt föreliggande förslag primärkom- munerna komma att befrias från utgifter till barnmorskeväsendet, varigenom för Övrigt hittills förekommande svårigheter i fråga om fördelningen av kost- naderna för distriktsbarnmorskans lön på visst antal kommuner bortfaller. Enda skillnaden, jämfört med nuvarande förhållanden, blir, att inom ett få- tal barnmorskedistrikt under en kortare övergångstid kommer att jämte di- striktsbarnmorskan finnas en för viss del av distriktet (viss kommun) sär- skilt anställd barnmorska. Arbetsfördelningen mellan dessa bör icke bereda några svårigheter, då kommunbarnmorskan har sitt begränsade arbetsom- råde, nämligen den kommun, för vilken hon är anställd, och arbetet inom den övriga delen av distriktet faller på distriktsbarnmorskan. Den förebyg- gande mödra- och barnavården bör dock, därest den centrala ledningen för ifrågavarande vård finner så lämpligt, helt falla på distriktsbarnmorskans lott. För den händelse inom vissa landstingsområden med ett jämförelse- vis stort antal kommunbarnmorskor svårigheter skulle yppa sig att framgå på nu angivna linje, torde medicinalstyrelsen, som förutsättes liksom hittills hava uppdrag att fastställa distriktsindelningen, kunna medgiva de jämk- ningar i indelningen, som må betingas av föreliggande omständigheter.

Vad angår kommunbarnmorskornas avlöningsförmåner utgår för närvaran- de jämte den kommunala lönen stats- och landstingsbidrag på vartdera 200 kr. eller sammanlagt 400 kr. per barnmorskedistrikt enligt fastställd indelning el- ler motsvarande delbelopp, därest två eller flera kommunbarnmorskor äro an- ställda inom distriktet. Det kan måhända ifrågasättas, huruvida icke kom- munbarnmorska borde tillförsäkras samma avlöningsförmåner som ovan fö- reslagits för distriktsbarnmorskorna. Kommissionen har emellertid icke an- sett sig kunna förorda en sådan likställighet, huvudsakligen med hänsyn till att det övervägande antalet kommunbarnmorskor redan uppnått den ålder, nämligen 55 år, vid vilken de bort pensioneras.

Enligt kommissionens uppfattning böra de i tjänst kvarstående kommun- barnmorskorna avlönas enligt nuvarande principer. Då enligt föreliggande förslag landstingens nuvarande bidrag till distriktsbarnmorskas kontanta lön

skulle övertagas av staten, bör i likhet härmed landstingsbidraget till kom- munbarnmorskans lön jämväl utgå av statsmedel. Statsbidraget till kommun- barnmorskas lön komme därmed att uppgå till 400 kr. per barnmorskedistrikt enligt fastställd distriktsindelning. Kommissionen vill emellertid härvid före- slå den ändringen, att nämnda belopp må utgå till varje kommunbarnmorskas lön och att bidraget sålunda icke sammankopplas med distriktsindelningen. Detta innebär realiter en viss löneförbättring för enstaka kommunbammor- skor, vilkas arbetsområde varit mindre än ett barnmorskedistrikt.

Då kommissionen föreslagit fri barnmorskevård i hemmen, uppställer sig frågan, huruvida jämväl till kommunbarnmorska skall utgå visst årligt kon- tant belopp, i likhet med vad som förordats för distriktsbarnmorskorna. Kom- missionen anser väl, att ett dylikt förfarande vore enklast, med med hänsyn till kommunbarnmorskans begränsade arbetsområde —— med vilket förhållande måste följa ett mindre antal förrättningar än vad kan tänkas ankomma på distriktsbarnmorska — finner kommissionen det vara lämpligare, att kom- munbarnmorskans arbete i förlossningsvården ersättes per prestation efter viss fastställd taxa. Ifrågavarande ersättning bör i så fall utgå med det be- lopp, som medicinalstyrelsen i sitt utlåtande angående förebyggande mödra- och barnavård den 4 april 1935 föreslagit skola utgå till distriktsbarnmorska eller med 15 kr. per förlossning, därvid ersättning för den s. k. efterskötseln under barnsängstiden ävensom förvård åt den havande kvinnan är inberäk- nad. Ur organisatorisk synpunkt synes någon svårighet icke möta, att denna ersättning utbetalas till kommunbarnmorska genom barnmorskestyrelsens försorg och efter de närmare grunder, som det bör ankomma på medicinal- styrelsen att bestämma.

Vid en omorganisation av den öppna barnbördsvården i den riktning, kom- missionen föreslagit —— där fri barnmorskehjälp skulle stå varje kvinna till buds genom av samhället anställda och avlönade barnmorskor —— uppställer sig frågan, i vad mån en dylik omorganisation kommer att inverka på de privatpraktiserande barnmorskornas intressen.

Enligt senast tillgängliga uppgifter finnes det inom landet c:a 500 privat- praktiserande barnmorskor. Av dessa är omkring 1/, bosatta i de tre största städerna. I Norrköping, den enda av icke-landstingsstäderna, som har di- striktsbarnmorskor anställda, är antalet privatpraktiserande barnmorskor 2. Beträffande de såsom privatpraktiserande uppgivna barnmorskorna utanför icke—landstingsstäderna torde ett stort antal vara pensionerade tjänstebarn- morskor. Härför talar bland annat det förhållandet, att av sistnämnda kate- gori över dubbelt så många äro boende å landsbygden som i städerna. Det torde vara uppenbart, att det med nuvarande låga nativitet och stora tillgång på tjänstebarnmorskor icke kan löna sig för barnmorska att utöva privatprak- tik å landsbygden eller i mindre städer.

Enligt kommissionens uppfattning kan tillämpandet av principen fri barn— morskevård vara av väsentlig betydelse endast för de privatpraktiserande barnmorskorna i de städer, där distriktsbarnmorskor icke äro anställda och där den bestämmelsen kommit till användning, att undantag från distrikts- indelningen medgivits av medicinalstyrelsen, under villkor att respektive stad träffat avtal med tillräckligt antal i staden praktiserande barnmorskor att mot viss fastställd taxa betjäna barnaföderskor, eller där annan av medicinalsty- relsen godkänd anordning för nämnda ändamål må hava vidtagits.

Frågan om anställande av barnmorskor för den kostnadsfria barnmorske- vården i förenämnda städer torde lämpligast, liksom nu är fallet beträffande undantagande från distriktsindelningen, böra överlämnas till medicinalsty- relsens prövning. Det gäller här icke något större antal barnmorskor. I detta

hänseende må omnämnas, att i Stockholms stad under år 1934 endast 145 kvinnor förlöstes i hemmet. Vilken anställningsform, som bör komma till användning, torde få bliva beroende på de lokala förhållandena och kommis— sionen vill endast peka på tre möjliga lösningar: antingen anställande av di- striktsbarnmorskor, såsom i Norrköping nu är fallet, eller avtals träffande med privatpraktiserande barnmorskor, enligt vad för närvarande tillämpas i Stockholm, eller ock sådant samarbete med den slutna barnbördsvården, atti denna verkande barnmorskor även omhänderhava den kostnadsfria öppna barnmorskevården.

Beträffande statsbidraget till den öppna barnbördsvården i de städer, varom här är fråga, synes lämpligast, att medicinalstyrelsen vid lämnande av med- givande till undantag från distriktsindelningen samtidigt fastställer det antal befattningshavare, som av styrelsen anses vara erforderligt för vårdens till- godoseende.

KAP. II.

Åtgärder med avseende å förebyggande mödra- och barna- vård.

I fråga om moderskapsskyddets betydelse framhöllo moderskapsunder- stödssakkunniga i sitt betänkande år 1929, att havandeskap, förlossning och amning visserligen vore naturliga, fysiologiska företeelser men att de utsatte kvinnan för starka fysiska och psykiska påfrestningar. Genomlevde hon, på grund av nödtvång, okunnighet eller vårdslöshet, den kritiska perioden för nämnda företeelser under ogynnsamma förhållanden, utsatte hon både sig själv och sitt barn för kanske obotliga skador. Detta gällde särskilt i sådana fall, där kvinnan redan förut vore behäftad med sjukdom, såsom tuberkulos, hjärt- eller njurlidande eller lede av allmänt försvagat hälsotillstånd. Men även för den friska kvinnan medförde berörda period i regel ökad sjukdoms- risk. Havandeskapsförgiftningar och blödningar äventyrade i många fall kvinnans liv och fostrets normala utveckling. Tillstötande akuta infektions- sjukdomar bleve ej sällan av allvarlig karaktär och kunde leda till samma olyckliga följder. Erfarenheten utvisade emellertid, att nu åsyftade risker i väsentlig mån kunde nedbringas genom lämpligt levnadssätt och sakkunnig vård. Det borde i detta sammanhang även framhållas, att moderns förhål- landen under havandeskapstiden vore av utomordentlig betydelse jämväl för det väntade barnets framtida hälsotillstånd.

Moderskapsunderstödssakkunniga anförde vidare, att det ej torde kunna bestridas, att spädbarnsvården ännu i stor omfattning lämnade mycket övrigt att önska. Mödrarna saknade ofta även ganska elementära begrepp om dylik vård, och ej sällan vore de behärskade av gamla ohygieniska föreställningar eller fördomar beträffande densamma. Det största missförhållandet på späd- barnsvårdens område torde emellertid vara mödrarnas rätt allmänna obenä- genhet att amma sina barn. Den artificiella uppfödningen gåve ej sällan upp- hov åt sjukdomar, framför allt digestionsrubbningar, och hade sin dryga del i ansvaret för spädbarnsdödligheten, vilken, även om den starkt nedgått, lik- väl borde kunna i betydlig mån ytterligare nedbringas. Av det anförda finge enligt förenämnda sakkunniga anses framgå, att levnads- och vårdförhållan- dena för väntande och nyblivna mödrar och för späda barn, ehuru på senare tiden åtskilligt blivit gjort till dessa förhållandens förbättring, icke vore till- fredsställande utan i ett flertal avseenden otvivelaktigt påkallade reformer.

Medicinalstyrelsen anförde i sitt den 4 april 1935 avgivna utlåtande och förslag angående förebyggande mödra- och barnavård (stat. off. utr. 1935: 19) i detta avseende bl. a., att man inom förlossningskonsten likaväl som inom övriga grenar av läkekonsten numera kände den stora betydelsen av att före- bygga sjukdomar. Om de förr såsom oundvikliga ansedda komplikationerna till havandeskap, förlossning och barnsäng visste man, att de i betydande grad kunde förebyggas, därest deras orsaker eller de förebådande symptom, som man lärt sig spåra, i tid upptäcktes och bleve behandlade. Mycket ofta för- nummo de blivande mödrarna själva ej de tidiga tecknen till komplikationer,

som längre fram kunde bliva livsfarliga. Moderskapsvård eller, kortare ut- tryckt, mödraskydd måste därför anordnas så, att alla mödrar komme i åt- njutande av detsamma och i tidigt stadium. Under erinran om att genom före- byggande åtgärder den naturliga uppfödningen för barnen måste tryggas, framhöll medicinalstyrelsen, att även i andra avseenden en allmänt genom- förd mödravård vore av vikt för det blivande barnets utveckling. Styrelsen erinrade härvid om att senare års forskningar syntes giva vid handen, att en under havandeskapet rätt lagd kost hade betydelse för barnets hälsa och ut— veckling. Beträffande den förebyggande barnavården uttalade styrelsen, att redan den omständigheten, att spädbarnsdödligheten vore mycket olika i olika landsändar, i olika landskap, tydde på, att kunskaperna om barnavård på många håll vore långt ifrån tillfredsställande, vilket gåve sig tillkänna bl. a. därigenom, att den artificiella uppfödningen ännu hade onödigt stor utbredning och att upplysning och handledning väl behövdes. Spädbarns- dödlighet och spådbarnssjuklighet vore för övrigt i viss mån skilda begrepp. Sjukdomar och klenhetstillstånd, som kunde vara av betydelse för barnets framtida hälsa och utvecklingsmöjligheter, uppstode ofta, utan att detta direkt komme till synes i dödlighetssiffrorna. Medicinalstyrelsen underströk i detta sammanhang ytterligare den viktiga omständigheten, att den starkt sjunkan- de nativiteten gjorde det till en angelägenhet av den allra största vikt, att har- nen, deras hälsovård och deras fostran ordnades på bästa sätt och att sålunda statsmakterna och andra myndigheter vidtoge ändamålsenliga åtgärder för att hjälpa medborgarna och familjerna härutinnan. _

I yttrande över moderskapsunderstödssakkunnigas betänkande den 20 juni 1930 framhöll medicinalstyrelsen, att med hänsyn till vissa då pågående stora utredningar i flera frågor, som på det intimaste berörde för- och eftervårdens organisation, ett uppskov med genomförandet av en definitiv planläggning av denna verksamhet borde ske. Vidare föreslog styrelsen, att den tidsfrist, som sålunda skulle uppstå, måtte utnyttjas för vinnande av erfarenhet om vissa organisationsfrågor rörande för— och eftervård vid barnsbörd genom anord- nande av en försöksverksamhet beträffande dylik vård. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition i ämnet beviljade 1931 års riksdag (skrivelse nr 306) 30000 kr. för sagda ändamål för budgetåret 1931/1932, och 1932 års riksdag beviljade enahanda belopp för budgetåret 1932/1933. Medlen ställdes till medicinalstyrelsens förfogande, och enligt Kungl. Majtzs beslut skulle verksamheten anordnas inom fyra försöksområden, nämligen 1) Lidköpings- området, omfattande Lidköpings stad och Lidköpings provinsialläkardistrikt; 2) Hälsingborgsområdet, omfattande Hälsingborgs stad med omnejd; 3) Norr- bottensområdet, omfattande Råneå, Harads, Jokkmokks och Pajala provin- sialläkardistrikt inom Norrbottens län; samt 4) Mörtforsområdet, omfattande Mörtfors provinsialläkardistrikt inom Kalmar län.

Ifrågavarande försöksverksamhet tog sin början den 1 oktober 1931 och pågick till och med den 31 juni 1933. Medicinalstyrelsen framhöll i sitt ovan- nämnda utlåtande och förslag angående förebyggande mödra- och barnavård, att i redogörelserna för försöksverksamheten av dess ledare gjorda allmänna omdömen samstämmigt vittnade om att verksamhetens plan och genomföran- de i stort sett visat sig lämpliga och gagneliga för dess syftemål och att verk- samheten mottagits med växande intresse från allmänhetens sida. Det hade icke varit försöksverksamhetens första uppgift att söka skaffa material för att belysa frågan om befolkningens intresse för den förebyggande vården. Att densamma överallt mötts med förståelse och tacksamhet framginge emel- lertid av vad styrelsen anfört, och att värden på sina ställen trots den korta tiden tillvunnit sig stort och livligt intresse bekräftades av de ansvariga läkar- na. Försöksverksamhetens närmast liggande uppgift hade varit att pröva

lämpligheten av den organisation, medicinalstyrelsen föreslagit dels i sitt re- missvar rörande betänkandet angående moderskapsskydd, dels i sina under- dåniga skrivelser i ämnet den 3 december 1930, den 23 juni och 29 augusti 1931 samt den 21 juli 1932.

Medicinalstyrelsens merberörda utlåtande och förslag angående förebyg- gande mödra— och barnavård bygger på de genom nyssnämnda försöksverk- samhet vunna erfarenheterna. Vid uppdragandet av riktlinjer för organisa- tionen av den ifrågavarande vården framhåller styrelsen, att för utvinnande av största effekt en differentiering av de organ, som skola handhava vården, vore erforderlig närmast på grund av önskvärdheten av att, i den mån så vore möjligt, kunna utnyttja specialutbildade läkare. Ytterligare differentiering kunde vara motiverad av hänsyn till befolkningstäthet, kommunikationer m. m. De olika typer för verksamheten, vilka enligt hittills vunnen erfarenhet visat sig lämpliga för vårt land, benämner styrelsen: 1) mödra- och barna- vårdscentraler, typ I, ledda av specialutbildade kvinnoläkare, respektive barn- läkare (i de större städerna, där barnbördshus och barnsjukhus eller själv- ständiga barnbörds- och barnavdelningar vid sjukhus finnas eller åtminstone specialutbildade kvinno- respektive barnläkare äro verksamma);

2) mödra- och barnavårdscentraler, typ II (i städer, där nämnd speciali- sering ej finnes, eller i mycket tätt befolkad industribygd); samt

3) mödra- och barnavårdsstationer i mindre samhällen och på landsbygd. Vid centraler av typ I skola enligt styrelsens uppfattning mödravården och barnavården vara skilda åt, den förra under ledning av en kvinnolä- kare, vilken är lasarettsläkare eller har dennes ställning, den senare under ledning av en barnläkare eventuellt vid poliklinik till sjukhus eller avdel- ning, för vilken barnläkare är chef. Beträffande central av typ I utnyttjas för denna verksamhet således den specialutbildade läkarpersonal, som fin- nes på orten. Styrelsen räknar med, att centralerna av typ I skola, förutom att de tillgodose mödra- och barnavården i hela dess omfattning inom ett för dem avpassat område -—— alltsä även fältarbete jämväl bliva konsul- tationscentraler, till vilka mödrar och barn kunna, då behov därav föreligger, sändas från andra centraler samt mödra- och barnavårdsstationer inom re- spektive sjukvårdsområde. Enligt medicinalstyrelsens uppfattning skola så- lunda vid mödravårdscentraler av typ I vara anställda en läkare och en barn- morska eller sjuksköterska; läkarens mottagningstid beräknas till högst 2 mottagningar i veckan; barnmorskans eller sjuksköterskans arbete på centra- len torde endast i sällsynta undantagsfall kräva heltidstjänst. Vid barna- vårdscentraler av typ I skola en läkare och en särskild sjuksköterska vara» anställda; läkarens mottagningar beräknas till 2 högst 3 i veckan; sjukskö- terskans tjänst beräknas bliva heltidstjänst på enstaka undantagsfall när. Centralerna av typ II avses skola arbeta i stort efter samma linjer som de av typ I, dock med den skillnad att även mödravård skall tillgodoses å typ II. För att utnyttja dessa centralers arbetskapacitet, vilken torde böra mätas efter en sköterskas arbetsdag, hör till deras områden anslutas stadens kringliggande landsbygd i lämplig omfattning, helst ett helt eller flera pro- vinsialläkardistrikt. Å vissa platser och områden kan befinnas ändamåls- enligt att inrätta filialer till centralerna, vilket skulle innebära, att samma läkare blir ledare för två eller flera centraler. Mödra— och barnavårdsstatio- ner representeras i den av medicinalstyrelsen anordnade försöksverksam- heten av provinsialläkarnas mottagningslokaler, såväl de på provinsialläkar- nas stationsorter som andra, av vilka provinsialläkare använder sig, då han utövar sjukvård i sitt distrikt. Mottagningarna beräknas till i regel 2 i må— naden. Vid mottagningen avses den på provinsialläkarstationen boende eller denna närboende distriktssköterskan skola lämna läkaren erforderlig hjälp

(eventuellt distriktsbarnmorskan). I tätt befolkade distrikt får man räkna med att mödrarnas och barnens besök på stationen bliva relativt täta, i gle- sare befolkade områden åter lära mödrarna i stor utsträckning komma att för barnavården vända sig till närmast boende distriktssköterska och mera sällan till barnavårdsstationen. I sådana områden torde hembesök av skö- terska bliva det vanligaste förfarandet, i synnerhet under den kallare års- tiden.

Såsom huvudmän för ifrågavarande verksamhet föreslår medicinalstyrel- sen landstingen och icke-landstingsstäderna. Statsbidrag avses skola utgå till värden med belopp, som angivas nedan. Beträffande ledningen av den förebyggande verksamheten bör som villkor för statsbidrags utgående upp- ställas, att ett landstingets organ (distriktsvårdsstyrelsen) övertager lednin- gen av vården eller för icke-landstingsstäder ett stadens eget organ. För statsbidrag skulle vidare fordras, att vederbörande huvudman framlägger en plan för vårdens påbörjande och utbyggande respektive fortsatta bedri- vande. Enligt medicinalstyrelsens uppfattning böra därvid de första åtgär- derna inrikta sig på inrättande av centraler på lämpliga orter och på sta- tioner i glest befolkade och fattiga trakter, där behovet av denna förebyg- gande vård är mycket stort. Från så att säga centrum och från periferien kan därefter utbyggandet av verksamheten äga rum. Den takt, i vilken ut- vecklingen av vården kan ske, är bl. a. i mycket hög grad beroende av di- striktssköterskeorganisationens ställning inom respektive landstingsområden. Distriktssköterskorna äro de, som i mycket väsentliga delar skola bära upp och stödja denna förebyggande vård i vad den avser barnen. Medicinalsty- relsen förutsätter, att styrelsen erhåller bemyndigande att utfärda direktiv och anvisningar rörande planens närmare detaljer och att även i fortsätt- ningen stå som ledare av hela mödra- och barnavårdsorganisationen.

Beträffande vårdens utbyggande framhåller medicinalstyrelsen som ange- läget, att den, som företräder landstinget på detta område, söker utnyttja de anordningar, som redan existera och befinnas för sin uppgift dugliga, samt att i möjligaste mån bevara och stimulera det enskilda intresset för ifrågavarande verksamhet. Det skulle sålunda enligt styrelsens förmenande icke möta något som helst hinder, att enskilda föreningar eller stiftelser, som driva barnavårdscentraler, få åtnjuta bidrag av det allmänna.

I avseende å vårdens omfattning syftar medicinalstyrelsens ifrågavarande förslag till, vad angår mödravården, att denna skall bliva tillgänglig för varje kvinna, som vill begagna sig av densamma. Beträffande den förebyg— gande barnavården åter har styrelsen ansett sig böra föreslå, att den stats- understödda tillsynen till en början skall avse det första levnadsåret. Det vore emellertid med största tvekan, som styrelsen föresloge denna tidsgräns. Starka medicinska skäl talade nämligen för att vården omfattade även andra levnadsåret. Det borde därför vara vederbörande läkare medgivet, att om han finner, att barnets hälsotillstånd så fordrar, tillåta detsamma stå under fortsatt tillsyn av ifrågavarande art även efter den tid, som ansetts böra vara regel. Styrelsen hade för övrigt funnit angeläget betona, att den före- slagna verksamheten beträffande barnavården vore att beteckna endast som en början till den omvårdnad av individen, som ur socialhygienisk synpunkt kan anses påkallad. Avbrott i barnets övervakning kunde nämligen icke an- ses ha sin grund i några biologiska företeelser eller förhållanden. Praktiska olägenheter av ett sådant avbrott hade också givit sig tillkänna. Olägenhe- ten vore måhända lika märkbar, då det gäller barnets psyke som dess so- matiska utveckling. Såsom nedan angives har medicinalstyrelsen sedermera i skrivelse till befolkningskommissionen den 30 oktober 1935 föreslagit en viss ökad omfattning av denna förebyggande barnavård.

Beträffande kostnaderna för den förebyggande mödra- och barnavården skulle dessa fördelas mellan staten och huvudmannen: landstingen och icke- landstingsstäderna, de förra obetaget att träffa överenskommelse om kost- nadernas fördelning med de primärkommuner, dit centraler förläggas, och båda grupperna med stiftelser, föreningar eller enskilda. Här åsyftas när- mast lokalhyror och dylikt.

Statsbidrag borde utgå till dels inredning och utrustning av centraler av typerna I och II med 50 procent av den verkliga kostnaden, dock högst med 1 000 kr., dels täckande av driftkostnaderna för verksamheten i dess helhet. Då antalet dylika centraler beräknats till 115, skulle förenämnda engångs— kostnad uppgå till 115 000 kr., vartill komme omkring 35 000 kr. för upp- lysningsverksamhet.

Läkarnas arbete vid centraler av typerna I och II anser medicinalstyrelsen böra beräknas efter 15 kr. per mottagning men bestämmas till visst belopp per är, exempelvis 1 500 kr. om två mottagningar anordnas i veckan, och 2 000 kr. om mottagningarna skola vara tre i veckan. Beträffande centraler med ett mindre antal mottagningar än nyss nämnts skulle det ankomma på medicinalstyrelsen att efter nyss angiven beräkningsgrund fastställa ifråga- varande arvode. De vid centralerna anställda sköterskornas löner skulle ut- göra minst de förmåner, som utginge till en distriktssköterska, eller 1 000 kr. jämte ålderstillägg. Medicinalstyrelsen anser emellertid, att helt statsbidrag icke behöver utgå till barnmorska eller sjuksköterska, som tjänstgör på mödracentral av typ I, enär dessa funktionärer undantagslöst lära komma att utföra arbete i stor utsträckning för sjukhusets egen del. Med hänsyn till svårigheten för distriktsbarnmorskorna att utfå taxeenlig ersättning av me- dellösa och mindre bemedlade för biträde vid den förebyggande mödravår- den, har det synts medicinalstyrelsen lämpligt, att distriktsbarnmorska åläg- ges att utföra förenämnda arbete i sin bostad kostnadsfritt mot det att hen- nes kontanta lön höjes med 100 kr. årligen, att utgå av statsmedel.

Nu nämnda arvoden till läkarna samt till sköterskorna intill ett belopp av 1 000 kr. jämte ålderstillägg skulle utgå av statsmedel, och medicinalstyrel- sen har vad angår de årliga kostnaderna vid centraler av typ I och typ II beräknat det erforderliga statsbidraget till 351 750 kr. För distriktsbarn— morskornas medverkan i förvården erfordrades ett årligt statsbidrag av 180 000 kr., beräknat efter 1 800 barnmorskor.

Antalet vårdstationer (typ III) har beräknats till 250 för hela landet. Lä- karen för dylik station skulle uppbära en ersättning av statsmedel med 15 kr. per mottagning. I medeltal har beräknats ett läkararvode per år av 300 kr. Den årliga kostnaden för vårdstationerna, att utgå av statsmedel, har beräknats till högst 75 000 kr. Därtill komme ett belopp av 5 000 kr. såsom arvode till distriktsbarnmorskor, vilka komma att medverka i den fö- rebyggande barnavården.

Medicinalstyrelsen har därjämte räknat med statsbidrag till sköterskornas eventuellt barnmorskornas besök i barnens hem, vilka besök vore erforder- liga för en tillfredsställande övervakning av barnen, särskilt i de landsdelar. där bebyggelsen är gles och klimatet kallt. Statsbidraget borde icke utgå för städer, köpingar och municipalsamhällen utan avse endast landsbygden. Enligt styrelsens åsikt är en lämplig beräkningsgrund för ifrågavarande bi- drag det antal å landsbygden boende barn, som äro anslutna till den före- byggande vården. Med hänsyn till den så vitt skilda befolkningstätheten i landets olika delar anser styrelsen fullt bärande skäl tala för att statsbidra— get per barn beräknas olika för olika delar av riket, samt föreslår, att riket indelas i tre regioner: 1) Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län, 2) Västernorrlands, Gävleborgs, Kopparbergs och Värmlands län samt 3) de öv-

riga länen i riket. Lämpligen torde det årliga bidraget per barn utgå för region 1) med två kronor, för region 2) med en krona femtio öre samt för region 3) med en krona per barn, boende ä landsbygden. Hela antalet barn, födda å landsbygden, uppgick år 1933 till 9 736 i region 1, 13 066 i region 2 och 38 325 i region 3 eller sammanlagt 61 127. Av dessa hava 30 0/o antagits giva anledning till hembesök, för vilka erfordrades ett årligt statsbidrag en- ligt ovan angivna grunder på tillhopa 23 500 kr. eller i runt tal 25 000 kr.

Som en sammanfattning beträffande de ifrågasatta statsbidragen framhål- ler medicinalstyrelsen, att organisationen av förebyggande mödra- och barna- vård kommer att träda i kraft stegvis inom ett flertal län, varför man icke behöver räkna med, att hela det beräknade årliga driftbidraget blir erforder- ligt de två första åren. Första året skulle man sålunda utan att hålla beräk- ningarna i underkant kunna begränsa de erforderliga beloppen till 500 000 kr., därav 125000 kr. till engångsavgifter inklusive 35000 kr. för upplys- ningsverksamhet, 300 000 kr. till centraler av typerna I och 11 samt 75 000 kr. till läkararvoden, hembesök m. m. vid vårdstationerna, ävensom till 120 000 kr. till ökning av distriktsbarnmorskornas löner. Andra året skulle erfordras dels som förut 375 000 kr. respektive 120 000 kr., dels ock höjning med 110000 kr. respektive 25000 kr. Tredje året skulle erfordras högst 455 000 kr. respektive 180 000 kr. eller tillhopa högst 635 000 kr.

Medicinalstyrelsen har i sitt förslag upptagit till diskussion frågan, huru- vida denna förebyggande vård skall för klientelet vara kostnadsfri eller icke, samt anför i detta avseende följande: »Skäl tala både för och emot avgif- ters införande. Det kan först och främst anföras, att det kan vara omoti- verat att samhället påtager sig utgifter, som den enskilde väl har möjlighet att bestrida. Det må emellertid härvid erinras, att det antal bättre ekono- miskt situerade, som kommer att utnyttja denna vård, antagligen blir rela- tivt litet och att flertalet faller inom grupperna mindre bemedlade och medel- lösa. Under sådana omständigheter lärer det icke komma att spela någon nämnvärd roll, om en betalningsskyldighet införes för den mera bemedlade. Svårigheten att fastställa en gräns för betalande och icke betalande är ett ytterligare och ännu starkare skäl emot att fastställa avgifter. Sättes gränsen så lågt, att det kan tänkas, att det allmännas kostnader komma att nämn- värt reduceras, skulle en sådan åtgärd komma att verka återhållande och vä- sentligt minska de rådfrågandes antal. Det får icke släppas ur sikte, att det här icke är fråga om sjukvård och alltså icke om fall, där den, som har om- vårdnaden om barnet, känner sig pliktig att snarast möjligt söka hjälp. Om- vårdnaden avser väsentligen friska barn, och det ligger nära till hands att antaga, att man skulle anse kostnaderna för en sådan vård vara av' det slag, som utan våda eller olägenhet kan inbesparas. Detsamma gäller mödravår- den. Utav de skäl, som nu anförts, vill styrelsen avråda från att obligato- riska avgifter införas. Det skulle sålunda icke bliva huvudman, som vill åt- njuta statsbidrag, medgivet att föreskriva avgiftsplikt. Detta bör å andra sidan icke utgöra hinder för att helt frivilliga avgifter må förekomma, gi- vetvis under det villkor att de på så sätt influtna medlen upptagas i veder- börande anstalts (centrals eller stations) budget. Någon personlig ersättning utöver avlöningen till läkare, sköterska eller barnmorska borde däremot un- der alla förhållanden icke få förekomma. Vad som nu anförts om barnavår- den gäller enligt styrelsens förmenande också mödravården.»

E_n_inom medicinalstyrelsen upprättad promemoria Över de yttranden, som avg1v1ts med anledning av medicinalstyrelsens nu refererade förslag till före- byggande mödra- och barnavård, återgives här nedan.

4—360630

över inkomna remisser beträffande medicinalstyrelsens utlåtande och förslag angående förebyggande mödra- och barnavård i de punkter, som beröras i medicinalstyrelsens föreliggande skrivelse.

De inkomna svaren innebära i stort sett ett nästan enhälligt tillstyrkande av medicinalstyrelsens förslag. Så tillstyrkes detta helt och hållet eller i huvud- sak av följande:

länsstyrelsen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jön- köpings, Kronobergs, Gotlands (anser bidrag för hembesök, 1 krona, för li- tet), Kalmar (särskild föredragande inom landstingets förvaltningsutskott), Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus (ändrin- gar föreslagna), Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län;

samtliga förste provinsialläkare i samma län; landstingen eller deras förvaltningsutskott i samma län med undantag av Kalmar läns södra landstingsområde och Hallands läns (Malmöhus läns landsting tveksamt, Göteborgs och Bohus läns landsting under ändringsför- slag);

stadsfullmäktige i Malmö, Norrköping, Gävle och Hälsingborg med förste stadsläkare jämte hälsovårds- och barnavårdsnämnder samt drätselkammare i samma städer;

svenska landstingsförbundets styrelse (med stora restriktioner); svenska stadsförbundets styrelse; svenska landskommunernas förbund; Sveriges läkarförbunds centralstyrelse; svenska sköterskeföreningen; svenska barnmorskeförbundet (såsom ett provisorium); statskontoret (statsbidrag endast för landstingen; vissa reservationer för ar- vodesberäkning) ;

socialstyrelsen (högre anslag erforderliga).

Kalmar läns södra landsting anser, att ärendet bör upptagas till behandling i samband med andra frågor, som avse att sammanföra de olika frågorna rörande den förebyggande vården till en enhetlig organisation.

Malmöhus läns landsting anser, att ifrågavarande verksamhet i viss män kan vara behövlig. Vill icke helt avstyrka bifall till förslaget (41 röster mot bifall och 31 för bifall).

Hallands läns landsting anser förslaget för vittgående. Vid sin tillstyrkan hava flera av de svarande fäst särskilda önskemål. Så betonar svenska stadsförbundets styrelse och Östergötlands läns landstings förvaltningsutskott önskemål att ifrågasatt upplysningsverksamhet ledes centralt och helt bekostas av statsmedel. Även svenska landstingsförbundets styrelse betonar vikten av upplysningsverksamhet, samt tillråder varsamhet v1d organisationens utbyggande och högre statsbidrag än som föreslagits.

_ I fråga om avgifters upptagande vid centralerna gå uttalandena i olika riktningar. Fordran på avgiftsfrihet tillstyrkes såsom villkor för statsbidrag av svenska stadsförbundets styrelse (kombinerat med förbud mot frivilliga avgifter), så även av länsstyrelsen i Jönköpings län. Statsbidrag, i så fall med förbud mot frivilliga avgifter, tillstyrkes med tvekan av länsstyrelsen i Gotlands län. För avgifters upptagande uttalar sig länsstyrelsen i Stock- holms län och Sveriges läkarförbunds styrelse, förste provinsialläkaren i Stockholms län samt Stockholms läns landsting.

Beträffande resebidrag anser länsstyrelsen i Gotlands län, förvaltningsut-

skottets sjukvårdsavdelning i Göteborgs och Bohus län och förste provin- sialläkaren i Gävleborgs län (med tvekan) dem för knappt tilltagna och svenska stadsförbundets styrelse anser dem i vissa fall böra utgå även i stad. Ersättning för distriktsbarnmorskornas resor bör utgå av statsmedel helt el- ler delvis, anser förste provinsialläkaren i Jönköpings län.

Ett större antal stationer påyrkas av förste provinsialläkaren i Värmlands län och av Västerbottens läns landsting.

Sveriges läkarförbund påyrkar dels ett större antal mottagningar och dels en decentralisation av stationerna i vidsträckta och glest befolkade distrikt till samtliga provinsialläkares vanliga mottagningsställen inom distriktet och behövliga andra platser.

Av flera anses det förmånligt om barnmorskorna kunna i större utsträck- ning engageras i förvård och eftervård. Denna frågas betydelse för barn- morskeväsendets fortbestånd betonas av förste provinsialläkaren och läns- styrelsen i Uppsala län. En bättre utbildning för barnmorskorna ifrågasät- tes i detta sammanhang av svenska barnmorskeförbundet och Gotlands läns landsting samt länsstyrelsen i Gotlands län. Förste provinsialläkaren i Värm— lands län föreslår höjda kompetensfordringar för inträde till barnmorskesko- lan. Förste provinsialläkaren i Örebro län önskar dels sjuksköterskeutbild- ning såsom grund för specialutbildningen, dels statsbidraget till distrikts- barnmorskorna höjt till 450 kr., och Örebro läns landsting anser, att barn- morskornas arvode bör utgå med 200 kr.

Första undersökning av den havande kvinnan bör göras av läkare, anse förste provinsialläkarna i Värmlands och Norrbottens län, av barnmorska anser länsstyrelsen i Norrbottens län.

Statsbidrag bör utgå ej blott till landstinget för av detsamma drivna barn— bördsanstalter utan även till enskilda, med vilka landstinget träffat uppgö- relse. Barnmorskedistrikts omreglering viktig.

Barn böra övervakas å centraler ända upp till skolåldern (förste provin- sialläkaren i Norrbottens län).

Statsbidrag bör utgå till byggande och drift av barnavdelningar vid lasa- retten (förste provinsialläkaren i Norrbottens län).

Centraler av typ II passa ej (förste provinsialläkaren i Norrbottens län), bättre med typ III. Liknande anförts av landstinget i Västerbottens län. Mottagning vid typ II bör hållas minst 3 gånger i veckan (förste provinsial- läkaren i Norrbottens län).

Varje barn bör besökas i hemmet av sköterskan (förste provinsialläkaren i Norrbottens län).

Svensk sjukvårdsförening har framhållit, att en minimilön på 2 000 kr. med tre ålderstillägg på 150 kr. förefölle mer svarande till befattningshavar- nas utbildning, arbetsuppgifter och ansvar.

Av de nu återgivna yttrandena framgår, att förslaget i stort sett nästan enhälligt tillstyrkts, ehuruväl i flera fall särskilda önskemål framförts be- träffande vissa detaljer i detsamma.

Då befolkningskommissionen nu går att taga ställning till frågan om sta- tens medverkan till anordnande av en förebyggande mödra- och barnavård, får kommissionen som sin övertygelse uttala, att ett allmänt anordnande av en dylik vård skulle bliva av stort värde såsom ett viktigt led i statens be- folkningspolitiska strävanden.

Det synes kommissionen intet tvivel underkastat, att icke en rätt lagd och för alla kvinnor lätt tillgänglig moderskapsvård komme att spara många liv, som eljest skulle gå förlorade detta gäller såväl modern som fostret -— samt förebygga sjukdoms- och klenhetstillstånd hos modern, vilka skulle få

en bestående verkan på hennes hälsotillstånd. Att hälsokontroll för blivan- de mödrar kan bidraga till att sänka mödradödligheten vid barnsbörd är en allmän uppfattning. Till belysande av denna fråga har kommissionen med bistånd av medicinalstyrelsen inhämtat uppgifter om dödsorsakerna vid dödsfall i samband med barnsbörd å lasarett med respektive utan barnbörds- avdelning och ä sjukstugor under åren 1932—1934. Undersökningen har gi- vit vid handen, att av 315 dödsfall 88 eller 28 procent föranletts av eklampsi (förlossningskramp) och 62 eller 20 procent av septikämi (allmän blodför- giftning). Man har all anledning att räkna med, att flertalet dödsfall i eklampsi kunna undvikas med hjälp av en genomförd och fullgod förebyg- gande mödravård. Även dödsfallen på grund av allmän blodförgiftning torde komma att minska i antal genom dylik vård, t. ex. genom ett förebyggande av den höggradiga blodbrist, som i många fall är en orsak till nedsatt mot— ståndskraft mot infektioner vid förlossning. I ovannämnda undersökning angives sådan blodbrist i flera fall av allmän blodförgiftning såsom bidra- gande dödsorsak. Aven beträffande önskvärdheten av att ytterligare sänka spädbarnsdödligheten — fortfarande avlida omkring 3 är 4 procent av har- nen under första levnadsåret synes redan vunnen erfarenhet tala för att en rådgivande spädbarnsvård i den riktning, som ovan föreslagits, komme att medverka till att rädda många späda liv. Med hänsyn till den förefint- liga låga fruktsamheten hos befolkningen måste särskilt de åtgärder, som kunna förutsättas verka minskande på spädbarnsdödligheten, betraktas som ett samhällsintresse av största vikt.

Frånsett betydelsen av den ifrågasatta verksamheten såsom livssparande samt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande må även framhållas dess betydelse ur bland annat ekonomisk synpunkt. Erfarenheten visar -—— och kommissionen vill härvid särskilt hänvisa till resultaten av barnavårdscen- tralernas verksamhet i Göteborg _— att en rådgivande spädbarnsvård medför minskade utgifter i fråga om sjukhusvård och överhuvud taget sjukvård för dessa barn, så att kostnaderna för en dylik verksamhet enbart ur denna synpunkt med fog kunna anses bliva täckta. Därjämte föreligga starka skäl att antaga, att dess hälsovårdsfrämjande verkan så småningom kommer att giva sig tillkänna på flera områden av hälsovården, ehuruväl det ställer sig svårt att härvid framlägga påtagliga bevis. Kommissionen vill endast fram- hålla, vilken betydelse en allmänt genomförd förebyggande mödra- och späd- barnsvård kommer att få för skyddande av barnens tänder, och kommis- sionen erinrar, att statens medverkan till genomförande av en allmän skol- tandvård för närvarande är aktuell.

Efter att sålunda hava framhållit betydelsen av ifrågavarande verksamhet går kommissionen att taga ställning till medicinalstyrelsens ovan refererade förslag angående förebyggande mödra- och barnavård den 4 april 1935. Kommissionen anser sig kunna biträda detta förslag, dock med nedanståen- de jämkningar-beträffande organisationens utbyggnad.

Den ifrågasatta vården består av tvenne på sätt och vis skilda verksam- hetsgrenar, den förebyggande mödravården och den förebyggande barna— vården. Medicinalstyrelsens förslag till en differentiering av verksamheten på fristående centraler av typ I innebär också, att den ena vårdformen anses kunna utövas oberoende av den andra.

Beträffande den förebyggande mödravården föreligga redan nu förutsätt- ningar för dess genomförande i full utsträckning för hela landet, i det att befattningshavare för dess utövande äro tillgängliga. Vad åter angår den förebyggande barnavårdsverksamheten är så icke fallet. I denna del grun- das medicinalstyrelsens förslag på distriktsvården i den form, som godtagits av 1935 års riksdag. Då distriktssköterskors anställande emellertid icke är

obligatoriskt, torde man få räkna med att det måste förflyta en ganska be- tydlig tid, innan samtliga landsting ställt sig som huvudmän för distrikts- vård i denna form. Jämväl må framhållas, att det för sistnämnda vård, därest fråga vore om dess omedelbara genomförande i hela landet, för när- varande saknas tillräckligt antal befattningshavare. Genom riksdagens be- viljande av medel till en utökad verksamhet vid statens distriktssköterske- skola kommer visserligen denna svårighet att under de närmaste 10 51 15 åren bortfalla. I detta sammanhang må också framhållas, att medicinal- styrelsen föreslagit, att distriktsvård'sstyrelsen skall bliva det landstingsor- gan, som skulle få sig anförtrott uppgifterna att uppgöra plan för vårdens uppbyggande och bedrivande samt att utöva det närmaste inseendet över mödra- och barnavårdens handhavande. Med hänsyn till vad nyss anförts, att distriktsvårdens genomförande inom landstingsområde icke är obliga- toriskt, kan man icke med någon säkerhet bedöma, i vilken utsträckning det kommer att finnas distriktsvårdsstyrelser under de närmaste åren. Visser- ligen torde man kunna antaga, att ett väl tillmätt statsbidrag för en före- byggande mödra- och barnavård i och för sig kommer att påskynda di- striktsvårdens införande enligt den nya kungörelsen. Emellertid är nyss- nämnda förebyggande vård av sådan betydelse ur hälsovårdssynpunkt, att för denna verksamhets genomförande icke bör uppställas som oeftergivligt villkor förefintligheten av en omorganiserad distriktsvård. I överensstäm- melse härmed bör ledningen av verksamheten kunna överlämnas till annat landstingsorgan, lämpligen barnmorskestyrelsen. I detta sammanhang vill kommissionen uttala önskvärdheten av att kvinnor på flera håll än hittills bliva ledamöter i barnmorskestyrelser.

Då förebyggande mödra- och barnavård uppenbarligen hava nära berö- ringspunkter med varandra, synes det önskvärt, att de utbyggas samtidigt. Nödvändigt torde detta dock icke vara. Enligt kommissionens uppfattning kan en förebyggande mödravård utan olägenhet anordnas såsom en första utbyggnadsetapp av ifrågavarande verksamhet. Härför talar ock den om- ständigheten, att det för detta ändamål redan finnes erforderligt antal kraf- ter disponibla, nämligen distriktsbarnmorskorna. Då flertalet av dessa be- fattningshavare på grund av omständigheter, som vidrörts i annat samman- hang, sedan länge saknat tillräckligt arbete, synes det kommissionen vara en ändamålsenlig åtgärd, att distriktsbarnmorskorna i första hand utnytt- jas såsom biträden vid den i den förebyggande mödravården ingående råd- givningen åt den havande kvinnan. Kommissionen har också vid behand- lingen av frågan om omorganisation av distriktsbarnmorskeväsendet räk- nat härmed. Det skulle sålunda ankomma på varje distriktsbarnmorska att lämna fri förvård ät havande kvinnor. I den mån organisationen av den förebyggande mödravården genomföres inom ett sjukvårdsområde, skall gi- vetvis distriktsbarnmorskas verksamhet i denna del inordnas i sagda före- byggande verksamhet.

I den mån en förebyggande barnavård kan anslutas till mödravården, bör den hälsovårdande tillsynen av barnen samtidigt genomföras. Med hän— syn till att denna senare verksamhet enligt medicinalstyrelsens förslag i hu- vudsaklig grad knutits till distriktsvården, synes emellertid dess stegvisa ut- byggnad komma att, åtminstone inom flertalet landstingsområden, ske på längre sikt. Medicinalstyrelsen har framhållit, att distriktssköterskorna äro de, som i mycket väsentliga delar skola bära upp och stödja denna före- byggande vård i vad densamma avser barnen, men har samtidigt anfört, att som en tillfällig anordning skulle kunna godtagas, att en dugande barn,- morska finge en distriktssköterskas uppgifter inom den förebyggande barna- vården sig anförtrodda.

Kommissionen har i detta senare hänseende tagit i övervägande, huruvida icke distriktsbarnmorskorna, i större utsträckning än vad medicinalstyrelsen avsett, skulle kunna beredas arbete jämväl på detta område. Vid behand- lingen i riksdagen av medicinalstyrelsens förslag angående statsbidrag till avlöning åt distriktssköterskor m. m. (stat. off. utr. 1934: 9) framfördes den- na tanke frän flera håll. Kommissionen tillåter sig också erinra om sam- mansatta stats- och andra lagutskottets uttalande i sitt utlåtande den 1 juni 1935 (nr 5) i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till änd- ring i hälsovårdsstadgan samt omorganisation av distriktsvården m. m., däri utskottet som sin mening framhöll, att utskottets tillstyrkande av det före- liggande förslaget icke finge anses innebära ett slutgiltigt ståndpunktstagan— de till gränsdragningen mellan barnmorskans och distriktssköterskans upp- gifter beträffande barnavården. Frägans definitiva lösning syntes utskottet böra anstå, intill dess medicinalstyrelsens förslag angående förebyggande mödra- och barnavård upptoges till prövning och avgörande.

Då samhället i distriktsbarnmorskeinstitutionen har ett stort antal be- fattningshavare, bland vilka det säkert finnes många, som med framgång skulle kunna användas även inom det förebyggande barnavårdsarbetet, finner kommissionen, att under viss övergångstid ifrågavarande barnmor- skor böra komma till användning i detta arbete i betydligt större utsträck- ning än vad som förutsatts i medicinalstyrelsens meromnämnda förslag. Särskilt synes detta bliva förhållandet, om därför lämpliga barnmorskor beredas tillfälle till en förbättrad utbildning i barnavård. När kommissio- nen i detta sammanhang talar om viss övergångstid, får kommissionen hän- visa till sitt förslag i kap. III angående barnmorskeutbildningen, varigenom barnmorskan avses erhålla en med distriktssköterskan likvärdig utbildning i fråga om kvalifikationer för handhavande av den förebyggande barnavår- den.

Kommissionen vill sålunda föreslå, att genom statens försorg komplet- teringskurser i barnavård anordnas för de barnmorskor, som äro lämpliga för och komma att användas i det förebyggande barnavårdsarbetet. Kom— missionen har icke närmare ingått på dessa kursers omfattning men har tänkt sig, att den erforderliga påbyggnaden av barnmorskans föregående utbildning på området i fråga skulle kunna begränsas till en tid av högst en månad. Även inom en dylik kort tid synes med en väl avvägd under- visning barnmorskan kunna bliva förtrogen med de huvudsakliga upp- gifter inom den förebyggande spädbarnsvården, som skulle göra henne läm- pad att under läkares ledning biträda vid den hygieniska tillsynen av späd- barnet. Kommissionen anser sig i detta sammanhang böra erinra om, att nu ifrågasatta kompletteringskurser till sitt syfte motsvara de komplette- ringskurser för i tjänst varande distriktssköterskor, som erhållit dispens från genomgående av statens distriktssköterskeskola, vilka anordnats i avsikt att göra dessa sköterskor mera lämpade för det utökade socialhygieniska arbete (jämväl barnavård), vilket komme att falla på dem vid omorganisa- tionen av distriktsvården.

En närmare utformning av de ovan föreslagna kompletteringskurserna för distriktsbarnmorskor samt deras anordnande synas böra ankomma på medi- cinalstyrelsen. Barnmorska, som antages som biträde i en statsunderstödd förebyggande barnavård, skulle vara skyldig att efter medicinalstyrelsens anvisning genomgå dylik kurs. Vad angår undervisningen, som skulle vara avgiftsfri för deltagarna, torde det ligga närmast till hands, att denna med- delas i samband med undervisning i spädbarnsvård och social barnavård vid barnmorskeläroanstalterna i Stockholm och Göteborg. Antalet kurs- deltagare synes icke böra överstiga 20 per kurs. Beträffande stipendier till

de deltagare, som äro i behov därav, förutsätter kommissionen, att lands- tingen komma att bevilja dylika, i likhet med vad som nu är fallet till deltagarna i distriktssköterskornas ovan omnämnda kompletteringskurser. Arvoden till lärare m. m. torde kunna beräknas till 1 500 kr. per kurs eller sammanlagt 3 000 kr. för ett budgetår, om tvenne kurser anordnades årligen. Antalet erforderliga kurser torde för närvarande icke kunna närmare an- givas, då man nu icke kan förutsäga den hastighet med vilken den före- byggande barnavården kommer att utvecklas. Kursernas antal kommer där- för att stå i proportion till antalet befattningshavare, som bliva anställda i det förebyggande barnavårdsarbetet. I sitt förslag har medicinalstyrelsen räknat med att 25 barnmorskor skola deltaga i nämnda arbete och upp- tagit ett förslagsanslag på 5 000 kr. för nästa budgetår såsom ersättning för barnmorskornas medverkan i detta avseende. Detta belopp har dock av medicinalstyrelsen uppgivits vara i hög grad approximativt. Enligt kom- missionens uppfattning borde det icke möta några svårigheter att finna åtskilliga distriktsbarnmorskor inom varje landstingsområde, som äro lämp- liga för sagda uppgift. Man lärer därför kunna räkna med att minst 200 dylika befattningshavare kunna komma i fråga för sagda verksamhet under de närmaste åren. Med en beräkning av ett årsarvode på i genomsnitt 200 kr. för varje, synes det av medicinalstyrelsen upptagna förslagsanslaget för barnmorskornas medverkan i barnavårdsarbetet böra höjas till 40 000 kr. per år. Under förutsättning att ifrågavarande verksamhet kan börja den 1 januari 1938, kommer hela nämnda belopp icke att vara erforderligt förrän tidigast budgetåret 1938/ 1939.

I fråga om statsbidrag till resekostnader för hembesök hos spädbarn vill kommissionen ansluta sig till medicinalstyrelsens förslag under framhållan- de av att dylika hembesök helt säkert äro nödvändiga för ett framgångs- rikt genomförande av den förebyggande barnavårdsverksamheten.

Vid bestämmandet av sättet för statsbidragets utgående har kommissio- nen, i syfte att förenkla beräkningarna, icke såsom grund för statsbidraget angivit de av medicinalstyrelsen föreslagna beloppen av respektive 2 kr., 1 kr. och 50 öre samt 1 kr. för 30 procent av spädbarnen inom visst område utan i stället omräknat nyss angivna belopp på hela antalet barn, varigenom alltså för region 1 skulle utgå 60 öre, för region 2 45 öre och för region 3 30 öre för varje spädbarn inom respektive område.

Kommissionen är väl medveten om att det föreslagna sättet att beräkna resekostnadsersättning _ icke efter de verkliga resorna utan efter en ab- strakt beräkningsmetod ej överensstämmer med gängse principer. Me- toden måste dock anses medföra praktiska fördelar framför detaljerad redo- visning av resorna. Kommissionen anser sig kunna rekommendera detta förfaringssätt särskilt på den grund, att ifrågavarande statsbidrag ansetts komma att svara mot blott en mindre del av de verkliga resekostnaderna.

Såsom garanti för statsbidragets behöriga användning har kommissionen emellertid föreslagit, att i villkoren för bidragets utgående utsäges, att det på angivet sätt beräknade statsbidraget icke må utgå med högre belopp än hälften av den verkliga kostnaden för sammanlagda antalet av ifråga- varande resor, varom givetvis vid rekvisition av statsbidraget uppgift bör amnas.

Vad nu anförts angåendeen friare utbyggnad av den förebyggande mödra- och barnavården samt distriktsbarnmorskornas utökade medverkan jäm- väl i den senare vårdgrenen finner kommissionen icke i princip utgöra något - avsteg från de riktlinjer för vårdens utbyggnad, som medicinalstyrelsens för- slag innebär. I likhet med medicinalstyrelsen vill kommissionen förorda, att såsom villkor för statsbidrag bör fordras, att vederbörande huvudman fram-

lägger en plan för vårdens påbörjande och utbyggande, respektive fortsatta bedrivande. Kommissionens förevarande förslag, att distriktsbarnmorska även skall kunna deltaga i spädbarnstillsynen, öppnar möjlighet för en snab- bare utveckling av denna förebyggande vård. Enligt kommissionens upp- fattning kan barnmorskan efter genomgående av ovan föreslagna komplet— teringskurs i barnavård ans-es besitta tillräckliga kunskaper för att biträda i nämnda arbete. Härvid bör också framhållas, att det endast gäller en viss övergångsperiod, som till sin längd torde sammanfalla med den erforderliga tiden för att utbilda ett tillräckligt antal för ifrågavarande vård fullt kompe- tenta befattningshavare. Såväl denna anordning att låta distriktsbarnmor- skorna i viss utsträckning deltaga i den förebyggande spädbarnstillsynen som kommissionens förslag, att barnmorskorna hädanefter skola erhålla en med distriktssköterskorna jämförbar utbildning, kommer att medverka till att nuvarande motsättningar mellan dessa bägge grupper befattningshavare, i fråga om deras medverkan i barnavårdsarbetet, utjämnas och så småning- om försvinna.

På framställning av befolkningskommissionen uppdrog Kungl. Maj:t den 16 augusti 1935 åt medicinalstyrelsen att verkställa en förberedande under— sökning rörande barns och ungdoms hälsovård, innefattande dels en utred- ning angående de åtgärder i nämnda avseende, som enligt nu gällande be- stämmelser vidtagas särskilt från det allmännas sida, dels ock en plan för för- bättring i de hänseenden, sådan befinn-es vara av behovet påkallad. Med anledning av det sålunda lämnade uppdraget har medicinalstyrelsen i en vid förevarande betänkande såsom bilaga fogad skrivelse till befolknings- kommissionen den 30 oktober 1935 inledningsvis meddelat, att styrelsen se— nare komme att giva en mera fullständig översikt över barnaålderns hälso- vårdsförhållanden med utredning och förslag att avhjälpa de brister, som härutinnan förefunnes. Denna översikt måste emellertid kombineras med en mera omfattande utredning rörande den allmänna hälsovårdens ända- målsenliga organisation överhuvud taget, vilken utredning dock till följd av dess omfattning krävde, att särskild arbetskraft anställdes inom styrelsen, varom styrelsen komme att göra vederbörlig framställning. Bland förslag, som vore av den natur, att de enligt styrelsens förmenande kunde och borde framföras redan till nästa riksdag, förordade styrelsen genomförandet av dess förslag till förebyggande mödra- och barnavård, dock med vissa ändrin- gar i och tillägg till förslaget, som betingades dels av det betydligt vidgade sammanhang, varuti frågan numera kommit, dels av remissvaren rörande detsamma.

Med anledning av i denna medicinalstyrelsens skrivelse utvecklade syn- punkter och framlagda förslag vill befolkningskommissionen anföra föl- jande.

Styrelsens ifrågavarande ändringar och tillägg innebära en väsentlig ut- ökning av centralernas och vårdstationernas verksamhet beträffande mödra- vården och spädbarnstillsynen samt en successiv påbyggnad av den senare med en hälsovårdande tillsyn av barnen i småbarnsåldern upp till skolål- dern, varjämte styrelsen föreslår statsbidrags utgående till en omfattande utbyggnad av medicinska barnavdelningar vid centrallasaretten inom varje län ävensom därtill anslutna konvalescenthem för barn. Härjämte föreslår - styrelsen statsbidrag till driftkostnaderna för barnsjukhusen och nämnda barnavdelningar samt konvalescenthem.

Med avseende å behövligheten av de sålunda föreslagna åtgärderna kan enligt kommissionens uppfattning icke råda någon som helst meningsskilj—

aktighet. De i dessa framställningar innefattade förslagen innebära uppen- barligen en följdriktig utveckling av mödra- och spädbarnsvården med hän- syn till den erfarenhet på området, som numera vunnits. Medicinalstyrel- sens tilläggsförslag rörande mödracentralernas arbete innebär, att barnmorska i regel skall avlägga ett besök i blivande barnaföderskas hem. Med tanke på att blivande mödrar, som anse sig friska, ofta torde underlåta att upp- söka läkare, finner kommissionen hembesöken vara en oundgänglig förut- sättning för ett allmänt genomförande av den förebyggande mödravård, vars stora betydelse kommissionen ovan framhållit. Barnmorskas resekostna- der för dylika hembesök måste givetvis, såsom föreslagits i fråga om hern- besök i samband med den förebyggande barnavården, gäldas av allmänna medel. Det synes kommissionen därjämte icke tillfredsställande, att en sak- kunnig hälsoövervakning av barnen upphör med spädbarnsåret. Utan tvi- vel äro barnen i småbarnsåldern i högre grad än i senare är särskilt mottag- liga för skadligheter av skilda slag och utsatta för sjukdomar, som, om de lämnas obeaktade, komma att medföra ett försämrat hälsotillstånd fram- deles. De kroppsfel och brister i ett normalt hälsotillstånd, som enligt ett stort antal skolundersökningar otvivelaktigt synas vanligt förekommande i vårt land, hade säkert icke fått ett sådant omfång, därest större omsorg äg- nats barnets hälsotillstånd ej endast under spädbarnsåldern men jämväl under småbarnsåldern. Barnsjukvårdens utbyggande är dessutom av sär- skild betydelse även i det avseendet, att den förebyggande barnavården först kommer till sin fulla rätt, då den kan stödja sig på anstaltsvården samt räk— na med dennas specialutbildade läkares medverkan.

För kommissionen står det emellertid klart, att en förebyggande verksam- het i fråga om vården av mödrar och barn redan av det omfång, som me- dicinalstyrelsen rekommenderat i sitt ursprungliga förslag, icke omedelbart kan genomföras över landet i dess helhet. Särskilt med hänsyn till de olika lokala förutsättningarna inom de skilda delarna av riket synes den före- slagna organisationen komma att utveckla sig efter skiljaktiga linjer inom olika län. En ur vårdsynpunkt ändamålsenlig plan för verksamheten kan icke definitivt utformas från början. Utbyggnaden kommer fastmera att ske successivt, allt efter det att erfarenheter vunnits på respektive områden. Man bör icke heller förbise, att det här gäller en verksamhet, som för större de- len av vårt land än så länge är främmande för befolkningen. Kommissio- nen anser sig av dessa skäl icke för närvarande kunna upptaga medicinal- styrelsens i dess ovannämnda skrivelse innefattade förslag om en utökning och påbyggnad av den ifrågasatta förebyggande vården av mödrar och barn.

Medicinalstyrelsens framställning om ett fast bidrag till täckande av kost- naderna för upplysningsverksamhet rörande barnens hälsovård, att utgå av statsmedel, vill kommissionen tillstyrka. Utan tvivel kommer en rätt lagd upplysningsverksamhet att bliva av den största betydelse för ett ändamåls— enligt uppbyggande och genomförande av ifrågavarande verksamhet. Det är därför angeläget, att denna del av arbetet snarast igångsättes. Kommis- sionen vill av denna anledning för nästa budgetår förorda det av medicinal- styrelsen för sagda ändamål begärda. beloppet av 50 000 kronor.

Frågan om statens övertagande av den upplysningsverksamhet, som nu nämnts, står i nära sammanhang med medicinalstyrelsens framställning om inrättandet av en socialhygienisk byrå inom ämbetsverket för handläggning av ärenden rörande mödraskydd, spädbarnsvård, småbarnsvård, skolbarns- vård och övriga frågor rörande socialhygienen. Denna framställning finner kommissionen fullt befogad. Det synes nämligen uppenbart, att därest stats- medel i allt större utsträckning ställas till förfogande för socialhygieniska ändamål, det ur statens synpunkt också är nödvändigt, att verksamheten i

sin helhet ställes under enhetlig ledning. Endast härigenom kan man för- vänta sig, att sagda vårdgrenar från början givas en ändamålsenlig utveck- ling och organisation och att bästa effekt av vården utvinnes. Kommissio- nen finner sålunda medicinalstyrelsens berörda framställning synnerligen beaktansvärd men anser denna fråga icke direkt falla inom ramen för det kommissionen givna utredningsuppdraget.

I fråga om medicinalstyrelsens förslag angående statsbidrag till utbygg- nad av medicinska avdelningar för barnsjukdomar vid centrallasaretten samt därtill anslutna konvalescenthem för barn ävensom statsbidrag till driftkost- naderna vid barnsjukhusen och förenämnda barnavdelningar och konvales- centhem finner kommissionen, att ett dylikt understöd från statens sida skul- le bliva av största betydelse såsom ett led i statens åtgärder för främjande av barnens hälsovård. Med hänsyn till de jämförelsevis stora kostnader, detta förslag komme att medföra och vilka kostnader i avsevärd mån komme att drabba landstingen, synes det emellertid kommissionen erforderligt, att hu- vudmännen för respektive sjukvårdsområden sättas i tillfälle att yttra sig över ifrågavarande utbyggnadsförslag, innan frågan upptages till närmare behandling.

Medicinalstyrelsens förslag, att fosterbarn böra obligatoriskt övervakas ge- nom barnavårdscentralerna, finner kommissionen visserligen i och för sig lämpligt, men kommissionen vill ifrågasätta, om icke en ändring i lagen om samhällets barnavård må anstå intill dess att barnavårdscentralernas verksamhet kommit mera allmänt i gång.

Kommissionen finner det sålunda nödvändigt, att frågorna rörande ytterli- gare åtgärder beträffande en förebyggande mödra- och barnavård utöver den plan, som medicinalstyrelsen framlagt i sitt förslag i ärendet den 5 april 1935, samt beträffande ett allmänt utbyggande av den medicinska barnsjukvården vid landstingens centrallasarett och i samband därmed upprättade konvale- scenthem för barn bliva föremål för fortsatt närmare övervägande. Kommissio- nen vill emellertid samtidigt betona, att de ifrågavarande spörsmålen äro av utomordentligt stor betydelse och att de framdeles, så snart ske kan, böra finna sin lösning.

KAP. III.

Barnmorskeutbildningen.

Vid fullgörande av sitt uppdrag att utreda frågan om förbättrade vård— möjligheter såväl vid barnsbörd som i fråga om späda barns vård har befolk— ningskommissionen funnit nödigt att upptaga till behandling jämväl frågan om en förändring och utvidgning av barnmorskeutbildningen.

I kap. I av förevarande betänkande har föreslagits, att förlossningsvården i dess helhet skall vara kostnadsfri. Detta innebär, på sätt i det föregående redan föreslagits, att barnmorsketaxan bortfaller och att distriktsbarnmor- skorna bliva helt avlönade befattningshavare. Det har under dessa förhål- landen synts kommissionen önskvärt, att distriktsbarnmorskorna för fram- tiden avlönas efter samma grunder som de med dem i viss utsträckning samarbetande distriktssköterskorna. Då en sådan lösning av barnmorskor- nas lönefråga för flertalet av dem skulle innebära en ökning av deras nu- varande inkomster, har man ansett sig till densamma lämpligen kunna knyta ett krav på ökad utbildning. Redan ur denna synpunkt ligger tanken på en jämförlig utbildning för de båda grupperna av befattningshavare nära till hands.

I kap. II av betänkandet har kommissionen i huvudsak tillstyrkt medici- nalstyrelsens utlåtande och förslag av den 4 april 1935 angående förebyg- gande mödra- och barnavård. Om barnmorskorna, som givetvis skola hand- hava mödravården, även bliva skickade att i samma utsträckning som di- striktssköterskorna taga del i barnavården, är detta praktiskt sett en stor vinst. Lokala lämplighetsförhållanden och hänsyn till arbetsfördelningen kunna under sådana omständigheter få avgöra, i vad mån denna verksam- het skall handhavas av distriktssköterska och barnmorska gemensamt eller av endera. Även med tanke på resor för hembesök måste en sådan fördel- ning av arbetet allt efter behovet anses lämplig. Barnmorskorna kunna emel- lertid deltaga i barnavården i nu avsedd utsträckning endast under förut— sättning, att deras undervisning i spädbarnsvård, barnsjukvård och social barnavård väsentligen utvidgas.

Kommissionen har i det föregående framhållit den tendens till en utveck- ling av den slutna barnbördsvården på bekostnad av den öppna, som sedan åtskilliga år förefinnes. Denna utveckling har till följd, att ett växande an- tal barnmorskor få sitt arbete förlagt inom en sjukvårds- eller barnbörds- anstalt. De på sådant sätt anställda barnmorskorna behöva den anstalts- vana och den träning i skötseln av en sjukavdelning, som sjuksköterskeut- bildningen giver. Efterfrågan från lasarettens sida på barnmorskeutbildade sjuksköterskor har också under de senaste åren väsentligt ökats. Om man alltså finner det önskvärt att hava tillgång till barnmorskor med sjukskö- terskeutbildning på större anstalter följer härav, att även barnmorskorna vid

mindre anstalter och i den öppna vården böra hava samma utbildning. Det är nämligen, såsom i kap. I framhållits, av största vikt, att en nära samver- kan ordnas mellan öppen och sluten vård med möjlighet till förflyttning av befattningshavare dem emellan. Med hänsyn till önskvärdheten av att öka barnmorskornas användbarhet i den slutna barnbördsvården är alltså en barnmorskeutbildning på grundval av sjuksköterskeskola att förorda.

För en kombinerad sjuksköterskebarnmorskeutbildning talar även den förkortning av utbildningstiden å barnmorskeläroanstalt, som därigenom möjliggöres. Vissa ämnen äro nämligen gemensamma för sjuksköterske- och barnmorskeundervisningen. Genom en sammanslagning av de båda ut- bildningsgrenarna kan dubbelundervisning undvikas. Redan nu erhåller en sjuksköterska en avkortning av lärotiden vid barnmorskeläroanstalten med 5 månader, motsvarande den tid, under vilken barnmorskeeleverna inhämta kunskaper i de ämnen, som ingå i sjuksköterskeskolans kursplan.

Av nu anförda skäl är en utvidgning av barnmorskeutbildningen och en nära anslutning av densamma till sjuksköterskeutbildningen önskvärd.

Tidpunkten för en dylik reform är även så till vida gynnsam som barn— morskeundervisningen i och för sig är i behov av en omläggning. Kommis- sionens tillkallade expert, överläraren vid barnmorskeläroanstalten i Stock- holm, professor B. Lundquist, har härom anfört följande.

»Den nuvarande undervisningsplanen för barnmorskeelever är ur peda- gogisk synpunkt icke lycklig. Utan att ingå på några detaljer må här en- dast framhållas en olägenhet. För utbildning under begränsad tid i ett rent praktiskt yrke, barnmorskans liksom sjuksköterskans, är det angeläget, att eleven inhämtar det teoretiska underlaget i god tid och under sådana för- hållanden, att hon har möjlighet att fullt tillgodogöra sig den praktiska un- dervisningen. För att så skall kunna ske har man vid t. ex. utbildningen av sjuksköterskor förlagt den teoretiska undervisningen till särskilda perioder av skoltiden, framför allt i dess början. Vid barnmorskeundervisningen där- emot meddelas den teoretiska undervisningen, enligt författningens föreskrif- ter, jämsides med det praktiska arbetet under hela lärotiden. Någon slags tidsindelning för teoretisk och praktisk undervisning är därför omöjlig, och utbytet av undervisningen äventyras i icke ringa grad härigenom. Med det nuvarande undervisningssystemet sammanhänger åtminstone till en viss grad ett intensivt utnyttjande av elevernas arbetskraft till icke ringa förfång för deras receptivitet. Barnmorskeundervisningen måste därför i grunden re- formeras.»

Frågan om en utvidgad barnmorskeutbildning, ansluten till sjuksköterske- utbildningen, har redan tidigare i olika sammanhang varit föremål för upp- märksamhet.

Diskussionen har därvid närmast rört sig om utbildningen av de barn- morskor, som äro anställda i sluten vård. Nämnas må sålunda, att vid sven- ska barnmorskeförbundets allmänna möte i Karlstad den 5 och 6 juli 1934 till behandling förekom följande av Uppsala barnmorskeförening framförda fråga: »Önskvärdheten av specialutbildning åt på barnsängsavdelningar tjänstgörande sköterskor och barnmorskor.» Vid svensk sjuksköterskeför- enings förtroendenämnds sammanträde den 16 februari 1935 diskuterades frågan om barnmorskeutbildning för sjuksköterskor. Vid samma förenings fullmäktigemöte i maj 1935 upplystes, att efterfrågan på sjuksköterskeutbil- dade barnmorskor vore ganska stor. Professor G. Petrén bestyrkte detta vad beträffade Södra Sveriges sjuksköterskehem (S. S. S. H.) och framhöll, att då nu behovet av på sådant sätt utbildade barnmorskor verkligen vore stort, borde utbildningen anpassas därefter. Under hand hade vissa riktlinjer upp— dragits, enligt vilka sjuksköterskeelever vid S. S. S. H. efter två år skulle få

övergå till en barnmorskekurs, omfattande ett och ett halvt år. Därefter skulle kompetens erhållas både som barnmorska och sjuksköterska.

Vid ett den 10 maj 1935 hållet sammanträde mellan representanter för Stockholms barnmorskesällskap och svenska barnmorskeförbundet angående eventuellt samarbete mellan barnmorskor och sjuksköterskor framgick av diskussionen, att samtliga funno det vara önskvärt att man finge en utbild- ning, omfattande tvåårig bottenkurs i vanlig sjuksköterskeskola med special- kurs för utbildning av barnmorskor under ytterligare ett eller ett och ett halvt år.

Slutligen må erinras om svenska barnmorskeförbundets skrivelse till Kungl. Maj:t den 1 augusti 1935, i vilken bland annat framhållits följande. I och med att barnmorskorna i vida större utsträckning än förut komme att få sitt arbete förlagt till anstalter, måste större krav ställas på deras kunskaper. Barnmorskan utbildades för närvarande med syfte att vinna kompetens för vården av normala förlossningsfall i hemmen; inträdde någon sjuklig rubb- ning, skulle patienten i regel Överföras till sjukvårdsanstalt. Det vore emel- lertid uppenbart, att man i allmänhet icke finge ifrågasätta dylik överflytt- ning från de förlossningshem, som förbundet förordade. Rätt stora krav komme därför att ställas på de anstaltsanställda barnmorskornas rena sjuk- vårdskunskaper. Då efter den slutna barnbördsvårdens utbyggande sanno- likt flertalet inom förlossningsvården sysselsatta barnmorskor komme att hava behov av sjukvårdsutbildning, syntes det förbundsstyrelsen böra allvar- ligt ifrågasättas, om icke barnmorskeutbildningen i dess helhet borde omläg- gas i denna riktning. För att den förebyggande mödra— och barnavården i framtiden skulle få en lämplig utformning, ansåge förbundet en snar utred- ning rörande barnmorskeväsendets framtida organisation ofrånkomlig, var— vid sagda utredning jämväl borde upptaga frågan om en eventuell föränd- ring av barnmorskeutbildningen.

Kommissionen vill framhålla, att man icke beträder ett nytt och oprövat område, om man låter barnmorskeutbildning följa som specialutbildning efter grundläggande sjukvårdsutbildning. Fastmera följer man därmed sam- ma linje, som redan i stor utsträckning är vägledande vid sjuksköterskeut- bildningen. En betydande grad av specialisering under sista elevåret har nämligen blivit allt vanligare vid denna utbildning. Principen om sjukskö- terskeutbildningens sammansättning av grundläggande allmän utbildning och viss specialutbildning har klart kommit till uttryck i Kungl. Maj:ts stadga för statens distriktssköterskeskola av den 28 juni 1935 (nr 430) och i medi- cinalstyrelsens utlåtande angående godkännande av förslag till bestämmelser rörande centralskola för specialutbildning av barnsjuksköterskor den 17 juni 1935, vilket utlåtande av departementschefen överlämnats till kommissionen för att tagas under övervägande vid fullgörandet av dess uppdrag.

Kommissionen är emellertid medveten om att svårigheter möta, när det gäller att pressa in viss specialutbildning inom ramen av de tre år, som sjuksköterskeutbildningen numera omfattar. Dessa svårigheter äro särskilt stora, när det är fråga om en så speciell utbildning som barnmorskeutbild- ningen. Kommissionen har därför icke ansett sig kunna förorda, att en kombinerad barnmorske-sjuksköterskeutbildning skall kunna fullgöras på kortare tid än 3 1/2 år. De olägenheter, som den något längre utbildnings- tiden kan anses innebära för de barnmorskeutbildade sjuksköterskorna vid jämförelse med övriga sjuksköterskor, finner kommissionen uppvägas av den fördel, som det innebär att erhålla såväl sjuksköterskekompetens som barn- morskelegitimation.

I fråga om fördelningen av utbildningstiden mellan sjuksköterskeskola och barnmorskeläroanstalt anser kommissionen, att längden av utbildnings-

tiden vid barnmorskeläroanstalt bör bliva densamma som den nu är för sjuksköterska, eller 11/2 år, vilket, som nämnts, innebär en minskning av den nu gällande utbildningstiden å barnmorskeläroanstalt med 5 månader. Kommissionen har icke ansett sig kunna tillstyrka kortare specialutbildning än 11/2 år, då till denna specialutbildning hör ett stort och nytt teoretiskt område, förlossningskonstens teori, vars inhämtande, såsom framgår av de- taljmotiveringen i det följande, tager större delen av det överskjutande halv- året i anspråk.

Vad beträffar den grundläggande sjukvårdsutbildningen hyser kommis- sionen den uppfattningen, att barnmorskeläroanstalt skall stå öppen dels för sjuksköterskor och dels för tredje årets elever vid godkänd sjuksköterske- skola samt att den grundläggande utbildningen vid sjuksköterskeskola skall kunna genomföras på två år, i likhet med vad som är föreskrivet vid distrikts- sköterskeutbildning och föreslaget i fråga om barnsjuksköterskors ut- bildning.

Under de överläggningar, som ägt rum mellan medlemmar av kommissio- nen och representanter för sjuksköterskeskolorna, hava de senare visser- ligen i viss utsträckning ställt sig tveksamma inför en sådan omläggning av barnmorskeundervisningen, att densamma skulle bygga på en grundläggande utbildning under de två första åren i en sjuksköterskeskola. Man har pekat på de schematekniska svårigheter, som möta, när det gäller att tillse, att ele- verna inom denna knappt tillmätta tid erhålla det erforderliga antalet ut- bildningsmånader på olika sjukavdelningar. Kommissionen, som till fullo beaktat dessa svårigheter, finner emellertid, att de till en viss grad mildras genom det i jämförelse med sjuksköterskeskolans totala elevantal ringa antal elever per år, som skulle utbildas till barnmorskor. För närvarande utbildas cirka 48 barnmorskor per år mot omkring 500 sjuksköterskor, fördelade på ett 20—tal skolor. Kommissionen anser sig också i sitt förslag hava tagit hän- syn till de organisatoriska svårigheterna genom att ej bland villkoren för in- träde vid barnmorskeläroanstalt uppställa fordran på bestämt antal månader i fråga om tjänstgöring å olika sjukavdelningar med det enda undantag, att 4 månader å barnavdelning fastslagits som ett minimikrav.

Sjuksköterskeskolornas representanter hava även varit betänksamma in- för utsikten att förlora kontakten med sina elever under en så lång samman- hängande period som 11/2 år. Kommissionen hyser dock förvissningen, att samverkan mellan barnmorskeläroanstalt och sjuksköterskeskola kan påräk- nas, och kommer i sådant syfte att föreslå, att i styrelse för barnmorske- läroanstalt skall finnas en representant för sjuksköterskeskolorna.

Man har slutligen från Sjuksköterskeskolornas håll uttalat farhågor för att en kombinerad sjuksköterske-barnmorskeutbildning, sådan den här skis- serats, skulle leda till uppkomsten av två olika slag av sjuksköterskor. En- ligt kommissionens mening är denna uppfattning likväl icke riktig. Vad angår barnmorskan-sjuksköterskan, i det ögonblick hennes utbildning är av- slutad, är hon uppenbarligen fullt lika kvalificerad som en annan sjukskö- terska. Hon har tillbringat sitt tredje utbildningsår å vissa specialavdel- ningar (förlossningsavdelning, barnbördsavdelning, obstetrisk poliklinik). En annnan sjuksköterska har i stället erhållit specialutbildning å operations- avdelning o. s. v. Att barnmorskan-sjuksköterskan, till skillnad från andra sjuksköterskor, under ytterligare några månader inhämtat förlossningskon— stens teori är ju en fördel med avseende å hennes allmänna utbildning. Skul— le man å andra sidan anse, att en barnmorskeutbildad sjusköterska, om hon efter ett antal år som barnmorska önskar arbeta exempelvis som privatskö- terska, kan tänkas vara mindre kvalificerad för dylikt allmänt sjuksköterske-

arbete än den, som oavbrutet ägnat sig åt sådan verksamhet, så är detta möj- ligen riktigt. Det bör emellertid bemärkas, att detsamma gäller —— i sannolikt högre grad om en laboratorie- eller röntgensköterska, som efter en mot- svarande tidsperiod vill göra liknande utbyte av arbete. Att av denna anled- ning tala om två olika slag av sjuksköterskor synes därför oberättigat.

Kommissionen vill alltså föreslå en sådan omorganisation av barnmorske- undervisningen, att densamma kommer att taga i anspråk en tid av minst 31/2 år, varav såsom grundläggande utbildning minst två år vid godkänd sjuksköterskeskola och såsom specialutbildning 11/2 år vid barnmorskeläro- anstalt.

Denna omorganisation av barnmorskeutbildningen nödvändiggör en omar- betning av Kungl. Maj:ts stadga för barnmorskeundervisningen den 19 augusti 1921 (nr 635). Då ifrågavarande stadga innehåller ett stort antal bestäm- melser, vilka numera äro överflödiga eller olämpliga, synes densamma höra i sin helhet revideras.

Kommissionen vill i detta sammanhang förorda en sådan förändring av barnmorskeläroanstalts närmaste ledning, att denna, som tidigare tillkommit överläraren, nu lägges i händerna på en styrelse, i vilken överläraren är själv- skriven ordförande. Inrättandet av en styrelse har till syfte dels att skapa analogi med förhållandena vid andra utbildningsanstalter, dels att främja det samarbete med sjuksköterskeskolorna, som kommissionen på ovan an- givna grunder finner önskvärt. Kommissionen föreslår en styrelse med fem ledamöter, av vilka två, barnmorskeläroanstaltens överlärare och dess över- barnmorska, böra vara självskrivna. Av övriga ledamöter, som tillsättas av medicinalstyrelsen, skall en vara en barnmorska med sitt arbete förlagt utom anstalten och en representant för sjuksköterskeskolorna.

Rörande den sålunda föreslagna styrelsen må framhållas, att kommissionen i sitt förslag så begränsat dess befogenheter, att intrång icke göres i de kom- munala myndigheternas bestämmanderätt rörande ledningen och skötseln av det barnbördshus, till vilket barnmorskeläroanstalten blivit förlagd.

Kommissionen föreslår ytterligare, att överbarnmorskebefattningen förlä- nas ökad betydelse. Överbarnmorskan synes sålunda böra erhålla en ledande ställning i egenskap av föreståndarinna, med uppgift att enligt överlärarens anvisningar ordna och övervaka barnmorskeelevernas utbildning samt hava tillsyn över eleverna. I betraktande jämväl av de övriga tidskrävande uppgif- ter, som skulle åvila henne, synes det böra tagas under övervägande, huruvida icke överbarnmorskebefattningen i lönehänseende bör förändras från arvodes- befattning till ordinarie statstjänst.

I fråga om inträdesfordringarna vid barnmorskeläroanstalt har kommissio- nen, såsom ovan angivits, förordat de principer, vilka vunnit tillämpning vid statens distriktssköterskeskola. Enligt förslaget skola alltså såväl utbildade sjuksköterskor som tredje årets elever vid de godkända sjuksköterskeskolorna kunna antagas till barnmorskeelever. Skäl torde föreligga att ej förvänta eller fixera ett visst antal elever per år ur den senare gruppen, så mycket mindre som det kan antagas, att redan utbildade sjuksköterskor i viss utsträckning äro benägna att förskaffa sig barnmorskeutbildning. Kommissionen har ej ansett, att antalet tjänstgöringsmånader på olika avdelningar under den grund- läggande utbildningen borde i stadgan fastslås utom i fråga om tjänstgöring å barnsjukhus. Kommissionens experter hava ansett, att nedan angivna ar- betsschema för den grundläggande utbildningen skulle ur synpunkten av en blivande barnmorskeutbildning vara fördelaktigt:

3 mån. teoretisk undervisning. 4 » kirurgisk avdelning. 3 » operationsavdelning. 3 » barnbörds- och gynekologisk avdelning. 4 » medicinsk avdelning. 4 » spädbarnsavdelning. 1 » ej angiven avdelning. 2 » ferier. 24 mån.

Beträffande undervisningen vid barnmorskeläroanstalt vill kommissionen uttala sig för en sådan omorganisation av densamma, att teoretisk undervis- ning med praktiska demonstrationer skall givas skild från tjänstgöring å av- delning under tre månader vid början av en utbildningskurs och under en må- nad efter dess slut. Detta system för undervisningen har successivt införts vid sjuksköterskeskolorna och visat sig fungera långt mer tillfredsställande än en teoretisk undervisning kombinerad med praktiskt arbete. Under nu gällande system har en barnmorskeelev exempelvis 2 teoretiska lektioner och minst 10 timmars praktiskt arbete per dag. När en elev vakar, vilket under nuvarande förhållanden på förlossningsavdelning förekommer varannan natt, har hon lektionen på förmiddagen efter en vaknatt. Självfallet är det svårt att tillgodogöra sig teoretisk undervisning, som gives under dessa förhållanden. Kommissionen har givetvis icke tänkt sig, att den teoretiska undervisningen skulle begränsas till dessa fyra månader, utan förutsätter, att klinisk undervis— ning gives även under den praktiska utbildningen. ' Med tanke på de uppgifter, som barnmorskorna enligt kommissionens me- ning för framtiden skola få i mödra- och barnavård och såsom deltagare i socialt arbete, har undervisning rörande dessa ämnen föreslagits skola ingå i den teoretiska kursen.

Följande förslag till fördelning av arbetstiden vid barnmorskeläroanstalt har uppgjorts:

4 mån. teoretisk undervisning. 41/2 >> barnsängsavdelning och poliklinik. 8 » förlossningsavdelning.

11/2 >> ferier.

”18 mån.

Inledningsvis har framhållits, att kommissionens förslag till barnmorske— undervisningens ordnande avser att giva barnmorskan karaktären av en spe- cialutbildad sjuksköterska. Denna avsikt kan förverkligas i fråga om de ele- ver vid barnmorskeläroanstalt, vilkas lärotid vid sådan anstalt är en del av deras sjuksköterskeutbildning, endast om de efter avslutad barnmorskeut- bildning återvända till sin sjuksköterskeskola för att där med övriga sjuk- sköterskeelever deltaga i avslutningen av sjuksköterskeutbildningen. Enligt kommissionens mening kan man med säkerhet påräkna att så sker i omedel- bar anslutning till barnmorskelegitimationen, även om man ej ansett sig böra föreslå, att bestämmelser härom inryckas i stadgan för barnmorskeundervis- ningen. Det ligger uppenbart i elevens eget intresse att ej avstå från den ökade kompetens, som det innebär att vara såväl sjuksköterska som legitimerad barnmorska.

Enligt nuvarande bestämmelser är barnmorska, för att efter slutad under- visning vid barnmorskelåroanstalt bliva legitimerad, även skyldig att styrka, att hon inköpt behövliga instrument. Kommissionen föreslår, att denna be-

stämmelse måtte utgå. Den är olämplig med tanke på det stora antal barn- morskor, som i framtiden få anställning i sluten vård och således ej behöva egna instrument. Beträffande distriktsbarnmorskorna finner kommissionen, att instrument böra tillhandahållas barnmorskan genom respektive huvud- mans försorg.

Den av kommissionen föreslagna omläggningen av barnmorskeutbildnin- gen torde förutsätta viss jämkning i fråga om grunderna för de ekonomiska uppgörelser, som träffats mellan staten och de kommuner, till vilkas barn- bördshus barnmorskeläroanstalterna äro förlagda. För att frigöra elevernas arbetskraft under tiden för den teoretiska undervisningen och för att minska deras arbetstid under den praktiska utbildningen torde vissa befattningsha- vare utöver de nu befintliga erfordras vid ifrågavarande barnbördshus. Man måste även räkna med att under den tid, barnmorskeeleverna tjänstgöra å barnbördshus, lämnas dem samma förmåner i form av kost, bostad, ar- vode m. m., som tillkomma tredje årets elever vid sjuksköterskeskola under den tid, då de arbeta på sjukhus. Det föreslagna systemet innebär bestämda fördelar för dessa stora barnbördshus, som hittills väsentligen drivits med ur sjukvårdssynpunkt föga kvalificerad personal och även lidit av personal- brist. Dessa barnbördshus skulle, om kommissionens förslag antages, erhålla en mycket väl kvalificerad och tillräcklig sjukvårdspersonal till fromma för såväl mödra- som spädbarnsvården. Även förslaget om en teoretisk kurs, skild från den praktiska utbildningen, innebär en fördel för barnbördshusen, som därigenom kunna påräkna en ostörd heltidstjänstgöring av elever å de olika avdelningarna. Av nu anförda skäl synas de berörda kommunerna hava ett ej ringa intresse av att frågan om barnmorskeutbildningen löses ef- ter de angivna riktlinjerna. Kommissionen hyser därför förhoppningen, att ifrågavarande kommunala myndigheter skola vilja bidraga till en sådan lös- mm;.

Det måste däremot enligt kommissionens mening ankomma på staten att träffa sådana anordningar, att barnmorskeeleverna i mån av behov även under de fyra månaderna av teoretisk undervisning erhålla ekonomiskt stöd, motsva- rande den för tredje årets sjuksköterskeelever tillämpade ersättningen. Kom- missionen räknar för detta ändamål i första hand med viss del av medicinal- styrelsens ordinarie anslag till barnmorskeundervisningen, då ju den hyres- ersättning, vilken utgått till vederbörande kommuner för bostad upplåten åt barnmorskeelever, enligt föreliggande förslag ej skall utgå under den prak- tiska tjänstgöringen. De medel, som härigenom frigöras, äro emellertid otillräckliga såsom ekonomiskt stöd för barnmorskeeleverna under den teore- tiska kursen.

I betraktande av den stora betydelse en utveckling av barnmorskeunder— visningen, i enlighet med vad som anförts, måste anses hava ur folkhälsans synpunkt, synes det kommissionen viktigt, att statsmakterna genom ekono— miskt bidrag möjliggöra för intresserade och dugliga krafter att, även om de sakna egna tillgångar, förskaffa sig sådan utbildning. Kommissionen vill därför föreslå, att av statsmedel måtte utgå ett anslag till stipendier för barnmorske- utbildningen, i likhet med vad som sker för utbildningen av distriktssköter- skor, samt att dessa stipendier utdelas enligt liknande grunder som de, vilka gälla angående stipendier åt elever vid statens distriktssköterskeskola. Till storleken av detta anslag, i vad det gäller budgetåret 1936/1937 , återkommer kommissionen i kap. IV.

KAP. IV.

Kostnadsberäkningar.

Det erbjuder vissa svårigheter att mera exakt angiva de ekonomiska kon- sekvenserna av de förslag, som framlagts i de föregående kapitlen. Till be- lysande av ifrågavarande verkningar, i vad dessa avse kostnaderna för statens del, må dock anföras nedanstående approximativa beräkningar, avseende kost- naderna dels för budgetåret 1936/ 1937, dels efter full utbyggnad av den verk- samhet, varom här är fråga. Vid uppgörandet av de förra beräkningarna har kommissionen utgått från att kommissionens förevarande förslag komma att bliva föremål för proposition till 1936 års riksdag och att utgifter för bi- dragen till landstingens kostnader —— utom vad angår driftbidrag till förloss- ningsanstalter samt upplysningsverksamhet —— i regel komma att åsamkas statsverket tidigast från och med den 1 januari 1937, enär de planer för den statsunderstödda verksamheten, vilka förutsättas som villkor för statsbidrag, icke torde hinna bliva dessförinnan uppgjorda och godkända.

Vad först angår statsbidragen för budgetåret 1936/1937 får kommissionen anföra följande.

I fråga om bidrag till inrättande av vårdplatser för barnsbörd utgår kom- missionen från statens sjukvårdskommittés uppgift, att högst 3 180 vårdplatser skulle vara erforderliga, därest alla barnaföderskor förlöstes å anstalt. Om för de fyra största städerna, där ifrågavarande vård är väl utbyggd, befint- liga 600 vårdplatser fråndragas, skulle för riket i övrigt återstå 2 580 platser. Vid antagande, att för dessa delar av riket, efter en här beräknad bygg- nadsplan, 60 0/0 av barnaföderskorna komma att förlösas å anstalt, blir

platsbehovet (%&580

gifter kunna 1 750 vårdplatser för barnsbörd beräknas förefinnas för riket i dess helhet den 1 juli 1936, vilket för riket utom de fyra största städerna innebär ett platsantal av (1 750—600) = 1 150. Som nyss nämnts, har för dessa delar av riket antagits ett platsbehov av 1 548. Antalet vårdplatser, som under nu angivna förutsättningar återstå att utbygga, utgör således 1 548— 1 150 eller omkring 400. Utbyggnaden har beräknats taga en tid av fem år, varav följer, att för vart och ett av dessa år skulle tillkomma omkring 80 vårdplatser. Av dessa kunna 30 antagas få karaktären av förlossningshem och förlossningsrum hos barnmorska och de övriga bliva mera kvalificerade vårdplatser. Om för de senare uppförandebidraget beräknas till i genom- snitt 2000 kr. per plats, skulle det totala statsbidraget per år bliva (50 X 2 000 + 30 X 1 000) = 130 000 kr. Av för kommissionen tillgängliga upp- gifter synes antagligt, att 80 nya platser bliva inrättade redan före den 1 juli 1937. För budgetåret 1936/1937 skulle alltså erfordras nyssnämnda bidrags- belopp av 130 000 kr.

)= 1 548. Enligt av kommissionen inhämtade upp-

Statsbidrag för anordnande av lokaler för mödra- och barnavårdscentraler, vilket bidrag vore avsett som engångskostnad, torde för budgetåret 1936/ 1937 höra beräknas endast för städerna utanför landsting och därvid, i huvud- saklig överensstämmelse med medicinalstyrelsens förslag, till omkring 10 mö- dravårdscentraler av typ I och 20 barnavårdscentraler av typ I. Statsbidra- get skulle alltså för sagda budgetår uppgå till (30 X 1 000) =30 000 kr.

Som ovan nämnts, beräknas antalet vårdplatser för barnsbörd komma att utgöra 1 750 den 1 juli 1936. Under budgetåret 1936/1937 kunna 80 platser antagas tillkomma. För de 1 750 platserna torde statsbidrag till driftkost— naderna böra beräknas för hela budgetåret. Då de nytillkommande 80 plat- serna få antagas bliva färdiga successivt under året, räknas beträffande dem endast med halva antalet, d. v. s. 40. Om beläggningen sättes till 330 dagar per år och Vårdplats, skulle ifrågavarande bidrag belöpa sig till [(1 750 + 40) X 330 )( 2] = 1 181 400 kr. eller i runt tal 1 180 000 kr. Då belåggningstalet beträffande mindre förlossningshem och förlossningsrum hos barnmorska torde vara väsentligt lägre, anser kommissionen nämnda anslags- belopp av 1 180 000 kr. kunna inbegripa jämväl statsbidrag till driftkostna- derna vid väntehem, vilka kostnader det icke är möjligt att närmare upp- skatta. -

Distriktsbarnmorskornas antal utgör för närvarande omkring 1 640. Även om man inberäknar antalet distriktsbarnmorskor, som vore erforderliga för de städer, vilka undantagits från distriktsindelningen, torde med hänsyn till de distriktsindragningar, som under den närmaste tiden äro att förvänta, berörda antal 1 640 kunna i förevarande beräkningar sänkas till 1 600. Reservbarn— morskornas antal uppskattas till 60 för hela riket. Löner skulle alltså utgå till omkring 1 660 distrikts- och- reservbarnmorskor med 1 500 kr. för barn- morska och år, vartill bör läggas i genomsnitt 1 1/2 ålderstillägg per befatt- ningshavare, d. v. s. 150 kr. Statens ifrågavarande kostnader under de när- maste åren bliva således (1 660 )( 1 650) = 2 739 000 kr. för år räknat. De av kommun anställda barnmorskornas antal uppskattas för närvarande till 80. Var och en av dessa skulle av statsmedel erhålla dels 400 kr. per är, dels som ersättning för fri barnmorskevård 15 kr. för varje förlossning, var— vid hon biträtt. Uppskattas förlossningarnas antal till högst 25 per dylik barnmorska och år, blir ersättningen för den fria barnmorskevården 375 kr. för år och barnmorska räknat, varigenom statsbidragsbeloppet till ifråga- varande barnmorskor i början komme att utgöra [SOX (400+375)]= 62 000 kr. Såsom nedan anföres, kommer sistnämnda belopp att successivt minskas. Det totala statsbidraget till avlöning åt distrikts-, reserv- och kom- munalt anställda barnmorskor skulle alltså för budgetåret 1936I1937 belöpa sig till (2 739 000 + 62 000) = 2 801 000 kr. eller i runt tal 2 800 000 kr. Bidrag torde böra beräknas för endast den senare hälften av nämnda budget- år, alltså med 1 400 000 kr.

I fråga om sistnämnda bidrag vill kommissionen erinra, att medicinalsty- relsen för hela budgetåret 1936/1937 äskat anslag av tillhopa 697 000 kr. till bidrag till avlöningar åt distrikts-, reserv- och kommunalt anställda barn- morskor samt till dyrtidshjälp åt distrikts- och vissa kommunalt anställda barnmorskor ävensom till ödemarkstillägg åt distrikts- och reservbarnmor- skor.

Som ovan nämnts, beräknar kommissionen, att för städerna utanför lands- ting omkring 10 mödravårdscentraler av typ I och 20 barnavårdscentraler av typ I bliva inrättade under budgetåret 1936/1937. Dessa skulle per år erhålla statsbidrag till driftkostnaderna med följande belopp:

10 mödravårdscentraler: arvoden till 10 läkare ä 1 500 kr .................... kronor 15000 bidrag till löner åt 10 barnmorskor (sköterskor) å 600 kr. » 6 000 20 barnavårdscentraler: arvoden till 20 läkare ä 2 000 kr. ...................... >> 40 000 bidrag till löner åt 20 sköterskor ä 1 200 kr. ............ » 24 (&

Summaa kronor 85 000.

Härvid har räknats med att å mödravårdscentralerna barnmorskorna (skö- terskorna) äro halvtidsanställda, att till dessa barnmorskor (sköterskor) i ge- nomsnitt utgår hälften av två utav tre ålderstillägg om vart och ett 100 kr., d. v. 5. ett ålderstillägg, och att till sköterskorna vid barnavårdscentralerna i genomsnitt utgå två av tre ålderstillägg å nämnda belopp.

För den senare hälften av budgetåret bör i driftkostnadsbidrag till ifråga- varande centraler beräknas hälften av ovannämnda belopp 85 000 kr., d. v. s. 42 500 kr. Till redan befintliga barnavårdscentraler inom landstingsområ- den kan för nämnda budgetår ett visst statsbidrag komma i fråga. och kom- missionen beräknar härför ett belopp av förslagsvis 5 000 kr. Det totala bi- dragsbeloppet för mödra- och barnavård bleve därmed 47 500 kr. eller av- rundat uppåt 50 000 kr.

I enlighet med medicinalstyrelsens hemställan i styrelsens förberörda skri- velse den 30 oktober 1935 torde för upplysningsverksamhet böra upptagas ett anslag av 50 000 kr. för hela budgetåret 1936/1937.

Slutligen bör anvisas anslag av statsmedel till stipendier för barnmorske- utbildningen. Kommissionen har beräknat, att för detta ändamål under bud- getåret 1936/1937 erfordras ett anslag å 10 000 kr.

Andra bidrag av statsmedel för budgetåret 1936/1937, som avsåge förloss- ningsvården, barnmorskeväsendet samt den förebyggande mödra- och barna- vården, skulle icke behöva ifrågakomma.

En sammanställning av anslagsbeloppen för budgetåret 1936/1937 giver följande resultat: I. Uppförandebidrag:

Vårdplatser för barnsbörd .................... kronor 130000 Mödra- och barnavårdscentraler, inredning och ut- rustning .................................. » 30 000 11. Driftkostnadsbidrag: Den slutna barnbördsvården samt väntehem . . .. » 1 180 000 Avlöning åt distrikts-, reserv- och kommunalt an-

ställda barnmorskor . ...................... » 1 400 000 Mödravård och barnavård .................... » 50 000

III. Upplysningsverksamhet ........................ » 50 000 IV. Barnmorskestipendier .......................... » 10 000

Summa kronor 2 850 000.

Om från detta belopp drages hälften av förenämnda, utav medicinalstyrel- sen äskade anslagsbelopp av 697 000 kr. såsom fallande på den senare hälf- ten av budgetåret 1936/1937, (1. v. 5. den del av budgetåret, för vilken stats- bidrag beräknats till avlöning åt distrikts-, reserv- och kommunalt anställda barnmorskor, blir det återstående beloppet 2 501 500 kr. eller i avrundat tal 2 500 000 kr.

Trots de svårigheter, som härvid möta, skall kommissionen nu söka angiva de kostnader, som ett genomförande av de i förevarande betänkande fram-

lagda förslagen skulle komma att efter full utbyggnad medföra för staten. Kommissionen tänker sig därvid, att förslagen i fråga bliva genomförda inom en tid av tio år. Beträffande statens bidrag till uppförandekostnader vill kom- missionen också söka angiva den ungefärliga fördelningen på utbyggnads- åren. -

Som ovan anförts, beräknas utbyggandet av den slutna barnbördsvården i den omfattning, kommissionen förordat, taga i anspråk en tid av fem är, varför efter en 10-årsperiod några statsbidrag till inrättande av barnbörds-v vårdplatser icke skulle förekomma, åtminstone icke i nämnvärd omfattning-. Det årliga statsbidragsbeloppet under dessa fem år har uppskattats till 130 000 kr.

Även ordnandet av lokaler för mödra- och barnavårdscentralerna kan an- tagas komma att draga en tid av endast fem år. Medicinalstyrelsen har i sitt förslag angående förebyggande mödra- och barnavård den 4 april 1935 (sid. 39) räknat med 11 mödravårdscentraler av typ I och 22 barnavårdscentraler av typ 1. Till dessa böra dock enligt kommissionens uppfattning läggas en central av vartdera slaget i Örebro och Gävle. Å andra sidan finnes redan en mödravårdscentral i såväl Stockholm som Göteborg. Antalet erforderliga nya centraler av typ I blir sålunda 11 för mödravården och 24 för barnavår- den. Kommissionen har redan för budgetåret 1936/1937 räknat med statsbi- drag till 10 mödravårds- och 20 barnavårdscentraler. På den återstående delen av 5-årsperioden skulle alltså, vad angår centraler av typ I, falla en mödravårds- och fyra barnavårdscentraler. Statsbidragsheloppet för dessas inrättande bleve tillhopa 5 000 kr. Det erforderliga antalet mödra— och bar- navårdscentraler av typ II kan i huvudsaklig överensstämmelse med medici- nalstyrelsens beräkningsgrunder uppskattas till 80. Vid en utbyggnad under fem år skulle det årliga statsbidraget för dessa centralers inrättande bliva 16000 kr. Mödra- och barnavårdsstationerna av typ III komma icke att åsamka staten några engångskostnader.

Under antagande att 60 procent av barnaföderskorna komma att förlösas å anstalt, har kommissionen, som tidigare nämnts, uppskattat behovet av vårdplatser för barnsbörd till 600 för de fyra största städerna och till 1 548 för de övriga delarna av riket, alltså tillhopa omkring 2 150. Vid full ut- byggnad efter en tid av fem år skulle det årliga driftkostnadsbidraget under angivna förutsättningar bliva (2 150 )( 330 )( 2) = 1419 000 kr. eller i' avrundat tal 1 420 000 kr. Av samma skäl, som anförts vid beräknandet av motsvarande bidrag för budgetåret 1936/1937, torde driftkostnadsbidrag till väntehemmen kunna inrymmas i nyssnämnda belopp.

Inom 10 år kan förenämnda beräknade antal distriktsbarnmorskor av 1 600 antagas hava sjunkit ytterligare till 1 300. Reservbarnmorskornas an- tal synes i samband därmed vara i behov av viss ökning, varvid kommissio- nen förslagsvis räknar med en höjning från 60 till 100. Efter sagda tid skulle därmed distrikts- och reservbarnmorskornas löner komma att uppgå till (1 400 )( 1 650) = 2310 000 kr. per år, om man enbart räknade med den lägre avlöningen. Institutionen kommunalt anställda barnmorskor åter kan praktiskt taget beräknas bliva avvecklad inom ifrågavarande tid, enär av dessa barnmorskor mer än hälften därunder kommer att avgå på grund av uppnådda 70 levnadsår samt vidare en del torde bliva distrikts- eller reserv- barnmorskor och jämväl frivillig avgång kan påräknas. De distrikts- och reservbarnmorskor, som erhållit en utökad utbildning enligt kommissionens förslag, skulle emellertid åtnjuta ett statsbidrag till lönen av 1 800 kr. per år jämte tre ålderstillägg, vart och ett å 100 kr. eller sammanlagt i genomsnitt 2 000 kr. per år. Då antalet ifrågavarande barnmorskor år 1946 kan an- tagas uppgå till högst 240 (30 per år under 8 år), skulle vid nu avsedda

10-årsperiods slut det totala årliga statsbidraget till barnmorskornas avlö- ning uppgå till, förutom förenämnda belopp, 2310 000 kr., ett belopp av (240 )( 350) = 84000 kr. eller tillsammans omkring 2 395000 kr. Detta belopp är säkerligen att beteckna såsom en maximisiffra, då efter denna tid- punkt antalet distrikts- och reservbarnmorskor fortfarande kommer att sjunka allt efter avgång av äldre befattningshavare och i samband därmed vidtagna distriktsregleringar. Vid ett utbyggande av anstaltsvården, så att 60 procent av barnaföderskorna beräknas kunna begagna sig av dylik vård, synes man kunna räkna med att mellan 1 000 och 1 100 distriktsbarnmor- skor jämte ett mindre antal reservbarnmorskor äro erforderliga. Av nu före- liggande förhållanden att döma kan nedbringandet av antalet nämnda tjän- stebarnmorskor till 1 000 icke beräknas vara genomfört förrän efter en tid av omkring 20 år. Om samtliga dessa barnmorskor vid sist angiven tid- punkt hade den av kommissionen föreslagna utökade utbildningen, vilket dock icke kan förutsättas bliva fallet förrän om cirka 30 år, skulle det totala årliga statsbidraget till barnmorskornas avlöning uppgå till 2 000 000 kr.

Kommissionen har icke upptagit något belopp för bestridande av utgifter till vikarier för distrikts- och reservbarnmorskor vid semester och annan tjänstledighet. I regel torde vid nämnda ledigheter reservbarnmorskorna kun- na uppehålla befattningarna, respektive distriktsbarnmorskorna jämte egen tjänst uppehålla befattning i ett närliggande distrikt, vilket i bägge fallen komme att ske utan särskild ersättning. I fråga om annan ledighet än se- mester uppstår därvid en besparing i utgifterna. Denna besparing torde sannolikt vara tillräcklig för att i de fall, då nämnda förfarande av en eller annan anledning icke kan tillämpas, avlöna vikarie, som icke är distrikts- eller reservbarnmorska.

Det antal mödra- och barnavårdscentraler, för vilka statsbidrag komme att utgå, skulle, såsom av det redan anförda framgår, efter full utbyggnad uppgå till 13 mödravårdscentraler av typ I, 24 barnavårdscentraler av typ I samt 80 mödra- och barnavårdscentraler av typ II. Driftkostnadsbidragen till centralerna av typ I bleve med ovan angivna beräkningsgrunder [13 X (1 500 + 600)] = 27 300 kr., respektive [24 X (2 000 + 1 200)] = 76 800 kr. I fråga om centralerna av typ II beräknas läkararvodet till 2 000 kr. för år och sköterskans arvode inklusive ålderstillägg till 1 200 kr. för år, vilket skulle betinga ett årligt statsbidragsbelopp av [80 X (2 000 + 1 200)] = 256 000 kr. I likhet med medicinalstyrelsen uppskattar kommissionen den årliga drift- kostnaden för vårdstationerna till (250 )( 300) = 75 000 kr., vartill bör läg- gas ett belopp av 25 000 kr. såsom bidrag till sköterskornas resor i och för hembesök i barnavården. Summeras nu nämnda delposter, erhålles ett stats- bidragsbelopp av (27 300 + 76 800 + 256 000 + 75 000 + 25 000) = 460 100 kr. per år eller i avrundat tal 460 000 kr. Med detta belopp torde man böra räkna efter en tid av 10 år.

Statsbidraget till upplysningsverksamhet anser kommissionen böra utgå med 50 000 kr. för år även efter det mödra— och barnavården är fullt ut- byggd, och statsbidragsbeloppet till stipendier för barnmorskeutbildningen skulle vid sagda tid utgöra 10 000 kr. per år.

Kompletteringskurser i barnavård skulle enligt kommissionens i kap. II avgivna förslag till en början anordnas till ett antal av två per år och en kostnad av tillhopa 3 000 kr. för år räknat. Efter 10 års förlopp torde dy- lika kurser icke längre vara erforderliga.

I nyssnämnda kapitel har även angivits, att inom de närmaste åren för den förebyggande barnavårdsverksamheten vore erforderligt ett statsbidrag av 40000 kr. per år för barnmorskornas medverkan i denna vård. Detta statsbidrag kommer emellertid att avvecklas i samma mån som tillräckligt

antal distriktssköterskor och barnmorskor med för denna verksamhet erfor- derlig kompetens utbildats. I förevarande beräkningar upptager kommissio- nen ett belopp av 40 000 kr. för ändamålet.

Slutligen vill kommissionen erinra, att enligt dess förslag de kommunalt anställda barnmorskorna skulle bliva berättigade att vid uppnådda 55 lev- nadsår avgå med pension av statsmedel till ett belopp, motsvarande hel pen- sion för distriktsbarnmorska minskat med vad vederbörande må vara be- rättigad uppbära i pension från barnmorskornas pensionsanstalt. Dylika statspensioner skulle för vissa år framåt kräva ett statsbidrag, som av kom- missionen uppskattats till högst 40000 kr. per år, men det totala bidrags- beloppet komme självfallet att minska för varje år och vid tidpunkten för en full utbyggnad av förlossningsvården torde man icke behöva räkna med dylikt statsbidrag, i varje fall icke i någon nämnvärd omfattning.

De ovan angivna statsbidrag, som kunna antagas komma att utgå efter det att en tid av 10 år förflutit, giva en approximativ totalsumma av 4 400 000 kr. per år.

Detta belopp är icke att betrakta såsom i sin helhet nya kostnader för det allmänna.

Enligt ovanstående förslag skola nämligen å staten överflyttas dels primär- kommunernas kostnader för distriktsbarnmorskornas kontanta avlöningar, dels landstingens bidrag till nämnda kostnader mot det att landstingen åtaga sig att i stället för primärkommunerna svara för distriktsbarnmorskornas bostadsförmåner. Vidare skola landstingens utgifter till reservbarnmorskor och kommunalt anställda barnmorskor övertagas av statsverket. Dessa kost- nader uppgå för närvarande, vad distriktsbarnmorskorna beträffar, till un- gefär 1600 X (450 + 250) = 1 120 000 kr. för år och, i fråga om reserv- barnmorskorna samt de kommunalt anställda barnmorskorna, till omkring 60 X 400 + 80 X 200 = 40000 kr. för år, d. v. s. sammanlagt omkring 1 160 000 kr. för år. Denna summa motsvarar sålunda allenast en omflytt- ning av utgifter från landstingen och primärkommunerna till staten och inne- fattar följaktligen inga nya utgifter för det allmänna.

Det må ock erinras, att statsutgifterna för barnmorskeväsendet för budget- året 1936/1937 upptagits till 697 000 kr. Med detta årliga belopp måste man i stort sett räkna för de närmaste tio åren även om den föreslagna omorga- nisationen icke kommer till stånd.

Kostnaderna för den fria barnmorskehjälpen samt den fria för- och efter- vården utgöra en icke obetydlig del av ovannämnda totalsumma av 4 400 000 kr. För den händelse man ej räknar med en förändring av nu utgående statsanslag till moderskapsunderstöd och moderskapshjälp, skulle dessa kost- nader, som för närvarande kunna uppskattas till omkring 750 000 kr. för år räknat, endast innebära en överflyttning av statsutgifter från ett anslag till ett annat och sålunda ej heller representera någon ny utgift från det allmän- nas sida.

Förslag till

Kungörelse angående statsbidrag för uppförande eller inrättande av förlossningsanstalter.

Härigenom förordnas som följer:

ål.

Statsbidrag må utgå till landsting eller stad, som ej deltager i landsting, för uppförande eller inrättande av barnbördshus, barnbördsavdelning, förlossningshem och förlossningsrum hos barnmorska.

Härvid skall förstås 1) med barnbördshus helt fristående förlossningsan- stalt, som inrymmer mer än tio vårdplatser, 2) med barnbördsavdelning så- dan avdelning för förlossningar, som anordnats i samband med lasarett, tillhörigt landstinget eller staden, eller därmed jämförlig sjukvårdsinrätt- ning eller vid landstinget tillhörig sjukstuga, 3) med förlossningshem helt fristående förlossningsanstalt, som inrymmer högst tio vårdplatser, samt 4) med förlossningsrum hos barnmorska ett i samband med distriktsbarn- morskas bostad inrättat, för förlossningar avsett rum med en eller två vårdplatser.

& 2.

Statsbidrag må under villkor, som nedan i 5 3 omförmäles, utgå med föl- jande belopp, nämligen:

a) där den, som ämnar anordna barnbördshus eller barnbördsavdelning, för ändamålet uppför ny byggnad, med högst hälften av byggnadskostnader- na, däri ej inräknade utgifter för anskaffande av tomt eller inventarier, dock att bidraget ej må överstiga 2 500 kronor för varje Vårdplats, som barnbörds- huset eller avdelningen med normal beläggning beräknas rymma;

b) där byggnad av vederbörande inköpes för inrättande av barnbördshus eller barnbördsavdelning, med högst hälften av köpesumman, i vad den av- ser själva byggnaden, samt av kostnaderna för de om— eller tillbyggnadsar- beten, som erfordras för byggnadens användande till det nya ändamålet, dock att bidraget ej må överstiga 1 750 kronor för varje sådan Vårdplats, som under a) sägs;

c) där till barnbördshus eller barnbördsavdelning tages i anspråk i veder- börandes ägo befintlig byggnad, som ej av vederbörande uppförts eller in- köpts för sådant ändamål, med högst hälften av kostnaderna för de om- eller tillbyggnadsarbeten, vilka erfordras för byggnadens användande till det nya ändamålet, dock att bidraget ej må överstiga 1 250 kronor för varje sådan Vårdplats, som under a) sägs; samt

d) där den, som ämnar anordna förlossningshem eller förlossningsrum hos barnmorska, för ändamålet uppför ny byggnad, med 1 000 kronor för varje Vårdplats, som förlossningshemmet eller förlossningsrummet med normal beläggning beräknas rymma.

Statsbidrag må utgå endast under villkor, att en för landstingsområdet eller staden uppgjord plan beträffande förlossningsvården blivit av medi- cinalstyrelsen godkänd, att anstalten i fråga ingår som ett led i nämnda plan samt att, vad angår barnbördshus och barnbördsavdelningar, medicinalsty- relsen finner, att minst en barnmorska skäligen kan antagas få tillräcklig sysselsättning i förlossningsvård vid barnbördshuset eller barnbördsavdel- ningen.

5 4.

Ansökning om statsbidrag skall, ställd till Kungl. Maj:t, ingivas till medi- cinalstyrelsen samt vara åtföljd av följande handlingar:

a) beskrivning över byggnadstomtens storlek, läge och beskaffenhet;

d) dels fullständiga ritningar för anstalten i fråga jämte beskrivning över ritningarna eller, beträffande äldre byggnad, över vilken ritningar icke finnas, en skiss över byggnaden tillika med kortfattad beskrivning över densamma och dess inredning, dels kostnadsförslag för anstaltens uppförande eller in- rättande dels oclc uppgift å det avsedda antalet vårdplatser; samt

c) förbindelse av vederbörande dels att icke utan Kungl. Maj:ts särskilda medgivande nedlägga anstalten eller använda densamma till annat än det därmed avsedda ändamålet, dels att ej beträffande vårdplatser å allmän sal eller förlossningsrum hos barnmorska kräva högre vårdavgift än en krona, för dag och barnaföderska, eller, efter förlossningen, för dag och modern jämte det nyfödda barnet eller barnen, dels att för anstaltens del underkasta sig bestämmelserna i denna kungörelse dels oclc att, om något av nu nämnda villkor framdeles icke fullgöres, återbära uppburet statsbidrag eller så stor del därav, som av Kungl. Maj:t bestämmes.

55.

Sedan de ingivna ritningarna blivit av medicinalstyrelsen, vad angår barn- bördshus eller barnbördsavdelning efter byggnadsstyrelsens hörande, gran- skade samt anstaltens läge och plan i övrigt av medicinalstyrelsen prövats, har sistnämnda styrelse att till Kungl. Maj:t insända ansökningen jämte därtill hörande handlingar ävensom eget yttrande, vilket tillika bör inne- hålla dels uppgift om det högsta antal vårdplatser, som anstalten efter medi- cinalstyrelsens bedömande lämpligen kan med normal beläggning rymma, dels ock yttrande, huruvida de villkor, som i & 3 uppställts, hava blivit upp- fyllda.

5 6.

Beviljat statsbidrag må ej till vederbörande utbetalas förrän anstalten bli- vit genom medicinalstyrelsens försorg avsynad och därefter av styrelsen godkänd samt styrelsen granskat till riktigheten bestyrkta räkenskaper över anskaffningskostnaden eller räkenskapssammandrag, som i vederbörlig ord- ning utsedda revisorer upprättat däröver. Finner medicinalstyrelsen därvid förhållanden hava inträtt, som böra föranleda ändring i statsbidragets be- lopp, har styrelsen att därom göra framställning hos Kungl. Maj:t. I met- satt fall äger medicinalstyrelsen att, på rekvisition, till vederbörande utbetala det beviljade bidraget av medel, som blivit av riksdagen för ändamålet an— visade.

g 7.

Anstalt, för vilken statsbidrag beviljats, skall stå under överinseende av vederbörande förste provinsialläkare eller med förste provinsialläkare lik-

ställd stadsläkare; dock att sådan anstalt, som är anordnad vid lasarett eller därmed jämställd sjukvårdsinrättning, skall stå under samma inseende, som vederbörande sjukvårdsinrättning i övrigt är underkastad.

Anstalten skall vara så anordnad, att de därstädes intagna kvinnorna även- som deras nyfödda barn kunna å anstalten erhålla en ur medicinsk synpunkt tillfredsställande skötsel.

Vid barnbördshus, förlossningshem och förlossningsrum hos barnmorska skall vården stå under tillsyn av särskilt förordnad läkare och vid barnbörds- avdelning av lasarettsläkare eller därmed jämställd läkare eller, beträffande sjukstuga, sjukstuguläkaren.

Vid anstalten skall vara anställd vårdpersonal i tillräckligt antal och med erforderlig utbildning.

58.

Den läkare, som har närmaste tillsynen över barnbördshus, förlossnings- hem eller förlossningsrum hos barnmorska, åligger att vaka över att skötseln av de därstädes intagna kvinnorna ävensom deras nyfödda barn är tillfreds- ställande ur medicinsk synpunkt, vid behov lämna erforderlig läkarvård samt tillse, att journal föres över sagda kvinnor och barn.

59.

Vederbörande landsting eller stad, som ej deltager i landsting, har att till- se, att beträffande anstalt, som i 5 8 sägs, årligen inom mars månads utgång till medicinalstyrelsen avlämnas redogörelse för anstaltens verksamhet under närmast föregående år enligt av medicinalstyrelsen fastställda formulär och meddelade föreskrifter.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1937.

Förslag till

Kungörelse angående statsbidrag till driftkostnaderna vid förlossnings- anstalter och väntehem.

Härigenom förordnas som följer-:

ål.

Statsbidrag må utgå till landsting, kommun, kommunalförbund, förening, stiftelse eller enskild person för driften av barnbördshus, barnbördsavdelning, förlossningshem och förlossningsrum hos barnmorska ävensom för driften av väntehem för barnaföderskor i rikets ödemarksområden.

Härvid skall förstås 1) med barnbördshus helt fristående förlossningsan- stalt, som inrymmer mer än tio vårdplatser, 2) med barnbördsavdelning så— dan avdelning för förlossningar, som anordnats i samband med lasarett eller därmed jämförlig sjukvårdsinrättning eller vid sjukstuga, 3) med förlossnings- hem helt fristående förlossningsanstalt, som inrymmer högst tio vårdplatser, 4) med förlossningsrum hos barnmorska ett i samband med distriktsbarn- morskas bostad inrättat, för förlossningar avsett rum med en eller två vård- platser samt 5) med väntehem för barnaföderskor såväl särskilda för ända- målet anordnade hem som därför lämpade rum.

å2.

Statsbidrag utgår under villkor, som nedan i åå 3——6 omförmäles, med två kronor för vårddag och barnaföderska, som vårdas å allmän sal eller förloss- ningsrum hos barnmorska, dock högst för tio dagar, samt med två kronor för dag och barnaföderska, som vistas i väntehem, dock högst för femton dagar.

53.

Statsbidrag må utgå allenast för förlossningsanstalt eller väntehem, som uppfyller bestämmelserna i denna kungörelse och där vårdavgiften å allmän sal eller förlossningsrum hos barnmorska eller vistelseavgiften å väntehem icke utgår med högre belopp än en krona för dag och barnaföderska eller, efter förlossningen, för dag och modern jämte det nyfödda barnet eller bar- nen.

%4.

Statsbidrag må icke utgå för större antal platser än som av medicinalsty— relsen fastställts eller fastställes såsom motsvarande normal beläggning.

55.

Statsbidrag må utgå endast under villkor, att en för vederbörande lands- tingsområde eller stad, som ej deltager i landsting, uppgjord plan beträf- fande förlossningsvården blivit av medicinalstyrelsen godkänd och att anstal- ten eller väntehemmet i fråga ingår som ett led i nämnda plan.

Som villkor för erhållande av statsbidrag skall ytterligare gälla:

a) beträffande barnbördshus och barnbördsavdelning att minst en barn- morska har tillräcklig sysselsättning i förlossningsvård vid barnbördshuset eller barnbördsavdelningen;

b) i fråga om förlossningsanstalt, som tillhör annan än landsting eller stad, som ej deltager i landsting, att anstaltens huvudman skall hava förbundit sig att, därest ledningen för den förebyggande mödra- och barnavården inom landstingsområdet eller staden så prövar lämpligt, genom anstalten utöva dylik vård;

c) beträffande sådana enskilda förlossningshem eller förlossningsrum, där verksamhet bedrevs vid tiden för ikraftträdandet av stadgan den 29 maj 1931 (nr 172) angående enskilda sjukhem och förlossningshem, att sådant tillstånd skall hava lämnats, som avses i 2 % nämnda stadga; samt

d) vad angår väntehem att statsbidrag endast beräknas för barnaföderska, som bor på ett avstånd från förlossningsanstalten av minst tre mil, eller, om avståndet i fråga är kortare, att genom intyg av vederbörande kommunal- nämndsordförande styrkes, att kommunikationerna från hemorten till för- lossningsanstalten äro särskilt svåra.

57.

Ansökning om statsbidrag för visst år skall, ställd till medicinalstyrel— sen, före utgången av nästföregående år ingivas till nämnda myndighet. An- sökningen skall innehålla uppgift om det antal platser, för vilket statsbidrag begäres, samt om storleken av den avgift, som är bestämd för vård eller vis- telse å de avsedda platserna. Dessutom skall ansökning, som avser barn- bördshus eller barnbördsavdelning, innehålla uppgift angående i & 6 a) om- nämnt förhållande och ansökning, som avser i % 6 b) angiven anstalt, förbin- delse, varom i sistnämnda författningsrum sägs.

Avser ansökningen förlossningsanstalt, skall, där statsbidrag ej erhållits för uppförandet eller inrättandet av anstalten samt statsbidrag till driftkostna- derna ej tidigare beviljats, ansökningen vara åtföljd av, följande handlingar:

a) kortfattad beskrivning av byggnadstomtens storlek, läge och beskaffen- het;

b) ritningar eller skiss över anstalten jämte kortfattad beskrivning över densamma och dess inredning;

c) redogörelse beträffande anstalten i de hänseenden, varom förmäles i andra, tredje och fjärde styckena av & 9 här nedan; samt d) förbindelse av vederbörande att så länge statsbidrag till driften utgår underkasta sig bestämmelserna i denna kungörelse ävensom de föreskrifter i övrigt, som må varda i behörig ordning meddelade.

Avser ansökningen väntehem, skall den vara åtföljd av yttrande utav vederbörande tjänsteläkare angående väntehemmets lämplighet.

Drives förlossningsanstalt eller väntehem av förening eller stiftelse, skall ansökningen jämväl innehålla uppgift å den person, som äger att å föreningens eller stiftelsens vägnar tala och svara.

& 8.

Sedan medicinalstyrelsen granskat ansökningshandlingarna och fattat be- slut i fråga om det begärda statsbidraget, har styrelsen att om beslutet under— rätta sökanden.

Varder statsbidrag beviljat för visst år, skall detsamma utbetalas kvartals- vis i efterskott. Rekvisition av beviljat bidrag skall ingivas till medicinalstyrel- sen efter utgången av mars, juni, september och december månader. Dylik

rekvisition skall innehålla uppgift om det antal underhållsdagar vid förloss- ningsanstalten eller vistelsedagar vid väntehemmet för varje dag under när- mast föregående kvartal, för vilket statsbidrag må utgå enligt vad ovan i denna kungörelse stadgas. Denna uppgift skall vara grundad på utdrag av förloss- ningsanstaltens eller väntehemmets journal och försedd med gransknings- päskrift av den, som jämlikt stadgande i & 9 har överinseende över anstalten eller väntehemmet. Avser rekvisitionen väntehem, skall ock genom intyg av vederbörande kommunalnämndsordförande styrkas, att sådana i 5 6 d) om- nämnda förhållanden för varje fall förelegat, som enligt sagda författnings- rum berättiga till statsbidrags erhållande.

Efter granskning av rekvisitionen har medicinalstyrelsen att av medel, som blivit av riksdagen för ändamålet anvisade, till vederbörande utbetala det belopp, som för ifrågavarande kvartal mä utgå såsom statsbidrag.

Formulär till rekvisition av beviljat statsbidrag fastställes av medicinalsty- relsen.

5 9.

Förlossningsanstalt, för vilken statsbidrag beviljats, skall stå under över- inseende av vederbörande förste provinsialläkare eller med förste provinsial- läkare likställd stadsläkare; dock att sådan anstalt, som är anordnad vid lasa- rett eller därmed jämställd sjukvårdsinrättning, skall stå under samma inse- ende, som vederbörande sjukvårdsinrättning i övrigt är underkastad.

Förlossningsanstalten skall vara så anordnad, att de därstädes intagna kvinnorna ävensom deras nyfödda barn kunna å anstalten erhålla en ur me- dicinsk synpunkt tillfredsställande skötsel.

Vid barnbördshus, förlossningshem och förlossningsrum hos barnmorska skall vården stå under tillsyn av särskilt förordnad läkare och vid barnbörds- avdelning av lasarettsläkare eller därmed jämställd läkare eller, beträffande sjukstuga, sjukstuguläkaren.

Vid förlossningsanstalt skall vara anställd vårdpersonal i tillräckligt antal och med erforderlig utbildning.

Väntehem skall stå under överinseende av vederbörande förste provinsiallä- kare. Den närmaste tillsynen däröver utövas av vederbörande tjänsteläka—re i orten.

% 10.

Den läkare, som har närmaste tillsynen över barnbördshus, förlossnings- hem eller förlossningsrum hos barnmorska, åligger att vaka över att sköt- seln av de därstädes intagna kvinnorna ävensom deras nyfödda barn är till- fredsställande ur medicinsk synpunkt, att vid behov lämna erforderlig läkar- vård samt att tillse, att journal föres över sagda kvinnor och barn.

Läkare, som har närmaste tillsynen över väntehem, åligger att vaka över att väntehemmet uppfyller de anspråk, som böra ställas på ett dylikt hem, samt att tillse, att journal föres över de kvinnor, som taga in å detsamma.

% 11.

Den, som för visst år eller del därav uppburit statsbidrag till driften vid förlossningsanstalt, varom i 5 10 första stycket sägs, eller vid väntehem, har att tillse, att inom mars månads utgång året efter det, som statsbidraget avser, "till medicinalstyrelsen avlämnas redogörelse för förlossningsanstaltens eller väntehemmets verksamhet under den tid, för vilken statsbidrag sålunda upp— "burits, enligt av medicinalstyrelsen fastställda formulär och meddelade före- .skrifter.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1937 .

F ö r s 1 & g till Lag om anställande av distriktsbarnmorskor m. m.

Härigenom förordnas som följer:

1 &.

För tillgodoseende av barnaföderskors behov av förlossningshjälp skall ri- ket vara indelat i barnmorskedistrikt, vart och ett med minst en fast anställd distriktsbarnmorska. Distriktsindelningen fastställes av medicinalstyrelsen, som därjämte efter förslag av barnmorskestyrelsen, varom i 2 & förmäles, be— stämmer antalet distriktsbarnmorskor för varje distrikt.

Utan hinder av vad i denna lag stadgas äger medicinalstyrelsen att för stad, som ej deltager i landsting, medgiva, att staden mä undantagas från distriktsindelningen, under villkor att staden träffat avtal med tillräckligt antal barnmorskor att utan särskild ersättning lämna förvård åt havande kvinnor, biträda vid förlossning i hemmet ävensom lämna eftervård åt kvin- nor, som förlösts i hemmet.

2 &.

Inom varje landstingsområde och i varje stad, som ingår i distriktsindel- ningen men ej deltager i landsting, skall, på landstingets eller stadens bekost- nad, finnas en barnmorskestyrelse, vilken skall hava till uppgift att hand— lägga ärenden rörande barnmorskeväsendet inom landstingsområdet eller staden.

Barnmorskestyrelse inom landstingsområde skall bestå av förste provin— sialläkaren eller dennes ställföreträdare som ordförande samt två av landstin- get för fem år i sänder utsedda ledamöter jämte enahanda antal för samma tid utsedda suppleanter.

Beträffande stad, som nyss nämnts, skall styrelsen bestå av vederbörande förste stadsläkare eller dennes ställföreträdare som ordförande samt två av stadsfullmäktige för fem år i sänder valda ledamöter jämte enahanda antal för samma tid utsedda suppleanter. På framställning av sådan stad äger Kungl. Maj:t medgiva den ändring av styrelsens sammansättning, som kan finnas påkallad.

Närmare bestämmelser om barnmorskestyrelsernas verksamhet utfärdas av Kungl. Maj:t.

3 5.

Till distriktsbarnmorska må antagas legitimerad barnmorska, vilken erhål- lit den utbildning, som avses i denna dag utfärdad stadga för barnmorske- undervisningen, eller av medicinalstyrelsen förklarats hava annorledes för- värvat motsvarande mått av kunskaper och färdigheter.

Distriktsbarnmorska förordnas av barnmorskestyrelsen tills vidare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid.

Det åligger distriktsbarnmorska att utan särskild ersättning lämna förvård åt havande kvinnor, biträda vid förlossning i hemmet ävensom lämna efter- vård ät kvinnor, som förlösts i hemmet. Därjämte är distriktsbarnmorska utan särskild ersättning skyldig att dels efter anvisning av barnmorskesty- relsen tjänstgöra å förlossningsanstalt, som drives av landsting eller stad, som ej deltager i landsting, dels oclc i den utsträckning, medicinalstyrelsen be- stämmer, biträda i statsunderstödd förebyggande barnavårdsverksamhet.

5 &.

Mom. 1. Distriktsbarnmorska skall åtnjuta dels kontant lön av minst ett- tusenåttahundra kronor för år jämte tre ålderstillägg, vartdera å etthundra kronor, efter tre, sex och nio års väl vitsordad tjänstgöring dels ock kostnads- fritt möblerad bostad jämte värme och lyse eller ock ersättning för dessa na- turaförmåner efter ortens pris. Bostaden skall omfatta minst ett rum och kök jämte nödiga uthus ävensom, där så lämpligen kan ske, särskilt rum för mottagning. Tillika skall distriktsbarnmorska, där så lämpligen kan ske, beredas fri telefon.

Distriktsbarnmorska skall tillika kostnadsfritt erhålla alla för förlossnings- biträde erforderliga förbrukningsartiklar.

Distriktsbarnmorska äger rätt att åtnjuta semester under sammanlagt en månad årligen på tid, som barnmorskestyrelsen bestämmer.

Mom. 2. Fråga angående utgörande och beskaffenhet av naturaförmå- ner ävensom rörande ersättning för sådan förmån skall i händelse av tvist hänskjutas till medicinalstyrelsen, som härutinnan äger meddela beslut.

6 &.

Mom. 1. Distriktsbarnmorska tillkommande kontant lön intill ett belopp av ettusenåttahundra kronor samt ålderstillägg utgå av statsmedel. Övriga henne tillkommande avlöningsförmåner samt kostnader för telefon och för— brukningsartiklar bestridas av vederbörande landsting eller stad, som ej de]- tager i landsting.

Mom. 2. Då distriktsbarnmorska för förrättning måst företaga färd, som överstigit en kilometer, är hon berättigad att av den kvinna, hon vårdat, er- hålla antingen fri skjuts eller ersättning för resekostnaden enligt taxa, som framställes av medicinalstyrelsen.

Tvist rörande resekostnad som nu sagts skall hänskjutas till barnmorske- styrelsen, som härutinnan äger meddela beslut.

7 %.

Inom varje landstingsområde skall finnas en eller flera reservbarnmorskor. Antalet bestämmes av medicinalstyrelsen efter förslag av barnmorskesty- relsen.

Då medicinalstyrelsen så prövar nödigt, skall vad i första stycket sägs gälla även beträffande stad, som ingår i distriktsindelningen men ej deltager i landsting.

Reservbarnmorskorna skola fullgöra distriktsbarnmorskornas åligganden, då dessa åtnjuta semester eller eljest förfall för dem föreligger, och skola i övrigt vara skyldiga tjänstgöra inom förlossningsvården efter anvisning av barnmorskestyrelsen.

8 &. Vadi 3, 4, 5 och 6 && sägs beträffande distriktsbarnmorska skall i tillämp- liga delar gälla jämväl i fråga om reservbarnmorska.

9 &.

Under tid, då reservbarnmorska tjänstgör å annan ort än den, där hon är bosatt, skall hon förses med möblerat rum jämte värme och lyse. När dy- lik tjänstgöring avser fullgörande av distriktsbarnmorskas åligganden under det denna åtnjuter semester eller eljest förfall för henne föreligger, skall nämnda rum med värme och lyse tillhandahållas av distriktsbarnmorskan; i övriga fall åligger det vederbörande landsting eller stad, som ej deltager i landsting, att låta förse reservbarnmorskan med nämnda förmåner.

För kostnader i anledning av färd från bostadsorten till annan tjänstgö- ringsort och åter eller mellan två dylika tjänstgöringsorter skall reservbarn- morska erhålla ersättning av vederbörande landsting eller stad, som ej del- tager i landsting, efter vad som föreskrives i gällande resereglemente beträf- fande rese- och traktamentsklass 111 F.

Denna lag, varigenom lagen den 28 mars 1919 (nr 138) om anställande av distriktsbarnmorskor m. m. upphäves, träder i kraft den 1 januari 1937.

Härvid skola gälla följande

Övergångsbestämmelser.

lzo) Utan hinder av vad i denna lag föreskrives om behörighetsvillkor för tjänst såsom distrikts- eller reservbarnmorska skall beträffande de distrikts- och reservbarnmorskor, som redan antagits vid tiden för lagens ikraftträdan- de, gälla vad däri stadgas, och må jämväl efter nämnda tidpunkt till sådan tjänst antagas barnmorska, som varit därtill behörig enligt gamla lagen; dock skall i fråga om avlöning och andra förmåner till sådana distrikts- och re- servbarnmorskor, som nu angivits, gälla vad i nästföljande stycke föreskrives.

Distrikts- eller reservbarnmorska, vilken icke erhållit den utbildning, som avses i denna dag utfärdad stadga för barnmorskeundervisningen, och icke heller av medicinalstyrelsen förklarats hava annorledes förvärvat motsvaran- de mått av kunskaper och färdigheter, skall i kontant lön erhålla minst ett- tusenfemhundra kronor för år jämte två ålderstillägg, vartdera å etthundra kronor, efter fem och tio års väl vitsordad tjänstgöring. Kontant lön intill ett belopp av ettusenfemhundra kronor samt ålderstillägg, som nu sagts, utgå av statsmedel. Därjämte skall dylik barnmorska av vederbörande landsting eller stad, som ej deltager i landsting, erhålla de övriga avlöningsförmåner och kostnadsersättningar, som i nya lagen angivas, dock icke möblering av bostaden. Sådan barnmorska skall äga rätt till semester under fjorton dagar årligen på tid, som barnmorskestyrelsen bestämmer. Har distriktsbarnmor- ska, som nu nämnts, förordnats att biträda i förebyggande barnavårdsverk- samhet, utgår härför ersättning enligt vad därom finnes särskilt stadgat.

2:o) Där inom område, som enligt av medicinalstyrelsen jämlikt 1 _5 här ovan fastställd distriktsindelning skall utgöra ett barnmorskedistrikt, vid ti- den för lagens ikraftträdande finnes en eller flera barnmorskor, som äro fast anställda av kommun eller kommuner enligt lagen den 13 juni 1908 (nr 57) angående kommuns skyldighet i fråga om anställande av barnmorska, skall

detta icke utgöra hinder för anställande av distriktsbarnmorska för området, under förutsättning, att från distriktsbarnmorskans verksamhet undantages biträde vid förlossningar inom den eller de kommuner, där enligt lagen den 13 juni 1908 anställd barnmorska alltjämt tjänstgör.

3zo) Av kommun eller kommuner anställd barnmorska, som ovan under 2:o) sägs, skall åtnjuta dels löneförmåner av vederbörande kommun eller kommuner enligt 3 5 lagen den 13 juni 1908 i lagrummets lydelse enligt lagen den 9 november 1917 (nr 779), dels ock, under villkor att hon inom sitt om- råde utan särskild ersättning lämnar förvård åt havande kvinnor, biträder vid förlossning i hemmet ävensom lämnar eftervård åt kvinnor, som förlösts i hemmet, av statsmedel fyrahundra kronor om året jämte ersättning enligt av medicinalstyrelsen fastställd taxa för sålunda lämnad hjälp.

4zo) Av kommun eller kommuner anställd barnmorska, som ovan under 2:o) sägs, skall, om hon frivilligt avgår från sin befattning efter uppnådda femtiofem levnadsår, vara berättigad att från statens pensionsanstalt av stats- medel erhålla pension jämte tilläggsförmåner därå efter samma grunder, som gälla beträffande distriktsbarnmorska, därvid statens pensionsanstalt skall fastställa, vilken tid hon skäligen må tillgodoräkna såsom tjänsteår. Från sålunda beräknat pensionsbelopp skall avdrag göras för de pensionsför— måner, som barnmorskan vid avgången må komma i åtnjutande av på grund av att hon varit delägare i barnmorskornas pensionsanstalt. Vad ovan i detta

stycke sagts skall dock icke gälla beträffande sådan barnmorska, vars befatt- ning redan år förenad med pensionsrätt jämlikt reglementet för statens pen- sionsanstalt eller som på grund av att hon varit delägare i barnmorskornas pensionsanstalt är berättigad till pensionsförmåner med högre belopp än här fastställts.

6—380630

F ö r s 1 a g till Kungörelse angående statsbidrag till avlöning ät distriktsbarnmorskor och reservbarnmorskor m. m.

Härigenom förordnas som följer:

51.

I enlighet med bestämmelserna i denna dag utfärdad lag om anställande av distriktsbarnmorskor m. m. skall statsbidrag till distrikts- eller reserv- barnmorska, vilken erhållit den utbildning, som avses i denna dag utfärdad stadga för barnmorskeundervisningen eller av medicinalstvrelsen förklarats hava annorledes förvärvat motsvarande mått av kunskaper och färdigheter, årligen utgå med 1 800 kronor jämte det eller de ålderstillägg å 100 kronor, vartill barnmorskan må vara berättigad.

52.

Har stad, som ej deltager i landsting, jämlikt 1 5 andra stycket lagen om anställande av distriktsbarnmorskor m. m. undantagits frän indelningen i barnmorskedistrikt, skall för varje barnmorska, med vilken staden träffat avtal att utan särskild ersättning lämna förvård åt havande kvinnor, biträda vid förlossning i hemmet ävensom lämna eftervård åt kvinnor, som förlösts i hemmet, till staden utgå statsbidrag med 1 500 kronor. Överstiger antalet sådana barnmorskor vad medicinalstyrelsen finner för staden erforderligt, skall statsbidrag dock utgå allenast med så stort belopp, som svarar mot det erforderliga antalet barnmorskor.

53.

Statsbidrag för viss distrikts- eller reservbarnmorsketjänst utgår allenast för tid, under vilken tjänsten är besatt med ordinarie innehavare. För tid, varunder distrikts- eller reservbarnmorska åtnjuter tjänstledighet för enskil- da angelägenheter eller särskilt uppdrag eller i behörig ordning avstängts från tjänstgöring eller eljest är lagligen förhindrad att sköta befattningen el- ler ock avhåller sig från tjänstgöring utan att hava i vederbörlig ordning er- hållit tjänstledighet eller kunna styrka giltigt förfall, utgår icke statsbidrag; dock må statsbidrag utgå, därest till vikarie under tiden förordnats annan än distrikts- eller reservbarnmorska och dylik barnmorska ej varit att tillgå för tjänstens uppehållande.

54.

Såsom villkor för erhållande av statsbidrag för viss distrikts- eller reserv- barnmorska skall gälla:

att till barnmorskan och särskild vikarie för henne utgående avlöningsför- måner fullt motsvara vad i sådant avseende finnes stadgat, samt

att barnmorskan ej uppnått den för rätt till erhållande av pension stad- gade ålder eller, där hon uppnått nämnda ålder, att vederbörande myndig- het medgivit hennes kvarstannande i tjänsten.

55.

Mom. 1. Rekvisition av statsbidrag till avlönande av distrikts- och reserv- barnmorskor skall, avfattad i enlighet med formulär, som fastställes av me- dicinalstyrelsen, efter ingången av november månad det år, för vilket bi- drag sökes, av barnmorskestyrelsen upprättas i ett sammanhang för samtliga distrikts- och reservbarnmorskor inom landstingsområdet eller staden samt senast den 15 i samma månad avlämnas till länsstyrelsen eller, om Stock- holms stad ingår i distriktsindelningen, överståthållarämbetet. Vid rekvisi- tion av statsbidrag skall avdrag göras för pensionsavgift, som utgår enligt reglementet för statens pensionsanstalt och belöper å den tid, statsbidraget avser.

Länsstyrelsen eller överståthållarämbetet har att, efter rekvisitionens be- höriga granskning, före årets utgång, där så kan ske, utanordna till utbetal- ning godkänt belopp.

Mom. 2. Rekvisition av statsbidrag, som avses i & 2, skall, ställd till läns- styrelsen eller vad angår Stockholms stad överståthållarämbetet och avfat- tad i enlighet med formulär, som fastställes av medicinalstyrelsen, efter in- gången av november månad det år, för vilket bidrag sökes, av hälsovårds- nämnden upprättas i ett sammanhang för samtliga ifrågavarande barnmor- skor i staden samt senast den 15 i samma månad avlämnas till medicinalsty- relsen. Sedan medicinalstyrelsen försett rekvisitionen med anteckning om det i & 2 omförmälda, för staden erforderliga antal barnmorskor, skall medicinal- styrelsen utan dröjsmål översända rekvisitionen till länsstyrelsen eller över- ståthållarämbetet, som har att, efter rekvisitionens behöriga granskning, före årets utgång, där så kan ske, utanordna till utbetalning godkänt belopp.

Mom. 3. Inträffar efter tid-en för upprättande av rekvisition å statsbidrag för visst är förhållande, som berättigar till ytterligare statsbidrag för det året, skall särskild rekvisition beträffande sådant bidrag jämte erforderlig utred- ning av barnmorskestyrelsen eller, där sådan icke finnes, hälsovårdsnämn- den, avlämnas till länsstyrelsen eller överståthållarämbetet inom utgången av januari månad året efter det, som statsbidraget avser.

Mom. 4. Då statsbidrag rekvireras till ålderstillägg åt distriktsbarnmorska eller reservbarnmorska, skall medicinalstyrelsens beslut om tillerkännande av ålderstillägg till barnmorskan bifogas rekvisitionen, därest berörda beslut ej tillställts länsstyrelsen eller överståthållarämbetet i samband med rekvi- sition för tidigare år.

Mom. 5. Då statsbidrag rekvireras till avlöning åt distrikts- eller reserv- barnmorska, som erhållit tillstånd att kvarstå i tjänsten efter uppnådd pen- sionsålder, skall beslutet om sådant tillstånd bifogas rekvisitionen, därest be- rörda beslut ej förut tillställts länsstyrelsen eller överståthållarämbetet.

Mom. 6. Länsstyrelse så ock överståthållarämbetet skall varje år under juli månad till barnmorskestyrelsen eller hälsovårdsnämnden såsom förskott på det årets statsbidrag utan särskild rekvisition utbetala tio tolftedelar av de belopp, som på grund av barnmorskestyrelsens eller hälsovårdsnämndens under november månad nästföregående är gjorda rekvisition godkänts till utbetalning; och skall detta förskott avräknas vid slutlig utanordning av statsbidrag för det löpande året.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1937. Från och med nämn- da dag skall kungörelsen den 18 juni 1926 (nr 384) angående statsbidrag till avlöning åt distriktsbarnmorskor och reservbarnmorskor upphöra att gälla utom i vad den avser statsbidrag för tid före den nu utfärdade kungörelsens ikraftträdande. ,

Statsbidrag till avlönande av sådan distrikts- eller reservbarnmorska, vil- ken icke erhållit den utbildning, som avses i denna dag utfärdad stadga för barnmorskeundervisningen, och icke heller av medicinalstyrelsen förklarats hava annorledes förvärvat motsvarande mått av kunskaper och färdighe- ter, skall i enlighet med vad som föreskrives under lzo) i övergångsbestäm- melserna till denna dag utfärdad lag om anställande av distriktsbarnmorskor m. m. årligen utgå med 1 500 kronor jämte det eller de ålderstillägg å 100 kronor, vartill barnmorskan må vara berättigad.

Statsbidrag till avlönande av sådan av kommun eller kommuner anställd barnmorska, som avses i 2:0) i övergångsbestämmelserna till denna dag ut- färdad lag om anställande av distriktsbarnmorskor rn. m., skall utgå med dels 400 kronor för är, dels ersättning enligt av medicinalstyrelsen fastställd taxa för kostnadsfri barnmorskehjälp enligt vad som stadgas under 3:0) i samma övergångsbestämmelser, allt under villkor att barnmorskan av ve- derbörande kommun eller kommuner åtnjuter de löneförmåner, som angivas i 3 ,5 lagen den 13 juni 1908 (nr 57) angående kommuns skyldighet i fråga om anställande av barnmorska, sådant lagrummet lyder enligt lagen den 9 november 1917 (nr 779).

I avseende å statsbidrag, varom här ovan sägs, skall i övrigt i tillämpliga delar gälla vad i denna kungörelse stadgas; dock att från statsbidrag till av- löning åt sådan av kommun eller kommuner anställd barnmorska, som nyss nämnts, avdrag icke skall göras för henne åliggande pensionsavgifter till sta- tens pensionsanstalt.

F ö r s 1 a g till Reglemente för barnmorskestyrelserna i riket.

Härigenom förordnas som följer:

51.

Om barnmorskestyrelses verksamhetsområde och uppgift att handlägga ärenden rörande barnmorskeväsendet, om bestridandet av kostnaderna för barnmorskestyrelses verksamhet samt om sådan styrelses sammansättning är stadgat i denna dag utfärdad lag om anställande av distriktsbarnmor- skor m. m.

Utöver stadgandena i nämnda lag och hithörande föreskrifter i gällande reglemente för barnmorskor skola i avseende å barnmorskestyrelse här ne- dan intagna bestämmelser lända till efterrättelse.

52.

Barnmorskestyrelse väljer inom sig vice ordförande. Denne samt en av styrelsesuppleanterna böra, såvitt möjligt, vara bosatta i eller i närheten av den stad, där styrelsen skall hava sitt säte.

å3.

Avgår ledamot eller suppleant före utgången av den tid, för vilken han blivit vald, skall för den återstående tjänstgöringstiden nytt val i den avgång- nes ställe så fort ske kan äga rum.

å4.

Barnmorskestyrelse sammmanträder minst två gånger årligen och dess- utom på kallelse av ordföranden så ofta han eller de andra ledamöterna anse detta erforderligt.

åå.

Vid fullgörande av den på barnmorskestyrelse ankommande uppgift att handlägga ärenden rörande barnmorskeväsendet åligger det barnmorskesty- relsen bland annat:

1) att, då distriktsbarnmorske- eller reservbarnmorsketjänst blir ledig, på lämpligt sätt kungöra tjänsten och därvid meddela dels den tid, minst trettio dagar, inom vilken den, som vill ifrågakomma till tjänsten, skall ingiva an- sökan till styrelsen, dels vilka handlingar, som böra fogas vid ansökningen, dels oclc de med tjänsten förenade förmåner;

2) att, sedan ansökningstiden till tjänst, som ovan under 1) sägs, utgått, tillsätta tjänsten med utfärdande av skriftligt förordnande tills vidare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid, vilket förordnande jämväl skall in- nehålla uppgift om de med tjänsten förenade förmåner och de huvudsakliga villkor i övrigt, som i avseende å densamma äro gällande;

3) att uppsäga distriktsbarnmorska eller reservbarnmorska från hennes tjänst;

4) att besluta i anledning av distriktsbarnmorskas eller reservbarnmorskas ansökan om semester och tjänstledighet;

5) att vid vakans, semester och tjänstledighet förordna vikarie å distrikts- barnmorske- eller reservbarnmorsketjänst;

6) att hos medicinalstyrelsen anmäla distrikts- eller reservbarnmorska till erhållande av ålderstillägg;

7) att till barnmorska, som avses i 2:o) av övergångsbestämmelserna till lagen om anställande av distriktsbarnmorskor m. m., utbetala ersättning en- ligt av medicinalstyrelsen fastställd taxa för lämnad kostnadsfri barnmorske- hjälp;

8) att fatta beslut enligt & 28 mom. 1 reglementet för barnmorskor och underställa dylikt beslut medicinalstyrelsens prövning och fastställelse;

9) att bestämma den ort, där reservbarnmorska skall vara bosatt; 10) att lämna närmare anvisningar rörande reservbarnmorskas tjänstgö- ringsförhållanden;

11) att i fall, som avses i 5 52 reglementet för barnmorskor, försätta di- strikts- eller reservbarnmorska ur tjänstgöring eller entlediga henne från den tjänst, hon innehar;

12) att, då mot distrikts- eller reservbarnmorska gjorts anmälan, varom förmäles i 15 42 reglementet för barnmorskor, och ärendet av förste provin- sialläkaren hänskjutits till barnmorskestyrelsen, när omständigheterna där— till föranleda, meddela den anmälda varning eller avstänga henne från tjänst- göring för viss tid, dock ej över två månader, eller ock anmäla förseelsen till åtal;

13) att, på därom framställd begäran och efter hörande av vederbörande tjänsteläkare, avgiva vitsord om distrikts- eller reservbarnmorska;

14) att, efter vederbörande kommuners hörande, till länsstyrelsen ingiva till medicinalstyrelsen riktade framställningar om gränser för barnmorske- distrikt, om nya distrikt eller om annan ändring av distriktsindelningen;

15) att till landstinget eller stadsfullmäktige årligen i maj månad avgiva dels berättelse över barnmorskestyrelsens verksamhet under det nästföregå- ende året dels ock förslag angående nästkommande års utgifter för barn— morskeväsendet inom barnmorskestyrelsens verksamhetsområde;

16) att till medicinalstyrelsen avgiva de förslag rörande barnmorskeväsen- det inom nyssnämnda område, som anses påkallade och som påfordra medi- cinalstyrelsens eller statsmakternas medverkan;

17) att i god tid före utgången av den tid, för vilken barnmorskestyrelsens av landstinget eller stadsfullmäktige utsedda ledamöter och suppleanter bli- vit valda, eller då eljest nytt val av styrelseledamot eller suppleant bör ifråga- komma, därom hos vederbörande göra anmälan;

18) att avgiva yttranden och verkställa utredningar angående till barn- morskestyrelsens verksamhetsområde hörande ärenden, som av vederbö- rande myndigheter, landsting eller stadsfullmäktige till styrelsen för sådant ändamål hänskjutas;

19) att, i enlighet med vad därom är särskilt stadgat, hos länsstyrelsen rekvirera statsmedel, som avses i lagen om anställande av distriktsbarn- morskor m. m.;

20) att från landstinget eller stadsfullmäktige rekvirera nödiga medel till gåldande av sådana distrikts- eller reservbarnmorska tillkommande ersättnin— gar, som skola bestridas av landstinget eller staden;

21) att låta tillhandahålla distrikts- och reservbarnmorskor dem tillkom- mande kontanta avlöningsförmåner; samt

22) att låta till barnmorskor, som avses i 2:o) av övergångsbestämmelser- na till lagen om anställande av distriktsbarnmorskor m. m., utbetala dem tillkommande statsbidrag, däri inbegripet ersättning för barnmorskehjälp.

56.

Barnmorskestyrelse är beslutmässig blott då den är fulltalig. Vid omröst- ning gäller den mening, om vilken flertalet enat sig.

57.

Barnmorskestyrelse äger bestämma, vilka ärenden av mindre vikt eller omfattning må, när med deras avgörande ej kan anstå till dess styrelsen sammanträder, kunna av ordföranden ensam och på hans ansvar avgöras och expedieras. Av ordföranden sålunda vidtagna åtgärder skola vid nästa sammanträde anmälas för styrelsen och antecknas i protokollet. Tillsättande av distrikts- och reservbarnmorskor samt åtgärder, som avses i detta regle- lnentes 5 5 under 3), 8), 9), II)—16) och 18)—20), skola dock förbehållas styrelsen.

58.

De ekonomiska angelägenheter, som äro förenade med skötseln av barn- morskeväsendet inom landstingsområde, böra, där ej landstinget annorlunda bestämmer, för barnmorskestyrelsens räkning handhavas av vederbörande landstingsdirektör eller landstingskamrerare.

I stad, som ingår i distriktsindelningen men ej deltager i landsting, äga stadsfullmäktige besluta angående sättet för handhavande av angelägenheter, som här avses.

59.

Över barnmorskestyrelses beslut må talan fullföljas hos medicinalstyrelsen inom den tid, som för överklagande av förvaltande myndigheters och ämbets- verks beslut är bestämd.

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 1937, från och med vilken dag reglementet den 21 november 1919 (nr 799) för barnmorskestyrelserna i riket skall upphöra att gälla.

F ö r s 1 & g till Kungörelse angående ändring i vissa. delar av reglementet den 21 november 1919 (nr 798) för barnmorskor.1

Härigenom förordnas, att 55 1, 5, 8, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39 och 40 i reglementet den 21 november 1919 för barnmorskor skola, 55 5, 8, 28, 29, 30, 34, 35 och 39 i nedan angivna delar, erhålla följande ändrade lydelse:

51.

Behörighet att utöva barnmorskeyrket tillkommer endast den, som inom riket genomgått stadgad utbildning för barnmorskor, på grund därav erhållit barnmorskebrev och därefter vunnit legitimation såsom barnmorska (legiti- merad barnmorska).

5 5. De legitimerade — _ — och hägn. Under medicinalstyrelsen — — verksamma barnmorskor. Den omedelbara — — behörigen uppdragits.

Vad i detta reglemente sägs om förste provinsialläkare gäller i Stockholm. Göteborg, Malmö och Norrköping om dessa städers förste stadsläkare.

5 8. Barnmorskas verksamhet —— —— -— är medgivet. Under utövande — —— —— av henne genomgångna utbildningen för barn- morskor eller, om hon genomgått repetitionskurs, för den senaste kurs av sådant slag, som hon genomgått.

Sina förmän — —— meddelar henne. 5 28.

1. Där för landstingsområde eller stad, som ej deltager i landsting men ingår i distriktsindelning, varom förmäles i 1 5 i lagen den .............. (nr . .. .) om anställande av distriktsbarnmorskor rn. m., utöver detta -— — — och fastställelse.

2. I stad, som jämlikt stadgandet — — — i staden och, efter medici-

nalstyrelsens hörande, för prövning och fastställelse underställas överståt- hållarämbetet eller vederbörande länsstyrelse.

& 29.

Distriktsbarnmorska åligger att inom det henne anvisade tjänstgöringsdi- striktet verkställa till barnmorskeyrket hörande förrättningar, däri inbegri-

1 Senaste lydelse, se beträffande & 29 1931: 173, beträffande & 38 1926: 385 och 1928: 476 samt beträffande & 40 1926: 385.

pet förvård åt havande kvinnor och eftervård åt kvinnor, som förlösts i hem- met, att tjänstgöra å förlossningsanstalt och att biträda i den förebyggande barnavårdsverksamheten, allt i enlighet med vad som finnes föreskrivetilagen den .............. (nr ...) angående anställande av distriktsbarnmorskor m. m. Omfattar distriktet allenast del av kommun, vare hon jämväl skyldig att bistå barnaföderskor inom kommunens område utanför distriktet. Det skall ock åligga distriktsbarnmorska att, då hon därtill av barnmorskestyrel- sen förordnas, jämte egen tjänst tillfälligt uppehålla befattningen i närliggan— de barnmorskedistrikt, då därstädes anställd distriktsbarnmorska åtnjuter semester eller annan ledighet ävensom vid vakans. Även i övrigt har di- striktsbarnmorska att, i den mån göromålen inom distriktet sådant med- giva, biträda barnaföderskor, som vistas å ort utom distriktet, dock endast såframt därstädes bosatta barnmorskor äro eller kunna antagas vara för- hindrade att inställa sig.

Vid fullgörande — —— för barnmorska. Angående distriktsbarnmorskas — — distriktsbarnmorskor m. m.

5 30.

Angående distriktsbarnmorskas och reservbarnmorskas tillsättning och — —— — distriktsbarnmorskor m. rn.

Reservbarnmorska, varom — —— förtjänta medsökande.

Tjänst såsom distriktsbarnmorska eller reservbarnmorska, i vartdera fallet jämte därmed förenade förmåner, tillträdes, därest ej annat överenskommes, med månaden näst efter den, då tjänsten tillsattes, eller, om den till tjänsten utsedda redan innehar distriktsbarnmorsketjänst eller reservbarnmorske- tjänst, med månaden näst efter den, då den i avseende å den redan innehav- da tjänsten gällande uppsägningstiden utgick.

Då distriktsbarnmorska eller reservbarnmorska tillträtt tjänsten, skall hon ofördröjligen därom hos förste provinsialläkaren göra anmälan.

5 34.

Finner distriktsbarnmorska eller reservbarnmorska, att annan -— — _— hälsa, bör hon anmäla förhållandet hos förste provinsialläkaren.

5 35. Intyg eller upplysningar, vilka distriktsbarnmorska eller reservbarnmorska av medicinalstyrelsen möjligt är. 5 37.

1. Semester beviljas "distriktsbarnmorska och reservbarnmorska av barn- morskestyrelsen för tid, som angives i lagen om anställande av distriktsbarn- morskor rn. m. .

2. Jämväl annan tjänstledighet må av barnmorskestyrelsen beviljas di- striktsbarnmorska och reservbarnmorska.

3. Vikarie för distriktsbarnmorska eller reservbarnmorska förordnas av barnmorskestyrelsen. Till vikarie för distriktsbarnmorska förordnas reserv- barnmorska eller, om sådan ej finnes att tillgå, annan legitimerad barn- morska.

5 38.

1. Till tjänstledig distrikts- eller reservbarnmorska utgår den henne till- kommande kontanta avlöningen enligt följande särskilda bestämmelser.

a) Om hon erhållit tjänstledighet till följd av olycksfall i tjänsten, äger hon under sex månader åtnjuta samtliga kontanta avlöningsförmåner; an- kommande på prövning av medicinalstyrelsen, till huru stor del avlöningen må till den skadade utgå efter omförmälda tid av sex månader.

b) Om hon erhållit tjänstledighet på grund av styrkt sjukdom, äger hon åtnjuta samtliga henne eljest tillkommande kontanta avlöningsförmåner med avdrag av ett belopp, motsvarande en tredjedel av den för henne fastställda kontanta begynnelseavlöningen.

c) Om hon erhållit tjänstledighet för havandeskap, äger hon under en tid av högst tre månader åtnjuta samtliga henne eljest tillkommande kontanta avlöningsförmåner med avdrag av ett belopp, motsvarande hälften av den för henne fastställda kontanta begynnelseavlöningen.

(1) Om hon erhållit tjänstledighet för enskilda angelägenheter eller särskilt uppdrag eller i behörig ordning avstänges från tjänstgöring eller eljest är lag- ligen förhindrad att sköta befattningen eller ock avhåller sig från tjänstgö- ring utan att hava i vederbörlig ordning erhållit tjänstledighet eller kunna styrka giltigt förfall, skall hon under tiden avstå samtliga med befattningen förenade kontanta avlöningsförmåner.

2. Äger distrikts- eller reservbarnmorska uppbära särskild gottgörelse för förbrukningsartiklar, skall hon under semester eller tjänstledighet till vika- rien avstå så stor del av sagda gottgörelse, som hänför sig till de av vikarien verkställda tjänstegöromålen.

3. Vikarie för distrikts- eller reservbarnmorska skall av den tjänstlediga eller, vid vakans, av vederbörande landsting eller stad, som ej deltager i lands- ting, förses med möblerat rum med värme och lyse jämte telefon, om sådan finnes.

4. Ålderstillägg till distrikts- och reservbarnmorska utgår från och med ingången av kalenderåret näst efter det, under vilket den för ålderstilläggs erhållande stadgade tjänstetiden blivit uppnådd. Rätt till ålderstillägg inträ- der dock icke förrän distrikts- eller reservbarnmorskan under tid, motsva- rande minst fyra femtedelar av den stadgade tidsperioden, med goda vitsord bestritt distrikts- eller reservbarnmorsketjänst eller annan därmed likvärdig befattning eller på grund av förordnande fullgjort annat offentligt uppdrag. Vid bestämmande av denna tid må avdrag ej göras för den tid, distrikts- eller reservbarnmorskan åtnjutit semester eller ledighet för deltagande i repeti- tionskurs, som avses i 5 26, eller i särskilt fall efter medicinalstyrelsens an- visningar använt till att förskaffa sig ytterligare utbildning. Har distrikts- eller reservbarnmorska, då hon tjänstgjort stadgad tid för erhållande av ålderstillägg, redan uppnått den levnads- och tjänsteålder, som berättigar henne till pension, utgår icke ålderstillägget. Medicinalstyrelsen fastställer den tidpunkt, från och med vilken varje sär- skilt ålderstillägg skall börja utgå.

5. De distrikts- eller reservbarnmorska tillkommande kontanta avlönings- förmånerna, ävensom särskild gottgörelse för förbrukningsartiklar, skola till- handahållas henne månadsvis i efterskott.

6. I fråga om skyldighet att avgå från distrikts- eller reservbarnmorske- tjänst ävensom i fråga om rätt till pension skall gälla vad därom är särskilt stadgat.

5 39. Reservbarnmorska åligger —— —— gällande föreskrifter. Angående re- servbarnmorskas åligganden i övrigt stadgas i lagen om anställande av di-

striktsbarnmorskor m. m. Reservbarnmorska skall i sin verksamhet ställa sig till efterrättelse, för-

utom de i detta reglemente för reservbarnmorska meddelade särskilda be'- stämmelser, jämväl vad för barnmorskor i allmänhet i reglementet stadgats.

? s 40.

Reservbarnmorska skall hava sin bostad å den ort, barnmorskestyrelsen bestämmer. Angående reservbarnmorskas avlöning och förmåner i övrigt är stadgat i lagen om anställande av distriktsbarnmorskor m. m.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1937 . Medicinalstyrelsen äger utfärda de föreskrifter, som kunna bliva erfor- derliga för anordnande av övergången till de nya avlöningsbestämmelserna.

F ö r s 1 a g till Kungörelse om ändring i vissa delar av kungörelsen den 18 juni 1926

(nr 239) angående dyrtidshjälp ät distriktsbarnmorskor och vissa av kommun fast anställda barnmorskor.

Härigenom förordnas, att & 1 i kungörelsen den 18 juni 1926 angående dyr- tidshjälp åt distriktsbarnmorskor och vissa av kommun fast anställda barn- morskor skall erhålla följande ändrade lydelse samt att i anledning därav kungörelsens överskrift skall bliva som följer:

Kungörelse angående dyrtidshjälp åt vissa. av kommun fast anställda barnmorskor.

ål.

Dyrtidshjälp av statsmedel utgår för varje kalenderår till barnmorska, som vid kalenderårets ingång innehade anställning såsom sådan av kom- mun fast anställd barnmorska, som avses i 2:o) av övergångsbestämmelser- na till lagen den .............. (nr ...) om anställande av distriktsbarn- morskor m. m.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1937.

F ö r s 1 a g till Kungörelse om upphävande av 55 12, 13, 14 och 15 i kungörelsen den

15 juni 1923 (nr 227) angående statsbidrag till åtgärder för åstadkom- mande av förbättrad sjukvård inom rikets ödemarksomrflden.1

Härigenom förordnas, att åå 12, 13, 14 och 15 i kungörelsen den 15 juni 1923 angående statsbidrag till åtgärder för åstadkommande av förbättrad sjukvård inom rikets ödemarksområden skola upphöra att gälla med ut- gången av år 1936.

1 Senaste lydelse, se beträffande & 12 1932: 146, beträffande 55 13 och 14 1926: 248 samt beträffande & 15 1927: 147.

Förslag till

Kungörelse om ändrad lydelse av 5 60 mom. 1 e) och mom. 1 i över- gångsstadgandena till kap. VI i reglementet den 31 december 1919 (nr 878) för statens pensionsanstalt.l

Härigenom förordnas, att & 60 mom. 1 e) och mom. 1 i övergångsstadgan- dena till kap. VI i reglementet den 31 december 1919 för statens pensions- anstalt skola i nedan angivna delar erhålla följande ändrade lydelse:

& 60.

e) distriktssköterska, distriktsbarnmorska och reservbarnmorska, till vars —— — — för handen.

Övergångsstadganden.

1. I fråga om sådan befattning såsom distriktssköterska, distriktsbarn— morska eller reservbarnmorska, som i — —— föregående tjänstgöring.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1937.

1 Senaste lydelse, se 1926: 350.

F ö r s 1 a g till Kungörelse om ändrad lydelse av 10 % 2 mom. i avlöningsreglementet den 21 maj 1926 (nr 177) för förste provinsialläkare och provinsialläkare.

Härigenom förordnas, att 10 & 2 mom. i avlöningsreglementet den 21 maj 1926 för förste provinsialläkare och provinsialläkare skall i nedan angiven del erhålla följande ändrade lydelse:

10 &.

2. Provinsialläkare skall, om han därtill med medicinalstyrelsens med— givande förordnas, vara skyldig att mot särskild ersättning bestrida jämväl läkarbefattning vid kommunal sjukstuga, belägen vid eller i närheten av provinsialläkarens station, eller vid epidemisjukhus, förlossningshem eller förlossningsrum hos barnmorska inom distriktet. Det åligger jämväl pro- vinsialläkare att, om han därtill med medicinalstyrelsens medgivande för— ordnas, mot särskild ersättning biträda vid förebyggande mödra- och barna- vård inom distriktet. Den för här angivna uppdrag utgående särskilda er- sättningen skall, där ej överenskommelse kan träffas, bestämmas av me- dicinalstyrelsen.

Provinsialläkaren i —— — —— för spetälska.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1937.

Förslag till

Kungörelse angående statsbidrag till förebyggande mödra- och barna- vard.

Härigenom förordnas som följer:

ål.

Statsbidrag må utgå till landsting eller stad, som ej deltager i landsting, där landstinget eller staden med iakttagande av bestämmelserna i denna kungörelse inom sitt område anordnat rådgivande verksamhet i fråga om förebyggande mödra- och barnavård.

De lokala organ, genom vilka denna verksamhet utövas, skola vara orga— niserade i någon av följande former:

a) mödravårdscentral, typ I, och barnavårdscentral, typ I, med verksam- het huvudsakligen förlagd till mottagnings- eller polikliniklokaler i anslut- ning till barnbördshus eller barnbördsavdelning vid sjukhus beträffande mödravårdscentral samt barnsjukhus eller barnavdelning vid sjukhus be- träffande barnavårdscentral eller ock till andra lämpliga lokaler, vardera centralen under ledning av specialutbildad, legitimerad läkare och med er— forderligt biträde av sjuksköterska eller, beträffande mödravårdscentral, barnmorska;

b) mödra- och barnavårdscentral, typ II, med gemensam, för ändamålet särskilt avsedd lokal, under ledning av legitimerad läkare och med erfor- derligt biträde av sjuksköterska eller barnmorska; samt

c) mödra- och barnavårdsstation, under ledning av tjänsteläkare, i regel med användande av dennes mottagningslokaler, samt med biträde av di- striktssköterskor och distriktsbarnmorskor.

52.

Den förebyggande mödra- och barnavårdsverksamheten ledes inom lands- tingsområde av distriktsvårdsstyrelsen och inom stad, som ej deltager i lands- ting, av barnmorskestyrelsen eller hälsovårdsnämnden.

53.

Av landsting eller stad, som ej deltager i landsting, fastställes instruktion. för utövandet av förebyggande mödra- och barnavård.

54.

Förebyggande mödra- och barnavård skall vara anordnad enligt en av medicinalstyrelsen godkänd plan. Statsbidrag utgår allenast för det antal centraler och vårdstationer, som upptagits i sådan plan.

96 5 5. Förebyggande mödra- och barnavård skall vara avgiftsfri.

56.

Statsbidrag utgår dels med engångsbelopp till inredning och utrustning av lokaler för mödra- och barnavårdscentraler intill hälften av den verkliga kostnaden, dock högst 1 000 kronor för varje central, dels ock med årligt driftkostnadsbidrag för arvoden åt läkare, sjuksköterskor och barnmorskor jämte resekostnadsbidrag enligt vad nedan angives.

1) För varje mödravårdscentral, typ I, utgår till läkare 1 500 kronor, därest mottagning är anordnad minst två gånger i veckan, och eljest det lägre belopp, medicinalstyrelsen finner skäligt bestämma, samt till sjuksköterska eller barnmorska 500 kronor jämte det eller de ålderstillägg, vart och ett å 50 kronor, vartill hon må vara berättigad enligt 5 8.

2) För varje barnavårdscentral, typ 1, samt för varje mödra- och barna- vårdscentral, typ II, utgår till läkare 2000 kronor, därest mottagning är anordnad minst tre gånger i veckan, och eljest det lägre belopp, medici- nalstyrelsen finner skäligt bestämma, samt till sjuksköterska eller barn- morska 1000 kronor jämte det eller de ålderstillägg, vart och ett å 100 kronor, vartill hon må vara berättigad enligt 5 8.

3) För varje mödra- och barnavårdsstation utgår till läkare 15 kronor för varje mottagning samt, där i den förebyggande barnavården jämlikt veder- börligt förordnande biträder distriktsbarnmorska, som avses i punkt 1:o) andra stycket i övergångsbestämmelserna till denna dag utfärdad lag om anställande av distriktsbarnmorskor m. m., till sådan barnmorska 200 kro- nor eller det lägre belopp, medicinalstyrelsen finner skäligt bestämma.

4) Till resekostnader för hembesök hos spädbarn utgår bidrag för barna- vårdscentral, typ I, mödra- och barnavårdscentral, typ II, samt mödra- och barnavårdsstation. Sådant bidrag beräknas efter det antal barn, som äro födda under det år ansökningen om statsbidrag avser, och som nämnda år vistats inom centralens eller vårdstationens verksamhetsområde, dock icke inom städer, köpingar eller municipalsamhällen. Bidraget utgår med 60 öre för varje dylikt barn inom Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län, 45 öre för varje dylikt barn inom Västernorrlands, Gävleborgs, Koppar- bergs och Värmlands län samt 30 öre för varje dylikt barn inom övriga län i riket; dock må bidrag, som nu sagts, icke utgå med högre belopp än som motsvarar hälften av sammanlagda kostnaderna för de resor, vilka företagits i ovan angivet syfte.

57.

Medicinalstyrelsen äger föreskriva särskilda behörighetsvillkor för vin- nande av anställning såsom sjuksköterska eller barnmorska vid mödra- och barnavårdscentraler.

Barnmorska, som anställes i förebyggande barnavård, skall vara skyldig att efter medicinalstyrelsens anvisning genomgå en för ändamålet anord- nad kompletteringskurs.

5 8. Ålderstillägg för sjuksköterskor och barnmorskor, varom i 5 6 under 1) och 2) sägs, skola vara tre till antalet och utgå efter tre, sex och nio års väl vitsordad tjänstgöring.

Sådant ålderstillägg utgår från och med ingången av kalenderåret näst efter det, varunder den för ålderstilläggs erhållande stadgade tjänstetiden blivit uppnådd. Rätt till ålderstillägg inträder dock icke förrän sjukskö- terskan eller barnmorskan under tid, motsvarande minst fyra femtedelar av den stadgade tidsperioden, med goda vitsord biträtt i förebyggande mödra- eller barnavård eller tjänstgjort i därmed likvärdig befattning eller på grund av förordnande fullgjort annat offentligt uppdrag. Vid bestämmande av denna tid må avdrag ej göras för den tid, sjuksköterskan eller barnmorskan åtnjutit semester eller i särskilt fall efter medicinalstyrelsens anvisningar använt till att förskaffa sig ytterligare utbildning.

Har sjuksköterska eller barnmorska, då hon tjänstgjort stadgad tid för erhållande av ålderstillägg, redan uppnått den levnadsålder, vid vilken hon må vara skyldig avgå från tjänsten, utgår icke ålderstillägg.

Medicinalstyrelsen fastställer den tidpunkt, från och med vilken varje särskilt ålderstillägg skall börja utgå.

59.

Från mödra- och barnavårdscentraler, typ II, samt från mödra- och bar- navårdsstationer må klienter sändas för kostnadsfri rådfrågning vid mödra- eller barnavårdscentraler, typ I.

5 10.

Ansökan om statsbidrag för visst år skall, ställd till medicinalstyrelsen, före den 1 mars nästföljande år insändas till nämnda myndighet samt åt- följas av årsberättelse enligt formulär, som fastställes av medicinalstyrelsen.

5 11.

Efter granskning av ansökningshandlingarna har medicinalstyrelsen att besluta om statsbidrags beviljande. Beviljas statsbidrag, skall detsamma utbetalas av medicinalstyrelsen.

& 12.

Förebyggande mödra- och barnavård skall stå under överinseende av ve- derbörande förste provinsialläkare eller förste stadsläkare samt medicinal- styrelsen.

5 13.

De närmare föreskrifter, som kunna bliva erforderliga för tillämpning av denna kungörelse, utfärdas av medicinalstyrelsen.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1937. Genomförande av förebyggande mödra- och barnavård enligt denna kun- görelse må efter plan, som godkännes av medicinalstyrelsen, ske på det sätt, att sådan vård först anordnas inom viss del eller vissa delar av lands- tingsområde eller stad, som ej deltager i landsting, samt sedermera efter hand jämväl inom övriga delar av landstingsområdet eller staden.

Vad i denna kungörelse stadgas rörande distriktsvårdsstyrelse skall be- träffande landstingsområde, för vilket sådan styrelse icke finnes, avse barn- morskestyrelsen eller landstingets förvaltningsutskott eller viss avdelning därav. .

7—360630

F ö r s 1 a g till Stadga för barnmorskeundervisningen.

Härigenom förordnas som följer:

51.

Barnmorskeläroanstalt har till uppgift att bibringa sina elever sådan ut— bildning, som erfordras för vinnande av behörighet att utöva barnmorske- yrket.

52.

Barnmorskeläroanstalt står under överinseende av medicinalstyrelsen. Närmaste ledningen av sådan läroanstalt tillkommer en styrelse, bestå- ende av fem ledamöter, utsedda i den ordning, som i 5 4 finnes stadgat.

53.

Vid barnmorskeläroanstalt skola finnas anställda en överlärare, som be— nämnes professor, en biträdande lärare ( barnmorskelårare), en förestånda- rinna ( överbarnmorska) och en instruktionsbarnmorska jämte annan för elevernas teoretiska och praktiska utbildning behövlig lärarpersonal.

Överläraren utnämnes av Kungl. Maj:t efter förslag av medicinalstyrel- sen. Annan lärarpersonal för den teoretiska undervisningen tillsättes av medicinalstyrelsen efter förslag av läroanstaltens styrelse.

54.

I läroanstaltens styrelse ingå såsom självskrivna ledamöter överläraren, som tillika är styrelsens ordförande, samt överbarnmorskan. Såsom ersät- tare inträda vid förfall för överläraren barnmorskeläraren och vid förfall för överbarnmorskan instruktionsbarnmorskan.

Övriga tre ledamöter av styrelsen jämte ersättare för envar av dem för- ordnas av medicinalstyrelsen för en tid av högst fem år i sänder. En av dessa ledamöter skall representera sjuksköterskeskolorna och en annan skall vara barnmorska, som har sitt arbete förlagt utom läroanstalten.

55.

1. Styrelsen åligger särskilt: att antaga elever vid läroanstalten ävensom att till medellösa eller mindre bemedlade sådana utdela stipendier av härför tillgängliga medel, på sätt härom finnes särskilt stadgat; att handhava för läroanstalten anslagna eller eljest inflytande penning- medel; samt att före utgången av juli månad varje år till medicinalstyrelsen överläm- na sammandrag över läroanstaltens räkenskaper för sistförflutna budgetår.

2. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Inom styrelsen må beslut ej fattas med mindre fyra av dess ledamöter eller ersättare för dem äro närvarande. Äskas omröstning, skall den ske öppet. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förena sig, men vid lika röster den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Vid varje sammanträde föres protokoll, som justeras senast vid nästföl- jande sammanträde.

56.

Klagan över styrelsens beslut föres hos medicinalstyrelsen senast före klockan tolv å trettionde dagen efter den, då klaganden erhöll del av be- slutet. '

57.

För behörighet till överlärartjänst erfordras att vara legitimerad läkare, att hava ådagalagt vetenskaplig skicklighet i förlossningskonsten och läran om kvinnosjukdomar samt därjämte att hava förvärvat utbildning och er- farenhet i samma ämnen ävensom att hava ådagalagt skicklighet såsom lärare.

Är överlärartjänst ledig, skall medicinalstyrelsen genom kungörelse, som bör införas tre gånger i allmänna tidningarna, tillkännagiva, att till Kungl. Maj:t ställd ansökning till tjänsten skall före klockan tolv å trettionde da- gen efter den, då kungörelsen första gången varit offentliggjord, till medi- cinalstyrelsen inlämnas eller på sökandens äventyr i betalt brev med all- männa posten dit insändas. Sedan styrelsen för det barnbördshus, till vil- ket läroanstaltens verksamhet är förlagd, beretts tillfälle att avgiva yttran- de över de sökandes lämplighet med hänsyn till deras anställning såsom lä- kare vid barnbördshuset, skall medicinalstyrelsen å förslag uppföra tre sö- kande, om så många anmält sig och befunnits behöriga, samt avgiva sitt förord åt den bland de sökande, som anses för tjänsten mest skicklig och ägnad, varefter ansökningshandlingarna skola insändas till Kungl. Maj:t.

Utnämnd överlärare är skyldig att, där icke annorlunda blivit bestämt, tillträda tjänsten vid början av månaden näst efter utnämningsdagen och att, sedan detta skett, ofördröjligen därom göra anmälan hos medicinal- styrelsen.

58.

1. Överlärare skall i enlighet med denna stadga leda och ansvara för barnmorskeundervisningen vid läroanstalten. Särskilt åligger det honom i denna egenskap: att med tillhjälp av den övriga lårarpersonalen meddela undervisning åt barnmorskeeleverna i väsentlig överensstämmelse med fastställd lärobok så ock leda de repetitionskurser för barnmorskor, vilka i enlighet med vad i 5 18 sägs, anordnas vid läroanstalten, ävensom avgiva rapport över dessa kurser till medicinalstyrelsen; att utfärda barnmorskebrev, varom i 5 17 förmäles, åt därtill berättigade barnmorskeelever och att sedermera förse sådana brev med anteckningar om kurser, som genomgåtts efter legitimationen; att vid sjukdom eller annat förfall för barnmorskeläraren, överbarnmor- skan, instruktionsbarnmorskan eller annan lärarpersonal för den teoretiska undervisningen föreslå nödiga åtgärder hos medicinalstyrelsen; samt att årligen före mars månads utgång till medicinalstyrelsen avgiva full— ständig berättelse över läroanstaltens verksamhet under det sistförflutna ka- lenderåret.

2. Överlärare skall ock, i den mån han icke anmodat barnmorskelära- ren att bestrida läkarvården, såsom överläkare leda och övervaka barna- föderskornas och de späda barnens vård vid det barnbördshus, till vilket läroanstaltens verksamhet är förlagd, och därvid ställa sig till efterrättelse ej mindre allmänna författningar än även vad för barnbördshuset gällande stadga eller andra föreskrifter innehålla.

3. Tjänstledighet kan beviljas överläraren av medicinalstyrelsen för högst tre månader i följd. Föreligger för överläraren behov av längre tids ledighet, skall ansökan därom göras hos Kungl. Maj:t.

59.

Barnmorskelärare skall vara legitimerad läkare med utbildning och erfa- renhet i förlossningskonsten och läran om kvinnosjukdomar ävensom förmå- ga att undervisa i dessa ämnen.

Är barnmorskelärarbefattning ledig, kungöres ledigheten på sätt om över- lärartjänst är föreskrivet, dock att ansökningarna skola ställas till medicinal- styrelsen, som över dem infordrar utlåtande dels, på sätt om överlärartjänst är bestämt, från styrelsen för vederbörande barnbördshus dels ock från barnmorskeläroanstaltens styrelse, varefter medicinalstyrelsen utfärdar för- ordnande för den, som anses för tjänsten mest skicklig och ägnad.

5 10.

1. Barnmorskelärare åligger: att enligt fastställd kursplan och överlärarens anvisning meddela under- visning åt barnmorskeeleverna och de i repetitionskurser deltagande barn- morskorna; att efter anmälan från överläraren till styrelsen för vederbörande barn- bördshus och efter anvisning av överläraren under minst en tredjedel av året självständigt förestå läkarvården eller någon del därav på barnbörds- huset; att biträda överläraren vid uppsättandet av årsberättelse över läroanstal- tens verksamhet; samt att vid förfall eller ledighet för överläraren fullgöra dennes åligganden.

2. Tjänstledighet för barnmorskelärare meddelas av medicinalstyrelsen efter överlärarens hörande.

5 11.

1. Till överbarnmorska antages för denna befattning lämpad barnmorska, som ådagalagt undervisningsskicklighet.

2. Överbarnmorska åligger: att enligt överlärarens anvisningar ordna och övervaka barnmorskeelever- nas utbildning; att, så snart styrelsen fattat beslut om antagande av elever och utdelande av stipendier, skriftligen underrätta de sökande, huruvida deras ansökningar bifallits; att hava tillsyn över eleverna samt föra matrikel över dem, upptagande för varje elev hennes fullständiga namn, födelsetid, födelseort, hemort och föregående utbildning, dag för hennes inträde i och avgång från läroanstal- ten, uppgift angående den tid, varunder hon följt undervisningen i varje särskilt ämne samt henne tilldelade avgångsbetyg; att föra diarium över inkommande handlingar och konceptbok till utgå- ende skrivelser;

att hava tillsyn över läroanstaltens arkiv, undervisningsmateriel och andra inventarier samt föra inventarieförteckning;

att i enlighet med styrelsens beslut verkställa utbetalningar för anstalten samt föra dess räkenskaper;

att, om styrelsen så beslutar, föra dess protokoll; att biträda vid elevernas teoretiska och praktiska undervisning; att öva eleverna i uppsättande av berättelser över verkställda förlossningar och granska dessa berättelser, innan de överlämnas till överläraren eller barnmorskeläraren; samt

att biträda överläraren vid anordnande av repetitionskurser och deltaga i handhavandet av undervisningen vid sådana kurser.

3. Tjänstledighet för överbarnmorska meddelas av medicinalstyrelsen ef- ter överlärarens hörande.

4. Överbarnmorska skall, där så lämpligen kan ske, hava sin bostad in- om läroanstalten.

5 12.

1. Instruktionsbarnmorska har att enligt överlärarens anvisningar biträda överbarnmorskan i dennas arbetsuppgifter ävensom utföra det arbete i övrigt, som av överläraren kan bliva henne ålagt.

2. Tjänstledighet för instruktionsbarnmorska meddelas av medicinalsty- relsen efter överlärarens hörande.

3. Instruktionsbarnmorska skall, där så lämpligen kan ske, hava sin bo- stad inom läroanstalten.

5 13.

För att vinna inträde såsom elev vid barnmorskeläroanstalt fordras, att sö- kanden antingen fullständigt genomgått godkänd sjuksköterskeskola eller är elev vid sådan sjuksköterskeskola och under minst två år där åtnjutit undervisning.

Därjämte fordras, att sökanden på ett tillfredsställande sätt fullgjort prak- tisk sjukhustjänstgöring å medicinsk avdelning, kirurgisk avdelning, opera- tionsavdelning, om möjligt barnbördsavdelning saint å barnsjukhus, vilken sistnämnda tjänstgöring ej må understiga fyra månader.

Beträffande elev vid godkänd sjuksköterskeskola fordras dessutom, att hon på nöjaktigt sätt deltagit i den i sjuksköterskeskolans plan ingående teo- retiska undervisningen i sjukvårds- och sjukdomslära samt att hon utfört vanligen förekommande laborationer.

5 14.

Sjuksköterska, som vill bliva antagen till elev vid barnmorskeläroanstalt, skall inom bestämd och kungjord tid till överläraren vid läroanstalten insända till styrelsen ställd, egenhändigt skriven inträdesansökan med bifogande av

a) åldersbetyg;

b) läkarintyg, avfattat enligt formulär, som medicinalstyrelsen fastställer;

c) avskrift av skolbetyg;

d) avskrift av avgångsbetyg från godkänd sjuksköterskeskola; samt

e) avskrift av betyg från föregående och nuvarande anställning. Har sjuksköterska vid ansökningstidens utgång överskridit 30 års ålder, skall vid ansökningen fogas bevis, att medicinalstyrelsen på därom gjord framställning förklarat denna omständighet ej utgöra hinder för henne att varda antagen till barnmorskeelev.

Elev vid godkänd sjuksköterskeskola, som önskar vinna inträde vid barn- morskeläroanstalt, skall till styrelsen för sjuksköterskeskolan i god tid före

ansökningstidens utgång ingiva till styrelsen för barnmorskeläroanstalten ställd ansökan jämte de i första stycket under a)—c) samt e) föreskrivna handlingarna. Styrelsen för sjuksköterskeskolan har att inom ansökningsti- den till styrelsen för barnmorskeläroanstalten överlämna ansökningshandlin- garna jämte uppgift om den utbildning, eleven erhållit och beräknas komma att erhålla vid sjuksköterskeskolan, och om de vitsord, som kunna lämnas henne.

Styrelsen för barnmorskeläroanstalten skall efter prövning av inkomna an- sökningshandlingar ofördröjligen till medicinalstyrelsen avlämna förteckning över de antagna eleverna. Dessa skola så snart ske kan, senast en månad före kursens början, underrättas om dag och timme för inställelse vid anstal- ten. Förteckning över de antagna eleverna skall därjämte sändas till veder- börande sjuksköterskeskolor.

5 15.

1. Undervisning meddelas åt varje elev under aderton månader. I denna tid ingår sex veckors ferier.

2. Undervisningen, som är såväl teoretisk som praktisk, ordnas av överlä- raren i samråd med övriga lärare.

3. Teoretisk undervisning med praktiska demonstrationer hålles i allmän- het under en tid av minst tre månader vid början av varje undervisningskurs samt under en månad vid kursens slut. Den teoretiska undervisningen skall förutom förlossningskonst omfatta ha- vandeskapshygien, barnavård och barnsjukvård, social mödra- och barnavård samt sexualhygien ävensom författningar rörande barnmorskeväsendet och lämpliga delar av sociallagstiftningen.

4. Den praktiska utbildningen fortgår under hela den del av lärotiden, som ej är uteslutande ägnad åt teoretisk undervisning. Härvid tillses, att eleverna erhålla tillräcklig utbildning å såväl förlossningsavdelning som vårdavdel- ning och poliklinik.

5. Över undervisningen skall föras dagbok, däri lärarna skola göra anteck- ning om undervisningens innehåll för varje lektion.

6. Undervisningen är kostnadsfri.

s 16.

Elev, som ej gör tillräckliga framsteg eller som visar försumlighet i sitt arbete eller klandervärt uppförande, må av styrelsen på framställning av över- läraren skiljas från läroanstalten.

5 17.

Vid utbildningstidens slut anställes med eleverna examen i närvaro av en representant för medicinalstyrelsen. Efter examen tilldelas varje elev av överläraren betyg i enlighet med formulär, som medicinalstyrelsen faststäl- ler. Den, som tilldelats minst betyget godkänd i kunskaper och praktisk dug- lighet, må erhålla barnmorskebrev.

Förteckning över de examinerade jämte uppgift om betygen insändes av överläraren ofördröjligen till medicinalstyrelsen samt beträffande från läro- anstalten examinerade elever vid sjuksköterskeskolor till vederbörande skola. Samtidigt härmed insänder överläraren till medicinalstyrelsen de utfärdade barnmorskebreven ävensom för vart och ett av dem ett belopp av tio kronor, som utexaminerad barnmorska har att erlägga till barnmorskornas under- stödskassa. Å varje barnmorskebrev låter medicinalstyrelsen teckna legiti— mationsbevis, vilket berättigar till yrkets utövning.

1. Vid barnmorskeläroanstalt skola årligen anordnas två repetitionskur- ser för barnmorskor. Därjämte skola, efter medicinalstyrelsens beprövande, sådana kurser årligen anordnas vid barnbördshusen i Lund, Malmö och Norr- köping eller andra lämpliga barnbördshus.

2. Repetitionskurs skall omfatta minst fjorton dagar. Sådan kurs har till ändamål att bereda de legitimerade barnmorskorna tillfälle att ånyo genom- gå, vad de under lärotiden inhämtat, samt lära känna nyare framsteg inom förlossningskonsten och andra hithörande ämnen.

3. Tiden för repetitionskurs vid barnmorskeläroanstalt bestämmes årli- gen efter överlärares hörande av medicinalstyrelsen, som därom underrättar förste provinsialläkarna samt förste stadsläkarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping. Nu angivna läkare insända snarast möjligt till me- dicinalstyrelsen uppgift å de barnmorskor, vilka böra deltaga i repetitions- kurs under året. Efter inhämtande av vederbörande överlärares besked om det antal barnmorskor, som kan mottagas, utser medicinalstyrelsen kursdel- tagare samt underrättar härom ovannämnda läkare, vilka i sin tur delgiva de utsedda barnmorskorna medicinalstyrelsens beslut. Barnmorskorna skola till kurserna medföra sina dagböcker för året och sina barnmorskebrev, å vilka sistnämnda överläraren har att verkställa anteckning om genomgången repetitionskurs. Efter avslutande av sådan kurs insänder överläraren till medicinalstyrelsen förteckning på de i kursen deltagande ävensom redogö- relse för vad som under kursen blivit genomgånget.

4. Vad i mom. 3 stadgas beträffande repetitionskurs vid barnmorskeläro- anstalt skall i tillämpliga delar gälla i fråga om repetitionskurser, som jäm- likt mom. 1 anordnas vid barnbördshusen i Lund, Malmö och Norrköping eller andra barnbördshus.

Denna stadga träder i kraft den 1 juli 1936, från och med vilken dag stad- gan den 19 augusti 1921 (nr 635) för barnmorskeundervisningen skall upp- höra att gälla utom beträffande de lärokurser, vilka förstnämnda dag redan pågå vid läroanstalterna.

De ytterligare föreskrifter, som kunna bliva erforderliga för förmedling av övergången till den nya organisationen av barnmorskeundervisningen, med- delas av medicinalstyrelsen efter vederbörande överlärares hörande.

F ö r s 1 a g till Kungörelse angående stipendier at elever vid barnmorskeläro- anstalterna.

Härigenom förordnas som följer:

51.

Medellös eller mindre bemedlad sjuksköterska eller sjuksköterskeelev, som antagits till elev vid barnmorskeläroanstalt, må av läroanstaltens styrelse kunna tilldelas stipendium å högst 300 kronor, för hel kurs räknat, till be- stridande av hennes kostnader för bevistandet av kursen vid läroanstalten.

52.

Den som önskar komma i åtnjutande av stipendium, som här avses, har att inom den för ingivande av ansökan om inträde vid läroanstalten bestäm- da tiden till överbarnmorskan vid läroanstalten ingiva sin till styrelsen ställ- da ansökan om erhållande av stipendium. Vid ansökningen skall fogas av pastor eller ordföranden eller ledamot i kommunalnämnden eller magistraten eller kommunalborgmästaren i hemorten utfärdat eller till trovärdigheten be- styrkt intyg, att sökanden är medellös eller mindre bemedlad.

53.

Så snart styrelsen fattat beslut om antagande av elever i viss kurs, skall styrelsen pröva inkomna ansökningar om erhållande av stipendier, därvid bör iakttagas, att medellös lämnas företräde framför mindre bemedlad, i övrigt lika förtjänt sökande.

De sökande skola omedelbart underrättas, huruvida deras ansökningar bi- fallits.

5 4.

Av stipendiebeloppet utbetalas tre fjärdedelar vid kursens början och en fjärdedel vid kursens slut. 5 5.

Elev, som utan medgivande av styrelsen avbryter kursen eller som av sty- relsen skiljes från läroanstalten, har förverkat den del av henne tilldelat sti- pendium, som icke blivit till henne utbetald, och skall, där styrelsen prövar skäligt, återbära vad av stipendiet till henne utbetalts eller del därav.

56.

Redovisning för fördelningen av stipendierna skall lämnas i läroanstaltens årsberättelse. 5 7.

Medicinalstyrelsen har att till läroanstaltens styrelse efter rekvisition ut- anordna för stipendiernas utbetalande erforderliga belopp; och skola dessa belopp utgå av det för ifrågavarande ändamål av riksdagen anvisade anslag.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1936.

Antal barnsbörder och mödradödligheten i Sverige under år 1934.

Stockholm .............. Göteborg ................ Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg .............. Uppsala Akademiska sjuk—

hus .................... Lunds B.B. ..............

Stockholms län .......... Uppsala län utom Uppsala

Akademiska sjukhus. . . . Södermanlands län ...... Östergötlands läns lands-

tingsområde ............ Jönköpings län .......... Kronobergs län .......... Kalmar län .............. Gotlands län Blekinge län ............ Kristianstads län ........ Malmöhus läns landstings-

område utom Lunds B.B. Hallands län ............ Göteborgs o. Bohus läns

landstingsområde ...... Älvsborgs län ............ Skaraborgs län .......... Värmlands län .......... Örebro län .............. Västmanlands län ........ Kopparbergs län .......... Gävleborgs län .......... Västernorrlands län ...... Jämtlands län ............ Västerbottens län ........ Norrbottens län ..........

Totalsumma Mödradödlighet 0/00

1 Hela länet " Hela landstingsområdet.

l

Antal barnsbörder år 1934

Antal barnsbörder år 1934, som medfört kvinnans död .. o 5 e o 5, 5 > 5 :> > > >» % _ sa: =>"- w sa s= ” >.— :=:— az 52 .a"? 55»; 5” så åå åå 55555 ? ås ssåsess » åsssså'aa"» se er» seas 5.5 & % %s? 3 123 2 543 1 136 145 6 947 2 8 5 2 — 15 3 (lt 13 962 328 4 293 8 2 —- — 2 —— 1 637 46 133 1 816 8 -— 6 —- 6 — 781 — 80 861 9 1 — 1 — 958 132 1 090 12 — 3 — 1 4 1 278 — 1 278 _ _ _ _ _ 1 956 — —— 1 956 -— 1 — — — 1 18 241 29 Mödradödlighet för dessa 7 stä- der i medeltal 1'6 oloo 790 38 85 851 1 764 48 — — 2 2 —— 75 600 675 311 —— — —- 1 178 26 31 1 124 2 359 47 10 — —— 3 13 835 615 1 860 3 310 56 1 2 2 5 1 068 102 74 2 124 3 368 63 1 _ — 3 4 366 —— 299 1 566 2 231 70 6 — 2 6 14 832 248 2 576 3 656 71 6 — -— 7 13 32 7 12 926 977 96 3 — — 2 5 810 295 27 1 296 2 428 53 3 — — 1 4 1 328 — 60 2 538 3 926 .65 6 —- — 6 850 853 — 1 513 3 216 29'2 3 3 — 6 414 — 200 1 498 2 112 71 6 — 1 7 237 373 2 009 2 619 77 -— —- 3 3 287 655 486 2 314 3 742 62 —- 1 6 7 865 -— 94 2 063 3 022 68 9 — 5 14 929 — 166 1 961 3 056 64 5 —— — 5 1 039 9 1 181 2 229 53 5 — 2 7 804 19 53 1 009 1 880 53 3 — 2 5 741 69 1 043 4 581 6 434 71 6 4 3 9 22 302 82 295 2 811 3 490 80 —— — 9 9 2 123 26 68 2 154 4 371 49 7 — 1 7 15 235 90 1 821 2 146 85 2 —— — 4 6 616 114 3 339 4 069 82 9 — —— 7 16 492 369 14 3 559 4 434 80 5 1 — 5 11 71 519 199 Mödradödlighet för ovanstående 24 län i medeltal 2'8 o/oo 23 293 11 814 6 561 48 092 89 760 96 25 11 87 228 45 21 l": 1'8 2'5

Till Kommissionen för undersökning av vårt lands befolkningsfråga (befoIkningskommissionen).

Enligt ämbetsskrivelse den 16 augusti 1935 har Kungl. Maj:t givit medici- nalstyrelsen i uppdrag att verkställa en förberedande undersökning rörande barns och ungdoms hälsovård, innefattande dels en utredning angående de åtgärder i nämnda avseende, som enligt nu gällande bestämmelser vidtagas särskilt från det allmännas sida, dels ock en plan för förbättring i de hänse- enden, sådan befinnes vara av behovet påkallad.

Till ätlydnad härav får medicinalstyrelsen nu anföra följande. Styrelsen kommer senare att ge en mera fullständig översikt över barnaålderns hälso— vårdsförhållanden med utredning och förslag att avhjälpa de brister, som härutinnan förefinnas. Denna översikt måste emellertid kombineras med en mera omfattande utredning rörande den allmänna hälsovårdens ändamåls- enliga organisation överhuvud taget, vilken utredning väl synes kunna ske "genom medicinalstyrelsen men dock till följd av dess omfattning kräver att särskild arbetskraft härför ställes till styrelsens förfogande. Styrelsen vill härvid erinra om sitt förslag till igångsättande av här avsedd utredning, vil- ket förslag ingick i styrelsens yttrande den 20 oktober 1934 över bostadsut- redningens betänkande om bostadsinspektion på landsbygden. Styrelsen kommer därför att i särskild skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om medel för utförande av denna utredning och hoppas erhålla kommissionens stöd för denna sin hemställan.

Bland förslag, som äro av den natur, att de enligt styrelsens förmenande kunna och böra framföras redan till nästa riksdag, vill styrelsen till befolk- ningskommissionens övervägande framhålla följande.

A. Åtgärder till mödrahjälp. Medicinalstyrelsen har i sitt »utlåtande och förslag angående förebyggande mödra- och barnavård, avgivet den 4 april 1935» föreslagit vissa åtgärder till mödrahjälp. Beträffande dessa förslag anförde medicinalstyrelsen (betän- kandet sid. 18): »Ovanstäende förslag innebära i realiteten en höjning av nu utgående moderskapshjälp och moderskapsunderstöd. För visso tala starka skäl för att en ytterligare och verksam höjning av moderskapsunder- stödet snarast möjligt genomföres. Styrelsen äger emellertid icke tillräcklig överblick över detta ämne för att kunna framlägga detaljerat förslag härtill.

Styrelsen vill här därför ur synpunkten av att bereda kvinnor god barn— bördsvård endast understryka den stora betydelsen av att de förslag rörande höjning av moderskapsunderstödet genom statens bidrag till barnbördsvår- den, som statens sjukvårdskommitté föreslagit, i varje fall måtte vinna beak- tande från statsmakternas sida.»

Då styrelsen har sig bekant att sådana åtgärder nu förberedas genom sär- skild utredning inom befolkningskommissionen, ingår styrelsen icke vidare härpå. Endast en punkt vill styrelsen understryka med hänvisning till vad den i sitt yttrande över moderskapssakkunnigas betänkande, tryckt såsom bilaga till statens offentliga utredningar 1935: 19, sid. 63, anfört om under-

( stöd till nödlidande mödrar, nämligen uttalandet att sådant understöd lämp-

* ligen borde utbetalas genom mödra- och barnavårdscentralerna. Läkare och sköterskor hava nämligen särskilda möjligheter att bedöma behovet av det- ta understöd. Hembesök böra i regel göras hos de blivande mödrarna, och särskilt de nödlidande bland dessa hava stort behov av de råd och den hjälp, som centralerna kunna lämna.

Styrelsen åsyftar jämväl en omändring av barnmorskornas utbildning, som avser att göra dessa mera kompetenta för deras sociala uppgifter. Styrelsen har för avsikt att sedan behövliga konferenser hållits med representanter för de olika kårer och- styrelser, som kunna beröras av frågan, till Eder avlämna förslag i detta ämne.

B. Däremot vill styrelsen redan nu förorda genomförande av styrelsens förslag till förebyggande mödra— och barnavård, sådant det är framlagt i be- rörda betänkande (statens offentliga utredningar 1935: 19, sid. 18 och föl- jande). I detsamma anser sig styrelsen emellertid böra ifrågasätta vissa ändringar och tillägg, som betingas dels av det betydligt vidgade samman- hang, varuti frågan numera kommit, dels av remissvaren rörande detsamma, av vilka styrelsen under hand fått taga del och av vilka en sammanställning finnes bifogad i särskild promemoria till denna skrivelse. Med anledning av från en del håll framkommen kritik mot detaljer i styrelsens förslag den 4 april 1935 torde det här böra framhållas, att detta förslag avsett att vara ett uttryck för styrelsens principiella riktlinjer i dessa frågor och att de i för- slaget och kostnadsberäkningarna ingående detaljerna därför kunna betrak- tas icke såsom definitiva förslag utan såsom vägledande utgångspunkter för organisationens praktiska utformande. De i förslaget angivna uppgifterna på antalet behövliga centraler, antalet mottagningstimmar, personalens stor- lek och ersättning, lokalernas anordning och utrustning o. s. v. hava därför för styrelsen ej framstått som oavvisliga krav för statsbidragets anpassning i varje enskilt fall utan nödvändiggjorts som bas för de ekonomiska beräk- ningarna. Självfallet har det varit styrelsens mening att redan bestående god och ur ekonomisk synpunkt väl avvägd verksamhet icke skulle genom den föreslagna reformen stäckas eller fördyras utan beredas möjlighet till statsbidrag. Emellertid hyser styrelsen den bestämda uppfattningen, att stats- bidraget till denna verksamhet måste vara beroende av statligt godkännande av planerna för verksamheten och enhetlig tillsyn av densamma, vilket väl ej lärer kunna ske genom annat organ än medicinalstyrelsen.

1. Beträffande mödracentralerna hava som regel under förvården icke förutsatts något besök i den väntande moderns hem. Ett och i vissa fall flera sådana besök av barnmorskan synas emellertid önskvärda. I flerta- let fall kan måhända ett besök vara tillfyllest för rådgivning till mödrarna. Även om man utgår från denna beräkning lärer arbetet vid de största cen- tralerna, mödravårdscentraler, typ 1, kräva heltidsanställd barnmorska el- ler sjuksköterska (betänkandet, sid. 24, 25, 35). Även för mödravårdscen- traler, typ 2, och mödrastationer kan det förväntas att dessa hembesök hos väntande mödrar komma att ge barnmorskan ett betydligt mera omfattande arbete med förvården än det i betänkandet beräknade.

2. I betänkandet påpekas (sid. 23) vanskligheten i att bedöma det antal rådfrågningar, som böra göras å barnavårdscentralen för ett barn under spädbarnsåret. Ur vårdsynpunkt syntes det styrelsen vara mycket vunnet, om man kunde beräkna ett genomsnittligt antal av 5 rådfrågningar under denna tid. Det torde emellertid få anses ovedersägligt, att ett sådant antal rådfrågningar icke kan ge önskvärd trygghet för effekten hos kontrollen

av de späda barnens utveckling och hälsa. Styrelsen tänker härvid bland annat på nödvändigheten av att följa spädbarnets utveckling även under bröstuppfödningen. Ett antal besök å centralen av omkring 10 synes där- för, där ej särskilda förhållanden annat föranleda, böra om möjligt bliva regel.

Enligt betänkandet koncentreras läkarens arbete vid centralen till 2 och 3 mottagningar i veckan. Betänkandet förutsätter, att dessa mottagningar äro förlagda till läkarens egen mottagningsstation eller till den egentliga barnavårdscentralen. I det yttrande (tryckt såsom bil. I i anförda betän- kande, sid. 42), som medicinalstyrelsen den 20 juni 1930 avgav över moder— skapssakkunnigas betänkande av den 28 september 1929, har styrelsen an- fört (sid. 53): »För vissa delar av Norrland, eventuellt även för andra trak- ter, där stora avstånd till läkarstationen förefinnas, är det ur flera synpunk- ter önskvärt, att antalet mottagningar utom läkarstationen utökades, var- igenom även den avlägset boende befolkningen oftare kunde komma i åt- njutande av här avsedd vård.»

Vid den av medicinalstyrelsen anordnade försöksverksamheten, varöver rapporterats i förstnämnda betänkande (sid. 68, bil. 2) gjordes bland an- nat från Pajala provinsialläkardistrikt erfarenheter, som bestyrka riktig- heten i detta antagande. Dessa mottagningar utom läkarstationen äro i betänkandet omnämnda (sid. 35) under namn av filialcentraler, vilka måste komma att medföra någon ökning i utgående statsbidrag. Denna ökning torde icke komma att uppgå till större belopp och torde kunna begränsas därigenom att såsom i betänkandet förutsättes (sid. 33), om också icke di- rekt utsäges, ett godkännande av medicinalstyrelsen av planen för den före- byggande verksamheten för varje län skulle vara ett villkor för statsbidrags utgående.

3. Beträffande kostnadsberäkningarna bör med hänsyn till vad som an- förts beloppet för bidrag till resekostnaderna vid sköterskornas hembesök, som i betänkandet (sid. 38) beräknats till 25000 kronor, i själva verket upptagas till 94 000 kronor. Styrelsen utgår därvid ifrån att ungefär 60 0/0 av barnen kunna förväntas behöva hembesök och 30 0/o upprepade sådana. Med detta antagande och bibehållande av de tre grupper i betänkandet med olika årliga bidrag per barn alltefter storleken av olika distrikt, kom- mer styrelsen till nämnda summa av 94000 kronor. Styrelsen vill fram— hålla, att sköterskornas resor genom dessa belopp endast bliva till en mind- re del ersatta. Deras uppgift att vara ambulerande barnkonsulenter (be- tänkandet, sid. 54) kommer att tvinga dem att särskilt vintertid (betänkan- det, sid. 29) till stor del vara på resande fot. Beträffande kostnadsberäkningarna vill styrelsen även påpeka, att betän- kandets förutsättning att ett provinsialläkardistrikt bör i medeltal hava 12000 invånare kan tänkas vid en eventuell reglering av provinsialläkar- distrikten komma att visa sig icke tillämplig. Blir medelstorleken för ett provinsialläkardistrikt mindre och alltså ett större antal provinsialläkare därigenom bliva ledare av vårdstationer av typ 3, medför detta en ökning av vårdkostnaderna, vilkens storlek hänger på huru stora provinsialläkar- distrikten vid en slutlig omreglering kunna bliva. Vad här anförts gör det emellertid icke nödvändigt att föreslå någon ändring i betänkandets anhål- lan om anvisande av ett reservationsanslag å 500000 kronor till anordnan- de av driften av förebyggande mödravård och förebyggande barnavård, då detta anslag torde vara tillräckligt för den verksamhet, som under första året kan hinna att igångsättas. Vad som senast framhållits är endast an- fört för att göra det möjligt för styrelsen att vid framtida granskning av planerna för verksamheten följa här framlagda principer.

4. Detsamma gäller om kostnaderna för spädbarnstillsynen vid centra- lerna. Från flera håll och särskilt från Göteborg har det anförts, att Vissa ? låga avgifter (1—5 kronor per kvartal alltefter förmögenhetsstatus), som sedan verksamhetens startande upptagits såväl i Göteborg som i Malmo, Solna med flera platser, visat sig bidraga till att göra verksamheten mera uppskattad, samtidigt som den tillfört centralerna en icke obetydlig inkomst. Förbudet mot upptagande av avgift borde därför bortfalla. Styrelsen, som i ärendet förut yttrat stor tvekan (sid. 35 och 57), vill ej motsätta sig att frivilliga avgifter skola få upptagas å centralerna, givetvis under de villkor, som upptagas å sid. 35 i betänkandet.

5. I förut berörda yttrande över moderskapssakkunnigas förslag, avgi- vet den 28 september 1929, anför styrelsen följande: »Det ingår också i de sakkunnigas förslag att tjänsteläkare, som enligt förslaget komma att emot- taga anmälningar å födda barn, skola föra en fortlöpande förteckning över alla inom hans tjänstgöringsområde befintliga spädbarn. Värdet av dessa anmälningar om barns födelse till tjänsteläkare och hans skyldighet att föra denna förteckning kan starkt ifrågasättas, för såvitt icke läkaren sam- tidigt ålägges att inom sitt distrikt bliva ledare för den efterföljande moder- skapsvården eller företaga tjänsteresor för kontroll av spädbarnsvården.» Dessa förutsättningar skola nu inträda. Tjänsteläkaren förutsättes nämli— gen komma att bliva ledare för ifrågavarande verksamhet och chef på barnavårdscentralen. Barnmorskorna komma även att nära anknytas till denna verksamhet. Emellertid är det icke säkert, att de alla komma att tjänstgöra på själva centralen. Ett register över spädbarnen bör enligt sty- relsens mening föras å centralen och barnmorskorna böra åläggas att dit anmäla varje spädbarns födelse. Denna anmälan behöver dock icke in- givas i dubbla exemplar såsom moderskapssakkunniga i sitt betänkande av 1929 föreslagit. Av särskild vikt blir denna anmälan för de barn, som efter att ha fötts å förlossningsanstalt återkomma till distriktet. Om dessa barn icke återkomma till hemdistriktet utan placeras i ett distrikt, skilda från modern, behöva de desto mer övervakan. Detta torde bäst kunna ske genom anordning, som föreslås i det följande.

6. I det betänkande rörande övervakning av späda barn, som år 1923 antogs av Svenska Läkaresällskapets Pediatriska sektion, anfördes beträf- fande fosterbarn följande: »En kategori av barn, för vilka övervakning bor- de vara ej fakultativ utan obligatorisk, äro de späda fosterbarnen. Den kommunala tillsynen av dessa barn är såsom varje initierad vet otillfreds- ställande. Detta kan icke läggas den nuvarande fosterbarnsinspektionen till last. Vid tillsynen av yngre barn men alldeles särskilt av spädbarn måste dock hälsovårdstillsynen sättas i främsta rummet, vilket hittills ej alltid skett. Där nu en barnavårdscentral enligt skisserad plan förefinnes å en plats, är den med sin läkarkontroll och sin hembesökerska liksom ska- pad för tillfredsställande tillsyn av späda fosterbarn. Redan har förekom- mit, att fosterbarnsnämnd överlämnat denna tillsyn till Mjölkdroppe. I den nya barnavårdslagen, som för närvarande är under utarbetning, bör införas en bestämmelse, att tillsyn av de späda barn, som enligt lag skola åtnjuta sådan av offentlig myndighet, skall överlämnas till barnavårdscen— tral, där dylik finnes.» Den erfarenhet, som på flera ställen vunnits, sedan detta skrevs, har bekräftat riktigheten av detta förslag. Då nu ett allmänt realiserande av barnavårdscentralens idé förestår, synes tiden vara inne att genomföra jämväl det anförda förslaget. Fosterbarn böra sålunda obliga- toriskt övervakas genom barnavårdscentraler, varmed givetvis följer ett nära samarbete med barnavårdsnämnden, en utvecklingslinje som styrelsen

i sitt betänkande förordat. Bestämmelserna i barnavårdslagen om dennas skyldigheter gentemot fosterbarnen böra icke förändras.

7. I betänkandet (sid. 22—23) har styrelsen upptagit frågan om åldersgrän- sen för barn, som enligt förslaget skola äga förmån av statsunderstödd till- syn ä barnavårdscentral. Styrelsen förklarar härmed sig sätta ettårsgrän- sen icke därför att styrelsen underskattar betydelsen av övervakning av bar- nen i skol— och lekåldern utan av praktiska grunder. Styrelsen framhäver emellertid, att starka medicinska skäl tala för att vården omfattar även andra levnadsår-et och föreslår att det skall vara vederbörande läkare medgivet att, om han finner att barnets hälsotillstånd så fordrar, tillåta detsamma stå under fortsatt tillsyn av ifrågavarande art även efter den tid, som ansetts böra vara regel. Utomlands har man i England, Tyskland och vissa övriga länder, som ordnat en fortlöpande tillsyn ur hälsovårdssynpunkt av det upp- växande släktet, icke låtit densamma stanna vid ettårsgränsen utan genom särskilda mottagningar vanligen på samma lokal men på annan tid över- vakat småbarnsåldern för att därefter överföra tillsynen till skolläkaren. Den erfarenhet, som i Sverige vunnits på många håll vid skolundersökningarna, styrker nödvändigheten av denna anordning, varigenom man vill söka före- komma att en stor del barn infinna sig vid skolgångens början med en större eller mindre grad av ohälsa, ådragen genom bristande hälsovårdsövervakning. Sedan systemet med spädbarnscentraler enligt styrelsens förslag genomförts och sålunda läkare, sköterskor och lokal finnas tillgängliga, lärer det åsamka föga kostnadsökning att påbygga spädbarnsövervakningen sålunda att även småbarnsåldern kommer att stå under fortlöpande tillsyn. Antalet behöv- liga besiktningar torde lämpligen under andra året kunna sättas till fyra, under tredje och fjärde året till två och under femte och sjätte året till en per år. Vid fullständigt genomförande skulle hela småbarnsålderns övervak- ning sålunda komma att medföra samma antal besiktningar som spädbarns- åldrarna. Man kan givetvis å ena sidan tänka sig att genomföra denna an- ordning omedelbart för samtliga småbarn, som nu äro i åldern 2—6 år. Lämpligare synes emellertid ur olika synpunkter vara att, såsom styrelsen på anförda ställe påyrkat, stegvis påbygga verksamheten så, att de barn, som övervakats vid centraler såsom späda, sedan finge fortsätta att åter- vända dit såsom småbarn. Fastställdes en sådan ordning, skulle under första året endast ett mindre belopp av förslagsvis 30 000 kronor vara erfor- derligt för statsbidrag till redan existerande barnavårdscentraler, som för tillsynen av barn, som redan övervakats av spädbarnscentraler, komme att igångsätta särskilda mottagningar. Det torde nämligen få anses nödvändigt att ej sammanföra spädbarnen med de övriga på samma tider. Ersättning åt läkare borde vid dessa mottagningar utgå med belopp och efter samma principer, som i styrelsens betänkande angives. Det förutsättes att om detta förslag angående övervakning av småbarns- åldern gillas, jämväl planen för sådan övervakning bör för varje län av me- dicinalstyrelsen godkännas, liksom ock att fosterbarn i småbarnsåldern, där sådan övervakning av denna ålder igångsätts, obligatoriskt skola komma att övervakas genom centraler.

8. I betänkandet (sid. 30) framföres förslaget, att fast bidrag till täckan- de av kostnaderna för en förbättrad upplysningsverksamhet bör utgå av statsmedel, varigenom jämväl lättare kan ernås en kontroll över upplysnings- verksamhetens art och omfattning. Något förslag om fast belopp framföres emellertid icke. Styrelsen påminner om att under senaste året ett belopp av 30 000 kronor av arvsfondens medel ställts till förfogande för svenska fattig- vårds- och barnavårdsförbundet för anordnande av demonstrationskurser i barnavård. Styrelsen, som fortfarande är av den meningen, att en omfattande

sådan upplysningsverksamhet är ett av de bästa medlen för spädbarnsdödlig— hetens nedbringande, hemställer att ett belopp av 50 000 kronor för nästa budgetår ställes till styrelsens förfogande för att efter styrelsens beprövande ; på ansökan utgivas såsom statsbidrag till upplysningsverksamheten rörande

barnens hälsovård genom broschyrer, flygblad, tillhandahållande av bilder, filmer o. s. v.

9. Redan i moderskapssakkunnigas betänkande anföres beträffande mo- derskapsskyddets målsmän inom centralförvaltningen (sid. 175), att åtgär- derna för moderskapsskydd »kräva en central initiativtagande och kontrol— lerande ledning och synes denna ej gärna kunna förläggas till annan myndig- het än medicinalstyrelsen. I sakkunnigas förslag ålägges detta ämbetsverk även direkt vissa uppgifter, nämligen utgivande av upplysningslitteratur rö- rande den förberedande och efterföljande moderskapsvården samt faststäl- lande av vissa formulär och tillhandahållande av därefter avfattade blan- ketter. Enligt sakkunnigas mening skulle de nya arbetsuppgifter, som ifrå- gavarande förslag komme att ålägga medicinalstyrelsen, bliva av den bety- denhet, att för deras behöriga tillgodoseende skulle krävas en särskild före- dragande vilken dock möjligen icke skulle behöva helt ägna sig åt här åsyf- tade tjänst.» Medicinalstyrelsen har beträffande ledningen av den förebyg- gande verksamheten i sitt svar den 20 juni 1930 på remissen rörande betän- kande beträffande moderskapsskydd uttalat att den delade de sakkunnigas mening, att den centrala ledningen av denna verksamhet bör åvila medici- nalstyrelsen och att härför erfordras såväl initiativ som kontroll från styrel- sens sida. Det största arbetet kunde förväntas komma på den del, som fölle under barnavården. Den då framförda uppfattningen vore fortfarande sty- relsens. Emellertid ville styrelsen icke sträcka sig längre än till begäran om ett ökat anslag till barnavårdsrepresentant i styrelsens vetenskapliga råd. Godtagas de förslag om för- och eftervårdsorganisation, som i betänkandet framförts, bli emellertid de ärenden, som måste omhänderhavas av styrelsen enligt dessa förslag, så omfattande, att de kräva handläggning av särskilda funktionärer inom verket. Representanten i det vetenskapliga rådet för pe- diatrik och barnavård kan deltaga i handläggning och utredning av princi- piella frågor men kan givetvis icke ansvara för den dagliga detaljhandlägg- ningen av in- och utgående ärenden. Styrelsen finner därför tiden nu vara inne för grundandet inom styrelsen av en social-hygienisk byrå, till vilken skulle föras frågor rörande mödraskydd, spädbarnsvård, småbarnsvård, skol- barnsvård och övriga frågor rörande socialhygienen, vilka i för varje är allt- mer stegrad grad belasta styrelsens arbetskrafter utan att hittills hava kun- nat ges en enhetlig handläggning å viss byrå. Uppbyggande av denna byrå, vars nödvändighet redan är känd, kan givetvis ske så småningom. Dock synes föreliggande förslag liksom skolläkarvården redan kräva en heltids- arbetande föredragande med nödigt biträde. Styrelsen hemställer därför att befolkningskommissionen ville upptaga detta förslag i sina äskanden. I samband härmed synes den i styrelsens tidigare förslag ifrågasatta höjningen av ersättningen till det vetenskapliga rådet kunna minskas. 10. Slutligen vill styrelsen understryka vad den i berörda yttrande över moderskapssakkunnigas betänkande (I. c. sid. 56) yttrat angående anstäl- lande av s. k. hemvårdarinnor (moderskapssakkunnigas betänkande, sid. 56 och 152). I intet av nämnda betänkanden framställes emellertid något för- slag om statsbidrag till sådana hemvårdarinnor. A priori är det svårt att un- derkasta hemvårdarinneverksamheten central kontroll och centrala direktiv. Funktionärerna i fråga torde icke behöva någon längre specialutbildning men måste besitta stora personliga kvalifikationer och god erfarenhet om ett hems skötsel. Behovens tillgodoseende har blivit föremål för åtgärder från ett

flertal organisationers sida och hemhjälp har i många socknar anställts utan att dock verksamheten, i saknad av stöd från landsting eller stat, vunnit den omfattning, som önskligt vore. Styrelsen har intet eget förslag att fram- föra men har velat påminna om frågan för den händelse kommissionen skulle kunna utfinna någon form för statligt bidrag för den beaktansvärda verksamheten.

C. Ett primärt önskemål för barnens hälsovård är att möjligheter före- ; finnas att vid sjukdom bereda dem god vård, så att sjukdomen kan övervin- ' nas utan att lämna varaktiga men för framtiden. Medicinalstyrelsen kan ; därför icke underlåta att i detta sammanhang framföra önskemålet om stats— , bidrag till upprätthållande och drift av barnavdelningar vid centrallasaretten inom varje län. Detta önskemål har även en annan anknytning till den hälso- vårdsorganisation, som ovan under B. berörts. I sitt yttrande den 20 juni 1930 (1. c. sid. 45) skriver styrelsen härom: »Erfarenheten har oförtydbart ' visat, att verksamheten vid de anordningar för här avsedd barnavård, som vi i vårt land hava och haft i barnavårdscentraler och mjölkdroppar varit j i mycket hög grad beroende av deras ledares intresse. Detta framhålla ock de sakkunniga. Det framstår därför som ett önskemål att så snart förhållan- dena så medgiva, i varje landstingsområde pediatriskt utbildad läkare finnes att tillgå, vilken kunde bli den ledande kraften för denna vårdgren inom landstingsområdet. Förutsättningarna härför skulle givetvis väsentligt ökas, om en sådan läkare hade en sjukavdelning att stödja sig på. Här bjuder sig också helt naturligt landstingets medverkan. Denna förutan torde en sjuk- vårdsinrättning för barn icke få erforderlig och önskvärd effektivitet.»

I av statens sjukvårdskommitté den 17 maj 1934 avgivet betänkande an- gående den slutna kroppssjukvården i riket har å sidorna 143—152 ifråga- varande spörsmål behandlats och därstädes har bland annat anförts följande.

Antalet vårdplatser å anstalter och avdelningar för barnsjukdomar upp- gick till 878, därav 220 å självständig kirurgisk avdelning. Samtliga ifråga- varande anstalter eller avdelningar med undantag av en hade tillkommit på enskilt initiativ och helt eller delvis grundats på enskilda fonder eller gåvor. Därjämte förelågo, enligt vad kommittén inhämtat, i september 1929 planer på inrättande av självständiga pediatriska avdelningar vid vissa la- sarett, däribland en avdelning om 12 vårdplatser vid Malmö allmänna sjuk- hus.

Kommittén har uttalat önskvärdheten av att ytterligare anstalter för barn- sjukvården måtte komma till stånd. Sagda vård borde lämpligast tillgodoses landstingsvis. Detta borde dock icke utesluta samarbete landstingen emellan. Dylika anstalter borde anordnas såsom särskilda barnavdelningar vid lasa- rett, där tillgång funnes till konsultation med läkare på medicinens övriga områden. Denna slutna specialvård borde omhänderhavas av därför sär- skilt utbildade läkare.

På i betänkandet angivna skäl har kommittén förklarat sig icke kunna lämna några närmare anvisningar angående storleken av platsbehovet å dy- lika avdelningar i landstingsområdena. Kommittén har emellertid framhållit, att i sådana landstingsområden. där centrallasarettet vore beläget i en större stad med ett stort inslag av industribefolkning eller med större närbelägna industrisamhällen, vårdbehovet torde komma att göra sig starkare gällande än i områden, där centrallasarettet läge i en mindre stad och lantbrukar- befolkningen vore övervägande. Det syntes välbetänkt, att man, såvitt icke särskilda skäl till annat föranledde, i en första etapp begränsade sig till en vanlig vårdenhet, d. v. s. en vårdavdelning, som ej vore större än att den

kunde omhänderhavas av _en ansvarig sjuksköterska. Därmed vore icke sagt, att icke tillika en fullt utbildad sjuksköterska kunde vara erforderlig såsom assistentsköterska. Platsantalet borde i enlighet därmed utgöra omkring 25. Att man vid en dylik begränsning borde tillförsäkra sig goda utvidgnings- möjligheter funne kommittén självfallet. Det måste framhållas att kommit- téns samtliga ovan omförmälda förslag avse den medicinska barnsjukhus- vårdens utbyggande.

Lasarettsläkaren vid kirurgiska och barnbördsavdelningen å lasarettet i Örnsköldsvik, medicine doktorn B. Bager har under tjänstgöring som t. f. byråchef i medicinalstyrelsen upprättat en promemoria i ärendet jämte en till densamma hörande bilaga angående samtliga för närvarande inom riket befintliga pediatriska avdelningar och anstalter. Nämnda promemoria och bilaga bifogas här i avskrift. Därjämte överlämnas i avskrift en av före- draganden för tuberkulosärenden hos styrelsen, medicine doktorn G. Neander den 17 oktober 1935 upprättad promemoria angående vårdplatser för tuber- kulösa barn.

Av doktor Bagers promemoria inhämtas, att ingen ny avdelning för här ifrågavarande ändamål tillkommit efter det sjukvårdskommittén avgivit sitt ovan omförmälda yttrande och förslag i ämnet. Vidare synes böra fram— hållas att Bager i sagda promemoria uttalat, att det torde vara klokt, om man vid utbyggnaden av pediatriska avdelningar i landet icke räknade med en lägre siffra än 2 vårdplatser på varje tal av 10 000 av rikets invånare.

För egen del får medicinalstyrelsen i huvudsak ansluta sig till vad sjuk- vårdskommittén i ifrågavarande avseende anfört beträffande den medicinska barnsjukhusvårdens utbyggande. Beträffande det lämpliga i kommitténs för- slag, att man vid anordnande av en dylik avdelning till en början borde be- gränsa sig till en vanlig vårdenhet med ett platsantal av omkring 25, hyser styrelsen dock en viss tvekan. Styrelsen ifrågasätter, om det icke vore lämpligare, åtminstone i de större landstingsområdena, att inrätta tvenne avdelningar för barnsjukdomar med var sin sjuksköterska jämte eventuellt ; en assistentsköterska på varje avdelning. Nyssnämnda båda avdelningar , skulle vara avsedda, den ena för spädbarn och den andra för något mera ' vuxna barn, och dessa avdelningar synas då böra inrymma sammanlagt

minst 30—40 platser.

Så liten erfarenhet föreligger ännu beträffande behovet av antalet vård- platser för barnsjukdomar, att ett närmare angivande därav stöter på oöver- stigliga hinder. I anslutning till det av doktor Bager avgivna, ovan om- förmälda förslaget vill styrelsen dock förorda, att två vårdplatser inrättas på varje tal av tiotusen av landstingsområdets eller, i stad som ej deltager i landsting, stadens invånare. I den bilaga, som åtföljer doktor Bagers ovan- berörda promemoria, har angivits bland annat antalet sjuksängar vid var och en av nu befintliga anstalter eller avdelningar för barnsjukdomar. Antalet dylika platser i var och en av städerna Stockholm, Göteborg, Malmö (Flens- burgska vårdanstalten), Hälsingborg och Norrköping samt inom Uppsala och Malmöhus läns landstingsområden (Akademiska sjukhuset respektive lasarettet i Lund) är så högt, att nyssnämnda relation av två vårdplatser ;, på varje tiotusental invånare för dessa städer och län redan överskridits.

Styrelsen anser därför, att man vid beräknandet av antalet erforderliga nya platser inom riket bör bortse från nyssnämnda städer och landstingsområ- den. Styrelsen anser sig sålunda, i detta samband kunna bortse från den ifrågasatta avdelningen om 12 vårdplatser i Malmö. Då antalet invånare vid

1935 års början för hela riket uppgick till 6 233 090 och antalet invånare i ovanberörda städer och landstingsområden vid samma tidpunkt utgjorde!) 8—360630

l 1 500 005 skulle folkmängden i de delar av riket, beträffande vilka nya an- '; stalter eller avdelningar för barnsjukdomar böra inrättas, hava en folkmängd i av 4 733 085. Antalet dylika vårdplatser i sistnämnda delar av riket borde *. sålunda uppgå till omkring 946. Då av doktor Bagers ovanberörda bilaga ( inhämtas, att inom ifrågavarande delar av riket redan inrättats 30 dylika platser, skulle det sålunda återstå att anordna 914 sådana. ”

Medicinalstyrelsen anser, att det är av största vikt, att en utbyggnad på ( ovan angivet sätt vid lasaretten av avdelningar för barnsjukdomar snarast ?; möjligt kommer till stånd. Då det emellertid synes framgå, att en viss obe- ( nägenhet torde förefinnas att omedelbart igångsätta arbeten för uppförande ( av dylika avdelningar, anser styrelsen sig böra föreslå, att, för att sporra ? intresset därför, statsbidrag måtte kunna beviljas landsting eller stad som ej deltager i landsting såväl till uppförande som till driften av dylika av- delningar. Statsmakterna hava ju förut slagit in på denna väg med stats- bidrag, då det gäller tuberkulossjukvårdsanstalter, epidemisjukhus och hem för kroniskt sjuka, varför styrelsens förslag sålunda i princip icke innebär , någon nyhet. I fråga om statsbidrag till driften av dylika anstalter, synes , sådant utgå även till andra än landsting och nyssnämnda städer, under för- utsättning att medicinalstyrelsen vid årlig prövning tillstyrker sådant.

Beträffande det sålunda föreslagna statsbidraget till uppförande av medi- cinska avdelningar för barnsjukdomar synes detsamma, i likhet med vad förhållandet är vid tuberkulossjukvårdsanstalter, lämpligen böra utgå med * 2 000 kronor för varje Vårdplats, dock högst hälften av den enligt vederbörli- gen granskade räkenskaper funna verkliga byggnadskostnaden, däri ej in- räknade utgifter för anskaffande av byggnadstomt samt inventarier. Det torde böra framhållas, att i regel endast nybyggnader torde komma i fråga Rörande villkoren i övrigt för statsbidragets åtnjutande m. m. synas bestäm- , melserna i kungörelsen angående statsbidrag för uppförande eller inrättande , av tuberkulossjukvårdsanstalter m. m. den 27 juni 1914 (nr 292) med däri senare gjorda ändringar kunna tjäna som vägledning, dock torde beviljat statsbidrag böra utbetalas av medicinalstyrelsen och ej av statskontoret.

Statens kostnader för uppförande av de sålunda föreslagna avdelningarna * skulle sålunda kunna beräknas uppgå till (2 000 )( 914 =) 1828 000 kronor. Om, såsom styrelsen vill föreslå, ifrågavarande utbyggnad beräknas taga en tid av tio år, skulle alltså ett anslag av cirka 185 000 kronor per år bliva er- forderligt. Eventuellt beviljat anslag torde böra utgå såsom reservations- anslag.

I fråga om statsbidraget till driftkostnaderna av ifrågavarande anstalter och avdelningar får styrelsen till en början framhålla, att det här gäller en spe- , cialgren av sjukvård med i regel relativt få vårdplatser vid varje anstalt. Då därjämte vid dylik anstalt eller avdelning torde komma att erfordras större personal än vid andra sjukvårdsinrättningar och man, enligt medicinalsty- relsens förmenande, såsom villkor för driftbidragets åtnjutande torde böra uppställa, att vid anstalten skall vara anställd läkare med specialutbildning i pediatrik, synes man ej böra sätta detta bidrag lägre än en krona 75 öre för dag och patient. Såsom ytterligare villkor för statsbidragets åtnjutande sy- nes böra föreskrivas, att avgiften för Vårdplats i allmän sjuksal icke utgår med högre belopp för dag än två kronor 75 öre för patient från annat sjuk- vårdsområde. Nyssnämnda belopp är beräknat på så sätt, att från den högsta legosängsavgift, som må utgå fattigvårdssamhällen emellan, eller fyra kro- nor 50 öre, dragits nyssberörda statsbidrag å en krona 75 öre. Statsbidrag bör kunna beviljas landsting, kommuner, kommunalförbund, föreningar och . enskilda för driften av dylika anstalter och avdelningar och detsamma bör

i i 1 ( ( | i l i i

sökas i enahanda ordning som finnes föreskrivet i kungörelsen angående statsbidrag för driften av epidemisjukhus den 7 september 1920 (nr 668). Kostnaderna för ifrågavarande driftbidrag komma naturligtvis att undergå en successiv ökning allt efter som nya vårdplatser bliva anordnade. Drift- bidrag synes böra utgå icke endast till nyinrättade utan även till redan be- fintliga platser, givetvis under förutsättning att villkoren för bidragets åtnju- tande i övrigt uppfyllas. Enligt doktor Bagers ovanberörda bilaga skulle antalet sjuksängar för den medicinska barnsjukhusvården för närvarande ; utgöra 686. Det årliga statsbidraget till ifrågavarande vårdplatser skulle ! uppgå till (686X365X1'75=) 438 182 kronor 50 öre. Enligt de ovan gjorda

beräkningarna skulle man kunna förvänta att omkring 92 nya vårdplatser årligen komme till stånd. Den årliga ökningen av statsbidraget under de tio år utbyggnaden av anstalter skulle äga rum, torde sålunda kunna beräknas uppgå till (92X365X1'75=) 58 765 kronor 50 öre. De ovan angivna sum- morna 438 182 kronor och 58 765 kronor få anses såsom maximibelopp, vilka ' icke till fullo komma att utgå bland annat därför, att en Vårdplats i regel ej

torde vara belagd under alla dagar av ett år samt därför, att statsbidrag till dessa redan förefintliga 686 vårdplatser icke skulle utgå i den mån de äro belagda med patienter, vilkas antal för visst landstingsområde eller viss stad utanför landsting överstege 2 100 000. Då de nya vårdplatserna givetvis , i regel komma att vara färdiga att tagas i bruk tidigast under loppet av ve-

derbörande budgetår, torde en avsevärd reduktion av beloppet 58 765 kro- nor kunna göras för det första är, under vilket bidrag må utgå. Det sam- manlagda bidragsbeloppet för det första budgetåret torde därför med största , sannolikhet icke komma att överstiga 450 000 kronor. Eventuellt anslag för

ändamålet torde böra beviljas i form av förslagsanslag. Med hänsyn till att styrelsen på sakens nuvarande ståndpunkt funnit sig böra inskränka antalet platser vid barnavdelning, för vilka bidrag för byg- : gande och drift skulle utgå, till 2: 10000 av befolkningen, kan man ifråga-

sätta, om icke statsbidrag borde utgå till konvalescenthem för barn, anord- nade i anslutning till berörda barnavdelningar eller barnsjukhus. Sådana konvalescenthem förefinnas för närvarande, såvitt styrelsen är bekant, en- dast i anslutning till barnsjukhuset i Linköping och ett i Stockholm, vart- dera å omkring 20 sängar. Sådan inrättning är ägnad att förkorta barnets vistelse på sjukhuset och därigenom minska antalet behövliga platser, som givetvis ställa sig dyrare å barnsjukhus än å konvalescenthem. Anordningen är parallell till den inom tuberkulosvården med dess A- respektive B-platser. Styrelsen tillstyrker att bidrag till uppförande av sådant i samarbete med landstingets barnavdelning stående konvalescenthem må utgå med 1000 kronor per plats intill ett antal = antalet platser å godkänd barnavdelning samt ett driftbidrag med 1 krona per barn och dag för vård å sådant kon- valescenthem. Dä inga planer synas föreligga om uppförande av sådant konvalescenthem under nästa år, behöver intet anslag härför äskas. I drift- kostnadsbidrag kan för nästa år emotses ett behov enligt ovanstående av 12 000 kronor.

I fråga om vårdplatser för tuberkulösa barn vill styrelsen allenast fram- hålla, att statsbidrag såväl till anordnande som' till driften av dylika platser må utgå jämlikt ovanberörda kungörelse den 27 juni 1914 (nr 292) samt kungörelsen angående statsbidrag till driftkostnaderna vid tuberkulossjuk- vårdsanstalter den 28 juni 1918 (nr 494) med däri senare gjorda ändringar.

Styrelsen hemställer sålunda, att kommissionen i senast berörda avseenden behagade till Kungl. Maj:t göra framställning om proposition till nästa riks- dag om dels ett reservationsanslag på 185 000 kronor att utgå såsom stats-

bidrag till byggande av barnavdelningar vid vissa lasarett enligt vad ovan anförts, dels ett förslagsanslag på 450 000 kronor att utgå såsom driftbidrag vid barnavdelning eller barnsjukhus dels ock ett förslagsanslag å 12 000 kro- nor att under vissa förutsättningar utgå till konvalescenthem för barn.

I handläggningen av detta ärende hava deltagit generaldirektören J. Axel Höjer, medicinalråden Einar Edén och John Byttner, föredragande, samt medlemmen av styrelsens vetenskapliga råd överläkaren livmedikus H. Ernberg.

J. AXEL HÖJER.

John Byttner. A. E. Bastman.

__ _ __ _ ___. _.______________._.__.__._.._____....._.—— u

P. M.

angående nuvarande förhållanden och önskemål för framtiden i fråga om lasarettsvården för barn.

I allt väsentligt kan jag hänvisa till de utredningar och de uttalanden, som gjorts av statens sjukvårdskommitté och framlagts i dess betänkande av den 17 maj 1934. Inga ytterligare avdelningar för barn ha sedan dess tillkommit i riket. Såvitt känt är planeras alltjämt, såsom i betänkandet omnämnes, en pediatrisk avdelning i Västerås, och ett utökande på ett eller annat sätt av antalet platser för barn i Malmö. I Sundsvall pågå underhandlingar och un- dersökningar om möjligheten att använda en större donation till uppförande av en pediatrisk avdelning vid länslasarettet därstädes med specialutbildad pediatriker.

I en särskild bilaga lämnas en tablå över nu befintliga pediatriska avdel- ningar i landet. Att döma av vid anstalterna i medeltal per" dag vårdade pa- tienter, jämfört med sjukvårdsplatsernas antal, är behovet i stort sett väl fyllt, och endast vid Flensburgska vårdanstalten i Malmö föreligger nämnvärd överbeläggning men medellängden av sjukhusvistelsen är dubbelt så stor som på många andra anstalter. Antalet sängplatser för varje sjukvårdsområde per 10 000 invånare redovisas i en särskild kolumn. För de stora städerna varierar antalet mellan c:a 5 a 6 platser. Bland de 3 län, som äga pediatriska avdelningar, ligger Uppsala främst med 43 platser på 10 000 inv., men här- vid bör anmärkas att av de 60 platserna stå 10 till disposition för Stockholms läns landsting enligt särskild överenskommelse. Att med ledning av dessa siffror exakt bedöma hur stort behovet av platser i allmänhet bör anses vara här i landet finner jag i likhet med statens sjukvårdskommitterade vara omöj- ligt. Dock synes det mig vara klokt att vid utbyggnaden av pediatriska av- delningar i landet icke räkna med en lägre siffra än 2 på 10 000 invånare. Givetvis bör varje sjukvårdsområde vara försett med en barnavdelning un- der en specialutbildad läkares ledning, och i regel bör denna avdelning vara förlagd till länets centrallasarett. Dock bör den regeln ej schablonmässigt följas. Man kan tänka sig att det i vissa fall kunde vara mera lämpligt att förlägga en dylik avdelning till ett dittills odelat lasarett och att den pedia- triske läkaren skulle kombinera sin befattning med tjänsten som överläkare för en vanlig medicinsk avdelning. Ännu finns det ingen pediatrisk avdel— ning norr om Uppsala och endast ett fåtal praktiserande läkare därstädes med någon speciell utbildning i pediatrik. Särskilt för Norrland med dess ännu stora födelsefrekvens men även stora dödlighet bland barn under 1 år kunde man hoppas på goda resultat av ett rationellt ordnande av sjukvården för barn.

En liten detalj i fråga om spädbarnsvården förtjänar ytterligare omnämnas. Antalet normala förlossningsfall vid våra länslasarett ha de senaste åren, se- dan särskilda barnbördsavdelningar alltmera inrättats, i hög grad tilltagit. Under vistelsen på lasarettet erhålla de nyfödda barnen givetvis kläder av lasarettets förråd, men när mödrarna skola skrivas ut, visar det sig ofta, att de sakna lämpliga kläder för sina barn. På många håll skänka de lokala Röda-kors-föreningarna årligen ett större eller mindre antal spädbarnsutrust-

ningar till lasaretten att delas ut till behövande mödrar. Ofta är det dock omöjligt att förse alla mödrar, som skulle behöva, med barnkläder, och där- för vore det önskvärt, om denna fråga toges upp till prövning och på ett eller annat sätt löstes.

Stockholm den 28 aug. 1935.

B. BAGER,

t. f. medicinalråd.

Bilaga. .... ;> 3 '...'”. ** = f” n- i"? :: Z 0 ,är Så gå så så" sagt?—,; . MS »Få— =S år. 45; inges» Vardanstalter 03 '_' g 59 g & '— v-u A= m- cm 2 & E' &; "” 93%. "=: så. E'å 55.. 25.11.5755. :=- 5. $ "” a 2. ;; äaå & p" = 9; E. ' n g &» _. nu :: ä &: D I _, _: E; = 4 3 Norrtulls sjukhus, barn- avd. ................ 70 817 64 5 86 36 283 Kronprinsessan Lovisas vårdanstalt .......... 77 909 61'3 80 34 246 —— Dessutom 72 ki- rurgplatser Barnsjukhuset Samariten 63 668 P P ? 26'1 Dessutom 7 kirurg— platser och 5 ögonplatser För hela sjukhuset, 75, är medelbe- Barnsjukhuset S. och M. läggningen 68'8 Sachs minne1 ........ 46 507 38'7 48 17 27'9 Summa platser i Stock— 256 — — _— — — 4'9 holm 149 1 203 897 111 69 27'2 Göteborgs barnsjukhus.. 5'8 Dessutom 151 ki- rurgplatser Flensburgska vårdanstal- 55 389 58 63 45 55 ten1 .................. 4'8 Barnsjukhuset i Hälsing— borg ................ 37 469 247 36 14 192 6'4 Barnavdelningen vid Norrköpings lasarett.. 33 346 27 36 13 28'2 5'3 Barnavdelningen vid Akademiska sjukhuset 60 658 547 71 41 30'3 4'3 Barnavdelningen vid la— sarettet i Linköping .. 30 379 287 40 18 27'7 1'2 Barnavdelningen vid la- sarettet i Lund ...... 66 521 61'5 74 37 431 2'1

1 För år 1933. Övriga anstalter för år 1934.

P. M. angående vårdplatser för tuberkulösa barn.

Statens sjukvårdskommitté framhåller i sitt betänkande (sid. 221) vikten av att särskilda avdelningar för barn inrättas vid de läns- sanatorier, där ännu sådana saknas. Dessa platser avse barn 6 v er späd- barnsåldern. Vården av 5 p å d a barn med lungtuberkulos bör enligt sjuk- vårdskommitténs mening helst förläggas till barnsjukhus eller till centrallasa- rettens medicinska (ev. pediatriska) avdelningar.

Sanatorieplatser för barn finnas för närvarande (enligt bilagda tablå) till ett antal av 956, varjämte trenne avdelningar med sammanlagt 72 platser äro beslutade. Av de nu befintliga 956 sanatorieplatserna för barn äro 680 att hänföra till gruppen A-platser och 276 till gruppen B-platser. De beslutade 72 platserna äro samtliga A-platser. Inom största delen av landet torde beho- vet av sanatorieplatser för barn över spädbarnsåldern redan vara eller inom en nära framtid bliva tillgodosett.

Helt annorlunda är förhållandet med vårdmöjligheter för 5 p å d a barn, lidande av lungtuberkulos. Tillgången på väl kvalificerade vårdplatser för detta ändamål är ännu ganska ringa. Då såväl diagnosen som behandlin- gen av spädbarnstuberkulosen kräver p e dia t r i s k sakkunskap hos lä- karen bör med »väl kvalificerade» vårdplatser i detta sammanhang förstås vårdplatser som dels äro tidsenligt utrustade för vården av späda barn, dels ledas av pediatriskt utbildade läkare. Från tuberkulosvårdens synpunkt är anskaffandet av tillräckligt antal sådana vårdplatser ett av de allra aktuella- ste önskemålen.

Stockholm den 17 oktober 1935.

GUSTAF NEANDER.

Barnsanatorieplatser 1/9 1935.

Stockholms stad ........

Stockholms län ........ Uppsala » Kalmar » Blekinge » Kristianstads » ........ Hälsingborgs stad ........

Mamöhus län Hallands » .......... Göteborgs stad .......... Göteborgs och Bohuslän. . Älvsborgs » ..

Skaraborgs » .. Värmlands » .. Örebro » Kopparbergs » .. Gävle stad .............. Gävleborgs län Västernorrlands » Jämtlands »

Norrbottens »

Söderby sjukhus .................... Sanatoriet vid Hamra ................ Barnsanatoriet vid Tjäman ..........

Länssanatoriet vid Uttran Älvkarleö tuberkulossjukstuga ........ Kalmar läns sanatorium Länssanatoriet i Fur ................ Broby sanatorium .................. Hälsingborgs tuberkulossjukstuga vid Kungshult ........................ Orupssanatoriet Barnsanatoriet i Falkenberg .......... » » Rävlanda Länssanatoriet Svenshögen Västeråsens sanatorium .............. Dalbobergens barnsanatorium ........ Stora Ekebergs sanatorium .......... Värmlands läns sanatorium .......... Garphytte sanatorium Högbo sanatorium .................. Bamsanatoriet i Glösbo .............. Moheds sanatorium .................. Länssanatoriet Sundsvall ............ Jämtlands läns sanatorium Solliden .. Tuberkulossjukstugan Hälsan ........ Arjeplogs sjukstugas tbc-avdelning. . . .

S:a

Befintliga

Planerade

40A

pp.. CD >>>CU>

136

& oc ww>>>m>>> w >>w>

30A

10A 32A

72

_ _ Statens offentliga?utredningar. 1.936 _ . Systemati'skförteokning ' . * 4 (Siffrorna inom klammer beteckna utredningar-nas nummer i den kronologiska. förteckningen.)

) ) ) )

Allman lagstiftning. Rättsskipning. Fångvård. Fast egendom. Jordbruk med bindningar-Ä Betankande med förslag till lag om behandling av iör- Betänkande med förslag om vissa föreskrifter be * [3] brytare, bemiallna at alkoholmissbruk, m.m. (41 tande konsumtionsmjölk.

Statsförfattning. Allmän statsförvaltning.

Vattenväsen. Skogsbruk. Bergsbruk.

Kommunalförvaltning. , s

Industri.

Statens och kommunernas tinansvlisen.

Handel och sjöfart. Statligt kaffemonopol. [10]

_ _ Politl. ) Betänkande med förslag ang. revision av lagstift— ') ningen rörande tillverkning, beskattning och försälj- ning av maltdrycker. [5] .— ' Kommunikationsväsen.

. ', .V _ . . x Nationalekonomi och socialpolitik. . _ Bank-. kredjt- och penningvltsen.

Utredning med förslag rörande bidrag at barn till änkor och vissa invalider samt. at föräldralösa barn.

[6 . . , Socialiseringsproblemet. Allmänna synpunkter. [7_] Ur sociallseringens -europeiska» idékrets. Sl Socialiseringsidéer och socialiseringspraxis i Sovjetunio- ' nen 1 [9.1 ,Försltkringsvitsen. Betänkande ang. förlossningsvården och. barnmorske- [vfafndet samt förebyggande mödra- och barnavård. Betänkande ang. tamiljebeskattningen. [13]

de ang dels planmässigt sparande och dels , ' ' Statliga bosättningslån. [14] Kyrkoväsen. Undorvisningsväsen. Andlig Betänkande ang. moderskapspenning och mödrahjälp. . odling i övrigt.

15] [ _ Förslag till psalmbok för svenska. kyrkan. [11]

311150- och sjukvård. _ ' ]

Betänkandenl rörande serafimerlasarettets ekonomi samt 2 rörande lasarettets ställning och verksamhet. [1] Försvarsväsen.

' Utrikes ärenden. Internationell rutt.

Förslag till konvention mellan Sverige och Sohw om erkännande och verkställighet av domar skiljedomar m. m. [2]

Allmänt näringsväsen.