SOU 1938:14

Betänkande och förslag angående Skolöverstyrelsens organisation avgivna av inom Ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga