SOU 1938:4

Byggnadsindustrien i Sverige : utredning och betänkande

N 4-0 G(

oå (— - CUL"

&( 4, IGT?»

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

STATENS 0FFENTLIGÄUTBEDNINGAR 1938:4 SOCIALDEPARTEMENTET

BYGGNADSINDUSTRIENI I SVERIGE

UTREDNING OCH BETÄNKANDE AVGIVET AV- 1934 ÅRS BYGGNADSINDUSTRISAKKUNNIGA

III.

ARBETSLÖSHETENS OM- FATTNIN G OCH VÄXLINGAR

STOCKHOLM 1938'

Statens offentliga'utredningar 1938 _.Kronologlsk "förteckning

. Betänkande angående omorganisation av polisskolan . Byggnadsindustrien i Sverige. 2. Arbetsgivares och i Stockholm m. m. Idun. (4). 107 s. . löntagares inkomster. Idun. vii. 198 3. Förslag till revision av den svenska kyrkohand— . boken. Av E. Eidem. Uppsala, Almqvist & Wiksell. viii. 303 5. E. ,

. Byggnadsindustrien i Sverige. 3. Arbetslöshetens om- fattning och växlingar. Idun. vij, 202 s.

Anm. Om särskild tryckort ej angivas, år tryckorten Stockholm: Bokstäverna med fetstil utgöra begynnelse— hokståvema till det departement, under vilket utredningen avgivits, t ." ex. E. = ecklesiastikdepartementet, Jo- =jordbruksdepartementet. Enligt kungörehen den 3 febr. 1922 aug. statens offentliga utredningars yttre anord- ning (nr 98) utgivas utredningarna i omslag med enhetlig färg för varje departement.

BYGGNADSINDUSTRIEN I SVERIGE

UTREDNING OCH BETÄNKANDE AVGIVET AV 1934 ÅRS BYGGNADSINDUSTRISAKKUNNIGA

III.

ARBETSLÖSHETENS OM- F ATTNING OCH VÄXLINGAR

STOCKHOLM 1938 IDUNS TRYCKERI AKTIEBOLAG. ESSEI.1'E AB. 117113

Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Socialdepartementet.

Härmed fa 1934 års byggnadsindustrisakkunniga såsom del III av sitt betänkande avlämna en redogörelse för en av dem föranstaltad undersök- ning rörande arbetslöshetens omfattning och växlingar inom byggnads- industrien. En sammanfattning av resultaten har meddelats i del I av de sakkunnigas betänkande, kap. XlzD.

Undersökningen grundar sig på uppgifter i byggnadsfackförbundens hu- vudsakligen för räkenskapsändamål upplagda register angående medlem- marnas arbetslöshetsförhållanden m. m. Beträffande ett av de undersökta i'ackförbunden, nämligen murareförbundet, har materialet gjorts till före- mål för bearbetning ur försäkringstekniska synpunkter inom socialstyrelsen. Vissa resultat av denna bearbetning ha utnyttjats för de sakkunnigas under- sökning och framlagts i kap. IV och V av förevarande publikation.

Arbetet med primäruppgifternas insamlande och överförande på statistik- kort har av praktiska skäl varit förlagt till vederbörande fackförbund, som kostnadsfritt ställt lokal till förfogande, samt har bedrivits med av de sak— kunniga anställd personal under inseende av funktionärer hos de olika för- hunden.

Den omedelbara ledningen av och inseendet över undersökningen har handhafts av de sakkunnigas sekreterare, socialrådet Erik Sjöstrand. Enligt särskilt bemyndigande har utarbetandet av kap. I—III samt V—VII i före- varande publikation varit anförtrott åt förste amanuensen i statistiska cen- tralbyrån C. Hammarberg. Kap. IV har utarbetats av förste nmanuensen i socialstyrelsen W. Andersson.

Stockholm den 20 december 1937.

SIGFRID HANSSON. ERNST LINDH.

Erik Sjöstrand.

ENXEHÅLLSFÖRTECIQNING.

Kap. 1. l'ndersökningens rnnfattning och principerna för dess anordnande ' ll. Antalet till Iiyggnadsindustrien hänförliga arsmedlennnar inom re— spektive organisationer . ....................................

llt. Den årliga arbetslösheten bland de undersökta fackförbundcns bygg- nadsarbetare ..............................................

A. Arbetslöshetcns omfattning inom olika delar av landet samt i vissa

städer ....................................................

li. Arbetslöshetens omfattning inom olika levnadsaldrar ............ (1. Arbetslöshetens omfattning vid olika medlemstid ..............

IV. _»trlmtslöshetsperioder och arbetslöshetsfrekvens.

A. Arbetslöshetspcriodernas antal och varaktighet inom olika fack- förbund .................................................. B. Arbetslöshetsfrekvens samt de arbetslösas fördelning efter arbets- löshetens varaktighet och antalet arbetslöshetsperioder inom murareförbundet ..........................................

V. Säsongarbetslösheten. A. De säsongmässiga växlingarna i arbetslöshetens omfattning inom

olika fack ................................................ 13. De säsongmässiga växlingarna i arbetslöshetens omfattning inom olika delar av landet samt i vissa städer .................... C. De säsongmässiga växlingarna i arbetslöshetens omfattning inom olika Ievnadsåldrar ........................................

VI. Arbetslöshetens omfattning bland de yngre medlemmarna vid olika

medlemstid . ..............................................

—> VII. Antal sjuk- och konfliktveckor ................................ Tabellbilagor .......................................................... Bilaga 1. Det vid undersökningen använda statistikkortet . ................ 2. Avgiftsveckornas fördelning på kalendermånad inom de undersökta organisationerna. 1929—1934 ................................

'I" A B E I. L E R. Terinude/ningen.

Tab. 1. Antal byggnadsarbetare anslutna till Samverkande byggnadsfackför-

bunden. förbundsvis, 1929—1934 . ............................ > 2. Antal byggnadsarbetare den 31 december 1930 .................... > 3. Antal i undersökningen ingående medlemmar, förbundsvis, 1929— 1934 . ......................................................

:> 4. Antal årsmedlemmar inom de undersökta fackförbunden, 1929—1934 .5. Antal medlemmar per 100 årsmedlemmar inom de undersökta fack— förbunden, 1929—1934 ......................................

12

23

25 29 -t5

104 115

122 201

202

U!

12 13

Sid.

'l'ab. 6. Antal årsmedlemmar inom olika delar av landet samt i vissa städer.

förbundsvis, 1930 .......................................... 14 7. Procentuell fördelning av antalet årsmedlemmar inom olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis. 1930 ................ 1.5

8. Antalet årsmedlemmar 1930 inom de undersökta fackförbunden i för— hållande till hela folkmängden den 31 december 1930, inom olika delar av landet samt i vissa städer. Promilletal ................ 16 >> 9. Procentuell fördelning av antalet årsmedlemmar på åldersgrupper inom olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1930 . . 18 10. Procentuell fördelning av antalet årsmedlemmar på medlemstidsgrup— per inom olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1930 19 >> 11. Årlig arbetslöshetsprocent för de av undersökningen berörda bygg- nadsarbetama, förbundsvis. 1929—1934 ...................... 23 » 12. Ärlig arbetslöshetsprocent för byggnadsarbetare inom de undersökta

organisationerna i vissa städer samt olika delar av landet, för— bundsvis, 1929—1934 ........................................ 24 >» 13. Arbetslöshetens omfattning inom olika åldersgrupper, förbundsvis.

1929—1934 ................................................ 30 » 14—18. Arbetslöshetens omfattning inom olika åldersgrupper i olika delar

av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1929—1934 ...... 37 o. ff. » 19. Arbetslöshetens omfattning vid olika medlemstid. förbundsvis, 1929—

1934 . ...................................................... 46

» 20—24. Arbetslöshetens omfattning vid olika medlemstid inom olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1929—1934 . . 48 o. ff. » 25. Antal arbetslöshetsperioder per år och årsmedlem inom olika delar

av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1929—1934 .......... 56

» 26. Antal arbetslöshetsveckor per arbetslöshetsperiod inom olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1929—1934 ............ 58 » 27. Antal arbetslöshetsperioder per år och årsmedlem inom olika ålders- * grupper, förbundsvis, 1929—1934 ............................ 60 1 » 28. Antal arbetslöshetsveckor per arbetslöshetsperiod inom olika ålders- l grupper, förbundsvis, 1929—1934 ............................ 61 » 29. Omräknat antal arbetslöshetsperioder och genomsnittligt antal arbets- löshetsveckor per arbetslöshetsperiod, förbundsvis, 1930—1934 .. 62 3 >> 30. Omräknat antal arbetslöshetsperioder och genomsnittligt antal arbets- löshetsveckor per arbetslöshetsperiod för medlemmar av byggnads- träarhetare- och elektriska arbetareförbunden .................. 63 >> 31. Helårsmedlemmarnas fördelning efter arbetslöshetens årliga samman— l lagda varaktighet inom murareförbundet med reduktion till 1000 arbetslösa, 1930—1934 ...................................... 74 >> 32. Median— och kvartilvärden, uttryckta i veckor för de arbetslösas för- delning inom murareförbundet efter den årliga arbetslöshetens om- fattning, 1930—1934 ........................................ 75 » 33. De arbetslösa helårsmedlemmarnas fördelning inom murareförbundet efter antalet enligt Socialstyrelsens beräkningssätt bestämda ar— betslöshetsperioder med reduktion till 1 000 arbetslösa, 1930—1934 76 , » 34. Helårsmedlemmarnas fördelning inom murareförbundet efter antalet arbetslöshetsperioder inom grupper av medlemmar med årlig ar- l betslöshet av olika omfattning, 1930—1932 .................... 77 ] 1 I

Sid.

.H.», 3,3. Ai'lmtslöslietcns omfattning manadsvis inom de olika undersökta or- ganisationerna, förbundsvis. 1929—193—1 ...................... 80 in. Siisongtal .................................................... 87

117—259. Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934 ...................... 900. ff. 41). Säsongtal .................................................... 97 11. Arlwtslöshetens omfattning månadsvis inom olika levnadsåldrar bland byggnadstriiarbetarna i Stockholm. Medeltal för 1929—1934 .. .. 101 42. Arbetslöshetens omfattning månadsvis inom olika levnadsåldrar bland byggnadsträarbetarna i Göteborg. Medeltal för 1929—1934 ...... 101 43. Antal zirsmedlemmar i levnadsåldrarna under 25 år och deras för- delning på olika medlemstidsgrupper, förbundsvis, 1929—1934 . . . . 106 44. Antal årsmedlemmar med kortare medlemstid än 5 år i levnadsåldrar— nu under 20 år, 20—24 år samt över 24 år, förbundsvis, 1930 . . .. 108 4.3. Antal årsmedlemmar med kortare inedlemstid än 1 år i levnadsåldrar- nu under 20 år samt 20—24 år, förbundsvis. 1929—1934 ........ 108 tu”. Arbetslöshetens omfattning i levnadsåldrarna under 25 år inom olika medlemstidsgrupper, förbundsvis, 1929—1934 .................. 110 47. Antal arbetslöshetsperioder per år och årsmedlem i levnadsåldrarna

under 25 år inom olika medlemstidsgrupper, förbundsvis, 1929— 1934 ...................................................... 112

tö. Antal sjukveckor per år och årsmedlem för de undersökta organisatio- nernas byggnadsarbetare, förbundsvis, 1929—1934 .............. 116 49. Antal sjukveckor per år och årsmedlem för byggnadsarbetare i olika . åldrar inom samtliga undersökta fackförbund, med fördelning på städer och olika delar av landet, 1930—1934 .................. 118 50. Antal konfliktveckor per år och årsmedlem för de undersökta orga— nisationernas byggnadsarbetare, förbundsvis, 1929—1934 ........ 119 31. Antal konfliktveckor per år och årsmedlem bland byggnadsarbetarna i vissa städer samt olika delar av landet, förbundsvis, 1933 ...... 121

Taba'llrwdclningen.

"Fab. 1. Antal medlemmar i de undersökta organisationerna länsvis och i vissa städer, 1929——1934 . .................................. 122

> IIA. Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934 ........................ 176 .. ll B. Arbetslöshetens omfattning kvartalsvis bland byggnadsarbetarna inom murareförbundet. 1930—1934 ........................ 194 » lll. Antal helårsmedlemmar bland byggnadsarbetare inom murareför-

bundet, med fördelning efter arbetslöshetens sammanlagda var- aktighet uttryckt i veckor och antalet särskilda arbetslöshetsperio— der. 1930—1934 (enligt Socialstyrelsens utredning) ............ 196

KAP. l.

Undersökningens omfattning och principerna för dess anordnande.

Socialstyrelsens pa fackföreningarnas uppgifter grundade fortlöpande sta— tistik angående arbetslösheten inom fackförbunden innefattar upplysning om absoluta och relativa antalet arbetslösa inom förbunden. Rörande nämnda statistiks tillkomst, innehåll och omfattning samt de ofull— ständigbeter och bristfälligheter, som vidlåda materialet, har redogjorts i arbetslöshetsutredningens betänkande (S. 0. U. 19:31:20). Här må blott framhållas. att genom denna statistik kännedom icke kan erhållas om skiljaktigheterna i arbetslöshetshänseende inom olika åldersgrupper eller vid olika medlemstid i resp. fackförbund, om arbetslöshetsperiodernas var— aktighet eller om växlingarna i arbetslöshetens omfattning i olika delar av landet. Endast i enstaka fall har det vidare befunnits möjligt att för- dela uppgifterna på olika yrkesgrenar. Då ett flertal byggnadsfackför- hund i stor utsträckning omfatta jämväl andra än byggnadsarbetare, erbjuder denna statistik icke möjlighet att beträffande samtliga hithörande förbund vinna kännedom om arbetslösheten enbart bland de fackligt orga- niserade byggnadsarbetarna. Arbetslöshetens omfattning inom byggnads- industrien har emellertid i viss mån belysts genom den bearbetning, som den fortlöpande fackföreningsstatistiken underkastats av arbetslöshetsut- redningen för 1913 samt 1920—1929, varvid materialet uppdelats på närings— grenar enligt den inom Sveriges officiella statistik brukliga grupperingen. Härvid har emellertid icke befunnits lämpligt eller möjligt att till byggnads- industrien hänföra byggnadsarbetarna inom vissa byggnadsfackförbund, som i större utsträckning omfatta även andra yrkesgrupper, varemot väg- och vattenbyggnadsarbetareförbundet, vars medlemmar till stor del icke äro att hänföra till den egentliga byggnadsindustrien. i sin helhet räknats till denna industri.

Byggnadsindustrisakkunniga. som ansett det åt dem lämnade uppdraget att verkställa en allsidig och ingående undersökning av förhållandena inom byggnadsindustrien förutsätta en närmare kännedom om arbetslöshetsför- hällandena inom byggnadsindustrien än den fortlöpande fackföreningsstati-

stiken medgåve, ha för den skull efter samråd med representanter för bygg— nadsfackförbunden beslutat att utnyttja de mera uttömmande uppgifter un- gående byggnadsarbetarnas arbetslöshetsförhållanden, som förefinnas & dessa fackförbunds huvudsakligen för räkenskapsändamål upplagda medlemsre- gister, i en specialundersökning av arbetslösheten inom nämnda industri. I samband härmed borde enligt de sakkunnigas uppfattning jämväl andra förhållanden undersökas, såsom frånvaro från arbetet på grund av konflikt och sjukdom, samt medlemsstockens omfattning och beskaffenhet. Medlems- registren, som i allmänhet äro upplagda såsom kortsystem, innehålla bl. a. uppgift för varje medlem om födelseår och -dag, datum dels för in- och utträde ur förbundet samt dels för förflyttning mellan olika lokalavdel- ningar inom samma förbund. Medlemsregistren giva vidare upplysning om antalet veckor, för vilka avgift erlagts eller avgiftsbefrielse meddelats på grund av arbetslöshet, sjukdom, konflikt eller annan orsak. Allenast murare- förbundets medlemsregister saknar uppgift om orsaken till att avgiftsbefrielse för visst fall medgivits. Denna ofullständighet i redovisningen låter sig dock kompletteras med ledning av förbundsavdelningarnas månadsrapporter till förbundet. Då ur registren vidare kan utläsas antalet möjliga arbets— veckor för varje medlem, kan såväl den månatliga som årliga arbetslöshets- procenten inom de olika förbunden beräknas. Arbetslöshetsprocenten har bestämts såsom antalet arbetslösa veckor uttryckt i procent av antalet möj- liga arbetsveckor. Medlemsregistren erbjuda även möjlighet att i viss ut- sträckning belysa växlingarna i arbetslöshetens lokala omfattning. Regist- ren innehålla nämligen uppgift om vilka lokalavdelningar medlemmarna tillhöra samt om datum för deras förflyttning till annan avdelning inom samma förbund. Med hänsyn till belågenheten av den stad eller ort. efter vilken viss lokalavdelning är uppkallad, kan avdelningens medlemsklientel hänföras till viss stad eller visst län. Då lokalavdelnings verksamhets- område sammanfaller med det för avdelningen gällande kollektivavtalets tillämpningsområde, erhålles visserligen härigenom icke en fullt exakt lokal fördelning av medlemsantalet, men densamma torde dock bliva väsentligen rättvisande.

Den av de sakkunniga föranstaltade undersökningen avser enligt den uppgjorda planen förhållandena under åren 1929—1934. Undersökningen har sålunda utsträckts till att omfatta ett tidsintervall, som innefattar dels en uppåtgående konjunktur med därav betingad livligare byggnadsverksam- het, dels en efterföljande kris, kulminerande i depressionsåret 1933, vilket år . jämväl kännetecknas av den omfattande konflikt inom byggnadsin— dustrien, som vad beträffar de egentliga byggnadsfacken utbröt den 1 april nämnda år och upphörde i februari nästföljande år, då uppgörelse träffades jämväl i fråga om av konflikten berörda specialfack.

Med hänsyn till byggnadsverksamhetens lokalt betonade och säsongmäs— siga karaktär ha de sakkunniga ansett det vara av intresse att undersöka

växlingarna i arbetslöshetens omfattning på olika orter samt under olika tider på året. På grund härav har såväl den årliga som månatliga arbets- löshetsprocenten för olika fackförbund beräknats, varjämte materialet ge- nomgående fördelats på 18 särskilda städer, kännetecknade av mera om- fattande byggnadsverksamhet, samt i övrigt länsvis. För utrönande av skilj- aktigheterna i arbetslöshetshänseende mellan olika åldersgrupper samt för medlemmar med längre eller kortare medlemstid inom olika förbund har vidare materialet, såvitt fråga är om den årliga arbetslöshetsprocenten, för- delats dels på ett antal åldersgrupper, dels ock på ett antal medlemstids- grupper. Jämväl i fråga om arbetslöshetsperiodernas samt konflikt- och sjukveckornas genomsnittliga antal per år och medlem har en fördelning på åldersgrupper tillämpats.

Uppgifter enligt den för undersökningen fastställda planen ha inhämtats från fem byggnadsfackförbund, nämligen murareförbundet, byggnadsträ- arbetareförbundet, grov- och fabriksarbetareförbundet, målareförbundet samt elektriska arbetareförbundet. Bleck- och plåtslagareförbundet, stenindustri- arbetareförbundet samt transportarbetareförbundet, vilka omfatta ett rela- tivt ringa antal byggnadsarbetare, ävensom metallindustriarbetareförbundet ha av kostnadsskäl uteslutits ur undersökningen, som synts de sakkunniga Likväl ägnad att giva en tillfredsställande bild av arbetsl'öshetsförhållandena inom byggnadsindustrien. Då byggnadsfackförbunden äro organiserade så- som yrkesförbund och icke enligt den s. k. industriförbundsprincipen, har det varit nödvändigt att ur de undersökta organisationerna utskilja de med- lemmar, som varit sysselsatta inom byggnadsindustrien. Avgränsningen av de byggnadsindustriella yrkesgrenarna från andra fack har i förevarande undersökning verkställts på följande sätt. Förutom yrkesutövare, syssel- satta inom husbyggnadsindustrien ha principiellt även vissa yrkesutövare. sysselsatta med sådana konstarbeten inom anläggnings- och i viss ut- sträckning jämväl vägbyggnadsbranschen, som kräva högre grad av yrkes- skicklighet, räknats till de egentliga byggnadsarbetarna. Av betydelse blir denna bestämning av begreppet byggnadsindustriella arbetare företrädesvis i fråga om grov- och fabriksarbetareförbundet, byggnadsträarbetareförbundet samt mälareförbundet. Undersökningen omfattar sålunda förutom husbygg- nadsarbetare jämväl cement- och betongarbetare samt träarbetare, sysselsatta med utförandet av vissa byggnadskonstruktioner inom väg- och vattenbygg- nadsindustrien, såsom betongbroar m. m. Beträffande vissa av grov- och fabriksarbetareförbundets lokalavdelningar har det varit nödvändigt att till- gripa ett i viss mån summariskt förfaringssätt vid utskiljandet av byggnads- arbetarna från det övriga medlemsklientelet.

De för utredningen erforderliga uppgifterna ha från fackförbundens matrikel överförts till ett kortregister. i vilket varje undersökt medlem er- hållit ett särskilt kort. De olika å statistikkortet intagna uppgifterna framgå av den i bil. I återgivna uppställningen av ett dylikt kort.

Antal byggnadsarbetare anslutna till samverkande byggnadsfackförhun- 19341 den, förbundsvis, 1929-

Antal byggnadsarbetare vid slutet av ]:Zu—kföl'btlttd nedannamnda år 1929 1930 1931 1932 1933 1934 .tv undersökningen berörda förbund.

Murareförbundet ........................... (i 934 7 927 8 411 8 348 8 302 S 515 Byggnadsträarbetareförbundet ............... 17 882 20 083 21 790 21 800 20 862 22 166 Grov- och fabriksarbetareförbundet .......... 18 236 20 485 22 230 21808 21 485 23 116 Malareförbundet ............................ 8 319 8 800 9 736 9 930 9 432 9 946 Elektriska arbetarförbnndet ................. 3 500 4 000 »1 400 4 400 4 100 4 500 Sammanlagt 51871 (51 295 06 567 015 286 (5-1 181 08 243

Av undersökningen icke berörda förbund. Bleck- och plåtslagareförbundct .............. 1 500 1 800 2 100 2 100 2 100 2 100 Stenindustriarbetarförbundet ................ 235 300 472 450 450 450 Transportarhetarförhundet .................. ——-— __ 3 000 3 000 3 000 Sammanlagt 1 735 2 100 2 572 5 550 5 550 5 550 Samtliga angivna förbund 56 (106 63 395 69 139 7] 83; 69 73] 73 793 1 Då uppgifterna angiva antalet till samverkande byggnadsfackförbunden anslutna byggnadsarbetare, överensstämma desamma ej med det i tab. I i tabellbilagan redo— visade antalet byggnadsarbetare vid utgången av december resp. år. Jfr även sid. 7.

Byggnadsarbetarna inom samtliga byggnadsfackförbund utom metall- industriarbetareförbundet samt transportarbetareförbundet äro sedan 1926 anslutna till samverkande byggnadsfackförbunden. Medlemsantalet i nämn- da organisation vid slutet av ett vart av de år, förevarande undersökning avser, framgår av tub. ], i vilken de olika anslutna fackförbundens medlem- mar inom byggnadsindustrien särskilt redovisats. Transportarbetareförbun- dets medlemmar inom byggnadsindustrien anslöto sig till organisationen i fråga först fr. o. m. 1932. Uppgifter om antalet byggnadsarbetare inom detta förbund äro icke tillgängliga för tidigare år. Att märka är, att det i tabellen redovisade antalet byggnadsarbetare inom transportarbetaret'örbun- det icke varit möjligt att uppskatta med samma grad av tillförlitlighet som i fråga om övriga förbund. Uppgifterna torde likväl vara ägnade att giva en ungefärlig bild av undersökningens omfattning. Av tabellen framgår, att antalet byggnadsarbetare inom de undersökta fackförbunden 1934 utgjorde 68 243 eller något mer än 92 % av hela antalet till samverkande byggnads- fackförbunden nämnda år anslutna byggnadsarbetare. uppgående till 73 793. Härvid har hänsyn icke tagits till antalet byggnadsarbetare, organiserade inom metallindustr—iarbetareförbundet, som vid slutet av 1934 beräknats till omkring 5 000. Därest jämväl angivna grupp byggnadsarbetare medräknas. visar det sig, att undersökningen omfattade något mer än 86 % av hela antalet i byggnadsfackförbunden organiserade byggnadsarbetare. Bortsett från 1932 och 1933 har antalet byggnadsarbetare i de av undersökningen

'Tab. 2. Antal byggnadsarbetare den 3l (leeember 19:30.

Antal till nedanstående fackförbund Yrke Hela anslutna. antalet

Fackförbund Antal

Av undersökningen berörda byggnadsfaek oeli byggnadsiaekiörbnml.

Murare ........................ 10 958 i _ ., ' _ . _ Kakelugnsmakeriarbetare. . .. . . . . 654 J )Iuraretorbundet """"""" ' 92] Byggnadssnickare, timmermän. . . 32 197 I , . ,. .. _ . .) . Glasmästeri- och förgylleriarbetare 1 132 [ By ggnadstraarbetarfoxbundet. ' "0 08'3 Cementarbetare ................ 2 325 I Grov- och fabriksarbetarför— Övriga husbyggnadsarbetarc ..... 23 079 [ bundet .................... 120 485 Måleriarbetare ................. 17 812 Målareförbundet ............. 8 800 . Elektriska arbetare ............. 24 000 Elektriska arbetarförbundet. . . 4 000 Sammanlagt 92 157 Sammanlagt 61 295

Av undersökningen ieke berörda byggnadsfaek oell byggnadstaekiörbund.

Bleck- och plåtslagare ......... 22 000 Bleck- o. plåtslagareförbundet. 1 800 Byggnadssmides— o. metallarbetare 21 500 > , . . .. . _ Rörarbetare (inomhus) .......... 7 869 Metallindustriarbetareforbundet & 7:10

Sammanlagt 11 369 Sammanlagt 5 550

Samtliga angivna yrkesgrenar 103 526 Samtliga angivna förbund lit; 845

1 Härtill komma byggnadsarbetarna inom stenindustri- samt transportarbetarförbun— den (jfr tab. 1). 2 Enligt särskild uppskattning med ledning av uppgifter från vederbörande fackförbund.

berörda förbunden undergått en kontinuerlig ökning från 54 871 år 1929 till 68 243 år 1934, eller med något mer än 24 %. Under samma tid har hela antalet till samverkande byggnadsfackförbunden anslutna byggnadsarbetare, med undantag av de i transportarbetareförbundet organiserade. vilka. som nämnts, anslöto sig till den gemensamma organisationen först 1932, ökats från 56 606 år 1929 till 70 793 år 1934, eller, uttryckt i procent, med 251 %.

En exakt uppskattning av totala antalet byggnadsarbetare i landet låter sig icke verkställas på grundval enbart av 1930 års folkräkning. Vissa yrkesgrenar äro nämligen där redovisade gemensamt för byggnadsindustrien och vissa andra industrier. De yrkesgrupper detta gäller utgöras av bleck— och plåtslagare, byggnadssmides- och metallarbetare samt elektriska ar- betare. Med ledning av hos vederbörande fackförbund tillgängliga upp- gifter kan emellertid en ungefärlig uppskattning av antalet byggnadsarbe- tare, hänförliga till de angivna yrkesgrenarna, verkställas. Resultatet av en sammanställning av det på sådant sätt uppskattade och det i 1930 års folk— räkning särskilt redovisade antalet byggnadsarbetare framgår av andra ko- lumnen i tab. 2. I syfte att belysa förevarande undersöknings representa- tivitet har jämsides med de i tabellen särskilt redovisade byggnadsarbetar- grupperna i tabellens fjärde kolunm meddelats uppgift om antalet byggnads— arbetare inom de byggnadsfackförbund. vilkas medlemsklientel omsluter

samma byggnadsarbetargrupper. Härvid är emellertid att märka, att vissa byggnadsfackförbund omfatta jämväl andra byggnadsarbetare än de i tabel— len särskilt redovisade. Dessa äro i tabellen redovisade under gruppen »Övriga husbyggnadsarbetare», som sålunda omfatta även andra byggnads— fack än dem som grov- och fabriksarbetareförbundet omsluter. Tabellen torde likväl vara ägnad att giva en i allt fall schematisk bild av i vilken omfattning de särskilt redovisade byggnadsarbetargrupperna äro organise- rade inom de i tabellen angivna fackförbunden.

Hela antalet byggnadsarbetare i landet utgjorde 1930, enligt vad tabellen utvisar, omkring 103 500. Av dessa tillhörde omkring 92 150, eller när- mare 90 %, sådana byggnadsfack, som omfattas av förevarande undersök- ning. Av de till sistnämnda fack hänförliga byggnadsarbetarna voro 61 295 eller omkring två tredjedelar organiserade i de av undersökningen berörda fackförbunden. Organisationsprocenten för de särskilda undersökta för- bunden, sådan densamma i grova drag kan ur tabellen utläsas, varierar be- tydligt inom de olika förbunden. Av hela antalet måleriarbetare i landet voro sålunda enligt tabellen omkring 50 % organiserade i målareförbundet, medan organisationsprocenten för byggnadsträarhetareförbundet, murare- förbundet samt grov- och fabriksarbetareförbundet1 utgjorde resp. 60, 68 och 80 %. De sålunda erhållna procenttalen understiga avsevärt den organisa- tionsprocent, som vederbörande förbund pläga räkna med. En bidragande orsak härtill torde vara, att 1930 års folkräkning omfattar ett stort antal med byggnadsarbeten mera tillfälligtvis sysslande personer, som av fackför- bunden till följd härav anses i yrkeshänseende icke böra räknas som bygg- nadsarbetare. Olikheten i beräkningsgrund uti angivna hänseende framträder i fråga om de i tabellen redovisade grupper av byggnadsarbetare, vilkas totalantal uppskattats av vederbörande fackförbund. Dessa yrkesgrupper uppvisa en anmärkningsvärt hög organisationsprocent. Även om det så- lunda kan antagas, att totalantalet till sistnämnda yrkesgrupper hänförliga) byggnadsarbetare blivit något för lågt uppskattat, kan undersökningen göra anspråk på att bli betraktad som representativ för de byggnadsfack, som omfattats av densamma. Detta gäller även i fråga om de övriga är under- sökningen avser.

Undersökningen har omfattat samtliga de till byggnadsfacket inom de olika förbunden hörande medlemmar, som någon tid 1929—1934 varit an- slutna till de undersökta förbunden. Samtliga under resp. år in- och utträdda medlemmar ha sålunda medräknats. Det totala antalet undersökta medlem- mar under ett visst år kommer alltså i allmänhet att överstiga antalet med- lemmar vid en bestämd tidpunkt av året. Det överskjutande antalet är up- penbarligen ett uttryck för omsättningen av medlemmar inom organisationen.

1 Vid beräknande av organisationsprocenten för grov- och fabriksarbetareförbunde! har hänsyn icke tagits till att en del av de ifrågavarande byggnadsarbetarna i själva verket äro organiserade i stenindustri- samt transportarbetareförbunden.

1 mb. [ i tabellbilagan lämnas för varje förbund uppgifter om såväl det totala antalet undersökta medlemmar som medlemsantalet vid slutet av varje månad1 under vart och ett av de undersökta åren. Redovisningen har skett med för— delning pä de förut omnämnda 18 särskilda städerna och i övrigt länsvis. Beträffande uppgifterna om antalet medlemmar vid slutet av varje månad är att märka, att dessa medlemsantal ej beräknats på grundval av det förut omnämnda, av sakkunniga upprättade statistiska primärmaterialet, utan ha erhållits genom en särskild av vederbörande fackförbund verkställd un- dersökning. Uppgifterna beträffande medlemsantalet vid varje månads slut inom de olika geografiska områdena avse antalet vid månadens slut till resp. avdelningar anslutna medlemmar. Den lokala fördelningen av det i tab. I angivna totala antalet undersökta medlemmar har däremot skett med hänsyn till den lokalavdelning, som vederbörande tillhörde vid årets slut, eller, därest medlem under året utträtt ur förbundet, med avseende på den lokal- avdelning, han vid utträdet tillhörde. Uppgifterna angående det totala an- talet medlemmar och antalet medlemmar vid slutet av varje månad äro därför ej direkt jämförbara inom varje särskilt av de i tabellen angivna om- rådena. Man torde dock kunna antaga, att in- och utflyttningarna i stort sett ha hållit varandra i jämvikt.

Det bör därjämte anmärkas, att vid den av fackförbunden verkställda beräkningen av medlemsantalet vid varje månads slut tillämpats ett mera summariskt förfaringssätt vid utskiljandet av de inom byggnadsindustrien sysselsatta ur resp. förbunds medlemsklientel än vad som skedde vid upp- rättandet av sakkunnigas statistiska primärmaterial. De motsägelser, som i vissa fall kunna konstateras beträffande uppgifterna i tab. I, i det att medlemsantalet vid slutet av december månad överstiger det angivna mot- svarande totala antalet undersökta medlemmar under året, finner i dessa omständigheter sin förklaring. Uppgifterna i fråga ha emellertid, i de sam- manhang desamma i utredningen kommit till användning, ansetts vara i erforderlig grad tillförlitliga.

Antalet a v g i f t 5 v e e k 0 r inom målareförbundet 1929 utgjorde blott 40. Uppgifter angående arbetslösheten inom förbundet för den del av året, då ar- betslösheten inom detta fack plägar vara störst, ha till följd härav ej kunnat erhållas, varför arbetslöshetsförhållandena inom förbundet nämnda år måst uteslutas ur undersökningen. Även i fråga om murareförbundet ha medlems- registrens på avgiftsredovisningen grundade uppgifter för samma år, enligt vad som av förbundets funktionärer upplysts, varit behäftade med sådana ofullständigheter, att det synts lämpligast att icke utnyttja materialet i fråga.

Avgiftsredovisningen inom de övriga undersökta organisationerna om- fattar antingen årets samtliga veckor, såsom fallet är med murareför-

1 För murareförbundet föreligga uppgifter blott om medlemsantalet vid slutet av varje kvartal.

bundet samt elektriska arbetareförbundet. eller blott 50 avgiftsveckor. vilket är förhållandet med byggnadsträarhetareförbundet. grov— och fabriksarbetareförbundet samt fr. o. m. 1930 med mälareförbundet. Inom byggnadsträarhetareförbundet samt grov- och faliriksaibetzuelörbun— det äro årets första och sista samt inom målareförbundet årets tva sista i veckor avgiftsfria veckor. Då arbetslösheten bland byg gnadsarbetarna 1e— i gelmässigt når sin höjdpunkt under den tid på året. som innefattar dt ! avgiftsfria veckorna, har det synts angeläget att söka erna en i allt flal approximativ uppskattning av arbetslöshetens omfattning under dessa veckor. I fråga om byggnadsträarbctareförbundet har härvid förfarits på så sätt. att båda de avgiftsfria veckorna räknats såsom arbetslöshetsveckor i sådana fall. där medlem varit arbetslös såväl under veckan närmast före som veckan närmast efter den avgiftsfria perioden. Har arbetslöshet före— kommit antingen endast före eller endast efter de båda friveckorna. har den närmast liggande avgiftsfria veckan räknats såsom arbetslöshetsvecka. Därest den avgiftsfria perioden föregåtts av en arbetsvecka, som i sin tur föregåtts av minst två arbetslöshetsveckor, har sannolikheten synts tala för att båda friveckorna borde räknas såsom arbetslöshetsveckor. Vad beträffar grov- och fabriksarbetareförbundet samt mälareförbundet har en särskild norm för beräkning av antalet arbetslöshetsveckor under den avgiftsfria perioden icke ansetts erforderlig, utan ha dessa genomgående räknats såsom arbetslös— hetsveckor för i förbundet därvid kvarstående medlemmar. Det mera sum— mariska förfaringssätt. som tillämpats beträffande sistnämnda båda förbund, torde ha lett till en något för hög arbetslöshetsprocent. I fråga om den , årliga arbetslöshetsprocenten torde den använda beräkningsmetodens in— . flytande i höjande riktning dock vara utan betydelse. Även den månatliga * arbetslöshetsprocenten lärer till följd av den ringa arbetstillgång. som i allmänhet är för handen under friveckorna. giva en tillnärmelsevis riktig bild av arbetslöshetens omfattning inom de ifrågavarande för- bunden under de månader. som innefatta friveckorna.

Den omständigheten att avgiftsredovisningen inom de undersökta bygg— * uadsfackförbunden omfattar olika antal avgiftsveckor medför. att det här ; framlagda materialet icke blir till alla delar fullt jämförbart. I samma rikl— i ning verkar uppenbarligen det förhållandet, att de olika fackförbundens normer för beviljande av avgiftsbefrielse icke äro fullt enhetliga. Härtill i kommer att redovisning av arbetslöshetstiden på grund av primärmaterialets i beskaffenhet kunnat ske endast i hela veckor. Någon beräkning av i vilken grad nu angivna omständigheter inverka på jämförbarheten av materialet de olika fackförbunden emellan låter sig emellertid icke med visshet göras. ; Nu berörda förhållanden äga. som av det anförda torde framgå, tillämplig— 4 het' icke blott i fråga om beräkningen av antalet arbetslöshetsveckor utan ] äv en i fråga om sjuk- och konfliktveckornas beräknande. I

| i

Rörande de bestämmelsen i fackförbundens stadgar. som reglera förhål-

landen, sammanhängande med arbetslöshet, konflikt, sjukdom o. dyl., fin- nes en redogörelse meddelad i socialstyrelsens utredning angående arbets- lösheten inom fackförbunden 1929.1 Beträffande här ifrågavarande bygg- nadsfackförbund grundar sig nämnda redogörelse på de stadgar, som för murare- och elektriska arbetareförbunden trädde i kraft 1928 samt för övriga förbund 1930. I vad avses antalet avgiftsveckor samt de normer, efter vilka avgiftsbefrielse på grund av arbetslöshet, konflikt eller sjukdom ägt rum inom dessa byggnadsfackförbund, har någon mera väsentlig förändring icke skett under de år, förevarande undersökning avser, eller 1929—1934, varför torde kunna hänvisas till sagda redogörelse vad angår olikheterna i stad- garna förbunden emellan. Här må i korthet blott framhållas följande. Fristämpling på grund av arbetslöshet medgives inom samtliga undersökta organisationer utom elektriska arbetareförbundet vid såväl total som partiell arbetslöshet. Inom sistnämnda förbund, som allenast tillstädjer avgiftsbe- frielse för fall av total arbetslöshet, kräves att arbetslösheten varat 4 dagar under en kalendervecka. Fr. o. m. ingången av 1932 medgiva emellertid stadgarna arbetslös medlem avgiftsbefrielse, även därest arbetslöshetsperio- den skulle fördela sig på tvenne på varandra följande kalenderveckor. Denna lindring i villkoren för fristämpling har emellertid i praktiken blott i enstaka fall tagits i anspråk av medlemmarna, varför densamma helt torde kunna lämnas ur räkningen vid bedömningen av materialets jämför- barhet under olika är. Inom övriga undersökta förbund äger fristämpling på grund av arbetslöshet i allmänhet rum, så snart arbetstiden understigit 24 timmar per vecka. Vissa förbund medgiva fristämpling även vid tillämp- ning av mindre begränsad arbetstid än nu nämnda. Inom målareförbundet äger medlem, som arbetat i annat yrke, fristämplas som arbetslös, därest veckoinkomsten icke uppgått till hälften av den inom yrket på platsen gäl- lande. I reservarbeten sysselsatta personer ha inom grov- och fabriksarbe- tareförbundet räknats såsom arbetslösa, därest den uppburna arbetsförtjän- sten med visst belopp understigit den för orten gällande avtalsenliga lönen. Härvid har i regel förfarits så, att avgiftsbefrielse medgivits blott varannan eller var tredje vecka, som sysselsättningen i reservarbete fortvarit. Övriga förbund torde i allmänhet ha generellt medgivit fristämpling för reserv- arbetare. Med hänsyn till att byggnadsarbetare i fråga om statlig arbets— löshetshjälp räknats till de 5. k. avstängda yrkesgrupperna, som blott efter särskilt dispensförfarande kunnat komma i åtnjutande av statlig arbetslös- hetshjälp, torde fristämpling på grund av sysselsättning i reservarbete i allmänhet ha förekommit inom de undersökta förbunden blott i jämförelse- vis ringa utsträckning. En omständighet, som i detta sammanhang förtjänar framhållas, är att iråkad arbetslöshet i vissa fall kan 'ha kommit att redo- visas i fackförbundens medlemsregister under en senare månad än arbets-

! Arbetslösheten inom fackförbunden samt därmed sammanhängande bestämmelser i för- bundsstadgar och kollektivavtal (utgiven 1931).

lösbeten faktiskt inträffat, till följd av att fristämpling i viss utsträckning har medgivits, därest anmälan om den inträffade arbetslösheten skett inom visst antal veckor därefter. Att märka är vidare, att vissa högre ålders- grupper med långvarig medlemstid inom förbundet helt falla utanför undersökningen. Dessa s. k. hedersledamöter, som åtnjuta permanent av- giftsbefrielse, utgöras av personer, som uppnått 55 resp. 60 års ålder (inom murareförbundet 67 år) samt under 20 resp. 25 år oavbrutet tillhört för- bundet. För avgiftsbefrielse på grund av konflikt eller sjukdom gälla i all— mänhet samma regler, som för fall av arbetslöshet. Inom murareförbundet och elektriska arbetareförbundet medgives fristämpling på grund av kon- flikt dock blott, därest arbetsinställelsen varat en hel arbetsvecka.

Vid beräknande av den tid medlemmarna tillhört sina r e 5 p. 0 r g a n i s a t i o n e r har beträffande samtliga undersökta förbund utom målareförbundet medlemstiden räknats från den tidpunkt, medlem- men första gången vann inträde i förbundet. Så har kunnat ske även beträffande byggnadsträarbetareförbundet, som uppkommit genom en 1923 verkställd delning av det dåvarande svenska träarbetareförhundet. lnom målareförbundet har det emellertid i stor utsträckning varit omöjligt eller i allt fall förenat med för stora praktiska svårigheter att erhålla upp- lysning om tiden för medlems första inträde i förbundet, varför medlems- tiden här i sådana fall, då fråga varit om medlemmar, som en eller flera gånger vunnit återinträde i förbundet, räknats från ett senare inträdesdatum än dagen för första inträdet.

Då det gällt att fördela materialet länsvis och på sär- s k i 1 d a s t ä (1 e r allt efter belägenheten av de lokalavdelningar, medlem- marna tillhört, har det, såsom i annat sammanhang berörts, ansetts lämpligt att låta medlems anslutning till viss lokalavdelning vid årets slut vara ut- slagsgivande eller, därest medlem under året utträtt ur avdelningen, belä- genheten av den avdelning medlemmen senast under året tillhört. Till följd härav kan sålunda ha inträffat, att vid den lokala fördelningen av arbets- löshetsveckorna, desamma kommit att hänföras till visst län eller viss stad, oaktat en del av dem faktiskt inträffat under tid, som medlemmen varit an- sluten till avdelning i annat län eller stad, än han tillhörde vid årets slut. De inkonsekvenser, som sålunda vidlåda den lokala redovisningen av ma- terialet, torde kunna antagas i stor utsträckning utjämna varandra, när ma- terialet, såsom i förevarande undersökning skett, uppdelats på ett antal stä— der med mera omfattande byggnadsverksamhet samt i övrigt på länen.

Beträffande målareförbundet må slutligen framhållas, att medlemsregistren inom nämnda förbund för de år undersökningen avser icke varit så be- skaffade, att det varit möjligt att verkställa en fördelning av materialet på

månader. Härmed sammanhänger, att någon beräkning av antalet arbets- löshetsperioder per år och medlem icke låtit sig göra. Emellertid ha från målareförbundets stockholmsavdelning kompletterande uppgifter i nämnda hänseenden kunnat införskaffas, något varmed man dock icke ansett sig kunna betunga samtliga förbundets lokalavdelningar. Vad målareförbun- det angår, ha sålunda uppgifter angående den månatliga arbetslöshetspro- centen samt antalet arbetslöshetsperioder per år och medlem kunnat fram- läggas allenast i fråga om förbundets stockholmsavdelning.

Vid uträkningen av den månatliga arbetslöshets- p r 0 e e n t e n har det ansetts allt för tidskrävande att verkställa en exakt beräkning av antalet möjliga arbetsveckor per månad,,varför antalet ar— betslöshetsveckor satts i relation till en med hänsyn till det i tab. I i tabellbilagan angivna medlemsantalet vid varje månads slut proportionellt beräknad andel av det årliga antalet möjliga arbetsveckor. Härvid har be- aktats, att antalet avgiftsveckor per månad varierar inom olika förbund och år från år på sätt, som närmare belyses av till denna undersökning fogade bil. 2. Vad murareförbundet angår, har undersökningen av arbets— löshetens säsongmässiga växlingar inom olika delar av riket ansetts kunna begränsas till att omfatta endast den för varje kvartal beräknade arbets- löshetsprocenten. I den av förbundet verkställda undersökningen över an- talet inom bygg nadsindustrien sysselsatta medlemmar vid slutet av varje månad har nämligen endast kunnat angivas ifrågavarande medlemsantal vid slutet av den sista månaden' 1 varje kvartal. Vid beräkningen av den må— natliga arbetslöshetsprocenten har den omständigheten att, vid materialets fördelning på län och särskilda städer, flyttande medlems anslutning till viss lokalavdelning vid årets slut varit utslagsgivande, medfört att materialet icke giver en exakt bild av arbetslöshetens lokala omfattning under olika månader.

KAP. II.

Antalet till byggnadsindustrien hänförliga årsmedleminar inom respektive organisationer.

Såsom tidigare framhållits, omfattar förevarande undersökning samtliga de byggnadsarbetare, som någon gång under ett eller flera av de år, under- sökningen avser, tillhört något av de undersökta förbunden. Det i tab. I i tabellbilagan angivna totalantalet av undersökningen omfattade medlemmar inom de olika fackförbunden 1929—1934 har sammanställts i tab. 3.

Tab. 3. Antal i undersökningen ingående medlemmar, förbundsvis, 1929—1934.

Fackförbund 1929 1930 1931 1932 1933 1934 Murareförbundet ........................... 7 879 8 599 9 091 9 117 8 949 9 305 Byggnadsträarbetareförbundet ............... 19 206 21 547 23 023 23 138 22 458 23 524 Grov- och fabriksarbetareförbundet .......... 22 281 24 709 26 137 25 880 24 599 26 805 Målareförbundet ........................... 9 001 10 102 11 089 11 236 10 844 11 485 Elektriska arbetareförbundet ................ 4 348 4 814 5 207 5 266 5 107 5 409

Samtliga förbund 62 715 69 771 74 547 74 637 71 957 76 528

Undersökningen omfattade, som av tabellen framgår, 1929 inalles 62 715 samt 1934 76 528 organiserade byggnadsarbetare. Totalantalet av undersök— ningen berörda byggnadsarbetare har sålunda under angivna tid ökats med 13 813 personer eller närmare en fjärdedel av hela antalet 1929 undersökta arbetare. Den sålunda konstaterade ökningen, som fördelar sig på åren 1930 —1932 samt 1934, kan uppenbarligen icke sammanhänga enbart med en ökning av antalet inom byggnadsindustrien sysselsatta arbetare, utan torde väsentligen ha föranletts av en stegring av organisationsprocenten under nämnda år. Under 1933 omfattade undersökningen blott 71 957 byggnads- arbetare mot 74 637 år 1932. Minskningen torde böra ställas i sammanhang med de krisartade förhållandena på arbetsmarknaden inom byggnads- industrien.

Av de av undersökningen berörda byggnadsarbetarna tillhörde det över- vägande flertalet eller omkring två tredjedelar grov- och fabriksarbetareför- bundet samt byggnadsträarbetareförbundet. Under 1929 omfattade det förra förbundet 22 281 samt det senare 19 206 byggnadsarbetare.

Det genomsnittliga antal medlemmar, undersökningen un- der ett visst är omfattat inom olika organisationer, erhålles därest antalet för varje organisation på förut angivet sätt beräknade möjliga arbetsveckor divideras med 52. Det sålunda erhållna medlemsantalet benämnes i det föl- jande antalet årsmedlemmar. Antalet årsmedlemmar inom resp. organisatio- ner framgår för ett vart av åren 1929—1934 av tab. 4.

Tab. 4. Antal årsmedlemmar inom de undersökta fackförbunden 1929—1934.

Antal årsmedlemmar Fackförbund 1929 1930 1931 1932 1933 1934 Murareförbundet ........................... 7 482 8 195 8 614 8 827 8 754 8 874 Byggnadstråarbetareförbundet .............. 16 685 19 210 21 056 21 751 21 370 21 468 Grov— och fabriksarbetareförbundet ......... 18 252 20 967 22 904 23 744 23 054 23 423 Målareförbundet ............................ 7 090 8 853 9 853 10 335 10 157 10 255 Elektriska arbetareförbundet ............... 3 712 4 275 4 671 4 941 4 845 4 928 Samtliga förbund 53 221 61 500 67 098 69 598 68 180 68 948

Det genomsnittliga antalet medlemmar inom de olika organisationerna är naturligen genomgående lägre än motsvarande absoluta siffror, avseende to- talantalet av undersökningen berörda byggnadsarbetare. I viss mån kunna differenserna mellan antalet årsmedlemmar och motsvarande totala antal undersökta byggnadsarbetare sägas belysa d e n å r 1 i g a o m s å t t 11 i n- gen inom de olika förbunden. Dessa förhållanden belysas av de i tab. 5 angivna indextalen, vilka angiva totala antalet medlemmar per 100 årsmedlemmar.

Tab. 5. Antal medlemmar per 100 årsmedlemmar inom de undersökta fackför- bunden 1929—1934.

Fackförbund 1929 1930 1931 1932 1933 1934 Murareförbundet ........................... 105 105 106 103 102 105 Byggnadsträarbetareförhundet ............... 115 112 109 106 105 110 Grov- och fabriksarbetareförbundet .......... 122 118 114 109 107 114 Malareförbundet ........................... 127 114 113 109 107 112 Elektriska arbetareförbundet ................ 117 113 112 107 105 110

Samtliga förbund 118 113 111 107 106 111

Tabellen utvisar, att omsättningen inom de undersökta förbundens med- lemsklientel varit av tämligen växlande omfattning under olika år. Livligast synes omsättningen ha varit 1929, då totalantalet av undersökningen berörda byggnadsarbetare, som av tab. 5 framgår, översteg antalet årsmedlemmar med 18 %. I den mån verkningarna av den begynnande krisen under de föl- jande åren började giva sig till känna inom byggnadsindustrien, avtog om- sättningen inom förbunden. År 1933 uppgick sålunda skillnaden mellan total-

Tab. 6. Antal årsmedlemmar inom olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1930.

Bygg- Grov- och . Område Murare- nadsträ- fabriks- Målare- Eiiittlåik? Samtliga förbundet arbetare- arbetare- förbundet f" bu de t förbund förbundet förbundet or n e Särskilda städer. Stockholm ............... 2 430 4 836 7 177 2 819 1 390 18 652 Göteborg ................ 667 1 852 2 243 819 525 6 106 Malmö .................. 755 848 1 123 586 269 3 581 Norrköping .............. 191 427 517 187 120 1 442 Hälsingborg ............. 344 370 219 221 118 1 272 Boras ................... 194 400 338 179 72 1 183 Gävle ................... 104 263 233 88 66 754 Örebro .................. 140 265 430 169 72 1 076 Landet ! övrigt.

Östra Sverige ............ 605 2 074 2 141 829 440 6 089 Småland och öarna ....... 340 1 034 765 441 190 2 770 Södra Sverige ............ 1 115 1 341 1 761 648 236 5 101 Västra Sverige ........... 688 2 239 1 260 823 372 5 382 Norra Sverige ............ 622 3 261 2 760 1 044 405 8 092

Hela riket 8 195 19 210 20 967 8 853 4 275 61 500

antalet av undersökningen berörda byggnadsarbetare och antalet årsmed- lemmar blott till omkring 6 % av de sistnämndas antal. Livligast synes om- sättningen ha varit inom målareförbundet samt grov- och fabriksarbetare- förbundet, där index varierar mellan 127 resp. 122 för 1929 samt 107 i båda & fallen för 1933. Vad målareförbundet beträffar, torde omfattningen av om- sättningen inom medlemsklientelet påverkas av den jämförelsevis stora ut- . sträckning, i vilken uteslutning ur förbundet på grund av underlåten av— giftsbetalning förekommer. Minst synes omsättningen ha varit inom murare- förbundet, där det högsta indextalet, avseende 1929, utgjorde 105 samt det lägsta var 102 för 1933. Omsättningen bland de organiserade murarna bely- ses ytterligare genom de undersökningar, för vilka redogöres i kap. IV. * Absoluta samt procentuella antalet årsmedlemmar inom de olika för- & bunden inom olika delar av landet samt i vissa stä- ; d er 1 930, har redovisats i tab. 6 resp. tab. 7. I de nämnda tabellerna 1 ha årsmedlemmarna fördelats på de åtta största städerna, vilka omfatta ett * jämförelsevis stort antal av de undersökta organisationernas medlemsklientel , inom byggnadsindustrien, samt i övrigt på fem olika landsdelar, vilka av- l gränsats på sätt som tillämpats i socialstyrelsens i Sociala meddelanden pub- . licerade redogörelser angående byggnadsverksamheten under olika är vid ] redovisningen av antalet fullbordade och avgångna byggnadsföretag. Stock- [ holms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Östergötlands län ha [ härvid sammanförts till östra Sverige; Jönköpings, Kronobergs och Kalmar | län samt Gotland till Småland och öarna; Blekinge, Kristianstads och Malmö- ;

Tab. 7. Proeentuell fördelning av antalet årsmedlemmar inom olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1930.

Bygg- lGrov— och . O råde Murare- nadsträ— fabriks- Målare- 5133???” Samtliga 111 förbundet arbetare- arbetare- förbundet förbundet förbund förbundet förbundet Särskilda städer. Stockholm ............... 29-7 25? 34-2 31-8 32-5 303 Göteborg ................ 8-1 9-6 10-7 9-3 123 9.9 Malmö .................. 9-2 4-4 5-4 6-6 6-3 58 Norrköping .............. 2-3 2-2 2-5 2-1 2-8 2-3 Hälsingborg ............. 4-2 1-9 1-0 2-5 2-8 21 Borås ................... 2-4 2-1 1-6 2-0 1-7 1-9 Gävle ................... 1-3 1-4 1-1 1-0 1-5 1-2 Örebro .................. 1-7 1-4 2—1 1-9 1-7 1-8 Landet i övrigt.

Östra Sverige ............ 7-4 10-8 10-2 9-4 10-3 9-9 Småland och öarna ....... 4-1 5-4 3-6 5—0 44 4-5 Södra Sverige ............ 13-6 7-0 8—4 7-3 55 8-3 Västra Sverige ........... 8-4 11-6 6-0 9-3 8-7 8-8 Norra Sverige ........... 7-6 17-0 13-2 11-8 9-5 13-2

Hela riket 100-0 100-o 100-0 100-0 100-0 100-0

hus län till södra Sverige; Hallands, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skara- borgs, Värmlands och Örebro län till västra Sverige samt Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län till norra Sverige. Undersökningen har i förevarande hänseende ansetts kunna begränsas till endast 1930. Nämnda år har valts med tanke på möj- ligheten av jämförelse med 1930 års folkräkning.

Hela antalet av undersökningen berörda årsmedlemmar utgjorde 1930 61 500, varav 553 % tillhörde de särskilt redovisade städerna. Enbart or- ganisationerna i Stockholm omfattade 18 652 årsmedlemmar, eller 303 % av hela antalet årsmedlemmar i landet. Göteborg och Malmö åter omfattade blott 99 resp. 5'8 %, medan för övriga särskilda städer det procentuella an- talet årsmedlemmar varierar mellan 1'2 och 23 %. Av de särskilda lands- delarna omslöt norra Sverige det största antalet årsmedlemmar, 8 092, eller 132 % av hela antalet, samt Småland och öarna det minsta antalet, 2 770, eller 45 %.

Grov- och fabriksarbetareförbundet samt byggnadsträarbetareförbundet omfattade 1930 20 967 resp. 19 210 årsmedlemmar, hänförliga till byggnads- industrien, eller mer än dubbelt så många som murare- resp. målareför- bundet. Elektriska arbetareförbundet omslöt blott 4 275 årsmedlemmar. Inom vart och ett av de undersökta förbunden fördelar sig antalet års- medlemmar, hänförliga till byggnadsindustrien, procentuellt tämligen lik- artat på de särskilda städerna. De tre största städerna omfatta ett såväl re- lativt som absolut jämförelsevis större antal årsmedlemmar inom resp. för-

Tab. 8. Antalet årsmedlemmar 1930 inom de undersökta fackförbunden i för- hållande till hela folkmängden den 31 december 1930, inom olika delar av lan- det samt i vissa städer. Promilletal.

Bygg- Grov- och . » Omrä de Murare- nadsträ- fabriks- Målare- 121332??? Samtliga ? förbundet arbetare- arbetare- förbundet förbundet förbund förbundet förbundet Särskilda städer. Stockholm ............... 4-8 9 6 14-3 5 6 2—8 37-1 Göteborg ................ 2-7 7 6 9-2 3 4 2-2 25-1 Malmö .................. 6-3 7 0 9-3 4 9 2-2 29-7 Norrköping .............. 3-1 6 9 8-4 3 0 2-0 28-4 Hälsingborg ............. 6-2 6 6 3—9 4 0 2-1 22-8 Borås ................... 5-1 10 5 8-8 4 7 1-9 31-0 Gävle ................... 2-7 6 8 6-0 2 3 1-7 19-5 Örebro .................. 3—7 7 1 11-5 4 5 1-9 28-7 Landet i övrigt. Östra Sverige ............ 0'6 2-1 2-2 0-8 0-4 6-1 Småland och öarna ....... 0-5 1—5 1-1 0-7 0-3 4-1 Södra Sverige ............ 1-5 1-9 2-4 0-9 0-3 7-0 Västra Sverige ........... 0-5 1-7 0-9 0-6 0-3 4-0 Norra Sverige ............ 0-5 2-5 2-1 0-8 0-3 62

Hela riket 3-1 3-4 1-5 0-7 10-0

bund än övriga städer. Särskilt framträdande är detta i fråga om Stock- holm, som inom grov- och fabriksarbetareförbundet omfattade 7 177 års- medlemmar, eller 34'2 % av samtliga årsmedlemmar inom förbundet, medan endast 107 % tillhörde Göteborg samt 54 % Malmö. Vad de olika lands- delarna angår, är antalet årsmedlemmar inom de olika förbunden i allmän— het jämförelsevis starkare samlat till norra och östra Sverige. Murareförbun- det har sin största omslutning av årsmedlemmar i södra Sverige och bygg- nadsträarbetareförbundet i norra Sverige, vilket av allt att döma samman- hänger med de olika byggnadssätt, som begagnas i dessa landsdelar. Sin minsta omfattning ha samtliga förbund i Småland och öarna.

Till belysande av de i undersökningen ingående byggnadsarbetarnas olika talrika förekomst har för vart och ett av de undersökta förbunden antalet årsmedlemmar i de särskilda städerna samt landsdelarna 1930 satts i re— lation till invånarantalet enligt 1930 års folkräkning vid utgången av samma [ år i resp. städer och delar av landet i övrigt. De nämnda relationstalen, som 4 angiva antalet årsmedlemmar per 1 000 invånare, äro sammanställda i % tab. 8. Med hänsyn till att de erhållna promilletalens representativitet för 1 samtliga byggnadsarbetare i hög grad bliva beroende av den omfattning, i * vilken byggnadsarbetarna i olika delar av landet anslutit sig till vederbörliga ! fackorganisationer, ha härvid de skiljaktigheter, befolkningens fördelning med avseende å ålder och kön företer, ansetts i förevarande sammanhang kunna lämnas utan avseende. Uppenbarligen äro de sålunda beräknade pro-

milletalen blott ägnade att giva en ungefärlig bild av byggnadsarbetarnas olika relativa förekomst.

I förhållande till rikets hela folkmängd utgjorde hela antalet årsmedlem- mar 10'0 0/oo. Relativt talrikast förekommo årsmedlemmarna naturligen i de särskilda städerna, något som uppenbarligen väsentligen sammanhänger med byggnadsverksamhetens starka koncentration till städer och stadsliknande samhällen. I viss mån torde skiljaktigheterna i förevarande hänseende emel- lertid även och företrädesvis i fråga om de särskilda städerna giva uttryck åt Växlingarna i organisationsprocenten å olika orter. Det i förhållande till folkmängden största antalet årsmedlemmar uppvisade Stockholm, där års- medlemmarna utgjorde 37'1 0/oo. Växlingarna i de särskilda städerna höllo sig mellan 195 och 31'0 0/oo. I de olika landsdelarna varierade de undersökta organisationernas omslutning mellan 4'0 och 7'0 0/00. Det relativt minsta an- talet årsmedlemmar uppvisade västra Sverige samt Småland och öarna.

Av de olika undersökta förbunden visa elektriska arbetareförbundet samt målareförbundet en påfallande jämn utbredning i de särskilda städerna samt landsdelarna. Det i förhållande till folkmängden största antalet årsmedlem- mar 1 Stockholm hade grov- och fabriksarbetareförbundet. Inom de olika landsdelarna är de undersökta förbundens omslutning i allmänhet påfal- lande jämn. De största växlingarna förete grov- och fabriksarbetareförbun- det samt byggnadsträarhetareförbundet, vilkas årsmedlemmar voro relativt något talrikare i norra, östra och södra Sverige. Årsmedlemmarna inom mu— rareförbundet voro i de särskilda landsdelarna i förhållande till folkmängden talrikast i södra Sverige, där de utgjorde 13'6 0/00.

Till belysande av det undersöktamedlemsklientelets samman- sättning i åldershänseende ha årsmedlemmarna inom resp. för- bund 1930 i tab. 9 procentuellt fördelats på tre olika åldersgrupper inom olika delar av landet samt i vissa städer. Åldersgrupperna ha i anseende till att årsmedlemmarnas fördelning på levnadsåldrar i förevarande undersök- ning torde äga intresse huvudsakligen med hänsyn till skiljaktigheterna i arbetslöshetshänseende de olika levnadsåldrarna emellan av skäl, för vilka närmare redogöres i kap. III, bestämts att omfatta dels åldrarna under 25 är, dels åldrarna 25—44 år och dels åldrarna över 44 år. Med hänsyn till medlemstidens längd ha årsmedlemmarna inom olika förbund samt i de sär- skilda städerna och olika landsdelarna vidare i tab. 10 procentuellt fördelats på tre medlemstidsgrupper, omfattande medlemmar med en kortare med- lemstid än 5 år, med en medlemstid av 5—19 år samt 20 år och däröver.

Av hela antalet årsmedlemmar tillhörde 1930 54'8 % levnadsåldrarna 25—44 år, 322 % åldrarna över 44 år samt blott 13'0 % åldrarna under 25 år. I de särskilda städerna samt landsdelarna är årsmedlemmarnas ålders- sammansättning väsentligen likartad den nyss för hela riket påvisade, ehuru

Tab. 9. Proeentuell fördelning av antalet årsmedlemmar på åldersgrupper inom olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1930.

Byggnadsträ- Grov- och fabriks- Elektriska arbetare-

Murareför bundet arbetareförbundet arbetareförbundet Målareförbundet förbundet

Samtliga förbund

Antal årsmedlemmar, med fördelning efter levnadsålder Område

II KV

ns:

!— !— 'N 'N

wmvs Bäinmes Jaagmp tion nr av 1? w—sz m az ms Mimmi 12.11.1115 eämwes JaAgngp quo I? av 1? W—GZ 1? sz ng aquiW mmm vämunas .IeAgigp 1100 är 917 W—GZ 1? sz ng arpuiw men? Båmwes 19.19.1351) 1100 nr av tiv—SZ Jr sz a.ipuiw 181111? e mms .laAQJgp qao 1? cv .ng. 1717—98 Jr sz ue mum IBJPIE eåinmes .IGAQJgp 1190 m 917 J? w—gz

sz ur; alpuiw

Särskilda städer.

Stockholm......... 9-0 41-2 49-8 100-0 Göteborg.......... 9-7 27-7 62'6 100-0 Malmö............ 19-5 32-3 48-2 100-0 9-4 30-9 59-7 100-0 Hälsingborg. . ..... 16-3 39-7 44-0 100-0 Borås. . . . . . . . . . . .. 10-4 40-9 48-7 100-0 Gävle. . .. 4-9 46-61 485 100-0 Örebro. . . . . . . . . . . . 11-4 329 55.7 100-0

49-6 43-7 100-0 12-3 56-3 31-4 100-0 14-8 61-0 24-2 100-0 20-1 685 114 100—0 ”4 54-2 34-4 100-0 573 34-3 100-0 131 557 312 100-0 15-0 63-6 21% 100-0 208 661 131 100-0 122 55-1 32-7 100-0 41-0 47-6 100-0 107 47-9 41-4 100-0 230 51-2 25-8 100-0 22-7 67-6 9-7 100-0 15-6 45-0 39-4 100-0 51—5 40-3 100-0 10-1 53-3 36-6 100-0 160 52-9 31-1 1000 200 67-5 12-5 100-0 110 50-9 38'1 100-0 52-8 35-8 100-0 9-2 66—9 23-9 100-0 235 57-0 195 100—0 246 70-13 5-1 100—0 157 541 30-2 100-0 642 288 100-0 145 61-23 23-7 100'0 14-0 63-1 22-9 100-0 26-4 66-7 6-9 100-0 119 59-8 28-3 100-0 52-8 42'6 100-0 12-9 63-0 24-1 100-0 17-0 62-5 20'5 100-0 7-7 81-5 10'8 100-0 8-9 58—8 32-3 100-0 56-6 41-5 100-0 7-0 61-4 31-6 100-0 172 65-1 17'7 100-0 125 84-7 2-8 100-0 8-3 58-6 33'1 100-0

amanda—char— H

_.

K—QQNQQGDCH

Landet ! övrigt.

Östra Sverige... .. . 7-1 39-4 53'5 100-0 6-5 50-7 42'8 100-0 134 528 33-8 100'0 20-0 57-0 23-0 100-0 145 73-5 12-0 100-0 11-4 52—8 35-8 100-0 Småland och öarna. 8-8 459 45-13 100-0 101 56-6 33-3 100-0 12-3 53-4 34'3 100-0 24-9 60-5 14-6 100-0 18-2 755 6-3 100-0 13-5 56-4 30-1 100-0 Södra Sverige... 17-8 40-3 41-9 100-0 19'0 51-6 29-4 100-0 10-1 57—23 321 100-0 31'9 53-9 14'2 100-0 22-0 72-5 5-5 100-0 174 52-5 30-1 100-0 Västra Sverige... . . 9-3 40-0 507 100-0102 57-9 31-9 100-0 154 57-9 26-7 100—0 22-8 61-7 15'5 100-0 181 72-2 9-7 100-0 13-8 57-2 29-0 100-0 Norra Sverige.... .. 10-5 47-5 42'0 100-0 79 58-5 33-6 100-0 20-0 62-1 17'9 100-0 221 644 13-5 100'0 17'8 76—0 6-2 100-0 146 60'5 24-9 100-0 Hela riket 116 39-2 49? 100-0 8-7 53-7 37-6 100-0 13-3 56-6 30-1 100—0 19-5 60-0 20-5 100-0 19-3 70-7 10-0 100-0 13-0 54—8 32-2 100—0

Tab. 10. Procentuell fördelning av antalet årsmedlemmar på medlemstidsgrupper inom olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1930.

Elektriska arbetare- förbundet

Byggnadsträ- Grov- och fabriks-

arbetareförbundet arbetareförbundet Målareförbundet

Murareförbundet Samtliga förbund

Antal årsmedlemmar, med fördelning efter medlemstid

Cl :d

13911 -sma[pau1 nämn—ms JaAngp 1100 1? OZ 1? 9 ue eipuiw Jaaongp 990 1? OZ 19911 -sma[pam

mums .Ierrep IPO 1? OZ 1? Q ue a.ipurw RPR summan: ESHWIBS JeAQJgp 1190 J? OZ J? 9 1115 ?JDullAl

Särskilda städer.

Stockholm. . . Göteborg. Malm" . Norrköping. . . Hälsingborg. . Borås........ Gåvle........ Örebro. . . . ..

xo—quegooao—(eo RONgPIGDCDNv—to H

1—4

Landet i övrigt.

Östra Sverige. . . . . . Småland och öarna. Södra Sverige. . . . . . Västra Sverige. . . . . Norra Sverige. . . . .

Hela riket

i vissa fall förskjutningar mot en något högre eller lägre medelålder kunna iakttagas.

De olika undersökta förbunden förete sinsemellan vissa skiljaktigheter i fråga om det undersökta medlemsklientelets ålderssammansättning. Medan inom grov- och fabriksarbetareförbundet årsmedlemmarnas fördelning på de tre nämnda huvudgrupperna av levnadsåldrar visar en påfallande god överensstämmelse med den ovan för hela antalet av undersökningen berörda årsmedlemmar inom samtliga förbund påvisade, äro sålunda målareför- bundets samt elektriska arbetareförbundets årsmedlemmar av en jämförel- sevis lägre medelålder. Äldersgruppen 25—44 år omfattar sålunda inom sist- nämnda båda förbund 600 resp. 707 % av hela antalet årsmedlemmar inom förbundet i fråga. Även den yngsta åldersgruppen har inom dessa förbund en relativt större omfattning. Inom målareförbundet tillhörde sålunda 195 samt inom elektriska arbetareförbundet 19'3 % åldrarna under 25 år. Inom mu- rareförbundet åter visa årsmedlemmarna en jämförelsevis högre medel— ålder än inom övriga förbund. Åldrarna över 44 år omfatta sålunda här 492 % av förbundets samtliga årsmedlemmar samt åldersgruppen 25—44 år 392 %.

Inom de särskilda städerna samt landsdelarna har det undersökta med- lemsklientelet inom de olika förbunden väsentligen samma ålderssamman- sättning, som resp. förbund i dess helhet, ehuru den för förbundet i fråga typiska åldersgrupperingen naturligen kan vara mer eller mindre starkt framträdande i olika städer eller landsdelar. Inom målareförbundet har så- lunda särskilt i södra, men även i norra och västra Sverige samt Småland och öarna den yngsta åldersgruppen större omfattning än den äldsta ålders- gruppen. Så är fallet även i Hälsingborg. Å andra sidan har i Norrköping den äldsta åldersgruppen en jämförelsevis stor omfattning. Även inom grov- och fabriksarbetareförbundet omfatta i norra Sverige åldrarna under 25 år ett större antal årsmedlemmar än den äldsta åldersgruppen. I Malmö tillhör ett jämförelsevis stort antal årsmedlemmar inom sistnämnda förbund åld- rarna över 44 år. Angivna åldersgrupp omfattade sålunda 41'4 % samt ål- dersgruppen 25—44 år 47-91 % av samtliga förbundets årsmedlemmar där- städes. l Hälsingborg åter tillhörde 66'9 % av årsmedlemmarna åldrarna 25—44 år men blott 92 % den yngsta åldersgruppen. Vad byggnadsträarbe- tareförbundet angår, observeras i Malmö en högre medelålder för årsmed- lemmarna än för förbundet i dess helhet. Den äldsta åldersgruppen omfat- tade sålunda här 47'5 % av årsmedlemmarna, medan åldersgruppen 25—44 år blott omslöt 41'0 %. Ett anmärkningsvärt litet antal årsmedlemmar inom grov- och fabriksarbetareförbundet tillhörde åldrarna under 25 år i Hälsing- borg och Örebro. Inom murareförbundet har i norra Sverige åldersgruppen 25—44 år större omfattning än den äldsta. 47'5 % av årsmedlemmarna till- hörde sålunda här åldrarna 25—44 år samt 420 % åldrarna över 44 är. En förskjutning i riktning mot lägre medelålder, ehuru mindre framträdande,

kan inom detta förbund även iakttagas i Småland och öarna samt södra Sverige. En anmärkningsvärt hög medelålder visa däremot murarna i Göte- borg samt Norrköping. Vad elektriska arbetareförbundet angår, kan i all- mänhet i de olika delarna av landet samt även i vissa städer en förskjutning mot än lägre medelålder än för förbundet i dess helhet iakttagas. I södra Sverige tillhörde sålunda 94'5 % samt i norra Sverige 93'8 % åldrarna un- der 45 år. Ärsmedlemmarnas fördelning 1930 med hänsyn till medlemstidens längd ; belyses, som förut nämnts, i tab. 10. Av nämnda tabell framgår, att av total- W antalet årsmedlemmar 50'8 % ha tillhört sina resp. fackförbund under kor- tare tid än 5 år, medan 42 % ha en medlemstid av mellan 5—19 år. Allenast 7'2 % av totalantalet årsmedlemmar har tillhört sina resp. organisationer i 20 år eller mera.

Anmärkningsvärt synes det stora antalet årsmedlemmar med kortare med- lemstid än 5 år. Medan den yngsta levnadsåldersgruppen omfattar blott 13 % av hela antalet årsmedlemmar, har, som 'nämnts, mer än halva antalet års- medlemmar en kortare medlemstid än 5 år. Då sålunda 87 % av hela antalet årsmedlemmar befinna sig ilevnadsåldrarna över 24 år, medan endast omkring halva antalet årsmedlemmar ha en medlemstid av 5 år eller mera, är det uppenbart, att rekryteringen av byggnadsarbetare icke är begränsad till den yngsta åldersgruppen utan i stor utsträckning är förlagd till levnadsåldrarna över 24 år. Ovan berörda förhållanden belysas ytterligare 1 kap. VI, i sammanhang med den där lämnade redogörelsen för arbetslöshetens omfattning vid olika medlemstid inom de båda yngsta ål- dersgrupperna. Murareförbundet samt elektriska arbetareförbundet uppvisa den längsta genomsnittliga medlemstiden. Antalet årsmedlemmar med kor- tare medlemstid än 5 år utgör sålunda inom murareförbundet blott 31'1 % samt inom elektriska arbetareförbundet 40'4 % av hela antalet årsmedlemmar inom resp. förbund. Då den yngsta levnadsåldersgruppen inom det förra förbundet omfattar 11'6 % samt inom det senare 19'3 % av resp. förbunds hela antal årsmedlemmar, synes nyrekryteringen inom dessa förbund i jäm- förelsevis mindre utsträckning än inom övriga undersökta förbund äga rum inom de högre levnadsåldrarna. Även inom målareförbundet är differensen mellan antalet årsmedlemmar i de yngsta levnadsåldrarna samt antalet års- medlemmar med en kortare medlemstid än 5 är emellertid jämförelsevis mindre påfallande än inom de övriga undersökta förbunden.

Av de till medlemstiden äldsta årsmedlemmarna tillhöra omkring 70 % de särskilt redovisade städerna samt 58 % de tre största städerna. Inom bygg- nadsträarbetareförbundet samt grov- och fabriksarbetareförbundet omfatta Stockholm och Malmö 523 resp. 535 % av hela antalet av de till medlems- tiden äldsta årsmedlemmarna inom resp. förbund, medan ett påfallande litet antal eller blott 40 % av den ifrågavarande gruppen är organiserad i det förstnämnda förbundets lokalavdelning i Göteborg. Förhållandet torde

sammanhänga med att byggnadsträarbetareförbundets lokalavdelning i Gö- teborg vunnit större anslutning först vid en relativt sen tidpunkt. Liknande förhållanden torde i allmänhet avspegla sig i skiljaktigheterna i fördel- ningen efter medlemstidens" längd inom olika områden. Även åldersför- delningen torde, ehuru i väsentligt mindre grad, vara beroende av an— givna omständigheter.

KAP. 111.

Den årliga arbetslösheten bland de undersökta fackför- bundens byggnadsarbetare.

Arbetslöshetens årliga omfattning bland de av undersökningen berörda byggnadsarbetarna belyses för åren 1929—1934 av i tab. 11 angivna upp- gifter om den årliga arbetslöshetsprocenten inom de särskilda förbunden.

Tab. 11. Årlig arbetslöshetsprocent för de av undersökningen berörda byggnads- arbetarna, förbundsvis, 1929—1934

Årlig arbetslöshetsprocent Fackförbund

1929 1930 1931 1932 1933 1934

Murareförbundet ........................... - 19-4 26-4 390 257 26-1 Byggnadsträarbetareförbundet ............... 22-8 24'0 32-0 46-1 37-1 35-9 Grov- och fabriksarbetareförbundet .......... 32-7 35-6 41-2 54-6 48-0 48-5 Målareförbundet ........ 4 .................... . 263 294 36-1 36-4 33!) Elektriska arbetareförbundet ............... 9-2 8-5 13-3 21-7 30-2 21-5 Samtliga förbund 23-6 26-6 32-7 44-9 38-7 37-6

För murareförbundet samt målareförbundet saknas, av skäl för vilka tidi- gare redogjorts, dylika uppgifter för 1929. Det erinras om att den årliga ar- betslöshetsprocenten beräknats såsom det procentuella förhållandet mellan antalet arbetslöshetsveckor och antalet möjliga arbetsveckor ifrågavarande är.

Den årliga arbetslöshetsprocenten för byggnadsarbetarna inom de under- sökta fackförbunden tillsammantagna med ovan angivna undantag utgjorde 1929 236. Nämnda procenttal ligger sålunda, såsom är att vänta beträffande ett så säsongbetonat fack som byggnadsindustrien, avsevärt högre än det årsmedeltal av 102 % för samma år, som av socialstyrelsen redovisas i den på uppgifter från olika fackförbund grundade arbetslöshetsstatistiken för samtliga de förbund, angivna statistik avser. Enligt den förutnämnda av arbetslöshetsutredningen verkställda bearbetningen av fackföreningsstatisti- ken har den årliga arbetslöshetsprocenten för 1929 inom byggnadsindustrien beräknats till 267 %. Begreppet byggnadsindustri har emellertid vid nämnda

Tab. 12. Årlig arbetslöshetsprocent för byggnadsarbetare inom de undersökta

Årlig arbetslöshetsprocent

Område

murareförbundet byggnadsträarbetareförbundet

1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933 1934

Särskilda städer.

1 Stockholm .......... 17-4 20'9 32-0 18-4 33-5 165 197 257 40'3 17'0 38-71 2 Göteborg ........... 14'6 18'0 24'6 11'9 162 138 16-19 213 34% 20!) 226 3 Malmö ............. 12'3 21-9 37-0 14-5 8-7 184 148 228 138-0 225 131 4 Norrköping ......... 24'9 20-8 32-9 18"! 179 155 21'3 21'3 33'4 346 276 5 Hälsingborg ........ 21'5 29'4 37'2 16-0 22'8 19'9 19-0 31'7 37'9 26'4 235 6 Borås .............. 9'3 32'8 43'3 18'3 20-1 17-4 25-8 346 431 26-0 266 7 Gävle .............. 18'9 22-4 55'1 20-6 24-5 36'6 28-6 34'9 51-1 31-8 32-8 8 Örebro ............. 28'8 361 54-13 18-9 326 188 22-6 31'5 42-2 15-5 20-9

Landet i övrigt.

9 Östra Sverige ....... 26-0 35? 45? 31-4 26-5 27-4 29-13 368 480 43-9 32—3 10 Småland och öarna.. 148 24-52 35-0 33-4 27-4 22-9 242 318 41-1 39-8 34-1 11 Södra Sverige ....... 24-0 32'4 47-0 32-6 23-1 33-3 31-9 36-8 50-4 48-6 35-3 12 Västra Sverige ...... 186 286 427 39-0 26-8 24-3 23-8 33-7 47-8 49-3 37-5 13 Norra Sverige ....... 28-4 35-6 50-9 44-9 43-6 32-7 30-7 426 60-8 59? 52-1 14 Hela riket 19-4 26-4 89-0 257 261 22-8 24-0 32—0 46-1 37-1 35!)

bearbetning erhållit en annan avgränsning än i förevarande utredning, varför de anförda procenttalen icke äro direkt jämförbara.

Arbetslösheten bland samtliga av undersökningen berörda byggnadsarbe- tare har under åren 1930—1932 erhållit en allt större omfattning. Den ökade arbetslösheten under dessa år framkallades som bekant av den då inbry- tande världskrisen, vars verkningar redan 1930 började göra sig i någon mån gällande även på arbetsmarknaden inom byggnadsindustrien. År 1932, då arbetslösheten bland de av undersökningen berörda arbetarna nådde sin höjdpunkt under de år, undersökningen avser, var arbetslöshetsprocenten för samtliga förbund tillsammantagna sålunda 44'9, motsvarande en ökning från 1929 av 21'3 procentenheter. År 1933 var motsvarande arbetslöshetsprocent 387 samt 1934 37'6. Den minskning arbetslösheten inom de undersökta förbunden, enligt vad tabellen utvisar, undergått 1933, lärer emellertid vara endast skenbar. Angivna minskning av arbetslöshetsprocenten sammanhän- ger nämligen med byggnadskonfliktens utbrott, som naturligtvis uteslutit fristämpling på grund av arbetslöshet för det stora flertal byggnadsarbetare, som omfattades av denna konflikt. Förhållandet kommer till synes i en mot minskningen av arbetslöshetsprocenten svarande ökning i antalet konflikt- veckor per medlem 1933. Elektriska arbetareförbundet samt målareförbun— det uppvisa däremot en även under år 1933 stegrad arbetslöshetsprocent. Under år 1930.har arbetslösheten inom elektriska arbetareförbundet, i mot- sats till vad fallet är med övriga undersökta förbund, minskat i omfattning från 92 % 1929 till 85 % 1930. Ser man till de olika fackförbunden i övrigt,

organisationerna i vissa städer samt olika delar av landet, förbundsvis, 1929—1934.

bland byggnadsarbetarna inom

grov- o. fabriksarb.—förbundet målareförbundet elektriska arbetareförbundet

1929 | 1930 | 1931 | 1932|1933|1934 1930 1931 1932 1933 1934 1929 1930 1931 1932 1933 1934

11-5 22'1 36-4 30-2 13-5 18'8 22-2 14'7 17-4 28'6 35'6 16-8 5'6 113—5 326 15-3 12-7 14-8 26-1 16-2 15'3 17-5 28-8 13'7 12'3 20-2 25-0 21-5 135 183 268 204

349 315 413-23 583 490 338 269 27-9 40-4 35'0 324 124 130-21 431 41-0 546 58-53 50? 29-4 26'9 36'2 37'9 33-7 7-1 137-6 426 471 597 58'9 36'7 30'4 35-3 392 454 38-8 (:?-4 26-8 337 347 402 312 23'6 24-6 38%”: 37-2 35-6 28-2 1-6 46-9 39—4 49-3 64'7 51-6 48-1 31-4 35—9 39-0 35-7 30-5 6'8 378 440 47-4 655 459 435 27-2 35'9 37-9 33'0 33-7 15'9

.— ?Hxlx'lmb—ixla WWmWUVDIOO '.; m—IQUIPDDIQH

36'1 38-13 41—13 52-9 50!) 42-0 27-3 32-1 34-8 39-2 30-9 10'0 7'8 10-6 15'5 226 155 9 38-4 362 404 50-21 488 42-6 27"! 325 356 322 272 13'7 12-0 15-7 21-1 22-3 16-3 10 51-9 48-1 51-4 60-3 54'8 45'7 33-4 34-4 44-0 43-6 37-8 15'9 15-8 18-0 29-7 330 196 11 33-4 39-2 48-2 58—5 52'4 41'3 26'2 30'9 36'2 40'5 30'2 7'3 6-4 12-7 18-3 22-5 15-5 12 51'1 45-9 52%: 68—1 67% 61-7 34'5 38-8 49'3 54-6 42'7 12'6 13'7 18-0 29'2 36-1 27-0 13

327 356 41-2 54-6 430 485 263 294 361 36-4 33-9 9'2 8—5 13-3 21-7 30'2 21-5 14

visar det sig, att den svåraste arbetslösheten återfinnes inom grov- och fabriksarbetareförbundet samt byggnadsträarbetareförbundet. År 1929 var så- lunda arbetslöshetsprocenten 327 resp. 22'8 % inom de nämnda förbunden. Under år 1932, då arbetslösheten inom de undersökta förbunden i allmänhet hade sin största omfattning, voro motsvarande procenttal 54'6 och 461. Minst hårt synes arbetslösheten ha drabbat murarna samt de elektriska ar- betarna. En särställning i förhållande till övriga undersökta förbund intager elektriska arbetareförbundet. Arbetslöshetsnivån inom nämnda förbund är sålunda, därest man bortser från murareförbundet år 1933, under samtliga åren genomgående avsevärt lägre än inom övriga förbund. Angivna förhål- lande torde sammanhänga med att det undersökta medlemsklientelet inom detta förbund icke i samma grad som de övriga byggnadsarbetarna är be- roende av de säsongmässiga Växlingarna i arbetstillgången.

A. Arbetslöshetens omfattning inom olika delar av landet samt i vissa städer.

Arbetslösheten bland de av undersökningen berörda arbetarna har, såsom av tab. 12 framgår, under åren 1929—1934 i allmänhet varit av väsentligt mindre omfattning i de särskilt redovisade städerna än inom de olika delar av landet i övrigt, till vilka städerna i fråga äro att hänföra. Även då arbets- löshetsförhållandena betraktas år från år, förete de ett delvis olikartat förlopp inom städerna och övriga delar av landet. Särskilt gäller detta

om arbetslösheten inom de tre storstäderna. Till belysande av berörda för- hållanden må för Stockholm och östra Sverige anföras följande ur sistnämnda tabell hämtade siffror. Arbetslöshetsprocenten inom murareförbundet var i Stockholm 1930 17'4 %, 1932 320 % samt 1934 335 %, medan för östra Sverige motsvarande procenttal voro 26'0, 452 samt 26'5. Den större arbets— lösheten i Stockholm under år 1934 sammanhänger med att byggnadsverk- samheten efter konflikten ånyo erhöll större omfattning först 1935. Samma förhållande observeras inom samtliga undersökta förbund utom elektriska arbetareförbundet, som visade nedgång i arbetslösheten under år 1934 även i Stockholm. Vad de organiserade murarna beträffar, visa ett flertal städer en ökad arbetslöshet 1934. Så är fallet med Göteborg, där samma iakttagelse kan göras beträffande de organiserade byggnadsträarbetarna, samt Hälsing— borg, Borås, Gävle och Örebro. Den ökade arbetslöshetsprocent, som grov- och fabriksarbetareförbundet uppvisar för hela riket 1934, är däremot ute- slutande att tillskriva den ökning arbetslösheten bland de organiserade bygg- nadsgrovarbetarna i Stockholm nämnda år undergick. Jämväl byggnadsträ— arbetareförbundet uppvisar även i vissa andra städer än Stockholm och Göteborg en något högre arbetslöshetsprocent 1934 än 1933, nämligen i Borås, Gävle och Örebro. Inom de olika delarna av landet i övrigt har ar- betslösheten däremot inom samtliga förbund genomgående minskat i omfatt- ning under år 1934. Inom murareförbundet i Göteborg var arbetslöshets- procenten år 1930 14'6, år 1932 246 samt är 1934 162. Motsvarande procent- tal för västra Sverige voro resp. 186, 427 samt 268. För grov- och fabriks- arbetareförbundet var i Stockholm arbetslöshetsprocenten år 1930 286, år 1932 487 samt är 1934 567. I östra Sverige voro motsvarande procenttal för förbundet resp. 383, 529 samt 420.

Mindre påtaglig är ovan angivna olikhet i arbetslöshetens omfattning inom övriga särskilt redovisade städer. Särskilt inom Borås och Örebro var ar- betslösheten företrädesvis under krisåren inom vissa förbund tvärtom av större omfattning än inom västra Sverige i övrigt. Även Gävle företer inom murareförbundet 1932 samt inom byggnadsträarbetareförbundet 1929 en större arbetslöshet än norra Sverige i övrigt. I Norrköping ligger vidare ar- betslöshetsnivån för de organiserade byggnadsgrovarbetarna i allmänhet högre än i östra Sverige i övrigt. Inom elektriska arbetareförbundet kan en genomgående lägre arbetslöshetsnivå påvisas endast beträffande vissa av de särskilda städerna i förhållande till landet i övrigt, nämligen Hälsingborg och Gävle. Även i Malmö har arbetslösheten bland elektrikerna i stort sett varit mindre omfattande än i landet i övrigt. År 1933 var förhållandet dock det motsatta. Arbetslösheten synes sålunda ha jämförelsevis hårdare drabbat de elektriska arbetarna i städerna än i landet i övrigt. Särskilt påfallande är detta i Stockholm, Göteborg, Norrköping samt Örebro. I Stockholm och Göte- borg framträder emellertid denna skiljaktighet först under krisåren, medan i Stockholm 1929 och 1930 samt i Göteborg 1929 varit relativt gynnsamma för

clektrikerna i arbetslöshetshänseende. Härvid märkes dock, att såväl elekt- riska arbetareförbundet som grov- och fabriksarbetareförbundet 1929 uppvisa en anmärkningsvärt gynnsam arbetslöshetsprocent för Göteborg.

Vad arbetslöshetens omfattning inom de olika landsdelarna beträffar före- te de olika förbunden vissa skiljaktigheter. I allmänhet har dock arbetslös- heten 1929—1934 haft sin största omfattning i norra samt södra Sverige. Inom murareförbundet har arbetslösheten emellertid varit av ungefärligen samma omfattning i östra som i södra Sverige. Åren 1930 och 1932 var ar- betslöshetsprocenten för organiserade murare sålunda i östra Sverige 260 resp. 452 samt i södra Sverige 240 resp. 47'0. Motsvarande procenttal i norra Sverige voro för samma förbund 284 resp. 509. Skiljaktigheterna i arbets- löshetens omfattning inom dessa delar av landet äro sålunda, vad murare- förbundet angår, jämförelsevis obetydliga. För Småland och öarna samt västra Sverige å ena sidan och övriga delar av landet å den andra äro skilj- aktigheterna däremot mera påfallande. Särskilt inom västra Sverige visar arbetslösheten bland murarna emellertid en relativt starkare stegring än i övriga landsdelar.

Inom byggnadsträarbetareförbundet var arbetslösheten 1929 och 1930 av obetydligt större omfattning i södra än i norra Sverige, medan vart och ett av åren 1931—1934 utvisa en avsevärt större arbetslöshet i norra Sverige. Arbetslöshetsprocenten för organiserade byggnadsträarbetare var sålunda 1930, 1932 och 1934 i norra Sverige 307, 608 och 521 samt i södra Sverige resp. 31'9, 504 och 353. Arbetslöshetsnivån för byggnadsträarbetarna i östra Sverige ligger ganska nära den i södra Sverige konstaterade, medan såväl Småland och öarna som västra Sverige förete större skiljaktigheter i för- hållande till de övriga landsdelarna. Den avgjort lägsta arbetslösheten bland medlemmar av detta förbund konstateras för Småland och öarna. En unge- färligen likartad omfattning av arbetslösheten i olika landsdelar företer grov- och fabriksarbetareförbundet. Även inom detta förbund var arbetslös- hetsprocenten för södra Sverige något högre 1929 och 1930 än för norra Sverige, medan 1931—1934 arbetslösheten i norra Sverige var betydligt mera omfattande än i södra Sverige. Anmärkas må i detta sammanhang, att 1930 i arbetslöshetshänseende var relativt gynnsammare för organiserade byggnadsgrovarbetare i södra och norra Sverige än 1929. Skiljaktigheterna i arbetslöshetsnivå mellan östra Sverige, Småland och öarna samt västra Sverige äro emellertid här jämförelsevis obetydliga. Arbetslöshetsprocenten var sålunda i de nämnda landsdelarna år 1930 resp. 383, 362 samt 392, år 1932 resp. 529, 503 samt 585 och år 1934 421), 426 samt 413.

Målareförbundet företer en ganska utpräglad nivåskillnad i arbetslöshe- tens omfattning inom å ena sidan norra samt södra Sverige och å den andra sidan övriga delar av landet. För norra och södra Sverige var ar- betslöshetsprocenten för organiserade måleriarbetare år 1930 34'5 resp. 334, år 1932 493 resp. 44'0 samt år 1934 427 resp. 37'8. Den högsta arbetslöshets-

procenten förekommer sålunda i norra Sverige. För östra och västra Sve- rige samt Småland och öarna ligga procenttalen 6—15 enheter lägre än motsvarande ovan angivna högsta procenttal. För Stockholm och Göteborg är arbetslöshetsprocenten i allmänhet avsevärt lägre än för övriga särskilda områden. Vad Stockholm beträffar utgör emellertid 1934 ett markerat undan— tag med en arbetslöshetsprocent på 357. Inom elektriska arbetareförbundet är arbetslösheten i de olika delarna av landet mest omfattande inom södra och norra Sverige samt i Småland och öarna.

Inom några av de särskilda städerna och landsdelarna ha vissa år varit påfallande gynnsamma i arbetslöshetshänseende. I Göteborg var sålunda 1929 arbetslösheten anmärkningsvärt låg inom grov- och fabriksarbetare- förbundet och elektriska arbetareförbundet. Inom förstnämnda förbund var sålunda arbetslöshetsprocenten för byggnadsarbetarna i Göteborg nämnda år 188, medan för västra Sverige i övrigt arbetslöshetsprocenten var 334. För elektriska arbetareförbundet voro motsvarande siffror 47 resp. 7'3. Jäm- förelsevis gynnsamt ur arbetslöshetssynpunkt synes 1930 ha varit för Malmö, särskilt vad beträffar de tre egentliga byggnadsfackförbunden. År 1934 var arbetslöshetsprocenten inom murareförbundet i Malmö även påfallande låg. Arbetslöshetens omfattning bland organiserade murare i Borås 1930 var likaledes obetydlig och uppgick blott till 9'3 % mot 32'8 % år 1931.

Att av dessa siffror söka bedöma, huruledes en lämpligare fördelning av byggnadsarbetare över landet skulle kunna åstadkommas, vore givetvis möjligt, om arbetstillgången inom respektive städer och landsdelar vore konstant. Så är emellertid icke förhållandet, men vissa slutsatser torde än- dock kunna dragas härvidlag såsom ett slags sammanfattning av vad i det föregående sagts. Vad beträffar murarna ha arbetsförhållandena för dessa inom de berörda städerna varit genomgående mest gynnsamma i Göteborg och Malmö. Jämförelsevis goda ha förhållandena för detta yrke ställt sig i Norrköping, Stockholm, Borås och Hälsingborg, men väsentligt ofördel- aktigare i Gävle och Örebro. Som tidigare redan påvisats beträffande de olika landsdelarna, visa Småland och öarna relativt gott resultat och norra Sverige det ojämförligt sämsta. En utjämning av arbetstillgången under åren 1930—1934 med avseende på murarna hade sålunda kunnat tänkas ske genom förflyttning av murare från Gävle, Örebro och norra Sverige till Göteborg, Malmö samt Småland och öarna.

Vad gäller träarbetarna hava arbetslöshetsförhållandena för dessa inom de berörda städerna ävenledes genomgående ställt sig gynnsammast i Göteborg och Malmö, relativt gynnsamma i Norrköping, Stockholm, Hälsingborg och Örebro, och sämst i Borås och Gävle. Inom landet i övrigt visa Småland med öarna, östra och västra Sverige relativt goda förhållanden, under det att i norra och södra Sverige i övrigt träarbetarna lidit svårt av arbetslös- heten. Dessa omständigheter utvisa i viss mån, huru förflyttningar böra ske för arbetslöshetens utjämnande.

Grovarbetarna ha genomgående haft det bäst ställt i Göteborg och Borås, relativt gott ställt i Stockholm och Malmö samt inom städerna Norrköping, Hälsingborg, Örebro och Gävle lidit mest av arbetslösheten. Inom landet i övrigt ha arbetarna inom Småland med öarna lidit minst samt norrlands- arbetarna mest av arbetslösheten.

I det hela har beträffande de egentliga byggnadsfackens arbetare förhål- landena med avseende på arbetslösheten varit obetingat gynnsammast för arbetarna i Göteborg och därnäst i Malmö samt sämst för arbetarna i Öre- bro och Gävle. Småland med öarna hava likaledes kunnat bjuda relativt gynnsamma arbetsförhållanden, under det att norrlandsarbetarna i samtliga fack haft det sämst ställt.

Målarna ha likaledes i genomsnitt under angivna år haft det fördelaktigast med avseende på arbetstillfällen, vad gäller de berörda städerna, i Göteborg och därnäst i Stockholm. Förhållandena ha varit medelgoda i Borås, Malmö, Norrköping och Örebro och sämst i Gävle och Hälsingborg. Även i detta fall uppvisar norra Sverige det ogynnsammaste resultatet av landsdelarna.

Vad slutligen gäller elektrikerna, ha dessa i stort sett lidit minst av arbets- lösheten i Göteborg och Hälsingborg. Förhållandena för dessa arbetare ha varit relativt gynnsamma i Borås och Norrköping, ställt sig sämre i Gävle, Stockholm och Örebro och varit sämst i Malmö. Beträffande landet i övrigt ha förhållandena för elektrikerna varit gynnsammast i västra Sverige och sämst i södra och norra Sverige.

B. Arbetslöshetens omfattning inom olika levnadsåldrar.

För att åskådliggöra arbetslöshetens omfattning i olika levnadsåldrar har i tab. 13 uppgifter meddelats för de olika förbund och år undersökningen av- ser angående den årliga arbetslöshetsprocenten inom 12 olika åldersgrupper, av vilka den yngsta omfattar levnadsåldrarna under 20 år samt den äldsta åldrarna över 69 år, medan de övriga omfatta vardera fem levnadsåldrar, eller sålunda 20—24, 25—29 år 0. s. v. Framhållas må i detta sammanhang, att av de undersökta fackförbunden endast elektriska arbetareförbundets stadgar stipulera viss minimiålder för inträde i förbundet. Minimiåldern inom nämnda förbund är bestämd till 15 år. Beträffande elektriska arbetare- förbundet är vidare att märka, att de högre åldersgrupperna omfatta endast ett fåtal medlemmar. Enligt den i kap. II angivna tab. 9 uppgick inom nämnda förbund för 1930 antalet årsmedlemmar i åldern 45 år och där- över till endast 10 % av hela antalet årsmedlemmar.

Inom de i tab. 13 redovisade åldersgrupperna torde man kunna särskilja tre i arbetslöshetshänseende karakteristiska huvudgrupper, nämligen dels åldrarna under 25 är, dels åldrarna mellan 25 och 44 är, dels ock åldrarna över 44 år. Den förstnämnda åldersgruppen representerar den typiska ung- domsarbetslösheten. Inom denna få åldrarna 20—24 år bära den tyngsta ar-

Tab. 13. Arbetslöshetens omfattning inom olika åldersgrupper, förbundsvis,

1929—1934.

Fack-

Årlig arbetslöshetsprocent för medlemmar i en levnadsålder av

förbund och år

Mindre än 20

år

20— 24 är

25———

29 år

30— 34 år

35— 40— 39 44 år är

45— 49 år

50—— 54 år

55— 59 år

60— 64 år

65— 69 år

70 år 0. där- över

Murareförbun- det.

1929 ........ 1930 ........ 1931 ........ 1932 ........ 1933 ........ 1934 ........

Byggnad sträar- betaretörh. 1929 ........ 1 930 ........ 1 931 ........ 1 932 ........ 1 933 ........ 1 934 ........

Grov- och ta- brlksarb.-!örb.

1929 ........ 1930 ........ 1931 ........ 1932 ........ 1933 ........ 1934 ........

Målareförbun- det.

1929 ........ 1930 ........ 1931 ........ 1932 ........ 1933 ........ 1934 ........

Elektriska arb.- förbundet.

1929 ........ 1930 ........ 1931 ........ 1932 ........ 1933 ........ 1934 ........

Samtliga tör- bund. 1929 ........ 1930 ........ 1931 ........ 1932 ........ 1 933 ........ 1 934 ........

17'4 24'6 35'5 20'8

20-6 22-8 30-8 45-3 34'5 30'2

32-9 41-5 47'7 55'3 43-2 36'7

208 220 27-3 21-7 20-6

11'7 15-8 24-3 33'6 43-1 194

249 264 331 4245 34'7

21-6 28-5 41-6 25-6 23'9

24'9 26'8 34-4 47-9 41-8 35%

36-4 41-2 47-3 62-1 57'1 51'8

28-5 30-0 36-8 37-0 31-8

13-7 14-1 22'3 35-7 42'7 28-2

29-6 30'6 38'0 48-1 43%;

20-5 27'7 41-8 27-3 22-8

23-4 24'7 33-7 48-4 43-0 37-4

32'0 36-23 427 58-3 52'5 50-6

30-0 32'5 425 39-7 35%

11-0

96 15% 26-1 38-3 27%:

25-9 28-4 34-9 47"! 43—9

19-3 26-8 43-0 28"! 26”!

23-4 23-3 31-0 45-8 37-7 34-2

30-5 32-8 39-7 53-6 47-5 46-5

2549 305 358 38-8 36-4

eau—1 cocoa:

26'6 18-5

24-3 24'8 31'5

39'7

17-7 16'7 24-5 23'6 38-2 35-6 28-0 25-3 26-2 25-6

208 208 21-3 22-2 29-4 29-8 43-9 42-9 37'7 35-7 33% 33-6

29-3 31-0 32-2 31-9 37-9 37-6 513 509 44-7 433 450 44-7

23-5 22-0 27'0 25'8 34-0 331 357 335 32'7 31'8

6-4 5-3 8-0

mmm wow

23-0 23-3 17-3 17-8

22-8 24-4 23-6 213-65 295 29-6 41-6 41-3 37-6 35-9

17-8 24-9 36—2 24'8 25-6

205 223 308 450 361 34-6

31'0 32-9 138—1 502 44'1 47-4

22-2 25-9 32—1 31"; 31-3

8-6 6-7 10-3 152 255 18'6

24-9 24-3 30'8 42'3 35-7

18'9 26-0 37'5 25-6 258

214 230 30-8 45'5 33'5 36'0

33—7 34-4 39-9 52-5 44-9 46'6

27-4 29”! 36—4 34-5 33-1

8-3 9-2 128 186 23-2 19'5

26-5 259 321 44'5 354)

213 2815 42-1 26-7 269

235 241 32% 46-7 34"! 37-4

34-8 37'5 422 537 47.0 51-8

29-9 33-7 399 361 37-8

16-7 100 154) 263 34-15 276

28-6 28-3 34% 47-4 3703

238 31-6 44'0 25-8 29-8

29-2 30-1 36-5 49"! 355 41-13

401 446 467 569 52-9 595

363 35-5 42-1 392 420

7-9 12—7 15'3 24-6 430 430

33-9 33-7 38-4 50'0 39-7

26-6 31-7 42% 265-1 346

1351 237-23 439 58'4 35-9 462

452 470 49-2 62'5 564 646

31'8 37% 46-1 39% 43-3

2-1 0-2 27-6 33-0 33”! 34-3

39'5 36'6 41-4 54'0 39-2 47'7

179 199 273 15-9 28-3

34-9 37'9 45'3 53'5 32'9 47'5

57—2 59-41 395 65-2 58-8 66'8

45-1 37'5 48'7 49-3 524

837 56-6 88-5 74-4 100-0 88-5

42'8 34'7 38-6 464 339 45-3

betslöshetsbördan. I dessa åldrar torde lärlingsårens utbildning ännu icke ha gjort sig gällande beträffande full yrkesvana, driftighet och arbetsinten— sitet, varför arbetarna i dessa åldrar synas vara mindre eftersökta. Till den del arbetslösheten i de tidigare åldrarna representerar lärlingsarbets- lösheten, är denna uppenbarligen mindre beroende på gällande lägre löne- skalor. Den mellersta huvudgruppen omfattar de mest yrkesskickliga åldrarna, vilka till följd härav i regel äro utsatta för den minsta arbetslös- hetsrisken. Därjämte avtager arbetslösheten i allmänhet med stigande ålder inom hela det åldersintervall, som denna huvudgrupp omfattar. Åldersgrup- perna över 44 år utvisa däremot en med stigande ålder tilltagande arbets- löshet, något som uppenbarligen sammanhänger med den minskade arbets- förmåga och ökade sjukdomsrisk, som i allmänhet inträder i de högre åld- rarna och gör dessa arbetare mindre eftersökta. Arbetslösheten inom de undersökta byggnadsfackförbunden visar sålunda i förevarande hänseende inga väsentliga skiljaktigheter från de tidigare iakttagelser, som i allmänhet gjorts beträffande arbetslösheten inom olika åldrar.

Sambandet mellan arbetslöshetens årliga omfattning och åldern för bygg- nadsarbetare inom de olika förbunden illustreras av diagrammen 1—6. Det framgår, att tendensen i stort sett är likartad inom samtliga de undersökta förbunden. Den minst omfattande arbetslösheten synes i allmänhet före- finnas i åldrarna 35—44 år. Åldrarna under 25 år förete relativt hög arbets- löshet. Den större arbetslösheten inom de högre åldrarna kommer i samtliga fall till synes.

Beträffande arbetslöshetens olika omfattning inom skilda åldrar under den följd av år, som undersökningen omfattar, äro vissa omständigheter, som kunna ställas i sammanhang med såväl den krisartade arbetslös- heten som med konflikten 1933—1934, av anmärkningsvärt intresse. Un- der åren 1930—1932 förekom arbetslöshet inom de undersökta fackför- bunden till en början i relativt starkare omfattning inom de tre yngsta åldersgrupperna, medan allt eftersom krisen fortgått i stället åldrarna mellan 30——49 år uppvisa den relativt starkaste stegringen i arbetslöshetsprocenten. Den för 1933 konstaterade nedgången i arbetslöshetens omfattning för samt— liga undersökta byggnadsarbetare tillsammantagna synes åter väsentligen starkare ha berört åldrarna över 44 år än övriga. Den fortsatta nedgången i arbetslöshetens omfattning 1934 har däremot uteslutande kommit åldrarna under 45 år till godo, medan åldersgrupperna 45 år och däröver visa en ökad arbetslöshet. Som förut nämnts, torde arbetslöshetens minskade omfattning 1933 få anses vara av mera skenbar natur och sammanhängande med att byggnadskonflikten omöjliggjorde konstaterandet av arbetslöshet beträf- fande andra än de utanför konflikten stående byggnadsarbetarna. Med hän- syn härtill samt det nyss antydda förhållandet att nedgången i arbets- lösheten 1933 väsentligen starkare berörde åldrarna över 44 år, torde det kunna antagas, att den större svårighet att vinna återanställning, som

Diagram ]. Arbetslöshetens omfattning inom olika levnadsåldrar i

de särskilda undersökta organisationerna 1929.

% 1929 100 90 I 80 I 7 | 70 ,- | 60 : 50 _/ " . ,» | . / . 40 ..z' ,' x -/ .. ,...— , , —x_ _ _ - ----- ' ,/ | 30 _ ———————— ,— ' _ *" .”! .I ./ | //'—,___ _ ,__./ / 20 / 'N:—-—-—.—,_....--u" , | [*, d _ . _ _ ._ _ , ; xx | 10 ' DF * ' . - —- — I 'x 1 *'*—n__---—"" *.X I * .i_ 0 , 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 år "'_'—_- Byggnadsträarbetareförbundet. —--—--— -- Grov— och fabriksarbetareförbundet. _.— _ ..- Elektriska arbetareförbundet. Diagram 2. Arbetslöshetens omfattning inom olika levnadsåldrar i de särskilda undersökta organisationerna 1930. % 1930 100 90 80 70 60 _. .-' 7 _ _/ | 50 _, ,— 40 30 20 10 0 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 år Murareförbundet.

_ . _ ._ .-. Byggnadsträarbetareförbundet.

Grov- och fabriksarbetareförbundet.

..... Målareförbundet.

Diagram 3. Arbetslöshetens omfattning inom olika levnadsåldrar i de särskilda undersökta organisationerna 1931.

% 1931 100

90

80

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 år __ Murareförbundet.

_ .-.-. _ Byggnadstråarhetareförbundet.

-..-.._.. Grov- och fabriksarbetareförbundet.

______ Målareförbundet.

. _.__.__ Elektriska arbetareförbundet.

Diagram 4. Arbetslöshetens omfattning inom olika levnadsåldrar i de särskilda undersökta organisationerna 1932.

% 1932 * 100

50

40

30

, _ & ...—_ __. N.- .

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 år Murareförbundet.

-. _ . _ ._. Byggnadsträarhetareförbundet.

Diagram 5. Arbetslöshetens omiattnlng inom olika levnadsåldrar ! de särskilda undersökta organisationerna 1933.

% 1933 100

90

80

'"xÅ

,.

.x. ,, .-/ N'x ,w-" ! /, ["'—+= "*, ___—""'"" _ __ z' '/ .' s.,-;, / 3*-—'f _/ ,,, xx XF—k_'—am ,;/ 'x / I 'x —-__»_-—-— B'AT—T:5/"""'_k'*'x x ——__4 , . '—

10

0

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 år _ Murareförbundet. _. _ .-.- Byggnadsträarbetareförbundet. -..-..-.. Grov- och fabriksarbetareförbundet. - ----- Målareförbundet. _.__.__ Elektriska arbetareförbundet.

Diagram 6. Arbetslöshetens omfattning inom olika levnadsåldrar i de särskilda undersökta organisationerna 1934. % 1934 100

90

15 20 25 30 35 40 4.5 50 55 60 65 70 75år Murareförbundet.

_. -.-._. Byggaadstråarbetareförbundet. _,,_,._.. Grov- och fabriksarbetareförbundet. ...... Målareförbundet - -.--... Elektriska arbetareförbundet.

1934 synes ha förelegat för angivna åldrar, blivit något starkare pronou- cerad, därigenom att till följd av konflikten för dessa åldrar redovisats en något för låg arbetslöshetsprocent 1933. Man kan även i allmänhet kon- statera ett något större antal konfliktveckor per medlem 1933 för byggnads- arbetare i dessa åldrar. Svårigheten för desamma att vinna återanställning synes dock icke gjort sig gällande med samma styrka inom alla de under— sökta förbunden.

De olika fackförbunden förete i allmänhet i arbetslöshetshänseende inom olika åldersgrupper av anslutna byggnadsarbetare väsentligen likartade ten- denser, bortsett från de skiljaktigheter, som äga samband med den olika arbetslöshetsnivån inom de särskilda förbunden. Påfallande äro dock inom elektriska arbetareförbundet de stora Växlingarna i arbetslöshetens omfattning inom olika åldersgrupper. Skillnaden i arbetslöshetens omfattning inom de av arbetslöshet lindrigast drabbade och de hårdast drabbade åldersgrup- perna är här större än inom något annat av de undersökta förbunden. Det bör emellertid erinras om, att antalet undersökta medlemmar inom de högre åldrarna är relativt fåtaligt. Anmärkningsvärt är även, att arbetslösheten inom detta förbund, därest man bortser från de två äldsta åldersgrupperna, 1930—1933 har sin största omfattning inom den yngsta eller näst yngsta åldersgruppen. Under år 1929 var arbetslösheten däremot störst i åldrarna 55—59 år samt 1934 i åldrarna 60—64 år. Den minsta arbetslösheten åter- finnes under vart och ett av de år, undersökningen avser, i någon av ålders- grupperna 35—39 eller 40—44 år. Den minskning arbetslösheten år 1930 undergick inom detta förbund kom, bortsett från de två äldsta åldersgrup- perna, endast åldrarna 25—34, 40—49 samt 55—59 år till godo. Svårigheten att vinna återanställning under den uppåtgående konjunkturen 1934 synes för de organiserade elektrikerna ha varit begränsad till åldrarna över 59 år.

Beträffande målareförbundet märkes, att arbetslösheten inom de yngsta åldersgrupperna har sin största omfattning i åldersgruppen 25—29 år under samtliga de år, undersökningen avser, medan inom övriga förbund ung- domsarbetslösheten i allmänhet är mest markerad inom åldersgruppen 20— 24 år. Arbetslösheten har här även en relativt starkare omfattning inom de högre levnadsåldrarna än inom övriga förbund. Den av arbetslöshet lindri- gast drabbade åldersgruppen var här under ett vart av de år, undersökningen avser, den yngsta. Därnäst var arbetslösheten lindrigast i åldersgrupperna 40—44 samt 45—49 år. Största omfattningen når arbetslösheten under de undersökta åren i åldersgruppen över 69 år. Därnäst uppvisar 1930 ålders- gruppen 60—64 år samt de påföljande åren åldersgruppen 65—69 är största arbetslösheten. Den ökning arbetslösheten 1933 undergick drabbade uteslu- tande åldersgrupperna 20—24, 30—44 samt 70 år och däröver. Under år 1934 visade arbetslösheten ökad omfattning inom åldrarna över 54 år.

Inom murareförbundet var arbetslösheten under de år, undersökningen avser, i allmänhet lindrigast i åldersgruppen 40—44 år. Åren 1933 och 1934

var arbetslösheten dock av mindre omfattning i den yngsta åldersgruppen. Härvid har dock bortsetts från åldrarna över 69 år, som under vart och ett av åren 1931—1933 hade en lägre arbetslöshetsprocent än någon av de övriga åldersgrupperna. Detta kan bero därpå, att arbetare i dessa åldrar utnyttjas allenast mot timlöner för utförande av lagnings— och reparationsarbeten. Den anmärkningsvärt låga arbetslöshetsprocenten för denna åldersgrupp var under angivna år resp. 191), 27'3 samt 159. Den svåraste arbetslösheten uppvisade åren 1930, 1931 och 1934 åldersgruppen 65—69 år samt är 1932 åldrarna mellan 60—64 år. Under år 1933 var arbetslösheten mest omfat- tande i åldersgruppen 30—34 år. Den svåraste ungdomsarbetslösheten drab- bade 1930, 1931 och 1934 åldersgruppen 20—24 år, medan 1932 och 1933 arbetslösheten visar en med levnadsåldern stigande arbetslöshet i åldrarna 20 —34 år.

Inom byggnadsträarbetareförbundet var arbetslösheten 1929 minst om- fattande i åldrarna under 20 år samt mellan 45—49 år. Under åren 1930— 1932 återfinnes den av arbetslöshet lindrigast drabbade åldersgruppen inom åldrarna mellan 35—44 år, medan 1933 och 1934 arbetslösheten var lägst i åldersgruppen över 69 resp. under 20 år. Den största arbetslösheten upp- visar här 1929—1932 och 1934 åldrarna över 64 år samt 1933 åldrarna 20—29 år. Förhållandet sammanhänger med att byggnadskonflikten sist- nämnda år relativt starkare synes ha berört åldrarna över 29 år bland de organiserade byggnadsträarbetarna. Av de yngre åldersgrupperna voro åren 1929—1931 åldersgruppen 20—24 år samt övriga undersökta år åldersgrup— pen 25—29 år hårdast drabbade av arbetslöshet. Inom åldrarna över 49 år ökade arbetslösheten i omfattning under år 1934.

Inom grov- och fabriksarbetareförbundet var arbetslösheten 1929 minst omfattande i åldrarna 35—39 år. Under åren 1930—1932 återfinnes den av arbetslöshet lindrigast drabbade åldersgruppen i någon av åldersgrup- perna 40 44 eller 45—49 år. Åren 1933 och 1934 åter uppvisa åldrarna under 20 år den lägsta arbetslöshetsprocenten inom detta förbund. Arbets- lösheten inom åldersgruppen 40—44 år var dock 1933 av samma omfatt- ning som i den yngsta åldersgruppen. I motsats till vad fallet är inom övriga undersökta förbund visar i grov- och fabriksarbetareförbundet under konfliktåret 1933 arbetslösheten i levnadsåldrarna över 54 år en i jämförelse med 1932 relativt starkare arbetslöshet. Så är även fallet med åldrarna 20—34 år. Byggnadskonflikten synes sålunda i detta förbund jämförelsevis starkare ha berört åldrarna under 20 samt 35—54 år. Nedgången 1934 i arbetslöshetens omfattning har inom grov- och fabriksarbetareförbundet uteslutande kommit åldrarna under 35 år till godo, medan i samtliga övriga åldersgrupper arbetslösheten ökat i omfattning.

För att närmare belysa huru åldern utövar inflytande på arbetslöshetens omfattning inom olika delar av riket, ha beräknats de i tab. 14—18 angivna uppgifterna beträffande arbetslöshetsprocenten för medlemmar inom vissa

Tab. 14. Arbetslöshetens omfattning inom olika åldersgrupper 1 olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1930—1934. Murareförbundet.

1931 1932 1933

Årlig arbetslöshetsprocent för medlemmar i. en levnadsålder av

. 45 är . 45 år . 45 är

"""..d' 25—44 och "”"..d' 25—44 och mm?" 25—44 och

re an .. re an re an .. år dar— år dar-

år där- 25 år över 25 är över 25 är över

Särskilda städer.

Stockholm. . Göteborg. . . Malmö. . . . Norrköping. Hälsingborg . Borås. . . . . . Gävle. . . . . . Örebro. . . . .

Landet i övrigt.

Östra Sverige. . . . . . . .. Småland och öarna. . . Södra Sverige. . . . . . . . . Västra Sverige. . . . . . . . Norra Sverige. . . . . . . ..

Hela riket

Tab. 15. Arbetslöshetens omfattning inom olika åldersgrupper i olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1929—1934. Byggnadsträarbetareförbundet.

1929 1930 1931 1932 1933 1934

Årlig arbetslöshetsprocent för medlemmar 1 en levnadsålder av

. 45är . 45är . 45år 4541. 45 år .. 25— och ""ni; 25— och mm?" 25— och Féin—(l. 25— och m än 25— och r .. 25— och ” a 44 år där- "' an44 år där— 2 44 år där- 44 år där- ** a" 44 år där-

” a" 44 är där- 25 är över 25 är över 25 år över 25 är över 25 år över 25 är över

Område

mind— 45 år

mind- mind-

Särskilda städer.

Stockholm. . . . Göteborg. . . Malmö . . . . . . . Norrköping. . . . . . .

20'6 14-8 17'8 22'9 18-0 21-2 27-8 23-5 27-8 37-2 38-5 42'7 18'7 16'9 16'9 42-1 34-9 40-8 . 14-1 113-0 151 17'5 14-8 20-2 22-9 19-2 24-4 36-9 31-2 40-0 27-4 19!) 21-4 23'6 19'3 27-0 . 14'8 18-1 159-13 175 14'0 14'9 19-1 22%. 24-0 39'9 37'5 38'2 18'9 21'7 23-7 16'2 12-5 13'1 . 24'7 13-9 16'0 31'7 19-3 21-7 31-1 20-8 21-6 41'2 31-3 34'9 42'8 36-4 32-0 26'2 26'7 28-6 Hälsingborg. . . . . . . 20-8 19-5 202 16-33 17-3 22'4 26-9 29-3 36-7 35"? 34-9 4245 21—3 25-2 29"? 18'7 20'2 28-9 Borås. . . . . . . . . . . . . 22-8 16-2 18-7 32'6 25-3 25'3 32-9 32'8 38-5 43-9 39% 50'1 25-4 24-9 28-2 211 241 31-9 Gävle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-1 32-7 41-33 234 23-7 352 280 29-8 41-7 43'6 49'8 53-2 23%. 31-5 32-9 28'5 32-3 339 Örebro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-6 17-2 20-2 29-2 20-6 24-9 31-0 32-4 30'5 38-8 44'9 39-6 16-6 14'9 16-0 29!) 19-9 20-8

Landet ! övrigt.

Östra Sverige.'. . . . . . . . . . . 25-2 25-2 304 30? 27-2 31-5 39'0 35'2 38-13 50-23 46'3 49-3 47'5 45'2 42-3 31-3 308 34.0 Småland och öarna. . . . . . . . . . 29-5 22-0 22'0 27-7 23-4 24-5 351 314 31-6 456 409 402 430 402 38-5 34-3 34'1 34-1 Södra Sverige. . . . . . . . . . . . . . . 31-2 35-0 31'6 32-9 32-3 30-5 37'7 37-5 34-7 54'0 51-0 46'8 531 503 429 37-9 34'8 34—9 Västra Sverige. . . . . . . . . . . . . . 20-7 23-5 26'5 24-13 224 255 36-31 332 340 49'0 46-5 49-8 45-65 501 48-8 33-6 36'5 39!) Norra Sverige . . . 321 32.3 33-5 31-1 298 32] 43-8 41'1 44—8 62-8 60-1 61-7 62-1 58-8 59-13 500 51-0 540

Hela riket 24-2 22-1 236 261 22-8 25-1 33-9 30'9 33-0 47-6 45-1 47-2 414) 138-?: 34'9 35'1 34'5 37'7

.r4 ..—__..._.g..__ .

Tab. 16. Arbetslöshetens omfattning inom olika åldersgrupper i olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1929—1934. Grov- och fabriksarbetareförbundet.

1929 1930 1931 1932 1933

Årlig arbetslöshetsprocent för medlemmar i en levnadsålder av

45 år . 45 år . 45 år 45 år 25— och Limå; 25- och gång; 25— och m än 25— och 44 år där- 44 år där- 44 år där- 44 år där-

över 25 är över 25 är över 25 är över

mind-

Särskilda städer.

Stockholm............ Göteborg....... Malmö .. Norrköping. Hälsingborg..... Boras.......... Gävle.......... Örebro........

Landet i övrigt.

Östra Sverige. . . . . . . . Småland och öarna... Södra Sverige. . . . . . . . Västra Sverige. . . . . . . Norra Sverige. . . . . . . .

Hela riket

Tab. 17. Arbetslöshetens omfattning inom olika åldersgrupper i olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1930—1934. Målareförbundet.

1931 1932 1933

Årlig arbetslöshetsprocent för medlemmar 1 en levnadsålder av

Område mind- 45 år mind- 45 år mind— 45 år .. 25—44 och .. 25—44 och .. 25—44 och re 3" är där- ” a" är där- " a" är där- 25 år .. 25 år .. 25 är ..

over over over

Särskilda stöder.

Stockholm. . . Göteborg. . . . Malmö . . . . . . Norrköping. . Hälsingborg . Borås....... Gävle....... Örebro. . . . ..

Landet i övrigt.

Östra Sverige. . . . . . . . .. Småland och öarna. . . . Södra Sverige. ... . . .. Västra Sverige. . . . . . . . . Norra Sverige. . . . . . ...

Hela riket

Tab. 18. Arbetslöshetens omfattning inom olika åldersgrupper 1 olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1929—1934. Elektriska arbetareförbundet.

1930 1931 1932 1933

Årlig arbetslöshetsprocent för medlemmar 1 en levnadsålder av

45 år 45 är 'nd 45 är 45 är 25— och 25— och 31-1; 25— och m än 25— och 44 år där- där- 3 44 år där- 44 år där-

.. .. 25 är . 25 år .. over over över over

Område mind-

Siirskilda städer.

Stockholm. . . Göteborg. . . . Malmö . . . . . . Norrköping. . Hälsingborg. Borås....... Gävle....... Örebro. . . . ..

Ftv-40]

”komun—u— CD'QQCDCDNCDN

!—

HNhOOMv—N NHMOOOOHQ

Ols-0

Landet i övrigt.

Östra Sverige. . . . . . . . . Småland och öarna. . . Södra Sverige. . . . . . . .. Västra Sverige. . . Norra Sverige. . . . . . . .

Hela riket

åldersgrupper inom de i tab. 6 förut angivna särskilda områdena. Ålders- fördelningen har i förevarande avseende ansetts kunna sammanfattas i trenne särskilda grupper, nämligen åldern under 25 år, 25—44 år samt 45 år och däröver. Denna indelning torde även återgiva den i arbetslöshetshänseende väsentliga grupperingen. Den första gruppen omfattar sålunda den egentliga ungdomsarbetslösheten. Enligt vad förut framgått är vidare arbetslösheten inom åldrarna 25—44 år i mycket obetydlig grad avhängig av åldern. Efter 45 års ålder har arbetslösheten befunnits tilltaga med stigande ålder. Den sista gruppen kommer följaktligen att omfatta de medlemmar, vilkas arbets- löshetsförhållanden äro väsentligt beroende av åldern.

De i tabellerna meddelade siffrorna synas i första hand antyda, att de skiljaktigheter, som kunnat konstateras beträffande arbetslöshetsprocentens värden för hela riket, i allmänhet ha sin motsvarighet även för de särskilda områdena. Vissa avvikelser äro dock att observera. Dessa kunna givetvis stundom vara resultatet av rena tillfälligheter. Fördelningen av antalet med- lemmar inom varje särskilt förbund med avseende å såväl ålder som lokali- tet har kunnat leda till att arbetslöshetsprocenten för visSa grupper ej kom- mit att basera sig på ett tillräckligt antal medlemmar, för att densamma skulle vara utslagsgivande i samtliga fall. I Norrköping har emellertid arbetslösheten en anmärkningsvärt stor omfattning bland de organiserade murarna i den yngsta åldersgruppen under år 1930 och även under det i arbetslöshetshänseende mera gynnsamma året 1931. Arbetslöshetsprocenten för angivna åldersgrupp var 1930 309 samt 1931 258, medan motsvarande procenttal för åldrarna 25—44 samt över 44 år 1930 voro 237 resp. 24'6 samt 1931 234 resp. 18'6. Även i Örebro var bland murarna arbetslös- heten påfallande stark i den yngsta åldersgruppen. Bland murarna i Stock- holm synes arbetslösheten under åren 1930 och 1931 svårast ha drab- bat de äldsta åldrarna, medan arbetslösheten inom de yngsta åldrarna samt åldersgruppen 25——44 år varit av ungefärligen samma omfattning. År 1932 medförde emellertid en starkare ökning av arbetslösheten i åldrarna 25—44 år. Arbetslöshetsprocenten inom nämnda åldersgrupp samt den äldsta var för 1930 152 resp. 195 samt 1932 320 resp. 322. Småland och öarna förete jämförelsevis obetydliga olikheter i arbetslöshetens omfattning bland de organiserade murarna i olika levnadsåldrar, medan i västra Sverige de olika åldersgrupperna visa en med högre ålder tilltagande arbetslöshet 1930 och 1931. Ökningen i arbetslösheten under påföljande år har emellertid avsevärt starkare drabbat den yngsta åldersgruppen. Arbetslöshetsprocenten för de tre åldersgrupperna var i denna landsdel 1930 resp. 128, 13'0 och 170 samt 1932 resp. 494, 43'2 och 41'2.

Arbetslösheten inom byggnadsträarbetareförbundet företer även i olika delar av landet vissa avvikelser från de förut angivna allmänna tendenserna. Malmö visar sålunda en tilltagande arbetslöshet inom de tre huvudgrupperna av åldrar vid tilltagande ålder 1929 och 1931. Anmärkningsvärt nog berörde

den minskning i arbetslösheten, som inträffade 1930, icke alls den yngsta åldersgruppen, som tvärtom visade ökning. Den skärpta arbetslösheten 1932 drabbade även starkast denna åldersgrupp, vars arbetslöshetsprocent ökade från 148 år 1929 till 391) år 1932. I Gävle var arbetslösheten påfallande stor inom den äldsta åldersgruppen 1929 och 1930. Även i de olika landsdelarna företer byggaadsträarbetareförbundet vissa skiljaktigheter i arbetslöshetshän— seende. Småland och öarna uppvisa sålunda starkare arbetslöshet inom ; den yngsta åldersgruppen, medan i västra Sverige arbetslösheten svårast ? drabbat den äldsta åldersgruppen 1929. I förstnämnda landsdel bibehåller arbetslösheten sin karaktär av övervägande ungdomsarbetslöshet. I västra och norra Sverige medför krisen emellertid en relativt starkare utfällning av arbetslösheten inom den yngsta åldersgruppen än i de övriga. Arbetslös- hetsprocenten för den yngsta och äldsta åldersgruppen var 1929 i västra Sverige 207 resp. 265 samt 1932 490 resp. 498. Motsvarande procenttal för byggnadsträarbetarna i norra Sverige voro 1929 321 samt 33'5 och 1932 62'8 samt 61'7. I södra Sverige voro byggnadsträarbetarna i åldrarna 25—44 år hårdast drabbade av arbetslöshet 1929. Krisen träffade emellertid relativt starkare den yngsta åldersgruppen, vars arbetslöshetsprocent ökade från 31'2 år 1929 till 54'0 år 1932, medan arbetslöshetsprocenten för åldersgruppen 25 44 är samtidigt ökade från 350 till 51'0.

Påfallande obetydliga skiljaktigheter i arbetslöshetens omfattning visa de olika åldersgrupperna bland de i Hälsingborg organiserade byggnadsgrov- arbetarna. Krisen drabbade emellertid även här hårdast den yngsta och äldsta åldersgruppen. År 1932 utgjorde arbetslöshetsprocenten för den yngsta åldersgruppen i Hälsingborg 697 samt för den äldsta 609 mot 37'5 resp. 37'7 år 1929. I Gävle var arbetslösheten bland de organiserade byggnadsgrov- arbetarna 1929 och 1930 starkast inom åldersgruppen 25—44 år, medan 1932 arbetslösheten i den yngsta åldersgruppen visar störst omfattning. Arbetslöshetsprocenten för de nämnda åldersgrupperna var 1929 499 resp. 408 samt 1932 63'8 resp. 751. Småland och öarna visa en mera omfattande arbetslöshet inom åldrarna över 24 år. Den fortgående krisen har dock avsevärt kraftigare drabbat den yngsta åldersgruppen. I norra och södra Sverige synes arbetslösheten bland de organiserade byggnadsgrovarbetarna i högre grad än i övriga landsdelar ha haft karaktären av en ungdoms- arbetslöshet. Arbetslöshetsprocenten var i de tre huvudgrupperna av åldrar 1932 för norra Sverige 76'3, 671 samt 640, för södra Sverige 708, 600 samt 582.

I Stockholm och Göteborg har arbetslösheten bland de organiserade måle- riarbetarna haft sin största omfattning inom den äldsta åldersgruppen, medan den yngsta åldersgruppen i allmänhet lindrigast drabbats av arbetslöshet. Arbetslösheten bland måleriarbetarna företer inom dessa städer en tilltagande omfattning vid stigande levnadsålder. Ett motsatt förhållande kan obser— veras för de organiserade måleriarbetarna i Malmö och Hälsingborg, där

arbetslösheten inom den yngsta åldersgruppen varit störst, och inom övriga båda grupper av levnadsåldrar avtagit vid stigande ålder. I Gävle åter har arbetslösheten i allmänhet varit störst inom åldersgruppen 25—44 år samt lägst inom den äldsta åldersgruppen. I Örebro har arbetslösheten väsentligen berört den äldsta åldersgruppen. I östra Sverige har arbetslösheten bland de organiserade måleriarbetarna varit störst inom den äldsta åldersgruppen samt tilltagit vid stigande ålder. Den 1932 inträffade ökningen i arbetslösheten drabbade emellertid väsentligen den yngsta åldersgruppen. Västra Sverige kän- netecknas i arbetslöshetshänseende, vad målareförbundet angår, av en väsent- ligen lika stark arbetslöshet inom olika åldersgrupper 1930 och i stort sett även 1931. Skärpningen i krisen 1.932 däremot drabbade starkast åldrarna mellan 25 och 44 år. Inom nämnda åldersgrupp ökade arbetslösheten sålunda från 26'1 % år 1930 till 37 '5 % är 1932. Motsvarande procenttal voro för den yngsta och äldsta åldersgruppen 26'6 samt 26'1 resp. 331 samt 3533. Vad norra Sverige beträffar, var arbetslösheten mest omfattande inom den äldsta åldersgruppen 1930, medan övriga åldersgrupper icke företedde någon nämn- värd skiljaktighet. Arbetslösheten under krisåren har emellertid egendom- ligt nog genomgående träffat de mest arbetsföra åldrarna hårdast. År 1933 var arbetslöshetsprocenten för angivna åldersgrupp 56'2 mot 340 år 1930. För den yngsta och äldsta åldersgruppen voro motsvarande procenttal år 1930 34'5 resp. 3613 samt år 1933 51'0 resp. 51'5.

I Stockholm har arbetslösheten bland de organiserade elektriska arbetarna i allmänhet liksom för riket i dess helhet haft sin största omfattning inom den yngsta åldersgruppen. Den äldsta åldersgruppen har däremot i Stock- holm i allmänhet träffats jämförelsevis hårdare av arbetslöshet än åldrarna 25—44 år. Bland de organiserade elektrikerna i Göteborg har arbetslösheten sin minsta omfattning i den äldsta åldersgruppen, som här företer en an- märkningsvärt låg arbetslöshetsprocent för 1929 och 1930. Svårast drabbad av arbetslöshet är även i Göteborg den yngsta åldersgruppen. Arbetslöshets- procenten för åldrarna under 25 år har här undergått en synnerligen stark ökning från 57 år 1929 till 35'5 år 1933. En anmärkningsvärt stark steg- ring visar arbetslösheten inom den yngsta åldersgruppen även i norra Sverige eller från 213 år 1929 till 53'0 år 1933. Framhållas må även, att nedgången i arbetslöshet under år 1930, vad Småland och öarna angår, icke kommit den äldsta åldersgruppen till godo, vilken tvärtom ökat i omfattning från 107 % till 18'0 %. I södra Sverige var arbetslösheten bland de organiserade elektriska arbetarna störst inom den äldsta åldersgruppen 1929 och 1930. Den ökade arbetslösheten 1931—1934 har emellertid huvudsakligen träffat den yngsta åldersgruppen, som under dessa år företer den mest omfattande arbetslösheten.

C. Arbetslöshetens omfattning vid olika medlemstid.

Skiljaktigheterna i arbetslöshetshänseende för byggnadsarbetare med olika långvarig medlemstid inom sina respektive förbund belysas genom tab. 19, där uppgifter angående arbetslöshetens relativa omfattning för de organise— rade byggnadsarbetarna fördelats på tio olika medlemstidsgrupper, av vilka ; den yngsta gruppen omfattar medlemmar, anslutna till respektive förbund under kortare tid än 5 år, samt den äldsta medlemmar med längre medlems- tid än 44 år, medan de mellanliggande grupperna omsluta var och en 5 med- lemsåldrar. De två äldsta medlemstidsgrupperna finnas i allmänhet repre- senterade endast inom murare-, byggnadsträarbetare- samt grov- och fa- briksarbetareförbunden. Antalet årsmedlemmar inom dessa grupper är emel- lertid så obetydligt, att några tillförlitliga slutsatser angående arbetslöshets- procenten inom ifrågavarande grupper av arbetare icke torde kunna grun- das på uppgifterna i tabellen. Inom målareförbundet gäller det anförda även medlemmar med en medlemstid av 35—39 år. Såsom i annat sammanhang framhållits, har inom sistnämnda förbund i viss utsträckning medlemstidens längd beträffande återinträdande medlemmar beräknats från senaste inträ- desdagen, medan eljest principiellt första inträdesdagen varit utslagsgivande för medlemstidens bestämmande även i dylika fall. I vad mån uppgifternas jämförbarhet kan ha påverkats härav, låter sig dock icke med säkerhet be- dömas. Vad slutligen elektriska arbetareförbundet beträffar, är antalet års- medlemmar inom de högre medlemstidsgrupperna synnerligen obetydligt. I övrigt hänvisas till vad som anförts i kap. 11 beträffande de undersökta medlemmarnas fördelning på olika medlemstidsgrupper.

Arbetslöshetsrisken minskar såsom naturligt är med tilltagande medlems- ålder för samtliga av undersökningen berörda byggnadsarbetare, vad beträf- far medlemstidsgrupperna upp till 25 år. För byggnadsarbetare med en med- lemstid av 25 år eller mera kan konstateras en ökad arbetslöshetsrisk. Beträf- fande byggnadsarbetare med en medlemstid av mer än 39 år torde av ovan antydda skäl några säkra slutsatser icke kunna dragas av de i tabellen före- fintliga uppgifterna angående arbetslöshetens omfattning inom de ifråga- varande grupperna. Den mest omfattande arbetslösheten uppvisar den yngsta medlemstidsgruppen. Nämnda grupp omfattade 1930 508 % av samtliga av undersökningen berörda byggnadsarbetare.

I allmänhet torde de arbetare, som hava en längre medlemstid bakom sig, i genomsnitt vara äldre än arbetare med kortare medlemstid. Arbetslöshets- ; riskens beroende av medlemstiden måste följaktligen ses i samband med dess förut konstaterade beroende av åldern. Som i annat sammanhang på— visats, är nyrekryteringen inom de undersökta förbunden emellertid icke begränsad till den yngsta levnadsåldersgruppen utan sker i betydande ut- sträckning även i åldrarna över 20 år. Inom vilka åldersgrupper nyrekryte-

Tab. 19. Arbetslöshetens omfattning vid olika medlemstid, förbundsvis, 1929—1934.

Fack- Årlig arbetslöshetsprocent för medlemmar med en medlemstid av få"? mindre 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45 äro. än 5 år är år är är är är är år däröv.

Murareförbundet.

1929 .......... ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1930 .......... 226 201 20-0 151 15% 15-4 17-8 17-8 6-4 13-2 1931 .......... 30'2 27-2 26'1 23-8 205 226 24-0 24'1 13-2 14-8 1932 .......... 44'5 41-5 38-1 36-8 300 3215 329 36'7 17-7 7-9 1933 .......... 33'6 27-8 25-5 26-5 20'6 17-3 18-9 17-9 9-9

1934 .......... 28-0 26-2 22-6 22-7 21-6 24-0

Byggnadsnämn- taretörbundet.

1929 .......... 1930 .......... 27-7 21"! 20% 16-3 13-8 14-1 11-7 20-2 17'2 29-6 . 1931 .......... 36-6 29-7 260 232 198 20-1 19”! 25-0 50'5 47-5 1932 .......... 52-4 43-4 39'1 36-3 32-1 30-4 34—8 33"; 66-3 52-3 1933 .......... 48'1 33-7 27'4 23-4 22-0 19'8 23-4 17'5 40-5 25-2 1934 ..... _ ..... 42'6 36'6 30-7 29?) 22-8 21—1 22-0 21% 34-8 26-5

Grov- och fabriks-

arbetareförb.

1929 .......... 35-0 29-2 29-2 27-8 22-9 28-8 25-9 45-2 1930 .......... 38-6 31-6 30-2 29-6 25-6 26-6 24-1 34-3 — — 1931 .......... 44-4 37-6 35-2 36'0 23-0 32-1 35-7 34—9 _— -— 1932 .......... 58-8 51-1 45-9 46-2 42-1 38-3 44-2 50-5 — — 1933 .......... 54-3 43-7 38-8 40-6 39-4 31-4 40-5 31-0 88-5 _ 1934 .......... 50-0 49-3 45-2 45-7 41-3 30-2 38-6 28-7 52-9 _—

Målareförbundet.

1929 .......... - - - - . - - - » - 1930 .......... 28.5 27-4 23-3 17-8 16-0 15-1 28-0 —— -— — 1931 .......... 30-7 30-9 27-7 23-1 21—3 19-3 24-6 — —— —— 1932 .......... 37-2 38-0 34-7 29-8 27-6 25-5 25-1 53-8 _ 1933 .......... 38-6 37-8 34-6 30-6 28-1 27-2 23-9 33-7 —— —— 1934 .......... 33-2 35'6 35-1 32-6 30-2 26-8 23-1 35-1

Elektriska arbe-

tarelörbundet.

1929 .......... 12.8 8.4 7-1 5-2 3-1 0-0 — —— — —— 1930 .......... 13-3 5-8 5-4 4-1 27 0-0 — —— _ 1931 .......... 20-2 10-4 7—7 6-1 4-3 6-9 —— —— — 1932 .......... 32-2 16'5 13-1 11'2 6-8 9-3 — —— —— 1933 .......... 40-7 29-2 22-2 19-6 18-0 18-6 0-0 —— —— 1934 .......... 27-1 25-1 16-6 14-9 12-4 17-7 0-0 —— —— —— Samtliga förbund.

1929 .......... 30-0 24-4 18-9 17-0 14-6 16-2 17-8 21-1 15-8 39-3 1930 .......... 31-0 25-2 20-3 17-5 15-7 16-1 17-5 18-5 9-0 2-0 i 1931 .......... 37-4 31-6 25—4 23-4 20-0 22-4 23-8 24-3 1-7 3-0 1 1932 .......... 51-0 43-9 36-5 33-1 30—9 31-3 33-4 36-5 22-1 25-5 & 1933 .......... 47-6 37-1 31-7 27—7 25-1 20-3 21-6 18-6 1-3 1-2 1934 .......... 9-0

ringar ske, är här icke möjligt att exakt bedöma. Sannolikt synes dock. att nyrekryteringen huvudsakligen är förlagd till levnadsåldrarna under 30 år. Därest så är fallet, skulle varje medlemstidsgrupp komma att omfatta ett 20-tal levnadsåldrar. Levnadsåldrarna under 45 år kunna då återfin- nas i grupperna med mindre än 30 års medlemstid. Arbetslösheten visar även en stigande omfattning inom medlemstidsgrupperna 25—29 samt 30 34 år, vilket överensstämmer med den tilltagande arbetslöshetsrisk, som förut konstaterats beträffande levnadsåldrarna över 44 år. En motsvarighet till den höga arbetslöshetsrisken inom levnadsåldrarna upp till 30 år visa de båda yngsta medlemstidsgrupperna, ehuru givetvis åldern härvidlag spelar en oväsentlig roll i jämförelse med övriga i detta sammanhang betydelsefulla faktorer.

De skiljaktigheter, som de olika förbunden förete i nu förevarande hän- seende, torde lämpligast göras till föremål för undersökning på grundval av de i tab. 20—24 angivna procenttalen. Nämnda tabeller innehålla uppgifter för vart och ett av de undersökta förbunden och åren om den årliga arbets- löshetsprocenten för de av undersökningen berörda byggnadsarbetarna inom olika delar av riket, fördelade med hänsyn till den längre eller kortare tid, arbetarna i fråga tillhört sina respektive förbund, på tre olika medlemstids- grupper. Av de nämnda grupperna omfattar den yngsta medlemstider av kortare varaktighet än 5 år, mellangruppen medlemstiderna 5—19 år samt den äldsta gruppen medlemstider över 19 år. I tabellen hava liksom eljest i textframställningen de olika länen sammanförts till fem olika landsdelar, varjämte åtta större städer äro särskilt redovisade.

Byggnadsarbetare med en redovisad längre medlemstid än 19 är åter- finnas huvudsakligen i vissa av de större städerna. Särskilt är så för- hållandet inom elektriska arbetareförbundet samt grov- och fabriksarbe- tareförbundet, där endast ett försvinnande fåtal årsmedlemmar inom den högsta medlemstidsgruppen tillhör lokalavdelningar, hänförliga till de sär— skilda delarna av landet i övrigt. De i tab. 20—24 för nämnda medlems- tidsgrupp anförda procenttalen torde till följd härav giva en mera tillförlitlig bild av arbetslöshetens omfattning inom denna medlemstidsgrupp, endast såvitt fråga är om riket i dess helhet eller de särskilda städer resp. lands— delar, som omsluta ett jämförelsevis större antal årsmedlemmar. Beträffande årsmedlemmarnas fördelning på medlemstidsgrupper i olika delar av landet hänvisas till förut anförd tab. 10.

Arbetslösheten i de tre medlemstidsgrupperna i tab. 20—24 företer inom hela riket för vart och ett av de undersökta förbunden genomgående en avta- gande omfattning vid stigande medlemstid. Den omständigheten att arbetslös- heten för samtliga undersökta byggnadsarbetare har sin största omfattning i vissa av de äldsta levnadsåldrarna har sålunda icke föranlett en höjning av arbetslöshetsprocenten inom den högsta medlemstidsgruppen. Förklaringen härtill är uppenbarligen att söka i den omständigheten, att nämnda med-

Tab. 20. Arbetslöshetens omfattning, vid olika medlemstid, inom olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1930 —1934. Murareförbundet.

1931 1932 1933

Årlig arbetslöshetsprocent för medlemmar med en medlemstid av

Område

20 år . 20 år . 20 år . 20 år och fånig; 5—19 och Elnät 5—19 och ';?ng 5_19 och där— 5 år är där— är där- är där-

.. .. år .. 5 r .. over over 5 over å over

Särskilda städer.

Stockholm. . . Göteborg. . . . Malmö. . . . . . Norrköping.

Hälsingborg. Borås....... Gävle....... Örebro. . . . .

Landet i övrigt.

Östra Sverige. . . . . . . . .. Småland och öarna.... Södra Sverige. . . . . . Västra Sverige. . . . . . . . . . Norra Sverige.............

Hela riket

Tab. 21. Arbetslöshetens omfattning, vid olika medlemstid, inom olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1929—1934. Byggnadsträarhetareförbundet.

1930 1931 1932 1933

Årlig arbetslöshetsprocent för medlemmar med en medlemstid av

. 20 år 20 år . 20 år . 20 är img; 5_19 och m än 5—19 och Limå; 5—19 och mind-5_19 och är där- är där- är där- är där—

5 är över 5 är över 5 är över över

Område mind-

Särskilda städer.

Stockholm. . . . . . Göteborg. . . . Malmö . Norrköping. Hälsingborg. Borås. . . . . . Gävle. . . . . . Örebro. . . .

Landet i övrigt.

Östra Sverige. . . . . . . . .. Småland och öarna

Södra Sverige.... . . . . .. Västra Sverige. . . . . . . . . Norra Sverige..............

Hela riket

Tab. 22. Arbetslöshetens omfattning, vid olika medlemstid, inom olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis,

1929—1934. Grov— och fabriksarbetareförbundet.

1929 1930 1931 1932 1933 1934

Årlig arbetslöshetsprocent för medlemmar med en medlemstid av

område 20 år 20 a 20 a 20 år 20 ä r r . r . r

5—19 och m än 5—19 och 5—19 och gmå 5—19 och fång; 5—19 och år där- 5 år är där- är där— är där- är där-

. .. .. år .. 5 är .. över over over 5 over over

mind- re än 5 år

mind- mind— re än

5år

mind- re än 5 år 5—19 år

20 är och där- över

Särskilda städer.

Stockholm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25'0 229 143 30'3 27'0 182 352 336 211 509 47'4 292 392 35'4 23'1 Göteborg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-5 19-8 24-4 29'0 27'6 286 311 31'5 22-2 50-3 43-0 37-5 43'0 381 375 Malmö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35-2 35-2 31-6 33!) 30'3 28'2 48'3 40'4 37-9 66-7 53”! 52-5 54-1 47'5 44'9 Norrköping. . . . . . . . . . . . . 34'8 26-7 20'2 50'8 33'9 28'4 47'6 350 197 61-51 47'5 338-2 651 528 53'5 Hälsingborg. . . . . . . . . . . 38-2 35-1 — 43-4 39-3 —- 4743 462 — 606 585 — 62-2 56-13 404 Borås. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29-1 15-8 11'2 37'2 17-4 6'5 37'9 25-9 238 453 28'2 16'3 37'0 24'6 14"? Gävle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-2 51-6 -— 40'0 37'5 — 51-9 43-6 —— 66'6 61'8 —— 55-9 46-8 Örebro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41'7 30-3 28-8 49!) 37-0 40-4 52-3 43-1 36'5 60-5 53-8 43-6 53-6 41'1 50'4

Landet [ övrigt.

Östra Sverige. . . . . . . . . . . . . . . 38-4 31'5 194 41-13 33'3 22'6 44'0 38-3 31-5 555 496 470 54'1 48'2 37'8 Småland och öarna. . . . . . . .. 38'7 38'0 31"! 36% 35-7 39'3 42'1 37-2 33'6 53'0 45-2 29'6 57'0 3743 238 Södra Sverige. . . . . . . . . . . . . . . 53-9 50-3 36-1 51-7 44'3 32-6 55'6 46'6 351 659 541 47-9 600 50—1 40% Västra Sverige. . . . . . . . . . 36'0 25-8 20!) 43'1 27'1 13'5 52'6 34-7 20'1 62-9 48'5 24'9 57'9 44-3 14'5 Norra Sverige. . . . . . . . . . . . . . . 52-7 43-8 10'6 46-6 414 353 529 48-25 24-0 69'4 63'2 11'5 70-4 59-8 712

Hela riket 35'0 29-1 25-5 38%? 31-1 25-9 44-4 37-0 290 58-23 49'5 41-2 54'3 42-3 36'9

55'1 57-4 36-0 36-9 34'0 33-6 56-4 48-7 36”! 36-8 25-9 22-6 53-4 430 468 41-7 44'6 39'9 47-1 338-0 47-8 44%. 45-9 36-4 637 584 491"! 47-9 494 446 34-1 31-3 28-8 12-2 38"! 35-1 35-0 31-7 16-9 39-4 37%)

mAh—Juha _ _u____.__—__

Tab. 23. Arbetslöshetens omfattning, vid olika medlemstid, inom olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1930—1934. Målareförbundet.

1931 1932 1933

Årlig arbetslöshetsprocent för medlemmar med en medlemstid av

20 år 20 år

5—19 och Ergin". 5—19 och är där— - 5 är ' år där- över över

20 år . 20 är och gång; 5—19 och lång; där- år där- över 5 är över 5 är

Särskilda städer.

Stockholm............. Göteborg. . . .. Malmö....... Norrköping. .. Hälsingborg. . Borås........ Gävle........ Örebro. . . . ..

Landet i övrigt.

Östra Sverige. . . . . . . . . Småland och öarna. . .. Södra Sverige. . . . . . . . . Västra Sverige. . . . .. Norra Sverige. . . . . . . ..

Hela riket

Tab. 24. Arbetslöshetens omfattning, vid olika medlemstid, inom olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1929—1934. Elektriska arbetareförbundet.

1930 1931 1932 1933

Årlig arbetslöshetsprocent för medlemmar med en medlemstid av

. 20 år . 20 år 20 år 20 år mind-5_19 och mind-

mind- re än " re än 5—19 och 5—19 och 5—19 och år dar-

är där— är där— ” än är där- 5 är över 5 är över över 5 är över

Särskilda städer.

Stockholm. . . . . . Göteborg. . . . Malmö. . . . . . Norrköping. . . . Hälsingborg. . . Borås......... Gävle. . . . . . Örebro........

Landet i övrigt.

Östra Sverige. . . . . . . Småland och öarna.. Södra Sverige. . . . . .. .. Västra Sverige. . . . . . . . Norra Sverige. . . . . . . . . . .

Hela riket

I&I—(?QCCFIPCDW QMHMGNMD HQ

notan?—www NCOGCDGDNBN roh—”mötena; H H

NHNWl—NHW

lemstidsgrupp omfattar ett relativt stort antal arbetare med en medlemstid av 20—24 år, inom vilken tid den av den stigande genomsnittsåldern be- tingade ökningen av arbetslöshetsrisken ännu ej gjort sig gällande.

Skiljaktigheterna i arbetslöshetens omfattning inom de olika medlemstids- grupperna äro påfallande jämna inom murare- samt byggnadsträarbetare- förbundet fram till 1932. Nämnda år framträder inom murareförbun- det en mera utpräglad skillnad i arbetslöshetens omfattning mellan den äldsta och övriga medlemstidsgrupper samt inom byggnadsträarbetareför- bundet mellan den yngsta och övriga grupper. Det visar sig nämligen, att den ökade arbetslösheten 1932 inom murareförbundet har relativt starkare drabbat den yngsta medlemstidsgruppen och mellangruppen men inom bygg- nadsträarbetareförbundet mellangruppen och den äldsta medlemstidsgrup- pen. Verkningarna av konflikten 1933 ha inom de båda nämnda förbunden väsentligen kommit till synes inom mellangruppen och den äldsta medlems- tidsgruppen, vilka uppvisa den starkast minskade arbetslösheten. Svårig- heterna att vinna återanställning framträda 1934 inom murareförbundet star- kast för den äldsta medlemstidsgruppen, inom byggnadsträarbetareförbundet för mellangruppen. Minskad omfattning visar blott arbetslösheten för de yngsta medlemsåldrarna. En väsentligen likartad utveckling med den inom byggnadsträarbetareförbundet påvisade företer arbetslösheten i olika med- lemstidsgrupper inom grov- och fabriksarbetareförbundet 1929—1934. Inom målareförbundet samt i än högre grad inom elektriska arbetareförbundet är arbetslöshetens omfattning inom medlemsåldrarna över 19 är påfallande liten i jämförelse med vad fallet är i övriga förbund. Den påtagligt låga ar- betslöshetsprocenten inom den äldsta medlemstidsgruppen inom det sist- nämnda förbundet måste emellertid tillmätas mindre betydelse till följd av det ringa antalet undersökta medlemmar inom denna grupp. Även inom målareförbundet är emellertid det undersökta medlemsklientelet jämförelse- vis starkt samlat till de yngre medlemsåldrarna. Enär ett likartat förhål- lande är att konstatera även beträffande respektive förbundsmedlemmars fördelning på olika levnadsåldrar, torde den för målare och elektriker ob- serverade minskningen av arbetslösheten inom den högsta medlemstidsgrup- pen i själva verket antyda en lägre arbetslöshetsrisk för ifrågavarande med— lemmar med lång medlemstid.

Den utveckling de olika medlemstidsgrupperna med hänsyn till arbets— löshetens omfattning förete under de undersökta åren är i allt väsentligt analog med den utveckling de tre huvudgrupperna av levnadsåldrar i sådant hänseende undergått inom motsvarande förbund och år, ehuru, såsom man kan vänta sig, starkare prononcerad i fråga om medlemstidsgrupperna. Kris- arbetslösheten förorsakar sålunda likartade förskjutningar i arbetslöshets- procenten inom motsvarande grupper av respektive fördelningar.

I de olika delarna av landet samt i de särskilt redovisade städerna förete inom resp. förbund de olika medlemstidsgrupperna i allmänhet liksom för riket i dess helhet en avtagande arbetslöshet vid stigande medlemsålder

under samtliga de år, undersökningen avser. Undantagsvis kan dock i vissa särskilda städer och landsdelar en relativt sett ungefärligen lika stark eller rent av mera omfattande arbetslöshet konstateras i de högre medlemsåldrarna eller eljest vissa förskjutningar i arbetslöshetens relativa omfattning inom olika medlemstidsgrupper i förhållande till motsvarande rikssiffror inom förbundet iakttagas. Det bör emellertid hållas i minnet, att dessa avvikelser i samtliga fall kunna vara av rent tillfällig karaktär. Arbetslösheten bland organiserade murare i Stockholm under år 1930 företer jämförelsevis obe- tydliga skiljaktigheter inom de tre medlemstidsgrupperna. Hårdast drabbade av arbetslöshet voro här medlemsåldrarna över 19 år samt därnäst 5—19 år. Starkaste ökning utvisar 1932 medlemstidsgruppen 5 19 år, medan 1934 arbetslösheten har sin största omfattning i medlemstidsåldrarna över 19 är. I Göteborg var däremot arbetslösheten bland organiserade murare med längre medlemstid än 19 år av jämförelsevis ringa omfattning 1930. Starkast drabbade arbetslösheten 1931 och 1932 medlemstidsgrupperna 5—19 år samt över 19 år. Arbetslöshetsprocenten ökade sålunda för angivna grupper från 16'4 resp. 122 år 1930 till 27'1 resp. 21'8 år 1932. Även i Malmö var arbets- lösheten 1930 av jämförelsevis mindre omfattning bland organiserade murare med en längre medlemstid än 19 år. Påfallande stark var emellertid ökningen i arbetslöshetens omfattning inom dessa medlemsåldrar 1931 och även 1932. Sistnämnda år drabbades såväl dessa medlemsåldrar som den yngsta med- lemstidsgruppen relativt hårdast av den ökade arbetslösheten. Anmärknings- värt låg var 1930 arbetslöshetsprocenten i Småland och öarna för organi- serade murare med en medlemstid av 5—19 år, men undergick 1931 en av- sevärd ökning eller från 8'7 % till 22'8 %, medan inom den yngsta medlems— tidsgruppen arbetslösheten samtidigt ökade från 17'2 % till 25'7 %.

Vad byggnadsträarbetareförbundet angår, voro av dess undersökta med- lemsklientel i Stockholm 1930, 1931 och 1934 medlemsåldrarna under 5 år samt 5—19 år ungefärligen lika hårt drabbade av arbetslöshet. Relativt störst var ökningen i arbetslöshetens omfattning under dessa år i medlems- åldrarna 5—19 samt över 19 år. Den anmärkningsvärt låga arbetslöshets— procenten för den äldsta medlemstidsgruppen organiserade byggnadsträarbe- tare i Göteborg och Norrköping får ses i sammanhang med det jämförelsevis ringa antal medlemmar, som tillhörde angivna medlemsålder.

I fråga om de organiserade målarna var 1930 arbetslösheten i Stockholm ungefärligen lika omfattande i medlemsåldrarna under 5 år som vid en medlemstid av 5—19 år. Starkast ökade arbetslösheten i de sistnämnda medlemsåldrarna. Även i Borås var i de nämnda båda medlemstidsgrup- perna arbetslösheten av lika omfattning 1930 och 1931, medan 1932 och 1934, då arbetslösheten bland de organiserade måleriarbetarna i Borås mins- kade i omfattning, företrädesvis de yngsta medlemsåldrarna berördes härav. En relativt starkare stegrad arbetslöshet för medlemsåldrarna 5—19 år fram- träder även 1931 och 1932 i_Göteborg, Gävle och Örebro samt i Småland och öarna ävensom i norra Sverige.

KAP. IV.

Arbetslöshetsperioder och arbetslöshetsfrekvens. A. Arbetslöshetsperiodernas antal och varaktighet inom olika fackförbund.

De sakkunniga ha för en närmare utredning av arbetslöshetens karaktär gjort det genomsnittliga antalet arbetslöshetsperio- der p er är 5 m e dlem under vart och ett av de undersökta åren till föremål för undersökning. Härvid har materialet grupperats på de 43 olika områden, som angivas i tab. I i tabellbilagan, samt inom varje sålunda sär- skilt område efter medlemmarnas ålder med iakttagande av förut angiven åldersfördelning i femårsintervaller. Då ej utan betydande kostnader mer ingående undersökningar kunnat verkställas beträffande arbetslöshetsfrek- vens och medlemmarnas fördelning efter arbetslöshetstid, har något tabell- material i detta hänseende ej frambragts genom de sakkunnigas försorg. Emellertid har inom socialstyrelsen verkställts en utredning på grundval av det av de sakkunniga upprättade primärmaterialet beträffande arbets— lösheten inom m u r a r e f ö r b u n d e t. Vid denna utredning ha beräknats vissa frekvenstal och fördelningar, som äro ägnade att närmare belysa ar- betslöshetens karaktär i ovan berört avseende. Efter hemställan av de sak- kunniga har hos socialstyrelsen verkställts en sammanfattning av de resultat, som de sakkunniga funnit av betydelse för förevarande utredning. I det föl- jande redogöres först för det genom de sakkunnigas försorg frambragta ma— terialet beträffande genomsnittliga antalet arbetslöshetsperioder per årsmed- lem och därefter för de resultat, som kunnat härledas ur den ovan omför- mälda, inom socialstyrelsen verkställda undersökningen. Det resultat, som i berört hänseende härletts ur den sistnämnda undersökningen, torde i viss utsträckning kunna betraktas såsom representativt för samtliga byggnads- fack. Visserligen har man härvid att observera säsongvariationens olika styrka och den årliga arbetslöshetens i någon mån skiljaktiga omfattning inom de olika facken, men dessa förhållanden utesluta ej, att de på grund- val av arbetslösheten inom murareförbundet erhållna resultaten med av ovan omnämnda omständigheter förorsakade jämkningar böra äga giltighet.

Arbetslöshetsperioderna samla sig i största utsträckning under den del av arbetsåret, som infaller under tiden november—april månader. Av förelig-

Tab. 25. Antal arbetslöshetsperioder per år och årsmedlem inom

Antal arbetslöshets-

Murareförbundet Byggnadsträarb.-förb undet

1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933 1934

Särskilda städer. Stockholm ................... 2-7 2-9 1 3-9 1-7 4-1 2—1 2-5 2-8 3-6 1-4 3-1 2 Göteborg .................... 2-5 3-0 3-4 1-3 3-6 1-5 1-8 2-2 2-6 1-7 2-3 3 Malmö ...................... 1-8 3-0 3-5 1-2 1-5 2-0 1-8 2-3 2-7 1-5 1-7 4 Norrköping .................. 3-4 3-4 3-6 1-3 2-5 1-7 2—1 2-0 2-5 2-1 2-3 5 Hälsingborg ................. 3-0 3-3 3-5 1-3 3-0 1-9 1-8 2-3 2-6 1-8 2-4 6 Borås ....................... 0-8 2-9 2—9 1-2 2-2 1—5 1-7 2-1 2-2 1-7 2-1 7 Gävle ....................... 2-7 3-1 3-5 1-9 2-9 2-7 2-7 32 2-8 2-9 3-1 8 Örebro ...................... 4-4 4-7 5-1 1-5 3-8 2-0 2-2 2-6 3-0 1-1 2-1

Landet i övrigt.

9 Östra Sverige ................ 3-5 3-8 3-9 22 3-2 2-3 2-4 2-8 2-9 2-7 2-6 10 Småland och öarna .......... 1-9 243 3-0 2-5 3-0 1-9 2-3 2-7 2-9 2-8 2-9 11 Södra Sverige ................ 2-6 2-9 3-2 2-2 2-6 2-2 2—3 2-5 2-6 2-8 2-8 12 Västra Sverige ............... 28 3-1 3-5 3-0 2-9 2-0 2-2 2-6 2-9 2-7 2-7 13 Norra Sverige ............... 3-3 3-6 3-5 2-7 3-5 23 2-4 2-9 28 2-7 3-0 14 Hela riket 2-7 3-1 3-6 2-0 3-1 2-1 23 2-6 3-0 2-2 2-8

gande primärmaterial, som bland annat omfattar uppgifter om antalet ar- betslöshetsveckor under årets olika'månader, framgår emellertid, att arbets- löshetsförhållandena i de enskilda fallen äro synnerligen varierande. Ehuru sålunda arbetslöshetsperiodernas fördelning i viss utsträckning befinnes sä- songbunden, har man dock att räkna med avsevärda individuella skiljaktig- heter i detta hänseende.

Det av utredningen frambragta tabellmaterialet omfattar, som förut an— tytts, uppgifter beträffande antalet särskilda arbetslöshetstider under vart och ett av åren 1929—1934, beräknat i genomsnitt per årsmedlem, med för- delning på de särskilda lokalområdena och åldersgrupperna. Av skäl som i kap. I anförts, saknas uppgifter beträffande målareförbundet, med undan- tag av avdelningen i Stockholm, och ha uppgifter för 1929 beträffande ar- betslösheten inom murareförbundet ej ansetts böra medtagas. Samma för- hållande gäller även beträffande målareförbundets stockholmsavdelning.

I överensstämmelse med vad som skett vid undersökningen av den årliga arbetslöshetsprocenten och med den i sammanhang därmed givna motive- ringen har antalet särskilda områden begränsats till de åtta största städerna och fem särskilda områden av landet i övrigt. I tab. 25 har angivits det ge- nomsnittliga antalet särskilda arbetslöshetstider per årsmedlem inom de olika förbunden inom varje särskilt område för vart och ett av åren 1929—1934 och i tab. 26 det genomsnittliga antalet arbetslöshetsveckor för varje sär- skild arbetslöshetstid. Uppgifter beträffande antalet särskilda arbetslöshets- tider under vart och ett av undersökningsåren per årsmedlem räknat inom

olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis, 1329—1934.

perioder per år och årsmedleminom 'Grov- o. fabriksarb.-förbundet Målareförbundet Elektriska arbetareförbundet 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1930 1931 1932 1933 1934 1929 1930 1931 1932 1933 1934 3-3 3-5 3-5 3-3 2-6 3-4 2-6 2-9 3-3 2—9 3-5 0-7 0-8 1-0 1-4 1-9 2-0 1 2-6 2-7 31 3-4 2-6 3-2 - - - - - 0'4 0-6 0-9 13 1-0 1-1 2 4-1 3—9 4-4 4-2 32 3-4 1'0 1-2 1-3 2-2 2'2 1-3 3 3-9 3-9 4-1 3-5 2-7 3-8 0-3 04 0-4 1-1 2-2 1-2 4 3-9 3-5 3-2 3-3 2-8 39 0—9 0-9 1-2 1-3 2-2 1-4 5 3-1 3-5 3-5 3-6 2-7 2-9 0-2 0-4 1-4 1-5 3-3 1-5 6 4-4 4-6 4-5 3-8 4—1 4-4 0-6 1-3 1-0 1-4 2-1 1-5 7 37 3'5 4-7 5—1 3'8 4-0 1'4 08 1-1 1-4 1-6 1'7 8 4-3 44 4'4 4-3 3—9 4-5 1-2 1-3 1-3 1-6 2-5 1-7 9 3-5 3-6 3-7 4-0 4—0 4-0 1'6 1-4 2-0 2-3 2'8 1-8 10 4-2 4-3 4-1 40 3'6 3-8 1-6 1'8 1-9 2-7 2-5 1-9 11 3-8 38 4-0 4 2 4 1 4-2 1-1 0-9 1-3 2-0 2—3 1-8 12 4—2 4-0 3-9 3-4 3-3 4-1 1-3 1-4 1-6 1'9 2-6 2-3 13 3-6 3—7 3-8 3-7 3-2 3-7 0—9 1-0 1-2 1-7 2-1 1-8 14

olika åldersgrupper återgivas i tab. 27. Motsvarande genomsnittliga antal arbetslöshetsveckor per särskild arbetslöshetstid meddelas i tab. 28.

Innan de sålunda erhållna uppgifterna göras till föremål för undersökning, torde emellertid några kommentarer till den metod, som vid uppgifternas utarbetande tillämpats vid beräkningen av det årliga antalet arbetslöshets- perioder, vara erforderliga. Såsom å annat ställe omnämnts, har utredningens primärmaterial upprättats på grundval av de i förbundsmatriklarna före- fintliga uppgifterna om fristämplade veckor på grund av arbetslöshet. För- bundets matriklar lämna i detta hänseende uppgift beträffande varje sär- skild vecka under året. De uppgifter beträffande antalet arbetslöshetsperio- der under ett visst år, som överförts till utredningens primärkort, ha angivit det antal särskilda arbetslöshetstider, som förekommit under året i fråga. Vid detta beräkningssätt ha de arbetslöshetsfall, som oavbrutet sträcka sig över mer än ett år, kommit att räknas såsom en särskild arbetslöshetsperiod under vart och ett av de år, som berörts av ifrågavarande arbetslöshetsfall. Dylika arbetslöshetsfall komma alltid att föranleda vissa inkonsekvenser vid be- slämningen av antalet arbetslöshetsperioder under ett visst är. Den systema- tiska överskattning av periodantalet, som den tillämpade metoden otvivel- aktigt medför, bör på ett eller annat sätt elimineras. Ett ofta förekommande tillvägagångssätt att beräkna antalet arbetslöshetsperioder under ett år är att bestämma detsamma såsom antalet under året påbörjade arbets- löshetsfall. Under förutsättning att arbetslöshetsförhållandena år från år

Tab. 26. Antal arbetslöshetsveckor per arbetslöshetsperiod inom

Antal arbetslöshets-

Område Murareförbundet Byggnadsträarb.-förbundet

1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933 1934

Särskilda städer.

1 Stockholm ................... 3-4 3-7 4-2 5-7 4-3 4-0 4-1 4-8 5-8 6-5 6-3 2 Göteborg .................... 3-0 3-1 3-8 4-7 2-4 4-7 5-0 5-1 7-1 6-5 5-2 3 Malmö ...................... 3-6 3-8 56 6-2 2-9 4-9 4-2 5-1 7-3 7-8 4-0 4 Norrköping .................. 3-8 3-1 4-7 7-5 3-7 4-9 5-3 5-6 7-0 8-7 6-2 5 Hälsingborg ................. 3-7 4-6 5-5 6-5 3-1 5-5 5-4 7-3 7-6 7-5 5-1 6 Borås ....................... 6-0 5-8 7-7 7-7 4-7 6-2 7-7 8-5 10-0 78 6-6 7 Gävle ....................... 3-6 3-8 8-2 5—8 4-5 6-9 5-4 5-7 9-3 5-7 5-5 8 Örebro ..................... 3-4 4-0 5-5 6—5 4-4 4-9 5-3 6-3 7-4 7-4 5.1

Landet i övrigt.

9 Östra Sverige ................ 3-9 4-9 7-1 10-9 7-5 6-2 6-2 6-8 87 8-4 6-4 10 Småland och öarna .......... 4-0 4-9 12-9 14-1 8-1 6-2 5-5 6-0 7-4 7-4 6-1 11 Södra Sverige ................ 4-8 5-7 7-7 7-7 4-6 8-0 7-2 7-7 10-0 9-1 6-5 12 Västra Sverige ............... 3-4 4-8 3-0 3-3 2-7 6-2 5-6 6-7 8-7 9—5 7-2 13 Norra Sverige ............... 4-4 5-1 6-3 5-7 3-8 7-3 6-8 7-7 11-1 11-4 9-0 14 Hela riket 38 4-4 5-7 98 4-3 5-7 5-5 6-3 8-1 8-7 98

äro någorlunda likartade, erhålles uppenbarligen vid detta beräkningssätt ett fullt riktigt beräknat antal arbetslöshetsperioder. Om arbetslösheten till- tager under en följd av år, blir antalet arbetslöshetsperioder per år räknat dock något överskattat och i motsatta fallet, om arbetslösheten avtager, något underskattat. Om emellertid arbetslöshetsförhållandena ej varit underkas- tade väsentliga förändringar, torde avvikelserna vara utan betydelse. Då därjämte en tillräckligt noggrann approximativ metod förefunnits att på grundval av de i tab. 25 angivna uppgifterna beräkna antalet påbörjade ar- betslöshetsperioder per år, har en omräkning i förevarande hänseende före- tagits. Metoden i fråga går ut på att antalet arbetslöshetsfall, som oavbrutet pågått över årsskiftet vid undersökningsårets ingång och som sålunda vid uträkningen av uppgifterna i tab. 25 och 27 dubbelräknats, satts lika med medelvärdet av arbetslöshetsprocenten under de två månader, som omfatta årsskiftet i fråga, gånger antalet årsmedlemmar. Då arbetslösheten under åren 1929—1933 genomgående varit tilltagande, torde på ovannämnt sätt beräknat antal påbörjade perioder snarare vara över- än underskattat för dessa år.

Omräkningen i fråga förutsätter tydligen, att de månatliga arbets- löshetsprocenterna beräknats. Uppgifter i detta hänseende föreligga ej för medlemmar i olika åldersgrupper. I tab. 27 förekommande uppgifter ha sålunda ej kunnat på angivet sätt omräknas. Några skäl för att skillnaderna mellan de i tabellen angivna uppgifterna och motsvarande omräknade upp- gifter skulle utfalla väsentligt olika inom olika åldrar torde emellertid ej

olika delar av landet samt i vissa städer, förbundsvis. 1929—1934.

veckor per arbetslöshetsperiodinom Grov- o. fabriksarb.—törbundet Målareförbundet Elektriska arbetareförbundet 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1931 1932 1933 1929 1930 1931 1932 1933 1934 4-2 5-0 7-6 7-4 8-7 4-2 4-2 4-8 5-1 5-4 5-5 3-7 5-9 8-0 9-7 7-9 1 5-4 5-1 7-1 8-1 5-9 - - - - - 5-9 5-7 7-6 7-6 11-6 7-0 2 4-2 5-1 7-2 8-0 5-2 6-2 4-8 6-7 6-8 8-2 6-7 3 5—7 5-1 8-1 11-2 6-9 11-0 10-7 7-2 8-0 7-7 7-0 4 6—3 7-7 9-4 11-2 4-9 3.7 4-2 5-3 6-1 6-1 6-0 5 5-1 5-2 5-8 60 4-3 4-2 10-9 5-6 6-1 4'5 4-9 6 4-5 5-6 8-9 6-6 5-7 6—5 4-5 6-3 7-4 6-5 7-7 7 6-6 5-2 5—7 6-3 5—7 6-1 5-6 6-4 6-9 8-5 6-2 8 4-4 4-5 4-9 6—4 6-8 4—9 445 3-0 4-1 5-1 46 4'8 9 5-7 5-2 5-7 6-5 6-3 5-5 4-6 4-6 4-2 48 4-1 4-6 10 6-4 5-8 6-5 7-9 8-0 6-3 5—2 4-5 4-9 5-7 6-9 5-4 11 4-6 5-3 6-2 7-2 6-7 5-1 3-6 3-7 5-1 4-6 5-0 4-5 12 6-3 6-0 7-1 10-4 10—5 7-9 5-1 5-1 5-8 8-1 7-1 6-0 13 4-7 5-0 5-6 7-7 7-9 6-7 5-1 5-6 6-7 7-4 6-4 14

förefinnas. Skillnaden i fråga bestämmes enligt metoden av arbetslöshetens omfattning vid årsskiftena. Den undersökning beträffande säsongarbetslös- heten inom olika åldrar, som företagits beträffande byggnadsarbetare i vissa förbund i Stockholm och Göteborg, för vilken redogörelse lämnas i följande kap. V, antyder dock, att arbetslösheten vid årsskiftet är mera omfattande inom de högre åldrarna än inom övriga åldrar. En omräkning av de i tab. 27 angivna uppgifterna om det genomsnittliga antalet arbetslöshetsperioder per årsmedlem inom olika åldrar skulle sålunda resultera i en mera mar- kerad minskning av ifrågavarande antal inom de högre åldrarna. De ten- denser, som kunna fastställas på grundval av de i ifrågavarande tabell an- givna uppgifterna, böra följaktligen modifieras i detta hänseende. Uppgifter beträffande antalet arbetslöshetsperioder 1929 ha givetvis ej kunnat beräknas på ovan angivet sätt.

Antalet arbetslöshetsperioder per årsmedlem och antalet arbetslöshetsveckor per arbetslöshetsperiod i genomsnitt, då antalet perioder enligt ovan angivet tillvägagångssätt beräknats såsom antalet under året påbörjade arbetslöshets- fall, angives för vart och ett av åren 1930—1934 i tab. 29. Jämförda med motsvarande uppgifter i tab. 25 befinnas skillnaderna utfalla större, ju mera utpräglad säsongvariation arbetslösheten företer. Skillnaden i fråga varierar mellan 3—30 procent, vilka värden observeras inom murareförbundet för 1934 resp. 1933. I allmänhet belöper densamma sig till mellan 10—15 procent.

För att belysa skillnaden mellan antalet arbetslöshetsperioder, beräknat enligt de båda förut angivna tillvägagångssätten, inom olika områden har en

. S ... e

.u & n k vu 0 m 0 .m m e & e m 5 ul oa & 0 .m & P

” _.u .m r G 0. s t e h S

PO.. S t 0 .b

7. 2 & T

grupper, förbundsvis, 1929—1934.

Antal arbetslöshetsperioder per år och årsmedlem, med fördelning

efter levnadsålder

liga

ar-

över åldrar

år

år

år

år

år

år

20 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 0.d årårår årår Mindre 20— 25— 30— 35— 40— 45— 50— 55.— 60— 65— 70 år Samt-

an

Fackförbund och år

Murareförbundet.

1929............ 1930............ 1931............ 1932............ 1933............ 1934............

Byggnadsträarbeta-

relörbundet.

Grov- och fabriksar- betaretörbundet. 1929............ 1930............ 1931............ 1932............ 1933............ 1934............

Målareförbundet (av— delningen i Sthlm). 1929............ 1930............ 1931............ 1932..... 1933............ 1934............

Elektriska arbetare-

förbundet.

Samtliga förbund.

1929............ 1930 1931

(Exklusive målare)

1932 1933 1934

Tab. 28. Antal arbetslöshetsveckor per arbetslöshetsperiod inom olika åldersgrupper, förbundsvis, 1929—1934.

Antal arbetslöshetsveckor per arbetslöshetsperiod för medlemmar, med fördelning efter levnadsålder Fackförbund och år Mindre 20— 25— 30— 35— 40— 45— 50— 55— 60— 65— 70 år Samt- än 20 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 0. där- liga år är är är år är är är år är är över åldrar Murareförbundet. 1929 ............ - - - - - - - - - - - 1930 ............ 3-8 44 3-9 3-7 3-4 3-2 3 3 3-6 4-0 4 3 5-6 7-7 3-8 1931 ............ 4-1 4-8 4-5 4-3 4-3 3-7 3 9 4-3 4-5 5 1 5-7 7-3 4-4 ' 1932 ............ 5-1 6-1 5-8 5-9 5-4 4-9 5 1 5 3 5-8 6 3 7-1 9-0 5-7 1933 ............ 6-6 7-4 7-3 6-8 6-9 5-9 6 2 6 3 7-0 7 3 8-7 10-3 6-8 1934 ............ 3-6 4-1 3-8 4-1 4-1 4-1 4 1 4 0 4-4 4 9 6-1 8-2 4-3 Byggnadsträarbeta- reförbundet. 1929 ............ 6-0 6-0 5-7 5-7 5-4 5-2 5-3 5-4 5-8 7-2 8-2 12-8 5-7 1930 ............ 5-3 6-0 5-4 5-3 5-0 5-3 5-2 5-2 5-5 7—0 7-9 12-5 5-5 1931 ............ 6-8 6-8 64 6-0 5-7 5-8 5-9 6-2 6-5 7-7 9-1 13-4 6-3 1932 ............ 8'8 9—4 6-7 8-1 7-7 7-5 8—0 8-0 8-7 9-5 12-6 18-1 8-1 1933 ............ 7-6 9-3 9-1 8-8 8-3 8-1 8-4 8-1 9-3 9-7 11-5 15—3 8-7 1934 ............ 5-9 6-6 6-6 6-3 6-3 6-1 6-4 6-7 7-5 8-2 10-3 15-5 6-8 Grov- oeh fabriksar- hetareiörbundet. 1929 ............ 4-8 52 4-5 4-4 4-3 4—3 4-4 4-6 4-9 5-9 7-8 10-9 4-7 1930 ............ 5-7 5-7 5-1 4-5 4-5 4-5 4-6 4-7 5-1 6-1 8-2 12-2 5-0 1931 ............ 6-6 6-7 5-9 5-2 5-1 5-0 5-3 5-5 5-6 6-9 8-0 13-4 5-6 1932 ............ 8-5 9—4 8-3 7-7 7-0 6-9 6-8 7-0 7-3 8 3 10-9 15-4 7-7 1933 ............ 6-9 9-8 8-5 7-7 7-0 7-1 7-1 7-4 7-8 9-2 12-8 15-7 7-9 1934 ............ 4-9 7-1 6-7 6-2 6-2 6-3 6-6 6-4 7-3 8-8 12-0 19-2 6—7 Målareförbundet (av- delningen i Sthlm). 1929 ............ - - - - - » - - - - — - 1930 ............ 4-2 4-4 4-1 4-0 4-1 4-1 3-8 4-4 4-4 7-5 6-0 8-4 4-2 1931 ............ 543 4-1 .4-3 4-2 3-9 4-0 4-0 4-5 4-8 5-6 6-6 5-2 4-2 1932 ............ 4-8 5-1 4-9 4-5 4-5 4—5 4-5 5-2 5-2 6-4 6-9 7-8 4-8 1933 ............ 5-1 5-5 5-4 5-0 48 4-8 4-7 4-9 5-3 6-2 6-2 9-1 5-1 1934 ............ 5-0 5-6 5-3 5-1 5-3 4-9 5-1 54 6-2 7-9 7-0 11-0 5-4 Elektriska arbetare- förbundet. 1929 ............ 5-7 5-8 5-2 4-3 3-9 4-9 6-5 5-8 14»1 13-2 5 0 21-8 5-1 1930 ............ 5-9 5-7 4-2 3-3 3-7 3-3 4-9 5-0 7-8 7-7 1-0 19-6 4-4 1931 ............ 7-6 6-9 5-8 4-5 4-1 4-4 5-7 6-4 9-1 10-5 31-6 23-0 5—6 1932 ............ 7-5 8-9 7-2 5-4 5-1 5-6 6-8 7-6 9-0 7-2 17-2 41-7 6-7 1933 ............ 9-9 9-2 8-3 6-4 5-9 5-9 7-4 8-5 11-4 10? 11-5 52-0 7—4 1934 ............ 5-9 7-0 7-2 5-5 5-3 5-7 6-5 7-7 9-6 14-6 11 7 46-0 6-4 Samtliga förbund. 1929 ............ - - — - - — - - - - - - - 1930 5-3 5-6 5-0 4-6 4-5 4-5 4-5 4-6 5-1 6—0 7-4 11-0 4-9 1931 (Exklusive 6-2 6-5 5-9 5-3 5-2 5-1 5-2 5—5 5-7 6-8 7-7 11-5 5—6 1932 ål 7-6 8-8 7-4 7-5 7-0 6-8 6-8 7-0 7-5 8-3 10-3 14-1 7-5 1933 "* are) 7-5 9-3 8-5 7-s 7-3 7-2 7-4 7-4 8-2 9-1 11-3 14-3 en 1934 . . . . . . .

Tab. 29. Omräknat antal arbetslöshetsperioder och genomsnittligt antal arbetslös- hetsveckor per arbetslöshetsperiod, förbundsvis, 1930—1934.

. . Genomsnittligt Genomsnittligt Siggi?; 121115; antal påbörjade antal arbetslös- Fackförbund och år hetsveckor er arbetslöshets- hetsveckor per års m e dl enl: perioder per arbets] öshets- . årsmedlem period

Murareförbundet.

1930 .............................. 2- 4 4- 2 1931 .............................. 1 3- 7 2- 7 5- 2 1 932 .............................. 20- 3 3- 1 6- 6 1933 .............................. 13- 4 1 - 4 9 - 7 1 934 .............................. 3- 0 4- 6 Byggnadsträarbetareiörbundet.

1930 .............................. 12- 5 2- 0 6- 4 1 931 .............................. 16- 6 2- 2 7- 7 1932 .............................. 24- 0 2- 5 9- 8 1933 .............................. 19-3 1-6 11—8 1 934 .............................. 1 8- 7 2- 5 7 - 6 Grov- och fabriksarbetareförbundet.

1930 .............................. 18- 5 3- 2 5- 8 1 931 .............................. 21 - 4 3- 3 6- 5 1 932 .............................. 28- 4 3- 2 9- 0 1 933 .............................. 250 2- 5 9-8 1 934 .............................. 25-2 3- 0 8- 4 Målareförbundet (avdelningen i Sthlm).

1930 .............................. 13- 7 2- 3 6-0 1931 .............................. 15-3 2— 5 6- 1 1932 .............................. 18- 8 2- 9 6- 5 1 933 .............................. 18-9 2- 4 7 - 9 1934 .............................. 17 - 6 3- 0 5- 9 Elektriska arbetareförbundet.

1930 .............................. 4-4 0-9 4 - 9 1931 .............................. 6- 9 1- 1 6 - 4 1932 .............................. 1 1 - 3 1 - 5 7 - 5 1933 .............................. 15- 7 1 - 8 8- 6 1934 .............................. 1 1 -2 1 — 5 7- 7

omräkning enligt ovannämnd metod verkställts av uppgifterna i tab. 25 och 26 för byggnadsträarbetareförbundet och elektriska arbetareförbundet för 1930 och 1932. Resultatet av denna omräkning redovisas i tab. 30. De om- räknade uppgifterna förete i stort sett samma variationer som de i tab. 25 angivna. Variationerna torde dock vara något mindre framträdande i de förra än i de senare uppgifterna. Samma förhållande konstateras även be- träffande uppgifterna i tab. 29 jämförda med motsvarande uppgifter för hela riket i tab. 25.

I stort sett förete de i tab. 25 och 26 angivna värdena samma skiljaktig- heter inbördes, vilka förut kunnat konstateras beträffande arbetslöshetens

Tab. 30. Omräknat antal arbetslöshetsperioder och genomsnittligt antal arbetslös- hetsveckor per arbetslöshetsperiod för medlemmar av byggnadsträarbetare- och elektriska arbetareförbunden.

Byggnadsträarhetare- Elektriska arbetare- förbundet förbundet

1930 1932 1930 1932

Antal Genom Antal Genom- Antal Genom- Antal Genom- Område påbör- snittligt påbör- snittligt påbör- snittligt påbör— snittligt jade ar- antal jade ar- antal jade ar— antal jade ar- antal betslös- arbets- betslös- arbets- betslös- arbets- betslös- arbets- hets— löshets- hets— löshets- hets- löshets- hets- löshets- perioder veckor perioder veckor perioder veckor perioder veckor per års- per per ärs- per per års- per per års- per medlem period medlem period medlem period medlem period

Särskilda städer.

Stockholm ............. 2-3 4-5 3-2 6-6 0-7 4-0 1-3 && Göteborg .............. 1-6 5-8 2-2 8-2 0-5 6-3 1-1 8-7 Malmö ................ 1-5 5-0 2-3 8-8 1-1 5-5 1-9 7-7 Norrköping ............ 1-8 62 2-1 8-4 0-3 13-0 1-0 8-9 Hälsingborg ............ 1-5 6-4 2-2 9-1 0-8 4-8 1-2 6-8 Borås ................. 1-4 94 1-7 13-0 0-4 11-8 1-3 6-8 Gävle .......... . ...... 2-3 6-4 2-2 12-1 1-1 5-1 1-2 8-8 örebro ................ 1-9 6-2 2-5 9-0 0.7 6-6 1-3 7-5 Landet i övrigt.

Östra Sverige .......... 2-0 7-5 2—3 11-0 1-2 3-4 1-4 5-7 Småland och öarna .... 2-0 6-4 2-3 9-2 1-3 5-1 2-1 53 Södra Sverige .......... 1-8 9-3 2-0 13-2 1-6 5-0 2-4 6-3 Västra Sverige ......... 1-8 6-8 2-3 11-0 0-8 4-2 1-8 5-0 Norra Sverige .......... 2-0 8-3 2-1 14-8 1-2 5-8 1-6 9-4

Hela riket 2-0 64 2-5 9-8 0-9 4—9 1-5 7-5

årliga omfattning. Variationerna i antalet arbetslöshetsperioder äro obetingat mindre än motsvarande variationer i antalet arbetslöshetsveckor per arbets- löshetsperiod. Denna omständighet skulle framträda ännu mera markerat, om antalet arbetslöshetsperioder beräknats såsom under respektive år på- börjat antal arbetslöshetsfall. Konfliktåret 1933 utmärkes i förevarande hän- seende av ett avsevärt mindre antal arbetslöshetsperioder än övriga är, under det att arbetslöshetsfallen synas ha avsevärt förlängts. Beträffande ytter- ligare kommentarer hänvisas till vad som i motsvarande fall anförts beträf- fande den årliga arbetslöshetsprocenten.

Det genomsnittliga antalet arbetslöshetsperioder inom olika åldrar angives, såsom förut nämnts, i tab. 27. Uppgifterna avse antalet särskilda arbets- löshetstider under varje undersökt år. Motsvarande genomsnittliga antal ar— betslöshetsveckor per arbetslöshetsperiod angives i tab. 28. Av uppgifterna i den förstnämnda tabellen framgår, att det genomsnittliga antalet perioder är underkastat endast obetydliga variationer med åldern inom samtliga de undersökta förbunden med undantag av elektriska arbetareförbundet. Inom

sistnämnda förbund synes antalet perioder genomgående avtaga med till- tagande ålder, under det att en minskning av antalet perioder inom övriga förbund endast gör sig gällande inom de översta åldersgrupperna. Förhål- landena i detta hänseende äro likartade inom olika delar av landet, enligt vad en granskning av det i utredningen frambragta tabellmaterialet över uppgifter om genomsnittliga antalet arbetslöshetsperioder för olika ålders- grupper inom de 43 särskilda områdena utvisar. Närmare redovisning av dessa uppgifter torde följaktligen ej erfordras. För att närmare belysa ifrå- gavarande förhållanden beträffande de elektriska arbetarna ha i nedan- stående sammanställning angivna uppgifter beträffande det genomsnittliga antalet arbetslöshetsperioder inom de tre större åldersgrupper, vilka förut omnämnts i kap. 11 och III, beräknats.

Antal arbetslöshetsperioder per år och årsmedlem År inom elektriska arbetareförbundet för åldrar

lägre än 25 år 25—44 år _ 45 år och däröver

1929 ............................ 1930 ............................ 1931 ............................ 1932 ............................ 1933 ............................ 1934 ............................

Tendensen i ifrågavarande avseende under de olika undersökta åren är tydligen densamma.

Enligt vad som framgått av den utredning, för vilken redogjorts i kap. III, var arbetslösheten av relativt störst omfattning inom åldrarna 20—30 år samt inom åldersgruppen över 45 år. I allmänhet visade arbetslösheten ökning för åldrar över 45 år. Såsom ovan framhållits, företer det genom- snittliga antalet arbetslöshetsperioder i stort sett ej annan förändring med åldern än att antalet perioder inom de högsta åldersgrupperna är märkbart lägre än inom övriga grupper. Om antalet arbetslöshetsperioder hade om- räknats såsom antalet under året påbörjade arbetslöshetsfall, skulle enligt den i kap. V lämnade redogörelsen för säsongarbetslöshetens omfattning inom olika åldrar antalet arbetslöshetsperioder i något större omfattning minskas med stigande ålder inom åldrarna över 45 år. Det framgår dock, att den konstaterade variationen i den totala arbetslösheten inom olika åldrar äger sin huvudsakliga motsvarighet i arbetslöshetsperiodernas olika längd inom skilda åldersgrupper. För att närmare belysa dessa förhållanden har i diagram 7 angivits dels det genomsnittliga antalet arbetslöshetsperioder per årsmedlem och dels det genomsnittliga antalet arbetslöshetsveckor per arbetslöshetsperiod under vart och ett av åren 1930—1934, varvid medlem- marna inom samtliga förbund sammanräknats. År 1929 har härvid ej med- tagits till följd av att tillförlitliga siffror beträffande murarna ej kunnat er-

Diagram 7. Antal arbetslöshetsperioder per år och årsmedlem (— - —) samt genomsnittligt antal arbetslöshetsveckor per arbetslöshetsperiod ( ) 1930—1934 inom olika åldrar.

Byggnadsarbetare anslutna till murareförbundet, byggnadsträarbetare- förbundet, grov- och fabriksarbetareförbundet och elektriska

arbetareförbundet. Antal Antal

arbetslöshets- arbetslöshets— perioder veckor

00 65 70 75

hållas. Förhållandena inom vart och ett av de undersökta förbunden synas i sina allmänna drag gestalta sig likartat. De slutsatser, vilka kunna dragas av de uppgifter, som återgivits i diagram 7, äga sålunda motsvarande till- lämpning inom vart och ett av de undersökta förbunden.

Arbetslöshetsförhållandenas beroende av åldern i nu berört hänseende företer uppenbarligen en genomgående regelbundenhet. För åldrar över 45 år ökar arbetslöshetsperioden i längd med stigande ålder, under det att antalet inträffade arbetslöshetsperioder tvärtom avtager. Den inom de högre åldrarna förefintliga mera omfattande arbetslösheten är sålunda ute- slutande en följd av att ett inträffat arbetslöshetsfall inom dessa åldrar i genomsnitt är av längre varaktighet än inom övriga åldrar. Såsom i kap. III framhållits sammanhänger den större arbetslösheten inom de högre åldrarna givetvis med den minskade arbetsförmåga och ökade sjuk- domsrisk, som i allmänhet inträder med hög ålder. Ovan iakttagna förhål- landen torde antyda, att arbetslöshetens ökning inom de högre åldrarna jämväl bör ställas i samband med den minskade rörligheten av arbetskraften inom dessa högre åldersgrupper. Även den i åldrarna 20—30 år konstaterade ökade arbetslösheten synes huvudsakligen bero på genomsnittligt längre ar- betslöshetsperioder inom dessa åldrar.

I samband härmed kan erinras om en av Sir William Beveridge uttalad slutsats beträffande arbetslösheten inom olika yrken (Unemployment, A Problem of Industry, London 1909 och 1931). Denna slutsats torde kunna uttryckas sålunda: den omständigheten, att den årliga arbetslöshetsprocenten inom ett yrke är större än inom ett annat, behöver icke innebära, att arbets- löshetsfallen inom det förra yrket inträffa oftare än i det senare, utan be- tyder snarare, att de arbetslöshetsfall, som inträffa inom det förra yrket, i regel äro mera långvariga än inom det senare. 1926 års arbetslöshetssak- kunniga, som verkställt vissa undersökningar beträffande dessa omständig- heter, ha kunnat konstatera, att satsen i fråga äger giltighet även beträf- fande skilda grupper av icke-yrkesskickliga arbetare (S. 0. U. 1928:9). Det statistiska material, som frambragts i föreliggande utredning, är av syn— nerligt intresse för belysande av dessa förhållanden. I själva verket synes Beveridge”s slutsats gälla endast en av yttringarna av en väsentligt mer gene- rell egenskap hos arbetslösheten, under det att däremot förhållandet mellan arbetslöshetsfallens frekvens och långvarighet kan gestalta sig på ett synner- ligen skiftande sätt inom olika yrken, beroende på speciella omständigheter i varje särskilt fall. De av Beveridge gjorda iakttagelserna torde sålunda för att äga giltighet beträffande arbetslöshetsförhållanden i Sverige inom de nu undersökta yrkesområdena i vissa delar böra omtolkas och slutsatsen givas en mer generell innebörd. I vissa avseenden torde densamma även kunna väsentligt skärpas. Det av utredningens material indicerade resultatet i före- varande hänseende torde kunna sammanfattas i följande slutsats.

En allmän ökning av arbetslösheten av mera varaktig karaktär är i huvud- sak resultatet av en förlängning av arbetslöshetsfallen. Den är endast i ringa grad förorsakad av en ökning av antalet inträffade arbetslöshetsfall. För åldrarna över 45 år är så förhållandet i utpräglad grad, i det att arbetslös- hetsfallens ökade genomsnittliga varaktighet med stigande ålder förorsakar en högre arbetslöshet, trots det att inom nämnda åldrar antalet inträffade arbetslöshetsfall avtager med stigande ålder.

Giltigheten av ovanstående sats inskränker sig ej till endast de typiskt säsongbetonade arbetslöshetsförhållanden, som råda bland byggnadsarbe— tare. De berörda förhållandena torde gestalta sig i stort sett tämligen lik- artat inom de flesta områden av arbetsmarknaden.

B. Arbetslöshetsfrekvens samt de arbetslösas fördelning efter arbetslös- hetens varaktighet och antalet arbetslöshetsperioder inom murareförbundet.

Såsom förut nämnts, har det av de sakkunniga upprättade p rim ä r m a— terialet beträffande arbetslösheten bland murarna blivit föremål för bearbetning inom socialstyrelsen. Vid denna bearbetning, som i första hand åsyftade att frambringa ett sta— tistiskt fundament för den statsunderstödda arbetslöshetsförsäkringens ut- formning för byggnadsarbetare, ha emellertid framkommit vissa resultat be- träffande arbetslöshetsfrekvens och de arbetslösas fördelning med avse- ende å arbetslöshetstidens längd och antalet arbetslöshetsperioder, vilka synts de sakkunniga ägnade att i viktiga avseenden komplettera den utred— ning över arbetslöshetsförhållandena, som verkställts genom de sakkunnigas bearbetning. För de resultat i socialstyrelsens utredning, som i förevarande hänseende synts vara av intresse, lämnas i det följande en kortfattad redo— görelse.

Vid undersökningen i fråga har i första hand särskilts antalet helårsmed- lemmar under vart och ett av de undersökta åren. Nämnda antal samt det totala antalet medlemmar, antalet årsmedlemmar och antalet under respek- tive år tillkomna eller avgångna medlemmar meddelas i nedanstående sam- manställning. Därjämte angives antalet helårsmedlemmar i procent av an- talet årsmedlemmar samt den genomsnittliga medlemstiden för under året tillkomna eller avgångna medlemmar, vilken sistnämnda uppgift låter sig beräkna på grundval av övriga i sammanställningen förekommande upp- gifter.

Omsättningen inom murareförbundet är sålunda av relativt liten omfatt- ning. Antalet helårsmedlemmar utgjorde mellan 94—98 procent av antalet årsmedlemmar. De högsta procenttalen förekomma av tämligen lätt insedda skäl under de år, då en omfattande arbetslöshet rådde. Som synes hava de tillkonma eller avgångna medlemmarna under respektive år haft en med—

Antal undersökta in edlemmar

Antal helårs-

Genomsnittlig medlemstid i vec-

Antal under medlemmar k f.. d . t Antal _ . _ or or an er are År Hela an- Antal helårs- året U"" 1 % " an tillkomna eller talet årsmed— med- komna eller talet åfs' avgångna lemmar lemmar av(glångna medlemmar medlemmar me emmar

1930 ........ 8 599 8 195 7 717 882 942 28-2 1931 ........ 9 091 8 614 8177 914 949 24-9 1932 ........ 9 117 8 827 8 547 570 968 255 1933 ........ 8 949 8 754 8 546 403 97-6 26'8 1934 ........ 9 305 8 874 8 465 840 954 253

lemstid av i genomsnitt mycket nära ett halvt år. Det torde härav tämligen tydligt framgå, att såväl avgång som inträde i allmänhet är förenat med ett mera stadigvarande medlemskap. Under samma år såväl in- som ut- trädda medlemmar torde följaktligen förekomma i endast ytterst ringa om- fattning inom murareförbundet. Det torde emellertid finnas skäl att antaga, .att de i detta avseende konstaterade förhållandena inom murareförbundet sannolikt ej äro representativa för övriga byggnadsfackförbund, utan torde dessa förhållanden inom vissa andra byggnadsfackförbund gestalta sig tämligen annorlunda.

Undersökningen har för övrigt begränsats till att omfatta arbetslöshets- förhållandena bland uteslutande helårsmedlemmar. De omständigheter, som utredningen i fråga syftat att belysa, kunna lämpligen ej bliva föremål för undersökning bland andra än medlemmar med oavbrutet medlemskap under hela undersökningsåret. Det kan i detta sammanhang erinras om att social- styrelsens utredning över arbetslösheten inom fackförbunden under år 1929 ävenledes baserats på uteslutande helårsmedlemmar.1 I förevarande förbund torde de på grundval av helårsmedlemmarnas arbetslöshetsförhållanden er- hållna resultaten vara fullt utslagsgivande för samtliga medlemmar. Det höga procentuella antalet helårsmedlemmar liksom de stabila omsättnings- förhållanden, som antytts av ovan angivna uppgifter beträffande de in- och utträdda medlemmarnas genomsnittliga årliga medlemstid, bekräfta riktig-

Årlig arbetslöshetsprocent

Är för samtliga medlem- för helårsmedlemmar mar enligt de sakkun- enligt socialstyrelsens nigas utredning utredning

1930 ................................... 194 194 1931 ................................... 264 265 1932 ................................... 39-0 38-9 1933 ................................... 257 255 1934 ................................... 261 26.3

1 Arbetslösheten inom fackförbunden etc., av socialstyrelsen, Sveriges officiella statistik 1931.

heten av detta antagande. Till ytterligare belysning av representativiteten må i följande sammanställning angivna uppgifter över den årliga arbets- löshetsprocenten för dels samtliga medlemmar och dels helårsmedlemmar meddelas.

Procenttalen äro som synes i det närmaste lika. Arbetslöshetsförhållandena bland de in- och utträdda medlemmarna torde sålunda praktiskt taget vara desamma som bland helårsmedlemmarna.

Med arbetslöshetsfrekvensen under en viss tidsperiod menas i det följande antalet arbetslösa under tidrymden i fråga uttryckt i procent av det totala antalet undersökta individer under samma tidrymd. Vanligen bru- kar endast arbetslöshetsfrekvensen per år räknat bliva föremål för under— sökning. Då man emellertid såsom i förevarande utredning har att göra med personer, vilkas arbetsförhållanden äro underkastade starka säsongväx- lingar, torde arbetslöshetsfrekvensen böra särskilt undersökas för dels den del av året, då arbetstillgången är rikligast, och dels den övriga del av det- samma, då arbetslöshet mera regelbundet förekommer. Av de undersök— ningar över säsongarbetslösheten, för vilka redogörelse lämnas i kap. V, torde framgå, att ovannämnda delar av året med hänsyn till arbetstillgången lämpligen böra omfatta vardera sex månader. Den ur arbetstillgångens syn— punkt gynnsamma säsongen skulle därvid komma att sträcka sig från och med maj till och med oktober månad, under det att den ur samma synpunkt mindre gynnsamma säsongen skulle komma att omfatta månaderna januari _april samt november och december. De för ovannämnda tidsperioder be- räknade frekvenstalen, avseende de av undersökningen berörda helårsmed- lemmarna i murareförbundet, återgivas i nedanstående sammanställning.

Arbetslöshetsfrekvens

År under månaderna

under månaderna . . under hela året maj—oktober Jaså—Gapa: (i:et-nt

1930 ............................ 88-4 57-4 85-6 1931 ............................ 92-1 67-0 9013 1932 ............................ 93-8 72-2 92-6 1933 ............................ 900 255 89-8 1934 ............................ 93-5 70-1 92?

Såsom till följd av yrkets säsongkaraktär kunnat förväntas, utfalla de årliga procenttalen med relativt höga värden. Omkring 90 procent förefaller vara för yrket karakteristiskt. Siffran är som synes ej underkastad några större variationer under de olika undersökningsåren, vilket givetvis samman- hänger med att under samtliga är det stora flertalet har drabbats av arbets- löshet.

Mellan den årliga arbetslöshetsfrekvensen och den högsta under året före-

kommande månatliga arbetslöshetsprocenten föreligger en avsevärd skillnad. Under år 1930 utgjorde densamma ungefär 50 procent. Under övriga är va- rierade den mellan i runt tal 25—40 procent. Nyss påtalade förhållande är givetvis ett uttryck för de stora individuella skiftningarna i arbetslöshets- hänseende. Det antydes vidare redan härav, att den konstaterade arbetslös- heten i viss utsträckning är att hänföra till medlemmar, som under året varit arbetslösa endast en kortare tid.

Resultaten i nu berört avseende äro givetvis ej giltiga för samtliga bygg- nadsfack. En starkare utpräglad säsongvariation torde åtföljas av en högre årlig arbetslöshetsfrekvens och tvärtom. Då det vid utredningen upprät- tade tabellmaterialet ej möjliggör några direkta slutsatser beträffande dessa förhållanden, kunna skiljaktigheterna mellan de olika facken ej närmare belysas. Enligt en inom socialstyrelsen verkställd undersökning beträffande arbetslöshetsförhållandena inom elektriska arbetareförbundet 1931 och 1932, grundad på material som av förbundet ställts till socialstyrelsens förfogande, befanns emellertid arbetslöshetsfrekvensen uppgå till 445 respektive 551 procent. Dessa procenttal, som hänföra sig till samtliga förbundsmedlemmar, torde endast obetydligt avvika från motsvarande värden för de inom bygg- nadsindustrien sysselsatta elektrikerna. Skillnaderna mellan sistnämnda pro- centtal och de för murare inom byggnadsindustrien förut konstaterade torde sålunda väsentligen vara att betrakta såsom yttringar av olikheter i arbets- löshetsförhållandena inom de båda berörda byggnadsfacken.

Av de i sammanställningen angivna uppgifterna framgår, att arbetslös- hetsfrekvensen under den ur arbetstillgångens synpunkt mindre gynnsamma säsongen praktiskt taget är densamma som för hela året. Antalet av under- sökningen berörda medlemmar med arbetslöshet uteslutande under arbets— säsongen maj—oktober månader är sålunda försvinnande litet. Det högsta antalet, motsvarande 28 procent, observeras för 1930. Arbetslöshetsfrekven- sen under den med hänsyn till arbetstillgången gynnsamma säsongen är, så- som av de i sammanställningen angivna procenttalen framgår, i samtliga fall med undantag för 1933 högre än 50 procent. Den låga siffran för sistnämnda år är givetvis betingad av byggnadskonflikten 1933—1934. Under år med om— fattande arbetslöshet, såsom 1932 och 1934, översteg värdet 70 procent. En betydande risk för arbetslöshet föreligger sålunda även under den ur arbets- tillgångens synpunkt gynnsamma säsongen. I detta sammanhang torde det vara av intresse att konstatera det antal medlemmar, vilka företett arbetslös-

År

1930 1931 1932 1933 1934

Procentuellt antal helårsmedlemmar med arbetslöshet uteslutande under vintersäsongen (jan.—april, nov. och dec. månader) ...............................

het uteslutande under den ur arbetstillgångens synpunkt mindre gynnsamma säsongen. Detta antal enbart säsongarbetslösa medlemmar, vilket kan be- räknas på grundval av förut meddelade siffror beträffande arbetslöshets- frekvensen, angives för de undersökta åren i nedanstående sammanställning. Det onormalt höga värdet för 1933 är givetvis en följd av att konflikt inom hithörande delar av arbetsmarknaden rådde under hela arbetssäsongen nämnda år.

Procenttalet i fråga synes sålunda för murarna i allmänhet ligga mellan 20—30 procent. Dessa siffror kunna givetvis ej betraktas såsom representa- tiva för övriga byggnadsfack. Det på detta sätt bestämda antalet enbart säsongarbetslösa är självfallet i hög grad beroende av säsongväxlingarnas styrka. Det procentuella antalet torde emellertid i allmänhet avtaga med ökad årlig arbetslöshet.

F ö r (1 e ] nin g e n av byggnadsarbetarna inom murareförbundet efter arbetslöshetens årliga sammanlagda varaktighet och antalet arbetslöshets- perioder 1930—1934 återgives i tab. III i tabellbilagan. Det är emeller- tid att märka, att antalet arbetslöshetsperioder vid upprättandet av dessa uppgifter ej beräknats enligt samma principiella grunder, som tilläm- pats av de sakkunniga. I socialstyrelsens utredning har det nämligen ansetts, att arbetslöshetsfall, som åtskiljas endast av en sysselsättningsperiod av mera

Antal för arbetslöshet fristämplade Antal arbetslöshetsperioder veckor beräknat såsom

_ antalet me-

under de- under nedannämnda må- antalet sar- ra denm-

cember nader under observa- skllqa 31" tivt åtskg- månad tionsåret betsloshets- antalet un— da arbets- året nål-_ tider under der obser- löshetsperi-

mast före olgferva- gång;-. oder enligt

observa- ;; 2 = _. --- ;, no ..; _, ions- re p or- ._

tionsåret & å ä ä. % ä 2, å ä; % å ä året enligt jadearbets- (bitar-ååh

uppgift å löshetsfall tilläm ade

statistik— . beräkntfngs_ (5) (4) (4 (5>(4> (4) (5) (4)(4) (5) (4) (4) (5) kortet sättet MedlemA... 5 445445 325 3 2 1 » B... 5 44241—444445 4 3 1 » C. — — 1— 2 1 1 4 3 2 4 7 7 4 » D. 5 4 3 4 2 1 0 » E. . 5 4 2 5 2 3 2 1— 4 7 6 3 » F. . . — 3— 3 1 1 4 5 7 7 3 » G... —— 1 5 4 3 1 1— 1 5 4 4 4 » H. 5 4 4 3 1— 1 1 3 5 5 4 4 » I... 5 4454131 144 4 3 2 » K. 5 445445445445 1 0 0 » L... 5 445445344345 3 2 0 » M.. — — 1 1 1 2 2 2

Anm. Siffrorna inom parentes angiva det högsta möjliga antalet arbetslöshetsveckor under respektive månader (se bil. 2).

tillfällig karaktär, böra hänföras till samma arbetslöshetsperiod. En syssel- sättningsperiod på högst tre veckor har i samtliga fall ansetts vara arbete av dylik tillfällig beskaffenhet. Under iakttagande av denna inskränkning har i övrigt antalet arbetslöshetsperioder under ett år beräknats såsom antalet under året påbörjade arbetslöshetsfall. För att exemplifiera de olika meto- derna för beräkningen av antalet arbetslöshetsperioder har i den å sid. 71 återgivna sammanställningen angivits antalet för arbetslöshet fristämplade veckor för varje månad under ett visst är för några tämligen på måfå valda medlemmar, varjämte antalet arbetslöshetsperioder enligt de olika beräk- ningssätten i varje särskilt fall angivits. Som synes är skillnaden i period- antalet, beräknat dels såsom antalet särskilda arbetslöshetstider och dels såsom antalet mera definitivt åtskilda arbetslöshetsperioder, ganska avse- värd. Det torde emellertid antydas redan av de i sammanställningen angivna uppgifterna, att ett bortseende från de kortvariga sysselsättningsperioderna torde leda till en bestämning av antalet arbetslöshetsperioder, vilken när- mare återgiver de i detta hänseende betydelsefulla omständigheterna. Det bör särskilt uppmärksammas, att arbete exempelvis varannan vecka under ett par månader resulterar i åtta till nio särskilda arbetslöshetstider. Det torde få anses såsom självfallet, att i detta fall arbetslöshetsveckorna böra räknas till en och samma arbetslöshetsperiod.

Beräknat enligt det av socialstyrelsen tillämpade förfaringssättet utfaller antalet arbetslöshetsperioder per medlem och är väsentligt lägre än det genomsnittliga antal, som framgått av de sakkunnigas utredning. För att närmare belysa dessa omständigheter lämnas i nedanstående sammanställ- ning uppgifter om antalet arbetslöshetsperioder och genomsnittligt antal ar- betslöshetsveckor per period vid bestämning av antalet arbetslöshetsperioder enligt de trenne olika tillvägagångssätt, vilka i det föregående tillämpats. Att siffrorna i de båda förstnämnda fallen avse totala antalet medlemmar och i

Årlig Antal arbetslöshetsperio- Antal arbetslöshetsperio- Antal arbetslöshetsperio- arbets- der beräknat såsom anta- der beräknat såsom anta- der beräknat enligt vid lös— let särskilda arbetstider let under året påbörjade socialstyrelsens utredning hets- under vart och ett år arbetslöshetsfall tillämpad metod pro-

År cent G Genom- Genom- Genom- bland . (wom- snittli an- Penom- snittli an- G enom- snittli an- samt— snittligt an— tal arglgets- snittligt an- tal argåets- snltthgt an- tal arglgets-

liga tal arbets— löshets- tal arbets- löshets- tal arbets- löshets-

med— löshetsperio- Veckor per löshetsperio- veckor per löshetsperio- veckor per lem- der per års- arbetslös— der per års- arbetslös- der per års- arbetslös— mar medlem hetsperiod medlem hetsperiod medlem hetsperiod

1930 19-4 2-7 3-8 2-4 4-2 1-7 5-9 1931 26-4 3-1 4-4 2-7 5-2 1-7 8-3 1932 39-0 3-6 5-7 3-1 6-6 1-6 125 1933 25-7 2-0 6-8 1-4 9—7 0-5 256 26-1 3—1 4-3 3-0 4-6 1-9 7-3

det sistnämnda uteslutande helärsmedlemmarna torde, enligt vad som förut anförts beträffande dessa förhållanden, vara utan betydelse.

De avvikande siffrorna för 1933 torde vara betingade av byggnadskon- flikten. För övriga undersökta år synes periodantalet, beräknat enligt det av socialstyrelsen tillämpade förfaringssättet, i det närmaste vara konstant under samtliga de undersökta åren. Mot 1'7 perioder per år och medlem 1930, för vilket år den årliga arbetslöshetsprocenten utgjorde 194 procent, står för 1932, då arbetslöshetsprocenten var 39'0, ett antal perioder per år och medlem, som med en tiondel understiger det för år 1930 konstaterade. Konflikten 1933—1934 torde ha föranlett någon höjning av siffran för 1934. Med tillämpning av angiven periodberäkning bestämmes följaktligen arbets- löshetens omfattning bland det undersökta klientelet så gott som uteslutande av den genomsnittliga arbetslöshetsperiodens längd. Denna var sålunda 1932 i genomsnitt mer än dubbelt längre än 1930. I vilken utsträckning ovan om- nämnda förhållanden göra sig gällande även inom övriga byggnadsfack kan visserligen ej med bestämdhet avgöras. Det är emellertid sannolikt, att ett i det närmaste konstant antal arbetslöshetsperioder, beräknat på ovannämnt sätt, i viss mån är karakteristiskt för de flesta säsongyrken, inom vilka ar- betslöshet av större omfattning förekommer. Några skäl för att dessa för- hållanden inom de övriga byggnadsfacken med undantag av elektrikerna ej skulle te sig ungefärligen likartade synas sålunda ej föreligga.

Till belysning av huru de enskilda medlemmarnas arbetslöshetsförhål- landen skilja sig från det genomsnitt, som angives av den årliga arbetslös- hetsprocenten, har i tab. 31 redovisats fördelningen av de av undersökningen berörda helårsmedlemmarna inom murareförbundet efter det sammanlagda antalet arbetslöshetsveckor under vart och ett av åren 1930—1934. För att underlätta jämförelsen mellan de olika åren ha fördelningarna reducerats till 1000 medlemmar. Såsom av fördelningarna framgår, äro de enskilda medlemmarnas arbetslöshetsförhållanden synnerligen skiftande. Förskjut- ningen mot längre arbetslöshetstider under år med högre arbetslöshet kan omedelbart utläsas ur tabellen. Förhållandena i detta hänseende torde emel- lertid böra närmare undersökas. Detta kan lämpligast ske genom beräkning av de 5. k. median- och kvartilvärdena. Medianvärdet uttryckt i veckor be- räknas på så sätt, att hälften av antalet av de arbetslösa företer ett högre an- tal arbetslöshetsveckor än medianvärdet och den återstående hälften av an- talet ett lägre antal arbetslöshetsveckor än medianvärdet. Kvartilen definieras på så sätt, att för en fjärdedel av de arbetslösa redovisas ett lägre antal ar- betslöshetsveckor än det av den undre kvartilen angivna antalet och för en annan fjärdedel ett högre antal arbetslöshetsveckor än det av den övre kvar— tilen angivna antalet. Den återstående hälften av de arbetslösa hava sålunda varit arbetslösa ett antal veckor, som ligger mellan de värden, vilka angivas för de båda kvartilerna. Det observeras, att ovan beräknade värden hänföra sig till de under året arbetslösa. Vid bestämningen av median- resp. kvartil-

Tab. 31. Helårsmedlemmarnas fördelning efter arbetslöshetens årliga samman- lagda varaktighet inom murareförbundet, med reduktion till 1 000 arbetslösa,

1930—1934. .. Antal medlemmar med angivet antal arbetslöshetsveckor under

Antal aölelzltisåfshets- nedannämnda är per 1 000 medlemmar 1930 1931 1932 1933 1934 0 .................. 116 79 62 100 65 1 .................. 55 27 11 23 37 2 .................. 56 32 16 26 33 3 .................. 54 32 18 28 35 4 .................. 55 37 18 33 38 5 .................. 47 36 20 35 38 6 .................. 42 38 18 35 36 7 .................. 48 39 19 40 37 8 .................. 44 35 25 41 43 9 .................. 44 40 22 54 38 10 .................. 38 35 26 46 40 11 .................. 39 33 26 52 38 12 .................. 32 33 29 54 38 13 .................. 31 37 31 139 38 14 .................. 32 35 30 33 37 15 .................. 29 28 29 18 33 16 .................. 24 34 30 23 35 17 .................. 23 33 27 14 26 18 .................. 25 31 29 11 30 19 .................. 19 32 28 8 30 20 .................. 20 27 28 13 28 21 .................. 15 27 25 9 25 22 .................. 15 23 30 8 20 23 .................. 13 23 24 9 19 24 .................. 11 20 24 7 18 25 .................. 10 23 22 9 19 26 .................. 8 16 24 5 15 27 .................. 7 15 23 5 9 28 .................. 5 15 23 6 12 29 .................. 5 13 21 5 9 30 .................. 5 12 18 7 11 31 .................. 3 10 17 4 9 32 .................. 4 8 18 4 5 33 .................. 3 6 18 5 7 34 .................. 2 6 15 6 6 35 .................. 3 5 15 7 4 36 .................. 3 5 14 5 5 37 .................. 2 4 14 6 3 38 .................. 1 2 13 5 5 39 .................. 1 2 12 5 3 40 .................. 1 2 11 6 3 41 .................. 1 1 9 5 3 42 .................. 1 2 7 4 4 43 .................. 1 1 9 5 2 44 .................. 1 1 7 4 2 45 .................. 1 1 7 4 5 46 .................. 1 1 5 5 1 47 .................. 0 1 5 3 0 48 .................. 1 0 6 4 1 49 .................. 1 1 5 3 1 50 .................. 0 0 3 3 0 51 .................. 1 0 5 3 0 52 .................. 1 1 9 8 1 Summa 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Tab. 32. Median- och kvartilvärden, uttryckta i veckor, för de arbetslösas för- delning inom murareförbundet efter den årliga arbetslöshetens omfattning, 1930—1934.

År 1930 1931 1932 1933 1934

Undre kvartil .......................... 4-0 6-7 7-1 6-5 Median ................................ 8-9 1342 196 11-7 12—4 Övre kvartil ........................... 158 206 294 158 198 Genomsnittligt antal arbetslöshetsveckor

per medlem ......................... 10-1 13-8 20? 13-3 13-7

värdena hava sålunda ej de medlemmar medräknats, vilka under året icke drabbats av arbetslöshet. De beräknade värdena angivas i tab. 32, vari för jämförelse även meddelas det genomsnittliga antalet arbetslöshetsveckor per medlem. Siffrorna åskådliggöras i diagram 8.

Det framgår av de angivna värdena för medianen och kvartilerna, att halva antalet av arbetslöshet drabbade medlemmar 1930 företedde en sam— manlagd arbetslöshet, som understeg nio veckor, under det att arbetslös- heten för den övriga hälften av de arbetslösa uppgick till nio veckor och däröver. För 50 procent av de arbetslösa har redovisats en årlig arbetslöshet, som varierade från lägst 4 till högst 15 veckor. Då vidare arbetslöshetsfrek— vensen uppgick till 884 procent, framgår, att 44'2 procent, (1. v. s. hälften av arbetslöshetsfrekvensen, av samtliga undersökta helårsmedlemmar 1930 voro arbetslösa ett antal veckor, som varierade mellan de förut anförda värdena på den undre och övre kvartilen. Under år 1932 företedde hälften av de av arbetslöshet drabbade under året en arbetslöshet, som, enligt vad av tabellen framgår, låg mellan 11 till 29 veckor. Under nämnda år var

Diagram 8. Median- och kvartilvärden för de arbetslösas fördel- ning Inom murareförbundet efter den årliga arbetslöshetens omfatt- ning 1930—1934.

Antal veckor

30

20 Övre kvartil Genomsnittligt antal arbets- 10 löshetsveckor per medlem. Median

Undre kvartil

0 År 1930 1931 1932 1933

Tab. 33. De arbetslösa helårsmedlemmarnas fördelning inom murareförbundet efter antalet enligt socialstyrelsens beräkningssätt bestämda arbetslöshetsperioder, med reduktion till 1 000 arbetslösa, 1930—1934.

Antal arbetslösa med angivet antal arbetslöshets- perioder under nedannämnda är per 1 000 arbets-

Antal arbetslöshetsperioder lösa medlemmar 1930 1931 1932 1933 1934 26 33 74 541 24 330 348 361 357 237 381 396 348 76 458 206 178 174 22 232 51 41 39 4 46 , 5 eller flera ....................... 6 4 4 — 3

Summa 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

arbetslöshetsfrekvensen 93'8, varför alltså 469 procent av de av undersök- ningen berörda helårsmedlemmarna företedde arbetslöshet under ett antal veckor, som låg mellan de angivna värdena för kvartilerna. Förhållandena under övriga är kunna på samma sätt belysas med ledning av de i tabellen och i diagram 8 angivna värdena för medianen och kvartilerna. För 1933 är givetvis ifrågavarande fördelning påverkad av byggnadskonflikten.

Jämföres det genomsnittliga antalet arbetslöshetsveckor per medlem räknat under vart och ett av de undersökta åren med det för samma är angivna medianvärdet, befinnas desamma ungefärligen överensstämma. Bland bygg- nadsarbetarna inom murareförbundet redovisas alltså för i runt tal hälften av de av arbetslöshet drabbade personerna ett årligt antal arbetslöshets- veckor, som understiger det för samtliga medlemmar genomsnittliga antalet arbetslöshetsveckor under året. För den Övriga hälften av de arbetslösa redo- visas följaktligen en årlig arbetslöshet, som uppgår till eller överstiger den för samtliga medlemmar genomsnittliga arbetslöshetstiden. I viss tillnärmelse torde så även vara fallet inom de flesta typiska säsongfacken. I vad mån avvikelser från det ovan konstaterade förhållandet äro tillfinnandes inom övriga byggnadsfack, kan dock ej med bestämdhet avgöras på grundval av resultatet av förevarande utredning.

Antalet medlemmar, som under ett helt år varit oavbrutet arbetslösa, upp- går ej för något av de undersökta åren till en procent. Denna omständighet står givetvis i samband med den starkt säsongmässiga arbetstillgången. Praktiskt taget samtliga medlemmar hava alltså haft någon tids sysselsätt- ning, även under de år då den krisartade arbetslösheten hade sin största om- fattning.

Fördelningen av de av arbetslöshet drabbade medlemmarna med avseende på antalet särskilda arbetslöshetsperioder återgives med reduktion till 1 000 i tab. 33. Antalet arbetslöshetsperioder avser det enligt socialstyrelsens för- faringssätt beräknade antalet. Siffrorna i nämnda tabell för 1933 och 1934

Tab. 34. Helårsmedlemmarnas fördelning inom murareförbundet efter antalet arbetslöshetsperioder inom grupper av medlemmar med årlig arbetslöshet av

olika omfattning, 1930—1932.

" Procentuellt antal medlemmar med nedan— Antal i:?åååosmts- År nämnt antal arbetslöshetsperioder Summa 0 1 2 3 4 5 el. flera

1—2 ................... 1930 6-3 73!) 19-8 —- — — 100-0 1931 2-9 73-6 23-5 — — —— 100-0 1932 107 764 129 — —- 100-0

3—4 ................... 1930 2-9 43-7 37-6 14-6 1-2 — 100-0 1931 2-0 43-1 41-6 12-1 1-2 _— 100-0 1932 2-9 43-1 429 108 0-3 100-0

5—6 ................... 1930 2-9 27-8 42-7 21-5 4-7 0-4 100-O 1931 2-3 283 431 207 5-4 0? 100-0 1932 3-4 33-1 33-8 25-7 3-4 0-6 100-0

7—10 .................. 1930 1-6 24-8 39-1 261 7-1 1-3 100-0 1931 3—0 23-5 39-9 25-2 7-1 1-3 100 0 1932 3—5 26-4 38-2 23-6 7-7 0-6 100-0

11—14 .................. 1930 1-9 21-2 38-0 29-7 8-0 1-2 100-0 1931 3—4 22-1 40-3 26% 7-0 0—4 100-0 1932 3-4 22—1 36-6 29-0 8-2 0-7 100-0

15—18 .................. 1930 1-9 18-5 42-5 28-7 7-6 0-8 100-O 1931 3-3 26? 43-2 21—6 5-1 0-6 1000 1932 2-6 25-0 37-5 25-3 8-6 10 1000

19—26 .................. 1930 1-2 25-1 44-4 22-4 6-7 0—2 100-0 1931 2-3 34-5 434. 164 3-3 0-1 100-0 1932 1-5 281 433 232 3-6 0-3 100-0

27—51 .................. 1930 3-1 34-3 45-2 15-0 2-4 _ 100 0 1931 5-6 54-4 334 6-5 0-1 —— 100-0 1932 14-2 50!) 28-4 5-9 0-6 — 100-0

52 ...................... 1930 55-6 44-4 —- — — —— 100-0 1931 100-0 — _ _— — 100-0 1932 877 123 —- — — _— 100-0

Samtliga arbetslösa med- 1930 2-6 33-0 38-1 20-6 5-1 0-6 100-0 lemmar 1931 3-3 34-8 39'6 17-8 4-1 0-4 100-0 1932 7-4 36-1 34-8 17-4 3-9 0-4 100-0

äro tydligen i så hög grad påverkade av byggnadskonflikten, att desamma ej kunna utgöra grundval för slutsatser av mera allmän giltighet. För 1930—— 1932 företer fördelningen en tendens att förskjutas mot ett lägre antal pe- rioder. Antalet medlemmar med 0- och 1-periodisk arbetslöshet ökades, under det att antalet medlemmar med 2 eller flera arbetslöshetsperioder minskades. Enär den årliga arbetslösheten oavbrutet tilltog under nämnda år, synes härav framgå, att den ökade arbetslösheten åtföljdes av ett minskat genom- snittligt antal arbetslöshetsperioder. Den förut omnämnda minskningen av det genomsnittliga antalet arbetslöshetsperioder från 1'7 till 1'6 för respektive 1930 och 1932 synes sålunda vara av signifikativ betydelse. I viss mån torde det iakttagna förhållandet sammanhänga med yrkets säsongkaraktär.

Den genomsnittligt högre årliga arbetslösheten torde i första hand resultera i en förkortning av arbetssäsongen, vilket har till följd en förlängning av de mera regelbundet återkommande arbetslöshetsperioderna under vinter- halvåret. Riktigheten av detta antagande synes också bestyrkas av de i kapitel V meddelade siffrorna över den månatliga arbetslöshetsprocenten. Betraktas de i diagram 9 återgivna värdena, synes den mot den ökade ar- betstillgången under sommarhalvåret svarande minskningen i den månatliga arbetslöshetsprocenten antyda en kortare sysselsättningssäsong under 1931 och 1932 än 1930.

För att belysa förekomsten av upprepad arbetslöshet bland medlemmar med olika årlig arbetslöshet hava de i tab. III i tabellbilagan meddelade uppgifterna för åren 1930—1932 sammanförts till vissa större grupper. Den sålunda erhållna procentuella fördelningen återgives i tab. 34. Det framgår, att flerperiodisk arbetslöshet förekommer i relativt liten omfattning såväl bland medlemmar med endast ett fåtal arbetslöshetsveckor som bland med- lemmar med ett högt antal arbetslöshetsveckor per år. Det genomsnittligt högsta antalet arbetslöshetsperioder torde vara att finna bland medlemmar med 5 till 18 veckors årlig arbetslöshet. Under år 1930 utgjorde det genom- snittliga antalet arbetslöshetsperioder för medlemmar med en årlig arbets- löshet av 7 till 10 veckor 22, under det motsvarande antal för medlemmar med 3 till 4 och 27 till 51 arbetslöshetsveckor under samma år utgjorde 1'7 respektive 1'8. Motsvarande siffror för 1932 voro 2'1, 1'6 och 1'3 respektive. Den med ökad årlig arbetslöshet förbundna minskningen av det genom- snittliga antalet arbetslöshetsperioder synes sålunda i viss mån vara att återföra på den relativa ökningen av antalet personer med mera omfattande arbetslöshet.

KAP. V.

Säsongarbetslösheten.

A. De säsongmässiga Växlingarna i arbetslöshetens omfattning inom olika fack.

De säsongmässiga Växlingarna i arbetslöshetens omfattning belysas i tab. II A i tabellbilagan, som innehåller uppgifter för 1929—1934 angående arbets— löshetens månatliga omfattning bland byggnadsarbetarna inom byggnads- träarbetareförbundet, grov- och fabriksarbetareförbundet och elektriska ar- betareförbundet, fördelade på 18 särskilda städer samt i övrigt länsvis. För de grunder, som tillämpats vid beräkningen av den månatliga arbetslöshets- procenten, har redogjorts i kap. I. Såsom därvid framhållits, har det icke ansetts möjligt, att med tillämpande av samma grunder för murareförbundet tillförlitligt beräkna en månatlig arbetslöshetsprocent. Tab. 11 B innehåller till följd härav för sistnämnda förbund blott uppgifter angående arbetslös- hetsprocenten för ett vart av de olika kvartalen 1930—1934. I fråga om må- lareförbundet har i tabellen, på tidigare anförda skäl, uppgifter angående den månatliga arbetslöshetsprocenten meddelats allenast för stockholmsavdel- ningen åren 1930—-1934.

I tab. 35 har verkställts en sammanställning av de i tab. Il A för hela riket meddelade uppgifterna angående den månatliga arbetslöshetsprocenten inom ett vart av de tre ovan nämnda byggnadsfackförbund, för vilka dylika upp- gifter föreligga. Vad murareförbundet angår, har det genom de sakkunnigas försorg från nämnda förbund inhämtade primärmaterialet inom socialsty- relsens arbetslöshetsförsäkringsbyrå varit föremål för bearbetning ur för- säkringstekniska synpunkter. Nämnda bearbetning har emellertid i före- liggande avseende-endast omfattat sådana i murareförbundet organiserade byggnadsarbetare, som under ett helt år tillhört förbundet. Inom socialsty- relsen har härvid bl. a. även den månatliga arbetslöshetsprocenten för dylika s. k. helårsmedlemmar bland förbundets byggnadsarbetare under de särskilda ären beräknats. Ehuru de inom socialstyrelsen beräknade månadsprocent- talen sålunda icke, såsom de i tab. II A meddelade procenttalen för övriga un- dersökta förbund, hänföra sig jämväl till sådana organiserade byggnads-

Tab. 35. Arbetslöshetens omfattning månadsvis inom de olika undersökta organisationerna, förbundsvis, 1929—1934.

Månatlig arbetslöshetsprocen Årlig Fackförbund . w __ ' arbets- och år = '_5 :— 'E '; "E '_'-1 nb 'E. ..: :$ 0" löshets- s: = := & o en 3» r:”. 2 å 2 E. = 4: åå o 2 o proc. Murareförbundct.

(Enligt socialstyrel- sens bearbetning)

1929 ............. . . . - - - - - - - - - - - - - 1930 ................ 380 309 27-2 16-4 7-2 7-1 5-3 6-3 9-4 20-7 269 367 19-4 1931 ................ 51-1 429 444 324. 156 106 4.6 43 10-8 19-8 31-5 47-0 26-5 1932 ................ 57-3 48-9 49-4 39-7 27-1 21-6 19-2 21-9 29—4 44-8 50”! 58-4 38-9 1933 ................ 66-2 63-1 60-6 248 153 11-4 8-5 8-7 9-6 11-2 12-4 15-5 255 1934 ................ 14-0 27-6 57-9 41-4 25—4 14-5 8-9 9-7 15-1 25-6 31-0 38-5 26-3 Byggnadsträarbetareiör- bundet. 1929 ................ 439 430 38-9 286 193 121 8-2 7-6 9-1 155 23-8 32? 22-8 1930 ................ 359 345 31-9 27-0 18-8 15-2 11-5 10-7 13-3 205 308 40-7 24-0 1931 ................ 4743 440 439 38-8 28-1 21.7 147 129 17-0 28-6 40-3 51-2 32-0 1932 ................ 57-7 53-4 54? 49-5 42-1 37-5 32'8 31-8 36-1 42-6 532 48-65 46-1 1933 ................ 65-1 63-1 61-7 482 293 24-6 22-1 20-6 22-6 27—0 30-1 34-3 37-1 1934 ................ 34-7 41-9 60-4 51-0 48-4 22-6 21-3 24-23 184 29-0 469 359 35-9 Grov- och fabriksarbe- tareförbundet. 1929 ................ 62-6 49-3 45'0 34-9 25-1 19-7 18-2 19-1 20-5 24-2 28-9 49-2 32-7 1930 ................ 57-0 433 402 339 27-0 27-7 237 233 25-6 31-6 38-4 55—23 356 1931 ................ 63? 49-8 49-8 40-2 31-4 30-6 25-2 263 284 381 48-13 634 41-2 1932 ................ 686 589 600 50-23 48-0 45-5 42-8 474 466 547 62-6 69-0 54-6 1933 ................ 76-8 697 666 39-7 309 306 28-7 292 311 43-6 57-7 71-2 48'0 1934 ................ 70-13 642 62-11 524. 430 37-9 34-7 34-8 37—1 41-3 46-0 62%; 48-5 Målareförbundet.

(Enligt socialstyrelsens fackföreningsstatistik)

1929 ................ — - - - - - - - - - - - 1930 ................ 54? 44-7 32-2 24-1 13—0 10-6 4-9 1-2 1-2 18-4 35-1 563 255 1931 ................ 59-0 50-8 40-1 30-6 16'8 12-1 5-1 1-5 1-7 23-2 40-3 61-1 29.3 1932 ................ 63-7 57-3 502 396 31-5 22-0 127 7-8 9-1 32-4 557 647 382 1933 ................ 69-5 62? 52-4 49-7 33-9 31-2 22-2 16-7 15-8 35-1 57-0 68-4 48-9 1934 ................ 72-6 67-1 631 446 254 181 8-1 3-2 2-4 17-5 39-3 51-6 35-0 Elektriska arbetareför-

bundet.

1929 ................ 131 162 18-9 166 141 101 5-6 3-2 2-9 1-6 1-8 9-6 9-2 1930 ................ 10-7 11-5 128 123 8-3 10-1 5-6 3-4 3-9 3-2 4-2 18-1 8-5 1931 ................ 15-4 17-3 25-7 200 141 17-5 9—1 4-9 5-7 4-2 9-2 21-8 133 1932 ................ 18-9 25-1 57-1 21-5 263 303 164 17-5 161 101 175 25-0 21-7 1933 ................ 312 323 43-0 30-1 36-5 43-8 24-9 276 222 188 244 30-6 30-2 1934 ................ 36!) 39-3 38? 32-7 27-2 153-19 131 9-7 7-0 6-8 10-0 20-6 21-5

arbetare, som under observationsåret inträtt eller utträtt ur förbundet i fråga, torde med hänsyn till den synnerligen ringa omsättningen i murare- förbundets medlemsklientel nu angivna skiljaktighet i månadsprocenttalens

beräknande blott oväsentligt influera på den månatliga arbetslöshetsprocen- tens storlek. Riktigheten av detta antagande bestyrkes av den i kap. IV an- förda jämförelsen mellan arbetslöshetsprocenten bland hela antalet under- sökta medlemmar och bland helårsmedlemmarna. De inom socialstyrelsen beräknade månadsprocenttalen, avseende murareförbundet, vilka ställts till de sakkunnigas förfogande, ha för 1930—1934 intagits i tab. 35.

Då de säsongmässiga fluktuationerna i arbetslöshetens omfattning inom målareförbundets stockholmsavdelning icke torde kunna anses representa- tiva för de undersökta måleriarbetarna i landet i dess helhet, har i nämnda tabell vidare till jämförelse meddelats ur socialstyrelsens fackföreningssta- tistik hämtade uppgifter angående den månatliga arbetslöshetsprocenten för förbundet i dess helhet. Härvid är dock att märka, att sistnämnda procenttal dels icke äro beräknade på grundval av uppgifter angående avgiftsbetalning och fristämplade kontingenter, utan angiva det procentuella antalet arbets- lösa i sista veckan av varje månad, dels ock hänföra sig även till ett antal andra än inom byggnadsindustrien sysselsatta organiserade måleri- arbetare. Såsom av efterföljande tablå framgår, utvisar den årliga arbets- löshetsprocenten enligt socialstyrelsens fackföreningsstatistik och enligt före- varande undersökning endast obetydliga skiljaktigheter, varför det synes sannolikt, att de på socialstyrelsens fackföreningsstatistik grundade uppgif- terna angående den månatliga arbetslöshetsprocenten för målareförbundet, bortsett från 1933, kunna antagas förete jämförelsevis obetydliga avvikelser från de procenttal, som skulle erhållits, därest den månatliga arbetslöshets- procenten härletts ur förhållandet mellan antalet fristämplade avgiftsveckor och antalet möjliga arbetsveckor samt hänfört sig enbart till inom byggnads- industrien sysselsatta organiserade måleriarbetare.

Årlig arbetslöshetsprocent inom målareförbundet

Å r enligt socialstyrelsens enligt förevarande fackföreningsstatistik utredning 1930 255 263 1931 29'3 29'4 1932 382 36'1 1933 489 36'4 1934 35'0 33'9

Till följd av att i socialstyrelsens fackföreningsstatistik för 1933 de avdel- ningar av målareförbundet, vilka varit indragna i byggnadskonflikten, icke medtagits vid beräknande av arbetslöshetsprocenten, kunna emellertid jäm- förelser mellan den månatliga arbetslöshetsprocenten för målareförbundet och övriga undersökta förbund, vad nämnda år angår, göras endast med största försiktighet.

Inom bl. a. grov- och fabriksarbetareförbundet infördes fr. o. m. 1931 ett nytt system för fördelningen av antalet avgiftsveckor per kalendermånad. Inom förbundets olika lokalavdelningar lär emellertid det nya systemet först

Diagram 9. Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnads- arbetarna inom de olika undersökta organisationerna. Murareför- bundet 1930—1934.

% 1930 1931 1932 1933 1934 100

43588888388

1471014710147101471014710mån.

Diagram 10. Arbetslöshetens omfattning månadsvis blund byggnads- arbetarna inom de olika undersökta organisationerna. Byggnads- träarbetareförbundet 1929—1934.

% 1929 1930 1931 1932 1933 1934 100 90 80 70 60 40 30 20 10 0

147101471014710147101471014710mån.

successivt ha börjat tillämpas, varför det särskilt 1931 och 1932 torde ha in- träffat, att olika lokalavdelningar i fråga om vissa månader räknat med olika antal avgiftsveckor för en och samma månad. En liknande brytning mellan olika principer för avgiftsveckornas fördelning synes i viss utsträckning ha gjort sig gällande 1930. Då det icke varit möjligt att vid beräknandet av den månatliga arbetslöshetsprocenten taga hänsyn till de olika principer för avgiftsveckornas fördelning på kalendermånad, som tillämpats inom förbundets olika lokalavdelningar, är det möjligt, att vissa av de oenhetlig- heter, som sifferserierna för 1931 och 1932 förete inom grov- och fabriks- arbetareförbundet företrädesvis i maj och juni månader, äro att i viss ut- sträckning tillskriva nu angivna förhållande.

Till belysning av den allmänna karaktären av säsongväxlingarna i arbets- löshetens årliga omfattning har den månatliga arbetslöshetsprocenten an- givits i diagrammen 9—13. Såsom utgörande ett genomsnittsvärde för, må-

Diagram 11. Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnads- arbetarna inom de olika undersökta organisationerna. Grov- och iabriksarbetareiörbundet 1929—1934.

% 1929 1930 1931 1932 1933 1934 100 90 30 70 60 50 40 30 20 10 o

147101471014710147101471014710mån.

Diagram 12. Arbetslöshetens omiattning månadsvis bland byggnads- arbetarna inom de olika undersökta organisationerna. Målareför- bundet, avdelningen i Stockholm, 1930—1934.

1930 1931 1932 1933 1934

W

1471014710147101471014710mån.

Diagram 13. Arbetslöshetens omiattning månadsvis bland byggnads- arbetarna inom de olika undersökta organisationerna. Elektriska arbetareiörbundet 1929—1934.

1929 1930 1931 1932 1933 1934

www %

147101471014710147101471014710mån.

naden har densamma i diagrammet inlagts i mitten av respektive månads- intervall.

Tab. " 35 utvisar, att säsongen för de undersökta byggnadsfacken i all- mänhet är förlagd till månaderna april—november. Sin största omfattning har arbetslösheten i allmänhet under januari. Redan i februari börjar arbets- lösheten i regel att minska i omfattning samt när i allmänhet sitt bottenläge i juli eller augusti. Under september visar arbetslösheten ånyo ökad omfatt- ning samt när i december blott obetydligt lägre omfattning än under januari. Den egentliga högsäsongen torde kunna sägas omfatta månaderna maj— september.

Betraktas förloppet inom de olika förbunden, finner man, att arbetslös- heten bland de organiserade murarna når sitt bottenläge under juli och augusti, då putsnings- och efterlagningsarbeten i de nya bostadshusen pågå som kraftigast. Den lägsta arbetslöshetsprocenten uppvisade juli månad 1930 och 1932—1934 samt augusti månad 1931. Skiljaktigheterna voro, som ta- bellen utvisar, dock blott obetydliga. Något ökad omfattning visar arbets- lösheten under oktober sedan bostadshusen i allt väsentligt fullbordats samt när sin största omfattning i december eller januari, innan ännu murnings- arbeten för nybyggnader igångsatts. Blott år 1934 företer i sådant hänseende en avvikande bild. Sin största omfattning nådde arbetslösheten nämligen sistnämnda är först i mars. Den anmärkningsvärt höga arbetslöshetspro- centen nämnda månad sammanhänger, som förut berörts, med att byggnads- konfliktens avvecklande i medio av februari samma år medförde, att tidigare på grund av konflikten fristämplade medlemmar i och med konfliktens bi- läggande i stället i stor utsträckning redovisades såsom arbetslösa. En lik- nande förskjutning i tiden för arbetslöshetens tyngdpunkt kan även iakttagas inom byggnadsträarbetareförbundet. Under de år undersökningen avser, min- skar arbetslösheten starkast i omfattning under april och maj månader, då murningsarbeten för nya byggnader i regel till fullo igångsatts. Under oktober har arbetslösheten inom murareförbundet alltjämt en jämförelsevis mindre omfattning beroende därpå att vissa kompletteringsarbeten vid ny- byggen alltjämt pågå. Den egentliga säsongen inom ifrågavarande byggnads- fack synes sälunda infalla under månaderna april—oktober, eller under de månader, då murnings- och putsnings- m. fl. arbeten för de byggen bedrivas, vilka skola fullbordas till den 1 oktober.

Inom murareförbundet var den lägsta arbetslöshetsprocenten 1930 samt 1932—1934 5'3 resp. 192, 8'5 och 8'9 för juli månad samt 1931 4'3 % för augusti. Den högsta arbetslöshetsprocenten utgjorde samma år i nämnd ord- ning resp. 38'0 för januari, 58'4 för december, 66'2 för januari och 57 '9 för mars samt 511 % för januari månad. Den genomgående stegring, som procent- talen för viss månad under krisåren i allmänhet förete i jämförelse med motsvarande procenttal närmast föregående år, är, som tabellen utvisar, starkast framträdande under högsäsongen. Under april 1933—mars 1934

är arbetslöshetsprocenten till följd av byggnadskonflikten genomgående lägre än under motsvarande månader närmast föregående år. Den ökning, arbets- lösheten vissa år undergått i mars månad, torde sammanhänga med att vissa bostadsbyggnader färdigställts till april månad.

Byggnadsträarbetareförbundet företer i fråga om arbetslöshetens säsong- mässiga variationer i huvudsak samma tendenser, som nyss påvisats beträf— fande murareförbundet. Sin minsta omfattning har arbetslösheten bland de organiserade byggnadsträarbetarna emellertid i allmänhet under augusti, då inredningsarbeten och dylikt pågå i de uppförda stommarna till de bo- stadsbyggnader, som färdigställas till den 1 oktober. En av konjunkturför— sämringen föranledd stegrad arbetslöshet synes här giva sig till känna fr. o. 111. juni 1930. Den månatliga arbetslöshetsprocenten är nämligen från angivna månad genomgående högre än motsvarande procenttal närmast föregående år. Verkningarna av byggnadskonflikten synas inom detta för- bund ha influerat procenttalen för maj 1933—februari 1934 i sänkande rikt- ning samt för mars—maj 1934 i höjande riktning.

Bland de av undersökningen berörda grovarbetarna når arbetslösheten lik- som bland murarna sin lägsta omfattning i juli och augusti. Arbetslösheten när emellertid inom detta fack aldrig samma låga bottenläge, som inom de två förstnämnda facken, beroende därpå, att grovarbetare av olika kategorier följa bostadsbyggnadsarbetena mera konstant under hela byggnadstiden vid schaktnings- och grundläggningsarbeten, betongarbeten för bjälklag, cementarbeten för golv m. m. samt som hantlangare ät övriga fack. Den lägsta arbetslöshetsprocenten för ifrågavarande byggnadsgrovarbetare var sålunda 1929 och 1931—1934 resp. 182, 25'2, 42'8, 28'7, 34'7 för juli månad samt 1930 23'3 för augusti månad. Den största arbetslöshetsprocenten utvisade 1929, 1930, 1933 och 1934 januari samt 1931—1932 december månad. Pro- centtalen för angivna år och månader voro i nämnd ordning 62'6, 57'0, 76'8 och 703 % resp. 63'4 samt 690 %. Starkast nedgång visar arbetslösheten under februari samt april och maj månader, medan under mars arbetslös- heten under de undersökta åren varit av nära nog samma omfattning som under februari månad. Denna sekundära säsongökning torde liksom för murarna sammanhänga med den stagnation i byggnadsverksamheten, som förorsakas av vissa husbyggnaders färdigställande till april månad. Under september månad visar arbetslösheten ånyo ökad omfattning, då grovarbe— tarnas sysselsättning vid oktoberhusen starkt minskas. Starkaste ökningen är i regel förlagd till december månad, medan arbetslösheten under oktober och november är av ungefärligen samma omfattning som i maj och april. Liksom bland byggnadsträarbetarna kan i förevarande fack en genomgående höjning av arbetslöshetsnivån i jämförelse med närmast föregående år iakt- tagas under år 1930. Konjunkturinflytandet framträder dock här redan fr. o. m. maj 1930.

I jämförelse med de ovan nämnda tre byggnadsfacken utvisa de. i tab. 35

meddelade, ur socialstyrelsens fackföreningsstatistik hämtade uppgifterna angående arbetslöshetens omfattning bland organiserade måleriarbetare på- fallande starkare säsongfluktuationer. Den lägsta arbetslöshetsprocenten var sålunda 1930 1'2 för augusti och september, 1931 och 1932 1'5 resp. 7'8 % för augusti samt 1933 och 1934 15'8 resp. 2'4 % för september månad, medan den högsta arbetslöshetsprocenten 1930—1932 utgjorde resp. 563, 611 och 64'7 för december samt åren 1933—1934 resp. 69'5 samt 72'6 % för januari månad. Såsom av de anförda siffrorna framgår, är arbetslösheten under de i arbets- löshetshänseende gynnsammaste månaderna av väsentligt mindre omfattning inom målarefacket än övriga undersökta byggnadsfack. Åren 1930 och 1931 ägde sålunda praktiskt taget samtliga förbundets medlemmar sysselsättning. Den egentliga högsäsongen infaller dock inom detta fack något senare än inom övriga undersökta byggnadsfack beroende därpå, att målningsarbeten inom de nya bostadshusen kunna med kraft bedrivas först, sedan invändiga puts- ningsarbetena verkställts, d. v. s., sedan murarnas högsäsong börjat avtaga. Skiljaktigheterna i arbetslöshetens omfattning olika månader äro även, möj- ligen med undantag för murareförbundet, i allmänhet avsevärt större än inom de övriga undersökta fackförbunden.

Arbetslösheten bland de organiserade elektriska byggnadsarbetarna före- ter en väsentligt mindre utpräglat säsongbetonad karaktär än bland övriga byggnadsarbetare. Sin minsta omfattning har arbetslösheten inom detta fack i oktober och sin största omfattning i mars eller februari. År 1930 var arbetslösheten dock störst i december samt är 1933 av ungefärligen samma omfattning jämväl i juni. Arbetslösheten företer emellertid här snarare bilden av ett flertal successiva säsonger än av en sammanhängande säsong. Under de undersökta åren tilltager sålunda arbetslösheten under månaderna no- vember t. o. 111. februari eller mars, avtager i allmänhet åter under april och maj, då elektriska rörledningar under putsen i de nya byggnadsstom- marna i regel inläggas, ökar ånyo i omfattning under juni för att därefter av- taga under juli och augusti, då ledningsdragningsarbetena pågå, samt ökar, ehuru blott jämförelsevis obetydligt, i september och når slutligen sitt botten- läge i oktober, då installationsarbetena i de nya husen slutligt kompletteras.

De för de olika månaderna beräknade värdena av arbetslöshetsprocenten ägna sig väl att belysa arbetslöshetens säsongväxlingar i varje särskilt före- kommande fall. Att direkt med ledning av dessa procenttal verkställa jä m- förelse mellan säsongvariationernas styrka inom olika förbund för skilda år samt inom olika delar av riket är däremot förenat med betydande svårigheter. Det torde vara nödvändigt att i sistnämnda syfte söka ernå ett sammanfattande mått för säsongväxlingarnas intensitet. Ett dylikt måtta] kan tydligen beräknas med utgång från skillnaderna mellan de månatliga arbetslöshetsprocenterna och det motsvarande procenttal, som skulle angivit arbetslöshetens omfattning under respektive månader, om den sammanlagda arbetslösheten varit jämnt fördelad över hela året. Emellertid

böra härvid de av konjunkturutvecklingen förorsakade förändringarna i ar- betslöshetens omfattning jämväl beaktas. Under iakttagande av vad ovan anförts, har det ifrågasatta mättalet för säsongväxlingarnas styrka beräknats på följande sätt. Den mot konjunkturförändringen svarande ökningen eller minskningen av arbetslöshetsprocenten från början till slutet av ett visst är har satts lika med hälften av skillnaden mellan den årliga arbetslöshets- procenten under det år, som följer närmast efter undersökningsåret, och det år, som närmast föregår detsamma. Motsvarande ökning eller minsk- ning av arbetslöshetsprocenten för varje månad under undersökningsåret har vidare antagits utgöra en tolftedel av den totala förändringen under året i fråga. Den säsongutjämnade arbetslösheten i mitten av undersökningsåret har ansetts motsvara den för året beräknade årliga arbetslöshetsprocenten. För var och en av årets olika månader har följaktligen den säsongutjäm- nade arbetslöshetsprocenten erhållits genom ökning, respektive minskning av den på ovan angivet sätt beräknade, av konjunkturutvecklingen betingade förskjutningen i den säsongutjämnade arbetslöshetsprocentens värden, som antagits äga rum under tiden mellan respektive månad och årets mitt. Skill- naden mellan den sålunda erhållna säsongutjämnade arbetslöshetsprocen- ten och det observerade värdet av arbetslöshetsprocenten har därefter be- räknats. Det ifrågavarande mättalet har slutligen bestämts såsom en tolfte- del av summan av de på ovan angivet sätt beräknade skillnaderna för årets samtliga månader. Det sålunda erhållna talet har benämnts säsongtal, vars värde uppenbarligen utgör ett sammanfattande uttryck för säsongväxlingar- nas intensitet.

I tab. 36 ha sammanställts på angivet sätt beräknade säsongtal för de undersökta fackförbunden, avseende 1929—1933. Säsongtalen för murare-

Tab. 36. Säsongtal.

Fackförbund 1929 1930 1931 1932 1933 1929/1932

Murareförbundet ............... - 10-8 16-1 12-4 17-6 13-1 Byggnadsträarbetareförhundet . . . 11-6 9-7 12-8 7-8 13-6 10-5 Grov— och fabriksarbetareförbund. 12-8 9-6 12-0 7-9 16-8 10-6 Målareförbundet ................ 18-2 16-8 19-0 18-8 16-9 18-2 Elektriska arbetareförbundet. . . . 5-4 4-2 7-5 8-5 5-8 6-4

förbundet grunda sig på förutnämnda av socialstyrelsen till de sakkunnigas förfogande ställda uppgifterna angående den månatliga arbetslöshetsprocen- ten för de undersökta murarna, medan Säsongtalen för målareförbundet grunda sig på uppgifter, hämtade ur socialstyrelsens fackföreningsstatistik. Vid säsongtalens beräknande för 1929 har, utom vad målareförbundet angår, då uppgifter angående den årliga arbetslöshetsprocenten för enbart de i före-

varande undersökning ingående byggnadsfacken icke förelegat för 1928, nämnda procenttal antagits vara lika med den årliga arbetslöshetsprocenten för 1929 inom resp. fackförbund. För 1935 har emellertid tillräckliga skäl icke synts föreligga för att berättiga ett liknande antagande i fråga om stor- leken av den årliga arbetslöshetsprocenten, varför några säsongtal, avseende 1934, icke kunnat beräknas. För att närmare belysa säsongväxlingarnas ge- nomsnittliga styrka inom de olika förbunden har i tabellen även angivits medeltalen för samtliga undersökta förbund t. o. m. 1932.

Som av tabellen framgår företer de säsongmässiga variationernas genom- snittliga styrka jämförelsevis obetydliga skiljaktigheter inom de olika under- sökta fackförbunden. Påfallande är dock, att Säsongtalen för samtliga för- bund utom målareförbundet samt elektriska arbetareförbundet äro högst under år 1933. Angivna förhållande torde emellertid sammanhänga med byggnadskonflikten, som torde ha inverkat höjande på Säsongtalen för de angivna fackförbunden för 1933. Då procenttalen för årets tre första månader inom de nämnda facken visa en fortsatt ökning i jämförelse med nästföre— gående år, medan årsprocenten sänkts, till följd av att procenttalen för fler- talet av årets övriga månader, som förut påvisats, äro anmärkningsvärt låga, ha nämligen de för säsongtalens beräknande grundläggande skillnadstalen mellan den verkliga och beräknade arbetslöshetsprocenten, vad särskilt årets tre första månader angår, blivit ovanligt höga samt sålunda verkat höjande på Säsongtalen. Vad elektriska arbetareförbundet angår, har detsamma, lik— som för övrigt även målareförbundet, blott i jämförelsevis mindre utsträck- ning berörts av konflikten.

Det högsta genomsnittliga säsongtalet för 1929—1932 uppvisar målareför- bundet. Arbetslösheten har sålunda inom detta förbund under de nämnda åren i genomsnitt företett väsentligt starkare säsongmässiga variationer än inom något av de övriga undersökta förbunden. Även inom murareförbundet har arbetslösheten 1930—1932 i genomsnitt varit jämförelsevis mera säsong- betonad än inom övriga undersökta förbund. De genomsnittliga Säsongtalen voro för målareförbundet 182 samt för murareförbundet 13'1. Svagast ha de säsongmässiga variationerna i arbetslösheten varit bland de undersökta elektrikerna. Det genomsnittliga säsongtalet för nämnda fack var sålunda blott 6'4. Inom byggnadsträarbetareförbundet samt grov- och fabriksarbe- tareförbundet åter ha säsongväxlingarna 1929—1932 varit av nära nog sam- ma genomsnittliga styrka, motsvarande säsongtalen 10'5 resp. 106.

Inom de särskilda fackförbunden företer de säsongmässiga variationernas genomsnittliga styrka jämförelsevis obetydliga skiljaktigheter år från år. Särskilt påfallande är angivna förhållande inom målareförbundet. Säsong- talen för nämnda förbund variera sålunda under åren 1929—1933 blott med en till två enheter. Starkast framträdande äro skiljaktigheterna under olika är i de säsongmässiga variationernas genomsnittliga styrka inom byggnads- träarbetareförbundet samt grov- och fabriksarbetareförbundet. Inom nämnda

båda förbund voro säsongväxlingarna, bortsett från 1933, genomsnittligen starkast 1929 och 1931. Säsongtalen voro inom nämnda förbund 1929 11'6 resp. 12'8 samt 1931 12'8 resp. 12'0. Inom murareförbundet var arbetslös- heten jämförelsevis starkare säsongbetonad 1931 än 1930 och 1932. Anmärk- ningsvärt är, att arbetslösheten inom samtliga de ovan nämnda fyra fack- förbunden genomgående företer svaga genomsnittliga säsongvariationer 1932, då arbetslösheten hade en krisartad omfattning, medan 1929, som i arbets- löshetshänseende varit ett synnerligen gynnsamt år, säsongvariationerna ge- nomsnittligt varit jämförelsevis starka. Säsongtalen för byggnadsträarbetare- förbundet, grov- och fabriksarbetareförbundet samt målareförbundet voro sålunda 1929 resp. 11'6, 12'8 och 182 samt 1932 resp. 7'8, Ta och 188. För murareförbundet föreligga, som förut nämnts, inga säsongtal för 1929. År 1931 var säsongtalet för detta förbund 161 och 1932 12'4. De anförda säsong- talen synas utvisa, att säsongväxlingarnas genomsnittliga styrka under olika år icke är beroende av konjunkturinflytandet utan sammanhänga med andra arbetsmarknadsföreteelser. Den omständigheten, att Säsongtalen för målare- förbundet äro något högre åren 1931 och 1932, torde i detta sammanhang salma betydelse.

B. De säsongmässiga Växlingarna i arbetslöshetens omfattning inom olika delar av landet samt i vissa städer.

Till belysande av de säsongmässiga variationerna i arbetslöshetens om- fattning i olika delar av landet har i tab. 37—39 för byggnadsträarbetareför- bundet, grov- och fabriksarbetareförbundet samt elektriska arbetareförbun- det sammanställts uppgifter angående den månatliga arbetslöshetsprocenten inom förutnämnda olika landsdelar samt i vissa städer 1929—1934. Vad målareförbundet angår föreligga, såsom förut nämnts, uppgifter angående den månatliga arbetslöshetsprocenten blott för Stockholm 1930—1934. För murareförbundet åter ha säsongvariationerna kunnat belysas blott genom en för de olika kvartalen under ett vart av åren 1930—1934 beräknad ar- betslöshetsprocent.

Visserligen konstateras vid en överblick av de i tabellerna meddelade siff- rorna vissa skillnader mellan arbetslöshetsprocentens värden för samma må- nad inom de olika särskilda områdena, men detta oaktat synes säsongväxlin- garna dock förete ett i samtliga fall tämligen likartat förlopp. Man har givetvis i detta sammanhang att beakta, att skiljaktigheter av en till synes tillfällig karaktär ej kunna läggas till grund för slutsatser, som verkligen giva uttryck åt bestående olikheter. En mera ingående utredning beträffande säsongvariationernas styrka inom olika delar av riket torde endast kunna ske genom beräkning av förut nämnda säsongtal. För en undersökning i detta hänseende redogöres längre fram. De i tab. 37—39 meddelade uppgifterna torde sålunda vara närmast ägnade att påvisa eventuella olikheter beträf-

Tab. 37. Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934. Byggnadsträarbetareförbundet.

Område och år Månatlig arbetslöshetsprocent Jan. Febr. April Maj Juni JulilAug. Sept.]Okt. Nov.|Dec.

År 1929. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................ Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg ............. Borås ................... Gävle ................... Örebro ..................

CAD eeeeeees

Lauro—comes

_. ??????F?

H *”???”9931971 ocowweoou—iv:

UIWWOCDWHF—

Landet i övrigt. Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ............

Hela riket

År 1930. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................ Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg ............. Borås ................... Gävle ................... Örebro ..................

t—l r-x

p—u—x ????WN?? oc—oeoo—ru—ooh-

Landet i övrigt. Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ............

Hela riket

År 1931. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................ Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg ............. Boräs ................... Gävle ................... Örebro ..................

Landet i övrigt. Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ...........

Hela riket

Tab. 37 (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934. Byggnadsträarbetareförbundet.

Mänatlig arbetslöshetsprocent

Område och är Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt.|Nov.

År 1932. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................ Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg ............. Borås ................... Gävle ................... Örebro ..................

Landet i övrigt.

Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ............

Hela riket

År 1933. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................ Malmö ............... .. . . Norrköping .............. Hälsingborg ............. Borås ................... Gävle ................... Örebro ..................

&

>.; ... ??????q'? _ _ H 09 eeeeeee CRCFHGDlQmi—i

NMQNHQWO H [0 eeewweew

wwwåémm

3. 6- 9. 4. 2. 9 5 0.

up:-cucoomow

Landet i övrigt. Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ...........

Hela riket

År 1934. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................ Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg ............. Borås ................... Gävle ................... Örebro ..................

Landet i övrigt. Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ...........

Hela riket

Tab. 38. Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934. Grov- och fabriksarbetareförbundet.

Mänatlig arbetslöshetsprocent

Område och är Jan. Febr. Mars April Maj JunilJuliIAug.|Sept.]Okt.|Nov.|Dec.

År 1929. Städer. Stockholm ............... 52-1 33-4 31-2 27-9 19-3 13-1 13-6 13-3 12-8 16-5 21-0 37-7 Göteborg ................ 47-9 31-2 24-2 14-7 9-4 7-2 8-1 8-7 9-6 12-7 16-2 40-1 Malmö .................. 68—9 62-2 52-3 34-0 2243 205 17-0 19-9 20-7 25-7 30-3 50-2 Norrköping .............. 66-8 45%!) 43-5 31-1 21-1 18-2 12-3 14-1 17-4 20-8 29-7 51-7 Hälsingborg ............. 73-0 77-7 49-2 21-9 13-3 15-0 20—7 29-9 33-9 408 405 50-0 Borås ................... 68-0 55-6 34-9 18-0 10-3 9-0 12-9 13-1 17-5 23.0 26-8 51-6 Gävle ................... 82-4 72-2 66'8 54-8 44-9 33-2 29-0 29-8 30-7 30-4 36-0 58-5 Örebro .................. 60-3 46-4 44-2 36-0 27-2 25-8 22-4 23-8 28-6 34-2 39-2 60-3 Landet i övrigt. Östra Sverige ............ 62-8 53-8 51'2 35-5 24-3 22-4 18-7 21-3 24-6 31-0 34-2 55-4 Småland och öarna ...... 72-8 58-5 60-3 43-3 29'5 26-2 23'5 25-5 26-5 23-4 299 50-13 Södra Sverige ............ 87-6 78-0 71-8 54%; 44-0 137-5 351 34-1 38-3 40'0 42-3 64-5 Västra Sverige ........... 662 622 55-0 35-7 22-5 14-3 13-2 13-9 16-4 22'5 30-9 57'8 Norra Sverige ............ 79-0 69-4 68-8 652-3 504 37—7 31-5 33-2 36-2 38—3 46-0 67-3 ' Hela riket 62-6 49-3 45-0 34-9 25-1 19-7 18-2 19-1 20-5 24-2 28-9 49-2 År 1930. Städer. Stockholm ............... 47-2 31-6 29-4 25-9 20!) 23—9 21'6 19-3 19-0 25-3 32-1 46-4 Göteborg ................ 54-3 39-5 32-9 23-9 18-6 16-4 15-2 18-2 19-9 27-0 28-9 45-3 Malmö .................. 57-8 39-5 31-6 23-9 19-8 20-5 19-2 20-9 21-7 32-2 40-3 54-7 Norrköping .............. 61-1 56-6 58-1 51-9 37-4 33-4 25-7 27-5 31-2 38-9 40-0 54-2 Hälsingborg ............. 660 471 36-8 29-9 30-0 33-3 36-9 30-0 36-9 49-2 55-2 61-2 Borås ................... 62-9 49'6 43-3 32-7 26-8 25-7 23-0 19-9 20—5 22-1 36-4 44-0 Gävle ................... 67-9 55-2 67-0 56-5 36-0 37-9 16—6 12—8 14-0 31-4 38-2 52-4 Örebro .................. 61-4 49-5 52-6 45-5 34-8 39-1 27-9 29-9 34-7 44-3 48-3 57-4 Landet i övrigt. Östra Sverige ............ 58-8 44-3 42-1 32'5 25-1 31-5 24.0 24-8 30-2 38-0 43-0 62-9 Småland och öarna ...... 57-6 49-0 44-7 34-7 26-5 27-2 22-5 19-1 22-3 30—6 41-4 60-0 Södra Sverige ............ 74-6 64-3 54-9 53-0 39'6 37-7 34-3 33-5 39-2 37-5 40—9 69-3 Västra Sverige ........... 61-2 52-7 48-9 35-8 24'7 25-8 20-0 23-2 29-0 33-9 47—0 67-0 Norra Sverige ............ 68-6 56-2 58-2 49-5 37-4 36-8 31.0 30-6 33-7 37-4 47-5 68-8 Hela riket 57-0 48-3 40-2 33-9 27-0 27-7 23-7 23—3 25-6 31-6 38-4 55-8 År 1931. Städer. Stockholm ............... 49'9 37—5 37-1 31-9 25-6 28-1 21-2 21-4 23'1 34-2 42-8 56-5 Göteborg ................ 59-9 42-6 42-7 29-2 17-6 18-9 16-4 16-3 17-8 26-6 34-3 52-6 Malmö .................. 66-1 53-3 50—5 32-1 26-5 33-1 28-7 29-5 33-7 48-4 51-6 67-6 Norrköping .............. 59-5 40-3 42-4 38-4 28-5 34-4 26-8 31-4 35-3 43-6 46-0 61-6 Hälsingborg ............. 79-7 66-1 57-9 40-9 29-23 29-55 39-1 39-1 42-5 46-5 48—5 54-6 Borås ................... 65'7 49-9 55-1 44-0 20-3 12-8 12-2 9-8 17-4 27-2 37-0 57—0 Gävle ................... 69-3 56—9 53-7 41-8 35-1 41-9 25-9 29.8 37-1 51-1 67-9 78-5 Örebro .................. 67—51 58-15 58-4 49-4 35-0 48-8 27-2 31-3 33-8 49-5 53-4 68-3 Landet i övrigt. Östra Sverige ............ 67-3 53-3 51-9 40-9 25-3 30-0 20—9 23-8 27-2 40-0 48-8 6554 Småland och öarna ...... 66-8 55-2 57-3 40—6 29-0 27-2 24-0 23-1 24-2 31-7 42-4 65-7 Södra Sverige ............ 86-3 73-2 70-7 52-0 38-0 35-8 34-8 33-4 34-6 37—3 52-0 72-6 Västra Sverige ........... 78-5 66-0 71-1 54-9 37-1 29-4 24-2 28-3 30-1 422 553 71-1 Norra Sverige ........... 70-4 56-3 57-0 53-3 51-9 41-3 36-7 38-4 40-5 48-7 63-1 72-6

Hela riket 632 498 49-8 40-2 31-4 30—6 25? 26-3 28-4 381 48-13 63-4

Tab. 38 (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934. Grov— och fabriksarbetareförbundct.

Månatlig arbetslöshetsprocent . Febr. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Dec.

Område och år

År 1932. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................ Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg ............. Borås ................... Gävle ................... Örebro ..................

Landet i övrigt. Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ............

Hela riket

År 1933. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................ Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg ............. Borås ................... Gävle ................... Örebro ..................

Landet :" övrigt. Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ...........

Hela riket

År 1934. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................ Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg ............. Borås ................... Gävle ................... Örebro ..................

Landet i övrigt. Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ............

Hela riket

Tab. 39. Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934. Elektriska arbetareförbundet.

Mänatlig arbetslöshetsprocent Jan. Febr. Mars April Maj Juni] Juli Aug. Sept. Okt.

Område och år

År 1929. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................ Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg ............. Borås ................... Gävle ................... Örebro ..................

?”.”)?

...... éåé—cr—nomm H

eeleeae? Hu ormen—oo eeleeeeo 097!th ewiaevee (OQOOQ v— H eaeeeeew (DIC—MWU'WNDFS

G?!—'I ,.-

[0 0000

Landet i övrigt. Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ............

Hela riket

År 1930. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................ Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg ............. Borås ................... Gävle ................... Örebro ..................

??????i'? QMNIFEDWDFW ???"???V'? wwwwmooow ??????TT »»»huww— svansen? Hur—oocozocxmw ???PW??W wwwwo—nw—H»

Landet i övrigt. Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ............

Hela riket

År 1931. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................ Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg ............. Borås ................... Gävle ................... Örebro ..................

?????? & namne—ee.—

_ av

,.- ??????PN

v-n-x

0.0?THP'HFO? Hmow—rmuw— ??????ÖN ammwcmwm wömamwö—i maathw—r

M aware?

Landet i övrigt. Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ...........

Hela riket

Tab. 39 (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934. Elektriska arbetareförbundet.

Område och år Månatlig arbetslöshetsprocent Jan. Febr. Mars |April|Maj Juni Juli Aug.|Sept. Okt. Nov.

År 1932. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................ Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg ............. Borås ................... Gävle ................... Örebro ..................

Landet i övrigt. Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ............

Hela riket

År 1933. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................ Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg ............. Borås ................... Gävle ................... Örebro ..................

Landet i övrigt. Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ............

Hela riket

År 1934. Städer.

Stockholm ............... Göteborg ................. Malmö .................. Norrköping .............. Hälsingborg ............. Borås ................... Gävle ................... Örebro ..................

H

??????9? W—QJQ—IMPWDF ...

p—A eaaeeewe

eeeeweee headcoach-q oo—leoöue'oiÅ

Landet i övrigt. Östra Sverige ............ Småland och öarna ...... Södra Sverige ............ Västra Sverige ........... Norra Sverige ...........

Hela riket

fande de tider av året, då arbetssäsongen respektive dödsäsongen är mest utpräglad, ävensom beträffande olikheter i förändringen i arbetstillgången under olika månader. Vissa olikheter i den absoluta säsongavvikelsen, d. v. s. skillnaden mellan den högsta och den lägsta arbetslöshetsprocenten under året, torde även vara av intresse.

Inom byggnadsträarbetareförbundet torde någon olikhet beträffande sä- songens årliga belägenhet inom de olika geografiska områdena ej förefinnas. Arbetslöshetsprocenten under mars synes såväl inom vissa städer som lands- delar ha en tendens att hålla sig på samma nivå som för januari. Förhål- landet sammanhänger sannolikt med den förut påtalade sekundära säsong, som torde föranledas av det förhållandet, att en del byggen inriktas på att vara färdigställda till den 1 april. Nyssnämnda tendens kommer även till sy- nes inom grov- och fabriksarbetareförbundet. Inom byggnadsträarbetareför- bundet synes i allmänhet den absoluta säsongavvikelsen vara lägre inom stä- derna än inom motsvarande övriga delar av riket. Sålunda är den absoluta säsongavvikelsen 1929 för Stockholm 27'4 % och i östra Sverige 41'2 %. För samma år var densamma för Göteborg 32'8 % samti västra Sverige 41'8 %. Liknande förhållanden föreligga i allmänhet för övriga är och städer. I Gävle är emellertid den absoluta säsongavvikelsen högre än för norra Sverige under samtliga åren 1929—1932. Såsom förut nämnts, torde beträffande säsongvariationens förlopp de för 1933 observerade talen ej böra tillmätas allmän betydelse.

Även inom grov- och fabriksarbetareförbundet synes högsäsongen inträffa i stort sett vid samma tid av året inom samtliga de särskilda områdena. Emel- lertid äro inom detta förbund förhållandena i detta hänseende mera skif- tande än inom byggnadsträarbetareförbundet. Någon väsentlig skillnad mel- lan den absoluta säsongavvikelsen för städer och övriga delar av landet av samma karaktär som den för byggnadsträarbetareförbundet konstaterade är ej till finnandes.

Beträffande det elektriska arbetareförbundet är att märka, att arbetslös- heten i allmänhet företer ett mera oregelbundet årligt förlopp. Skiljaktig- heter mellan säsongväxlingarna inom de särskilda städerna och övriga delar av landet av mera oregelbunden karaktär kunna även i ett flertal fall kon- stateras. Emellertid synas de i tab. 39 angivna siffrorna ej antyda några be- stämda tendenser.

Till belysande av den relativa styrkan av de säsongmässiga variationerna i arbetslöshetens omfattning bland de undersökta byggnadsarbetarna inom de ifrågavarande tre byggnadsfackförbunden i de förutnämnda särskilda stä- derna och landsdelarna samt under olika år ha, på sätt förut redogjorts för, säsongtal beräknats för resp. städer och landsdelar. Av skäl, som berörts i fråga om de för hela riket beräknade Säsongtalen, ha för de särskilda om- rådena säsongtal kunnat beräknas blott för 1930—1933. De sålunda erhållna Säsongtalen, vilka, såsom nämnts, utgöra ett med hänsynstagande till kon—

Byggnadsträarbetare- Grov- och fabriksarbe- Elektriska arbetare- förbundet tareförbundet förbundet

1 930 ——32

1930 1931 1932 1933 1930

1930 1931 1932 1933 _32 _32 1931 1932 1933

Särskilda städer.

Stockholm. . . . Göteborg ..... Malmö ....... Norrköping. . . Hälsingborg . . Borås ........ Gävle ........ Örebro .......

_. sewaeae? maa—coward

??????99 w—wwmpww $$??ÖOPOPOP QHOICDG'ACDWQ ??????9'90 ??????9'? QHNw—INNW

landet i övrigt.

Östra Sverige. 12—7 10—0 12-3 12-8 - 14—0 9-4 12-1 11-2 - 6-6 Småland och

öarna ...... 10-7 14-8 11-5 11-3 12-3 11-9 14-8 9-1 12-2 11-9 - 8-4 Södra Sverige. 15-5 18-9 10-9 11-6 15-1 12-4 16-9 9-6 12-7 13-0 - 9-5 Västra Sverige 12!) 15-8 11-6 9-3 13-4 14-5 17-9 10—2 13-5 14-2 - 6-5 Norra Sverige 11-7 13-4 8-9 11-0 11-3 12-5 11-2 7-4 9—7 10-4 - 7-5

Hela riket 9'7 12'8 7-8 136 10-1 96 120 79 16% 10-6 4- 7-5

junkturinflytandet beräknat måttal på säsongvariationernas genomsnittliga

styrka, ha redovisats i tab. 40 särskilt för vart och ett av de ifrågavarande förbunden och åren. För att erhålla ett sammanfattande mått på säsong- växlingarnas styrka inom vart och ett av de särskilda områdena under åren 1930—1932 tillsammantagna ha i tabellen vidare förbundsvis meddelats uppgifter angående de genomsnittliga årliga Säsongtalen för resp. städer och landsdelar under nämnda tre år.

Inom vart och ett av de ifrågavarande tre fackförbunden ha de säsong- mässiga variationerna, såsom tabellen utvisar, 1930—1932 haft ungefärligen samma genomsnittliga styrka i de särskilda städerna. De genomsnittliga Säsongtalen för resp. städer äro sålunda inom de olika förbunden påfallande jämna. Vissa städer förete emellertid en mera framträdande olikhet i de säsongmässiga variationernas genomsnittliga styrka under dessa år i jämfö- relse med övriga städer. Sålunda var bland byggnadsträarbetarna arbets— lösheten 1930—1932 i genomsnitt mindre säsongbetonad i Stockholm än i Borås och Gävle. De genomsnittliga Säsongtalen för dessa städer voro för Stockholm 64 samt för de båda sistnämnda städerna 12'4. Även bland de undersökta byggnadsgrovarbetarna har arbetslösheten i Borås och Gävle varit jämförelsevis starkare säsongbetonad än i övriga städer, medan Stock- holm uppvisar det lägsta genomsnittliga säsongtalet för dessa år. Vad elek- triska arbetareförbundet angår, har arbetslösheten bland byggnadsarbetarna i detta förbund, såsom förut framhållits, en avsevärt svagare säsongbetonad

karaktär än inom de övriga undersökta förbunden. Arbetslösheten i de sär- skilda städerna företer heller icke inom detta förbund några anmärknings- värda olikheter i säsongväxlingarnas intensitet.

Vad de olika landsdelarna angår, är det än mera påfallande än i fråga om städerna, att inom vart förbund för sig säsongväxlingarna varit av ungefärligen samma genomsnittliga styrka 1930—1932 i de olika delarna av landet. Anmärkningsvärt synes emellertid, att bland byggnadsträarbetar- na samt byggnadsgrovarbetarna arbetslösheten genomsnittligt varit minst säsongbetonad i norra Sverige. Det största genomsnittliga säsongtalet för 1930—1932 utvisar, vad byggnadsträarbetarna angår, södra Sverige, samt, vad byggnadsgrovarbetarna angår, västra Sverige. De genomsnittliga Säsongtalen voro i fråga om den förra gruppen av arbetare för södra Sverige 151 och för norra Sverige 11'3 samt i fråga om den senare gruppen för västra Sverige 14'2 och för norra Sverige 1015. Bland elektrikerna var arbets- lösheten däremot något starkare säsongbetonad i norra Sverige än i flertalet övriga landsdelar.

Av det anförda torde framgå, att säsongvariationerna i arbetslöshetens omfattning inom resp. fackförbund 1930—1932 i stort sett haft samma ka- raktär i de särskilda städerna som i landsdelarna. I allmänhet företer dock arbetslösheten bland byggnadsträarbetarna samt grov— och fabriksarbetarna en något mindre säsongbetonad karaktär i städerna än i motsvarande delar av landet i övrigt. Angivna förhållande är emellertid mera framträdande i fråga om byggnadsträarbetarna, där företrädesvis för Stockholm, Göteborg och Malmö samt Hälsingborg de genomsnittliga Säsongtalen 1930—1932 voro lägre_än för resp. östra, västra samt södra Sverige. I Gävle har åter arbets- lösheten varit något starkare säsongbetonad än i norra Sverige såväl för byggnadsträarbetarna som byggnadsgrovarbetarna. Vad de undersökta elekt- riska arbetarna angår, synes säsongarbetslösheten haft ungefärligen samma intensitet i städerna som landsdelarna.

Bland byggnadsträarbetarna samt byggnadsgrovarbetarna ha de säsong- mässiga Växlingarna i arbetslöshetens omfattning i de särskilda städerna och landsdelarna i allmänhet varit starkare 1931 än 1930 och 1932. Under sistnämnda båda år ha de säsongmässiga Växlingarna i arbetslöshetens omfattning inom nämnda båda arbetaregrupper varit av ungefärligen samma intensitet i var och en av de särskilda städerna samt landsdelarna tagna för sig. Växlingarna i säsongtalens storlek 1930 och 1932 höllo sig sålunda för resp. städer och landsdelar i allmänhet under 3 enheter. Vad byggnads— träarbetarna angår, var emellertid arbetslösheten i Göteborg och Malmö av avsevärt mindre säsongbetonad karaktär 1932 än 1930. Säsongtalen voro sålunda för Göteborg 4'7 år 1932 resp. 83 år 1930 samt för Malmö 52 år 1932 resp. 93 år 1930. Även i södra Sverige voro säsongväxlingarna av starkare intensitet 1930 än 1932 vad byggnadsträarbetarna angår. Säsong- talen för denna landsdel voro sålunda 155 år 1930 samt 10'9 år 1932. Bland

byggnadsgrovarbetarna var likaledes arbetslösheten avsevärt svagare säsong- betonad sistnämnda år än 1930 i Hälsingborg och Gävle samt västra och norra Sverige. Bland elektrikerna voro säsongväxlingarna i arbetslöshetens omfattning i resp. städer och landsdelar i allmänhet av mindre styrka 1930 än under vart och ett av åren 1931—1933. De högsta säsongtalen inföllo emellertid här under ganska skilda år för resp. städer och landsdelar.

Av vad ovan anförts framgår, att den genomsnittliga styrkan av de säsong- mässiga Växlingarna i arbetslöshetens omfattning icke väsentligt påverkats av förändringarna i konjunkturläget. De anförda värdena av säsongtalen för de särskilda städerna och de övriga landsdelarna antyda i detta hänseende samma resultat inom de olika områdena. Konjunkturinflytandet synes så- lunda väsentligen blott medföra en höjning eller sänkning av den allmänna arbetslöshetsnivån under året men däremot icke medföra en skärpning eller försvagning av de årliga säsongväxlingarnas intensitet. Den omständigheten att de i berörda tabell meddelade säsongtalen för 1933, vad särskilt bygg— nadsträarbetarna och byggnadsgrovarbetarna angår, äro påfallande höga, torde, såsom förut nämnts, sammanhänga med att byggnadskonflikten in- fluerat säsongtalen i höjande riktning.

Vid en allmän jämförelse av säsongväxlingarnas styrka inom de särskilda städerna och landet i övrigt synes framgå, att säsongväxlingarna genom- snittligt äro något svagare i städerna, speciellt storstäderna, än inom övriga delar av landet. Till belysning av dessa förhållanden angivas i nedanstående sammanställning de genomsnittliga säsongtalen för samtliga förbund och är med undantag av 1933, för vilka beräkningar föreligga, för dels storstä- derna (Stockholm, Göteborg och Malmö), dels de övriga särskilda stätyarna samt dels landet i övrigt. Genomsnittligt säsongtal Storstäderna 8'0 Övriga särskilda städer .................... 9'1 Landet i övrigt .......................... 105

En viss olikhet i ovan berört hänseende synes sålunda kunna konstateras på grundval av utredningens statistiska material.

Sammanfattningen av resultatet beträffande säsongväxlingarnas styrka inom olika delar av riket torde lämpligast kunna ske på grundval av säsong- talens genomsnittliga värden för samtliga undersökta förbund och år inom var och en av de särskilda övriga delarna av landet. Nämnda genomsnittliga säsongtal återgivas i nedanstående sammanställning.

Genomsnittligt säsongtal

Östra Sverige ............................ 9'8 Småland och öarna 10'3 Södra Sverige ............................ 11'9 Västra Sverige ............................ 10'8 Norra Sverige ............................ 9'7

Att döma av dessa siffror synas säsongväxlingarna vara praktiskt taget desamma inom norra och östra Sverige samt Småland och öarna. Något mera omfattande synas desamma utfalla inom västra Sverige, medan de mest omfattande säsongväxlingarna synas vara att finna inom södra Sverige. Tvärtemot vad man med hänsyn till de klimatologiska förhållandena hade kunnat förvänta, göra sig de säsongmässiga fluktuationerna i arbetslöshetens omfattning starkare gällande i södra än i norra Sverige. Detta förhållande, liksom att arbetssäsongen infaller under väsentligen samma tid i de olika delarna av landet, torde antyda, att säsongväxlingarna, i den utsträckning de för närvarande förekomma, endasti viss grad äro betingade av klimato- logiska omständigheter. Det för hela riket i stort sett likartade förlopp, som säsongarbetslöshetens årliga växlingar, enligt vad av föreliggande undersök- ning framgått, förete, synes snarare framhäva arbetslöshetens inom bygg— nadsindustrien beroende av den omständigheten, att husbyggnadsproduktio- nen till övervägande del över hela landet är inställd på husbyggnadernas färdigställande till den allmänna flyttningsdagen den 1 oktober.

C. De säsongmässiga Växlingarna i arbetslöshetens omfattning inom olika levnadsåldrar.

För ett klarläggande av säsongarbetslöshetens karaktär inom de under- sökta byggnadsfackförbunden har det synts de sakkunniga vara av intresse att jämväl söka utröna, huru de säsongmässiga Växlingarna i arbetslösheten komma till synes inom olika levnadsåldrar bland de av undersökningen berörda byggnadsarbetarna. Då det av kostnadsskäl varit nödvändigt att begränsa undersökningens omfattning till att avse ett såvitt möjligt representativt urval av medlemmar inom något av de undersökta fack- förbunden, ha de sakkunniga ansett undersökningen lämpligast kunna begränsas till att omfatta de inom byggnadsträarbetareförbundets lokal— avdelningar i Stockholm och Göteborg organiserade byggnadsarbetar- na 1929—1934. För de nämnda lokalavdelningarnas byggnadsarbetare har inom ett antal olika åldersgrupper den genomsnittliga månatliga arbetslöshetsprocenten för 1929—1934 beräknats. De sålunda beräknade genomsnittliga procenttalen, vilka angiva relationen mellan summan av an— talet arbetslöshetsveckor under de nämnda åren och antalet på sätt förut redogjorts för beräknade möjliga arbetsveckor per månad inom de olika åldersgrupperna, äro sammanställda för Stockholm i tab. 41 och för Göte- borg i tab. 42.

De för arbetslösheten i åldershänseende typiska drag, vilka göra sig gäl— lande i fråga om arbetslöshetens årliga omfattning, framträda, såsom tab. 41 och 42 utvisa, i allmänhet även under årets olika månader såväl i Stock- holm som Göteborg. Vissa förskjutningar i det relativa arbetslöshetstrycket

Tab. 41. Arbetslöshetens omfattning månadsvis inom olika levnadsåldrar bland byggnadsträarbetarna i Stockholm. Medeltal för 1829—1934.

Genomsnittlig månatlig arbetslöshetsprocent 1929—1934 med fördelning efter levnadsålder

'si'

Mindre ;. ,_, ;. :.. :. 'T !— än 20 år '” '” ”” '” "” om LG

70 är 0. Samtliga däröver åldrar

Januari ..... 35-2 36—0 37-1 32-2 31-0 32—5 33-9 35-6 - - - 64-6 34-6 Februari. . .. 29-5 33—8 34-4 29-8 29-4 29-3 30-7 32-3 - - - 63-4 32-1 Mars ........ 32'7 40-0 42-9 38-9 38-7 137-8 399 42-4 - - - 84-0 42-2 April ....... 27-4 30-3 33-8 29-4 26-3 268 28.4 30-3 - - - 64-2 30-4 Maj ......... 27-1 26-0 25-8 23 20-3 20-1 22-2 24-1 - - - 56-0 24-0 Juni ........ 19-5 20-4 18% 17-0 14-8 150 170 18-3 - - - 46-2 18-1 Juli ........ 20-1 17-7 17-2 15-1 13-5 13-8 15—2 15-6 - - - 36-9 122 Augusti ..... 196 161 14-3 13-9 131 134 14-5 15-5 — — - 38-6 15-7 September... 18-5 15-6 15—1 14-0 14-4 14—6 15-3 16-0 - - - 36-6 16-1 Oktober ..... 37-5 27-9 24-4 23-3 22-5 22-2 24-5 24-9 - - - 46-5 24-9 November. .. 49-6 34-7 32-8 30-0 28-6 29-1 31%; 31-9 33-4 - - 61-0 321 December. .. 49-7 33-0 32-9 29—4 28-0 29-4 30—9 31—2 33.1 — - 58-2 31-6

Tab. 42. Arbetslöshetens omfattning månadsvis inom olika levnadsåldrar bland byggnadsträarbetarna i Göteborg. Medeltal för 1929—1934.

Genomsnittlig månatlig arbetslöshetsprocent 1929—1934 med fördelning efter levnadsålder

Mindre '20år & ÅF: få få ä ä ,; 70 år- 0. Samtliga än däröver åldrar

Januari ..... 27-1 31—7 34-7 33-8 25-6 29-4 30-1 31-6 %& - 58-7 50-3 32-6 Februari ..... 22-1 35-0 31-5 33-5 25-0 28-3 28-2 30-4 35-8 - 50-7 51-7 81.4 Mars ........ 27-1 41-0 38-0 35-1 31-8 34-8 36-0 38-9 43-2 - 65'6 66-7 38-1 April ....... 23'5 33-6 33-5 32-3 29—4 30-6 32-9 32—3 37—7 - 59-9 60-1 33-9 Maj ......... 16-7 19-9 18-2 17-5 13—1 16-4 18-9 18-8 24-4 - 46-53 457 19-2 Juni ........ 15-6 14-9 11-9 10-5 8-8 11-4 11-4 12-4 16-0 - 33—4 34-7 12-7 Juli ......... 14-4 10-7 8-9 8-1 7-2 8-3 9-9 10-1 11-4 - 31-1 32-0 10-0 Augusti ..... 11-7 9-3 7-1 6-2 5-3 6-1 6-2 6-4 8-4 - 25-7 31-3 7-5 September... 12.6 11-6 9-3 8-2 8-1 7-5 7-4 7.8 11-7 - 27-3 26-9 95 Oktober ..... 24-0 22-1 18-9 18-4 16-9 16-1 16-9 16-7 21-9 - 38-5 32-3 19-1 November. .. 30-6 30'3 25-8 24-1 22-0 21-9 23-9 23-8 30-6 - 47-2 37-7 25-7 December. .. 34-3 32-6 29-3 25-4 21-6 23-5 25-2 27-2 33-8 — 48—4 35-2 27%;

inom de tre yngsta åldersgrupperna kunna dock iakttagas i sammanhang med arbetslöshetens säsongmässiga växlingar.

Bland byggnadsträarbetarna i Stockholm förete under januari månad åld- rarna mellan 30 och 49 år genomsnittligt 1929—1934 inbördes blott jämförel- sevis obetydliga skiljaktigheter i arbetslöshetens omfattning. Den genomsnitt- liga arbetslöshetsprocenten i dessa åldrar växlade sålunda mellan 31'0 % för åldersgruppen 35—39 år samt 33'9 % för åldersgruppen 45—49 år. Den största genomsnittliga arbetslösheten i januari visade åldrarna över 59 år. Arbetslöshetsprocenten var här lägst 38'1 % för åldersgruppen 60—64 år samt högst 64'6 % för åldrarna över 69 år. De tre yngsta åldersgrupperna

samt åldrarna 50—59 år voro även jämförelsevis starkt drabbade av arbets- löshet. Arbetslösheten var emellertid av något större omfattning i ålders- grupperna 20—24 samt 25—29 år. Den genomsnittliga arbetslöshetsprocen- ten för sistnämnda åldersgrupper var sålunda i januari 36'0 % för åldrarna 20—24 år samt 371 % för åldersgruppen 25—29 år. För den yngsta ålders— gruppen var den genomsnittliga arbetslöshetsprocenten 35'2 %. I juli månad, då arbetslösheten bland byggnadsträarbetarna i Stockholm under dessa år hade sin genomsnittligt lägsta omfattning, hade den genomsnittliga arbets- löshetsprocenten för levnadsåldrarna över 59 år nedgått till 21'2 % för ålders- gruppen 60—64 år samt 36'9 % för åldrarna över 69 år, medan inom lev- nadsåldrarna 30—49 år den genomsnittliga arbetslöshetsprocenten varierade mellan 135 % för åldersgruppen 35—39 år samt 152 % för åldersgruppen 45—49 år. Inom de tre yngsta levnadsåldrarna hade arbetslöshetens tyngd- punkt förskjutits från åldersgruppen 25—29 år till åldrarna under 20 år. Den genomsnittliga arbetslöshetsprocenten för sistnämnda åldersgrupp ut- gjorde i juli 201 % samt för åldersgrupperna 20—24 och 25—29 år 177 resp. 17'2 %. Skiljaktigheterna i arbetslöshetens omfattning inom dessa åldersgrupper äro sålunda alltjämt jämförelsevis obetydliga, men bliva under de följande månaderna mera framträdande, särskilt mellan den yngsta åldersgruppen å ena sidan samt de båda övriga å den andra. Åldrarna 20— 29 år synas sålunda under vårsäsongen i jämförelsevis större utsträckning än åldrarna under 20 år absorberas av arbetsmarknaden, medan den minska- de arbetstillgången i första hand och jämförelsevis starkare utfäller arbets- lösheten inom sistnämnda åldersgrupp. Under den i arbetslöshetshänseende sämst ställda månaden, januari, var emellertid arbetslösheten av nära nog samma omfattning inom samtliga dessa tre åldersgrupper. Inom övriga åldersgrupper har däremot den säsongmässiga minskningen av arbetslös- heten från januari till juli icke medfört någon förskjutning i det rela— tiva arbetslöshetstrycket inom de olika åldersgrupperna. Arbetslösheten når sålunda aldrig samma låga bottenläge i åldrarna över 59 år som i åldrarna mellan 25—49 år. Tab. 41 utvisar emellertid, att arbetslösheten från januari till juli minskat något starkare särskilt i åldrarna över 59 år. Relativt sett har dock, såväl i dessa åldrar som i den yngsta åldersgruppen, arbetslös- heten minskat något svagare. Den under mars bland byggnadsträarbetarna i Stockholm i allmänhet ökade arbetslösheten har även jämförelsevis star- kare drabbat åldrarna över 59 år. Minskningen i arbetslöshetens omfattning har dock relativt sett varit påfallande jämn inom samtliga de olika levnads- åldrarna.

Ökningen i arbetslöshetens omfattning åter har, såsom redan nämnts, sär- skilt under oktober och november väsentligt starkare drabbat de två yngsta åldersgrupperna. Arbetslösheten har sålunda i åldrarna under 20 år för- dubblats samt i åldrarna 20—24 år ökats med omkring fyra femtedelar från september till oktober, medan arbetslösheten i åldrarna 25—49 år ökat

högst med omkring två tredjedelar, i åldrarna 50—59 år med omkring hälf— ten samt i de äldsta åldersgrupperna blott med omkring en tredjedel. Den i augusti månad inträffade ökningen i arbetslöshetens totala omfattning har emellertid uteslutande drabbat åldrarna över 54 år, medan samtliga övriga levnadsåldrar visa en genomsnittligt mindre omfattande arbetslöshet under denna månad. Under december månad företer 1929—1934 arbetslös- heten genomsnittligt i allmänhet en obetydligt minskad omfattning inom de olika åldersgrupperna. Medan den säsongmässiga ökningen i arbetstill- gången kommit de olika levnadsåldrarna till godo i relativt sett ungefär- ligen samma utsträckning, synes sålunda den efter den egentliga hög- säsongens slut inträffande ökningen av arbetslösheten i första hand och väsentligt starkare drabba åldrarna under 25 år, medan åldrarna över 49 år och företrädesvis de tre äldsta åldersgrupperna jämförelsevis svagare beröras av den från juli till december fortgående ökningen av arbetslösheten än åldrarna 25—49 år.

Vad de i tab. 42 meddelade procenttalen angår, föreligger en på- fallande överensstämmelse mellan de säsongmässiga Växlingarna i ar- betslöshetens omfattning inom olika levnadsåldrar bland byggnadsträ- arbetarna i Stockholm och Göteborg. Med hänsyn till att de åldrar, vilka visat sig vara förbundna med en jämförelsevis större arbetslöshetsrisk, äro väsentligen desamma inom flertalet av de undersökta byggnadsfackförbun- den samt att säsongarbetslösheten gestaltar sig ungefärligen likartat i olika delar av landet, synes sannolikheten tala för att de säsongmässiga väx- lingarna i arbetslöshetens omfattning inom de undersökta fackförbunden i allmänhet drabba de olika levnadsåldrarna på motsvarande sätt, som byggnadsträarbetarna i Stockholm och Göteborg. Det synes sålunda kunna antagas, att i allt fall inom de egentliga byggnadsfackförbunden de säsong- mässiga Växlingarna i arbetslösheten bland byggnadsarbetarna beröra de olika levnadsåldrarna i väsentligen samma utsträckning. De av åldern betingade skiljaktigheterna i arbetslöshetens omfattning göra sig alltså i ungefärligen lika mån gällande under årets samtliga månader. De yngsta åldrarna be- röras vid arbetssäsongens inbrott emellertid jämförelsevis mindre av den ökade arbetstillgången än övriga åldrar, liksom arbetslösheten efter den egentliga högsäsongens slut drabbar dessa åldrar starkare än övriga. Syssel- sättningssäsongen synes sålunda vara mera kortvarig för de yngsta medlems— grupperna, vilket torde sammanhänga därmed, att dessa medlemmar ej hun- nit förvärva full yrkesskicklighet och arbetsvana.

KAP. VI.

Arbetslöshetens omfattning bland de yngre medlemmarna

vid olika medlemstid.

Rekryteringen av byggnadsarbetare i de undersökta fackförbunden om— fattar naturligen i viss utsträckning även yrkeskunniga personer, som tidigare icke varit fackligt organiserade eller av en eller annan anledning utträtt ur resp. organisationer. Det i annat sammanhang påvisade förhållandet att rekryteringen i betydande utsträckning är förlagd till de högre åldrarna torde i angivna omständighet finna en bidragande förklaring. Det har synts av intresse att utröna i vad mån den egentliga nyrekryteringen sker inom åldrarna under 25 år samt till vilken av dessa åldrar, densamma vä- sentligen är förlagd. För sådant ändamål ha för vart och ett av de under- sökta förbunden och åren uppgifter sammanställts i tab. 43 angående an- talet årsmedlemmar inom åldrarna under 20 år resp. 20—24 år samt deras procentuella fördelning med hänsyn till medlemstidens längd på ett antal medlemstidsgrupper. Av medlemstidsgrupperna omfatta inom vardera ålders- gruppen de fem första vardera en medlemstid av ett år. Inom den yngsta åldersgruppen omfattar den sjätte och sista medlemstidsgruppen medlems- tiderna 5 år och däröver, medan i åldersgruppen 20—24 år sistnämnda medlemstidsgrupp uppdelats på två, omfattande medlemstider av 5—9 resp. 10 år och däröver. Antalet årsmedlemmar har i tab. 43 angivits för samt- liga undersökta förbund även för 1929.

På grundval av uppgifterna i tab. 10 och 43 har i tab. 44 verkställts en procentuell fördelning av hela antalet 1930 av undersökningen berörda års— medlemmar med en kortare medlemstid än 5 år på var och en av de båda yng— sta åldersgrupperna samt på åldrarna över 24 år inom de olika förbunden.

Tab. 44 utvisar, att av totalantalet årsmedlemmar med kortare med- lemstid än 5 år i samtliga förbund tillsammantagna 1930 omkring 76 % tillhörde levnadsåldrarna över 24 år samt endast 4 % åldrarna under 20 år. Det lärer med hänsyn härtill kunna antagas, att rekryteringen av byggnadsarbetare inom de undersökta förbunden före 1930 i allmänhet i väsentligt större utsträckning skett inom åldrarna över 24 år än i de yngre åldrarna samt att till den del rekryteringen varit förlagd till åldrarna under

25 är, densamma i större utsträckning skett i åldrarna 20——24 år än i åld— rarna under 20 år. Vad de olika förbunden angår, synes rekryteringen inom elektriska arbetareförbundet, målareförbundet samt murareförbundet ha varit jämförelsevis mera omfattande i åldrarna under 25 år än inom övriga förbund. Rekryteringen i åldrarna över 24 år torde emellertid, så- som nämnts, inom de undersökta förbunden till stor del omfatta personer i besittning av en viss yrkesskicklighet, medan den egentliga yrkesrekryte- ringen väsentligen torde ske i åldrarna under 24 år. I de sistnämnda åld- rarna synes tab. 43 utvisa, att rekryteringen inom samtliga förbund till- sammantagna väsentligen varit förlagd till åldrarna 19—24 år. Av års- medlemmarna i åldrarna under 20 år hade sålunda 1929 blott omkring 16 % en medlemstid av 2 år eller mera, medan i åldersgruppen 20—24 år 47'9 % av årsmedlemmarna hade en medlemstid av 2 år eller mera samt 93 % en medlemstid av 5 år eller mera.

Den omfattning, den egentliga yrkesrekryteringen har i de båda yngsta åldersgrupperna, belyses genom tab. 45, i vilken uppgifter om det absoluta antalet årsmedlemmar med kortare medlemstid än 1 år i var och en av de båda yngsta åldersgrupperna sammanställts för vart och ett av de undersökta förbunden och åren. Det torde kunna antagas, att den egentliga yrkesrekry— teringen inom den yngsta åldersgruppen omfattat samtliga samt i åldrarna 20—24 år inemot 75 % av hela antalet årsmedlemmar med kortare med- lemstid än 1 år i resp. åldersgrupper.

I—Iela antalet årsmedlemmar med kortare medlemstid än 1 år ut- gjorde 1929 i samtliga förbund tillsammantagna, såsom tab. 45 utvisar, i åldrarna under 20 år 486 samt i åldrarna 20—24 år 1 305. Den egentliga. yrkesrekryteringen i dessa båda åldersgrupper skulle sålunda, under förut— sättning av det ovan gjorda antagandets riktighet, kunna uppskattas till sammanlagt omkring 1 460 årsmedlemmar 1929. Under åren 1932 och, 1933 har den totala nyrekryteringen inom dessa åldrar i samtliga förbund till- sammantagna väsentligt avtagit i omfattning samt omfattade 1933 samman- lagt blott 154 årsmedlemmar i åldrarna under 20 år och 347 i åldrarna 20—24 år. Under år 1934 tilltog rekryteringen åter starkt i omfattning inom dessa åldrar.

Vad de olika förbunden angår, har den totala rekryteringen i de båda yngsta levnadsåldrarna av medlemmar med kortare medlemstid än 1 är genomgående varit betydligt mera omfattande i grov- och fabriksarbetare- förbundet, byggnadsträarbetareförbundet samt målareförbundet än i de båda övriga undersökta förbunden. Sålunda utgjorde 1929 antalet årsmedlemmar med angivna medlemstid i de båda yngsta åldersgrupperna tillsamman- tagna för de tre förra förbunden resp. 800, 401 samt 306, medan för murareförbundet och elektriska arbetareförbundet motsvarande siffror voro blott 143 resp. 141. Nyrekryteringen av medlemmar har även i de tre först- nämnda förbunden varit av betydligt större omfattning i åldrarna 20—24

Årsmedlemmar i

mindre än 20 är

Fackförbund __ _ och år darav med en medlemstid av

Hela

5 är och antalet 1 år 2 år 3 år däröver

% % % %

Murareförbundet.

1929 .............. 1930 .............. 1931 .............. 1932 .............. 1933 .............. 1934 ..............

Byggnadsträarbetare-

iörbundet.

1929 .............. 1930 .............. 1931 .............. 1932 .............. 1933 .............. 1 934 ..............

Grov- och fabriksarbe- tareförbundet. 1 929 .............. 1930 .............. 1 931 .............. 1 932 .............. 1933 .............. 1 934 ..............

Målareförbundet.

.1929 .............. 1930 .............. 1931 .............. 1932 .............. 1933 .............. 1934 ..............

Elektriska arbetare-

lör-bundet.

1929 .............. 1930 .............. 1 931 .............. 1 932 .............. 1 933 .............. 1 934 ..............

Samtliga förbund. 1 929 .............. 1 930 .............. 193 1 .............. 1932 .............. 1 933 .............. 1934 ..............

eras fördelning på olika medlemstidsgrupper, förbundsvis, 1929—1934.

n levnadsålder av 2 0—2 4 a r därav med en medlemstid av Hela . mindre 5—9 10 år och antalet än 1 år 1 år 2 år 3 år 4 är år däröver % % % % % % % 615 120 20-3 16-6 15-4 11-8 23!) _ 720 12!) 22-2 17-1 12-8 13-2 21—7 0-1 803 96 20-4 21-0 15-7 11-2 22-0 0-1 770 4-5 17-8 20? 20-5 15'7 20-8 710 1-8 8-9 19-6 24-8 201 248 _ 680 13— 3-1 10-4 18-7 22»? 31—9 0-3 1 187 25-1 27-4 15-6 12? 9-5 10-0 0-2 1 401 206 335 192 9-2 8-0 9—4 0-1 1 554 14-6 305 248 13-8 . 7-4 8-9 1 540 6-6 26-4 24-6 22-7 10-7 9-0 1 273 5-5 14-8 25-7 22-4 17-4 14-1 0-1 1 243 20-4 9-3 128 208 17-5 19-2 — 2 010 306 31-7 15—1 11-1 6-7 4—8 — 2 390 235 39-1 18-7 8-2 6-0 4-5 —— 2 524 199 325 258 11-2 5-3 5-3 —— 2 402 9-2 33-1 24—8 19-4 8-0 5-5 _ 1 893 5-8 18-1 300 206 16-15 9-1 0.1 1 711 257 8-7 14-0 21-6 14-6 15-3 0-1 1 245 19-4 30.4 20-7 13-8 9-8 5-7 0-2 1 574 156 31-3 21-6 14-4 9-7 7-4 _ 1 682 14-8 27-8 24-0 15-9 10-2 7-3 1 686 11-6 26-7 22? 19-2 10!) 8-9 —— 1 522 8-0 21-9 24-6 19-3 län; 10-8 —- 1 414 13-5 16-7 21-9 201 153 12-4 01 491 15-7 240 155 15-1 13-2 16-3 0-2 626 13-3 33-1 19-4 10—9 10-4 12-9 723 10-8 22-7 28-5 16-7 8-0 13-3 752 3-7 24-8 21-9 25-0 12-6 12-0 —— 715 4-6 10? 24-1 21-5 23-8 15-7 0-1 658 93 9-6 11-9 24-8 17-5 26!) —— 5 548 23-5 28-6 113-7 128 9-1 92 0-1 6 711 19-0 33-7 19-4 10-6 8-5 8-8 — 7 286 15-6 28-7 24-7 13-9 7-8 9-2 0 1 7 150 8-1 27-7 23-5 20-7 10-6 9-4 —— G 113 5-7 16-4 25-8 21-2 17—7 13-1 0-1 5 706 18-5 10-3 15-0 21.1 16-6 18—4 0-1

05013me

13 14 15 16 17 18

31

33 34 35 36

Tab. 44. Antal årsmedlemmar med kortare medlemstid än 5 år i levnadsåldrarna under 20 år, 20—24 år samt över 24 år, förbundsvis, 1930.

Årsmedlemmar med en medlemstid av mindre än 5 år, 1930 Fackförbun d därav i en levnadsålder av Hela antalet mindre än _ . -- 20 år 20 24 år over 24 år

% % %

Murareförbundet ................. 2 549 9-0 221 (58-51 Byggnadsträarbetareförbundet ..... 9 894 2-8 12% 84-4 Grov- och fabriksarbetareförbundet 12 767 3-1 17!) 79-0 Målareförbundet ................. 4 321 3-6 337 627 Elektriska arbetareförbundet ...... 1 725 11-6 31-6 56-8 Samtliga förbund 81 256 4-0 19-9 76-1

år än i åldrarna under 20 år, medan i murareförbundet samt elektriska arbetareförbundet nyrekryteringen varit av nära nog samma omfattning i dessa båda åldersgrupper. Sålunda omfattade inom grov- och fabriksarbe- tareförbundet 1929 den yngsta åldersgruppen 184 årsmedlemmar med kor- tare medlemstid än 1 år samt åldrarna 20—24 år 616 dylika årsmedlemmar, medan inom murareförbundet motsvarande antal årsmedlemmar utgjorde 69 resp. 74. Det vill sålunda synas, som om den egentliga yrkesrekryte- ringen inom murareförbundet samt elektriska arbetareförbundet skulle ha ungefärligen samma omfattning i åldrarna under 20 år som i åldrarna 20—24 år, men inom de övriga undersökta förbunden vara av betydligt större om- fattning i åldrarna 20—24 år. Därest den egentliga yrkesrekryteringen be- räknas omfatta 75 % av antalet årsmedlemmar med kortare medlemstid än 1 år i åldrarna 20—24 år, skulle sålunda yrkesrekryteringen i grov- och fabriksarbetareförbundet 1929 ha omfattat omkring 460 medlemmar i dessa

Tab. 45. Antal årsmedlemmar med kortare medlemstid än 1 år i levnadsåldrarna under 20 år samt 20—24 år, förbundsvis, 1929—1934.

.. _ Byggnads— Grov- och fa- Elektriska . hlgflålåågr träarbetare— briksarb.— rågat-åå arbetare- åtgår? förbundet förbundet förbundet År Antal årsmedlemmar med kortare medlemstid än 1 år i en levnadsålder av

3223; 222; m.fl; 32; 222; 24; "2.2? 223; "22; 33; "ml; 20524

20 år 20 år 20 år 20 år 20 är 20 år 1929 ..... 69 74 103 298 184 616 66 240 64 77 486 1 305 1930 ..... 75 93 105 289 169 562 75 245 61 83 485 1 272 1931 ..... 59 77 97 227 165 503 68 249 59 78 448 1 134 1932 ..... 26 35 42 102 84 221 62 196 37 28 251 582 1933 ..... 4 13 26 70 63 110 47 121 14 33 154 347 1934 ..... 71 91 107 254 116 439 51 191 43 61 388 1 036

åldrar men blott omkring 180 medlemmar i åldern under 20 år. För murare- förbundet utgöra motsvarande siffror samma år omkring 50 resp. 70.

Under inflytande av de krisartade förhållandena på arbetsmarknaden har den totala nyrekryteringen inom de yngsta åldrarna, som tabellen ut- visar, avtagit i omfattning inom vart och ett av de olika förbunden 1931—— 1933. Inom murareförbundet samt elektriska arbetareförbundet förekom sålunda sistnämnda är praktiskt taget ingen nyrekrytering av medlemmar i de båda yngsta åldersgrupperna. Det största antalet årsmedlemmar med kortare. medlemstid än 1 år i dessa levnadsåldrar uppvisade 1933 grov- och fabriksarbetareförbundet samt målareförbundet.

Inom de båda yngsta åldersgrupperna har vidare arbetslöshetens omfatt- ning vid olika medlemstid gjorts till föremål för en undersökning. I detta syfte har arbetslöshetsprocenten och antalet arbetslöshetsperioder per år och medlem beräknats för de i tab. 43 särskilda medlemsgrupperna. De erhållna värdena återgivas i tab. 46 och 47.

Undersökningen torde i förevarande hänseende böra närmast inriktas på att belysa ett möjligen förefintligt samband mellan arbetslöshetsförhållan— dena och medlemstiden för de grupper, som kunna anses representera den egentliga yrkesrekryteringen. Då de i fackförbunden vid högre ålder in- trädda väl i allmänhet hava en längre tids yrkestillhörighet bakom sig vid inträdet i förbundet, torde den egentliga yrkesrekryteringen vara att finna inom ovan angivna åldersgrupper.

Betraktas i första hand arbetslöshetens omfattning inom samma med- lemstidsgrupper i de båda åldersgrupperna, finner man en genomgående högre arbetslöshetsprocent inom den högre åldersgruppen. Den förut i kap. III konstaterade större arbetslösheten inom denna grupp är sålunda ej be- tingad av medlemmarnas olika medlemstid. Göres samma jämförelse be- träffande antalet perioder per år och medlem, kan en obetydligt större. arbets- löshet i den äldre gruppen i de flesta fall förmärkas. Möjligen kunna ovan påtalade omständigheter ställas i sammanhang med värnpliktens inverkan på arbetsförhållandena.

Jämföres vidare arbetslöshetens omfattning inom de olika medlemstids- grupperna i båda åldersgrupperna, framträder en tydligt likartad tendens. Arbetslöshetsprocenten under det första medlemsåret är sålunda genom- gående lägre än för de följande medlemsåren. De relativt högsta procent- talen synas förekomma under andra och tredje medlemsåret. Procenttalen för grupperna av medlemmar med en högre medlemstid än inom den yngre åldersgruppen 3 år och inom den äldre åldersgruppen 5 år, kunna näppe- ligen vara tillförlitliga till följd av det ringa antalet individer desamma om- fatta. Den i stort sett likartade gången i siffrorna inom de olika förbunden torde emellertid det oaktat kunna sägas antyda en minskning av arbetslös- hetsprocenten för medlemstider över 3 år inom den högre åldersgruppen.

Tab. 46. Arbetslöshetens omfattning i levnadsåldrarna under 25 å

Årlig arbetslöshetsprocent för a

mindre än 20 år

Fackförbund och år därav med en medlemstid av Hela antalet mindre 5 år och än 1 år 1 år 2 år 3 år 4 år däröver Murareförbundet. 1 1929 .............. - - - - - - 2 1930 .............. 174 196 15-4 18-3 16'3 31-4 _ 3 1931 .............. 24-6 17-2 28!) 22-0 28-8 54-9 59-6 4 1932 .............. 355 2641 33 42-3 365 406 _ 5 1933 .............. 20-8 18-2 21-8 16-2 32-2 11-8 236 6 1934 .............. 185 167 271 236 18-6 20-4 15-4 Byggnadsträarbetare- förbundet. 7 1929 ............ 206 164 236 25-7 22-9 100-0 18-6 8 1930 ............ 22'8 22-6 231 193 30-0 _ _ 9 1931 .............. 308 256 341 343 15-8 45-5 _ 10 1932 .............. 453 345 45-1 50-7 565 385 _ 11 1933 .............. 34-5 33-4 32-0 37-0 35-3 46-3 _ 12 1934 .............. 30-2 26-4 33-8 37-6 41-7 29-8 _ Grov- och fabriksarbe- tareförbundet. 13 1929 .............. 32!) 29-2 387 349 304 109 202 14 1930 .............. 41-5 38-7 45-7 343 137-7 667 _ 15 1931 .............. 47-7 41-5 53-4= 48-2 46-1 50-0 61-5 16 1932 .............. 55-3 45-9 58-1 606 59-5 58"! _ 17 1933 .............. 43-2 31-9 46-3 45-5 59-5 29-8 _ 18 1934 .............. 367 325 34-7 42'6 49-1 46-6 _ Målareförbundet. 19 1929 .............. - - - - - 20 1930 .............. 20-8 20—6 22-5 202 131 _ _ 21 1931 .............. 22-0 19!) 22-8 28-6 263 3 8 _ 22 1932 .............. 27-3 22-4 33-4 24-7 30-1 65-4 _ 23 1933 .............. 21-7 18-9 20-6 37-9 61-5 _ _ 24 1934 .............. 20-6 18!) 20-1 27-5 37-5 _ _ Elektriska arbetare- förbundet. 25 1929 .............. 11-7 5-3 18-1 6-1 27-4 _ 0—0 26 1930 .............. 158 104 18-7 18-4 2-6 0-0 _ 27 1931 .............. 24-3 124 258 338 31-7 _ _ 28 1932 .............. 33-6 21-0 34-1 40-4 45-0 3-8 _ 29 1933 .............. 43-1 230 520 389 47-1 57-7 1 9 30 1934 .............. 19-4 10-4 18-1 31-7 333 105 _ Samtliga förbund. 31 1929 .............. 24-9 21-1 29-3 27-0 53-0 142 160 32 1930 .............. 26-4 25!) 27-7 232 224 40-9 _ 33 1931 .............. 33'1 27-8 36-7 347 308 40-0 61-0 34 1932 .............. 42-3 232-5 444 47-7 47-5 42-3 _ 35 1933 .............. 34-7 27-0 36-4 36-7 42-8 26-4 19-2 36 1934 .............. 28-3 242 293 35-7 38-2 31-6 15-4

om olika medlemstidsgrupper, förbundsvis, 1929—1934.

ndersökningen berörda medlemmar i en levnadsålder av 20—24 år därav med en medlemstid av Hela antalet mindre 10 år och än 1 är lår 2 år 3 år 4 år 5—9 år däröver

21-6 196 243 24-4 20-5 21-8 18-2 26!) 285 236 31-5 300 293 26-0 27-3 30—8 41-6 330 421 47-6 39-2 41-6 39-6 _ 25-6 342 367 25-8 266 263 190 _ 23!) 20-2 29-4 301 264. 23-2 22-0 16-3 24-9 19-1 28-2 300 266 240 209 288 268 23-4 303 267 28-5 27-4 19-7 48-1 344 292 39-7 35-3 31-0 35-6 27-0 _ 47-9 35-3 55-4 51-0 422 442 452 _ 41-8 42-4 45-9 43-7 445 393 32-7 19 2 35-8 28-0 43-3 40-4 38-2 37-9 32-8 _ 364 309 420 42-0 32-2 31-4 32-1 _ 41-2 37-5 44-9 42-1 41-8 362 307 _ 47-3 42-8 53-8 46-3 45-8 44-7 35-6 _ 62-1 54-4 65-2 66-7 59-2 55-2 56-4 _ 571 466 58-7 62-0 59-7 51-1 49-2 46-2 51-8 38-7 49-7 54-7 59-1 60-4 53!) 88-5 28—5 21-7 30-2 27-9 30-3 33-2 27-6 _ 30-0 20-0 30-7 33-2 31-1 32-6 31-8 _ 36-8 27-3 33-6 38-7 41-5 398 400 _ 37—0 22"! 32-9 137-9 406 42-1 40-0 — 31-8 22-5 25-7 30-8 37-4 371 365 108 13-7 9-7 17-2 15-9 13-0 12-9 11-7 0-0 14-1 14—4 21-2 12-9 7-2 9-1 7-7 _ 223 143 297 25-7 19-5 15-8 16-0 _ 357 127 41-3 37-2 36-5 36-7 25-5 _ 42-7 24-7 40-2 45-6 46-5 43-9 38—5 0-0 28-2 16-0 25-5 33-4 31-4 34-7 23-8 _ 213-13 257 352 345 27-2 24-9 22-0 10-2 30-6 28-4 35-0 30-8 20-7 28—2 21-2 37-5 36-0 32-0 41-9 37-2 33-6 33-3 28-1 30-8 48-1 38-6 521 521 46-3 445 423 _ 43-6 34!) 44-9 47-5 46-0 42-3 35-5 234 137-:; 30-1 35-5 39-4 42-3 40-9 34-9 30-1

QUIFWIQb—l

Tab. 47. Antal arbetslöshetsperioder per år och årsmedlem i levnadsåldrarn

Antal arbetslöshetsperioder per år och årsmedle

mindre än 20 år Fackförbund

och år

därav med en medlemstid av

5 år och

1 år 2 år 3 ar 4 år däröver

Murareförbundet.

1929 .............. 1930 .............. 1931 .............. 1932 .............. 1933 .............. 1934 ..............

Byggnadsträarhetare- förbundet.

1929 .............. 1930 .............. 1931 .............. 1932 .............. 1933 .............. 1934 ..............

Grov- och fabriksarbe- tareförbundet.

1929 .............. 1930 .............. 1931 .............. 1932 .............. 1933 .............. 1934 ..............

Målareförbundet (av- delningen i Sthlm). 1929 .............. 1930 .............. 1931 .............. 1932 .............. 1933 .............. 1934 ..............

Elektriska arbetare- förbundet.

1929 .............. 1930 .............. 1931 .............. 1932 .............. 1933 .............. 1934 ..............

Samtliga förbund.

1929 .............. 1930 1931 1932 1933 1934

(Exklusive målare)

der 25 år inom olika medlemstidsgrupper, förbundsvis, 1923_1934.

nr av undersökningen berörda medlemmar i en levnadsålder av

20—24 år med en medlemstid av 10åroch

d ä r a v 5—9 år däröver

4år

Hela 3 är antalet mindre 1 år

än 1 år

50 4-0

2-0

En motsvarande minskning synes ej förefinnas inom den yngre åldersgrup— pen, vilket förhållande kan ha sin förklaring däri, att dessa medlems- grupper i allmänhet torde befinna sig i värnpliktsåldern. I enlig- het med vad ovan framhållits, framgår otvetydigt, att arbetslöshets- förhållandena inom nu behandlade åldersgrupper i viss mån äro av- hängiga av medlemstidens längd i synnerhet under de första medlemsåren. Arbetslösheten företer alltså i detta hänseende en selektiv tendens i det att de medlemmar, som vinna anslutning till fackförbundet, under den tid, som följer närmast efter inträdet, i mindre grad äro utsatta för arbetslöshet än övriga medlemmar i samma åldrar. Förhållandet sammanhänger uppen- barligen därmed, att inträde i allmänhet beviljas först då vederbörande er- hållit sysselsättning. Betraktas emellertid det genomsnittliga antalet arbets- löshetsperioder inom motsvarande grupper, befinnes detta i allmänhet vara något högre under det första medlemsåret än för respektive åldersgrupp i dess helhet. Detta kan möjligen antyda ett mera energiskt tillvaratagande av sysselsättningsmöjligheterna under det första medlemsåret. Den mindre omfattande arbetslösheten under det första medlemsåret följes emellertid, såsom förut nämnts, redan under det andra medlemsåret av en större. arbets- löshet än den som motsvarar den för åldersgruppen i dess helhet konsta— terade arbetslöshetsprocenten. Den relativt högre arbetslösheten synes kvar- stå även under det tredje medlemsåret, varefter emellertid någon selektion av mera påtaglig omfattning, som kan anses stå i samband med den egent- liga yrkesrekryteringen, ej synes kunna konstateras.

Bortsett från ovan berörda förhållanden, företer det genomsnittliga antalet arbetslöshetsperioder inga anmärkningsvärda skiljaktigheter inom de i före- varande sammanhang särskilda medlemsgrupperna.

KAP. VII.

Antal sjuk- och koniiiktveckor.

I det förebragta tabellmaterialet meddelas uppgifter om antalet till följd av sjukdom fristämplade veckor inom de olika undersökta förbunden 1929—1934 för byggnadsarbetare inom förut tillämpade åldersgrupper med uppdelning på särskilda städer och i övrigt länsvis. Uppgifterna hava i första hand sammanfattats i tab. 48, som angiver antalet sjukveckor under vart och ett av de undersökta åren förbundsvis med medlemmarnas uppdelning på åldersgrupper. Av förut anförda skäl hava uppgifter för 1929 ej kunnat medtagas beträffande murare- och målareförbundet.

Antalet sjukveckor per år och medlem under de år, som undersökningen omfattat äro inom samtliga förbund ungefär desamma samtliga år; dock synes något lägre värden kunna konstateras för 1932 och 1933. Detta sam- manhänger tydligen med den omfattande sysslolösheten till följd av arbets- löshet och konflikt under nämnda år. Det kan sålunda tänkas, att en medlem under sin sysslolöshetsperiod för vissa veckor blivit befriad från kontingent- betalning, varvid som skäl angivits arbetslöshet eller konflikt, ehuru med- lemmen under dessa veckor till följd av sjukdom varit oförmögen till arbete. Siffrorna torde emellertid antyda, att ovannämnda omständighet ej spelat någon väsentlig roll.

Jämföres sjukligheten inom de olika förbunden, intager murareförbundet den bästa ställningen med omkring 11 sjukvecka per medlem och år. Den största sjukligheten förekommer inom grov- och fabriksarbetareförbundet, där motsvarande antal torde uppgå till i runt tal 2 veckor. Inom de åter- stående tre undersökta förbunden torde ej fullt 11/2 vecka kunna betraktas såsom det normala värdet. Orsakerna till ovan konstaterade skiljaktigheter torde svårligen kunna påvisas med ledning av föreliggande material. Av vad nedan anföres framgår det i och för sig självklara förhållandet, att sjuklig- heten ökas med tilltagande ålder. Enligt vad i kapitel II anföres, äro emel- lertid byggnadsarbetarna inom grov- och fabriksarbetareförbundet att finna i större utsträckning inom de yngre åldersgrupperna än vad fallet är beträf- fande murareförbundet. Ovan påvisade skillnad i antalet sjukveckor per medlem och år inom de båda förbunden kan sålunda ej häri ha sin förkla- ring. Olika praxis vid fristämpling inom de båda förbunden kan möjligen hava varit av betydelse.

liga åldrar

345235 111111

14234. 11111

66446

. L L.L P ]

över

8£9634 456778

91393 . .

61770

00756

. 673.0an

69 0. där- är

sceeqs 344333

41550

. 56446

78394.

.44434

64 är

707397 232212

81895

. 13234

21751

.33223

är

868892 111112

25538

. 32222

. m.a.m.2

2220

54 59 är

547557 1.|.1111...1

53408

. 11.121.

. 11.11

8876

är

446124 111111

42857

. 121.h.1

. .rlll

6854

levnadsålder

44 49 är

032901 111011

13245

. 11114”;

. 1.111

469-02

är

211899 111000

. 1111

34.11

P?) 1'4 1'6 1'8 2'4

är

101000

. 1111

2310

29 34 39 år

0.010878 0.11000

.rroo

2197

är

898988 000000

.oooo

9988

0-9 0-9 1—1

Antal sjukveckor per år och årsmedlem, med fördelning efter

Mindre 20— 25— 30— 35— 40——— 45_ 50— 55— 60— 65— 70 år Samt- år

byggnadsarbetare, förbundsvis, 1929_1934.

än 20 24

570457 001000

98819

.06000

och är reförbundet.

Fackförbund 1929............ 1930............ 1931............ 1932............ 1933............ 1934............ 1 16 Tab. 48. Antal sjukveckor per år och årsmedlem för de undersökta organisationernas

Murareförbundet. Byggnadsträarbeta-

901234 233333 999999 111111.

arbetareförbundet. 1929............ 1931............ 1932............ 1933............ 1934............ 1929............ Grov- och fabriks- 1930............ Målareförbundet.

1932.........:Ä: 1933............ 1934

1930............ 1931.........

1930............ 1931............ 1932............ 1933.... . 1934............ 1929............ Elektriska arbetare- förbundet. 1929............ Samtliga förbund.

1932..........ZÅ 1933 .. 1934............

1930............ 1931..........

Uppgifter över antalet sjukveckor per år och medlem inom olika ålders- grupper återfinnas, såsom ovan nämnts, i tab. 48. Enligt dessa uppgifter är en ökning av antalet sjukveckor genomgående tillfinnandes inom samtliga åldrar. För åldrar under 45 år är emellertid stegringen relativt obetydlig, under det att densamma för åldrarna över 45 år företer en mera betydande ökning. För åldrarna över 65 år synes enligt förevarande material en årlig sjukdomstid på ungefär en månad vara den normala. Den inom de högre åldrarna ökade sjukdomsrisken återverkar givetvis på arbetslöshetsrisken inom motsvarande åldrar.

För att belysa sjuklighetens omfattning enligt det föreliggande materialet inom å ena sidan städerna och å andra sidan landsbygden har i nedan— stående sammanställning angivits antalet sjukveckor per medlem och år för dels de särskilda åtta städerna och dels landet i övrigt för samtliga för— bund tillsammantagna 1930—1934.

Antal sjukveckor i genomsnitt per medlem 1930 1931 1932 1933 1934

De särskilda städerna 1—8 1-6 1-5 1-7 Landet i övrigt .............. 1-3 1-4 1-2 1-3 1—5 Hela riket 1-6 1-4 1-4 1-6

Det framgår av ovanstående siffror, att fristämpling på grund av sjukdom förekommit i något större omfattning i de särskilda städerna än landeti övrigt. Vid en närmare undersökning av de skiljaktigheter, som kunna vara att kon- statera i ovan berört hänseende, torde emellertid med hänsyn till ålderns starka inflytande särskild uppgift böra lämnas för olika åldersgrupper. Beräknade uppgifter återfinnas i tab. 49. De i tabellen meddelade siffrorna hänföra sig till de förut tillämpade större åldersgrupperna, nämligen med- lemmar under 25 år, 25—44 år samt 45 år och däröver. Av de i ovannämnda tabell meddelade uppgifterna synes framgå, att skiljaktigheterna mellan de olika särskilda områdena starkast ger sig tillkänna inom den högsta ålders- gruppen. Den mellan de särskilda städerna och landet i övrigt konstaterade skiljaktigheten synes dock i viss mån vara resultatet av ett genomsnittligt något högre antal sjukveckor inom åldrarna under 45 år i de särskilda städerna än antalet för samma åldrar inom landet i övrigt. Betraktas sär- skilt antalet sjukveckor inom den högsta åldersgruppen, synes en viss skill- nad föreligga mellan de fyra största städerna (Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping) och de övriga särskilda städerna, i det att antalet sjukvec- kor i storstäderna förefaller vara något högre. Ett högt antal sjukveckor kon- stateras även för Småland och öarna. Det relativt lägsta antalet sjukveckor, speciellt inom den högsta åldersgruppen, synes föreligga för norra Sverige.

Till belysande av den omfattning, i vilken de undersökta fackförbundens byggnadsarbetare varit indragna i a r h e t 5 k 0 n f li k t e r 1929—1934, har i tab. 50 med uppdelning på olika åldersgrupper uppgifter meddelats för-

Tab. 49. Antal sjukveckor per år och årsmedlem för byggnadsarbetare iolika åldrar inom samtliga undersökta fackförbund, med fördelning på städer och olika delar av landet 1930—1934.

1930 1931 1932 1933 1934

Antal sjukveckor per år och årsmedlem inom samtliga undersökta

organisationer för medlemmar i en levnadsålder av Område

h ICS

mindre än 25 år 45 år och mindre än 25 år 45 är och mindre än 25 år 45 år och däröver mindre än 25 år däröver mindre an 25 år 45 år och

Särskilda städer.

Stockholm ...... Göteborg ....... Malmö ......... Norrköping ..... Hälsingborg . . . . Borås .......... Gävle .......... Örebro .........

gupp—Hydro»— _oHow—ow— ”T*?T'PP'PCPK? »»u—xomwow ??0???*f'7' umwuwmow HHHHHv—IHH HWNOGHQG HHHHNNNM mmwuwn-coo- ??????o'f HOMK—U'Gäwl—l (?g—gudmu— qumaoum ?”.”???va CSU'b—l—lwwmlå ??????95 mameemu-mo ??????T”? m—IQD—IMCOWO eeHHssww eos—mamp»..— Oh.-IHHHOHH across—count» ????WPWW OUCDWGJQOUI

Landet i övrigt.

Östra Sverige .. . . . 0-6 Småland och

öarna ........ 0-7 Södra Sverige. . . 0'5

!? &;

?!?!? ooo—x

9 6 7 8

Norra Sverige. . . 0-8

03

0.

. . 0.

Västra Sverige.. 0-8 - - 0- . . 0.

o.

1. 0. 1. 1. 1.

'P'T' w

Hela riket 0-9 9

bundsvis för de olika åren angående det genomsnittliga antalet veckor, för vilka fristämpling för kontingentbetalning till fackförbundet förekommit på grund av konflikt. Beträffande murare- och målareförbundet saknas av skäl, för vilka tidigare redogjorts, dylika uppgifter för 1929.

Den 1933 utbrutna omfattande byggnadskonflikten förorsakade, som tab. 50 utvisar, en betydande ökning av antalet konfliktveckor per år och med- lem. Antalet dylika konfliktveckor uppgick sålunda 1933 för samtliga under- sökta byggnadsarbetare tillsammantagna till 11'8 medan 1929—1932 antalet konfliktveckor växlade mellan 01 och 03 per år och årsmedlem. Även för 1934, då uppgörelse träffades i februari såväl med de egentliga byggnads- facken som elektriska installationsfacket, uppvisa samtliga undersökta för- bund tillsammantagna ett något högre antal konfliktveckor per årsmedlem än 1929—1932, eller 1'8 per årsmedlem.

Den allmänna byggnadskonflikten 1933—1934 omfattade som bekant en- dast byggnadsarhetarna inom de tre egentliga byggnadsfackförbunden, d. v. s. murareförbundet, byggnadsträarbetareförbundet samt grov- och fa- briksarbetareförbundet. Beträffande de separata avtalstvister, som förelågo inom målarefacket samt elektriska installationsfacket träffades separatupp-

Tab. 50." Antal konfliktveckor per år och årsmedlem för de undersökta organisa- tionernas byggnadsarbetare, förbundsvis, 1929—1934.

Antal konfliktveckor per år och årsmedlem, med för- delning efter levnadsålder F ackförhund Min— 70 år och år dre 20— 25— 30— 35— 40— 45— 50— 55— 60— 65— och Samtliga än 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 där- åldrar ; 20 är år är år är är år är år är år .. over Murareförbundet. 1929 .............. - - . - - . . . . . - . 1930 .............. 0-3 0-1 0-2 0-1 0-2 0 1 0-1 0-2 0-0 0-3 0-2 0-0 0-2 1931 .............. 0-5 0-2 0-2 0—3 0-3 0-2 0-2 0—3 0-3 0-5 0-6 0-4 0-3 1932 .............. 0-0 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1933 .............. 20-8 20-6 17-0 19-0 17-3 18-2 18-9 18-8 20-0 20-9 19-2 14-8 18-7 1934 .............. 1-6 4-1 4-4 4-6 4-2 4 1 4—3 4-4 4-5 4-6 4-5 3-3 4-3 Byggnadsträarhetare- förbundet. 1929 .............. 0-1 0-2 01 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-0 0-1 1930 .............. 0-4 0-3 0-3 0-2 0-3 0-2 03 0-3 0-3 0-2 0-1 0-0 0-2 1931 .............. 0.2 0-6 0-4 0-4 0-4 0-3 0-3 0-5 0-4 0-4 0—2 0-1 0-4 1932 .............. 0-2 0-3 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0—1 0-1 0-0 0-2 1933 .............. 9-8 11-1 10-8 12-2 12-1 13-5 13-6 14-2 16-1 16-2 19-0 15-9 13-3 1934 .............. 0-7 2-0 2-3 2'5 2—6 27 3'0 3-1 34 36 3-9 3-8 28 Grov- och fabriksarbe- tareförbundet. 1929 .............. 0-1 0-1 0-1 0 1 0-1 0-1 0 1 0-1 0.0 0-1 0-1 0—0 0-1 1930 .............. 0-2 02 0-2 0 2 0-2 03 0 2 0-2 0-3 0-1 0-2 -—- 0—2 1931 .............. 0-4 0-2 0-3 0 3 0-5 0-4 0 3 0-3 0-5 0-3 0-5 0-2 0-3 1932 .............. 0-4 0-4 0-4 0 4 043 0—4 0 3 0-2 0-2 0-1 0-1 0-0 0-3 1933 .............. 5-7 9-0 11-2 12 6 12-9 131 13 2 13-9 12-7 11-1 10-2 90 12-2 1934 .............. 0-2 0—6 0-8 11 1 3 1-2 1 3 1-2 1-1 1-0 0-8 0-6 1-1 Målareförbundet. 1929 .............. - — . - - - - - - - — - 1930 .............. 0-4 0-3 0-4 0-3 0-3 0-3 0-1 0-2 0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 1931 .............. 0-2 0-2 0-2 02 0-2 0-1 0-1 0—1 0-1 0-1 0-1 0—4 0-2 1932. . . .! .......... 0-6 0-3 0-2 0-2 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-2 1933 .............. 6-3 6-6 7-3 7-2 7-5 8-3 8-9 8-8 9-8 10-1 10-5 10-6 7-8 1934 .............. 0—3 02 0-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-0 0-1 0-2 0-1 Elektrlska arbetareför- bundet. 1929 .............. 0-0 0-0 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0—1 1930 .............. 0'1 0-0 0-1 0-1 0-2 0-1 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 1931 .............. 0—1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-0 0-0 0—1 0-0 0-0 0-1 1932 .............. 00 0-2 0-2 0-4 0'5 0'5 O'?» 02 0—0 06 1-0 0-0 "*3 1933 .............. 0-0 0-0 0-6 0-0 0-2 0-2 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 1934 .............. 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-1 Samtliga förbund. . 1929 .............. - - - - - - ' - - - - - 1 1930 .............. 0-3 0-2 0-3 02 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-0 0-2 , 1931 .............. 0-3 0-3 0-2 0-3 0—4 0-3 0-3 0-3 0-4 0-3 0-4 0-2 03 1932 .............. 0-2 0-3 0-3 0-3 0—3 0-3 02 0-2 0-2 0'1 0-1 0-0 0-2 1933 .............. 8-0 9-1 10-0 11-0 9-3 12-0 13-1 14-1 15-0 14-6 15-6 13-6 11-8 1934 .............. 0-5 1-1 1-3 1-7 1-7 1-7 2-1 2-3 2—6 2—7 2-9 26 1-8

görelser, vad det förra facket angår redan i augusti 1933 samt i det senare facket i februari 1934. Antalet konfliktveckor var även för de undersökta byggnadsarbetarna inom målareförbundet mindre 1933 än inom de egentliga byggnadsfackförbunden, eller blott 7'8 per årsmedlem. Det största antalet konfliktveckor, 187 per årsmedlem, uppvisar detta år murareförbundet. Inom elektriska arbetareförbundet ha byggnadsarbetarna blott obetydligt berörts av arbetskonflikter. Det största antalet konfliktveckor, 0'3 per årsmedlem, uppvisar inom detta förbund "1932.

Inom de särskilda förbunden synas de olika levnadsåldrarna i ungefärligen samma utsträckning ha berörts av inträffade arbetskonflikter. Under åren 1929—1932 förete sålunda inom vart och ett av de undersökta förbunden antalet konfliktveckor per år och årsmedlem blott obetydliga variationer inom de olika åldersgrupperna. Inom målareförbundet samt grov- och fa— briksarbetareförbundet synes emellertid 1932 antalet konfliktveckor per år och årsmedlem ha varit jämförelsevis starkare samlat till de yngre åldrarna. En liknande tendens kan även 1931 iakttagas vad de organiserade måleri- arbetarna angår. Vad 1933 och 1934 angår, utvisa de olika åldersgrupperna inom murareförbundet samt byggnadsträarbetareförbundet och 1933 jämväl inom målareförbundet i stort sett ett något stigande antal konfliktveckor per årsmedlem vid tilltagande ålder. Inom murareförbundet voro dock 1933 även de två yngsta åldersgrupperna jämförelsevis starkt berörda av byggnadskon- flikten. Bland byggnadsarbetarna i grov- och fabriksarbetareförbundet och elektriska arbetareförbundet synes det största antalet konfliktveckor däremot förekomma inom medelåldrarna.

Den lokala omfattningen av arbetskonflikterna inom byggnadsindustrien 1933 belyses, såvitt de undersökta förbunden angår, genom tab. 51, i vilken för ett vart av förbunden i fråga uppgifter meddelats om antalet konflikt- veckor per årsmedlem nämnda år i de förutnämnda särskilda städerna och landsdelarna. Beträffande de 1930—1932 inträffade konflikterna inom de undersökta facken, torde en dylik fördelning sakna intresse till följd av konflikternas mycket begränsade omfattning.

Den allmänna byggnadskonflikten har, såsom tabellen utvisar, i allmänhet haft större omfattning i de särskilt redovisade städerna än i de olika lands- delarna. Även konflikten inom målerifacket har i allmänhet varit mera omfattande i städerna. De ifrågavarande arbetskonflikterna synas inom vart fackförbund för sig haft ungefärligen samma omfattning i flertalet städer. De organiserade murarna i Borås, Norrköping samt Örebro synas emellertid i större utsträckning ha varit konfliktberörda än i övriga städer. I fråga om de undersökta byggnadsträarbetarna samt grov— och fabriks- arbetarna åter synes den allmänna byggnadskonflikten haft sin relativt största omfattning i Stockholm och Borås. Ett påfallande litet antal kon- fliktveckor per medlem uppvisar målareförbundet i Hälsingborg och Göte- borg. Vad elektriska arbetareförbundet angår, var antalet konfliktveckor

Tab. 51. Antal konfliktveckor per år och årsmedlem bland byggnadsarbetarna i

vissa städer samt olika delar av landet, förbundsvis, 1933.

Antal konfliktveckor per år och årsmedlem 1933

Murareför- bundet

Byggnads— träarbetare- förbundet

Grov- och fabriksarbe— tareförbundet

Målareför— bundet

Elektriska arbetareför- bundet

Särskilda städer.

Stockholm ........... Göteborg ............ Malmö Norrköping .......... Hälsingborg ......... Borås ............... Gävle ............... Örebro ..............

Landet i övrigt.

Östra Sverige ........ Småland och öarna .. Södra Sverige ........ Västra Sverige ....... Norra Sverige ........

Hela riket

01 0-9 0-7 00 0-1

0-1

6-6 8-0 5-8 5-9 4-6

122

153 135 15? 12-0 13”!

18-7

84 8-1 7-4 5-1 5-6

13-3

för de undersökta byggnadsarbetarna 1933 inom samtliga de särskilda stä-

derna blott obetydligt. _

Även i de olika landsdelarna synas byggnadskonflikterna 1933 haft unge- färligen samma omfattning bland resp. förbunds byggnadsarbetare. De un- dersökta elektrikerna synas dock ha varit konfliktberörda i nämnvärd ut- sträckning blott för Småland och öarna samt södra Sverige. Särskilt inom byggnadsträarbetareförbundet synes byggnadskonflikten haft mindre om- fattning i västra och norra Sverige än i övriga landsdelar. Bland de orga- niserade byggnadsgrovarbetarna synes konflikten haft ungefärligen samma omfattning i östra, västra och södra Sverige. Det största antalet konflikt- veckor per medlem uppvisar inom detta förbund Småland och öarna samt det minsta norra Sverige. Bland de undersökta måleriarbetarna hade kon- flikten sin minsta omfattning i norra och västra Sverige samt sin största omfattning i södra Sverige. De minsta skiljaktigheterna i antalet konflikt— veckor förete de olika landsdelarna för murareförbundet. Konflikten har här haft ungefärligen samma omfattning i västra och norra Sverige samt Små— land och öarna, medan i östra och södra Sverige konflikten varit av obe- tydligt större omfattning. Betraktas samtliga de undersökta byggnads- arbetarna tillsammantagna, synes 1933 det största genomsnittliga antalet konfliktveckor per medlem förekomma för Småland och öarna och det lägsta för västra Sverige. Antalet i fråga är i södra Sverige inom samtliga de un- dersökta byggnadsfacken ej obetydligt högre än i norra Sverige.

Tab. 1. Antal medlemmar i de undersökta organisa Murareförbund Å Län och vissa städer Antal medlemmar vid utgången av mars juni sept. dec. 1 2 3 4 5

1 Stockholm ......................... 1 722 1 972 2 127 2 044 2 Stockholms län .................... 41 39 37 48 3 Uppsala ........................... 103 126 130 119 4 Uppsala län i övr .................. 10 11 15 15 5 Eskilstuna ......................... 52 69 72 64 6 Södermanlands län i övr ............ 74 75 82 78 7 Norrköping ........................ 162 165 168 164 3 Östergötlands län i övr ............. 115 118 119 126 9 Jönköping ......................... 53 69 74 70 10 Jönköpings län i övr ............... 21 18 27 25 11 Kronobergs län .................... 41 33 32 38 12 Kalmar ........................... 22 43 49 45 13 Kalmar län i övr ................... 45 47 44 43 14 Gotlands län ....................... 18 19 19 16 15 Blekinge län ....................... 52 61 65 54 16 Kristianstad ....................... 55 57 73 66 17 Kristianstads län i övr .............. 173 170 160 159 18 Malmö ............................ 648 643 652 631 19 Hälsingborg ....................... 283 345 336 339 20 Malmöhus län i övr ................ 629 616 638 652 21 Hallands län ....................... 127 121 137 128 22 Göteborg .......................... 542 661 687 621 23 Göteborgs och Bohus län i övr ...... 29 39 51 40 24 Borås ............................. 144 183 180 173 25 Älvsborgs län i övr ................. 77 85 83 91 26 Skaraborgs län ..................... 128 122 150 126 27 Karlstad .......................... 18 18 24 34 28 Värmlands län i övr ................ 55 51 52 50 29 Örebro ............................ 130 131 119 132 30 Örebro län i övr ................... 47 48 67 54 31 Västerås ........................... 36 47 43 48 32 Västmanlands län i övr ............. 41 33 39 38 33 Falun ............................. 21 21 26 26 34 Kopparbergs län i övr .............. 104 81 98 105 35 Gävle ............................. 84 71 72 81 36 Gävleborgs län i övr ................ 91 73 70 79 37 Sundsvall .......................... 49 55 77 69 38 Västernorrlands län i övr ........... 76 63 73 74 39 Östersund ......................... 24 20 23 28 40 Jämtlands län i övr ................ — — 41 Västerbottens län .................. 42 44 54 43 42 Norrbottens län .................... 46 50 60 55 43 Hela riket 6 230 6 713 7 104 6 991

'onerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

929 och 1930.

929

År 1930

Antal års— medlemmar

Hela antalet i undersöknin- gen ingående medlemmar

Antal medlemmar vid utgången av

juni sept. dec.

Antal års- medlemmar

Hela antalet i undersöknin- gen ingående medlemmar

9

13

41 130 16 66 96 176 128 86 30 44 48 50 25 73 73 142 776

53

19 79 94 196 147 89 5.0 65 57 78 30 98 98

mm—rauw—wwv—n

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersö

Murueförbunde -

Län och vissa städer Antal medlemmar vid utgången av

juni sept.

l 3 4

Stockholm ......................... Stockholms län .................... 19 Uppsala ........................... Uppsala län i övr .................. 11 Eskilstuna ......................... 69 Södermanlands län i övr ............ 75 Norrköping ........................ Östergötlands län i övr ............. Jönköping ......................... Jönköpings län i övr ............... Kronobergs län .................... Kalmar ........................... Kalmar län i övr ................... Gotlands län ....................... Blekinge län ....................... Kristianstad ....................... Kristianstads län i övr .............. Malmö ............................ Hälsingborg ....................... Malmöhus län i övr ................ Hallands län ....................... Göteborg .......................... Göteborgs och Bohus län i övr... . . . Borås ............................. Älvsborgs län i övr ................. Skaraborgs län ..................... Karlstad .......................... Värmlands län i övr ................ Örebro ............................ Örebro län i övr ................... Västerås ........................... Västmanlands län i övr ............. Falun ............................. Kopparbergs län i övr .............. Gävle ............................. Gävleborgs län i övr ................ Sundsvall .......................... Västernorrlands län i övr ........... Östersund ......................... Jämtlands län i övr ................ Västerbottens län .................. Norrbottens län ....................

Hela riket

monument—wro—

rganisationerna länsvis och i

931 och 1932.

vissa städer 1929—1934.

9 3 1 Å r 1 9 3 2 Hela antalet Antal medlemmar vid utgången av Hela antalet Antal års- i undersöknin- Antal års— i undersöknin- medlemmar gen ingående medlemmar gen ingående medlemmar mars juni sept. dec. medlemmar 6 7 8 9 10 1 1 12 1 3 1 2 452 2 555 2 290 2 372 2 318 2 294 2 408 2 473 1 49 52 52 60 71 65 61 62 2 128 134 127 129 124 129 127 129 3 18 19 11 10 8 9 20 20 4 77 79 63 81 76 78 86 89 5 87 92 73 76 80 88 90 94 6 198 202 188 201 184 180 192 202 7 171 176 152 154 166 146 176 180 8 88 92 85 86 88 81 90 93 9 67 88 54 55 58 58 99 105 10 88 91 76 79 86 68 88 89 1 1 67 69 59 56 55 40 59 61 12 82 91 54 55 55 56 90 97 13 28 33 28 31 32 33 34 34 14 100 118 91 98 98 97 117 116 15 88 93 66 72 91 84 103 107 16 172 189 161 177 167 173 209 228 17 738 764 739 693 710 719 719 731 18 344 356 322 320 312 322 332 338 19 864 945 777 798 797 802 911 945 20 163 174 155 177 183 165 174 178 21 691 725 642 652 659 637 681 710 22 62 65 51 47 45 44 56 57 23 184 190 188 189 178 183 188 193 24 125 133 113 124 136 116 136 148 25 182 196 159 168 162 155 198 204 26 65 70 41 61 51 55 70 72 27 89 90 71 72 71 73 91 92 28 138 144 141 135 141 140 143 143 29 68 70 71 77 74 76 80 86 30 81 87 83 75 78 74 79 82 31 67 73 55 58 61 58 71 73 32 43 45 43 44 46 46 43 43 33 173 186 154 149 176 183 212 220 34 106 112 98 104 106 100 108 113 35 96 102 89 85 88 88 107 1 11 36 94 101 65 58 57 61 83 88 37 89 91 81 82 80 84 93 97 38 26 26 13 18 19 20 30 30 39 _ _ — _ —— 40 101 106 115 108 107 105 106 109 41 64 67 53 56 53 54 70 75 42 8 614 9 091 7 949 8 142 8 147 8 039 8 827 8 117 43

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersö

Murareiörbunde

Län och vissa städer

Å

Antal medlemmar vid utgången av

mars juni sept. dec. 1 2 3 4 5

1 Stockholm ......................... 2 281 2 286 2 287 2 257 2 Stockholms län .................... 63 62 61 56 3 Uppsala ........................... 121 130 129 127 4 Uppsala län i övr. ................. 12 13 11 10 5 Eskilstuna ......................... 67 73 78 77 6 Södermanlands län i övr ............ 84 91 96 92 7 Norrköping ........................ 181 185 180 183 8 Östergötlands län i övr ............. 136 156 145 143 9 Jönköping ......................... 80 85 81 82 10 Jönköpings län i övr ............... 61 68 63 59 11 Kronobergs län .................... 72 65 61 51 12 Kalmar ........................... 57 58 ' 58 58 13 Kalmar län i övr ................... 60 59 57 59 14 Gotlands län ....................... 33 35 35 32 15 Blekinge län ....................... 74 78 66 75 16 Kristianstad ....................... 66 72 91 84 17 Kristianstads län i övr .............. 178 181 183 181 18 Malmö ............................ 702 708 709 683 19 Hälsingborg ....................... 321 319 323 323 20 Malmöhus län i övr ................ 819 821 807 788 21 Hallands län ....................... 154 158 162 166 22 Göteborg .......................... 625 652 649 626 23 Göteborgs och Bohus län i övr. 50 58 59 53 24 Borås ............................. 183 190 184 184 25 Älvsborgs län i övr ................. 115 108 112 104 26 Skaraborgs län ..................... 158 169 167 158 27 Karlstad .......................... 59 61 60 50 28 Värmlands län i övr ................ 77 75 72 72 29 Örebro ............................ 139 142 142 136 30 Örebro län i övr ................... 75 76 72 72 31 Västerås ........................... 78 84 80 75 32 Västmanlands län i övr ............. 56 61 59 55 33 Falun ............................. 48 48 45 44 34 Kopparbergs län i övr .............. 173 192 200 193 35 Gävle ............................. 105 105 106 106 36 Gävleborgs län i övr ................ 92 100 103 97 37 Sundsvall .......................... 61 76 75 62 38 Västernorrlands län i övr ........... 78 81 87 84 39 Östersund ......................... 23 27 23 22 40 Jämtlands län i övr ................ —— _ — — 41 Västerbottens län .................. 96 101 102 99 42 Norrbottens län .................... 56 60 60 58 43 Hela riket 7 969 8 169 9 140 7 936

rganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

933 och 1934.

År 1934

Hela antalet Antal medlemmar vid utgången av l—Iela antalet Antal års- i undersöknin- Antal drs- tundersöknln- , medlemmar gen ingående medlemmar gen ingående ' medlemmar juni sept. dec. medlenunar

9 10 11 | 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersö

Byggnadsträarbe

Antalmedlemma Län och vissa städer jan. febr. mars april maj 1 2 3 4 5 6

1 Stockholm ......................... 3 917 3 921 3 941 4 049 4 235 2 Stockholms län .................... 249 246 244 232 221 3 Uppsala ........................... 297 290 290 290 291 4 Uppsala län i övr .................. 59 59 59 62 66 5 Eskilstuna ......................... 210 212 211 215 222 6 Södermanlands län i övr ............ 219 226 229 225 221 7 Norrköping ........................ 386 385 385 381 385 8 Östergötlands län i övr ............. 413 413 415 428 437 9 Jönköping ......................... 165 168 171 173 176 10 Jönköpings län i övr ............... 110 109 118 118 114 11 Kronobergs län .................... 110 110 118 119 116 12 Kalmar ........................... 157 153 150 149 147 13 Kalmar län i övr ................... 113 113 121 150 183 14 Gotlands län ....................... 42 41 41 41 49 15 Blekinge län ....................... 172 173 171 173 174 16 Kristianstad ....................... 93 94 95 96 103 17 Kristianstads län i övr .............. 209 205 194 210 223 18 Malmö ............................ 774 773 777 774 780 19 Hälsingborg ....................... 352 353 352 351 359 20 Malmöhus län i övr ................ 709 703 694 691 688 21 Hallands län ....................... 317 317 321 321 327 22 Göteborg .......................... 1 496 1 506 1 512 1 552 1 616 23 Göteborgs och Bohus län i övr ...... 168 167 165 167 170 24 Borås ............................. 338 339 337 346 370 25 Älvsborgs län i övr ................. 227 234 240 252 261 26 Skaraborgs län ..................... 273 273 265 275 283 27 Karlstad .......................... 137 140 130 13 151 28 Värmlands län i övr ................ 186 185 186 183 189 29 Örebro ............................ 299 301 298 290 284 30 Örebro län i övr ................... 166 169 167 176 180 31 Västerås ........................... 171 171 172 173 195 32 Västmanlands län i övr ............. 156 158 157 159 152 33 Falun ............................. 80 80 75 73 71 34 Kopparbergs län i övr .............. 492 490 497 489 495 35 Gävle ............................. 251 253 258 250 241 36 Gävleborgs län i övr ................ 483 469 468 448 439 37 Sundsvall .......................... 175 177 184 188 191 38 Västernorrlands län i övr ........... 315 321 323 331 337 39 Östersund ......................... 106 104 100 101 107 40 Jämtlands län i övr ................ 43 44 42 43 42 41 Västerbottens län .................. 256 255 255 259 275 42 Norrbottens län .................... 483 479 477 470 474 43 Hela riket 15 374 15 379 15 405 15 605 16 940

rganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

rbundet 1929.

1 d u t g ä n g e n a v Hela antalet

Antal drs- i undersöknin- medlemmar gen ingående juni juh aug. sept. okt. nov. dec. nwdknunar 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 1 4 325 4 457 4 539 4 569 4 545 4 543 4 543 4 345 4 739 1 217 219 211 211 212 213 188 210 231 2 298 325 333 331 328 328 331 315 355 3 73 83 85 84 85 83 85 70 91 4 228 229 238 246 245 241 236 233 261 5 245 267 273 275 272 278 279 250 311 6 386 397 408 412 417 423 422 404 442 7 452 450 446 456 451 451 455 436 496 8 183 192 205 205 204 206 206 184 213 9 136 148 155 161 162 163 165 118 163 10 112 121 118 121 124 125 125 122 143 11 143 145 148 148 148 149 151 150 170 12 201 200 201 205 201 202 201 190 254 13 50 49 52 54 56 56 54 46 53 14 178 175 181 179 185 184 184 177 203 15 107 105 110 112 103 107 107 102 114 16 221 211 211 224 230 226 220 201 249 17 780 780 789 793 790 792 791 780 825 18 374 387 400 399 394 390 384 373 401 19 705 697 694 704 712 717 721 716 812 20 335 346 366 372 374 373 376 345 397 21 1 688 1 791 1 844 1 859 1 852 1 826 1 801 1 625 1 908 22 179 190 188 188 195 201 201 195 225 23 391 414 429 435 439 440 432 385 464 24 265 277 298 315 330 335 336 283 362 25 300 331 354 379 387 386 406 326 426 26 155 152 153 152 157 173 182 161 196 27 193 208 209 209 212 226 223 196 262 28 280 276 278 280 278 288 294 315 332 29 182 187 209 221 233 238 232 200 259 30 204 209 211 211 213 218 218 200 227 31 152 152 151 159 160 166 168 155 184 32 71 69 75 79 79 76 76 78 88 33 499 501 515 522 556 580 594 549 636 34 241 236 236 238 247 248 249 246 260 35 432 445 474 505 510 540 538 485 603 36 192 196 210 225 226 229 233 210 244 37 356 386 402 413 414 439 435 421 528 38 106 103 102 105 104 106 106 100 118 39 42 40 42 43 47 46 46 4 7 40 282 298 304 309 330 346 351 291 365 41 487 484 498 511 533 535 537 491 589 4m 16 446 16 928 17 345 17 619 17 740 17 892 17 882 16 685 19 296

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersök .

Byggnadsträarbeta .

Antal medlemma Län och vissa städer

1

Stockholm ......................... Stockholms län .................... Uppsala ........................... Uppsala län i övr .................. Eskilstuna ......................... Södermanlands län i övr ............ Norrköping ........................ Östergötlands län i övr ............. Jönköping ......................... Jönköpings län i övr ............... Kronobergs län .................... Kalmar ........................... Kalmar län i övr ................... Gotlands län ....................... Blekinge län ....................... Kristianstad ....................... Kristianstads län i övr .............. Malmö ............................ Hälsingborg ....................... Malmöhus län i övr ................ Hallands län ....................... Göteborg .......................... Göteborgs och Bohus län i övr ...... Borås ............................. Älvsborgs län i övr ................. Skaraborgs län ..................... Karlstad .......................... Värmlands län i övr ................ Örebro ............................ Örebro län i övr ................... Västerås ........................... Västmanlands län i övr ............. Falun ............................. Kopparbergs län i övr .............. Gävle ............................. Gävleborgs län i övr ................ Sundsvall .......................... Västernorrlands län i övr ........... Östersund ......................... Jämtlands län i övr ................ Västerbottens län .................. Norrbottens län ....................

Hela riket

Rom—IQUVPWIQH

ganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

rhundet 1930.

Hela antalet , Antal drs- [undersöknin- P medlemmar gen ingående medlemmar

id utgången av

juni juli aug.

%

7 8 9 15

F

175 170 327 87 85

Cow—IQQIwWMH

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersö

Byggnadsträarbetar

Län och vissa städer

Antal medlemma

jan. febr. mars april maj 1 2 3 4 5 6

1 Stockholm ......................... 4 993 5 005 5 011 5 038 5 091 2 Stockholms län .................... 170 171 168 162 163 3 Uppsala ........................... 322 323 323 322 327 4 Uppsala län i övr .................. 78 78 78 86 90 5 Eskilstuna ......................... 258 257 257 258 258 6 Södermanlands län i övr ............ 319 318 314 316 318 7 Norrköping ........................ 420 420 419 419 419 8 Östergötlands län i övr ............. 469 468 468 473 479 9 Jönköping ......................... 227 226 225 224 224 10 Jönköpings län i övr ............... 281 277 278 289 290 11 Kronobergs län .................... 142 147 147 147 151 12 Kalmar ........................... 173 172 174 174 175 13 Kalmar län i övr ................... 232 230 227 229 227 14 Gotlands län ....................... 80 81 82 81 81 15 Blekinge län ....................... 220 219 219 218 222 16 Kristianstad ....................... 109 105 105 108 109 17 Kristianstads län i övr .............. 273 278 278 283 296 18 Malmö ............................ 858 856 856 858 860 19 Hälsingborg ....................... 377 376 373 368 367 20 Malmöhus län i övr ................ 853 856 858 867 874 21 Hallands län ....................... 436 433 432 462 478 22 Göteborg .......................... 1 914 1 916 1 922 1 938 1 959 23 Göteborgs och Bohus län i övr ...... 211 210 210 211 225 24 Borås ............................. 396 394 398 397 391 25 Älvsborgs län i övr ................. 402 398 399 397 417 26 Skaraborgs län ..................... 506 500 496 498 505 27 Karlstad .......................... 164 164 167 172 174 28 Värmlands län i övr ................ 434 430 450 446 479 29 Örebro ............................ 265 266 261 258 259 30 Örebro län i övr ................... 281 287 286 282 279 3 1 Västerås ........................... 261 262 262 264 279 32 Västmanlands län i övr ............. 254 253 255 251 247 33 Falun ............................. 95 93 95 93 90 34 Kopparbergs län i övr .............. 701 698 703 678 692 35 Gävle ............................. 278 270 270 271 272 36 Gävleborgs län i övr ................ 551 556 565 574 591 37 Sundsvall .......................... 373 391 386 383 372 38 Västernorrlands län i övr ........... 567 583 580 591 581 39 Östersund ......................... 102 107 106 106 113 40 Jämtlands län i övr ................ 53 59 67 95 105 41 Västerbottens län .................. 534 539 544 552 565 42 Norrbottens län .................... 602 601 605 606 614 43 Hela riket 20 234 20 273 20 319 20 445 20 708

anisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

rhundet 1931.

id utgången av Helaantalet Antal års- i undersöknin- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar

7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 5 132 5 199 5 216 5 219 5 202 5 190 5 175 5 092 5 347 1 164 162 167 169 173 174 178 170 191 2 327 338 344 340 339 340 338 339 354 3 92 98 97 99 99 105 101 98 106 4 260 267 269 269 270 270 271 265 277 5 327 334 341 343 348 338 345 333 373 6 412 417 420 421 423 426 425 423 440 7 489 498 509 517 514 511 503 483 526 8 230 225 228 229 231 231 231 225 237 9 288 287 299 300 298 295 296 284 314 10 164 175 182 182 181 178 179 155 179 11 178 181 189 185 185 185 184 185 201 12 220 220 213 211 212 215 215 240 260 13 85 85 86 90 90 90 90 87 94 14 221 226 235 240 245 246 244 233 263 15 114 116 114 122 118 119 119 115 128 16 301 308 306 311 320 324 327 304 349 17 861 873 878 873 871 871 868 851 881 18 367 374 384 384 381 379 375 369 388 19 912 949 961 954 942 931 944 912 1 033 20 490 518 503 514 518 511 509 475 540 21 1 983 2 027 2 053 2 081 2 077 2 083 2 079 1 996 2 144 22 230 235 237 240 241 245 243 246 270 23 386 384 381 387 386 390 390 387 417 24 419 431 435 433 463 466 466 418 503 25 519 528 554 559 548 555 551 517 590 26 178 176 178 186 184 187 189 170 176 27 489 493 491 492 492 500 507 458 568 28 253 254 258 257 258 262 268 266 279 29 276 290 300 300 304 302 307 292 334 30 284 301 310 306 305 303 302 285 311 31 255 250 256 256 257 262 261 264 286 32 89 87 87 85 84 84 83 87 93 33 692 715 734 730 748 767 773 734 817 34 272 276 279 282 284 281 281 277 296 35 587 583 598 600 595 607 607 599 640 36 381 393 394 391 391 388 386 366 415 37 585 593 602 597 597 578 565 630 714 38 132 145 154 163 158 160 162 134 172 39 118 118 121 103 105 107 109 54 67 40 566 594 596 609 632 626 638 600 691 41 641 656 684 697 705 709 707 642 759 42 20 969 21 379 21 643 21 726 21 774 21 791 21 791 21 056 23 023 43

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersö

Byggnadsträarbeta

Antalmedlemma Län och vissa städer jan. febr. mars april maj 1 2 3 4 5 6

1 Stockholm ......................... 5 168 5 166 5 158 5 168 5 165 2 Stockholms län .................... 180 181 179 178 179 3 Uppsala ........................... 335 335 335 334 334 4 Uppsala län i övr .................. 101 99 97 96 94 5 Eskilstuna ......................... 269 272 272 270 271 6 Södermanlands län i övr ............ 344 343 345 343 349 7 Norrköping ........................ 426 424 428 428 428 8 Östergötlands län i övr ............. 510 507 504 503 496 9 Jönköping ......................... 232 231 231 233 230 10 Jönköpings län i övr ............... 296 293 294 293 291 11 Kronobergs län .................... 178 180 179 182 180 12 Kalmar ........................... 182 182 181 180 175 13 Kalmar län i övr ................... 214 212 213 213 231 14 Gotlands län ....................... 90 90 89 89 95 15 Blekinge län ....................... 242 242 244 242 245 16 Kristianstad ....................... 119 120 118 116 115 17 Kristianstads län i övr .............. 325 324 314 317 303 18 Malmö ............................ 868 868 867 864 865 19 Hälsingborg ....................... 375 375 371 370 367 20 Malmöhus län i övr ................ 934 929 946 973 987 21 Hallands län ....................... 509 507 506 502 518 22 Göteborg .......................... 2 080 2 083 2 073 2 078 2 077 23 Göteborgs och Bohus län i övr ...... 243 242 241 242 239 24 Borås ............................. 386 389 389 394 397 25 Älvsborgs län i övr ................. 470 466 470 473 478 26 Skaraborgs län ..................... 555 550 544 537 544 27 Karlstad .......................... 184 185 187 186 184 28 Värmlands län i övr ................ 507 498 492 495 507 29 Örebro ............................ 267 265 265 262 257 30 Örebro län i övr ................... 303 300 302 302 310 3 1 Västerås ........................... 299 300 295 294 286 32 Västmanlands län i övr ............. 262 262 262 260 266 33 Falun ............................. 84 83 84 84 86 34 Kopparbergs län i övr .............. 767 769 771 770 773 35 Gävle ............................. 282 283 281 278 282 36 Gävleborgs län i övr ................ 611 613 615 600 595 37 Sundsvall .......................... 386 ' 385 382 373 373 38 Västernorrlands län i övr ........... 566 572 571 565 568 39 Östersund ......................... 163 162 160 157 157 40 Jämtlands län i övr ................ 110 107 107 108 101 41 Västerbottens län .................. 640 643 639 634 627 42 Norrbottens län .................... 710 715 699 693 704 43 Hela riket 21 772 21 752 21 700 21 679 21 729

ganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

rhundet 1932.

id utgången av Helaantalet Antal års- [ undersöknin- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar

7 8 9 10 11 12 13 14 15 l 5 164 5 155 5 144 5 117 5 100 5 083 5 082 5103 5 300 1 194 199 206 211 209 216 217 201 223 2 330 330 330 329 323 321 321 341 349 3 95 94 94 92 91 92 92 94 106 4 270 269 270 270 270 270 270 266 276 5 347 346 348 347 344 345 341 327 365 6 425 424 424 426 423 419 418 434 442 7 500 500 500 514 510 502 502 511 546 8 227 227 214 221 224 226 222 224 234 9 292 308 300 308 319 326 322 284 341 10 187 197 194 190 187 188 185 173 185 11 173 171 170 167 164 164 162 173 188 12 234 236 256 259 263 266 265 267 289 13 96 97 98 99 99 98 99 95 102 14 244 251 255 257 258 259 261 252 282 15 117 116 118 117 115 116 117 118 130 16 307 311 318 319 319 322 326 328 365 17 862 853 849 848 847 848 842 836 860 18 370 371 369 373 368 365 366 361 379 19 978 978 982 981 990 991 1 003 981 1 045 20 520 549 554 552 545 544 538 525 570 21 2 074 2 078 2 080 2 077 2 076 2 064 2 061 2 064 2 158 22 238 236 236 238 227 229 232 234 254 23 399 395 396 396 398 401 397 394 413 24 485 488 487 486 487 484 480 499 533 25 543 535 532 533 533 531 523 537 562 26 183 183 182 182 184 185 186 168 178 27 513 511 526 518 521 527 523 508 595 28 261 263 259 259 257 258 255 260 269 29 309 310 317 320 325 331 332 321 357 30 281 279 281 280 278 276 276 284 301 31 266 266 266 266 266 265 266 269 276 32 87 88 92 90 89 88 88 85 92 33 786 798 819 817 828 837 834 819 898 34 287 293 292 290 291 285 289 274 298 35 593 601 602 604 606 611 612 611 640 36 368 360 352 342 337 344 333 351 369 37 571 562 561 559 555 554 558 637 677 38 157 154 153 149 146 137 137 144 163 39 94 96 94 96 99 97 110 60 75 40 625 628 630 631 638 643 636 632 691 41 718 721 724 729 732 731 721 705 762 42 21 770 21 827 21 874 21 859 21 841 21 839 21 800 21 751 23 138 43

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersö

Byggnadsträarbet

Antalmedlemma Län och vissa städer jan. febr. mars april maj 1 2 3 4 5 6

1 Stockholm ......................... 5 064 5 053 5 035 5 010 4 978 2 Stockholms län .................... 218 217 216 214 215 3 Uppsala ........................... 324 324 328 328 325 4 Uppsala län i övr .................. 91 91 90 91 90 5 Eskilstuna ......................... 271 270 268 266 264 6 Södermanlands län i övr ............ 343 346 347 349 359 7 Norrköping ........................ 412 407 406 405 405 8 Östergötlands län i övr ............. 499 505 506 509 511 9 Jönköping ......................... 222 222 222 219 217 10 Jönköpings län i övr ............... 323 322 320 319 322 11 Kronobergs län .................... 188 186 193 195 197 12 Kalmar ........................... 163 163 159 159 157 13 Kalmar län i övr ................... 268 268 271 280 281 14 Gotlands län ....................... 100 100 101 102 101 15 Blekinge län ....................... 260 265 264 282 281 16 Kristianstad ....................... 118 118 117 117 115 17 Kristianstads län i övr .............. 324 330 348 358 367 18 Malmö ............................ 847 846 843 843 845 19 Hälsingborg ....................... 368 370 364 365 361 20 Malmöhus län i övr ................ 996 994 992 985 981 21 Hallands län ....................... 530 528 523 520 520 22 Göteborg .......................... 2 063 2 065 2 067 2 039 2 035 23 Göteborgs och Bohus län i övr ...... 231 230 231 230 228 24 Borås ............................. 398 396 394 391 386 25 Älvsborgs län i övr ................. 496 495 496 492 496 26 Skaraborgs län ..................... 526 525 524 522 521 27 Karlstad .......................... 187 190 190 189 191 28 Värmlands län i övr ................ 523 510 509 508 502 29 Örebro ............................ 255 256 255 253 248 30 Örebro län i övr ................... 328 325 326 329 335 3 1 Västerås ........................... 27 6 273 273 264 265 32 Västmanlands län i övr ............. 266 263 262 228 227 33 Falun ............................. 85 86 86 87 87 34 Kopparbergs län i övr .............. 838 847 849 856 861 35 Gävle ............................. 288 288 287 287 289 36 Gävleborgs län i övr ................ 592 601 587 582 585 37 Sundsvall .......................... 331 329 329 326 325 38 Västernorrlands län i övr ........... 556 555 553 552 552 39 Östersund ......................... 136 137 133 133 134 40 Jämtlands län i övr ................ 106 106 106 104 104 41 Västerbottens län .................. 637 632 615 610 606 42 Norrbottens län .................... 717 723 717 709 710 43 Hela riket 21 764 21 757 21 702 21 607 21 579

rganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

rhundet 1933.

i d u t 3 å n g en a v Hela antalet Antal års— [undersöknin- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar

7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 1 4 954 4 933 4 916 4 892 4 882 4 863 4 842 4 894 5 013 1 222 220 217 214 215 215 214 218 235 2 325 325 320 312 311 306 306 322 338 3 88 87 85 85 85 84 83 87 92 4 257 255 253 256 256 253 253 259 272 5 362 363 358 359 357 356 349 355 373 6 404 403 402 403 401 401 401 405 408 7 509 506 502 503 503 496 494 537 564 8 217 215 214 212 210 208 209 209 215 9 315 308 310 310 316 309 310 314 347 10 199 199 197 196 197 198 196 189 197 11 157 158 156 154 154 153 153 160 168 12 283 281 283 283 286 284 283 192 317 13 101 101 101 100 100 100 100 99 101 14 288 294 298 296 296 296 293 286 318 15 114 112 112 111 110 111 111 112 117 16 374 380 378 369 367 369 364 374 410 17 844 844 843 837 831 833 863 821 837 18 362 363 361 360 360 360 356 349 370 19 970 955 946 939 930 931 926 974 1 035 20 514 509 499 501 501 495 491 504 539 21 2 029 2 024 2 010 1 998 1 998 1 991 1 984 2 014 2 072 22 228 227 221 218 218 217 216 232 245 23 384 372 372 368 370 370 368 379 396 24 499 506 513 510 501 499 495 506 556 25 512 508 501 495 494 491 485 505 532 26 192 193 194 194 194 192 189 186 190 27 510 509 508 494 494 494 492 515 559 28 248 248 247 251 251 251 249 251 257 29 333 333 337 342 346 344 342 348 379 30 260 249 249 246 246 246 243 257 ' 277 3 1 229 227 226 219 213 207 207 233 275 32 86 85 79 74 70 69 69 77 80 33 844 839 844 842 843 842 837 867 925 34 289 283 287 285 285 285 285 286 291 35 578 579 571 567 566 566 561 589 623 36 325 382 312 312 310 310 306 315 332 37 545 548 547 545 534 528 521 583 634 38 131 131 127 121 120 121 121 132 145 39 103 103 101 101 93 93 93 59 68 40 590 594 592 589 594 581 579 583 633 4 1 712 707 700 688 683 674 672 693 723 42 21 486 21 458 21 289 21 151 21 091 20 992 20 911 21 370 22 458 43

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersö

Byggnadsträarbeta

Antal medlemmaw Län och vissa städer jan. febr. mars april maj 1 2 3 4 5 6

1 Stockholm ......................... 4 828 4 813 4 794 4 782 4 774 2 Stockholms län .................... 213 217 216 212 212 3 Uppsala ........................... 306 306 305 305 325 4 Uppsala län i övr .................. 83 84 82 83 92 . 5 Eskilstuna ......................... 250 251 252 255 260 6 Södermanlands län i övr ............ 344 344 346 351 351 7 Norrköping ........................ 398 397 397 394 392 8 Östergötlands län i övr ............. 491 496 495 504 519 9 Jönköping ......................... 208 209 211 213 214 10 Jönköpings län i övr ............... 305 306 305 302 304 11 Kronobergs län .................... 196 196 195 203 202 12 Kalmar ........................... 152 152 152 153 160 13 Kalmar län i övr ................... 275 275 277 276 274 14 Gotlands län ....................... 100 100 100 99 98 15 Blekinge län ....................... 294 295 306 312 329 16 Kristianstad ....................... 111 114 114 128 129 17 Kristianstads län i övr .............. 362 359 357 352 352 18 Malmö ............................ 829 828 839 850 876 19 Hälsingborg ....................... 354 353 349 354 355 20 Malmöhus län i övr ................ 926 912 905 891 928 21 Hallands län ....................... 492 490 498 505 526 22 Göteborg .......................... 1 976 1 978 1 969 1 978 1 987 23 Göteborgs och Bohus län i övr ...... 214 210 232 230 225 24 Borås ............................. 368 366 365 362 364 25 Älvsborgs län i övr ................. 494 494 505 502 514 23 Skaraborgs län ..................... 479 474 461 473 494 27 Karlstad .......................... 187 190 188 189 186 28 Värmlands län i övr ................ 493 487 490 488 500 29 Örebro ............................ 248 251 256 264 281 30 Örebro län i övr ................... 341 337 333 331 332 31 Västerås ........................... 242 241 241 240 239 32 Västmanlands län i övr ............. 206 205 210 211 217 33 Falun ............................. 68 68 69 69 72 34 Kopparbergs län i övr .............. 840 840 833 836 819 35 Gävle ............................. 284 285 295 296 295 36 Gävleborgs län i övr ................ 560 553 550 543 537 37 Sundsvall .......................... 306 306 307 306 302 38 Västernorrlands län i övr ........... 514 515 508 517 519 39 Östersund ......................... 120 120 123 126 126 40 Jämtlands län i övr ................ 92 97 98 110 109 41 Västerbottens län .................. 578 575 571 586 581 42 Norrbottens län .................... 677 673 674 670 680 43 Hela riket 20 804 20 762 20 773 20 851 21 051

rganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

rhundet 1934.

id utgången av Helaantalet Antal års- :" undersöknin- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar

7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 4 735 4 705 4 696 4 685 4 666 4 663 4 648 4 674 4 861 1 218 221 219 220 220 213 214 218 233 2 354 392 406 410 400 397 392 368 411 3 98 102 99 97 96 93 92 89 98 4 261 265 268 272 276 277 277 259 278 5 367 381 380 381 383 381 380 373 402 6 396 429 436 439 438 434 430 417 446 7 531 551 579 586 579 583 596 544 629 8 214 220 222 228 231 230 228 220 232 9 304 305 302 300 301 303 303 294 318 10 197 206 211 211 211 216 221 194 222 11 164 179 186 192 190 189 186 173 198 12 276 273 280 274 275 276 276 283 305 13 102 102 104 108 107 106 107 106 122 14 358 393 395 402 401 398 397 358 440 15 132 131 126 124 123 122 121 118 125 16 374 370 370 384 413 404 401 366 433 17 887 904 927 946 958 995 1 009 965 1 042 18 358 363 375 370 368 369 366 350 381 19 947 973 986 987 983 950 935 916 1 032 20 548 600 605 599 590 584 593 537 607 21 2 005 2 081 2 119 2 156 2 173 2 172 2 176 2 067 2 248 22 218 213 208 208 202 202 200 215 241 23 379 410 430 438 446 441 444 404 460 24 511 522 516 517 531 530 533 506 586 25 510 524 536 531 532 546 546 521 593 26 185 186 187 186 187 183 184 183 196 27 499 490 514 518 523 537 540 507 575 28 291 309 313 311 299 298 293 286 305 29 337 363 383 377 375 377 377 357 422 30 235 237 240 243 243 241 236 238 254 31 231 225 217 219 223 223 224 217 238 32 94 104 103 102 96 99 96 86 97 33 800 795 795 799 799 799 825 817 891 34 311 327 340 346 339 332 333 315 340 35 539 536 541 550 551 556 556 559 629 36 299 289 280 276 280 286 289 288 299 37 524 523 522 526 521 515 512 561 611 38 144 151 155 155 150 148 150 144 163 39 112 108 106 105 115 122 123 70 90 40 602 631 645 665 665 670 668 626 732 4 1 677 682 693 698 696 699 699 677 739 42 21 324 21 771 22 015 22 141 22 155 22 159 22 176 21 468 23 524 43

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersök

Grov- och tab

Län och vissa städer

Antal medlemma

jan. febr. mars april maj 1 2 3 4 5 6

1 Stockholm ......................... 6 050 6 055 6 056 6 148 6 268 2 Stockholms län .................... 559 558 560 554 549 3 Uppsala ........................... 298 297 297 308 320 4 Uppsala län i övr .................. 52 50 50 54 58 5 Eskilstuna ......................... 240 241 242 260 267 6 Södermanlands län i övr ............ 232 235 232 240 240 7 Norrköping ........................ 381 390 400 410 410 8 Östergötlands län i övr ............. 481 480 478 499 519 9 Jönköping ......................... 65 68 68 75 77 10 Jönköpings län i övr ............... 52 53 66 65 75 11 Kronobergs län .................... 170 169 175 180 188 12 Kalmar ........................... 114 111 109 115 129 13 Kalmar län i övr ................... 75 76 77 79 77 14 Gotlands län ....................... 25 27 29 38 38 15 Blekinge län ....................... 79 79 77 77 87 16 Kristianstad ....................... 88 89 88 108 136 17 Kristianstads län i övr .............. 289 281 287 287 302 18 Malmö ............................ 1 108 1 102 1 102 1 113 1 131 19 Hälsingborg ....................... 216 213 220 236 261 20 Malmöhus län i övr ................ 856 909 909 897 906 21 Hallands län ....................... 198 198 200 200 205 22 Göteborg .......................... 1 870 1 866 1 892 1 971 2 054 23 Göteborgs och Bohus län i övr ...... 88 87 87 94 94 24 Borås ............................. 226 229 238 268 322 25 Älvsborgs län i övr ................. 29 29 29 30 29 26 Skaraborgs län ..................... 312 309 295 302 313 2 7 Karlstad .......................... 29 35 36 41 42 28 Värmlands län i övr ................ 119 120 119 122 141 29 Örebro ............................ 521 519 518 513 518 30 Örebro län i övr ................... 43 42 42 42 41 31 Västerås ........................... 179 184 188 190 201 32 Västmanlands län i övr ............. 27 27 27 25 25 33 Falun ............................. 59 58 57 54 56 34 Kopparbergs län i övr .............. 203 208 206 214 226 35 Gävle ............................. 207 204 205 205 209 36 Gävleborgs län i övr ................ 457 417 403 400 409 37 Sundsvall .......................... 169 169 165 173 177 38 Västernorrlands län i övr ........... 257 255 272 283 298 39 Östersund ......................... 185 183 175 175 175 40 Jämtlands län i övr ................ 9 3 3 3 12 41 Västerbottens län .................. 273 262 261 264 265 42 Norrbottens län .................... 356 356 342 334 358 43 Hela riket 17 246 17 243 17 282 17 646 18 208

rganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1334.

rbetaretörbundet 1929.

id utgången av Hela antalet

Antal års- i undersöknin- medlemmar gen ingående juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar

7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 1 6 426 6 557 6 704 6 762 6 839 6 914 6 936 6 365 7 487 1 539 535 542 542 537 530 517 486 594 2 324 338 340 337 339 341 338 310 341 3 60 61 60 58 60 68 71 53 71 4 272 289 284 285 280 280 276 258 316 5 252 257 257 251 254 257 253 243 302 6 428 443 459 457 468 469 473 459 552 7 534 545 540 530 522 538 536 429 491 8 76 77 76 78 77 75 89 122 152 9 83 95 95 97 102 104 112 78 111 10 184 184 185 189 187 187 187 178 200 1 1 126 125 120 126 124 124 129 115 139 12 79 82 83 83 106 105 119 87 124 13 35 39 41 40 40 40 39 34 47 14 90 89 89 93 95 96 96 89 102 15 149 149 164 166 171 160 159 121 172 16 313 304 319 345 347 364 364 270 359 17 1 178 1 232 1 251 1 253 1 257 1 254 1 218 1 069 1 199 18 261 257 258 261 253 260 259 205 263 19 910 908 920 903 931 912 915 1 118 1 331 20 210 216 226 226 226 228 215 207 238 2 1 2 164 2 250 2 278 2 310 2 331 2 307 2 307 2 060 2 494 22 117 124 126 129 135 137 136 104 138 23 326 326 334 346 332 342 340 286 395 24 30 31 31 31 32 32 31 116 142 25 350 373 391 390 384 381 382 341 430 26 41 39 43 42 43 46 48 30 49 27 158 170 169 170 173 171 169 101 130 28 525 539 539 540 542 538 506 450 501 29 42 43 41 41 39 38 39 111 158 30 200 203 204 205 207 211 210 194 225 3 1 23 24 23 24 24 25 24 23 25 32 59 60 62 62 71 72 72 63 81 33 237 250 256 265 267 276 284 213 294 34 210 214 224 220 227 225 222 213 249 35 408 409 402 396 404 411 412 406 635 36 181 210 222 230 244 259 269 188 284 37 367 371 377 376 391 391 392 336 471 38 170 171 173 175 175 176 170 148 172 39 17 15 15 14 14 14 14 11 21 40 265 287 307 321 324 326 321 276 370 41 360 346 376 377 386 386 394 289 426 42 18 779 19 237 19 606 19 746 19 960 20 07.0 20 043 18 252 22 281 43

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersö

Grov- och iab

Län och vissa städer

Antal medlemma

jan. febr. mars april maj 1 _ 2 3 4 5 6

1 Stockholm ......................... 6 998 7 039 7 075 7 093 7 139 2 Stockholms län .................... 524 507 500 510 516 3 Uppsala ........................... 339 338 342 341 345 4 Uppsala län i övr .................. 73 80 84 84 85 5 Eskilstuna ......................... 277 274 271 280 284 6 Södermanlands län i övr ............ 255 258 266 274 272 7 Norrköping ........................ 471 471 473 477 483 8 Östergötlands län i övr ............. 539 537 537 546 547 9 Jönköping ......................... 130 131 130 134 132 10 Jönköpings län i övr ............... 115 108 110 104 115 11 Kronobergs län .................... 188 187 186 215 222 12 Kalmar ........................... 130 129 131 131 134 13 Kalmar län i övr ................... 122 120 135 142 153 14 Gotlands län ....................... 42 44 49 50 54 15 Blekinge län ....................... 96 95 94 94 95 16 Kristianstad ....................... 155 154 157 160 160 17 Kristianstads län i övr .............. 378 382 382 376 410 18 Malmö ............................ 1 264 1 272 1 292 1 324 1 356 19 Hälsingborg ....................... 263 259 263 265 272 20 Malmöhus län i övr ................ 914 910 934 942 935 21 Hallands län ....................... 213 214 215 216 225 22 Göteborg .......................... 2 293 2 282 2 263 2 298 2 311 23 Göteborgs och Bohus län i övr ...... 134 134 133 138 141 24 Borås ............................. 339 344 350 357 353 25 Älvsborgs län i övr ................. 29 27 28 30 32 26 Skaraborgs län ..................... 380 377 376 377 368 27 Karlstad .......................... 53 54 51 52 52 28 Värmlands län i övr ................ 173 172 165 174 185 29 Örebro ............................ 500 497 486 487 488 30 Örebro län i övr ................... 69 70 73 77 84 3 1 Västerås ........................... 215 221 228 234 260 32 Västmanlands län i övr ............. 22 22 21 22 22 33 Falun ............................. 71 69 69 70 78 34 Kopparbergs län i övr .............. 292 296 305 314 333 35 Gävle ............................. 215 216 201 211 206 36 Gävleborgs län i övr ................ 409 418 430 438 443 37 Sundsvall .......................... 322 341 353 443 499 38 Västernorrlands län i övr ........... 388 376 386 424 532 39 Östersund ......................... 174 174 172 171 169 40 Jämtlands län i övr ................ 14 12 17 20 21 41 Västerbottens län .................. 325 354 360 360 392 42 Norrbottens län .................... 319 354 361 380 400 43 Hela riket 20 222 20 319 20 454 20 835 21 303

rganisationerna länsvis och i vissa städer 1923—1934.

etareiörbundet 1930.

id n t g 2 n g e n a v _Helaantalet Antal drs- : undersöknin- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar

7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 1 7 177 7 195 7 244 7 284 7 284 7 326 7 312 7 177 8 058 1 510 515 517 518 519 518 506 465 574 2 346 342 341 340 334 334 332 321 337 3 87 86 83 83 83 83 83 76 86 4 301 309 309 305 303 302 307 286 336 5 276 274 275 279 278 280 271 259 297 6 481 490 500 496 493 506 507 517 577 7 555 554 551 546 566 549 557 451 510 S 130 130 132 136 141 136 135 131 149 9 120 118 125 133 141 142 143 117 156 10 228 226 223 228 230 229 233 207 245 11 131 131 129 126 127 127 129 127 136 12 153 154 152 149 150 155 155 138 168 13 53 54 55 54 53 53 53 45 53 14 92 101 107 108 108 108 107 98 115 15 155 164 162 161 165 166 166 150 181 16 405 388 390 384 370 362 360 299 385 17 1 372 1 387 1 401 1 400 1 382 1 375 1 367 1 123 1 241 18 264 260 263 264 260 260 258 219 257 19 971 978 974 943 1 067 1 072 996 1 214 1 455 20 227 227 231 239 240 239 239 219 249 21 2 316 2 347 2 366 2 377 2 379 2 369 2 391 2 243 2 555 22 141 170 167 166 166 165 167 145 174 23 353 360 360 351 350 350 348 338 402 24 32 32 32 34 34 34 34 148 170 25 371 392 421 408 406 401 401 383 457 26 54 52 50 49 50 50 51 48 58 27 194 199 203 205 207 207 206 129 162 28 489 492 489 493 497 490 490 430 473 29 94 95 94 96 95 96 95 188 227 30 270 273 277 277 286 296 290 255 312 3 1 22 30 35 38 39 39 39 28 40 32 81 85 81 88 98 103 102 84 115 33 340 351 361 374 373 373 365 312 406 34 212 229 256 270 273 273 268 233 293 35 443 444 440 442 442 439 438 428 517 36 546 593 633 647 694 704 706 502 722 37 571 599 616 632 625 619 554 526 718 38 174 177 176 180 178 181 178 161 193 39 22 23 21 19 17 18 17 13 15 40 399 422 453 469 549 585 611 417 706 41 419 441 404 417 418 414 400 318 429 42 21 577 21 809 22 099 22 208 22 470 22 520 22 307 20 967 24 709 43

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i'de undersö

Grov- oeh Iabriks

Län och vissa städer

Antal medlemma

jan. febr. mars april maj 1 2 3 4 5 6

1 Stockholm ......................... 7 307 7 275 7 288 7 292 7 301 * 2 Stockholms län .................... 515 519 530 559 590 3 Uppsala ........................... 330 332 331 331 324 4 Uppsala län i övr .................. 83 84 84 84 83 5 Eskilstuna ......................... 302 299 299 297 298 6 Södermanlands län i övr ............ 274 278 273 274 273 7 Norrköping ........................ 507 508 509 512 511 8 Östergötlands län i övr ............. 554 557 550 555 564 9 Jönköping ......................... 134 136 141 140 139 10 Jönköpings län i övr ............... 142 143 143 150 152 11 Kronobergs län .................... 231 235 237 254 257 12 Kalmar ........................... 126 123 129 146 152 13 Kalmar län i övr ................... 155 155 156 157 157 14 Gotlands län ....................... 53 53 53 55 55 15 Blekinge län ....................... 109 109 109 105 105 16 Kristianstad ....................... 170 174 173 165 163 17 Kristianstads län i övr .............. 358 365 368 374 390 18 Malmö ............................ 1 403 1 413 1 403 1 418 1 434 19 Hälsingborg ....................... 257 262 262 273 281 20 Malmöhus län i övr ................ 959 1 031 1 042 1 022 1 044 21 Hallands län ....................... 236 239 240 244 252 22 Göteborg .......................... 2 440 2 446 2 447 2 493 2 587 23 Göteborgs och Bohus län i övr.. . .. . 166 166 166 168 178 24 Borås ............................. 351 352 347 344 334 25 Älvsborgs län i övr ................. 34 45 46 49 66 26 Skaraborgs län ..................... 400 399 393 389 388 27 Karlstad .......................... 44 42 43 43 44 28 Värmlands län i övr ................ 207 206 231 238 248 29 örebro ............................ 489 488 487 490 505 30 Örebro län i övr ................... 94 93 93 94 96 3 1 Västerås ........................... 288 289 295 290 291 32 Västmanlands län i övr ............. 39 40 41 41 46 33 Falun ............................. 103 103 103 104 104 34 Kopparbergs län i övr .............. 366 368 375 382 394 35 Gävle ............................. 268 268 278 281 277 36 Gävleborgs län i övr ................ 436 438 438 = 434 433 37 Sundsvall .......................... 744 758 771 782 793 38 Västernorrlands län i övr ........... 546 548 545 544 578 39 Östersund ......................... 177 180 182 188 193 40 Jämtlands län i övr ................ 17 16 19 18 18 41 Västerbottens län .................. 659 691 701 714 740 42 Norrbottens län .................... 362 361 362 374 378 43 Hela riket 22 435 22 587 22 603. 22 867 23 216

rganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

rbetareiörbundet 1031 .

id utgången av Helaantalet Antal drs- iundersöknm- medlemmar gen ingående juni juli aug. sept. ' . , . medlemmar

7 8 9 10 15

;—

Ks?

82qule

Tab. 1 (forts.). Antal medlemmar i de undersö

Grov- ooh fabriks

Afntal medlemma . Län och vissa städer

1

Stockholm ......................... Stockholms län .................... Uppsala ........................... Uppsala län i övr .................. Eskilstuna ......................... Södermanlands län i övr ............ Norrköping ........................ Östergötlands län i övr ............. Jönköping ......................... Jönköpings län i övr ............... Kronobergs län .................... Kalmar ........................... Kalmar län i övr ................... Gotlands län ....................... Blekinge län ....................... Kristianstad ....................... Kristianstads län i övr .............. Malmö ............................ Hälsingborg ....................... Malmöhus län i övr ................ Hallands län ....................... Göteborg .......................... Göteborgs och Bohus län i övr ...... Borås ............................. Älvsborgs län i övr ................. Skaraborgs län ..................... Karlstad .......................... Värmlands län i övr ................ Örebro ............................ Örebro län i övr ................... Västerås ........................... Västmanlands län i övr ............. Falun ............................. Kopparbergs län i övr .............. Gävle ............................. Gävleborgs län i övr ................ Sundsvall .......................... Västernorrlands län i övr ........... Östersund ......................... Jämtlands län i övr ................ Västerbottens län .................. Norrbottens län ....................

Hela riket

mdmäthU-l

rganisationerna länsvis och i vissa städer 1923—1934.

betarelörbundet 1932.

id utgången av Helaantalet Antal års- i undersöknin- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar

7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14 1 5 1 7 430 7 407 7 409 7 386 7 348 7 335 7 329 7 431 7 795 1 690 701 702 702 704 679 695 635 762 2 324 325 325 325 324 324 324 312 321 3 88 87 86 84 86 88 86 83 86 4 308 308 308 307 304 303 303 304 315 5 280 290 292 279 285 281 281 298 337 6 626 620 627 623 620 616 616 614 651 7 598 600 596 605 611 623 619 486 542 8 151 151 154 152 151 150 150 148 160 9 228 247 244 240 239 239 235 211 259 10 287 291 287 278 258 255 256 259 283 1 1 148 146 147 141 141 141 141 143 153 12 153 155 159 156 190 192 196 152 173 13 61 61 62 61 62 57 58 55 70 14 108 116 118 115 115 113 112 105 119 15 170 174 174 175 175 176 173 163 178 16 392 396 397 395 392 389 387 293 333 1 7 1 405 1 407 1 402 1 399 1 402 1 399 1 389 1 108 1 195 18 288 283 284 282 279 281 280 231 249 19 1 187 1 171 1 162 1 152 1 178 1 177 1 193 1 441 1 624 20 260 260 259 258 256 249 247 250 263 2 1 2 715 2 711 2 714 2 713 2 709 2 696 2 670 2 591 2 768 22 185 180 179 177 174 174 174 175 183 23 353 354 355 356 356 354 344 339 377 24 132 138 140 139 137 143 142 248 286 25 456 455 453 456 454 450 448 425 450 26 61 60 59 60 56 56 53 50 57 27 347 337 344 338 339 340 339 236 274 28 506 507 505 505 508 512 515 449 502 29 113 113 113 113 113 113 111 247 265 30 270 274 274 272 270 270 266 268 284 3 1 60 57 62 62 63 63 63 60 67 32 100 99 99 96 94 92 90 98 112 33 445 455 464 457 450 453 450 428 504 34 296 301 311 317 320 328 330 317 351 35 472 466 469 465 464 464 456 475 512 "36 658 672 603 573 548 533 519 649 755 37 633 639 634 640 641 642 640 642 718 38 223 226 228 228 227 226 226 224 247 39 23 22 23 23 25 26 27 25 30 40 797 794 794 781 776 770 766 783 904 41 335 337 340 343 333 329 329 323 366 42 24 362 24 398 24 357 24 229 24 177 24 101 24 020 23 744 25 880 43

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersök.

Grov- oeh iab

Antal medlemma Län och vissa städer

april maj

1 5 6

Stockholm ......................... Stockholms län .................... Uppsala ........................... Uppsala län i övr .................. Eskilstuna ......................... Södermanlands län i övr ............ Norrköping ........................ Östergötlands län i övr ............. Jönköping ......................... Jönköpings län i övr ............... Kronobergs län ..................... Kalmar ........................... Kalmar län i övr ................... Gotlands län ....................... Blekinge län ....................... Kristianstad ....................... Kristianstads län i övr .............. Malmö ............................ Hälsingborg ....................... Malmöhus län i övr ................ Hallands län ....................... Göteborg .......................... Göteborgs och Bohus län i övr ...... Borås ............................. Älvsborgs län i övr ................. Skaraborgs län ..................... Karlstad .......................... Värmlands län i övr ................ Örebro ............................ Örebro län i övr ................... Västerås ........................... Västmanlands län i övr ............. Falun ............................. Kopparbergs län i övr .............. Gävle ............................. Gävleborgs län i övr ................ Sundsvall .......................... Västernorrlands län i övr ........... Östersund ......................... Jämtlands län i övr ................ Västerbottens län .................. Norrbottens län ....................

Hela riket

monument—ww»—

rganisationerna länsvis och i vissa städer 1329—1934.

betarelörbundet 1933.

id utgången av 'Helaantalet Antal års- lundersökmn- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar

7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 7 206 7 178 7 154 7 132 7 109 7 097 7 077 7 171 7 393 1 702 715 738 735 728 727 722 671 764 2 326 326 325 325 325 326 324 311 313 3 83 83 83 83 83 85 85 154 178 4 294 290 290 285 285 281 280 278 285 5 293 295 296 294 293 286 284 306 331 6 586 585 578 575 577 580 576 581 605 7 646 644 642 654 660 659 659 491 543 8 145 147 146 146 146 146 146 142 146 9 246 248 239 235 228 229 225 213 232 10 282 276 274 270 268 268 267 259 273 11 138 137 138 138 137 136 136 139 144 12 201 200 199 198 198 198 200 152 165 13 54 54 54 53 53 53 53 50 56 14 113 113 112 114 109 109 109 110 115 15 164 165 164 162 168 167 167 161 174 16 421 418 414 413 406 405 401 303 343 17 1 347 1 345 1 339 1 333 1 331 1 325 1 323 1 044 1 086 18 275 273 271 285 299 304 308 228 272 19 1 137 1 129 1 129 1 127 1 159 1 156 1 140 1 385 1 498 20 243 257 260 265 267 269 267 249 281 2 1 2 635 2 625 2 625 2 614 2 606 2 597 2 582 2 525 2 624 22 170 165 181 183 183 183 183 165 185 23 316 306 305 301 294 288 287 305 350 24 162 164 163 163 160 154 159 262 292 25 433 432 434 432 435 435 433 410 435 26 58 64 63 64 65 64 59 50 61 27 337 335 338 339 334 333 329 226 267 28 515 510 513 516 517 517 514 453 490 29 106 103 101 100 97 95 92 233 266 30 261 263 261 258 257 256 256 253 265 31 63 63 63 63 63 63 63 62 62 32 86 86 87 84 85 85 85 87 95 33 414 478 483 480 484 487 487 467 520 34 299 298 297 294 293 293 292 299 314 35 468 477 469 466 461 460 454 490 547 36 480 476 473 467 463 461 452 471 527 37 622 612 603 606 606 596 591 628 694 38 226 227 226 226 226 224 223 227 229 39 29 29 29 28 27 27 27 28 29 40 704 698 702 706 709 712 709 710 820 41 316 303 300 290 290 285 284 303 330 42 23 602 23 592 23 561 23 502 23 484 23 421 23 310 23 054 24 599 43

Tab. I (forts.). Antal medlemar i de undersö

Grov- och tub

Antal medlemma Län och vissa städer

1

Stockholm ......................... Stockholms län .................... Uppsala ........................... Uppsala län i övr .................. Eskilstuna ......................... Södermanlands län i övr ............ Norrköping ........................ Östergötlands län i övr ........ ' ..... Jönköping ......................... Jönköpings län i övr ............... Kronobergs län .................... Kalmar ........................... Kalmar län i övr ................... Gotlands län ....................... Blekinge län ....................... Kristianstad ....................... Kristianstads län i övr .............. Malmö ............................ Hälsingborg ....................... Malmöhus län i övr ................ Hallands län ....................... Göteborg .......................... Göteborgs och Bohus län i övr ...... Borås ............................. Älvsborgs län i övr ................. Skaraborgs län ..................... Karlstad .......................... Värmlands län i övr ................ Örebro ............................ Örebro län i övr ................... Västerås ........................... Västmanlands län i övr ............. Falun ............................. Kopparbergs län i övr .............. Gävle ............................. Gävleborgs län i övr ................ Sundsvall .......................... Västernorrlands län i övr ........... Östersund ......................... Jämtlands län i övr ................ Västerbottens län .................. Norrbottens län ....................

Hela riket

Cm—IQOVFWNH

ganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

betaretörbundet 1934.

id utgången av Helaantalet Antal års- iundersöknin- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlenunar

7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 7 097 7 146 7 151 7 135 7 152 7 151 7 164 7 010 7 579 1 759 752 778 776 773 764 757 694 814 2 445 487 497 496 496 499 503 389 463 3 97 97 94 92 91 92 94 85 100 4 276 277 280 280 286 292 304 276 317 5 314 311 314 315 315 326 331 320 372 6 613 624 640 629 630 630 632 590 660 7 725 737 752 762 767 779 787 540 624 8 151 155 155 151 152 153 156 144 160 9 248 246 248 249 246 247 247 222 247 10 273 273 279 276 277 279 283 258 272 11 174 1 93 202 202 205 206 202 1 63 228 12 230 231 234 289 241 238 236 164 195 13 81 86 91 95 96 96 93 74 86 14 174 181 182 190 191 196 193 156 202 15 194 197 199 199 195 189 191 184 201 16 442 444 429 415 405 408 398 306 370 17 1 715 1 756 1 790 1 790 1 796 1 806 1 805 1 275 1 507 18 393 388 388 390 399 403 404 314 362 19 1 134 1 144 1 163 1 153 1 183 1 180 1 178 1 405 1 674 20 316 338 343 350 357 361 361 309 404 21 2 628 2 642 2 681 2 706 2 695 2 720 2 726 2 498 2 862 22 191 186 185 184 184 183 182 173 201 23 308 330 328 325 328 327 325 284 371 24 185 185 187 186 184 183 187 295 331 25 450 472 476 471 472 471 466 417 482 261 87 90 86 87 86 90 89 57 71 27 348 351 352 350 346 352 355 208 246 28 555 559 558 558 557 559 558 468 522 29 105 102 105 107 106 106 107 243 307 30 253 257 261 267 260 254 253 241 270 3 1 59 63 63 62 60 59 59 58 68 32 94 98 102 104 106 106 104 96 115 33 493 481 459 464 475 482 481 468 568 34 335 349 359 366 376 373 371 334 398 35 472 466 472 467 469 463 459 463 543 361 430 423 420 417 418 415 419 424 474 37 581 572 568 564 562 559 551 597 694 38 217 218 220 220 219 220 219 218 234 39 45 44 45 45 43 40 39 37 61 40 755 769 772 766 753 750 729 692 833 41 283 280 280 262 262 268 269 278 317 42 24 725 25 000 25 183 25 212 25 214 25 275 25 267 23 423 26 305 43

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersö

Mälarens

Antal medlemma Län och vissa städer jan. febr. mars april maj 1 2 3 | 4 5 6

1 Stockholm ......................... 2 396 2 416 2 428 2 370 2 330 2 Stockholms län .................... 114 107 106 91 88 3 Uppsala ........................... 152 155 155 139 118 4 Uppsala län i övr .................. 13 13 — 7 5 Eskilstuna ......................... 81 81 81 81 81 6 Södermanlands län i övr ............ 72 67 62 54 59 7 Norrköping ........................ 147 149 106 108 123 s Östergötlands län i övr ............. 136 137 127 126 103 9 Jönköping ......................... 70 71 73 76 73 10 Jönköpings län i övr ............... 21 21 20 20 20 11 Kronobergs län .................... 45 44 44 37 38 12 Kalmar ........................... 83 82 76 57 58 13 Kalmar län i övr ................... 37 37 36 33 33 14 Gotlands län ....................... 22 26 23 23 —— 15 Blekinge län ....................... 96 94 90 57 57 16 Kristianstad ....................... 57 57 54 28 23 17 Kristianstads län i övr .............. 36 33 28 32 23 '18 Malmö ............................ 575 581 531 524 430 '19 Hälsingborg ....................... 171 178 167 98 96 20 Malmöhus län i övr ................ 167 291 166 241 287 21 Hallands län ....................... 117 117 114 110 95 22 Göteborg .......................... 670 670 682 694 707 '23 Göteborgs och Bohus län i övr ...... -— _ _— —- _— 24 Borås ............................. 129 135 130 118 130 25 Älvsborgs län i övr ................. 93 95 107 100 94 26 Skaraborgs län ..................... 97 127 111 105 124 27 Karlstad .......................... 79 85 66 67 53 28 Värmlands län i övr ................ 50 49 36 45 38 j 29 Örebro ............................ 131 131 130 105 98 530 Örebro län i övr ................... — —— —— — 20 ,:31 Västerås ........................... 95 95 94 55 59 '32 Västmanlands län i övr ............. 44 26 35 33 35 33 Falun ............................. 48 52 52 51 37 34 Kopparbergs län i övr .............. 67 77 94 60 70 35 Gävle ............................. 83 83 80 79 75 36 Gävleborgs län i övr.. . . . . . . . . . . . . . . 122 125 96 81 78 37 Sundsvall .......................... 73 73 75 77 79 38 Västernorrlands län i övr ........... 91 91 94 64 73 ' 39 Östersund ......................... 36 39 35 13 20 40 Jämtlands län i övr ................ — — 41 Västerbottens län .................. 57 57 58 40 41 42 Norrbottens län .................... 127 111 102 90 69 . 43 Hela riket 6 700 6 873 6 564 6 182 6 042

rganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

unde]: 1929.

1 d 11 t g a n g e n a v Hela antalet Antal års— i undersöknin- medlemmur gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar

7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 891 2 194 2 363 2 429 2 435 2 502 2 834 2 038 3 172 1 90 88 87 79 83 91 97 94 102 2 129 157 167 177 174 164 175 164 182 3 9 14 15 16 8 13 15 19 20 4 81 81 81 81 81 81 89 77 87 5 54 72 81 81 77 69 74 91 109 6 146 150 173 175 179 175 186 169 191 7 115 121 119 131 125 135 162 151 167 8 85 85 -— 92 93 96 86 100 9 17 35 40 43 42 43 44 33 47 10 45 43 46 43 50 49 54 54 61 11 49 55 58 74 83 70 84 80 90 12 32 33 51 58 53 57 61 55 78 13 23 26 26 26 26 —— 27 25 28 14 61 69 71 69 72 83 99 96 110 15 27 35 46 47 42 50 27 63 71 16 24 27 38 34 33 30 37 57 76 17 516 508 558 583 571 580 610 544 590 18 81 92 96 106 104 109 204 187 222 19 268 242 208 292 276 271 314 301 339 20 84 96 98 110 114 109 116 121 144 21 715 745 802 799 868 861 851 760 855 22 _ — 9 93 11 12 13 5 14 23 156 164 177 177 176 179 183 171 192 24 106 129 100 122 128 140 142 125 158 25 135 138 147 149 162 164 159 153 188 26 47 51 52 59 60 59 70 77 83 27 50 54 54 55 56 49 50 54 65 28 96 106 120 136 138 137 153 145 162 29 22 26 33 34 35 35 38 33 50 30 60 66 65 69 76 74 87 88 98 31 33 28 27 27 29 35 48 45 52 32 39 39 41 41 41 44 45 51 65 33 90 89 99 103 108 171 253 182 230 34 75 79 81 80 81 80 74 78 88 35 74 81 86 92 98 88 119 128 142 36 93 95 95 98 98 98 106 102 118 37 66 73 76 74 82 81 93 135 153 38 33 . 31 42 59 58 72 69 55 73 39 —— —— —— —— -—-— — 40 47 45 51 52 60 57 79 77 82 41 52 132 132 106 114 120 117 122 147 42 5 731 6 394 6 796 7 079 7 199 7 330 8 154 7 090 9 001 43

Tab. I (forts.).

Antal medlemmn_ Län och vissa städer

1

Stockholm ......................... Stockholms län .................... Uppsala ........................... Uppsala län i övr .................. Eskilstuna ......................... Södermanlands län i övr ............ Norrköping ........................ Östergötlands län i övr ............. Jönköping ......................... Jönköpings län i övr ............... Kronobergs län .................... Kalmar ........................... Kalmar län i övr ................... Gotlands län ....................... Blekinge län ....................... Kristianstad ....................... Kristianstads län i övr .............. Malmö ............................ Hälsingborg ....................... Malmöhus län i övr ................ Hallands län ....................... Göteborg .......................... Göteborgs och Bohus län i övr ...... Borås ............................. Älvsborgs län i övr ................. Skaraborgs län ..................... Karlstad .......................... Värmlands län i övr ................ Örebro ............................ Örebro län i övr ................... Västerås ........................... Västmanlands län i övr ............. Falun ............................. Kopparbergs län i övr .............. Gävle ............................. Gävleborgs län i övr ................ Sundsvall .......................... Västernorrlands län i övr ........... Östersund ......................... Jämtlands län i övr ................ Västerbottens län .................. Norrbottens län ....................

Hela riket

Guanabana—ww»—

anisalionerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

det 1930.

i d n t g a n g e n a v

Hela antalet

Antal ärs— iundersöknin- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 l 2 441 68 2 534 2 584 2 886 2 992 2 827 2 819 3 317 1 107 98 94 94 98 87 93 101 108 2 133 157 201 193 173 155 169 170 189 3 3 9 7 9 14 19 13 20 21 4 88 88 88 88 88 88 86 85 96 5 64 67 66 75 73 75 93 108 120 6 184 168 196 185 189 189 191 187 197 7 161 161 164 166 168 170 175 171 186 8 93 97 105 103 104 106 109 106 116 9 53 67 70 77 68 70 82 72 95 10 62 66 73 94 90 88 62 61 71 11 61 60 70 80 83 78 102 99 109 12 47 52 61 54 63 65 49 71 83 13 27 28 30 33 32 35 31 33 36 14 68 77 80 80 95 102 120 112 128 15 36 52 71 74 77 67 72 78 96 16 44 39 46 42 52 53 61 89 105 17 525 556 610 691 637 629 654 586 655 18 94 124 163 158 153 166 211 221 249 19 240 284 318 312 339 303 331 369 420 20 140 136 134 146 151 150 182 156 184 21 765 796 846 878 889 874 785 819 886 22 70 81 76 82 84 76 72 83 106 23 165 179 189 178 174 161 163 179 190 24 177 176 182 186 179 165 159 180 203 25 160 179 169 165 178 172 191 206 232 26 55 59 61 71 71 82 89 82 96 27 40 40 46 46 56 58 48 61 74 28 116 125 141 155 159 162 177 169 200 29 52 51 50 49 44 47 45 55 58 30 69 77 82 94 91 89 86 100 108 31 70 67 75 70 76 74 66 74 85 32 63 68 61 65 69 57 57 58 64 33 148 140 136 117 218 265 257 257 283 34 53 67 69 76 76 —— 74 88 98 35 95 110 115 119 123 120 147 149 171 36 147 149 150 150 142 141 101 132 164 37 94 97 119 117 118 121 147 144 161 38 24 28 38 39 35 45 51 63 67 39 —- ——- -—- —— — — -—-- — 40 50 52 56 60 61 59 88 89 104 41 114 119 120 117 131 136 143 152 171 42 7198 5114 7962 8172 8607 8591 8659 8853 10102 43

Tab.. 1 (forts.).

Antal medlemmar i de undersö _

Målare!

Län ' och vissa städer

Antal medlemma

jan. febr. mars april maj 1 2 3 4 5 6

1 Stockholm ......................... 3 057 2 889 2 855 2 872 2 716 2 Stockholms län .................... 93 94 92 92 ' 88 3 Uppsala ........................... 160 150 147 136 123 4 Uppsala län i övr .................. 14 11 17 14 15 5 Eskilstuna ......................... 87 87 87 86 89 6 Södermanlands län i övr ............ 85 87 81 71 73 7 Norrköping ........................ 193 189 190 195 187 8 Östergötlands län i övr ............. 173 173 172 179 180 9 Jönköping ......................... 109 110 111 111 106 . 10 Jönköpings län i övr ............... 74 72 68 61 71 11 Kronobergs län .................... 65 65 62 52 47 12 Kalmar ........................... 93 84 88 94 76 13 Kalmar län i övr ................... 70 65 59 60 70 14 Gotlands län ....................... 28 28 31 35 31 15 Blekinge län ....................... 105 115 103 101 79 16 Kristianstad ....................... 69 71 66 57 55 17 Kristianstads län i övr .............. 61 62 62 67 64 18 Malmö ............................ 657 639 608 584 562 19 Hälsingborg ....................... 204 183 178 134 102 20 Malmöhus län i övr ................ 370 347 328 308 314 21 Hallands län ....................... 175 163 162 144 141 22 Göteborg .......................... 827 826 846 830 775 23 Göteborgs och Bohus län i övr ...... 80 77 79 81 95 24 Borås ............................. 166 148 165 158 155 25 Älvsborgs län i övr. ............... 160 173 168 165 167 26 Skaraborgs län ..................... 184 183 175 177 181 27 Karlstad .......................... 98 98 96 88 73 28 Värmlands län i övr ................ 71 72 66 79 72 29 Örebro ............................ 173 162 153 144 121 30 Örebro län i övr ................... 47 49 46 42 40 31 Västerås ........................... 83 82 74 62 60 32 Västmanlands län i övr ............. 73 68 66 65 62 33 Falun ............................. 57 57 56 48 50 34 Kopparbergs län i övr .............. 256 257 196 217 218 35 Gävle ............................. 74 74 68 65 63 36 Gävleborgs län i övr.. .. . . . . . . . . . ... 191 141 112 135 122 37 Sundsvall .......................... 145 145 146 146 147 38 Västernorrlands län i övr ........... 144 148 103 128 87 39 Östersund ......................... 51 51 51 45 41 40 Jämtlands län i övr ................ —— _ _— 41 Västerbottens län .................. 92 85 77 76 71 42 Norrbottens län .................... 143 147 125 103 127 43 ' Hela riket 9 057 8 727 8 435 6 307 7 916

det 1931.

ganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

Hela antalet

' i d 11 t g a n g e n a v _ . Antal års- : undersöknin- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar 7 8 9 10 .11 12 13 14 15 1 2 668 2.856 2 841 2 875 2 992 3 064 3 031 3 025 3 576 1 99 ' 96 96 72 88 93 88 110 118 2 138 170 187 219 200 173 193 180 197 3 15 15 16 15 18 20 23 22 24 4 89 89 93 93 93 98 98 95 107 5 79 85 87 83 87 94 96 118 132 6 180 201 220 245 222 221 211 210 *227 7 179 185 183 185 192 197 195 189 208 8 105 103 109 110 112 118 119 117 127 9 63 79 90 93 93 103 93 99 135 10 49 51 57 62 70 70 78 88 101 11 64 63 74 66 78 76 88 94 97 12 69 70 70 60 63 67 70 85 91 13 31 31 31 30 30 30 36 33 34 14 93 85 90 92 95 102 128 129 144 15 56 98 110 107 112 95 92 103 114 16 59 60 48 44 51 67 52 121 135 17 578 584 667 695 679 665 680 624 677 18 94 104 119 123 133 159 209 214 231 19 306 340 328 351 423 372 398 408 454 20 149 -159 146 160 173 177 188 179 190 21 791 844 919 1 006 1 060 940 950 891 968 22 92 91 95 92 90 95 94 105 119 23 151 150 128 116 121 145 169 164 174 24 156 173 176 177 172 185 169 188 204 25 218 188 201 193 194 177 205 238 263 26 68 66 87 82 86 83 101 108 124 27 75 . 84 . 93 101 104 93 117 99 130 28 100 118 141 14 155 160 171 186 203 29 45 49 46 46 47 49 51 60 69 30 73 89 103 109 106 107 111 285 311 31 65 64 61 71 78 85 84 76 87 32 51 62 62 62 59 54 55 68 73 33 207 192 190 188 156 194 314 266 295 34 63 69 81 86 86 86 85 91 102 35 117 115 113 131 125 133 163 164 182 36 138 138 141 142 139 140 113 142 155 37 113 105 109 124 111 120 122 148 '148 38 45 48 52 52 51 —— 31 60 67 .39 — — —— -— —— —— —— 40 74 96 73 73 76 83 108 108 117 41 120 138 135 126 138 152 160 162 179 42 7925 8403 8668 8898 9158 9142 9539 9853 11089 43

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersö

Målar-elli

Län och vissa städer

Antal medlemma

jan. febr. mars april maj 1 2 3 4 5 6

1 Stockholm ......................... 3 102 3 012 2 938 2 751 2 384 2 Stockholms län .................... 90 83 78 78 83 3 Uppsala ........................... 187 181 157 141 138 4 Uppsala län i övr .................. 23 23 22 20 17 5 Eskilstuna ......................... 98 98 98 98 98 6 Södermanlands län i övr ............ 95 97 85 87 86 7 Norrköping ........................ 209 207 191 190 189 8 Östergötlands 'län i övr ............. 199 197 195 196 201 9 Jönköping ......................... 119 114 117 122 118 10 Jönköpings län i övr ............... 118 113 114 113 109 11 Kronobergs län .................... 75 72 72 65 65 12 Kalmar ........................... 83 88 87 76 60 13 Kalmar län i öVr ................... 85 83 72 68 62 14 Gotlands län ....................... 35 35 35 35 35 15 Blekinge län ....................... 117 118 121 103 97 16 Kristianstad ....................... 96 101 96 92 86 17 Kristianstads län i övr .............. 90 87 84 65 68 1 8 Malmö ................... ' ......... 67 0 643 639 596 551 19 Hälsingborg ....................... 206 206 189 160 143 20 Malmöhus län i övr ................ 394 391 392 382 357 21 Hallands län ....................... 190 182 186 181 178 2 2 Göteborg .......................... 941 929 930 924 901 23 Göteborgs och Bohusläns län i övr... 92 92 105 105 102 24 Borås ............................. 167 1 72 155 155 138 25 Älvsborgs län i övr ................. 168 171 174 165 171 26 Skaraborgs län ..................... 215 198 187 183 177 27 Karlstad .......................... 97 98 88 89 60 28 Värmlands län i övr ................ 117 114 112 111 104 29 Örebro ............................ 170 165 146 146 130 30 Örebro län i övr ................... 50 51 51 44 46 ”3 1 Västerås ........................... 106 88 76 76 71 32 Västmanlands län i övr ............. 103 91 85 88 82 3 3 Falun ............................. 58 64 63 61 58 34 Kopparbergs län i övr .......... '. . . . 315 308 303 297 265 35 Gävle ............................. 87 85 92 82 83 36 Gävleborgs län i övr ................ 168 158 153 149 134 37 Sundsvall .......................... 125 125 117 117 113 38 Västernorrlands län i övr ........... 127 114 111 100 98 39 östersund ......................... 56 56 39 32 33 40 Jämtlands län i övr ................ —— —— 13 13 14 41 Västerbottens län .................. 108 98 104 92 89 42 Norrbottens län .................... 162 146 148 150 140 43 Hela riket 9 713 9 454 9 220 8 798 8 l.

rganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

undet 1932.

rvid utgången av Helaantalet Antal års- iundersökm'n- medlemmar gen ingående juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 366 2 783 2 820 2 776 2 807 2 850 3 090 3 255 3 712 1 92 67 68 63 78 78 89 93 99 2 143 174 179 168 164 154 175 189 197 3 16 16 18 16 18 19 20 27 37 4 98 98 99 99 100 100 106 118 120 5 98 107 105 91 94 95 101 121 130 6 201 222 230 230 223 220 222 192 210 7 191 180 193 191 199 204 219 222 238 8 108 110 107 117 118 128 123 122 127 9 112 103 105 116 113 105 132 136 153 10 70 60 71 75 75 73 78 107 117 11 55 58 64 70 67 72 77 100 105 12 60 56 51 48 54 52 61 78 83 13 31 31 31 31 31 31 31 33 34 14 98 95 98 102 104 118 124 138 142 15 84 72 102 111 106 99 109 114 119 16 69 78 85 78 78 81 91 120 130 17 524 542 573 593 613 638 651 623 658 18 128 141 132 139 144 168 191 197 210 19 337 343 341 358 403 404 434 449 470 20 164 168 160 175 179 189 193 190 202 21 861 912 954 989 985 985 990 980 1 029 22 102 106 105 100 103 104 108 122 132 23 133 141 148 145 157 162 177 177 190 24 168 164 158 154 154 155 168 192 198 25 176 173 196 189 195 200 221 244 256 26 57 69 71 72 71 53 81 93 102 27 112 114 119 120 114 117 130 150 163 28 127 119 108 127 145 157 177 188 198 29 44 46 49 48 46 45 47 70 74 30 64 78 85 75 78 86 87 100 103 31 75 85 79 81 87 85 82 86 96 32 52 52 56 52 51 49 61 67 69 33 236 195 186 177 201 265 243 319 336 34 86 88 90 92 93 95 85 96 104 35 129 114 111 114 121 135 160 171 181 36 108 103 103 98 98 98 102 123 131 3 7 92 97 101 116 115 122 135 158 169 38 27 31 32 43 43 52 61 67 70 39 16 16 19 21 20 22 23 5 7 40 91 88 92 98 99 118 125 131 141 41 120 144 140 145 156 144 166 174 194 42 7 921 8 439 8 634 8 703 8 900 9 127 9 746 10 835 11 236 43

Tab. 1 (forts.).

Antal medlemma

Län och vissa städer

april maj

1 ' 5 6

Stockholm ......................... Stockholms län .................... Uppsala ........................... Uppsala län i övr .................. Eskilstuna. . . ." ..................... Södermanlands län i övr ............ Norrköping ........................ Östergötlands län i övr ............. Jönköping ......................... Jönköpings län i övr ..... . ....... .. Kronobergs län .................... Kalmar ........................... Kalmar län i övr ................... Gotlands län ....................... Blekinge län ....................... Kristianstad ....................... Kristianstads län i övr .............. Malmö ............................ Hälsingborg ....................... Malmöhus läni övr ................ Hallands län ....................... Göteborg .......................... Göteborgs och Bohus län i övr. Borås ............................. Älvsborgs län i övr ................. Skaraborgs län ..................... Karlstad ...... - .................... Värmlands län i övr ................ Örebro ............................ Örebro län i övr ................... Västerås .......................... Västmanlands län i övr ............ '. Falun ............................. Kopparbergs län i övr .............. Gävle ............................. Gävleborgs län i övr ................ Sundsvall .......................... Västernorrlands län i övr ........... Östersund ......................... Jämtlands län i övr ................ Västerbottens län .................. Norrbottens län ....................

Hela riket

mmaao—w—wmu

ganisationerna länsvis och i .vissa städer 1929—1934.

ndet 1933.

id utgången av Helaantalet Antal drs- i undersöknin- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar

7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 882 2 814 2 718 2 703 2 598 2 657 2 845 3 022 3 348 1 81 81 80 81 93 88 101 100 104 2 114 121 128 156 138 126 175 174 181 3 29 31 36 35 . 43 33 31 35 37 4 100 96 103 109 91 96 95 98 107 5 97 90 97 90 88 86 96 114 118 6 209 192 183 - 202 203 199 195 211 218 7 206 211 201 210 210 213 220 247 265 8 123 122 116 ' 108 108 108 115 124 128 9 103 105 81 87 89 91 107 140 150 10 77 71 67 61 58 58 71 105 109 11 76 80 80 75 73 78 78 86 92 12 63 59 56 56 55 66 68 79 85 13 31 32 31 31 31 31 31 33 34 14 96 91 91 83 92 99 105 127 132 15 99 95 96 92 100 96 101 101 109 16 77 79 84 76 96 48 94 142 148 17 673 677 671 688 675 666 678 622 653 18 171 167 143 : 162 -150 164 174 182 190 19 428 426 421 391 378 412 431 463 485 20 204 188 183 177 180 176 202 198 202 21 1 058 1 053 1 047 1 049 1- 052 1 004 1 018 997 1 057 22 104 107 79 93 94 93 88 126 134 23 174 175 178 162 166 166 164 176 186 24 194 161 158 146 140 145 152 187 194 25 186 167 181 173 .170 179 204 240 252 26 77 73 74 80 83 87 86 93 97 27 121 93 112 108 111 102 113 147 157 28 170 166 148 142 141 144 158 193 203 29 41 40 43 45 44 45 44 65 67 30 69 74 77 71 80 78 84 94 96 31 84 76 74 75 ' 73 74 78 86 90 32 57 61 58 65 66 48 68 69 73 33 330 237 329 272 268 322 358 338 347 34 104 104 104 105 105 102 98 105 113 35 67 113 118 124 142 135 157 175 184 36 102 97 80 64 63 63 74 112 123 37 77 84 80 85 91 97 113 153 161 38 44 43 42 49 46 51 58 63 69 39 14 16 15 12 14 16 17 6 6 40 76 75 69 68 72 73 119 142 149 41 108 103 101 108 108 107 129 187 191 42 9 196 8 946 8 833 8 769 8 678 8 722 9 393 10 157 10 844 43

Tab. I (forts.) .

Antal medlemmar i de under-sö

Målare!

Antalmedlemma Län och vissa städer jan. febr. mars april maj 1 2 3 4 5 6

1 Stockholm ......................... 2 832 2 687 2 165 2 143 2 022 2 Stockholms län .................... 101 97 93 87 92 3 Uppsala ........................... 126 113 97 100 103 4 Uppsala län i övr .................. 33 33 32 32 33 5 Eskilstuna ......................... 95 102 92 60 94 6 Södermanlands län i övr ............ 99 95 95 94 88 7 Norrköping ........................ 195 194 195 175 179 s Östergötlands län i övr ............. 221 217 214 213 203 9 Jönköping ......................... 113 107 108 109 99 10 Jönköpings län i övr ............... 94 89 89 70 78 11 Kronobergs län .................... 67 61 60 58 53 12 Kalmar ........................... 78 63 64 62 61 13 Kalmar län i övr ................... 36 76 62 66 68 14 Gotlands län ....................... 31 31 31 28 31 15 Blekinge län ....................... 103 108 108 111 106 1 6 Kristianstad ....................... 96 99 99 97 88 17 Kristianstads län i övr .............. 94 89 77 79 81 18 Malmö ............................ 683 626 595 578 556 1 9 Hälsingborg ....................... 173 168 166 155 140 20 Malmöhus län i övr ................ 415 409 405 407 375 ' 21 Hallands län ....................... 195 196 191 182 186 22 Göteborg .......................... 988 968 947 906 872 23 Göteborgs och Bohus län i övr. . 89 89 88 87 88 24 Borås ............................. 155 152 155 193 143 25 Älvsborgs län i övr. ............... 151 149 142 141 136 26 Skaraborgs län ..................... 205 190 164 171 157 27 Karlstad .......................... 83 82 82 53 54 28 Värmlands län i övr ................ 117 118 117 112 101 29 Örebro ............................ 147 143 121 106 92 30 Örebro län i övr ................... 44 44 55 56 56 3 1 Västerås ........................... 85 76 60 65 63 32 Västmanlands län i övr ............. 78 78 78 71 73 33 Falun ............................. 61 61 60 50 47 34 Kopparbergs län i övr .............. 363 363 358 334 274 35 Gävle ............................. 98 98 101 98 99 36 Gävleborgs län i övr ................ 160 160 163 161 159 37 Sundsvall .......................... 70 72 65 62 74 38 Västernorrlands län i övr ........... 120 124 126 120 121 39 Östersund ......................... 51 46 47 45 31 40 Jämtlands län i övr ................ 16 16 16 16 16 41 Västerbottens län .................. 116 122 95 80 93 42 Norrbottens län .................... 134 129 116 123 98 43 Hela riket 9 211 8 940 8 194 7 956 7 583

rganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

_ undet 1934.

id utgången av Helaantalet Antal drs- iundersöknin— medlemmar gen ingående juni juli aug. . . . . medlemar

7 8 9 ' 15

manager-»ww—

' Tab. ] (forts.). Antal medlemmar zindQJlDdM'Sö '

Elektriska arbeta »

Antal medlemma Län och vissa städer

1

Stockholm ......................... Stockholms län .................... Uppsala ........................... Uppsala län i övr .................. Eskilstuna ......................... Södermanlands län i övr ............ Norrköping ........................ Östergötlands län i övr ............. Jönköping ......................... Jönköpings län i övr ............... Kronobergs län .................... Kalmar ........................... Kalmar län i övr ................... Gotlands län ....................... Blekinge län ....................... Kristianstad ....................... Kristianstads län i övr .............. Malmö ................. — ........... Hälsingborg ....................... Malmöhus län i övr.. . . . . ..- ........ Hallands län ....................... Göteborg .......................... Göteborgs och Bohus län i övr. Borås ............................. Älvsborgs län i övr ................. Skaraborgs län ..................... Karlstad .......................... Värmlands län i övr ................ Örebro ............................ Örebro län i övr ................... Västerås ........................... Västmanlands län i övr ............. Falun ............................. Kopparbergs län i övr .............. Gävle ............................. Gävleborgs län i övr ................ Sundsvall .......................... Västernorrlands län i övr ........... Östersund ......................... Jämtlands län i övr ................ Västerbottens län .................. Norrbottens län ....................

Hela riket

temana-lamm..—

rganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

rhundet 1929."

id utgången av Helaantalet Antal drs- iundersöknm- medlemmar gen ingående

juni qui— aug. sept. okt. nov, dec. medlemmar

7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 091 1 137 1 206 1 276 1 323 1 357 1 360 1 150 1 384 1 50 49 48 48 46 46 48 45 48 2 67 64 63 63 65 64 62 61 66 3 10 10 13 14 14 15 14 10 14 4 28 26 26 26 26 25 25 26 29 5 60 59 59 57 57 58 58 56 62 6 98 102 105 104 113 123 123 104 123 7 65 65 65 67 75 76 77 62 77 8 32 32 33 38 38 38 39 32 38 9 32 32 33 33 34 36 35 36 44 10 29 30 30 32 32 33 33 27 31 11 34 29 29 30 30 30 31 31 35 12 28 29 29 29 30 31 31 28 31 13 16 16 16 15 15 14 14 15 17 14 62 66 69 72 72 74 74 64 71 15 20 20 21 16 16 17 17 16 18 16 20 19 19 18 18 18 18 18 19 17 239 241 250 251 256 257 256 228 261 18 103 102 105 107 105 111 112 104 116 19 129 131 125 129 131 139 143 129 148 20 47 48 47 47 47 49 49 44 50 2 1 448 480 490 499 508 515 527 456 544 22 56 56 56 58 59 61 38 55 64 23 49 49 53 53 55 56 59 45 57 24 103 102 104 107 107 107 109 100 109 25 30 28 28 29 28 28 29 40 45 26 30 30 30 34 34 34 35 31 37 27 49 47 42 46 51 52 53 43 55 28 76 77 74 76 75 75 72 68 79 29 8 8 8 8 9 9 9 8 9 30 98 100 99 99 99 99 85 90 99 31 36 36 36 37 38 39 39 51 57 32 21 21 20 20 20 20 20 20 21 33 19 19 19 26 27 27 27 20 27 34 74 76 70 69 69 70 70 59 71 35 76 75 72 68' 67 67 67 70 83 36 107 108 113 118 118 123 123 111 123 37 44 44 44 45 45 45 45 42 51 38 33 33 34 33 30 30 32 30 36 39 —— —— —- — —- —- _— 40 61 61 61 63 64 64 62 57 61 41 42 42 45 46 48 48 49 28 38 42 3 720 3 799 8 889 4 006 4 094 ' 4 180 4 169 3 712 4 348 43

Tab. 1 (forts.). Antal medlemmar i-de undersök _

Elektriska arbeta ..

Antal medlemma Län och vissa städer

1

Stockholm ......................... Stockholms län .................... Uppsala ........................... Uppsala län i övr .................. Eskilstuna ......................... Södermanlands län i övr ............ Norrköping ........................ Östergötlands län i övr ............. Jönköping ......................... Jönköpings län i övr ............... Kronobergs län .................... Kalmar ........................... Kalmar län i övr ................... Gotlands län ....................... Blekinge län ....................... Kristianstad ....................... Kristianstads län i övr .............. Malmö ............................ Hälsingborg ....................... Malmöhus län i övr ................ Hallands län ....................... Göteborg .......................... Göteborgs och Bohus län i övr. Borås ............................. Åvsborgs län i övr. ................ Skaraborgs län ..................... Karlstad .......................... Värmlands län i övr ................ Örebro ............................ Örebro län i övr ................... Västerås .......................... Västmanlands län i övr ............. Falun ............................. Kopparbergs län i övr .............. Gävle ............................. Gävleborgs län i övr ................ Sundsvall .......................... Västernorrlands län i övr ........... Östersund ......................... Jämtlands län i övr ................ Västerbottens län .................. Norrbottens län ....................

Hela riket

(Sw—IGQ'IIFWNH

anisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

bundet 1930.

1 d 11 t g a n 3 en a v Helaantalet Antal års- iundersöknin- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar

7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 391 1 406 1 443 1 478 1 504 1 507 1 503 1 390 1 567 1 49 49 49 48 47 49 49 ' 47 51 2 65 65 65 65 66 65 65 63 67 3 12 12 13 13 14 14 14 14 15 4 28 28 28 28 30 31 31 29 33 5 59 59 62 62 60 60 60 57 59 6 119 121 122 124 125 126 125 120 131 7 78 76 75 76 75 77 75 76 81 8 43 44 44 51 52 51 52 43 54 9 41 41 40 41 43 43 44 39 45 10 33 31 31 31 32 32 32 31 33 11 31 35 35 38 39 40 39 32 37 12 31 31 31 31 33 33 33 31 31 13 16 16 17 17 16 15 15 14 15 14 71 67 68 68 67 68 67 66 72 15 23 23 26 26 29 29 29 23 29 16 12 12 12 12 12 12 12 12 18 17 282 288 289 289 290 290 288 269 295 18 120 120 121 121 119 119 121 118 123 19 136 132 131 134 136 138 139 135 144 20 51 50 51 53 52 52 53 49 54 2 1 537 543 547 548 553 562 563 525 591 22 67 67 69 69 68 69 69 64 67 23 81 81 81 81 82 78 78 72 84 24 118 117 116 115 118 117 117 109 119 25 26 26 26 27 27 27 31 43 48 26 35 35 38 39 41 40 43 37 45 27 55 56 64 65 66 75 76 60 77 28 79 79 80 78 80 77 76 72 80 29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 98 100 100 111 113 119 119 96 121 31 41 41 41 43 43 45 45 58 64 32 21 21 20 20 21 21 21 19 21 33 30 30 32 38 38 38 38 33 38 34 67 67 66 65 69 69 70 66 74 35 59 56 56 58 60 66 55 59 77 36 120 123 130 137 140 140 140 122 142 37 45 47 50 53 54 55 55 48 58 38 25 22 22 23 23 25 25 24 31 39 —— _— -— _— -— —— — 40 70 73 72 72 67 63 64 62 69 41 48 49 49 50 50 51 50 38 44 42 4 323 4 349 I. 422 4 508 4 584 4 598 4 591 4 275 4 814 43

' "Tab. I5f(forts.-).

Antal- medlemmar i de undersö

Elektriska arbe

Län och vissa städer

Antal medlemma

» jan. febr. mars april maj 1 2 3 4 5 6

1 Stockholm ......................... 1 499 1 489 1 495 1 491 1 498 * 2 Stockholms län .................... 50 50 48 49 49 3 Uppsala ........................... 69 69 69 68 68 4 Uppsala län i övr .................. 16 16 16 16 15 5 Eskilstuna ......................... 31 31 31 33 33 6 Södermanlands län i övr ............ 59 60 61 57 58 ' 7 Norrköping ........................ 125 123 121 127 131 s Östergötlands län i övr ............. 76 75 75 75 75 9 Jönköping ......................... 52 51 50 50 51 10 Jönköpings län i övr ............... 46 46 46 54 54 511 Kronobergs län .................... 33 33 33 33 33 12 Kalmar ........................... 40 40 40 38 36 13 Kalmar län i övr ................... 33 33 31 31 32 14 Gotlands län ....................... 15 16 21 21 21 15 Blekinge län ....................... 66 68 67 68 68 1 6 Kristianstad ....................... 29 30 30 31 31 17 Kristianstads län i övr .............. 17 17 17 20 20 18 Malmö ............................ 288 293 290 293 302 19 Hälsingborg ....................... 124 124 124 124 123 20 Malmöhus län i övr ................ 138 138 138 139 145 21 Hallands län ....................... 55 56 57 55 54 22 Göteborg .......................... 558 561 561 559 557 23 Göteborgs och Bohus län i övr. 69 68 68 67 68 24 Borås ............................. 77 77 77 77 79 25 Älvsborgs län i övr ................. 115 117 116 117 117 26 Skaraborgs län ..................... 30 34 35 35 35 2 7 Karlstad .......................... 43 44 44 44 47 28 Värmlands län i övr ................ 76 76 77 77 77 29 Örebro ............................ 80 81 81 78 78 30 Örebro län i övr ................... 10 10 10 10 10 31 Västerås ........................... 118 119 126 126 126 32 Västmanlands län i övr ............. 46 47 48 48 47 33 Falun ............................. 21 20 19 19 19 34 Kopparbergs län i övr .............. 38 39 40 40 41 35 Gävle ............................. 71 71 71 71 70 36 Gävleborgs län i övr ................ 56 55 56 57 58 37 Sundsvall .......................... 139 139 140 142 142 38 Västernorrlands län i övr ........... 55 54 55 55 55 39 Östersund ......................... 25 25 25 26 26 40 Jämtlands län i övr ................ -— —— — —— 41 Västerbottens län .................. 64 65 65 66 71 42 Norrbottens län .................... 50 51 50 50 52 43 Hela riket : 4 602 4 611 4 624 4 637 4 672

ganisationerna länsvis

rhundet 1931.

och i vissa städer 1929—1934.

id utgången av Helaantalet Antal års— iundersökmn- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar

7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 509 1 520 1 555 1.588 1 604 1 618 1 608 1 495 1 671 1 49 49 50 48 48 49 49 48 51 2 68 72 71 72 72 72 73 69 78 3 15 15 15 15 16 16 16 15 17 4 33 33 34 34 36 37 37 34 39 5 58 58 60 62 61 63 66 60 66 6 131 130 131 130 128 127 128 125 135 7 73 73 74 76 78 78 80 76 82 8 50 51 54 56 60 60 60 50 63 9 56 57 60 64 67 68 69 58 74 10 33 33 33 36 36 36 39 33 38 11 36 34 33 34 33 33 37 33 43 12 32 31 31 30 30 30 30 31 31 13 21 21 21 22 23 23 25 20 25 14 69 69 71 70 70 71 73 66 71 15 35 36 38 39 38 39 40 17 20 16 20 18 16 17 18 18 18 32 39 17 301 303 306 307 308 308 306 285 322 18 124 124 124 127 127 125 125 125 133 19 146 149 150 152 155 156 156 147 164 20 53 54 58 59 61 60 58 55 64 21 554 553 557 564 575 578 574 548 591 22 66 68 69 69 66 66 66 67 71 23 78 78 73 75 74 75 76 72 75 24 115 117 117 115 115 116 117 114 121 25 36 35 35 43 44 45 45 54 65 26 48 49 47 47 44 43 44 44 48 27 80 80 79 81 81 85 85 79 87 28 77 75 77 79 79 79 79 77 83 29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 126 128 129 128 129 133 135 123 136 31 46 46 47 47 47 46 47 63 66 32 19 19 19 19 19 20 21 20 22 33 41 38 39 53 56 57 55 45 60 34 72 74 75 75 79 77 79 75 83 35 58 58 59 62 63 64 64 58 68 36 144 151 153 155 156 160 160 146 163 37 54 54 54 57 56 56 56 55 58 38 27 27 29 29 27 28 28 26 29 39 —— -— _- —— _ -— 40 71 80 85 85 87 94 94 74 93 41 58 61 61 61 61 61 61 46 52 42 4 692 4 731 4 799 4 892 4 937 4 980 4 989 4 671 5 207 43

Tab. I

(forts.).

Antal medlemmar i de undersö

Elektriska arbet

Län och vissa städer

Antal medlemma

jan. febr. mars april maj 1 2 3 4 5 6

1 Stockholm ......................... 1 596 1 596 1 596 1 591 1 583 2 Stockholms län .................... 50 50 50 50 50 3 Uppsala ........................... 73 73 73 73 74 4 Uppsala län i övr .................. 16 16 16 16 17 5 Eskilstuna ......................... 38 38 38 38 38 6 Södermanlands län i övr ............ 65 64 63 64 64 7 Norrköping ........................ 131 130 130 131 132 8 Östergötlands län i övr ............. 81 81 85 86 87 9 Jönköping ......................... 58 62 62 62 62 10 Jönköpings län i övr ............... 69 69 70 70 71 11 Kronobergs län .................... 39 40 40 40 39 12 Kalmar ........................... 38 39 39 39 36 13 Kalmar län i övr ................... 29 29 29 29 29 14 Gotlands län ....................... 25 25 25 25 25 15 Blekinge län ....................... 68 69 69 69 70 16 Kristianstad ....................... 39 40 39 39 39 17 Kristianstads län i övr .............. 17 18 18 18 17 18 Malmö ............................ 308 309 312 310 309 19 Hälsingborg ....................... 125 123 124 123 124 20 Malmöhus län i övr ................ 157 156 155 153 152 21 Hallands län ....................... 59 61 - 62 62 63 22 Göteborg .......................... 571 571 570 566 571 23 Göteborgs och Bohus län i övr. 67 67 67 65 65 24 Borås ............................. 77 75 75 74 74 25 Älvsborgs län i övr ................. 121 119 119 119 119 26 Skaraborgs län ..................... 46 47 47 47 47 27 Karlstad .......................... 44 42 42 41 42 28 Värmlands län i övr ................ 88 91 91 91 91 29 Örebro ............................ 79 79 84 84 82 30 Örebro län i övr ................... 11 11 11 11 11 31 Västerås ........................... 136 137 137 136 137 32 Västmanlands län i övr ............. 47 47 47 46 46 33 Falun ............................. 21 22 22 22 20 34 Kopparbergs län i övr .............. 55 54 55 55 58 35 Gävle ............................. 78 79 79 79 79 36 Gävleborgs län i övr ................ 64 66 66 66 66 37 Sundsvall .......................... 160 162 162 161 161 38 Västernorrlands län i övr ........... 57 57 57 58 58 39 Östersund ......................... 28 28 28 28 28 40 Jämtlands län i övr ................ — —- — — 41 Västerbottens län .................. 95 94 94 94 94 42 Norrbottens län .................... 59 59 59 60 60 43 Hela riket 4 985 4 995 5 007 4 991 4 990

rganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

'rbundet 1932.

Yid utgången av Helaantalet Antal års— iundersöknin- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 580 1 592 1 596 1 618 1 608 1 607 1 590 1 565 1 659 1 51 52 51 51 52 53 53 51 53 2 74 73 74 72 72 70 70 71 73 3 16 16 17 17 17 17 17 17 18 4 38 38 40 40 40 39 38 39 41 5 63 62 62 61 62 63 63 61 65 6 132 131 129 131 129 130 131 132 135 7 87 87 87 87 88 90 92 86 94 8 63 62 62 61 61 62 62 60 62 9 71 70 70 73 72 72 70 73 77 10 38 37 36 35 35 39 39 37 43 11 36 36 34 34 34 34 34 34 38 12 30 31 31 31 31 31 31 30 32 13 25 25 25 25 23 23 23 25 25 14 71 72 74 74 74 74 77 71 78 15 39 40 39 39 40 39 39 36 40 16 17 26 26 27 27 27 27 21 28 17 308 306 309 310 307 306 304 302 328 18 124 122 121 120 121 121 121 121 126 19 150 149 150 149 149 152 148 154 169 20 64 63 63 64 63 63 63 64 67 21 572 569 569 565 564 567 566 552 594 22 66 71 71 72 72 73 73 72 79 23 73 70 70 70 71 72 74 70 78 24 119 119 119 118 118 120 120 118 120 25 47 48 48 48 45 46 45 63 65 26 42 42 42 42 44 44 44 43 45 27 91 91 89 90 92 92 92 91 95 28 78 79 81 79 79 79 78 74 86 29 11 11 11 11 11 11 11 12 12 30 132 127 125 126 126 126 126 123 132 31 46 46 46 47 47 47 49 62 66 32 20 20 20 20 20 20 20 20 21 33 65 67 68 70 70 72 72 65 75 34 79 80 80 79 79 77 77 80 84 35 66 66 68 69 69 67 67 66 69 36 160 160 158 156 148 147 146 154 159 37 57 57 58 58 55 53 53 56 58 38 26 25 25 25 25 26 26 26 30 39 _ —— — — — _— — — 40 93 93 93 95 96 96 95 95 97 41 59 58 58 58 58 59 59 48 50 42 4 979 4 989 4 995 5 017 4 994 5 006 4 985 4 941 5 266 43

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersö

Elektriska arbetare

Antalmedlemma Län och vissa städer jan. febr. mars april maj 1 2 3 4 5 6

1 Stockholm ......................... 1 585 1 578 1 570 1 576 1 592 : 2 Stockholms län .................... 53 53 52 51 51 3 Uppsala ........................... 68 68 67 67 67 4 Uppsala län i övr .................. 17 17 17 15 15 5 Eskilstuna ......................... 39 39 37 36 36 6 Södermanlands län i övr ............ 64 66 66 66 65 7 Norrköping ........................ 130 130 130 130 133 8 Östergötlands län i övr ............. 91 89 89 90 87 9 Jönköping ......................... 62 63 62 62 61 10 Jönköpings län i övr ............... 71 72 72 73 75 11 Kronobergs län .................... 39 39 39 40 40 12 Kalmar ........................... 35 35 35 35 35 13 Kalmar län i övr ................... 31 32 32 32 32 14 Gotlands län ....................... 23 23 24 25 24 15 Blekinge län ....................... 78 77 78 78 78 16 Kristianstad ....................... 39 39 39 39 39 17 Kristianstads län i övr .............. 27 27 29 30 33 18 Malmö ............................ 300 298 292 292 291 19 Hälsingborg ....................... 122 122 121 121 120 20 Malmöhus län i övr ................ 150 148 147 146 145 21 Hallands län ....................... 64 64 65 65 62 22 Göteborg .......................... 567 572 569 567 563 23 Göteborgs och Bohus län i övr. . 65 65 65 65 65 24 Borås ............................. 73 73 71 70 70 25 Älvsborgs län i övr ................. 121 121 122 119 118 26 Skaraborgs län ..................... 45 45 45 44 44 27 Karlstad .......................... 44 44 44 44 44 28 Värmlands län i övr ................ 92 91 90 90 90 29 Örebro ............................ 78 78 80 79 80 30 Örebro län i övr ................... 11 11 12 12 12 31 Västerås ........................... 124 122 121 120 119 32 Västmanlands län i övr ............. 48 49 47 47 47 33 Falun ............................. 20 22 22 22 22 34 Kopparbergs län i övr .............. 83 84 84 84 86 35 Gävle ............................. 77 77 77 78 78 36 Gävleborgs län i övr ................ 67 67 67 66 66 37 Sundsvall .......................... 147 149 150 152 149 38 Västernorrlands län i övr ........... 53 53 53 53 53 39 Östersund ......................... 25 26 26 26 26 40 Jämtlands län i övr ................ _ — _ _— 41 Västerbottens län .................. 95 95 95 95 95 42 Norrbottens län .................... 58 58 56 56 56 43 Hela riket 4 981 4 981 4 959 4 950 4 964

'rganisationerna länsvis och i vissa städer 1929—1934.

"rhundet 1933.

vid utgången av Helaantalet Antal års- i undersöknin- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14 15 1 1 589 1 589 1 586 1 590 1 584 1 573 1 570 1 526 1 594 1 51 51 52 52 52 53 53 52 53 2 63 63 66 66 66 67 67 65 69 3 15 15 15 14 14 14 14 15 15 4 36 36 36 36 37 36 36 38 40 5 64 64 64 64 64 62 62 59 61 6 133 132 131 127 125 125 124 127 132 7 87 87 86 86 84 83 83 86 90 8 61 60 60 60 60 58 57 58 60 9 75 75 73 73 73 75 75 74 76 10 39 37 37 37 41 39 39 39 40 11 35 35 36 37 37 34 35 34 36 12 32 31 30 30 27 26 26 29 32 13 24 23 23 23 22 22 22 23 25 14 81 81 82 84 84 89 86 82 85 15 39 39 38 36 36 36 36 37 38 16 33 34 33 33 33 33 33 30 32 17 290 293 293 293 295 293 294 285 305 18 119 121 122 124 125 124 123 119 126 19 145 145 145 142 142 144 146 141 148 20 62 62 62 63 63 62 62 61 64 21 561 561 562 560 567 566 569 549 576 22 65 64 71 70 71 71 71 73 75 23 69 69 68 67 66 67 67 66 72 24 119 120 120 120 121 121 123 118 123 25 44 43 42 43 35 40 40 61 64 26 44 44 44 44 44 44 44 44 44 27 89 88 88 88 89 90 90 92 111 28 81 81 80 80 81 81 79 76 79 29 12 12 12 12 12 32 31 12 12 30 118 115 113 113 111 111 110 113 118 31 47 48 50 50 50 50 49 64 65 32 22 22 21 21 19 19 19 21 23 33 86 78 77 77 76 77 77 75 78 34 78 78 80 80 76 76 76 71 77 35 66 66 66 66 67 85 86 68 85 36 148 148 150 150 149 149 148 147 154 37 53 51 51 57 56 57 58 52 59 38 26 26 25 25 23 23 23 24 25 39 —— — — —— — —— 40 95 92 95 93 90 89 89 92 96 41 56 57 57 57 58 58 58 47 50 42 4 952 4 936 4 942 4 943 4 925 4 954 4 950 4 845 5 107 43

Tab. I (forts.). Antal medlemmar i de undersö

Elektriska arbetare

Antal medlemma Län och vissa städer

1

Stockholm ......................... Stockholms län .................... Uppsala ........................... Uppsala län i övr .................. Eskilstuna ......................... Södermanlands län i övr ............ Norrköping ........................ Östergötlands län i övr ............. Jönköping ......................... Jönköpings län i övr ............... Kronobergs län .................... Kalmar ........................... Kalmar län i övr ................... Gotlands län ....................... Blekinge län ....................... Kristianstad ....................... Kristianstads län i övr .............. Malmö ............................ Hälsingborg ....................... Malmöhus län i övr ................ Hallands län ....................... Göteborg .......................... Göteborgs och Bohus län i övr. . Borås ............................. Älvsborgs län i övr ................. Skaraborgs län ..................... Karlstad .......................... Värmlands län i övr ................ Örebro ............................ Örebro län i övr ................... Västerås ........................... Västmanlands län i övr ............. Falun ............................. Kopparbergs län i övr .............. Gävle ............................. Gävleborgs län i övr ................ Sundsvall .......................... Västernorrlands län i övr ........... Östersund ......................... Jämtlands län i övr ................ Västerbottens län .................. Norrbottens län ....................

Hela riket

(ooo—rampen»...

ganisationerna länsvis

rhundet 1934.

och i vissa städer 1929—1934.

id utgången av Helaantalet Antal års— iundersöknin- medlemmar gen ingående

juni juli aug. sept. okt. nov. dec. medlemmar

7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 250 1 238 1 229 1 243 1 249 1 249 1 240 1 467 1 573 1 61 61 63 64 66 63 65 63 67 2 68 82 86 86 87 83 83 77 87 3 19 18 18 19 19 19 19 18 20 4 35 35 35 35 35 36 36 35 36 5 63 63 64 64 67 67 65 64 67 6 115 116 120 123 128 127 128 119 132 7 84 84 87 88 92 92 92 87 96 8 54 54 56 56 56 56 44 54 57 9 73 75 74 75 75 74 85 74 78 10 45 46 48 48 50 53 52 46 52 11 40 39 39 40 41 41 41 36 42 12 27 26 26 26 26 26 26 26 26 13 23 19 19 18 18 21 24 23 27 14 83 87 88 89 91 91 89 83 92 15 38 38 37 36 34 35 36 33 38 16 30 26 25 27 26 25 25 27 29 17 300 313 337 351 354 361 360 316 367 18 128 128 136 137 135 132 133 128 138 19 142 142 140 138 141 142 142 134 143 20 64 66 69 71 72 78 77 67 78 21 561 577 599 619 629 631 619 573 648 22 66 75 77 79 79 81 80 76 81 23 67 72 78 81 83 86 88 73 89 24 121 116 116 116 116 117 117 116 125 25 41 39 41 41 42 41 40 62 66 26 45 45 45 45 45 44 45 45 48 27 92 95 95 94 94 96 97 116 133 28 87 89 91 87 89 89 88 81 89 29 32 32 41 41 41 41 43 12 12 30 108 111 110 110 109 113 115 112 122 31 55 57 56 56 56 53 51 66 69 32 19 19 19 18 19 19 19 21 21 33 77 77 77 77 78 75 75 75 80 34 77 76 80 81 83 84 83 77 80 35 80 83 85 84 85 87 86 85 96 36 137 137 136 130 132 130 131 135 150 37 57 57 57 57 57 56 56 55 57 38 24 24 24 26 28 28 28 24 26 39 —— —-— -——- —— — — —— — 40 97 96 105 105 105 109 103 96 115 41 60 60 60 63 65 65 65 52 57 42 4 645 4 693 4 788 4 844 4 897 4 916 4 891 4 928 5 409 43

Tab. 11 A. Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna ino vissa fackförbund 1929—1934.

Byggnadsträarbetareförbundet 1929.

Månatlig arbetslöshetsprocent Län och vissa städer

April Maj Juni Juli Aug. Sept.

1 5 6 7 8

Stockholm ........... 7'9 Stockholms län ...... Uppsala ............. Uppsala län i övr.. .. Eskilstuna ........... Södermanlands län i

övr ................ Norrköping .......... Östergötlands län i övr. Jönköping ........... Jönköpings län i övr. Kronobergs län ...... Kalmar ............. Kalmar län i övr.. . . . Gotlands län ......... Blekinge län ......... Kristianstad ......... Kristianstads län i övr. Malmö .............. Hälsingborg ......... Malmöhus län i övr.. Hallands län ......... Göteborg ............ Göteborgs och Bohus

län i övr .......... Borås ............... Älvsborgs län i övr... Skaraborgs län ....... Karlstad ............ Värmlands län i övr. Örebro .............. Örebro län i övr. . . . . Västerås ............. Västmanlands län i övr. Falun ............... Kopparbergs län i övr. Gävle ............... Gävleborgs län i övr. Sundsvall ........... Västernorrlands län i

övr ............... Östersund ........... Jämtlands län i övr.. Västerbottens län . . . . Norrbottens län ......

Hela riket

H

990999”??? "&?me M

&??WåooéféE?PTTT'-P 197???

M ? oo

xo—xuléao'o H

c:" oo wont—wu—

... _— amanie >.; |_l

... ???...

CDwOo-oowH—w mecenat—:coo—

... 1900

HH 7151 uu]

H

Hoocnwwcooo'ol

b—l

,.1 N N

p—A

aaaäeeev vaaaeaem

H qcozmo-oåaééåwl—xm

uns- ... H

M H I—l då???”???

?71'959'7'7'90? god?. . . w—ocnoou—w— H omhand—Ioma Cn—IOOCDHWQA H

[0 _— H ww Hoa )—l

cg! co åéoo'm—x—zeouw—

_ ?? men _ .wasqsseaev vevawqumwwse....

10 to 0 ... a_ozo QN?

Tab. 11 A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934.

Byggnadsträarbetaretörbundet 1930.

Mänatlig arbetslöshetsprocent 2353? Lan och Vissa stader löshets— Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. procent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Stockholm ........... 250 245 19-9 17-8 13-4 15-0 14-1 12-2 15-1 21-2 28-3 29-9 19-7 Stockholms län ...... 51-7 49-1 47-2 40-4 35-7 313-7 256 302 246 308 425 533 390 Uppsala ............. 39—8 28-5 389 239 184 102 8-3 10-8 18-4 37-6 413-4 580 28-7 Uppsala län i övr.. .. 58-6 51-7 59-1 48—5 41-8 366 138 157 144 40-0 620 649 42-4 Eskilstuna ........... 26-4 22-1 17-3 17-1 15%. 6-9 2-5 3-2 4-8 10-7 260 313 15-2 Södermanlands län i övr ................ 492 560 437 37-5 26-7 25-3 11-6 9-2 17-3 29-2 426 538 33-0 Norrköping .......... 353 361 29-7 25.? 183 145 127 109 138 17-1 183 243 21-3 Östergötlands läniövr. 53-8 51-7 47-9 37-1 21-2 14-5 12-2 12-3 19-3 32-9 49-7 562 339 Jönköping ........... 165 141 15-6 19-3 15!) 15-8 6-6 3-7 1-6 12-0 21-1 27-8 14-1 Jönköpings län i övr. 45-4 47-0 46-2 29-4 16-9 15-9 11-0 8—5 12-2 13-2 231 362 240 Kronobergs län ...... 59-0 50-7 55-5 423 404 133-8 236 23-8 24-7 29-0 31-2 50-4 38-4 Kalmar ............. 17-9 196 265 19-3 9-9 3-5 2-7 3-8 65-0 27-6 39-3 48-4 19-0 Kalmar län i övr ..... 47-7 405 382 409 27-3 18-0 11-9 10-8 13-0 22-7 393 665 31-1 Gotlands län ......... 30-1 34-9 41-6 19-3 13-6 3-1 1-8 4-6 4-4 17-3 30-2 50-7 207 Blekinge län ......... 638 655 558 41-9 24-0 20-1 19-5 17-5 25-2 32-9 46-3 64-2 39-1 Kristianstad ......... 43-6 44-0 33-1 19-7 11-8 12-3 11-4 5-8 5-8 17-3 35-5 37-4 2-9 Kristianstads läniövr. 64-2 61-3 48-1 36-3 25-1 19-7 24-1 19-8 20-7 27-0 403 576 360 Malmö .............. 28-8 24-0 17-5 12-2 8-4 6-5 2-4 2 9 5-4 12-1 260 338 148 Hälsingborg ......... 26-7 22-0 19-9 21-8 13-0 9-0 8-0 7-9 11-5 20-0 30-4 39-4 19-0 Malmöhus län i övr.. 54-2 50-2 41-5 30-8 17-2 10-1 8-1 8-5 17-3 28-3 44-4 54-7 30-0 Hallands län ......... 35-6 31-6 22-3 17-7 10-3 6-4 7.5 83 8-3 14!) 26-1 39-2 18-8 Göteborg ............ 25-8 269 257 209 13-7 8-2 4-8 4 3 7-6 155 226 27-9 16-9 Göteborgs och Bohus län i övr .......... 40-8 28-8 294 309 25-5 12-1 7-1 1-7 6-2 16-1 32-3 40-5 22-6 Borås ............... 298 33-1 32%) 304 242 130 13-9 13-6 15-6 19] 33-3 51-3 25-8 Älvsborgs län i övr... 49-0 45-6 337 269 134 11-8 10-6 8-5 12-2 20-6 334 556 25-4 Skaraborgs län ....... 38-0 39-7 38-8 30-2 21-6 11-6 5-8 6-1 8-9 15-4 25.1 35-1 22-4 Karlstad ............ 15-4 10!) 14-6 21-3 13-6 7-8 4-4 4-9 6-1 15-6 39-9 504 173 Värmlands län i övr. 61-6 56-6 49-9 37-1 17-1 15-1 7-7 7-9 11-0 18-6 38-6 56-9 28-1 Örebro .............. 32-2 28-2 27-6 23-4 14-3 13-4 4-4 8-4 11-9 25-2 37-8 41-3 226 Örebro län i övr. . . . . 48-3 52-6 499 394 25-5 16-1 9-5 11-1 13-8 20-0 33-4 47-8 30-0 Västerås ............. 153 159 30-3 25-7 16-4 9-1 7-9 9-2 17-5 17-5 27-7 41-3 19-6 Västmanlandsläniövr. 41-4 31-5 39-6 28-5 21-3 247 154 140 14-9 24-4 38-9 60'1 29-2 Falun ............... 45-2 36!) 46-7 45-5 21-7 23-5 13-8 5-7 8-8 8-1 15-1 49-2 24-2 Kopparbergs län i övr. 43-0 43-6 41-4 35-2 24-4 168 138 128 141 18-4 29-5 47—7 2114 Gävle ............... 42-7 44-1 50-4 41-0 27-4 19!) 16-0 9-3 7-6 156 282 486 28-6 Gävleborgs län i övr. 466 444 51-1 452 365 34-1 246 235 27.5 133-8 436 59-3 39-2 Sundsvall ........... 43-2 43-4 43-9 21-4 30-2 27-1 12-4 6-8 10-0 6-9 144 235 232 Västernorrlands län i övr ............... 46-4 47-0 549 454 31-0 25!) 19-7 209 150 184 290 552 327 Östersund ........... 40-1 55-9 44-4 36-9 30-0 289 243 27-3 25-9 224 294 452 34-2 Jämtlands län i övr.. 54-1 57-7 57-8 67-7 54—2 27-1 _— _— 24-0 120 722 84-3 42-7 Västerbottens län. 43-5 41-0 387 433 25-7 15-7 12-0 14-3 13-2 14-1 18-6 131-8 250 Norrbottens län ...... 44] 42-1 40-5 40'4 32-7 223 133 132 14-7 23-6 37-5 53-7 31-4 Hela riket 216-0 134-& 31-9 27-0 18-8 15-2 11-5 10-7 13-3 20-5 30-8 40-7 24-0

Tab. 11 A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetar inom vissa fackförbund 1929—1934.

Byggnadstriiarbetareiörbundet 1931.

Månatlig arbetslöshetsprocent Ågllg Län och vissa städer ar ets- loshets- Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. procent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Stockholm ........... 34-0 30-8 29-3 27—7 20-0 17-3 154 127 161 27-9 37-9 42-3 25-7 Stockholms län ...... 61-7 51-9 53-7 47-8 32-7 30—9 21-9 14-7 191 139 360 51-2 37-0 Uppsala ............. 59-0 61-0 54-5 287 250 17-4 7—9 9-2 14-7 24-4 47-2 597 335 Uppsala län i övr.... 666 664 77-4 621 456 33-8 32-2 31—5 30-9 45-5 522 730 50-1 Eskilstuna ........... 394 377 35-4 42-3 22-3 12-8 11-3 8-7 13-8 253 276 348 25-7 Södermanlands län i övr ................ 64-6 62-7 55-1 479 332 266 14-0 13-1 14-0 28-4 41-8 56-1 37-5 Norrköping .......... 28-7 204 245 260 19-0 16-2 11-4 8-8 14-2 23—8 31-4 40-0 21-3 Östergötlands läniövr. 63-2 64-1 62-3 544 361 24-0 12!) 14-3 18-6 27-7 46-8 61-0 39-5 Jönköping ........... 348 249 121-5 235 163 21-4 7-8 2-9 10-7 201 263 45-9 21-3 Jönköpings län i övr. 55-0 49-6 49? 37-4 27-1 23-9 1503 138 12-3 23-5 32-2 46-5 31-7 Kronobergs län ...... 594 63-4 58?» 466 230-5 190 9—6 113-8 153 28-8 36-8 49-2 34-4 Kalmar ............. 50-8 47—7 461 449 24-0 190 106 4.9 68 19-9 35-3 47-8 29-1 Kalmar län i övr.. . . . 680 630 68-6 57-6 393 262 183 17—9 25-1 391 446 60.2 44-2 Gotlands län ......... 63!) 44-0 395 389 263 12-1 3-8 0-7 1-4 131 2500 579 24-8 Blekinge län ......... 67-5 696 669 584 425 22-7 14-4 14-0 21-4 28-9 499 682 43-0 Kristianstad ......... 138-0 363 387 190 152 14-2 2-6 4-2 10-0 24-9 436 441 221-:; Kristianstads läniövr. 69-8 66!» 62-7 47-3 27-1 200 220 22-1 269 439 533 60-3 42-9 Malmö .............. 37-1 291 322 27—0 13-0 10-2 9-5 5-6 11-7 22-8 36-8 42-6 2-8 Hälsingborg ......... 499 509 49-9 421 260 193 129 10-5 167 290 357 41-8 31-7 Malmöhus län i övr.. 62-6 62-5 57-9 429 260 133 9-1 9-2 13-6 292 430 58-8 34-8 Hallands län. ......... 592 509 57-1 355 220 11-5 7-9 5-8 9-0 17-3 33-9 47-5 28-5 Göteborg ............ 320 247 330 291 187 147 5-8 2—2 19-8 20-6 30-1 34-3 21-3 Göteborgs och Bohus län i övr .......... 43-8 37-0 395 382 27-6 16-8 9-4 8-3 11-8 236 360 55-3 28-4 Borås ............... 57-1 559 537 53-4 27-2 5-8 10-5 6-2 20-4 370 447 46-2 34—6 Alvsborgs län i övr... 55-9 532 499 400 283 165 164 15-5 17-0 27-1 37—6 54-6 33-8 Skaraborgs län ....... 460 408 384 337 20-4 192 103 9-7 10-9 20-1 33-2 53-1 274 Karlstad ............ 63-2 54-7 583 505 358 18-5 19—1 14-7 139 187 30-1 45-8 34-5 Värmlands län i övr. 646 695 67-9 63-0 40-2 339 264 284 31-3 43'1 49-0 68-9 47-9 Örebro .............. 455 394 40-2 343 264 209 11-3 11-2 127 359 495 500 31-5 Örebro län i övr. . . .. 56-4 50-0 533 466 333 21-9 121 124 130 297 406 56-5 35-1 Västerås ............. 55-5 55-2 53-2 486 261 19-7 8-0 6-7 12-6 135-1 447 54-3 33-8 Västmanlandsläniövr. 63-4 51-6 54-7 48-1 38-4 28-3 16-9 24-6 32-5 42-6 59-8 77—7 44-6 Falun ............... 696 705 627 525 335 361 153 8-4 20-1 380 632 78-1 45-4 Kopparbergs län i övr. 54-7 53-3 54-7 50-0 38-1 30-5 192 195 248 335 47-2 61-5 40—2 Gävle ............... 54-1 41-2 45-4 37-3 304 342 122 107 192 285 462 62-6 34-9 Gävleborgs län i övr. 667 634 657 61-5 60-9 55-9 409 359 40-7 47-7 56-4 68-6 55-0 Sundsvall ........... Västernorrlands län i 362 27-1 36-0 35-4 47-0 30-4 133 156 25-8 33-5 49-6 65-0 34-3 övr ............... 56-3 55!) 59-7 57-7 55-7 47-3 28-8 21-8 262 406 51-0 735 47.3 Östersund ........... 601 524 48-0 34-3 31-6 16-7 11-0 13-2 135 22-2 42? 645 325 Jämtlands län i övr.. 63-8 61-0 56-9 65-7 622 650 659-5 637 64-8 60-8 61-1 70-8 64-0 Västerbottens län. 45-8 423 405 43-0 361 288 17—2 17-7 168 186 31-4 48-2 31-7 Norrbottens län ...... 62'7 57—1 57-4 546 449 33-2 214) 202 221 34-5 523 723 43-7 Hela riket 47'3 44-0 43-9 313-8 281 21-7 14-7 12-9 17-0 28-6 40-3 51-2 32-0

lab. II A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934.

Byggnadsträarbetaretörbundet 1932.

Månatlig arbetslöshetsprocent Årlig Län och vissa städer %'bets' loshets- Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. procent 1 2 3 4 5 6|7 & 9 1011 1213|14 Stockholm ........... 45-6 41-5 432 397 358 335 29-4 29-9 343 420 524 460 403 Stockholms län ...... 63-1 60-8 58-5 55—5 137-5 282 128-3 265 303 31—0 40-1 42-7 42-3 Uppsala ............. 61-2 61-7 51-2 464 381 262 218 27-2 30-9 484 654 57-4 45-8 Uppsala län i övr.... 84-5 823 74.9 78-6 74-9 659-0 628 49-1 589 707 74-8 59-0 71-6 Eskilstuna ........... 39-4 134-1 352 33-5 28-4 25-8 27-7 28-2 30-1 31-9 39-1 34-9 33-2 Södermanlands län i övr ................ 71-2 720 729 638 553 42-0 29-3 30-0 34-2 41-9 53-7 56-4 52-8 Norrköping .......... 423-5 438 429 327 28-5 21-4 17-0 18-7 23-3 32-0 43-3 45-3 33-4 Östergötlandsläniövr. 61-6 56-2 59-8 486 366 31-0 25-2 27-7 31-8 58-1 61-4 51-2 46-5 Jönköping ........... 56-1 39-2 37-4 31-3 23-7 27-3 13-5 10-6 26'1 32-9 30-3 28-1 30-7 Jönköpings län i övr. 59—6 51-4 50-4 51-2 30-9 24-3 17-8 16-1 17-4 28-8 46-5 53-1 38-4 Kronobergs län ...... 60-6 53-3 57-4 47-6 314 248 151 167 19-0 30-6 35-1 38-1 36-3 Kalmar ............. 55.5 50-8 560 524 384 31-7 27-3 24-3 30-4 42-8 55-3 47-5 43-9 Kalmar län i övr.. . .. 753 733 734 648 47-5 51-8 44-0 43-0 34-4 42-4 48-7 46-7 53-8 Gotlands län ......... 66-2 60-0 65-8 57-2 43-3 29-8 22-3 20-8 18-8 27-8 362 421 41-2 Blekinge län ......... 70'0 67-0 71-6 67-4 53.1 39-1 30-8 34-0 39-5 531 66.1 5444 54-8 Kristianstad ......... 44-7 338 406 236—7 253 21-2 19-5 13-0 18-5 37-5 46-8 47-5 33-3 Kristianstads läniövr. 65-5 61-7 64-3 50-6 41-2 40-6 38-7 313-8 369 52-7 58-5 57-8 51-6 Malmö .............. 47-4 40-7 43-5 39-7 35-7 360 802 24-6 28-4 36-8 43-0 40-4 38-0 Hälsingborg ......... 47-1 37-5 44-0 40-8 32-1 131-3 286 28-0 28.5 37-1 48-3 41-4 37-9 Malmöhus län i övr.. 70-0 69-7 65-8 48-9 239-4 364 34-4 33-6 43-2 51—6 55-9 50-1 50-8 Hallands län ......... 56-4 51-0 51-4 447 353 25-2 21-5 21-6 23-8 35—9 39-1 39-1 37-9 Göteborg ............ 372 363 41-4 406 322 130-0 267 24-3 28-4 35-0 39-3 37-5 34—8 Göteborgs och Bohus län i övr .......... 58!) 523 563 45-5 47-1 41-3 36.1 44-7 47-1 57-5 683 588 521 Borås ............... 564 484 514-0 509 395 29-0 264 264 29-3 45-5 513-2 460 431 Älvsborgs län i övr... 613 547 527 43-7 34-9 27-8 224 209 253-?; 34-3 43-5 43-6 39-8 Skaraborgs län ....... 64-4 60-1 632 535 40-1 36-2 30-4 401 446 52.8 64-2 57-0 51-7 Karlstad ............ 620 608 58-2 52-2 42-5 36-4 27-6 250 291 39-4 506 459 45-2 Värmlands län i övr. 77-8 84-5 78-5 67-6 47—1 41-2 35-2 40-6 41-4 54-1 67-5 58-7 59-2 Örebro .............. 538 440 44-8 40-7 36-4 34-0 26-5 29-1 34-8 49-2 55? 45-5 42-2 Örebro län i övr. 72-1 64-5 68-8 60-1 50-1 46-7 34-0 27-4 298 413—2 530 51-8 51-1 Västerås ............. 56-2 53-6 51-7 50-0 49-1 43-4 40-7 41-9 40-3 50-1 58-3 486 497 Västmanlands läniövr. 81-8 758 605 580 44-5 41-5 36-4 36-8 47-3 57-7 621 581 56-4 Falun ............... 783 691 754 625 48-1 360 208 16-7 21-3 137-0 53-3 49!) 48-0 Kopparbergs län i övr. 69-3 66-3 67-0 61-4 52-0 47-1 44-3 40-8 44—1 49-9 53 55-5 55-4 Gävle ............... 66-1 65-0 63-1 64—8 54-3 43-4 35-3 33-2 34-4 38-9 52-3 52-2 51-1 Gävleborgs län i övr. 77-0 72-2 706 694 663 61-4 57—3 52-0 56-0 57-7 60-4 59-2 64-6 Sundsvall ........... 70-0 67-5 68-2 70-1 65-7 62-6 644 588 65-6 60-0 74-9 65-1 68-6 Västernorrlands län i övr ............... 82-3 73'8 75-1 71-3 67-5 54-7 50-3 42-6 45-6 53-4 66-0 58-3 63-1 Östersund ........... 70-3 63'0 61-4 60-0 60-3 50-9 37-5 31-2 393 486 656 557 54-8 Jämtlands län i övr.. 82-4 88-7 77-1 86-7 85-0 80-1 78-3 63-1 66-4 68!) 71-6 64-2 78'4 Västerbottens län. .. . 65-3 52-3 51-5 54-8 52-2 43—8 36-8 34!) 403 458 513-2 484 49-4 Norrbottens län ...... 80-5 74-0 73-0 73-3 69-6 62-2 57-0 547 593 6923 767 66-6 69-4 Hela riket 57-7 514-4 542 49-5 42-1 37-5 32.8 31-8 36-1 44-9 53-2 48-6 46-1

Tab. 11 A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetar inom vissa fackförbund 1929—1934.

Byggnadsträarbetareförbundet 1933.

. Månatlig arbetslöshetsprocent Ååhtg Län och vissa städer 13.1. e S' oshets— Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dtc. procent 1 2 3 4 5 6789|1011121414 Stockholm ........... 59-3 57-2 566 159 3-4 3-2 3-0 2-2 2-1 2-4 2-8 28 17-0 Stockholms län ...... 61-4 65-0 59-8 513-1 326 301 249 20-9 29-7 31-5 340 348 395 Uppsala ............. 707 707 62-7 47-2 10-7 11-0 11-3 5-0 8-6 18-3 9-3 118 27-8 Uppsala län i övr.. .. 74-6 71-3 802 639 56-6 53-7 32-1 33-0 50-8 788 826 918 637 Eskilstuna ........... 44-5 47-9 427 4819 7-0 8-7 6-9 7-2 9-4 9-4 12-7 11-4 21-6 Södermanlands län i övr ................ 73!) 721 706 65-4 450 335 31-0 31-2 33-6 36-8 44-6 517 486 Norrköping .......... 62-5 61-9 586 46-8 55 4-0 81 259 326 366 369 377 34.6 Östergötlands läniövr. 69-2 68-8 64-2 58-9 50-9 40-0 39-9 41-4 51-0 65-8 62-7 671 56-4 Jönköping ........... 32—3 34-9 286 383 -— 3-6 7-2 1-5 2-2 5-4 5-5 71 14-1 Jönköpings län i övr. 687 727 687 708 632 533 380 131-3 363 489 567 695 564 Kronobergs län ...... 55-2 57-9 51-4 52-0 42-7 27-8 26-4 25-6 133-4 320 345 453 40-1 Kalmar ............. 51-2 47-0 50-1 397 108 6-2 3-2 3-2 5-6 4-0 6-6 103 19-7 Kalmar län i övr..... 69-3 77-7 74-9 66-7 57-4 47-9 413-1 397 41-9 525 554 643 57-2 Gotlands län ......... 54-8 51-5 465 196 9-7 10-9 12-0 11-5 10.8 153 167 188 22-5 Blekinge län ......... 77-1 71-3 69-2 62-4 59-7 34-8 30-6 309 324 423-9 501 598 50-9 Kristianstad ......... 64-7 62-9 43—6 51-9 1-1 0-4 3-6 — 2-4 24-9 8-0 140 23-2 Kristianstads läniövr. 794 746 67-9 52-8 49-2 442 434 48-0 52-6 58-5 66-3 721 58-4 Malmö .............. 57-2 538 489 39-4 15-9 9-6 5-7 4-8 4-2 8-0 142 146 22-5 Hälsingborg ......... 61-2 54-0 54-7 52-4 14-4 12-9 10-2 9-7 9-1 11-2 13-5 152 26-4 Malmöhus län i övr.. 70-5 71-5 67-8 565-3 36!) 33-6 31-7 324 361 37-8 41-7 490 47-0 Hallands län ......... 62.6 60-5 56-7 42-5 26-0 25-1 23-8 220 254 312 351 392 37-3 Göteborg ............ 50-3 499 495 447 5-0 6-0 5-3 4-5 3-8 8-1 113-1 126 20-9 Göteborgs och Bohus län i övr .......... 641 639 585 565 41-2 323 252 24-0 244 305 324 355 40-5 Borås ............... 666 660 630 600 8-7 95 6-7 5-2 5-5 6-1 6-1 58 26-0 Älvsborgs län i övr... 63-2 57-4 54-6 50-8 42-3 38-3 25-5 27-0 30-7 38-3 41-5 517 431 Skaraborgs län ....... 75-7 71-9 69-7 63-1 47-0 430 420 400 448 507 51-0 578 54-7 Karlstad ............ 641 569 495 60-3 49-7 8-8 101 8-8 9-3 127 11-2 130 29-6 Värmlands län i övr. 74!) 735 765 713—9 663 61-9 608 560 150-3 654 709 818 68-4 Örebro .............. 55-2 51-4 454 340 0-6 0-5 0-7 0-5 0-4 0-4 — 155 Örebro län i övr. .. .. 745 690 66.6 64-7 563 464 40-1 32!) 41-8 51-8 59-1 713 560 Västerås ............. 66-3 67-8 66-4 57-1 19-4 16-7 12-9 9-2 15-7 25-6 22-7 243 33-9 Västmanlandsläniövr. 753 738 75-7 74-1 59-1 48-6 42'4 43-1 52-4 60-1 67-4 785 62-6 Falun ............... 65-4 67-5 69-0 69-8 58-5 50-7 37-0 25-4 37-8 64-0 592 930 57-9 Kopparbergs län i övr. 783 746 729 699 61-4 569 500 47-4 55-2 60!) 665 732 638 Gävle ............... 664 632 65-1 554 155 151 145 124 165 17-4 20-1 238 31-8 Gävleborgs län i övr. 78-8 75-4 80-3 720 593 54-7 521 508 47-9 61-8 63-8 694 63-7 Sundsvall ........... 82-3 795 763 748 63-6 12-6 7-9 10-0 9-8 11-4 40-2 420 42-3 Västernorrlands län i övr ............... 82-3 79-2 77-0 74-5 66-0 57-4 49-3 44-5 49-4 59.7 61-2 662 63-6 Östersund ........... 67-7 66-7 70-2 70-8 64-3 17-8 13-5 16-5 181 147 135 108 37-4 Jämtlands län i övr.. 88-8 51-9 91-6 959 968 97-1100-0 968 863 89-4 87-6 903 89-6 Västerbottens län. . . . 60-6 56-7 60-8 61-2 39-9 34-7 29-3 24-6 22-8 23-7 26-4 377 40-0 Norrbottens län ...... 869 839 827 820 767 70-2 67-3 525 480 503 650 876 712 Hela riket 65-1 63-2 61—7 48-2 251-3 246 22-1 20-6 22-6 27-0 30-1 343 371

b. 11 A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadst bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934.

Byggnadsträarbetarelörbundet 1934.

Månatlig arbetslöshetsprocent ååå? Lan och Vissa stader löshets- Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. procent 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 11 12 13 14 Stockholm ........... 3-1 21-1 68-1 61-0 60-6 230-3 282 130-2 228 369 567 386 38-2 Stockholms län ...... 34-1 37-4 54—4 47-5 46-0 27-9 23-9 30-0 21-2 28-2 47-1 37-3 3641 Uppsala ............. 21-2 45-3 59-3 43-9 37-1 11-7 6-6 155 145 20-4 37-8 27-2 27-2 Uppsala län i övr.... 896 780 783 504 358 167 121 18-3 220 243 565 484 422 Eskilstuna ........... 11-2 191 430 287 19-3 8-6 7-8 6-3 4-7 182 303 143 17-5 Södermanlands län i övr ................ 475 516 662 490 37-7 132 10-2 15!) 10-8 196 355 332 31-8 Norrköping .......... 408 445 488 423 363 11-7 6-4 10-2 11-9 24-3 32-4 28-5 27-6 Östergötlandsläniövr. 665 721 67-9 49-5 37-0 14-6 120 152 107 22-0 137-8 292 34-6 Jönköping ........... 7-1 125 201 24-3 27-3 11-0 7-8 6-7 4-5 20-5 29-2 23-2 16-1 Jönköpings län i övr. 77-2 67-4 69-0 54-6 49-0 21-0 20-4 24-9 20-5 130-8 507 137-4 431 Kronobergs län ...... 43-9 43-9 524 445 41-3 20-4 12-0 19-5 15-1 522-9 448 237—9 542-!) Kalmar ............. 9-2 244 380 240 252 8-3 7-5 8-7 10-3 20-8 260 240 18-7 Kalmar län i övr.. 68-3 70-4 734 652 603 33-5 37-0 403 296 387 598 51-8 52-0 Gotlands län ......... 24-2 41-6 60—6 42-6 131-5 121 11-8 14!) 9-1 15-3 32-3 201 260 Blekinge län ......... 569 566 60-1 50-7 40-7 13-2 13—6 17-1 14-8 26-3 41-6 32-3 332 Kristianstad ......... 15-1 22-4 22-5 10—1 15-4 10-0 9-3 15-2 156 369 484 29-6 20-6 Kristianstads läniövr. 66-8 684 621 454 446 192 25-7 39-6 29-7 42-0 58-6 52-2 45"! Malmö .............. 20-8 23-8 24—9 14-0 10-7 5-6 5-3 2-2 1-6 9-6 20-3 20-5 13-1 Hälsingborg ......... 19-6 27-6 44-7 28-9 21-3 12-8 14-9 11-9 113-2 301 36-0 22-0 23-5 . Malmöhus län i övr.. 51-4 518 525 37-5 322 150 164 183 162 27-9 521 42-0 33.-&? Hallands län ......... 399 352 41-9 29-6 21-1 9-5 9-9 14-7 14-0 25-3 367 282 24-8 Göteborg ............ 15-1 237 435 392 34.3 134 104 7-8 7-3 20-6 34-4 24-4 22-6 Göteborgs och Bohus län i övr .......... 38-0 43-2 54-0 49-2 44!) 22-8 23-9 265 208 32.4 54-5 41-2 37-6 Boras ............... 8-2 26-5 68-7 51-3 41-4 141 148 129 101 148 351 27-3 26-6 Alvsborgs län i övr... 52-5 51-9 55-8 43-4 383 205 224 285 209 27-4 439 355 36-3 Skaraborgs län ....... 54-9 56-5 54-6 38-2 27-3 106 139 14-2 13-0 20—7 41-6 38-8 31-2 Karlstad ............ 10-3 20-8 47-8 433 364 13-2 12-7 17-9 12-6 23-5 45-3 29-8 26-1 Värmlands län i övr. 808 827 77-0 70-9 72-9 41-6 459 565 337-5 413-2 665 53-0 59-9 Örebro .............. 3-1 145 43-0 22-3 15-3 6-8 6-4 7-4 9-9 29-3 51-2 38-6 209 Örebro län i övr. 73-1 71-4 71-6 62-9 57-0 222 186 18-5 129 242 42-3 38!) 41-4 Västerås ............. 21-7 28-6 57-6 56-2 57-0 30-1 17-0 21-8 11-8 20-5 38-4 323-9 329 Västmanlandsläniövr. 851 862 792 60-2 57-9 17-8 170 299 21-3 21-8 43-8 39-3 45-3 Falun ............... 99-7 90-9 861 780 58-4 10-9 4-3 187 113-6 249 279 220 38—3 Kopparbergs län i övr. 70-1 72-8 751-9 656 71-2 34-2 137-3 448 32-1 39—5 630-6 449 53-8 Gävle ............... 27-9 38-9 62-8 61-2 47-9 167 116 155 9-5 21-4 50-4 39-7 32-8 Gävleborgs län i övr. 70-8 70!) 763 709 77-5 400 387 50-1 29—4 32!) 54-9 436 541 Sundsvall ........... 40-8 50-8 79-7 65-0 803 40-5 45!) 55-8 44-0 51-9 68-9 442 564 Västernorrlands län i övr ............... 64-2 69-5 79-3 686 766 39-8 39-1 41-4 28-7 364 595 47-7 53-7 Östersund ........... 17-9 361 727 624 70-2 21-6 15-6 14-3 182 286 631 462 330 Jämtlands län i övr.. 827 783 65-1 70-9 94-2 60-2 590 513-9 421 41—7 63-5 57-5 63-1 Västerbottens län. 366 440 639 53-8 566 247 192 185 140 225 402 338 34-9 Norrbottens län ...... 77.7 70-2 83-1 79-4 87-5 49-0 51-4 641 435 493 704 564 64-5 Hela riket 34-7 41-9 60-4 51-0 48-4 226 213 24-3 18-4 293-0 469 35-9 35-9

Tab. 11 A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbeta- inom vissa fackförbund 1929—1934.

Grov- och fabriksarbetareiörbundet 1929.

Månatlig arbetslöshetsprocent Älä-hå Län och vissa städer får e s— oshets— Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. procent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Stockholm ........... 52-1 33-4 31-2 27-9 193 131 136 13-3 128 165 21-0 7-7 24-0 Stockholms län ...... 60-2 46-7 47-2 38-4 31-7 303 261 304 253-5 351 362 589 39-4 Uppsala ............. 510-9 406 353 21-7 166 148 11-5 13—9 21-2 32-2 32-3 7-3 281 Uppsala län i övr.... 77-3 747 564 44-5 23-0 23-1 161 257 138-3 459 375 639 434 Eskilstuna ........... 57-0 571 448 152 9-0 10-5 6-4 6-7 8—3 10-0 21-9 47-9 23-8 Södermanlands län i övr ................ 67-9 62-6 59-0 41-0 225 238 18-1 18-6 21-8 226 328 57-9 37-1 Norrköping .......... 668 499 43-5 31-1 21-1 182 123 141 17-4 208 297 517 30-9 Östergötlands läniövr. 699 516-4 591 433 300 256 233 233 29-4 441 441 61-8 42-1 Jönköping ........... 53—2 27-3 28-2 15-6 58 9-7 8-7 9-7 7-5 9-6 9-6 237 16-9 Jönköpings län i övr. 86-6 81-0 69-4 61-0 38-2 34-7 25-3 22-0 27-7 25-8 353 661 44-7 Kronobergs län ...... 785 491 699 57-0 500 480 353 43.1 43-4 388 529 712 52-9 Kalmar ............. 75-7 74-2 71-0 388 104 14-8 14!) 17-0 19-9 165 160 452 337 Kalmar län i övr ..... 77-0 68-6 70-1 52—7 41-2 37-9 34-9 300 301 185 24-3 41-9 42-6 Gotlands län ......... 613-7 507 54-4 342 293 13—4 12!) 14-9 19-6 23-8 27-7 507 31-2 Blekinge län ......... 86-1 72-7 58—0 42-2 198 197 199 23-0 31-2 34-3 536 715 43-8 Kristianstad ......... 82-1 79-1 53-5 27-9 22-0 21-2 195 213 291 371 40-5 61-0 38-3 Kristianstads läniövr. 856 840 752 45-2 42-8 40-3 47-7 42-1 37-5 41-0 447 610 533 Malmö .............. 68—9 62-2 52-3 34-0 22-6 20-5 17-0 19-9 20-7 253-7 303 502 349 Hälsingborg ......... 730 777 492 21-9 133 150 20-7 29!) 33-9 40-8 405 500 37-6 Malmöhus län i övr.. 88-6 77-0 733 598 486 402 352 348 403 40-6 40!) 653 537 Hallands län ......... 71-7 689 481 25-7 13-5 13-2 134 128 144 200 21-5 445 211-!) Göteborg ............ 47-9 31-2 24-2 14-7 9-4 7-2 8-1 8-7 9—6 127 162 401 18-8 Göteborgs och Bohus län i övr .......... 74-9 563 408 290 8-1 3-2 5-8 8-9 6-8 110 191 525 244 Borås ............... 680 556 134-9 180 103 9-0 129 131 17-5 230 268 516 26-8 Älvsborgs län i övr... 629 564 484 31-6 20-8 14-5 8—0 8-4 10—1 11-4 15-9 449 27-5 Skaraborgs län ....... 684 697 71-0 47-4 29-2 15—4 11-2 113—3 185 283 404 652 387 Karlstad ............ 593 367 234 122-2 129 113-8 148 126 12-2 165 256 591 255 Värmlands län i övr. 637 591 568 34-3 232—9 225 24-3 243 23!) 26-3 27-9 524 359 Örebro .............. 60-3 464 442 360 27-2 25-8 22-4 238 286 342 392 603 37-3 Örebro län i övr. 50-4 47-9 484 363 268 161 204 191 238 31-4 54-8 84-6 38-4 Västerås ............. 71-6 703 688 506 286 228 22-0 29-9 32-4 27-5 31-3 521 41-8 Västmanlandsläniövr. 55-7 538-8 139-0 303 15-2 7—5 14-6 15-3 4-5 9-0 9-7 325 233 Falun ............... 72-5 60-1 66—6 53-5 391 394 231 194 231 26-8 27-4 436 406 Kopparbergs län i övr. 68!) 55-4 51-5 50-0 40-8 28-4 261 289 362 45-7 507 664 456 Gävle ............... 824 722 668 548 449 332 251-0 298 307 30-4 360 585 46-9 Gävleborgs län i övr. 75-3 68-2 71-9 68-2 57-2 425 362 43!) 45-4 52-0 57-1 758 58-1 Sundsvall ........... 89-0 85-9 74-4 582 451 34-6 25-9 19-5 256 248 32-5 575 45-5 Västernorrlands län i övr ............... 80-1 730 706 600 451 320 257 354 381 31-3 420 629 47-8 Östersund ........... 632 523-1 584 51-4 50-1 37-8 41.7 45!) 43-8 37-9 425 682 49-7 Jämtlands län i övr.. 77-0 500 334 33-4 303 520 262 381-1 434 72-8 728 762 52-4 Västerbottens län. . .. 841 793 67-6 61-2 55—2 42-3 30-3 22-2 30!) 287 422 738 508 Norrbottens län ...... 898 705 78-1 762 547 41-6 390 362 32-9 44-6 524 683 566 Hela riket 62-6 493 450 349 251 19-7 113-2 191 205 24-2 211-9 492 32-7

ab. 11 A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934.

Grov- och fabriksarbetareförbundet 1930.

Månatlig arbetslöshetsprocent ÅS]? Län och vissa städer får e S' oshets- Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. procent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Stockholm ........... 47-2 31—6 29-4 25-9 20!) 239 216 193 190 25-3 32—1 46-4 28-6 Stockholms län ...... 59-0 47-7 44-2 37-3 27-5 383 319 27-1 25-9 28-5 31—7 54-3 37-9 Uppsala ............. 501 386 367 293 235 33-4 242 280 362 483 52-2 61-4 318-(; Uppsala län i övr.. .. 627 297 311-9 253 248 358 27-0 21-1 22-4 46-5 52-6 641 369 Eskilstuna ........... 595 455 39-5 26-8 20-0 25-9 14-9 12-5 14-8 28-3 40-5 626 132-(; Södermanlands län i övr ................ 654 525 42-2 36—2 35-2 538-3 293 327 41-3 51-4 51-4 75-9 46-1 Norrköping .......... 61-1 56-6 58-1 51-9 37-4 33-4 25-7 27-5 31-2 38-9 40-0 54-2 43-1 Östergötlands läniövr. 63-5 47-0 49-1 357 257 27-9 23-9 287 384 440 534 695 42-5 Jönköping ........... 33-5 213-3 329 239 192 14-9 8—9 10-7 57 10-2 17-0 35-8 19-8 Jönköpings län i övr. 588 536 451 29-8 144 164 194 15-7 12-1 12-6 251-0 491 28-8 Kronobergs län ...... 71-7 686 626 513-9 433 47-0 37-3 28-0 32-9 48-5 53-0 69-2 512 Kalmar ............. 62'8 44-2 329 265 20-1 17-9 17-3 12-5 22-0 34-8 53-4 72-1 348 Kalmar län i övr.. ... 55-3 46-7 41-6 27-9 14-4 229 180 17-7 27-5 32-3 45-7 61-6 34-1 Gotlands län ......... 57-5 5412 48-8 31-7 37-7 33-3 27-7 30-6 32-3 42-1 62-9 78-6 44-7 Blekinge län ......... 77-0 51-0 42-0 37-0 17-4 24-4 22-0 15-3 25-8 30-9 44-8 70-2 38-3 Kristianstad ......... 749 626 47-7 46-7 40-0 39-2 28'6 18-6 18-1 42-7 49-9 57-8 43-5 Kristianstads läniövr. 74-8 70-6 58-3 55-3 44-7 41-6 42-8 68-8 43-2 44-2 57-2 79-2 541 Malmö .............. 57-8 39-5 31-6 23-9 19-8 20-5 19-2 20-9 21—7 32-2 40-3 54-7 31-5 Hälsingborg ......... 660 4701 368 29-9 300 333 36-9 300 369 492 552 61-2 42-6 Malmöhus län i övr.. 74-4 6400 55!) 54-4 40'0 37-5 33-9 35-3 420 360 362 68-4 48—0 Hallands län ......... 566 405 332 23-2 17-2 205 12.7 14-1 15-9 21-4 33-5 58-7 291 Göteborg ............ 543 539-5 132-9 239 186 164 15-2 18-2 19-9 27-0 28-9 45-3 28-4 Göteborgs och Bohus län i övr .......... 57-4 40-5 42!) 41-7 29-8 39-1 18-8 17-9 26-5 36-3 51-1 71-3 39-6 Borås ............... 62-9 49-6 43-3 327 268 257 23-0 19-9 20-5 22-1 36-4 44-0 33-7 Älvsborgs län i övr... 53-7 40-6 27-2 12-7 4-1 58 13.9 177 230 30-5 45-1 65-5 28—6 Skaraborgs län ....... 664 661 651 480 342 264 195 253 35-4 39-0 51-7 668 454 Karlstad ............ 49-8 51-3 52-5 34!) 27-6 351 187 244 25-3 34-7 33-6 47-8 36-7 Värmlands län i övr. 52-5 37-6 36-0 27-3 22-9 131-0 366 382 397 41-0 467 708 408 Örebro .............. 61-4 495 512-6 455 348 391 279 299 347 44-3 48-3 57-4 44-0 Örebro län i övr. . 74-8 688 626 451-7 284 30-8 23-6 26—8 31-4 339 548 766 456 Västerås ............. 55-0 367 420 28-7 19-5 21-7 16-0 20-6 27-7 312 292 560 321 Västmanlandsläniövr. 264 144 7-0 4-8 4-8 21-2 9-7 0-1 7.8 95 30—6 61-6 lll-8 Falun ............... 65-2 56-4 661 497 32-5 136-1 162 149 13-7 219 459 560 39-0 Kopparbergs län i övr. 64-3 54—4 47-3 39-0 31-1 32—3 25-2 28-3 30-0 29-9 47-1 70-8 41-5 Gävle ............... 67-9 55-2 67-0 565 360 37-9 16-6 12-8 14-0 31-4 38—2 52-4 39-4 Gävleborgs län i övr. 79-0 743 672 608 543 553 481 41-8 58-7 61-0 71-2 85-1 62-3 Sundsvall ........... 62-4 461 599 41-9 29-8 28-1 24-6 30-3 32-7 280 287 54-1 37-4 Västernorrlands län i övr ............... 44-6 533-5 499 399 19-4 21-9 26'4 20-6 19-3 28-3 40-4 138-7 359 Östersund ........... 65-5 49-2 547 553 54-6 49-7 47-7 491 358 383 599 781 533 Jämtlands län i övr.. 100-4 108-3 81-5 56-9 57-9 38-7 30-2 29-7 35-5 58-5 61-3 69—4 56-4 Västerbottens län. 625 635 59-4 57-9 46-0 42-0 28-4 24-6 23-7 31-4 421 518-8 443 Norrbottens län ...... 806 582 62-0 542 425 42-9 37-1 40-8 51-8 61-9 70-0 92-9 57-7 Hela riket 57-0 43-3 40-2 33-9 27-0 27'7 23-7 23-3 25-6 231-6 334 551-8 356

Tab. 11 A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetar inom vissa fackförbund 1929—1934.

Grov- och fabriksarbetareförbundet 1931.

Mänatlig arbetslöshetsprocent £;2g_ Län och Vissa stader löshets— Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. procent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Stockholm ........... 49—9 37-5 37-1 319 256 281 212 21-4 23-1 34-2 42-8 565 3342 Stockholms län ...... 573 367 38-9 32—8 27-4 25-9 23-2 238 227 332 44-4 53-7 34!) Uppsala ............. 699 562 466 37-9 28-8 26!) 10-0 17-1 29-8 51-2 598 790 428 Uppsala län i övr.... 41-4 57-0 57-4 530 458 448 21-3 306 392 47-3 543 78!) 50-7 Eskilstuna ........... 653 532 572 409 24-0 25-1 7-6 143 206 329 37-0 56-7 36-3 Södermanlands län i övr ................ 662 486 527 40-0 235 326 230 293 33-1 40-5 491 646 422 Norrköping .......... 59-5 40-3 424 138-4 285 34-4 26-8 31-4 135-3 436 460 61-6 41-0 Östergötlandsläniövr. 76-2 61-3 59!) 466 290 34-6 286 305 31-4 43-2 47-6 655-4 462 Jönköping ........... 511-9 227 37-4 253 124 20-7 74 921 101 221 329 601 26-5 Jönköpings län i övr. 58!) 434 362 315 30-5 213-8 212 253 17-1 24-7 35-0 57-6 33-4 Kronobergs län ...... 725 660 681 563 425 42-6 368 290 364 40-2 42-3 70-1 50-0 Kalmar ............. 82-6 70-9 630 239 15-6 14-2 164 200 14-7 278 555 768 38-6 Kalmar län i övr..... 61-5 59-2 654 428 266 222 238 270 351-2 383 409 57-4 42-0 Gotlands län ......... 82-4 783 858 73-9 523 355 40-7 256 260 361 65-1 83-8 57-3 Blekinge län ......... 82-6 72-0 695 290 289 263 145 20-0 24-2 401 583 67-8 46-6 Kristianstad ......... 63-9 47-4 49-9 37-7 363-8 332 351 226 323 54-4 62-3 71-8 45-7 Kristianstads läniövr. 851-1 769 67-7 48-7 41-6 440 467 37-0 34-0 50-4 68-4 78-0 561 Malmö .............. 66-1 53-3 505 321 265 331 287 295 337 484 51-6 67'6 43-3 Hälsingborg ......... 79-7 66] 579 409 298 298 391 391 425 465 485 546 47-1 Malmöhus län i övr.. 900 758 740 54-5 380 135-1 337 34-6 42—6 33-0 47-6 72-0 51-4 Hallands län ......... 71-7 52-4 59-7 28-9 201 126 109 130 142 25-0 360 658 340 Göteborg ............ 59-9 42-6 42-7 29-2 17-6 189 164 163 17-8 266 343 526 31-1 Göteborgs Och Bohus län i övr .......... 73-8 65-3 74-8 57-4 290 286 24-3 23-1 33-8 50-1 626 813-9 597 Borås ............... 65-7 499 551 440 203 128 122 9-8 17-4 27-2 37-0 57-0 34-7 Älvsborgs län i övr... 130-4 839 921 61-8 33-6 24-2 24-4 305 326 421 559 667 49-2 Skaraborgs län ....... 709 622 666 566 444 337 225 29-5 323 449 57-6 71-3 49-1 Karlstad ............ 60-2 50-7 52-5 47-7 43-4 33-2 29'1 28-9 24-8 33-4 48-3 58-6 42-3 Värmlands län i övr. 78-4 676 663 586 444 368 295 313-1 352 472 625 660 51-1 Örebro .............. 67-9 58?» 58-4 49-4 35-0 488 272 31-3 33-3 451-:. 534 683 474 Örebro län i övr. 85-7 81-1 856 746 47-0 399 362 41-1 33-8 46-5 599 782 58-6 Västerås ............. 70-3 694 606 481 343 325 261 223 245 395 54-3 78-0 46-8 Västmanlandsläniövr. 65-1 462 467 139-4 265 30-0 14-4 261-5 291 47-1 686 820 442 Falun ............... 81-3 77-0 85-3 71-6 58-3 55-1 41-6 44-3 63-7 64-3 77-3 85-4 67-4 Kopparbergs läniövr. 721 626 61-6 46-9 43-4 407 373 38-5 35-9 41-9 60-9 74-8 51-4 Gävle ............... 693 569 53-7 41-8 351 419 259 298 37-1 51-1 67-9 78-5 49-3 Gävleborgs län i övr. 80-6 656 705 74-9 749 634 51-9 493 480 612 746 81-4 66-1 Sundsvall ........... 65-3 45-8 47-1 459 543 365 27-9 293 342 430 51-8 641 452 Västernorrlands län i övr ............... 73-2 585 595 54-7 50-1 43-0 41-4 47—1 509 564 746 761 57-0 Östersund ........... 69-5 45-1 44-6 45-8 414 34.5 31-8 366 340 492 668 794 48-2 Jämtlands län i övr.. 67-3 69-7 61-2 707 66-5 67%. 47-2 559 498 61-3 731 881 654 Västerbottens län. . . . 609 465 45-2 401 386 27-4 26-2 27-3 269 130-5 466 580 392 Norrbottens län ...... 766 735 723 663 598 490 546 559 60-3 77-4 97-4 98-2 69-7 Hela riket 63-2 49-8 49-8 40-2 314 311—6 252 26-3 28-4 38-1 413-3 634 412

Tab. [I A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934.

Grov- och fabriksarbetareförbundet 1932.

Län och vissa städer

Mänatlig arbetslöshetsprocent

Årlig arbets-

April Maj

Juni Juli Aug.

Sept.

. procent

löshets-

1

5 6 7 8 9 10

14

Stockholm ........... Stockholms län ...... Uppsala ............. Uppsala län i övr.. .. Eskilstuna ........... Södermanlands län i

övr ................ Norrköping .......... Östergötlands län i övr. Jönköping ........... Jönköpings län i övr. Kronobergs län ...... Kalmar. ............ Kalmar län i övr.. . .. Gotlands län ......... Blekinge län ......... Kristianstad ......... Kristianstads län i övr. Malmö .............. Hälsingborg ......... Malmöhus län i övr.. Hallands län ......... Göteborg ............ Göteborgs och Bohus

län i övr .......... Borås ............... Älvsborgs län i övr... Skaraborgs län ....... Karlstad ............ Värmlands län i övr. Örebro .............. Örebro län i övr. ». . . . Västerås ............. Västmanlands län i övr. Falun ............... Kopparbergs län i övr. Gävle ............... Gävleborgs län i övr. Sundsvall ........... Västernorrlands län i

övr ............... Östersund ........... Jämtlands län i övr.. Västerbottens län. . . . Norrbottens län ......

Hela riket

38'3 419 725

33'6

43'8

Tab. II A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934.

Grov- och fabriksarbetareförbundet 1933.

Årlig arbets- löshets- April Maj Juni Juli . Sept. . '. . procent

Mänatlig arbetslöshetsprocent Län och vissa städer

1 5 6 7 8 10 14

Stockholm ........... 8-6 89 Stockholms län ...... 397 Uppsala ............. Uppsala län i övr.. .. Eskilstuna ........... Södermanlands län i

övr ................ Norrköping .......... Östergötlands län i övr. Jönköping ........... Jönköpings län i övr. Kronobergs län ...... Kalmar ............. Kalmar län i övr ..... Gotlands län ......... Blekinge län ......... Kristianstad ......... Kristianstads läni övr. Malmö .............. Hälsingborg ......... Malmöhus län i övr.. Hallands län ......... Göteborg ............ Göteborgs och Bohus

län i övr .......... Borås ............... Alvsborgs län i övr... Skaraborgs län ....... Karlstad ............ Värmlands län i övr. Örebro .............. Örebro län i övr ..... Västerås ............. Västmanlands län i övr. Falun ............... Kopparbergs län i övr. Gävle ............... Gävleborgs län i övr. Sundsvall ........... Västernorrlands län i

övr ............... Östersund ........... Jämtlands län i övr.. Västerbottens län. . . . Norrbottens län ......

Hela riket

Tab. 11 A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934.

Grov- och fabriksarbetareförbundet 1934.

Årlig

Månathg arbetsloshetsprocent arbets—

Lan och Vissa stader löshets-

Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. . . . procent

1 |2 4 5 6 7 8 9 10 14

Stockholm ........... Stockholms län ...... 36-7 - 46-6 Uppsala ............. ' - 319 Uppsala län i övr.. . . ' - 53-6 Eskilstuna ........... Södermanlands län i

övr ................ Norrköping .......... Östergötlands län i övr. Jönköping ........... Jönköpings län i övr. Kronobergs län ...... Kalmar ............. Kalmar län i övr.. . . . Gotlands län ......... Blekinge län ......... Kristianstad ......... Kristianstads län i övr. Malmö .............. Hälsingborg ......... Malmöhus län i övr.. Hallands län ......... Göteborg ............ Göteborgs och Bohus

län i övr .......... Borås ............... Alvsborgs län i övr... Skaraborgs län ....... Karlstad ............ Värmlands län i övr. Örebro .............. Örebro län i övr ..... Västerås ............. Västmanlands län i övr. Falun ............... Kopparbergs län i övr. Gävle ............... Gävleborgs län i övr. Sundsvall ........... Västernorrlands län i

övr ............... Östersund ........... Jämtlands län i övr.. Västerbottens län. . . . Norrbottens län ......

Hela riket

Tab. 11 A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934.

Elektriska arbetareförbundet 1929.

&& arbets- löshets- April Maj Juni Juli Aug. Sept. . . . procent

Månatlig arbetslöshetsprocent Län och vissa städer

1 6 7 8 14 (0 p.. N')

78 18-5 7-9

Stockholm ........... 13'1 8'5 Stockholms län ...... - - 21—4 18!) Uppsala ............. - 9'1 8'8 Uppsala län i övr.... - —— Eskilstuna ........... Södermanlands län i

övr ................ 9'6 7'1 Norrköping .......... - Östergötlands län i övr. Jönköping ........... ' 7'2 Jönköpings län i övr. ' 13'6 Kronobergs län ...... - 7'9 Kalmar ............. Kalmar län i övr.. . . . - - - 22—6 Gotlands län ......... - ' 32"! Blekinge län ......... Kristianstad ......... Kristianstads län i övr. Malmö .............. Hälsingborg ......... Malmöhus län i övr.. Hallands län ......... Göteborg ............ Göteborgs och Bohus

län i övr .......... Borås ............... Älvsborgs län i övr... Skaraborgs län ....... Karlstad ............ Värmlands län i övr. Örebro .............. Örebro län i övr. . . .. Västerås ............. Västmanlands län i övr. Falun ............... Kopparbergs län i övr. Gävle ............... Gävleborgs län i övr. Sundsvall ........... Västernorrlands län i

övr ............... Östersund ........... Jämtlands län i övr.. Västerbottens län. . . . Norrbottens län ......

Hela riket

vev menos

?? Iwa MO läsa H

=? _, (PC:—" rea-

ewa wat- 031- se! 0 'legl

?????Tg???9?99?$? (? »wwo-aammwmo-wu—ooo-owm

'IEZI

H 9.0 ;>. O) O!

N 9690 atrial-l

M v-l || Ul en

).4

W [0 var HCG oo

HH

avser OH

Hemoeawweeeaq GD ut'—oebå-c—éo—zen—low— ??????QQT? »meew—wmm—zw

_

????ÖT? munarean:

v—n—a ..1 »F- O) M.:—como olo susa;

H 4 |

NH C H G)

lesla sla

CD

0.099”? qui-IQ!

? av? H utom

n-A cpi-A oo] la

HH ”???”??? code:—xenon» _|

(RIO (DOM [0 C.” laalsaslslo |

_ vev _

&?» 090-x! QH se

xi— år:-| UIQ |P— Iaelal

pons—oo

.»e . ':'???

o-u-l av 99» men HN)— H 99 we &» awll H ? vara 03 HUIOJN _ ? ears ro Q—wa e e??? NI (Raab? 999? won—Im

var 9 coax—alw— »—

_!

)— az

H

H 999 0) GOOD are IO OP

??”? r—n—xu—A 1—

)—

Tab. [1 A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934.

Elektriska arbetareförbundet 1930.

Årlig arbets- . löshets- April ' Juni Juli Aug. Sept. ' . . . procent

Månatlig arbetslöshetsprocent Län och vissa städer

1 5 7 8 10 1— N

14

Stockholm ........... Stockholms län ...... ' - 81 Uppsala ............. ' Uppsala län i övr.. . . Eskilstuna ........... Södermanlands län i

övr ................ Norrköping .......... Östergötlands län i övr. Jönköping ........... Jönköpings län i övr. Kronobergs län ...... Kalmar ............. Kalmar län i övr.. . . . Gotlands län ......... Blekinge län ......... Kristianstad ......... Kristianstads län i övr. Malmö .............. Hälsingborg ......... Malmöhus län i övr.. Hallands län ......... Göteborg ............ Göteborgs och Bohus

län i övr .......... Borås ............... Älvsborgs län i övr... Skaraborgs län ....... Karlstad ............ Värmlands län i övr. Örebro .............. Örebro län i övr. . . . . Västerås ............. Västmanlands län i övr. Falun ............... Kopparbergs län i övr. Gävle ............... Gävleborgs län i övr. Sundsvall ........... Västernorrlands län i

övr ............... Östersund ........... Jämtlands län i övr.. Västerbottens län . . . . Norrbottens län ......

Hela riket

6-0

l—Å >_- o—lM Hov-A EXIGO—* uno-o':

444 seo

52 124

| | I

4146—5401

69 nike—IHH:—

00 01

8-5 8'5

H o-A ae»? menee H mccbm n-A

&I 15-1 6-0 25-7

H b—l eeeaswev ?

mammoåum

I—l '??? (&(an . ??????i? Q"

wmaeeeeeveee vara»

as.- Ol'-l av? veseamQa

H

8 2. 5. 1. 3. 6- 3. 4. 21- 9. 7. 1 6 5 3. 8- 3. 1.

emphååöo—zuwuw—auwm quwwéåamwwuwmc—H

raceme-6:45»—

'=':— dull-463 ameo

M cream runo—rm

o 0.1—141 G= Mit—O

en 0 01010 ==me—1 'iéxiåJ—e'u

| age....

GBG? w &

lait—'>'

h—Å Ul w Q” |;— ».

|

rör.-. 'i”?

1909? ham—: core (| QI 3 imil

I | I

N

,— *.”? G.”??? |_—

ewa?

cration-nox H

':'? c.”??? Cob-Amon

ull-l

[Gl-lok "PC.”? arc—z www—1 (I)??? til—"IWF

... 44 H

?? wo

D—l ...,... meo

&! cap-t seal W NIO teal W nåt—* see! l—l tik COM wåål

Tab. II A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934.

Elektriska arbetareförbundet 1931.

Ärlig arbets— löshets- April Maj Juni Juli Aug. Sept. . . . procent

Månatlig arbetslöshetsprocent

Län och vissa städer

1 5 6|7 & 10 __| p.. ,.4 &

Stockholm ........... - 12-6 Stockholms län ...... - - - - 9-5 11-9 Uppsala ............. ' ' 15-2 93 Uppsala län i övr.... - ' 185 142 Eskilstuna ........... ' 13-5 Södermanlands län i

övr. - 12-0 Norrköping .......... - - 3-3 Östergötlands läniövr. - 160 Jönköping ........... Jönköpings län i övr. Kronobergs län ...... Kalmar ............. Kalmar län i övr.. . . . Gotlands län ......... Blekinge län ......... Kristianstad ......... Kristianstads län i övr. Malmö .............. Hälsingborg ......... Malmöhus län i övr.. Hallands län ......... Göteborg ............ Göteborgs och Bohus

län i övr .......... Borås ............... Älvsborgs län i övr... Skaraborgs län ....... Karlstad ............ Värmlands län i övr. Örebro .............. Örebro län i övr. . . .. Västerås ............. Västmanlands län i övr. Falun ............... Kopparbergs län i övr. Gävle ............... Gävleborgs län i övr. Sundsvall ........... Västernorrlands län i

övr ............... Östersund ........... Jämtlands län i övr.. Västerbottens län. .. . Norrbottens län ......

Hela riket

M (inf—JP? m—zoaw

"Pi”??? inte)-lam TW:—”??? osa—144 »?QHDTÅM wcha—w

länk”-.””?

9790? Äxcboovu—vwoooau—méziå—xv—ooo

wweee MWQNW

.93'? oxo

»mawebé-écn N

Fill—l ssvvwnw?

Hior—

M ??????Fcloww

..1 "9090???”00?l9*f*f?1993 (311951 hum i H

”)&”???”79 .. QUI—IWKWOGQD wmwwwwwu—qumommwa essays: onan—_: ,... HH »— H ?!?4971'9'99 ”om? wagon—occur

199799”??? cz—lem—IO

| 0110 cal-noice _ _ Isalsesu' [

,.1 i:.

?C." ???”???l?

cow

C) 'lszl

.OPO ww

w

IFOIOQCDQOI v—A w eaeaaew

(;?—IMOIH—IUI [23 ???"? 5406-19 var???? v—nouoo—m

;— .—

ee CDR—') _

00 ca mic-

| I II |

? Na . i? u-

_ see CD When 00 0 se? Nl &»

=P ... ;,

Tab. [1 A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934.

Elektriska arbetareförbundet 1932.

Årlig arbets- löshets- April Maj Juni Juli Aug. Sept. . . . procent Månatlig arbetslöshetsprocent

Län och vissa städer

1 5 6 7 8 10 14

Stockholm ........... Stockholms län ...... - 8—8 13-5 - 8-9 Uppsala ............. - 6-2 Uppsala län i övr.... - 15-1 Eskilstuna ........... Södermanlands län i

övr ................ 6-9 Norrköping .......... Östergötlands län i övr. - - - 7-8 Jönköping ........... - 7-3 Jönköpings län i övr. - - 9-6 Kronobergs län ...... - ' 161 Kalmar ............. - - - 21-5 Kalmar län i övr... .. - - 34-7 Gotlands län ......... - - 27-1 Blekinge län ......... - - 11-0 Kristianstad ......... Kristianstads län i övr. Malmö .............. Hälsingborg ......... Malmöhus län i övr.. Hallands län ......... Göteborg ............ Göteborgs och Bohus

län i övr .......... Borås ............... Älvsborgs län i övr... Skaraborgs län ....... Karlstad ............ Värmlands län i övr. Örebro .............. Örebro län i övr. Västerås ............. Västmanlands län i övr. Falun ............... Kopparbergs län i övr. Gävle ............... Gävleborgs län i övr. Sundsvall ........... Västernorrlands län i

övr ............... Östersund ........... Jämtlands län i övr.. Västerbottens län. . . . Norrbottens län ......

Hela riket

Tab. 11 A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934. Elektriska arbetareförbundet 1933.

Årlig arbets- löshets- April Maj Juni Juli Aug. Sept. . . . procent

Mänatlig arbetslöshetsprocent Län och vissa städer

1 4 5 6 7 8 9 10 11

Stockholm ........... 44-6 33'6 30-1 37-0 26-0 Stockholms län ...... ' 22-1 16-4 7-5 10-1 5-4 1-4 Uppsala ............. ' 631-2 356 20-7 23-2 9-2 Uppsala län i övr.. .. ' 45'8 38-5 26'2 22-3 11-0 Eskilstuna ........... 59%) 26-3 21'5 24-3 22-3 Södermanlands län i

övr ................ 311-0 119-? 8-8 6-8 7-1 12-7 Norrköping .......... ' 55-7 34'5 28-4 29-8 21-0 14-2 Östergötlandsläniövr. 35'8 26-7 20-3 22-7 13'1 10-2 Jönköping ........... ' 29!) 21-9 30-8 31-9 15-2 4'3 Jönköpings län i övr. ' ' 34-8 23-1 - 10-4 11-2 6-0 6-1 Kronobergs län ...... - 20-5 8-0 2-2 3-4 4-9 4-9 Kalmar ............. ' 32'8 28-1 12-0 19'6 15-7 Kalmar län i övr.. . . . ' 53-0 39-2 32'0 18-1 15-9 19'2 Gotlands län ......... ' 54-2 33'6 35-5 31-4 37-3 28-2 Blekinge län ......... ' 41-3 28-0 20-4 15-7 8-8 6-5 Kristianstad ......... ' 52'5 36'2 ' 40-9 42-0 36-4 33-2 Kristianstads läniövr. 75-5 44'0 27-2 31-3 35-3 38-6 Malmö .............. ' 52'5 31-4 31-3 34-8 27-6 23-6 Hälsingborg ......... ' ' 36-9 27'2 21-3 21'8 17-7 21-2 Malmöhus län i övr.. ' 51'6 35-1 31-0 35-5 23-5 15'8 Hallands län ......... ' 40-3 27-8 26-8 23-2 16'0 10'6 Göteborg ............ 302 235 19-4 21'0 15-4 12-2 Göteborgs och Bohus

län i övr .......... ' 40-2 24-1 14-8 19-0 15-6 13-8 Borås ............... ' 32-3 27'4 - 28'7 32'4 32-5 21-8 Älvsborgs län i övr... ' 31-0 21-2 15?» 16-9 15"! 12-9 Skaraborgs län ....... ' 32-6 25'1 24-1 21'2 16-6 22-7 21-4 Karlstad ............ ' 36'5 25-1 - 164) 9-1 5-0 2-3 6-3 Värmlands län i övr. ' 39'2 30-3 12-0 13'0 10-7 11-5 14'6 Örebro .............. - 40-8 34-3 20'8 26-3 15-1 11'6 16-4 Örebro län i övr. . . .. ' 18-5 12-7 12-7 15'8 14'8 10-6 -—— Västerås ............. ' 23-2 16-3 14'7 21-7 18-5 13'8 14-7 Västmanlands läniövr. 324 13-6 9-3 100 10-4 8-0 6-8 Falun ............... ' 40'9 29-2 27-4 21-9 14-7 11-5 10-2 Kopparbergs län i övr. 62-3 35-6 30'4 31'5 22-2 27%) 25-2 Gävle ............... ' 46-8 32-3 14-5 18—6 12-0 7-1 10-7 Gävleborgs län i övr. ' 69'4 52-2 34-6 34-7 26-5 21-8 16-5 Sundsvall ........... 52-2 27-3 28-1 313-4 299 25-2 22-5 Västernorrlands län i

övr ............... 60-1 39-8 18'4 17-9 15-4 21-6 28-5 östersund ........... 665-6 493 42-1 50-0 35'8 13-4 19-0 Jämtlands län i övr.. —— — —— -— — — Västerbottens län. . .. 56-2 33-8 25-1 30-4 25'6 26'1 20-8 Norrbottens län ...... ' 64-9 46'0 139-8 391 38'9 21-7 29'3

Hela riket 43'0 30'1 24-9 27-6 22-2 113-8 244

År Målare! avdelningen i Stockholm

21-5 20'8 & ' ' ' 32'2 32'4 27'5 ...: ' - ' ' 37'1

Tab. II A (forts.). Arbetslöshetens omfattning månadsvis bland byggnadsarbetarna inom vissa fackförbund 1929—1934. Elektriska arbetareförbundet 1934.

Årlig arbets- löshets— April Maj Juni ' Aug. Sept. . . . procent

Mänatlig arbetslöshetsprocent Län och vissa städer

(D 1 ' 4 5 6 7 10 |— )—

14

Stockholm ........... 48-9 44-1 38-4 29'7 Stockholms län ...... ' 17-3 13-2 6-4 2-7 Uppsala ............. ' 51'7 441-7 133-] 20-8 Uppsala län i övr.... ' ' 27-5 14-5 5-3 3-2 Eskilstuna ........... 365—6 246 21-1 8-1 Södermanlands län i

övr ................ 29-7 27-5 19-9 57 Norrköping .......... ' ' 33'8 525-1 203 12-0 Östergötlands läniövr. 39'1 310-6 250 155 Jönköping ........... ' ' 18%; 21-4 29-3 25'4 Jönköpings län i övr. ' ' 30'9 24'9 22-2 16'3 Kronobergs län ...... ' 11'5 13'5 12-5 7-2 Kalmar ............. ' 27-7 26'1 16-0 14-5 Kalmar län i övr.. . . . ' 43%) 38-7 29-2 27-1 Gotlands län ......... ' 58'3 40-6 27'8 18-3 Blekinge län ......... ' 26'1 17'3 12-5 9-5 Kristianstad ......... ' 38'1 27-5 25-8 25? Kristianstads län i övr. 55'5 43'0 39'0 34-4 Malmö .............. ' 37'6 27'5 22-6 11-4 Hälsingborg ......... ' 33'0 26'1 12-3 4-9 Malmöhus län i övr.. 36'4 27-7 23-9 16-4 Hallands län ......... ' 38'6 36'0 21-9 14-8 Göteborg ............ 27'7 22'7 19-4 14'4 Göteborgs och Bohus

län i övr .......... 28'8 31'0 36-7 23-6 Borås ............... ' 31'9 20-8 19-3 13'4 Älvsborgs län i övr... ' 20'2 17-0 20'5 11'6 Skaraborgs län ....... ' 14'8 14-1 10-1 10!) Karlstad ............ ' 25'7 17-8 17-2 12'5 Värmlands län i övr. 30'5 24-9 25-0 21-7 Örebro .............. - 46'6 28'6 15-7 9-8 Örebro län i övr. . . .. ' ' 17—0 9-4 — Västerås ............. ' 26'9 24'0 20'9 10'4 Västmanlandsläniövr. 19-4 15-3 13-4 7-8 Falun ............... ' 45-7 48'8 44-1 36'2 Kopparbergs län i övr. 54-5 50!) 25-8 26'6 21'6 Gävle ............... ' 42-0 35-1 24-4 24-9 16-9 Gävleborgs län i övr. ' 45'7 39-3 30-0 29-9 25'3 Sundsvall ........... 39-3 35-1 29-5 24-0 16-2 Västernorrlands län i

övr ............... 37-6 40-4 44-2 34'2 27-7 Östersund ........... ' 72'8 55'2 34-0 23-8 17'0 Jämtlands län i övr.. —— —— —— — Västerbottens län. . . . 39'4 36'0 30-2 22'5 17'5 Norrbottens län ...... 47'7 43-4 27-8 20-4 13'0

Hela riket 38'2 32'7 27'2 19'9 13'1

|... 0 99 | sr 1-9 4-6 5-3

8—3 21-0 11'1

HQ GDG? waern

.... (P????THJ'CP ...a H

CF????

wNQONll—l amoncoaowom

[om ??????W??TP??P??Q FC."???

wwch-w—moou—lm—Iwwc-vu—w WH

mmwwwwa easeeses

obrädoåu'xåw

H RN w—u NN wummwuoo—amwm—r—xo'oa:

Wald—l (DH—IHUIHDIO

? »» H .fi”? icon

H

reser Fil—IMHO! eeeesee eeeeeeeeeeveevewv erg

??????9 195300” . .

WHWQWQQ FWPUCD—Yw

| | | |

M [”.-"7171 cause:- .T”? 010) i»:

H

Qb—IUDCDOIGHB H N 999959??? HCD—IQOVCASQ

N we arg????

QN

[Q 19”? arv--

| |

. C.” o-

>.; Gold on to »— M = CDG? o ono-

År Målareförbundet, avdelningen i Stockholm

37'6 35'1 41'8 24'6 14-8 8-7 4-0 16'0 49'1 45'3 45'9 2-8 1-9 2-3 2'3 4'4 19'4 57'1 64'9 55'1 46'2 23'1 16-2 &? 2'3 10'1 43'1

Tab. 11 B.

Arbetslöshetens omfattning kvartalsvis bland

1930 1931

Län och vissa städer

Årlig arbets- lös- hets-

Årlig u'bets- lös- hets—

Arbetslöshets- procent under

Arbetslöshets- procent under

pro— pro— 2kv. 3kv. . cent 2kv. Skv. cent

1

3 6 8 (D

11

wm—XmUlÖbålQl-l

Stockholm ..................... Stockholms län ................ Uppsala ....................... Uppsala län i övr. ............ Eskilstuna ..................... Södermanlands län i övr ........ Norrköping .................... Östergötlands län i övr. ........ Jönköping ..................... Jönköpings län i övr. .......... Kronobergs län ................ Kalmar ....................... Kalmar län i övr. ............. Gotlands län ................... Blekinge län ................... Kristianstad ................... Kristianstads län i övr. ........ Malmö ........................ Hälsingborg ................... Malmöhus län i övr. ........... Hallands län ................... Göteborg ...................... Göteborgs och Bohus län i övr. . Borås ......................... Älvsborgs län i övr. ........... Skaraborgs län ................. Karlstad ...................... Värmlands län i övr. .......... Örebro ........................ Örebro län i övr ............... Västerås ....................... Västmanlands län i övr ........ Falun ......................... Kopparbergs län i övr .......... Gävle ......................... Gävleborgs län i övr. .......... Sundsvall ...................... Västernorrlands län i övr. ...... Östersund ..................... Jämtlands län i övr ............ Västerbottens län .............. Norrbottens län ................

Hela riket

9-5 18-6 10-4

1-7 154)

209 34.2 2370 56'9 32'0 36'0 20'8 40'8

1'1 293-2 323 31'2 27'9 31'6 27'5 29'7 34'7 21'9 29'4 32'7 32'5 18'0 21'2 32'8 33'9 27'8

1'6 43'8 36'1 24'3 27'1 24'7 42'6 42'5 22'4 41'7 39'2 33'4 29'3 14-3 37' 1

26' 4

Ho—l svea » wooeoo:

_

H &] Gi

*.”??? u-no-nro—z

eazy-avtal ,,... H ?????5????$+?+Q©??

H

H

...i ... _. ro easeeeeeeeeee. FIFOMQDNQGDWQFGDN

ewaesewersewee

??????f??? wwpqmmwo-w— .—

H H

HH v-n-A

rase 460—G= rewrreveeeeeweess

H

[0 'Hmonterat)-ac:Haooooåvaiwuoo—wmwm—lhmwwmm—r—xmmm

HH aH—mpmuåqmmoaomm—o—ow—H—ooou—

???"???T'H'F?TT*'TCPQP?

N)

[

ut»—LH arv cream camel—unna»—

'tlxlUl u-nxr—l

byggnadsarbetarna inom murareförbundet

1 930—1934.

1932

1933

1934

Arbetslöshets- procent under

2 kv. 3 kv.

Årlig arbets— lös- hets- pro- cent

Arbetslöshets- procent under

Årlig arbets- lös— bets-

2 kv. 3 kv.

pro- cent

Arbetslöshets- procent under

2 kv. 3 kv.

13 14

16

18

21

23 24

H

4-7 12-5

m—IGUIFOQNH

Tab. III. Antal helårsmedlemmar bland byggnadsarbetare inom murareförbundet, med fördelning efter arbetslöshetens sammanlagda varaktighet uttryckt i veckor

och antalet särskilda arbetslöshetsperioder, 1930—1934. (Enligt socialstyrelsens utredning.) 1930.

Antal arbetslöshets- Antal arbetslöshetsperioder Hela veckor 1 2 3 | 4 |5 eL nera antalet

899 425 434 414 427 365 31 9 369

o

170 159 157 153 139 144 128 142

H HH (21le%

Ulkl 000

U! ut; 92 90 89 93

79 77 80 70 68 50 50 47 40 33 28 24 24 16 25 14 12 11 11

6

på vä

JA Ul

monumentet—au 05 HHHOUNDH G= IHI HIINwHHanwaIDF—wr-ANI ] III

10 q

5 4 5 7 5 2 5 10 2 53 2 4 2 7 1 2 1 4

H H HHmm HCD CDWCRUYCO QN

... N IHHHN ortnamn: xlto

llllulnuwmssmä

vikt” | WDJÅNW 03%th JBUlNUIGÄ (Ohm

ml HHwIHwIHll

Tab. III (forts.). Antal helårsmedlemmar bland byggnadsarbetare inom murareför- bundet, mcd fördelning efter arbetslöshetens sammanlagda varaktighet uttryckt i

veckor och antalet särskilda arbetslöshetsperioder, 1930—1934. (Enligt socialstyrelsens utredning.)

1931. Antal arbetslöshets- Antal arbetslöshetsperioder Hela veckor 0 | 1 | 2 3 | 4 |:; el. flera antalet

0 .................. 649 —— — —— —— 649 1 .................. 5 219 _ — — 224 2 .................. 9 141 115 — — 265 3 .................. 3 127 110 21 —— _— 261 4 .................. 8 115 124 47 7 —— 301 5 .................. 6 96 133 51 10 296 6 .................. 8 76 129 75 23 1 312 7 .................. 12 76 119 77 28 4 316 8 .................. 11 79 109 65 19 1 284 9 .................. 7 73 135 83 21 4 323 10 .................. 6 56 120 80 18 7 287 11 .................. 5 67 89 88 20 269 12 .................. 15 46 118 68 17 2 266 13 .................. 12 63 138 80 17 2 312 14 .................. 6 74 112 67 25 1 285 15 .................. 9 48 110 48 12 3 230 16 .................. 8 79 114 62 17 1 281 17 .................. 11 71 113 63 13 1 272 18 .................. 6 73 110 51 11 1 252 19 .................. 8 69 113 52 17 1 260 20 .................. 6 69 96 40 6 1 218 21 .................. 8 72 90 43 4 —- 217 22 .................. 2 69 81 28 7 — 187 23 .................. 3 64 77 32 9 — 185 24 .................. 3 52 78 28 3 -— 164 25 .................. 4 84 80 20 3 — 191 26 .................. 2 56 58 12 2 130 27 .................. —— 61 50 9 1 — 121 28 .................. 1 52 55 13 —- 121 29 .................. 2 40 49 14 —— 105 30 .................. — 59 31 5 —- 95 31 .................. 42 30 6 —— 78 32 .................. 1 38 22 5 — 66 33 .................. —— 23 20 3 — -— 46 34 .................. 2 33 15 -— -— — 50 35 .................. 2 24 13 2 —— — 41 36 .................. 29 8 2 39 37 .................. 3 22 5 1 —— -— 31 38 .................. 1 16 2 — 19 39 .................. 3 14 3 -— —— -— 20 40 .................. 3 13 2 — — — 13 41 .................. 2 8 2 — —— 12 42 .................. 2 10 1 — — — 13 43 .................. 3 6 — 9 44 .................. 2 4 1 -——— _— -—— 7 45 .................. 5 4 1 —— — — 10 46 .................. 4 7 — — »— 11 47 .................. 5 _ —— 5 48 .................. 1 — — ——- —— 1 49 .................. 6 — —— —— G 50 .................. 4 — _— »— 4

Tab. 111 (forts.). Antal helårsmedlemmar bland byggnadsarbetare inom mura'eför- bundet, med fördelning efter arbetslöshetens sammanlagda varaktighet uttryckt i veckor och antalet särskilda arbetslöshetsperioder, 1930—1934.

(Enligt socialstyrelsens utredning.) 1932.

Antal arbetslöshets- Antal arbetslöshetsperioder veckor 2 4 Se].

Ul w 0 |

H

Hmm-s comic

H [0 H

Hmmpqwqmqumwcnco IQ b—k [0 05

H M 00 N O

cos-Mmm HNN CDON

H H

H H (0 IIHNNIHHFHHHCQNHHWHINII||]

H

canus—cow IIIIIHHIHW | lummeamäm

MHH H www >R— OJN NM dito Am

CAJ w 4; M 93 588138? El" Bå'

Tab. 111 (forts.) Antal helårsmedlemmar bland byggnadsarbetare inom murareför- bundet, med fördelning efter arbetslöshetens sammanlagda varaktighet uttryckt i veckor och antalet särskilda arbetslöshetsperioder, 1930—1934.

(Enligt socialstyrelsens utredning.) 1933.

Antal arbetslöshets- Antal arbetslöshetsaerioder Hela veckor 1 3 4 5 el. antalet

857 198 226 243 279 298 301 340 351 458 393 441 461 1 188 282 152 193 1 18 94 67 1 11 75 67 78 62 77 41 43 51 39 60

37

IHIÅNIH Iul—s—IH

H

HH MHHHH HHHH AmmHmcocao—orowav 0001)le H H

NIO ON) HH

2 2 4 4 5 6 4 6 6 1 7 6 2 9 9 6 2 6 2 2 3 6

[Ha—Hmm lIlll—Hlm—Hw—HuammsllI—I

43 48 60 47 48 46 45 50 46 34 44 36 35 40 28 35 26 24

uwmAd—WNN []I...... Hane.-..... woouuoå' 355553?

Tab. III (forts.). Antal helårsmedlemmar bland byggnadsarbetare inom murareför- bundet, med fördelning efter arbetslöshetens sammanlagda varaktighet uttryckt i veckor och antalet särskilda arbetslöshetsperioder, 1930—1934.

(Enligt socialstyrelsens utredning.) 1934.

Antal arbetslöshets- Antal arbetslöshetsperioder Hela veckor I 2 | 3 l 4 | 5 el. antalet

553 316 282 293 320 321 303 315 361 318 339 325 323 325 317 270

293 217 255 251 239

214 173 163 156 160 126 77 98 80 92 79 46 60 51 30 43 24 41 23 27 29 30 17 20 40

137 157 149 148

147 155 171 151

H coca» OOCDGDOJQD 000.909] H

H Obh

1 4 3 1 1 2 2 2 2 1 3 1 2

lut—menmen

Det vid undersökningen använda statistikkortet.

MedL-nr.

Inträde i förbundet år

Bilaga 1.

l.... . . kommun i

län.

....................... Sign.... ..

1929 1930 Ansluten till avd. Ansluten till avd.

nr i nr....i. ... ............... . ..kommun i ...................... län. Arbetslös

. kommun 1 län.

1931 Ansluten till avd.

nr. 1

kommun 1

............................ län. Arbetslös

1 932

Ansluten till avd. nr . i

.,.kommun i län.

Arbetslös

1933 Ansluten till avd.

nr ]

kommun l

. län. Arbetslös

Ant. veckor

. | Avd.

Ant. veckor

Mätnl Avd. |Ant. veckor

Avtl. Ani. vecknr

A Vd. IAiii. veckor

Summa veckor.

Summa veckor

Antal: arb.l.-per. Antal: "bd.-per.

sjuk v:r sjuk v:r värnpl. v:r. .. . värnpl. v:r kontl. v:r kontl. v:r. . niöjl. arb.-

möj l. url).- veckor

veckor

Summa veckor.. ..

Antal: arb.l.-per.. sjuk v:r .....

värnpl. v:r....

konll. v:r ., ..

möjl. arb.-

veckor

Summa veckor ................... Antal: arb.l.-pcr. sjuk v:r värnpl. v:r konll. v:r ..

möjl. ari).-

veckor

Summu veckor... .

Antal: arb.l.-per. sjuk v:r .......

värnpl.v:r

konll. v:r .. .. ..

möjl. arb.- veckor

Bilaga 2.

Avgiftsveckornas fördelning på kalendermånad inom de undersökta organisa- tionerna, 1929—1934.

Hela Fadi" År Jan. Febr. Mars April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. an- forbund talet 1929 1930l Murare- 1931 förbundet 1932 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 52 1933 1934 1929 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 52 .. 1930 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 52 Bygrinfdrsm' 1931 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 52 förbeuädeet 1932 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 53 1933 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 52 1934 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 52 1328) 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 52 Grov- och 1931 fabriksarbe— 1932 tareförbundet 1933 1 4 4 5 l 5 4 4 5 4 4 5 4 5”) 1934[ 1929 —— 2 4 4 5 4 5 4 4 5 3 -— 40 : ' ') Målarearbe- ägg? 4 4 5 4 4 5 4 4 a 4 4 5 5— tareförbun- 1932 r l' i) det 1933 4 4 o 4 5 4 4 5 4 4 4 5... 1934 1929 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 52 El kt . k 1930 4 4 5 4- 5 4 4 5 4 4 5 4 52 ;;) tm ** 1931 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 52 ååå; 1932 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 53 1933 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 52 1934 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 52 1 Under åren 1931 och 1932 synas förbundets lokalavdelningar i stor utsträckning ha tillämpat samma veckofördelning som under åren 1929 och 1930, ehuru förbundet anbefallt tillämpande av här angivna system fr. o. m. ingången av 1931.

Statens. offentliga utredningar 1938 _

Systematisk förteckning (Siffrorna inom klammer beleekns utredningarna: nummer i den kronologiska förteckningen.) .

Allmän legstiitning. Rtittsskipning. Fingvlrdd Allmänt niringsviisen.

! l. Fast egendom. Jordbruk med hinärtngar.

Statsförfattnlng. Ailmiin statsförvaltning.

Vattenvlsen. Skogsbruk. Bergsbruk.

Industri.

Byggnadsindustrien i Sverige. 2. Arbetsgivares och lön- lagar—os inkomster. [3] 3. Arbetslöshetens omfattning och växlingar. [4]

Kommunaltitnnltning.

Handel och sjöfart.

Statens och kommunernas iinansviisen. Kommunikatibnsviisen.

Bank-, kredit- och penningvtisen. vPoliti.

Betänkande ans. omorganisation av polisskolan i Stock— holm m. m. [1]

Försäkringavitsen.

!

f Kyrkovisen. Undervisningsvisen. Andlng Nationalekonomi och socialpolitik. odling i övrigt.

:Förslag till revision av den svenska kyrlrohundaoken. [2] i i i ; Försvarsväsen.

Hilso- och ojukvird.

Utrlku ärenden. internationell rätt.

lduns tryckeri aktiebolag Esselte ab. Stockholm 1938 91.018