SOU 1940:20

Straffrättskommitténs betänkande med förslag till lagstiftning om förmögenhetsbrott