SOU 1946:92

Förslag till omorganisation av justitiekanslersämbetet och inrättande av ett riksåklagarämbete