SOU 1947:19

Kompetensfordringar för statliga, vissa halvstatliga och kommunala tjänster samt sådana yrken och befattningar, för vilkas utövande kräves av statlig myndighet utfärdad behörighetsförklaring eller legitimation : sammanställning

N 4-0 G(

oå (— — CUL"

&( *. IGT?»

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1947zl9 socuLni—znn'rnuanrn'r

KOMPETENSFORDRINGAR

för statliga, vissa halvstatliga och kommunala tjänster samt sådana yrken och befattningar, för vilkas utövande krävas av statlig myndighet utfärdad behörighetsförklaring

eller legitimation

Sammanställning utarbetad inom

STATENS ARBETSMARKNADSKOMMISSION

STOCKHOLM 1947 VICTOR PETTERSONS BOKINDUSTRIAKTIEB OLAG

oo

. Betänkande med förslag till

10.

Kronologisk

. Kollektiv tvätt. Betänkande med förslag att under- lätta hushållens tvättarbete. Häggström. xv. 284 s. S. .Betänkande angående tiskcrinåringens efterkrigs ro- blem samt den prisreglerande verksamheten på ils ets område. Antonsons, Göteborg. 325 s. Jo- . Elkraftutredningens redogörelse nr 1. Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft. Inledande översikt. Sv. Tryckeri AB. 84 5. K.

standardtaritler för dgtaljd'iåtribution av elektrisk kraft. Baggström. 1..6 s. . . 1944 års militårsjukvårdskommittés betänkande. Del

2. Beckman. 170 s. Fö.

. Betänkande med förslag64 till åeofysiskt observatorium s. -

i Kiruna m. m. Idun. . Betänkande med förslag angående lantmäteripersona—

lens organisation samt avlöningsförhållanden m. m. Marcus. 132 s. JO- . Betänkande med förslag angående liskcts administra-

tion m. m. Kihlström. 155 s. JO- . Betänkande om tandläkarutbildningens ordnande m.

m. Del 3. Tandläkarinstitutens organisation m. m. Beckman. 166 s. E. Betänkande med förslag rörande civilförsvarets orga- nisation m. m. Beckman. 262 s. .

förteckning

11.

12. 13. 14. 15.

16.

17.

18.

19.

1940 års skolutrednings betänkanden och utredningar. 8. Utredning och förslag rörande vissa socialpedagm giska anordningar inom skolväsendet. Idun. 148 s. Ei Ungdomens fritidsverksamhet. Ungdomsvårdskommit— tens betänkande del 4. V. Petterson. 392 s. Ju- . Betänkande med utredning rörande riksråkenskaps- verkets organisation. Marcus. 114 S. F!- Handeln med olja. Betänkande med förslag avgivet av oljeutredningen 1945. Baggström. 343 s. 4 pl Fo. 1941 års lärarlönesakkunniga. Betänkande med första! 3711] löneFrleglering för övningslärare. Sv. Tryckeri AB; 5. . Förslag till konvention mellan Sverige. Danmark och Norge om erkännande och verkställighet av domar ! brottmål m. m. Norstedt. 24 5. Jul- . Stöd ät utvecklingshåmmad ungdom. Ungdomsvårds- kommitténs betänkande del 5. V. Petterson. 144 5. Ja Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. 2: Förslag angående yrkesvägledning och yrkesutbildnin för partiellt arbetsföra m. m. Katalog och Tidskrifts- tryck. 324 s. 5. ' ! Kompetensfordringar för statliga, vissa lialvstatlig och kommunala tjänster samt sådana yrken och be fattningar, för vilkas utövande kräves av statlig m_vn dighet utfärdad behörighetsförklaring eller legitimat tion. V. Petterson. 287 s. S. : i

Anm. Om särskild tryckort ej angives, är tryckorten Stockholm. Bokstäverna med fetstil utgöra bcgvnnelscbok- stäverna till det departement. under vilket utredningen avgivits. t. ex. E. = ccklesiastikdepartementet. JO- = jord- bruksdcpartcmcntet.

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR1947:19 SOCIALDEPARTEMENTET

KOMPETENSFORDRINGAR .

för statliga, vissa halvstatliga och kommunala tjänster samt sådana yrken och befattningar, för vilkas utövande kråves av statlig myndighet utfärdad behörighetsförklaring

eller legitimation

Sammanställning utarbetad

STA TENS ARBETSMARKNADSKOMMISSION

i .

| mom I

!

F

VICTOR PETTERSONS BOKINDUSTRIAKTIEBOLAG STOCKHOLM 1947

? l i l' i ?

Vid den yrkesvägledande verksamhet, som den offentliga arbetsförmedlingens ungdomsförmedlingar bedriva, har det framstått som en brist, att lättillgängliga uppgifter om kompetensfordringar för flertalet tjänster inom den statliga och kommunala förvaltningen saknats. Även inom andra specialavdelningar av den offentliga arbetsförmedlingen, framför allt tjänstemannaförmedlingen, har behov av en sammanställning av dylika uppgifter förelegat. För att fylla före- liggande behov har inom Statens arbetsmarknadskommissions sektion för ung- domsförmedling och yrkesvägledning utarbetats föreliggande sammanställning av kompetensbestämmelser. På därom av kommissionen i underdånig skrivelse den 18 februari 1946 gjord framställning har Kungl. Socialdepartementet i ämbetsskrivelse den 22 mars 1946 bemyndigat kommissionen att trycka arbetet i samlingen Statens offentliga utredningar.

Sammanställningen av uppgifterna har utförts av jur. kand. Gunvor Kuylen- stierna.

Stockholm i oktober 1946.

STATENS ARBETSMARKNADSKOMMISSION

Innehållsförteckning.

Inledning ......................................................... 5 Översikt över de verk, inrättningar, tjänster och yrken, som äro med- tagna i sammanställningen ........................................ 7

I. Statliga förvaltningstj änster:

a) vid statsdepartementen ..................................... 13

b) tillhörande justitiedepartementet ............................. 16

c) » försvarsdepartementet ............................ 27

d) » socialdepartementet .............................. 64»

e) » kommunikationsdepartementet .................... 96

f) » finansdepartementet .............................. 130

g) » ecklesiastikdepartementet ......................... 145

h) » jordbruksdepartementet .......................... 184

i) » handelsdepartementet ............................ 212

II. Riksdagens verk .............................................. 228

111. Tjänster inom Svenska Kyrkan ................................ 232 IV. Tjänster vid andra organ för offentlig förvaltning ................ 234 V. Vissa kommunala tjänster ..................................... 24-2

VI. Yrken och befattningar, för vilkas utövande fordras statlig auktorisa- tion i en eller annan form ..................................... 257

Sakregister ....................................................... 277

Teckenförklaringar.

SFS = Svensk författningssamling TFS = Tullverkets författningssamling TL = Tjänstemeddelanden rörande lantförsvaret

Tjänstemeddelanden rörande sjöförsvaret

i ]

Inledning.

Föreliggande sammanställning avser att ge en översikt över befattningar inom företrädesvis den statliga förvaltningen med angivande av de kompetens- bestämmelser, som finnas i instruktioner eller reglementen. I de fall särskilda bestämmelser angående kompetens icke finnas men en viss bestämd praxis utbildat sig, har denna angivits i särskilda anmärkningar. Kommunala tjänster och kompetensfordringar för dessa behandlas summariskt. Endast tjänsterna inom skolväsendet äro mera fullständigt redovisade. Befattningar vid stats— understödda inrättningar ha medtagits i några fall och under förutsättning att de kompetensbestämmelser, som finnas, äro gällande för ifrågavarande befatt- ningar över hela riket. Sådana yrken, för vilkas utövande fordras statlig aukto- risation i en eller annan form, beröras även. Någon systematisk utredning har ej gjorts beträffande dessa. Endast de vanligast förekommande formerna av legitimation eller behörighetsförklaring ha medtagits.

Slutligen bör framhållas, att befattningarna inom krisförvaltningen icke medtagits.

Materialet har disponerats på följande sätt. De statliga befattningarna ha redovisats under det departement, till vilket de enligt uppställningen i stats- liggaren höra. Därefter följa befattningarna vid riksdagens verk, inom kyrkan och vid vissa statsunderstödda inrättningar, vilka ha upptagits i var sina avdel- ningar. De båda sista avdelningarna omfatta kommunala tjänster respektive yrken, för vilkas utövande fordras statlig auktorisation.

Tj änsteförteckningarna med uppgift om var kompetensbestämmelserna finnas, ha granskats av vederbörande myndigheter, vilka ävenledes tillhandahållit de uppgifter angående praxis, som medtagits. I sammanställningen intagna uppgifter avse förhållandena fram till 1 juli 1946. De förändringar, som skett därefter, ha icke kunnat beaktas.

Beträffande uppställningen torde iakttagas att under rubriken »Befattningar» är tjänsteförteckning upptagen,

att befattningar under 12:e lönegraden, utom i ett par fall, sammanförts under beteckningen »Befattningar i lönegraderna 1—11», såvitt inga särskilda kompetensbestämmelser eller endast allmänna bestämmelser finnas. Om kom- petensbestämmelser finnas för dessa tjänster, redovisas de i tj änsteförteckningen på samma sätt som tjänster från och med 12 lönegraden,

att arvodesbefattningar medtagits endast, då särskilda kompetensbestäm- melser finnas för dem, att under rubriken »Kompetens» angives, var kompetensbestämmelserna finnas,

att då för viss befattning kompetensbestämmelser saknas och ej heller någon praxis i detta avseende uppgivits, har under rubriken »Kompetens» insatts »Inga särskilda bestämmelser»,

att de bestämmelser, som äro angivna under rubriken »Kompetens», finnas återgivna direkt under varje tjänsteförteckning och i den ordningen, att för- fattningsmässiga bestämmelser komma först i kronologisk ordning och därefter övriga uppgifter och anmärkningar,

att förekommande befattningsbenämningar ha kursiverats i denna samman- ställning även i sådana fall, då kursivering ej förekommit i den ursprungliga texten.

Översikt över de verk, inrättningar, tjänster och yrken, som

äro medtagna i sammanställningen. Sid. 1. Statliga förvaltningstjänster ...................................... 13

Allmänna läroverken .............................................. 167 Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut .................... 190 Arbetsrådet ....................................................... 65 Armémuseum ..................................................... 59 Arméns fortifikationsförvaltning .................................... 53 Barnmorskeläroanstalterna 87 Domkapitlen och stiftsnämnderna ................................... 151 Domänverket ..................................................... 209 Dövstumpräster och dövstumkonsulenter ............................ 180 Dövstumskolorna 178 Fisketillsynsmyndigheten ........................................... 200 Flygplatsorganisationen ............................................ 130 Flygtekniska försöksanstalten ....................................... 219 Folkskoleseminarierna .............................................. 172 Folkskolinspektionen ............................................... 176 Försvarets civilförvaltning ......................................... 50 » fabriksverk ............................................. 62 » forskningsanstalt ........................................ 59 » läroverk ................................................ 60 » sjukvårdsförvaltning ..................................... 50 » socialbyrå .............................................. 59 » tandvård ............................................... 62 Försvarskrafterna: civilmilitär och civil personal ..................... 40 » : militär personal .................................. 27 Garnisonssjukhusen ................................................ 60 HandelsHottans pensionsanstalt ..................................... 225 Häradsrätterna .................................................... 19 Högre tekniska läroverken .......................................... 181 J ustitiekanslers ämbetet ............................................ 16 Karolinska sjukhuset och Serafimerlasarettet ......................... 160 Konjukturinstitutet ............................................... 134

Sid. Konstfackskolan .................................................. 182 Konungens Högsta domstol ........................................ 16 Regeringsrätt .......................................... 17 Kungl. Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan ........... 153 » Arméförvaltningen med underlydande anstalter ............... 54 » Bank- och fondinspektionen ................................ 144 » Biblioteket ................................................ 147 » Byggnadsstyrelsen .......................................... 99 » Civilförsvarsstyrelsen ....................................... 96 » Ecklesiastikdepartementet .................................... 13 » Egnahemsstyrelsen med underlydande lokalförvaltningar ....... 199 » Farmaceutiska institutet .................................... 163 » Finansdepartementet ........................................ 13 » Flygförvaltningen .......................................... 55 » F ångvårdsstyrelsen ......................................... 22 » F örsvarsdepartementet ..................................... 13 » Försäkringsinspektionen ..................................... 227 » Försäkringsrådet ........................................... 66 » Gymnastiska centralinstitutet ................................ 183 » Handelsdepartementet ....................................... 13 » Hovrätterna ............................................... 18 » J ordbruksdepartementet ..................................... 13 » Justitiedepartementet ....................................... 13 » Kammarkollegium .......................................... 130 » Kammarrätten ............................................. 132 » Karolinska mediko-kirurgiska institutet ....................... 158 » Kommerskollegium och befattningshavare underställda kommers- kollegium .................................................. 212 » Kommunikationsdepartementet ............................... 13 » Kontrollstyrelsen och underlydande befattningshavare .......... 141 » Krigsarkivet ............................................... 58 » Krigsmaterielverket ......................................... 51 » Lantbruksakademien ........................................ 188 » Lantbrukshögskolan ........................................ 189 » Lantbruksstyrelsen ......................................... 184 » Livrustkammaren .......................................... 149 » Luftfartsstyrelsen ........................................... 129 » Maj:ts Nedre Justitierevision ................................ 17 » Marinförvaltningen ......................................... 55 » Medicinalstyrelsen ......................................... 76 » Musikaliska akademien med musikhögskolan .................. 154

Sid. Kungl. Mynt- och justeringsverket .................................. 143 » Patent- och registreringsverket » Pensionsstyrelsen Sjökarteverket Skogshögskolan Skogsstyrelsen ............................................. 201 Skolöverstyrelsen Socialdepartementet ......................................... 13 Socialstyrelsen Sparbanksinspektionen Statistiska centralbyrån Statskontoret Universiteten i Uppsala och Lund med vetenskapliga institutioner och inrättningar Utrikesdepartementet Veterinärhögskolan Väg- och vattenbyggnadsstyrclsen och underlydande befattnings-

» Överstyrelsen för yrkesutbildning Landsarkiven och länsarkiven Landsmålsarkivet i Lund Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala Lantbruksattaché Lantbruksingenjörsorganisationen Lantmäteriväsendet ............................................... 204 Lappfogdar ....................................................... 208 Lotsverket ........................................................ 220 Läkarstaten Länsarkitektorganisationen Länsstyrelserna och befattningshavare underställda länsstyrelser Militärapoteket Nationalmuseum

Nomadskolor ...................................................... 176 Postverket

Rikets allmänna kartverk .......................................... 206 Riksantikvarieämbetet Riksarkivet

Riksförsäkringsanstalten Riksräkenskapsverket

Serafimerlasarettet, ................................................ 160

Sid. Skyddskonsulentorganisationen ...................................... 24 Småskoleseminarierna .............................................. 174 Statens alkoholistanstalt å Venngam ................................ 70 » anstalt för fallandesjuka .................................... 85 » bakteriologiska laboratorium ................................ 77 » biltrafiknämnd ............................................. 97 » biografbyrå ............................................... 182 » brandskola ................................................ 102 » bränslekontrollerande verksamhet, byggnadsstyrelsens byggnads- byrå och byggnadsföretag samt värmetekniska avdelning ...... 100 » centrala frökontrollanstalt .................................. 197 » etnografiska museum ....................................... 150 » farmaceutiska laboratorium ................................. 78 » fångvårdsanstalter ......................................... 23 » geotekniska institut ........................................ 102 » hantverksinstitut .......................................... 220 )) hingstdepåer och stuteri .................................... 193 » historiska museum ......................................... 153 » institut för folkhälsan ...................................... 86 » järnvägar ................................................. 1 1 3 » kriminaltekniska anstalt .................................... 95 » lantbrukskemiska kontrollanstalt ............................ 198 » lokala fiskeriadministration ................................. 187 » läroanstalter för blinda ..................................... 177 » maskin- och redskapsprovningsanstalter ...................... 198 » organisationsnämnd ........................................ 135 » pensionsanstalt ............................................ 144 » polisskola ................................................. 95 » provningsanstalt ........................................... 2 18 » reproduktionsanstal't ....................................... 201 » rättskemiska laboratorium .................................. 78 » sakrevision ................................................ 134 » sinnessjukhus .............................................. 82 » sjuksköterskeskola ......................................... 88 » sjöhistoriska museum ...................................... 226 » skeppsprovningsanstalt ..................................... 225 » skogsforskningsinstitut ...................................... 202 » skogsmästarskola .......................................... 202 » skolköksseminarium och hushållsskola ........................ 171 » skolor tillhörande barna- och ungdomsvården ................ 70

Sid. Statens tvångsarbetsanstalter och i samband med dem anordnade alkoho- listanstalter ............................................... 69 » uppfostringsanstalt å Bona ................................. '" » uppfostringsanstalter för sinnesslöa .......................... 84 » vattenfallsverk » veterinärmedicinska anstalt ................................. 195 » väginstitut ................................................ 101 » växtskyddsanstalt .......................................... 188 Statliga polis- och äklagaretjänster ................................. 92 Stifts- och landsbiblioteket i Linköping ............................. 147 » » » » Skara ................................. 148 Svenska hydrografisk-biologiska kommissionen ....................... 200 » ortnamnsarkivet Sveriges geologiska undersökning ................................... 218 » meteorologiska och hydrologiska institut ..................... 97 Tandläkarinstitutet ................................................ 159 Tekniska högskolorna ............................................. 165 Telegrafverket .................................................... 108 Tullverket ........................................................ 135 Undersöknings- och försöksanstalten för sötvattensfisket .............. 199 Universitetskanslersämbetet Vattendomstolarna Veterinärinrättningen i Skara ...................................... 194 Veterinärstaten ................................................... 196 Vårdanstalten i Lund för blinda med komplicerat lyte ................. 178 Vägförvaltningarna ................................................ 97 Yrkesinspektionen ................................................. 67 Överståthållarcämbetet

II. Riksdagens verk ............................................... 228

.1ustitieombudsmansexpeditionen .................................... 23 1 Militieombudsmansexpeditionen ....... , .............................. 23 1 Riksb anken ....................................................... 228 Riksdagsbiblioteket ................................................ 2 30 Riksgäldskontorct ................................................. 229

III. Tjänster inom Svenska kyrkan .................................. 232

IV. Tjänster vid andra organ för offentlig förvaltning .................... 234 Hushållningssällskapen ............................................. 238

Sid. Mödra- och barnavårdscentraler .................................... 234 Skogsvårdsstyrelserna ............................................. 242 Statsunderstödda folkhögskolor ..................................... 236 » handelsgymnasier ................................. 237 » lantbruksundervisningsanstalter ..................... 237 » lokala frökontrollanstalter .......................... 240 » » lantbrukskemiska kontrollstationer ............ 241 Svenska mejeriernas riksförening .................................... 241 » smörprovningar ........................................... 242 V. Vissa kommunala tjänster ....................................... 242 Vid bibliotek ..................................................... 243 » polis- och åklagarväsendet ..................................... 243 » rådhusrätt och magistrat ...................................... 243 >> rättshjälpsanstalt .............................................. 244 » social- och hälsovårdsväsendet .................................. 244 Stadskameralt arbete .............................................. 244 Vid kommunala skolväsendet: Fortsättningssk olor ................................................ 25 1 Högre folkskolor .................................................. 252 Kommunala flickskolor ............................................ 255 » mellanskolor .......................................... 254 Praktiska » .......................................... 255 Småskolor och folkskolor .......................................... 250

VI. Yrken och befattningar för vilkas utövande fordras statlig auktorisation 257 Aktuarie vid livförsäkringsbolag .................................... 270 Apotekare m. 11. .................................................. 272 Barnmorska ...................................................... 273 Befäl ombord å svenska handelsfartyg och fiskefartyg .................. 263 Desinfektör ....................................................... 259 Elektrisk installatör ............................................... 258 Förare av automobil och omnibus i yrkesmässig trafik .................. 260 Luftfartspersonal .................................................. 261 Läkare ........................................................... 271 Lärare vid körskola ............................................... 261 Sjukgymnast ...................................................... 273 Svetsare .......................................................... 257 Tandläkare ....................................................... 27 1 Vattenundersökare ................................................ 270

Veterinär ......................................................... 272

I. STATLIGA FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

Statsdepartementen.

Kungl. Justitie-, Försvars-, Social-, Kommunikations-, Finans-, Ecklesiastik-,

Jordbruks- och Handelsdepartementen.

Befattning:

Statssekreterare Expeditionschef Chef för rättsavdelning Kansliråd

Byråchef

Förste byråingenjör Förste kanslisekreterare Andre kanslisekreterare

Amanuens Amanuensaspirant

Registrator

Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, förste expeditions-

vakt, kanslibiträde, expeditionsvakt, kontorsbiträde

srs 13/1872.

Kompetens:

Inga särskilda bestämmelser

SFS 13/1872, mom. 2, SFS 21/1882,

mom. 1 och anm. 1

Inga särskilda bestämmelser SFS 13/1872, mom. 2, SFS 21/1882, mom. 1 och anm. 1 SFS 13/1872, mom. 2, SFS 21/1882, mom. 1 och SFS 109/1928, %& 3, 4, 5, 6 Inga särskilda bestämmelser

2:o. Genom avlagd examen till Vårt kansli1 förvärvas behörighet att vinna anställning i de under utrikes-, lantförsvars-, sjöförsvars-, civil-, finans- och ecklesiastikdepartementen lydande kansliexpeditioner; dock må sådan anställning kunna av vederbörande departe- mentschef medgivas även den, som avlagt examen till rättegångsverken.”

srs 21/1882.

1:o. Examen till rättegångsverken2 grundlägger behörighet till domarebefattning samt bereder inträde till tjänstgöring icke blott i de egentliga rättegångsverken, utan även i justitiedepartementet, nedrejustitierevisionen och justitierevisionen och justitiekanslers-

ämbetet samt

1 Numera avskaHad. 2 Numera jur. kand. examen.

SFS 109/1928. % 3 Amanuensaspirant, som antagits i statsdepartement, skall underkastas provtjänstgöring under en tid, i regel ej understigande tolv månader. Under denna tid här aspiranten tjänst- göra minst fem månader i det departement, i vilket anställningen sökes, samt minst fem månader i annat departement. Under tjänstgöringen bör aspiranten under minst två må- nader lämna föredragande i regeringsrätten biträde vid beredning av mål och ärenden, som tillhöra regeringsrättens prövning. Expeditionschef i det departement, i vilket provtjänstgöring fullgöres, har att tillse, att aspirant under tjänstgöringen förvärvar förtrogenhet med olika arbetsuppgifter inom departementet samt sättes i tillfälle att utföra arbeten, vilka äro ägnade att på skilda områden ådagalägga hans förutsättningar för departementstjänstgöring. Vitsord rörande amanuensaspirants provtjänstgöring skall på begäran lämnas av veder- börande expeditionschef. Sedan amanuensaspirant fullgjort den i 3 % föreskrivna provtjänstgöring, äger han att göra ansökan om anställning såsom amanuens i visst departement. Har amanuensaspirant ej inom tre år från det han antagits till aspirant vunnit anställning såsom amanuens, skall han, där ej vederbörande departementschef i särskilt fall efter an- tagningsnämndens hörande annorlunda förordnar, skiljas från tjänstgöring i departe- mentet.

Anm. 1. Befordran till dessa befattningar sker i regel från amanuenstjänsterna.

Kungl. Utrikesdepartementet.

Befattning : Kompetens :

Kabinettssekreterare Se anm. 1 Utrikesråd » » 1 Byråchef » » 1 Förste sekreterare » » 1 Andre sekreterare » » 1

Attaché SFS 644/1919, 5 5, SFS 288/1932, 5

10, SFS 876/1939, 5 4

Förste kanslist Se anm. 2 Kanslist » » 2 Kansliråd och chef för arkivet » » Förste arkivarie » » Andre arkivarie » » Kamrerare » » Revisor » » Kansliskrivare » » Kanslibiträde » » Kontorsbiträde » » Övriga befattningar i lönegraderna

äääwwwww

1—11: förste expeditionsvakt, ex- peditionsvakt Inga särskilda bestämmelser

srs 64.4/1919. -

srs g 10

Sökande skall tillika besitta förmåga av ledig behandling i tal och skrift av franska språket samt därjämte förmåga att vid läsning tillgodogöra sig minst ett av följande fyra språk, nämligen engelska, ryska, spanska eller tyska, samt att därå föra lättare samtal.

Därest sökande icke besitter sådana kunskaper i franska språket, som ovan stadgats, rnå detta ej utgöra hinder för hans antagande, för den händelse kommissionen finner honom i övrigt för tjänsten lämplig, och han visar sig särdeles väl behärska något annat av de i denna % angivna språk, däribland franska, ävensom å dem föra lättare samtal.

För styrkande av språkkunskap bör intyg företes av lärare vid högskola eller annan högre nndervisningsanstalt eller av person, vars sakkunskap av kommissionen godkännes.

288/1932.

Attaché, som vunnit anställning i utrikesdepartementets tjänst, skall underkastas prov- tjänstgöring under en tid, i allmänhet ej understigande två år. Under denna tid bör atta- chéns tjänstgöring så anordnas, att han förvärvar en allsidig förtrogenhet med utrikes- förvaltningens olika uppgifter och sättes i tillfälle att utföra sådant arbete, som är ägnat att på skilda områden ådagalägga hans förutsättningar för verksamheten. Vitsord rörande attachéns tjänstgöring skall på begäran meddelas av vederbörande chef

.

SFS 876/ 1939. H Sökande skall hava avlagt antingen 3) juris kandidatexamen med minst betyget Godkänd i ämnet nationalekonomi eller b) statsvetenskaplig-juridisk examen eller ock c) ekonomisk examen vid någon av handelshögskolorna i Stockholm eller Göteborg med minst betyget Med beröm godkänd i ämnena nationalekonomi och ekonomisk geografi. 1 fall som under c) avses skall sökande därjämte hava inom den juridiska avdelningen av statsvetenskaplig-juridisk examen fullgjort vad som är föreskrivet för denna examens avläggande.

Sökande skall dessutom hava fullgjort sammanlagt sex månaders väl vitsordad tjänst- göring vid företag med affärsrörelse på utlandet eller vid Sveriges allmänna exportförening eller annan organisation för främjande av näringslivets intressen.

1. För dessa befattningar hava några särskilda kompetensfordringar icke fastställts, men befordran till dessa befattningar sker i regel från attachétjänsterna. . 2. I fråga om kanslister hava särskilda kompetensfordringar ej fastställts. Vid tillsättande av kanslistbefattningar i utrikesdepartementet eller vid beskickningar och konsulat tages som regel främst hänsyn till sökandens språkkunskaper och i tidigare verksamhet ådagalagda kunnighet i expeditions- och bokföringsarbete. Därvid tillmätes givetvis före- gående välmeriterad tjänstgöring inom utrikesförvaltningen t. ex. såsom skrivbiträde vid beskickning eller konsulat, särskild betydelse. (Uppgifterna äro hämtade ur P. M. ang. vinnande av anställning i utrikesdepartementets tjänst, 1944). Se även anm. 4. . 3. För arkivarie- resp. räkenskapspersonal har icke fastställts särskilda kompetensford- ringar; för dessa befattningar gäller vad som i allmänhet i statens tjänst fordras av dylik personal.

. 4. För vinnande av anställning såsom skrivbiträde i utrikesdepartementet eller vid be-

skickning och konsulat erfordras i första hand god färdighet i maskinskrivning och steno- grafi samt dessutom goda kunskaper i moderna språk. Är fråga om anställning utomlands, tages givetvis särskild hänsyn till kunskaper i det ifrågavarande landets språk. Anställning som kanslist (se ovan), kansliskrivare eller kanslibiträde sker i regel genom befordran från kontorsbiträdestjänstema. (Uppgifterna äro huvudsakligen hämtade från P. M. ang. vin- nande av anställning i utrikesdepartementets tjänst, 1944).

Tillhörande JUSTITIEDEPARTENIENTET

J ustitiekanslersämbetet.

Befattning: Kompetens:

Justitiekansler Regeringsformen, % 27 Byråchef SFS 32/1865, mom. ] Sekreterare SFS 32/1865, mom. 1 Registrator SFS 32/1865, mom. 1 Befattningar i lönegraderna 1—11 :

kanslibiträde, expeditionsvakt Inga särskilda bestämmelser

Regeringsformen.

5 27 Till justitiekansler må Konungen nämna en lagfaren, skicklig och oväldig man, som i domarevärv varit nyttjad. Honom såsom Konungens högste ombudsman, åligge förnäm- ligast, att föra eller genom de under honom ställda Hskaler låta föra Konungens talan i mål, som röra allmän säkerhet och kronans rätt, samt att, å Konungens vägnar, hava tillsyn över rättvisans handhavande och i sådan egenskap beivra fel, som av domare och ämbets- män begångne blive.

SFS 32/ 1865.

Mom. 1. Examen till rättegångsverken,1 grundlägger behörighet till domarebefattning samt bereder inträde till tjänstgöring icke blott i de egentliga rättegångsverken, utan även i justitiedepartementet, nedre justitierevisionen och justitiekanslersämbetet samt i fångvårdsstyrelsens kansli- och kameralbyråar; ———————————————

Konungens Högsta domstol.

Befattning: Kompetens :

Justitieråd Regeringsformen, & 17, mom. 1 '

Regeringsformen.

5 17 ha Konungens domsrätt skall uppdragas minst tolv av honom utnämnda lagkunniga män, vilka fullgjort vad författningarna föreskriva dem, som uti domareämbeten må nyttjas, samt i sådana värv ådagalagt insikt, erfarenhet och redlighet. De kallas justitieråd och utgöra Konungens högsta domstol.

Närmare bestämmelser om högsta domstolens sammansättning och tjänstgöring med- delas i särskild lag, stiftad av Konungen och riksdagen samfällt i den ordning 87 ä 1 mom. stadgar.

1 Numera jur. kand.-examen.

Kungl. Maj:ts

Befattning: Revisionssekreterare Protokollsekreterare Registrator Kanslist Amanuens Befattningar i lönegraderna 1—11: expeditionsvakt, kanslibiträde, expeditionsvakt, kon- torsbiträde kontorist, förste

srs 191/1937.

nedre justitierevision.

Kompetens : Inga särskilda bestämmelser » » » » » »

)) )) »

SFS 191/1937, 5 60

Inga särskilda bestämmelser

5 60 För att antagas till amanuens erfordras att hava avlagt examen, medförande behörighet

till domarebefattning.

Konungens Regeringsrätt.

Befattning : Regeringsråd

Regeringsformen.

Kompetens: Regeringsformen, & 17, mom. 2

& 1'7 2:0. Konungens rätt att pröva och avgöra besvär, som jämlikt författningarna må hos Konungen fullföljas i statsdepartementen, skall i den omfattning, som bestämmes i särskild lag, stiftad av Konungen och riksdagen samfällt enligt den i 87 5 1 mom. stadgade ordning, uppdragas minst sju av Konungen utnämnda män, som förvaltat civil beställning samt däruti ådagalagt insikt, erfarenhet och redlighet. De kallas regeringsråd och utgöra Ko- nungens regeringsrätt. Minst två tredjedelar av hela antalet regeringsråd skola hava fullgjort vad författningarna föreskriva dem, som uti domarämbeten må nyttjas.

Närmare bestämmelser om regeringsrättens sammansättning och tjänstgöring med- delas i omförmälda lag.

Kungl. Hovrätterna.

Befattning :

President Hovrättsråd Assessor Hovrättssekreterare Advokatfiskal Aktuarie Arkivarie Kamrerare Hovrättsnotarie Extra fiskal Extra ordinarie fiskal

Befattningar i lönegraderna 1—11: kontorist, förste expeditionsvakt, kanslibitråde, expeditionsvakt, kon- torsbiträde, skrivbiträde

srs 911/1943.

Kompetens :

Inga särskilda bestämmelser » » » SFS 911/1943, % 66, p. 4- Inga särskilda bestämmelser

)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) » »

SFS 911/1943, 5 72, mom. 1 SFS 911/1943, & 72, mom. 2 (detta gäller Svea hovrätt; samma be- stämmelser för Göta, Skånska och Norrländska hovrätterna, se resp. SFS 912/1943, 5 62, 913/194—3, & 58, 914/194—3, & 57).

Inga särskilda bestämmelser

Till assessor må, där ej särskilda förhållanden till annat föranleda, föreslås allenast den, som efter erhållet Hskalsförordnande tjänstgjort d els under sammanlagt ett är såsom hä- radshövding, tingsdomare, särskild inskrivningsdomare eller tingssekreterare — vari innefattas jämväl tjänstgöring med förordnande att i häradshövdings ställe upplägga nya fastighetsböeker eller att biträda häradshövding med dylikt arbete eller såsom vatten- rättsdomare eller vattenrättssekreterare eller såsom ledamot i sådan rådhusrätt, i vilken enligt gällande bestämmelser jämte borgmästaren sitta minst två lagfarna ledamöter, dels ock under sammanlagt två år såsom fiskal eller adjungerad ledamot i hovrätten, därav minst ett år såsom adjungerad ledamot.

572

den, som

1. Till extra fiskal må, där ej Kungl. Maj :t för särskilt fall annat medgiver, antagas allenast

3) efter avlagd juriskandidatexamen under en tid av sammanlagt två är sex månader tjänstgjort i domsaga såsom tingsnotarie eller tingsnotarieaspirant eller vid sådan rådhus- rätt, i vilken enligt gällande bestämmelser jämte borgmästaren sitta minst två lagfarna ledamöter; dock att lika med nu nämnd tjänstgöring under högst sex månader må räknas väl vitsordad tjänstgöring under samma tid i hovrätt eller såsom biträde åt landsfogde, förste stadsflskalen i Stockholm eller ledamot av Sveriges advokatsamfund;

b) innehaft förordnande att handlägga inskrivningsärenden minst sex eller, om tjänst- göringen ägt rum i domsaga, där särskild inskrivningsavdelning finnes, minst fyra inskriv- ningsdagar; c) innehaft förordnande, som avses i 18 å andra stycket 1. eller 2. domsagostadgan, eller såsom ledamot i sådan rådhusrätt som ovan nämnts; samt d) efter fullgörande av vad ovan under a)——c) sagts tjänstgjort i hovrätt under tid som. där ej särskilda omständigheter till annat föranleda, icke må understiga sex månader. Förordnande att uppehålla befattning såsom fiskal bör, såvitt möjligt är, beredas därtill skickad och lämplig aspirant, innan han efter fullgörande av vad ovan under a)—c) sagts tjänstgjort i hovrätten ett år. 2. Till extra ordinarie fiskal må, där ej Kungl. Maj:t för särskilt fall annat medgiver, för- ordnas allenast den, som under sammanlagt ett och ett halvt år tjänstgjort såsom fiskal. Med tjänstgöring såsom fiskal likställes därvid efter första fiskalsförordnandet infallande tjänstgöring såsom sekreterare, advokatiiskal eller ledamot i hovrätt, såsom häradshövding -— vari innefattas jämväl tjänstgöring med förordnande att i häradshövdings ställe upplägga nya fastighetsböcker eller att biträda häradshövding med dylikt arbete såsom tings- domare, särskild inskrivningsdomare, tingssekreterare, vattenrättsdomare eller vatten- rättssekreterare eller såsom ledamot i sådan rådhusrätt, i vilken enligt gällande bestäm- melser jämte borgmästaren sitta minst två lagfarna ledamöter; dock att tjänstgöring såsom sekreterare eller advokatiiskal i hovrätt må tillgodoräknas under sammanlagt högst sex månader och att städse skall fordras tjänstgöring under sex månader såsom ledamot eller fiskal eller fullgörande, efter hovrätts förordnande, under samma tid av göromål, som ankomma på fiskal.

Häradsrätterna.

Befattning: Kompetens :

Häradshövding Inga särskilda bestämmelser Tingsdomare SFS 290/194-3, % 3, SFS 911/1943, 5 66 Inskrivningsdomare Inga särskilda bestämmelser Tingssekreterare SFS 290/1943, 5 5, SFS 911/1943, å 72 Tingsnotarie SFS 290/1943, 5 6, p. 2 Tingsnotarieaspirant SFS 290/1943, 5 7 Domsagobiträde Inga särskilda bestämmelser (Praktikant) SFS 290/194—3, % 51

SFS 290/1943. 53

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Till tingsdomare bör företrädesvis utses assessor i hovrätt-

Till tingssekreterare må, där ej Kungl. Maj :t för särskilt fall annat medgiver, allenast utses fiskal i hovrätt, som uppfyller de för erhållande av förordnande såsom extra ordinarie fiskal stadgade kompetensvillkoren.

Tingsnotarie skall hava uppnått tjugutre års ålder samt hava tjänstgjort minst sex månader såsom tingsnotarieaspirant. Innan tingsnotarie inträder i tjänstgöring, skall han hava avlagt domared.

57

55

1

Tingsnotarieaspirant antages av hovrätten. Tiden för anställning såsom aspirant bör i regel ej överstiga sex månader. Aspirant skall hava avlagt juris kandidatexamen. Finnes aspirant icke vara lämplig för erhållande av tingsnotariebefattning må hovrätten på framställning av häradshövdingen entlediga honom från anställningen. Den som avlagt juris kandidatexamen må, där hovrätten sådant medgiver, under kortare tid tjänstgöra som biträde i domsaga utan att vara tingsnotarie eller tingsnotarieaspirant. Sådan tjänstgöring ( praktikamtjänstgöring) må icke tillgodoräknas såsom merit för anställ- ning såsom aspirant eller för vinnande av behörighet, för vilken på grund av bestämmelserna i denna stadga kräves viss tids tjänstgöring i domsaga. ———————————— Juris studerande må i utbildningssyfte efter häradshövdingens bestämmande tjänstgöra i domsaga.

srs 911/1943. % 66 —————————— ' ——————————————————————————

['D

När någon finnes böra förordnas till assessor, har hovrätten att därom 1105 Kungl. Maj :t göra framställning. Till assessor må, där ej särskilda förhållanden till annat föranleda, föreslås allenast den, som efter erhållet fiskalförordnande tjänstgjort d e l 5 under samman- lagt ett år såsom häradshövding, tingsdomare, särskild inskrivningsdomare eller tings- sekreterare —— vari innefattas jämväl tjänstgöring med förordnande att i häradshövdings ställe upplägga nya fastighetsböcker eller att biträda häradshövding med dylikt arbete eller såsom vattenrättsdomare eller vattenrättssekreterare eller såsom ledamot i sådan rådhusrätt, i vilken enligt gällande bestämmelser jämte borgmästaren sitta minst två lag- farna ledamöter, dels o ck under sammanlagt två år såsom fiskal eller adjungerad ledamot hovrätten, därav minst ett år såsom adjungerad ledamot.

1. Till extra fiskal må, där ej Kungl. Maj:t för särskilt fall annat medgiver, antagas allenast den, som &) efter avlagd juriskandidatexamen under en tid av sammanlagt två år sex månader tjänstgjort i domsaga såsom tingsnotarie eller tingsnotarieaspirant eller vid sådan rådhus- rätt, i vilken enligt gällande bestämmelser jämte borgmästaren sitta minst två lagfarna ledamöter; dock att lika med nu nämnd tjänstgöring under högst sex månader må räknas väl vitsordad tjänstgöring under samma tid i hovrätt eller såsom biträde åt landsfogde, förste stadsfiskalen i Stockholm eller ledamot av Sveriges advokatsamfund;

b) innehaft förordnande att handlägga inskrivningsärenden minst sex eller, om tjänst- göringen ägt rum i domsaga, där särskild inskrivningsavdelning finnes, minst fyra inskriv— ningsdagar;

c) innehaft förordnande, som avses i 18 å andra stycket 1. eller 2. domsagostadgan, eller såsom ledamot i sådan rådhusrätt som ovan nämnts; samt

d) efter fullgörande av vad ovan under a)—c) sagts tjänstgjort i hovrätt under tid som, där ej särskilda omständigheter till annat föranleda, icke må understiga sex månader.

Förordnande att uppehålla befattning såsom fiskal bör, såvitt möjligt är, beredas därtill skickad och lämplig aspirant, innan han efter fullgörande av vad ovan under a)——c) sagts tjänstgjort i hovrätten ett år.

2. Till extra ordinarie fiskal må, där ej Kungl. Maj:t för särskilt fall annat medgiver, förord- nas allenast den, som under sammanlagt ett och ett halvt år tjänstgjort såsom fiskal. Med tjänstgöring såsom fiskal likställes därvid efter första fiskalförordnandet infallande tjänstgöring såsom sekreterare, advokatfiskal eller ledamot i hovrätt, såsom häradshöv- ding —— vari innefattas jämväl tjänstgöring med förordnande att i häradshövdings ställe npplägga nya fastighetsböcker eller att biträda häradshövding med dylikt arbete såsom

tingsdomare, särskild inskrivningsdomare, tingssekreterare, vattenrättsdomare eller vat- tenrättssekreterare eller såsom ledamot i sådan rådhusrätt, i vilken enligt gällande be- stämmelser jämte borgmästaren sitta minst två lagfarna ledamöter; dock att tjänstgöring såsom sekreterare eller advokatfiskal i hovrätt må tillgodoräknas under sammanlagt högst sex månader och att städse skall fordras tjänstgöring under sex månader såsom ledamot eller fiskal eller fullgörande efter hovrätts förordnande under samma tid av göromål. som ankomma på fiskal.

Vattendomstolarna.

Befattning : Kompetens :

Vattenrättsdomare Vattenlagen 11 kap., 5 2, p. 2 Vattenrättsingenjör Vattenlagen 11 kap., & 2, p. 3 jämfört med SFS 565/1932 5 3, p. 1 Vattenråttssekreterare Vattenlagen 11 kap., % 8 Vattenrättsamanuens SFS 565/1932, & 22 Befattningar i lönegraderna 1—11: kanslibiträde, kontorshiträde Inga särskilda bestämmelser

Vattenlagen 11 kap.

Vattenrättsdomare skall vara lagkunnig, i domarevärv erfaren man. Vattenrättsingenjärema skola vara i vattenfrågors tekniska behandling sakkunniga och

erfarna män. ——————————————————————————— ä 8 Hos vattendomstol skall vara anställd en lagkunnig sekrezcrarc ——————————

SFS 565/1932.

5 3 Vid Vattendomstolarna äro såsom ordinarie befattningshavare anställda fyra vattenrätts- domare, sex vattenrättsingenjörer7 därav tre med sakkunskap särskilt i fråga om byggande i vatten (vattenbyggnadsteknisk ingenjör) och de tre övriga med sakkunskap särskilt beträffande torrläggning av mark (agrikulturteknisk ingenjör) samt fyra kontorsbiträdeu.

Till valtenrättsamanuens må allenast utses den, som avlagt för utövande av domaräm- betet föreskrivna kunskapsprov samt härefter i minst tre år tjänstgjort såsom biträde å domsagas kansli eller vid rådhusrätt i vilken finnas minst tre lagfarna ledamöter —— ——

Befattning:

Överdirektör

Byråchef Byrådirektör

Byrådirektör å straffregistret Förste byråsekreterare å socialbyrån Förste byråinspektör å arbetsbyrån Förste byråsekreterare Kamrerare Byråsekreterare å arbetskontoret Byråsekreterare Aktuarie

Assistent Kansliskrivare tillika kassör Befattningar i lönegraderna 1—11:

kansliskrivare, kontorist, kanslibi- träde, förste expeditionsvakt, expe— ditionsvakt, kontorsbiträde, skriv- biträde

SFS 395/1946. 5 33 Byrådirektören å strafregistret, samt förste byråsekreterare & socialbyrån skola hava fullgjort

Kompetens :

Inga särskilda bestämmelser SFS 395/1946, 5 33, p. 3 SFS 395/1946, 5 33, p. 3 SFS 395/1946, 3 33, p. 1 SFS 395/1946, 5 33, p. 1 SFS 395/1946, 5 33, p. 2 SFS 395/1946, 5 33, p. 3 SFS 395/1946, 5 33, p. 4. o. SFS 395/1946, 5 33, p. 4 SFS 395/1946, 3 33, p. 3 SFS 395/1946, 3 33, p. 3 SFS 395/1946, 5 33, p. 3 SFS 395/1946, 5 33, p. 5 0.

Inga särskilda bestämmelser

ON

vad författningarna föreskriva i fråga om dem, som må nyttjas i domarämbete.

Förste byråinspektören å arbetsbyrån skall äga grundliga såväl teoretiska som praktiska insikter i jordbruk.

I övrigt fordras för vinnande av anställning hos styrelsen i 21 eller högre lönegrad i löneplan A civila avlöningsreglementet eller löneplan Eo civila icke-ordinariereglementet att hava avlagt examen inför juridsik fakultet eller inför filosofisk fakultet, företrädesvis i pedagogiska, samhällsvetenskapliga eller sociala ämnen, eller hava avlagt avgångs- examen från handelshögskola eller förvärvat därmed jämförlig utbildning; dock må undantag från vad sålunda föreskrivits göras beträffande den som visat sig särskilt lämpad för vederbörande befattning.

Kamreraren samt byråsekreteraren å arbetskomoret skola hava erhållit vitsord om kunskap i bokföring, vilket av styrelsen prövats tillfyllestgörande.

Av kansliskrivare, som är kassör, fordras vitsord om goda insikter i bokföring. Innan befattning såsom kamrerare eller kassör tillsättes, skall från riksräkenskaps- verket inhämtas utlåtande angående sökandes kompetens.

Be attnin : Kom etens: 8 P

Styresmän m.fl.: Direktör SFS 395/1946, 5 49, p Förste pastor och överlärare SFS 395/1946, 5 49, p Pastor och förste lärare SFS 395/1946, % 49, p Kamrerare SFS 395/1946, % 49, p. Assistent SFS 395/1946, % 49, p. Arbetsassistent SFS 395/1946, % 49, p Kronohäktesföreståndare SFS 395/1946, 5 49, p Lantbruksinspektor SFS 395/1946, % 49, p Föreståndare vid fångkoloni SFS 395/1946, % 49, p

ON!-,PONNJNJNOOUON)

Läkarpersonal: Se under Läkarstaten sid. 79 ff Överläkare Förste läkare

Personal i bevakning och verk- stadsdrift: SFS 395/1946, 5 49, p. 6 o. anm. 1 Yrkesmästare Uppsyningsman

Överkonstapel Vaktkonstapel Första vaktfru Vaktfru

Sjukvårds-, kontors- och ekono- mip ers on al: Inga särskilda bestämmelser Maskinmästare Maskinist Montör Köksföreståndare Sjuksköterska Kanslibiträde Eldare Bilförare Biträdande köksföreståndare Kontorsbiträde

SFS 395/1946. 5 49 För anställning vid fångvårdsanstalt gälla, där ej den anställande myndigheten för visst fall på grund av särskilda omständigheter medgiver undantag följande fordringar: för direktör, kamrerare och assistent _ med undantag av assistent med huvudsaklig

sysselsättning i jordbmk (jordbruksassistent) att hava avlagt studentexamen elle r avgångsexamen från tekniskt läroverk eller annan jämförlig examen;

för prästerlig befattningshavare att vara prästvigd inom svenska kyrkan; I för jordbruksassistent och lantbruksinspek.or att vara teoretiskt och praktiskt utbildad jordbrukare. '.

Med avseende å rekrytering av personal till anställning vid fångvårdsanstalt meddelas närmare anvisningar av fångvårdsstyrelsen.

Innan någon utnämnes till ordinarie befattningshavare, hör han på sätt i arbetsord- ningen eller eljest föreskrives hava ådagalagt sin lämplighet för fångvårdstjänst samt hava genomgått sådan utbildning som för olika tjänstegrader finnes anordnad inom fång- vården. Från dessa fordringar må dock styrelsen på grund av förekommande omständig- heter i undantagsfall medgiva befrielse.

Beträffande fordringar för anställning såsom läkare är särskilt stadgat.

1. Enligt arbetsordningen för fångvårdsstaten skall den som antages till reservtjänsteman första anställningen sker i regel på denna väg vara i 21—30 års åldern och besitta erfordeng omdömes- och uppfattningsförmåga samt erforderligt kunskapsmått; vid an- tagning bör särskilt avseende fästas vid hedrande vandel, personlig hyfsning och urskilj- ningsförmåga samt vid kunnighet i någon av de vid fångvården förekommande arbets- grenarna (Uppgifterna äro hämtade ur Fångvårdsstyrelsens utredning angående fång- vårdspersonalens utbildning och rekrytering m. m. avgiven den 30 nov. 1944).

Skyddskonsulentorganisationen.

Befattning : Kompetens :

Skyddskonsulent SFS 732/1943, 5 23 Skyddsassistent SFS 732/1943, % 24

SFS 732/1943.

5 23 För behörighet till konsulentbefattning fordras lämpliga personliga egenskaper för själv- ständig bedömning och handläggning av göromålen, lämplig utbildning samt beprövad erfarenhet från arbete bland för brott straffade eller dömda, från verksamhet för ungdoms- skydd eller från annan verksamhet som är ägnad att giva motsvarande förberedelse för befattningen.

Assistent tillsättes av fångvårdsstyrelsen. —————————————————

För behörighet till assistentbefattuing fordras för uppgiften lämpliga personliga egen- skaper, nödig utbildning samt praktisk erfarenhet av socialt arbete.

Befattning : Kompetens :

Direktör SFS 466/1938, 5 23, p. 11 Pastor och förste lärare SFS 466/1938, % 23, . 21 Lantbruksinspektor SFS 466/1938, % 23, Lärare SFS 466/1938, & 23, Arbetsledare SFS 466/1938, % 23, Räkenskapsförare och redogörare SFS 466/1938, % 23, Uppsyningsman _ Maskinist Förste förman Förman SFS 466/1938, g 23, p. 7 a———c1 Andra befattningshavare med skyldig-

het att meddela viss yrkesundervis-

ning Husmoder Sjuksköterska » » 1 Assistent » » 1 Övriga befattningar i lönegraderna

1—11: eldare Inga särskilda bestämmelser

SFS 466/1933.

5 23 För anställning vid anstalten gälla, där ej den anställande myndigheten för visst fall på

grund av särskilda omständigheter medgiver undantag, följande fordringar:

för direktör att hava avlagt akademisk examen ävensom att äga god insikt och erfarenhet rörande anstaltsvård, social verksamhet eller annat liknande arbete;

för pastor och förste lärare att vara prästvigd inom svenska kyrkan; för lantbruksinspektor att vara teoretiskt och praktiskt utbildad jordbrukare; för lärare att hava avlagt folkskollärarexamen eller styrkt sig äga likvärdig eller högre teoretisk kompetens samt äga väl vitsordad pedagogisk utbildning;

för verkmästare (arbetsledare) att hava förvärvat teoretisk och praktisk skicklighet samt erfarenhet i vad till hans verksamhet hör;

för räkenskapsförare och redogörare att hava avlagt avgångsexamen från statsunderstödd handelsskola eller annan jämförlig examen samt att härutöver besitta goda kunskaper i bokföring;

för uppsyningsman, maskinist, förste förman och förman samt andra befattningsha- vare, som äro skyldiga meddela viss yrkesundervisning, att

a) beträffande jordbruk med ladugårdsskötsel hava genomgått" tvåårig lantbruksskola eller styrkt sig äga motsvarande utbildning;

b) beträffande trädgårdsskötsel hava genomgått trädgårdsskola eller styrkt sig äga motsvarande utbildning; samt

1 Se även paragrafens sista p.

c) beträffande övriga yrken äga av skolöverstyrelsen meddelad behörighet som lärare i ifrågavarande ämne vid anstalten; skolande i sistnämnda fall behörighetsfrågan av an- staltens styrelse underställas skolöverstyrelsen (överstyrelsen för yrkesutbildning).

Till befattningshavare, som är skyldig deltaga i elevernas fostran och utbildning, må endast antagas den, som har förutsättningar härför.

Anm. 1. Utan att i stadga, instruktion eller annorstädes finnes föreskrivet, gäller i praktiken följande kompetensfordringar: för husmoder att hava genomgått kurs för ekonomiföreständarinnor, för sjuksköterska sjuksköterskeexamen och för assistent diplom från socialinstitutet.

Tillhörande FÖRSVARSDEPARTEMENTET

Försvarskrafterna.

Militär personal.

För erhållande av fast anställning vid krigsmakten erfordras, att sökande nndergår läkar—besiktning. I särskilt reglemente (besiktningsreglemente, SFS lli/1944, ändr. 3/1946) meddelar försvarets sjukvårdsförvaltning föreskrifter dels angående sättet och ordningen för utförandet av läkarbesiktningen, dels angående Vilka. fel, lyten, sjukdomar, som kunna utgöra hinder för olika slag av militärtjänst med samtidigt angivande av vissa obetydligare sådana, som äro utan betydelse för tjänstbarheten. Icke minst viktiga äro de bestämmelser, som angiva fordringar i avseende på kroppslängd och kroppsvikt, synskärpa och färgsinne (besiktningsreglementet tabellerna I & och 1 b).

För den flygande personalen finnas dessutom särskilda »Bestämmelser an- gående läkarundersökning m. ni. av flygförare och flygspanare».

De krav, som i övrigt uppställas å dem, som söka fast anställning vid krigs- makten, framgår av de författningar m. m., vilka upptagits nedan. Endast »vägen in i yrket» upptages till behandling, den fortsatta karriären beröres icke.

Befattning : Kompetens :

Fast anställt manskap på aktiv stat SFS Ill/1944, SFS 223/1944, ä 6, SFS 3/1946, Musikelev SFS 223/1944, 5 6, 19 Armén:

Officersaspirant Kungl. brev 23/2 1945 ang. bestäm- melser angående officersaspirants an— tagning och utbildning till officer på aktiv stat vid armén, & 2 Reservofficersaspirant Kungl. brev 23/2 1945 aug. bestäm- melser angående reservofficersaspi- rants antagning och utbildning till officer i reserven vid armén, & 2

Officersaspirant vid flottan

Reservofficersaspirant vid flottan

Officersaspirant vid kustartilleriet

Reservofficersaspirant vid kustartilleriet

Officersaspirant Reservofficersaspirant vid sjökrigsskolans marinintendents- och reservintendentslinjer

Mariningenj örs aspirant

Flygvapnet :

Officersaspirant Flygingenj örsaspirant Reservintendentsaspirant Meteorologaspirant

srs 223/1944. 5 6

Kungl. brev 26/2 1943 ang. antagning och utbildning av officersaspiranter och kadetter vid flottan, % 2 Kungl. brev 26/2 1943 ang. antagning och utbildning av reservofficersaspi- ranter och reservkadetter vid flottan. & 3 Kungl. brev 30/7 1943 aug. antagning och utbildning av ofiicersaspiranter och kadetter vid kustartilleriet, & 2 Kung]. brev 30/7 1943 aug. antagning och utbildning av reservofåcersaspi- ranter och reservkadetter vid kust- artilleriet, 5 2 Kungl. brev 4/6 1943 aug. antagning och utbildning av aspiranter och kadetter vid sjökrigsskolans marin- intendents- och reservintendentslin- jer, & 2 Kungl. brev 17/12 1943 ang. antagning och utbildning av mariningenjörs- aspiranter och mariningenjörskadet—

ter, & 2

Kungl. brev 2/3 1945 ang. bestämmel- ser om antagning och utbildning av officers-, flygingenjörs-, reservinten- dents- och meteorologaspiranter vid flygvapnet: %% 2, 3 % 2 5 2 % 2

För att kunna vinna första anställning skall sökande

a) vara svensk medborgare eller, om så icke är fallet, hava erhållit särskilt medgivande av Kungl. Maj :t att det oaktat kunna bliva antagen;

b) vara välfrejdad samt känd för laglydnad och medborgarsinne; 0) enligt vederbörande förbandsläkares bedömande uppfylla föreskrivna fordringar i avseende å kroppsbeskalfenhet;

d) under det kalenderår, då anställningen skall börja, fylla minst 17 och högst 23 år, dock att anställning över stat må börja redan det år, sökanden uppnår 16 års ålder, samt att musikelev må antagas till musikmanskap (hornblåsare) redan det år, han uppnår 15 års ålder;

e) med godkända vitsord hava genomgått prövning eller förutbildning enligt bestämmelser. som vederbörande försvarsgrenschef efter förslag av chefen för centrala värnpliktsbyrån meddelar;

f) om sökanden ej fyllt 21 är, hava erhållit målsmans medgivande till anställningen; samt g) om sökanden är värnpliktig och inkallelse av värnpliktiga sker jämlikt 28 & värnplikts- lagen, hava erhållit medgivande till anställning av chefen för det förband, vid vilket han är truppregistrerad. För att kunna vinna anställning såsom musikelev skall sökande

a) vara svensk medborgare eller om så icke är fallet, hava erhållit särskilt medgivande av Kungl. Maj:t att det oaktat kunna bliva antagen;

b) hava gjort sig känd för gott uppförande;

c) enligt vederbörande förbandsläkares bedömande uppfylla föreskrivna fordringar i avseende å kroppsbeskaffenhet;

d) under det kalenderår, då anställningen skall börja, fylla minst 14- oeh högst 16 år; e) hava erhållit målsmans medgivande till anställningen; samt

f) vid prövning enligt bestämmelser, som vederbörande försvarsgrenschef efter förslag av chefen för centrala vämpliktsbyrån meddelar, hava visat sig lämplig för anställning såsom musikelev.

Bestämmelser angående officersaspirants antagning och utbildning till officer på aktiv stat vid armén, Kungl. brev 22/2 1945.

1. För att kunna antagas till officersaspirant fordras:

a) att vara välfrejdad och känd för laglydnad och medborgarsinne samt

b) att med avseende på kroppsbeskaffenheten uppfylla de fordringar, som beträHancle officersaspiranter vid armén föreskrivas i kungörelse angående läkarbesiktning av väm- pliktiga och av dem, som söka fast anställning vid krigsmakten (besiktningskungörelsen), ävensom i försvarets sjukvårdsförvaltnings reglemente till ledning vid läkarbesiktning av värnpliktiga och av dem, som söka fast anställning vid krigsmakten (bcsiktningsregle- mentet).

2. Utöver vad i 1 mom. stadgas fordras för att kunna antagas till officersaspirant: A) för värnpliktig, icke fast anställd, som avlagt studentexamen eller avgångsexamen vid tekniskt gymnasium (elementarskola),

a) att under det kalenderår, då kadettskola beräknas komma att avslutas (avslutas), uppnå högst 25 års ålder samt

b) att hava avlagt

antingen studentexamen och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava er- hållit,

om antagningen avser infanteriets förband, kavalleriet, pansar— eller trängtrupperna, lägst vitsordet Godkänd vid skriftlig och muntlig prövning i matematik (latingymnasiets kurs eller realgymnasiets allmänna kurs eller realgymnasiets specialkurs),

om antagningen avser artilleriets förband, luftvärnet eller ingenjörtrupperna, å realgymnasiets kurs: lägst vitsordet Godkänd vid skriftlig prövning i matematik (allmän kurs) eller matematik (specialkurs), lägst vitsordet Godkänd vid muntlig pröv- ning i matematik (allmän kurs) och matematik (specialkurs) eller högre vitsord än God— känd i ettdera av dessa ämnen samt lägst vitsordet Godkänd i skriftlig och muntlig prövning i fysik, eller

å latingymnasiets kurs: högre vitsord än Godkänd vid skriftlig och lägst vitsordet Med berömd godkänd vid muntlig prövning i matematik samt högre vitsord än God— känd vid muntlig prövning i fysik,

eller avgångsexamen vid tekniskt gymnasium (elementarskola) och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava erhållit lägst vitsordet Godkänd i förekommande läroämnen;

B) för annan värnpliktig icke fast anställd,

a) att med godkända vitsord hava genomgått kadettskola och därvid förklarats lämplig för utbildning till officer på aktiv stat samt att på den vid skolan för året upprättade turlistan hava upptagits före den siste av dem, vilka samma år kunna ifrågakomma för utbildning vid krigsskolans officerskurs,

b) att under det kalenderår kadettskola avslutas uppnå högst 24 års ålder eller därest han avlagt realexamen eller genom betyg från läroanstalt, som står under skolöverstyrelsens överinseende, styrker sig äga motsvarande kunskaper —— högst 25 års ålder;

C) för fast anställd,

att med godkända vitsord hava genomgått kadettskola och därvid förklarats lämplig för utbildning till officer på aktiv stat samt att på den vid skolan för året upprättade turlistan hava upptagits före den siste av dem, vilka samma år kunna ifrågakomma för utbildning vid krigsskolans officerskurs. 3. Antagning av officersaspiranter enligt 2 mom. B) eller C) må ske endast i den mån plats vid försvarets läroverk samma år kan beredas för de antagna.

4. Utan hinder av vad i 2 mom. A b) stadgas angående ämnesbetyg må till officersaspirant antagas värnpliktig, icke fast anställd, som avlagt studentexamen eller avgångsexamen vid tekniskt gymnasium (elementarskola) samt med godkända vitsord genomgått kadett- skola och därvid förklarats lämplig för utbildning till officer på aktiv stat och på den vid skolan för året upprättade turlistan upptagits före den siste av dem, vilka samma år kunna ifrågakomina för utbildning vid krigsskolans officerskurs.

Bestämmelser angående reservofficersaspirants antagning och utbildning till officer i reserven vid armén, Kungl. brev 22/2 1945.

& 2 1. För att kunna antagas till reservofficersaspirant fordras a) att vara välfrejdad och känd för laglydnad och medborgarsinne, b) att med avseende på kroppsbeskaffenheten uppfylla de fordringar, som beträffande reservofficersaspiranter vid armén föreskrivas i kungörelse angående läkarbesiktning av värnpliktiga och av dem, som söka fast anställning vid krigsmakten m. m. (besiktnings- kungörelsen), ävensom i försvarets sjukvårdsförvaltnings reglemente till ledning vid läkar- besiktning av värnpliktiga och av dem, som söka fast anställning vid krigsmakten (besikt- ningsreglementet). 2. Utöver vad i 1 mom. stadgas fordras för att kunna antagas till reservofficersaspirant: &) att under det kalenderår, då kadettskola beräknas komma att avslutas (avslutas), uppnå högst 25 års ålder samt b) att hava avlagt, 1) om antagningen avser artilleriets förband, luftvärnet, ingenjör-, signal- eller tyg- trupperna, antingen studentexamen och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava er- hållit lägst vitsordet Godkänd vid skriftlig och muntlig prövning i matematik (latin- gymnasiets kurs eller realgymnasiets allmänna kurs eller realgymnasiets specialkurs), eller avgångsexamen vid tekniskt gymnasium (elementarskola) och därvid hava er- hållit lägst vitsordet Godkänd i förekommande ämnen,

eller godkänd exalnen vid någon av följande läroanstalter, nämligen: lantbrukshögskolan, skogshögskolan, folkskoleseminarium, bergsskolans i Filipstad metallurgiska linjes 2-åriga kurs, hergskemiska eller gruvtekniska linje., Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut (högre mejerikursen), folkhögskolans i Hvilan specialgymna- sium för lantbruks-, mejeri- och skogsstuderande,

eller realexamen (praktisk realexamen) jämte antingen examen vid någon av följ ande läroanstalter, nämligen: tekniska skolan i Stockholm (byggnads- eller maskinyrkesskolan), tekniska läroverkets i Stockholm tekniska fackskola (maskintekniska, byggnadstekniska eller elektrotekniska avdelningen), tekniska läroverket i Malmö (maskin-, husbyggnads- eller kemiska fackskolan), tekniska fackskolan för maskinindustri i Eskilstuna, elektro- tekniska fackskolan i Västerås, tekniska skolan i Katrineholm (högre maskintekniska, högre elektrotekniska, högre hushyggnadstekniska, högre väg- och brobyggnadstekniska avdelningarna eller högre maskintekniska avdelningen med värme-, ventilations- och sani- tetsteknik), Hässleholms tekniska skola (maskintekniska eller elektrotekniska fackavdel- ningarna eller husbyggnads- eller väg- och vattenbyggnadsfackavdelningarnas 22-måna- derskurser), Stockholms tekniska institut (ingenjörskurserna), tekniska institutet i Stock- holm (ingenjörskurserna), Göteborgs tekniska institut (ingenjörskurserna) eller sådan särskild prövning enligt fordringarna för studentexamen, som är stadgad för behörighet att antagas som ordinarie studerande vid skogshögskolan; 2) om antagningen avser infanteriets förband, kavalleriet, pansar-, träng- eller intenden- turtrupperna,

antingen studentexamen,

eller någon av under 1) omnämnda övriga examina eller examenskombinationerna, eller godkänd avgångsexamen vid någon av följande läroanstalter (kurser), nämligen: gymnastiska centralinstitutet, statsunderstött handelsgymnasium, Stockholms stads handelsskola (högre avdelningen) eller de under överstyrelsens för yrkesutbildning över- inseende stående handelsgymnasiekurserna vid Bar-Lock-institutet i Stockholm. 3. Värnpliktig, icke fast anställd, som med medelbetyget minst 7,5 genomgått kadett- skola samt därvid förklarats lämplig till officer på aktiv stat eller i reserven, ävensom fast anställd, som med medelhetyget minst 7,5 genomgått kadettskola (vinterlinjen) samt där- vid förklarats lämplig till officer på aktiv stat elleri reserven, må kunna antagas till reserv- officersaspiranter även om de icke uppfylla i 2 mom. b) angivna fordringar i avseende å kunskapsprov.

Angående antagning och utbildning av officersaspiranter och kadetter vid flottan, Kungl. brev 26/2 1943.

5 2 1. För att kunna antagas till ofjicersaspirant fordras:

a) att vara välfrejdad och känd för laglydnad och medborgarsinne,

b) att med avseende å kroppsbeskaffenheten uppfylla de fordringar som beträHande offi- cersaspiranter (sjökadetter) vid flottan föreskrivas i kungörelsen den 16 januari 1942 (nr 23) angående läkarbesiktning av värnpliktiga och av dem som söka fast anställning vid krigsmakten m. m. (hesiktningskungörelsen), ävensom i arméförvaltningens sjukvårds- styrelses reglemente samma dag (nr 24) till ledning vid läkarbesiktning av värnpliktiga och av dem som söka fast anställning vid krigsmakten (besiktningsreglementetl); samt

att vara simkunnig.

2. Därutöver fordras för att kunna antagas till officersaspirant: &) för värnpliktig, icke fast anställd att under antagningsåret uppnå högst 22 års ålder;

1Ersatt av SFS 14/1944, ändr. 3/1946.

att hava avlagt anting e n studentexamen å realgymnasiet (reallycéet) och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava erhållit lägst vitsordet Godkänd vid muntlig prövning i engelska eller franska samt i matematik (allmän kurs eller specialkurs) och fysik,

elle r studentexamen å latingymnasiet (latinlycéet) eller å nyspråkliga lycéet och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava erhållit lägst vitsordet Godkänd vid muntlig prövning i engelska eller franska och i kemi, samt lägst vitsordet Med beröm godkänd vid muntlig prövning i matematik och fysik,

eller teknisk studentexamen och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava erhållit godkända vitsord i förekommande läroämnen,

ävensom, beträffande sökande, som avlagt studentexamen å real- eller latingymnasiet (real- eller latiniycéet) eller å nyspråkliga lycéet, att innehava erforderliga kunskaper för vitsordet Godkänd vid Hyttning till gymnasiets (lycéets) näst högsta ring (krets) i de av ämnena tyska, engelska, franska och kemi som icke ingått i studentexamen, i kemi enligt fordringarna å realgymnasiet (reallycéet); 13) för fast anställd underofficer (furir)

att tillhöra flottans däcksavdelning; att under antagningsåret uppnå högst 29 års ålder; att hava varit fast anställd under en tid av minst 4 år; att hava avlagt fullständig studentexamen enligt 2 mom. a) eller med godkända vitsord begränsad studentexamen vid försvarsväsendets läroverk;

att hava med godkänt vitsord genomgått förberedande kurs för inträde vid sjökrigs- skolan (3 mom. nedan);

att äga vitsord om mycket gott uppförande, samt, beträffande furir, att under de senast fördutna 24 månaderna icke hava haft lägre betyg än 8 för uppförande. 3. Underofficer (furir), som avses för vidare utbildning till sjöofficer, skall genomgå för- beredande kurs för inträde i sjökrigsskolan å tid och på sätt i kommandoväg bestämmes.

Angående antagning och utbildning av reservofficersaspiranter och reservkadetter vid flottan, Kungl. brev 26/2 1943. 5 3 1. För att kunna antagas till reservofficersaspimnt fordras:

att vara välfrejdad och känd för laglydnad och medborgarsinne; att med avseende på kroppsbeskaifenheten uppfylla de fordringar, som beträffande reservofficersaspiranter (reservkadetter) i flottan föreskrivas i kungörelsen den 16 januari 1942 (nr 23) angående läkarbesiktning av värnpliktiga och av dem, som söka fast anställning vid krigsmakten m. m. (besiktningskungörelsen), ävensom i arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses reglemente samma dag (nr 24) till ledning vid läkarbesiktning av värn- pliktiga och av dem, som söka fast anställning vid krigsmakten (besiktningsreglementetl)', samt

att vara simkunnig. 2. Därutöver fordras för att kunna antagas till reservofficersaspirant å utbildningslinje A : a) för värnpliktig, icke fast anställd

att under antagningsåret uppnå högst 26 års ålder; samt att hava avlagt sjökaptensexamen vid någon av rikets navigationsskolor; b) för fast anställd underofficer (furir)

att tillhöra flottans däcksavdelning; att under antagningsåret uppnå högst 29 års ålder; att hava genomgått fullständig underofficersuthildning och under tjänstgöringen senast hava erhållit lägst betyget 8 för tjänstharhet såväl ombord som i land;

1Ersatt av SFS 14/1944, ändr. 3/1946.

att på sätt i 6 & stadgas hava avlagt sjökaptensexamen; samt att äga vitsord om mycket gott uppförande ävensom att under föregående tjänstgöring vid flottan senast hava erhållit lägst betyget 8 för uppförande.

3. Utöver vad i 1 mom. är sagt fordras för att kunna antagas till reservofficersaspirant å utbildningslinje B: 21) för värnpliktig, icke fast anställd att under antagningsåret uppnå högst 23 års ålder; att hava avlagt antingen studentexamen och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava er- hållit lägst vitsordet Godkänd vid muntlig prövning i matematik å realgymnasiet (real— lycéet) allmän kurs eller specialkurs eller å latingymnasiet (latinlycéet) eller å nyspråkliga lycéet, eller teknisk studentexamen och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava erhållit godkända vitsord i förekommande läroämnen, eller godkänd examen vid någon av följande läroanstalter, nämligen: Chalmers tekniska högskola, lantbrukshögskolan, Alnarps lantbruks-, mejeri- och träd— gårdsinstitut (högre mejerikursen), skogshögskolan, bergsskolans i Filipstad metallurgiska linjes 2—åriga kurs eller gruvtekniska linje, folkskoleserninarium, folkhögskolans iHvilan specialkurs för lantbruks-, mejeri- och skogsstuderande, eller realexamen (praktisk realexamen) jämte examen vid tekniska skolan i Stockholm (byggnads- eller maskinyrkesskolan), tekniska läroverkets i Stockholm tekniska fackskola (maskintekniska, byggnadstekniska eller elektrotekniska avdelningen), tekniska läroverket i Malmö (maskin-, husbyggnads— eller kemiska fackskolan) tekniska fackskolan för ma- skinindustri i Eskilstuna, elektrotekniska fackskolan i Västerås, tekniska skolan i Katrine- holm (högre maskintekniska eller högre elektrotekniska avdelningen eller högre byggnads- tekniska avdelningen eller högre maskintekniska avdelningen med värme-, ventilations- och sanitetsteknik), Hässleholms tekniska skola (maskintekniska eller elektrotekniska fack- avdelningen eller husbyggnads- eller väg- och vattenbyggnadsfackavdelningen), Stockholms tekniska institut (ingenjörskurserna), tekniska institutet i Stockholm (ingenjörskursema) eller Göteborgs tekniska institut (ingenjörskursema);

b) för fast anställd underofficer (furir)

att tillhöra flottans däcksavdelning; att under antagningsåret uppnå högst 29 års ålder: att hava varit fast anställd under en tid av minst 4 år; att hava avlagt antingen fullständig studentexamen enligt a) härovan eller med god- kända vitsord begränsad studentexamen vid försvarsväsendets läroverk;

att äga vitsord om mycket gott uppförande, samt, beträffande furir, att under de senast förflutna 24 månaderna icke hava haft lägre betyg än 8 för uppförande.

Angående antagning och utbildning av aspiranter och kadetter vid sjökrigsskolans marininten- dents- och reservintendentslinjer, Kungl. brev 4/6 1943, 5 2.

1. För att kunna antagas till officers- och reservofficersaspirant fordras: att vara välfrejdad och känd för laglydnad och medborgarsinne, att med avseende på kroppsbeskail'enhet uppfylla de fordringar som beträffande ifråga- varande aspiranter föreskrivas i kungörelsen den 16 januari 1942 (nr 23) angående läkar- besiktning av värnpliktiga och av dem som söka fast anställning vid krigsmakten m. m. (besiktningskungörelsen) ävensom i arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses reglemente samma dag (nr 24) till ledning vid läkarbesiktning av värnpliktiga och av dem som söka fast anställning vid krigsmakten (besiktningsreglementetl):, samt

1 Ersatt av SFS 14/1944, ändr. 3/1946. 3

att vara simkunnig. 2. Därutöver fordras för att kunna antagas till officersaspirant: a) för värnpliktig, icke fast anställd,

att under antagningsåret uppnå högst 22 års ålder; att hava avlagt antingen studentexamen å realgymnasiet (reallycéet) och därvid eller vid veder- börlig fyllnadsprövning hava erhållit lägst vitsordet Godkänd vid muntlig prövning i engelska eller franska samt i matematik (allmän kurs),

elle r studentexamen å latingymnasiet (latinlycéet) eller å nyspråkliga lycéet och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava erhållit lägst vitsordet Godkänd vid muntlig prövning i engelska eller franska samt därjämte vid vederbörlig fyllnadsprövning å real- gymnasiet (reallycéet) hava erhållit lägst vitsordet Godkänd vid muntlig prövning i ma- tematik (allmän kurs),

eller avgångsexamen vid tekniskt gymnasium (elementarskola) och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava erhållit lägst vitsordet Godkänd vid muntlig prövning i engelska,

ävensom, beträffande sökande som avlagt studentexamen å real- eller latingymnasiet (real- eller latinlycéet) eller å nyspråkliga lycéet, att innehava erforderliga kunskaper för vitsordet Godkänd vid flyttning till gymnasiets (lycéets) näst högsta ring (krets) i de av ämnena tyska, engelska, franska, fysik och kemi som icke ingått i studentexamen, i de två sistnämnda ämnena enligt fordringarna å realgymnasiet (reallyceet),

dock att sökande kan av chefen för marinintendentkåren beviljas dispens från prövning i matematik (allmän kurs), fysik och kemi med skyldighet att, i enlighet med vad i 13 & stadgas, före påbörjandet av kadettskolans lägre kurs hava avlagt nämnda prov; b) för fast anställd underofficer (furir)

att tillhöra däcks- eller ekonomiavdelningen vid flottan eller artilleri-, min- eller eko- nomiavdelningen vid kustartilleriet;

att under antagningsåret uppnå högst 29 års ålder; att hava varit fast anställd under en tid av minst 4 år; att hava avlagt fullständig studentexamen enligt 2 mom.; att hava avlagt fullständig studentexamen enligt 2 mom. a) eller med godkända vitsord begränsad studentexamen vid försvarets läroverk;

att hava med godkänt vitsord genomgått förberedande kurs för inträde vid sjökrigs- skolan (4 mom. nedan);

att äga vitsord om mycket gott uppförande samt, beträffande furir, att under de senast förflutna 24 månaderna icke hava haft lägre betyg än 8 för uppförande.

3. Utöver vad i 1 mom. är sagt fordras för att kunna antagas till reservofficersaspirant: a) för värnpliktig, icke fast anställd att under antagningsåret uppnå högst 23 års ålder; att hava avlagt a n tin g e n studentexamen, eller sjökaptensexamen vid någon av rikets navigationsskolor, elle r godkänd avgångsexamen vid någon av följande läroanstalter, nämligen Chalmers tekniska högskola, lantbrukshögskolan, skogshögskolan, folkskoleseminarium, gymnastiska centralinstitutet, tekniska gymnasiet i Göteborg, tekniska gymnasiet i Örebro, tekniska gymnasiet i Härnösand, tekniska gymnasiet (tekniska elementarskolan) i Norrköping. tek- niska gymnasiet (tekniska elementarskolan) i Borås, tekniska läroverkets i Stockholm tekniska gymnasium, tekniska läroverkets i Malmö tekniska gymnasium, Stockholms han- delsgymnasium (Frans Schartaus handelsinstitut), Göteborgs handelsgymnasium (Göte- borgs handelsinstitut), Malmö handelsgymnasium, Hälsingborgs handelsgymnasium,

Örebro handelsgymnasium, Norrköpings handelsgymnasium, Gävle handelsgymnasium (Gävle högre handelsinstitut), Sundsvalls handelsgymnasium, Umeå handelsgymnasium, Stockholms stads handelsskola (högre avdelningen), bergsskolans i Filipstad metallurgiska linjes tvååriga kurs eller gruvtekniska linje, Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårds- institut (högre mejerikursen) och folkhögskolansi Hvilan specialkurs för lantbruks-, mejeri- och skogsstuderande,

elle r realexamen (praktisk realexamen) jämte examen vid tekniska skolan i Stockholm (byggnads- eller maskinyrkesskolan), tekniska läroverkets i Stockholm tekniska fackskola (maskintekniska, byggnadstekniska eller elektrotekniska avdelningen), tekniska läro- verket i Malmö (maskin-, husbyggnads- eller kemiska fackskolan), tekniska fackskolan för maskinindustri i Eskilstuna, elektrotekniska fackskolan i Västerås, tekniska skolan i Ka- trineholm (högre maskintekniska eller högre elektrotekniska avdelningen eller högre bygg- nadstekniska avdelningen eller högre maskintekniska avdelningen med värme-, ventila- tions— och sanitetsteknik), Hässleholms tekniska skola (maskintekniska eller elektrotek- niska fackavdelningen eller husbyggnads- eller väg- och vattenbyggnadsfackavdelningen), Stockholms tekniska institut (ingenjörskurserna), tekniska institutet i Stockholm (ingen- jörskurserna) eller Göteborgs tekniska institut (ingenjörskursema) eller sådan särskild prövning enligt fordringarna för studentexamen som är stadgad för behörighet att antagas som ordinarie studerande vid skogshögskolan;

b) för fast anställd underofficer (furir)

att fylla fordringarna för antagning till officersaspirant enligt 2 mom. b) ovan. 4. Underofficer (furir), som avses för vidare utbildning till officer (reservofficer) vid marin- intendenturkåren, skall genomgå förberedande kurs för inträde vid sjökrigsskolan å tid och sätt som i kommandoväg bestämmes.

Angående antagning och utbildning av officersaspiranter och kadetter vid kustartilleriet, Kungl. brev 30/7 1943.

1. För att kunna antagas till officersaspirant fordras: att vara välfrejdad och känd för laglydnad och medborgarsinne; att med avseende å kroppsbeskaii'enheten uppfylla de fordringar, som beträffande officersaspiranter (kustartillerikadetter) vid kustartilleriet föreskrivas i gällande besikt- ningskungörelse och besiktningsreglemente; samt att vara simkunnig.

2. Därutöver fordras för att kunna antagas till officersaspirant: a) för värnpliktig, icke fast anställd, att under antagningsåret uppnå högst 23 års ålder; att hava avlagt an tin g e n studentexamen å realgymnasiet (reallycéet) och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava erhållit lägst vitsordet Godkänd vid muntlig prövning i engelska eller franska samt i matematik (allmän kurs eller specialkurs) och fysik, ävensom att i kemi innehava erforderliga kunskaper för vitsordet Godkänd vid uppdyttning till näst högsta ringen (kretsen), el le r studentexamen å latingymnasiet (latinlycéet) eller å nyspråkliga lycéet och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava erhållit lägst vitsordet Godkänd vid muntlig prövning i engelska och franska och i kemi samt lägst vitsordet Med beröm godkänd vid muntlig prövning i matematik och fysik, eller avgångsexamen vid tekniskt gymnasium (elementarskola), eller teknisk studentexamen och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava erhållit godkända vitsord i förekommande läroämnen;

b) för fast anställd furir (underofåcer)

att tillhöra kustartilleriets artilleri- eller signal- och minavdelning; att under antagningsåret uppnå högst 29 års ålder; att hava varit fast anställd under en tid av minst 4 år; att hava avlagt fullständig studentexamen enligt 2 mom. a) eller med godkända vitsord begränsad studentexamen vid försvarets läroverk;

att hava med godkända vitsord genomgått förberedande utbildning för antagning till officersaspirant (3 mom. nedan);

att äga vitsord om mycket gott uppförande, samt, beträffande furir, att under de senast förflutna 24- månaderna icke hava haft lägre betyg än 8 för uppförande. 3. Furir (underofficer), som avses för vidare utbildning till kustartilleriofflcer, skall genom- gå förberedande utbildning avseende kompletterande utbildning i den tjänstegren, vari furiren (underofficeren) icke tidigare erhållit erfordeng utbildning å tid och på sätt som av inspektören för kustartilleriet bestämmes.

Angående antagning och utbildning av reservofficersaspiranter och reservkadetter vid kustartille- riet, Kungl. brev 30/7 1943.

5 2 1. För att kunna antagas till reservofficersaspirant fordras: att vara välfrejdad och känd för laglydnad och medborgarsinne; att med avseende på kroppsbeskaffenheten uppfylla de fordringar, som beträffande reservofficersaspiranter (reservkadetter) vid kustartilleriet föreskrivas i gällande besikt- ningskungörelse och besiktningsreglemente; samt att vara simkunnig. 2. Därutöver fordras för att kunna antagas till resewofficersaspirant: a) för värnpliktig, icke fast anställd, att under antagningsåret uppnå högst 23 års ålder; att hava avlagt antingen studentexamen och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava erhållit lägst vitsordet Godkänd vid muntlig prövning i matematik å realgymnasiet (reallyceet), allmän kurs eller specialkurs, eller å latingymnasiet (latinlycéet) eller är

nyspråkliga lycéet,

elle r avgångsexamen från tekniskt gymnasium (elementarskola), eller teknisk studentexamen och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava erhållit godkända vitsord i förekommande läroämnen,

eller sjökaptensexamen vid någon av rikets navigationsskolor, elle r godkänd examen vid någon av följande läroanstalter nämligen Chalmers tekniska högskola, lantbrukshögskolan, Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut (högre mejerikursen), skogshögskolan, bergsskolans i Filipstad metallurgiska linjes 2-åriga kurs eller gruvtekniska linje, folkskoleseminarium, folkhögskolans i Hvilan specialkurs för lantbruks-, mejeri- och skogsstuderande,

elle r realexamen (praktisk realexamen) jämte examen vid tekniska skolan i Stockholm (byggnads- eller maskinyrkesskolan), tekniska läroverkets i Stockholm tekniska fack- skola (maskintekniska, byggnadstekniska eller elektrotekniska avdelningen), tekniska läroverket i Malmö (maskin-, husbyggnads- eller kemiska fackskolan), tekniska fackskolan för maskinindustri i Eskilstuna, elektrotekniska fackskolan i Västerås, tekniska skolan i Katrineholm (högre maskintekniska eller högre elektrotekniska avdelningen eller högre byggnadstekniska avdelningen eller högre maskintekniska avdelningen med värme-, ventilations- och sanitetsteknik), Hässleholms tekniska skola (maskintekniska eller elekt- rotekniska fackavdelningen eller husbyggnads— eller väg- och vattenbyggnadsfackavdel- ningen), Stockholms tekniska institut (ingenjörskurserna), tekniska institutet i Stockholm (ingenjörskurserna) eller Göteborgs tekniska institut (ingenjörskurserna),

b) för fast anställd furir (underofficer)

att tillhöra kustartilleriets artilleri eller signal- och minavdelning; att under antagningsåret uppnå högst 29 års ålder:, att hava varit fast anställd under en tid av minst 4- år; att hava. avlagt antingen fullständig studentexamen enligt a) här ovan eller med god kända vitsord begränsad studentexamen vid försvarets läroverk eller 0 c k med god- kända vitsord hava genomgått fullständig underofficersutbildning vid kustartilleriet och att där jämte i matematik innehava kunskaper motsvarande fordringarna i student- examen å latingymnasiet;

att äga vitsord om mycket gott uppförande, samt beträffande furir, att under de senast fördutna 24 månaderna icke hava haft lägre betyg än 8 för uppförande.

Angående antagning och utbildning av mariningenjörsaspiranter och mariningenjörskadetter, Kungl. brev 17/12 1943.

ä2

För att kunna antagas till mariningenjörsaspiranz fordras:

a) att vara välfrejdad och känd för laglyduad och medborgarsinne;

b) att med avseende på kroppsbeskaffenhet uppfylla de fordringar, som beträffande ma- riningenjörsaspiranter föreskrivas i kungörelsen den 16 januari 1942 (nr 23) angående läkarbesiktning av värnpliktiga och av dem som söka fast anställning vid krigsmakten m. m. (besiktningskungörelsen) ävensom i arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses regle- mente samma dag (nr 24) till ledning vid läkarbesiktning av värnpliktiga och av dem som söka fast anställning vid krigsmakten (besiktningsreglementetl),

e) att under antagningsåret uppnå högst 22 års ålder;

d) att vara simkunnig;

e) att hava avlagt antin g en studentexamen och därvid eller vid vederbörlig fyllnads- prövning erhållit lägst vitsordet Godkänd vid muntlig prövningiett av ämnena tyska, engelska eller franska samt i ämnena matematik (allmän kurs och specialkurs), fysik, och kemi efter fordringarna för studentexamen å realgymnasiet (reallycéet) och därjämte kunna förete vederbörligt intyg om färdighet i teckning till det mått, som erfordras för vitsordet Godkänd likaledes enligt fordringarna å realgymnasiet (reallycéet) i student- examen; dock att för den, som vid universitet eller högskola erhållit betyg i matematik, fysik eller kemi, ovan nämnd fyllnadsprövning i det eller de av dessa ämnen, i vilket betyg sålunda erhållits, ej är erforderlig,

e lle r avgångsexamen vid tekniskt gymnasium (elementarskola) och därvid eller vid ve- derbörlig fyllnadsprövning hava erhållit vitsordet Godkänd iförekommande läroämnen, varvid skola ingå två främmande levande språk, däribland engelska eller tyska, samt f) att hava minst två månaders praktik vid skeppsvarv eller större mekanisk verkstad.

Bestämmelser angående antagning och utbildning av oificersaspiranter vid flygvapnet, Kungl. brev 2/3 1945. %2

1. För värnpliktig, icke fast anställd, fordras för att kunna antagas till of lic ers aspirant : a) att vara välfrejdad och känd för laglydnad och medborgarsinne;

b) att under det kalenderår, då anställningen skall taga sin början, uppnå högst 22 års ålder;

e) att med avseende å kroppsbeskaifenheten uppfylla de fordringar, som beträHande officersaspiranter vid flygvapnet föreskrivas i gällande besiktningskungörelse och besikt— ningsreglemente ;

d) att vid läkarundersökning, somi 5 5 3 mom. sägs, med avseende å fysisk och psykisk lämplighet att hava godkänts för flygutbildning såsom flygförare, samt

1Ersatt av SFS 14/1944, ändr. 3/1946.

e) att hava avlagt antingen studentexamen och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava erhållit lägst vitsordet Godkänd vid skriftlig och muntlig prövning i matematik (latin- gymansiets kurs eller realgymnasiets allmänna kurs eller realgymnasiets specialkurs), eller avgångsexamen vid tekniskt gymnasium (elementarskola) och därvid eller vid vederbörlig fyllnadsprövning hava erhållit lägst vitsordet Godkänd i förekommande läroämnen. 2. Officersaspirant med avgångsbetyg från tekniskt gymnasium (elementarskola) må icke antagas till fänrik, förrän han styrkt, att han vid särskild prövning enligt fordringarna för studentexamen erhållit lägst vitsordet Godkänd ihistoria med samhällslära. För fast anställd erfordras för att kunna antagas till officersaspirant:

a) att vara välfrejdad och känd för laglydnad och medborgarsinne;

b) att under det kalenderår, då anställningen skall taga sin början, uppnå högst 26 års ålder;

c) att med avseende å kroppsbeskaifenheten uppfylla i 2 g 1 mom. c) angivna fordringar, (1) att hava genomgått grundläggande dygutbildning och grundläggande Hygslagsutbild- ning;

e) att hava avlagt begränsad studentexamen och därvid eller vid vederbörlig fyllnads- prövning hava erhållit lägst vitsordet Godkänd vid skriftlig och muntlig prövning i matematik (latingymnasiets kurs eller realgymnasiets allmänna kurs eller realgymnasiets specialkurs);

f) att hava av vederbörande flottiljchef (motsvarande) förklarats lämplig för utbildning till officer på aktiv stat vid Hygvapnet.

Bestämmelser angående antagning och utbildning av flygingenjörsaspiranter vid flygvapnet, Kungl. brev 2/3 1945.

5 2 För att kunna antagas till flygingenjörsaspirant erfordras: a) att vara känd för laglydnad och medborgarsinne, b) att under det kalenderår, då anställningen skall taga sin början, uppnå högst 24 års ålder, e) att med avseende å kroppsbeskali'enheten uppfylla de fordringar, som beträffande Hygingenjörsaspiranter föreskrivas i gällande besiktningskungörelse och besiktnings- reglemente, d) att vid läkarundersökning, som i 4— 5 3 mom. sägs, med avseende å fysisk och psykisk lämplighet hava godkänts för Hygutbildning såsom Hygförare, samt e) att vara antagen till ordinarie studerande vid svensk teknisk högskola i fackavdelning för antingen maskinteknik eller flygteknik och Skeppsteknik, respektive skeppsbyggnad samt hava följt undervisningen därstädes under minst första årskursen.

Bestämmelser angående antagning och utbildning av reservintendentsaspiranter vid flygvapnet, Kungl. brev 2/3 1945.

S 2 1. För att kunna antagas till reseruintendentsaspirant fordras: &) att vara välfrejdad och känd för laglydnad och medborgarsinne, b) att under det kalenderår, då anställningen skall taga sin början, uppnå högst 24- års ålder, e) att med avseende å kroppsbeskafenheten uppfylla de fordringar, som beträffande reservintendentsaspiranter vid Hygvapnet föreskrivas i gällande besiktningskungörelse och besiktningsreglemente, samt d) att hava avlagt

eller godkänd avgångsexamen vid någon av följande läroanstalter, nämligen: lant- brukshögskolan, skogshögskolan, folkskoleseminariurn, Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut (högre mej erikursen), folkhögskolans i Hvilan specialgymnasium för lant- bruks-, mejeri- och skogsstuderande, statsunderstött handelsgymnasium, Stockholms stads handelsskola (högre avdelningen), de under överstyrelsens för yrkesutbildning överinseende stående handelsgymnasiekurserna vid Bar-Lock-institutet i Stockholm, tekniska gymna- siets i Örebro merkantilt-tekniska linje,

011 er realexamen (praktisk realexamen) och därjämte genom särskild prövning enligt fordringarna för studentexamen hava styrkt sig äga de insikter i vissa läroämnen, som erfordras för att vinna inträde såsom ordinarie studerande vid skogshögskolan.

2. Till reservintendentsaspirant må jämväl antagas den, som utan att helt fylla de i 1 mom. stadgade fordringar med avseende å kunskapsprov, likväl finnes äga särskilt goda förutsättningar för anställning såsom reservofficer i intendenturbefattning.

Bestämmelser angående antagning och utbildning av meteorologaspiranter vid flygvapnet, Kungl. brev 2/3 1945.

1. För att kunna antagas till meteorologaspirant erfordras: &) att vara välfrejdad och känd för laglydnad och medborgarsinne,

b) att under det kalenderår, då anställningen skall taga sin början, uppnå högst 24 års ålder,

e) att med avseende å kroppsbeskaifenheten uppfylla de fordringar, som beträffande meteorologaspiranter vid flygvapnet föreskrivas i gällande besiktningskungörelse och be- siktningsreglemente,

d) att vid läkarundersökning, som i 4 5 3 mom. sägs, med avseende å fysisk och psykisk lämplighet hava godkänts för flygutbildning såsom iiygspanare, samt

e) att antin gen hava avlagt studentexamen på reallinjen samt därvid eller vid veder- börlig fyllnadsprövning hava erhållit lägst vitsordet Godkänd vid skriftlig och muntlig prövning i matematik (allmän kurs och specialkurs), fysik, modersmål, tyska och engelska, elle r 0 c k styrka sig hava på annat betryggande sätt förvärvat motsvarande kunskaper. '2. Oavsett vad i 1 inom. e) stadgas må chefen för flygvapnet till meteorlogaspirant antaga värnpliktig, som avlagt realexamen och vid flygvapnet utbildats till väderleksbiträde och väderleksunderbefäl samt därefter vid försvarets läroverk avlagt begränsad studentexamen.

Civilmilitär och civil personal. Armén. Befattning: Kompetens:

Studierektor Inga särskilda bestämmelser Militärpsykolog » » » Konsulent » » » Aktuarie » » » Konstruktör av 2:a klass » » » Ingenjör » » » Konstruktör av 3:e klass » » » Avdelningschef » » » Stallföreståndare » » » Ritare av l:a klass » » » Laborant » » » Kontorsskrivare av l:a klass » » » Amanuens » » » Mästare » » » Kontorsskrivare av 2:a klass » » » Maskinist » » » Förste montör » » » Arbetsförman av l:a klass » » » Befattningar i lönegraderna l—ll:

kansliskrivare, ritare av 2:a klass, kassör, arbetsförman av 2:a klass, förste kontorist, tvättföreståndare av l:a klass, skogvaktare av l:a

klass, poliskonstapel, husmoder, träd- gårdsmästare, skogvaktare av 2:a

klass, köksförestånderska av l:a klass, kontorist, husmoder av l:a

klass, biträdande maskinist, tvätt- föreståndare av 2:a klass, stall- föreståndare, sjuksköterska, opera- tionssköterska, maskinoperatör, ma- skinist, laboratoriebiträde, kanslibi- träde, garageförman, l :e vaktmäs- tare, förrådsvaktmästare, biträdande montör, tillsynsman, remontryttare, köksförestånderska av 2 :a klass, hus- moder av 2 :a klass, fodermarsk, expeditionsvakt, eldare av l:a klass, automobilförare, vaktmästare, snic-

kare, portvakt, maskintvättare, hov- slagare, förrådsman, eldare av 2:a klass, assistentsköterska, tvättföre- stånderska, telefonvakt av l:a klass, kontorsbiträde, hushållerska, biträ- dande köksförestånderska, biträdan- de hnsmoder, kokerska, skrivbiträde

Fälttygkåren: Tygingenj ör

SFS 672/1937.

Inga särskilda bestämmelser

SFS 672/1937, 5 7, mom. 2

2. För anställning i beställning såsom tygingenjör fordras avlagd avgångsexamen från teknisk högskola inom riket (Chalmers tekniska instituts högre avdelning) samt vitsord om praktisk erfarenhet inom det verksamhetsområde beställningen avser. Beträffande i vissa fall erfordeng specialutbildning bestämmer generalfälttygmästaren.

Tygstaten:

Tygförvaltare av 1 klassen » » 2 » Tygverkmästare av 1 klassen

» » 2 » Tyghantverkare av 1 klassen » » 2 »

Tygskrivare

Inga särskilda bestämmelser » » » Kungl. brev 5/9 1942, Kungl. brev 5/9 1942, Kungl. brev 5/9 1942, Kungl. brev 5/9 1942, 5 6 Inga särskilda bestämmelser

Vid Krigsmaterielverket:

Tygförvaltare av 1 klassen

2 klassen Tyghantverkare av 1 klassen

)) ))

Tygskrivare

Inga särskilda bestämmelser » » » Kungl. brev 5/9 1942, g 6 Inga särskilda bestämmelser

Vid Försvarets fabriksverk:

Tygförvaltare av 1 klassen Tygverkmästare av ] klassen » » 2 »

Inga särskilda bestämmelser Kungl. brev 5/9 1942, g 6 Kungl. brev 5/9 1942, g 6

Kungl. brev 5/9 1942.

För anställning såsom zygverkmästare och zyghanwerkare fordras därjämte intyg om er- forderlig fackkunskap eller yrkesskicklighet inom det område, beställningen avser, samt intyg om lämplighet som arbetsledare.

Arméöverläkare SFS 961/1943, % 4 Fältläkare SFS 961/1943, & 4 Regementsläkare SFS 961/1943, 5 4 Bataljonsläkare SFS 961/1943, % 4 Extra bataljonsläkare SFS 961/1943, % 4, SFS 376/1946, 5 4 Fältläkarstipendiat SFS 376/1946, % 4

srs 961/194—3, srs 376/1946.

54

1. Särskilda villkor för behörighet till fältläkarstipendiatbefatlning äro: att hava avslutat den kliniska tjänstgöringen i medicin och kirurgi utom i vad denna omfattar tjänstgöring såsom assistent, att hava med godkännande vitsord fullgjort för värnpliktiga, uttagna för utbildning i specialtjänst såsom läkare, föreskriven fackutbildning samt att äga sådan kroppsbeskalfenhet, som enligt besiktningskungörelsen erfordras för fast anställning vid krigsmakten, ävensom normalt färgsinne. Särskilda villkor för behörighet till extra bataljonsläkarbefattning äro därjämte: att vara legitimerad läkare, att vara fältläkarstipendiat eller hava fullgjort minst två månaders facktjänstgöring samt att, då fråga om befattning som biträdande läkare vid specialavdelning av garnisons- sjukhus, hava lasarettsläkarkompetens inom specialfacket. 2. Såsom kompetensvillkor för bataljonsläkarbefattning vid fältläkarkåren och bataljons- läkarbeställning gäller förutom vad i 1 mom. föreskrives, att vederbörande i avseende å fullgjord tjänstgöring såsom underordnad läkare vid sjukvårdsinrättning uppfyllt de ford- ringar, som äro stadgade för behörighet till provinsialläkarbefattning. 3. För behörighet till bataljonsläkarbeställning vid förbund, med vilken är förenad sjukhus- läkartjänst vid garnisonssjukhus, gäller, att sökande förutom vad i 1 mom. föreskrives upp- fyllt gällande fordringar för behörighet till lasarettsläkarbefattning inom specialfacket. 4. För behörighet till regementsläkarbeställning gäller då fråga ej är om läkartjänst, som omförmäles i 5 och 6 mom. nedan förutom vad i 2 mom. föreskrives, att vederbörande dels i minst två år innehaft anställning eller tjänstgjort såsom bataljonsläkare vid förband eller under enahanda tid fullgjort däremot svarande tjänstgöring, dels ock genomgått militärläkarkurs. 5. För behörighet till regementsläkarbeställning vid förband, med vilken är förenad sjukhus— läkartjänst vid garnisonssjukhus, gäller förutom vad i 1 mom. föreskrives, att sökande dels under minst två år innehaft anställning eller tjänstgjort såsom bataljonsläkare vid förband eller under enahanda tid fullgjort däremot svarande tjänstgöring, dels genomgått militärläkarkurs, dels ock uppfyller gällande fordringar för behörighet till lasarettsläkar- befattning inom specialfacket. 6. För behörighet till bataljons- eller regementsläkarbeställning uppförd å stat för garnisons- sjukhus gäller, att sökande förutom i 1 mom. angivna kompetensvillkor även uppfyller gällande fordringar för behörighet till lasarettsläkarbefattning inom specialfacket. 7. Behörig till fältläkarbeställning är regementsläkare på aktiv stat eller den som uppfyller gällande fordringar för behörighet till regementsläkarbeställning. För fältläkarbeställningen vid kommendantstaben i Boden, med vilken är förenad sjuk- husläkartjänst vid någon av garnisonssjukhusets avdelningar, gäller dessutom, att veder-

hörande uppfyller gällande fordringar för behörighet till lasarettsläkarbefattning inom specialfacket.

8. Behörig till arméäverläkarbeställning är fältläkare eller regementsläkare på aktiv stat. 9. Den, som första gången tillträder militärläkarbeställning, dock ej i 6 mom. angiven, bör icke vara äldre än 35 år.

Fältveterinärkåren:

Överfältveterinär SFS 676/1937, 5 4, Fältveterinär SFS 676/1937, 5 4, Regementsveterinär SFS 676/1937, % 4, Bataljonsveterinär SFS 676/1937, 5 4,

SFS 676/1937. 5 4 1. Såsom kompetensvillkor för äverfältveterinär- och fältveterinärbeställning gäller att vara fältveterinär eller regementsveterinär på aktiv stat eller att hava uppfyllt kompetens- villkoren för regementsveterinärbeställning. Därjämte erfordras företeende av sådant intyg i avseende å kroppsbeskaffenheten, som omförmäles i åå mom. 3. (Se nedan). 2. Såsom kompetensvillkor för regementsveterinärbeställning gäller:

att under minst tre år hava innehaft anställning som bataljonsveterinär på aktiv stat samt att hava genomgått särskilt föreskriven ntvildningskurs för bataljonsveterinärer. 3. Såsom kompetensvillkor för bataljonsveterinärbeslällning gäller: att vara legitimerad veterinär samt att såsom värnpliktig veterinär hava fullgjort i 527 mom. 1 D värnpliktslagen före- skriven tjänstgöring och därvid ådagalagt lämplighet för anställning som militärveterinär. 3. militärläkares intyg därom, att den sökande vid besiktning företagen på sätt och i den ordning, varom särskilt är stadgat, befunnits äga sådan kroppsstyrka, att han synes kunna uthärda de med den sökta beställningen i fred och i krig förenade ansträngningar, samt icke företett kroppsfel av sådan art, att det kan anses inskränka hans tjänstbarhet.

Marinen.

Befattning: Kompetens : Experimentingenjör TS A 11 nr 4/38. Allmänna villkor Konstruktör av 2:a klass TS A 11 nr 4/38 Verkmästare av l:a klass TS A 11 nr 4/38 Kontorsföreståndare Se anm. l Konstruktör av 3:e klass TS A 11 nr 4/38 Kassör Se anm. 1 Verkmästare av 2:a klass TS A 11 nr 4/38 Ritare av l:a klass TSA 11 nr 4/38 Laborant TS A 11 nr 4/38 Kontorsskrivare av l:a klass TS A 11 nr 4/38

Mästare TS A 11 nr 4/38 Kontorsskrivare av 2:a klass TS A 11 nr 4/38. Allmänna villkor Maskinist TS A 11 nr 4/38. Allmänna villkor Fartygsbefälhavare TS A 11 nr 4/38. Allmänna villkor Arbetsförman av l:a klass TSA Il nr 4/38. Allmänna villkor Befattningar i lönegraderna l—ll:

ritare av 2 :a klass, kassör, förste kon- torist, arbetsförman av 2:a klass,

poliskonstapel, husmoder vid sjuk-

hus, maskinist av 2:a klass, köks- förestånderska, kontorist, husmoder av l:a klass, fotograf, eldare av l:a klass, förste vaktmästare, radiorepa-

ratör, sjuksköterska, röntgenskö- terska, operationssköterska, maski- nist, laboratoriebiträde, kanslibi-

träde, förman av l:a klass, husmoder av 2:a klass, vaktmästare, förråds- man, eldare av 2:a klass, automobil- förare, arbetsförestånderska, telefon- vakt av l:a klass, tandläkarbiträde,

sjukbesökare, kontorsvakt, kontors— biträde, biträdande husmor, telefon-

vakt av 2:a klass, skrivbiträde TS A 11 nr 4/38. Allmänna villkor

TS A ]] nr 4/38.

Allmänna villkor för anställning. För att vinna anställning som extra ordinarie tjänsteman och extra befattningshavare fordras att vara svensk undersåte; ——————————————————— Särskilda kompetensfordringar för befattningshavare i lönegraderna 14 och högre. Nedanstående befattningshavare skola uppfylla följande särskilda fordringar, nämligen:

Mästare:

att hava erhållit tillfredsställande avgångsbetyg från vederbörlig lärlings- och yrkesskola eller högre skola, samt

att innehava den yrkesinsikt och erfarenhet i övrigt, som för befattningen kan anses erforderlig.

Kontorsskrivare av l:a klass: att hava avlagt realexamen eller högre examen samt att innehava för befattningen erfordeng praktisk färdighet.

Laboranl:

att hava erhållit betyg över godkänd avgångsexamen från kemisk-teknisk fackskola, tekniskt gymnasium, teknisk elementarksola eller högre teknisk läroanstalt, i sistnämnda båda fall å avdelning för kemisk teknologi; samt

att innehava den yrkesinsikt och erfarenhet i övrigt, som för befattningen kan anses erforderlig. Ritare av 1:a klass:

att hava erhållit betyg över godkänd avgångsexamen från statligt tekniskt läroverk, annan ifråga om utbildningsgrad därmed jämställd teknisk skola eller högre teknisk läroanstalt, samt

att innehava minst två års praktik å ritkontor och därvid hava varit sysselsatt med utarbetande av enklare konstruktioner. Verkmästare av 2:a klass:

att hava erhållit betyg över godkänd avgångsexamen från statligt tekniskt läroverk eller annan ifråga om utbildningsgrad därmed jämställd teknisk skola, för ifrågavarande tjänst lämplig klass i marinens underofficersskolor eller högre, teknisk läroanstalt, samt

att innehava den yrkesinsikt och erfarenhet i övrigt, som för befattningen kan anses erforderlig. Konstruktör av 3:e klass:

att hava erhållit betyg över godkänd avgångsexamen från statligt tekniskt läroverk, annan ifråga om utbildningsgrad därmed jämställd teknisk skola eller högre teknisk läroanstalt, samt

att hava innehaft minst tre års väl vitsordad sådan anställning, som kan anses hava givit för tjänsten lämplig utbildning. Verkmästare av l:a klass:

att hava erhållit betyg över godkänd avgångsexamen från statligt tekniskt läroverk eller annan ifråga om utbildningsgrad därmed jämställd teknisk skola, för ifrågavarande tjänst lämplig klass i marinens underofficersskolor eller högre teknisk läroanstalt, samt

att innehava den yrkesinsikt och erfarenhet i övrigt, som för befattningen kan anses erforderlig. Konstruktör av 2:a klass:

att hava erhållit betyg över godkänd avgångsexamen från statligt tekniskt läroverk, annan ifråga om utbildningsgrad därmed jämställd teknisk skola eller högre teknisk läro- anstalt, samt

att hava innehaft minst 5 års väl vitsordad sådan anställning, som kan anses hava givit för tjänsten lämplig utbildning. Konstruktör av 1:a klass:

att hava erhållit betyg över godkänd avgångsexamen från teknisk högskola eller Chal- mers tekniska institut, högre avdelningen, samt

att hava innehaft minst sex års väl vitsordad sådan anställning, som kan anses hava givit för tjänsten lämplig utbildning.

Anm. Anses undantag från ovannämnda kompetensfordriugar böra medgivas sökande, som annorledes förvärvat sådan kunskap och skicklighet, att han otvivelaktigt är lämplig för ifrågavarande befattning, underställes antagningsfrågan marinförvaltningens prövning.

Anm. 1. Bör uppfylla de fordringar som äro fastställda för kontorsskrivare av l:a klass.

Marinläkarkåren:

Marinöverläkare Se nedan Marinlåkare Marinläkare av l:a graden SFS 637/1933, & 3 Marinläkare av 2:a graden SFS 637/1933, 5 2 Marinläkare: ögonläkare SFS 189/1937, % 3 a Marinläkarstipendiat SFS 637/1933, 5 1

srs 637/1933, srs 139/1937. 51 För anställning som marinläkarstipendiat fordras:

a) att hava avlagt medicine licentiatexamen eller ock att hava avlagt medicine kandidat- examen samt fullgjort för medicine licentiatexamen erforderlig tjänstgöring vid universi- tetens eller Karolinska mediko-kirurgiska institutets medicinska och kirurgiska kliniker; 10) att äga normalt färgsinne samt att såsom duglig till krigstjänst i vapentjänst hava fullgjort för värnpliktiga studenter och likställda i fredstid föreskriven första tjänstgöring. tjänstgöring i en följd, militärutbildning i specialtjänst eller, där dylik militärutbildning uppdelas på flera år, första årets militärutbiidning; samt

e) att äga sådan kroppsbeskaHenhet, som enligt gällande bestämmelser angående läkar- undersökning av dem, som söka fast anställning vid krigsmakten, samt av värnpliktiga erfordras för anställning i civilmilitär befattning vid Hottan.

Till erhållande av anställning såsom marinläkarstipendiat över stat skall värnplikts— tjänstgöring vid marinen medföra företräde framför sådan tjänstgöring vid armén eller flygvapnet. För anställning såsom marinläkare av 2:a graden fordras:

a) att vara legitimerad läkare:,

b) att äga normalt färgsinne samt sådan kroppsbeskaHenhet, som i 51 c) omförmäles; c) att, med vitsord om duglighet till sjötjänst, hava tjänstgjort å sjögående fartyg; samt d) att vid ansökningstidens utgång icke hava fyllt 34 år, vilket sistnämnda villkor likväl bortfaller för den, som förut innehaft befattning i statens tjänst under så lång tid, att han vid fyllda 63 år kan räkna trettio till pension och fyllnadspension berättigade tjänsteår,

1. För anställning såsom marinläkare av l:a graden fordras:

a) att uppfylla de i 5 2 stadgade fordringarna för anställning såsom marinläkare av 2:a graden; samt

b) att hava genomgått marinläkarkurs; dock att den omständighet, att sökanden icke genomgått sådan kurs, icke må utgöra hinder för hans anställning, därest han på annat sätt förvärvat motsvarande skicklighet.

2. För anställning såsom marinläkare av 1:a graden och sjukhusläkare fordras:

a) att uppfylla de i 52 a), b) och d) stadgade fordringarna för anställning såsom marin- läkare av 2:a graden; samt

b) att vid ansökningstidens utgång, efter vunnen legitimation såsom läkare, hava under minst tre år bestritt med rätt till tjänstårsberäkning förenad befattning såsom läkare vid lasarett — därav minst två år såsom underordnad läkare — vilken tjänstgöring skall vara fullgjord med minst två år vid kirurgisk eller medicinsk avdelning allt efter arten av den avdelning, dit den sökta tjänsten är förlagd, och minst ett år vid sådan avdelning eller vid annan sjukvårdsavdelning, vars verksamhet är av större betydelse för tjänsten, eller vid odelat lasarett; skolande vid tillämpning härav lika med tjänstgöring vid lasarett anses tjänstgöring vid annat, med lasarett jämförligt sjukhus och lika med tjänstgöring vid avdelning anses tjänstgöring vid lasarett eller annat därmed jämförligt sjukhus med enahanda uppgift som vederbörande avdelning. För anställning såsom ögonläkare fordras:

a) att uppfylla de i % 2 a) och b) stadgade fordringarna för anställning såsom marinläkare av 2:a graden; samt

b) att vid ansökningstidens utgång, efter vunnen legitimation såsom läkare, hava under minst tre år bestritt med rätt till tjänstårsberäkning förenad befattning såsom läkare vid lasarett därav minst två år såsom underordnad läkare — vilken tjänstgöring skall vara fullgjord med minst två år vid avdelning för ögonsjukdomar och minst ett år vid sådan avdelning eller vid annan sjukvårdsavdelning vars verksamhet är av större bety-

delse för tjänsten, eller vid odelat lasarett; skolande vid tillämpning härav lika med tjänst- göring vid lasarett anses tjänstgöring vid annat., med lasarett jämförligt sjukhus och lika med tjänstgöring vid avdelning anses annan tjänstgöring vid lasarett eller annat därmed jämförligt sjukhus med enahanda uppgift som vederbörande avdelning.

Marinens poliskår: Polisöverkonstapel, tillika poliskommi- sarie

Polisöverkonstapel Poliskonstapel

Anm. 1. Inga särskilda bestämmeler men i praktiken uppställas i huvudsak samma krav, som

Se anm. l » » l » » l

gälla för kommunalt anställd polispersonal (se sid. 243 ff).

Flygvapnet.

Befattning : Flygöverläkare Förste flygläkare Flygläkare av l:a graden Studierektor Konstruktör av 2:a klass Konstruktör av 3:e klass Förste trafikledare Verkmästare av l:a klassen Ritare av l:a klassen Kontorsskrivare av l:a klass Andre trafikledare Verkmästare av 2:a klassen Mästare av l:a klassen Kontorsskrivare av 2:a klass Mästare av 2 klassen Maskinist Förste signalist Arbetsförman av l:a klass Förrådsvaktmästare

Övriga befattningar i lönegraderna l—ll: ritare av 2 :a klass, elektriker, andre signalist, förste kontorist,

! Se srs 544/1938, & 18.

Kompetens :

Se Flygläkare Se Flygläkare av l:a graden SFS 544/1938, 5 201 Inga särskilda bestämmelser1 Se motsvarande under Marinen » » » » Inga särskilda bestämmelser1 SFS 544/1938, 5 211 Se motsvarande under Marinen » » » » Inga särskilda bestämmelser1 SFS 544/1938, 5 21 mom. 31 Se motsvarande under Marinen Inga särskilda bestämmelser1 Se motsvarande under Marinen Inga särskilda bestämmelser1

» » »

» » »

SFS 544/1933, 5 21, mom. 31

arbetsförman av 2 :a klass, kontorist, husmoder av l:a klass, fotograf, el- dare av l:a klass, sjukvårdsförman, sjuksköterska, kanslibiträde, gara- geförman, husmoder av 2:a klass, vaktmästare, portvakt, förrådsman, eldare av 2:a klass, telefonvakt av l:a klass, tekniskt biträde, skrivbi- träde, kontorsbiträde, biträdande husmoder, sjukvårdsbiträde, telefon- vakt av 2:a klass Inga särskilda bestämmelser1

SFS 544/1933.

5 18 För vinnande av anställning i civilmilitär beställning fordras att vara svensk nndersåte och uppfylla de villkori övrigt, som här nedan stadgas för den beställning, varom fråga är. 5 20 För vinnande av anställning såsom jlygläkare av 1:a graden fordras: a) att vara legitimerad läkare;

b) att i avseende å fullgjord tjänstgöring såsom underordnad läkare vid sjukvårdsin- rättning uppfylla de fordringar, som stadgas för behörighet till provinsialläkarbefattning; 0) att såsom duglig till krigstjänst i vapentjänst hava fullgjort för värnpliktiga studenter och likställda i fredstid föreskriven tjänstgöring;

d) att hava i egenskap av bataljonsläkare vid fältläkarkåren eller i dess reserv på till- fredsställande sätt fullgjort minst sextio dagars tjänstgöring såsom läkare vid armétrupp- förband eller ock att hava i egenskap av marinläkaraspirant eller marinläkare av 2 :a graden vid marinläkarkåren eller vid marinläkarkåren i flottans reserv på tillfredsställande sätt fullgjort minst sextio dagars tjänstgöring å flottans fartyg, å örlogsstation eller vid kust- artilleriet;

e) att, då fråga är om första anställning som läkare vid flygvapnet., vid ansökningstidens utgång icke hava fyllt 40 år; samt

f) att med avseende på kroppsbeskafl'enhet uppfylla de fordringar, som föreskrivas beträHande dem, som Söka fast anställning vid krigsmakten.

1. För vinnande av anställning såsom verkmästare eller hantverkare fordras:

a) att hava med godkända betyg genomgått sådan kurs i teknisk skola, som kan anses bibringa för beställningen erforderlig kunskap eller ock att visa sig hava på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper;

b) att därjämte under minst fem år hava tjänstgjort vid verkstad, varest inom facket förekommande materiel (Hygplan, fiygmotorer, vapen- eller signalmateriel) tillverkas eller repareras, och därvid hava förvävrat den fackkunskap och den yrkesskicklighet. som anses erforderliga för beställningen, eller ock att visa sig hava på annat sätt för- värvat motsvarande praktiska skicklighet; samt c) att hava visat sig lämplig som arbetsledare. 2. Utöver vad i mom. 1 angives, erfordras för vinnande av anställning som a) verkmästare vid flygflottilj:

att med goda vitsord hava under minst ett år tjänstgjort som arbetsledare vid i mom.

1 Se SFS 544/1938, 5 18.

1 l)) ovan nämnd verkstad och att dessutom hava under minst fyra år innehaft väl vits- ordad anställning som tyghantverkare: b) verkmästare vid central flygverkstad:

att med goda vitsord hava under minst fem år tjänstgjort som arbetsledare vid central flygverkstacl eller därmed jämförlig verkstad inom det fack, beställningen avser;

c) signalhantverkare: att äga kompetens för erhållande av kommerskollegii behörighetsbevis för elektriska installatörer (se Sid. 258). 3. För vinnande av anställning som förrådsvaklmästare fordras att innehava den fack-

kunskap, yrkesskicklighet och praktiska erfarenhet, som anses erforderlig för beställningen.

Försvarsstaben.

Befattning: Kompetens :

Chef för bildningsdetaljen Se anm. 1 Chef för socialdetaljen Se anm. 2 Maskinist Se anm. 3 Befattningar i lönegraderna 1—11:

kanslibiträde, förste expeditions- vakt, eldare, expeditionsvakt, kon- torsbiträde, telefonist Inga särskilda bestämmelser

Anm. ]. Enligt Kungl. Maj:ts proposition nr 210/1942, sid. 87: Förutom teoretisk utbildning långvarig och mångsidig erfarenhet inom folkbildningsområdet. Anm. 2. Enligt Kungl. Maj:ts proposition nr 210/1942, sid. 87—88: Yngre tjänsteman med so— cial utbildning och helst även med erfarnhet om den speciella militära personalvården. Anm. 3. Maskinistexamen av 2. klass eller därmed jämförhg examen. Kungl. Maj:ts reglemente den 23 dec. 1937 (Fastighetsförvaltningsreglementet).

Förvaltningsmyndigheter och institutioner.

Försvarets civilförvaltning.

Befattning : Kompetens : Generaldirektör Inga särskilda bestämmelser Krigsråd » » » Byrådirektör » » » Advokatfiskal Se anm. l Förste byråsekreterare Inga särskilda bestämmelser Revisionskommiss arie » » » Pensionskamrerare » » » Kamrerare » » » Förste revisor » » » Biträdande advokatfiskal Se anm. 1 Byråsekreterare Inga särskilda bestämmelser Revisor » » » Kassör » » » Befattningar i lönegraderna 1—11:

kansliskrivare, kontorist, kanslibi- träde, förste expeditionsvakt, ex- peditionsvakt och kontorsbiträde

Anm. ]. För dessa befattningar erfordras juris kandidatexamen ävensom praktisk juridisk erfarenhet.

Försvarets sjukvårdsförvaltning. Befattning: Kompetens :

Generalläkare Inga särskilda bestämmelser1 Byråöverläkare » » » Förste byråläkare » » » Andre byråläkare » » » Byrådirektör » » » Byråsekreterare » » » Revisor » » » Befattningar i lönegraderna l—ll:

kanslibiträde, expeditionsvakt, kon-

torsbiträde

1 Jämför bestämmelserna för Fältläkarkåren.

Kungl. Krigsmaterielverket.

Befattning: Generaldirektör Överdirektör Överingenjör Byråchef Förste byrådirektör Byrådirektör Förste byråingenjör Byråintendent Byråingenjör Förste byråsekreterare Kamrerare Förste byråassistent Byråsekreterare Byråassistent Assistent

Ingenjör

Förrådsförvaltare Förste amanuens Förste bokhållare Verkmästare Biträdande ingenjör

Amanuens Kontorsskrivare Registrator Ingenj örsbiträde

Verkstadsförman Förman Kansliskrivare Kanslibiträde Tekniskt biträde

Kontorsbiträde

1 Se SFS 339/1944, 5 41, mom. 1 och 4.

Kompetens :

Inga särskilda bestämmelser1 » » » » » » SFS 339/1944, (3 41, mom. 21 Inga särskilda bestämmelser1 » » i » SFS 339/1944, g 41, mom. 31 SFS 339/1944, 5 41, mom. 31 SFS 339/1944, 5 41, mom. 31 Inga särskilda bestämmelser1 » » » » » » » » » » » » Se kvalifikationskrav för vissa perso- nalgrupper III] Se kvalifikationskrav för vissa perso- nalgrupper II D1 Inga särskilda bestämmelser1 » » » » » » » » » Se kvalifikationskrav för vissa nalgrupper II C1 Inga särskilda bestämmelser1 » » » » » » Se kvalifikationskrav för vissa nalgrupper II Bl Inga särskilda bestämmelser1 » » » >> » » Se kvalifikationskrav för vissa perso- nalgrupper I G1 Se kvalifikationskrav för vissa perso- nalgrupper II Al Se kvalifikationskrav för viss perso- nalgrupper I B1

Skrivbiträde Se kvalifikationskrav för vissa perso- nalgrupper I A1

Övriga befattningar i lönegraderna l—-ll: förste kontorist, kontorist, förste expeditionsvakt, expeditions- vakt, portvakt, telefonvakt Inga särskilda bestämmelser1

SFS 339/1944. & 41 1. Till befottningshavare vid krigsnmterielvevket må, försåvitt icke Kungl. Maj:t för särskilt fall annorlunda medgiver, endast den antagas, som är svensk medborgare. 2. Cheferna för kontroll- och förrådsbyråerna. skola vara regementsofficerare ur armén. marinen eller flygvapnet. Chefen för kontrollbyrån skall dessutom hava erhållit högre teknisk utbildning. 3. Teknisk personal i 26 eller högre lönegrad skall hava avlagt examen vid teknisk högskola eller hava genomgått artilleri- och ingenjörshögskolans högre artillerikurs, teknisk kurs vid sjökrigshögskolan eller förvärvat däremot svarande teknisk utbildning. 4. Finner verket sökande till ledigbliven tjänstebefattning på grund av särskilda skäl böra ifrågakomma till befattningen, oaktat han icke uppfyller de för densamma föreskrivna kompetensvillkoren, äger verket utan hinder av berörda omständigheter föreslå sökanden till befattningen eller besluta, att han må förordnas å densamma. Dispens, som sålunda medgives sökande, gäller alla befattningar inom verket, för vilka äro fastställda enahanda kompetensvillkor som för den befattning, i fråga om vilken dispens medgivits.

Kvalifikationskrav för vissa personalgrupper. I. Skriv-, kontors- och kanslibiträden. A. Skrivbiträde (motsvarande Eo 2).

1. Realexamen, god kunnighet i maskinskrivning, några års kontorspraktik eller

2. Realexamen, någon handelsutbildning, kännedom om kontorsmaskiner samt några års kontorspraktik e 11 e r

3. Realexamen, kunnighet i maskinskrivning, någon vana vid allmänna kontors- göromål samt några års kontorspraktik. . Kontorsbiträde (motsvarande Eo 4).

1. Realexamen, god kunnighet i maskinskrivning, god förmåga att upptaga steno- gram, någon handelsutbildning samt minst 3 års kontorspraktik eller . Bealexamen, handelsskola, kunskaper i bokföring, vana vid kontorsmaskiner samt minst 3 års kontorspraktik eller

3. Realexamen, god kunnighet i maskinskrivning, vana vid allmänna kontorsgöro- mål, vana vid registrering samt minst 3 års kontorspraktik. . Kanslibiträde (motsvarande Eo 7). l. Realexamen, perfekt stenograf och maskinskriverska, någon handelsutbildning eller språkkunskaper, någon förmåga att leda ev. underställd personal, kännedom om statsförvaltningen samt minst 6 ä 7 års kontorspraktik eller . Realexamen, handelsskola, goda kunskaper i bokföring, god vana vid handhavan- det av kontorsmaskiner samt minst 6 år 7 års kontorspraktik eller . Realexamen, god kunnighet i maskinskrivning, god vana vid allmänna kontors- göromål, någon handelsutbildning, förmåga att självständigt omhänderha regist- rering samt utföra enklare utredningar, någon förmåga att leda ev. underställd personal samt minst () ä 7 års kontorspraktik.

1 Se SFS 339/1944, 5 41, mom. 1 och 4.

Såsom allmän anmärkning till vad ovan anförts gäller, att realexamen, normalskole— kompetens eller motsvarande kan ersättas med folkskola och några års praktik. För kansli- biträdesbefattning (motsvarande Eo 7) fordras dock i regel realexamen eller normal- skolekompetens. II. Teknisk personal.

A. Tekniskt biträde (motsvarande Eo 4- och Eo 7).

För tekniskt biträde i lönegrad Eo 4- erfordras någon erfarenhet av tekniskt arbete samt för tekniskt biträde i lönegraden Eo 7 ingående erfarenhet av tekniskt arbete. . Ingenjörsbiträde (motsvarande Eo 9, Ro 11 och Eo 12).

Teknisk utbildning samt praktisk erfarenhet inom det tekniska området, vilka krav ställas högre för de högre befattningarna. . Biträdande ingenjör (motsvarande Eo l4—Eo 17).

Ingenjörsutbildning samt praktisk erfarenhet inom det tekniska området. För de högre befattningarna kräves längre praktisk erfarenhet samt speciella insikter inom resp. befattnings arbetsområde. . Ingenjör (motsvarande Eo 18 och Eo 20).

Avgångsexamen från tekniskt gymnasium eller däremot svarande utbildning samt grundlig praktisk erfarenhet inom resp. befattnings arbetsområde. För tjänst i lönegraden Eo 20 kräves långvarigare praktisk erfarenhet.

. Assistentbefottningar. Assistenter (motsvarande Eo 18 och Eo 20). Avgångsexamen från handelsgymnasium eller däremot svarande merkantil utbildning samt praktisk erfarenhet varvid för befattning i lönegrad Eo 20 kräves längre tids er- farenhet. Den praktiska erfarenheten bör allt efter befattningens arbetsuppgifter—bok- föringstekniska, administrativa, inköps- eller förrådsmässiga —— avse dylika uppgifter. Övriga befattningar.

För övriga icke särskilt nämnda befattningar med arvoden motsvarande löneni löne- graderna Eo 2—Eo 20 gälla de kvalifikationskrav, som inom statsförvaltningen i allmän- het äro uppställda för befattningar med motsvarande eller likartade arbetsuppgifter.

Arméns fortifikationsförvaltning. Befattning : Kompetens :

Krigsråd Inga särskilda bestämmelser Värmeingenjör » » » Förste byråsekreterare » » » Byråsekreterare » » » Revisor » » » Förste amanuens » » » Amanuens » » » Maskinist

Övriga befattningar i lönegraderna

1—11: registrator, expeditionsvakt, kontorsbiträde, skrivbiträde Inga särskilda bestämmelser

Anm. 1. Enligt reglementet bör maskinist ha avlagt maskinistexamen av 2:a klass eller därmed jämförhg examen eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Kungl. Arméförvaltningen med underlydande anstalter.

Be attnin : Kom etens: 3 P

Vid ämbetsverket:

Överingenjör Inga särskilda bestämmelser Krigsråd » » » Förste byråsekreterare och föredra- gande Förste byråsekreterare Revisor Byråsekreterare Förste amanuens Befattningar i lönegraderna 1—11: kontorist, förste expeditionsvakt, kanslibiträde, expeditionsvakt, kon- torsbiträde, skrivbiträde

Vid tygavdelningen och därun- der lydande anstalter: Ingenjör Inga särskilda bestämmelser Ingenjör (konstruktör av 1 klass) » » Ingenjör (konstruktör av 2 klass) » » Ingenjör (konstruktör av 3 klass) » » Kontorsskrivare av 1 klass » » Laborant » » Ingenjör (ritare av 1 klass) » » Mästare » » Kontorsskrivare av 2 klass » » Arbetsförman av 1 klass » » Befattningar i lönegraderna 1—11:

ritare av 2 klass, förste kontorist, arbetsförman av 2 klass, kontorist, kanslibiträde, förste vaktmästare, kontorsbiträde, skrivbiträde

Vid under intendenturavdel- ningen hörande anstalter: Avdelningschef vid intendenturför- rådsslakteriavd. Inga särskilda bestämmelser K ontorsskrivare av 2 klass » » »

Maskinist Inga särskilda bestämmelser Arbetsförman av 1 klass » » » Befattningar i lönegraderna 1—11:

tvättföreståndare av 1 klass, kon- torist, tvättföreståndare av 2 klass,

förrådsvaktmästare, garageförman,

eldare av 1 klass, husmor av 2 klass, förrådsman, kontorshiträde, skriv- biträde

Kungl. Marinförvaltningen.

Befattning: Kompetens :

Souschef Inga särskilda bestämmelser Amiralitetsråd Se anm. 1 Kemist . Se anm. Kamrerare Se anm. Förste byråsekreterare Se anm. Revisor Se anm. Byråsekreterare Se anm. Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, expeditionsvakt, kanslibiträde,kontorsbiträde Se anm.

Anm. 1. Skall hava juridisk utbildning och förvärvat erfarenhet i statlig förvaltningsverksamhet. Anm. 2. Högskoleutbildad ingenjör med speciell inriktning på sprängämneskemi. Anm. 3. Utbildning och erfarenhet för ärenden av kameral natur såsom bokföring, avlönings- uträkning m. 111. Anm. 4. Juridisk utbildning fordras. Anm. 5. Realskoleexamen eller normalskolekompetens samt god kunnighet i maskinskrivning.

Kungl. Flygförvaltningen.

Befattning: Kompetens :

Souschef Inga särskilda bestämmelser Flygöverdirektör » » » Chef för materialavdelningens flyg-

' plansbyrå

Chef för materialavdelningens motor- byrå Chef för materialavdelningens norma- liebyrå

Chef för materialavdelningens utrust- ningsbyrå

Anskaffningschef

Verkstadsdirektör Förrådsdirektör

Krigsråd Förste byråsekreterare

Kamrerare Revisor

Domäntjänsteman

Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, kanslibiträde, förste expeditionsvakt, expeditionsvakt, kontorsbiträde

Inga särskilda bestämmelser

)) )) » » )) )) )) »

)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) » )) » )) ))

Kungl. Sj ökarteverket.

Befattning : Överdirektör Byrådirektör å sjökortsavd. Byrådirektör å sjömätningsavd. Byrådirektör å nautiska avd. Byrådirektör å jordmagnetiska avd. Statsgeodet Statshydrograf Ingenjör å tekniska avd. Militärhydrograf Statshydrograf å jordmagnetiska avd. Redaktör å nautiska avd. Assistent å nautiska avd. Kontrollstationsföreståndare

Kamrer

Kartograf

Förste gravör (gravör) Tryckeriförman Laborant

Materialförvaltare Uppbördsmaskim'st Instrumentuppbördsman Befattningar i lönegraderna 1—12:

Kompetens :

Inga särskilda bestämmelser SFS SFS SFS SFS SFS SFS SFS SFS SFS SFS SFS SFS

P- SFS SFS SFS

377/1946, 5 24, p. 1 377/1946, % 24,

377/1946, % 24, 377/1946, % 24, 377/1946, 5 24, 377/1946, 5 24, 380/1945, 5 24, 377/1946, 5 24, 377/1946, 5 24, 377/1946, & 24, 377/1946, 5 24, 300/1927, g 2, (s 12) 377/1946, & 24, p. 11 377/1946, 5 24, p. 13 377/1946, 5 24, p. 13

P. P.

2 3 4 6 7 5 8 1 9

.9 S 380/1945, 524

maassa???

Inga särskilda bestämmelser

)) » ))

))

)) )) )) » )) )) )) ))

ritare, koppartryckare, laboratorie- biträde, kontorist, ritbiträde, kansli- biträde, expeditionsvakt, kontorsbi- träde, instrumentmakare, tekniskt biträde, arkivförvaltare Inga särskilda bestämmelser

SFS 300/1927.

2 För att kunna antagas till kontrollstationsföreståndare fordras:

a) att äga kunskaper, motsvarande minst vad som i navigationslärarexamen fordras för betyget Godkänd i ämnena matematik., fysik och deviationslära, eller därest sökandens anställaude med hänsyn till hans kvalifikationer i övrigt finnes särskilt önskvärt, i två av dessa ämnen, samt I)) att äga fullständig och säker kännedom om gällande författningar och reglementariska föreskrifter beträffande ljussignaler, fartygslanternor, fartygskompasser och andra nau- tiska instrument. Chefen för sjökarteverket äger, där skäl därtill äro, anställa förhör med sökande för ut- rönande av dennes kompetens för befattningen i de i punkt b) angivna avseenden.

SFS 380/1945, SFS 377/1946. 5 24 För anstälhiing som byrådirektör å sjökortsavdelningen erfordras dels teoretisk kompetens,

ej understigande vad som nedan angives såsom kompetensvillkor för befattning som statsgeodet eller statshydrograf å sjökortsavdelningen och styrkt genom vederbörliga examina eller på annat fullt tillfredsställande sätt, dels ock att genom tjänstgöring vid Sjökarteverket eller annorledes hava ådagalagt goda insikter inom till befattningen hörande arbetsområden.

Byrådirektör & sjömätningsavdelningen skall vara regementsofficer vid flottan samt under tjänstgöring vid Sjökarteverket hava ådagalagt goda insikter inom till befattningen hörande arbetsområden.

För anställning som byrådirektör å nautiska avdelningen erfordras dels att antingen genom betyg över avlagd filosofie licentiatexamen eller på annat minst lika betryggande sätt hava styrkt sig äga erforderliga kunskaper i ämnet fysik eller ock att hava avlagt navigationslärarexamen och hava styrkt sig äga kunskaper i fysik motsvarande betyget Med beröm godkänd i filosofie kandidatexamen dels ock att genom tjänstgöring vid Sjökarteverket eller annorledes hava ådagalagt goda insikter inom till befattningen hörande arbetsområden.

För anställning som byrådirektör & jordmagnetiska avdelningen erfordras dels att genom betyg över avlagd filosofie licentiatexamen eller på annat minst lika betryggande sätt hava styrkt sig äga erforderliga kunskaper i ämnet fysik, dels ock att genom tjänstgöring vid Sjökarteverket eller annorledes hava ådagalagt goda insikter inom till befattningen hörande arbetsområden.

För anställning som ingenjör vid tekniska avdelningen erfordras dels att genom avgång- betyg från tekniskt gymnasium eller på annat betryggande sätt hava styrkt sig äga erfor- derliga kunskaperi ämnena skeppsbyggeri, maskinteknik, mekanisk teknologi och elektro- teknik, dels ock att genom väl vitsordad tjänstgöring vid skeppsvarv eller verkstad hava förvärvat goda insikter i skötseln av fartyg och båtar, fartygsmaskiner och båtmo- torer samt få fartyg förekommande elektriska installationer. Undantag från dessa fordrin- gar kan medgivas den som annorledes förvärvat sådana kunskaper och skicklighet, att han är lämplig för befattningen.

För anställning som statsgeodet erfordras dels att hava avlagt antingen filosofisk ämbets-

examen eller filosofie kandidatexamen, vardera med minst betyget Med beröm godkänd i ettdera av ämnena astronomi eller matematik samt omfattande jämväl ämnet fysik, dels ock att genom tjänstgöring vid Sjökarteverket eller annorledes hava ådagalagt tillfredsställande insikt i utförandet av till befattningen hörande arbeten.

För anställning som statshydrograf å sjökortsavdelningen erfordras att hava avlagt antingen lantmäteriexamen eller filosofisk ämbetsexamen eller filosofie kandidat— examen, i senare fallen med betyg i samma ämnen som erfordras för befattningen som statsgeodet, dock med rätt att utbyta betyg i fysik eller överbetyg i astronomi eller mate- matik mot betyg i något geofysiskt ämne. Vidare erfordras att genom tjänstgöring vid Sjökarteverket eller annorledes hava ådagalagt lämplighet för till befattningen hörande arbeten.

För anställning som militärhydrograf erfordras dels att hava avlagt sjöofficersexamen eller examen såsom officer i flottans reserv, dels att hava deltagit i och äga god erfarenhet beträffande kartverkets sjömätningsarbeten, dels ock att genom tjänstgöring vid sjö- karteverket eller annorledes hava ådagalagt tillfredsställande insikt i utförandet "av till befattningen hörande arbeten.

För anställning som redaktör eller assistent å nautiska avdelningen erfordras dels att hava avlagt sjöofficers- eller sjökaptensexamen, dels ock att genom tjänstgöring vid Sjökarteverket eller annorledes hava ådagalagt lämplighet för till vederbörlig befattning hörande arbeten.

För anställning som statshydrograf å jordmagnetiska avdelningen erfordras dels att hava avlagt antingen Hlosofisk ämbetsexamen eller filosofie kandidatexamen med minst betyget Med beröm godkänd i vartdera av ämnena fysik och matematik eller på annat minst lika betryggande sätt hava styrkt sig äga motsvarande kunskaper i båda dessa ämnen, dels ock att genom tjänstgöring vid Sjökarteverket eller annorledes hava ådagalagt tillfredsställande kännedom om jordmagnetiska instrument och arbetsmetoder samt lämplighet för till befattningen hörande arbeten.

För anställning som kamrerare erfordras styrkt förmåga att självständigt föra räken- skaper samt att vid provtjänstgöring hava visat sig lämplig att handhava med befatt- ningen förenade göromål.

Angående fordringar för anställning som föreståndare för kontrollstation är särskilt stadgat. (Se ovan.)

Kartograf eller gravör skall för att vinna ordinarie anställning hava fyllt 21 år samt fullgjort provtjänstgöring vid kartverket; dock må kartverkschefen kunna medgiva undantag från provtjänstgöring, då sökandes lämplighet för befattningen annorledes styrkes.

Kungl. Krigsarkivet. Befattning: Kompetens :

Krigsarkivarie SFS 921/1943, g 21 Förste arkivarie SFS 921/1943, & 21 Amanuens SFS 921/1943, 5 21 Befattningar i lönegraderna 1—11:

Expeditionsvakt, kontorsbiträde Inga särskilda bestämmelser

srs 921/1943.

5 21 För anställning ikrigsarkivet såsom krigsarkivarie eller amanuens erfordras att hava avlagt

dels filosofisk ämbetsexamen, filosoiie kandidatexamen eller statsvetenskaplig-iilosofisk examen, vari ingå ämnet historia samt minst två av ämnena statskunskap, latin, nordiska, tyska, engelska, romanska, slaviska och finsk-ugriska språk, geografi, litteraturhistoria, nationalekonomi eller ekonomisk historia, dels () ck filosofie licentiatexamen, vari ingår historia eller statskunskap. Sistnämnda examen må jämväl vara avlagd i geografi. För antagande till amanuens fordras därjämte provtjänstgöring; dock äger krigsarkivarien att i särskilda fall medgiva befrielse därifrån.

Armémuseum. Befattning : Kompetens :

Styresman Inga särskilda bestämmelser Museiintendent » » » Rustmästare Se anm. 1

Textilbiträde Se anm. 2

Vaktmästare Se anm. 3

Anm. 1. Kunnighet i vapenkonservering. Anm. 2. Kunnighet i textilkonservering. Anm. 3. Kunnighet i vapenvård eller snickeri.

Försvarets forskningsanstalt.

Befattning : Kompetens : Överdirektör Inga särskilda bestämmelser Avdelningschef » » » Laborator » » » Verkstadschef » » » K amrerare » » » Byråingenjör » » » Forskningsassistent » » » Befattningar i lönegraderna l—ll: kontorist, institutionsvaktmästare, kanslibiträde, expeditionsvakt

Försvarets socialbyrå.

Befattning : Kompetens :

Chef Inga särskilda bestämmelser Förste byråsekreterare » » » Byråsekreterare » » »

Befattning: Kompetens : Rektor SFS 497/1944, 5 6 Lektor SFS 497/1944, 5 6 Adjunkt SFS 497/1944, 5, 6

SFS 497/194-4.

% 6 1. Vid tillsättande av befattning såsom rektor eller lärare skola läroverkets säregna för- hållanden beaktas och hänsyn tagas till sökandes förmåga att fylla därav föranledda krav. 2. Såsom grunder för tillsättande av lärartjänst skola i följande ordning gälla

skicklighet och nit i ungdomens undervisning och handledning; lärdomsförtjänster, ådagalagda genom vitsord över avlagda examina och prov samt ge- nom utgivna skrifter, särskilti de ämnen som höra till den ifrågavarande tjänsten, ävensom förtjänstfullt skriftställarskap i övrigt av vetenskaplig eller praktisk-pedagogisk art;

längden av föregående väl vitsordad lärartjänstgöring som enligt läroverksstadgan med- för behörighet till lektors- eller adjunktstjänst samt sådan tjänstgöring vid försvarets läroverk eller försvarets manskapsskolor; skälig hänsyn må ock tagas till väl vitsordad lärartjänstgöring vid annan under skolöverstyrelsens inseende stående anstalt.

En mindre underlägsenhet enligt en föregående tillsättningsgrund kan uppvägas av ett större företräde enligt en senare.

Garnisonssjukhusen.

Befattning : Kompetens :

Regementslåkare Se fältläkarkåren

Bataljonsläkare » » Extra bataljonsläkare » »

Sjuksköterska TL A 73/45: Bestämmelser ang. sjuk- sköterskors anställning och tjänst- göring m. 111. vid försvarsväsendets förband och skolor, Az2 Maskinist Fastighetsförvaltningsreglementet 23/12 1937, 5 M:?» b och sista st.

Eldare av 1 klass F astighetsförvaltningsreglementet, & 14z3 e

Övriga befattningar i lönegraderna 1—11 : husmoder, köksförestånderska av 1 klass, trädgårdsmästare, sjuk- gymnast, automobilförare, eldare av 2 klass, maskintvättare, portvakt,

snickare, biträdande köksförestån- derska, hushållerska, kontorsbiträde, tvättförestånderska, skrivbiträde, kokerska, första biträde, baderska, fotografibiträde samt övriga biträden Inga särskilda bestämmelser

TL A 73/45. A: 2 För att vinna anställning såsom sjuksköterska fordras att hava genomgått av staten god- känd sjuksköterskeskola samt att genom läkarintyg enligt fastställt formulär hava styrkt sig icke lida av sjukdom eller lyte, som kan utgöra hinder för tjänsteutövningcn.

Fastighetsförvaltningsreglementet, 23/12 1937.

g 14 ——————————————————————————————— 3. b) maskinist: maskinistexamen av 2zdra klass eller därmed jämföng examen; e) eldare av första klassen: väl vitsordad praktisk verksamhet vid mekanisk verkstad eller på liknande sätt förvärvad kompetens. Istället för ovan under b) nämnd examen, må dock såsom nödig kompetens gälla på annat sätt förvärvad kunskap och erfarenhet.

Militärapoteket.

Befattning : Kompetens :

Apoteksföreståndarc TL A nr 56/1940, 5 7 Biträdande apoteksföreståndare TL A nr 56/1940, % 7 Apotekare TL A nr 56/194—0, & 7 Tekniskt biträde Se anm. 1 Apoteksbiträde Se anm. 2

TL A nr 56/1940.

5 7 För behörighet såsom apateksföreståndare, biträdande apoteksföreståndare och apotekare erfordras att hava avlagt apotekarexamen samt såsom vapenför fullgjort värnplikts- tjänstgöring. . 1. Av tekniskt biträde vid militärapoteket fordras goda kunskaper i samtliga tekniska göromål, som förekomma å apotekslaboratorier. . 2. Av apoteksbiträde vid militärapoteket fordras färdighet i maskinskrivning, goda kun- skaper i alla tekniska arbetsuppgifter, som tillkomma motsvarande personal på enskilt apotek samt kunnighet i taxering av recept.

Försvarets tandvård.

Befattning : Kompetens : Tandvårdsinspektör TL A nr 55/1945, C 1 Militärbefälstandläkare TL A nr 55/1945, C 1 Poliklinikföreståndare TL A nr 55/1945, C 1 Befattningar i lönegraderna 1—11: Tandsköterska TL A nr 55/1945, C 2 Tandtekniker TL A nr 55/1945, C 2 Tandläkarbiträde Inga särskilda bestämmelser

TL A nr 55/1945. C. 1. Såsom kompetensvillkor för tandläkurbefattning vid försvaret gäller:

att vara legitimerad tandläkare, att genom läkarintyg enligt fastställt formulär hava styrkt sig äga god hälsa och icke lida av lyte, som kan utgöra hinder för tjänsteutövm'ngen,

att hava med godkända vitsord fullgjort för värnpliktig tandläkare eller läkare i fredstid föreskriven fackutbildning och minst hälften av facktjänstgöringen (dispens härifrån kan dock under vissa förutsättningar medgivas av försvarets sjukvårdsförvaltning) samt

att i regel vid ansökningstidens utgång icke hava uppnått 40 års ålder.

2. För vinnande av anställning som tandsköterska vid försvaret fordras att hava genom— gått tandläkarinstitutets eller Eastmaninstitutets tandsköterskeskola eller erhållit annan motsvarande utbildning. För vinnande av anställning som tandtekniker vid försvaret fordras att hava genomgått tandläkarinstitutets statliga tandteknikerskola eller erhållit annan motsvarande utbild- ning jämte tillräcklig och väl vitsordad tjänstgöring inom yrket. Tandsköterska och tandtekniker skola dessutom förete intyg om hälsotillstånd i över- ensstämmelse med vad under 1. stadgats.

Försvarets fabriksverk.

Befattning : Kompetens : Försvarets fabriksstyrelse:

Generaldirektör Inga särskilda bestämmelser Överingenjör, chef för försvarets fab- riksstyrelses fabriksbyrå » » Byråchef SFS 341/1944, 5 38 Byrådirektör SFS 341/1944, % 38 Förste byråingenjör SFS 341/1944, % 38 Kamrerare Inga särskilda bestämmelser Byråingenjör SFS 341/194-4, & 38 Förste byråsekreterare Inga särskilda bestämmelser

Ingenjör » » » Byråassistent » » »

Vid fabriksstyrelsen underställ- da fabriker och anstalter:

Överingenjör, fabrikschef Inga särskilda bestämmelser Fabriksingenjör SFS 34-1/1944, g 38 Avdelningsingenjör SFS 341/1944, 5 38 Ingenjör Inga särskilda bestämmelser

Kamrerare » » » Förste tillskärare » » » Biträdande ingenjör » » » Förste amanuens » » » Förste bokhållare » » » Inköpsassistent » » » Verkmästare » » » Bokhållare » » » Amanuens » » » Kontorsskrivare av 1. klass » » » Tvättmästare » >> » Verkstadsförman » » » Ingenjörsbiträde » » » Mästare » » » Kontorsskrivare av 2. klass » » » Förman » » » Förste montör » » » Kassör » » » Befattningar i lönegraderna 1—11:

kansliskrivare, förste kontorist, tek- niskt biträde, tvättförestånderska, kontorist, förste expeditionsvakt, kanslibiträde, sjuksköterska, bitr. tvättförestånderska, vaktman, expe- ditionsvakt, kontorsbiträde, skriv- biträde

SFS 341/1944.

5 38 1. Till befattningshavare vid fabriksverket må, försåvitt icke Kungl. Maj:t för särskilt fall annorlunda medgiver, endast den antagas, som är svensk medborgare. 2. Extra ordinarie teknisk personal i 26 eller högre lönegrad skall hava avlagt examen vid teknisk högskola eller hava genomgått artilleri- och ingenjörshögskolans högre artilleri- kurs eller teknisk kurs vid sjökrigshögskolan eller förvärvat däremot svarande teknisk utbildning. .3. Finner styrelsen sökande till ledigbliven tjänstebefattning på grund av särskilda skäl böra ifrågakomma till befattningen oaktat han icke uppfyller de för densamma föreskrivna kompetensvillkoren, äger styrelsen besluta, att sökanden utan hinder av berörda omstän-

digheter må förordnas till befattningen. Dispens, som sålunda medgives sökande, gäller alla befattningar inom verket, för vilka äro fastställda enahanda kompetensvillkor som för den befattning, i fråga om vilken dispens medgivits.

Tillhörande S OCIALDEPARTEMENTET.

Kungl. Socialstyrelsen.

Befattning:

Generaldirektör Byråchef å lagbyrån Byråchef å utlänningsbyrån

Byråchef

Byråchef, tillika statens inspektör för fattigvård och barnavård Byråchef, tillika statens inspektör för skolor tillhörande barna- och ung— domvården

Byrådirektör

Förste byråsekreterare Förste byråsekreterare tillika assistent hos statens inspektör för fattigvård och barnavård Förste byråsekreterare å lagbyrån Förste byråsekreterare å utlännings- byrån

Förste aktuarie Aktuarie

Byråinspektör Byråsekreterare Hemhjälpskonsulent

Statens fattigvårds- och barnavårds- konsulent

Konsulent som skall biträda vid hand- havande av eftervården för elever vid skolor tillhörande barna- och domsvården

Amanuens

Registrator Befattningar i lönegraderna 1—11:

Kompetens :

Inga särskilda bestämmelser SFS 556/1944, 5 29, p. 1 SFS 556/194—4, g 29, p. 1 SFS 521/1939, % 29, p. 3

SFS 521/1939, 5 29, p.

SFS 521/1939, 5 29, Se anm. 1 SFS 521/1939, 5 29,

SFS 521/1939, 9; 29, p. SFS 556/1944, 5 29, p.

SFS 556/1944, % 29, p. 1 SFS 1031/1937, 5 29, p. 2 SFS 1031/1937, % 29, p. 2 SFS 521/1939, g 29, p. SFS 521/1939, 5 29, p. SFS 521/1939, 5 29, p.

Inga särskilda bestämmelser

» » Se anm. 2 Inga särskilda bestämmelser

kansliskrivare, kontorist, förste ex- peditionsvakt, kanslibiträde, expe- ditionsvakt, kontorsbiträde, skriv- biträde Inga särskilda bestämmelser

SFS 1031/1937, SFS 521/1939, SFS 556/1944. 5 29 Byråchefen och en förste byråsekreterare å lagbyrån samt byråchefen eller en förste byrå- sekreterare å utlänningsbyrån skola hava fullgjort vad författningarna föreskriva ifråga om dem, som må nyttjas i domarämbete.

För erhållande av befattning såsom aktuarie eller tjänsteman i högre grad & statistiska byrån eller utredningsbyrån erfordras att hava avlagt examen inför filosofisk fakultet, företrädesvis i ett eller flera av ämnena statistik, nationalekonomi, statskunskap, geografi, matematik och något av de levande språken eller äga motsvarande teoretisk utbildning; dock må undantag från vad sålunda stadgats göras beträffande person, som ådagalagt framstående skicklighet i utförande av statistiskt arbete eller eljest visat sig särskilt lämpad för befattningen.

För vinnande av anställning i övriga fall såsom tjänsteman i lönegraden A 21 eller högre lönegrad hos styrelsen erfordras i regel att hava avlagt examen inför filosofisk eller juridisk fakultet.

. 1. Föreskrifterna i SFS 521/1939, å29, sista p. torde vara tillämpliga även beträffande byrådirektör. . 2. För amanuenser finnas visserligen inga särskilda kompetenskrav fastställda, men då de högre tjänstemännen rekryteras bland dessa, fordras i regel akademisk examen eller examen vid socialpolitiskt institut för vinnande av anställning som amanuens.

Arbetsrådet.

Befattning : Kompetens :

Byråchef Inga särskilda bestämmelser Förste byråsekreterare » » » Byråsekreterare » » » Amanuens » » » Befattningar i lönegraderna 1—11:

kansliskrivare, kanslibiträde

Befattning : Generaldirektör Byråchef

Byrådirektör

Förste byråsekreterare Förste byråingenjör

Förste aktuarie Kamrerare

Byråeekreterare

Aktuarie

Byråingenjör

Amanuens Förste kontorsskrivare Kontorsskrivare Kassör Materialförvaltare Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, kontorist, värmeled- ningsskötare, förste expeditionsvakt, kanslibiträde, expeditionsvakt, kon- torsbiträde

SFS 1033/ 1937, SFS 391/1945. 5 29 Två av byråcheferna ävensom två förste byråsekreterare, därav ombudsmannen, skola hava

fullgjort vad författningarna föreskriva i fråga om dem, som i domarämbeten må nyttjas.

Vidare skola en av byråcheferna och en förste aktuarie uppfylla de villkor, som gälla för behörighet att vara aktuarie vid livförsäkringsbolag (SFS Slö/1934 se sid. 270).

Riksförsäkringsanstalten.

Kompetens :

Inga särskilda bestämmelser SFS 1033/1937, 5 29, p. 2 SFS 391/1945, % 29, p. 1 Inga särskilda bestämmelser SFS 391/1945, % 29, p. 1 Inga särskilda bestämmelser SFS 391/1945, 5 29, p. 2 Inga särskilda bestämmelser

)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))

Kungl. Försäkringsrådet.

Befattning:

Ordförande och chef

Försäkringsråd

Assessor

Förste byråsekreterare

Byråsekreterare

Befattningar i lönegraderna 1———11: kansliskrivare, expeditionsvakt, kontorsbiträde

Kompetens :

Inga särskilda bestämmelser Se anm. 1

» » 1 » » 1 » » 1

Inga särskilda bestämmelser

Anm. l. Formellt finnes ingen kompetens föreskriven såsom obligatorisk för ifrågavarande per- sonal, men bestämmelsen i 5 I, sista p., lagen den 29/6 1917 om försäkringsrådet (SFS 466/1917) medför att fordran på juriskandidatexamen alltid uppställes. I praktiken krävcs även tingsmeritering. Fiskalskompetens är önskvärd. (SFS 466/1917, 5 1, p 3. Övriga ledamöter, av vilka en skall vara rådets chef, utnämnas omedelbart av Konungen. Minst två av dem skola vara lagkunniga män, vilka fullgjort vad författningarna föreskriva dem, som må nyttjas uti domarämbeten. ( —————— ). Yrkesinspektionen.

Befattning : Kompetens : Yrkesinspektör SFS 697/1938, 5 31, p. 11L Yrkesinspektris SFS 697/1938, 5 31, p. 21 Förste distriktsingenjör SFS 697/1938, 5 31, p. 31 Distriktsingenjör SFS 697/1938, & 31, p. 31 Distriktsinspektris SFS 697/1938, 5 31, p. 41 Yrkesinspektrisassistent SFS 697/1938, 5 31, p. 41 Yrkesunderinspektör SFS 697/1938, 5 31, p. 51 Specialinspektörer:

Skogs- och flottledsinspektör SFS 271/1937, 5 10, p. 21 Skogs- och flottledsinspektörsassistent SFS 271/1937, % 10, p. 31 Skogsunderinspektör SFS 271/1937, 5 10, p. 41 Biträdande skogsunderinspektör SFS 271/1937, % 10, p. 51 Befattningar i lönegraderna 1—11:

kanslibiträde, kontorsbiträde Inga särskilda bestämmelser

SFS 271/1937.

5 10 —————————————————————————————— Till skogs- och flottledsinspektör må ej föreslås annan sökande än den, som äger högre skogsteknisk utbildning samt under en sammanlagd tid av minst sex år dels utövat sådan verksamhet, att han förvärvat praktisk erfarenhet i skogsavverknings-, skogsvårds-, kolnings- samt Hottningsförhållanden, dels ock tjänstgjort såsom assistent hos skogs- och Hottledsinspektören.

Till assistent må ej, där ej särskilda omständigheter annat föranleda, antagas annan sökande än den, som äger högre skogsteknisk utbildning samt under minst tre år utövat sådan praktisk verksamhet, som omförmäles i andra stycket.

Till skogsunderinspektör må ej, där ej särskilda omständigheter annat föranleda, an-

Ä tagas annan sökande än den, som erhållit s. k. skogsmästareutbildning eller annan där- emot i huvudsak svarande utbildning samt genom praktisk verksamhet förvärvat er- farenhet i de slag av arbeten, som i andra stycket avses. ! Biträdande skogsunderinspektärer skola., efter samråd med domänstyrelsen, utväljas

bland hos domänverket tjänstgörande icke-ordinarie kronojägare.

1 Se även SFS 697/1938, 5 32.

531

532

srs 697/1938.

Till yrkesinspektörsbefattning må ej föreslås annan sökande än den, som genomgått tek- nisk högskola eller förvärvat däremot svarande utbildning samt styrker sig äga beprövad erfarenhet inom sådan verksamhet, som kan anses ägnad att utgöra lämplig förberedelse för befattningen i fråga.

Till yrkesinspeerisbefattning må ej föreslås annan sökande än den, som avlagt examen inom lämpligt ämnesområde vid universitet eller högskola eller förvärvat däremot i huvudsak svarande utbildning samt idkat sådana studier och utövat sådan verksamhet. som kunna anses ägnade att giva goda såväl teoretiska som praktiska insikter rörande industriell och allmän hygien, arbetsförhållanden inom industrien samt lagstiftning. välfärdsinrättningar och andra företeelser på det sociala arbetsområdet.

Förste distriktsingenjörs- eller distriktsingenjörsbefattning må ej, där ej särskilda omstän- digheter till annat föranleda, besättas med annan sökande än den, som genomgått tek- nisk högskola eller förvärvat däremot svarande utbildning samt styrker sig äga praktisk erfarenhet inom sådan verksamhet, som kan anses ägnad att utgöra lämplig förbere- delse för befattningen i fråga.

Distriktsinspektris- eller yrkesinspektrisassistentbefattning må ej besättas med annan sökande än den, som fyller de i andra stycket för förslag till yrkesinspektrisbefattning angivna förutsättningarna.

Yrkesunderinspektörsbefattning må ej besättas med annan sökande än den, som har teoretisk utbildning i maskin- och elektricitetslära, motsvarande fordringarna för över- maskinistexamen, samt grundliga praktiska insikter i den allmänna maskintekniken. Vid avgivande av förord och tillsättande av befattning bör tillses, att den, som förordas eller tillsättes, är i besittning av det hälsotillstånd samt de kroppskrafter och personliga förutsättningar i övrigt, som erfordras för ett framgångsrikt utövande av befattningen i fråga.

Kungl. Pensionsstyrelsen.

Befattning: Kompetens:

Generaldirektör Inga särskilda bestämmelser Byråchef SFS 1034/1937, %, 27, p. 1 o. 2 Byrådirektör SFS 1034/1937, % 27, p. 1 o. 2 Förste byråsekreterare SFS 1034/1937, % 27, p. 1 o. 2 Förste aktuarie SFS 1034/1937, & 27, p. 1 o. 2 Kamrerare Inga särskilda bestämmelser Aktuarie » » » Bokhållare » » » Amanuens » » » Kassör » » » Befattningar i lönegraderna 1———11 :

kansliskrivare, materialförvaltare,

kontorist, värmeledningsskötare, förste expeditionsvakt, kanslibiträde, expeditionsvakt, kontorsbiträde, skrivbiträde » » »

SFS 1034/1937. 5 27 En byråchef och tre förste aktuarier skola uppfylla de villkor, som gälla för behörighet att vara aktuarie vid livförsäkringsbolag. (Se SFS Slö/1934 sid. 270). Av övriga byråchefer skola två hava fullgjort vad författningarna föreskriva i fråga om dem, som i domarämbeten må nyttjas. Vad sålunda stadgats skall ock gälla beträffande två byrådirektörer och tre sekreterare.

Statens tvångsarbetsanstalter och i samband med dem anordnade

alkoholistanstalter. Befattning : Kompetens :

Direktör SFS 321/1925, 5 13, p. 21 Assistent vid tvångsarbetsanstalt för

män SFS 321/1925, 5 13, p. 21 Assistent vid tvångsarbetsanstalt för

kvinnor SFS 321/1925, & 13, p. 61, 4 och 51 Assistent och redogörare SFS 321/1925, å 13, p. 51 Lantbruksinspektor (jordbruksassistent) SFS 321/1925, 5 13, p. 31 Trädgårdsmästare Inga särskilda bestämmelser Uppsyningsman SFS 321/1925, 5 13, p. 61 Förste förman SFS 321/1925, & 13, p. 61 Förman SFS 321/1925, & 13, p. 61 Första vaktfru SFS 321/1925, 5 13, p. 61 Vaktfru SFS 321/1925, 5 13, p. 61 Maskinist Inga särskilda bestämmelser Yrkesmästare av 2:a klass » » »

SFS 321/1925. 5 13 För anställning vid tvångsarbetsanstalt gälla, där ej den anställande myndigheten för visst fall på grund av särskilda omständigheter medgiver undantag, följande fordringar: för direktör, assistent vid tvångsarbetsanstalt för män med undantag av jordbruks- assistent — att hava avlagt studentexamen, avgångsexamen från tekniskt läroverk eller annan jämförlig examen;

för jordbruksassistent att vara teoretiskt och praktiskt utbildad jordbrukare; samt för assistent vid tvångsarbetsanstaltför kvinnor antingen att hava avlagt avgångsexamen från högre lärarinneseminariet eller folkskollärarinneseminarium eller motsvarande exa- men eller 0 ck att ej blott hava avlagt studentexamen eller erhållit avgångsbetyg från åttonde klassen i högre läroverk för flickor eller besitta däremot svarande kunskapsmått utan även äga erfarenhet från väl vitsordad pedagogisk verksamhet.

För kamrerare och assistent vid tvångsarbetsanstalt för kvinnor med uppgift att tjänst- göra såsom redogörare fordras, utöver vad i näst föregående stycke angivits, att besitta goda kunskaper i bokföring; och bör, innan dylika befattningar tillsättas, anstaltssty- relsen inhämta utlåtande från riksräkenskapsverket angående de sökandes kompetens.

1 Se ävenå 13, p. 1.

Vid tvångsarbetsanstalt för kvinnor anställd assistent, vilken ej tjänstgör såsom redo- görare, bör äga praktisk erfarenhet från social hjälpverksamhet eller annat liknande arbete. Till uppsyningsmän, förste förmän, första vaktfruar, förmän och vaktfruar må endast antagas personer, som äga förutsättningar att fostra och leda tvångsarbetarna samt att undervisa dem i förekommande yrkesarbeten.

Statens alkoholistanstalt å Venngarn.

Befattning : Kompetens : Direktör SFS 318/1932, % 13, p. 21 Assistent SFS 318/1932, 5 13, p. 21 Räkenskapsförare och redogörare SFS 318/1932, % 13, p. 31 Lantbruksinspektor SFS 318/1932, % 13, p. 4-1 Husfader SFS 318/1932, 5 13, p. 51 Uppsyningsman SFS 318/1932, 5 13, p. 51 Maskinist SFS 318/1932, 5 13, p. 51 Förste förman SFS 318/1932, & 13, p. 51 Förman SFS 318/1932, % 13, p. 51

Övriga befattningar ilönegraderna 1—11 : trädgårdsmästare, köksföreståndare Inga särskilda bestämmelser

SFS 318/1932. 5 13 För anställning vid anstalten gälla, där ej den anställande myndigheten för visst fall på grund av särskilda omständigheter medgiver undantag, följande fordringar: för direktör och assistent att hava avlagt studentexamen ävensom att äga god insikt och erfarenhet rörande anstaltsvård, social hjälpverksamhet eller annat liknande arbete; för räkenskapsförare och redogörare att hava avlagt avgångsexamen från statsunder- stödd handelsskola eller från tekniskt läroverk eller annan jämförlig examen samt att härutöver besitta goda kunskaper i bokföring; samt för lanbruksinspektor att vara teoretiskt och praktiskt utbildad jordbrukare. Till husfader, uppsyningsman, maskinist, första förmän och förmän må endast antagas personer, som äga förutsättningar att fostra och leda de intagna samt undervisa dem i förekommande yrkesarbeten.

Statens skolor tillhörande harna- och ungdomsvården.

(Statens skyddshem).

Befattning: Kompetens : Chef och läkare Se Behörighetsvillkor för tjänster vid Avdelningsföreståndare och redogörare statens skyddshem, fastställda av Avdelningsföreståndare och lärare Socialstyrelsen den 2 mars 194-5.

1 Se även 5 13 p. 1.

Rektor Assistent Folkskollärare Folkskollärarinna Avdelningsföreståndarinna Lärarinna i hushållsgöromål Lärarinna i kvinnlig slöjd Lärare i yrkesämne Tillsyningsman Biträdande lärarinna Biträdande lärarinna och husmoder Arbetsledare Arbetsledare och vårdare Trädgårdsmästare Rättare Avdelningssköterska Vårdare Husmoder och biträdande lärarinna Husmoder Skötare

Ladugårdsförman Tvättförestånderska

statens skyddshem, fastställda av Socialstyrelsen den 2 mars 194-5.

Behörighetsvillkor för tjänster vid statens skyddshem: Allmänna villkor för behörighet, gällande alla befattningshavare, sär- skilt befattningshavare i ledande ställning.

1. att vara fri från sjukdom och lyte, som gör den sökande olämplig

för yrket;

2. att vara känd för hedrande vandel samt äga den stadga i karak- tären och den sinnets jämvikt, som är nödvändig för en god fostrare;

3. att ha god förmåga att upprätthålla ordning.

Speciella villkor, som krävas för fastare anställning å respektive be-

fattning.

Manliga:

Rektor vid skolhem samt a) att ha avlagt folkskollärarexamen eller äga därmed jämförlig skol- och yrkeshem

pedagogisk utbildning;

b) att genom tjänstgöring vid skyddshem eller jämförlig institu- tion ha ådagalagt framstående egenskaper såsom fostrare för barn och ungdom med karaktärsrubbningar;

c) att ha visat goda egenskaper som anstaltsledare; d) att ha goda insikter i bokföring och erfarenhet av den statliga

förvaltningen.

Rektor vid yrkeshem samt yrkes- och ung- domshem

Avdelningsföreståndare, tillika redogörare (Lövstahemmet)

Avdelningsföreståndare tillika lärare

Assistent (utan under- visning i folkskolan)

Folkskollärare, assistent (med undervisning i folk- skola)

Lärrre i yrkesämne

a) att ha avlagt student- eller folkskollärarexamen eller äga mot- svarande allmänbildning;

b) att ha god utbildning i psykologi och pedagogik exempelvis för- värvad genom deltagande i inom skyddshemsorganisationen an- ordnad fortbildningskurs;

e) att genom tjänstgöring vid skyddshem eller jämförhg institu- tion ha ådagalagt framstående egenskaper såsom fostrare för ung- dom med karaktärsrubbningar; (1) att ha visat goda egenskaper som anstaltsledare;

e) att ha goda insikter i bokföring och erfarenhet av den statliga förvaltningen.

a) att ha avlagt student- eller folkskollärarexamen eller äga mot— svarande allmänbildning;

b) att ha god utbildning i psykologi och pedagogik exempelvis för- värvad genom deltagandc i inom skyddshemsorganisationen an- ordnad fortbildningskurs;

c) att ha goda insikter i bokföring och erfarenhet av den statliga förvaltningen;

d) att ha erfarenhet av och särskild fallenhet för arbete bland barn och ungdom med karaktärsahnormiteter;

e) att kunna leda gymnastik och idrott.

&) att ha avlagt folkskollärarexamen eller äga därmed jämförlig pedagogisk utbildning;

b) att ha god förmåga att meddela undervisning;

c) att ha erfarenhet av och särskild fallenhet för arbete bland barn och ungdom med karaktärsabnormiteter; (1) att ha genomgått kurs för hjälpklasslärare eller Ericastiftelsens läkepedagogiska seminarium eller inom skyddshemsorganisationen anordnad fortbildningskurs eller äga däremot svarande insikt och erfarenhet.

a) att ha avlagt student- eller folkskollärarexamen eller äga mot- svarande allmänbildning;

b) att ha erforderliga kunskaper i psykologi och pedagogik;

e) att kunna leda gymnastik och idrott.

a) att ha avlagt folkskollärarexamen eller äga därmed jämförlig pedagogisk utbildning;

b) att ha minst 2 års undervisningsvana;

c) att kunna leda gymnastik och idrott;

d) att ha god förmåga att meddela undervisning.

a) att äga den allmänbildning, som erfordras för att med framgång kunna fullgöra uppgiften som fostrare;

b) att äga grundlig insikt och färdighet i det eller de ämnen, varuti undervisning skall meddelas;

c) att ha god förmåga att meddela undervisning; (1) att genom praktisk verksamhet ha styrkt sig vara skicklig yr-

Tillsyningsman (Lövstahemmet)

Arbetsledare

Arbetsledare tillika vårdare (Lövstahexnmet)

Trädgårdsmästare

Rättare

Skötare (Lövstahemmet)

kesman, vara kunnig i yrkesritning samt äga sådana kunskaper och egenskaper, som fordras av en god arbetsledare;

e) att ha genomgått pedagogisk utbildningskurs för lärare i yrkes- ämne;

f) att ha minst 2 års undervisningsvana.

a) att äga den allmänbildning, som kan anses erforderlig för att med framgång kunna fullgöra uppgiften som fostrare;

b) att kunna leda gymnastik och idrott;

e) att ha erfarenhet av och fallenhet för arbete bland barn och ungdom med karaktärsabnormiteter.

a) att äga den allmänbildning, som kan anses erfordeng för att med framgång kunna fullgöra uppgiften som fostrare;

b) att ha genomgått första årets slöjdkurs å Nääs eller äga därmed jämförliga kunskaper eller att ha trägdårdsmästareutbildning;

e) att ha god förmåga att meddela undervisning i gymnastik och idrott samt slöjd eller trädgårdsarbete; (1) att genom praktisk verksamhet ha styrkt sig äga sådana kun- skaper och egenskaper, som fordras av en god arbetsledare.

a)—d) se ovan under arbetsledare; e) att ha erfarenhet av och fallenhet för arbete bland barn med karaktärsabnormiteter.

a) att äga den allmänbildning, som kan anses erforderlig för att med framgång kunna fullgöra uppgiften som fostrare och under- visare;

b) att ha avlagt trädgårdsmästarexamen;

e) att ha god förmåga att meddela undervisning; (1) att genom praktisk verksamhet ha styrkt sig vara skicklig yr- kesman samt äga sådana kunskaper och egenskaper, som fordras av en god arbetsledare.

a) att äga den allmänbildning, som kan anses erfordeng för att med framgång kunna fullgöra uppgiften som fostrare;

b) att ha genomgått två-årig lantmannaskola eller eljest visat sig äga grundlig insikt och färdighet i ämnen, varuti undervisning skall meddelas;

e) att ha god förmåga att meddela undervisning;

d) att genom praktisk verksamhet ha styrkt sig vara skicklig yr- kesman samt äga sådana kunskaper och egenskaper, som fordras av en god arbetsledare.

a) att äga den allmänbildning, som kan anses erforderlig för att med framgång kunna fullgöra uppgiften som fostrare;

b) att ha genomgått kurs för skötare vid sinnessjukhus eller att ha genomgått vid Lövstahemmet anordnad kurs i pskaIOgi eller ock ha annan därmed jämförlig utbildning.

Ladugårdsförman

K v in n li g a : Rektor vid skolhem

Rektor vid hemskola

Folkskollärarinna

Avdelningsförestånda- rinna (mödrahemsav- delning)

Lärarinna i hushålls- göromål

Lärarinna i kvinnlig slöjd

a) att ha genomgått ladugårdsskötarkurs eller eljest visat sig äga grundlig insikt och färdighet i yrket;

b) att ha god förmåga att meddela undervisning;

e) att genom praktisk verksamhet ha visat sig vara skieng yrkes- man samt äga sådana kunskaper och egenskaper, som fordras av en god arbetsledare.

a) att ha avlagt folkskollärarexamen eller äga därmed jämförlig pedagogisk utbildning;

b) att genom tjänstgöring vid skyddshem eller jämförlig institu- tion ha ådagalagt framstående egenskaper såsom fostrare för barn och ungdom med karaktärsrubbningar;

e) att ha visat goda egenskaper som anstaltsledare;

d) att ha goda insikter i bokföring och erfarenhet av den stat- liga förvaltningen.

a) att ha avlagt student- eller folkskollärarexamen eller äga mot- svarande allmänbildning;

b) att ha god utbildning i psykologi och pedagogik exempelvis förvärvad genom deltagande i inom skyddshemsorganisationen an- ordnad fortbildningskurs;

e) att genom tjänstgöring vid skyddshem eller jämförlig institution ha ådagalagt framstående egenskaper såsom fostrare för barn och ungdom med karaktärsrubbningar; (1) att ha visat goda egenskaper som anstaltsledare;

e) att ha goda insikter i bokföring och erfarenhet av den statliga förvaltningen.

se folkskollärare.

att ha genomgått centralskolan för utbildning av barnsjuksköterskor, eller jämte sjuksköterskeutbildning ha 1 års specialntbildning i praktisk barnavård eller ock ha genomgått treålig lärarinnekurs i barnavård vid fackskolan för huslig ekonomi eller äga där- med jämförlig utbildning.

a) att ha genomgått skolkökslärarinnekurs vid statens skolköks— seminarium eller fackskolans för huslig ekonomi A- eller C-kurs eller lärarinnekurs vid Ateneums skolköksseminarium eller Göte- borgs skolköksseminarium eller Fredrika Bremerförbundets lant- hushållningsseminarium i de fall då betyget bland huvudämnena npptager ämnesgruppen huslig ekonomi;

b) att ha minst 2 års undervisningsvana;

e) att ha god förmåga att meddela undervisning.

a) att ha genomgått seminariekursen vid Föreningen Handarbetets Vänner och Andrea Eneroths högre handarbetsseminarium eller högre kurs för sömnadsyrket, högre kurs i sömnad eller kurs för utbildande av vävlärarinnor vid Maria Nordenfelts högre hand-

Biträdande lärarinna

Lärarinna, tillika bi- trädande husmoder

Avdelningssköterska (Lövstahemmet)

Vårdare (Lövstahemmet)

Kameralbiträde

Husmoder, och biträdande lärarinna

Tvättförestånderska

arbetsseminarium och skola för kvinnlig yrkesutbildning eller äga därmed jämförliga kunskaper;

b) att ha minst 2 års undervisningsvana;

e) att ha god förmåga att meddela undervisning.

a) att ha avlagt småskollärarinneexamen eller äga därmed jäm- förlig pedagogisk utbildning; b) att ha god förmåga att meddela undervisning.

a) att ha avlagt småskollärarinneexamen eller äga därmed jäm- förlig pedagogisk utbildning;

b) att ha god förmåga att meddela undervisning;

e) att ha genomgått kurs för ekonomiföreståndarinnor eller äga därmed jämförlig utbildning i husligt arbete.

a) att ha genomgått sjuksköterskeskola och kurs som medför be- hörighet som översköterska vid statens sinnessjukhus;

b) att ha fallenhet för arbete bland barn med karaktärsabnormi- teter.

a) att ha genomgått småskoleseminarium eller kurs för ekonomi- föreståndarinnor eller Slagsta seminarium eller Ericastiftelsens läke- pedagogiska seminarium eller äga därmed jämförlig pedagogisk utbildning;

b) att äga kunskaper i hushållsgöromål;

e) att ha fallenhet för arbete bland barn med karaktärsabnormi- teter.

a) att kunna maskinskrivning, bokföring och stenografi; b) att ha erfarenhet av den statliga förvaltningen.

a) att ha genomgått kurs för ekonomiföreståndarinnor eller äga därmed jämförliga kunskaper i hushållsgöromål;

b) att äga den allmänbildning, som kan anses erforderhg för att med framgång kunna fullgöra uppgiften som fostrare och under- vrsare.

att ha genomgått Stockholms stads skolor för husligt arbete, tvätt- skolan, eller äga därmed jämförlig utbildning.

Befattning :

Generaldirektör Översinspektör för sinnessjukvården i riket Byråchef å medicinalbyrån1

» » sinnessjukvårdsbyrånl » » hälsovårdsbyrånl » » lasarettsbyrån1 » » veterinärbyrån1 » » kameralbyrån » » apoteksbyrån Medicinalråd Statsinspektör över köttkontrollen i riket

Byrådirektör å kameralbyrån Byrådirektör för handläggande av ärenden ang. tuberkulossjukdomar hos nötkreatur Byrådirektör för tandvårdsärenden

Byråveterinär

Kamrerare Konsulent för handläggning av ärenden ang. tuberkulossjukdomar hos nöt- kreatur Konsulent

Förste byråsekreterare

Byråassistent Byråinspektör

Byråsekreterare å kameralbyrån

Byråsekreterare

Revisor Kassör

Övriga befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, förste expedi- tionsvakt, kanslibiträde, expeditions- vakt, kontorsbiträde, skrivbiträde

SFS 441/1930. 5 38 Byråcheferna & medicinalbyrån, sinmssiukvårdsbyrän, hälsovårdsbyrån och lasarettsbyrån

skola vara legitimerade läkare.

1 Medicinalråd.

Kungl. Medicinalstyrelsen.

Kompetens :

Inga särskilda bestämmelser

» » » SFS 441/1930, 5 38, SFS 441/1930, 5 38, SFS 441/1930, 5 38, SFS 44—1/1930, & 38, SFS 441/1930, 5 38, SFS 441/1930, % 38, p. SFS 441/1930, % 38, p. 4-

Inga särskilda bestämmelser

vara?

1 1 1 1 .2 3

SFS 361/1938, & 39, p. 1 Inga särskilda bestämmelser

361/1938, 5 39, p. 1 361/1938, 5 39, p. 2 Inga särskilda bestämmelser SFS 44-1/1930, & 39, p. 1

SFS 361/1938, 5 39, p. 1 Inga särskilda bestämmelser SFS 4.41/1930, % 39, p. 3 Inga särskilda bestämmelser SFS 441/1930, % 39, p. 4 SFS 441/1930, 5 39, p. 2 SFS 441/1930, 5 39, p. 3 Inga särksilda bestämmelser SFS 441/1930, 5 39, p. 5

Inga särskilda bestämmelser

Byråchefen a veterinärbyrån skall vara legitimerad veterinär. Byråchefen å kameralbyrån skall hava fullgjort vad författningarna föreskriva i fråga om dem, som må nyttjas i domarämbetc.

Byråchefen å apoteksbyrån skall vara legitimerad apotekare.

SFS 441/1930, SFS 361/1938. 5 39 Statsinspektören över köttkontmllen i riket samt byrådirektören och konsulenten för handlägg- ning av ärenden angående förekommande och hämmande av tuberkelsjukdomar hos nötkreatur skola vara legitimerade veterinärer och innehava genom praktisk verksamhet förvärvad erfarenhet, den förstnämnde beträii'ande köttkontrollen och de senare i fråga om bekäm- pande av tuberkulossjukdomar hos nötkreaturen.

Byrådirektören för folktandvården skall vara legitimerad tandläkare. Kamreraren och notarien på kameralbyrån skola hava, antin g e n avlagt examen inför juridisk fakultet inom riket, samt om kunskap i bokföring erhållit vitsord, som prövas tillfyllestgörande, eller avlagt avgångsexamen från handelshögskola inom riket eller ock på annat sätt förvärvat motsvarande utbildning.

Sekreterare och notarie å annan byrå skola hava avlagt examen inför juridisk fakultet inom riket.

Kassören skall hava avlagt godkänd avgångsexamen vid av staten understött handels- gymnasium eller på annat sätt förvärvat motsvarande utbildning.

Statens bakteriologiska laboratorium.

Befattning: Kompetens : Föreståndare SFS 641/1937, 5 14, p. 1 Laborator och avdelningsföreståndare SFS 641/1937, 5 14, p. 2 Laborator SFS 641/1937, 5 14, p. 3 Kassör och redogörare SFS 641/1937, & 14, p. 4 Kontrollant SFS 641/1937, % 14, p. 5 Befattningar i lönegraderna 1—11: förste laboratoriebiträde, preparator, laboratoriebiträde, kontorist, ma- skinist, stallförman, vaktmästare,

värmeledningsskötare, gårdskarl, stallbiträde, eldare, kontorsbiträde, biträde Inga särskilda bestämmelser

SFS 641/1937. 5 14 För att kunna uppföras å förslag till föreståndare erfordras, förutom behörighet att i riket utöva läkarkonsten, grundlig vetenskaplig utbildning samt beprövad erfarenhet i bakteriologi och epidemiologi.

Laborator tillika avdelningsföreståndare skall vara behörig att i riket utöva läkarkonsten och antingen under minst tre år hava tjänstgjort som laborator, assistent eller extra assistent vid laboratoriet eller på annat sätt förvärvat motsvarande utbildning samt äga god vetenskaplig utbildning och erfarenhet i bakteriologi och epidemiologi.

Laborator skall vara behörig att i riket utöva läkarkonsten och under minst ett år hava tjänstgjort såsom assistent vid laboratoriet eller på annat sätt förvärvat motsvarande utbildning.

Kassör tillika redogörare skall hava avlagt realexamen samt avgångsexamen vid ett av staten understött handelsgymnasium eller ock på annat sätt förvärvat motsvarande utbildning ävensom hava ådagalagt skicklighet och beprövad erfarenheti fråga om med tjänsten förenade arbetsuppgifter.

För att kunna föreslås till kontrollant erfordras, förutom behörighet att i riket utöva läkarkonsten, grundlig vetenskaplig utbildning i bakteriologi och immunitetslära.

Statens rättskemiska laboratorium.

Befattning : Kompetens : Föreståndare SFS 471/1936, 5 11, mom. 1 Laborator SFS 471/1936, % 11, mom. 2

Befattningar i lönegraderna 1—11: förste laboratoriebiträde, vaktmäs- tare, kontorsbiträde Inga särskilda bestämmelser

SFS 471/1936. % 11 1. För att kunna uppföras å förslag till föreståndare erfordras, förutom behörighet att i riket utöva läkarkonsten grunng vetenskaplig utbildning samt beprövad erfarenhet i kemi, speciellt rättskemi, ävensom i de delar av serologi och rättsmedicin, som tillhör laboratoriets verksamhetsområde. 2. Laboratorn skall äga tillfredsställande vetenskaplig utbildning i kemi, specith rätts- kemi, och i de delar av serologi och rättsmedicin, som tillhöra laboratoriets verksamhets- område. Han skall genom tjänstgöring under minst ett år vid laboratoriet eller på annat sätt hava förvärvat erforderlig praktisk erfarenhet.

Statens farmaceutiska laboratorium.

Befattning : Kompetens : Laborator och föreståndare för den kemiska avdeln. SFS 202/1938, 5 10, p. 1 o. 3 Laborator och föreståndare för den biologiska avdeln. SFS 202/1938, 5 10, p. 2 o. 3 Assistent SFS 202/1938, 5 11 Befattningar i lönegraderna 1—11: förste laboratoriebiträde, laborato- riebiträde, vaktmästare, kontorsbi- träde Inga särskilda bestämmelser

SFS 202/1938. 5 10 För att kunna uppföras å förslag till föreståndare för den kemiska avdelningen erfordras, förutom legitimation som apotekare eller läkare, grundlig vetenskaplig utbildning samt beprövad erfarenhet i kemi, särskilt farmacevtisk kemi, ävensom i farmakognosi.

För att kunna uppföras å förslag till föreståndare för den biologiska avdelningen erfordras, förutom legitimation som läkare eller apotekare, grundlig vetenskaplig utbildning samt beprövad erfarenhet i farmakodynamik.

Avdelningsföreståndare skall dessutom äga erforderlig praktisk erfarenhet inom av- delningens arbetsområde.

5 11 Assistent skall äga god vetenskaplig utbildning samt praktisk erfarenhet inom det ar- betsområde, som tillhör tjänsten.

Läkarstaten.

Provinsialläkare m. fi. tjänsteläkare.

Befattning : Kompetens :

Kungl. kung. den 17/12 1915 ang. vill- kor för behörighet till vissa civila läkarbefattningar (SFS 559/1915 m.

ändr.):

Förste provinsialläkare SFS 559/1915, 5 2 Biträdande förste provinsialläkare i

Gotlands län SFS 24/1924, 5 1 Provinsialläkare SFS 24/1924, 5 1 Extra provinsialläkare SFS 24/1924, 5 1 Stadsläkare1 SFS 24/1924, 5 1 Stadsdistriktsläkare1 SFS 24/1924, & 1 Köpingsläkare1 SFS 24/1924, 5 l Municipalläkare1 SFS 24/1924, 5 1 Järnvägsläkare SFS 241/1924, & 1 Lasarettsläkare1 SFS 440/1932, 5 3 Sjukstuguläkare1 SFS 440/1932, 5 3 Sanatorieläkare1 SFS 440/1932, % 3 Tuberkulossjukstuguläkarel SFS 440/1932, % 3 Läkare vid sinnessjukhus, vid anstalt

som står under fångvårdsstyrelsens inseende samt vid stadsfängelse1 SFS 338/1929, 5 4, SFS 731/1945, 5 4

SFS 559/1915. % 2 För behörighet till förste provinsialläkare erfordras, utöver vad i föregående 5 är stadgat (se nedan 24/1924— € 1):

1 Denna befattning är icke statlig men behandlas här för överskådlighetens skull.

51

53

1. att under minst tre år hava tjänstgjort såsom provinsialläkare, biträdande provinsial— läkare, extra provinsialläkare, stadsläkare, köpingsläkare eller municipalläkare;

2. intyg över fullgjorda speciella studier och därunder förvärvad skicklighet såväl i allmän hälsovårdslära och dennas tillämpning som ock i undersökning och kontrollering av apo- tek; samt

3. intyg, att sökanden äger noggrann författningskunskap å de områden, som falla inom förste provinsialläkares tjänsteverksamhet.

Omförmälda intyg skola vara utfärdade av vederbörande lärare vid något av rikets medicinska läroverk eller ock, i händelse sökande annorstädes fullgjort nödiga studier i förenämnda avseenden, av erkänt skickliga läkare eller lärare i de ämnen, intygen avse; och bör i intygen angivas såväl den tid, varunder studierna bedrivits, som ock med vilken framgång detta skett.

srs 24/1924.

För behörighet till prouinsialläkar-, extra provinsialläkar-, stadsläkar-, stadsdistriktsläkar-, köpingsliikar-, municipallältar- eller järvägsläkarbefattning ävensom befattningen såsom biträdande förste provinsialläkare i Gotlands län erfordras, förutom att vara legitimerad läkare, att vid ansökningstidens utgång hava under minst åtta månader, vare sig före eller efter legitimationen tjänstgjort såsom underordnad läkare vid offentlig eller enskild sjuk- vårdsinrättning; och skall denna tjänstgöring under en tid av minst fyra månader vara fullgjord vid lasarett eller vid medicinsk eller kirurgisk avdelning av sjukhus.

srs 440/1932.

För behörighet till Iäkarbefattning, som avses i 2 5 2 mom. tredje stycket av lagen den 22 juni 1928 (nr 302) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus, nämligen såsom lasarettsläkare, sjukstuguläkare, sanatorieläkare eller tuberkulossjukstuguläkare, samt till motsvarande befattning vid sådana anstalter, som åsyftas i kungörelsen den 22 juni 1928 (nr 304) angående tillämpning å enskilda, för vård av tuberkulossjuka avsedda anstalter av vissa bestämmelser om sanatorier och tuberkulossjukstugor, erfordras att vid ansök- ningstidens utgång, efter vunnen legitimation såsom läkare, hava A. beträffande befattning såsom lasarettsläkare, under minst tre år bestritt med rätt till tjänstårsberäkning förenad befattning såsom läkare —— därav minst två år såsom under- ordnad läkare — vid lasarett eller, vad angår befattning, som avses under 0), där omförmäld institution, vilken tjänstgöring skall vara fullgjord.

a) för behörighet till befattning såsom lasarettsläkare vid odelat lasarett eller avdelning för allsidig sjukvård: med minst två år vid kirurgisk avdelning eller vid odelat lasarett, minst åtta månader vid medicinsk avdelning samt minst fyra månader vid kirurgisk eller medicinsk avdelning eller vid annan sjukvårdsavdelning, vars verksamhet är av större betydelse för tjänsten, eller vid odelat lasarett;

b) för behörighet till befattning såsom lasarettsläkare vid kirurgisk avdelning, vid medicinsk avdelning eller specialavdelning —— dock ej patologisk-bakteriologisk avdelning —— eller vid motsvarande slag av lasarett: med minst två år vid avdelning av enahanda art som den avdelning eller det lasarett, dit den sökta tjänsten är förlagd, och minst ett år vid sådan avdelning eller vid annan sjukvårdsavdeluing, vars verksamhet är av större betydelse för tjänsten, eller vid odelat lasarett;

c) för behörighet till befattning som lasarettsläkare vid patologisk-bakteriologisk avdelning: vid dylik avdelning eller vid patologisk-bakteriologisk institution; B. beträffande läkarbefattning vid sanatorium, under minst tre år —— därav minst två år såsom underordnad läkare —— bestritt med rätt till tjänstårsberäkm'ng förenad befattning såsom läkare, vilken tjänstgöring skall vara fullgjord,

a) för behörighet till läkarbcfattniug vid annat sanatorium än kustsanatorium och därmed

jämförligt sanatorium: med minst två år vid sanatorium av först angiven art och minst ett år vid medicinsk avdelning av lasarett;

b) för behörighet till läkarbefattning vid kustsanatorium och därmed jämförligt sanato- rium: med minst två år vid sådant sanatorium eller vid lassarettsavdelning för kirurgisk tuberkulos och minst ett år vid kirurgisk avdelning av lasarett eller vid odelat lasarett; C. beträffande befattning såsom sjukstuguläkare vid sjukstuga utan tuberkulosavdelning, fullgjort tjänstgöring, som i 5 1 första stycket sägs; samt D. beträffande befattning såsom sjukstuguläkare vid sjukstuga med tuberkulosavdelning samt läkarbefattning vid tuberkulossjukstuga, fullgjort dels tjänstgöring, varom i 5 1 första stycket förmäles, dels ock tjänstgöring under minst två månader såsom underordnad läkare vid antingen annat sanatorium än kustsanatorium och därmed jämförligt sana- torium eller tuberkulosavdelning av lasarett. Mom. 2. Vid tillämpning av mom. 1 skall lika med tjänstgöring vid lasarett anses tjänst- göring vid annat, med lasarett jämförligt sjukhus; och skall lika med tjänstgöring vid avdelning anses tjänstgöring vid lasarett eller annat, därmed jämförligt sjukhus med ena- handa uppgift som vederbörande avdelning.

srs saa/1929, srs 731/1945.

sz!-

Mom. 1. För behörighet till befattning såsom läkare vid statens sinnessjukhus erfordras, förutom att vara legitimerad läkare,

1. att vid ansökningstidens utgång, före eller efter legitimationen, hava tjänstgjort under minst fyra månader såsom underordnad läkare vid lasarett eller vid medicinsk eller ki- rurgisk avdelning av sjukhus samt under minst tre eller vad angår andreläkarbefattning, under minst två år såsom läkare vid något av statens sinnessjukhus eller annat därmed jämförligt sinnessjukhus;

2. att under tjänstgöringen vid sinnessjukhus hava visat sig ägnad för läkarverksamhet å sådant sjukhus.

För behörighet till befattning såsom överläkare eller förste läkare vid sådan avdelning av sinnessjukhus, vid vilken sinnesundersökningar enligt sinnessjuklagen äga rum, erfor- dras utöver vad i första stycket sägs att hava genomgått rättspsykiatrisk undervisnings- kurs vid något av rikets universitet eller karolinska mediko-kirurgiska institutet samt att hava genom tjänstgöring vid fångvården tillhörande sinnessjukavdelning eller sådan avdelning av sinnessjukhus, som här avses, eller på annat sätt skaffat sig omfattande rätts- psykiatrisk erfarenhet. Mom. 2. För behörighet till äverläkarbefattning vid statens sinnessjukhus erfordras, utöver vad i mom. 1 sägs, att hava genom tjänstgöring vid sinnessjukhus förvärvat skicklighet och omfattande erfarenheter i behandlingen av sinnessjuka.

För behörighet till befattning såsom sjukhuschef vid något statens sinnessjukhus er- fordras ock att hava ådagalagt förmåga att handhava förvaltningen av sinnessjukhus. Mom. 3. I avseende å behörighet till läkarbefattning vid fångvården tillhörande sinnes- sjukavdelning skall i fråga om befattning såsom överläkare, förste läkare eller andre läkare gälla vad ovan finnes stadgat om behörighet till dylik läkarbefattning vid sådan avdelning av sinnessjukhus, vid vilken sinnesundersökningar äga rum, och beträffande befattning såsom sinnessjukläkare gälla vad ovan finnes stadgat om behörighet till över- läkarbefattning vid statens sinnessjukhus.

För behörighet till annan läkarbefattning vid anstalt, som står under fångvårdsstyrelsens inseende, så ock till läkarbefattning vid stadsfängelse erfordras att antingen vara behörig till befattning såsom andre läkare vid statens sinnessjukhus eller 0 ek förutom att vara legitimerad läkare, att hava genonuått rättspsykiatrisk undervisningskurs vid något av rikets universitet eller karolinska mediko-kirurgiska institutet.

Mom. 4. Beträffande behörighet till befattning såsom sjukvårdsläkare vid kommunalt sinnessjukhus, som har mer än etthundrafemtio vårdplatser och icke är anordnat vid fat- tigvårdsanstalt, skall vad i mom. 2 första stycket stadgas lända till efterrättelse.

För behörighet till befattning såsom sjukvårdsläkare vid annat kommunalt sinnessjukhus erfordras, förutom att vara legitimerad läkare, att av medicinalstyrelsen hava funnits ägnad för läkarverksamhet å det sinnessjukhus, varom fråga är.

Statens sinnessjukhus.

Befattning: Kompetens :

Läkarpersonal: Se under Läkarstaten

Överläkare Förste läkare Andre läkare Kontorspersonal: Kungl. brev angående villkor för be- Sjukhusintendent hörighet till vissa befattningar vid Assistent Statens sinnessjukhus; den 29 juni Kassör 1945 Kontorist Kanslibiträde Kontorsbiträde Sjukvårdspersonal: Kungl. brev angående villkor för be- Förste uppsyningsman hörighet till vissa befattningar vid Uppsyningsman Statens sinnessjukhus; den 29 juni Första föreståndarinna 19451 Föreståndarinna Överskötare Översköterska Skötare Sköterska Ekonomipersonal: Kungl. brev angående villkor för be-

Maskin- och eldarpersonal hörighet till vissa befattningar vid Maskinmästare Statens sinnessjukhus; den 29 juni Maskinist 194—5 Eldare

Personal i verkstäder och arbetssalar

Personal i kök, bageri och tvätt

Hantverksföreståndare Slöj dföreståndare Hantverkare Sömmerska

Köksföreståndare Kungl. brev angående villkor för be- Tvättföreståndare hörighet till vissa befattningar vid Bageriföreståndare Statens sinnessjukhus; den 29 juni Biträdande köksföreståndare 1945 Biträdande bageriföreståndare Biträdande tvättföreståndare Personal i trädgård och jordbruk

Befallningsman Trädgårdsmästare

Föreståndare för djurstall Övrig personal

Förrådsman Vaktmästare Yttre nattvakt Förste ekonomibiträde Ekonomibiträde

Kungl. Medicinalstyrelsens cirkulärskrivelse till samtliga direktioner för statens sinnessjukhus, 21 dec. 1937 angående behörighet för anställning som elev i sjukvården:

Till elev vid statens sinnessjukhus antages man eller kvinna, som fyllt 20 men icke 30 år, dock att då sökandens föregående utbildning kan anses lända sinnessjukvården till fromma eller då andra lämpliga sökande icke finnes, efter Medicinalstyrelsens prövning till elev även må antagas person av annan än nämnda ålder.

Kungl. brev angående villkor för behörighet till vissa befattningar vid statens sinnessjukhus; den 29 juni 1945.

Till befattning såsom sjukhusintendent d els att hava undergått minst realexamen samt antingen avlagt godkänd avgångsexamen vid ett av staten understött handelsgymnasium eller på annat sätt förvärvat motsvarande utbildning och d e l 3 att hava ådagalagt skicklig— het och beprövad erfarenhet i ekonomisk förvaltning;

till befattning såsom assistent, kassör och kontorist att hava undergått minst realexamen eller erhållit avgångsbetyg från högsta klassen å Hickskolelinjen vid statens normalskola i Stockholm eller med denna i fråga om kompetensvärdet av avgångsbetyg jämställd skola samt antingen avlagt godkänd avgångsexamen vid ett av staten understött handels- gymnasium eller på annat sätt förvärvat motsvarande utbildning;

till befattning såsom kanslibiträde och kontorsbiträde att hava undergått minst realexa- men eller erhållit avgångsbetyg från högsta klassen å flickskolelinjen vid statens normal- skola i Stockholm eller med denna i fråga om kompetensvärdet av avgångsbetyg jämställd skola ävensom äga kunskap i maskinskrivning;

till envar av ovannämnda befattningar utom sjukhusintendentsbefattning att under minst ett år hava tjänstgjort vid något statens sinnesjukhus och visat sig lämplig för tjänst- göringen;

till befattning såsom uppsyningsman respektive föreståndarinna att hava förvärvat behörighet till befattning som överskötare respektive översköterska samt att hava ådaga-

lagt särskild duglighet ävensom skicklighet sinnessjukvård och lämplighet att handleda personalen i sjukvårdsarbetet;

till befattning såsom överskötare respektive översköterska att vara godkänd som skötare respektive sköterska, att hava genomgått högre utbildningskurs i sinnesjukvård enligt av medicinalstyrelsen fastställd plan samt att hava ådagalagt särskild duglighet ävensom skicklighet i sinnessjukvård;

till befattning såsom skötare eller sköterska att å något statens eller med statens jäm- förligt sinnessjukhus hava med gott vitsord tjänstgjort under en tid av minst fyra år, därav minst två år såsom elev eller vikarie å sjukvårdsbefattning och minst två år såsom extra ordinarie skötare respektive sköterska eller därmed jämförlig befattningshavare, samt därunder hava genomgått utbildningskurs enligt av medicinalstyrelsen godkänd plan; dock att den som genomgått av statengodkänd sjuksköterskeskola, må av sin ut- bildningstid vid denna kunna, efter prövning, tillgodoräknas högst tre år såsom prov- tjänstgöring vid sinnessjukhus, varjämte medicinalstyrelsen äger att i särskilda fall, med hänsyn till förutgången annan utbildning eller verksamhet i sjukvård än ovan sagts, på ansökan medgiva avkortning eller befrielse från fullgörandet av den föreskrivna prov- tjänstgöringen respektive utbildningskursen; samt

till ordinarie befattning tillhörande ekonomipersonalen förutgången avslutad, fullgod yrkesutbildning — för maskinmästare och maskinist övermaskinistexamen eller därmed jämställd examen och för köksföreståndare godkänd avgångsexamen från statens skolköks- seminariums kurs för utbildning av ekonomiföreståndarinnor eller motsvarande kurs vid fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala eller yrkeskurs för kökspersonal vid större an- stalter i Stockholm eller på annat sätt förvärvad erforderlig utbildning — samt att under minst ett års väl vitsordad tjänstgöring vid något statens sinnessjukhus hava visat sig ägnad för anställning vid sådant sjukhus.

Beträffande all sjukvårds— och ekonomipersonal gäller dessutom, att det för anställning såsom ordinarie befattningshavare erfordras, att hava uppnått en ålder av minst 24 år för sjukvårdspersonal och minst 21 år för ekonomipersonal samt att vara vid fullgod kroppshg och andlig hälsa och fri från påvisbara sjukdomsanlag.

Statens uppfostringsanstalter för sinnesslöa.

Befattning: Kompetens : Föreståndare SFS 570/1940, 5 32, mom. 1 Föreståndarinna SFS 570/1940, 5 32, mom. 1 Lärare SFS 570/1940, 5 32, mom. 2 Lärarinna SFS 570/1940, & 32, mom. 2 Lärarinna i kvinnlig slöjd SFS 570/194—0, & 32, mom. 3 Kassör SFS 570/1940, % 32, mom. 3 Arbetsledare SFS 570/1940, 5 32, mom. 3 Vårdare SFS 570/1940, % 32, mom. 3 Husmoder SFS 570/1940, 5 32, mom. 3

SFS 570/1940. 5 32 1. mom. Föreståndare skall äga pedagogisk erfarenhet samt i övrigt besitta för anstaltens

behöriga ledning erforderliga egenskaper.

2. mom. Manlig lärare skall uppfylla de villkor, som äro stadgade för behörighet till or- dinarie anställning vid egentlig folkskola, elle r hava förvärvat annan pedagogisk utbild- ning, som kan godkännas av skolöverstyrelsen.

Kvinnlig lärare för teoretisk undervisning skall hava avlagt antingen småskollärar- eller folkskollärarexamen eller examen vid seminariet för utbildande av lärarinnor för sinnesslöundervisningen elle r o ck hava under minst två år bestritt tjänstgöring som lii- rarinna vid statsunderstödd uppfostringsanstalt för bildbara sinnesslöa eller fallandesjuka. 3. mom. Annan befattningshavare än i 1 och 2 mom. avses skall äga för tjänsten lämpad utbildning eller för dess handhavande behövlig erfarenhet.

Statens anstalt för fallandesjuka.

Befattning : Kompetens : Läkarpersonal: ' SFS 460/1939,5 12 Överläkare Lärarpersonal: SFS 460/1939,å 15 Lärarinna Lärarinna i kvinnlig slöjd Slöjdlärare Kontorspersonal: SFS 460/1939,5 13 Sj ukhusintendent Kassör Kontorsbiträde Sjukvårdspersonal: SFS 460/1939,å 13 Första föreståndarinna Föreståndarinna Skötare Översköterska Sköterska Ekonomipersonal: SFS 460/1939,å 13 Maskinist Trädgårdsmästare Befallningsman Hantverkare Köksföreståndare Eldare Förste ekonomibiträde Tvåttföreståndare Sömmerska Ekonomibiträde

SFS 460/1939. % 12 För behörighet till befattningen såsom överläkare och chef vid anstalten skall —— utöver vad i 5 4 mom. 2 kungörelsen den 17 december 1915 (nr 559) angående villkor för behörig- het till vissa civila läkarbefattningar stadgas för behörighet till befattning såsom sjuk- huschef vid något statens sinnessjukhus —— erfordras minst två års tjänstgöring vid neurologisk avdelning eller minst ett års tjänstgöring vid neurologisk poliklinik. % 13 För behörighet till befattning, hänföng till anstaltens kontors-, sjukvårds- eller ekonomi— personal, skola gälla de bestämmelser, som av Kungl. Maj:t för motsvarande befattning föreskrivits i brev den 30 december 1930 till medicinalstyrelsen angående villkor för behö- righet till vissa befattningar vid statens sinnessjukhus med däri genom brev den 14 juli 1933 och den 21 december 1934 vidtagna ändringar,1 varvid tjänstgöring vid nu ifråga- varande anstalt skall anses likvärdig med motsvarande tjänstgöring vid statens sinnes- sjukhus; dock att för behörighet till ordinarie befattning, tillhörande kontors- eller eko- nomipersonalen, föreskriven tjänstgöring vid något statens sinnessjukhus eller ifråga- varande anstalt må utbytas mot motsvarande tjänstgöring vid annan till omfattningen jämföng sjukvårdsinrättning.

% 15 För behörighet till befattning såsom lärarinna vid anstalten erfordras a nti n g en att hava avlagt examen vid seminarium för utbildande av lärarinnor för sinnesslöundervisningen eller 0 ck att hava avlagt småskollärarexamen samtdärutöver förvärvat specialutbild- ning för undervisning i hjälpklass.

Statens institut för folkhälsan.

Befattning: Kompetens : Föreståndare för den allmän- och yrkes— hygieniska avdelningen (professor) SFS 327/1938, 5 20, mom. 1 Föreståndare för avdelningen för födo-

ämneshygien (professor) SFS 327/1938, 5 20, mom. 2 Laborator och överlärare SFS 327/1938, 5 20, mom. 3 Laborator SFS 327/1938, & 20, mom. 4- Förste aktuarie SFS 327/1938, & 20, mom. 5 Förste avdelningsingenjör SFS 327/1938, % 20, mom. 6 Förste kemist SFS 327/1938, 5 20, mom. 6 Föreståndarinna för distriktssköterske-

skolan SFS 327/1938, 5 20, mom. 7 Assistent Se anm. 1 Befattningar i lönegraderna 1—11:

förste laboratoriebiträde, kanslibi- träde, vaktmästare Inga särskilda bestämmelser

SFS 327/1938. _ & 20 1. För att kunna uppföras på förslag som föreståndare för den allmänhygieniska eller den yrkeshygieniska avdelningen erfordras, förutom legitimation som läkare, grundlig veten-

1 Numera upphävda, ers. av Kungl. brev 29 juni 1945. Se sid. 83.

skaplig utbildning samt beprövad erfarenhet i de ämnen, som tillhöra avdelningens verk- samhetsområde.

2. För att kunna uppföras på förslag som föreståndare för avdelningen för födoämnes- hygien erfordras grundlig vetenskaplig utbildning och beprövad erfarenhet i närings- fysiologi och födoämneshygien. Sökande skall därjämte besitta ingående förtrogenhet med upprättande av koststater för olika anstalter och ändamål. .

3. För att komma i fråga såsom laborator och överlärare erfordras, förutom legitimation såsom läkare, god vetenskaplig utbildning och erfarenhet i något av de ämnen, som till- höra den allmän-hygieniska avdelningens verksamhetsområde. Sökande bör därjämte hava ådagalagt särskild förtrogenhet med bostadshygienens undersökningsmetoder och problem.

4. Laborator skall äga god vetenskaplig utbildning och erfarenhet i det eller de ämnen, som tillhöra tjänstens arbetsområde.

5. Förste aktuarien skall äga grundlig vetenskaplig utbildning i statistik samt förfarenhet i planläggning och ledning av praktiskt statistiskt arbete ävensom hava ådagalagt för- måga av statistiskt författarskap.

6. Förste avdelningsingenjören och förste kemisten skola äga teoretisk utbildning och praktisk förfarenhet i kemi.

7. Till föreståndarinna för distriktssköterskeskolan antages för denna befattning lämplig sjuksköterska, som fullständigt genomgått av staten godkänd sjuksköterskeskola och därjämte förvärvat erfordeng utbildning i socialhygien.

Anm. 1. Inga särskilda bestämmelser men i arbetsordning för befattningshavare vid Statens Institut för Folkhälsan fastställd den 30 maj 1939 ålägges assistent att biträda vid till avdelningens verksamhetsområde hörande arbeten samt att verkställa undersökningar och andra uppdrag.

Barnmorskeläroanstalterna. Befattning : Kompetens :

Överlärare SFS 191/1938, 5 4 Barnmorskelärare SFS 191/1938, % 6 Överbarnmorska SFS 191/1938, 5 9

SFS 191/1938. % 4 För behörighet till överlärartjänst erfordras att vara legitimerad läkare, att hava ådaga- lagt vetenskaplig skicklighet i förlossningskonsten och läran om kvinnosjukdomar samt därjämte att hava förvärvat praktisk erfarenhet i samma ämnen ävensom att hava ådaga- lagt skicklighet såsom lärare.

5 6 Barnmorskeliirare skall vara legitimerad läkare med utbildning och erfarenhet i förloss- ningskonsten och läran om kvinnosjukdomar samt med förmåga att undervisa i dessa äm- nen.

5 9 1. Till överbarnmorska antages för denna befattning lämpad barnmorska, som ådagalagt

undervisningsskicklighet.

Statens sjuksköterskeskola.

Befattning: Kompetens :

Föreståndarinna SFS 437/1939, 5 6 Instruktionssköterska Se anm. 1 Biträdande instruktionssköterska » » 1 Befattningar i lönegraderna 1—11: värmeledningsskötare Inga särskilda bestämmelser

SFS 437/1939. Till föreståndarinna antages för denna befattning lämplig sjuksköterska.

Anm. 1. God skolunderbyggnad, att hava avlagt examen vid av staten godkänd sjuksköterske- skola samt genomgått av Svensk sjuksköterskeförening anordnad fortsättningskurs för instruktionssköterskor.

Överståthållarämbetet.

Befattning: Kompetens : Kansliavdelningarna: ' Kanslidirektör SFS 32/1865, mom. 10 Assessor SFS 32/1865, mom. 10 Förste byråsekreterare SFS 32/1865, mom. 10 Byråsekreterare SFS 32/1865, mom. 10 Kanslist SFS 32/1865, mom. 10 Befattningar i lönegraderna 1——11: kansliskrivare, förste expeditions- vakt, kanslibiträde, expeditionsvakt, kontorsbiträde Inga särskilda bestämmelser

SFS 32/1865. Mom. 10. Överståthållarämbetet äger att till tjänstgöring inom sina avdelningar för kansli- polis- och krononppbördsärenden antaga personer, som avlagt examen till rättegångs- verkenl; dock inom sistnämnda avdelning även dem, som undergått kansliexamen” samt i de avdelningen underlydande tjänstebefattningar vid kronouppbördsverket, likasom i kanslist- och kammarskrivarebefattningar, dem, som endast blivit från högre elemen- tarläroverk vederbörligen utexaminerade”.

* Numera jur. kand.examen. ? Numera borttagen. 3 Studentexamen avses här.

Polisdomstolen:* Polisdomare SFS 32/18657 mom. 10 Biträdande polisdomare SFS 32/1865, mom. 10 Notarie (2 :a klass) SFS 32/1865, mom. 10 Kanslist SFS 32/1865, mom. 10 Befattningar i lönegraderna 1—11:

kanslibiträde, kontorsbiträde Inga särskilda bestämmelser

SFS 32/1865. Mom. 10. Överståthållarämbetet äger att till tjänstgöring inom sina avdelningar för kansli-, polis- och kronouppbördsärende antaga personer, som avlagt examen till rättegångs- verkenl; dock inom sistnämnda avdelning även dem, som undergått kansliexamen” samt i de avdelningen underlydande tjänstebefattningar vid kronouppbördsverket, likasom i kanslist- och kammarskrivarebefattningar, dem, som endast blivit från högre elemen- tarläroverk vederbörligen utexamineradea.

Poliskammaren:* Polismästare SFS 32/1865, mom. 10 Polisintendent SFS 32/1865, mom. 10 Polisassessor SFS 32/1865, mom. 10 Poliskamrerare SFS 32/1865, mom. 10 Polisnotarie SFS 32/1865, mom. 10 Bokhållare SFS 32/1865, mom. 10 Kanslist SFS 32/1865, mom. 10 Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, expeditionsbiträde, kanslibiträde, förste expeditionsvakt, expeditionsvakt, förste telefonist, kontorsbiträde, telefonist, skrivbi- träde Inga särskilda bestämmelser

SFS 32/1865. Mom. 10. Överståthållarämbetet äger att till tjänstgöring inom sina avdelningar för kansli-, polis- och kronouppbördsärenden antaga personer, som avlagt examen till rättegångs- verkenl; dock inom sistnämnda avdelning även dem, som undergått kansliexamena samt i de avdelningen underlydande tjänstebefattningar vid kronouppbördsverket, likasom i kanslist- och kammarskrivarebefattningar, dem, som endast blivit från högre elemen- tarläroverk vederbörligen utexamineradea.

1 Numera jur. kand.examen. 2 Numera borttagen. Studentexamen avses här.

*Befattningarna vid Polisdomstolen, Poliskammaren och Skatteverket äro kommunala, men behandlas för överskådlighetens skull här.

Skatteverket:* Skattedirektör

Taxeringsintendent Uppbördsintendent

Mantalsintendent

Taxeringsinspektör Uppbördskommissarie

Mant alskommiss arie

Skattekamrerare .

Förste revisor Revisor Notarie Mantalsbokhållare Kammarskrivare

Underinspektör

Amanuens Befattningar i lönegraderna 1—11 : exekutionsbiträde, övervaktmäs- tare, förste expeditionsvakt7 expedi- tionsvakt, maskinoperatör7 maskin- reparatör

Anm. ]. I praktiken fordras studentexamen. Anm. 2. I praktiken fordras juris kandidatexamen.

Länsstyrelserna

Inga särskilda bestämmelser Se anm.

)) )) )) )) )) » ))

))

Se anm. Se anm

)) ))

Se anm.

Inga särskilda bestämmelser

)) )) » )) )) )) )) ))

)) .

))

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

och befattningshavare underställda länsstyrelse.

Beträffande statliga polis- och åklagaretjänster se sid. 92 lf.

Befattning:

Landshövding Landssekreterare Landskamrerare Länsassessor Taxeringsintendent Taxeringsinspektör Taxeringsrevis or

men behandlas för överskådlighetens skull här.

Inga särskilda SFS 951/194—3, SFS 951/1943, SFS 951/1943, SFS 951/1943, SFS 951/1943, SFS 951/1943,

* Befattningama vid Polisdomstolen. Poliskammaren och Skatteverket äro kommunala.

mom. mom. mom. mom. mom. mom.

Kompetens :

bestämmelser

11 11 11 11 11 11

Lånsnotarie SFS 951/1943, mom. 11 Länsbokhållare SFS 246/1944, åå 2, 9, 12 Taxeringsassistent SFS 247/1944, mom. 11 Landskanslist Se anm. 1 Landskontorist » » 1 Häradsskrivare SFS 121/1946, 5 12, p. 3

Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, kontorist, kanslibi- träde, förste expeditionsvakt, expedi- tionsvakt, kontorsbiträde Inga särskilda bestämmelser

SFS 951/1943. 11:o För behörighet att erhålla befattning såsom landssekreterare, länsassessor å landskansli eller länsnotarie fordras att hava avlagt examen, medförande behörighet till domarbe- fattning.

För behörighet att erhålla befattning såsom landskamrerare, taxeringsintendent, länsasses- sor å landskontor, länsbokhållare eller taxeringsinspektör fordras att hava avlagt antingen examen, såsom nyss nämnts, eller statsvetenskaplig-juridisk examen. Befattning såsom taxeringsintendeut eller taxeringsinspektör må dock kunna erhållas jämväl av den, som avlagt examen vid handelshögskola.

För behörighet att erhålla befattning såsom taxeringsrevisor eller taxeringsassistent fordras att hava avlagt examen vid handelshögskola.

SFS 246/1944. 5 2 Den som vill vinna behörighet till länsnotarie-, länsbokhållar- eller taxeringsassistenttjänst skall fullgöra provtjänstgöring på sätt nedan stadgas. 'g' 9 För att sökande skall kunna antagas till aspirant å länsnatarie-, länsbokhållar- eller taxe- ringsassistenttjänst fordras, att han avlagt examen, som är stadgad för behörighet till den tjänst, varom fråga är. 5 12 Provtjänstgöring för aspirant å läusnotarie- eller länsbokhållartjänst fullgöres vid två länsstyrelser och omfattar sju månader vid den länsstyrelse, där aspiranten antagits, och fem månader vid annan länsstyrelse, som nämnden anvisar.

Provtjänstgöring för aspirant å taxeringsassistenttjänst fullgöres enbart vid den läns- styrelse, där aspiranten antagits, och omfattar sex månader.

SFS 247/1944.

11:e Utöver vad sålunda stadgats gäller för behörighet att erhålla befattning såsom läns- notarie, länsbokhållare eller taxeringsassistent vad därom finnes föreskrivet i kungörelsen den 19 maj 1944 om antagande av aspiranter å länsnotarie-, länsbokhållar- och taxerings- assistenttjänster m. m. (SFS 246/1944).

SFS 121/1946.

För behörighet att erhålla häradsskrivartjänst fordras att hava undergått särskild teoretisk utbildning enligt av Kungl. Maj:t meddelade bestämmelser ävensom att hava tjänstgjort å landskontor och häradsskrivarkontor under minst fyra år, därav minst ett år på lands- kontor och minst samma tid med förordnande å häradsskrivartjänst. Med tjänstgöring å häradsskrivarkontor jämställes tjänstgöring vid uppbördsverk i stad och med förord- nande å häradsskrivartjänst förordnande såsom kronokamrerare.

Anm. 1. Inga särskilda bestämmelser men i praktiken fordras i allmänhet studentexamen.

Statliga polis- och åklagartjänster.

Befattning : Kompetens : Statspolisintendent Inga särskilda bestämmelser Landsfogde SFS 154/1936, 5 30 Landsfogdeassistent SFS 545/1946, % 2 Landsfiskal SFS 220/1942, & 23 Landsfiskalsassistent SFS 731/1941, 5 4, SFS 220/1942, åå

2, 9 o. 18 Kontorsbiträde hos landsfiskal Inga särskilda bestämmelser

Statspolisavdelning:

Kommissarie Överkonsta- pel Konstapel Se avdelningen Vissa Kommunala tjänsterzPolisväsendet, sid. 243 ff.

för ordningspolistj änst

Kommissarie

Överkonsta- pel

för kriminalpolistjänst Konstapel [

Poliskåren i Boden:

Stadsfiskal, tillika polischef SFS 714/1942, 5 3, sista p. Poliskommissarie SFS 713/1942, 5 11, p. Överkonstapel vid kriminalavdelning SFS 713/1942, 5 11, p. Överkonstapel vid ordnings- eller be-

vakningsavdelning SFS 713/1942, 5 11, Inspektionskonstapel SFS 713/1942, 5 11, Kriminalkonstapel SFS 713/1942, & 11, Konstapel (även eo) SFS 713/1942, 5 11, Extra konstapel SFS 713/194-2, % 11, Övriga befattningar i lönegraderna 1 - 1 1 :

010

vara? Huv—apex

hästskötare, kontorsbiträde, skriv- biträde Inga särskilda bestämmelser

SFS 154/1936. 5 30 För behörighet att erhålla lands fogdetjänst fordras att hava avlagt för utövande av do- marämbete föreskrivna kunskapsprov och

a) under sammanlagt minst tre är (numera 21/2 år. Se SFS 290/1943) tjänstgjort såsom rättsbildat biträde i domsaga eller vid rådhusrätt, i vilken enligt gällande bestämmelser

jämte borgmästaren sitta minst två lagfarna ledamöter, samt därunder innehaft förord- nande att förvalta domar-ämbete eller att tjänstgöra som ledamot i rådhusrätt som nyss sagts;

b) undergått teoretisk och praktisk polisutbildning enligt av Kungl. Maj:t meddelade bestämmelser; samt

c) förvärvat erfarenhet i åklagar- och polisgöromål genom tjänstgöring i olika grenar av sådan verksamhet.

SFS 731/1941.

För behörighet att erhålla landsfiskalsassistenttjänst fordras att hava avlagt antingen distriktsåklagarexamen eller för utövande av domarämbete föreskrivna kunskapsprov samt att hava med godkända betyg genomgått polischefskurs.

SFS 220/1942. 52

g9

Den som vill vinna behörighet till landsfskalstjänst skall undergå praktisk och teoretisk utbildning.

Den praktiska utbildningen fullgöres genom provtjänstgöring och polistjänstgöring i den ordning nedan sägs.

Den teoretiska utbildningen består i genomgång av distriktsäklagarkurs och polis— chefskurs.

För att sökande skall kunna antagas till elev för provtjänstgöring fordras

1. att han avlagt studentexamen,

2. att han fyllt minst 17 och högst 25 år, eller, där han avlagt juris kandidatexamen, högst 28 år samt

3. att han äger en för polisman i befälsställning lämplig kroppskonstitution och är fri från sjuklighet, svaghet eller lyte, som är till men för fullgörandet av arbetsuppgifterna vid landsflskalstjänst eller som innebär risk för framtida nedsättning av tjänstduglig- heten.

Antagningsnämnden må, när särskilda skäl därtill äro, antaga sökande till elev, oaktat han icke uppfyller de under punkterna 1 och 2 här ovan föreskrivna villkoren. Landsfiskalsaspirant skall fullgöra praktisk polistjänstgöring samt genomgå distrikts- åklagarkurs och polischefskurs. Landsöskalsaspirant, som avlagt distriktåklagarexamen eller juris kandidat examen och som med godkända betyg genomgått polischefskurs, skall av länsstyrelsen i det län till vilket han hör, antagas till extra tjänsteman ———————————

SFS 713/1942. 511

För att kunna förordnas till extra konstapel fordras

att hava fyllt 21 men ej 28 år; att, där ej länsstyrelsen för visst fall medgiver undantag, vara minst 175 centimeter lång utan skodon;

att hava god hälsa och lämplig kroppsbyggnad; att vara fri från lyten och kroppsfel, såsom dålig syn eller hörsel, åderbrock, plattfot eller stark fotsvett;

att hava gott omdöme och lugnt sinnelag; att vara känd för ordentligt levnadssätt och pålitlighet; att, om sökanden är eller varit fast anställd vid krigsmakten, hava genomgått i veder-

börligt reglemente stadgade skolor och kurser för befordran till furir (vad marinen be- träffar för befordran till korpral, därest underbefälsutbildningen avslutats, före den 1 juli 1940); samt

att, därest sökanden icke har eller haft anställning vid krigsmakten, hava genomgått minst fyra klasser i allmänt läroverk eller minst två klasser i kommunal mellanskola eller i högre folkskola eller ock hava efter obligatorisk folkskolundervisning under minst sex månader bevistat folkhögskola eller däremot svarande bildningsanstalt eller 0 c k hava på annat sätt förvärvat jämförlig, för polistjänsten erforderlig allmänbildning.

Sökande till extra ordinarie konstapelsbefattning skall, utöver vad i polisreglementet för riket är föreskrivet,

uppfylla de fordringar, som i avseende å kroppskonstitution äro stadgade för förord- nande såsom extra konstapel;

under minst" sex månader hava tjänstgjort vid poliskåren eller vid poliskår i stad, som är skyldig att tillhandahålla reservpolispersonal; samt

hava genomgått konstapelsklassen i statens polisskola. Sökande till ordinarie kriminalkonstapelsbefattning skall uppfylla de fordringar, som enligt denna kungörelse äro stadgade för att erhålla or- dinarie konstapelsbefattning;

under minst ett år hava tjänstgjort såsom ordinarie konstapel vid poliskåren eller vid poliskår i stad, som är skyldig att tillhandahålla reservpolispersonal; samt

hava genomgått överkonstapelsklassen i statens polisskola. För befattning såsom inspektionskonstapel och överkonstapel vid ordnings- eller bevak- ningsaudelningen fordras, att sökanden

uppfyller de fordringar som i denna kungörelse äro föreskrivna för att erhålla befatt- ning såsom ordinarie konstapel vid kåren;

under minst två år tjänstgjort såsom ordinarie konstapel vid poliskåren eller vid polis- kår i stad, som är skyldig att tillhandahålla reservpolispersonal; samt

genomgått överkonstapelsklassen i statens polisskola. Sökande till befattning såsom ordinarie överkonstapel vid kriminalavdelningen skall uppfylla de fordringar, som enligt denna kungörelse äro föreskrivna för att erhålla ordinarie kriminalkonstapelsbefattning; samt

under minst ett år hava tjänstgjort såsom ordinarie kriminalkonstapel. För befattning såsom kommissarie fordras att sökanden tjänstgjort under sammanlagt minst två år såsom ordinarie polisbefäl; samt genomgått kommissarieklassen i statens polisskola. Sökanden äger icke att i tjänstgöringstid inräkna tid, under vilken han genomgått statens polisskola.

SFS 714/1942.

ä 3 ———————————————————————————— För behörighet till stadsjiskalstjänsten fordras att hava avlagt antingen distriktsåkla- garexamen eller för utövande av domarämbete föreskrivna kunskapsprov samt att hava med godkända betyg genomgått polischefskurs.

SFS 545/1946. . 5 2 Landsfogdeassistent (extra ordinarie, el. extra) antages av Justitiekanslerämbetet, som tillika äger bestämma i vilket län assistent skall vara placerad. Till assistent må endast antagas den som avlagt för utövande av domarämbete föreskrivna kunskapsprov och 3) under sammanlagt minst 21/2 år tjänstgjort såsom rättsbildat biträde i domsaga eller

vid rådhusrätt i vilken enligt gällande bestämmelser jämte borgmästare sitta minst två lagfarna ledamöter samt därunder innehaft förordnande att tjänstgöra såsom ordförande i härasdrätt eller som nyss sagts; samt

b) undergått utbildning i polistjänst m.m. enligt av Kungl. Maj :t meddelade bestämmelser.

Statens polisskola.

Befattning: Kompetens : Rektor Inga särskilda bestämmelser Lärare i juridiska ämnen SFS 521/1938, 5 39 Lärare i ordningspolistjänst Se anm. 1 Lärare i kriminalpolistjänst » » 1

SFS 521/1938. 5 39 Till lärare i polisförfattningar i överkonstapels- och kommissarieklasserna samt till lärare i straffrätt med straffprocessrätt, civilrätt eller exekutionsväsende må ej utses annan än den, som avlagt för utövande av domar-ämbete föreskrivna kunskapsprov _ ——

Anm. 1. Dessa båda befattningar rekryteras med polisiär personal.

Statens kriminaltekniska anstalt.

Befattning : Kompetens : Föreståndare Inga särskilda bestämmelser Laborator SFS 631/1939, g 23 (jfr 507/1941, 5 23) Avdelningsföreståndare SFS 631/1939, % 23 (jfr 507/1941, 5 23) Förste kriminalassistent Se anm. 1 Kriminalassistent » » 1

Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, kanslibiträde, repara- tör, expeditionsvakt, kontorsbiträde Se anm. 2

SFS 631/1939. 5 23 Laboratorn skall äga god vetenskaplig utbildning i kemi och fysik samt erfarenhet i kri- minalteknik. Avdelningsföreståndaren skall äga praktisk poliserfarenhet.

Anm. 1. Inga särskilda bestämmelser men i praktiken fordras examen från statens polisskolas överkonstapelklass. Anm. 2. Inga särskilda bestämmelser men i praktiken fordras dock studentexamen eller nor- malskolekompetens samt stenografi och maskinskrivning.

Befattning:

Generaldirektör Civilförsvarsinspektör

Tillhörande

Inga särskilda bestämmelser

))

Kungl. Civilförsvarsstyrelsen.

))

Kompetens :

))

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET.

Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen

oeh underlydande befattningshavare.

Befattning:

Generaldirektör

Överdirektör

Byggnadschef

Förrådsdirektör Väginspektör för underhållet

Byrådirektör Byråchef Gatuinspektör Väginspektör Vägtrafikinspektör Järnvägsinspektör

Förste byråingenjör Förste byråsekreterare Förste byråsekreterare och ombuds- man

Byråingenjör

Förste revisor Kamrerare

Byråsekreterare

Revisor

Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, kontorist, förste ex- peditionsvakt, kanslibiträde, expedi- tionsvakt, kontorsbiträde Bilbesiktningsman

Länsbesiktningsman

Kompetens :

Inga särskilda bestämmelser

)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))

)) )) )) )) )) ))

))

)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))

)) )) )) )) )) ))

))

)) )) )) )) )) )) )) )) )) )) )) ))

)) )) )) )) )) ))

))

SFS 564/1936 % 2 SFS 564/1936 5 19

SFS 564/1936. & 2 Besiktningsman skall hava avlagt examen vid teknisk läroanstalt eller genom sysslande med tillverkning eller reparation av motorfordon eller eljest förvärvat ingående känne- dom om motorfordons konstruktion, skötsel och manövrering samt genom redbarhet, samvetsgrannhet och hedrande vandel tillvunnit sig allmänt förtroende.

Besiktningsman skall innehava gällande körkort för automobil samt äga vana och skicklighet vid körning med sådant fordon.

5 19 Den i länets residensstad stationerade besiktningsmannen skall vara länsbesiktningsrnan. Därest i sådan stad mer än en besiktningsman är stationerad, bestämmer Konungen, efter förslag av väg- och vattenbyggnadstyrelsen, vilken av besiktningsmännen i staden som skall vara länsbesiktningsman. För Stockholms stad och län utses gemensam läns-

besiktningsman. Vägförvaltningarna. Befattning: Kompetens : Vägdirektör Inga särskilda bestämmelser Vä gingenj ör » » » Ingenjör » » » Vägkamrerare » » » Övervägmästare » » » Vågmästare » » » Ritare » » » Befattningar i lönegraderna 1—11: kontorist, kanslibiträde » » » Statens biltrafiknämnd. Befattning : Kompetens : Förste byråsekreterare Inga särskilda bestämmelser Byråsekreterare » » »

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

Befattning : Kompetens: Överdirektör Inga särskilda bestämmelser Byråchef SFS 553/1945, 5 32, mom. 1 Förste statshydrolog SFS 553/1945, 5 32, mom. 1 Förste statsmeteorolog SFS 553/194-5, & 32, mom. 1 Statshydrolog SFS 553/1945, & 32, mom. 2 Statsmeteorolog SFS 553/1945, % 32, mom. 2 Kamrerare SFS 553/1945, % 32, mom. 5 Meteorolog SFS 553/1945, 5 32, mom. 4

Hydrolog Se anm. 1 Hydrologassistent Se anm. 2 Befattningar i lönegraderna 1—15 :

radioföreståndare, laboratorieassi- stent, radiotelegrafist, kansliskriva- re, instrumentmakare, kontorist, förste expeditionsvakt, kanslibiträ-

de, expeditionsvakt, kontorsbiträde,

telefonist SFS 553/1945, 5 32, mom. 3

SFS 553/1945. 5 32 mom. 1. Byråchef ävensom förste stalsmeteorolag och förste statshydralog skola genom avlagd filosofie licentiatexamen eller på annat lika betryggande sätt hava visat sig äga väl vits- ordade kunskaper i de ämnen, som äro av särskild vikt för vederbörande byrås verksam— hetsområde, samt genom utgivande skrifter hava visat skicklighet i vetenskaplig behand- ling av till byrån hörande frågor:, dock att, vad angår byråchefen vid den hydrologiska byrån ävensom förste statshydrolog, den vetenskapliga skickligheten må kunna i viss mån ersättas genom framstående praktisk ingenjörserfarenhet. mom. 2. Statsmeteorolog skall genom avlagd filosofie kandidat- eller filosofisk ämbets- examen och statshydrolog genom sådan examen eller eivilingenjörsexamen hava visat sig äga väl vitsordade kunskaper i de ämnen, som äro av särskild vikt för vederbörande byrås verksamhetsområde, samt genom sammanlagt minst ett års tjänstgöring vid insti- tutet hava ådagalagt fallenhet för dess arbeten. Undantag från dessa bestämmelser må kunna för särskilt fall medgivas för den, som genom föregående verksamhet visat särskilt stor fallenhet för och skicklighet i institutet tillkommande arbeten. mom. 3. För att kunna utnämnas till ordinarie befattningshavare i lönegraderna l—lS av löneplan A civila avlöningsreglementet fordras att hava tjänstgjort hos institutet minst ett år; dock må undantag härifrån medgivas, då sökandes lämplighet för befattningen annorledes styrkes. mom. 4. För anställning i icke-ordinarie befattning i lönegrad 20 eller högre av lönepla- nerna Eo och Ex civila icke-ordinariereglementet gälla, då annat icke framgår av förhål- landena, samma kompetensfordringar som för motsvarande ordinarie befattning. För befattningar i lägre lönegrader av samma löneplaner äger institutet bestämma kompetens- fordringar. mom. 5. Kamreraren skall äga ingående kännedom om det statliga bokförings- och redo- visningsväsendet, fullt behärska gällande avlönings- och pensionsförfattningar, reseregle- mentet m. m.7 samt vara lämplig såsom personalchef.

Anm. 1. För hydrolog med möjlighet till befordran till tjänst i lönegrad en 20 fordras examen från tekniskt gymnasium eller institut eller studentexamen på reallinjen jämte kunskaper i matematik och fysik motsvarande met. tjänsteexamen samt i hydraulik ungefär mot- svarande vad som ingår i ämnet vattenbyggnadslära på Tekniska högskolan. De teoretiska kompetensfordringama kunna delvis ersättas med praktisk verksamhet. Hydrologtjänst bör i allmänhet föregås av några månaders aspiranttjänst lämpligen förlagd till studietidens ferier. Anm. 2. Minst realskoleexamen och lägre teknisk utbildning eller studentexamen på reallinjen.

Kungl. Byggnadsstyrelsen.

Befattning: Kompetens : Generaldirektör SFS 358/1928, & 39, p. 1 Byggnadschef SFS 358/1928, % 39, p. 2 Byggnadsråd SFS 358/1928, % 39, p. 1 Byråchef å adm. byrån SFS 358/1928, 5 39, p. 3 Byrådirektör SFS SOS/1939, & 40, p. 1 Intendent SFS 505/1939, % 40, p. 2 Byråingenjör Se anm. 1 Förste byråsekreterare SFS 505/1939, 5 40, p. 3 Kamrerare SFS 505/1939, & 40, p. 4 Byråarkitekt Se anm. 2 Assistent Inga särskilda bestämmelser Byggnadskontrollant » » » Byråsekreterare » » » Biträdande arkitekt Se anm. 3 Bokhållare Inga särskilda bestämmelser Befattningar i lönegraderna 1—11:

kansliskrivare, maskinist av l:a

klass, kontorist, värmeledningsskö-

tare, förste expeditionsvakt, kansli-

biträde, expeditionsvakt, kontorsbi-

träde, skrivbiträde SFS 505/1939, % 40, p. 5 Arkitekt utom stat SFS 358/1928, % 40, mom. 2

SFS 358/1928. 539

Generaldirektören och byggnadsråden skola hava förvärvat grundliga insikter samt fram- stående praktisk skicklighet i husbyggnadskonsten i allmänhet och envar av byggnads- råden särskilt beträffande de områden därav, han inom styrelsen skall representera. Byggnadschefen skall hava förvärvat grundliga insikter samt framstående praktisk skicklighet i utövande och ledande av husbyggnadsverksamhet. Byråchefen å administrativa byrån skall hava fullgjort vad författningarna föreskriva i fråga om dem, som må utnyttjas i domarämbete. 2. Arkitekterna utom stat böra hava fullständig arkitektutbildning.

SFS SOS/1939. 540 Av byrådirektörerna bör en hava fullständig arkitektutbildning. Den andre byrådirektören skall hava genomgått teknisk högskolas fackskola för arkitektur eller för väg- och vat- tenbyggnadskonst elle r på annat sätt hava förvärvat för husbyggnadsverksamheten lik- värdig utbildning.

Av intendenterna böra minst tre hava fullständig arkitektutbildning och en av dessa därjämte ingående kunskaper och praktisk erfarenhet beträffande den kulturhistoriska byggnadsvården. Intendentema i övrigt skola hava genomgått teknisk högskolas fack- skola för arkitektur eller för väg- och vattenbyggnadskonst eller på annat sätt hava

förvärvat för husbyggnadsverksamheten likvärdig utbildning; dock att för en av inten- denterna genomgången kurs i teknisk skolas byggnadsavdelning må vara tillräcklig under förutsättning, att han ådagalagt stor praktisk erfarenhet och duglighet under utövning av husbyggnadsyrket.

Sekreteraren skall hava avlagt examen inför juridisk fakultet. Kamreraren skall hava an tin g en avlagt examen inför juridisk fakultet samt som kun- skap i bokföring erhållit vitsord, som prövat tillfyllestgörande. eller avlagt avgångs- examen från handelshögskola elle r 0 ck på annat sätt förvärvat motsvarande utbildning.

För att kunna utnämnas till innehavare av befattning i lönegraderna A 1——A ll fordras att hava hos byggnadsstyrelsen fullgjort provtjänstgöring; dock må styrelsen kunna medgiva undantag härifrån, då sökandes lämplighet för befattningen annorledes styrkes.

Anm. 1. Examen från teknisk högskola är önskvärd. Anm. 2. Arkitektutbildning, helst fullständig, kräves. Anm. 3. I praktiken kräves arkitektutbildning.

Statens bränslekontrollerande verksamhet, byggnadsstyrelsens byggnadsbyrå och byggnadsföretag samt värmetekniska avdelning.

Befattning: Kompetens : Byråchef Inga särskilda bestämmelser Förste byråingenjör Se anm. l Inspektör Inga särskilda bestämmelser Byråingenjör » » » Kostnadsberäknare » » » Ledningskontrollant » » » Revisor och bokhållare » » » Arbetschef Se Bestämmelser för extra personal Förste ingenjör vid K. Byggnadsstyrelsens bygg- Arbetsledare nadsbyrå och byggnadsföretag, %% Kontrollant 9 och 10

Ingenjör Verkmästare Biträdande ingenjör

Bestämmelser för extra personal vid Kungl. byggnadsstyrelsens byggnadsbyrå och byggnads företag.

% 9 Arbetschef och förste ingenjör skola hava avlagt avgångsexamen från teknisk högskola eller förvärvat därmed jämförlig utbildning, varjämte arbetschef skall hava ådagalagt praktisk skicklighet i utövande och ledande av husbyggnadsverksamhet.

Arbetsledare, kontrollant, ingenjör, verkmästare och biträdande ingenjör skola hava av- lagt ovan angivna tekniska examina eller examen från teknisk elementarskola eller tek- niskt gymnasium eller avgångsexamen från sådan teknisk skola, som enligt styrelsens beprövande må anses hava berett vederbörande skälig teoretisk underbyggnad, ävensom

äga för befattningen erforderlig praktisk utbildning enligt av styrelsen för de olika be- fattningarna uppställda krav.

När styrelsen finner särskilda skäl därför föreligga, kan styrelsen medgiva, att viss per- son må kunna antagas till här ovan omförmäld befattning, oaktat han icke förvärvat för densamma föreskriven teknisk utbildning.

% 10 För att kunna antagas till i detta kapitel avsedd befattningshavare erfordras a) att vara svensk medborgare, b) att hava med behörigt läkarintyg styrkt sig vara fri från sjuklighet, svaghet eller kropps- lyte, som kan anses inverka menligt på tjänsteutövningen. c) att fylla de krav i avseende å teknisk och praktisk utbildning och skicklighet, som byggnadsstyrelsen finner böra uppställas.

Anm. 1. I praktiken kräves examen från teknisk högskola eller därmed jämförlig utbildning.

Länsarkitektorganisationen.

Befattning : Kompetens : Länsarkitekt SFS 354/1935, & 14, p. 1 Biträdande länsarkitekt SFS 354/1935, & 14, p. 1 Assistent SFS 399/1944, 5 14, p. 2

SFS 354/1935. 5 14 Länsarkitekt och biträdande länsarkitekt böra hava fullständig arkitektutbildning eller därmed likvärdig utbildning. De böra därjämte hava under längre tid idkat praktisk arkitektverksamhet inom såväl husbyggnads- som stadsplaneväsendets område antingen såsom självständiga utövare eller på arkitektkontor.

SFS 399/1944. & 14 Assistent eller, där flera sådana finnas anställda inom samma distrikt, åtminstone en av dessa bör hava genomgått tekniska högskolans fackavdelning för arkitektur eller mot- svarande avdelning vid Chalmers tekniska högskola eller ock på annat sätt förvärvat likvärdig utbildning.

Statens väginstitut.

Befattning: Kompetens :

Överingenjör Se anm. 1 Avdelningschef Se anm. 2

Laboratoriechef Se anm. 3 Laborator Se anm. 4 Förste avdelningsingenjör Se anm. 1 Avdelningsingenjör » » 1

Biträdande geolog Inga särskilda bestämmelser Förste verkmästare » » » Befattningar i lönegraderna 1—11: kontorsbiträde » » »

Anm. 1. Civilingenjör, avd. för väg- och vattenbyggnad. Anm. 2. Av avdelningscheferna bör en vara civilingenjör, avd. för väg- och vattenbyggnad, en civilingenjör, avd. för maskinteknik, en civilingenjör eller licentiat i geologi. , Anm. 3. Civilingenjör, avd. för kemi, eller akademisk examen i kemi och fysik. ; Anm. 4. Civilingenjör, avd. för väg- och vattenbyggnad eller akademisk examen, helst licen-

tiatexamen, i geologi.

Statens geotekniska institut.

Befattning : Kompetens : Överingenjör SFS 25/1944, 5 17, p. 1 Förste statsgeotekniker SFS 25/1944, 5 17, p. 2 Statsgeotekniker SFS 25/1944, 5 17, p. 2 Biträdande statsgeotekniker Inga särskilda bestämmelser

SFS 25/1944. % 17 Överingenjören bör hava avlagt högre teknisk eller högre akademisk examen samt äga tekniskt-vetenskaplig skicklighet jämte praktisk erfarenhet inom området för institutets verksamhet.

Annan befattningshavare i 24:e eller högre lönegrad bör hava avlagt högre teknisk eller högre akademisk examen samt vara teoretiskt utbildad och praktiskt erfaren inom institutets arbetsområde.

Statens brandskola.

Befattning : Kompetens : Rektor Inga särskilda bestämmelser Brandmästare Se anm. 1 Kanslibiträde » » 1

Anm. 1. Brandmästare och kanslibiträde ha icke ordinarie tjänst. Styrelsen har dock i samband med anslagsäskandet ingått med begäran, att såväl brandmästare- som kanslibiträdes- befattningen från och med ingången av budgetåret 1945/46 måtte uppföras på ordinarie

stat.

Befattning :

Kungl. Generalpoststyrclsen:

Generaldirektör Överdirektör Postsparbankschef Byråchef Byrådirektör Kontorschef Förste byråsekreterare Intendent Kamrer Förste revisor Överkontrollör Förste kontrollör Aktuarie Byråsekreterare Revisor Kontrollör Förste postassistent Postassistent Byrådirektör och ombudsman Förste intendent Förste aktuarie Förste byråingenjör

Ingenjör Förste postexpeditör Postexpeditör

Materialförvaltare Förrådsmästare Överpostiljon Förste postiljon Förrådsförman Förste expeditionsvakt Postiljon Expeditionsvakt Kontorsskrivare Kansliskrivare

Kompetens :

Inga särskilda bestämmelser, se dock

SFS 189/1930, g 33, mom. 1_3

SFS 189/1930, 5 33, mom. 1—3, 5, 6, 8. Instruktion för posttjäns- temän 1940, bilaga A, mom. 7, Generalpoststyrelsens cirkulär nr 38/1944, sista p.

SFS 189/1930, % 33, mom. 1—3, 7, 8, SFS 426/1945, 5 33, mom. 7, p. 2

SFS 189/1930, % 33, mom. 1—3. Se anm. 1 SFS 189/1930, 5 33, mom. 1—4, 6, 8, Instruktion för posttj änstemän 1940, bilaga A, mom. 6, se även mom. 7, p. 2. Generalpoststyrelsens cirkulär 38/1944 SFS 189/1930, 5 33, mom. 1—3, Instruktion för posttj änstemän 1940, bilaga A mom. 4, se även mom. 5 o. 6

SFS 189/1930, 5 33, mom. 1—3, Instruktion för posttj änstemän 1940, bilaga A mom. 3, se även mom. 6

SFS 189/1930, 5 33, mom. 1—3, Instruktion för posttj änstemän 1940,

Kontorist SFS 189/1930, 5 33, mom. 1—3, Kanslibiträde Instruktion för posttjänstemän 1940, , Kontorsbiträde bilaga A, mom. 1, se även mom. 6 ) Garagemästare Inga särskilda bestämmelser

Faktor » » »

Övriga befattningar i lönegraderna 1—11: kopist, bokbinderiförman,

tryckeriförman, reparatör » » »

Postdistrikten: Postdirektör SFS 189/1930, % 33, mom. 1—3, 5, 6, 8, Överpostmästare Instruktion för posttj änstemän 1940,

Postmästare av klass I A bilaga A, mom. 7, Generalpoststy- Postmästare av klass I B relsens cirkulär nr 38/1944, sista p.

Överkontrollör Förste kontrollör

Postmästare av klass 2

Kontrollör

Postmästare av klass 3 Postmästare av klass 4

Förste postassistent Postassistent Överpostexpeditör SFS 189/1930, % 33, mom. 1——4, 6, 8, Förste postexpeditör Instruktion för posttj änstemän 1940,

Postexpeditör bilaga A, mom. 6, se även mom. 7, p. 2, Generalpoststyrelsens cirkulär 38/1944 Stationsmästare av klass 5, 6 och 7 SFS 189/1930, 5 33, mom. 1—3, Instruktion för posttjänstcmän 1940, bilaga A, mom. 5, se även mom. 6 Transportmästare SFS 189/1930, 5 33, mom. 1—3 Förste kupémästare Instruktion för posttj änstemän 1940, Förste expeditionsförman bilaga A, mom. 4, se även mom. Transportförman 5 och 6

Kupémästare

Expeditionsförman Överpostiljon

Förste postiljon

Förste expeditionsvakt SFS 189/1930, % 33, mom. 1———3, Brevbärarförman Instruktion för posttj änstemän 1940, Postiljon bilaga A, mom. 3, se även mom. 6 Brevbärare

Stationsmästare av klass 8 och 9 SFS 189/1930, % 33, mom. 1—3, Instruktion för posttjänstemän 1940, bilaga A, mom. 2, se även mom. 6 Kansliskrivare SFS 189/1930, 5 33, mom. 1—3, Kanslibiträde Instruktion för posttj änstemän 1940, Kontorsbiträde bilaga A, mom. 1, se även mom. 6

Övriga befattningar i lönegraderna 1— 11: reparatör Inga särskilda bestämmelser

SFS 189/1930, SFS 426/1945. 5 33 Mom. ]. Envar, som inträder i postverkets tjänst, skall före antagandet i mera fast an- ställning hava med behörigt läkarbetyg styrkt sig vara fri från sjuklighet, svaghet eller kroppslyte, som kan anses menligt inverka på tjänstutövningen. _Mom. 2. För att kunna av styrelsen antagas till ordinarie befattning vid postverket fordras att vara svensk medborgare och hava fyllt 21 år. Rrom. 3. I den mån så prövas nödigt, äger styrelsen föreskriva, att person för erhållandet av viss befattning vid postverket skall hava genomgått särskild utbildningskurs vid verket. IVlom. 4. Postexpeditör och förste pastexpeditör skola hava avlagt realskolexamen eller avgångsexamen från handelsgymnasium eller avgångsexamen, medförande normal- skolekompetens från högre läroanstalt för Hickor eller studentexamen, dock under villkor i varje fall av vitsord om minst de insikter, som vid avläggande av realskolexamen er- fordras för erhållande av betyget Godkänd i modersmålet, geografi och matematik samt i engelska, franska och tyska språken. Mom. 5. Postassistent och tjänsteman i 17:e eller högre lönegrad skola, där ej fråga är om specialtjänst eller om sådana befattningar, som omförmälas i mom. 7 här nedan, hava avlagt studentexamen med vitsord om minst godkända insikter imodersmålet, geografi och matematik samt i engelska, franska och tyska språken; styrelsen dock obe- taget att, där särskilda skäl härför föreligga, å dylik befattning konstituera person som avlagt annan i mom. 4- omförmäld examen. .*VIom. 6. Ordinarie tjänsteman vid postverket må, ändå att han icke avlagt någon av de i mom. 4— och 5 föreskrivna examina kunna konstitueras till postexpeditör och förste post- expeditör samt till sådan i mom. 5 nämnd befattning, som tillsättes av styrelsen, under förutsättning att han ådagalagt särskild duglighet i tjänsten samt visat sig fylla ford- ringarna för realskolexamen i svenska språkets behandling i skrift., svensk språklära, samfärdsel— och allmän politisk geografi, aritmetik samt engelska eller tyska språket ävensom hava sådana kunskaper i franska språket, att han kan tillgodogöra sig den för dylika befattningar erforderliga fackutbildningen. Mom. 7. Förste aktuarie, som förestår statistiska kontoret, skall hava avlagt Glosofisk examen, i vilken ingår något av ämnena nationalekonomi eller statistik.

Förste intendent, som förestår frimärksförrådet och stämpelexpeditionen, skall hava avlagt examen medförande behörighet för domarbefattning.

Byrådirektör och ombudsman skall hava fullgjort vad författningarna föreskriva ifråga om dem, som må förvalta häradshövdingämbete utan inskränkning. Mom. 8. Finner styrelsen sökande höra på grund av särskilda skäl ifrågakomma till be- fattning, som tillsättes av styrelsen, oaktat han icke uppfyller i mom. 4—7 föreskrivna

kompetensvillkor, äger styrelsen besluta, att sökanden må kunna utnämnas till befatt- ningen. Dispens, som sålunda medgives, gäller, där ej annorlunda bestämmes, alla be— fattningar, för vilka äro fastställda enahanda kompetensvillkor som för den befattning. i fråga om vilken dispens meddelats.

Instruktion för posttjänstemän 19.40, bilaga A. Vissa uppgifter angående posttjänstemännens antagande och utbildning.

1:0

1. För att antagas till kontorsbiträdesaspirant, e. o. kontorsbiträde eller e. o. kanslibiträde erfordras att ha godkänts vid avgångsprövning i folkskola enligt % 47 i folkskolestadgan eller att annorledes ha inhämtat minst motsvarande kunskapsmått samt att äga intel- lektuella och kroppsliga förutsättningar för posttjänsten. För antagande erfordras dess- utom att sökanden företer av postläkare enligt särskilt formulär avfattat intyg, som godkännes, samt, då fråga är om anställning vid postdirektion eller postkontor, intyg om färdighet i maskinskrivning.

2. Kontorsbiträde kan utan särskild teoretisk fackutbildning befordras till kanslibiträde. Kanslibiträde kan, likaledes utan särskild teoretisk fackutbildning, befordras till konto- rist, kansliskrivare eller kantorsskrivare.

2:a

Till stationsmästare av klass 8 eller 9 antages i allmänhet person, som genom tjänstgö- ring vid postkontor, postexpedition eller poststation förvärvat kunskap och färdighet i handläggande av de postgöromål, som förekomma vid postexpeditioner av ifrågava- rande klasser.

3:e

]. Till brevbäraraspirant kan postdirektör efter särskild uttagningsprövning antaga person. som godkänts vid avgångsprövning i folkskola enligt 5 4-7 i folkskolestadgan eller annor- ledes inhämtat minst motsvarande kunskapsmått. För antagande erfordras dessutom bland annat, att personen har uppnått 18 men icke 24 års ålder, att han företer av post- läkare enligt särskilt formulär utfärdat intyg, som godkännes, samt att han äger intel- lektuella och kroppsliga förutsättningar för posttjänsten. Förestående bestämmelser gälla även för antagande av kontorsvakt, dock att åldern å person, som antages till kontorsvakt skall vara lägst 15, högst 17 år. Kontorsvakt i generalpoststyrelsen antang av chefen för styrelsens I byrå. Därjämte bör vederbörande under sammanlagt minst sex månader ha med goda vitsord uppehållit brevbärar- eller därmed jämförlig befatt- ning. Generalpoststyrelsen bestämmer årligen det antal brevbäraraspiranter, som må antagas inom varje distrikt. Antagandet skall för hela landet äga rum på en och samma dag.

Under första anställningsåret har aspirant att fullgöra utbildnings- Och provtjänst— göring under tre månader samt därefter undergå slutprövning. 2. Aspirant, som godkänts i slutprövningen och befunnits lämplig för posttjänsten, kan erhålla anställning som e. o. brevbärare eller e. o. expeditionsvakt. 3. Utan någon ytterligare posta] utbildning kan brevbärare och expeditionsvakt befordras till postiljon, brevbärarförman, förste expeditionsvakt eller förrådsförman.

4:0 1. För att kunna befordras till förste postiljon, överpostiljon, expeditionsförman, kupé-

mästare, transportförman, förste expedionsförman, förste kupémästare, förrådsmästare- transportmästare och materialförvaltare erfordras att ha blivit godkänd i förste postil- jonskurs.

2. För tillträde till förste postiljonskurs erfordras att med väl vitsordad tjänstgöring ha tillhört postverket minst tre år från antagandet till brevbäraraspirant, att icke ha uppnått 30 års ålder samt att ha blivit godkänd i en särskild förprövning i räkning och svensk skrivning.

3. Förste postiljonsknrs omfattar dels en teoretisk kurs vid postverkets undervisnings- anstalt dels ock praktisk utbildning. Kursen forgtår under ungefär fyra månader och avslutas med examen.

Sto 1. För att vinna befordran till stationsmästare av klass 5, 6 eller 7 erfordras att ha blivit godkänd i stationsmästarkurs därest vederbörande icke genomgått postexpeditörskurs.

2. Tillträde till stationsmästarkurs kan erhållas av förste postiljon eller överpostiljon, som med goda vitsord genomgått förste postiljonskurs, ådagalagt särskild duglighet i tjänsten samt anses besitta allmänna förutsättningar att förestå postexpedition av klass 5, 6 eller 7.

3. Stationsmästarkurs omfattar såväl praktisk som teoretisk utbildning och fortgår om- kring nio veckor samt avslutas med examen.

6:0 1. För att vinna anställning som postexpeditörsaspirant erfordras att ha blivit godkänd i postexpeditörskurs.

2. För tillträde till postexpeditörskurs erfordras i allmänhet att ha avlagt a n t i n g e n stu- dentexamen elle r avgångsexamen från handelsgymnasium elle r avgångsexamen, med- förande normalskolkompetens, från högre läroanstalt för Hickor elle r realexamen, dock under villkor i varje fall av vitsord om minst de insikter, som vid realexamen erfordras för betyget Godkänd i modersmålet, geografi och matematik samt engelska, franska och tyska språken. Dessutom äro stadgade vissa villkor beträffande ålder, hälsotillstånd m. m. Ordinarie tjänsteman vid postverket kan erhålla tillträde till postexpeditörskurs, även om han icke avlagt någon av här ovan nämnda examina, såvida han ådagalagt särskild duglighet i tjänsten samt visat sig i vissa ämnen uppfylla fordringarna för realexamen.

3. Postexpeditörsutbildningen fortgår omkring 14 månader och omfattar provtjänst- göring, teoretisk elevkurs och praktisk utbildning samt avslutas med examen.

4. Postexpeditör kan utan ytterligare posta] utbildning vinna befordran till förste post— expeditör, stationsmästare av klass 6 och 7, kontorsskrivare, överpostexpeditör och stationsmästare av klass 5.

7:0 1. För att vinna anställning som e. o. postassistent erfordras att ha blivit godkänd i post- assistentkurs.

2. Tillträde till postassistentkurs kan vinnas av tjänsteman, som efter genomgången postexpeditörskurs (se mom. 6) vunnit fast anställning i postverket och avlagt student- examen med vitsord om minst godkända insikter i modersmålet, geografi och matematik samt i engelska, franska och tyska språken.

3. Postassistentutbildningen omfattar teoretisk och praktisk utbildning under tillsam- mans 20 månader.

4. Postassistent kan vinna befordran till de befattningar i högre lönegrader, för vilka särskilda kompetensvillkor icke fastställts.

Generalpoststyrelsen kungör härigenom anordnandet av postexpeditörskurs —— —— För tillträde till kursen fordras:

att vara svensk medborgare. att hava uppnått 17 men ej 23 års ålder (dock gäller sistnämnda åldersgräns icke be- träffande personer, som redan inneha befattning vid postverket eller som av militär- tjänstgöring varit förhindrade att tidigare anmäla sig),

att äga god syn och hörsel, icke vara behäftad med plattfot, åderbråck eller märkbara anlag för lungtuberkulos samt att jämväl i övrigt vara frisk och fri från sjukdomsanlag, svaghet eller kroppslyte, som kan anses menligt inverka på tjänsteutövningen,

att hava avlagt studentexamen eller realexamen eller avgångsexamen från handels- gymnasium eller avgångsexamen, medförande normalskolekompetens, från högre läro- anstalt för Hickor; dock under villkor i varje fall av vitsord om minst de insikter, som vid avläggandet av realexamen erfordras för erhållande av betyget Godkänd imodersmålet. geografi och matematik samt i engelska, franska och tyska språken.

Bland dem, som genomgått postexpeditörskursen och vunnit fast anställning i post- verket, komma i den ordning, varom generalpoststyrelsen senare skall meddela när- mare bestämmelser, att uttagas personer för vidare utbildning till postassistenter. För tillträde till sådan utbildning erfordras i regel studentexamen med minst betyget Godv känd i modersmålet, geografi och matematik samt i engelska, tyska och franska språken.

Anm. 1. För dessa befattningar erfordras teknisk utbildning.

Telegrafverket. Befattning: Kompetens :

Kungl. Telegrafstyrelsen: Generaldirektör Inga särskilda bestämmelser Överdirektör » » » Överingenjör » » » Verkstadsdirektör (ledamot av styrel-

sen) » » » Avdelningsdirektör (chef för kabel-

kontoret) » » » Byråchef SFS 502/1941, & 33, mom. 51 Byrådirektör SFS 502/194—1,é33, mom. 51 Byrådirektör å kanslibyrån SFS 456/1946, % 33, mom. 61 Överinspektör SFS 502/1941, 5 33, mom. 51 Förste byråingenjör SFS 502/194-1,å 33, mom. 51

Förste byråsekreterare (A 27 och A 26) SFS 502/1941, % 33, mom. 51 Förste byråsekreterare å ekonomibyråns

utr. avd. SFS 502/1941, % 33, mom. 81 Byråingenjör SFS 502/1941, % 33, mom. 51

;Se även SFS 502/1941, % 33 mom. 1—3 samt mom. 9.

Förste revisor Kameralintendent

Linjeingenjör Trafikinspektör

Förrådskamrer

Förste byråsekreterare (A 24) Förste byråsekreterare å kanslibyråns juridiska avd. Ingenjör (A 24, A 22, A 20) Överkontrollör Aktuarie Aktuarie (statistiker)

Byråsekreterare

Huvudkassör Revisor Kontrollör Förste bokhållare Bokhållare Förste telegrafassistent

Ingenjör (A 17) Verkmästare (A 16)

Kontorsskrivare Ritare

Telegrafassistent

Stationsmästare Förste kassör

Förste telegrafexpeditör

Linjeförman Telegrafexpeditör

Befattningar i lönegraderna 1—11: (utom telegrafexpeditör): kansliskri- vare, kopist, förste reparatör, konto- rist, reparatör, Stationsförman, förs- te expeditionsvakt, kanslibiträde, montör, förste stationsbiträde, riks- telefonist, expeditionsvakt, stations- biträde, skrivbiträde

Telegrafverket i övrigt: Distriktschef

SFS 502/1941,5 33, mom. 51 SFS 502/1941, 5 33, mom. 51 SFS 502/1941, % 33, mom. 51 SFS 502/1941, 5 33, mom. 51 SFS 502 /1941, g 33, mom. 51 SFS 502 /1941, g 33, mom. 51

SFS 456/1946, % 33, mom. 61 SFS 502/1941, 5 33, mom. 51 SFS 502/1941, % 33, mom. 51 SFS 502/1941, 5 33, mom. 51 SFS 502/194-1, & 33, mom. 71 SFS 502/1941, % 33, mom. 51 SFS 502/1941, & 33, mom. 51 SFS 502/1941, 5 33, mom. 51 SFS 502/1941, g 33, mom. 51 Inga särskilda bestämmelser1 » » » SFS 502/19411, & 33, mom. 41 Inga särskilda bestämmelser1 » » » » » )) » » » SFS 502/1941, 5 33, mom. 4—1 Inga särskilda bestämmelser1 » » » SFS 502/1941, g 33, mom. 4—1 Inga särskilda bestämmelser1 SFS 502/1941, 5 33, mom. 41

Inga särskilda bestämmelser1

Inga särskilda bestämmelser1

1 Se även SFS 502/1941, 5 33 mom 1—3 samt mom. 9.

Verkstadsdirektör (ledamot av styrel- sen) Avdelningsdirektör (chef för kabelkon- toret) Verkstadsöveringenjör Telefondirektör Telegrafdirektör Byrådirektör Förste sektionsingenjör Förste verkstadsingenjör Byråingenjör Distriktsingenjör Linjeingenjör Radioingenjör Sektionsingenjör Telegrafkommissarie av klass 1 A Trafikinspektör Verkstadsingenjör Förrådsintendent Förste byråsekreterare (A 24) Ingenjör (A 241, A 22, A 20) Inköpschef Telegrafkommissarie av klass Överkontrollör Förste kontrollör Radiokommissarie (A 22) Telegrafkommissarie av klass Kontrollör Telegrafkommissarie av klass Förste bokhållare Telegrafkommissarie av klass Bokhållare Förste telegrafassistent Ingenjör (A 17) Linjemästare (A 17, A 16) Telegrafkommissarie av klass Verkmästare (A 17, A 15) Verkmästare (A 16) Kontorsskrivare Radiokommissarie (A 15) Ritare

Inga särskilda bestämmelser1

» » »

» » » SFS 502/1941, 5 33, mom. 51 SFS 502/1941, % 33, mom. 51 SFS 502/1941, % 33, mom. 51 SFS 502/1941, & 33, mom. 51 SFS 502/1941, % 33, mom. 51 SFS 502/1941, 5 33, mom. 51 SFS 502/1941, g 33, mom. 51 SFS 502/194—1,å33, mom. 51 SFS 502/1941, 5 33, mom. 51 SFS 502/1941, % 33, mom. 51 SFS 502/1941, & 33, mom. 51 SFS 502/1941, 5 33, mom. 51 SFS 502/1941, 5 33, mom. 51 SFS 502/194—1,å33, mom. 51 SFS 502/1941, g 33, mom. 51 SFS 502/1941, g 33, mom. 51 SFS 502/1941, % 33, mom. 51 SFS 502/1941, & 33, mom. 51 SFS 502/19411, % 33, mom. 51 SFS 502/1941, % 33, mom. 51 SFS 502/1941, % 33, mom. 51 SFS 502/1941, % 33, mom. 51 SFS 502/1941, g 33, mom. 51 SFS 502/1941, 5 33, mom. 51 Inga särskilda bestämmelser1 SFS 502/1941, 5 33, mom. 41 Inga särskilda bestämmelser1 SFS 502/1941, 5 33, mom. 41 Inga särskilda bestämmelser]

» » » SFS 502/1941, 5 33, mom. 4-1 Inga särskilda bestämmelser1

» » »

» » »

» » »

» )) ))

1 Se även SFS 502/1941, 5 33 mom. 1—3 samt mom. 9.

Telegrafassistent SFS 502/1941, 5 33, mom. 4' Telegrafkommissarie av klass 6 SFS 502/1941, & 33, mom. 4—1 Förste radiotelegrafist Inga särskilda bestämmelser1 Stationsmästare » » » Förrådsmästare » » » Förste kassör » » » Förste telegrafexpeditör SFS 502/194—1, % 33, mom. 41 Förste vaktföreståndare Inga särskilda bestämmelser1 Linjeförman » » » Radiotelegrafist » » » Verkstadsförman » » » Telegrafexpeditör SFS 502/1941, & 33, mom. 41 Befattningar i lönegraderna 1—11 (utom telegrafexpeditör): kansliskri- vare, kopist, vaktföreståndare, förste reparatör, kassör, kontorist, repara- tör, stationsförman, utlandstelefo— nist, förrådsförman, förste expedi- tionsvakt, kanslibiträde, montör, förste stationsbiträde, rikstelefonist, expeditionsvakt, stationsbiträde, kontorsbiträde, landstelefonist, lokal- telefonist, skrivbiträde Inga särskilda bestämmelser1 Telegrafassistentelever Se sammanställningen »Beträffande re— Telefonelever krytering av personal vid telegraf- Kvinnliga telegrafelever verket»

srs 502/1941, srs 456/1946.

5 33 l. Envar, som inträder i telegrafverkets tjänst, skall före antagandet i mera fast anställning

hava med behörigt läkarbetyg styrkt sig vara fri från sjuklighet, svaghet eller kroppslyte, som kan anses menligt inverka på tjänsteutövningen.

2. För att antagas till ordinarie befattning vid telegrafverket erfordras att vara svensk medborgare samt att hava fyllt 21 år.

3. I den mån så prövas nödigt, äger styrelsen såsom kompetensvillkor för viss befattning vid telegrafverket föreskriva, att vederbörande genomgått särskild utbildningskurs vid verket.

4. Telegrafexpeditör, förste telegrafexpeditör, telegrafassistent, förste telegrafassistent samt telegrafkommissarie av klass 6, 5, och 4 skola hava avlagt realexamen eller annan examen, som medför motsvarande kompetens, samt äga vitsord om minst de insikter, som vid avläggandc av realexamen erfordras för erhållande av betyget Godkänd i modersmålet fysik, geografi, matematik samt engelska, franska och tyska språken.

5. Innehavare av befattning i 20 eller högre lönegrader i löneplan A civila avlöningsregle— mentet skola hava avlagt studentexamen eller examen från tekniskt gymnasium. Ingen-

!

' Se även SFS 502/194—1, % 33 mom. 1—3 samt mom. 9.

jörspersanal i 26 eller högre lönegrader i nämnda löneplan skola därjämte hava avlagt examen vid teknisk högskola eller avgångsexamen efter den 1 januari 1917 från högre avdelningen av Chalmers tekniska institut i Göteborg.

6. Förste byråsekreteraren & kanslibyråns juridiska avdelning ävensom byrådirektören å nämnda byrå skola hava avlagt examen, medförande behörighet till domarbefattning, samt tillika hava fullgjort de villkor som i 18 & domsagostadgan föreskrivits för att kunna meddelas i samma paragraf avsett förordnande.

7. Den aktuarie, som tjänstgör såsom statistiker, skall hava inför filosofisk fakultet eller vid högskola avlagt examen, i vilken ingår nationalekonomi eller statistik.

8. Förste sekreteraren & ekonomibyråns utrikesavdelning skall hava inför filosofisk fakultet avlagt examen med högt vitsord i moderna språk, särskilt i franska språket.

9. Finner styrelsen sökande till ledigbliven tjänstebefattning, som av styrelsen eller under- lydande myndighet tillsättes, på grund av särskilda skäl böra ifrågakomma till befatt- ningen, oaktat han icke uppfyller de för densamma föreskrivna kompetensvillkoren, äger styrelsen besluta därom, att sökanden utan hinder av berörda omständighet må kunna utnämnas till ifrågavarande befattning. Dispens, som sålunda medgives, gäller alla be- befattningar, för vilka äro fastställda enahanda kompetensvillkor som för den befattning, i fråga om vilken dispens medgivits.

A. Telegrafassistentelever.

—————————— . För deltagande i telegrafassistentkurs förutsättes student- examen å reallinjen med minst betyget Godkänd i ämnena modersmålet, franska, tyska, engelska, matematik (allmän eller specialkurs), fysik, kemi och geografi. I studentbetyget ingående godkänt betyg vid Hyttning till näst högsta ringen kan emellertid godtagas vad beträffar utländska språken, kemi och geografi. Även sökande med s. k. teknisk student- examen kan ifrågakomma till antagning. Sökande bör helst icke vara äldre än 22 år. -— B. Telefonelever. —————————— . För att antagas till telefonelev fordras bl. a. att sökanden dels uppnått 17 års ålder men icke är äldre än 20 år, (1 els genomgått folkskolas jämte fortsättningsskolas kurser eller visat sig äga minst motsvarande kunskaper.

C. Kvinnliga telegrafelever. För att tillgodose behovet av reservpersonal vid stationernas telegrafavdelningar uttagas telefonister för utbildning i telegraftjänst. Till dylik utbildning kunna ifrågakomma dugande telefonister, som äga skolunderbyggnad motsvarande realexamen eller ha av- gångsbetyg från flickskola med normalskolekompetens, i båda fallen med betyg i franska språket. Anställningen som telefonist berättigar emellertid icke i och för sig till deltagande i kurs för utbildning i telegraftjänst, utan uttagningen av elever till dylika kurser sker med hänsyn till det aktuella behovet å olika orter och resp. telefonisters ådagalagda lämp- lighet för telegraftjänst.

Statens Järnvägar.

Befattning:

Kungl. Järnvägsstyrelsen:

Generaldirektör Överdirektör Förrådsdirektör Verkstadsdirektör Byråchef Arkitekt Byrådirektör Ombudsman Överinspektör: för bantjänsten för maskintjänsten för trafiktjänsten Förste byråingenjör Förste byråsekreterare Lantmätare Byråingenjör Förste aktuarie Förste revisor Intendent Kamrer Förrådskontrollör Förste aktuarie (A 24) Ingenjör (A 24)

Överkontrollör Ingenjör (A 22) Verks tadskamrer Aktuarie

Byråsekreterare Huvudkassör Kontrollör Revisor Byråassistent Ingenjör (A 20) Förste bokhållare Bokhållare

1SFS 216/1928, 5 51.

Kompetens :

Inga särskilda bestämmelser )) )) )) )) )) » » » )) » )) » SFS 457/1946, 5 50, p. 11 SFS 457/1946, 5 50, p. 11 SFS 503/1939, 5 50, p. 61

SFS 457/1946, % 50, p. 11 SFS 457/1946, % 50, p. 11 SFS 503/1939, 5 50, p. 101 SFS 457/1946, % 50, . 1—21 SFS 503/1939, 5 50, 6 och 101 SFS 216/1928, % 50, 61 SFS 457/1946, % 50, 11 SFS 122/1931, % 50, 21 SFS 503/1939, g 50, . 101 SFS 503/1939, % 50, . 101 SFS 503/1939, 5 50, . 10l SFS 503/1939, % 50, 101 SFS 122/1931, g 50, p. 41 Ny befattning för vilken kompetens- villkoren ännu ej fastställts SFS 503/1939, 5 50, p. 101 SFS 503/1939, 5 50, p. 101 SFS 503/1939, 5 50, p. 101 SFS 122/1931, & 50, p. 4—1 SFS 503/1939, 5 50, p. 41, SFS 503/1939, % 50, p.'6 SFS 216/1928, 5 50, p. 111 SFS 503/1939, 5 50, p. 101 SFS 503/1939, 5 50, p. 101 SFS 503/1939, % 50, p. 101 SFS 216/1928, % 50, p. 7 och 81 p. p.

awareness

SFS 503/1939, 5 50, 101 SFS 216/1928, 5 50, 101

Ingenjör (A 17)

Kontorsskrivare Ritare Förste kansliskrivare Kansliskrivare

Övriga befattningar i lönegraderna 1—11: kopist, förste kontorist, kontorist, kanslibiträde, expeditions- vakt, kontorsbiträde

Distrikten, förråden och huvudverkstäderna: Distriktschef Verkstadsöveringenj ör Distriktssekreterare _ Förrådsintendent Förste b aningenj ör Förste maskiningenjör Förste trafikinsp ektör Förste verkstadsingenjör Banin genj ör Elektroingenj ör

Maskiningenjör Signalingenjör Telegrafingenjör Trafikinspektör Verkstadsingenjör Överinspektor Stationsinspektor av klass 1 A Expeditionsföreståndare Ingenjör (A 24, A 17)

Stationsinspektor av klass 1 B Ingenjör (A 22, A 20) Stationsinspektor av klass 2 Byråassistent (A 21, A 20) Stationsinspektor av klass 3 Underinspektor

1SFS 216/1928, 5 51. ZSFS 216/1928, 5 81, sista p.

Ny befattning, för vilken kompetens- villkoren ännu ej fastställts SFS 216/1928, 5 50 p. 101 Inga särskilda bestämmelser SFS 216/1928, 5 50, p. 101 SFS 216/1928, & 50, p. 101

Inga särskilda bestämmelser1

Inga särskilda bestämmelser » » » SFS 216/1928, % 81, p. 22 SFS 503/1939, % 81, p. 62 SFS 216/1928, & 81, p. 12 SFS 216/1928, 5 81, p. 12 SFS 503/1939, & 81, p. 62 SFS 216/"1928, % 1032 SFS 216/1928, 5 81, p. 12 Ny befattning för vilken kompetens- villkoren ännu ej fastställts SFS 216/1928, % 81, p. 12 SFS 216/1928, % 81, p. 12 SFS 216/1928, & 81, pls SFS 503/1939, % 81, p. 62

SFS'216/1928, % 1032

SFS 503/1939, 5 81, p. 62 SFS 503/1939, & 81, p. 62 SFS 503/1939, g 81, p. 62 Ny . befattning, för vilken kompe- tensvillkoren ännu ej fastställts SFS 503/1939, % 81, . 62 SFS 361/1937, g 81, . 52 SFS 503/1939, % 81, . 62 SFS 503/1939, % 81, . 62 SFS 503/1939, 5 81, . 62 SFS 503/1939, % 81, . 6z

Förste bokhållare Lokmästare

Stationsinspektor av klass 4— Överbanmästare

Bokhållare Förste Stationsskrivare Ledningsmästare (A 16, A 15)

Stationsmästare av klass 5 Kontorsskrivare

Ritare Stationsskrivare Vagnmästare

* Verkstadsmästare

Stationsmästare av klass 6 Förrådsmästare

Förste banmästare Förste trädgårdsmästare Ledningsförman Lokförare Maskinist

Stationsmästare av klass 7

Vagnmästare

Verkstadsförman Kansliskrivare

Övriga befattningar i lönegraderna 1—11: Kopist Bangårdsmästare

! Banmästare Förste kontorist Förste reparatör Lokförare Tågmästare

=srs 216/1928, 5 81, sista 1).

SFS 503/1939, % 81, p. 6” Statens Järnvägars författningssam- ling, särtryck nr 9; art. 70:62

SFS 503/1939, % 81, p. 62 Statens Järnvägars författningssam- ling, särtryek nr 9; art. 4—6, 492 SFS 503/1939, % 81, p. 63 SFS 503/1939, 5 81, p. 62 Statens Järnvägars författningssam- ling, särtryck nr 9; art. 512

Dzo art. 85: 12

SFS 503/1939, 5 81, p. 62 Inga särskilda bestämmelser2 SFS 503/1939, & 81, p. 62

Statens Järnvägars författningssam- ling, särtryck nr 9; art. 7O:52

D:o art. 70:42 Dzo art. 85:12

Inga särskilda bestämmelser2

Dzo art. 492 Dzo art. 45632

Dzo art. 51z Dzo art. 692

Inga särskilda bestämmelser2 Statens Järnvägars författningssam- ling, särtryck nr 9; art. 85:12

Dzo art. 70:52 Dzo art. 70:52 SFS 503/1939, & 81, p. 62

Inga särskilda bestämmelser” Statens Järnvägars författningssam- ling, särtryck nr 9; art. 35:12

D :o 483 D :o 712 Dzo 512 D :o 692 D:o 85zl2

art. art. art. art. art.

Förste portvakt Konduktör

Kontorist Motorvagnsförare Rälsbussförare Stallförman Stationsförman Trädgårdsmästare Vagnförman Banförman Förrådsman Förste expeditionsvakt Kanslibiträde Lokeldare

Reparatör B anbiträde Maskinbiträde

Portvakt Traiikbiträde Vagnskötare

Banvakt Expeditionsvakt Förrådsvakt Stationskarl

Kontorsbiträde Skrivbiträde Effektvårdare Tågstäderska Vagnstäderska

Tågfårj edriften: Befälhavare å tågfärja

utfärdade. Förste styrman av klass 1

* SFS 216/1928, 5 81, sista p. 3 Avser maskinbiträde i loktjäns

Inga särskilda bestämmelser2 Statens Järnvägars författningssam- ling, särtryck nr 9; art. 85:1 0. 22 Dzo art. 71:12 (jfr 85:2)

D:o art. 69:5= Dzo 81:12 Dzo art. 70:1 o. 22 Dzo art. 85:1 0. 22 Dzo art. 4.6:32 Dzo art. 70:32 Dzo art. 46:1 0. 2 p. 12

Inga särskilda bestämmelser2 » » » » » » Statens Järnvägars författningssam- ling, särtryck nr 9; art. 69:1, 2, Se

D:o art. 50:1—5;67':2a Inga särskilda bestämmelser2

Statens Järnvägars författningssam- ling, särtryck nr 9; art. 69:1 0. 223 Inga särskilda bestämmelser2 » » » Statens Järnvägars författningssam- ling, särtryck nr 9; art. 68:32 3

Dzo art. 4.152

Inga särskilda bestämmelser2 » » » Statens Järnvägars författningssam- ling, särtryck nr 9; art. 76—77=

Dzo art. 71:12 Inga särskilda bestämmelser2

)) )) » » » )) )) )) »

SFS 216/1928, 5 81, p. 42 srs 216/1928, 5 81, 1). 4=

t. För övriga maskinbiträden äro särskilda föreskrifter icke

Förste styrman av klass 2 SFS 216/1928, 5 81, p. 4—2

Övermaskinist SFS 216/1928, % 81, p. 4? Andre maskinist å tågfärja SFS 216/1928, 5 81, p. 42 Andre styrman SFS 216/1928, & 81, p. 4-2 Tredje maskinist å tågfärja SSF 216/1928, 5 81, p. 42 Tredje styrman SFS 216/1928, 5 81, p. 42 Befattningar i lönegraderna 1—11: maskinskötare å tågfärja, maskin- vakt å tågfärja, rorgängare, timmer-

(:

man å tågfärja, eldare a tågfärja, matros Inga särskilda bestämmelser2

SFS 216/1928, SFS 122/1931, SFS 259/1932, SFS 503/1939, SFS 451/1946. 5 50 Arkitekt, byrådirektör, annan förste byråingenjör än den nedan angivne, överinspektör i för bantjänsten, överinspektör för maskintjänsten och byråingenjör skola hava avlagt högre. teknisk examen vid svenskt eller främmande läroverk eller avgångsexamen efter den 1 januari 1917 från Chalmers tekniska institute i Göteborg högre avdelning.

För förste byråingenjör i lönegraden A 27 å bantekniska byråns geotekniska avdelning gälla samma kompetensvillkor som för statsgeolog. (Avlagd filosofie licentiatexamen i ämnet geologi med minst betyget Med beröm godkänd).

Förste aktuarien och chefen för statistiska kontoret skall hava avlagt examen inför filo- sofisk fakultet, i vilken något av ämnena nationalekonomi, statskunskap, statistisk eller matematik ingår.

En av aktuarierna & ekonomibyrån skall hava avlagt a n tin g e n filosofisk ämbetsexamen eller filosofie kandidatexamen, i båda fallen med betyget Berömligi matematik, eller filosofie licentiatexamen med minst betyget Med beröm godkänd i nämnda ämnen eller ock avgångsexamen vid teknisk högskola och därvid i matematik (större kurs) erhållit betyget Berömlig. _

Annan aktuarie skall hava avlagt examen, som för förste aktuarie och chef för sta- tistiska kontoret är föreskriven.

Ombudsman ävensom förste sekreterare och sekreterare å kanslibyrån skola hava avlagt examen medförande behörighet till domarbefattning, samt notarie å kanslibyrån examen inför juridisk fakultet.

Lantmätare skall hava fullgjort vad enligt gällande lantmäteriinstruktion föreskrives för erhållande av förord till distriktslantmätarbefattning.

Underingenjör med lantmäteriteknisk utbildning skall hava fullgjort vad enligt sist berörda instruktion fordras för att kunna förordnas till extra lantmätare.

Annan underingenjör skall hava avlagt teknisk examen åtminstone från teknisk ele- mentarskola eller tekniskt gymnasium. _

Övriga tjänstemän inom lönegraderna A 15——-A 28 hos styrelsen, vilka tillsättas av Kungl. Maj:t efter förslag av styrelsen eller av styrelsen, skola, med undantag av huvud— kassör, bokhållare, kontorsskrivare och ritare, hava avlagt studentexamen eller avgångs-

2SFS 216/1928, 5 81, sista p.

examen från handelsgymnasium eller teknisk elementarskola eller tekniskt gymnasium. Huvudkassör, bokhållare och kontorsskrivare ävensom förste kansliskrivare och kansli- skrivare skola hava avlagt realskolexamen, dock under villkor av vitsord om godkända insikter i modersmålet, tyska, engelska, franska, geografi och matematik, elle r 0 c k kunna förete fullständigt avgångsbetyg från statens normalskola för flickor eller sådant högre läroverk för kvinnlig ungdom, beträffande vilket Kungl. Maj:t förordnar, att avgångs- betyg därifrån skall medföra enahanda kompetens som avlagd realskolexamen. Finner styrelsen sökande till ledigbliven tjänstebefattning, som av styrelsen tillsättes, & på grund av särskilda skäl böra ifrågakomma till befattningen, oaktat han icke uppfyllt de för densamma föreskrivna kompetensvillkor, äger styrelsen besluta därom, att sö- kanden utan hinder av berörda omständighet må kunna utnämnas till ifrågavarande befattning. Dispens, som sålunda medgives, gäller alla befattningar, för vilka äro fast- ställda enahanda kompetensvillkor som för den befattning, i fråga om vilken dispens meddelats.

SFS 216/1928. 5 51 För att av styrelsen antagas till ordinarie befattning hos styrelsen erfordras i övrigt: a) att vara svensk medborgare; b) att hava fyllt tjuguett år och ej vara äldre än trettio år; e) att genom behörigt läkarbetyg hava styrkt färgsinnets beskaffenhet; samt d) att med behörigt läkarbetyg hava styrkt sig vara fri från sjuklighet, svaghet eller kroppslyte, som kan anses menligt inverka på tjänstutövningen. Från bestämmelsen om ålder av högst trettio år kan undantag medgivas för den, som förvärvat sådan erfarenhet och skicklighet, att hans anställande prövas vara av gagn. Styrelsen äger att bestämma kompetensfordringar för anställning såsom icke ordinarie tjänsteman vid verket i anslutning till vad som gäller för motsvarande ordinarie tjänste- man samt att vidtaga anordningar för tjänstemannaaspiranters och tjänstemäns fackliga utbildning.

SFS 216/1928, SFS 361/1938, SFS 503/1939. € 81 Förste baningenjör, baningenjör, förste maskiningenjör, maskiningenjör, telegrafingenjär samt signalingenjör skola hava avlagt högre teknisk examen vid svenskt eller främmande läroverk eller avgångsexamen efter den 1 januari 1917 från Chalmers tekniska instituts i Göteborg högre avdelning.

Distriktssekreterare skall hava avlagt examen, medförande behörighet till domarbe- fattning.

Ångfärjebefälhavare, förste styrman och reserqufälhavare samt andre styrman skola hava avlagt studentexamen eller avgångsexamen från handelsgymnasium eller teknisk elementarskola eller ock realskolexamen med skyldighet att, därest godkänt betyg i tyska eller engelska språken ej erhållits, förete av behörig lärare utfärdat intyg om god- kända insikter i det av dessa språk, i vilket godkänt betyg ej erhållits, motsvarande det för realskolexamen fastställda kunskapsmåttet, eller hava såväl erhållit avgångsbetyg från klass 5 vid högre allmänt läroverk, real- eller samskola, som ock kunna förete intyg om godkända kunskaper i tyska och engelska språken, motsvarande de för realskolexa- men fastställda. Ångfärjebefälhavare samt förste styrman och reservbefälhavare skola dessutom innehava sjökaptensbrev, andre styrman hava avlagt sjökaptensexamen och innehava styrmansbrev samt tredje styrman innehava styrmansbrev. Övermaskinist och

andre maskinist skola innehava maskinistbrev av l:a klass (övermaskinist) samt tredje maskinist innehava maskinistbrev av 2:a klass.

Baninspektor, maskininspektor, elektroingenjör och underingenjör skola hava avlagt teknisk examen åtminstone från teknisk elementarskola eller tekniskt gymnasium eller avgångsexamen från maskinyrkesskolan vid Tekniska skolan i Stockholm eller maskin- fackskolan vid tekniska läroverket i Malmö under villkor, vad sistnämnda båda avgångs- examjna beträffar, att desamma kompletteras genom realskolexamen med vitsord om godkända insikter i modersmålet, matematik, tyska, engelska och franska.

Förste trafikinspektör och trafikinspektör böra hava ådagalagt förfarcnhet i järnvägs- drift. Därjämte skola dessa befattningshavare liksom också övriga ej särskilt nämnda tjänstemän vid distrikten inom lönegraderna A lS—A 27 _— med undantag av ritare och tjänstemän inom mästargraderna — ävensom förste kansliskrivare och kansliskrivare hava avlagt studentexamen e 11 er avgångsexamen från handelsgymnasium elle r teknisk elementarskola elle r tekniskt gymnasium elle r realexamen (realskolexamen) under vill- kor vad sist nämnda examen beträffar, av vitsord om godkända insikter i modersmålet, tyska, engelska, franska, geografi och matematik ell e r 0 0 k kunna förete fullständigt av- gångsbetyg från statens normalskola för Hickor eller sådant högre läroverk för kvinnlig ungdom, beträffande vilket Kungl. Maj:t förordnar, att avgångsbetyg därifrån skall medföra enahanda kompetens som avgångsbetyg från nämnda normalskola.

Finner styrelsen sökanden till ledigbliven tjänstebefattning, som av styrelsen till- sättes, på grund av särskilda skäl böra ifrågakomma till befattningen, oaktat han icke uppfyllt de för densamma föreskrivna kompetensvillkor, äger styrelsen besluta därom, att sökanden utan hinder av berörda omständighet må kunna utnämnas till ifrågava- rande befattning. Dispens, som sålunda medgivits, gäller alla befattningar, för vilka äro fastställda enahanda kompetensvillkor, som för den befattning, i fråga om vilken dispens medgivits.

I övrigt skall vad i 5 51 stadgas såsom villkor för att kunna av styrelsen antagas till ordinarie befattning vid styrelsen gälla såsom villkor jämväl för att av styrelsen eller distriktschef kunna antagas till ordinarie befattning vid distrikt.

SFS 407/1936. 5 103 Förste verkstadsingenjör och verkstadsingenjör skola hava avlagt högre teknisk examen

vid svenskt eller främmande läroverk eller avgångsexamen efter den 1 januari 1917 från Chalmers tekniska institute i Göteborg högre avdelning.

För övriga befattningar vid huvudverkstäderna samt för befattningarna vid huvud- förråden gäller vad i 5 81 är stadgat rörande motsvarande befattningar vid distrikten, varvid verkstadsinspektor likställes med maskininspektor.

Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 9. Rekryteringsstadga jämte föreskrifter om personalens utbildning. Gäller fr. o. rn. den 1 juli 1945.

Art. 45 :

Kunskaper och utbild- 1. Omedelbart vid anställandet som aspirant skall tjänstehavare

ning

åläggas att inhämta kännedom om de tjänsteföreskrifter, vilka bauvakt eller, vad beträffar ledningsvakt, ledningspersonalen skall känna.

Föreståndaren för den banmästaravdelning resp. signal- eller telefonreparatörssträeka eller det ledningsmästarområde, där tjänste- havaren tjänstgör, skall med denne genomgå och förklara de tjänste-

Villkor för befordran till vissa befattningar inom 7 och 10 lönegraderna

Ansökan

föreskrifter, som vederbörande har att inlära, samt därjämte låta honom genomgå allsidig praktisk utbildning.

I art. 32, mom. 3, föreskriven examinering av tjänstehavaren skall sedermera ske på sätt baningenjören närmare bestämmer. 2. Banarbetare, som antages till e. o. banvakt utan föregående aspirantanställning, skall dessförinnan hava med godkänt resultat genomgått psykologiskt prov och examinerats i hans tjänst berö- rande reglementen och instruktioner.

Art. 46:

1. För att bliva befordrad till nedan i art. 47 och 48 angivna be- fattningar vid banavdelningen (banförman, banmästare) fordras, förutom ådagalagd lämplighet och skicklighet, att vederbörande har på sätti det följande säges dels genomgått vissa undervisningskurser med godkänt resultat eller styrkt sig äga motsvarande kunskaper, dels fullgjort viss tjänstgöring. Dessutom erfordras, att de som utta- gas måste i det psykologiska provet hava erhållit godkänt resultat (enligt alternativen II eller III se art. 11: 7), enär dessa tjänste- havare vid eventuell befordran kunna komma att i och för sin tjänsteutövning föra motordrivet fordon. Nämnda undervisningskurser anordnas genom styrelsens försorg och tillkännagivas i varje särskilt fall för all den personal, som kan ifrågakomma till deltagande. 2. Ansökan om deltagande i nedan i art. 47 och 48 omhandlade korrespondenskurs I eller i den kunskapsprövning, varmed kursen avslutas, må å tid, som styrelsen bestämmer, i tjänsteväg ingivas av envar tjänstehavare vid banavdelningen.

3. För att vinna befordran till trädgårdsmästare fordras, att veder- börande med tillfredsställande resultat genomgått statsunderstödd 2-årig trädgårdsskola eller Bergianska trädgårdens tvååriga läro- kurs.

Art. 48:

1. För att ifrågakomma till banmästarutbildning fordras, att veder- börande med godkänt resultat fullgjort banförmansutbildningr en- ligt art. 47.

Art. 49:

1. För att kunna ifrågakomma till befordran till förste banmästare eller överhanmästare fordras, att vederbörande med gott resultat fullgjort (i art. 48) angiven banmästarutbildning.

Art. 50: . 1. Utbildning av reparatörer vid banavdelningen omfattar: korrespondenskurs I (kurs I), praktisk utbildningstjänstgöring. korrespondenskurs II (kurs II) samt reparatörskurs. 2. För tillträde till kurs I fordras att vederbörande vid av styrelsen

Praktisk utbildnings— tjänstgöring

Reparatörskurs

Villkor för befordran

anordnad förprövning eller på annat sätt styrker sig äga sådana kunskaper i modersmålet och räkning, som erfordras för avgångs- betyg enligt 5 47 i gällande folkskolestadga.

Kurs I pågår omkring 12 månader och omfattar uppsats- och rapportskrivning, ekvationslära och geometri. Kursen avslutas med kunskapsprövning. Kursdeltagare, som därvid underkänts i endast ett ämne, kan medgivas undergå omprövning enligt art. 40.

3. För varje elev, som med godkänt resultat genomgått kurs I eller som styrkt sig äga motsvarande kunskaper, upprättas genom ve- derbörande sektionsföreståndares försorg beträffande signal- och telefonfacken efter samråd med signal- resp. telegrafingenjörer en plan för den praktiska utbildningstjänstgöring, som erfordras för att fylla förefintliga luckor i elevens praktiska utbildning. Planen skall underställas distriktschefen för godkännande. Vid planens uppgörande skall iakttagas, att elev före uttagning till reparatörs- kurs skall hava tjänstgjort inom olika arbetsområden sålunda:

4. För deltagande i kurs II fordras, att vederbörande med god- känt resultat genomgått kurs I eller styrkt sig äga motsvarande kunskaper. Kurs II pågår c:a 12 månader och omfattar följande ämnen:

Elektricitetslära 8 brev. Materiallära 3 brev. Banlära 2 brev. Instruktioner och förrättningar 3 brev. Kursen avslutas med kunskapsprövning i Stockholm, från vilken eleverna erhålla betyg enligt formulär nr 70 M1. Kursdeltagare som härvid underkänts i endast ett ämne, kan medgivas undergå omprövning enligt art. 40.

5. Till deltagande i reparatörskurs uttager styrelsen efter ansökan och på förslag av distriktschefen — efter vederbörande sektions- befäls samt förordsfullmäktiges hörande —— ett begränsat antal tjänstemän, som med gott resultat fullbordat kurs I och II samt vid praktisk utbildningstjänstgöring enligt förestående bestäm- melser visat fullgod duglighet för reparatörstjänst, eller som på annat sätt styrkt sig äga motsvarande kunskaper och lämplighet.

1. För att kunna ifrågakomma till befordran till förste reparatör vid banavdelningen, ledningsförman eller ledningsmästare fordras, att vederbörande med gott resultat fullgjort i art. 50 angiven re- paratörsutbildning.

Art. 67: 2. För att erhålla befattning i reparationstjänst av lägst reparatörs grad vid maskinavdelningen (d. v. s. i lok- och vagnreparationstjänst) erfordras att hava med nöjaktigt resultat genomgått följande ut- bildning:

Vagnskötare

Allmän teoretisk och praktisk utbildning

Lokbiträde

Lokeldare och lokförare

Motorvagnsförare

Stallförman

a) 3 års praktisk tjänstgöring i facket vid statens järnvägar efter fyllda 18 år enligt nedanstående plan, b) av statens järnvägar anordnad korrespondenskurs.

Art. 68:

3. För att erhålla befattning som vagnskötare skall tjänstehavare med godkänt resultat hava genomgått av styrelsen anordnad vagn- personalkurs i regel gemensam för samtliga distrikt —— med i det följande angiven omfattning. Tillträde till kursen kan vinnas av för tjänsten i fråga lämplig befattningshavare, som minst 5 år tjänstgjort i vagntjänst. Utbild- ningskursen, som ledes av därtill av styrelsen utsedd ingenjör, om- fattar 130 timmar, ————————————————

Art. 69:

1. För att få tjänstgöra som lokbiträde eller lokförare skall tjänste- havare hava genomgått godkänd utbildning enligt mom. 2 resp. mom. 3 här nedan och vid psykologiskt prov hava erhållit god- känt resultat enligt alternativ II (se art. 11: 7).

2. Utbildningen för tjänst som biträde på elektrolok eller ånglok om- fattar en efter distriktschefens anvisning på viss maskinsektion an- ordnad kurs uppdelad på en teoretisk och en praktisk del.

3. Utbildning för befordran till ordinarie lokeldare och lokförare vid normalspåriga linjer sker för både elektrisk drift och ångdrift samt vid smalspåriga linjer enbart för ångdrift.

Tjänstehavare, som tillfredsställande genomgått denna utbild- ning beordras i sinom tid att deltaga i en teoretisk kurs, som an- ordnas genom styrelsens försorg enligt följande plan —————

För att vinna befordran till befattning såsom lokeldare erfordras dessutom att under ett och ett halvt år hava fullgjort åkande tjänst å lok, varav åtminstone 6 månader måste fullgöras i ångloktjänst, samt för att vinna befordran till befattning såsom lokförare, dels att tjänstehavaren under instruktionsförares ledning visat sig kom- petent att på egen hand framföra tåg av olika slag, dels att han varit ordinarie lokeldare i 2 år. Intyg om godkänd provtjänstgöring som lokförare utfärdas enligt form. nr 70 S av sektionsbefälet. 5. Motorvagnsförare skall rekryteras från lokeldarkåren. Den, som erhåller befattning som motorvagnsförare, skall ej7 så länge tjänst— göring såsom motorvagnsförare kan beredas honom, ifrågakomma till lokförarvikariat utan skall kvarstå i sin tjänst, tills han be— fordrats till lokförare.

Art. 70:

1. För att erhålla befattning som förman eller mästare skall tjänste- havare enligt distriktsbefälets beprövande äga goda befälsegen- skaper och vara lämplig för sådan befattning.

2. Innan tjänstehavare befordras till tjänst som stallförman skall han genom sektionsbefälets försorg instrueras beträffande loksta-

Vagnförman

Verkstadsförman och verkstadsmästare

Vagnmästare

Lokmästare

tionens maskinella anläggningar, deras verkningssätt och skötsel samt vid sedermera anställt förhör visa sig äga tillfredsställande kännedom härom.

Han skall vidare vara fullt förtrogen med den dragande mate- rielens stationära behandling och, där så fordras, känna till tur- listor för lok och personal.

Dessutom skall han äga kännedom om förrådsrekvisitioners ut- färdande och kontering, förande av dagsverksjournaler, upprät- tande av turlistor samt användande av formulär och särtryck m. m.

3. För att erhålla befattning som vagnförman skall tjänstehavare med godkänt resultat hava genomgått utbildningskurs för vagn- personal enligt art. 68: 3 i vad avser säkerhetsordning och vagnlära samt därjämte genom maskinsektionsbefälets försorg hava bi- bringats erforderliga insikter i expeditionsgöromål, såsom utfär- dande och kontering av förrådsrekvisitioner, förande av dagsverks- journaler, upprättande av turlistor samt användning av formulär och särtryck m. m.

4. Verkstadsförman, och verkstadsmästare i linjetjänst skall äga re- paratörsutbildning och vara väl förtrogen med inom verkstads- tjänsten förekommande arbeten av olika slag. Vederbörande skall därjämte genom maskinsektionshefälets försorg hava bibringats erforderliga insikter i: gällande personalbestämmelser i vad avser dem underställd per- sonal samt uppgörande av turlistor och semesterplaner; föreskrifter beträffande den rullande materielens underhåll i erforderlig omfattning; expeditionsgöromål, såsom förande av den rullande materielens revisionsböcker, utfärdande och kontering av förrådsrekvisitioner, förande av dagsverksjournaler och övriga tidsuppgifter, uppsätt- ning av förekommande rapporter m. m. Före befordran till verkstadsförman skall vederbörande vid an- ställt förhör visa sig äga tillfredsställande kännedom inom nämnda områden.

5. Vagnmästare skall äga vagnförmansutbildning och därjämte genom maskinsektionsbefälets försorg hava bibringats erforderliga insikter i: gällande personalbestämmelser i vad avser underställd perso— nal samt

uppgörande av turlistor och semesterplaner rn. m.; expeditionsgöromål, såsom utfärdande och kontering av förråds- rekvisitioner, förande av dagsverksjoumaler och övriga tidupp— gifter, upprättande av rapporter över missöden och olycksfall i tjänst, ävensom användning av olika formulär och särtryck; före- skrifter rörande hjälpberedskap och mobiliseringsförråd. 6. Lokmästare, vilken i regel bör rekryteras från lokförarkåren, skall äga god kännedom om den stationära personalens tjänste- åh'gganden och därjämte genom maskinsektionsbefälets försorg hava bibringats erforderliga insikter i:

Kontorsbiträde

Kontorist och förste kontorist

Personal, som skall del- taga i utbildningen. Kunskaper i järnvägs- geografi

Stationskarl

Teoretisk utbildning

gällande personalbostämmelser i vad avser underställd personal samt

uppgörande av turlistor och semesterplaner för såväl stationär som åkande personal;

expeditionsgöromål, såsom utfärdande och kontering av förråds- rekvisitioner, förande av dagsverksjournaler och övriga tidupp- gifter, upprättande av tjänsterapporter samt rapporter över miss- öden och olycksfall ävensom användning av olika särtryck och for- mulär;

föreskrifter rörande hjälpberedskap och mobiliseringsförråd; föreskrifter för den dragande materielens underhåll samt förande av därtill hörande journaler ävensom beträffande löpande vagn- underhåll.

Art. 71: 1. Kontorsbizräde skall vara kunnigt i maskinskrivning och steno- grafi samt enklare kontorsarbeten.

Kontorist skall vara kunnig i maskinskrivning. För befordran till ordinarie kontorist skall tjänstehavaren under praktisk utbildning i expeditionstjänst under minst 5 år hava in- hämtat för sådan tjänst erforderliga kunskaper om gällande be- stämmelser på skilda områden, t. ex. beträffande organisationer. tjänstgöringstid, turlistor, semester, fribiljetter, avlöning, trakta- menten, milpenningar, kontering m. m. Vederbörande sektionsföre- ståndare eller den, han därtill förordnar, skall vid företagen pröv- ning av tjänstehavaren förvissa sig om att nöjaktiga kunskaper in- hämtats. Rapport om prövningens omfattning och resultat skall insändas till vederbörande distriktschef.

För att kunna ifrågakomma till befordran till förste kontorist cr- fordras mera ingående kännedom om gällande bestämmelser i fråga om personal och kamerala arbeten å maskinavdelningens expedi- tioner ävensom allsidig praktisk förfarenhet på dessa områden.

Art. 76:

1. Då mera varaktigt behov föreligger av ny arbetskraft, skall ut- bildning genom teoretisk undervisning ske av personal, som under omkring tre månader innehaft anställning vid verket och som god- känts vid psykologiska prov, efter i huvudsak nedan angivna rikt- linjer. Omedelbart vid anställandet skall varje tjänstehavare anbe- fallas att snarast möjligt lära sig läget av järnvägslinjer och stationer och erhålla anvisning, hur detta lämpligen bör ske. I första hand inläras stationerna vid egen och angränsande trafiksektioner. Sta— tionsföreståndaren eller tjänsteman, som han utsett i sitt ställe, skall genom varje vecka framställda frågor förvissa sig om, att inlärandet fortskrider så snabbt, att den nyanställde efter tre må- nader har en tillfredsställande kännedom om jämvägsstationerna inom landet.

3. Den teoretiska undervisningen av blivande stationskarlsaspi-

Personal i teknisk vagn- tjänst

Fordringar för att kunna antagas till ordinarie sta- tionskarl

ranter, som bör omfatta cirka 90 timmar, koncentreras till en tid av omkring 20 dagar. Den bör förläggas till någon eller några större stationer, som bestämmas av trafikinspektör. Undervisningen bör ledas av särskilda, av trafikinspektörerna därtill förordnade tjänste- män, vilka också skola fungera som examinatorer såväl i aspirant- kurserna som då det gäller att utröna sådan tjänstehavares kun- skaper, som skall antagas till extra ordinarie eller ordinarie tjänste- man. Eleverna i aspirantkurserna skola, så länge den teoretiska utbildningen pågår, i största möjliga utsträckning vara befriade från stationstjänst under läsdagarna och, om så är möjligt, även under sön— och helgdagar.

Undervisning meddelas i nedan angivna tjänsteföreskrifter m. m. Organisation m. m., 4 timmar. Säkerhetstjänst, växlingstjänst, 25 timmar. Transporttjänst, 26 timmar. Jämvägsgeografi, 25 timmar. Drifttekniska bestämmelser, 7 timmar. Högspänningsledningar, 3 timmar (endast å elektrifierad bandel).

6. För personal, som antages för att utbildas till teknisk vagntjänst, gälla därjämte de bestämmelser för personal, av motsvarande slag vid maskinavdelningen, som innehållas i ert. 66—68.

7. Innan aspirant anställes som extra ordinarie stationskarl, skall han vid examinering inför den i mom. 3 omnämnde utbildnings- ledaren hava godkänts i de i bilaga 1 uppräknade bestämmelser, som röra dels gemensamt samtliga grenar av yttertjänsten vid tra-

iikavdelningen, dels resgodsmagasinstjänst, växlingstjänst, gods- magasins- och kajtjänst ävensom, där sådan tjänst kan ifråga- komma, i bestämmelserna rörande ställverkstjänst och spärrvakts- tjänst.

Inhämtandet av ifrågavarande kunskaper skall påbörjas omedel- bart efter aspirantkursens slut. Aspiranten skall till stationsföre- ståndaren anmäla, så snart han inhämtat för viss tjänstegren före- skrivna kunskaper, varefter nyssnämnda examinering skall före- tagas.

Art. 77: 1. För att tjänstehavare skall bliva antagen till ordinarie stations- karl erfordras, att han

genomgått utbildning till stationskarlsaspirant; vid av utbildningsledare i aspirantkurs företagen examinering, visat sig besitta godkända kunskaper om innehållet i de i bilaga 1 uppräknade bestämmelserna rörande yttertjänsten vid trafikav- delningen. Därest examinering i viss tjänstegren skett tidigare än två år före ordinarieblivandet, skall ny examinering ske. Vidare erfordras att han

förrättat resgodsmagasinstjänst, växlingstjänst, ställverkstjänst, godsmagasins- och kajtjänst samt spärrvaktstjänst där sådan tjänst- göring kan ifrågakomma under sammanlagt minst två år.

Anm. För tjänstehavare, lämplig för expeditionstjänst, må halva denna tid fullgöras i dylik tjänst.

Art. 81 : Villkor för att få deltaga 1. Då behov föreligger att utbilda rälsbussförare, skola tjänste- i denna utbildning havare vid distriktets alla avdelningar beredas tillfälle att insända ansökan att få deltaga i denna utbildning. För att dylik ansökan skall upptagas till prövning erfordras: att sökanden vid psykologiskt prov erhållit godkänt resultat enligt alternativen II eller III (se art. 11: 7). att sökanden genom tidigare förvärvad praktik besitter motor- kännedom och vana vid förandet av bil eller större motorfordon, att sökanden anses äga förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen och att sökanden efter genomgången utbildning mottager placering å vilken station som helst å distriktet.

Art. 85 : Villkor för att bliva be- 1. För att bliva befordrad till befattning vid trafikavdelningen inom fordrad till befattning 8 och 10 lönegraderna eller till stationsmästare fordras, förutom

inom 8—1016negraderna ådagalagd lämplighet och skicklighet, att hava, på sätt här nedan eller till stationsmästare säges, genomgått för utbildning till dylik befattning föreskriven undervisningskurs och därvid hava blivit godkänd.

Tjänsteman, vilken icke med godkänt betyg i ämnet postgöro- mål genomgått kontoristkurs, bör, innan han antages såsom före- ståndare för förenad järnvägs— och postanstalt, hava erhållit ut— bildning i och under minst två veckor självständigt handhaft post- göromål på järnvägsanstalt.

Undervisningskursernas 2. I den mån behov av rekrytering föreännes till kontorist-. konduk- anordnande törs- och stationsförmansbefanningar anordnas distriktsvis enligt distriktschefens bestämmande och i den mån tillgängliga anslag medgiva undervisningskurser för utbildning av kontorister, konduk- törer och stationsförmän. Kurserna böra dock anordnas icke blott. för tjänstemän, som omedelbart stå i tur till befordran utan även för personal, som regelbundet användes som vikarie för ifråga— varande befattningshavare.

Statens vattenfallsverk.

Befattning : Kompetens :

Kungl. Vattenfallsstyrelsen:

Generaldirektör Inga särskilda bestämmelser1 Överdirektör och souschef » » » Överingenj ör » » » Driftdirektör » » » Förrådsdirektör » » » Byråchef » » »

Förste byrådirektör » » »

1 SFS sia/1939, g 45.

. 11 11 11 61 21 11 11

Byrådirektör SFS 428/1945, 5 44, Förste byråingenjör SFS 428/1945, 5 44, Förste driftsingenjör SFS 428/1945, & 44, Förste byråsekreterare SFS 428/ 1945, g 44, Jägmästare SFS 428/1945, % 44, Byråingenjör SFS 428/1945, % 44, Driftsingenjör SFS 428/1945, % 44, Förste byråsekreterare å juridiska by-

rån SFS 428/1945, 5 44, Ingenjör (A 24) SFS 428/1945, % 44, Förste byråsekreterare å kommersiella

byrån SFS 428/1945, & 44, Förste revisor SFS 428/1945, % 44, Kamrer SFS 428/1945, & 44, Lantmätare SFS 428/1945, % 44, Ingenjör (A 22, AZO) SFS 518/1939, % 44, Byråsekreterare SFS 458/1946, % 44, Huvudkassör (förut förste kassör) SFS 458/1946, & 44, Kontrollör SFS 458/1946, & 44, Revisor SFS 458/1946, 5 44, Förrådsförvaltare SFS 458/1946, 5 44, Byråassistent SFS 458/1946, 5 44, Förste bokhållare SFS 458/1946, & 44, 71 Bokhållare SFS 458/1946, % 44, 71 Kontorsskrivare SFS 458/1946, 5 44, p. 71 Förste kansliskrivare Inga särskilda bestämmelser1

avresan

41 11

av

51 6? 61 31 61 71 71 71 71 71 . 71

reserveras???

' Kansliskrivare » » »

Ingenjör (A 17) » » » Ritare » » » * Övriga befattningar i lönegraderna ' 1—11: förste kontorist, maskinist, kontorist, förste expeditionsvakt, kanslibiträde, expeditionsvakt, kon- torsbiträde

Lokalförvaltningarna:

Kraftverksdirektör Inga särskilda bestämmelser. Driftchef » » » Kanaldirektör » » » Distriktsingenjör SFS 428/1945, % 44, p. 11 Förste driftsingenjör SFS 428/1945, 5 44, p. 11 WSR/1939, 5 45.

Direktörsassistent vid kraftverk SFS 428/1945, 5 44, . 11 Direktörsassistent vid kanalverk SFS 428/1945, 5 44,

"6 p.

Byråingenjör SFS 428/1945, % 44, p. 11 Driftsingenjör SFS 428/1945, 5 44, p. 11 Ingenjör (A 24) SFS 428/1945, 5 44, p. 11 Förrådsintendent SFS 458/1946, 5 44, p. 71 Ingenjör (A 22, A20) SFS 518/1939, 5 44, p. 61 Förste kontrollör SFS 458/1946, % 44, p. 71 Kanalinspektör (A 22, A 18) SFS 458/1946, 5 44, p. 71 Kontrollör (A 21, A20) SFS 458/1946, 5 44, p. 71 Förste bokhållare SFS 458/1946, % 44, p. 71 Bokhållare SFS 458/1946, & 44, p. 71 Kontorsskrivare SFS 458/1946, 5 44, p. 71 Förste kansliskrivare Inga särskilda bestämmelser1 Kassör » » » Kansliskrivare » » » Driftverkmästare » » » Ingenjör (A 17) » » » Instrumentmakare » » » Stationsmästare (A 16, A 15) » » » Maskinmästare » » » Mätaretekniker » » » Ritare » » » Övermontör » » » Byggmästare » » » Förste maskinist (A 14, A 12) » » » Linjernästare (A 14, A 12) » » » Verkmästare (A 14, A 12) » » » Befälhavare å bogserbåt » » » Förrådsmästare » » » Förste montör » » » Trädgårdsmästare » » » Övriga befattningar i lönegraderna 1——11: fyrmästare, förste kontorist, förste reparatör, maskinist, sluss- mästare, montör, kontorist, repara- - tör, förrådsförman, förste expedi- tionsvakt, kanalförman, skogvak- tare, kanslibiträde, trafikbiträde, expeditionsvakt, vakt, kontorsbiträ- de. » » »

1 SFS 518/1939, 5 45.

SFS 518/1939, SFS 428/1945, SFS 458/1946. 5 44 Byrådirektör, direktörsassistent, distriktsingenjör, förste byråingenjör, förste driftsingenjör,

byråingenjör, driftsingenjör och ingenjör ilönegrad A 24 skola hava avlagt avgångsexa- men från svensk eller därmed jämförlig utländsk teknisk högskola eller avgångsexamen efter den 1 januari 1917 från högre avdelningen av Chalmers tekniska instituti Göteborg. Jägmästare skall hava avlagt examen från skogsinstitutets högre kurs eller skogshögsko- lans jägmästarkurs. Lantmätare skall hava avlagt lantmäteriexamen. Förste byråsekreterare å juridiska byrån skall hava avlagt examen, medförande be- hörighet till domarbefattning, samt byråsekreterare å juridiska byrån examen inför juridisk fakultet. Förste byråsekreterare å kommersiella byrån skall hava avlagt avgångsexamen från svensk eller därmed jämföng utländsk handelshögskola. Annan förste byråsekreterare än nyss sagts, förste revisor och kamrer skola hava avlagt studentexamen eller avgångsexamen från handelsgymnasium, teknisk elementarskola elle r tekniskt gymnasium. F örådsintendent, förste kontrollör, kanalinspektor, annan byråsekreterare än ovan sagts, huvudkassör, kontrollör, byråassistent, förrådsförvaltare, revisor, förste bokhållare, bokhållare och kontorsskrivare skola antingen hava avlagt någon av sist angivna examina eller realexamen (realskoleexamen) eller annan examen som medför enahanda kompetens som realexamen. Ingenjör i lönegrad A 22 eller A 20 skall hava avlagt teknisk examen åtminstone från tek- nisk elementarskola eller tekniskt gymnasium eller därmed jämförlig läroanstalt. Finner styrelsen sökande till ledig ordinarie tjänstebefattning, som av styrelsen tillsättes, på grund av särskilda skäl böra ifrågakomma till befattningen oaktat han icke uppfyllt de för densamma föreskrivna kompetensvillkoren, äger styrelsen besluta om att sökanden utan hinder av berörda omständighet må kunna utnämnas till ifrågavarande befattning. Styrelsen äger att bestämma kompetensfordringar för ickeordinarie befattningar vid statens vattenfallsverk i anslutning till vad som gäller för motsvarande ordinarie tjänster.

SFS 518/1939.

5 45 1. mom. Envar, som inträderi statens vattenfallsverks tjänst, skall före antagandet i mera

fast anställning hava med behörigt läkarbetyg styrkt sig vara fri från sjuklighet, svaghet eller kroppslyte, som kan anses menligt inverka på tjänstutövningen.

2. mom. För att antagas till ordinarie befattning vid statens vattenfallsverk erfordras att vara svensk medborgare och hava fyllt 21 år.

Kungl. Luftfartsstyrelsen.

Befattning : Kompetens : Överdirektör Inga särskilda bestämmelser Luftfartsinspektör » » » Trafikdirektör » » » Byråchef » » » Luftfartsingenjör » » » Förste byråingenjör » » »

Förste byråsekreterare » » »

Trafikinspektör Inga särskilda bestämmelsnr Kamrerare » » » Byråin genj ör » » » Byråsekreterare » » » Befattningar i lönegraderna 1—11: kontorist, förste expeditionsvakt, kanslibiträde, expeditionsvakt, kon- torsbiträde » » »

Flygplatsorganisationen.

Befattning: Kompetens : Flygplatschef Inga särskilda bestämmelser Förste trafikledare » » » Befattningar i lönegraderna 1—11:

hangarmästare, maskinist, kontorist » » I » Tillhörande

FINANSDEPARTEMENTET.

Kungl. Kammarkollegium.

Befattning: Kompetens : Generaldirektör SFS 32/1865, inom. 4- Kammarråd SFS 32/1865, mom. 4. Förste advokatfiskal SFS 32/1865, mom. 5 Advokatliskal SFS 32/1865, mom. 5 Förste arkivarie SFS 32/1865, mom. 4 Förste byråsekreterare SFS 32/1865, mom. 4 Fiskal SFS 32/1865, mom. 4 Byråsekreterare SFS 32/1865, mom. 4 Amanuens SFS 32/1865, mom. 4 Amanuens Se anm. 1 Registrator Inga särskilda bestämmelser Befattningar i lönegraderna 1—11: kontorist, förste expeditionsvakt, kanslibiträde, expeditionsvakt, kon- torsbiträde

SFS 32/1865. Mom. 4. Den, som avlagt examen till Vårt kanslil, är jämväl behörig att i krigskollegium och den blivande arméförvaltningen, i förvaltning av sjöärenden, i kommerskollegium, kam- markollegium, statskontoret, kammarrätten, sundhetskollegium, serafimerordensgillet, generalpoststyrelsen, telegrafstyrelsen, generaltullstyrelsen och överintendentsämbetet vinna anställning, vare sig inom dessa verks kansli» eller kameral- och räkenskapsavdel- ningar; ämbetsverken dock obetaget att även på examen till rättegångsverken” medgiva dylik anställning.

. 5. För befattning såsom ombudsman i statskontoret eller tjänsteman i de övriga uti mom. 4 uppräknade styrelse— och förvaltningsverkens advokatfiskalkontor erfordras att hava undergått examen till rättegångsverkena.

. 1. En av kollegiets amanuenser är anställd för vården av kollegiets arkiv och band- havandet av ordningsarbetet inom detsamma. För denna erfordras att han förvärvat för antagande till amanuens hos riksarkivet stadgade examensmeriter. (SFS 32/1865 mom. 3: Förvärvad filosofisk grad, även utan ämbetsexamen, medför behörighet till anställning i riksarkivet och Kungl. biblioteket.)

Kungl. Statskontoret.

Befattning: Kompetens : Generaldirektör Inga särskilda bestämmelser Statskommissarie SFS 901/1939, 5 29 Byrådirektör och ombudsman SFS 901/1939, & 29 Förste byråsekreterare SFS 901/1939, % 29 Kamrerare SFS 901/1939, 5 29 Biträdande ombudsman SFS 901/1939, & 29 Förste revisor SFS 901/1939, 5 29 Tryckerikonsulent SFS 901/1939, 5 29 Byråsekreterare SFS 901/1939, 5 29 Byråsekreterare å ombudsmansexpedi-

tionen SFS 901/1939, 5 29 Revisor SFS 901/1939, 5 29 Räntmästare SFS 901/1939, 5 29 Registrator Inga särskilda bestämmelser Befattningar i lönegraderna 1—11:

kansliskrivare, förste expeditions— vakt, kanslibiträde, expeditionsvakt, kontorsbiträde, skrivbiträde

SFS 901/1939. 5 29 För erhållande av befattning i 21 eller högre lönegrad i löneplan A civila avlöningsregle- mentet eller löneplan E0 i civila icke-ordinarie reglementet erfordras att hava avlagt examen inför juridisk fakultet elle r statsvetenskaplig-filosofisk examen.

* Numera borttagen. 2 Numera jur. kand. examen.

En av statskommissarierna ävensom byrådirektören och ombudsmannen samt biträdande ombudsmannen och den å ombudsmansexpeditionen anställde notarien. (byråsekreterare) skola dock hava avlagt för utövande av domarämbete föreskrivna kunskapsprov och därefter under minst två år tjänstgjort såsom rättsbildat biträde i domsaga.

Kungl. Kammarrätten.

Befattning : President Kammarrättsråd Assessor

Kammarrättssekreterare Extra föredragande

Byråsekreterare

Aktuarie

Amanuens

Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, förste expeditions- vakt, kanslibiträde, expeditionsvakt, kontorsbiträde, skrivbiträde

SFS 978/1942.

552 ______________

Kompetens : Inga särskilda bestämmelser » » » » » » » » »

SFS 978/1942, % 52, sista p. Inga särskilda bestämmelser » » » SFS 978/1942, & 53

Inga särskilda bestämmelser

Förordnande att uppehålla befattning såsom extra föredragande må, där ej Kungl. Maj:t för särskilt fall annat medgiver, icke meddelas annan än den, som efter avlagd examen, medförande behörighet till domarebefattning, tjänstgjort vid allmän underrätt och där- efter tjäpstgjort i kammarrätten under tid som, där ej särskilda omständigheter annat föranleda, icke må understiga sex månader.

% 53 Till amanuens må ej annan förordnas än den, som avlagt examen medförande behörighet

till domarebefattning.

Kungl. Statistiska centralbyrån.

Befattning : Överdirektör Byråchef Förste aktuarie (utom chefen för rätts- statistiska avd.) Chefen för den rättsstatistiska avdel- ningen

Förste byråsekreterare Bibliotekarie

Kompetens: Inga särskilda bestämmelser SFS 226/1929, % 31, mom. 1

SFS 226/1929, 5 31, mom. 1

SFS 226/1929, 5 31, mom. 1, SFS 455/ 1939, 5 31, mom. 2 SFS 226/1929, % 31, mom. 1 SFS 226/1929, 5 31, mom. 1 o. 3

Aktuarie (utom aktuarien vid äkten-

Anm. ]. Inga särskilda bestämmelser men i praktiken samma som för aktuarie.

skapsregistret) SFS 226/1929, 5 31, mom. 1, SFS 455/1939, 5 31, mom. 1 Aktuarien vid äktenskapsregistret SFS 455/1939, 5 31, mom. 2 Registrator SFS 226/1929, 5 31, mom. 4 o. 5 Biblioteksassistent SFS 226/1929, 5 31, mom. 4— o. 6 Amanuens Se anm. 1 Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, kontorist, förste ex- peditionsvakt, kanslibiträde, expe- ditionsvakt, kontorsbiträde, skriv- biträde SFS 226/1929, 5 31, mom. 4

SFS 226/1929, SFS 455/1939. 5 31 1. För vinnande av anställning såsom tjänsteman av aktuaries eller högre grad hos statistiska centralbyrån erfordras ådagalagd förfarenhet i praktiskt statistiskt arbete, i fråga om de statistiska avdelningarnas chefer särskilt i sådant arbetes planläggning och ledande; dock att förenämnda kompetensfordran må eftergivas beträHande aktuarien vid äkten- skapsregistret. Därjämte erfordras i regel: för ordinarie anställning som aktuarie att hava inför filosofisk eller juridisk fakultet avlagt examen, i vilken vitsordet Med beröm godkänd erhållits i ämnet statistik och vari därjämte ingår ett eller flera av ämnena nationalekonomi, matematik, statskunskap, geografi, historia eller något av de moderna språken; dock att i avseende å aktuarien vid äktenskapsregistret gälla här nedan i mom. 2 föreskrivna kompetensvillkor; samt för ordinarie anställning som byråchef, förste aktuarie eller bibliotekarie att hava avlagt filosofie licentiatexamen i statistik eller därmed jämförliga prov på teoretiska kunskaper ävensom att i sistnämnda fall hava ådagalagt förmåga av statistiskt författarskap. 2. Chefen för den rättsstatistiska avdelningen skall hava avlagt examen medförande behörig- het till domarbefattning, och aktuarien vid äktenskapsregistret antingen examen som nyss nämnts, eller ock statsvetenskaplig-juridisk examen med vitsordet Med beröm godkänd i ämnet statistik. 3. Bibliotekarien skall vara väl förfaren i moderna språk. 4. För vinnande av ordinarie anställning som befattningshavare i lönegraderna 1—14— erfordras att hava tjänstgjort hos statistiska centralbyrån under minst ett år; dock att centralbyrån må härifrån kunna medgiva undantag, då sökandens lämplighet för befatt- ningen annorledes styrkes. För erhållande av befattning som kansliskrivare, biblioteks- assistent och registrator erfordras härjämte att hava avlagt minst realskoleexamen eller avgångsexamen från statens normalskola för Hickor i Stockholm eller med denna i fråga om kompetensvärdet av avgångsbetyg jämställd skola; centralbyrån likväl obetaget att härifrån medgiva undantag, där sökandens skicklighet prövas vara annorledes ådagalagd. 5. Registratorn skall äga insikt i registratorsgöromål. 6. Biblioteksassistenten skall hava vitsordad bibliotekstekniska insikter ävensom goda kunskaper i moderna språk.

Riksräkenskapsverket.

Befattning : Kompetens: Generaldirektör Inga särskilda bestämmelser Byråchef » » » Byrådirektör » » » Revisionskommissarie » » » Förste revisor » » » Revisor » » » Revisionsassistent » » » Befattningar i lönegraderna 1-—1 1 : kansliskrivare, kontorist, förste ex- peditionsvakt, kanslibiträde7 expe- ditionsvakt, kontorsbiträde, skriv- biträde » » »

Konj unkturinstitutet.

Befattning: _ Kompetens: Professor och chef Se anm. 1 Sakkunnig » » 2 Sekreterare » » 3 Assistent » » 3 Amanuens » » 4 Befattningar i lönegraderna 1—11: kontorsbiträde Inga särskilda bestämmelser

Anm. 1. Professor vid statsuniversitet. Anm. 2. I regel docentkompetens (nationalekonomi eller statistik). Anm. 3. I regel fil. lic. (nationalekonomi eller statistik). Anm. 4. I regel fil. kand. (nationalekonomi eller statistik), pol. mag., eller DHS.

Statens sakrevision.

Befattning: Kompetens: Kanslichef Inga särskilda bestämmelser Sekreterare » » » Förste revisor » » » Revisor » » » Revisionsassistent » » »

Befattningar i lönegraderna 1—1 1 : kansliskrivare, kanslibiträde, kon- torsbiträde

Statens organisationsnämnd.

Befattning : Kompetens: Ordförande och chef Inga särskilda bestämmelser Kanslichef » » » Förste byråsekreterare Se anm. ]. Förste byråingenjör » » 1 Ånm. 1. Erfarenheter rörande organisationsundersökningar inom statsförvaltningen eller närings- livet samt kompetens att utöva ledning av dylika undersökningar.

Tullverket.

Befattning : Kompetens :

Kungl. Generaltullstyrelsen:

Generaltulldirektör Inga särskilda bestämmelser

Kustbevakningschef » >> » Byråchef » » »

Byråchef å kanslibyrån SFS 148/1936, 5 22, Byrådirektör och ombudsman SFS 148/1936, g 22, Byrådirektör Se kammarskrivare

Förste aktuarie » »

Förste byråsekreterare SFS 148/1936, 5 22, Byråinspektör Se kammarskrivare

Förste revisor » »

Kamrerare » »

Aktuarie » »

Byråsekreterare » » Revisor » »

Tullkontrollör » »

Kammarskrivare SFS 238/1925, 5 22, mom. 2 o. 4, SFS 148/1936, % 22, mom. 4 samt Kungl. Generaltullstyrelsens cirku- lär angående anordnande av under- Visningskurs för utbildning till be- fattning såsom kammarskrivare; den 15 maj 1946; se även anm. 1 Materialförvaltare Inga särskilda bestämmelser Befattningar i lönegraderna 1—11:

förrådsförman, förste expeditions- vakt, expeditionsvakt, kansliskri-

vare, kontorist, kanslibiträde, kon- torsbiträde, skrivbiträde

Lok altullförvaltningen: Tulldirektör Tullöverinsp ektör Övertullförvaltare' Tullförvaltare (av olika klasser) Tullöverkontrollör

Förste tullkontrollör Tullkontrollör Kammarskrivare

Tullmästare Tulluppbördsman Tullkontorist Tullöveruppsyningsman Tulluppsyningsman Tullvakt

Övriga befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, kontorist,kan- slibiträde, skrivbi-

träde

kontorsbiträde,

Kustbevakningen: Kammarskrivare

Kustöveruppsyningsman Kustuppsyningsman

Inga särskilda bestämmelSer Se P.M. angående villkoren för anställ- ning såsom extra skrivbiträde i tull- verket, se även anm. 1.

Se kammarskrivare

» »

» »

» »

» »

» »

» »

SFS 238/1925, % 22, mom. 4, SFS 148/1936, 5 22, mom. 3 o.. 4, samt Kungl. Generaltullstyrelsens cirkulär angående anordnande av undervis- ningskurs för utbildning till befatt- ning såsom kammarskrivare; den 15 maj 1946; se även anm. 1. Se tullvakt TFS 455/1935 och anm. 1

TFS 94/1926 och anm. 1 Se tullvakt

» »

SFS bih. 86/1910 5 205, TFS 323/1935 samt P.M. angående villkoren för anställning i Tullverket, såsom extra tullvakt, extra kustvakt eller extra gränsuppsyningsman m.m., och anm. 1

Se P.M. angående villkoren för anställ-

ning såsom extra skrivbiträde i tullverket; se även anm. 1.

Se ovan under Lokaltullförvalt-

ningen: Kammarskrivare TFS 455/1935, och anm. 1 Se kustvakt

Förste kustvakt Se kustvakt Kustvakt SFS bih. 86/1910 5 205, TFS 323/1935 och P.M. angående villkoren för an- ställning i tullverket såsom extra tullvakt, extra kustvakt eller extra gränsuppsyningsman; se även anm. 1

Övriga befattningar i lönegraderna 1—11: kontorsbiträde Se ovan under Lokaltullförvaltningen: Övriga befattningar etc. Gränsbevakningen:

Gränsbevakningschef Se ovan under Lokaltullförvaltningen: Kammarskrivare

Kammarskrivare D :o

Gränsöveruppsyningsman Se gränsuppsyningsman Gränsuppsyningsman SFS bih. 86/1910 & 205, TFS 323/1935 och P.M. angående villkoren för anställning i tullverket såsom extra tullvakt, extra hustvakt eller extra gränsuppsyningsman; se även anm. 1 Övriga befattningar i lönegraderna 1—11: skrivbiträde Se ovan under Lokaltullförvaltningen: Övriga befattningar etc.

SFS bih. 86/1910. & 205 För anställning vid tullverkets lokalförvaltning, kust- eller gränsbevakning erfordras: att hafva uppnått aderton men ej tjugufem lefnadsår; dock att bestämmelsen om sist- nämnda åldersgräns ej gäller i fråga om den, som redan vunnit inträde i statens tjänst; att äga god frejd; att vara fri från kroppslig svaghet, sjukdomsanlag, fel i syn- eller hörselorganen eller kroppsligt lyte, som kan anses vara hinderligt för tjänstgöring i tullverket; samt att vara i besittning av normalt färgsinne. Angående villkoren i öfrigt för vinnande av anställning såsom extra ordinarie kammar— skrifvare gäller hvad därom särskilt är stadgadt. För anställning såsom extra ordinarie vaktmästare, gränsridare eller kustroddare erfordras, utöfver hvad ofvan stadgas, att hafva aiiagt afgångsexamen med goda kunskaper från folkskolans fjärde klass eller genom militärtjänstgöring eller annorledes hafva inhämtat fullt motsvarande kunskapsmått samt, i fråga om inträde vid kustbevakningen, att dess- utom hafva genom sjömansutbildning eller eljest förvärfvat kunnighet i båtsegling. I_tjänst varande militär antages ej i tullverkets tjänst, med mindre han företer intyg, att han därtill erhållit vederbörande chefs tillstånd. Ansökning om inträde i tnllverkets tjänst bör, ställd till generaltullstyrelsen, ingifvas till chefen för den tullförvaltning, kust- eller gränsbevakning, vid hvilken sökanden önskar anställning, samt af chefen med eget yttrande insändas till styrelsen. Sådan ansökning skall vara åtföljd av: prästbevis angående ålder och frejd; på sökandens bekostnad anskaffadt läkarbetyg, hvilket, där så ske kan, bör vara utfärdat av tullverkets läkare;

kunskapsbetyg och i förekommande fall intyg rörande sökandens sysselsättning och upp- förande under den tid, som förflutit efter avslutad skolundervisning; samt, i fråga om inträde vid kustbevakning, intyg om kunnighet i båtsegling.

srs 238/1925. 522

Mom. 2. Anställning å annan inom 16:e—26 :e lönegraderna upptagen ordinarie tjänst hos styrelsen än sekreterartjänst kan vinnas av den, som avlagt godkänd examen vid kurs för utbildning av extra ordinarie kammarskrivare, dock må till sådan anställning jämväl befordras lämplig person, som avlagt examen inför juridisk eller filosofisk fakultet inom riket, utan hinder därav, att han icke genomgått nyss nämnd kurs.

Mom. 4. Beträffande de allmänna villkoren för antagning till icke ordinarie befa tningsha- vare i tullverket samt kompetensfordringar för sådan hefattningshavare äger styrelsen. med iakttagande av vad därom är eller vardet särskilt stadgat, meddela erforderliga he- stämmelser; dock må såsom extra eller ordinarie kammarskrivare endast antagas den, som antingen avlagt studentexamen med godkända vitsord i fysik, tyska och engelska språken samt i denna examen eller sedermera, i överensstämmelse med Kungl. Maj:ts stadga för rikets allmänna läroverk undergången fyllnadsprövning erhållit minst betyget Godkänd i kemi enligt fordringarna för studentexamen på realgymnasiet eller avlagt teknisk stu- dentexamen samt i denna examen eller sedermera i enlighet med Kungl. Maj:ts stadga för tekniska fackskolor och tekniska gymnasier undergången efterprövning erhållit minst betyget Godkänd i tyska och engelska språken.

SFS 148/1936. % 22 lllom. 3. För befordran till kammarskrivartjänsl eller ordinarie tjänst i högre lönegrad

vid tullstaten fordras att hava avlagt godkänd examen vid kurs för utbildning av kammar- skrivare. I den mån sådant anses erforderligt äger styrelsen föreskriva, att tjänsteman för erhållande av annan befattning vid tullstaten skall hava avlagt godkänd examen vid för befattningen avsedd utbildningsknrs.

Mom. 4. ————————————+ ———————————————— I tullverket redan anställd tjänsteman må likväl, ändå han icke avlagt examen, som ovan sägs, under de särskilda villkor, som av styrelsen föreskrivas, kunna av styrelsen medgivas rätt att undergå den för kammarskrivare bestämda utbildning samt därefter antagas till befattning såsom icke ordinarie kammarskrivare.

TFS 94/1926.

Kungl. generaltullstyrelsen har denna dag, med stöd av & 22 mom. 3 i den för styrelsen gällande instruktion, funnit gott föreskriva, att såsom kompetensvillkor för erhållande av tullkontoristbefhnning skall fordras att hava avlagt godkänd examen vid för sådan befatt- ning avsedd utbildningskurs. Denna bestämmelse äger tillämpning å de befattningar, som efter denna dag förklaras lediga till ansökning.

TFS 323/1935.

—————————— med extra tjänsteman skall förstås befattningshavare, vilken antagits i syfte att efter viss prövnings- eller utbildningstid anställas såsom extra ordinarie tjänsteman vid verket —————————————————————— Antagning av extra tjänstemän vid tullstaten verkställes av styrelsen efter framställning av vederbörande tullmyndighet. Sådan framställning skall innehålla, förutom närmare upplysning angående behovet av nyanställningen, jämväl uppgift å den eller de personer, som anses närmast böra ifrågakomma till densamma, samt motivering för personvalet, varjämte framställningen skall vara åtföljd av vederbörande personers egenhändigt skrivna ansökningar om inträde i tullverkets tjänst. Vid dylik ansökning skola vara fogade bestyrkta avskrifter av åldersbetyg, i vilket finnes angivet att sökanden är svensk medborgare, kunskapsbetyg och i förekommande fall in-

tyg rörande sökandens sysselsättning och uppförande under den tid, som förflutit efter avslutad skolundervisning, samt intyg angående eventuellt innehavd annan statstjänst ävensom för sökande, som varit fast anställd vid krigsmakten, avskedspass och utdrag ur straffregister. Vidare skall till ansökningen fogas läkarintyg i original, utfärdat, där så ske kan, av tullverkets läkare och avfattat enligt särskilda formulär (blankett nr T. V. 261), samt förklaring från sökanden, dels att han är villig att efter erhållen anställning såsom extra tjänsteman underkasta sig skyddskoppympning (enligt lag den 2 juni 1916) dels erhållit kännedom om att den, som antages såsom extra tjänsteman i tullverket, icke äger ovillkorlig rätt till stadigvarande avlönad tjänstgöring och ej heller rätt att, därest behov av tjänstemannens fortsatta tjänstgöring i tullverket såsom extra tjänsteman upphör, erhålla annan anställning i verket. Ansökning, som avser anställning såsom extra tjänsteman vid tullverkets kust- eller gränsbevakning, skall åtföljas av bestyrkt avskrift av för sökanden utfärdat körkort för automobil. Till ansökning för dylik anställning vid kustbevakningen skall därjämte vara fogad handling, som styrker, att sökanden dels besitter icke blott på praktisk tjänst— göring grundad erfarenhet i sjömanskap och navigation utan även teoretisk insikt i dessa ämnen, dels äger god kännedom om skötsel av båtmotorer. Vid ansökning för anställning som extra skrivbiträde skall vara bilagt intyg om praktisk färdighet i maskinskrivning.

Vad ovan föreskrivits angående antagning av extra tjänstemän, skall, utom vad beträffar antagningsbevis, i tillämpliga delar gälla även i fråga om antagning av kontorsvakter. TFS 455/1935. Kungl. generaltullstyrelsen har denna dag7 med stöd av % 22 mom. 3 i den för styrelsen gällande instruktion, funnit gott föreskriva, att såsom kompetensvillkor för erhållande av kustäveruppsyningsmansbefattning, som efter den 25 maj 1936 förklaras till ansökning ledig, skall fordras att hava avlagt godkänd examen vid för sådan befattning avsedd ut- bildningskurs. TFS ISS/1936. Kungl. generaltullstyrelsen har denna dag, med stöd av 5 22 mom. 3 i den för styrelsen gällande instruktion, funnit gott föreskriva, att såsom kompetensvillkor för erhållande av tulluppbördsmansbefattning skall fordras att hava avlagt godkänd examen vid undervis- ningskurs för utbildning till befattning såsom tullkontorist; viljande styrelsen likväl i särskilt fall taga under omprövning, humvida innehavare av tullkontoristbefattning eller av annan befattning med likartade arbetsuppgifter må kunna konstitueras till tullupp- bördsman utan att hava avlagt sådan examen, varom ovan nämnts. Kungl. generaltullstyrelsens cirkulär ang. anordnande av undervisningsknrs för utbildning till befattning såsom kammarskrivare, den 22 maj 1946.

För inträde i kursen erfordras:

att vara svensk medborgare att hava uppnått aderton år men ej tjugofem år; dock att sistnämnda åldersgräns icke gäller i fråga om den, som redan vunnit inträde i statens tjänst;

att äga god hörsel och syn., normalt färgsinne samt i övrigt vara fri från sjuklighet, svag- het eller lyte, som kan anses menligt inverka på tjänstutövningen;

att uppfylla de särskilda villkor för anställning i tullverkets tjänst, som föreskrivas i lagen om skyddskoppympning den 2 juni 1916 (nr 180); samt

att hava avlagt antingen studentexamen med godkända vitsord i fysik, tyska och engelska språken samt i denna examen eller sedermera i överensstämmelse med Kungl. Maj:ts förnyade stadga

för rikets allmänna läroverk undergången fyllnadsprövning erhållit minst betyget Godkänd i kemi enligt fordringarna för studentexamen på realgymnasiet _ ell er teknisk studentexamen samt i denna examen eller i sedermera, i enlighet med Kungl. Maj:ts stadga för tekniska fackskolor och tekniska gymnasier undergången efter- prövning erhållit minst betyget Godkänd i tyska och engelska språken. Sökande, som avlagt studentexamen men vid ansökningstidens utgång icke innehar minst betyget Godkänd i fysik, tyska och engelska språken samt kemi, må utan hinder därav kunna, efter styrelsens prövning i varje särskilt fall, ifrågakomma till intagning i kursen, under förutsättning att sökanden förklarar sig hava för avsikt att före den 1 juli 1947 underkasta sig erforderlig fyllnadsprövning. För fortsatt deltagande i kursen efter nämnda dag erfordras emellertid att hava vid sådan prövning erhållit betyget Godkänd i vederbörligt ämne.

P. M. ang. villkoren för anställning såsom extra skrivbiträde i tullverket.

För anställning såsom extra skrivbiträde i tullverket erfordras:

att vara svensk medborgare; att hava uppnått 18 men ej 25 år, dock att sistnämnda åldersgräns icke gäller ifråga om den, som redan vunnit inträde i statens tjänst;

att äga god hörsel och syn samt i övrigt vara fri från sjuklighet, svaghet eller lyte, som kan anses menligt inverka på tjänstutövningen;

att vara i besittning av normalt färgsinne; att uppfylla de särskilda villkor för anställning i tullverkets tjänst, som föreskrivas i lagen den 2 juni 1916 (nr 180) om skyddskoppympning; samt

att äga praktisk färdighet i maskinskrivning.

P. M. ang. villkoren för anställning i tullverket såsom extra tullvakt, extra kustvakt eller extra

gränsuppsyningsman m. m. 1. Allmänna villkor för erhållande av anställning. För anställning i tullverket såsom extra tullvakt, extra kustvakt eller extra gränsuppsynings- man erfordras:

att vara svensk medborgare; att hava uppnått 18 men ej 25 år, dock att sistnämda åldersgräns icke gäller ifråga om den, som redan vunnit inträde i statens tjänst;

att äga god hörsel och syn samt i övrigt vara fri från sjuklighet, svaghet eller lyte, som kan anses menligt inverka på tjänstutövningen;

att vara i besittning av normalt färgsinne; att uppfylla de särskilda villkor för anställning i tullverkets tjänst som föreskrivas i lagen den 2 juni 1916 (nr 180) om skyddskoppympning; samt

att hava avlagt avgångsexamen med godkända kunskaper från folkskolan eller militär- tjänstgöring eller annorledes hava inhämtat fullt motsvarande kunskapsmått. Dessutom erfordras för anställning

a) såsom extra kustvakt:

att innehava körkort för automobil, att besitta såväl på praktisk tjänstgöring grundad erfarenhet i sjömanskap och naviga- tion som teoretisk insikt i dessa ämnen samt

att äga god kännedom om skötsel av båtmotorer;

b) såsom extra gränsuppsyningsman: att innehava körkort för automobil.

För anställning inom Kiruna och Haparanda tull- och gränsdistrikt fordras därjämte, att sökanden är kunnig i finska språket.

. 1. Rekrytering av personal vid tullstaten sker genom anställning av personal såsom extra tjänstemän. Efter viss prövotid antagas dessa till extra ordinarie tjänstemän. På grund av tulltjänstens speciella karaktär är det mycket ovanligt, att sökande, som icke är anställd i tullverket, erhåller befordran direkt till ordinarie befattning. Vissa bestämmelser angående allmänna villkor för anställning vid tullstaten äro med- delade i 5 205 tjänstgöringsreglementet för tullverket den 14 december 1910 (SFS bih. nr 86). Dessa bestämmelser äro dock delvis föråldrade. Såvitt angår kompetensvillkor för antagning till elev i kammarskrivarkurs, brukar Styrelsen meddela föreskrifter, då cirku— lär angående anordnande av kammarskrivarkurs utfärdas. I fråga om antagning av andra extra tjänstemän än extra kammarskrivare gälla vissa föreskrifter enligt ett av Styrelsen den 16 juli utfärdat cirkulär (TFS 323/ 1935). De nu gällande kompetensvillkoren för an- ställning såsom extra tullvakt, extra kustvakt, extra gränsuppsyningsman och extra skrivbiträde äro intagna i två inom personalbyrån upprättade promemorior. För befordran till dels tullupphördsmans- och tullkontoristtjänst, dels kustöveruppsy- ningsmanstjänst fordras att hava avlagt godkänd examen i tullkontorist— respektive kustövemppsyningsmanskurs (se TFS 94/1926, 155/1936 och 455/1935).

Kungl. Kontrollstyrelsen

och underlydande hefattningshavare.

Befattning : Kompetens :

Kungl. kontrollstyrelsen: Överdirektör Inga särskilda bestämmelser Byråchef SFS Slö/1944, % 29, mom. 11 Byrådirektör SFS 516/1944, 5 29, mom. 21 Förste byråsekreterare SFS 516/1944, % 29, mom. 21 Byråsekreterare SFS 516/1944, 5 29, mom. 21 Byråingenjör SFS 516/194-4, % 29, mom. 21 Förste aktuarie SFS 516/1944, & 29, mom. 31 Förste byråinspektör » SFS Slö/1944, 5 29, mom. 3] Byråinspektör SFS 516/1944, % 29, mom. 31 Kamrerare SFS 516/1944, 5 29, mom. 31 Befattningar i lönegraderna 1—11:

kansliskrivare, kontorist, förste ex-

peditionsvakt. kanslibiträde, expe- ditionsvakt, kontorsbiträde Inga särskilda bestämmelser

Vid den lokala kontrollen över

tillverkningen och beskattnin-

gen av brännvin och malt-

drycker:

Överkontrollör SFS 893/1939, % 11, mom. 1 o. 2

1 SFS Slö/1944, % 29 mom. 3 sista p.

Biträdande överkontrollör SFS 893/1939, 5 11, mom. 1 o. 2 Kontrollör SFS 893/1939, 5 12, sista p.

Vid den lokala kontrollen över läskedrycksbeskattningen och varuskatten: Biträdande överkontrollör

Vid den av kontrollstyrelsen anordnade granskningen av sy- stembolagens ekonomiska för-

valtning:

Revisor SFS Slö/1944, å 29, p. 3 o. anm. 2

Vid tillsynen över tobaksodlin- gen i riket: Inspektör Se anm. 3

SFS 893/1939. 5 11 1. Förslag å överkontrollör bör företrädesvis avse person, som avlagt avgångsexamen a n tin g e 11 vid handelshögskola elle r vid fackavdelning för kemi och kemisk teknologi vid teknisk högskola i riket. 2. Befattning såsom biträdande överkontrollör hör företrädesvis tillsättas med person, vilken avlagt examen som i 1 mom. sägs. Ansökan till befattning såsom kontrollör eller såsom tillsyningsman vid brännvinsnederlag skall ställas till kontrollstyrelsen och ingivas till vederbörande överkontrollör före den 15 augusti varje år. ———————————————————————— Sökande till befattning, som i första stycket sägs, bör, om han ej förut tjänstgjorti sådan befattning, varom fråga är, vid ansökningen foga intyg av överkontrollör eller biträdande överkontrollör, att sökande äger nödig kunskap om gällande författningar och föreskrifter rörande tillverkningen och beskattningen av brännvin och kontrollen däröver.

SFS 516/1944.

% 29 1. Av byråchefernu skall minst en hava avlagt examen, medförande behörighet till domare- befattning. ' 2. Behörig till befattningen såsom byrådirektör är den, som avlagt examen inför filosofisk fakultet inom riket med vitsord om minst godkända insikter i ämnena fysik och kemi eller ettdera av dem e ller 0 (: k erhållit enahanda vitsord i avgångsexamen från teknisk högskola i riket. Behörig till befattning såsom förste byråsekreterare eller såsom byråsekreterare är den, som avlagt examen inför juridisk fakultet inom riket. För behörighet till befattning såsom byråingenjör fordras företrädesvis att uppfylla de kompetensvillkor, som omförmälas i första stycket av detta moment.

3. I övrigt erfordras för Vinnande av anställning hos kontrollstyrelsen såsom befattnings- havare i 21 eller högre lönegrad i löneplan A civila avlöningsreglementet eller löneplan Eo civila icke-ordinariereglementet att hava:

a n tin g e n avlagt examen inför filosofisk fakultet inom riket, företrädesvis uti ett eller flera av ämnena nationalekonomi, statskunskap, statistik eller matematik, eller inför juridisk fakultet inom riket,

eller ock avlagt avgångsexamen från handelshögskola;

dock må undantag från vad sålunda föreskrivits göras beträffande den, som visat sig särskilt lämpad för vederbörande befattning.

Anm. ]. Särskilda kompetensbestämmelser äro icke meddelade. Vid befattningarnas inrättande förutsattes, att för dem skulle gälla samma kompetensfordringar som vore föreskrivna_ för biträdande överkontrollörerna vid kontrollen över tillverkningen och beskattningen av brännvin och maltdrycker. _ Anm. 2. Enligt Kungl. Maj:ts brev till kontrollstyrelsen den 30 juni 1944 skola bestämmelserna i den för kontrollstyrelsen gällande instruktionen i tillämpliga delar lända till efterrättelse beträffande revisorerna. Anm. 3. Inga särskilda kompetensbestämmelser. Befattningen tillsättes av kontrollstyrelsen. Kostnaden bestridcs av aktiebolaget Svenska tobaksmonopolet.

Kungl. Mynt- och justeringsverket.

Befattning : Kompetens : Myntdirektör SFS 897/1918, g 4, p. 1 Förste ingenjör SFS 897/1918, % 4, p. 1 Kamrerare SFS 897/1918, 5 4, p. 2 Ingenjör SFS 897/1918, 5 4, p. 1

Föreståndare för justeringsverkstaden SFS 897/1918, & 4, p. 1, SFS 549/1935, 5 5

Proberare Se anm. 1 Kassör SFS 897/1918, & 4, p. 3 Befattningar i lönegraderna 1—11:

expeditionsvakt, kanslibiträde Inga särskilda bestämmelser Statens justerare av mått och vikt SFS 549/1935, 5 5 Biträdande justerare SFS 549/1935, 5 5

SFS 897/1918. 5 4 För att kunna utnämnas till myntdirektör, förste ingen jär eller ingenjör fordras antingen att vid universitet eller högskola inom riket hava avlagt filosofisk ämbetsexamen elle r filo- sofie kandidat- eller licentiatexamen med vitsord om minst godkända insikter i ämnena fysik och kemi eller ock att från tekniska högskolans fackskola för bergsvetenskap hava avlagt fullständig avgångsexamen med vitsord om minst godkända insikter i ämnena fysik, bergskemi och metallurgi, samt att därjämte äga praktisk skicklighet vid utförandet av sådana proberingar och justeringar, som vid myntverk och justeringsverk förekomma, vilken skicklighet skall ådagaläggas genom prov vid mynt- och justeringsverket, därest sådant påfordras.

För att kunna utnämnas till kamrerare fordras d els att hava avlagt examen inom juridisk fakultet dels ock att hava ådagalagt förfarenhet i bokföring. För att kunna utnämnas till kassör fordras a n tin g e n avgångsexamen från handelshög- skola elle r statsunderstött handelsgymnasium elle r o ck, förutom styrkt förfarenhet i bokföring, studentexamen eller avgångsexamen från Chalmers tekniska institut, högre avdelningen, eller från tekniska högskolan.

SFS 549/1935 5 5 För att kunna antagas till justerare eller biträdande justerare fordras att hava av lagt examen vid något av statens tekniska läroverk eller på annat sätt styrkt sig äga motsvarande

kunskaper i matematik och fysik samt maskinlära och mekanisk teknologi ävensom att med godkända vitsord hava genomgått sådan kurs för utbildning av justerare, som efter Kungl. Maj:ts bestämmande anordnas vid mynt— och justeringsverket.

Anm. 1. Inga särskilda bestämmelser men i praktiken fordras minst teknisk studentexamen.

Kungl. Bank och fondinspektionen.

Befattning : Kompetens : Bankinspektör Inga särskilda bestämmelser Förste byråinspektör SFS 540/1936, 5 15, mom. 3, p. 2 Byråinspektör SFS 540/1936, % 15, mom. 3, . 2 Byråchef SFS 540/1936, g 15, mom. 3, p. 1 Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, kanslibiträde, expe- ditionsvakt, kontorsbitråde Inga särskilda bestämmelser

SFS 540/1936. 5 15 3. Byråchefen skall hava fullgjort vad författningarna föreskriva om dem, som må nyttjas

uti domarämbeten. Förste byråinspektör och byråinspektör skola äga förfarenhet i sådan verksamhet, som de med vederbörande befattning förenade tjänståliggandena avse.

Kungl. Sparbanksinspektionen.

Befattning : Kompetens : Sparbanksinspektör Inga särskilda bestämmelser Byråinspektör » » » Förste byråsekreterare SFS 97/1936, % 14, sista p. Befattningar i lönegraderna l—ll : kansliskrivare, expeditionsvakt, kon- torsbiträde Inga särskilda bestämmelser

srs 97/1936.

5 14 ______________________________ Sekreteraren skall, där ej Kungl. Maj :t annorlunda förordnar, hava avlagt examen inom

juridisk fakultet.

Statens pensionsanstalt.

Befattning: Kompetens : Direktör Inga särskilda bestämmelser Kamrerare Se anm. 1 Förste byråsekreterare » » 1 Förste aktuarie » » 1 Kassör » » 1 Aktuarie Inga särskilda bestämmelser

sa:—* '—

”w"—aer

Befattningar i lönegraderna l—ll: kansliskrivare, förste expeditions- vakt, kanslibiträde Se anm. 2

Anm.

Anm.

1. Inga särskilda bestämmelser men nuvarande innehavarna av befattningarna såsom förste aktuarie, kamrerare, förste byråsekreterare och kassör hava avlagt akademisk examen.

2. Inga särskilda bestämmelser men befattningshavarna i lönegraderna A 7—A 11, med undantag för förste expeditionsvakten, hava normalskolekompetens. Vid nytillsättning torde studentexamen vara önskvärd.

Tillhörande

ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET.

Riksarkivet.

Befattning : Kompetens : Riksarkivarie SFS 423/1946, % 4-7, mom. 1 Arkivråd SFS 423/1946, 5 47, mom. 1 Förste arkivarie SFS 423/1946, & 47, mom. 1 Arkivarie SFS 4-23/194—6, % 47, mom. 1 Amanuens SFS 423/1946, 5 47, mom. 1 Befattningar i lönegraderna 1—11:

kansliskrivare, kanslibiträde, förste expeditionsvakt, värmeledningsskö- tare, expeditionsvakt Inga särskilda bestämmelser

srs 423/1946. 54.7

För anställning i riksarkivet såsom befattningshavare i 21 eller högre lönegrad i löneplan A civila avlöningsreglementet eller såsom amanuens eller extra ordinarie arkivarie erfordras att hava avlagt d e l s filosofisk ämbetsexamen, filosofie kandidat examen eller statsveten- skaplig examen, vari ingå historia (med minst två betyg) samt antingen minst två av äm- nena litteraturhistoria, statskunskap, geografi, ekonomisk historia, latin, tyska, engelska samt nordiska, romanska, slaviska och Ensk-ugriska språk eller ock minst ett av de sist nämnda ämnena jämte nationalekonomi eller statistik, dels ock filosofie licentiatexamen, vari ingår minst ett av ämnena historia, statskunskap och ekonomisk historia. Sistnämnda examen må jämväl vara avlagd i litteraturhistoria, geografi eller något av de angivna språken. Anställning, som här avses, må kunna vinnas även av den, som avlagt juris kandidatexamen, under förutsättning, att han förvärvat kunskaper i latin motsvarande minst fordringarna för betyget Godkänd i studentexamen. För antagande till amanuens i riksarkivet kräves därjämte provtjänstgöring.

Landsarkiven och länsarkiven.

Befattning : Kompetens :

Landsarkivarie SFS 423/1946, % 47, SFS 424/1946, |» 5 15, mom. 8 Länsarkivarie SFS 425/1946, & 3 Arkivarie SFS 423/1946, 5 47, SFS 42-4/1946, % 15, mom. 8 Amanuens SFS 423/1946, 5 47, SFS 424/1946, 5 15, mom. 8 Befattningar i lönegraderna l—ll: expeditionsvakt Inga särskilda bestämmelser

SFS 423/1946. % 47. För anställning i riksarkivet såsom befattningshavare i 21 eller högre lönegrad i löneplan A civila avlöningsreglementet eller såsom amanuens eller extra ordinarie arkivarie erfordras att hava avlagt dels filosofisk ämbetsexamen, filosofie kandidatexamen eller statsveten- skaplig examen, vari ingå historia (med minst två betyg) samt antingen minst två av ämnen litteraturhistoria, statskunskap, geografi, ekonomisk historia, latin, tyska, engelska samt nordiska, romanska, slaviska och finsk-ugriska språk eller ock minst ett av de sist- nämnda ämnena jämte nationalekonomi eller statistik, dels ock filosolie licentiatexamen vari ingår minst ett av ämnena historia, statskunskap och ekonomisk historia. Sistnämnda examen må jämväl vara avlagd i litteraturhistoria, geografi eller något av de angivna språ- ken. Anställning, som här avses, må kunna vinnas även av den, som avlagt juris kandidat- examen, under förutsättning, att han förvärvat kunskaper i latin motsvarande minst fordringarna för betyget Godkänd i studentexamen.

För antagande till amanuens i riksarkivet kräves därjämte provtjänstgöring.

SFS 424/1946. 5 15 8. För behörighet att vinna anställning i landsarkiv skall vad för riksarkivet är eller varder stadgat äga motsvarande tillämpning.

SFS 425/1946. & 3 För länsarkiven gäller, där ej härnedan annorlunda stadgats, i tillämpliga delar den för

landsarkiven utfärdade instruktionen, varvid länsarkivarie är att betrakta som lands- arkivarie.

Kungl. Biblioteket.

Befattning:

Riksbibliotekarie Förste bibliotekarie Bibliotekarie Amanuens

Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, kanslibiträde, förste expeditionsvakt, värmeledningsskö- skötare, expeditionsvakt, kontorsbi- träde

srs 154/1910, SFS 521/1940.

Kompetens: SFS 154/1910, 5 24, SFS 521/1940, 524 SFS 154/1910, 5 24, SFS 521/1940, % 24 SFS 154/1910, % 24, SFS 521/1940, % 24 SFS 154/1910, % 24, SFS 521/1940, 5 24

Inga särskilda bestämmelser

5 24- För anställning som tjänsteman i kungl. biblioteket erfordras: a) att i aflagd studentexamen eller i fyllnadspröfning till sådan examen hafva erhållit vitsord om minst godkända insikter i tyska, engelska, franska och latinska språken; b) att hava avlagt licentiatexamen eller ock att jämte ämbets- eller kandidatexamen eller statsvetenskaplig examen inom iilosolisk fakultet hava avlagt kandidatexamen inom annan fakultet;

e) att inom kungl. biblioteket under en tid af minst tre månader hafva genomgått prov- tjänstgöring, anordnad på sätt som af riksbibliotekarien bestämmes, och att under sådan tjänstgöring hafva ådagalagt lämplighet för bibliotekstjänsten. Befrielse från proftjänst- göring, helt eller delvis, kan af riksbibliotekarien medgifvas den, som efter vunnen an- ställning tjänstgjort vid annat bibliotek eller som erhållit intyg om godkänd provtjänst- göring vid Uppsala eller Lunds universitetsbibliotek.

Stifts- och landsbiblioteket i Linköping.

Befattning: Bibliotekarie Amanuens Befattningar i lönegraderna 1—11:

expeditionsvakt

' srs 461/1928, srs see/1940.

Kompetens: SFS 461/1928, % 12, SFS 522/1940, & 12 SFS 461/1928, g 13

Inga särskilda bestämmelser

För kompetens till befattningen som bibliotekarie vid stifts- och landsbiblioteket er- fordras :

a) att i avlagd studentexamen eller i fyllnadsprövning till sådan examen hava erhållit vitsord om minst godkända insikter i tyska, engelska, franska och latinska språken; b) att hava avlagt licentiatexamen eller ock att, jämte ämbets- eller kandidatexamen eller statsvetenskaplig examen inom filosofisk fakultet, hava avlagt kandidatexamen inom annan fakultet; c) styrkt ingående erfarenhet om såväl vetenskapligt som folkligt biblioteksarbete, jämte väl vitsordad tjänstgöring under minst ett år vid större offentligt bibliotek (stats-, lands-, stadsbibliotek), där kännedom om bibliotekstjänstens alla grenar på ett tillfreds- ställande sätt kan ernås.

Särskild hänsyn bör vid tillsättning av bibliotekarie tagas till vederbörandes fallenhet och intresse för biblioteksverksamhet.

5 13 Amanuens och biträde förordnas av biblioteksstyrelsen på förslag av bibliotekarien. För anställning som amanuens erfordras under föregående provtjänstgöring ådagalagd lämplighet och fallenhet för såväl vetenskapligt som folkligt biblioteksarbete.

Stifts- och landsbiblioteket i Skara.

Befattning : Kompetens : Bibliotekarie SFS 20/1938, 5 12, SFS 523/1940, 5 12 Amanuens SFS 20/1938, 5 13 Befattningar i lönegraderna 1—11 : expeditionsvakt Inga särskilda bestämmelser

SFS 20/1938, SFS 523/1940. 5 12 ____________________________ _ För kompetens till befattningen som bibliotekarie vid stifts- och landsbiblioteket er— fordras: a) att i avlagd studentexamen eller i fyllnadsprövning till sådan examen hava erhållit vitsord om minst godkända insikter i tyska, engelska, franska och latinska språken; b) att hava avlagt licentiatexamen eller ock att, jämte ämbets- eller kandidatexamen eller statsvetenskaplig examen inom filosofisk fakultet, hava avlagt kandidatexamen inom annan fakultet; c) styrkt ingående erfarenhet om såväl vetenskapligt som folkligt biblioteksarbete, jämte väl vitsordad tjänstgöring under minst ett år vid större offentligt bibliotek (stats-, lands-, stadsbibliotek), där kännedom om bibliotekstjänstens alla grenar på ett tillfredsställande sätt kan ernås. Särskild hänsyn bör vid tillsättning av bibliotekarie tagas till vederbörandes fallenhet och intresse för biblioteksverksamhet.

% 13 Amanuens och biträde förordnas av biblioteksstyrelsen på förslag av bibliotekarien. För anställning som amanuens erfordras under föregående provtjänstgöring ådagalagd lämp- lighet och fallenhet för såväl vetenskapligt som folkligt biblioteksarbete.

Befattning : Kompetens : Överintendent Inga särskilda bestämmelser Förste intendent SFS 542/1945, & 24, mom. 5 Intendent SFS 542/1945, 5 24, mom. 6 Amanuens SFS 542/194—5, % 24, mom. 6

Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, värmeledningssköta- re, förste museivakt, museivakt Inga särskilda bestämmelser

SFS 542/1945.

5. Förste intendent skall hava förvärvat grundliga vetenskapliga insikter och framstående praktisk skicklighet inom område, som omfattas av museets verksamhet.

6. För anställning såsom amanuens samt för erhållande av befattning såsom intendent erfordras att hava avlagt filosofie licentiatexamen i ämne tillhörande museets arbets- område; dock må undantagsvis dylik anställning eller befattning kunna erhållas av den, som i annan ordning ådagalagt jämförliga kunskaper.

Kungl. Livrustkammaren.

Befattning : Kompetens : Föreståndare Se anm. 1 Andre intendent Se anm. 2 Amanuens Se anm. 3 ' Kansliskrivare Se anm 4 Livrustmästare Se anm. 5 Åldfru Se anm. 6 Konserveringsbiträde Se anm. 6 Museivakt Se anm. 7

Anm.

Anm.

Anm.

Anm. Anm. Anm. Anm.

1. Kompetens ej fastställd. I realiteten erfordras långvarig museal tjänstgöring inom Livrustkammarens arbetsområde samt avlagt disputationsprov för fil. doktorsgrad i ämne tillhörande Livrustkammarens arbetsområde. 2. Flerårig museal tjänstgöring inom Livrustkammarens arbetsområde. Fil. lic. examen i ämne tillhörande Livrustkammarens arbetsområde. 3. Godkänd provtjänstgöring vid Nordiska museet (ev. även i Statens historiska museum) och därefter vid Livrustkammaren. Fil. kand.ex. i ämne tillhörande Livrustkammarens arbetsområde. För uppflyttningen till lönegrad En 20 erfordras fil. lic.ex. och minst 4 års tjänstgöring som amanuens. 4. Flerårig exp.tjänst vid statligt verk. Språkkompetent har företräde. 5. Flerårig tjänstgöring vid museum. Kompetens i metallkonservering erfordras. 6. Kompetens i textilkonservering. 73 Erforderlig fysisk konstitution. Person, som lärt något hantverk, som kan komma till gagn vid förefallande arbeten inom Livrustkammaren, har företräde.

53

g19

520

521

523

1 = Vetenskapsakademien.

Naturhistoriska riksmuseet.

Befattning: Kompetens :

Avdelningsföreståndare (Professor) SFS 272/1935, % 3, mom. 4 Museiassistent SFS 272/1935, % 19, mom. 3 Förste konservator SFS 272/1935, % 20, mom. 2 Konservator SFS 272/1935, 5 20, mom. 2 Preparator SFS 272/1935, 5 21, mom. 2 Museibiträde SFS 272/1935, 5 21, mom. 2 Uppsyningsman SFS 272/1935, & 23 Övriga befattningar i lönegraderna 1——11: maskinist av 2:a klass, vakt- mästare, tillika trädgårdsskötare, vaktmästare Inga särskilda bestämmelser

SFS 272/1935.

4. Sedan de sakkunniga yttrat sig och utskottet därefter avgivit sitt utlåtande, föreslår akademien1 en kompetent befunnen sökande till erhållande av befattningen; skolande i fråga om företräde till förslag hänsyn tagas såväl till vetenskaplig förtjänst på det spe- ciella område avdelningen omfattar som ock till sökandes egenskaper såsom institutions- föreståndare.

3. Till museiassistent må endast den utnämnas, som genom avlagd filosofie licentiat- examen eller på annat sätt genom studier och utgivna skrifter styrkt sig vara väl förtrogen med det vetenskapliga område avdelningen omfattar och tillika ådagalagt lämplighet för deltagande i avdelningens praktiska arbeten.

2. Till konservator må endast utnämnas person, som är fullt förtrogen med de till befatt- ningen hörande göromål.

2. Till preparator och till museibiträde må endast antagas person, som är fullt förtrogen med förekommande speciella preparerings- och andra museitekniska arbeten. Genom föreståndares försorg kunna, i den mån övriga göromål medgiva, personer, som önska förvärva kompetens för befattning vid hans avdelning såsom preparator eller musei- biträde, erhålla nödig undervisning och övning.

1. Uppsyningsmannen, som helst bör äga någon kunskap i främmande språk, har att ut- föra de arbeten, som av intendenten åläggas honom.

Statens etnografiska museum. Befattning: Kompetens :

Samma bestämmelser som för Natur- historiska riskmuseet:

Föreståndare (Professor) SFS 272/1935, 5 3, mom. 4 Museiassistent SFS 272/1935, 5 19, mom. 3 Befattningar i lönegraderna 1—11:

museibiträde Inga särskilda bestämmelser

SFS 272/1935. % 3 4. Sedan de sakkunniga yttrat sig och utskottet därefter avgivit sitt utlåtande, föreslår akademien1 en kompetent befunnen sökande till erhållande av befattningen; skolande i fråga om företräde till förslag hänsyn tagas såväl till vetenskaplig förtjänst på det spe- ciella område avdelningen omfattar som ock till sökandes egenskaper såsom institutions- föreståndare.

å 19 3. Till museiassistent må endast den utnämnas, som genom avlagd filosofie licentiat- examen eller på annat sätt genom studier och utgivna skrifter styrkt sig vara väl förtrogen med det vetenskapliga område avdelningen omfattar och tillika ådagalagt lämplighet för deltagande i avdelningens praktiska arbeten.

Domkapitlen och stiftsnämnderna.

Befattning: Kompetens: * D 0 m k a p it el: Stiftssekreterare SFS 567/1936, % 12 Stiftsnotarie SFS 7/1937, & 26 Stiftsamanuens SFS 7/1937, & 26

Befattningar i lönegraderna 1—1 1 : kansliskrivare, kanslibiträde, expe- ditionsvakt, kontorsbiträde, skriv-

biträde Inga särskilda bestämmelser Stiftsnämnd: Stiftsjägmästare SFS 400/1932, 5 6, mom. 2 Stiftsjägmästarassistent SFS 400/1932, 5 6, mom. 2, SFS 16/ 1939, 5 23, mom. 2 Stiftsskogvaktare SFS 16/1939, 5 23, mom. 2

SFS 400/1932. 5 6 2. Hos stiftsnämnd skall såsom biträde åt nämnden finnas anställd en av nämnden utsedd stiftsjägmästare. —————————————————————

Stiftsjägmästare skall hava avlagt fullständig avgångsexamen från skogsinstitutets högre kurs eller skogshögskolans jägmästarkurs; dock må i särskilda fall till stiftsjäg- mästare antagas den, som avlagt avgångsexamen från skogsinstitutets lägre kurs eller skogshögskolans forstmästarkurs.

SFS 567 / 1936.

Stiftssekreterare och sekreterare vid Stockholms domkapitel skola hava avlagt examen med- förande behörighet till domarbefattning. SFS 7/1937. & 26 Till stiftsnatarie eller amanuens må ej utnämnas eller förordnas annan än den, som avlagt examen medförande behörighet till domarbefattning.

1 = Vetenskapsakademien.

SFS 16/1939. % 23 2. För anställning såsom stiftsjägmästarassistent skola gälla samma kompetensvillkor, som för stiftsjägmästarbefattning äro i ecklesiastik boställsordning föreskrivna. Till stiftsskogvaktare må antagas den, som genomgått lärokurs vid statens skogsskola eller eljest visat sig för sådan anställning lämplig.

Riksantikvarieämhetet.

Befattning:

Riksantikvarie Förste antikvarie Sekreterare Förste bibliotekarie Antikvarie Kassör

Registrator

Förste arkivbiträde Första arkivbiträde

Värmeledningsskötare, tillika reparatör Kanslibiträde Övriga befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, förste expedi- tionsvakt, expeditionsvakt, kontors- biträde

srs 543/1945.

Kompetens: Inga särskilda bestämmelser SFS 543/1945, 5 29, p. 1 SFS 543/1935, % 29, p. 3 SFS 543/1945, & 297 p. 1 SFS 543/1945, & 29, p. 2 och anm. 1. Se anm. Se anm. Se anm. Se anm. Se anm. Se anm.

UIPMWNN)

Inga särskilda bestämmelser

5 29 Förste antikvarier ävensom förste bibliotekarien skola hava förvärvat grundliga vetenskap- liga insikter och framstående praktisk skieklighet inom de områden, som vederbörande inom ämbetsverket skall företräda.

För erhållande av befattning såsom antikvarie erfordras att hava avlagt filosofie li- centiatexamen i ämne, tillhörande ämbetsverkets arbetsområde; dock må undantagsvis dylik befattning kunna erhållas av den, som i annan ordning ådagalagt jämförliga kun-

skaper.

För behörighet till sekreteraretjänsten hos riksantikvarieämbetet fordras att hava av- lagt examen inför juridisk fakultet.

Anm. 1 Anm. 2. Flickskola med normalskolekompetens. Anm. 3. Fil. mag.examen. Anm. 4. Maskinistexamen. . 5 . En med normalskolekompetens, en med studentexamen och en med fil. kand.examen. . En av dessa befattningar bör tillsättas med en konsthistoriker och en med en arkeolog.

Statens historiska museum.

Befattning: Kompetens :

Museidirektör Inga särskilda bestämmelser Förste antikvarie SFS 543/1945, % 29, p. 1 och anm. 1 Antikvarie SFS 543/1945, 5 29, p. 2 och anm. 2 Konservator Se anm. 3

Tecknare Se anm. 4- Preparator Se anm. 5 Rustmästare Se anm. 6 Kanslibiträde Se anm. 7

Övriga befattningar i lönegraderna 1—11: expeditionsvakt Inga särskilda bestämmelser

SFS 543/1945.

Anm. Anm. Anm. Anm. Anm. Anm. Anm.

Förste antikvarier — _ — skola hava förvärvat grundliga vetenskapliga insikter och framstående praktisk skicklighet inom de områden, som vederbörande inom ämbets- verket skall företräda.

För erhållande av befattning såsom antikvarie erfordras att hava avlagt filosofie li— centiatexamen i ämne, tillhörande ämbetsverkets arbetsområde; dock må undantagsvis dylik befattning kunna erhållas av den, som i annan ordning ådagalagt jämförliga kun- skaper. ———————————————————————————— 1. Två av dessa befattningar bör tillsättas med konsthistoriker och två med arkeologer. 2. Två av dessa befattningar bör tillsättas med arkeologer och en med konsthistoriker. 3. Ingenjör (kemist).

4. Bör ha genomgått tekniska skolan i Stockholm. 5. Utbildning i konserveringsteknik.

6. Hantverkskunnighet.

7. Flickskola med normalskolekompetens.

Kungl. Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan.

Befattning: Kompetens : Professor Inga särskilda bestämmelser Föreståndare för institutet för mate- rialkunskap Se anm. 1 Föreståndare för skolan för grafisk konst Inga särskilda bestämmelser Befattningar i lönegraderna 1—11: kanslibiträde, förste vaktmästare, värmeledningsskötare, vaktmästare, portvakt

Anm. 1. Erforderliga teoretiska kunskaper i kemi och fysik, konsthistorisk utbildning samt konstnärliga förutsättningar och färdigheter, som sätta honom i stånd att leda insti- tutets praktiska övningar. ,

Kungl. Musikaliska akademien med musikhögskolan.

Befattning: Kompetens : Direktör SFS 960/1940, % 4 Sekreterare SFS 959/1940, % 31 Bibliotekarie SFS 959/1940, & 32 Kamrerare SFS 959/1940, % 33 Lärare Inga särskilda bestämmelser Befattningar i lönegraderna 1—11: kanslibiträde, förste expeditionsvakt, expeditionsvakt, portvakt » » »

SFS 959/1940. & 31 Sekreteraren, som bör äga teoretisk och praktisk musikutbildning. känna de allmännast talade europeiska språken samt hava vana vid administrativa göromål, _____ 5 32 För anställning som akademiens bibliotekarie erfordras: att hava insikt i musikens teori och historia, styrkt genom akademisk examen, samt kännedom om litteraturen på musikens olika områden; att känna de allmännast talade europeiska språken ävensom latin; samt att genom föregående tjänstgöring antingen vid akademiens bibliotek eller vid kungl. biblioteket, universitetsbibliotek eller annan därmed jämförlig biblioteksinstitution hava förvärvat nöjaktig insikt i biblioteksskötsel och biblioteksteknik. _____ % 33 Kamreraren, som bör vara förfaren i bokföring och äga ingående kännedom om det stat- liga bokförings- och redovisningsväsendet, ———————————————

srs 960/1940.

% 4 Direktör för högskolan, som bör vara en framstående musiker med väl vitsordad orga-

nisationsförmåga, —————————————————— —— —— _ Universitetskanslersämbetet. Befattning: Kompetens : Kansler Inga särskilda bestämmelser Kanslerssekreterare » » »

Befattningar i lönegraderna 1—11: kanslibiträde, vaktmästare

Kungl. Universiteten i Uppsala och Lund med vetenskapliga institutioner och inrättningar.

Befattning: Professor Laborator Prosektor Observator Docent Lektor Biträdande lärare Director musices vid universitetet i Uppsala Kapellmästare vid universitetet i Lund Exercitiemästare Museiassistent Trädgårdsmästare Assistent Amanuens

Tekniska biträden

Övriga befattningar i lönegraderna 1—11: kare, maskinist, vaktmästare, under- trädgårdsmästare, eldare, trädgårds- medhjälpare, räknebiträde

prep arator, instrumentma-

Vid universitets-biblioteken: Öva-bibliotekarie Förste biliotekarie Bibliotekarie Amanuens Kontorist Kanslibiträde Kontorsbiträde

Övriga befattningar i lönegraderna 1—11: maskinist, förste expeditions- vakt,värme1edningsskötare, expedi- tionsvakt

Kompetens: SFS 696/1941, 5 53 SFS 696/1941, 5 53 SFS 696/1941, g 53 SFS 696/1941, % 53 SFS 696/1941, 5 53 SFS 696/1941, % 53 SFS 696/1941, % 53

Se anm. 1

Inga särskilda bestämmelser

Se anm. 2

Se anm. 3

Inga särskilda bestämmelser

Se anm. 4

Se anm. 4

Se kanslerns brev 5/10 1929, resp. 9/7 1937, 9/8 1938, 19/1 1932

Inga särskilda bestämmelser

SFS 573/1945, 5 76, mom. 1 SFS 573/1945, % 76, mom. 1 SFS 573/1945, % 76, mom. 1

Se anm. 5

Se kanslerns brev 8/11 1928, resp. 28/7 1942

Inga särskilda bestämmelser

Vid universitetens kansli och

drätselverk: Räntmästare SFS 531/1940, 5 76, mom. 2 Sekreterare och ombudsman SFS 531/1940, & 76, mom. 2 Akademinotarie och ombudsman SFS 531/1940, % 76, mom. 2 Kamrerare SFS 531/1940, % 76, mom. 2 Andre kamrerare SFS 531/1940, % 76, mom. 2 Amanuens Se anm. 6 Befattningar i lönegraderna 1—11:

värmeledningsskötare, förste expe- ditionsvakt, expeditionsvakt, port- vakt, kanslibiträde Inga särskilda bestämmelser Vid egendoms- och Skogsförvalt-

ningen: Akademifogde Se anm. 7 Skogsförvaltare » » 7 Assistent » » 7 Befattningar i lönegraderna 1—11:

skogvaktare Inga särskilda bestämmelser

SFS 531/1940.

% 76 2. För behörighet till befattning som räntmästare, sekreterare, sekreterare tillika ombuds- man, akademinotarie och ombudsman, kamrerare eller andre kamrerare fordras att hava fullgjort vad författningarna föreskriva om dem, som må nyttjas i domarämbete.

SFS 696/1941. % 53 1. För befordran till akademiska lärarbef'attningar må ej andra grunder avses eller åbe- ropas än graden av ådagalagd vetenskaplig skicklighet. Vid bedömandet av den vetenskap— liga skickligheten skall hänsyn tagas jämväl till ådagalagd skicklighet att meddela ve- tenskaplig undervisning.

SFS 5734/1945. 5 76 1. Vid tillsättande av överbibliotekaric, förste bibliotekarie och bibliotekariebefattning gälle som hefordringsgrunder såväl de sökandes ådagalagda vetenskapliga förutsättningar för bibliotekstjänst som ock deras inom sådan tjänst vunna utbildning och ådagalagda dug- lighet, och bör beträffande överbibliotekarie- och förste bibliotekariebefattning särskild hänsyn tagas till duglighet att i sådan tjänstegrad handhava förvaltningen av bibliotek. Äro två eller fiera sökande i nu nämnda hänseenden likställda, då må ock tjänstålder åberopas som befordringsgrund.

Kanslerns brev 5/10 1929, resp. 9/7 1937, 9/3 1938. 1. För kompetens till befattningen som tekniskt biträde vid patologisk—anatomiska institu- tionen fordras någon erfarenhet vid de å institutionen förekommande vanliga laboratorie- göromålen, styrkt genom provtjänstgöring å denna eller liknande institution.

2. För erhållande av anställning som tekniskt biträde vid geologisk-mineralogiska institu- tionen fordras följande kompetens: 1) kännedom om arbetena å institutionens olika avdelningar, särskilt å de mineralke- miska, optiska och röntgenografiska laboratorierna, 2) erfarenhet i vanlig fotografering, mikrofotografering samt kopierings- och förstorings- arbeten, 3) handlag för ritning och textning, 4) utbildning i maskinskrivning samt helst även i stenografering och räkenskapsföring, 5) tillräckliga kunskaper i tyska. engelska och franska för att kunna deltaga i biblioteks— arbetet samt för att sköta utländsk korrespondens. Kompetens skall vara ådagalagd genom provtjänstgöringen eller genom föregående lik- artad verksamhet. 3. För erhållande av anställning som tekniskt biträde vid botaniska institutionens syste- matiska avdelning fordras följande kompetens: 1) färdighet i maskinskrivning, 2) kunskaper i åtminstone två främmande levande språk. 3) någon erfarenhet rörande de vid botaniska museet förekommande museala anord- ningarna ocb göromålen. 4) någon floristisk kunskap. Kompetensen skall vara styrkt genom provtjänstgöring eller genom föregående lik- artad verksamhet.

Kanslems brev den 19/1 1932.

Med anledning — —— —— härigenom föreskriva, att i fråga om kompetens till räkne- biträdesbefattningarna vid astronomiska observatoriet vid universitetet i Lund skall gälla, att sökande genom tjänstgöring som extra biträde vid observatoriet visat sig äga nog- grann kännedom om arbetena därstädes och de i samband därmed använda metoderna.

Kanslerns brev den 8/11 1928, 28/7 1942.

A nm.

Anm.

1. För kompetens till kontorist vid universitetsbiblioteket fordras att hava avlagt stu- dentexamen och styrkt färdighet i maskinskrivning; börande särskilt avseende fästas vid vitsord om insikter i levande språk.

2. För kompetens till befattning som kanslibiträde vid biblioteket fordras att hava av- lagt minst rcalskolexamen eller avgångsexamen från statens normalskola för Hickor i Stockholm eller med denna normalskola i fråga om kompetensvärdet av avgångsbetyg jämställd läroanstalt. varvid särskilt avseende fästes vid vitsord om insikter i levande språk., samt därutöver färdighet i maskinskrivning.

3. För kompetens till befattning som kontorsbiträde vid biblioteket fordras att hava avlagt minst realskolexamen eller avgångsexamen från statens normalskola för flickor i Stockholm eller med denna normalskola i fråga om kompetensvärdet av avgångsbetyg jämställd läroanstalt, varvid särskilt avseende fästes vid. vitsord om insikter i levande språk, samt därutöver färdighet i maskinskrivning.

1. Inga särskilda bestämmelser, men musikdirektörsexamen måste anses som minimi- fordran för utnämning.

2. Enligt av universitetskanslern fastställd instruktion och praxis fordras gymnastik- direktörsexamen.

. 3. För anställning som museiassistent fordras som regel fll. doktorsgrad. . 4. För anställning som assistent eller amanuens kräves i allmänhet avlagd akademisk

examen, i vissa fall anställas dock studerande utan examen men med längre tids studier.

560

558

Anm. Anm.

Professor SFS 697/1941, % 38, mom. Prosektor SFS 697/1942, % 38, mom. Laborator SFS 697/1941, % 38, mom. Biträdande lärare SFS 697/1941, % 38, mom. Docent SFS 697/1941, 5 38. mom. Kamrerare SFS 532/1940, % 58, mom. Sekreterare SFS 532/1940, % 58, mom. Underläkare vid klinik eller poliklinik SFS 501/1927, 5 60, mom. Amanuens SFS SOI/1927, % 60, mom. Amanuens Inga särskilda bestämmelser Befattningar i lönegraderna 1—11 :

kansliskrivare, preparator, kansli- biträde, tekniskt biträde, vaktmäs-

tare, maskinist, expeditionsvakt » » »

5. För amanuenser vid biblioteket fordras enligt av universitetskanslem fastställt reg- lemente atti studentexamen eller fyllnadsprövning ha erhållit minst betyget Godkänd i tyska, engelska, franska och latinska språken, att hava avlagt licentiatexamen inom någon av de fyra fakulteterna eller ock att, jämte kandidat- eller ämbetsexamen inom filosofisk fakultet, hava avlagt kandidatexamen inom annan fakultet samt att hava ge- nomgått och blivit godkänd vid 3 månaders provtjänstgöring vid biblioteket.

6. Som kompetensfordran uppställes jur. kand.cxamen.

7. Enligt av universitetskanslern fastställd instruktion fordras för befattningen som aka- demifogde och fogdeassistent goda kunskaper och erfarenhet i jordbruk7 enligt praxis fordras minst agronomexamcn, för skogsförvaltare fordras enligt kanslerns instruktion examen medförande kompetens till befattning som jägmästare i domänverket samt minst tre års väl vitsordad praktisk verksamhet i skogsvård i statens eller enskild tjänst; skogs- förvaltareassistent skall ha samma examen som skogsförvaltare och gives företräde för den som därtill har praktisk tjänstgöring.

Kungl. Karolinska mediko-kirurgiska institutet.

Be attnin : Kom etens: 5 P

äöwwMI—ir—ll—IH

sas 501/1927.

Mom. 4. För att vara kompetent till underläkare- eller amanuensplats vid klinik eller poliklinik erfordras att hava avlagt medicine licentiatexamen; dock må i fall., då medi- cine licentiat ej kan erhållas, medicine kandidat, som med goda vitsord fullgjort sin kli- niska tjänstgöring, kunna förordnas är sådan befattning. Detsamma gäller för den ama- nuens, som antages till att verkställa och demonstrera liköppningarna vid den pediatriska kliniken.

SFS 532/1940.

Mom. 3. För behörighet till kamrerarbefattningen fordras att äga styrkt förfarenhet och skicklighet i bokföring och övriga kamerala göromål ävensom att hava avlagt examen inför juridisk fakultet samt för behörighet till sckreterarbefattning att hava avlagt juris kandidatexamen.

srs 697/1941.

blom.. 1. För befordran till lärarbofatmingar må ej andra grunder avses eller åberopas än graden av ådagalagd vetenskaplig skicklighet. Vid bedömandet av den vetenskapliga skickligheten skall hänsyn tagas jämväl till ådagalagd skicklighet att meddela vetenskaplig undervisning. Blom. 2. Ej må sådant förordnande1 meddelas någon, utan att hans anställande prövas nyttigt för den vetenskapliga forskningen eller för undervisningen samt han ådagalagt erforderlig skicklighet såsom vetenskapsidkare och lärare.

Tandläkarinstitutet.

Befattning : Kompetens : Professor SFS 572/1944, 5 33, mom. 1 Laborator SFS 572/1944, 5 33, mom. 2 Avdelningstandläkare SFS 572/1944, % 33, mom. 3 Assistent SFS 572/1944, 5 33, mom. 4 Biträdande lärare SFS 572/1944, 5 34, mom. 1 o. 3 Amanuens SFS 572/1944, 5 33, mom. 5 Befattningar i lönegraderna 1—11: laboratoriebiträde, avdelningsskö- : terska, kassörska, kanslibiträde, repa- ! ratör, kontrollbiträde, tandsköterska, ; tekniskt biträde, skrivbiträde, tele- fonist Inga särskilda bestämmelser

1 Docentförordnande.

SFS 572/1944.

1. Innehavare av professorsbefattning skall vara legitimerad tandläkare.

2. Innehavare av laboratorsbefattning i röntgendiagnostik skall vara legitimerad läkare eller tandläkare. Innehavare av annan laboratorsbefattning skall vara legitimerad tand- läkare. För att vara behörig till laboratorsbefattning erfordras härjämte att genom avlagt disputationsprov hava ådagalagt vetenskaplig skicklighet för befattningen.

3. Innehavare av avdelningstandläkarbefatming skall vara legitimerad tandläkare samt bör hava fullgjort väl vitsordad tjänstgöring vid tandläkarinstitutet eller innehava där- med jämförbara meriter. Vid befattningens tillsättande bör hänsyn jämväl tagas till ådagalagd vetenskaplig skicklighet.

4. Innehavare av assistentbefattning skall vara legitimerad tandläkare samt bör hava fullgjort väl vitsordad tjänstgöring vid tandläkarinstitutet.

5. För att vara behörig till amanuensbefattning erfordras att vara legitimerad tandläkare, dock må i fall, då tandläkare ej kan erhållas, tandläkarkandidat kunna därtill förordnas. 1. Vid tandläkarinstitutet må biträdande lärare förordnas till det antal, som prövas nödigt eller nyttigt. 3. Lärarrådet äger förelägga den sökande att genom särskilda lärarprov styrka sin un— dervisningsskicklighet.

Befattning : Läkarpersonal: Överläkare Biträdande överläkare Biträdande läkare Underläkare

Sjukvårdspersonal: Inspektionssköterska

Föreståndarinna Husmoder

Sjukgymnast

Röntgenbiträde vid radiumhemmet Föreståndarinna å kontrollavdelningen vid radiumhemmet Biträde å kontrollavdelningen vid ra- diumhemmet Tekniskt biträde för fysiska mätningar Tekniskt biträde för mikroskopiska preparationer

Fotograf

Handräckningsbiträde vid laborato- rium

Övriga befattningar i lönegraderna 1—11: social kurator, sjuksköterska, barnmorska, röntgenbiträde, assi- stentsköterska, sjukvårdsbiträde, tandsköterska, teknisk biträde, foto- grafibiträde, baderska, sköterskebi- träde

Ekon omipersonal: Maskinmästare

Maskinist Första och andra köksföreståndare Tvättföreståndare

Övriga befattningar i lönegraderna 1—11 : trädgårdsmästare, reparatör, vaktmästare, husmoder, Slöjdföre- ståndare, eldare, hantverkare, ambu-

1 Se allmänna villkor.

Karolinska sjukhuset och Serafimerlasarettet.

Kompetens :

Inga särskilda bestämmelser » )) » srs 416/1939, 5 105 srs 416/1939, 5 105

Kungl. brev av den 30 sept. 19371

Inga särskilda bestämmelser1

Kungl. brev av den 30 sept. 19371

lansförare, snickare, maskintvättare, sjukbärare, ekonomibiträde, telefo- nist, portvakt, sömmerska, förråds— biträde, köks- och sorteringsbiträde, köksbiträde, tvättbiträde, sjukhus- bitråde Fullgod yrkesutbildning1 Administrations- och kontors-

p e r s 0 n al : Överdirektör Inga särskilda bestämmelser1 Sjukhusintendent (Syssloman) Kungl. brev av den 30 sept. 19371 Assistent (Bokhållare) Kassör Kontorist (Kameralbiträde) Kontorsbiträde Övriga befattningar i lönegraderna

1—11 : kansliskrivare, kanslibiträde, skrivbiträde jfr bestämmelserna ovan Radiofysiska och radiopatolo-

giska institutionerna: Laborator och avdelningsföreståndare Inga särskilda bestämmelser

Laborator och kemist » » » Förste strålskyddsingenjör » » » Assistent » » » Befattningar i lönegraderna 1—11:

instrumentmakare, kanslibiträde,

förste verkmästare, tekniskt biträde,

sjukhusbiträde » » »

srs 416/1939. 5 105 För behörighet till befattning som biträdande läkare eller underläkare fordras att vara

legitimerad läkare, dock må i fall, då sådan ej kan erhållas, medicine kandidat, som med goda vitsord fullgjort sin kliniska tjänstgöring kunna förordnas a befattning som nu- derläkare.

Allmänna villkor.

För att kunna antagas till ordinarie befattning gäller allmänt att hava uppnått 21 års ålder, extra ordinarie befattning 20 års ålder och extra befattning 18 års ålder.

För anställning i pensionsberättigad tjänst (ordinarie eller extra ordinarie) skall av- lämnas friskintyg enligt fastställt formulär, utfärdat av verksläkare.

Direktionen har bestämt, att sådant friskintyg skall avlämnas jämväl för anställning som extra befattningshavare samt att sådant intyg alltid skall innefatta eller komplet— teras med intyg om röntgenundersökning av lungorna (skärmbild) och intyg om positiv tuberkulinreaktion.

1 Se allmänna villkor.

Kungl. brev av den 30 sept. 1937 (avseende ordinarie befattningar; för icke-ordinarie befatt- ningar gälla icke nedan angivna förbehåll om 1 års föregående sjukhustjänstgöring).

Inspektionssköterska Föreståndarinna Husmoder

Sjukgymnast

Röntgenbiträde vid radiumhemmet

Föreståndarinna å kontrollavdel- ningen vid radiumhemmet Biträde å kontrollavdelningen vid radiumhemmet

Tekniskt biträde för fysiska mät- ningar

Tekniskt biträde för mikroskopiska preparationer

Fotograf Handräckningsbiträde vid labora-

torium Maskinmästare

Maskinist

Första och andra köksförestån- dar-inna

För tjänst som kanslibiträde och kontorsbiträde & läkarexpedition fordras i allmänhet förutom skicklighet i maskinskrivning, skicklighet i stenografi samt goda språkkunskaper.

Avgångsexamen från av staten godkänd sjuksköterske- skola; att hava förvärvat för befattningen erforderlig spe- cialutbildning; under tjänstgöring vid större sjukhus hava ådagalagt skicklighet och lämplighet för tjänsten. Leg. sjukgymnast: under 1 år med goda vitsord tjänst- gjort som sjukgymnast vid undervisningssjukhus; ådaga- lagt skicklighet även i handledning av personal och elever. Real- eller studentexamen eller normalskolekompetens eller på annat sätt styrkt sig hava motsvarande kunskaper i samtliga fall med väl vitsordadc kunskaper i mate- matik och fysik; minst 1 år med goda vitsord hava tjänstgjort vid röntgenavdelning. Real- eller studentexamen eller normalskolekompetens eller motsvarande kunskaper; väl vitsordade kunskaper i minst 2 främmande levande språk; skicklighet i ma- skinskrivning och stenografi; minst 1 år med goda vits- ord hava tjänstgjort vid sjukhus. Studentexamen å rcallinjen med väl vitsordade kun- skaper i matematik, fysik, kemi eller på annat sätt för- värvat motsvarande kunskaper; 2 års tjänstgöring vid fysiskt laboratorium där strålningsmätningar förekomma., och därvid ha visat sig lämplig för befattningen. Real- eller studentexamen, eller normalskolekompetens eller motsvarande kunskaper; under tjänstgöring vid patologiskt laboratorium hava visat sig ägnad för arbetet. Fullgod yrkesutbildning; 1 år med goda vitsord tjänst- gjort vid sjukhus. 1 år tjänstgjort vid sjukhus och därunder visat sig ägnad för arbete av ifrågavarande slag. Övermaskinistexamen eller därmed jämställd examen. behörighet som elektrisk installatör; erforderlig verk- stadspraktik; 1 år tjänstgjort vid större sjukvårdsin- rättning och därvid ådagalagt skicklighet och lämplighet för befattningen. Övermaskinistexamen eller därmed jämnställd examen: erforderlig verkstadspraktik; 1 år med goda vitsord ha tjänstgjort vid större sjukvårdsinrättning och ådagalagt skicklighet och lämplighet för befattningen. Real- eller studentexamen eller normalskolekompetens eller motsvarande kunskaper; genomgått statens skol- köksseminarium eller statsunderstödd annan faekskola för utbildande av ekonomiföreståndarinnor. Vid större an- stalt: minst 1 år med goda vitsord tjänstgjort vid större

Tvättföreståndarinna

Syssloman

Bokhållare

Kassör Kameralbiträde

Kontorsbiträde

sjukvårdsinrättning och därvid ådagalagt skicklighet och lämplighet för befattningen. God skolunderhyggnad; fullgod yrkesutbildning; 1 år tjänstgjort vid tvättinrättning för större sjukhus och därvid ådagalagt skicklighet och lämplighet för befatt- ningen. Real- eller studentexamen och avgångsexamen från statsunderstött handelsgymnasium eller styrkt sig äga motsvarande utbildning; under tjänstgöring å större sjukvårdsinrättning ådagalagt skicklighet och beprövad erfarenhet i ekonomisk förvaltning.

Real- eller studentexamen och avgångsexamen från sta ts- understött handelsgymnasium eller motsvarande ut- bildning; 1 år med goda vitsord tjänstgjort vid större sjukvårdsinrättning. Real— eller studentexamen, eller normalskolekompetens eller motsvarande kunskaper; avgångsexamen från stats- understött handelsgymnasium eller motsvarande utbild- ning; 1 år tjänstgjort med goda vitsord vid större sjuk- vårdsinrättning.

God skolunderbyggnad, skicklighet i maskinskrivning; 1 år med goda vitsord tjänstgjort vid större sjukvårds- inrättning.

Finner direktionen sökande till någon av här ovan nämnda befattningar höra på grund av under tjänstgöring vid större sjukvårdsinrättning ådagalagd särskild duglighet ifrå- gakomma, oaktat han icke styrkt sig besitta de för erhållande av den sökta befattningen föreskrivna kunskapsmeriterna, må direktionen, där tillsättningen icke ankommer på Kungl. Maj:t, kunna utnämna honom till befattningen.

Kungl. Farmaceutiska institutet.

Befattning : Professor Laborator Speciallärare

Kompetens: SFS 669/1943, 5 20 SFS 669/1943, gg 20, 21 och 23 SFS 669/1943, %% 20, 21 och 23

Befattningar i lönegraderna 1—11:

institutionsvaktmästare

srs 669/1943.

Inga särskilda bestämmelser

& 20 Vid upprättande av förslag till professorsbefattning skall avseende i första rummet fästas vid graden av ådagalagd Vetenskaplig skicklighet hos de sökande i det eller de ämnen, som befattningen omfattar. Vid bedömandet av den vetenskapliga skickligheten skall hänsyn jämväl tagas till ådagalagd förmåga att meddela vetenskaplig undervisning av den art, institutet avser att giva. ——————————————————

5 21 Vid tillsättande av laborators- eller speciallärarbefattning förfares i tillämpliga delar på enahanda sätt som i — —— 20 5 är föreskrivet i fråga om professorsbefattning — _ _— 5 23 Innehavare av laboratorstjänst ävensom av lärarbefattning i farmaceutisk teknologi och farmaceutisk författningskunskap samt i farmaceutisk mikrobiologi skola hava avlagt apo- tekarexamen. Svenska ortnamnsarkivet. Befattning : Kompetens : Arkivarie Se anm. 1 Amanuens » » 2 Befattningar i lönegraderna 1—11 : arkivbiträde » » 3

Anm. 1. Fil. lic. i nord. ortnamnsforskning eller i nord. språk med ortnamnskurs, specialutbild-

ning å Svenska ortnamnsarkivet. Anm. 2. Fil. kand. eller fil. mag. med nord. språk, specialutbildning å Svenska Ortnamnsarkivet. Anm. 3. Studentexamen med latin eller liknande utbildning, maskinskrivning, provtjänstgöring.

Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Befattning : Kompetens : Arkivchef Se anm. 1 Förste arkivarie . » » 2 Arkivarie » » 2 » » 2 Amanuens

Anm. 1. I praktiken torde uppställas krav å docentkompetens eller motsvarande högre veten-

skaplig meritering. Anm. 2. I praktiken torde uppställas krav å lil. lie.examen i ämne, som faller inom eller står i nära samband med institutionens vetenskapliga verksamhetsområde.

Landsmålsarkivet i Lund.

Befattning : Kompetens : Arkivchef Se anm. 1

Arkivarie » » 2

Anm. 1. Fil. doktorsgrad erhållen genom gradualavhandling helst inom nordisk dialektologi. Anm. 2. Fil. lic.examen i nordiska språk.

Tekniska högskolorna.

Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers Tekniska högskola i Göteborg.

Befattning : Kompetens :

Professor SFS 422/1939, % 85 Högskolesekreterare (sekreterare) SFS 422/1939, 5 106, mom. 1 Högskoleintendent (kamrerare) SFS 422/1939, % 106, mom. 2 Överbibliotekarie SFS 532/1946, % 106, mom. 3 Förste bibliotekarie SFS 532/1946, & 106, mom. 3 Bibliotekarie SFS 532/1946, 5 106, mom. 3 Speciallärare SFS 422/1939, 5 102, mom. 3 Docent SFS 422/1939, 5 103, mom. 4— Amanuens SFS 532/1946, 5 106, mom. 3 Befattningar i lönegraderna 1—11: maskinist, kontorist, institutions- vaktmästare, kanslibiträde, förste vaktmästare, vaktmästare, snicka-

re,

eldare, kontorsbiträde Inga särskilda bestämmelser

SFS 422/ 1939.

g 102

g 103

SFS 422/1939, SFS 532/1946. 5 106

Vid befordran till professorsbejhttning skall tagas hänsyn i första rummet till graden av ådagalagd vetenskaplig eller konstnärlig skicklighet i det eller de ämnen, som befatt- ningen omfattar, samt förmåga att meddela undervisning av den art, högskolan avser giva. Den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten må även vara visad genom själv- ständigt arbete till teknikens eller byggnadskonstens utveckling inom befattningens om- råde. —————————————————————————— 3. Sökande till speciallärarbefattning äger att genom föreläsningsprov inom tid, som av lärarkollegiet bestämmes, ytterligare ådagalägga sin skicklighet. Han vare skyldig av- lägga sådant prov, därest lärarkollegiet finner det erforderligt för utrönande av hans för- måga att meddela undervisning. Föreläsningsprov består av föreläsning enligt lärarkol— legiets närmare bestämmande. ——————————————————— 4. Ej må någon förordnas såsom docent, utan att hans anställande prövas för den teknisk— vetenskapliga forskningen eller för högskolans undervisning behövligt samt han ådaga- lagt erforderlig skicklighet som vetenskapsidkare och lärare.

1. Sekreterare skall hava avlagt juris kandidatexamen eller statsvetenskaplig-juridisk examen.

2. Kamrerare skall äga ingående kännedom om det statliga bokförings- och redovisnings— väsendet samt besitta förmåga att sköta och utöva tillsyn över byggnader. Innan befatt- ning såsom kamrerare tillsättes, skall från riksräkenskapsverket inhämtas yttrande an- gående sökandes kompetens såsom räkenskapsförare.

3. För erhållande av befattning som överbibliotekarie, förste bibliotekarie och bibliotekarie ävensom för anställning som amanuens erfordras att hava avlagt filosofie licentiatexamen

eller ock väl vitsordad, fullständig avgångsexamen från någon av de tekniska hög— skolorna.

Vid tillsättande av befattning som överbibliotekarie. förste bibliotekarie och bibliote— karie gälla såsom befordringsgrundcr såväl de sökandes ådagalagda vetenskapliga förut- sättningar för bibliotekstjänst vid teknisk högskola som ock deras vid bibliotekstjänstgö- ring vunna utbildning och ådagalagda duglighet. Beträffande befattning som över—biblio- tekarie och befattning som förste bibliotekarie skall särskild hänsyn tagas till duglighet att i sådan tjänstegrad handhava förvaltningen av bibliotek. Äro två eller flera sökande i ovan nämnda hänseende likställda, då må ock tjänsteålder åberopas som befordrings- grund.

I ärende rörande tillsättande av befattning som över-bibliotekarie eller förste biblio- tekarie må, där så prövas behövligt, yttrande inhämtas av en eller flera sakkunniga. Vid tillsättande av befattning som förste bibliotekarie skall överbibliotekarien avgiva ett förberedande utlåtande i ärendet. Då fråga är om tillsättande av bibliotekariebefattning har överbibliotekarien att efter samråd med förste bibliotekarierna avgiva d_vlikt utlåtande.

Kungl. Skolöverstyrelsen.

Befattning : Generaldirektör Skolöverläkare Byråchef Undervisningsråd Förste bibliotekskonsulent Förste byråsekreterare Förste gymnastikkonsulent Hj älp skolekonsulent Bihliotekskonsulent Gymnastikkonsulent Byråsekreterare Kamrerare Redogörare Amanuens Registrator Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, förste expeditions- vakt, kanSlibiträde, expeditionsvakt, kontorsbiträde

Kompetens: Inga särskilda bestämmelser SFS 571/1944, g 32, mom. SFS 571/1944, & 32. mom. SFS 571/1944, 5 32, mom. SFS 571/194—4, % 32, mom. SFS 571/1944, 5 32, mom. SFS 571/1944, % 32, mom. SFS 571/1944, % 32, inom. SFS 571/1944, % 32, mom. SFS 571/1944, 5 32, inom. Inga särskilda bestämmelser

Hs—lh—dt—er—lb—ll—lp—i

)) )) )) )) )) )) )) )) )) » )) ))

avdelning: Förste aktuarie och chef SFS 571/1944, % 32, mom. 1 Aktuarie Inga särskilda bestämmelser

Befattningar i lönegraderna 1—11 : kansliskrivare, kanslibiträde, expe- ditionsvakt, kontorsbiträde, skriv- biträde » » »

srs 571/1944. 5 32 ]. Överstyrelsens ledamöter ävensom de i 11 5 4 och 5 mom. angivna bcfattningshavarna skola vara, förutom ur rent personlig synpunkt för sina uppdrag lämpliga, tillika i besitt- ning av den insikt och den praktiska erfarenhet, som deras särskilda uppgifter inom över- styrelsen påkalla.

2. För behörighet till förste byråsekreterartjänst fordras att hava avlagt examen inför juridisk fakultet.

Allmänna läroverken.

Befattning: Kompetens : Läroverkstadgan (SFS 109/1933, ny lydelse SFS 581/1945):

Rektor & 172 Lektor %% 177, 178, mom. 1 o. 3 Adjunkt %% 177, 178, mom. 2 o. 3 Ämneslärarinna & 185, mom. 1 Lärare i: teckning % 187, mom. 2 a musik & 187, mom. 2 b gymnastik ' g 187, mom. 2 c kvinnlig slöjd & 187, mom. 2 (1 (se även anm. till (1) E. 0. lärare % 122, mom. 1, p. 4 Extra lärare % 122, mom. 2, p. 2 Befattningar i lönegraderna 1—1 1 : vaktmästare Inga särskilda bestämmelser Läroverksstadgan. (SFS SSI/1945.) & 122 1. ——————————————————————————— _

Till extra ordinarie lärare i teoretiska läroämnen, teckning, musik, gymnastik med lek och idrott och kvinnlig slöjd må antagas endast den, som med avseende å examina och, där så erfordras, provtjänstgöring är behörig till ordinarie tjänst av motsvarande slag. Till extra ordinarie lärare i praktiska läroämnen, enbart eller tillsammans med teoretiskt

läroämne, i manlig slöjd och i hushållsgöromål må antagas den, som av skolöverstyrelsen prövas äga förutsättningar att på ett tillfredsställande sätt fullgöra de med anställningen förenade arbetsuppgifterna.

Såsom extralärare må förordnas endast den, som jämlikt bestämmelserna i föregående moment må antagas till extra ordinarie lärare, dock att provårstjänstgöring icke erfordras.

% 172 För behörighet till rektorstjänst vid allmänt läroverk fordras dels att innehava ordinarie ämneslärarbefattning vid någon till statens undervisningsväsende hörande läroanstalt dels ock, där tjänsten avser högre allmänt läroverk eller lyceum, att innehava behörighet till lektorstjänst vid allmänt läroverk, eller där tjänsten avser realskola, att innehava be- hörighet till adjunktstjänst vid allmänt läroverk.

Behörighet till rektorstjänst vid allmänt läroverk tillkommer ock chef för eller ledamot av skolöverstyrelsen, vilken varit ordinarie ämneslärare vid någon i föregående stycke avsedd läroanstalt samt äger behörighet till ordinarie ämneslärartjänst vid allmänt lä- roverk.

% 177 Sökande till lektors- eller adjunkstjänst skall ]. vid anställningstidens utgång hava uppnått tjugutre års ålder; 2. vara fri från sjukdom och lyte, som kan göra den sökande för lärarkallet olämplig; 3. vara känd för hedrande vandel samt, därest tjänsten omfattar undervisning i kristen- domskunskap, bekänna sig till den rena evangeliska läran; 4. utmärka sig för det allvar och den stadga i karaktären samt den foglighet i lynnet som ungdomens ledning kräver; 5. besitta förmåga att lätt och tydligt meddela undervisning; 6. äga grundlig insikt i de ämnen, som höra till den sökta tjänsten:, 7. äga erfordeng praktisk utbildning för lärarkallet; samt

8. vid allmänt läroverk, högre lärarinneseminariet, kommunalt gymnasium, kommunal mellanskola, praktisk mellanskola, kommunal flickskola, sådan enskild mellanskola, flickskola, högre goss- eller samskola eller sådant enskilt läroverk av annat slag, som genom särskilt beslut av Kungl. Maj:ts ställts under skolöverstyrelsens omedelbara inseende folkskoleseminarium, småskoleseminarium, teknisk elementarskola, teknisk fackskola, byggnadsyrkesskolan och maskinyrkesskolan vid tekniska skolan i Stockholm, tekniskt gymnasium, statsunderstött handelsgymnasium, Sjökrigsskolan, flygkrigsskolan, stats- understödd folkhögskola, högre folkskola, försvarets läroverk, underofficersskola, navi— gationsskola eller skeppsgosseskola hava under minst två läsår med nit och skicklighet bestritt tjänstgöring till den omfattning, som enligt S 133 åligger lektor eller adjunkt;

eller ock hava i egenskap av svensk lektor vid utländskt universitet eller som docent vid universitet eller högskola under minst lika lång tid bestritt tjänstgöring i fråga om universitetslektor till en omfattning av minst sex undervisningstimmar i veckan och i fråga om docent till minst den omfattning, som åligger docent, vilken innehar docent- stipendium,

därvid tjänstgöring av olika slag må kunna sammanräknas; dock må överstyrelsen, då omständigheterna därtill föranleda, på gjord framställning förklara sökanden behörig till lektors- eller adjunktstjänst utan hinder därav, att han ej fullgjort hela den i förevarande punkt stadgade tjänstgöringen.

& 178 1. Särskilda villkor för behörighet till ledigförklarad lektorstjänst äro: a) där tjänsten omfattar endast ämnet kristendomskunskap: att hava avlagt antingen teologie licentiatexamen eller ock filosofie licentiatexamen jämte teologie kandidatexamen med betyget Med beröm godkänd eller därutöver i gamla och nya testamentets exegetik, dogmatik och kyrkohistoria; att därjämte hava avlagt antingen filosofisk ämbetsexamen eller ock sådan särskild

prövning, som omförmäles i g 27 av stadgan angående filosofiska examina den 1 november 1907; ävensom

att inför teologisk fakultet hava avlagt disputationsprov, som i avseende å såväl för- fattandet som försvaret vitsordats med betyget Godkänd eller därutöver; b) där tjänsten omfattar ämnet kristendomskunskap jämte annat ämne:

att hava avlagt de kunskapsprov, som för behörighet till lektorstjänst, omfattande endast ämnet kristendomskunskap, här ovan stadgats, samt att i Hlosofisk ämbetsexa- men eller i särskild prövning hava erhållit betyget Med beröm godkänd eller därutöver i det eller de examensämnen, som motsvara det andra i tjänsten ingående ämnet; c) där tjänsten icke omfattar ämnet kristendomskunskap:

att hava avlagt filosofisk ämbetsexamen och därvid erhållit betyget Med beröm god- känd eller därutöveri samtliga de examensämnen, som motsvara de ämnen, ivilka tjänsten kungjorts ledig;

att hava avlagt filosofie licentiatexamen och därvid erhållit betyget Med beröm god- känd eller därutöver i ett av de examensämnen, som motsvara de ämnen, i vilka tjänsten kungjorts ledig, samt

att inför Hlosofisk fakultet hava avlagt sådant disputationsprov, som jämlikt & 26 i stadgan angående filosofiska examina den 1 november 1907 erfordras för vinnande av filosofisk doktorsgrad:

skolande, under förutsättning att de i fråga om filosofisk ämbetsexamen och disputa- tionsprov sålunda stadgade villkoren äro uppfyllda, behörighet till lektorstjänst, i vilken ämnet historia med samhällslära ingår, jämväl tillkomma den, som i filosofie licentiat- examen erhållit betyget Med beröm godkänd eller därutöver i statskunskap, behörighet till lektorstjänst, vari ämnet matematik ingår, jämväl tillkomma den, som i filosofie licentiatexamen erhållit enahanda vitsord i mekanik eller i astronomi, och behörighet till lektorstjänst, vari ämnet geografi ingår, jämväl tillkomma den, som i filosofie licen- tiatexamen erhållit samma vitsord i geologi med mineralogi. 2. Särskilda villkor för behörighet till ledigförklarad adjunktstjänst äro: 1. Om tjänsten omfattar endast teoretiska läroämnen: a) där tjänsten omfattar kristendomskunskap jämte annat ämne:

att hava avlagt teologie kandidatexamen samt i filosofisk ämbetsexamen eller i sådan särskild prövning, som här ovan omförmäles, hava erhållit betyget Godkänd eller därutöver i det eller de examensämnen, som motsvara det andra i tjänsten ingående ämnet; b) där tjänsten omfattar en grupp av två ämnen, i vilken ämnet kristendomskunskap ej ingår:

att hava avlagt filosofisk ämbetsexamen och därvid erhållit betyget Med beröm god— känd eller därutöver i de examensämnen, som motsvara de ämnen i vilka tjänsten kun- gjorts ledig, dock att för adjunktstjänst i modersmålet erfordras betyget Med beröm godkänd i ettdera av ämnena nordiska språk och litteraturhistoria med poetik och be- tyget Godkänd eller därutöver i det andra av dessa ämnen samt att för adjunktstjänst i biologi med hälsolära erfordras betyget Med beröm godkänd eller därutöver i ettdera av ämnena botanik och zoologi och betyget Godkänd eller därutöver i det andra av dessa ämnen; c) där tjänsten omfattar tre ämnen:

att hava avlagt filosofisk ämbetsexamen och därvid i avseende på två i tjänsten in- gående ämnen erhållit sådana vitsord, som här ovan under b) föreskrivas, samt i avseende å det återstående ämnet erhållit betyget Godkänd eller därutöver i det eller de mot det- samma svarande examensämnena.

II. Om i tjänsten ingår praktiskt läroämnen: a) där tjänsten omfattar både teoretiska och praktiska läroämnen:

att vara behörig till adjunktstjänst i grupp av teoretiska läroämnen, vari ingår dylikt ämne, som tjänsten omfattar, att hava förvärvat grundlig utbildning i det eller de prak- tiska läroämnen, som tjänsten därjämte omfattar, samt att hava blivit av Kungl. Maj :t efter skolöverstyrelsens hörande, förklarad behörig till adjunktstjänst även i de prak- tiska ämnena,

eller att hava avlagt avgångsexamen vid handelshögskola eller teknisk högskola och därigenom samt genom studier vid universitet hava förvärvat goda vitsord i ämnen. som äro av betydelse för de läroämnen, tjänsten omfattar, samt hava blivit såsom nyss sagts förklarad behörig till adjunktstjänst;

b) där tjänsten omfattar endast praktiska läroämnen:

att hava i avgångsexamen vid handelshögskola eller teknisk högskola förvärvat goda vitsord i ämnen, som äro av betydelse för de läroämnen, tjänsten omfattar, samt hava blivit förklarad behörig såsom under &) sägs.

3. För behörighet till lektorstjänst eller adjunktstjänst i enbart teoretiska läroämnen fordras, utöver vad förut i denna paragraf blivit föreskrivet att hava genomgått stadgad provårskurs i det eller de ämnen, i vilka tjänsten kungjorts ledig, dock att behörighet till lärartjänst, som kungjorts ledig i två eller tre ämnen, jämväl må tillkomma sökande. ändock att han saknar provårsbetyg i ett av dessa ämnen, därest han i detta ämne an— tingen genomgått sådant undervisningsprov, varom närmare bestämmelser meddelas i kungörelsen den 26 april 1905 angående undervisningsprov vid rikets allmänna läro- verk för ämneslärare efter genomgånget provår, eller ock under minst två lästerminer meddelat undervisning vid någon av de i 5 177 punkt 8. omförmälda läroanstalterna och därvid ådagalagt nöjaktig skicklighet. För behörighet till adjunktstjänst, i vilken praktiskt läroämne ingår, fordras utöver vad förut i denna paragraf stadgas, att på lämpligt sätt hava styrkt sig äga erfordeng pedagogisk erfarenhet. 5 185 1. För behörighet till ämnesliirarinnebefattning gälla de villkor, som i 5 177 punkterna 1.—6. innehållas.

Dessutom fordras av sådan sökande: att antingen i fråga om examina, provårskurs och tjänstgöring hava uppfyllt vill- koren för att kunna utnämnes till lektor eller adjunkt vid allmänt läroverk; eller

att hava genomgått den treåriga kursen vid högre lärarinneseminariet i Stockholm och i därifrån erhållet avgångsbetyg hava undfått vitsord i ämnen, som motsvara de till tjänsten hörande läroämnena, samt därefter, på sätt i 5 177 punkt 8. sägs, bestritt tjänst- göring till den omfattning, som enligt 5 133 åligger ämneslärarinna.

% 187 2. Utöver vad som angående sökande till ämneslärartjänst jämlikt & 177 punkterna 1.—6. stadgas fordras för behörighet till: a) lärarbefattning i teckning: att antingen hava avlagt realexamen eller genom intyg av vederbörande ordnarie lärare vid allmänt läroverk eller på annat sätt hava styrkt sig äga motsvarande kunskaper; att hava nöjaktigt genomgått den vid tekniska skolan i Stockholm anordnade högre undervisningskursen för teckningslärare; skolande dock behörighet till teckningslärar- befattning vid realskola jämväl tillkomma den, som nöjaktigt genomgått den lägre un- dervisningskursen för teckningslärare vid nyssberörda skola; samt att hava nöjaktigt genomgått provkurs i enlighet med de föreskrifter, som därom fram- deles varda meddelade; b) lärarbefizttning i musik: att antingen hava avlagt realexamen eller genom intyg av vederbörande lärare vid allmänt läroverk eller på annat sätt hava styrkt sig äga motsvarande kunskaper; samt att vid musikhögskola hava avlagt musiklärarexamen;

(') Iärarbafatming i gymnastik med lek och idrott:

att hava genomgått fullständig gymnastiklärarkurs vid gymnastiska centralinstitutet; d) lärarbqfattning i övriga övningsämnen:

att hava erhållit utbildning enligt de bestämmelser, som därom äro eller kunna varda meddelade. Anm. till d) ovan, hämtad ur 1933 års Läroverlisstadga, utgiven av Hugo Grimlund och Harald Wallin, 2:a uppl. Stockholm 1939:

För behörighet till ordinarie lärarbefattning i kvinnlig slöjd (slöjd för flickor) vid all- mänt läroverk — utöver vad som angående sökande till ämneslärartjänst jämlikt & 177 punkterna l.-—6. LS stadgas _ fordras att hava genomgått av K. M:t för ändamålet godkänd lärarinnekurs i ämnet, dock att lärarinna, som på annat sätt förvärvat sig mot- svarande utbildning för sitt kall, må av K. M:t kunna tillerkännas ifrågavarande behö- righet (K. Br. 19. 10. 1934).

Genom beslut 16. 1] . 1934 har K. M:t förklarat, dels att avgångsbetyg från föreningen Handarbetets vänner och Andrea Eneroths högre handarbetsseminarium, Maria Nor- denfelts högre handarbetsseminarium i Göteborg samt lärarinnekursen i huslig ekonomi med handarbete vid fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala, som på grund av nådigt medgivande medför rätt till lönetursberäkning såsom lärarinna i handarbete vid stats- understödda enskilda läroanstalter, dels ock sådant tidigare förvärvat avgångsbetyg från någon av de övriga läroanstalter, som omförmälas i nåd. beslut den 12. 9. 1919. skall medföra sådan behörighet, som avses i ovan anförda K. Br. 19. 10. 1934.

Statens skolköksseminarium och hushållsskola.

Befattning: Kompetens :

Lärarinna i hushållsgöromål Kungl. brev den 5 febr. 1943, 5 9 Lärarinna i kvinnlig slöjd Kungl. brev den 5 febr. 1943, 5 9

Kungl. brev den 5 febr. 1943. ä' 9 För behörighet. till ordinarie lärarinnebefattn ing i ltushållsgöromål rasp. handarbete skall fordras: a) avgångsexamen från skolköksseminarium resp. handarbetsseminarium, vilkas genom- gående medför rätt till lönetursberäkning vid statsunderstödda enskilda läroanstalter, dock att lärarinna, som prövas hava på annat sätt förvärvat motsvarande utbildning, må kunna av skolöverstyrelsen förklaras behörig till dylik tjänst; b) att vid den tid, då tjänsten är att tillträda, hava fyllt 23 år, c) att under minst 2 läsår vid någon under skolöverstyrelsens inseende ställd läroanstalt hava med nit och skicklighet bestritt sådan tjänstgöring, som till omfattningen kan anses motsvara den. som enligt gällande bestämmelser åligger lärarinna i hushållsgöromål, resp. handarbete. vid statens skolköksseminarium och hushållsel—mia.

g 132

5 136

Folkskoleseminarierna.

Befattning: Kompetens: Rektor SFS 535/1937, åå 132, 136 Lektor SFS 535/1937, %% 132, 136 Lärare i: teckning SFS 535/1937, & 141, mom. 1 a, mom. 2 musik SFS 535/1937, % 141, mom. 1 b, mom. 2 gymnastik SFS 535/1937, 5 141, mom. 1 c, mom. 2 trädgårdsskötsel SFS 535/1937, % 141, mom. 1 (1, mom. 2 manlig slöjd SFS 535/1937, 5 141, mom. 1 e, mom. 2 kvinnlig slöjd SFS 535/1937, 5 141, mom. 1 e, mom. 2 hushållsgöromål SFS 535/1937, % 141, mom. 1 e, mom. 2 Övningsskollärare SFS 535/1937, 5 146 E. 0. lärare SFS 41/1938, 5 84, mom. 1, p. 4 Extra lärare SFS 41/1938, 5 84, mom. 2, p. 2 Befattningar i lönegraderna 1——11 : vaktmästare Inga särskilda bestämmelser

SFS 535/1937 .

För behörighet till rektorstjänst vid folkskoleseminarium fordras att innehava behörighet till lektorstjänst vid sådant seminarium.

1. För behörighet till lektorstjänst fordras,

a) att vid ansökningstidens utgång hava uppnått tjugutre års ålder;

b) att vara fri från sjukdom och lyte, som gör den sökande olämplig för lärarkallet; e) att vara känd för hedrande vandel samt, därest tjänsten omfattar ämnet kristendoms- kunskap, vara medlem av svenska kyrkan; (1) att utmärka sig för det allvar och den stadga i karaktären samt den foglighet i lynnct, som ungdomens ledning kräver.

e) att besitta förmåga att lätt och tydligt meddela undervisning;

f) att i enlighet med bestämmelserna i mom. 2 hava styrkt sig äga grundlig insikt i de ämnen, som höra till den sökta tjänsten; samt

g) att genom tjänstgöring vid i mom. 3 omförmälda läroanstalter hava förvärvat nödig erfarenhet som lärare.

2. Beträffande teoretisk och praktisk utbildning för lärarkallet fordras, antingen &) att uppfylla villkoren för behörighet till ordinarie lektorstjänst vid allmänt läroverk i det eller de ämnen, den sökta tjänsten omfattar, eller ock

b) att med hänsyn till genom vetenskapliga insikter, pedagogisk utbildning och föregående verksamhet ådagalagd lämplighet för ämneslärartjänst vid lärarutbildningsanstalt hava av Kungl. Maj:t efter skolöverstyrelsens hörande blivit förklarad behörig till lektors- tjänst vid folkskoleseminarium i det eller de ämnen, som höra till den sökta tjänsten.

3. Beträffande föregående tjänstgöring fordras, att hava under minst två läsår med nit och skicklighet antingen

a) vid någon under skolöverstyrelsens inseende ställd, av staten upprättad eller under- stödd läroanstalt eller ock vid läroanstalt, som genom särskilt beslut av Kungl. Maj :t blivit ställd under överstyrelsens inseende, bestn'tt tjänstgöring, som till omfattningen kan anses minst motsvara den, som enligt 5 94 åligger lektor vid folkskoleseminarium, eller

5 14.1

5 146

b) vid Sjökrigsskolan, navigationsskola eller skeppsgosseskola bestritt sådan tjänstgöring, som i punkt 3) sägs, eller ock e) i egenskap av svensk lektor vid utländskt universitet eller såsom docent vid univer- sitet eller högskola bestritt sådan tjänstgöring, som berättigar till lönetursberäkning vid folkskolescminarium,

varvid tjänstgöring av olika slag må kunna sammanräknas. 4. Överstyrelsen äger att, då omständigheterna därtill föranleda, på gjord framställning förklara sökande behörig till lektorstjänst utan hinder därav, att sökanden ej fullgjort hela den i mom. 3 stadgade tjänstgöringen. l. Utöver vad i 5 136, mom. 1 a)—e) stadgas angående behörighet till lektorstjänst fordras för behörighet till lärartjänst i _övningsämne

dels i allmänhet: att hava avlagt realexamen eller genom intyg av vederbörande ordinarie lärare vid allmänt läroverk eller på annat sätt hava styrkt sig äga motsvarande kunskaper; samt att under minst två läsår hava haft sin huvudsakliga verksamhet förlagd till någon under offentlig kontroll stående läroanstalt och fullgjort densamma med nit och skicklighet;

dels ock särskilt: a) beträHande lärartjänst i teckning:

att hava nöjaktigt genomgått den vid tekniska skolan i Stockholm anordnade högre undervisningskursen för teckningslärare eller annan kurs, som kan komma att ersätta denna; samt

att hava nöjaktigt genomgått den praktiska utbildning, som därutöver kan bliva föreskriven; b) beträffande lärartjänst i musik:

att vid musikkonservatorium hava avlagt högre musiklärarexamen och högre orga- nistexamen; c) beträffande lärartjänst i gymnastik med lek och idrott:

att hava genomgått fullständig gymnastiklärarkurs vid gymnastiska centralinstitutet; d) beträffande lärartjänst i trädgårdsskötsel:

att hava avlagt avgångsexamen vid högre trädgårdskursen vid Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut; e) beträffande lärartjänst i manlig slöjd, kvinnlig slöjd och hushållsgöromål:

att hava genomgått av Kungl. Maj:t för ändamålet godkänd utbildningskurs i veder- börande ämne. 2. Skolöverstyrelsen äger att, då omständigheterna därtill föranleda, på gjord framställ- ning förklara sökande behörig till lärartjänst i övningsämne, utan hinder därav att sö- kanden ej fullgjort hela den i mom. 1 stadgade tjänstgöringen. 1. Sökande till övningsskollärartjänst skall a) vid ansökningstidens utgång hava uppnått tjugutre års ålder; b) vara behörig för anställning som ordinarie lärare vid egentlig folkskola; samt c) hava efter avlagd folkskollärarexamen under minst fyra läsår med nit och skicklighet tjänstgjort med full tjänstgöring som lärare vid folkskola. 2. Skolöverstyrelsen äger d e l s i särskilt fall medgiva, att den i mom. 1 omförmälda tjänst- göringen mä ersättas av annan, som kan anses därmed likvärdig, dels ock, då omstän- digheterna därtill föranleda, på gjord framställning förklara sökande behörig till övnings- skollärartjänst, utan hinder därav att sökanden ej fullgjort hela den i sagda moment stadgade tjänstgöringen.

srs 41/1938. 584

1.———————————————————————————— — —— —— Till extra ordinarie lärare må antagas endast den, som med avseende å examina och,

581

där så erfordras, provårstjänstgöring inn har behörighet att söka och innehava ordinarie tjänst av närmast motsvarande slag, eller vilken, om jämföng ordinarie tjänst icke finnes. av skolöverstyrelsen prövas äga förutsättningar att på ett tillfredsställandc sätt fullgöra de med anställning som extra ordinarie lärare förenade arbetsuppgifterna.

o _____________________________ _ Såsom extra lärare må förordnas endast den, som jämlikt bestämmelserna i föregående

moment må antagas till extra ordinarie lärare, dock att provårstjänstgöringen icke cr- fordras. Småskoleseminarierna. Befattning: Kompetens :

Rektor SFS 42/1938, åå 128, 132 Adjunkt SFS 42/1938, 5 132 Lärare i:

teckning SFS 42/1938, 5 136, mom. 1 3, mom. 2 musik SFS 42/1938, 5 136, mom. 1 b, mom. "2 gymnastik SFS 42/1938, 5 136, mom. 1 0, mom. 2 kvinan slöjd SFS 42/1938, % 136, mom. 1 d, mom. 2 hushållsgöromål SFS 42/1938, % 136, mom. 1 d, mom. 2 Övningsskollärare' SFS 42/1938, g 141, mom. 1 och 2 E. 0. lärare SFS 42/1938, % 81, mom. 1, p. 4 Extra lärare SFS 42/1938, 5 81, mom. 2, p. 2. Befattningar i lönegraderna 1——11 :

vaktmästare Inga särskilda bestämmelser

srs 42/1938.

5

Till extra ordinarie lärare må antagas endast den, som med avseende a examina och, där så erfordras, provårstjänstgöring innehar behörighet att söka och innehava ordinarie tjänst av närmast motsvarande slag, eller vilken om jämförlig ordinarie tjänst icke finnes av skolöverstyrelsen prövas äga förutsättningar att på ett tillfredsställande sätt fullgöra de med anställning såsom extra ordinarie lärare förenade arbetsuppgifterna.

Såsom extra lärare må förordnas endast den, som jämlikt bestämmelserna i föregående moment må antagas till extra ordinarie lärare, dock att provårstjänstgöring icke erfordras. För behörighet till rektorstjänst vid småskoleseminarium fordras dels att innehava or- dinarie ämneslärarbefattning vid någon till statens undervisningsväsende hörande läro- anstalt, dels ock att innehava behörighet till adjunktstjänst vid småskoleseminarium.

Behörighet till rektorstjänst vid småskoleseminarium tillkommer ock chef för eller ledamot av skolöverstyrelsen, vilken varit ordinarie ämneslärare vid någon i föregående stycke avsedd läroanstalt samt äger behörighet till ordinarie ämneslärartjänst vid all- mänt läroverk, folkskoleseminarium eller småskoleseminarium.

g 136

1. För behörighet till adjunktstjänst fordras, &) att vid ansökningstidens utgång hava uppnått tjugutre års ålder;

b) att vara fri från sjukdom och lyte, som göra den sökande olämplig för lärarkallet; e) att vara känd för hedrande vandel samt, därest tjänsten omfattar ämnet kristen- domskunskap, vara medlem av svenska kyrkan; (1) att utmärka sig för det allvar och den stadga i karaktären samt den foglighct i lynnet. som ungdomens ledning kräver:

e) att besitta förmåga att lätt och tydligt meddela undervisning;

f) att, i enlighet med bestämmelserna i mom. 2, hava styrkt sig äga grundlig insikt i de ämnen, som höra till den sökta tjänsten:, samt

g) att genom tjänstgöring vid i mom. 3 omförmälda läroanstalter hava förvärvat nödig erfarenhet som lärare.

2. Beträffande teoretisk och praktisk utbildning för lärarkallet fordras, antingen a) att uppfylla villkoren för behörighet till ordinarie adjunktstjänst vid allmänt läro— verk i de ämnen., den sökta tjänsten omfattar; eller 11) att hava avlagt Blosofisk ämbetsexamen i de ämnen, som den sökta tjänsten omfattar, jämte folkskollärarexamen, eller ock

e) att med hänsyn till genom vetenskapliga insikter, pedagogisk utbildning och föregående verksamhet ådagalagd lämplighet för ämneslärartjänst vid läramtbildningsanstalt hava av Kungl. Maj:t efter skolöverstyrelsens hörande blivit förklarad behörig till adjunkte- tjänst vid småskoleseminarium i de ämnen, som höra till den sökta tjänsten.

3. Beträffande föregående tjänstgöring fordras att hava under minst två läsår med nit och skicklighet antingen 8) vid någon under skolöverstyrelsens inseende ställd, av staten upprättad eller under— stödd läroanstalt eller ock vid läroanstalt, som genom särskilt beslut av Kungl. Maj:t blivit ställd under överstyrelsens inseende, bestritt tjänstgöring, som till omfattningen kan anses minst motsvara den, som enligt 5 90 åligger adjunkt vid småskoleseminarium; eller b) vid Sjökrigsskolan, navigationsskola eller skeppsgosseskola bestritt sådan tjänstgöring, som i punkt a) sägs; eller ock e) i egenskap av svensk lektor vid utländskt universitet eller såsom docent vid uni- versitet eller högskola bestritt tjänstgöring, i fråga om universitetslektor till en omfatt- ning av minst sex undervisningstimmar i veckan och i fråga om docent till minst den om- fattning, som åligger docent, som innehar docentstipendium; varvid tjänstgöring av olika slag må kunna sammanräknas. 4. Överstyrelsen äger att, då omständigheterna därtill föranleda, på gjord framställning förklara sökande behörig till adjunktstjänst utan hinder därav., att sökanden ej fullgjort hela den i mom. 3 stadgade tjänstgöringen.

1. Utöver vad i 5 132, mom. 1 a)—e) stadgas angående behörighet till adjunktstjänst fordras för behörighet till lärartjänst i övningsämnc dels i allmänhet: att hava avlagt realexamen eller genom intyg av vederbörande ordinarie lärare vid allmänt läroverk eller på annat sätt hava styrkt sig äga motsvarande kunskaper; samt att under minst två läsår hava haft sin huvudsakliga verksamhet förlagd till någon under offentlig kontroll stående läroanstalt och fullgjort densamma med nit och skick- lighet; dels ock särskilt: :i) beträffande lärartjänst i teckning: att hava nöjaktigt genomgått den vid tekniska skolan i Stockholm anordnade högre

undervisningskursen för teckningslärare eller annan kurs, som kan komma att ersätta denna, samt att hava nöjaktigt genomgått den praktiska utbildning, som därutöver kan bliva fö- reskriven; b) beträHande lärartjänst i musik: att vid musikkonservatorium hava avlagt högre musiklärarexamen och högre orga- nistexamen; c) beträffande lärartjänst i gymnastik med lek och idrott: att hava genomgått fullständig gymnastiklärarkurs vid gymnastiska centralinstitutet; d) beträffande lärartjänst i kvinnlig slöjd och hushållsgöromål: att hava genomgått av Kungl. Maj :t för ändamålet godkänd utbildningskurs i veder- börande ämne. 2. Skolöverstyrelsen äger att, då omständigheterna därtill föranleda, på gjord framställ- ning förklara sökande behörig till lärartjänst i övningsämne, utan hinder därav att sö- kanden ej fullgjort hela den i mom. 1 stadgade tjänstgöringen. & 141 l. Sökande till övningsskollärartjänst skall a) vid ansökningstidens utgång hava uppnått tjugutre års ålder; b) vara behörig för anställning som ordinarie lärare vid egentlig folkskola; samt c) hava efter avlagd folkskollärarexamen under minst fyra läsår med nit och skicklighet tjänstgjort med full tjänstgöring som lärare vid folkskola. 2. Skolöverstyrelsen äger dels i särskilt fall medgiva, att den i mom. 1 omförmäldn tjänstgöringen må ersättas av annan som kan anses därmed likvärdig, dels ock, då omständigheterna därtill föranleda, på gjord framställning förklara sökanden behörig till övningsskollärartjänst, utan hinder därav att sökanden ej fullgjort hela den i sagda moment stadgade tjänstgöringen.

Folkskolinspektionen.

Befattning: Kompetens : Folkskolinspektör, statlig Inga särskilda bestämmelser Folkskolinspektör, kommunal1 » » » Nomadskolinspektör » » »

Nomadskolor.

Befattning: Kompetens : Lärare vid byskola SFS 479/1938, % 13 Lärare vid visteskola SFS 479/1938, 5 13

SFS 479/1938. % 13 1. För behörighet till nomadlärartjänst erfordras: a) att vara medlem av svenska kyrkan och känd för hedrande vandel samt äga den stadga i karaktären och den foglighet i lynnet som ungdomens ledning kräver; b) att vara fri från sjukdom och lyte, som medföra olämplighet för anställning såsom lärare;

1 Behandlas här för överskådlighetens skull.

e) att hava i föreskriven ordning avlagt vad beträffar tjänst vid byskola folkskollärar- examen och vad beträffar tjänst vid visteskola småskollärarexamen; samt

för erhållande av ordinarie tjänst (1) att hava uppnått 21 års ålder. 2. På vederbörande domkapitel ankommer att pröva, huruvida i särskilt fall insikt i lapska eller finska språket eller bådadera är erforderlig för behörighet, som i mom. 1 sägs. 3. I fråga om undantag från ovannämnda villkor skall i tillämpliga delar gälla vad i % 18 mom. 3 gällande stadga angående folkundervisningen i riket är föreskrivet.1

Statens läroanstalter för blinda.

Befattning : Kompetens :

Rektor SFS 295/1935, 5 10, mom. 1 och 2 Lärare i kunskapsämnen SFS 45/1938, & 10, mom. 3 Arbetslärare SFS 347/1932, 5 10, mom. 4 Lärare i: -

musik SFS 347/1932, % 10, mom. 4 gymnastik SFS 347/1932, 5 10, mom. 4— hushållsgöromål SFS 347/1932, % 107 mom. 4 Sjuksköterska SFS 578/1945, % 10, mom. 5 Övriga befattningar i lönegraderna 1—

11: maskinist, vaktmästare, husmo- der, eldare Inga särskilda bestämmelser

SFS 347/1932, SFS 295/1935, SFS 45/1938, SFS 578/1945. 5 10 1. För behörighet till rektorstjänst vid institutet och den därmed förenade förskolan fordras att äga behörighet till ämneslärarbefattning vid allmänt läroverk eller folkskole- seminarium samt att äga insikt i blindundervisning.

2. För behörighet till reklorstjänst vid hanluerksskola fordras att äga behörighet till lärar- befattning i kunskapsämne vid institutet.

3. För behörighet till befattning som lärare i kunskapsämne fordras, förutom lämplighet för lärarkallet, att äga insikt i blindundervisning ävensom hava antingen avlagt folk- skollärarexamen eller ock av skolöverstyrelsen blivit förklarad behörig att anställas som lärare i kunskapsämne vid läroanstalt för blinda.

4. För att kunna anställas som arbetslärare eller som lärare i övningsiimne fordras, förutom lämplighet för lärarkallet, att hava goda vitsord om skicklighet i vederbörande ämne och förmåga att däri meddela undervisning.

5. För behörighet till sjuksköterskebefattning fordras att hava genomgått statens sjuk- sköterskeskola eller av staten godkänd sjuksköterskeskola eller hava av medicinalsty- relsen förklarats vara i besittning av motsvarande utbildning samt i övrigt äga nödiga förutsättningar för befattningens uppehållande.

' ISe sid. 251.

|

Vårdanstalten i Lund för blinda med komplicerat lyte.

Befattning: Kompetens : Rektor SFS 337/1922, % 24 Lärarinna i kunskapsämne SFS 337/1922, 5 28, p. 1 Lärarinna i slöjd SFS 337/1922, 5 28, p. 2 Befattningar i lönegraderna 1—11: maskinist, husmoder, översköterska, sjuksköterska, vaktmästare, eldare Inga särskilda bestämmelser

SFS 337/1922.

5 24. För att kunna förordnas till rektor fordras att äga den särskilda utbildning, insikt och pe- dagogiska erfarenhet ävensom de övriga egenskaper, som med hänsyn till anstaltens sär- egna uppgift äro erforderliga för ledningen av densamma. & 28 För att kunna antagas till ömneslärarinna fordras, förutom lämplighet för lärarkallet, att äga någon kännedom om blindundervisning ävensom att hava antingen genomgått den kurs vid dövstumlärarseminariet å Manilla samt vid seminariet å Slagsta för utbil- dande av lärarinnor för sinnesslöa, som avses för utbildande av lärarinnor för anstalt för blinda med komplicerat lyte, eller avlagt examen vid dövstumlararseminariet å Ma- nilla eller genomgått fullständig kurs vid seminariet å Slagsta e ll e r o ck att på annat sätt hava styrkt sig äga motsvarande kunskaper och erforderlig pedagogisk utbildning.

För att kunna anställas som slöjdlärarinna fordras, jämte lämplighet för lärarkallet. att hava förvärvat goda vitsord om skicklighet i slöjd, särskilt vävning.

Dövstumskolorna. Befattning : Kompetens :

Rektor SFS 347/1940, 55 65, 68, mom. 1 Föreståndare SFS 347/1940, %% 65, 68, mom. 1 Lärare i kunskapsämne SFS 34-7/1940, % 68, mom. 1 Arbetslärare SFS 34-7/1940, % 68, mom. 2 Lärare i:

gymnastik, SFS 347/1940, 5 68, mom. 2 kvinnlig slöjd SFS 347/1940, 5 68, mom. 2 hushållsgöromål SFS 347/1940, 5 68, mom. 2 Kindergartenlärarinna SFS 347/1940, % 68, mom. 2 Husmoder SFS 347/1940, 5 72, p. 1 Sjuksköterska SFS 347/1940, % 72, p. 2 Maskinist SFS 347/194—0, % 72, p. 3 Vaktmästare SFS 347/1940, & 72, p. 3 E. 0. lärare SFS 347/1940, 5 76, p. 2 Skolläkare SFS 580/1945, 5 70 a

SFS 347/1940. 5 65 l. Behörig till rektorstjänst vid dövstumskola är den, som är behörig till lärarbefattning i kunskapsämne vid sådan anstalt. & 68 1. För behörighet till ordinarie lärartjänst i kunskapsämne vid dövstumskola fordras, a) att vid ansökningstidens utgång hava uppnått tjugutre års ålder;

b) att vara medlem av svenska kyrkan, känd för hedrande vandel samt äga den stadga i karaktären och den foglighet i lynnet, som den dövstumma ungdomens ledning kräver; c) att vara fri från sjukdom och lyte, som medföra olämplighet för anställning såsom lärare; samt

d) att hava avlagt dövstumlärarexamen.

Därest synnerliga skäl föreligga, må skolöverstyrelsen på därom gjord framställning bevilja sådan person, som icke avlagt dövstumlärarexamen men på annat sätt förvärvat motsvarande utbildning, behörighet att anställas såsom lärare i kunskapsämne vid döv— stumskola.

2. För behörighet till annan ordinarie lärartjänst vid dövstumskola fordras:

a) att vid ansökningstidens utgång hava uppnått tjugutre års ålder;

b) att vara känd för hedrande vandel samt äga den stadga i karaktären och den foglighet i lynnet, som den dövstumma ungdomens ledning kräver;

c) att vara fri från sjukdom och lyte, som medföra olämplighet för anställning såsom lärare; samt (1) att äga nöjaktig kännedom om dövstummas meddelelsemedel.

Härutöver fordras beträffande arbetslärartjänst: att äga goda vitsord om skicklighet i det yrke, vari un- dervisning skall meddelas, och förmåga att meddela sådan undervisning;

beträffande lärartjänst i gymnastik med lek och idrott: att hava avlagt gymnastiklärar— examen;

beträffande lärartjänst i kvinnlig slöjd och i hushållsgäromål : att hava genomgått av Kungl. Maj :t för ändamålet godkänd utbildningskurs i vederbörande ämne; samt

beträffande kindergartenlärarinnetjänst: att hava genomgått anstalt för utbildning till kindergartenlärarinna eller på annat sätt hava förvärvat motsvarande utbildning, som av skolöverstyrelsen godkännes.

% 72 För behörighet till husmodersbefattning: att hava förvärvat för sådan befattning erfor- derlig utbildning samt i övrigt äga nödiga förutsättningar för befattningens uppehål- lande;

beträifande sjuksköterskebejhttning: att hava genomgått statens sjuksköterskeskola eller av staten godkänd sjuksköterskeskola eller hava av medicinalstyrelsen förklarats vara i besittning av motsvarande utbildning samt i övrigt äga nödiga förutsättningar för befattningens uppehållande; samt

beträffande maskinist— eller uaktmästarbefattning: att hava vana att sköta sådan lac-_ fattning och i övrigt äga nödiga förutsättningar för befattningens uppehållande.

& 76 Till extra ordinarie lärare må antagas endast den, som med avseende å examina innehar behörighet till ordinarie tjänst av närmast motsvarande slag eller som, om jämförhg ordinarie tjänst icke finnes, av skolöverstyrelsen prövas äga fömtsättningar att på ett tillfredsställande sätt fullgöra de med anställning såsom extra ordinarie lärare förenade arbetsuppgifterna.

.

SFS 580/1945. .

5 70 a Vid varje dövstumskola anställes medelst förordnande på högst sex år en skolläkare

Vid antagning av skolläkare bör i främsta rummet hänsyn tagas till erfarenhet och

ådagalagd skicklighet i vad rör skolhygien och allmän hälsovård ävensom till special- utbildning i ämnen av särskild betydelse för tjänstgöring såsom läkare vid dövstumskola och till personlig lämplighet för befattningen.

Dövstumpräster och dövstumkonsulenter.

Befattning: Kompetens : Dövstumpräst SFS 345/1938, 5 3 Dövstumkonsulent SFS 346/1938, % 2

SFS 345/1938. 5 3 Behörig till dövstumpräslbefattning är prästman inom svenska kyrkan, vilken är förtrogen med de dövstummas meddelelsemedel och under vistelse vid dövstumskola eller såsom biträde hos dövstumpräst eller genom deltagande på annat sätt i verksamhet till främ- jande av de dövstummas omvårdnad och utveckling i religiöst avseende förvärvat sådan insikt och erfarenhet, som gör honom lämplig att innehava dövstumprästbefattning.

SFS 346/1938. 5 2 För behörighet till dävstumkonsulentbefattning fordras att vara förtrogen med de döv- stummas meddelelsemedel och tillika hava genom tjänstgöring å arbetsförmedlingsanstalt eller såsom biträde åt dövstumkonsulent eller genom deltagande i annat socialt arbete förvärvat sådan insikt och erfarenhet, som gör honom lämplig att innehava dövstum- konsulentbefattning.

Kungl. Överstyrelsen för yrkesutbildning.

Befattning: Kompetens :

Överdirektör Inga särskilda bestämmelser Byråchef » » » Byrådirektör SFS 963/1943, % 42, mom. 1 Förste byråsekreterare SFS 963/1943, % 42, mom. 2 Förste byråingenjör . SFS 963/1943, % 42, mom. 3 Byråsekreterare SFS 963/1943, 5 42, mom. 2 Byråingenjör SFS 963/1943, % 42, mom. 3 Amanuens Inga särskilda bestämmelser Assistent » » » Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, tillika registrator, materialförvaltare, kanslibiträde, expeditionsvakt, kontorsbiträde » » »

SFS 963/1943. 5 42 1. Byrådirektören på första byrån bör äga —- förutom genom examen vid universitet eller högskola eller på annat, därmed jämförligt sätt ådagalagda juridiska, socialveten-

skapliga eller tekniska kunskaper — särskild insikt om förhållanden rörande näringsliv, arbetsmarknad eller yrkesutbildning.

2. För behörighet till sekreterartjänst fordras att hava avlagt examen inför juridisk fa- kultet.

3. För behörighet till byråingenjörstjänst fordras att hava avlagt examen vid teknisk högskola eller ock att hava avlagt examen vid tekniskt läroverk och därefter förvärvat ingående erfarenhet av industriell verksamhet.

Högre tekniska läroverken.

Tekniska fackskolor och tekniska gymnasier.

Befattning: Kompetens : Rektor Inga särskilda bestämmelser Lektor SFS 365/1919, 5 92 och SFS 631/1933, & 92 Adjunkt Inga särskilda bestämmelser Befattningar i lönegraderna 1—11 : Vaktmästare » » »

SFS 365/1919. g 92 Såsom allmänna villkor för sökandens behörighet till lektorstjänst gälla, att han 1. är fri från sjukdom eller lyte, som gör den sökande olämplig för lärarkallet; 2. är känd för hedrande vandel; 3. utmärker sig för det allvar och den stadga i karaktären samt den foglighet i lynnet, som ungdomens ledning kräver; 4. besitter förmåga att lätt och tydligt meddela undervisning; samt 5. äger grundlig insikt i de ämnen, som höra till den sökta tjänsten.

3' SFS 631/1933.

Särskilda villkor för behörighet till ledigförklarad lektorstjänst äro: a) för lektorat i teoretiskt grundläggande ämnen, såsom matematik och språk, att hava uppfyllt villkoren för behörighet till lektorstjänst vid allmänt läroverk uti ifrå- gavarande ämnen; b) för lektorat i tekniska tillämpningsämnen, såsom maskinlära, byggnadskonst, elektro- teknik, mekanisk eller kemisk teknologi,

att hava avlagt avgångsexamen vid teknisk högskola och därvid erhållit betyget Med beröm godkänd eller därutöver i tjänstens huvudämnen eller däremot svarande ämnen eller förvärvat annan därmed likvärdig utbildning; samt

att hava genom vetenskapliga studier och vetenskapligt författarskap samt föregående praktisk och pedagogisk verksamhet ådagalagt särskild lämplighet för tjänsten; e) för lektorat i merkantila ämnen, såsom handelsteknik,

att hava avlagt avgångsexamen vid handelshögskola. och därvid erhållit betyget Med beröm godkänd eller därutöver i tjänstens huvudämnen eller däremot svarande ämnen eller förvärvat annan därmed likvärdig utbildning:, samt

att hava genom vetenskapliga studier och vetenskapligt författarskap samt föregående praktisk och pedagogisk verksamhet ådagalagt särskild lämplighet för tjänsten.

Befattning: Kompetens :

Rektor Inga särskilda bestämmelser Föreståndare för teckningslärarinsti- tutet Se anm. 1 o. 2

Huvudlärare Se anm. 2

Facklärare » » 2 Biträdande facklärare » » 2

Föreläsare » » 2 Speciallärare » » 2 Timlärare » » 2

Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, maskinist, förste vaktmästare, vaktmästare, kontors— biträde Inga särskilda bestämmelser

Anm. 1. För behörighet till befattningen gäller att sökande, utöver de allmänna villkor, som gälla för ordinarie eller extra ordinarie lärartjänst, förvärvat kompetens för befattning som teck- ningslärare, vid högre allm. läroverk samt att han, jämte erfarenhet från undervisning i teckning besitter höga konstnärliga och pedagogiska kvalifikationer. Anm. 2. Sökande skall:

1. vara fri från sjukdom och lyte, som gör honom olämplig för lärarkallet,

2. vara känd för hedrande vandel,

3. utmärka sig för det allvar och den stadga i karaktären samt den foglighet i lynnet, som ungdomens ledning kräver,

4. besitta förmåga att lätt och tydligt meddela undervisning samt

5. äga grundlig insikt i det eller de ämnen. som höra till den sökta tjänsten.

Statens biografbyrå.

Befattning: Kompetens : Direktör Inga särskilda bestämmelser Befattningari lönegraderna 1—11: kassör, maskinist, kontorist

Kungl. Gymnastiska eentralinstitutet.

Befattning: Kompetens :

Professor Inga särskilda bestämmelser Lärare » » » Lärarinna » » » Lärare i gymnastik SFS 350/1934, % 12 Lärare i lek och idrott SFS BSO/1934, % 12 Lärare i sjukgymnastik med sjukdoms-

lära SFS 350/1934, g 12, sista p. Sekreterare SFS 536/1940, 5 21, mom. 2 Bibliotekarie SFS 350/1934, % 21, mom. 4 Befattningar i lönegraderna 1—11:

kontorist, expeditionsvakt Inga särskilda bestämmelser

SFS 350/1934. 5 12 För att kunna ifrågakomma till lärarbefattning i gymnastik eller i lek och idrott vid insti- tutet fordras särskilt a) att hava avlagt gymnastiklärarexamen; b) att under sammanlagt minst två läsår med nit och skicklighet hava som lärare i gym- nastik med lek och idrott vid under skolöverstyrelsens inseende stående läroanstalt be- stritt tjänstgöring till minst en omfattning motsvarande den ordinarie gymnastiklärare som minimum åliggande undervisningsskyldighet, varvid tjänstgöring vid en läroanstalt må kunna sammanräknas med tjänstgöring vid en annan eller andra. ? Med nu nämnd tjänstgöring skall såsom befordringsgrund jämnställas tjänstgöring i ', motsvarande ämnen vid gymnastiska centralinstitutet. "; För att kunna ifrågakomma till lärarbefattning i sjukgymnastik med sjukdomslära fordras ' att vara legitimerad läkare. 5 21 4. För behörighet till bibliotekariebefattningen fordras biblioteksteknisk erfarenhet ådaga- lagd genom väl vitsordad tjänstgöring i större vetenskapligt bibliotek.

SFS 536/1940. 5 21 2. Sekreteraren antages av direktionen. För behörighet till sådan befattning fordras avlagd juris kandidatexamen elle r statsvetenskaplig-juridisk examen.

JORDBRUKSDEPARTEMENTET.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Befattning: Kompetens: Generaldirektör Inga särskilda bestämmelser Byråchef å lantbruksbyrån SFS 509/1933, 5 28, p. 1 Byråchef å stuteribyrån SFS 509/1933, g 28, p. 5 Byråchef å kulturtekniska byrån SFS 509/1933, 5 28, p. 6 Byråchef å fiskeribyrån SFS 509/1933, 5 28, p. 7 Byråchef å administrativa byrån SFS 509/1933, % 28, p. 8 Byråchef å undervisningsbyrån SFS 509/1933, 5 28, p. 10 Byrådirektör å lantbruksbyrån SFS 301/1944, % 28, p. 1—3 Byrådirektör å iiskeribyrån SFS 509/1933, 5 29, p. 7 Förste byråingenjör Inga särskilda bestämmelser Förste byråingenjör å kulturtekniska

byrån SFS 509/1933, % 28 p. 6, Byråinspektör för mejeriärenden SFS 509/1933, % 28, p. 4 Byråinspektöråundervisningsbyrån SFS 509/1933, & 28, p. 10 Statskonsulent SFS 301/1944, % 28, p. 5 Forste byrasekreterare SFS SOI/1944, % 28, P- 7 0. 8.

Byråsekreterare

Kamrerare SFS 12/1940, 5 28, p. 2 Byråagronom Se anm. 1 Byråingenjör Inga särskilda bestämmelser Ingenjörsbiträde » » » Amanuens Se anm. 2 Befattningar i lönegraderna 1—11 : kansliskrivare, kassör, förste expe- ditionsvakt, kanslibiträde, expedi- tionsvakt, kontorsbiträde, skrivbi- träde SFS 12/1940, 5 28, sista p. SFS 509/1933, SFS 12/1940, SFS 301/1944. 5 28 För behörighet till följande befattningar fordras: befattningen såsom byråchef å lantbruksbyrån: att äga grundliga såväl teoretiska som praktiska insikter i lanthushållning; en av byrådirektörsbefattningarna å lantbruksbyrån (för lantbruksekonomiska ärenden): att hava avlagt agronomexarnen vid lantbrukshögskola å den ekonomiska linjen eller

på annat sätt förvärvat teoretiska insikter i lantbruksekonomiska frågor ävensom att äga goda praktiska insikter i nämnda frågor;

en av byrådirektörsbefattningarna & lantbruksbyrån (för husdjursärcnden): att hava avlagt agronomexamen vid lantbrukshögskolan å husdjurslinjen eller erhållit avgångs- betyg från agronomkurs och konsulentkursens husdjurslinje vid förutvarande lantbruks- institut ävensom att äga omfattande praktisk erfarenhet i husdjursskötsel;

en av byrådirektörsbefattningarna å lantbruksbyrån (för trädgårdsärenden): att hava med goda vitsord genomgått högre trädgårdskurs vid lantbruks-7 mejeri- och trädgårds- institutet vid Alnarp eller på annat sätt förvärvat motsvarande utbildning ävensom att äga grundliga praktiska insikter i trädgårdsskötsel;

befattningen såsom mejeriinspektör för mejeriärenden å lantbruksbyrån: att hava med goda vitsord genomgått högre mejerikurs vid lantbruks-, mejeri- och trädgårds- institutet vid Alnarp eller erhållit avgångsbetyg från agronomkurs och konsulentkursens mejerilinje vid förutvarande lantbruks- och mejeriinstitutet därstädes eller på annat sätt förvärvat motsvarande utbildning ävensom att äga god praktisk erfarenhet inom mej e rihushållningen ;

befattning såsom statskonsulent: att hava avlagt agronomexamen vid lautbrukshög- skolan å busdjurslinjen eller erhållit avgångsbetyg från agronomkurs och konsulent- kursens husdjurslinje vid förutvarande lantbruksinstitut ävensom att äga god praktisk erfarenhet i de ämnen, som tillhöra tjänstemanneus verksamhet:,

befattningen såsom byråchef å stuteribyrån: att äga grundliga såväl teoretiska som prak- tiska insikter i hästaveln;

befattningen såsom byråchef samt befattningen såsom förste byråingenjör å kulturtek- niska byrån: att hava fullgjort vad som är föreskrivet för kompetens till lantbruksingen- jörstjänst (se sid. 186) samt att, vad angår byråchef, under minst fem år hava tjänstgjort som lantbruksingenjör;

befattningen såsom byråchef samt befattningen såsom byrådirektör å fiskeribyrån: att hava fullgjort vad som är föreskrivet för kompetens till fiskeriintendentstjänst (se sid. 187) samt att hava under minst fem år tjänstgjort å sådan befattning eller ock annorledes förvärvat omfattande praktisk erfarenhet i de ämnen som tillhöra dessa tjänstemäns verk- samhet;

befattningen såsom byråchef å administrativa byrån: att hava fullgjort vad författ- ningarna föreskriva i fråga om dem, som må nyttjas i domarämbete;

befattningen såsom förste byråsekreterare att hava avlagt examen inför juridisk fakultet inom riket;

befattningen såsom kamrerare: att äga fullgod kompetens såsom räkenskapsförare hos statlig huvudförvaltning;

befattningen såsom byråsekreterare: att hava inom riket avlagt examen inför juridisk fakultet eller statsvetenskaplig juridisk examen;

befattningen såsom byråchef samt befattningen såsom byråinspektör å undervisnings- byrån: att innehava kompetens för befattning som fast anställd lärare i jordbrukslära eller husdjursskötsel vid statsunderstödd lantmannaskola eller som ämneslärare med fast anställning vid statsunderstödd folkhögskola samt att eljest äga grundliga teoretiska insikter och god praktisk erfarenhet i lautbruksundervisningsfrågor.

För att kunna utnämnas till ordinarie befattningshavare i lönegraderna 1—11 ilöne- plan A eivila lönereglementet fordras att hava hos lantbruksstyrelsen fullgjort prov— tjänstgöring; dock må styrelsen kunna medgiva undantag härifrån, då sökandes lämp- lighet för befattningen annorledes styrkes.

Anm. 1. För byråagronombefattning fordras agronomexamen. Anm. 2. För amanuensbefattningarna i praktiken agronom- eller jur. kand.examen.

Befattning : Kompetens : Lantbruksingenjör SFS 352/1945, & 20

Extra lantbruksingenjör SFS 352/194—5, g 21 (Lantbruks)ingenjörsaspirant SFS 352/1945, g 22 Förste assistent SFS 352/1945, åå 23, 29 Assistent SFS 352/1945, åå 24, 29 Tekniskt biträde SFS 352/1945, %% 25, 29 Kanslibiträde SFS 352/194—5, %% 26, 29 Kontorsbiträde SFS 352/1945, %% 27, 29 Skrivbiträde SFS 352/1945, 5 28

SFS 352/1945. $ 20 För behörighet till befattning som ordinarie eller extra ordinarie lantbruksingenjör erfordras att hava under minst två och ett halvt år tjänstgjort som extra ingenjör inom lantbruks- ingenjörsorganisationen och därunder l. minst ett år varit tjänstemedhjälpare åt lantbruksingenjör samt därvid enligt intyg av denna förvärvat praktisk erfarenhet och skicklighet i alla de verksamhetsgrenar som tillhöra lantbruksingenjörstjänsten. 2. minst ett år tjänstgjort som kontrollant eller arbetsledare vid större företag inom lant- bruksingenjörsverksamheten eller vid annat arbete, som av lantbruksstyrelsen befunnits lämpligt, samt däröver till lantbruksstyrelsen avgivit godkänd berättelse ävensom 3. minst ett halvt år tjänstgjort å lantbruksstyrelsens kulturtekniska byrå. % 21 För att kunna antagas till extra ingenjör erfordras att hava 1. under ett år såsom ingenjörsasprirant fullgjort tjänstgöring hos lantbruksingenjör och därvid befunnits lämplig för lantbruksmgenjörsbanan samt 2. genomgått ettårig kurs vid ]antbrukshögskolan enligt bestämmelser som meddelas av lantbruksstyrelsen. % 22 För att kunna antagas till ingenjörsaspirant fordras att hava 1. genom intyg av verksläkare styrkt sig vara frisk samt äga god kroppskonstitution och synförmåga, 2. styrkt sig äga minst ett halvt års väl vitsordad jordbrukspraktik samt 3. genomgått treårig kurs vid teknisk högskola enligt lantbruksstyrelsens närmare be- stämmelser.

Den, vars ålder vid ansökningstidens utgång överstiger 30 år, må icke antagas till ingenjörsaspirant med mindre särskilt skäl till undantag förefinnes, i vilket fall ålders- gränsen må höjas till högst 35 år.

5 23 För behörighet till befattning såsom förste assistent erfordras att hava l. genomgått statsunderstödd lantbruks- eller lantmannaskola, 2. avlagt examen å byggnadslinjen vid statligt tekniskt läroverk, 3. genomgått kurs för utbildning av förrättningsmän vid täckdikningsföretag, därest sådan kurs anordnas med understöd av statsmedel, samt 4. minst 5 år med goda vitsord varit anställd såsom assistent vid lantbruksingenjörs- organisationen. & 24 För behörighet till befattning såsom assistent erfordras att hava förvärvat sådan utbild- ning som i 23 5 under 1—3, sägs ävensom att hava minst två år med goda vitsord varit anställd såsom tekniskt biträde vid lantbruksingenjörsorganisationen.

'527

g29

För att kunna antagas till tekniskt biträde erfordras att hava ]. genom intyg av verksläkare styrkt sig vara frisk samt äga god kroppskonstitution och synförmåga ävensom

2. fullgjort de fordringar i teoretiskt hänseende som erfordras för att kunna antagas till assistent. För behörighet till befattning som kanslibiträde erfordras att hava

1. avlagt godkänd realexamen eller godkänd avgångsexamen från Hickskola med nor- malskolekompetens,

2. förvärvat god färdighet i kartritning och maskinskrivning samt

3. minst fem år med goda vitsord varit anställd såsom kontors- eller skrivbiträde vid lantbruksingenjörsorganisationen. För behörighet till befattning som kontorsbiträde fordras att hava i fråga om teoretisk utbildning samt färdighet i maskinskrivning och kartritning uppfyllt de fordringar som ställas på kanslibiträde. För att kunna antagas till skrivbiträde erfordras att äga tillfredsställande skolunderbyggnad samt god färdighet i maskinskrivning. Till innehavare av befattning som förste assistent, assistent, tekniskt biträde, kansli- eller kontorsbiträde äger lantbruksstyrelsen, oavsett bestämmelserna i 23—27 55, när särskilda skäl därtill föranleda, utnämna eller förordna sökande med annan teoretisk eller praktisk utbildning, som för ifrågavarande befattning kan anses tillfyllest.

Statens lokala f iskeriadministration.

' Befattning : Kompetens :

,? Fiskeriintendent SFS 296/1930, 5 23 Fiskeriingenjör SFS 296/1930, % 25 Fiskeristipendiat SFS 296/1930, g 26

gzs SFS 296/1930.

För att kunna antagas till _fiskeriintendent erfordras

1. att hava avlagt filosofie licentiatexamen inom matematisk-naturvetenskapliga sek- tionen med vitsord om minst godkända insikter i zoologi och botanik eller ock genom utgivna skrifter eller på annat sätt visat sig hava förvärvat insikter, motsvarande minst betyget Godkänd, vad angår ämnet zoologi, i filosofie licentiatexamen och, beträffande botanik, i filosofie kandidatexamen; samt

2. att hava minst fyra år tjänstgjort såsom statens iiskeristipendiat eller ock annor- ledes förvärvat omfattande praktisk erfarenhet i de ämnen, som tillhöra fiskeriintendents verksamhet. För att kunna antagas till fiskeriingenjör erfordras:

a) att hava genomgått fullständig kurs vid tekniska högskolan eller Chalmers tekniska institut samt vid avgångsexamen därifrån hava erhållit minst betyget Godkänd i bygg- nadslära samt väg- och vattenbyggnadslära eller att på annat sätt hava förvärvat mot- svarande kunskaper i sagda ämnen;

h) att i kemi hava inhämtat så stor kunskap, som motsvarar minst betyget Godkänd i första årets kurs vid tekniska högskolan för dem, som icke tillhöra fackavdelningen för kemi och kemisk teknologi; samt

e) att hava förvärvat praktisk skicklighet i sådana grenar av ingenjörsfacket, som stå i sammanhang med fiskeriingenjörens verksamhet.

& 26 För att kunna antagas till fiskeristipendiat erfordras att hava: 1. genom intyg av legitimerad läkare styrkt sig äga frisk och god kroppskonstitution jämte god synförmåga; samt 2. inhämtat så stora kunskaper i de biologiska vetenskaperna, som motsvarar minst betyget Godkänd i filosofie kandidatexamen, vilka kunskaper skola styrkas genom vits- ord över avlagd dylik examen eller på annat sätt, som av lantbruksstyrelsen godkännes.

Den, vars ålder vid ansökningstidens utgång Överstiger 35 år och som icke förut inne- haft anställning såsom iiskeristipendiat, må icke antagas till sådan stipendiat med mindre särskilt skäl till undantag härutinnan förefinnes, i vilket fall åldersgränsen må höjas till högst 40 år.

Lantbruksattaché.

Befattning: Kompetens : Lantbruksattaché Inga särskilda bestämmelser

Kungl. Lantbruksakademien.

Befattning : Kompetens : Sekreterare Inga särskilda bestämmelser Kamrerare och notarie » » »

Statens växtskyddsanstalt.

Befattning: Kompetens : Föreståndare för den botaniska avdel-

ningen SFS 579/1932, 5 18, p. 1 o. 3 Föreståndare för den zoologiska avdel-

ningen SFS 579/1932, % 18, p. 2 o. 3 Föreståndare för upplysnings- och kon-

trollavdelningen SFS 579/1932, % 18, p. 4 Filialföreståndare Inga särskilda bestämmelser Förste assistent » » » Assistent » » » Befattningar i lönegraderna 1—11:

trädgårdsmästare, maskinist och vaktmästare, verkstadsbiträde, kon- torsbiträde, kontors- och laborato-

riebiträde » » » srs 579/1932.

5 18 För att kunna föreslås till föreståndare för den botaniska avdelningen fordras genom ut- givna skrifter och akademiska examina ådagalagda framstående vetenskapliga insikter

i botanik med särskild vikt lagd vid kunskap om kulturväxternas sjukdomar samt de på sagda växter parasitiskt levande organismerna.

För att kunna föreslås till föreståndare för den zoologiska avdelningen fordras genom utgivna skrifter och akademiska examina ådagalagda framstående vetenskapliga insikter i zoologi med särskild vikt lagd vid kunskap om insekterna och andra mindre djur, som kunna öva inflytande på växtodlingen.

I bådadera fallen bör sökande styrka sig hava förvärvat sådan praktisk erfarenhet. att han må kunna utöva och leda försöksverksamheten inom vederbörande avdelning i anslutning till landets växtodlings behov.

För att kunna föreslås till föreståndareför upplysnings- och kontrollavdelningen erfordras att hava ådagalagt framstående insikter i ettdera av eller helst båda de ämnen, som av- delningarna för botanik och zoologi representera. Därjämte bör sökande genom föregående verksamhet hava ådagalagt, att han besitter den erfarenhet och de övriga förutsättningar, som erfordras för fullföljande av avdelningens uppgifter i anslutning till landets växt- odlings behov.

Kungl. Lantbrukshögskolan.

.Ä Befattning: Kompetens : Professor SFS 668/1938, 5 60 Laborator SFS 668/1938, å 77 Sekreterare SFS 18/1940, & 84, p. 2 Statsagronom SFS 668/1938, % 78 Lektor" SFS 616/1944, % 84, p. 1 Bibliotekarie SFS 18/1940, 5 84, p. 3 Förste kemist SFS 18/1940, 5 84, p. 4 Försöksgårdsföreståndare SFS 18/1940, 5 84, p. 1 Kamrerare SFS 18/1940, % 85 Förste assistent Inga särskilda bestämmelser Assistent » >> » Speciallärare SFS 18/1940, 5 79, mom. 4 Docent SFS 18/1940, % 80, mom. 4.- Befattningshavare i lönegraderna 1—11: trädgårdsmästare, förste expedi- tionsvakt, institutionsvaktmästare kanslibiträde, hantverkare, tekniskt biträde, kontorsbiträde, förman, chaufför, eldare, gårdskarl Inga särskilda bestämmelser

SFS 668/1938. 5 60 För befordran till professorsbefattning skall tagas hänsyn i första rummet till ådagalagd vetenskaplig skicklighet i de ämnen befattningen omfattar men även till förmåga att med- dela vetenskaplig undervisning, ådagalagd genom provföreläsningar eller på annat sätt varjämte beträdande de tillämpade ämnena hänsyn jämväl skall tagas till erfarenhet Wln-

nen vid praktisk verksamhet inom befattningens område. Befinnas sökande jämställda i ovannämnda avseende, må hänsyn tagas även till tjänsteålder. Vad nu stadgats i avseende å sökandes undervisningsförmåga skall ej äga tillämpning vid tillsättning av föreståndar- befattning vid försöksanstalt. ——————————————————— 5 77 Laborator utnämnes medelst fullmakt av Kungl. Maj:t. Vid tillsättande av sådan befatt- ning förfares som ovan är föreskrivet i fråga om professor, som icke är föreståndare för försöksanstalt. & 78 Statsagronom utnämnas medelst fullmakt av Kungl. Maj:t. Vid tillsättande av sådan befattning förfares som ovan är föreskrivet i fråga om professor, som är föreståndare för försöksanstalt.

SFS 18/1940. 5 79 4. Sökande till speciallärarbefattning äger att genom lärarprov ytterligare ådagalägga sin skicklighet, om han därom gjort anmälan i sin ansökan till befattningen. Han är skyldig avlägga sådant prov, därest lärarrådet linnet det erforderligt för utrönande av hans för- måga att meddela undervisning. Lärarprov består av föreläsning eller annan uppgift enligt lärarrådets närmare bestämmande. ——————————————— 5 80 4. Ej må någon förordnas såsom docent, utan att hans anställande prövas för undervis- ningen eller forskningen vid högskolan behövligt samt att han ådagalagt erforderlig skick- lighet såsom vetenskapsidkare och lärare. & 84 F örsöksgårdsföreståndare skall hava förvärvat framstående insikter i försöksväsende och

praktisk jordbruksverksamhet. Sekreteraren skall hava avlagt juris kandidatexamen eller statsvetenskaplig examen. Bibliotekarien bör hava avlagt licentiatexamen vid universitet eller högskola inom landet. F ärste kemist bör hava avlagt antinge n minst filosofie kandidatexamen vid universitet eller högskola inom riket och därvid hava erhållit lägst betyget Med beröm godkänd i kemi elle r agronomie licentiatexamen, vari ingår ämnet lantbrukskemi, c 11 e r ingenjörs- examen vid tekniska högskolans eller Chalmers tekniska högskolas avdelning för kemi och kemisk teknologi. .

5 85 Kamreraren bör hava inom riket avlagt agronomexamen samt äga fullgod kompetens såsom räkenskapsförare hos statlig huvudförvaltning.

SFS 616/194-4. 5 84 Lektor skall inför filosofisk fakultet hava avlagt sådant disputationsprov som jämlikt % 26 stadgar angående filosofiska examina 1 nov. 1907 erfordras för vinnande av fil. doktors- grad i något av de ämnen i vilka tjänsten kungjorts ledig. ——————————

Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut.

Befattning : Kompetens : Professor SFS 632/1938, 5 36 Föreståndare för lantbruksavd. | SFS 632/1938, 5 50, p. 1 o. 21 Föreståndare för trädgårdsavd. SFS 632/1938, % 50, p. 1 o. 21 Föreståndare för trädgårdsförsöken Se Kompetensfordringar för vissa be- Föreståndare för trädgårdsavdel- fattningshavare vid Alnarps lant- ningens driftsekonomiska byrå bruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut

1 Se SFS 632/1938 5 50, sista p.

Försöksledare SFS 632/1938, 5 50, p. 81 Statsagronom Se Kompetensfordringar för vissa be- fattningshavare vid Alnarps lant- bruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut Ämneslärare SFS 632/1938, 5 50, p. 3—71 Kamrerare Se Kompetensfordringar för vissa he- Förste assistent fattningshavare vid Alnarps lant- Assistent bruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut Trädgårdsmästare F örsöksmej erist Kassör Montör Vaktmästare Eldare av andra klass Övriga befattningar i lönegra- derna 1—11: kontorsbiträde Inga särskilda bestämmelser

SFS 632,4'1938. _S 36 För befordran till befattning som professor skall tagas hänsyn i första rummet till ådaga- lagd vetenskaplig skicklighet men även till erfarenhet, vunnen vid praktisk verksamhet inom bcfattningens område, samt till förmåga att meddela vetenskaplig undervisning, ådagalagd genom provföreläsningar eller på annat sätt. Beiinnas sökande jämställda i ovannämnda avseenden, må hänsyn tagas även till tjänsteålder.

& 50 För att kunna antagas till föreståndare för lantbruks- eller trädgårdsavdelningen, till äm- neslärare eller till försöksledare fordras

i fråga om föreståndare att hava med goda vitsord avlagt examen vid högre lantbruks- respektive trädgårdsundervisningsanstalt eller förvärvat motsvarande teoretisk utbild- ning, att äga goda vitsord om praktisk verksamhet ävensom god undervisnings- och or- ganisationsförmåga samt att hava blivit av lantbruksstyrelsen förklarad kompetent för befattningen;

i fråga om ämneslärare i jordbrukslära och kulturteknik, i husdjurslära och mjölkhus- hållning, i redskapslära, fysik med meteorologi nch matematik samt i botanik, zoologi, kemi och. geologi att hava med goda vitsord avlagt agronomexamen samt genom praktisk verk- samhet förvärvat ingående erfarenhet inom respektive grenar av lanthushållningen ävensom, i fråga om ämnesläraren i botanik, att hava i detta ämne erhållit minst betyget Med beröm godkänd till filosofie kandidatexamen;

i fråga om ämneslärare i husbyggnadslära och ritning att äga god teknisk utbildning inom hyggnadsfacket samt hava förvärvat ingående praktisk erfarenhet i planläggning, konstruktion och uppförande av lantmanna-, mejeri- och växthushyggnader;

i fråga om ämneslärare i mejerilära, mejeriekonomi med handelslära, fysik och maskin- lära att hava avlagt examen vid högre mejerikursen och därvid erhållit minst betyget Med beröm godkänd i mejerilära och mejeriekonomi med handelslära;

i fråga om ämneslärare i kemi och bakteriologi att hava styrkt sig besitta i dessa ämnen

1se srs 632/1938 5 50, sista p.

kunskaper, motsvarande minst betyget Med beröm godkänd till examen vid högre mejeri- kursen samt äga kännedom om mjölkbehandling och beredning av mejeriprodukter;

i fråga om ämneslärare i ekonomisk trädgårdsodling att hava med goda vitsord avlagt examen vid statens eller statsunderstödd trädgårdsskola samt att genom studier vid högre läro- eller försöksanstalt hava förvärvat grundlig teoretisk utbildning inom det eller de ämnen, hans undervisning skall omfatta, varjämte han skall styrka sig hava genom praktisk verksamhet, helst såväl inom som utom landet, förvärvat framstående skick- lighet uti ifrågavarande ämnen;

i fråga om försöksledare att i ämnena botanik och ärftlighetslära hava erhållit minst betyget Med beröm godkänd till filosofie kandidatexamen samt hava förvärvat goda in- sikter i försöksteknik och praktisk kännedom om viktigare grenar av ekonomisk träd- gårdsodling.

Lantbruksstyrelsen äger medgiva undantag från något av de nu uppställda kompetens— villkoren, därest detsamma prövas vara på tillfredsställande sätt uppvägt av annat kun- skapsbevis.

Kompetensfordringar för vissa befattningshavare vid Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårds- institut.

1. Föreståndare. för trädgårdsförsöken.

För att kunna antagas till föreståndare för Statens trådgårdsförsök fordras att ha av- lagt fll. lic.examen i något av de naturvetenskapliga ämnena samt uppvisa goda vitsord om förutvarande verksamhet inom trädgårdsodling och försöksverksamhet. Därjämte skall sökande kunna styrka, att han besitter god organisationsförmåga.

2. Statsagronomer och försöksledare vid trädgårdsförsöken. För att kunna antagas till statsagronom och försöksledare fordras att hava avlagt minst fil. kand.examen med ämnena botanik och ärftliglletslära samt att hava förvärvat goda insikter i försöksteknik och praktisk kännedom om viktigare grenar av trädgårds- odlingen.

3. Förste assistenter vid trädgårdsförsöken. För att kunna antagas till förste assistent vid trädgårdsförsöken fordras att an tingen hava avlagt akademisk examen i naturvetenskapliga ämnen eller avgångsexamen från högre trädgårdskursen vid Alnarp eller agronomkursen vid lantbrukshögskolan samt styrka ingående praktisk kännedom om trädgårdsodlingen. 4. Assistenter vid trädgårdsförsöken. För att kunna antagas till assistent fordras god teoretisk utbildning samt praktisk er- farenhet av viktiga grenar av trädgårdsodlingen. 5. Trädgårdsmästare uid trädgårdsförsöken. För att kunna antagas till trädgårdsmästare fordras att med goda vitsord hava genom- gått trädgårdsskola eller hava förvärvat minst därmed jämförlig utbildning samt ingående praktisk erfarenhet av viktigare trädgårdsarbeten.

6. F örnszåndare vid trädgårdsekonomiska byrån. För att kunna antagas till föreståndare för trädgårdsekonomiska byrån fordras att hava avlagt avgångsexamen från högre trädgårdskursen vid Alnarp eller agronomexa- men vid lantbrukshögskolan eller ock besitta motsvarande kunskaper samt äga de in- sikter i bokföring och allmän ekonomi, som äro erforderliga för verksamhetens ändamåls- enliga bedrivande.

7. Förste assistent i kemi vid mejeriförsöken. För att kunna antagas till förste assistent i kemi fordras akademisk eller därmed jäm- förlig examen med kemi som huvudämne.

8. Förste assistant i bakteriologi.

För att kunna antagas till förste assistent i bakteriologi fordras akademisk eller där- med jämförlig examen med kemi som huvudämne samt därjämte goda insikter i bak- teriologi.

9. Försöksmejerist. För att kunna antagas till försöksmejerist fordras att med goda vitsord hava genomgått mejeriskola eller hava förvärvat minst därmed jämförlig utbildning. 10. Assistent vid mejeriaudelningen. För att kunna antagas till assistent vid mejeriavdelningen fordras att hava avlagt avgångsexamen från högre mejerikursen vid Alnarp eller därmed jämförlig utbildning. ll. Assistent i kultuneknik. För att kunna antagas till assistent i kulturteknik fordras att hava avlagt agronom- examen vid lantbrukshögskolan eller med goda vitsord hava genomgått driftsledar- kursen vid Alnarp. 12. Kamrerare. För att kunna antagas till kamrer fordras grundlig kännedom i bokföring och kamerala göromål samt helst även praktisk erfarenhet i bokföring för lantbruk, mejerihantering ' och trädgårdsodling.

13. Kassör. 1 För att kunna antagas till kassör fordras grunng kännedom i bokföring och kassa- " göromål. 14. Montör.

För att kunna antagas till montör fordras god yrkesskicklighet i fråga om skötseln av vanliga verktygsmaskiner och som mekaniker. 15. Vaktmästare i. A 7.

För att kunna antagas till vaktmästare i A 7 fordras goda vitsord i fråga om vakt- mästaregöromål vid vetenskaplig institution och tillsyn av lokaler. 16. Vaktmästare i A 5.

För att kunna antagas till vaktmästare i A 5 fordras goda vitsord i fråga om vakt- mästaregöromål och tillsyn av lokaler. 17. Eldare av andra klass.

För att kunna antagas till eldare av andra klass fordras goda vitsord i fråga om eld- ning och skötsel av värmeanläggningar.

Statens hingstdepåer och stuteri.

Befattning: Kompetens : Depåchef Inga särskilda bestämmelser Beridare » » » Veterinär Se anm. 1 Bokhållare Inga särskilda bestämmelser Befattningar i lönegraderna 1—11: fodermarsk, fodermarsk—stoöver- skötare, körmästare, stallbetjänt, nattvakt

))

Anm. 1. Veterinär skall vara legitimerad veterinär.

519

Befattning : Professor Lärare i hovbeslag Prosektor Laborator

Befattningar i lönegraderna 1—11: verkmästare, maskinist av 2:a klass, sjukvårdsförman, preparator, foder- marsk, förste djurskötare, kansli- biträde, ladugårdsförman, institu- tionsvaktmästare, eldare av l:a klass, hovslagare, tekniskt btiräde, djurskötare, port- och telefonvakt, bilförare, eldare av 2:a klass, gårds- karl, nattvakt '

SFS 494/1940. Vid upprättande av förslag till professorsbefattning eller annan lärarbefattning skall av-

Kungl. Veterinärhögskolan.

Kompetens: SFS 494/1940, g 19 SFS 494/1940, & 19 SFS 494/1940, 5 19 SFS 494/1940, 5 19

Inga särskilda bestämmelser

seende i första rummet fästas å graden av ådagalagd vetenskaplig skicklighet hos de sökande i de ämnen, som befattningen omfattar. Vid hedömandet av sökandens skick- lighet skall hänsyn tagas även till ådagalagd förmåga att meddela vetenskaplig under- visning samt i fråga om de kliniska lärarbefattningarna jämväl till föregående praktisk verksamhet som veterinär. Befinnas sökande jämställda i ovannämnda avseenden., må hänsyn tagas till tjänstetid vid veterinärhögskolan eller annan högskola.

Veterinärinrättningen i Skara.

Befattning : Försöksledare Klinikchef Assistent

Jordbruksassistent Instruktionssmed Befattningar i lönegraderna 1—11: laboratoriebiträde, fodermarsk, hov- slagare, djursjukvårdare och vakt- mästare, ladugårdsförman, klinik- biträde, tekniskt biträde

SFS Bih. nr 75/1908. 5 6

Kompetens: SFS Bih. nr 75/1908, 5 6 Inga särskilda bestämmelser » » » » » »

SFS Bih. nr 75/1908, 5 6

Inga 'särskilda bestämmelser

Lärarpersonalen utgöres af en föreståndare, som benämnes lektor, och en instruktionssmed.

Föreståndaren, som skall vara legitimerad veterinär, utnämnes av Kungl. Maj:t. Instruk- tionssmeden, som bör hafva ådagalagt skicklighet i hofbeslaget, utses af styrelsen för in- rättningen på förslag av föreståndaren.

Statens veterinärmedicinska anstalt.

Befattning : Kompetens : Föreståndare Inga särskilda bestämmelser Avdelningsföreståndare SFS 940/1943, & 24, mom. 1 Laborator SFS 940/1943, 5 24, mom. 2—4 Sekreterare Inga särskilda bestämmelser Konsulent SFS 940/1943, 5 24, mom. 2 Assistent SFS 940/1943, 5 24, mom. 3—5 Serumkontrollant SFS 940/1943, 5 24, mom. 5

Befattningar i lönegraderna 1411: förste laboratoriebiträde, maskin- mästare av 3:e klass, tillsynsman, kontorist, vaktmästare tillika pre- parator, preparator, kanslibiträde, laboratoriebiträde, Stallförman, vaktmästare, reparatör, eldare av 2:a klass, gårdskarl, hästskötare, tekniskt biträde, biträde, telefonist Inga särskilda bestämmelser

srs 940/1943. 5 24— 1 mom. För att kunna uppföras på förslag som avdelningsfo'reståndare erfordras, förutom

legitimation som veterinär, minst tre års tjänstgöring som laborator eller assistent vid anstalten eller på annat sätt förvärvad motsvarande utbildning ävensom ådagalagd för— måga att planlägga och genomföra vetenskapligt arbete inom ämne hörande till veder- börande avdelnings verksamhetsområde. Med avseende å befattningen såsom avdelnings- föreståndare för den patologisk-anatomiska avdelningen är sökande därjämte skyldig att genom fullgörande av praktiskt prov ådagalägga sin kompetens. 2 mom. För att kunna uppföras på förslag som laborator å anstaltens bakteriologiska, patologisk-anatomiska eller serologiska avdelning eller för att ifrågakomma som konsulent erfordras, förutom legitimation som veterinär, minst två års assistenttjänstgöring vid anstalten eller annan däremot svarande utbildning ävensom ådagalagd förmåga till ve- tenskaplig forskning. Såvitt gäller befattningen som laborator å den patologisk-anato- miska avdelningen är sökande därjämte pliktig att undergå praktiskt prov. 3 mom. För att kunna uppföras på förslag såsom laborator eller assistent å det kemiska laboratoriet erfordras att hava avlagt filosofie kandidatexamen eller filosofie ämbets- examen, ibåda fallen med lägst betyget Med beröm godkänd i kemi, el le r 0 c k apotekar- examen eller andra med nu nämnda examina jämförliga kunskapsprov, elle r o ck vete- rinärexamen ell er medicine licentiatexamen jämte specialutbildning i kemi. Utöver vad ovan angivits erfordras, då fråga är om laboratorsbefattningen, minst två års tjänstgöring å kemiskt laboratorium med verksamhet jämförbar med den vid anstalten i förevarande

hänseende bedrivna, ävensom ådagalagd förmåga att planlägga och genomföra vetenskap- ligt arbete. 4 mom. För att kunna uppföras på förslag såsom laborator eller assistent å det parasito- logiska laboratoriet erfordras a n tin g e n filosofie licentiatexamen i zoologi elle r veterinär- examen. Sökande bör vara antingen utbildad evertebratzoolog med särskild erfarenhet med avseende å sådana evertebrater, vilka äga betydelse såsom cndoparasiter hos djuren eller ock äga specialutbildning i entomolog-1. Dessutom bör sökande, då fråga är om la- boratorstjänst, hava minst två års tjänstgöring å parasitologiskt laboratorium eller där- emot svarande utbildning ävensom hava ådagalagt sin vetenskapliga kompetens inom evertebratforskningen, särskilt beträffande sådana evertebrater som äga betydelse såsom parasiter hos djuren. Då fråga är om assistentbefattning skall sökande förutom veteri- närexamen hava särskild utbildning i parasitologi.

5 mom. För att kunna förordnas å annan assistentbefattning än i 3 och tl mom. avses eller såsom serumkontrollant erfordras legitimation som veterinär.

6 mom. Innan befattningen som redogörare tillsättes, skall riksräkenskapsverkets ytt- rande inhämtas över sökandes kompetens för befattningen.

Veterinärstaten. Befattning: Kompetens : Länsveterinär SFS 616/1933, % 2, mom. 3 b, SFS 425/1945, 5 2, mom. 3 a, c, d Distriktsveterinär SFS 616/1933, % 15, mom. 3 a, SFS 425/1945, % 15, mom. 3 b Stadsveterinär1 SFS 616/1933, 5 27, mom. 3 a, SFS

425/1945, 5 27, mom. 3 b, c

SFS 616/1933, SFS 425/1945. 5 2 Mom. 3. För behörighet till länsveterinärtjänst erfordras: a) att vara legitimerad veterinär och hava av medicinalstyrelsen förklarats kompetent för tjänstgöring såsom besiktningsveterinär vid den offentliga köttkontrollen; b) att hava efter minst tre års veterinärverksamhet efter legitimationen genomgått sär- skild, enligt av medicinalstyrelsen utfärdade bestämmelser anordnad utbildningskurs, s. k. länsveterinäraspirantkurs; e) att hava efter legitimationen tjänstgjort som läns- eller distriktsveterinär under sam- manlagt minst fem års tid, varav dock en tid intill två år må kunna ersättas av motsva- rande tjänstgöring antingen som lärare vid veterinärhögskolans kliniska eller patologisk- anatomiska institutioner, som laborator eller assistent vid statens veterinärmedicinska anstalt, som militär- eller stuteriveterinär på stat, som stadsveterinär med rätt till tjänst- årsberäkning eller som av medicinalstyrelsen förordnad ordinarie besiktningsveterinär vid den offentliga köttkontrollen eller ock efter vederbörligt förordnande som civil ve- terinärstipendiat; samt d) att under minst tre månaders tid hava tjänstgjort såsom ordinarie besiktningsvete- rinär vid den offentliga köttkontrollen eller i sådan besiktningsveterinärs ställe eller såsom stadsveterinär med rätt till tjänstårsberäkning.

1 Denna befattning är kommunal men behandlas här för överskådlighetens skull.

& 15 ]VIom. 3. För behörighet till distriktsveterinärtjänst erfordras: a) att vara legitimerad veterinär eller att på grund av särskilt av Kungl. Maj :t givet bemyndigande hava blivit av medicinalstyrelsen förklarad berättigad att innehava distriktsveterinärtjänst; samt I)) att hava tillgodoräknat sig två tjänstår, varav högst fyra månader före legitimationen eller behörighetsförklaringen och minst ett år såsom tillförordnad läns- eller distrikts- veterinär eller extra veterinär med distriktsveterinärs skyldighet. & 27 Mom. 3. För behörighet till stadsueterinärtjänst, som är förenad med rätt till tjänstårs- beräkning., erfordras: a) att vara legitimerad veterinär; h) att under minst ett halvt års tid, varav högst två månader före legitimationen, hava uppehållit läns-, distrikts-, stads- eller militärveterinärtjänst eller innehaft förordnande såsom extra veterinär eller assistent hos ordinarie läns-, distrikts- eller stadsveterinär eller såsom laborator, prosektor eller assistent vid veterinärhögskolan, veterinärinrätt- ningen i Skara eller statens veterinärmedicinska anstalt; samt c) att hava av medicinalstyrelsen förklarats kompetent för tjänstgöring såsom besikt- ningsveterinär vid den offentliga köttkontrollen och därefter hava under minst tre må- naders tid tjänstgjort såsom ordinarie besiktningsveterinär eller i sådan besiktnings- veterinärs ställe samt i övrigt äga den utbildning i födoämneshygien, som medicinal- styrelsen kan godkänna.

Statens centrala frökontrollanstalt.

Befattning : Kompetens : Föreståndare Inga särskilda bestämmelser Frökontrollant SFS 71/1939, % 23 Fåltkontrollant SFS 71/1939, 5 23 Filialföreståndare Inga särskilda bestämmelser Fältassistent » » » Kassör » » » Befattningar i lönegraderna 1—11: laboratoriebiträde, expeditionsföre- ståndare, frökontrollbiträde, kansli- biträde, vaktmästare, expeditions- biträde

SFS 71/1939. 5 23 F rökontrollant och fältkontrollant skola genom avlagd universitetsexamen eller annor- ledes hava visat sig äga erforderliga vetenskapliga insikter i botanik, och skall därjämte frökontrollant hava genom arbete vid frökontrollanstalt förvärvat förtrogenhet med frö- undersökning samt fältkontrollant äga ingående sortkännedom och kunskap om växt- sjukdomar ävensom hava ådagalagt skicklighet i utförande av växtodlingsförsök.

Befattning : Kompetens : Föreståndare (professor) Inga särskilda bestämmelser Förste kemist SFS 166/1939, % 18 Botanist Inga särskilda bestämmelser

Befattningar i lönegraderna 1—11: laboratoriebiträde, kansliskrivare, vaktmästare, tekniskt biträde » » »

SFS 166/1939.

5 18 För att kunna förordnas till förste kemist fordras a nting en att hava teoretiska kunska- per motsvarande minst agronomie licentiatexamen, vari ingår ämnet lantbrukskemi, eller att hava avlagt filosofie kandidatexamen vid universitet eller högskola inom riket och därvid erhållit lägst betyget Med beröm godkänd i kemi elle r ingenjörsexamen vid tekniska högskolans eller Chalmers tekniska högskolas fackavdelning för kemi och kemisk teknologi.

Statens maskin- och redskapsprovningsanstalter.

Befattning : Kompetens : Föreståndare SFS 680/194-2, & 20 Överassistent SFS 680/194-2, & 20 Provningsingenjör Inga särskilda bestämmelser Assistent » » » Befattningar i lönegraderna 1—1 1 : montör, kanslibiträde, kontorsbi- träde » » »

SFS 680/1942. 5 20 Föreståndaren bör besitta teknisk-vetenskaplig skicklighet, organisationsförmåga samt praktisk erfarenhet inom området för maskinprovningarnas verksamhet.

Överassistent skall genom avlagd examen vid universitet eller högskola eller annorledes hava visat sig äga erforderliga vetenskapliga insikter inom det arbetsområde, provnings- verksamheten avser, ävensom äga erfordeng praktisk erfarenhet inom sagda arbets- område.

Befattning: Kompetens: Egnahemsstyrelsen :

Överdirektör Inga särskilda bestämmelser Byråchef » » » Byrådirektör » » » Kamrerare » » ' » Byråassistent » » » Byråsekreterare » » » » Revisor » » » Byråingenj ör » » »

Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, kanslibiträde, ex-

peditionsvakt, kontorsbiträde » » » Egnahemsnämnd: Egnahemsdirektör Inga särskilda bestämmelser Egnahemskonsulent » » » E gnahemskassör » » » Egn ahemsassistent » » » Befattningar i lönegraderna 1—1 1 :

kontorsbiträde » » »

Undersöknings- och försöksanstalten för sötvattensfisket.

' Befattning: Kompetens : Föreståndare SFS 509/1933, 5 11, mom. 1, 28, p. 7 Laborator Kungl. brev 15/4 1932

Befattningar i lönegraderna 1———11 : fiskmästare, vaktmästare, kontors- biträde Inga särskilda bestämmelser

SFS 509/1933. % 11 1. Byrådirektören å fiskeribyrån är föredragande å den ena av Hskeribyråns avdelningar och skall vad i denna instruktion stadgas om byråchef och ledamot i styrelseni tillämpliga delar gälla byrådirektören å fiskeribyrån. Föredraganden för ärenden rörande sötvattensfisket skall vara föreståndare för undersök- nings- och försöksanstalten för sötvattensfisket samt i denna egenskap vara ansvarig för planläggningen och bedrivandet av verksamheten vid anstalten.

befattningen såsom byråchef samt befattningen såsom byrådirektör å fiskeribyrån: att hava fullgjort vad som är föreskrivet för kompetens till fiskeriintendentstjänst (Se sid. 187) samt

att hava under minst fem år tjänstgjort å sådan befattning eHer ock annorledes förvärvat omfattande praktisk erfarenhet i de ämnen, som tillhöra dessa tjänstemäns verksamhet;

Kungl. brev 15/4 1932. —— — För behörighet till befattning såsom laborator hos anstalten skall fordras att hava fullgjort vad som är föreskrivet för kompetens till fiskeriintendentstjänst, (se sid. 187) skolande tillika beträffande den ena av laboratoriebefattningarna fordras att hava inom riket avlagt filosofie kandidatexamen minst med betyget Med beröm godkänd i ämnet

kemi ————————————————————————————— Fisketillsynsmyndigheten.

Befattning: Kompetens : Överinspektör Kungl. Maj:ts brev 12/6 194-2 Laborator » » » » » Assistent » » » » » Befattningar i lönegraderna 1—11: kontorsbitråde Se Lantbruksstyrelsen: Befattningar- etc. Kungl. Maj:ts brev 12/6 1942.

Överinspektör För att kunna antagas till överinspektör erfordras: 1. att hava undergått den teoretiska utbildning, som erfordras för utnämning till fiskeriintendent, (Se sid. 187) och därutöver visat sig hava förvärvat insikter i kemi, motsvarande minst betyget Med beröm godkänd, i filosolie kandidatexamen; 2. att hava minst fyra år tjänstgjort såsom statens fiskeristipendiat eller ock annorledes hava förvärvat omfattande praktisk erfarenhet i de ämnen, som tillhöra överinspektörens verksamhet.

Laborator För att kunna antagas till assistent med arvode av 8 500 kronor erfordras vad som ovan angivits för behörighet till befattningen såsom överinspektör. Denna befattning genom beslut av 1934 års riksdag omändrad till laborator.

Assistent För att kunna antagas till assistent med arvode av 5 500 kronor fordras att hava avlagt filosofie kandidatexamen med minst be- tyget Med beröm godkänd i zoologi eller botanik samt kemi eller annorledes styrkt sig äga motsvarande kunskaper i dessa ämnen.

Svenska hydrografisk-biologiska kommissionen.

Befattning : Kompetens : Laborator SFS 832/194—5, % 12, p. 1 Byråingenjör SFS 832/1945, & 12, p. 2 Assistent SFS 832/1945, 5 12, p. 1 Befattningar i lönegraderna l—ll: vaktmästare, kontorsbiträde, tek- niskt biträde Inga särskilda bestämmelser

SFS 832/1945. 5 12 Laborator och assistent skall äga god vetenskaplig utbildning motsvarande avlagd licentiat- examen i något av de ämnen, som falla inom avdelningens verksamhetsområde, nämligen beträffande hydrografiska avdelningen fysik, kemi, matematik eller mekanik, beträffande biologiska avdelningen zoologi samt beträffande fiskeritekniska avdelningen kemi. Byråingenjören skall äga teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet i kemi.

Kungl. Skogsstyrelsen.

Befattning: Kompetens : Överdirektör Inga särskilda bestämmelser Byråchef SFS 796/1944, & 28, p. 1 Byrådirektör SFS 796/1944, & 28, p. 2 ! Byråinspektör Inga särskilda bestämmelser ; Byråsekreterare » » » Befattningar i lönegraderna 1—1 1 : kanslibiträde » » »

SFS 796/1944. % 28 För behörighet till följande befattningar fordras: befattningen såsom byråchef : att hava avlagt examen från skogsinstitutets högre kurs eller skogshögskolans jägmästarkurs; befattningen såsom byrådirektör: att hava avlagt juris kandidatexamen.

Kungl. Skogshögskolan.

Befattning: Kompetens : Professor SFS 187/1937, %% 44 och 66 Lektor SFS 187/1937, 5 66 Föreståndare SFS 187/1937, åå 62 och 66 Biträdande lärare SFS 187/1937, %% 62 och 66 Docent SFS 187/1937, & 64, mom. 4 Speciallärare SFS 187/1937, 5 66 Kamrerare SFS 187/1937, % 70 Assistent Inga särskilda bestämmelser Befattningar i lönegraderna l—ll: trädgårdsmästare och preparator, biblioteksassistent, kanslibiträde, vaktmästare, port- och planterings- vakt

SFS 187/1937. 5 44 För befordran till prqfessorsbefattning må ej andra grunder gälla än graden av ådaga- lagd vetenskaplig skicklighet i det eller de ämnen, som befattningen omfattar, samt för—

562

564

566

570

måga att meddela undervisning av den art, högskolan avser att giva, ådagalagd genom provföreläsningar eller på annat sätt, samt beträffande fackämnena därjämte skicklighet, ådagalagd genom praktisk verksamhet inom befattningens område. —————— Föreståndare för och biträdande lärare vid den förberedande kursen skola hava avlagt ci- viljägmästarexamen eller genomgått häremot svarande utbildning samt därvid eller eljest visat sig äga synnerligen goda kunskaper i de ämnen, i vilka undervisning skall lämnas. Nu nämnda befattningshavare skola äga särskild lämplighet att handleda utbildningen vid kursen.

4. Såsom docent må förordnas den som ådagalagt erforderhg skicklighet såsom vetenskaps- idkare och lärare och vars anställande prövas för undervisningen vid högskolan eller den skogliga forskningen nödigt eller nyttigt. För behörighet till lärarbefattning i sådana ämnen vid högskolan, där undervisningen delvis är förlagd till skogen, erfordras även att hava styrkt sig vara i fysiskt hänseende skickad att tåla med sådan undervisning förenade ansträngningar.

Innan befattning såsom kamrerare tillsättes, skall från riksräkenskapsverket inhämtas yttrande angående sökandes kompetens.

Statens skogsmästarskola.

Befattning: Kompetens : Föreståndare och rektor SFS 812/1944, % 8, p. 2 Andre lärare SFS 812/1944, 5 8, p. 2 Yrkeslärare SFS 812/1944, & 8, p. 3 SFS 812/1944. & 8 ———————————————————————————— ——

Endera av de två förstnämnda lärarna skall med goda vitsord hava avlagt examen vid skogshögskolans jägmästarkurs och en av dem skall innehava teknisk utbildning, om möjligt förenad med skoglig utbildning. Vid bedömande av sökandes skicklighet och för- tjänst skall särskild hänsyn tagas till praktisk verksamhet och erfarenhet som lärare samt till utgivna skrifter.

Yrkesläraren skall med goda vitsord hava genomgått statens skogsmästarskola eller på annat sätt förvärvat motsvarande teoretiska och praktiska kunskaper samt likaledes hava med goda vitsord varit verksam inom skogsbruket.

Statens skogsforskningsinstitut. Befattning : Kompetens : Chef Inga särskilda bestämmelser Avdelningsföreståndare SFS 439/1945, & 26 a, SFS 538/1946, % 26 b Försöksledare SFS 439/1945, & 26 c, SFS 538/1946, & 26 d, e

Assistent SFS 439/1945, & 26 f

Byråsekreterare

SFS 439/1945, % 26 f

Skogsmästare Inga särskilda bestämmelser Materialförvaltare » » » Befattningar i lönegraderna l-——ll:

förste laboratoriebiträde, kassör, skogsbiträde, vaktmästare, kansli- biträde » » »

SFS 439/1945, SFS 538/1946. % 26 För att kunna uppföras på förslag till nedannämnda befattningar erfordras:

a) till föreslåndarebefattningen vid skogsavdelningen: att hava genom högre skoglig examen eller annorledes visat sig äga synnerligen gods insikter i de ämnen, som falla inom befattningens forskningsområde, samt att inom detta genom utgivna skrifter hava ådaga— lagt framstående förmåga till vetenskaplig forskning ävensom att hava ådagalagt praktisk duglighet på skogsbrukets område;

b) till föreståndarebefattningen vid avdelningen för botanik och marklära. vid genetiska avdelningen eller vid zoologiska avdelningen: att hava genom akademiska examina eller annorledes visat sig äga synnerligen goda insikter i de ämnen, som falla inom befattningens forskningsområde, samt att genom utgivna skrifter hava ådagalagt framstående förmåga till vetenskaplig forskning inom samma område;

0) till försöksledarbefattningen vid skogsavdelningen: att hava genom examen från hög- skola eller annorledes visat sig äga synnerligen goda insikter i de ämnen, som falla inom befattningens arbetsområde, samt att genom utgivna skrifter hava ådagalagt förmåga att utföra vetenskapliga undersökningar inom samma område ävensom att hava ådaga- lagt praktisk duglighet inom de fack, som befattningen omfattar;

(1) till befattningen som försöksledare vid statistiska avdelningen: att hava genom högre skoglig examen eller annorledes visat sig äga synnerligen goda insikter i de ämnen, som befattningen omfattar, samt att genom praktisk verksamhet hava ådagalagt framstående skicklighet i att organisera och leda sådana arbeten, som falla inom befattningens arbets- område;

e) till försöksledarbefattning vid avdelningen för botanik och marklära, vid genetiska avdelningen eller vid zoologiska avdelningen: att hava genom akademiska examina eller annorledes visat sig äga synnerligen goda insikter i de ämnen, som falla inom befattningens arbetsområde, samt att genom utgivna skrifter hava ådagalagt förmåga att utföra veten- skapliga undersökningar inom samma område;

f) till assistentbefattning: att hava genom examen från högskola eller annorledes visat sig äga väl vitsordade kunskaper i de ämnen, som falla inom vederbörande befattnings arbetsområde. ,

Innan befattningen som byråsekreterare tillsättes, skall riksräkenskapsverkets yttrande inhämtas över sökandes kompetens för befattningen.

Befattning: Kompetens :

Kungl. Lantmäteristyrelsen:

Generaldirektör Inga särskilda bestämmelser Byråchef SFS 369/1936, % 26, mom. 1 Byrådirektör SFS 369/1936, % 26, mom. 1 Arkivarie SFS 369/1936, % 26, mom. 1 Byråingenjör SFS 369/1936, % 26, mom. 1 Kassör och bokhållare SFS 369/1936, % 26, mom. 2 Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, arkivbiträde, förste expeditionsvakt, kanslibiträde expe- ditionsvakt, kontorsbiträde SFS 20/1940, % 26, mom. 3

Lantmäterikontoren: Överlantmätare SFS 407/1927, g 46 Förste assistent SFS 407/1927, % 4-7, mom. 2, Assistent SFS 468/1932, % 47, mom. 2 Befattningar i lönegraderna 1—11: förste kontorist, kanslibiträde, expe- ditionsvakt, kontorsbiträde SFS 20/1940, % 47, mom. 2 sista p.

Lantmäteridistrikten: Distriktslantmätare SFS 468/1932, 5 71, mom. 2 Extra lantmätare SFS 468/1932, 5 76 Aspirant vid lantmäteristaten SFS 468/1932, 5 75 Tekniskt biträde Arbetsordning för distriktslantmätare, % 54

SFS 407 /1927. % 46 Befattning såsom överlantmätare tillsättes genom fullmakt av Kungl. Maj:t på anmälan av lantmäteristyrelsen. Ej må någon ifrågakomma till överlantmätare, som icke under längre tids handlägg- ning av lantmäteriförrättningar ådagalagt utmärkt drift, skicklighet och ordningssinne samt tjänstgjort såväl i lantmäteristyrelsen som å lantmäterikontor.

SFS 407/1927, SFS 468/1932. & 47 2 mom. För att kunna föreslås till erhållande av förordnande såsom förste assistent även- som för att kunna förordnas till assistent fordras att hava konstituerats till extra lantmätare.

Förord till erhållande av förordnande såsom förste assistent må ej lämnas annan än den, som under fem års tid efter konstituerandet till extra lantmätare utövat lantmäteri- verksamhet samt därvid ådagalagt utmärkt drift, skicklighet och ordningssinne.

Till assistent må ej förordnas annan än den, som ådagalagt praktisk skicklighet vid utförandet av lantmäteriförrättningar.

! t ', ;.

SFS 468/1932. 571

å76

2 mom. Förord till erhållande av distriktslantmätartjänst må ej lämnas annan än den, som

dels under fem års tid efter konstituerandet till extra lantmätare, utövat lantmäteri- verksamhet av sådan art och omfattning, att han därigenom kan antagas hava förvärvat säkra och pålitliga insikter i allt vad som hör till lantmäteriets praktiska utövning, samt under sammanlagt minst ett år i en följd tjänstgjort i lantmäteristyrelsen eller å lant- mäterikontor,

dels i utövade lantmäteribefattningar ådagalagt skicklighet, ordentlighet, nit och redlighet. Den som i behörig ordning avlagt lantmäteriexamen, må, därest hans hälsotillstånd enligt företett läkarintyg är tillfredsställande och någon anmärkning av svårare beskaffenhet mot hans uppförande icke förekommer samt han icke uppnått en ålder av tjugusju år, av lantmäteristyrelsen antagas såsom aspirant vid lantmäteristaten.

Intyg om hälsotillstånd skall vara utfärdat enligt formulär, som fastställes av lant- mäteristyrelsen efter medicinalstyrelsens hörande.

Efter minst två års väl vitsordad tjänstgöring hos sådan lantmätare, som i 56 & avses, må aspirant, därest han jämväl ådagalagt lämplighet för lantmäteribanan samt icke upp— nått en ålder av trettio år, av lantmäteristyrelsen konstitueras att vara extra lantmätare.

srs 369/1936, SFS 20/1940. å26 1 mom. För behörighet till följande befattningar fordras:

befattningarna såsom byråchef och byrådirektör å administrativa byrån, landsbyrån och utredningsbyrån: att hava avlagt lantmäteriexamen ävensom att därjämte hava ådagalagt utmärkt drift jämte praktisk skicklighet vid utförande av lantmäteriförrätt- ningar;

befattningarna såsom arkivarie samt såsom byråingenjör å administrativa byrån och landsbyrån: att hava avlagt lantmäteriexamen och visat goda praktiska insikter vid lantmäteriförrättningars utförande;

befattningarna såsom byråchef och byrådirektör å stadsbyrån: att uppfylla de villkor, som enligt. 2 kap. 2 5 andra stycket lagen om fastighetsbildm'ng i stad fordras för behö— righet till befattning såsom mätningsman i stad samt att därjämte besitta ingående kännedom och praktisk erfarenhet beträffande stads mätnings- och fastighetsregister- väsende;

befattningen såsom byråingenjör å sistnämnda byrå: att uppfylla ovannämnda villkor för behörighet till befattning såsom mätningsman i stad och därjämte besitta erfarenhet i stads mätningsväsende;

dock att till en av byråchefs- eller en av byrådirektörsbefatmingarna må kunna ifråga- komma även den, som fullgjort vad författningarna föreskriva i fråga om dem, som må nyttjas i domarämbetet. 2 mom. För att vinna anställning såsom kassör och bokhållare fordras vitsord om nöj- aktiga kunskaper i bokföring. 3 mom. För att kunna utnämnas till ordinarie befattningshavare i lönegraderna 1——l4 i löneplan A civila avlöningsreglementet fordras att hava hos lantmäteristyrelsen full- gjort provtjänstgöring; dock må styrelsen kunna medgiva undantag härifrån, då sö- kandes lämplighet för befattningen annorledes styrkes.

1—10 i löneplan A civila avlöningsreglementet fordras att hava hos lantmäteristyrelsen eller å lantmäterikontor fullgjort provtjänstgöring; dock må styrelsen kunna medgiva undantag härifrån, då sökandes lämplighet för befattningen annorledes styrkes.

Arbetsordning för distriktslantmätare. % 54 Föreslås någon till tekniskt biträde, vilken icke förut innehaft anställning såsom sådant biträde, skall bifogas dels intyg från distriktslantmätare om nöjaktig färdigheti linje- stakning, ägomätning och kartritning ävensom om den föreslagnes lämplighet i allmänhet, dels o ck bevis om en med hänsyn till den tillämnade verksamheten godkänd prövning inför vederbörande överlantmätare.

Rikets allmänna kartverk.

Befattning : Kompetens : Överdirektör Inga särskilda bestämmelser Byråchef » » » Byråchef vid geodetiska byrån SFS 468/1946, 5 33, mom. 1 Byrådirektör Inga särskilda bestämmelser Observator SFS 468/1946, 5 33, mom. 2 Förste statsgeodet SFS 468/1946, 5 33, mom. 3 o. 9 Statsgeodet SFS 468/1946, % 33, mom. 4 o. 9 Förste Statskartograf SFS 468/1946, & 33, mom. 4 o. 9 Statskartograf SFS 468/1946, 5 33, mom. 4 o. 9 Förste statstopograf SFS 468/1946, 5 33, mom. 5 o. 9 Statstopograf SFS 468/1946, & 33, mom. 5 o. 9 Kamrerare SFS 468/1946, % 33, mom. 6 o 9 Förste kartassistent Se anm. 1 Kartassistent » » 1 Kartassistent, fiygfotograf SFS 468/1946, & 33, mom. 7 Kassör Se anm. 2 Registrator _ » » 2 Kanslibiträde » » 2 * Kontorsbiträde » » 2 Skrivbiträde » » 2 Förste ritare » » 3 Ritare » » 3 Ritbiträde » » 3 Rit- och kontorsbiträde » » 3 Förste expeditionsvakt » » 4 Expeditionsvakt » » 4 Arkivbiträde » » 4 Laboratoriebiträde » » 4

SFS 468/1946. 533 1 mom. För att kunna ifrågakomma till byråchef med tjänstgöring vid geodetiska byrån fordras att innehava filosofie elle r teknisk doktorsgrad efter disputation å avhandling i geodetiskt ämne.

2 mom. Observatar skall hava avlagt filosofie licentiatexamen med ettdera av ämnena astronomi och geodesi elle r teknisk licentiatexamen i geodesi samt genom utgivna skrifter hava visat skicklighet i vetenskaplig behandling av till geodetiska byrån hörande frågor.

3 mom. Förste statsgeodet skall hava avlagt filosofie licentiatexamen med ettdera av ämnena astronomi och geodesi eller teknisk licentiatexamen i ämnet geodesi.

4 mom. Förste Statskartograf, statsgeodet och statskartograf skola, i den mån nedan ej annorlunda stadgas, hava avlagt lantmäteriexamen e ller avgångsexamen från avdelningen för lantmäteri vid tekniska högskolan i Stockholm, varvid för förste statskartograf och statskartograf vid fotogrammetriska byrån fordras att i sistnämnda examen hava erhållit minst betyget Med beröm godkänd i ämnet fotogrammetri och betyg i ämnet fotografi samt för statsgeodet att i samma examen hava erhållit minst betyget Med beröm godkänd i ämnena matematik, geodesi, utjämningsräkning och högre geodesi eller samma betyg i däremot svarande ämnen i äldre examen.

Till statsgeodet må även utnämnas den, som avlagt filosofisk ämbetsexamen eller filo- sofie kandidatexamen med minst betyget Med beröm godkänd i ämnet matematik samt betyg i något av ämnena astronomi eller geodesi.

Till förste Statskartograf må jämväl föreslås och till statskartograf utnämnas den, som avlagt avgångsexamen från annan avdelning än för lantmäteri vid tekniska högskolan i Stockholm eller från Chalmers tekniska högskola, under förutsättning att vederbörande såsom specialelev eller eljest vid nämnda avdelning för lantmäteri erhållit minst betyget Med beröm godkänd i ämnet jorddelningsrätt samt betyg i ämnet skifteslära eller, vad beträffar befattning å fotogrammetriska byrån, minst betyget Med beröm godkänd i ämnet fotogrammetri samt betyg i ämnena utjämningsräkning och fotografi.

5 mom. Förste statstopograf och statstopograf skola antingen hava genomgått god- känd utbildning för anställning som officer på aktiv stat eller hava avlagt filosofisk ämbetsexamen eller filosofie kandidatexamen med minst betyget Med beröm godkänd i ämnet geografi eller hava styrkt sig äga erforderliga kunskaper inom topografiska kartbyråns arbetsområde.

Till statstopagraf må även utnämnas den, som uppfyller kompetensfordringarna för Statskartograf.

För att kunna ifrågakomma till tjänst såsom förste statstopograf och statstopograf erfordras därjämte att vid topografiska kartbyrån hava erhållit utbildning av motsvarande art som den för militär personal i 36 5 1 mom. stadgade.

6 mom. Kamreraren skall äga innegående kännedom om det statliga bokförings- och redovisningsväsendet samt fullt behärska gällande avlönings- och pensionsförfattningar, resereglementen m. m.

7 mom. För anställning som kartassistent med tjänstgöring som Hygfotograf erfordras god kunnighet i fotografiskt arbete och utbildning i fiygning med motordrivet Hygplan.

8 mom. För att kunna utnämnas till ordinarie befattningshavare i 1—23 lönegraderna i löneplan A civila avlöningsreglementet fordras att hos kartverket hava fullgjort prov- tjänstgöring; dock må kartverket kunna medgiva undantag härifrån, då sökandes lämp- lighet för befattningen amiorledes styrkes.

För att kunna utnämnas till ordinarie befattningshavare i 12—23 lönegraderna i löne- plan A civila avlöningsreglementet med tjänstgöring vid fältarbete erfordras som regel minst två års tjänstgöring i icke-ordinarie befattning vid kartverket.

9 mom. Utan hinder av bestämmelserna i 3, 4 och 5 mom. ovan må kartverket till

Anm.

Anm.

Anm.

Anm.

Lappfogde

befattning, som där avses, föreslå eller utnämna tjänsteman vid kartverket, som icke uppfyller i nämnda moment angivna examensfordringar, därest han i arbetet visat fram- stående duglighet och i övrigt befinnes lämplig till sådan befattning.

10 mom. För anställning i icke-ordinarie befattning äger kartverket bestämma kompe- tensfordringar i anslutning till vad som gäller för motsvarande ordinarie tjänst.

1 a) Kartassistent vid topografiska kartbyrån:

Utbildning sker vid kartverket. Anställning sker efter ett års oavlönad elevtid. Utbild— ning motsvarande realskoleexamen påfordras för anställning som elev.

Till kartassistent i A 15 kan som regel endast ifrågakomma kartassistent, som därjämte erhållit utbildning i koppargravyr vid kartverket. Till förste kartassistent kan endast kartassistent i A 15 ifrågakomma.

b) Kartassistent vid fotogrammetriska byrån: Som regel anställes underbefälsutbildad förutvarande militär personal eller från foto- grafisk yrkesskola uteaxminerad personal. Fotografisk utbildning eller ritutbildning önsk- värd, men ej nödvändig. Fortsatt utbildning sker vid verket under provtj änstgöring.

c) Kartassistent vid ekonomiska kartbyrån och geodetiska byrån: För anställning erfordras att hava genomgått kartritningskurs (exempelvis vid General- stabens litografiska anstalt) med goda betyg i ritning och textning. Utbildning motsva- rande realexamen eller med goda betyg genomgången furirskola kan anses utgöra förut- sättning för anställning. Praktik vid mätnings- och kartläggningsarbeten räknas som merit. 2. Kassör, registrator, kanslibiträde, kontorsbiträde och skrivbiträde äro placerade på kamrerarkontoret. För samtliga erfordras normalskolekompetens eHer däremot svarande utbildning, god kunnigheti maskinskrivning och maskinräkning samt — utom beträffande kassören — helst kunnighet i s enografi. För kassör, registrator och kanslibiträde fordras därjämte erfarenhet i kassagöromål samt god kunskap i statliga avlöningsförfattningar m.m.

3. Ritbiträde skall hava genomgått kartritningskurs med goda betyg i ritning och textning. Rit- och kontorsbiträde bör därjämte äga kunnighet i maskinskrivning. Som regel an- ställes endast kvinan arbetskraft. Utbildning motsvarande normalkompetens är önskvärd. För anställning såsom ritare erfordras längre praktisk utbildning som ritbiträde vid kart- verket eller motsvarande tjänstgöring vid lantmäterikontor, hos lantmätare e.d. Till första ritare befordras som regel endast ritare vid kartverket med fullgod utbildning i re- produktionsritning.

4. Som expeditionsvakt anställes som regel underbefälsutbildad förutvarande militär personal eller expeditionsvakt från annat statligt verk. Därtill lämplig expeditionsvakt kan vinna anställning såsom arkiv- eller laboratoriebiträde.

Lappfogdar. Befattning: Kompetens : Inga särskilda bestämmelser

i.u—... __ a—

Befattning:

Kungl. Domänstyrelsen:

Generaldirektör Överdirektör

Försäljningschef Byråchef

Förste domänfiskal Domänfiskal

Byrådirektör Byråsekreterare Förste byråsekreterare å jordbruksby- rån Förste byråsekreterare å försäljnings- byrån

Domänkamrerare Domänstatistiker Intendent Sekreterare hos generaldirektören Förste byråsekreterare å kameralbyrån Överkontrollör Förste revisor Revisor

Byråsekreterare

J ägmästare Biträdande jägmästare

Byråassistent Ingenjör

Kontorsskrivare Kassör Kansliskrivare

Registrator Övriga befattningar i lönegraderna 1—11: kontorist, tillsynsman, förste expeditionsvakt, kanslibiträde, ex- peditionsvakt, kontorsbiträde Lokalförvaltningarna: Överj ägmästare

J ägmästare

Skogstaxator

Kompetens :

Inga särskilda bestämmelser

)) )) )) )) )) )) )) )) ))

SFS 48/1935, & 55, mom. 11 SFS 48/1935, & 55, mom. 11 SFS 48/1935, & 55, mom. 2 o. 3.1 SFS 24/194—3, % 55, mom. 41

SFS 24/1943, & 55 mom. 41

SFS 48/1935, 5 55, mom. 51 SFS 24/1943, % 55, mom. 6][ SFS 24/1943, 5 55, mom. 61 SFS 24/1943, % 55, mom. 61 SFS 241/1943, 5 55, mom. 61 SFS 24/1943, 5 55, mom. 61 SFS 24/1943, % 55, mom. 61 SFS 24/1943, % 55, mom. 61 SFS 24/1943, 5 55, mom. 61 SFS 24/1943, 5 55, inom. 61 SFS 24/1943, & 55, mom. 71 SFS 24/1943, 5 55, mom. 71 SFS 24/1943, % 55, mom. 10l SFS 241/1943, 5 55, mom. 111 SFS 24/1943, 5 55, mom. 121 SFS 24/1943, % 55, mom. 121 SFS 24/1943, % 55, mom. 121 SFS 24/1943, & 55, mom. 121

Inga särskilda bestämmelser1

SFS 241/1943, % 55, mom. 71 SFS 24/1943, % 55, mom. 71 SFS 24/1943, % 55, mom. 71

1 Se SFS 24/1943, 5 55, p. 15 och SFS 149/1937, 5 54.

Dikningsledare Biträdande jägmästare Domänintendent Skogsskoleföreståndare Biträdande lärare vid skogsskola

SFS 241/1943, % 55, mom. SFS 24/1943, 5 55, mom. SFS 48/1935, 5 55, mom.

71 71 81

SFS 712/1937, 5 55, mom. 91 SFS 712/1937, 5 55, mom. 91

Kassör SFS 24/194—3, ;; 55, mom. 121 Yrkeslärare SFS 24/1943, & 55, mom. 131 Kronojägare SFS 98/194-5, % 55, mom. 14—1 Biträdande kronojägare SFS 98/194—5, % 55, mom. 141 Kronoskogvaktare SFS 98/1945, % 55, mom. 141

Övriga befattningar i lönegraderna 1—11: kontorist, tillsynsman, förste expeditionsvakt, kanslibiträde, expe- ditionsvakt, kontorsbitråde

SFS 48/1935, srs 712/1937, st 24/1943, srs 93/1945. 5 55 l. Förste domänfiskal och andre domänfiskal skola hava avlagt examen, medförande be-

Inga särskilda bestämmelser1

_. Se SFS 24,/1943, g 55, p. 15 och SFS 149/1937, 5 54.

hörighet till domarbefattning, och tillika hava fullgjort de villkor, som i 23 & domsago- stadgan föreskrivits, för att kunna meddelas i samma paragraf avsett förordnande. 2. Byrådirektör å skogstekniska byrån skall hava avlagt avgångsexamen från tekniska högskolans eller därmed jämställd läroanstalts avdelning för väg- och vattenbyggnads- konst.

3. Byrådirektör å jordbruksbyrån skall vara erkänt kunnig i praktiskt jordbruk och äga ingående kännedom om och erfarenhet i byggnadstekniska frågor.

4. Förste byråsekreterare och byråsekreterare å jordbruksbyrån skola hava avlagt examen vid lantbrukshögskolan eller inför juridisk fakultet inom riket.

5. Sekreterare å försäljningsbyrån skall hava förvärvat insikter och erfarenhet i fråga om virkeshandel och industri.

6. Domänkamrerare, domänstatistiker, intendent, sekreterare hos generaldirektören, över- kontrollör, förste revisor, sekreterare & kameralbyrån. byråsekreterare och revisor skola hava avlagt avgångsexamen från skogsinstitutets högre kurs elle r skogshögskolans jägmästar- kurs elle r handelshögskola elle r examen inför juridisk fakultet inom riket elle r sådan examen inför filosofisk fakultet inom riket, varuti såsom huvudämne ingår något av äm- nena nationalekonomi, statskunskap, statistik eller matematik.

7. Överjägmästare, jägmästare, skogstaxator, dikningsledare och biträdande jägmästare skola hava avlagt examen från skogsinstitutets högre kurs eller skogshögskolans jägmästarkurs. 8. Domänintendent skall hava förvärvat god insikt och erfarenhet i jordbruksfrågor. 9. Föreståndare och biträdande lärare vid skogsskola skola hava med goda vitsord avlagt examen från skogsinstitutets högre kurs eller skogshögskolans jägmästarekurs. Vid be- dömande av sökandes skicklighet och förtjänst skall särskild hänsyn tagas till sökandes verksamhet såsom lärare och praktisk skogsman. utgivna skrifter och vad i övrigt sö- kande kan åberopa för styrkande av sin kompetens. 10. Byråassistent skall hava avlagt examen inför juridisk eller filosofisk fakultet inom riket eller avgångsexamen från handelshögskola eller lantbrukshögskolan.

11. Ingenjör skall hava avlagt avgångsexamen från tekniskt gymnasium eller därmed jämförlig läroanstalt. 12. Kontorsskrivare, kassör, kansliskrivare samt registrator skola hava avlagt realexamen eller avgångsexamen från handelsgymnasium eller avgångsexamen medförande nor- malskolekompetens, från högre läroanstalt för flickor eller eljest förvärvat därmed jäm- förliga kvalifikationer. 13. Yrkeslärare skall hava an tin g e n genomgått lärokurs vid fortsättningsskolan vid Klo- ten med goda vitsord eller 0 ck genomgått statens eller annan därmed jämföng enskild skogsskola med goda vitsord och därefter under minst två år på ett förtjänstfullt sätt handhaft skogsarbeten av olika slag. 14. Kronojägare, biträdande kronojägare och kronoskogvaktare skola hava avlagt avgångs- examen från statens eller därmed jämförlig skogsskola. 15. Finner domänstyrelsen sökande höra på grund av särskilda skäl ifrågakomma till befattning, som tillsättes av styrelsen, oaktat han icke uppfyller de för befattningen före- skrivna kompetensvillkoren, äger styrelsen besluta, att sökanden må kunna erhålla be- fattningen.

SFS 149/1937. _ 5 54- 1. Envar som inträder i domänverkets tjänst, skall före antagandet i mera fast anställ-

(, ning hava med behörigt läkarintyg styrkt sig vara fri från sjuklighet, svaghet eller kropps- lyte, som kan anses menligt inverka på tjänstutövningen.

2. Beträffande den, som vunnit anställning i domänverket, ankommer på domänstyrelsen att bestämma, huruvida nytt läkarintyg skall erfordras för övergång till annan tjänst inom verket.

3. För att kunna antagas till ordinarie befattning vid domänverket fordras att vara svensk medborgare och att hava fyllt 21 år.

Statens reproduktionsanstalt.

Befattning : Kompetens :

Direktör Se anm. 1- Kamrerare » » 2 Ingenjör » » 3 Assistent » » 4 Faktor å litografiska avdelningen » » 5 Faktor å typografiska avdelningen » » 6 Kalkylator » » 7 Biträdande faktor » » 7 Bokbinderiverkmästare » » 8 Tryckeriförman » » 5 o. 6 Förste kansliskrivare » » 9 Befattningar i lönegraderna 1—11:

kanslibiträde Se anm. 10

kontorsbiträde » » 11

vaktmästare Inga särskilda bestämmelser

Anm. Anm. Anm.

Anm. Anm.

Anm.

Anm. Anm. Anm. Anm. Anm.

Byråinspektör

1. Högre teknisk och/eller ekonomisk utbildning. 2. Ekonomisk examen, kommersiell praktik.

3. Utbildning motsvarande tekniskt biträde inom lantmäteri, allmän karttekm'sk och helst högre teknisk utbildning jämte praktik.

4. Studentexamen, kartteknisk utbildning, praktik.

5. Tryckeriteknisk praktik och utbildning, arbetsledarutbildning, skolunderbyggnad helst motsvarande realexamen. 6 Tryckeriteknisk praktik och utbildning, arbetsledarutbildning, skolunderbyggnad mot- svarande realexamen.

7. Realexamen. kontors- och tryckeritekniska praktik.

8. Utlärd bokbindare, arbetsledarutbildning.

9. Studentexamen och handelsutbildning. 10. Realexamen och handelsutbildning eller realexamen och kartritningskurs samt praktik. 11. F olkskola och handelsutbildning eller realexamen och kartritningskurs samt praktik.

Tillhörande

HANDELSDEPARTEMENTET.

Kungl. Kommerskollegium

och befattningshavare underställda kommerskollegium.

Befattning : Kompetens :

Kungl. Kommerskollegium:

Generaldirektör Inga särskilda bestämmelser Chef för fartygsinspektionsbyrån SFS 222/1929, % 41, mom. 1 Byråchef ' Inga särskilda bestämmelser Navigationsskoleinspektör » » » Skeppsmätningsöverkontrollör 0. över-

inspektör SFS 222/1929, 5 41, mom. 3 Byrådirektör Inga särskilda bestämmelser Sjöteknisk konsulent » » » Förste aktuarie SFS 222/1929, % 41, mom. 5 Förste byråinspektör SFS 222/1929, 5 41, mom. 1 Förste byråingenjöråbergsbyrån SFS 368/1929, 5 41, mom. 4 Förste byråingenjör Inga särskilda bestämmelser Redaktör SFS 222/1929, 5 41, mom. 5 Förste byråsekreterare SFS 32/1865, mom. 4 Kamrerare SFS 32/1865, mom. 4 Teknisk konsulent Inga särskilda bestämmelser

SFS 222/1929, 5 41, mom. 2

Byråsekreterare

Revisor och bokhållare

Registrator

Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, kontorist, 1 :e expedi- tionsvakt, kanslibiträde, expeditions- vakt, kontorsbiträde, skrivbiträde

Bergsstaten: Borgmästare

Gruvingenj ör Extra ordinarie tjänsteman Befattningar i lönegraderna 1—11 : kontorsbiträde

Språngåmnesinspektionen: Sprängämnesinspektör Avdelningschef Förste byråingenjör

Civil assistent Militärassistent Befattningar i lönegraderna 1—1 1 : kontorsbiträde

Statens elektriska inspektion:

Statsinspektör

Assistent Befattningar i lönegraderna ll—l 1 : kontorsbiträde

Fartygsinspektionen: Förste fartygsinspektör

Andre fartygsinspektör

Befattningar i lönegraderna 1—11: kontorsbiträde

Skeppsmätningsvåsendet: Skeppsmätare Skeppsmätningskontrollör

SFS 222/1929, g 41, mom. 5 SFS 32/1865, mom. 4 SFS 32/1865, mom. 4 Inga särskilda bestämmelser

SFS 438/1939, 5 41, mom. 6

SFS 356/1945, 5 12 SFS 356/1945, 5 12 SFS 356/1945, 5 12

Inga särskilda bestämmelser

Inga särskilda bestämmelser

» » » » » » » » » Se anm. 1

Inga särskilda bestämmelser

Inga särskilda bestämmelser » » »

)) » »

SFS 491/1914, g 8, mom. 2, 5 10, SFS 320/1928, 5 8, mom. 2 SFS 491/1914, 5 9, mom. 2 o. 3, g 10, och handelsdep. skriv. 2 maj 1941 ang. personalstaten för fartygsin- spektionen

Inga särskilda bestämmelser

SFS 506/1924, 5 2 SFS 65/1880, 5 2

Torvingenj örer: Torvingenj ör Inga särskilda bestämmelser Legitimerad torvtekniker » » »

Navigations skolorna: Rektor SFS 272/1931, g 88 Lektor SFS 272/1931, %% 92, 93, SFS 114/1938, Adjunkt % 92, SFS 417/1940, åå 92, 93

Befattningar i lönegraderna 1—11: vaktmästare Inga särskilda bestämmelser

SFS 32/1865.

Mom. 4. Den, som avlagt examen till Vårt kansli,1 är jämväl behörig att i krigskolle- gium och den blivande arméförvaltningen, i förvaltningen av sjöärendena, i kommers- kollegium, kammarkollegium, statskontoret, kammarrätten, sundhetskollegium, sera- fimerordensgillet, generalpoststyrelsen, telegrafstyrelsen, generaltullstyrelsen och över- intendentsämbetet vinna anställning, vare sig inom dessa verks kansli- eller kameral- och räkenskapsavdelningar; ämbetsverken obetaget att även på examen till rättegångs- verken' medgiva dylik anställning.

SFS 65/1880. 5 2 För att antagas till skeppsmätningskordrollör fordras att hava genomgått fullständig kurs vid skeppsbyggeriskola samt att genom betyg från där anställd lärare i skeppsbyggeri eller annan sakkunnig person kunna styrka sig hava praktiskt handlagt mätning av minst 30 fartyg och utfört beräkning av dessa fartygs dräktighet enligt i nåder fastställd skeppsmätningsmetod.

Anställning i egenskap av skeppsmätningskontrollör må dock även kunna vinnas av den, vilken, jämte betyg om avlagd examen i de för tekniskt läroverk bestämda kurser uti rena och tillämpade matematiken, kan förete vitsord om goda insikter i teoretiskt och praktiskt skeppsbyggeri, så framt här ovan föreskrivna praktiska handläggning av fartygs mätning blivit behörigen fullgjord.

SFS 491/1914, SFS 390/1928. 5 3 2. För behörighet till erhållande av förste fartygsinspektörsbefattning fordras att hava genomgått fullständig kurs i skeppsbyggnadslära och ångmaskinlära vid tekniska hög- skolan eller Chalmers tekniska institut eller ock äga däremot svarande kunskaper samt hava utövat sådan praktisk verksamhet, som kan anses utgöra lämplig föreberelse för befattningen.

SFS 491/1914. 5 9 2. För att kunna antagas till andra fartygsinspektör fordras: antingen samma teoretiska kvalifikationer, som enligt 5 8 mom. 2 krävas beträifande förste fartygsinspektörsbefattning; eller att hava avlagt sjökaptensexamen ävensom fullgjort längre sjötjänst dels å se-

1 Numera borttagen. 2 Numera jur. kand. examen.

)

gelfartyg i Nordsjö- eller vidsträcktare fart dels såsom befälhavare i utrikes fart eller ock att äga därmed likvärdig såväl teoretisk utbildning som praktisk erfarenhet; eller 0 ck att hava avlagt övermaskinistexamen eller förvärvat däremot svarande kun- skaper ävensom att hava tjänstgjort som maskinist till sjöss. 3. Av andre fartygsinspektörerna skola minst tre innehava de teoretiska kvalifikationer, som enligt 5 8 mom. 2 krävas beträffande förste fartygsinspektörsbefattning. Av de övriga skola minst fem äga de nautiska och minst fem de maskintekniska kvalifikationer, varom i mom. 2 sägs. Vid tillsättande av fartygsinspektörsbefattning bör iakttagas, att den, som tillsättes, är i besittning av det hälsotillstånd och de kroppskrafter samt de personliga förutsätt- ningar i övrigt, som erfordras för ett framgångsrikt utövande av befattningen.

SFS 506/1924.

För behörighet till skeppsmätarbefalming erfordras:

ej mindre att hava vunnit tillträde vid tekniska högskolan eller Chalmers tekniska instituts högre avdelning, eller att hava avlagt sjöofficersexamen, sjökaptensexamen, lant- mäteriexamen eller, med godkända insikter i matematik, studentexamen (mogenhets- examen) eller ock att, i enlighet med av kommerskollegium meddelade närmare bestäm- melser, hava visat sig äga tillräckliga insikter i de delar av matematiken, varom känne- dom erfordras för tillämpning av de i avseende å fartygsmätning gällande föreskrifter,

ä n ä v e 11 att, såsom biträde åt eller under ledning'av person, som innehar eller innehaft förordnande såsom skeppsmätningskontrollör eller skeppsmätare, eller annan sakkunnig person, som innehar kompetens såsom skeppsmätare och av kommerskollegium för ända- målet godkänts, hava efter år 1881 enligt svenska bestämmelser dels praktiskt handlagt mätning av minst 25 fartyg, av vilka minst 15 varit maskindrivna, därav minst 10 ång- fartyg, och minst 5, därav minst 3 ångfartyg, undergått fullständig mätning eller full- ständig ommätning, dels ock utfört de för bestämmande av dräktigheten nödiga räkne- operationer i fråga om samma fartyg.

SFS 222/ 1929.

Mom. 1. Chefen för fartygsinspektionsbyrån och förste bvråinspektören skola dels hava genomgått fullständig kurs i skeppsbyggnadslära, ångteknik och läran om förbrännings- motorer vid tekniska högskolan eller Chalmers tekniska institut eller äga däremot sva- rande kunskaper och d e l s hava utövat sådan praktisk verksamhet, som kan anses utgöra lämplig förberedelse för tjänsteverksamheten. Mom. 2. Byråinspcklören skall hava avlagt sjökaptensexamen ävensom fullgjort längre sjötjänst dels å segelfartyg i nordsjö- eller vidsträcktare fart dels såsom befälhavare i utrikes fart eller ock äga därmed likvärdig såväl teoretisk utbildning som praktisk er- farenhet. Mom. 3. Skeppsmämingsöverkontrollären och överinspektören skall

a) hava genomgått fullständig kurs i skeppsbyggnadslära vid tekniska högskolan eller Chalmers tekniska institut eller ock äga däremot svarande kunskaper,

b) äga nöjaktiga insikter i tyska, engelska och franska språken samt 0) såsom skeppsmätare eller biträde åt sådan eller på grund av förordnande att uppe- hålla skeppsmätarbefattning hava efter år 1881 enligt svenska bestämmelser dels praktiskt handlagt mätning av minst femtio fartyg, därav minst tjugo maskindrivna, av vilka minst tretton utgjort ångfartyg och minst sex, därav minst fyra ångfartyg, undergått fullständig mätning eller fullständig ommätning, dels ock utfört de för bestämmande av dräktigheten nödiga räkneoperationer och kontrollkonstruktioner i fråga om samma fartyg; skolande därvid av de maskindrivna fartygen minst tio hava undergått uppmätning jämväl för

erhållande av särskilt mätbrev (eller appendix) enligt engelska regeln för fart i vissa utländska hamnar.

Mom. 5. För vinnande av anställning såsom aktuarie, förste aktuarie eller redaktör hos kollegium erfordras i regel att hava avlagt examen inför filosofisk fakultet, företrädesvis i ett eller Hera av ämnena nationalekonomi, statistik, statskunskap, historia, geografi, matematik eller något av de levande språken.

SFS 368/1929. 5 41 Mom. 4. De tekniskt utbildade befattningshavama å bergsbyrån skola vid tekniska högskolan hava avlagt bergsingenjörsexamen.

SFS 272/1931. 5 88 För behörighet till rektorstjänst vid navigationsskola fordras att vara ordinarie lärare

vid sådan skola samt att besitta praktisk erfarenhet å det nautiska eller maskintekniska området.

SFS 272/1931, SFS 114/1938, SFS 417/1940. 5 92 Sökande till lektors- eller adjunktstjänst skall a) vid den tid, då tjänsten är att tillträda, hava uppnått tjugotre års ålder; b) vara fri från lyte eller sjukdom, som gör den sökande för lärarkallet olämplig; c) vara känd för hedrande vandel; d) utmärka sig för det allvar och den stadga i karaktären samt den foglighet i lynnet, som ungdomens ledning kräver; e) besitta förmåga att lätt och tydligt meddela undervisning; f) äga grundlig insikt i de ämnen, som höra till den sökta tjänsten; g) vid navigationsskola eller annan under offentligt inseende ställd läroanstalt hava med nit och skicklighet under minst två läsår bestritt tjänstgöring till den omfattning, som enligt 5 60, mom. 2 åligger lektor eller adjunkt.

SFS 272/1931, SFS 417/1940. 5 93 Särskilda villkor för behörighet till ledigförklarad adjunktstjänst äro: &) där tjänsten omfattar ämnet navigation, att hava avlagt navigationslärarexamen och genomgått vid navigationsskola anordnad praktisk lärarkurs; att hava erhållit sjökaptensbrev; samt att hava utövat praktisk navigering till sjöss och därvid utfört astronomiska obser- vationer, vilket, därest sökanden ej varit anställd såsom befälhavare i Östersjö- eller vidsträcktare fart, skall styrkas medelst av fartygsbefälhavare utfärdat intyg. b) där tjänsten omfattar ämnet maskinlära och maskinritning; att hava fullständigt genomgått tekniska högskolans fackskola för maskinbyggnads- konst och mekanisk teknologi eller förvärvat annan därmed likvärdig utbildning; samt att hava genom utövad praktisk verksamhet å fartyg, skeppsvarv eller verkstäder, där fartygsmaskiner byggas eller repareras, förvärvat ingående såväl teoretisk som praktisk

kännedom om fartygsmaskiners sammansättning, skötsel och vård samt om motorer för fartygsdrift;

e) där tjänsten omfattar ämnet matematik i förening med ämnet fysik och kemi (elek- troteknik);

att hava fullgjort de för adjunktstjänst vid allmänt läroverk föreskrivna behörighets- villkor.

SFS 272/1931. 5 94 Såsom särskilt villkor för behörighet till ledigförklarad lektortjänst gäller, att sökanden utöver vad som i 5 93 a) och b) föreskrives för behörighet till adjunktstjänst har genom vetenskapliga studier och vetenskapligt författarskap samt föregående praktisk och pedagogisk verksamhet ådagalagt särskild lämplighet för lärartjänst vid navigationsskola samt av Kungl. Maj:t, efter överstyrelsens hörande blivit förklarad behörig till lektors- tjänst vid sådan skola i det eller de ämnen, som höra till den sökta tjänsten.

SFS 438/1939. 5 41 Mom. 6. För erhållande av ordinarie befattning tillhörande någon av lönegraderna 1—11 i löneplan A civila avlöningsreglementet erfordras i regel att hava tjänstgjort hos kolle-

' gium under minst ett år.

SFS 356/1945. % & 12 Auskultant skall hava avlagt bergsingenjörsexamen å underavdelningen för gruvveten— skap vid tekniska högskolans avdelning för bergsvetenskap.

Till erhållande av befattning som bergmästare eller gruvingenjör kan ifrågakomma endast den, som vunnit inträde å bergsstaten samt därjämte vid gravfält fullgjort praktisk tjänstgöring av mera maktpåliggande beskaffenhet. Kommerskollegium har att vid he- handling av ärende angående sådana hefattningars tillsättande taga hänsyn jämväl till önskvärdheten av att befattningshavaren deltagit i arbeten hos Sveriges geologiska undersökning.

_m—Jp

K. Handelsdepartementets skrivelse 2 maj 1941 aug. personalstaten för fartygsinspektionen.

Sedan Kungl. Maj:t den 4- april 1941 fastställt personalförteckning och avlöningsstat för fartygsinspektionen att tillämpas tillsvidare från och med 1941/42, vill Kungl. Maj:t nu dels förordna, att inom varje fartygsinspektiousdistrikt med undantag för Skellefteå distrikt, skola vara anställda, jämte förste fartygsinspektören, två andra fartygsinspek- törer, därav en med nautisk och en med maskinteknisk utbildning. samt ett kontorsbi- träde, att i vart och ett av Stockholms, Göteborgs och Sundsvalls distrikt ytterligare skall vara anställd en andre fartygsinspektör med ingenjörsutbildning, att i Stockholms distrikt ytterligare skall vara anställd en andre fartygsinspektör med nautisk utbildning samt att i Skellefteå distrikt skall, jämte en extra ordinarie förste fartygsinspektör, vara anställd en andra fartygsinspektör med nautisk utbildning. ———————

Anm. 1. Officer å aktiv stat.

Sveriges geologiska undersökning.

Befattning: Kompetens : Överdirektör Inga särskilda bestämmelser Avdelningschef SFS 316/1946, 5 5, p. 11 Statsgeolog SFS 316/1946, ä 5, p. 11 Museiföreståndare SFS 316/1946, % 5, p. 11 Kemist SFS 316/1946, % 5, p. 21 Sekreterare SFS 316/1946, 5 5, p. 11 Geolog Se anm. 1 Laborator » » 1 Assistent » » 2 Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, ritare, preparator, förste expeditionsvakt, hantverkare, expeditionsvakt, kontorsbiträde Se anm. 3

SFS 797/1921, SFS 316/1946. 5 5 För anställning i befattning i23 eller högre lönegrad, med undantag av kemistbefattning, erfordras att hava avlagt filosofie licentiatexamen med väl vitsordade insikter i geologi ävensom att hava ådagalagt lämplighet för de i tjänsten förekommande arbetena vid praktisk tjänstgöring hos undersökningen under sammanlagt minst sex månader.

För anställning såsom kemist erfordras att hava avlagt filosofie licentiatexamen med väl vitsordade insikter i kemi ävensom att hava förvärvat nödig erfarenhet av analytiskt kemiskt arbete samt goda insikter i geologi.

Undantag från dessa bestämmelser må emellertid kunna för särskilt fall medgivas för den, vilken genom sin föregående verksamhet ådagalagt framstående fallenhet för och skick- lighet i undersökningen tillkommande arbeten.

Anm. ]. I praktiken kräves samma kompetens som är angiven i SFS 316/1946, 5 5 (se ovan). Anm. 2. I praktiken krävas lil. lic.examen i geologi. Möjlighet att vinna anställning före exa- mens avläggande finnes. Anm. 3. För Hera av dessa befattningar kräves speciell ritarutbildnjng eller kontorsutbildning.

Statens provningsanstalt.

Befattning: Kompetens : Överdirektör SFS 623/1922. & 19, p. 1 Avdelningschef SFS 623/1922, % 19, p. 2 Chef för mekaniska avdelningen SFS 623/1922, 5 197 p. 3 Förste avdelningsingenjör Se anm. 1 Avdelningsingenjör » » 1 Kassör och räkenskapsförare » » 1

1 Se SFS 797/1921 & 5 sista p.

Assistent 1 Förste verkmästare » » 1 Instrumentmakare » » 1 Verkmästare » » 1 Befattningar i lönegraderna 1—11: förste laboratoriebiträde, kansliskri- vare, kontorist, mekaniker, värme- ledningsskötare, laboratoriebiträde, expeditionsvakt, kontorsbiträde » » 1

SFS 623/1922. 5 19 Överdirektören bör besitta tekniskt-vetenskaplig skicklighet jämte praktisk erfarenhet inom området för anstaltens verksamhet. Avdelningschef bör hava avlagt högre teknisk examen samt vara teoretiskt utbildad och praktiskt erfaren inom avdelningens arbetsområde. Undantagsvis må till ifråga- varande befattning kunna utnämnas person, som besitter särskild skicklighet och lämp- lighet för befattningen, ändock han icke avlagt högre teknisk examen. Chefen för mekaniska avdelningen skall därjämte vara uti jämhantering och särskilt provning av järn och stål teoretiskt utbildad och praktiskt erfaren.

Anm. 1. Inga särskilda bestämmelser men Statens provningsanstalt uppger, att vid allt ledig- förklarande av befattningar uppställas som regel vissa krav på utbildning och meriter inom det arbetsområde där ifrågavarande befattningshavare skall hava sin huvudsakliga verksamhet. Flygtekniska försöksanstalten. ; Befattning : Kompetens : i Överdirektör SFS 758/1940, 5 19, p. 1 Avdelningschef SFS 758/1940, 5 19, p. 2 Förste avdelningsingenjör Se anm. 1 Avdelningsingenjör » » 1

srs 758/1940. !; 19 Överdirektören bör hava avlagt högre teknisk eller högre akademisk examen samt äga tekniskt-vetenskaplig skicklighet jämte praktisk erfarenhet inom området för försöks- anstaltens verksamhet. Avdelningschef skall hava avlagt högre teknisk eller högre akademisk examen samt vara teoretiskt utbildad och praktiskt erfaren inom avdelningens arbetsområde. Undan- tagsvis kan till avdelningschef förordnas person, som äger särskild skicklighet och lämp- lighet för befattningen, ändock han icke avlagt nyss nämnda examen.

Anm. 1. I praktiken har fordrats examen från teknisk högskola.

Befattning : Kompetens : Föreståndare (direktör) Inga särskilda bestämmelser Verkstadschef SFS 378/1940, & 15 Laboratorieföreståndare SFS 378/1940, & 16 Elektroingenjör SFS 378/1940, % 17 Målerikemist SFS 378/1940, & 17 Verkmästare Inga särskilda bestämmelser Befattningar i lönegraderna 1—11 :

kontorist, portvakt, kontorsbiträde » » »

SFS 378/1940. % 15 Verkstadschefen skall äga väl vitsordade teoretiska och praktiska kunskaper inom hant- verkets och den mindre industriens olika yrkesområden, skicklighet i att organisera och leda verkstadsarbete samt god förmåga att meddela undervisning. % 16 Laboratorieföreståndare skall äga väl vitsordade kunskaper i kemi, speciellt livsmedels- kemi, och besitta teoretisk och praktisk erfarenhet i de frågor, som falla inom laborato- riets verksamhetsområde, ävensom god förmåga att meddela undervisning. Högre tek- nisk-teoretisk utbildning må kunna i viss mån ersättas genom framstående praktisk er- farenhet. 5 17 Elektroingenjör och målerikemist skola äga väl vitsordade teoretiska och praktiska kun- skaper inom respektive verksamhetsområden samt hava god förmåga att meddela under- visning ävensom håg och fallenhet för försöksverksamhet.

Lotsverket. Befattning : Kompetens :

A. Kungl. Lotsstyrelsen: Generallotsdirektör Inga särskilda bestämmelser Chef för kanslibyrån Se anm. 1 Chef för lotsbyrån SFS 404/1923, 5 28, mom. 1 Överfyringenjör Se anm. 2 Förste byråsekreterare SFS 404/1923, 5 28, mom. 2 Förste fyringenjör SFS 404/1923, % 28, mom. 3 Fyringenjör Se anm. 2 Kamrerare Inga särskilda bestämmelser Byråsekreterare Se anm. 1 Aktuarie Inga särskilda bestämmelser Verkmästare SFS 404/1923, 5 28, mom. 4- Materialförvaltare Se anm. 3

Amanuens Se anm. 1 Assistent Inga särskilda bestämmelser

Ritare » » »

Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, registrator, förste ex- peditionsvakt, kanslibiträde, expedi- tionsvakt, kontorsbiträde

B. Lots- och fyrstaten: I. Distriktsexpeditionerna:

Lotsdirektör

Lotsinspektör Distriktsfyrmästare

Befattningar i lönegraderna 1—11: kontorist, kontorsbiträde

II. Lotspersonal: Överlots Lotsförman Mästerlots (hederstitel) Lots (även extra ordinarie och extra)

Lotsaspirant (befattning som i och för sig är oavlönad; tidigare benämnd

lotslärling)

III. Fyrpersonal:

a) Viss personal å fyrskepp: 1. Fyrmästare i A12 Förste fyrvaktare i AB

Inga särskilda bestämmelser

Se anm. 4, se äv. SFS 404/1923, % 45, mom. 1 Se anm. 4, se äv. SFS 404/1923, & 45, mom. 1 Fordringarna enl. III a) 1. här nedan

Inga särskilda bestämmelser. Se även SFS 404/1923, 5 45, mom. 1

1. SFS 404/1923, % 45, mom. 1 a)—d) samt mom. 2

2. Stadga ang. lotsexamen den 31/10 1924, 5 3 (sådan paragrafen lyder enligt lotsstyrelsens beslut den 29 april 1930).

1. SFS 404/1923, 5 45, mom. 1 a)—d),

2. Tj änstgöringsreglemente för lots- och fyrstaten den 17/5 1935, g 58, mom. 1, (SFS 404/1923, g 45, mom. 2, sista p. saknar praktisk betydelse).

1. SFS 404/1923, 5 45, mom. 1 a)——c) och e) samt mom. 3

2. Stadga ang. fyrbiträdesexamen den 20/11 1924, % 3 (sådan paragrafen lyder enligt lotsstyrelsens beslut den 4/10 1935)

3. Tjänstgöringsreglemente för lots- och fyrstaten den 17/5 1935, 5 59,

mom. 1

2. Förste fyrvaktare i A8 1. = 1. ovan . = 2. ovan

3. Tjänstgregl. & 59, mom. 2 a) N

3. Fyrvaktare i A6 eller A5 tjänstgö- rande såsom biträdande maskinist (även extra ordinarie) 1. = 1. ovan 2. = 2. ovan 3. Tjänstgregl. % 59, mom. 2 h) h) Övrig personal å fyrskepp samt per- sonal å fast fyr: Fyrmästare i A12, A10, A8 1. SFS 404/1923, 5 45, mom. 1 a)——c) Förste fyrvaktare i A8 j och e) samt mom. 3 Fyrvaktare A7, A6, A5 2. Stadga ang. fyrbiträdesexamen den | 20/11 1924, 5 3 IV. Personal å tjänstefartyg: Styrman 1. SFS 404/1923, & 45, mom. 1 a)—c) 2. Tjänstgöringsreglemente för lots- och fyrstaten den 17/5 1935, g 59, mom. 3 Maskinist 1. SFS 404/1923, 5 45, mom. 1 a)——c) 2. Tjänstgregl. % 59, mom. 4

SFS 404/1923. 5 28 1. Förslag å chef för lotsbyrån bör företrädesvis avse person, som tillhör lotsverkets befäl eller Hottans officerskår. Innan fullmakt å tjänsten meddelas, må vederbörandes lämp- lighet prövas genom förordnande å densamma under högst tre år.

2. För behörighet till sekreterartjänsten fordras att hava avlagt juris kandidatexamen eller examen till rättegångsverkenl.

3. Såsom fyringenjör eller tillförordnad fyringenjör må ej annan anställas än den, som med godkända insikter avlagt fullständig avgångsexamen antingen vid någon av tekniska högskolans fackskolor för väg- och vattenbyggnad, maskinbyggnad och mekanisk tek- nologi eller skeppsbyggeri eller ock vid Chalmers tekniska instituts högre avdelnings fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst, mekaniska fackskola eller skeppsbyggeri- fackskola ävensom därjämte förvärvat för fyringenjörtjänst erforderlig praktisk erfa- renhet. För anställning såsom ordinarie fyringenjör fordras i allmänhet att hava under minst två års föregående tjänstgöring såsom tillförordnad fyringenjör på ett tillfredsställande sätt utfört anförtrodda byggnadsarbeten samt andra uppdrag.

4. För anställning som ordinarie verkmästare fordras i allmänhet att hava innehaft förordnande å verkmästartjänst under minst två år samt därvid ådagalagt för befattnin- gen nöjaktig skicklighet och förmåga. & 45 1. Såsom allmänna kompetensfordringar för vinnande av anställning vid lots- och fyr- staten gälla a) att vara svensk undersåte;

b) att besitta kunskap i vad till tjänsten hörer',

1 Numera avskaffad.

e) att enligt läkares intyg äga god hälsa och vara fri från svaghet eller kroppslyte, som kan anses menligt inverka på tjänstgöringen; (1) att, där anställningen avser lotsinrättningen eller däckstjänst å lotsverkets fartyg, äga normalt färgsinne samt tillräcng syn- och hörselförmåga i enlighet med vad därut- innan föreskrives för utkiksman eller rorsman å fartyg i handelssjöfart; samt

e) att, där anställningen avser fyrinrättningen, enligt läkares intyg äga normalt färgsinne. 2. Ingen må konstitueras till lots eller intagas till lotsningstur, som icke fyllt tjuguett år, avlagt lotsexamen i enlighet med de föreskrifter lotsstyrelsen äger utfärda, och er- hållit styrsedel, berättigande honom att på eget ansvar lotsa fartyg av det djupgående, farlederna inom lotsningsområdet medgiva, samt fullgjort de kompetensfordringar i övrigt, som av styrelsen fastställas.

Vid tillsättande av överlots eller lotsförman må, utan avseende å tjänstålder och före- gående tjänstgöringsort, antagas den person, som finnes för befattningen bäst passande och uppfyllt de enligt vad ovan sagts för erhållande av konstitutorial som lots stadgade villkor; med iakttagande tillika, att, så framt ej särskilda omständigheter annat föran- leda, till överlots må antagas endast den, som dittills oavbrutet under minst fem år till- hört lotspersonalen.

Till mästerlots kan nämnas lots, som med vitsord om gott uppförande samt nit och skick- lighet i tjänsten innehaft ordinarie befattning vid lotsplats under minst femton år.

Yngling, vilken fyllt fjorton år, må antagas till lotslärling, om han visar fallenhet och lämplighet för yrket.

3. Ingen må konstitueras till befattning vid fyrskepp, fyr eller gasstation som icke fyllt tjuguett år, avlagt examen på sätt styrelsen äger bestämma, samt fullgjort de kompe- tensfordringar, som för den ifrågavarande befattningen av styrelsen fastställas.

Stadga ang. lotsexamen den 31/10 1924, ändrad den 29/4 1930.

Stadga ang. fyrbiträdesexamen 20/11 1924, ändrad den 4/10 1936.

ge.

1. För undergående av lotsexamen erfordras:

a) I. beträffande personal vid följande lotsplatser, nämligen: Agö, Arholma, Arkö, Aspö, Bredskär, Brännö, Dalarö, Furusund, Gåsholma, Gävle, Gökalv, Göteborg, Halmstad, Hälsingborg, Härnö, Idö, Järnäs, Kalix, Kalmar, Karlshamn, Landskrona, Landsort, Lilljnngfrun, Limhamn, Luleå, Lysekil, Malmö, Malören, Marstrand, Mälaren, Norrkö- ping, Oskarshamn, Oxelösund, Ratan, Råå, Rönnskär, Sandhamn, Skag, Skäggenäs, Smögen, Stockholm, Strömstad, Sundsvall, Svartklubben, Söderarm, Sölvesborg, Trelle- borg, Ulvö, Ursviken, Vrångö, Ystad, Åhus, Öregrund, Öresunds norra och Öresunds södra, att hava vid navigationsskola avlagt godkänd styrmansexamen; II. beträffande personal vid övriga lotsplatser att hava vid navigationsskola avlagt an- tingen godkänd skepparexamen av l:a klass elle r godkänd styrmansexamen; samt

b) att hava tjänstgjort till sjöss minst tolv månader å maskindrivet fartyg; och

e) att enligt intyg av förmannen och minst en lots vid lotsplatsen äga färdighet dels att under olika förhållanden manövrera fartyg och med lotsbåt borda fartyg, dels o ok att på egen hand sköta vid lotsplatsen befintliga tjänstebåtars motorer.

2. Vid lotsplats, där lots icke Hnnes anställd, erfordras intyg beträffande i mom. 1 c) nämnda färdigheter allenast av förmannen.

3. Oavsett att sådant intyg, varom i mom. 1 c) och mom. 2 förmäles, företes, äger exa- menförrättaren verkställa prov för utrönande av examinandens färdighet å de områden, som med intyget avses.

1. För undergående av sådan fyrbiträdesexamen, som medför kompetens för anställ— ning i ordinarie befattning å fyrskepp, fordras, att vederbörande under sammanlagt 9

553

559

månader tjänstgjort å med motordrivet mistsignalmaskineri försett, på station liggande fyrskepp samt a) att han avlagt styrmansexamen eller b) att han fullgjort den praktiska tjänstgöring, som fordras för erhållande av maski- nistbrev av tredje klass, eller c) att han gjort sjötjänst sammanlagt 30 månader och innehar motorskötarbevis eller (1) att han

d els gjort sjötjänst och efter uppnådd ålder av sexton år arbetat å mekanisk verkstad i allt 30 månader, därav minst 12 månader å fartyg i befattning tillhörande maskinper- sonalen och minst 12 månader såsom maskinarbetare vid verkstad, där ångmaskiner eller oljemotorer tillverkas eller repareras, i vilka 12 månader må inräknas högst 6 må- nader i yrkesarbete å elektrisk verkstad, dels ock innehar motorskötarbevis.

2. Beträd'ande befattning såsom radiotelegrafist eller kock-stavar: å fyrskepp kan, efter prövning av lotsstyrelsen i varje särskilt fall, medgivas undantag från bestämmelserna 'i 1 mom. c) och d) samt mom. 4.

3. För undergående av sådan fyrbiträdesexamen, som medför kompetens för anställ- ning i ordinarie befattning åfast fyr, fordras, att vederbörande under sammanlagt 9 må- nader tjänstgjort å med motordrivet mistsignalmaskineri försett på station liggande fyr- skepp eller å med dylikt maskineri försedd fyr eller å gasstation samt

a) att han fullgjort den praktiska tjänstgöring som fordras för erhållande av maskinist- brev av 3:e klass, eller

b) att han

(1 e ls efter uppnådd ålder av sexton år arbetat å mekanisk verkstadi 24 månader, därav minst 12 månader såsom maskinarbetare vid verkstad, där ångmaskiner eller oljemotorer tillverkas eller repareras, i vilka 12 månader må inräknas högst 6 månader i yrkesarbetet å elektrisk verkstad, dock att övriga 12 månader å mekanisk verkstad må helt eller delvis ersättas med sjötjänst i befattning tillhörande maskinpersonalen,

d e l s 0 c k innehar motorskötarbevis.

4. Den, som anmäler sig till undergående av fyrbiträdesexamen, skall genom intyg av fyrmästare styrka färdighet i skötsel av fyrapparater och mistsignalanordningar på de platser, där han tjänstgjort, insättning av lanterninrutor och fönsterglas samt tillblandning av härför erforderligt kitt, tillblandning av färg samt målning med oljefärg av enfärgad yta, manövrering av motorbåt samt båtsegling och båtrodd ävensom skötsel av båtmotor.

5. Med motorskötarbevis avses i denna paragraf dylikt bevis enligt förordningen an- gående befäl å svenska handelsfartyg m. ni. se sid. 263 ff.

Tjänstgöringsreglemente för lots- ooh fyrstaten den 17,/5 1935.

1. För att kunna antagas till lotslärling fordras att hava vid navigationsskola avlagt examen, som är föreskriven för att få avlägga lotsexamen vid vederbörande lotsplats, samt att hava fullgjort värnpliktig åliggande första tjänstgöring. ————————

1. För vinnande av anställning såsom fyrmästare å 1:a klass fyrskepp eller såsom fyr- vaktare-styrman fordras styrmansexamen.

2. Följande särskilda kompetensfordringar gälla — med iakttagande jämväl av de i lotsstyrelsens cirkulär den 4 oktober 1929, nr 64, meddelade övergångsbestämmelser —— beträifande maskinpersonal å fyrskepp:

a) för befattning såsom fyrvaktare-maskinist: maskinistbrev av 2:a klass samt

b) för befattning såsom biträdande maskinist: att hava fullgjort den praktiska tjänst- göring, som kräves för erhållande av maskinistbrev av 3:e klass.

3. För vinnande av anställning såsom styrman å tjänstefartyg fordras styrmansexamen. 4. För vinnande av anställning såsom maskinist å tjänstefartyg fordras maskinistbrev av 2:a klass.

Anm. 1. I praktiken har fordrats juris kandidatexamen. Anm. 2. I praktiken har fordrats civilingenjörsexamen. Anm. 3. I praktiken har fordrats övermaskinistexamen. Anm. 4. I praktiken har fordrats officers- eller reservofficersexamen vid flottan. Handelsflottans pensionsanstalt. Befattning : Kompetens : 1. Direktör Inga särskilda bestämmelser Befattningar i lönegraderna 1—11: kanslibiträde » » » Statens skeppsprovningsanstalt. Befattning: Kompetens : , Överdirektör SFS 325/1944, 5 16, p. 1 | Driftsingenjör SFS 325/1944, & 16, p. 2 r . ' Ingenjör Se anm. 1 Verkmästare » » 2 Ritare och mättekniker » » 3 Kanslibitråde » » 4

srs ass/1944.

Anm. Anm. Anm. Anm.

Övnrdirektären bör äga tekniskt-vetenskaplig skicklighet samt praktisk erfarenhet inom området för provningsanstaltens verksamhet.

Driftsingenjören skall hava avlagt högre teknisk examen samt vara teoretiskt utbildad och praktiskt erfaren inom provningsanstaltens arbetsområde. Undantagsvis må till ifrågavarande befattning kunna utnämnas person, som besitter särskild skicklighet och lämplighet för befattningen, ändock han icke avlagt högre teknisk examen.

1. Samma fordringar som för driftsingenjör.

2. Praktisk realexamen el. dyl. Kvalificerande praktik.

3. Examen från tekniskt gymnasium (el. likn.) samt praktik från varv. 4. Studentexamen, handelsskoleutbildning och praktik.

Statens sjöhistoriska museum.

Befattning: Kompetens : Museidirektör Inga särskilda bestämmelser Intendent » » » Amanuens Se anm. 1 Konservator » » 2 Kanslibiträde » » 3 Kontorsbiträde » » 4 Museivakt » » 5 Modellbyggare » » 6 Värmeledningsskötare o. reparatör » (( 7

Anm. 1. Fil. kand. eller fil. lic. Anm. 2. Praktisk och teoretisk utbildning som konservator. Anm. 3. Normalskolekompetens samt praktik i statlig bokföring och löneberäkning. Kunnighet i författningstolkning. Anm. 4. Normalskolekompetens. Kunnighet i stenografi önskvärd. Anm. 5. Ordningssinue och vaksamhet. Anm. 6. Ingående praktik i modellsnickeri och finmekanik. Anm. 7. Examen såsom värmeledningsskötare eller maskinist.

Kungl. Patent- och registreringsverket.

Befattning: Kompetens : Generaldirektör Inga särskilda bestämmelser Byråchef » » » Byrådirektör (juridisk) SFS 787/1944, % 34, p. 2 Byrådirektör (teknisk) SFS 787/1944, % 34, p. 1 Förste byråingenjör SFS 787/1944, 5 34, p. 1 Bibliotekarie SFS 787/1944, & 34, p. 3 Biblioteksassistent SFS 787/1944, 5 34, p. 3 Förste byråsekreterare SFS 787/1944, % 34, p. 2 Teknisk ledamot SFS 787/1944, % 34, p. 1 o. 2 Kamrerare Inga särskilda bestämmelser Byråsekreterare SFS 787/1944, 5 34, p. 2 Föreståndare för varumärkesgransk-

ningen Inga särskilda bestämmelser Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, kontorist, värme- ledningsskötare, förrådsman, förste expeditionsvakt, kanslibiträde, ex- peditionsvakt, kontorsbiträde

SFS 787/1944. 5 34 För behörighet till befattning såsom teknisk ledamot å anmälningsavdelning för patent- ärenden fordras, att hava avlagt examen vid svensk teknisk högskola och praktiskt utövat teknisk verksamhet eller att äga likvärdig kompetens. För behörighet till ledamotbefattning å administrativa och varumärkesavdelningen eller å bolagsavdelningen ävensom till byråsekreterartjänst fordras att hava avlagt examen inom juridisk fakultet. För behörighet till bibliotekariebefattning fordras att äga tekniska kunskaper.

Kungl. Försäkringsinspektionen.

Befattning : Kompetens : Överdirektör Inga särskilda bestämmelser Chef för juridiska och administrativa ! byrån SFS 823/1942, 5 30, p. 1 Chef för livförsäkringsbyrån SFS 823/1942, 5 30, p. 2 Chef för skadeförsäkringsbyrån SFS 823/1942, % 30, p. 3 Byråinspektör för livförsäkring SFS 823/1942, g 30, p. 2 _ Byråinspektör för Skadeförsäkring SFS 823/1942, & 30, p. 3 & Förste aktuarie SFS 823/1942, 5 30, p. 2 Förste revisor SFS 823/1942, % 30, p. 3 Kontorsskrivare Inga särskilda bestämmelser Befattningar i lönegraderna 1—11: kansliskrivare, kanslibiträde, expe- ditionsvakt » » »

SFS 823/1942.

'. % 30 Chefen för juridiska och administrativa byrån skall hava avlagt examen, medförande be- ! hörighet till domarebefattning. . Chefen för liqförsäkringsbyrån, byråinspektören för livförsäkring och förste aktuarien skola uppfylla de villkor, som i kungörelsen den 2 november 1934 (nr 516) (se nedan) stadgas för behörighet att vara aktuarie vid livförsäkringsbolag.

Chefen för skadeförsäkringsbyrån, byråinspektörcn för Skadeförsäkring och förste revisorn skola hava avlagt examen vid universitet eller högskola med betyg i ett eller flera av äm- nena matematik, försäkringsmatematik och statistik elle r vid handelshögskola. med betyg i ämnet företagsekonomi eller ock på annat sätt styrkt sig äga motsvarande kunska- per i någoc av dessa ämnen.

SFS Slö/1934.

Kungl. Maj:t har, i anledning av 222 5 lagen om försäkringsrörelse den 25 maj 1917 (nr 257) funnit gott förordna, att för behörighet att utöva befattning såsom aktuarie vid försäkringsbolag, som driver livförsäkringsrörelse, fordras att hava antingen avlagt fl— losofisk ämbetsexamen med betyget Berömlig i matematik elle r filosofie kandidatexamen med samma betyg i matematik eller i försäkringsmatematik och matematisk statistik elle r Hlosofie licentiatexamen med minst betyget Med beröm godkänd i matematik eller i försäkringsmatematik och matematisk statistik eller ock avlagt avgångsexamen vid tekniska högskolan och därvid i matematik (större kurs) erhållit betyget Berömlig.

II RIKSDAGENS VERK.

Riksbanken.

Befattning: ' Kompetens : Bankoreglementet 15 dec. 1943:

Riksbankschef Inga särskilda bestämmelser Vice riksbankschef » » » Bankdirektör (vid huvudkontoret) » » » Direktör vid avdelningskontor, pap-

persbruk och sedeltryckeri » » » Bankokommissarie » » » Bankkamrerare (vissa vid huvudkon-

toret) » » » Sekreterare » » » Bankombudsman & 30, mom. 1, p 1 b, 5 32 Bankkamrerare % 30, mom. 1, p 1 a—b, mom. 2, g 32 Intendent & 30, mom. 1, p 1 a—b, inom. 2, 5 32 Bankrevisor % 30, mom. 1, p 1 a—b, mom. 2, g 32 Sekreterare & 30, mom. 1, p 1 a—b, mom. 2, 5 32 Bankkassör % 30, mom. 1, p 1 a—b, mom. 2, 5 32 Förste kammarskrivare % 30, mom. 1, p 1 a—b, mom. 2, g 32 Registrator % 30, mom. 1, p 1 a—b, mom. 2, 5 32 Kammarskrivare & 30, mom. 1, p 1 a—b, mom. 2, g 32 Förste kontorsskrivare % 30, mom. 1, p 2 a—b, mom. 2, 532 Kontorsskrivare & 30, mom. 1, p 2 a—b, mom. 2, g 32 Kontorist & 30, mom. 1, p 2 a—b, mom. 2, g 32 Kameralbiträde % 30, mom. 1, p 2 a—b, mom. 2, g 32 Kontorsbiträde & 30, mom. 1, p. 2 a—b, mom. 2, 5 32 Övervaktmästare & 30, mom. 1, p. 3, g 32 Maskinmästare % 30, mom. 1, p. 3, g 32 Biträdande övervaktmästare & 30, mom. 1, p. 3, 5 32 Förste bankvaktmästare % 30, mom. 1, p. 3, % 32 Maskinist & 30, mom. 1, p. 3, 5 32 Chaufför & 30, mom. 1, p. 3, 5 32 Bankvaktmästare % 30, mom. 1, p. 3, 5 32 Eldare ' 5 30, mom. 1, p. 3, € 32 Gårdskarl % 30, mom. 1, p. 3, 5 32

Bankoreglementet 15 dec. 1943. 5 30 Mom. 1. För erhållande av ordinarie tjänst med lön enligt den i avlöningsreglementet

för riksdagens verk intagna löneplanen RA gälla följande kompetensvillkor, nämligen lzo. beträffande tjänst, tillhörande någon av 16:e—34:e lönegraderna:

b) avgångsexamen från statsunderstött eller under skolöverstyrelsens inseende ställt handelsgymnasium eller motsvarande bildningsanstalt; dock att till bankombudsman endast den kan antagas, som fullgjort vad författningarna föreskriva i avseende å dem, som i domarevärv må begagnas; 2:a. beträffande tjänst i lägre lönegrad än den 16:e, vilken icke avses under 3:o:

a) realexamen eller

b) avgångsbetyg från kommunal Hickskola eller högre läroanstalt för Hickor medförande s. k. normalskolekompetens; 3:o. beträffande vaktmästartjänst samt tjänst såsom maskinist, eldare eller chaufför: avgångsbetyg från folkskola enligt % 47 folkskolestadgan samt intyg om för tjänsten i övrigt erforderliga kunskaper. Mom. 2. I undantagsfall och då särskilda omständigheter därtill föranleda må fullmäk- tige medgiva dispens från ovan i 1:o eller 220 meddelade bestämmelser, dock ej beträf- fande tjänst, för vilken föreskrivits juridisk kompetens.

Förste byråsekreterare och ombuds- man

| 5 32 Till ledig tjänst skall den sökande utses, som är för tjänsten mest lämplig och skicklig Riksgäldskontoret. Befattning: Kompetens: Reglementet för riksgäldskon- toret 26 juni 1941: Riksgäldsdirektör Inga särskilda bestämmelser Byråchef % 60, mom. 1, p. 1 a och b, mom. 2, 5 62 Riksgäldssekreterare g 60, mom. 1, p. 1 a och b, mom. 2, g 62 Riksgäldskommissarie och byråchef _8, 60, mom. 1, p. 1 a och b, mom. 2, 5 62 Byrådirektör & 60, mom. 1, p. 1 a och b, mom. 2, 5 62 Kamrerare % 60, mom. 1, p. 1 a och b, mom. 2, 5 62 Revisor 560, mom. 1, p. 1 a och b, mom. 2, 562 Kassör & 60, mom. 1, p. 1 a och b, mom. 2, 5 62 Kammarskrivare & 60, mom. 1, p. 1 a och b, mom. 2, 5 62

ändr. 1944: 5 60, mom. 1. p. 1 b, sista st.

Byråsekreterare ändr. 1944 : 5 60, mom. 1. p. 1 b, sista st. Registrator & 60, mom. 1 p. 2 a och b, mom. 2, g _62 Förste kontorsskrivare & 60, mom. 1 p. 2 a och b, mom. 2, 5 62 Kontorsskrivare & 60, mom. 1 p. 2 a och b, mom. 2, 5 62 Kameralbiträde & 60, mom. 1 p. 2 a och b, mom. 2, 5 62 Kontorsbiträde & 60, mom. 1 p. 2 a och b, mom. 2, 5 62 Förste riksgäldsvaktmästare & 60, mom. 1, p. 3, g 62 Riksgäldsvaktmästare % 60, mom. 1, p. 3, 5 62 Övermaskinist % 60, mom. 1, p. 3, % 62 Övervaktmästare % 60, mom. 1, p. 3, 5 62 Materialförvaltare % 60, mom. 1, p. 3, 62

560

gös

Biträdande maskinist & 60, mom. 1, p. 3, g 62 Reparatör & 60, mom. 1, p. 3, g 62 Eldare % 60, inom. 1, p. 3, g 62 Portvakt % 60, mom. 1, p. 3, 5 62

Reglemente för riksgäldskontoret 26 juni 1941.

1. För erhållande av ordinarie tjänst med lön enligt den i avlöningsreglementet för riks- dagens verk intagna löneplanen RA gälla följande kompetensvillkor, nämligen 1:o. Beträffande tjänst, tillhörande någon av 16:e—34:e lönegraderna:

a) studentexamen eller

b) avgångsexamen från statsunderstött eller under skolöverstyrelsens inseende ställt handelsgymnasium eller motsvarande bildningsanstalt;

2zo. beträifande tjänst i lägre lönegrad än den 16:e, vilken icke avses under 3:o: a) realexamen eller b) avgångsbetyg från kommunal Hickskola eller högre läroanstalt för Hickor medförande s. k. normalskolekompetens; 3:o. beträffande vaktmästartjänst samt tjänst vid riksdagens hus:

avgångsbetyg från folkskola enligt & 47 folkskolestadgan samt intyg om för tjänsten i övrigt erforderliga kunskaper. 2. I undantagsfall och då särskilda omständigheter därtill föranleda må fullmäktige medgiva dispens från ovan i 1:o) eller 2:o) meddelade bestämmelser, dock ej beträffande tjänst för vilken föreskrivits juridisk kompetens.

Till ledig tjänst skall den sökande utses, som är för tjänsten mest lämplig och skicklig.

Reglemente för riksgäldskontoret 1 juli 1944.

5 60 _ dock att till förste byråsekreterare och ombudsman eller byråsekreterare endast den kan antagas, som fullgjort vad författningarna föreskriva i avseende å dem, som idomarevärv må begagnas.

Riksdagsbiblioteket. Befattning: Kompetens :

Överbibliotekarie Se anm. 1 Förste bibliotekarie » » 1 Andre bibliotekarie » » 1

Amanuens » » 1 Extra befattningshavare » » 2

Anm. 1. I praktiken fordras filosofie licentiatexamen. Anm. 2. I praktiken fordras filosofie kandidatexamen.

Justitieombudsmansexpeditionen.

Befattning : Kompetens : Justitieombudsman Regeringsformen, & 96 Byråchef Se anm. 1 Byrådirektör » » 1 Amanuens » >> 1 Regeringsformen. % 96 Riksdagen skall förordna två för lagkunskap och utmärkt redlighet kända medborgare, den ene såsom justitieombudsman och den endre såsom militieombudsman att iegenskap av riksdagens ombud, efter den instruktion riksdagen för vardera utfärdat, hava tillsyn över lagars och författningars efterlevnad, militieombudsmannen i vad de skola tillämpas vid krigsdomstolarna samt av ämbets- och tjänstemän med avlöning från de till försvars- väsendet anslagna medel och justitieombudsmannen i vad de eljest skola vid domsto- larna samt av ämbets- och tjänstemän tillämpas, ävensom att enligt den fördelning nu är sagd vid vederbörliga domstolar i laga ordning tilltala dem, som uti sina ämbetens utövning av våld, mannamån eller annan orsak någon olaglighet begått eller underlåtit att sina ämbetsplikter behörigen fullgöra. Ombudsmännen vare i all måtto underkastade samma ansvar och plikt, som allmän lag och rättegångsordning för aktorer utstaka.

Anm. 1. Några kompetensvillkor för befattningshavarna vid justitieombudsmansexpeditionen finnas icke angivna i instruktionen för Justitieombudsmannen eller annorstädes. Det arbete som åvilar byråchefen, byrådirektören och amanuensen är emellertid av den art att avlagd juris kandidatexamen måste fordras för dessa befattningshavare.

Militieombudsmansexpeditionen.

Befattning: Kompetens : Militieombudsman Regeringsformen, % 96 Byråchef Se anm. 1 Byråintendent » » 1 Regeringsformen.

% 96 Riksdagen skall förordna två för lagkunskap och utmärkt redlighet kända medborgare, den ene såsom justitieombudsman och den andre såsom militieombudsman, att i egenskap av riksdagens ombud, efter den instruktion riksdagen för vardera utfärdat, hava tillsyn över lagars och författningars efterlevnad, militieombudsmannen i vad de skola tillämpas vid krigsdomstolama samt av ämbets- och tjänstemän med avlöning från de till försvars- väsendet anslagna medel och justitieombudsmannen i vad de eljest skola vid domsto- larna samt av ämbets- och tjänstemän tillämpas, ävensom att enligt den fördelning nu är sagd vid vederbörliga domstolar i laga ordning tilltala dem, som uti sina ämbetens utövning av våld, mannamån eller annan orsak någon olaglighet begått eller underlåtit att sina ämbetsplikter behörigen fullgöra. Ombudsmännen vare i all måtto underkastade samma ansvar och plikt, som allmän lag och rättegångsordning för aktorer utstaka.

Anm. 1. Beträffande tjänsterna som byråchef och byråintendent vid militieombudsmansexpe- ditionen saknas föreskrifter om kompetens. Det torde emellertid vara förutsatt att byrå- chefstjänsten skall bestridas av en jurist, som helst bör vara assessor i hovrätt. Byrå- intendentsbefattningen har hittills uppehållits av officer, som ej längre kvarstår i aktiv tjänst.

111. TJÄNSTER INOM SVENSKA KYRKAN.

Be attnin : Kom etens: g P

Biskop Kyrkolagen av år 1686, kap. 20, g 1. Kyrkoherde K. F. 18 april 1884 (nr 13) angående Komminister förändrade bestämmelser om präst- Kyrkoadjunkt examen

K. S. 18 april 1884 (nr 13) angående prästexamen, %% 1, 4 (se även SFS 85/1935) K. K. 13 december 1889 (nr 60) an- gående befrielse i vissa fall från av- läggande, för inträde i prästämbetet, av prästexamen eller annat prov SFS 573/1934, % 8 (för kyrkoherde % 7,

mom. 1) Organist [SFS 961/1940, 5 1 sista 5. p., %% 2, Kantor ] 4, SFS 962/1940, gg -1, 2, 3. Klockare Kyrkolagen av år 1686, kap. 24, g 31

Kyrkolagen av år 1686.

kap. 20. g 1 När ett biskopssäte bliver ledigt, skall kapitlet Oss sådant tillkännagiva och sedan efter Vår däröver erhållna tillåtelse och befallning med klerkeriet på deras (ed och) samvete nämna sådana män, som de till ämbetet tycka vara för Guds kyrka och stiftet de nytti- gaste, i lära och leverne skickligaste, de där frukta Gud, hava ett gott rykte, äro redliga och sannfärdiga, hata girigheten, och vid akademier, gymnasier eller uti andra förnäma ämbeten hava gjort sig kunniga och väl förtjänta. Kap. 24. € 31 Klockare skall (i lika måtto) av kyrkoherden och församlingen väljas, men icke utan löftesmän antagas. Han skall vara ärlig, trogen och Hitig, boklärd och kunna sjunga och skriva, så att han däruti kan undervisa församlingens ungdom.

K. F. 1884 (nr 13) angående förändrade bestämmelser om prästexamen.

Den, som vill inträde i prästämbetet, skall inför biskop och domkapitel avlägga präst- examen i teologiska ämnen i enlighet med de bestämmelser, som Konungen utfärdar; dock må för dem som genom avlagda examina eller annorledes visat sig äga ett större mått av lärdom, Konungen bestämma, att befrielse må äga rum från avläggande av präst- examen eller att denna examen ersättes av disputationsprov i teologiska ämnen inför teologisk fakultet.

K. S. 18 april 1884 (nr 13) angående prästexamen. & 1 Prästexamen skall av den, som söker inträde i prästämbetet, inför domkapitlet i det stift. inom vilket sökanden vill bliva anställd, avläggas i följande ämnen, nämligen:

i exegetisk teologi, omfattande gamla och nya testamentets isagogik samt exges av nya testamentet efter grundspråket, och av gamla testamentet till någon del efter grund- språket och i övrigt efter kyrkans antagna översättning;

i systematisk teologi, omfattande dogmatik och teologisk etik, samt de allmänna grun- derna av kristlig apologetik och dogmhistoria i kortfattad översikt;

i historisk teologi, omfattande den kristna kyrkans historia samt symbolik och de teo- logiska vetenskapernas encyklopedi;

i praktisk teologi och kyrkolagfarenhet, omfattande grunddragen av den praktiska teo- logiens system samt de delar av den svenska kyrkorätten, som för prästämbetets ut- övning företrädesvis äro av nöden.

% 4— Prästexamen må ej utan Konungens tillåtelse anställas med annan än den, som styrker sig hava vid något av rikets universitet antingen i enlighet med K. S. (30 okt. 1903) av- lagt teologie kandidat- eller licentiatexamen jämte praktisk-teologiska prov eller enligt de före nämnda dag gällande bestämmelser avlagt teologie kandidatexamen eller ock avlagt de i KBr 12 mars och 17 sept. 1831 (nr 45) föreskrivna examina och prov. (KK 13 maj 1904.)

K. K. 13 december 1889 (nr 60) angående befrielse i vissa fall från avläggande, för inträde i präst- ämbetet, av prästexamen eller annat prov.

Teologie professorer, de som avlagt godkända prov för teologisk professur, teologie docenter (teologie licentiater), samt de teologie lektorer, som vid universitet avlagt teologisk examen, skola, där de vilja inträda i prästämbetet, vara befriade från avläggande av prästexamen eller annat i KF 18 april 1884 (nr 13) omförmält prov.

SFS 573/1934. .

5 7 1. Präst må ej, utan att Konungen giver lov därtill, uppföras på förslag till kyrkoherde- tjänst, med mindre han vid ansökningstidens utgång eller vid kallelse till fjärde prov- predikant fyllt trettio år samt tillika hans prästerliga tjänsteålder, utan inberäknande av tjänstår enligt 10 ä 3 mom., vid tid, som nyss är sagd, utgjorde minst tre år.

5 8 Ej må domkapitlet till prästerlig tjänst utnämna eller på förslag därtill uppföra annan

än dem, som prövas äga den förmåga och de egenskaper, vilka för tjänstens nöjaktiga bedrivande erfordras.

srs 961/1940. 51 ———————————————-————————-————————_—

Examina för anställning såsom kyrkomusiker äro: högre organistexamen, högre kan- torsexamen samt organist- och kantorsexamen.

& 2 Högre organistexamen, högre kantorsexamen, musiklärarexamen, (_ — —) avläggas

vid musikhögskolan. Organist- och kantorsexamen avlägges inför person, vilken av mu- sikaliska akademien förordnas att förrätta sådan examen.

€ 4 För att examen skall anses behörigen avlagd erfordras, att den examinerade befunnits äga minst godkända kunskaper i-det eller de ämnen, prövningen omfattat.

SFS 962/1940.

5 1 Sökanden till organist- eller kantorsbefattning i stad med mera än 3,000 innevånare eller i landsförsamling med mera än 5,000 invånare skall vid ansökningen foga betyg, som ut- visar, att han avlagt, där ansökningen avser organistbefattningen, högre organistexamen, och där fråga är om kantorsbefattning, högre kantorsexamen.

Vid ansökning till förenad organist- och kantorsbefattning i sådan stad eller landsför- samling, som nyss är nämnd, skall fogas betyg, som utvisar, att sökanden antingen avlagt såväl högre organistexamen som högre kantorsexamen eller ock avlagt endera av dessa examina samt vid musikhögskolan (musikkonservatoriet) undergått godkänd efterpröv-

ning i orgel, orgelstämning och skötsel, sång och kördirigering, i den mån sådant ämne ej ingått i hans examen. Är organist- eller kantorsbefattning gemensam för två eller flera församlingar, som tillsammans äga mer än 5 000 invånare eller av vilka en är församling i stad med mera än 3 000 invånare, skall vad här förut stadgats ock äga tillämpning. % 2 Sökanden till annan organistbefattning än i 5 1 avses har att vid ansökningen foga betyg över avlagd högre organistexamen eller organist- och kantorsexamen.

Ansökning till annan kantorsbefattning än i 5 1 sägs skall åtföljas av betyg om avlagd högre kantorsexamen eller organist- och kantorsexamen.

Vid ansökning till annan förenad organist- och kantorsbefattning än i 5 1 omförmäles skall fogas sådant betyg som i 5 1 andra stycket omförmäles eller ock betyg om avlagd organist- och kantorsexamen.

% 3 Skulle med hänsyn till församlings ekonomiska förhållanden eller andra särskilda omstän- digheter domkapitlet finna, att betyg över avlagd högre organistexamen eller organist— och kantorsexamen icke skäligen kan göras till villkor för behörighet till organistbefatt- ning, som i g 2 avses, äge domkapitlet, efter inhämtande av musikaliska akademiens yttrande, bestämma, att såsom behörighetsvillkor för denna befattning skall godkännas intyg av den, som äger förrätta organist- och kantorexamen, eller av musiklärare vid folkskoleseminarium angående nöjaktig färdighet i spelning av koraler, koralprelndier och musik till svenska mässan samt nöjaktig kännedom om svenska kyrkans gudstjänst- ordning. Finner sig domkapitlet ej böra följa akademiens yttrande, skall frågan av dom- kapitlet underställas Kungl. Maj:ts prövning.

IV. TJÄNSTER VID ANDRA ORGAN FÖR OFFENTLIG FÖRVALTNING.

Mödra- och barnavårdscentraler.

Befattning: Kompetens : Mödravårdscentral av Typ I och Typ II: Läkare SFS 396/1944, % 2 a Barnmorska K. Medicinalstyrelsens cirkulär 191/ 1943 ang. behörighetsvillkor för vin- nande av heltidsanställning såsom barnmorska vid mödravårdscentral Sjuksköterska K. Medicinalstyrelsens cirkulär 165/ 1944- ang. behörighetsvillkor för sjuk- sköterska för vinnande av heltids- anställning vid mödravårdscentral

. K..

_ _... m:;

___—,.....HM m:

Barnavårdscentral

av Typ I: Läkare SFS 396/1944, 5 2 b Sjuksköterska K. Medicinalstyrelsens cirkulär 42/1942 ang. behörighetsvillkor för vinnande av anställning såsom sjuksköterska vid barnavårdscentral av Typ I av Typ II: Läkare SFS 396/1944, 5 2 b Sjuksköterska Se Typ 1 Mödra- och barnavårdscentral av Typ II: Läkare SFS 396/1944, & 2 c Sjuksköterska K. Medicinalstyrelsens cirkulär 42/194—2 ang. behörighetsvillkor för vinnande av anställning såsom sjuksköterska för den förebyggande barnavården vid mödra- och barnavårdscentral av Typ II Barnmorska K. Medicinalstyrelsens cirkulär 191/

1943 ang. behörighetsvillkor för vin- nande av heltidsanställning såsom barnmorska vid mödravårdscentral

srs 396/1944.

a) Mödravårdscentral, typ I eller typ II. —- — Central av typ I skall stå under ledning av legitimerad läkare med specialutbildning i obstetrik och gynekologi. Central av typ II skall stå under ledning av legitimerad läkare. ————————————— b) Barnavårdscentral, typ I eller II. — — — Central av typ I skall stå under ledning av legitimerad läkare med specialutbildning i pediatrik. Central av typ II skall stå under ledning av legitimerad läkare. ——————————————————— c) Mödra- och barnavårdscentral, typ II. Sådan central skall — — — stå under ledning, beträffande central med skilda mottagningar för blivande mödrar och för barn, av en eller två legitimerade läkare samt eljest av en sådan läkare. —————————

K. Medicinalstyrelsens cirkulär 42/1942. '

Behörighet för vinnande av anställning såsom sjuksköterska vid barnavårdscentral av typ I respektive sjuksköterska för den förebyggande barnavården vid mödra- och barna- vårdscentral av typ II tillkommer:

1. Den, som fullständigt genomgått centralskolan för specialutbildning av barnsjuk- sköterskor.

2. Den, som fullständigt genomgått statens distriktssköterskeskola och dessutom för- värvat lika lång utbildning i barnavård och barnsjukvård, som den av centralskolan för specialutbildning av barnsjuksköterskor anordnade A-kursen meddelar.

3. Den, som av medicinalstyrelsen förklarats i avseende å barnavård och barnsjukvård hava förvärvat ett mått av kunskap och färdighet motsvarande det, som centralskolan för specialutbildning av barnsjuksköterskor avser att bibringa, eller den som eljest av medicinalstyrelsen förklarats behörig att tjänstgöra i förebyggande barnavård.

K. Medicinalstyrelsens cirkulär 191/1943.

Behörighet för vinnande av heltidsanställning såsom barnmorska vid mödravårdscentral tillkommer: 1. Den, som genomgåttt särskilt anordnad kurs i social mödravård. 2. Den, som eljest av medicinalstyrelsen förklarats behörig att tjänstgöra som heltids- anställd barnmorska vid mödravårdscentral.

K. Medicinalstyrelsens cirkulär 165/1944.

Behörighet för sjuksköterska för vinnande av heltidsanställning vid mödravårdscentral tillkommer: 1. Den, som dels av medicinalstyrelsen förklarats i avseende å mödravård ha förvärvat ett mått av kunskap och färdighet motsvarande det, som harnmorskeläroanstalterna avse att bibringa, dels ock genomgått särskilt anordnad kurs i social mödravård, 2. den, som eljest av medicinalstyrelsen förklarats behörig att tjänstgöra som heltids- anställd sjuksköterska vid mödravårdscentral.

Statsunderstödda folkhögskolor.

Befattning: Kompetens : Rektor SFS 802/1942, 5 20 Ämneslärare SFS 802/1942, % 20 E. 0. ämneslärare Inga särskilda bestämmelser Lärare i övningsämne Se anm. 1

SFS 802/1942. 5 20 1. För att kunna antagas till rektor eller fast anställd ämneslärare vid folkhögskola er- fordras: a) att vid den tid, då tjänsten är att tillträda, hava uppnått tjugutre års ålder; b) att vara fri från sjukdom eller lyte, som gör den sökande olämplig för lärarkallet; e) att vara känd för hedrande vandel och äga den stadga i karaktären, som ungdomens ledning kräver; d) att äga förmåga att enkelt och redigt meddela undervisning åt vuxen ungdom; e) att äga kännedom om folkhögskolans arbetssätt och organisation, samt f) att genom studier vid universitet eller högskola eller på annat sätt hava förvärvat de insikter, som prövas nödiga för tjänstens rätta skötande. 2. Såsom särskilt villkor för behörighet fordras: i fråga om rektorshefattning att under minst tre år hava med goda vitsord tjänstgjort såsom lärare med full tjänst- göring vid statsunderstödd folkhögskola, i fråga om fast ämneslärartjänst att under minst två läsår hava med goda vitsord tjänstgjort som lärare vid under offentlig kontroll stående läroanstalt, därav vid statsunderstödd folkhögskola minst 21 veckor under huvudkurs.

Skolöverstyrelsen äger, där giltiga skäl föreligga. medgiva undantag från i detta mo- ment omförmälda behörighetsvillkor. 3. Fast anställd lärare, vilken anmäler sig som sökande till ledigförklarad rektorsbefatt- ning vid den skola, där han är anställd, må, utan hinder av att rektorsbefattningen le- digförklarats i annan ämneskombination än som motsvarar hans utbildning, kunna an- tagas till rektor vid skolan.

Anm. ]. För sådana övningslärartjänster, vilka reglerats hos Statens pensionsanstalt, äro kompetensfordringar angivna i regleringsbreven. För icke reglerade tjänster finns där- emot inga föreskrivna kompetensvillkor.

Statsunderstödda handelsgymnasier.

Befattning : Kompetens : Rektor SFS 529/1938, 5 7 Ordinarie ämneslärare SFS 529/1938, ä 7 Övningslärare SFS 529/1938, % 7

SFS 529/1938. & 7 Sökande till ordinarie lärartjänst skall 1. vid den tid, då tjänsten är att tillträda, hava uppnått 23 års ålder; 2. vara fri från sjukdom eller lyte, som gör den sökande olämplig för lärarkallet; 3. vara känd för hedrande vandel; 4. utmärka sig för det allvar och den stadga i karaktären samt den foglighet i lynnet, som ungdomens ledning kräver; 5. besitta förmåga att lätt och tydligt meddela undervisning; samt 6. genom avlagd akademisk examen eller examen vid handelshögskola eller på annat sätt styrka sig hava förvärvat grundlig teoretisk insikt i de ämnen, som höra till den sökta tjänsten, samt därjämte i den omfattning, som betingas av de olika läroämnenas art och ändamål, visa sig äga erforderlig praktisk erfarenhet.

Statsunderstödda lantbruksundervisningsanstalter.

Befattning: Kompetens: Föreståndare (rektor) SFS 724/1940, 5 38, mom. 1 Ämneslärare SFS 724/194—0, % 38, mom. 1 E. 0. ämneslärare SFS 724/1940, % 38, mom. 1 Speciallärare SFS 724/1940, 5 38, mom. 2

SFS 724/1940. 5 38 1 mom. För att kunna antagas till föreståndare, ämneslärare eller extra ordinarie ämnes- lärare erfordras: a) att vara fri från sjukdom och lyte, som göra den sökande olämplig för lärarkallet; 11) att vara känd för hedrande vandel och äga den stadga i karaktären, som ungdomens ledning kräver; e) att besitta förmåga att enkelt och redigt meddela undervisning; d) att hava i föreskriven ordning avlagt agronomexamen respektive beträffande lanthus-

hållsskola avgångsexamen från lärarinnekurs vid med statsmedel understött lanthus— hållningsseminarium, där ej lanthruksstyrelsen på grund av särskilda skäl i visst fall beviljat undantag från detta villkor.

Såsom särskilt villkor för behörighet till föreståndarbefattning skall gälla, att veder- börande under minst två läsår med goda vitsord tjänstgjort såsom ämneslärare vid lant— manna- eller lantbruksskola respektive lanthushållsskola och för behörighet såsom äm- neslärare att han under sammanlagt minst två läsår med goda vitsord tjänstgjort som extra ordinarie ämneslärare vid lantmanna- eller lantbruksskola respektive lanthushållsskola; lantbruksstyrelsen dock obetaget att, där särskilda skäl föreligga, medgiva undantag från här nämnda särskilda villkor.

Vid antagande av föreståndare eller ämneslärare må särskilt avseende fästas vid väl vitsordad praktisk verksamhet inom ämnesområdet för den sökta befattningen. Vid be- sättande av föreståndar- eller lärarbefattm'ng, med vilken är förenad skyldighet att hand- hava skötsel av skoljordbruk, bör särskilt uppmärksammas betydelsen av att sökanden äger de insikter och egenskaper, som hava betydelse för en god skötsel av skolegendomen. 2 mom. För att anställas såsom speciallärare erfordras att äga grundlig insikt i det ämne, vari undervisning skall meddelas, samt nödig undervisningsvana.

Hushållningssällskapen. Befattning: Kompetens : Sekreterare SFS 229/1923, % 21, sista p., se även anm. 1 Jordbrukskonsulent SFS 515/1921, % 3, se även anm. 1 Husdjurskonsulent SFS 515/1921, % 3, se även anm. l Hemkonsulent SFS 400/1938, % 3, se även anm. 2 Överkontrollassistent Se anm. 3 Tuberkulosveterinär » » 4 Byggnadskonsulent Inga särskilda bestämmelser Vandringsrättare SFS 514/1921, % 3, p. 1, SFS 604/1938, % 3, p. 2 Täckdikningsförman SFS 215/1931, 5 3 Konsulent i manlig slöjd (slöjdlärare) Se anm. 5 Hemslöjdskonsulent (slöjdlärarinna) » » 6 Trädgårdskonsulent » » 7 Fiskeriinstruktör » » 8

srs 515/1921.

Jordbrukskonsulent skall hava blivit av lantbruksstyrelsen förklarad kompetent till sådan anställning.

SFS 229/1923.

Ej må någon antagas till sekreterare, som icke med hänsyn till teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet förklarats till platsen kompetent av lautbruksstyrelsen eller, efter besvär över av lantbruksstyrelsen meddelat beslut, av Kungl. Maj:t.

SFS 215/1931. (5 3 Täckdikningsförman skall hava med vitsord om godkänd skicklighet genomgått särskild genom statens försorg för utbildning av täckdikningsförmän anordnad kurs eller vara av lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent förklarad kompetent till anställningen.

SFS 400/1938. 5 3 Hemkonsulent skall vara anställd med minst sex månaders ömsesidig uppsägningstid och skall hava blivit av lanthruksstyrelsen förklarad kompetent till sådan anställning.

SFS 514/1921, SFS 604/1938. & 3 För att kunna anställas såsom vandringsrättare erfordras: 1. att äga flerårig praktik i jordbruk samt 2. att hava genomgått antingen lantbmks- eller lantmannaskolekurs jämte av staten anordnad kurs för utbildande av vandringsrättare eHer ock driftsledarkurs vid Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitnt; dock må efter medgivande av lantbrukssty- relsen till vandringsrättare kunna antagas person, som endast genomgått lantbruks- eller lantmannaskolekurs, därest han styrkt sig äga nödiga teoretiska och praktiska in- sikter i jordbruk och kreatursskötsel samt genom sin föregående verksamhet visat sig särskilt lämplig för befattning av ifrågavarande art.

Anm. 1. Agronomexamen samt viss praktik. Anm. 2. Examen vid lanthushållningsseminarium samt goda insikter i lanthushåll. Anm. 3. Genomgång av med statsmedel understödd utbildningskurs för kontrollassistenter samt viss tjänstgöring såsom kontrollassistent. Anm. 4. Veterinärexamen jämte praktisk erfarenhet. Anm. 5. Sveriges hantverks- och småindustriorganisations gesällbrev inom snickaryrket samt genomgång av pedagogisk slöjdkurs eller motsvarande utbildning. Goda kunskaper i uppgörande av ritningar och arbetsbeskrivningar. Anm. 6. Examen vid statsunderstödd utbildningskurs för slöjdlärarinnor jämte praktisk er- farenhet. . Anm. 7. Examen vid högre trädgårdskursen vid Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut eller motsvarande utbildning samt praktisk erfarenhet. Anm. 8. Genomgång av statsunderstödd fiskeriskola samt praktisk erfarenhet i fråga om fiske.

Befattningar vid hushållningssällskapen enligt Kungl. Maj:ts proposition 172/1944 med förslag till huShållningssållskapens organisation och verksamhet. Befattning: Kompetens: Lantbruksdirektör (nuvarande sekre- terare) Se anm. Kamrer » » Jordbrukskonsulent » » Ungdomskonsulent » » Husdjurskonsulent » » Trädgårdskonsulent » » Hemkonsulent

ONU'IPPUDWNH

Anm

Anm.

Jordbruks-, husdj urs-, ungdomsin- struktör » » 8 Heminstruktör » » 9

. 1. Agronomexamen vid lantbrukshögskolan samt under minst 4 år därefter hava för- värvat god erfarenhet inom lanthushållning och goda insikter i organisatoriska och ad- ministrativa frågor på jordbrukets område, ävensom i övrigt ha visat lämplighet för sådan befattning.

Anm. 2. Examen från handelshögskola eller agronomexamen från lantbrukshögskolan eller

ock annan teoretisk utbildning samt att därefter under minst 2 år ha förvärvat erfarenhet. som kan anses skickliggöra för befattningen.

Anm. 3. Agronomexamen å lantbrukshögskolans jordbrukslinje samt att därefter under minst

2 år ha förvärvat erfarenhet, som kan anses skickliggöra för befattningen. God förmåga att undervisa. 4. Agronomexamen å lantbrukshögskolans husdjurslinje samt att därefter under minst 2 år ha förvärvat erfarenhet, som kan anses skickliggöra för befattningen. God förmåga att undervisa.

Anm. 5. Högre trädgårdskursen vid Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut samt att

därefter under minst 2 år ha förvärvat erfarenhet, som kan anses skickliggöra för befatt- ningen. God förmåga att undervisa.

Anm. 6. Examen från lanthushållningsseminarium samt att därefter under minst 2 år ha för-

värvat erfarenhet, som kan anses skickliggöra för befattningen. God förmåga att un- dervisa.

Anm. 7. Examen vid fiskeriskola med av Lantbruksstyrelsen fastställd eller godkänd under-

visningsplan samt att därefter minst 3 år ha praktiserat fiske.

Anm. 8. Genomgång av särskild, med statsmedel understödd utbildningskurs för lantbruks-

instruktörer. Kontrollassistentutbildning. Cod praktisk erfarenhet.

Anm. 9. Helårskurs eller vinter- och sommarkurs vid lanthushållsskola samt därefter minst

2 års praktik inom lanthushållsområdet.

Statsunderstödda lokala frökontrollanstalter.

Befattning: Kompetens :

Föreståndare SFS 259/1926, % 12 Assistent SFS 259/1926, % 13

SFS 259/1926.

5 12 Behörig att vinna anställning som föreståndare är endast den, som visat sig äga erforder- liga vetenskapliga insikter i botanik, tillfredsställande kännedom om växtodling och ut- sädesvarors behandling ävensom genom arbete vid frökontrollanstalt färvärvat sig för- trogenhet med fröundersökning samt ådagalagt praktisk duglighet. % 13 Som assistent eller frökontrollbiträde må anställas endast den, som styrkt sig äga de förut-

sättningar, som av anstaltsstyrelsen och föreståndaren prövas erforderliga för att på ett tillfredsställande sätt kunna upprätthålla vederbörande befattning.

Statsunderstödda lokala lantbrukskemiska kontrollstationer.

Befattning: Kompetens : Föreståndare SFS 419/1939, 5 12 Förste kemist SFS 419/1939, 5 12 Assistent SFS 4-19/1939, & 12

12 SFS 419/1939. % Behörig att vinna anställning såsom föreståndare eller förste kemist är endast den, som d el s antingen förvärvat teoretiska kunskaper motsvarande minst agronomie licentiatexamen, vari ingår ämnet lantbrukskemi, eller avlagt filosofie kandidatexamen vid universitet eller högskola inom riket med lägst betyget Med beröm godkänd i kemi eller avlagt ingen- jörsexamen vid tekniska högskolan eller Chalmers tekniska högskolas fackavdelning för kemi och kemisk teknologi, dels ock äger vana vid utförande av lantbrukskemiska analyser.

Behörig att vinna anställning såsom assistent är endast den, som avlagt minst avgångs- examen å kemisk linje vid tekniskt gymnasium eller förvärvat annan härmed fullt jäm— ställd utbildning samt äger vana vid utförande av lantbrukskemiska analyser.

Svenska mejerier-nas riksförening.

Befattning: Kompetens :

Konsulenter på mejerihante- ringens område: Specialkonsulent för produktberedning SFS 609/1941, 5 4 Specialkonsulent för värme- och kraft-

teknik SFS 609/1941, 5 4 Distriktskonsulent SFS 609/1941, % 4 Assistent SFS 609/1941, & 4

SFS 609/1941.

54—

Specialkonsulent för produktberedning skall hava avlagt examen vid högre mejerikursen vid Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut eller äga annan därmed jämförlig utbildning.

Specialkonsulent för värme- och kraftteknik skall hava förvärvat teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet på ifrågavarande område samt äga erforderliga insikteri mejeri- drift.

För distriktskonsulent skola gälla samma behörighetsvillkor som för specialkonsulent för produktberedning. Assistent skall hava avlagt examen vid högre mejerikursen vid Alnarps lantbruks-. mejeri- och trädgårdsinstitut eller äga annan därmed jämförlig utbildning eller ock hava förvärvat teoretiska kunskaper i fråga om värme- och kraftteknik.

Specialkonsulent, distriktskonsulent och assistent skola därjämte hava blivit av lant- bruksstyrelsen förklarade kompetenta till respektive befattningar.

Svenska smörprovningar.

Befattning : Kompetens : Direktör Se anm. 1 Direktörsassistent » » 1 Äggkontrollant » » 2

Anm. 1. Examen vid högre mejerikursen vid Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut. Kompetensförklaring av Kungl. Lantbruksstyrelsen. Anm. 2. Agronomexamen. Kompetensförklaring av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Skogsvårdsstyrelserna.

Befattning : Kompetens : Länsjägmästare SFS 350/1941, % 2, p. 1 Bitr. länsjägmästare Inga särskilda bestämmelser Distriktsjägmästare » » » Assistent » » » Länsskogvaktare SFS 350/1941, % 2, p. 2 Kanslipersonal Inga särskilda bestämmelser

SFS 350/1941. 5 2 Hos skogsvårdsstyrelse skall såsom biträde (länsjägmästare) vara anställd en skogligt bildad man, vilken avlagt fullständig avgångsexamen från skogsinstitutets högre kurs eller skogshögskolans jägmästarekurs. Dock må i särskilt fall till länsjägmästare antagas den, som avlagt avgångsexamen från skogsinstitutets lägre kurs eller skogshögskolans forstmästarkurs. Skogsvårdsstyrelse må därjämte i mån av behov anställa skogligt utbildade tillsynings- män (länsskogvaktare) ävensom övrig erforderlig personal.

V. VISSA KOMMUNALA TJÄNSTER.

För de kommunala befattningshavarna finnas icke i samma utsträckning som för de statliga, kompetensbestämmelser i författningar eller ikommunernas instruktioner och reglementen för de olika tjänsterna. Detta är icke att tolka så, att en gedigen utbildning och goda kunskaper icke skulle vara behövliga för flertalet kommunala tjänster, utan fastmera så, att en mångfald olika utbild- ningsvägar kunna leda fram till en och samma befattning.

Varje kommun utfärdar instruktioner för sina befattningshavare, och då kommunernas storlek och förhållanden äro så olika, finnes icke någon enhetlig form för dessa instruktioner. Vissa kommuner ha t.ex. beträffande en del tjänster

intagit kompetensbestämmelser, som icke alls återfinnas i andra kommuners instruktioner för samma tjänster. Av de kompetensbestämmelser, som sålunda i vissa fall finnas, kan man säkerligen utläsa, att den där föreskrivna eller lik- nande utbildning är den bästa meriten för liknande befattning i andra kommu- ner. Observeras bör, att likartade arbetsuppgifter i olika kommuner kunna åvila olika befattningshavare.

Här nedan kommer att angivas en del exempel på dels sådana kommunala befattningar, för vilka kompetensbestämmelser Hnnas i författningar gällande för hela riket eller där en gemensam praxis beträffande kompetensen utbildat sig, dels sådana, för vilka kompetensbestämmelser finnas i kommunala instruktioner. De allmänbildade kommunala skolorna behandlas var för sig å sid. 250—257.

Befattning: Kompetens: Bibliotek: Bibliotekarie Se »Standard för Svenska folkbiblio-

tek» sid. 3 och 7 (utdrag här nedan)

Polis och åklagarväsendet:

Polismästare Se anm. 1 Stadsfiskal SFS 727/1941, 5 12 och anm. 2 Polisintendent Se anm. 3

Ordningspolistjänst och kriminalpolis- tjänst : Se Normalinstruktion för polispersonal,

fastställd av chefen för socialdepar- tementet den 12 dec. 1925, med ändr. den 23 april 1941: % 30, se även SFS 521/1938, 5 33 5 29, se även SFS 521/1938, 5 33 g 28, se även SFS 521/1938, 5 32 g 27, se även SFS 521/1938, & 32 5 26, se även SFS 521/1938, 5 32, Polisreglementet & 5, p. 3 5 24, se även SFS 521/1938, 5 31, Polisreglementet % 5, p. 1 o. 2

Kriminalkommissarie Ordinarie kommissarie

Kriminalöverkonstapel Ordinarie överkonstapel

Ordinarie konstapel vid kriminal- polisavd. Ordinarie poliskonstapel

Extra poliskonstapel & 22 Extra fjärdingsman % 22 Ordinarie fjärdingsman g 24, Polisreglementet % 5, p. 1 o. 2 Polissyster åå 23, 25

Rådhusrätt och Magistrat: Borgmästare SFS 3/1944, åå l, 2 Rådman SFS 3/1944, åå l, 2 Assessor SFS 3/1944, %% 1, 2 Stadsnotarie SFS 3/1944, gg 1, 2

511

51

531

Rättshjälpsanstalt:

Föreståndare SFS 639/1919, 5 11 Social- och hälsovårdsväsendet: Social(vårds) sysslomän Se anm. 4 Social(vårds)ombudsman » » 4 Social(vårds)assistent » » 4 Barnavårdsinspektris » » 4 Barnavårdsman » » 4 Hemvårdarinna SFS 947 / 1943, g 15 Hälsovårdsinspektör Se anm. 5 Stadskameralt arbete: Kommunalborgmästare Lag 17/6 1932, 5 1 Stadsarkitekt (ofta gemensam för en

eller flera städer med omkringlig- gande samhällen) Sc anm. 6 Stadsdirektör » » 7 Stadsingenjör » » 8 Stadsombudsman » » 9 Stadssekreterare » » 9

SFS 639/1919, bil.

Anstaltens verksamhet utövas under styrelsens överinseende genom en föreståndare med biträde av erforderlig personal.

Föreståndaren skall hava avlagt de för utövande av domarämbete föreskrivna kunskaps— prov samt förvärvat nödig praktisk erfarenhet genom verksamhet vid underdomstol eller å advokatkontor. Styrelsen antager och entledigar föreståndaren och biträden. så ock de ortsombud, som för anstaltens verksamhet finnas erforderliga.

Föreståndaren varde alltid kallad till styrelsens sammanträden och äge därvid deltaga i överläggningen och till protokollet få sin mening antecknad, dock ej i frågor som röra hans anställning hos anstalten.

Lag 17/6 1932.

Kommunalborgmäslare skall hava avlagt föl utövande av domarämbete föreskrivna kun- skapsprov, dock må till kommunalborgmästare utses jämväl den som av Konungen på grund av annan utbildning eller ådagalagd duglighet i kommunala värv eller eljesti allmän befattning funnits skickad att innehava den tjänst, varom är fråga.

SFS 521/1938.

För att vinna inträde i konstapelsklassen fordras,

att sökanden antingen vunnit anställning vid polisväsendet eller ock uppfyller de fordringar, som äro stadgade med avseende å behörighet till befattning som extra konstapel i stad, som är skyldig att tillhandahålla reservpolispersonal;

att sökande genom intyg från vederbörande polischef eller, där sökanden icke vunnit anställning vid polisväsendet, genom intyg av polischefen i den ort, där han är bosatt, styrker, att han är i stånd att på ett tillfredsställande sätt behandla svenska språket i skrift, samt

att sökandes levnadsålder, så framt ej annat följer av vad i 37 % stadgas, icke vid an- sökningstidens utgång överstiger 30 år.

T

gsz

Bland sökande skall företräde givas åt den, som vunnit anställning vid polisväsendet i polisdistrikt, där genomgång av konstapelklassen fordras för att erhålla ordinarie polis- mansbefattning.

I övrigt skall vid prövning av inträdesansökningarna hänsyn i främsta rummet tagas till den tid sökande tjänstgjort såsom polisman, till sökandes genom ansökningshand- lingarna styrkta lämplighet för polistjänst, till sökandes innehav av tillstånd att framföra automobil samt till sökandes simkunnighet. För att vinna inträde i överkonstapelsklassen fordras,

att sökande innehar ordinarie polismansbefattning; att sökande genomgått konstapelklassen eller lägre klassen i polisskolan i Stockholm eller polisskolan i Göteborg eller enligt Kungl. Maj:ts beslut anordnad kurs i polistjänst för underbefäl; samt

att sökandes levnadsålder, så framt ej annat följer av vad i 37 & stadgas, icke vid ansök— ningstidens utgång överstiger 35 år.

Vid prövning av inträdesansökningama skall hänsyn i främsta rummet tagas till sö- kandes genom ansökningshandlingarna styrkta lämplighet för kriminalpolisverksamhet eller befälsställning till den tid sökande tjänstgjort såsom polisman samt till de avgångs- betyg sökande erhållit efter genomgång av ovan i denna paragraf nämnd utbildning. För att vinna inträde i kommissarieklassen fordras,

att sökande innehar ordinarie polismansbefattning; samt att sökande genomgått överkonstapelklassen eller högre klassen ipolisskolan i Stock- holm.

Vid prövning av inträdesansökningarna skall hänsyn i främsta rummet tagas till sö- kandes genom ansökningshandlingarna styrkta lämplighet för kommissarietjänst, till den tid sökande tjänstgjort såsom kriminalpolisman eller såsom befäl vid ordningspolis samt till de avgångsbetyg sökande erhållit efter genomgång av ovan i denna paragraf nämnd utbildning.

SFS 727/1941. , 5 12 För behörighet till stadsfiskalstjänst fordras, därest icke beträffande stadsfiskal i viss stad

strängare behörighetskrav gälla, att hava avlagt antingen distriktsåklagarexamen eller för utövande av domarämbetet föreskrivna kunskapsprov samt att hava med godkända betyg genomgått polischefskurs.

SFS 947/1943. 5 15 Hemvårdarinna skall hava genomgått praktisk och teoretisk utbildning för hemhjälp-

verksamhet i den omfattning socialstyrelsen bestämmer.

srs 3/1944. ål

Till innehavare av befattning såsom lagfaren rådman, assessor vid rådhusrätt eller stads- notarie må, där ej Kungl. Maj :t för särskilt fall annat medgiver, utses allenast den som är lagfaren ordinarie ledamot i rådhusrätt, i vilken enligt gällande bestämmelser jämte borgmästaren sitta minst två lagfarna ledamöter, eller som innehaft förordnande såsom ledamot eller fiskal i hovrätt och av hovrätten funnits skickad att erhålla fortsatt domar- förordnande. Såsom vikarie å befattning såsom borgmästare, lagfaren rådman, assessor eller stads- uotarie i rådhusrätt, i vilken enligt gällande bestämmelser jämte borgmästaren sitta minst två lagfarna ledamöter, må, där fråga är om förordnande under längre tid än sammanlagt en månad årligen samt hovrätten ej för särskilt fall annat medgiver, förordnas allenast den som innehar behörighet som i l 5 sägs.

Normalinstruktion för Polispersonal (m. ändr. 12 /12 1925, 23 /4 1941). & 22 (För stad, som är skyldig att tillhandahålla reservpolispersonal, samt för landstings- område.) För att kunna förordnas till extra poliskonstapel i polisdistriktet erfordras: att hava fyllt 21 men ej 28 år; att, där ej länsstyrelsen för visst fall medgiver undantag, vara minst 175 centimeter lång utan skodon; att hava god hälsa och lämplig kroppsbyggnad; att vara fri från lyten och kroppsfel, såsom dålig syn eller hörsel, åderbrock, plattfot och stark fotsvett; att hava gott omdöme och lugnt sinnelag; att vara känd för ordentligt levnadssätt och pålitlighet; att vara ogift, dock att, där särskilda förhållanden föreligga, även gift man må kunna antagas; att om sökanden är eller varit fast anställd vid krigsmakten, hava genomgått i veder- börligt reglemente stadgade skolor och kurser för befordran till furir (vad marinen be— trälfar för befordran till korpral, därest underbefälsutbildningen avslutas före den 1 juli 1940); att, därest sökanden icke har eller haft anställning vid krigsmakten, hava genomgått rninst fyra klasser i allmänt läroverk eller minst två klasser i kommunal mellanskola eller i högre folkskola eller folkskolans högre avdelning i Stockholm eller ock hava efter obligatorisk folkskoleundervisning under minst sex månader bevistat folkhögskola eller däremot svarande bildningsanstalt eller slutligen hava på annat sätt förvärvat jämförlig. för polistjänsten erfordeng allmänbildning. . (För polisdistrikt, som icke är skyldigt att tillhandahålla reservpolispersonal, men där den ordinarie polispersonalen skall hava genomgått polisskola.)1 För att kunna förordnas till extra poliskonstapel (extra av tjänsten fullt sysselsatt f jär- dingsman) i polisdistrikt erfordras: ! att hava fyllt 21 men ej 30 år; * att vara minst 170 centimeter lång utan skodon; att hava god hälsa och lämplig kroppsbyggnad; att vara fri från lyten och kroppsfel, såsom dålig syn eller hörsel, åderbrock, plattfot, , och stark fotsvett; att hava gott omdöme och lugnt sinnelag; att vara känd för ett ordentligt levnadssätt och pålitlighet; att, om sökanden är eller varit fast anställd vid krigsmakten, hava genomgått korpral- skola (vad marinen beträffar avkortad korpralskola, därest utbildningen avslutas före den 1 juli 1940); att om sökanden icke har eller haft fast anställning vid krigsmakten, hava efter obli- gatorisk folkskoleundervisning under minst sex månader bevistat folkhögskola eller där- emot svarande bildningsanstalt eller och hava på annat sätt förvärvat jämförlig, för polis- tjänsten erforderlig allmänbildning. (För polisdistrikt, där ingen av polispersonalen behöver hava genomgått polisskola.) För att kunna förordnas till extra poliskonstapel (extra fjärdingsman) erfordras: att hava fyllt 21 år;2 att hava god hälsa och lämplig kroppsbyggnad; 1 I avseende å extra fjärdingsman, som icke skall hava full sysselsättning av tjänsten, tilläm- pas följande alternativ. Har polisskola föreskrivits blott för ordinarie personal, som sysselsättes med s. k. egentlig polisverksamhet, tillämpas förevarande alternativ givetvis allenast på extra personal som skall sysselsättas med verksamhet av nämnda slag. 2 För innehavare av extra fjärdingsmansbefattning torde 23 år böra föreskrivas.

att vara fri från lyten och kroppsfel, såsom dålig syn eller hörsel, åderbrock, plattfot, och stark fotsvett; att hava gott omdöme och lugnt sinnelag; att vara känd för ordentligt levnadssätt och pålitlighet; att hava genomgått fullständig folkskola; att hava god handstil samt för utövande av ifrågakommande polisverksamhet, erfor- derlig kunskap i räkning. För att kunna förordnas till extra polissyster (kvinnligt extra polishiträde) erfordras: att hava genomgått högre läroverk med normalskolekompetens samt en av svenska fattigvårdsförbundet anordnad kurs för praktisk och teoretisk utbildning för förestån- darinnor vid fattigvårdsanstalter och barnhem eller annan därmed jämställd eller högre kurs eller och att vara utexaminerad sjuksköterska med tvåårig utbildning och hava i kurs av nyss angivet slag erhållit undervisning i den del av läroämnena, som ej ingår i sj uksköterskekursen; att i tillämpliga delar uppfylla de för extra poliskonstapel gällande kompetensvillkor, som ej angå längd, ålder och kunskaper. % 24 (För stad, som är skyldig att tillhandahålla reservpolispersonal, samt för landstings- område.) Sökande till ordinarie paliskonstapelsbefatming, hör utöver vad i polisreglementet för riket är föreskrivet: lzo. uppfylla de fordringar, som i avseende å kroppskonstitution (och utbildning)1 äro stadgade för att kunna förordnas till extra poliskonstapel i polisdistriktet (för lands- tingsområdet); samt 2:a. hava under minst sex månader tjänstgjort vid stadens polisväsende (vid polis- väsendet i stad, som är skyldig att tillhandahålla reservpolispersonal vid polisväsendet). Sökande må ej i tjänstetid inräkna tid, under vilken han genomgått polisskolan. (För ordinarie poliskonstapels [fjärdingsmans] befattning, i polisdistrikt, som icke är skyldigt att tillhandahålla reservpolispersonal, därest för befattningen polisskoleutbild- ning är föreskriven.) Sökande till ordinarie poliskonstapels (fjärdingsmans) befattning (för vilken polis- skolentbildning är föreskriven),2 bör, utöver vad i polisreglementet för riket finnes före- un [(J O.?

_ skrivet:

i 120. uppfylla de fordringar, som i avseende å kroppskonstitution och utbildning äro i stadgade för att kunna förordnas till extra poliskonstapel (extra fjärdingsman) i polis- ' distriktet; samt

j ?.:o. hava minst tre månader tjänstgjort vid polisväsendet.

Sökande må ej i tjänstetid inräkna tid, under vilken han genomgått polisskolan. (För polishefattning, för vilken polisskoleuthildning icke är föreskriven.) Sökande till ordinarie poliskonstapels (fjärdingsmans) befattning (för vilken polis- skoleuthildning ej är föreskriven),2 bör, utöver vad i polisreglementet för riket finnes föreskrivet, uppfylla de fordringar, som äro stadgade för att kunna förordnas till extra poliskonstapel (extra fjärdingsman) i polisdistrikt.

% 25 Sökande till befattning såsom ordinarie polissyster (ordinarie kvinnligt polishiträde) bör, utöver vad i polisreglementet för riket finnes föreskrivet: l:a. uppfylla de fordringar, som äro stadgade för att kunna antagas till extra polissyster (kvinnligt extra polishiträde) i polisdistriktet; samt 2:a. hava under minst sex månader tjänstgjort vid polisväsendet i stad, som är skyldig

1 Medtages endast, om föregående tjänstgöring vid distriktets polisväsen ej kräves. 2 Därest icke samtliga polismän i polisdistriktet skola vara polisskoleutbildade.

527

hava

att tillhandahålla reservpolispersonal (i polisdistriktet); dock vare genomgång av polis- skola ej av nöden. Sökande till befattning såsom ordinarie konstapel vid kriminalpolisavdelningen (ordinarie kriminalkonstapel) hör, utöver vad i polisreglementet för riket finnes föreskrivet: lzo. uppfylla de fordringar, som enligt denna instruktion böra uppfyllas av sökande till ordinarie poliskonstapelsbefattning i polisdistriktet (dock att tjänstgöring vid stadens polisväsen ej är av nöden)1; 2:o. hava under minst ett år tjänstgjort såsom ordinarie polisman; samt 3:o. hava tjänstgjort vid stadens polisväsen under minst sex månader.2

Sökande må ej i tjänstgöring såsom ordinarie polisman inräkna tid, under vilken han genomgått polisskolan. (För polisdistrikt, där minst en i polisskola utbildad polisman skall finnas, samt för lands- tingsområde. Föreskriften dock ej avsedd för överkonstapelsbefattning, om lägre befäls- grad finnes vid polisdistriktets ordningspolis.)

Sökande till befattning såsom ordinarie överkonstapel (biträdande överkonstapel, in- spektionskonstapel, förste konstapel, polisuppsyningsman),8 förste polisuppsyningsman, poliskommissariei (vid ordningspolisavdelningen) bör, (utöver vad i Kungl. cirkuläret den 14 december 1917 föreskrivits)”: lzo. uppfylla de fordringar, som enligt denna instruktion böra uppfyllas av sökande till ordinarie poliskonstapelsbefattning i polisdistriktet (för landstingsområde)5; 2:o. hava under minst två år tjänstgjort såsom ordinarie poliskonstapel; samt 3:o. hava genomgått högre klassen i polisskolan”.

Sökande må ej i tjänstgöring såsom ordinarie poliskonstapel inräkna tid, under vilken han genomgått polisskolan.

(För polisdistrikt, där minst en i polisskola utbildad polisman skall finnas och där lägre befälsgrad än överkonstapelsgrad finnes vid distriktets ordningspolis.)7

Sökande till ordinarie överkonstapelsbefattning (vid ordningspolisavdelningen) bör: 1:o. hava under minst ett år tjänstgjort såsom ordinarie inspektionskonstapel (biträ- dande överkonstapel, förste konstapel) eller såsom ordinarie kriminalkonstapel, dock att sökande bör hava tjänstgjort såsom ordinarie befattningshavare vid ordningspolisavdel- ning under sammanlagt minst tre år; 2:a. hava under minst ett år tjänstgjort vid kriminalpolisavdelnings; samt 3:e. hava genomgått högre klassen i polisskolan.'i

Sökande må ej i tjänstgöring såsom ordinarie befattningshavare inräkna tid. under vilken han genomgått polisskolan.

(För polisdistrikt, där icke någon i polisskola utbildad polisman skall finnas.) Sökande till befattning såsom ordinarie överkonstapel (förste konstapel) bör: lzo. uppfylla de fordringar som enligt denna instruktion böra uppfyllas av sökande till ordinarie poliskonstapelsbefattning (fjärdingsmansbefattning) i polisdistriktetg; samt

1 Det inom parentes upptagna alternativet avser städer under 30 000 invånare. ” Torde behöva föreskrivas allenast i städer med minst 30 000 invånare och givetvis blott. om sådan tjänstgöring ej redan föreskrivits för ordinarie poliskonstapelsbefattning. 3 Avser polisuppsyningsman i köping. ** Avser polisdistrikt, som ej är skyldigt att tillhandahålla reservpolispersonal. 5 Om för förordnande att vara ordinarie poliskonstapel kräves tjänstgöring i polisdistriktet, bör i fråga om mindre städer detta krav kunna frånfallas. 5 Torde åtminstone tills vidare ej böra krävas i städer med mindre än 30 000 invånare. Uppen- barligen kan dylikt krav ej ställas å personal, som för innehavd befattning icke är pliktig att

genomgått polisskola.

7 Angående åklagare i köping hänvisas till föregående alternativ. & Torde böra fordras allenast i städer med minst 30 000 invånare. ” Om enligt instruktionen sökande till ordinarie poliskonstapelsbefattning bör hava tjänstgjort i polisdistriktet, torde detta krav kunna här frånfallas.

2:o. hava under minst två år tjänstgjort såsom ordinarie polisman.

& 28 Sökande till befattning såsom ordinarie överkonstapel vid kriminalpolisavdelning (kri- minalöverkonstapel) bör: lzo. uppfylla de fordringar, som äro stadgade för att kunna förordnas till ordinarie kri- minalkonstapel i polisdistriktet; samt 2zo. hava under minst ett år tjänstgjort såsom ordinarie kriminalkonstapel. & 29 (För stad, som är skyldig att tillhandahålla reservpolispersonal, samt för landstings- område.)

Sökande till befattning såsom ordinarie kommissarie (vid ordningspolisavdelningen) bör: 1:o. uppfylla de fordringar, som enligt denna instruktion böra uppfyllas av sökande till befattning såsom ordinarie överkonstapel (vid ordningspolisavdelningen) i polisdistriktet (för landstingsområde); samt 2:o. hava tjänstgjort under sammanlagt minst två år såsom ordinarie polisbefäl.1

% 30 Sökande till befattning såsom ordinarie kommissarie vid kriminalpolisen (kriminalkom- missarie) bör: 1:o. uppfylla de fordringar, som enligt denna instruktion böra uppfyllas av sökande till befattning såsom ordinarie överkonstapel vid kriminalpolisavdelningen (kriminalöver- konstapel); 2:o. hava under minst två år tjänstgjort såsom ordinarie polisbefäl; samt 3:e. hava under minst två år tjänstgjort vid kriminalpolisavdelning.2

»Standard för Svenska Folkbiblioteket». Se sid. 3 och 4.

Från Kungl. Skolöverstyrelsens femmånaderskurser (den s. k. biblioteksskolan), som med vissa av kristider betingade avbrott givits vartannat år sedan 1926, ha 265 biblio- tekarier med specialutbildning för yrket utexaminerats (av vilka dock några av olika skäl icke längre äro kvar i yrket). Kompetenskraven för tillträde till dessa kurser ha ti- digare ej varit formellt fixerade från statens sida. Under årens lopp har man emellertid i praktiken alltmera närmat sig en normering i detta hänseende och numera föreligga faktiskt enhetliga kompetenskrav. I Kungl. Skolöverstyrelsens kungörelse om den biblio- tekskurs, som hölls våren 1943, heter det beträffande fordringarna: »För tillträde till kursen kräves att sökanden fullgjort elevtjänstgöring vid större bibliotek och avlagt aka- demisk examen eller styrkt sig hava motsvarande förutsättningar för deltagande i kursen.» Övervägande delen av folkbibliotekariekåren utgöres nu av personal med normal kom- petens enligt sålunda fastställda fordringar. Bibliotekarieutbildning. Se sid. 7: S. k. normalkompetens omfattar studentexamen, akad. examen, eller tjänstgöring och biblio- teksskola.

Anm. 1. Enhetliga bestämmelser beträffande kompetensen finnas icke. Vissa städer sakna helt och hållet dylika bestämmelser, andra föreskriva samma behörighetsvillkor som för råd- manstjänst och åter andra uppställa samma fordringar som för landsfogdetjänst. (Se resp. rådman och landsfogde.) Anm. 2. I vissa städer har som särskilt behörighetsvillkor uppställts landsfogdekompetens. Anm. 3. Ett par städer ha som kompetenskrav uppställt att polisintendent skall hava fullgjort vad författningarna föreskriva om dem som uti domarämbete må nyttjas. I andra städer saknas kompetensbestämmelser helt.

1 För städer med minst 30 000 invånare torde böra krävas tjänstgöring såsom ordinarie över- konstapel vid ordningspolisavdelning. 2 För städer med minst 30 000 invånare torde böra krävas tjänstgöring såsom ordinarie över- konstapel vid kriminalpolisavdelning.

Anm

518

Anm.

Anm.

Anm.

Anm.

4. Ett flertal kommunala instruktioner föreskriver att dessa tjänstemän skola hava genomgått socialpolitiska linjen vid instituten för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning eller förvärvat annan därmed jämförlig utbildning. Som kompetensfordran förekommer även Svenska fattigvårds- och barnavårdsförhundets högre kurs eller jäm- förlig utbildning.

5. Särskilda föreskrifter beträffande kompetensen finnas i allmänhet icke. Emellertid anordnar Statens institut för folkhälsan kurser omfattande några veckor för utbildning av hälsovårdstillsyningsmän. Vissa fordringar uppställas för antagande till dessa kurser. Person som icke fyller dessa fordringar men som redan innehar befattning som hälso— vårdstillsyningsman kan dock antagas.

6. I ett flertal kommunala instruktioner kräves fullständig examen från de tekniska högskolornas fackavdelning för arkitektur samt i vissa fall dessutom praktisk erfarenhet från byggnadsfacket och inom området för byggnadsnämnds administrativa verksamhet. 7. I ett flertal kommunala instruktioner uppställes krav på jur. kand.-examen eller ock teknisk och merkantil erfarenhet.

8. Ett Hertal kommunala instruktioner kräva fullständig examen från tekniska högsko- lornas fackavdelning för väg- och vattenbyggnadskonst samt behörighet att erhålla för- ordnande såsom mätningsman i stad.

9. Ett flertal kommunala instruktioner uppställa fordran å jur. kand.-examen.

Småskolor och folkskolor.

Befattning : Kompetens :

Folkskolestadgan (SFS 604/1921 m. ändr.): Överlärare % 18, mom. 1 o. 3 Tillsyningslärare % 18, mom. 1 o. 3 Folkskollärare % 18, mom 1 o. 3 Småskollärare % 18, mom. 2 0. 3 Lärare vid mindre folkskola % 18, mom. 2 o. 3 Biträdande lärare g 18, mom. 2 0. 3 Övningslärare % 18, mom. 2 o. 3 Folkskolestadgan.

(srs 604/1921 m. ändr.)

1. För att anställas som folkskollärare erfordras:

a) att vara medlem av svenska kyrkan och känd för hedrande vandel samt äga den stadga i karaktären och den foglighet i lynnet, som ungdomens ledning kräver;

b) att vara fri från sjukdom och lyte, som medföra olämplighet för anställning såsom lärare; samt

e) att hava i föreskriven ordning avlagt folkskollärarexamen, dock att, därest lärare med sådan examen ej står till förfogande, till extra lärare må förordnas den, som icke avlagt dylik examen.

För anställning såsom ordinarie folkskollärare erfordras dessutom d els att, då tjänsten skall tillträdas, minst två år förflutit från dagen för lärarens examen och d e l 5 att läraren efter nämnda examen intill ansökningstidens utgång tjänstgjort minst 256 dagar med full tjänstgöring inom det statliga eller det statsunderstödda kommunala undervisnings- väsendet.

Ordinarie folkskollärartjänst kan innehavas endast av den, som uppnått tjuguett års ålder.

2. För att anställas såsom småskollärare, lärare vid mindre folkskola eller biträdande lärare erfordras:

a) att vara medlem av svenska kyrkan och känd för hedrande vandel samt äga den stadga i karaktären och den foglighet i lynnet, som ungdomens ledning kräver;

b) att vara fri från sjukdom och lyte, som medföra olämplighet för anställning såsom lärare; samt

e) att hava i föreskriven ordning avlagt folkskollärarexamen eller småskollärarexamen, dock att, därest lärare med sådan examen ej står till förfogande, till extra lärare må för- ordnas den, som icke avlagt dylik examen.

För anställning såsom ordinarie sådan lärare erfordras dessutom dels att, då tjänsten skall tillträdas, minst två år förliutit från dagen för lärarens examen och d e l 5 att läraren efter nämnda examen intill ansökningstidens utgång tjänstgjort minst 256 dagar med full tjänstgöring inom det statliga eller statsunderstödda kommunala undervisningsväsendet.

Ordinarie tjänst av ifrågavarande slag kan innehavas endast av den, som uppnått tjuguett års ålder.

3. Där särskilda skäl sådant föranleda, äger skolöverstyrelsen på gjord framställning be- vilja person, som icke undergått den i mom. 1 punkt 0) eller i mom. 2 punkt c) angivna examen, behörighet att, utan hinder av denna omständighet, anställas som ordinarie eller extra ordinarie folkskollärare respektive småskollärare inom visst skoldistrikt. Lika ledes äger skolöverstyrelsen, där särskilda skäl sådant föranleda, medgiva den, som icke uppnått tjuguett års ålder, behörighet att, utan hinder därav, anställas som ordinarie i folkskollärare eller småskollärare inom riket.

Där utomordentliga skäl sådant föranleda, må skolöverstyrelsen på därom gjord fram- ställning jämväl bevilja person, som icke undergått den i mom. 1 punkt 0) eller mom. 2 punkt c) angivna examen, behörighet att, utan hinder därav, anställas som ordinarie eller extra ordinarie folkskollärare respektive småskollärare inom riket.

Av skolöverstyrelsen beviljad behörighet att anställas såsom ordinarie eller extra ordinarie småskollärare medför, där ej annorlunda av överstyrelsen bestämmes, jämväl behörighet att anställas såsom ordinarie eller extra ordinarie lärare vid mindre folkskola och såsom ordinarie eller extra ordinarie biträdande lärare.

! Fortsättningsskolor.

Befattning: Kompetens : Fortsättningsskolestadgan (SFS 1001/ 1918 m. ändr.): Föreståndare 5 39, mom. 1 och 2, 5 40, mom. 3 Lärare & 39, mom. 1 och 2, 5 40, mom. 3- & 40, mom. 1—3 Lärare i arbetskunskap

Fortsättningsskolestadgan.

(SFS 1001/1918 rn. ändr.) & 39 1. Vid varje fortsättningsskola skola finnas lärare till det antal samt med de insikter och den utbildning som erfordras, för att lärjungarna må kunna erhålla den undervisning, vilken enligt denna stadga och skolans reglemente bör lämnas dem.

2. Där förhållandena inom något skoldistrikt påkalla anställande vid fortsättningsskola

540

av föreståndare eller klassföreståndare, skola närmare bestämmelser därom meddelas i skolans reglemente.

1. För anställning såsom lärare vid fortsättningsskola fordras. vad angår ämnet arbets- kunskap, däri inbegripet husligt arbete (kvinnlig slöjd och hushållsgöromål), antingen att hava utexaminerats från en av Kungl. Maj :t för ändamålet godkänd kurs eller 0 ck att hava av skolöverstyrelsen erhållit behörighet för sådan anställning samt, vad beträffar övriga ämnen, att vederbörande statens folkskolinspektör vitsordat duglighet därför. 2. Utan hinder av vad i mom. 1 av denna % stadgas må vid tillfälligt förfall kunna anställas annan lärare än som i nämnda moment sägs, dock icke för längre tid än en årskurs.

3. Ej må någon anställas såsom lärare vid fortsättningsskola, som ej är känd för hedrande vandel samt för den stadga i karaktären och foglighet i lynnet, som ungdomens ledning kräver, ej heller någon, som är behäftad med sjukdom eller lyte, som gör honom olämplig till lärare.

Högre folkskolor.

Befattning : Kompetens : Stadgan den 7 juni 1934 för högre folkskola (SFS 248/1934, m. ändr.):

Rektor % 41 A Ämneslärare & 41 A Lärare i yrkesämnen & 41 C Lärare i:

teckning & 41 B gymnastik % 41 B

musik % 41 B

slöjd g 41 B hushållsgöromål % 41 B E. 0. lärare % 52, mom. 1 och 3 Extra lärare & 52, mom. 2, p. 1 och 3 Biträd. lärare & 52, mom. 2, p. 2 och 3 Timlärare % 52, mom. 2, p. 2 och 3

Stadgan den 7. juni 1934 för högre folkskola. (SFS 248/1934 m. ändr.). & 41 A. För att kunna antagas till ordinarie ämneslärare vid högre folkskola erfordras:

1. att vid ansökningstidens utgång hava uppnått tjugutre års ålder;

2. att vara fri från sjukdom och lyte, som göra den sökande olämplig för lärarkallet; 3. att vara känd för hedrande vandel samt, därest tjänstens innehavare har undervis- ningsskyldighet i ämnet kristendomskunskap, vara medlem av svenska kyrkan;

4. att äga det allvar och den stadga i karaktären samt den foglighet i lynnet, som ung— domens ledning kräver:,

5. att i de ämnen, som höra till den sökta tjänsten, äga grundlig insikt, ådagalagd genom betyg över avlagda examina eller på annat sätt vitsordad;

6. att äga behörighet till ordinarie ämneslärartjänst vid högre folkskola, vunnen på något av följande sätt:

a) genom att med avseende på avlagda examina vid universitet eller högskola och genom-

gången provårskurs eller ock vid vederbörligt högre lärarinneseminarium avlagd examen uppfylla villkoren för behörighet till ordinarie ämneslärar- eller ämneslärarinnebefattning vid allmänt läroverk eller folkskoleseminarium ävensom hava under minst två läsår med nit och skicklighet vid någon under skolöverstyrelsens inseende ställd, av staten upprättad eller statsunderstödd läroanstalt eller ock av läroanstalt, som genom särskilt beslut av Kungl. Maj :t blivit ställd under överstyrelsens inseende, bestritt tjänstgöring, vilken till omfattningen kan anses minst motsvara den, som enligt 5 59 mom. 2 i denna stadga åligger lärare med full tjänstgöring, ägande överstyrelsen att, då omständigheterna därtill för— anleda, på gjord framställning förklara sökande behörig till ordinarie ämneslärarhefatt- ning utan hinder därav, att han ej fullgjort hela den i förevarande punkt stadgade tjänst- göringen;

b) genom att med goda vitsord hava genomgått folkskoleseminarium och därjämte hava vid universitet eller högskola förvärvat goda vitsord om genomgången prövning i ämnen, tillhörande högre folkskolans ämneskrets, ävensom hava under minst två läsår med nit och skicklighet bestritt sådan tjänstgöring som i punkt a) avses, samt därefter hava blivit av Kungl. Maj:t, efter skolöverstyrelsens hörande, förklarad behörig att antagas till ordinarie lärare vid högre folkskola;

c) genom att vid universitet, teknisk högskola, handelshögskola, lantbrukshögskola eller skogshögskola hava förvärvat goda vitsord om genomgången prövningi ämnen, tillhörande högre folkskolans ämneskrets, ävensom styrkt sig besitta erfordeng pedagogisk utbild- ning och erfarenhet samt hava på sätt under b) sägs av Kungl. Maj:t förklarats behörig att antagas till ordinarie lärare vid högre folkskola. B. Utöver vad här ovan i A 1—5 stadgas angående behörighet till ämneslärartjänst er- fordras för att kunna antagas till ordinarie lärare i hushållsgöromål vid högre folkskola att hava genomgått av Kungl. Maj:t för ändamålet godkänd utbildningskurs i ämnet samt för att kunna antagas till ordinarie lärare i annat övningsämne vid sådan skola att hava förvärvat samma utbildning, som är eller må bliva stadgad för behörighet till mot- svarande befattning vid allmänt läroverk. C. Utöver vad härovan i A 1—5 stadgas angående behörighet till ämneslärartjänst er- fordras för att kunna antagas till ordinarie lärare i yrkesämnen vid högre folkskola att a n tin g e n hava förvärvat behörighet i den ordning som ovan under A 6 b) eller c) an— gives, eller ock hava genomgått av Kungl. Maj:t för ändamålet godkänd utbildnings- kurs i vederbörande ämne samt styrkt sig besitta erforderlig pedagogisk utbildning och erfarenhet.

1. Till extra ordinarie lärare må antagas den, som uppnått 20 års ålder och i övrigt är be- hörig att innehava ordinarie tjänst av närmast motsvarande slag, ävensom den, som av skolöverstyrelsen för särskilt fall förklarats behörig.

2. Till extra lärare må antagas den, som enligt bestämmelserna i mom. 1 må antagas till extra ordinarie lärare., dock att provårstjänstgöring eller viss tids tjänstgöring efter avlagd examen icke må fordras., ävensom den, som av skolöverstyrelsen för särskilt fall förklarats behörig. Biträdande lärares och timlärares kompetens prövas och godkännes av skolans styrelse, sedan rektor avgivit yttrande. Styrelsen bör tillse, att så vitt möjligt till sådan lärare endast förordnas den, som är fullt förtrogen med de ämnen, i vilka han skall undervisa, och som äger erforderliga insikter rörande uppfostran och undervisning samt nödig un- dervisningsskieklighet.

3. Ej må någon kunna anställas som icke—ordinarie lärare, vilken ej är känd för hedrande vandel samt den stadga i karaktären och foglighet i lynnet, som ungdomens ledning kräver, ej heller någon, som är behäftad med sådan sjukdom eller sådant lyte, som gör honom olämplig till lärare.

Kompetens: Stadgan för kommunala mellanskolor 2 juni 1933. (SFS 345/1933 m. ändr.):

Befattning :

Rektor & 53 A Ämneslärare % 53 A Lärare i:

teckning % 53 B musik % 53 B gymnastik % 53 B manlig slöjd % 53 B kvinnlig slöjd % 53 B hushållsgöromål 5 53 B E. 0. lärare % 64, mom. 1 Extra lärare & 64, mom. 2, p 1 Biträdande lärare & 64, mom. 2, p 2 Timlärare & 64, mom. 2, p 2

Stadgan för kommunala mellanskolor 2 juni 1933. (SFS 345/1933 m. ändr.) & 53 A. För att kunna antagas till ordinarie ämneslärare vid kommunal mellanskola erfordras: 1. att vid ansökningstidens utgång hava uppnått tjugutre års ålder; 2. att vara fri från sjukdom och lyte, som gör den sökande olämplig för lärarkallet; 3. att vara känd för hedrande vandel samt, därest tjänstens innehavare har undervis- ningsskyldighet i ämnet kristendomskunskap, vara medlem av svenska kyrkan; 4. att äga det allvar och den stadga i karaktären samt den foglighet i lynnet som ung- ! domens ledning kräver; , 5. att i de ämnen, som höra till den sökta tjänsten, äga grundlig insikt, ådagalagd genom i betyg över avlagda examina eller på annat sätt vitsordad; samt 6. att äga behörighet till ordinarie ämneslärartjänst vid kommunal mellanskola, vunnen på något av följande sätt: a) genom att med avseende på avlagda examina vid universitet eller högskola och genom- gången provårskurs eller ock vid vederbörligt högre lärarinneseminarium avlagd examen uppfylla villkoren för behörighet till ordinarie ämneslärar- eller ämneslärarinnebefatt- ning vid allmänt läroverk eller folkskoleseminarium ävensom hava under minst två läsår med nit och skicklighet vid någon under skolöverstyrelsens inseende ställd, av staten upprättad eller statsunderstödd läroanstalt eller ock vid läroanstalt, som genom särskilt beslut av Kungl. Maj :t blivit ställd under överstyrelsens inseende, bestritt tjänstgöring vilken till omfattningen kan anses minst motsvara den, som enligt 5 72 i denna stadga åligger lärare med full tjänstgöring, ägande överstyrelsen, att då omständigheterna där- till föranleda, på gjord framställning förklara sökande behörig till ordinarie ämneslärar- befattning utan hinder därav, att han ej fullgjort hela deniförevarande punkt stadgade tjänstgöringen; b) genom att med goda vitsord hava genomgått folkskoleseminarium och därjämte hava vid universitet eller högskola förvärvat goda vitsord om genomgången prövning i ämnen, tillhörande kommunala mellanskolans ämneskrets, ävensom hava under minst två läsår

g 64-

med nit och skicklighet bestritt sådan tjänstgöring, som i punkt a) avses, samt därefter hava blivit av Kungl. Maj:t, efter skolöverstyrelsens hörande, förklarad behörig att an- tagas till ordinarie lärare vid kommunal mellanskola. B. Utöver vad här ovan i A l—S stadgas angående behörighet till ämneslärartjänst er- fordras för att kunna antagas till ordinarie lärare i hushållsgöromål vid kommunal mel- lanskola att hava genomgått av Kungl. Maj:t för ändamålet godkänd utbildningskurs i ämnet samt för att kunna antagas till ordinarie lärare i annat övningsämne vid sådan skola att hava förvärvat samma utbildning, som är eller må bliva stadgad för behörighet till motsvarande befattning vid allmänt läroverk.

1. Till extra ordinarie lärare må antagas den, som uppnått tjugu års ålder och i övrigt är behörig att innehava ordinarie tjänst av närmast motsvarande slag, ävensom den, som av skolöverstyrelsen för särskilt fall förklarats behörig.

2. Till extra lärare må antagas endast den, som enligt bestämmelserna i mom. 1 må antagas till extra ordinarie lärare, dock att provårstjänstgöring eller viss tids tjänstgöring efter avlagd examen icke må erfordras. Biträdande lärares och timlärares kompetens prövas och godkännes av skolans styrelse, sedan rektor avgivit yttrande. Styrelsen bör tillse, att så vitt möjligt till sådan lärare endast förordnas den, som är fullt förtrogen med de ämnen, i vilka han skall undervisa, och som äger erforderliga insikter rörande uppfostran och undervisning samt nödig un- dervisningsskicklighet. 3. Ej må någon kunna anställas som icke-ordinarie lärare, vilken ej är känd för hedrande vandel samt den stadga i karaktären och foglighet i lynnet, som ungdomens ledning kräver, ej heller någon, som är behäftad med sådan sjukdom eller sådant lyte, som gör honom olämplig till lärare.

Praktiska mellanskolor.

Samma bestämmelser som vid högre folkskolor. Stadga för praktiska mellan- skolor äro under utarbetande.

!! f : i i

Kommunala flickskolor.

Befattning: Kompetens : Stadgan för kommunala flickskolor

(SFS 426/1928 m. ändr.):

Rektor % 36 A Ämneslärare % 36 A Lärare i: teckning g 36 B musik % 36 B gymnastik & 36 B kvinnlig slöjd % 36 B hushållsgöromål % 36 B E. 0. lärare % 47, mom. 1,0h3 Extra lärare 547, mom. 2, p. 1 och mom. 3 Biträdande lärare 547, mom. 2, p. 2 och mom. 3 Timlärare g 47, mom. 2, p. 2 och mom. 3

536

547

A. För att kunna antagas till ordinarie ämneslärare vid kommunal Hickskola erfordras: 1. att vid ansökningstidens utgång hava uppnått tjugutre års ålder;

2. att vara fri från sjukdom och lyte, som göra den sökande olämplig för lärarkallet;

3. att vara känd för hedrande vandel samt, därest tjänstens innehavare har undervis— ningsskyldighet i ämnet kristendomskunskap, vara medlem av svenska kyrkan;

4. att äga det allvar och den stadga i karaktären samt den foglighet i lynnet som ung- domens ledning kräver;

5. att i de ämnen, som höra till den sökta tjänsten, äga grundlig insikt, ådagalagd genom betyg över avlagda examina eller på annat sätt vitsordad; samt

6. att äga behörighet till ordinarie ämneslärartjänst vid kommunal flickskola, vunnen på något av följande sätt:

a) genom att med avseende på avlagda examina vid universitet eller högskola och genom— gången provårskurs eller ock vid vederbörligt högre lärarinneseminarium avlagd examen uppfylla villkoren för behörighet till ordinarie ämneslärar- eller ämneslärarinnebefattning vid allmänt läroverk eller folkskoleseminarium ävensom hava under minst två läsår med nit och skicklighet vid någon under skolöverstyrelsens inseende ställd, av staten upprättad eller statsunderstödd läroanstalt eller ock vid läroanstalt, som genom särskilt beslut av Kungl. Maj:t blivit ställd under överstyrelsens inseende, bestritt tjänstgöring. vilken till omfattningen kan anses minst motsvara den, som enligt 5 55 i denna stadga åligger lärare med full tjänstgöring; ägande överstyrelsen att, då omständigheterna därtill föranleda, på gjord framställning förklara sökande behörig till ordinarie ämnes- lärarbefattning utan hinder därav, att han ej fullgjort hela den i förevarande punkt stat gade tjänstgöringen;

b) genom att med goda vitsord hava genomgått folkskoleseminarium och därjämte hava vid universitet eller högskola förvärvat goda vitsord om genomgången prövning i ämnen. tillhörande kommunala iiickskolans ämneskrets, ävensom hava under minst två läsår med nit och skicklighet bestritt sådan tjänstgöring, som i punkt a) avses, samt därefter hava blivit av Kungl. Maj:t efter skolöverstyrelsens hörande, förklarad behörig att an— tagas till ordinarie lärare vid kommunal flickskola.

B. Utöver vad här ovan i A 1—5 stadgas angående behörighet till ämneslärartjänst. erfordras för att kunna antagas till ordinarie lärare i hushållsgöromål vid kommunal Bickskola att hava genomgått av Kungl. Maj:t för ändamålet godkänd utbildningskurs i ämnet samt för att kunna antagas till ordinarie lärare i annat övningsämne vid sådan skola att hava förvärvat samma utbildning, som är eller må bliva stadgad för behörighet till motsvarande befattning vid allmänt läroverk. Dock skall vid anställande av ordinarie lärare, vilkens tjänstgöring helt eller delvis förlägges till praktisk linje, behörighet i varje särskilt fall av skolöverstyrelsen efter ansökan beviljas.

1. Till extra ordinarie lärare må antagas den, som uppnått tjugu års ålder och i övrigt är behörig att innehava ordinarie tjänst av närmast motsvarande slag, ävensom den. som av skolöverstyrelsen för särskilt fall förklarats behörig. 2. Till extra lärare må antagas endast den, som enligt bestämmelserna i mom. 1 må antagas till extra ordinarie lärare dock att provårstjänstgöring eller viss tids tjänstgöring efter avlagd examen icke må fordras. Biträdande lärares och timlärares kompetens prövas och godkännes av skolans styrelse, sedan rektor avgivit yttrande. Styrelsen bör tillse, att så vitt möjligt till sådan lärare endast förordnas den, som är fullt förtrogen med de ämnen, i vilka han skall undervisa, och som äger erforderliga insikter rörande uppfostran och undervisning samt nödig undervisnings- skicklighet.

3. Ej må någon kunna anställas som icke-ordinarie lärare, vilken ej är känd för hedrande vandel samt den stadga i karaktären och foglighet i lynnet, som ungdomens ledning kräver, ej heller någon, som är behäftad med sådan sjukdom och sådant lyte, som gör honom olämplig till lärare.

VI. YRKEN OCH BEFATTNINGAR FÖR VILKAS UTÖVANDE FORDRAS STATLIG AUKTORISATION

I EN ELLER ANNAN FORM.

Svetsare.

Yrke : Behörighet :

Svetsare Endast vissa svetsarbeten fordra spe-

ciell behörighet, nämligen svetsar- beten å ångpannor, kokare eller annat kärl under tryck. Föreskrif- terna finnas i av Yrkesinspektionens chefsmyndighet utfärdade Normal- bestämmelser rörande svetsning av sådan ångpanna, kokare eller annat kärl under tryck, som genom explo- sion kan förorsaka olycksfall (Pann- svetsnormer) (se utdrag nedan).

Utdrag ur Pannsvetsnormer Avd. 1.

1. &) Svetsarbeten å ångpanna, kokare eller annat kärl under tryck få utföras endast av sådana företag, vilka äga för ifrågakommande svetsning erfordeng och lämplig utrust- ning och vilka efter avlagt prov (licensprov) blivit av yrkesinspektionen godkända för utförande av ifrågavarande svetsarbeten. Sådant godkännande kan på förekommen anledning återkallas. I)) Den svetsande firman har att svara för att svetsarbetet under kompetent ledning ut- föres av arbetare, som besitter den grad av skicklighet, noggrannhet, erfarenhet och om- döme, som är nödvändigt för utförande av ifrågavarande svetsarbete.

Det i Avd. II under rubrik »Kompetensprov för svetsare», angivna provet skall av varje svetsare avläggas, innan han får utföra här ifrågavarande svetsarbeten. Dylikt prov, för vars kontroll firman själv är ansvarig, skall förnyas minst en gång var sjätte månad. Hos ett företag avlagt och godkänt kompetensprov berättigar icke till utförande av svetsarbeten hos annat företag.

52

53

55

å6

Yrke : Behörighet :

Elektrisk installatör SFS 219/1939, 55 2, 3, 4, 5, 6, SFS

698/1944, 5 4, p. 1

SFS 219/1939.

1 mom. Installationsarbete må med de undantag, varom i 2 och 3 mom. sägs, utföras endast av därtill behörig installatör eller av yrkesman, vilken är anställd hos behörig installatör eller i samma företag som sådan installatör, under förutsättning tillika att yrkesmannen utför arbetet under kontroll av den behörige installatören.

Det tillkommer kommerskollegium att enligt bestämmelserna i denna kungörelse med- dela behörighet såsom installatör. 2 mom. Underhåll av vid lågspänningsanläggning befintliga anordningar och utbyte av dessa mot andra likartade ävensom uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning av enstaka lampor, strömställare, uttagsorgan och andra likartade apparater med till- hörande ledningar må, efter tillstånd av vederbörande strömleverantör, självständigt verkställas av yrkesman, som fyllt 40 år och kan styrka, att han under minst 8 år samt på väl vitsordat sätt utfört installationsarhete under ledning av behörig installatör. 3 mom. Utbyte av lamphållare, strömställare, uttagsorgan och andra likartade appa- rater ävensom proppar och smältstycken till säkringar samt jämföng förbruknings— material må utföras av envar, som äger nödig kännedom om sådant arbete. Behörighet såsom installatör kan vara av följande slag: l. Behörighet av klass A, avseende allt installationsarbete; 2. behörighet av klass B, avseende installationsarbete inom visst begränsat område; 3. behörighet av klass C, avseende installationsarbete i anslutning till redan befintlig distributionsanläggning, samt gällande antingen inom visst område, för vilket stadsplane- lagens bestämmelser angående stad icke äga tillämpning (behörighet såsom bygdemontör) eller beträffande viss anläggning, tillhörande företag, vid vilket installatören är anställd (behörighet såsom verkmontör); vid behov må dock samma person kunna meddelas be- hörighet såsom både bygde- och verkmontör. För behörighet såsom installatör fordras vidare att efter fyllda 17 år under sakkunnig ledning hava förvärvat praktisk fackutbildning på det elektriska installationsområdet under följande antal år: 1. För behörighet av klass A med högskoleutbildning: minst 3 år,

för behörighet av klass A med fackskoleutbildning: minst 5 år, för behörighet av klass A med gymnasieutbildning: minst 7 år.

Verksamheten skall vara sådan, att en allsidig utbildning beträffande såväl högspän- nings- som lågspänningsanläggningar kan anses föreligga. 2. För behörighet av klass B: minst 8 år, varav minst 1 år vid högspänningsanläggning och minst 5 år vid lågspänningsanläggning. Därest behörigheten skall avse område, för vilket stadsplanelagens bestämmelser angående stad icke äga tillämpning, skall verk- samheten åtminstone delvis hava varit förlagd till landsbygdsanläggning. 3. För behörighet av klass C: minst 8 år, varav minst 2 år vid högspänningsanläggning och minst 5 år vid lågspänningsanläggm'ng, under iakttagande tillika av att verksamheten under minst 3 år varit förlagd till landsbygdsanläggning, när fråga är om bygdelnontör, och till anläggning, vid vilken vinnes erfarenhet om elektriska maskiner, när fråga är om verkmontör.

1 mom. Den, som icke uppfyller i 5 % angivna fordringar å verksamhet vid högspännings-

anläggning, må, när skäl därtill äro, kunna meddelas behörighet såsom installatör för endast lågspänningsanläggningar.

Innehar någon högre teoretisk utbildning än vad i 4 & föreskrives för behörighet av klass B eller av klass C, må sådan behörighet kunna meddelas vederbörande, oaktat han icke förvärvat hela den i 5 % därför föreskrivna praktiska utbildningen.

Efter framställning av vederbörande strömleverantör må den, som förvärvat i 4 och 5 55 föreskriven utbildning för behörighet såsom bygdemontör, kunna erhålla motsva- rande behörighet av klass C även inom område, för vilket stadsplanelagens bestämmelser angående stad äga tillämpning. 2 mom. Dårest behov av behörighet såsom installatör med inskränkning till arbetsupp- gift av speciell natur föreligger, må sådan behörighet kunna meddelas person, som styrker sig vara med ifrågavarande arbete förtrogen.

srs 219/1939, srs eos/1944.

& 4— 1 mom. För behörighet såsom installatör fordras följande teoretiska utbildning:

1. För behörighet av klass A: Avgångsbetyg från elektroteknisk avdelning vid tekniska högskolan i Stockholm, Chalmers tekniska högskola eller statlig teknisk fackskola eller från elektroteknisk linje vid tekniskt gymnasium, allt under förutsättning att under- visningen varit inriktad företrädesvis på det starkströmstekniska området eller, däri fråga om högskola så icke varit fallet, att undervisningen likväl av kommerskollegium godtages som teoretisk utbildning för behörighet av klass A.

2. För behörighet av klass B: Godkänt avgångsbetyg från statsunderstödd yrkeskurs för elektriska installatörer om minst 600 timmars undervisningstid eller godkänt betyg över däremot svarande kunskapsprov vid sådan kurs; samt

3. För behörighet av klass C: Förtrogenhet med för elektriska starkströmsanläggningar gällande föreskrifter och deras tillämpning å anläggningar av det slag behörigheten skall avse jämte kännedom om elektroteknikens enklare grundbegrepp, allt styrkt genom god- känt betyg vid examensprov, avlagt i den ordning kommerskollegium bestämmer. 2 mom. Även annan teoretisk utbildning än i 1 mom. sägs må, därest densamma av kom- merskollegium belinnes jämförbar med där angiven utbildning, kunna godtagas för be- ! hörighet såsom installatör.

Desinfektör.

Yrke : Behörighet : Desinfektör SFS 878/1943, 5 1, p. 1 och 2, %% 2, 3.

SFS 878/1943. 5 1 Gift, som är upptaget i den vid denna kungörelse fogade förteckning, må allenast efter- tillstånd av medicinalstyrelsen yrkesmässigt begagnas till förgörande av ohyra.

Skall för ändamål som i första stycket sägs användas cyanväte erfordras tillstånd av medicinalstyrelsen jämväl då användandet icke sker yrkesmässigt.

Tillstånd, i fråga om vilket medicinalstyrelsen enligt 1 5 utgör tillståndsmyndighet, må meddelas endast den, som

a) äger noggrann kännedom d e l s om egenskaperna hos det eller de gifter, som tillståndet skall avse, dels om bestämmelserna i giftstadgan rörande handhavande och förvaring av dessa gifter, dels ock om de föreskrifter, som jämlikt 15 & meddelats rörande till- vägagångssättet vid gifternas begagnande;

b) äger nödig kännedom om byggnadstekniska förhållanden;

c) deltagit i minst tjugufem behandlingar för förgörande av ohyra samt härigenom och genom praktisk verksamhet i övrigt förskali'at sig god kännedom om handhavandet av de gifter, som tillståndet skall avse; samt

d) är fri från lyte eller sjukdom, som gör honom olämplig att verkställa behandlingar till förgörande av ohyra, samt i besittning av normal hörsel- och luktförmåga, normalt färg- s'mne ävensom, efter korrektion av förelintliga refraktionsfel, tillräcng synskärpa.

ä 3 Vid ansökan om tillstånd, som avses i 2 5, skall sökande, jämte läkarintyg och andra

sakkunnigintyg, som utvisa, att han uppfyller de i nämnda paragrafer stadgade förut- sättningarna för tillståndets erhållande, förete:

a) åldersbetyg;

b) uppgift om utbildning och tidigare verksamhet samt arbetsbetyg från innehavda an- ställningar; samt

c) intyg, utfärdat av polismyndigheten i den ort, varest sökanden är mantalsskriven, att denna gjort sig känd för ett nyktert levnadssätt samt att han med hänsyn till sina personliga förhållanden i övrigt icke kan anses olämplig att erhålla sådant tillstånd varom

här är fråga. ' Läkarintyg samt intyg av polismyndighet skola vara utfärdade inom två månader före

ansökningen.

Förare av automobil och omnibus i yrkesmässig trafik.

Yrke : Behörighet :

Förare av automobil i yrkesmässig SFS 910/194—0, % 27, mom. 1, p. 1, mom. trafik 2

Förare av omnibus i yrkesmässig SFS 910/1940, 5 27, mom. 1, p. 2 trafik Se även anm. 1

SFS 910/194-0.

& 27 1 mom. Ej må någon tjänstgöra som förare av automobil i yrkesmässig trafik utan att därtill hava erhållit särskilt tillstånd (trafikkort).

Trafikkort berättigar icke till förande av omnibus i yrkesmässig trafik, där ej å trafik- kortet uttryckligt medgivande härtill lämnats. 2 mom. Trafikkort må ej utfärdas för annan än den, som innehar gällande körkort för automobil och uppnått tjuguett års ålder samt efter prövning av besiktningsman be- finnes lämplig såsom förare i yrkesmässig trafik.

Anm. 1. Länsstyrelse företar särskild prövning för utfärdande av trafikkort till omnibusförare.

Yrke : Behörighet : Lärare vid körskola Motorfordonsförordningen 23/10 1936, g 18, mom. 2

Motorfordonsförordningen 23/10 1936.

18 2. mom. Den, som vill mot ersättning i körskola eller annorledes bedriva utbildning av automobil- eller motorcykelförare (yrkesmässig utbildning), har att därtill söka tillstånd hos länsstyrelsen i det län, där verksamheten skall bedrivas. Körskola skall stå under ledning av sakkunnig lärare, som är ansvarig för undervisningen. Sådan lärare skall god- kännas av länsstyrelsen.

Över ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig utbildning eller om godkännande av lärare skall länsstyrelsen infordra yttrande av besiktningsman; och skall denne genom särskilt prov undersöka kompetensen och lämpligheten hos den, som avses att handhava undervisningen. Den, som bedriver yrkesmässig utbildning, är skyldig underkasta sig den tillsyn å verk- samheten, varom länsstyrelsen förordnar.

Motorfordon må ej användas för övningskörning vid yrkesmässig utbildning utan att vara härför av besiktningsman godkänt.

; Luftfartspersonal.

Yrke: Behörighet : Luftfartsmyndigheternas kungörelse angående minimifordringar för er- hållande aV luftfartscertiflkat (nr

-. . 9/1944): l Trafikflygareiförvärvsmässig lufttrafik B-certifikatl, %% 11, 12, 16, 25—28, 30 '" Trafikflygare i offentlig lufttrafik C-certifikatl, åå 11, 12, 16, 29, 30 Trafikilygare i linjefart C-certiflkat', gg 11, 12, 29, 30 Luftnavigatör av II klass Certifikat1 såsom luftnavigatör av H klass, %% 11, 12, 32, 33 Luftnavigatör av I klass Certifikat1 såsom luftnavigatör av I klass, gg 11, 12, 16, 34 Radiotelegrafist av III klass Certifikat1 såsom radiotelegrafist av III klass, %% 11, 12, 35, 39 Radiotelegraiist av II klass Certifikat1 såsom radiotelegrafist av II klass, 55 11, 12, 36, 39 Radiotelegrafist av I klass Certifikat1 såsom radiotelegrafist av _I

klass, gg 11, 12, 37, 39

1 Se K. Medicinalstyrelsens bestämmelser rörande de krav beträH'ande fysik och psykisk lämplighet, som skola gälla för erhållande av certifikat om behörighet att göra tjänst ombord å civila luftfartyg, samt rörande de läkarundersökningar m. 111. som erfordras för prövning av hur nämda krav äro uppfyllda (nr 70/1939).

gu

Radiotelefonist Certifikat1 såsom radiotelefonist, %% 11, 12, 38, 39 Flygmekaniker Certinat1 såsom flygmekaniker, %% 11, 12, 16, 40

Luftfartsmyndighetens kungörelse angående minimifordringar för erhållande av luftfartseerti- fikat (nr 9/1944).

Åldersgränsen för första förvärvandet av luftfartscertifikat samt tiderna för olika cer-

tifikats giltighetstid äro följande:

Längsta giltig— Längsta giltig- hetstiden för betstiden för manliga certi- kvinnliga certi- fikatsinnehavare Hkatsinnehavare

Minimalålder Minimalålder

512

516

År År Månader Månader

1 2 3 4 s

Traiikilygare i förvärvsmässig luft- trafik (B) ..................... 19 45 6 4 Trafikflygare i oä'entlig lufttraiik (Czl) 21 45 6 4- Trafikiiygare i linjefart (C:2) ..... 22 45 6 4 Luftnavigatör .................... 21 50 24 24 Radiotelegraäst .................. 19 24 24 Radiotelefonist ................... 19 24 24 Mekaniker ombord på luftfartyg . . . 19 12 12 Mekaniker i marktjänst ........... 19 24 24

För avläggande av praktiska prov för erhållande av certifikat skall aspiranten hava un- dergått läkarundersökning enligt av medicinalstyrelsen meddelade föreskrifter och därvid blivit godkänd.

För att kunna erhålla certifikat såsom trafikflygare i förvärvsmässig luftzrajik skall aspiranten hava varit innehavare av certifikat såsom privatflygare under minst sex må- nader och under den sista månaden hava flugit minst 15 timmar.

För att kunna erhålla certifikat såsom trafikflygare i offentlig lufttrajik skall aspiran- ten under minst ett år hava varit innehavare av certifikat såsom trafikflygare i för- värvsmässig lufttrafik och under de sista sex månaderna hava flugit minst 100 timmar. varav minst 25 timmar nattflygning, eller hava deltagit i offentlig lufttrafik såsom re- servförare (vid dubbelkommando) av ett trafikflygplan med en tomvikt av minst 1 500 kilogram under minst 150 timmar, varav minst 25 timmar nattflygning.

För att kunna erhålla certifikat såsom luftnavigatär av första klass skall aspiranten efter att hava erhållit certifikat såsom luftnavigatör av andra klass, hava tjänstgjort såsom navigatör under minst 100 timmar, varav minst 15 timmar under natten, samt dessutom hava den sammanlagda flygtid, som angives i 5 15.

För att kunna erhålla certifikat såsom flygmekaniker skall aspiranten hava tjänstgjort såsom mekaniker under minst två år vid tillverkning eller underhåll samt skötsel och vård av flygplan och under minst två år vid tillverkning eller underhåll samt skötsel och vård av flygmotorer eller ock under minst tre år såsom mekaniker för underhåll samt skötsel

1Se K. Megecinalstyrelsens bestämmelser rörande de krav beträffande fysik cch psykisk lämplighet, som skola gälla för erhållande av certifikat om behörighet att göra tjänst ombord å civila luftfartyg, samt rörande de läkarundersökningar m. m. som erfordras för prövning av hur nämnda krav äro uppfyllda (nr 70/1939).

och vård av såväl flygplan som flygmotorer. Aspiranten skall hava särskild kännedom om de typer av flygplan och motorer, för vilka hans certifikat skall gälla.

Särskilda fordringar för erhållande av certifikat såsom trafikflygare i förvärvsmässig lufttrafik. (li-certifikat.) % 25 Praktiska prov. % 26 Distans- och orienteringsprov. 5 27 Teoretisk och praktisk examen. & 28 Trajikfiygarecertifikat för militärjlygare.

Särskilda fordringar för erhållande av certifikat såsom trafikflygare i offentlig lufttrafik. (C-certiflkat.)

% 29 — — —

5 30 Förlängning av giltighetstiden för certifikat såsom trafikflygare.

Särskilda fordringar för erhållande av certifikat såsom luftnavigatör av andra klass. 5 32 Praktiska prov. & 33 Teoretisk examen.

Särskilda fordringar för erhållande av certifikat såsom luftnavigatör av första klass. 5 34 Teoretisk examen.

Särskilda fordringar för erhållande av certifikat såsom radiotelegrafist av tredje klass. & 35 —— — —

Särskilda fordringar för erhållande av certifikat såsom radiotelegrafist av andra klass. 5 36

Särskilda fordringar för erhållande av certifikat såsom radiotelegrafist av första klass. 5 37 —— —— ——

Särskilda fordringar för erhållande av certifikat såsom radiotelefonist. % 38 _ _ _

Flygtid som erfordras för erhållande av certifikat såsom radiotelegrafist eller radiotelefonist. & 39 — —

Särskilda fordringar för erhållande av certifikat såsom flygmekaniker.

5 40 _ _ _ Befäl ombord å svenska handelsfartyg och fiskefartyg. Befattning : Behörighet:

Sjökapten SFS 315/1936, 55 3, 12, 17 och g 24, mom. 3, g 25, mom. 2 Styrman SFS 315/1936, 55 3, 12, 16 och g 24, mom. 2, 25, mom. 1 Skeppare av l:a klass SFS 315/1936, gg 3, 12, 15 och g 24, mom. 1 Skeppare av 2:a klass SFS 315/1936, %% 3, 12 ochå 14, mom. 5

53

512

Fiskeskeppare av l:a och 2:a klass SFS 315/1936, 55 3, 12 ochg 13, mom.

1 och 2 Förare av 1 :a klass SFS 315/1936, åå 3, 12 ochå 14, mom. 4 Förare av 2:a klass SFS 315/1936, åå 3, 12 ochå 14, mom. 2 Förare av 3:e klass SFS 315/1936, %% 3, 12 ochå 14, mom. 2 Övermaskinist SFS 315/1936, åå 3, 12, 21 och 5 24,

mom. 6 och 7, 25, mom. 5

Maskinist av 2:a klass SFS 315/1936, åå 3, 12, 20 och 5 24,

mom. 5, 25, mom. 4

Maskinist av 3:e klass SFS 315/1936, åå 3, 12, 19 och % 24,

mom. 4, 25, mom. 3

Maskinskötare SFS 315/1936, 55 3, 12 och 18,5 mom. 1 Motorskötare SFS 315/1936, 55 3, 12 och 18,é mom. 2

SFS 315/1936.

Mom. 1. För behörighet att utöva befäl å handelsfartyg eller fiskefartyg fordras att: a) vara svensk medborgare;

b) att äga tillräcklig syn- och hörselförmåga, samt i fråga om fartygsbcfäl normalt färg- sinne; samt

c) innehava behöri'ghetsbevis, varom här nedan stadgas.

För behörighet att vara befälhavare å fartyg, varom ovan sägs, fordras därjämte att hava uppnått 21 års ålder och icke vara förklarad omyndig.

De under I)) stadgade fordringarna skola styrkas genom läkarhetyg, utfärdat inom de fyra senaste åren.

I fråga om behörighet att utöva befäl å vissa slag av fartyg samt å fartyg i viss fart gäHa utöver vad ovan sagts här nedan stadgade särskilda villkor. Mom. 2. För behörighet att vara befälhavare å handelsfartyg i östersjö- eller vidsträcktare fart fordras, med undantag för fall, som avses i 55 9 och 10, att hava tjänstgjort minst 18 månader såsom styrman eller befälhavarens närmaste man (bästeman) å fartyg i dylik fart, skolande tjänstgöringen vara fullgjord, där fråga är om befäl å segelfartyg, å dylikt fartyg och, där fråga är om befäl å segelfartyg med hjälpmaskin, å segelfartyg eller å segelfartyg med hjälpmaskin.

För behörighet att utöva befäl såsom styrman eller befälhavarens närmaste man (bäste- man) å segelfartyg fordras, förutom behörighetsbevis varom här nedan stadgas, att hava fullgjort minst 12 månaders tjänst på däck å segelfartyg. vars dräktighet uppgår till 30 ton eller mera, i östersjö- eller vidsträcktare fart.

I fråga om beräkning av tiden för tjänstgöring, varom i detta moment sägs, samt ford— ringarna i avseende å tjänstgöringens art skall vad i 5 12 mom. 2 stadgas äga tillämpning. Mom. 3. Den, som uppfyller fordringarna för viss i denna förordning avsedd tjänst, är jämväl behörig för annan sådan tjänst, för vars erhållande likartade lägre fordringar äro föreskrivna, skolande därvid iakttagas, att fiskeskepparbrev av l:a klass medför samma behörighet som skepparbrev av 2:a klass eller förarbevis, skepparbrev av 2:a klass ena- handa behörighet som iiskeskepparbrev av 2:a klass eller förarbevis och fiskeskepparhrev av 2:a klass samma behörighet som förarbevis av 2:a eller 3:e klass. Mom. 1. För erhållande av behörighetsbevis såsom befäl enligt denna förordning fordras, där ej här nedan annorlunda sägs, att: 3) vara svensk medborgare;

b) hava fyllt 19 år;

åla

e) äga tillräcklig syn— och hörselförmåga samt, såvitt angår annat behörighetsbevis än övermaskinistbrev eHer maskinistbrev av 2:a eller 3:e klass eller maskinskötar- eller motorskötarbevis, jämväl normalt färgsinne; samt (1) hava fullgjort den tjänstgöring till sjöss eller eljest, varom i det följande stadgas, ävensom hava avlagt kunskapsprov, varom nedan sägs. Mom. 2. Tjänstgöring, varom i mom. 1 punkt d) sägs, skall. såvitt ej här nedan annor- lunda stadgas, vara fullgjord å svenskt eller utländskt handelsfartyg eller å iiskefartyg. Tjänstgöring å pråm eller färja må dock tillgodoräknas allenast i den omfattning kom- merskollegium bestämmer. Vad sålunda stadgats skall gälla jämväl i fråga om tjänst- göring å lotsverkets eller tullverkets fartyg.

I tjänstgöring å segelfang må inräknas deltagande i upp- och avriggning av fartyget i omedelbar anslutning till resa, dock med en sammanlagd tid av högst en månad.

Mom. 1. För erhållande av fiskeskepparbrev av 2:a klass fordras att:

a) hava tjänstgjort sammanlagt minst 24- månader till sjöss på däck å fartyg i östersjö- eller vidsträcktare fart; samt 11) vid förhör anställt på sätt nedan sägs efter sålunda fullgjord tjänstgöring hava visat sig äga nödig kännedom om sjökortet, kompassen, loggen och lodet samt kursers och pejlingars rättande och avsättande, om utprickning i svenska farvatten, om gällande stadganden angående åtgärder till undvikande av ombordläggning samt om vad som hör iakttagas i händelse av sjöolycka.

Förhör, som i punkt b) sägs, skall hållas, antingen vid navigationsskola inför rektor därest denne äger nautisk utbildning samt eljest inför av rektor därtill utsedd ordinarie lärare med sådan utbildning, eller ock inför någon statens fartygsinspektör med nautisk utbildning eller inför av vederbörande länsstyrelse förordnad sakkunnig. Om utseende av sådan sakkunnig skall länsstyrelse lämna kommerskollegium meddelande.

Över sådant förhör skull intyg enligt formulär, som fastställes av kommerskollegium, utfärdas av den, som förrättat förhöret. Inom. 2. För erhållande av fiskeskepparbrev av l:a klass fordras att:

a) hava tjänstgjort sammanlagt minst 36 månader till sjöss på däck å fartyg i östersjö- eller vidsträcktare fart; samt

h) hava vid av staten understödd anstalt för undervisning i navigation åt fiskare avlagt godkänd examen (fiskeskepparexamen).

Mom. 1. För erhållande av förarbevis av 3:e klass fordras att vid förhör, anställt på sätt i % 13 mom. ] stadgas, hava visat sig äga nödig kännedom om gällande stadganden an— gående åtgärder till undvikande av omhordläggning samt om sjökortet och om utprick- ning i svenskt farvatten. Mom. 2. För erhållande av förarbevis av 2:a klass fordras att:

a) hava tjänstgjort sammanlagt minst 12 månader till sjöss i tjänst på däck; samt

b) hava med tillfredsställande resultat genomgått förhör, varom stadgas i 5 13, mom. 1. Mom. 3. Förarbevis av 3:e eller 2:a klass utfärdas, enligt av kommerskollegium fast- ställt formulär, av den, som förrättat förhöret, och må ej utfärdas för annan än den, som uppfyllt för bevisets erhållande stadgade villkor.

Mom. 4. För erhållande av förarbevis av l:a klass fordras att:

&) hava tjänstgjort sammanlagt minst 36 månader till sjöss på däck å fartgy om minst 20 tons dräktighet; samt

b) hava med tillfredsställaude resultat genomgått förhör, varom stadgas i 5 13, mom. 1. Mom. 5. För erhållande av skepparbrev av 2:a klass fordras att:

a) hava tjänstgjort till sjöss på däck å fartyg om minst 20 tons dräktighet i fart utanför öppen kust eller utomskärs eller i motsvarande fart å Vänern eller Vättern under tid,

5315

(516

g17

518

som i verkligheten uppgår till eller, för vissa fall, enligt av kommerskollegium fastställda grunder beräknas motsvara minst 36 månader; samt b) hava avlagt fiskeskepparexamen eller skepparexamen av 2:a klass.

För att vid prövning till skepparexamen av 2:a klass kunna godkännas skall exami- nand hava visat sig äga nödig kännedom om sjökortet, kompassen och dess deviation, loggen och lodet samt kursers och pejlingars rättande och avsättande, om segling i ström- vatten, om rodrets och propellerns verkan, om utprickning i svenska och angränsande farvatten, om gällande stadganden angående åtgärder till undvikande av ombordläggning samt om vad som bör iakttagas i händelse av sjöolycka ävensom översiktlig kännedom om de svenska lagar och författningar, vilkas tillämpning ankommer på befälhavare å segelfartyg i östersjöfart.

Vid prövningen skall av kommerskollegium förordnat sakkunnigt och opartiskt vittne vara tillstädes.

Kommerskollegium äger att meddela erforderliga närmare föreskrifter angående om- fattningen av examensfordringarna. För erhållande av skepparbrev av l:a klass fordras att:

a) hava tjänstgjort till sjöss på däck å fartyg om minst 30 tons dräktighet i fart utanför öppen kust eller utomskärs eller i motsvarande fart å Vänern eller Vättern under tid. som i verkligheten uppgår till eller; för vissa fall, enligt av kommerskollegium fastställda gmnder beräknas motsvara minst 42 månader, därav minst 18 månader i östersjö- eller vidsträcktare fart; samt

b) hava vid navigationsskola avlagt skepparexamen av l:a klass. För erhållande av styrmansbrev fordras att:

a) hava tjänstgjort till sjöss på däck å fartyg om minst 30 tons dräktighet i östersjö- eller vidsträcktare fart under tid, som i verkligheten uppgå. till eller, för vissa fall, enligt av kommerskollegium fastställda grunder beräknas motsvara minst 48 månader, därav minst 18 månader i nordsjö- eller vidsträcktare fart; samt

b) hava vid navigationsskola avlagt styrmansexamen. För erhållande av sjökaptensbrev fordras att: a) hava fyllt 21 år; b) hava erhållit styrmansbrev och därefter tjänstgjort till sjöss sammanlagt minst 24 månader såsom befälhavare eller styrman å fartyg om minst 100 tons dräktighet i öster- sjö- eller vidsträcktare fart; skolande av berörda tjänstetid minst 12 månader vara full— gjorda antingen såsom befälhavare eller förste (främste) eller ende styrman eller ock såsom näst främste styrman å fartyg om minst 3 000 tons dräktighet i vidsträckt ocean- fart; samt c) hava vid navigationsskola avlagt sjökaptensexamen. Mom. 1. För erhållande av maskinskötarbevis fordras att: a) hava fyllt 18 år; b) hava gjort tjänst sammanlagt minst 18 månader, därav minst 8 månader såsom el- dare å ångfartyg, vars maskinstyrka uppgår till 50 hästkrafter eller mera, och den tid. som kan återstå, såsom maskinarbetare vid mekanisk verkstad i arbete med sjöång- maskiners tillverkning eller reparation; samt 0) vid förhör, anställt på sätt nedan sägs, efter sålunda fullgjord tjänstgöring hava visat sig äga nödig kännedom om de allmänna grunderna i ångmaskinlära samt om mindre sjöångmaskiner och deras skötsel.

Förhör, som i punkt 0) sägs, skall hållas inför maskintekniskt utbildad ordinarie lärare vid navigationsskola, någon statens fartygsinspektör med ingenjörs- eller maskinteknisk utbildning eller av kommerskollegium förordnad sakkunnig.

gzo

gzi

g24

Mom. 2. För erhållande av motorskötarbevis fordras att:

&) hava fyllt 18 år;

b) hava gjort tjänst sammanlagt minst 18 månader, därav minst 8 månader såsom mo- torman å motorfartyg, vars maskinstyrka uppgår till 35 (25) hästkrafter eller mera, och den tid, som kan återstå, såsom maskinarbetare vid mekanisk verkstad i arbete med till- verkning eller reparation av oljemotorer om minst 35 (25) hästkrafter; samt

c) vid förhör, anställt på sätt i mom. 1 sägs, efter sålunda fullgjord tjänstgöring hava visat sig äga nödig kännedom om de allmänna grunderna i motorlära samt om oljemotorer (med och utan omkastning) samt deras skötsel. Mom. 3. Maskinskötarbevis eller motorskötarbevis utfärdas, enligt av kommerskolle- gium fastställt formulär, av den, som förrättat förhöret, och må ej utfärdas för annan än den, som uppfyllt för bevisets erhållande stadgade villkor. ' För erhållande av maskinistbrev av 3:e klass fordras att:

a) hava, efter uppnådd ålder av 16 år tjänstgjort under tid, som i verkligheten uppgår till eller, för vissa fall, enligt av kommerskollegium fastställda grunder beräknas mot- svara minst 30 månader, därav till sjöss såsom eldare (motorman) å maskindrivet fartyg minst 12 månader och å mekanisk verkstad minst 12 månader samt den tid, som kan återstå, antingen till sjöss såsom eldare (motormän) å maskindrivet fartyg eller såsom verkstadsarbetare å mekanisk verkstad, samt

b) hava vid navigationsskola avlagt maskinistexamen av 3 .e klass För erhållande av maskinistbrev av 2:a klass fordras att:

a) hava efter uppnådd ålder av 16 år tjänstgjort under tid, som i verkligheten uppgår till eller, för vissa fall, enligt av kommerskollegium fastställda grunder beräknas mot- svara minst 48 månader, därav till sjöss såsom eldare (motorman) å maskindrivet fartyg minst 20 månader och å mekanisk verkstad minst 24 månader samt den tid, som kan återstå, antingen till sjöss såsom eldare (motorman) å maskindrivet fartyg eller såsom verkstadsarhetare å mekanisk verkstad; samt b) hava vid navigationsskola avlagt maskinistexamen av 2:a klass.

För erhållande av övermaskinistbrev fordras att:

a) hava erhållit maskinistbrev av 2:a klass och därefter tjänstgjort såsom maskinbefäl i östersjö- eller vidsträcktare fart å sådant maskindrivet fartyg, därå övermaskinist eller maskinist av 2:a klass skall finnas anställd, eller å annat maskindrivet fartyg, vars ma- skinstyrka uppgår till 500 (375) hästkrafter eller mera, sammanlagt minst 24 månader, därav minst halva tiden antingen i tjänst, för vilken fordras att hava erhållit maskinist— brev av 2:a klass eller att hava erhållit maskinistbrev av 3:e klass och avlagt maskinist- examen av 2:a klass, eller ock i annan tjänst såsom maskinbefäl å maskindrivet fartyg., vars maskinstyrka uppgår till 1 000 (750) hästkrafter eller mera; skolande tillika av hela tjänstetiden minst 10 månader hava fullgjorts å ångfartyg och minst 10 månader å mo- torfartyg; samt

b) hava vid navigationsskola avlagt övermaskinistexamen.

Den, som gjort mindre än 10 månaders tjänst å motorfartyg eller mindre än 10 må- naders tjänst å ångfartyg men i övrigt uppfyller ovan angivna fordringar för erhållande av övermaskinistbrev, må likväl erhålla sådant maskinistbrev, dock medförande behö- righet till tjänst såsom övermaskinist i förra fallet allenast å ångfartyg och i senare fallet allenast å motorfartyg. Mom. ].'Den, som vid flottans underofficersskola avlagt examen i lägre klassen för däcksavdelningen med godkända betyg i de ämnen, som äro för dylik examen och skeppar- examen av l:a klass vid navigationsskola gemensamma, i den utsträckning, som i av— seende å examen av sistnämnt slag är särskilt föreskriven, äger tillgodoräkna sig den vid flottan avlagda examen såsom skepparexamen av l:a klass, därest han i förekommande

525

fall med betyg från navigationsskola styrker, att han undergått godkänd kompletterings- prövning i de för skepparexamen av l:a klass föreskrivna ämnen och kurser, vilka icke ingå i den av honom vid underofficersskola avlagda examen.

JIom. 2. Den, som vid flottans underochersskola avlagt examen i högre klassen för däcksavdelningen med godkända betyg i de ämnen, som äro för dylik examen och styr- mansexamen vid navigationsskola gemensamma i den utsträckning som i avseende å examen av sistnämnt slag är särskilt föreskriven, eller den, som vid sjökrigsskolan efter genomgången tredje sjökurs flyttats till andra klassen med godkända betyg såväl från första klassen i motsvarande omfattning som nyss nämnts som från nämnda sjökurs i förekommande fall efter kompletteringsprövning, äger tillgodoräkna sig sådant kunskaps- prov såsom styrmansexamen, därest han i förekommande fall med betyg från naviga- tionsskola styrker, att han undergått godkänd kompletteringsprövning i de för Styrmans- examen vid navigationsskola föreskrivna ämnen och kurser, vilka icke ingåi den av honom vid underofficersskola avlagda examen eller i den av honom vid Sjökrigsskolan erhållna utbildningen. Alam. 3. Såsom sjökaptensexamen, avlagd vid navigationsskola, må sjöofficersexamen tillgodoräknas. Mom. 4. Såsom maskinistexamen av 3:e klass, avlagd vid navigationsskola, må till- godoräknas:

avlagd godkänd examen i fullständig kurs för maskinavdelningen vid flottans korp- ralskola. Mom. 5. Den, som W'd Hottans underofficersskola avlagt examen i lägre klassen för ma- skinavdelningen samt genomgått samma avdelnings högre klass, äger tillgodoräkna sig detta såsom vid navigationsskola avlagd maskinistexamen av 2:a klass, under villkor att han dels i förstnämnda examen erhållit godkända betyg i de ämnen, vilka äro för nämnda båda examina gemensamma i den utsträckning, som i avseende å maskinistexamen av 2 :a klass är särskilt föreskriven, dels ock, i den mån de för sistnämnda examen föreskrivna ämnen och kurser icke ingå i den av honom vid underofficersskola avlagda examen och icke heller genomgåtts i maskinavdelningens högre klass, med betyg från navigations- skola styrker, att han undergått godkänd kompletteringsprövning. Mom. 6. Den, som vid flottans underofficersskola avlagt examen i högre klassen för ma- skinavdelningen med godkända betyg i de ämnen, som äro för dylik examen och över- maskinistexamen vid navigationsskola gemensamma i den utsträckning, som i avseende å examen av sistnämnt slag är särskilt föreskriven, äger tillgodoräkna sig sådant kunskaps- prov såsom vid navigationsskola avlagd övermaskinistexamen, därest han i förekommande fall med betyg från navigationsskola styrker, att han undergått godkänd kompletterings- prövning i de för övermaskinistexamen vid navigationsskola föreskrivna ämnen och kurser, vilka icke ingå i den av honom vid underofficersskola avlagda examen. Mom. 7. Den, som i enlighet med av Kungl. Maj :t meddelade närmare föreskrifter av- lagt examen vid teknisk läroanstalt, äger tillgodoräkna sig sådant kunskapsprov såsom vid navigationsskola avlagd övermaskinistexamen, därest han med vederbörligt betyg styrker, att han enligt vad därom särskilt finnes föreskrivet, avlagt godkänd examen. vid kompletteringskurs för elever med avgångsexamen från dylik läroanstalt. 510111. 1 . Rätt att erhålla styrmansbrev tillkommer, även om de i % 16 stadgade fordringar beträffande sjötjänst och examen icke blivit uppfyllda, den, som avlagt sjöofficersexamen och tjänstgjort till sjöss på däck å fartyg i östersjö- eller vidsträcktare fart i sammanlagt minst 36 månader, varav minst 6 månader å handelsfartyg. Mom. 2. Rätt att erhålla sjökaptensbrev tillkommer, även om de i 5 17 stadgade ford- ringar beträh'ande sjötjänst och examen icke blivit uppfyllda:

stamofficer vid flottan eller officer i flottans reserv, som efter sjöofficersexamen tjänst-

gjort till sjöss på däck å fartyg i sammanlagt minst 24 månader, skolande av berörda tjänstetid minst 12 månader vara fullgjorda antingen såsom befälhavare eller förste (främste) eller ende styrman i östersjö- eller vidsträcktare fart å handelsfartyg om minst 100 tons dräktighet, eller ock såsom näst främste styrman å handelsfartyg om minst 3 000 tons dräktighet i vidsträckt oceanfart; och må i den återstående tjänstetiden in- räknas jämväl tjänstgöring i officersbefattning å Hottans fartyg i östersjö- eller vidsträck- tare fart.

Officer i flottans reserv (reservofficer vid flottan) som efter att hava erhållit Styrmans- brev tjänstgjort i officersbefattning å flottans fartyg i östersjö- eller vidsträcktare fart. må för erhållande av sjökaptensbrev av berörda tjänstgöring tillgodoräkna sig intill 6 månader, därest han därutöver tjänstgjort minst 18 månader till sjöss såsom befälhavare eller styrman å handelsfartyg av minst 100 tons dräktighet i östersjö- eller vidsträcktare fart samt av denna tjänstetid fullgjort minst 12 månader antingen såsom befälhavare eller förste (främste) eller ende styrman eller ock såsom näst främste styrman å handels- fartyg om minst 3 000 tons dräktighet i vidsträckt oceanfart. Mom3. . Rätt att erhålla maskinistbrev av 3 :e klass tillkommer, även om de i 19 5 här ovan stadgade fordringar beträffande tjänst och examen icke blivit uppfyllda:

den, som avlagt antingen i 5 24 mom. 4— omnämnd examen eller ock den i 5 24, mom. 7, omnämnda examen vid teknisk läroanstalt jämte där omförmälda examen vid kom- pletteringskurs, under villkor att han styrker sig hava fullgjort dels den i 5 19 punkt a) förskrivna tjänst till sjöss eller däremot svarande tjänst å flottans fartyg, dels ock 8 må- nader av den där föreskrivna tjänst är mekanisk verkstad. Mom. 4. Rätt att erhålla maskinistbrev av 2:a klass tillkommer, även om de i 5 20 här här ovan stadgade fordringar beträffande tjänst och examen icke blivit uppfyllda:

den, som fullgjort i 5 24 mom. 5 eller 6 föreskrivna fordringar för tillgodoräknande av där avsedda examina eller kurser vid flottan, eller den, som avlagt i 5 24 mom. 7 omnämnd examen vid teknisk läroanstalt jämte där omförmäld examen vid kompletteringskurs under villkor att han styrker sig hava fullgjort dels den i 5 20 punkt a) föreskrivna tjänst till sjöss eller däremot svarande tjänst å Hottans fartyg, dels ock 16 månader av den där föreskrivna tjänst å mekanisk verkstad. Mom. 5. Rätt att erhålla övermaskinistbrev tillkommer, även om de i % 21 stadgade ford- ringar beträfl'ande tjänst och examen icke blivit uppfyllda, den, som avlagt i & 24 mom. 6 omnämnd examen vid flottan jämte i förekommande fall vederbörlig kompletterings- examen vid navigationsskola, under villkor att han styrker sig hava efter erhållet maski- nistbrev av 2:a klass tjänstgjort minst 24 månader som maskinbefäl i östersjö- eller vid— sträcktare fart å flottans eller annat fartyg; skolande av berörda tjänstgöring minst 12 månader vara fullgjorda såsom uppbörds- eller förste maskinist å sådant flottans fartyg, vars maskinstyrka uppgår till 500 (375) hästkrafter eller mera, eller såsom annan maskinist vid huvudmaskineriet å sådant flottans fartyg, vars maskinstyrka uppgår till 1 000 (750) hästkrafter eller mera, eller i sådan tjänst, för vilken fordras att hava erhållit maskinist- brev av 2:a klass eller att hava erhållit maskinistbrev av 3:e klass och avlagt maskinist- examen av 2:a klass.

För erhållande av övermaskinistbrev må såsom tjänst i egenskap av maskinist i ös- tersjö- eller vidsträcktare fart å maskindrivet fartyg, därå övermaskinist eller maskinist av 2:a klass enligt denna förordning skall finnas anställd, dock ej såsom tjänst i sådan befattning, för vilken fordras att hava erhållit maskinistbrev av 2:a klass, och ej heller såsom tjänst i befattning som maskinbefäl å maskindrivet fartyg, vars maskinstyrka uppgår till 1 000 (750) hästkrafter eller mera, tillgodoräknas följande tjänstgöring ombord å flottans fartyg i östersjö- eller vidsträcktare fart:

för den, som fullgjort i mom. 4 stadgade fordringar för erhållande av maskinistbrev av 2:a klass:

tjänstgöring såsom maskinist vid fartygets huvudmaskincri; och för å sjömanshus inskriven vapenför värnpliktig: efter erhållet maskinistbrev av 2:a klass fullgjord tjänstgöring såsom maskinunder— befäl vid fartygets huvudmaskineri. '

Aktuarie vid livförsäkringsbolag.

Befattning : Behörighet : Aktuarie SFS 516/1934

SFS Slö/1934.

Kungl. Maj:t har i anledning av 222 5 lagen om försäkringsrörelse den 25 maj 1917 (nr 257) funnit gott förordna, att för behörighet att utöva befattning såsom aktuarie vid försäkringsbolag, som driver livförsäkringsrörelse, fordras, att hava anting e n avlagt filosofisk ämbetsexamen med betyget Berömligi matematik ell e r filosofie kandidatexamen med samma betyg i matematik eller i försäkringsmatematik och matematisk statistik eller filosofie licentiatexamen med minst betyget Med beröm godkänd i matematik eller i försäkringsmatematik och matematisk statistik eller ock avlagt avgångsexamen vid tekniska högskolan och därvid i matematik (större kurs) erhållit betyget Berömlig.

Vattenundersökare. Yrke : Behörighet : Vattenundersökare SFS 984/1941, åå 1, 2 och 3 *

SFS 984/194-1. . 5 1 Ansökan om vinnande av behörighet att utföra vattenundersökning, varom förmäles ' i 2 och 3 55 förordningen om kontroll av vattenledningsvatten, skall göras skriftligen hos medicinalstyrelsen. & 2 Avser behörigheten fysikalisk-kemisk undersökning, skall vid ansökan fogas: 1. intyg rörande undergångna kunskapsprov, utvisande att sökanden avlagt a) filosofie kandidatexamen eller filosoåsk ämbetsexamen, i båda fallen med lägst be- tygen Med beröm godkänd i kemi; * b) apotekarexamen; c) avgångsexamen vid teknisk högskolas avdelning för kemi och kemisk teknologi; d) teknisk studentexamen å kemisk-teknisk linje eller avgångsexamen vid statlig kemisk fackskola; eller e) annat kunskapsprov, jämförligt med de under a)—d) nämnda. 2. Bevis om praktisk erfarenhet i fysikalisk-kemisk vattennndersökning, förvärvad antingen genom tjänstgöring under minst tre månader vid statens institut för folkhälsan eller ock på annat sätt, som kan av medicinalstyrelsen godkännas. & 3 Avser behörigheten bakteriologisk undersökning, skall vid ansökan fogas bevis, att sö- kanden, där han avlagt medicine kandidatexamen, veterinärmedicine kandidatexamen, apotekarexamen eller avgångsexamen vid teknisk högskolas avdelning för kemi och kemisk teknologi med lägst betyget Godkänd i jäsningslära, under minst en månad samt

eljest under minst tre månader genomgått utbildning i bakteriologiska vattenundersök- ningar vid statens institut för folkhälsan, statens bakteriologiska laboratorium eller annat av medicinalstyrelsen för ändamålet godkänt vattenlaboratorium.

Sökande, som äger grundlig vetenskaplig utbildning och beprövad erfarenhet i bakterio- logi, må doek av medicinalstyrelsen erhålla behörighet att utföra bakteriologisk under- sökning, även om han icke genomgått utbildning, som i första stycket sägs.

Av medicinalstyrelsen meddelad behörighet för sökande, som avlagt medicine kandi- datexamen, veterinärmedicine kandidatexamen, apotekarexamen, avgångsexamen vid teknisk högskolas avdelning för kemisk teknologi med lägst betyget Godkänd i jäsnings- lära eller annat kunskapsprov, som av medicinalstyrelsen förklarats jämförligt med de sålunda nämnda, berättigar till utförande av bakteriologisk vattenundersökning åt envar (generell behörighet). För annan person meddelad behörighet berättigar till bakteriologisk vatt-enundersökning allenast vid av medieinalstyrelsen angivet eller angivna vattenverk (inskränkt behörighet).

Läkare.

Yrke : Behörighet : Lag om behörighet att utöva läkar- konsten den 21/9 1915 (SFS 362/ 1915 m. ändr.):

Läkare SFS 362/1915, 5 1, mom. 1, SFS 44/

1934, g 1

srs 362/1915 srs 44/1934. ål Behörighet att utöva läkarkonslen tillkommer

1. den, som vunnit legitimation som läkare (legitimerad läkare);

2. den, som utan att vara legitimerad läkare, innehar läkarbefattning, vartill han blivit av Konungen utnämnd;

3. den, som utan att vara legitimerad läkare, är av medicinalstyrelsen förordnad att tjänstgöra såsom vikarie för läkare eller såsom extra läkare eller är av vederbörande myndighet förordnad till läkare vid den militära sjukvården eller är förordnad att vara underläkare eller amanuens vid offentlig klinik eller poliklinik;

4. den, som av Konungen erhållit särskild tillåtelse att inom riket utöva läkarkonsten, i den omfattning och under den tid tillåtelsen avser.

Tandläkare. Yrke : Behörighet :

Tandläkare SFS 441/1930, 5 6 och SFS 467/1943, 51

srs 441/1930. 56

Det tillkommer medicinalstyrelsen att åt svenska medborgare, som önska inom riket utöva tandläkar-, yrket och som visat behörighet därtill, meddela legitimations- bevis.

51

Medicinalstyrelsen äger, där tandläkare icke äro att tillgå för tjänstgöring inom folk- tandvården, vid meddelande av sökt legitimation som tandläkare begränsa legitimationen att avse allenast rätt att utöva tandläkaryrket såsom innehavare av eller vikarie å tjänst inom sådan tandvård. Dylik begränsning må dock ej gälla längre än intill dess sökanden fullgjort tjänstgöring inom folktandvården under ett år.

Veterinär. Yrke : Behörighet : Veterinär SFS 616/1933, 5 37, mom. 1

SFS 616/1933. & 37 1. Behörighet att utöva veterinärkonsten tillkommer:

a) den, som inom riket avlagt veterinärexamen och därefter blivit av medicinalstyrelsen förklarad för legitimerad veterinär eller på grund av särskilt av Kungl. Maj:t givet be- myndigande berättigad att innehava veterinärtjänst; b) den som, utan att vara legitimerad veterinär, innehar veterinärbefattning vartill han blivit av Kungl. Maj:t utnämnd eller av Kungl. Maj:t erhållit särskilt tillstånd att i riket utöva veterinärkonsten; samt

e) den, som utan att vara legitimerad veterinär, är av medicinalstyrelsen förordnad att tjänstgöra som vikarie för veterinär eller att såsom extra veterinär uppehålla veterinär- tjänst, varvid behörigheten i sådana fall endast gäller så länge förordnandet varar.

Apotekare m. fl.

Yrke : Behörighet : Apotekare Se anm. 1 Farmaceut » » 1 Apoteksinnehavare » » 2 Apoteksföreståndare » » 3

Anm. 1. Kompetent att å apoteksinrättning utföra farmaceutiskt arbete är den, som efter

avlagd farmacie kandidatexamen erhållit medicinalstyrelsens godkännande som farmacie kandidat. Det mera kvalificerade farmaceutiska arbetet på apoteken fullgöres av legi- timerade apotekare.

Anm. 2. Kompetent att söka s. k. personligt privilegium å apotek är envar som avlagt apo-

tekarexamen och som minst fyra år efter avlagd farmaceutisk examen tjänstgjort å apo- teksinrättning.

Anm. 3. Kompetent att förestå apoteksinrättning är den, som avlagt apotekarexamen eller

i undantagsfall och för kortare tid, farmacie kandidat, som efter avlagd examen tjänst- gjort på apotek minst fyra år med rätt dock för medicina