SOU 1947:50

Sysselsättningsförhållandena inom varuhandeln : företagsinventering

N 4-0 c(

oå (— _- CUL"

(P( 4. 101?»

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1947: 50 EOKLESIASTIKDEPABTEMENTET

SYSSELSÄTTNINGSFÖRHÅLLANDENA INOM VARUHANDELN

FÖRETAGSINVENTERING

UTF ORD AV

STATENS ABBETSMARKNADSKOMMISSION

m—

STOCKHOLM 1947

2

5”

10. 11.

12. 13. 14. 15.

16

17. 18.

19.

20

21.

22.

23.

24.

25. 26.

Kronologisk

Kollektiv tvätt. Betänkande med förslag att underlätta hushållens Nattarbete. Baggström. xv. 284 s. S. Betänkande angående fiskerinäringens efterkrigspro- blem samt len prisreglerande verksamheten på ilskets område. Aitaisons. Göteborg. 825 s. Jo. Elkraftutrecnirgens redogörelse nr 1. Redogörelse för detaljdistriiutirerna samt deras råkraftkostnader och priser vid dismibution av elektrisk kraft. Inledande översikt. iv. '.'ryckeri AB. 84 s. . Betänkande med förslag till standardtariifer för detalj- distributior av elektrisk kraft. Häggström. 126 s. K. 1944 års miitärejukvardskommittés betänkande. Del 2. Beckman. 110 ]. Fö. Betänkande med förslag till geofysiskt observatorium i Kiruna m m. Idun. 64 s. K. Betänkande med förslag angående lmtmkteripersona- lens organsatnn samt avlöningsförhdllanden m. m. Marcus. 13: s. Jo. Betänkande med förslag angående fiskets administra- tion m. m.Killström. 155 s. Jo. Betänkande ou tandläkarutbildningens ordnande m.m. Del 3. Tandiikirinsiitutens organisation m. m. Beck- man. 166 9. E Betänkande med förslag rörande civilförsvarets orga- nisation m,m. Beckman. 262 s. . 1940 års siolrtrednings betänkanden och utredningar. 8. Utredniig och förslag rörande vissa socialpedago- giska anor—(ningar inom skolväsendet. Idun. 148 s. E. Ungdomens friidsverksamhet. Ungdomsvårdskommit- téns betänlanc'e del 4. V. Petterson. 392 s. Ju. Betänkande ned utredning rörande riksriikenskaps- verkets orginiration. Marcus. 114 s. Fl. Handeln mud olja. Betänkande med förslag avgivet av oljeutredniigei 1945. Baggström. 348 s. 4 pl. Fo. 1941 års laarlinesakkunniga. Betänkande med förslag till) lönåiieileriug för övningslärare. Sv. Tryckeri AB. 37 s. Förslag till kaivention mellan Sverige, Danmark och Norge om ei'klnnande och verkställighet av domari brottmål ir. m Norstedt. 24 s. Ju. Stöd dt ut'ectlingshammad ungdom. Ungdomsvårds- kommitténf betänkande del 6. V. Petterson. 144 s. Ju. Kommittén; för partiellt arbetsföra betänkande. 2. För— slag angående yrkesvägledning och yrkesutbildning för partiellqt arletgöra m.m. Katalog och Tidsln'iftstryck. & 4 s. .. Kompetensnrå'ingar för statliga, vissa halvstatliga och kommunalatjliister samt sådana yrken och befattningar, för vilkis itöunde kraven av statlig myndighet utflir- dad behörighenförklaring eller legitimation. V. Petter- son. 288 s. 5. Elkraftutrelniigens redogörelse nr 2: 15. Redogörelse för detaljdstrhutörerna. samt deras rdkraftkostnader och priser 'id listribution av elektrisk kraft. Alvsborgs liin. Beckmn. 48 5. K. Socialvårddronmitténs betänkande. 15. Utredning och förslag angående särskilda barnbidrag och bidrags— förskott. m.m. V. Petterson. 114 s. 8. Betänkandt med förslag till lindrad lagstiftning angå- ende handd med skrot, lamp och begagnat gods. Sv. Tryckeri A3. 125 s. . 1945 års löiekimmitté. 2. Betänkande med förslag till agatens Ifallniima avlöningsreglemente m. m. Marcus. 2 9 s. i. Betänkande rtrande ett centralt arbetemarknadsorgan. Norstedt. 20 |. S. 1945 års aladenikerutredning. Norstedt. 64 s. E. Slutbetinlmdi avgivet av bostadssocisla utredningen. Del 2. Samlingen av stadssamhlillenas bebyggelse. Organisatimer av låne- och bidragsverksamheten för bostadsändmil. Idun. 598 s. S.

Anm. Om eli-skild tryckort ej angives, är trycker-ten Stockholm.

förteckning

27. 28. 29. 30. 31. 32.

83.

34. 35.

86.

37.

41.

42

43. 44.

46. 48. 47.

48

49. 50.

Betänkande med förslag till lndrad ordning beträffande vissa helgdagar. Katalog och Tidskriftstryck. 75 s. . grävezivlierksamheten i svenska hamnar. Baggström.

s. .

yalfardshanordningar för sjöfolk ihamn. Baggström. 18 s. .

Betlinkande med förslag till lag om regionkommuner

m. m. Beckman. 2l4 s. .

Betänkande med förslag angående utbildning av befäl

för handelsnottan m. m. Idun. 264 s. .

Utredning med synpunkter på sågverksdriften i Norr- land och förslag angående iurkttande av en central sågverksskola. V. Petterson. 160 s. 1 karta. Jo. Redogörelse i sammandrag för utredning rörande pla- nering av jordbruket och skogsbruket i Nedertornea kommun. V. Petterson. 177 s. 6 pl. 1 karta. Jo. 1940 års skolutrednings betunkanden och utredningar. 0. Gymnasiet. Idun. 622 s. E. Elkraftutrednlngens redogörelse nr 2: 12. Redogörelse för detaljdistributörerna samt deras rdkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft. Malmö- hus llin. Beckman. 43 s. K. Vid andra riksskogstaxeringen av Norrland åren 1988— 42 använd metodik och härom vunna erfarenheter. Redogörelse avgiven av 1937 års riksskogstaxsrings- nämnd. V. Petterson. 205 5. S. - 1945 års skogsbär—bärgasutrednings betänkande. Del 1. Utredning rörande bostads- och levnadsförhallandena på. hemmansskogama med förslag till åtgärder för ho- gtadsbesståndets komplettering och förbättrande. Idun. 01 s. . Lagbereåiningens förslag till jordabalk. l. Norstedt. 318 s. u. Supplement nr 7 till Sveriges familjenamn 1920. Sta- tens Reproduktionsanstalt. 112 s. Ju. . Elkraftutrcdningens redogörelse nr 2: 11. Redogörelse

för detaljdistributörerna samt deras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft. Kristian- stads llin. Beckman. 40 s. . ' Statsmakterna och folkhushtllningen under den till följd av stormaktskriget 1939 intriidda krisen. Del 7. Tiden juli Wifi—juni 1946. Idun. 449 s. Fo. Betänkande angående organisationen av försöksverk- samheten på. jordbrukets område. Katalog och Tid- skriftstryok. 252 5. Jo. Betänkande med förslag om giftermdlsbalken. Norstedt. 72 s. Kommitténs för partiellt arbetsföra betänkande. 3. statens sJukhusutrednings av år 1943 betänkande. 8. Utredningar och förslag angående sysselsättninge- och arbetsteraplivid vissa sjukhus och virdanstalter m. m. Katalog och Tidskriftstryck. 176 s. 8 pl. [. Polisen och allmänheten. Betänkande med förslag till tjitnstereglomente för polisväsendet. Idun. 120 s. . Betänkande angående familjeliv och hemarbete, Beck- man, 320 s. 8. . . _ Fiskerättskommitténs förslag till iiskelag jämte ditr- med samgmanhlingande författningar. V. Petterson. 558 s. 2 pl. o.

Elkraftutredningens redogörelse lär 2: 8—10. Redogörelse för detaijdistributörerna samt eras råkraftkostnader och priser vid distribution av elektrisk kraft. Kalmar lltn, Gotlands lan och Blekinge län. Beckman. 68 s. X. 1940 års akolutrednings betänkanden och utredningar. 10. Flickskolan. Idun. 247 s. E. Sysselslittningsförhdllandena inom varuhandeln. Beck- man. 197 s.

ufphävande av äldre

Bokstltverna med fetstil utgöra begynnelsebok

stltverna till att dspartement, under vilket utredningen avgivits, t. ex. E. = ecklesiastikdepartementet, Jo. = jordbruks- departementet.

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 19-17: 50 ECKLESIASTIKDEPARTEMENTET

SYSSELSÄTTNINGSFÖRHÄLLANDENA INOM VARUHANDELN

FÖRETAGSINV ENT EPJNG UTF (mo AV

STATENS ABBETSMARKNADSKOMMISSION

STOCKHOLM 1947 ii. l.. BECRMANS BOKTRYCKERI [756 47]

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Skrivelse till Statsrådet och Chefen för Kungl. Ecklesiastikdepartementet ..

Text.

Kap.

Kap. Kap.

1.

. II. . III. . IV.

V.

Vl.

Företagsinventeringens planläggning och utförande .............. Varuhandelns betydelse ur sysselsättningssynpunkt .............. Arbetsställen och sysselsatta inom olika branscher .............. Arbetsställenas storlek .............................................. Arbetsställen och sysselsatta inom olika geografiska områden.... Yrkes- och könsfördelning ..........................................

Kap. VII. Ägarekategorier ................................... ' .................

Kap. VIII. F ilialbildningar

Tabeller. (Förkortningar, se 5. 57.)

Tab.

Tab.

Tab .

Tab .

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

1. Antal arbetsställen och sysselsatta inom olika branscher av detalj- handel (även i kombination med partihandel) ...................... Antal arbetsställen och sysselsatta inom olika branscher av parti- handel och verksamhet av partihandelskaraktär ....................

Antal arbetsställen och sysselsatta inom olika. branscher av handel i kombination med hantverk m. 111.

Antal arbetsställen inom olika branscher av detaljhandel (även i kombination med partihandel). Fördelning på arbetsställen av olika storlek '

Antal sysselsatta inom olika branscher av detaljhandel (äveni kombination med partihandel). Fördelning på arbetsställen av olika storlek ................................................................

Antal arbetsställen inom olika branscher av partihandel och verk- samhet av partihandelskaraktär. Fördelning på arbetsställen av olika storlek ..........................................................

Antal sysselsatta inom olika. branscher av partihandel och verk- samhet av partihandelskaraktär. Fördelning på arbetsställen av olika storlek ..........................................................

Antal arbetsställen inom olika branscher av handel i kombination med hantverk m. m. fördelade på arbetsställen av'olika storlek ..

Antal sysselsatta inom olika branscher av handel i kombination med hantverk m. m. fördelade på arbetsställen av olika storlek ..

Sid.

9 20 26 36 42 46 49 52

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

10.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Antal arbetsställen inom olika branscher av detaljhandel (även i kombination med partihandel). Fördelning efter butikspersonalens storlek vid olika arbetsställen ........................................

Butikspersonalcns antal inom olika branscher av detaljhandel (även i kombination med partihandel). Fördelning efter denna personal— grupps storlek vid olika arbetsställen ..............................

Antal arbetsställen inom olika branscher av partihandel och verk- samhet av partihandelskaraktär. Fördelning efter kontorspersona- lens storlek vid olika arbetsställen ..................................

Kontorspersonalens storlek inom olika branscher av partihandel och verksamhet av partihandelskaraktär. Fördelning efter denna personalgrupps storlek vid olika arbetsställen ......................

Antal arbetsställen inom olika branscher av detaljhandel (även i kombination med partihandel). Fördelning på ortsgrupper ........

Antal sysselsatta inom olika branscher av detaljhandel (äveni kombination med partihandel). Fördelning på ortsgrupper ........

Antal arbetsställen inom olika branscher av partihandel och verk— samhet av partihandelskaraktär. Fördelning på ortsgrupper ......

Antal sysselsatta inom olika branscher av partihandel och verk- samhet av partihandelskaraktär. Fördelning på ortsgrupper ......

Antal arbetsställen inom olika branscher av handel i kombination med hantverk m. rn. Fördelning på ortsgrupper ..................

Antal sysselsatta inom olika branscher av handel i kombination med hantverk m. m. Fördelning på ortsgrupper ..................

Antal arbetsställen inom detaljhandel (även ikombination med partihandel). Fördelning efter personalens storlek samt efter orts— grupper ................................................................

Personalen inom detaljhandel (även i kombination med partihandel). Fördelning efter personalens storlek vid olika arbetsställen samt efter ortsgrupper ......................................................

Antal arbetsställen inom partihandel och verksamhet av parti- handelskaraktär. Fördelning efter personalens storlek samt efter ortsgrupper ............................................................

Personalen inom partihandel och verksamhet av partihandelskarak- tär. Fördelning efter personalens storlek vid olika arbetsställen samt efter ortsgrupper ................................................

Antal arbetsställen inom handel i kombination med hantverk m.m. Fördelning efter personalens storlek samt efter ortsgrupper ......

(58

till

7 ()

*] [U

76

*I _|

78

79

Tab.

Tab.

Tab. '

Tab. '

Tab .

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

Tab.

T al). E

Tab. E

30.

31.

32.

325.

34.

35.

36.

Personalen inom handel i kombination med hantverk in. in. För- delning efter personalens storlek vid olika arbetsställen samt efter ortsgrupper ............................................................

Antal arbetsställen inom detaljhandel (även ikombination med partihandel). Fördelning efter butikspersonalens storlek samt efter ortsgrupper ............................................................ Butikspersonalen inom detaljhandel (även ikombiuation med parti— handel). Fördelning efter denna personalgrupps storlek vid olika arbetsställen samt efter ortsgrupper ................................

Antal arbetsställen inom partihandel och verksamhet av partihan- delskaraktär. Fördelning efter kontorspersonalens storlek samt efter ortsgrupper ......................................................

Kontorspersonalen inom partihandel och verksamhet av partihan- delskaraktär. Fördelning efter denna personalgrupps storlek vid olika arbetsställen samt efter ortsgrupper ..........................

Antal sysselsatta inom detaljhandel (även i kombination med parti- handel). Fördelning på yrkesgrupper och branscher ..............

Antal sysselsatta inom partihandel och verksamhet av partihandels- karaktär. Fördelning på yrkesgrupper och branscher ..............

Antal sysselsatta inom handel i kombination med hantverk 111. m. Fördelning på yrkesgrupper och branscher ..........................

Samtliga sysselsatta inom varuhandeln fördelade på yrkesgrupper inom olika ortsgrupper samt städer (inklusive förorter) med över 30 000 invånare ......................................................

Antal arbetsställen och sysselsatta inom detaljhandel (även ikom- bination med partihandel). Fördelning efter ägare respektive arbetsgivare ..........................................................

Antal arbetsställen och sysselsatta inom partihandel och verksam- het av partihandelskaraktär. Fördelning efter ägare respektive arbetsgivare .......................................................... Antal arbetsställen och sysselsatta inom handel i kombination med hantverk m. m. Fördelning efter ägare respektive arbetsgivare .. Antal arbetsställen och sysselsatta inom enkeltöretag och filialföretag tillhörande detaljhandel (även i kombination med partihandel). F ör- delning på branscher och företagsstorlek (antal arbetsställen per företag) ................................................................ Antal arbetsställen och sysselsatta inom enkelföretag och filial- t'öretag tillhörande partihandel och verksamhet av partihandels- karaktär. Fördelning på branscher och företagsstorlek (antal arbets- ställen per företag) ..................................................

80

80

81

81

82

83

84

85

86

88

89

90

Tab. 39.

Tab. 40.

Tab. 41.

Tab. 42.

Tab. 43.

Bilagor.

Bil. A. Bil. B. Bil. C. Bil. D.

Sidi. Antal arbetsställen och sysselsatta inom enkelföretag och filial— företag tillhörande handel i kombination med hantverk m. 111. För- delning på branscher och företagsstorlek (antal arbetsställen per företag) ................................................................ 9 Filialföretag med mer än 10 arbetsställen av dels övervägande detaljhandelskaraktär, dels övervägande partihandelskaraktär. Antal företag . .............................................................. 92 Filialföretag med mer än 10 arbetsställen av dels övervägande detaljhandelskaraktär, dels övervägande partihandelskaraktär. Antal sysselsatta ............................................................ 95 Arbetsställen och sysselsatta inom olika branscher. Läns- och orts- fördelning ............................................................ 94 Sysselsatta fördelade på yrkesgrupper. Läns- och ortsfördelning .. 176 Branschförteckning .................................................... 185 Ortsförteckning ........................................................ 190 Frågeformuläret ...................................................... 1 96 Kungl. Maj:ts kungörelse angående viss uppgiftsskyldighet för före- tagare inom handeln .................................................. 197

Till Her/' Statsrådet och Chefen för Kungl. ]L'ck[esiustikdepm'tcmentel.

I oktober 1945 hemställde handelsutbildningskommittén, att Kungl. Maj:t måtte uppdraga åt arbetsmarknadskommissionen att verkställa en utredning rörande sysselsättning» och utbildningsförhållandena på handelns område. Kommittén, som tillsattes sommaren 1945 för att utreda. handelsundervis- ningens och handelslärarutbildningens ordnande, framhöll, att det för de sak- kunniga framstått Som en grundläggande arbetsuppgift att skaffa sig närmare kännedom om de yrkesgrupper, som ha ett arbete, för vilket handelsutbild— ning i någon form är erforderlig eller önskvärd. I sammanhang därmed borde utvecklingstendenserna i fråga om sysselsättningen inom handelns arbetsom- råden ävensom omsättningen av personal klarläggas. Vidare borde den nu— xarande förefintligheten inom olika yrkeskategorier av handelsutbildning samt arbetsgivarnas och de anställdas önskemål om sådan utbildning under— sökas. Förefintligt statistiskt material vore icke så. detaljerat eller represen— tativt, att det skulle kunna utnyttjas för dessa undersökningar. För genom— förande av en sysselsättningsundersökning på ifrågavarande område syntes det därför till en början vara nödvändigt att verkställa en företagsinvente- ringr beträffande handelsföretag för att erhålla uppgifter om frekvensen av olika företags-typer samt summariska uppgifter om antalet anställda, fördelade på olika yrkeskategorier. Därefter borde en mera ingående undersökning göras är ett representativt urval av samtliga företag, som sysselsatte merkantil personal, varvid uppgifter borde införskaffas rörande de anställdas ålder, kön, arbetsuppgifter och utbildning. Denna undersökning borde även om— fatta uppgifter-, som belyste sysselsättningstendenser, företagens önskemål rörande personalens utbildning samt de. anställdas önskemål i detta avse— (:nde m. 111. Företagsinventeringen och representativundersökningen borde ut- föras under medverkan i största möjliga. utsträckning av vederbörande arbets— givar- och arbetstagarorganisationer. Dä undersökningarna syntes i sin hel-

'.Lapzc_1.2710,q "g / NOSS'JO '1' ')I 'NOISSINNOHS(IVNHHVNSEEIHHV SNELLVÄLS

'Llföl llul 08 nap IUIOIIEPOQS *IDOUJFAX mer fåran 'Iod qoo S.toqpnurl 3.8ng .ip "m .xu BPR-UM peut .Iapunqog 11113: uaiiuuiqn erste; AB Sumpan .iepuu sriopu .mq neåuiraiueiuisåeiaiog 'muumsuop .on oslaiofåopor ua trummisar? peuugq IIBUOlSSluIUIOEI .te; *p.rg_,u,u[s .ug nu nuuop igq '[nuosied sulepuequaui

ae SupieiueauisfinioJQJ ua Susu: qeåcipddusfåuiupeiiu .xc IIQIBP Risto; ueq

'uofluiupauu cprnåaq uep

engisqrea iir. uouoissnumoq in. Gf'öl .qutuoaou (; Hop Sorpddn Hem "15%qu 'Suiupeiiu nuuap engisrprex gin HBUOPRSlquIOEIH[)BHEIJRIHSWQJU ir; nårrrpclcln orient MEN *[Suuj 318 'cåiu A-umplns ep onoquc ”[i;mnpuyg ramo Jo; J,;iinlsieqm .ru ioaoqeq UIO tunes qeque; A-ieasaq scuuep qoo Scls mmo .xe unirlsioqm igd notåmgfinp, ino uropeuutni Bis ingens 9412 "mmm puan ”iiifåddu nu epnq uauoiiilniisiu opunnnfi ueuoissimuroq I.Ql' USP ÄBHHQ HBÄUA (U()lSFlUIIUOSIRPRHEIJUlllSquJl? Snäll]? Al? 80.19.1111 TIIQq QGII

Kap. I. Företagsinvent—eringens planläggning och utförande.

Planläggning och förarbeten. Sedan 1931 års företagsräkning finnas icke mera utförliga uppgifter om antalet företag och sysselsatta inom varuhan— dehi i Sverige Uppgifter om antalet företag och personalens fördelning på olika företagstyper och yrkesgrupper föreligga överhuvudtaget icke. Antalet yrkesutövare inom varuhandelns olika branscher redovisas visserligen på myc- ket summariska yrkesgrupper i den senast tillgängliga folkräkningen, 19—10, men i denna skiljes bland annat icke på. butiks- och kontorspersonal, och ej heller framgår de anställdas fördelning på detalj— och partihandel.

Då. den planerade företagsinventeringen icke endast avsåg att lämna aktu- ella uppgifter om sysselsättningsförhållandena inom varuhandeln utan även syftade till att klarlägga. utvecklingstendenserna, framstod det som angeläget, att inventeringen utfördes så, att jämförelser med resultaten av 1931 års före- tagsräkning skulle kunna företagas. Beträffande branschredovisning m. ni. ha därför i görligaste mån de principeriföljts, som tillämpades vid företagsräk— ningen. Det hade även varit. önskvärt att företaga inventeringen vid samma årstid som företagsräkningen 1931, vilken ägde rum den 25 september. Med hänsyn till att undersökningsresultaten borde föreligga. inom rimlig tid, var detta icke möjligt, utan inventeringsdatum fastställdes till den 29 januari 1946.

Detta innebär, att säsongföretag, huvudsakligen inom kiosk-, torg- och ambulerande handel, icke ingå i 1946 års inventering i samma utsträckning som i 1931 års företagsräkning.

För övriga avvikelser från de vid l931 års 'företagsräkning tillämpade redo- visningsprinciperna kommer närmare att redogöras i annat sammanhang (se kap. II s. 23 ff.). Här skall endast påpekas, att begreppet varuhandel vid 1946 års inventering tolkats något vidare än vid företagsräkningen 1931. Vid denna räknades fabrikers fristående försäljningskontor samt försäljnings— ställen kombinerade med hantverk m. m. (t. ex. brödbutik—bageri, mjölk- butik—mejeri) icke till varuhandel utan till gruppen »industri och hantverk ej i kombination med annan näring», om försäljningen avsåg endast varor av egen tillverkning. Med hänsyn till att förevarande inventering borde omfatta all personal, som var sysselsatt vid försäljningsställen — kontor och butiker ansågs det ofrånkomligt att räkna dessa till varuhandeln. Vidare bör er- inras om att vissa företag, som sälja. importerade varor, såsom bensin—, bil- firmOr in. fl., vid inventeringstillfället ännu icke kommit i gång i normal om— fattning.

För att kunna genomföra inventeringen var det först och främst nödvän— digt att upprätta förteckningar över uppgiftspliktiga företag, d. v. s. samtliga företag inom varuhandeln, som bedrevo rörelse vid inventeringstillfället.

Förteckningar över detaljhandelsföretagen upplades på. grundval av läns- styrelsernas (i Stockholm överståthållarämbetets) omsättningsskatteregister

under medverkan av tjänstemän vid omsättningsskattekontoren. Register över partihandelsföretag samt detaljhandelsföretag, som sålde icke—omsätt— ningsskattepliktiga varor (mjölk, grädde, smör, margarin, potatis, vissa gryn. mjöl- och brödsorter, spannmål, bränsle, tobak, spritdrycker m. m.), upprät— tades på grundval av olika förteckningar och kalendrar. Sålunda erhöllos medlemsförteckningar från olika näringsorganisationer, såsom Sveriges gros— sistförbund, Svenska handelsagenters förening m. fl. Vidare användes för- teckningar över företag, som sålde varor, vilka voro föremål för ransonering eller reglering på annat sätt, från livsmedels-, industri- och bränslekommissio nen samt kontrollstyrelsen. Uppgifter om tidningar och tidskriftsföretag er— höllos genom Svenska tidningsutgivareföreningen, Tidningarnas arbetsgivare— förening, föreningen Svensk fackpress samt generalpoststyrelsens tidnings- taxa. Slutligen utnyttjades Sveriges handelskalender och telefonkatalogernas yrkesregister.

För att företagsregistret skulle bli fullt aktuellt, kompletterades detsamma med i aktiebolagsregistret, förenings— och handelsregistren efter den 1 juli 1945 nyanmälda handelsföretag.

Trots de nämnda åtgärderna stod det klart, att företagsregistret icke var fullständigt, utan att ytterligare kompletteringar voro erforderliga. Särskilt förelåg risk, att ett antal mindre detaljhandelsföretag kombinerade med hanti verk m. m. (försäljning av cyklar, slakteriprodukter, beklädnadsartiklar etc.) förbigåtts vid uppläggningen av registret över omsättningsskattepliktiga före- tag. Av omsättningsskatteregistren framgick nämligen i ett flertal fall icke. om vederbörande företag drev verksamheten i kombination med handel. 1 in- struktionen för de tjänstemän, som hade hand om uppläggningen av detta re— gister. framhölls dock, att stor försiktighet måste iakttagas vid utsorteringen av registerkort och att alla tveksamma fall borde medtagas. Trots de många olika källor, som utnyttjades vid uppläggning av partihandelsregistret, förelåg iidare risk, att en del mindre partihandelsföretag ej kommit med.

De ovannämnda bristerna i företagsregistret beräknades emellertid bli av— hjälpta i samband med de kontrollåtgärder, som pålades länsarbetsnämu- (lerna. Då denna kontroll skedde först efter inventeringsdagen, redogöres senare härför (s. 12).

Det frågeformulär, som användes vid inventeringen, har utarbetats i sam— råd med handelsutbildningskommittén och handelns organisationer. Dess ut.— seende framgår av bil. 0.

Då det icke ansågs möjligt att genomföra företagsinventeringen utan att uppgiftsskyldighet förelåg, hemställde kommissionen, att Kungl. Maj:t ville ålägga företagare inom handeln att lämna de begärda uppgifterna. Uppgifts— skyldigheten fastställdes i kungörelse den 14 december 19-15 (nr 828). Kun- görels-nis lydelse framgår av bil. D.

Materialets insamling. Samtliga i registret upptagna företagare erhöllo frågeformulär direkt från kommissionen. Formuläret skulle besvaras snarast

möjligt och insändas till den länsarbetsnämnd, vars adress stod tryckt på brevkortet. Samtidigt. erhöllo tidningarna genom tidningarnas telegrambyrå en redogörelse för inventeringens syfte, vari framhölls vikten av att alla upp— giftsskyldiga lämnade uppgifter samt att frågorna. besvarades fullständigt. Även radion och vissa merkantila fackorgan bidrogo till att sprida kännedom om inventeringen.

Länsarbetsnämnderna hade att svara för att alla uppgiftsskyldiga läm- nade uppgifter. Vidare ålåg det länsarbetsnämnderna att i tveksamma fall avgöra, huruvida uppgiftsskyldighet förelåg, att granska och komplettera uppgifterna samt att i görligaste mån kontrollera att företagsregistret var fullständigt. Vid varje länsarbetsnämnd utsågs en tjänsteman, som skulle handha alla med inventeringen sammanhängande arbetsuppgifter. Tjänste- männen erhöllo instruktioner vid en av kommissionen anordnad konferens i Stockholm den 26 januari 1946.

Efter hand som frågeformulären inkommo till länsarbetsnämnd, skedde av- prickning i företagsregistret. En betydande del av uppgifterna erhölls först efter påminnelseskrivelse, och i ett flertal fall måste ytterligare påminnelser göras, innan formulären inkommo.

Ett betydande arbete måste nedläggas på. komplettering av ofullständiga uppgifter. Särskilt gällde detta företag med filialer, som ofta redovisades på samma frågeformulär, trots att i anvisningarna framhållits, att särskild upp— gift skulle lämnas för varje filial. I ett stort antal fall gällde komplette- ringarna alltför summariska uppgifter om rörelsens art. En detaljerad bransch— fördelning av materialet hade annars icke varit möjlig att genomföra.

Särskilt betydelsefull var länsarbetsnämndernas uppgift att i tveksamma fall avgöra, huruvida en företagare var uppgiftsskyldig eller ej. Vid företags— registrets uppläggning hade man helt naturligt ej kunnat undvika, att ett flertal företagare, som icke drevo handelsrörelse vid inventeringstillfället, kommit med. Som tidigare påpekats, fanns det i detaljhandelsregistret även i viss utsträckning företagare inom industri och hantverk, beträffande vilka det ej av uppgifterna med säkerhet framgick, om de drevo rörelsen i kombina— tion med handel.

Redan i anvisningarna till frågeformuläret betonades, att uppgiftsskyldig- het förelåg för alla företagare, som drevo handelsrörelse i parti eller detalj, oavsett om anställd personal fanns eller ej, samt att det ej kunnat undvikas, att även andra företagare tillställts formulär. Även i sådana fall skulle fråge— formuläret insändas till länsarbetsnämnden med anteckning att vederbörande icke drev handelsrörelse.

I instruktionen för länsarbetsnämnderna framhölls, att industri- eller hant— verksföretag med egna försäljningsbutiker eller försäljningskontor, som voro lokalt skilda från huvudföretaget, alltid skulle lämna uppgifter för dessa. Om på samma arbetsställe bedrevs både industriell eller hantverksmässig rörelse och handel, förelåg uppgiftsskyldighet, när även annat än egna pro— dukt-er såldes, liksom när försäljningen skedde från fast försäljningsställe

(butik). Beträffande mindre hantverksrörelse kombinerad med handel fast; ställdes dock, att uppgiftsskyldighet icke förelåg, om försäljningen av inkcöpta varor utgjorde endast en mindre del av företagets totala omsättning fll_)1)- skattningsvis mindre än en fjärdedel) och försäljningen icke ”skedde från butik. Sålunda skulle t. ex. cykel- och bilreparatörer, installatörer m. fl.. sim hade ett mindre varulager för att kunna tillgodose sina kunder med re.—serv- delar 111. in., icke medtagas och icke heller skräddare, som sålde tyger i mindre omfattning. Fiskare, som huvudsakligen sålde egen fångst, skulle icke 11 eller lämna uppgift. Trädgårdsmästare skulle lämna uppgift endast, om försilj ningen skedde från fast försäljningsställe (blomsteraffär eller dylikt) ela-r särskild försäljningspersonal fanns anställd. Torghandel och kringförinrs— handel skulle redovisas, när även annat än egna. produkter såldes eller sir- skild försäljningspersonal var anställd.

För kontroll över att enhetliga principer tillämpats vid utsorteringenl av frågeformulären föreskrevs, att samtliga makulerade frågeformulär skulle in; sändas till kommissionen med anteckning om anledningen till att företaget icke medtagits.

Trots det omfattande arbete, som nedlagts på uppläggningen av företags- registret, fanns det anledning antaga, att mindre partihandelsföretag samt handelsföretag kombinerade med industri och hantverk icke voro fulltaligt re- presenterade. Stickprovsundersökningar, som företogos i en eller flera stä- der i varje län med hjälp av telefonkatalogernas personregister, lokala köp- mannasammanslutningar m.m., bestyrkte detta antagande. I samtliga län kontrollerades därför ånyo, att alla i telefonkatalog och handelskalender upp- tagna handelsföretag voro med i företagsregistret. Vidare utnyttjades den lokala sakkunskap om företag inom olika. branscher, som stod till buds.. I vissa län blev det till och med nödvändigt att verkställa en förnyad genom- gång av omsättningsskatteregistren.

Allmänna redovisningsprinciper. En viktig fråga vid planläggningen av undersökningen var, vilket slag av företagsenheter, som skulle vara. grundläg- gande för redovisningen. Det fanns i huvudsak tre alternativ att välja på, nämligen a) varje särskild firma, d. v. s. all verksamhet-, som drevs under samma firmanamn, b) varje lokalt begränsad företagsenhet eller arbetsställe, c) avdelningarna inom företagsenheten. Härvid befanns det ur skilda syn— punkter lämpligast att såsom vid 1931 års företagsräkning utgå från de lokalt avgränsade företagsenheterna eller arbetsställena såsom grundläggande en- heter. Härav följer, att om samma firma idkade handelsverksamhet på skilda platser inom en eller flera orter varje sådan verksamhet betraktades som ett arbetsställe, för vilket särskilda uppgifter skulle lämnas. I de fall, då han- delsverksamheten var kombinerad med hantverk eller industri, redovisades den senare grenen av verksamheten endast, om den var lokalt förbunden med handelsverksamheten.

Det torde emellertid även vara av intresse att redovisa företaget som hel-

het. d,. v. s. all handelsverksamhet som drives under samma firma. Arbets- ställen tillhörande samma företag ha därför försetts med gemensam beteck- ning, och härigenom har det blivit möjligt att redovisa även antalet i in- venteringen ingående företag samt filialbildningarna.

Det tredje slaget av enheter, den särskilda avdelningen inom företagsen— heten, har icke blivit föremål för bearbetning. Sålunda ha dubbel— och trippelbutiker med särskilda avdelningar för t. ex. charkuterivaror, specerier och mjölk betraktats såsom ett arbetsställe. Detta bör beaktas vid jämförelser med socialstyrelsens respektive Kooperativa förbundets statistik över koope- rativ verksamhet. Där redovisas nämligen varje särskild avdelning som en butiksenhet.

Det praktiska realiserandet av arbetsställeprincipen har ofta varit förbun— det med avsevärda. svårigheter. Det har i samband med redogörelsen för matcrialinsamlingen framhållits, att flertalet företag med filialer måst på- minnas om skyldigheten att redovisa varje filial för sig. Det omfattande kon- trollarbete, som nedlagts på redovisningen av de skilda arbetsställena, torde borga för att principen i huvudsak blivit konsekvent genomförd. Det kan dock tänkas, att filialbildningar i några enstaka fall förbigåtts vid gransk- ningsarbetet.

Nämnas må till slut, att. företag och arbetsställen, vid vilka ingen person hade sin huvudsakliga sysselsättning, icke medtagits i undersökningen. Detta bör ihågkommas vid jämförelser med 1931 ars företagsräkning, där företag, som redovisade omsättning men icke sådan personal, medtogos.

Tidigare har i korthet nämnts, att man vid branschredovisningen i görli- gaste mån följt de principer, som tillämpades vid 1931 års företagsräkning. I avsaknad av omsättningsuppgifter från företagen var det dock omöjligt att anlägga exakt samma synpunkter vid klassificeringen. Av bil. A framgå branschfördelningen och de företagstyper, som redovisas under respektive branschgrupper. Inom detaljhandeln ha arbetsställen inom närbesläktade branscher sammanförts. Varornas användning och icke deras ursprung har varit vägledande vid grupperingen.

Varuhandeln redovisas under tre huvudgrenar: a) detaljhandel även i kom- bination med partihandel, b) partihandel och. verksamhet av parti/Landets- karaktär samt c) handel i kombination med hantverk och industri. En t—udel- ning av varuhandeln i parti— och detaljhandelsföretag är från sysselsättnings— synpunkt mycket svårgenomförbar. Gruppen handel i kombination med hant- verk och industri omfattar sålunda både parti- och detaljhandelsföretag. De inom denna grupp sysselsatta ha ofta. arbetsuppgifter av såväl merkantil som hantverksmässig eller industriell karaktär, varför ett fastställande av antalet personer med övervägande merkantila arbetsuppgifter förutsätter en mera långtgående undersökning.

I den första. gruppen ingår ren detaljhandel men även detaljhandel, som var lokalt förenad med partihandel. Det synes naturligt, att- t. ex. järnhan- deln, som normalt har betydligt större partihandels- än detaljhandelsomsätt— ning, på grund av sin butikskaraktär bör redovisas under detaljhandel.

och torghandel försetts med särskild beteckning.

Vissa avvikelser från 1931 års företagsräkning ha gjorts vid klasssiice- ringen av detaljhandeln. Sålunda ha brädgårdar samt större kol- och kuks- firmor med detaljförsäljning förts till partihandel. Därjämte ha mångffiial- butikernas centralkontor och lager, för vilka redogöres i det följande (ss. ö), hänförts till partihandel. Bil- och kontorsmaskinfirmor uppgåvo i många 'all detaljförsäljning, men ha trots detta förts till partihandel då verksamihaen närmast hade sådan karaktär.

Till varuhus har i denna undersökning räknats mycket stora detaljhamdals- företag med försäljning av allsidigt varusortiment på skilda branschawlel— ningar. Vissa storföretag inom beklädnads— och textilbranschen ha även av— delningar med varusortiment inom andra branscher. Dessa avdelningau' »m— fatta dock i regel endast närliggande branscher och företagen böra sållulda icke räknas som varuhus. I större basarer finnas även branschavdelniingar, men varusortimentet är här icke så rikhaltigt och allsidigt. Gränsen mielan sådana företagstyper och varuhus är dock svår att dra. Som en mindre 'yp av varuhus kan man möjligen räkna de mycket stora affärer av lanthandals- karaktär, som ha skilda avdelningar för livsmedel, bosättningsartiklau', be— klädnadsartiklar, möbler m. m. Dessa ha [dock i denna undersökning firts till gruppen diversehandel. Följande sex företag ha räknats som variulus: AB Nordiska Kompaniet, Paul U. Bergström AB, Åhlén & Holm AB (detrlj- handelsförsäljningen vid Ringvägen, Stockholm), AB Varuhuset Grand Bazar samtliga i Stockholm, samt AB Varuhuset Grand Bazar och AB Ferd. Luid- quist & Co i Göteborg. Vid en jämförelse med 1931 års företagsräkning äör observeras, att begreppet varuhus vid denna tolkades mera vidsträckt. Så- lunda räknades då icke mindre än nio företag till varuhusgruppen.

Till partihandel ha hänförts i huvudsak fem företagstyper: a) egenilz'g grosshandel (inklusive insamlande grosshandel), d. v. s. företag som från i regel egna lager säljer varor i parti, b) agenturfirmor som bedriva verksrm- het av partihandelskaraktär, c) fabrik-ers lokalt fristående försäljningskontor (inklusive nederlag), d) mångfilialföretagens centralkontor med lager samt e tidnings- och förlagsverksamhet.

Under partihandel redovisas all dylik handel, som icke var lokalt förenad med detaljhandel. En ren ostgrossistfirma har således förts till partihandel, medan ett företag, som sålde ost i parti men även drev en speceriaffär i lokal anslutning till partihandeln, har räknats till detaljhandel. Då uppgifter )m företagens omsättning icke infordrats, har en uppdelning av grosshandeh i större och mindre företag med hänsyn till omsättningen icke kunnat göras.

Till partihandel har, som nämnts, även förts sådan agenturrörelse, sm. drevs under egen firma. Häri ingå således icke s. k. beroendeagenter, såsann försäljare av symaskiner, lantbruksmaskiner, dammsugare, kylskåp och radio apparater. Bil- och kontorsmaskinfirmor ha som förut nämnts redovisats under partihandel, de sistnämnda även då de varit kombinerade med service— verkstad.

Fabrikers fristående försäljningskontor ombesörja det led i distributio- nen, som normalt onrhänderhas av grosshandeln. Denna industriens egen grosshandelsorganisation har av denna anledning hänför-ts till partihandel. Det bör observeras, att dessa arbetsställen vid 1931 års företagsräkning redo- visades under »industri ej i komb. med annan näring».

Mångfilialföretagens centralkontor och lager utföra inköp och lagring i parti av de varor, som filialbutikerna sälja, och ha sålunda partihandels- karaktär. Dessa kontor och lager ha vid 1931 års företagsräkning räknats till detaljhandel.

Bokförlag och tidningsföretag ha i likhet med vid 1931 års företagsräk- ning räknats till partihandel, då de icke voro lokalt förenade med tryckeri.

Handel i kombination med industri och hantverk omfattar all detalj- och partihandel, vilken var lokalt förenad med industriell eller hantverksmässig rörelse. I motsats till vid 1931 års företagsräkning redovisas emellertid kaffe— grossister med rosteri och kontorsmaskinfirmor med serviceverkstad under partihandelsgruppen. Skälet är beträffande kaffegrossisterna, att rostningen ingår som ett normalt led i lager-hållningen och icke ger arbetsstället kombi- nerad "karaktär. Beträffande kontorsmaskinfirmor med serviceverkstad har icke heller ansetts att kombinerad rörelse i egentlig mening föreligger (jfr t. ex. herrekiperingsaffär med ändringsskräddare).

De flesta branscherna inom gruppen handel i kombination med hantverk och industri äro av detaljhandelskaraktär. Vissa grupper, såsom maskin-, bil- och cykelverkstäder, elektriska verkstäder, sömnads- och textilateljéer, kon- fektion—sindustri samt kemisk-tekniska fabriker, omfatta såväl parti- som detaljhandelsföretag. Följande grupper omfatta endast partihandelsföretag: sågverk med trävaruh-andel, förlag och tidningar med tryckeri, kvarnrörelse med spannmålshandel, gummireparationsverkstäder med bildäcksförsäljning. Den sistnämnda gruppen räknade endast större verkstäder, då de mindre vid inventeringstillfället icke drevo handel utan endast vulkaniseringsverksamhet.

Viss handel är i regel förenad med hantverk, t. ex. urhandel, damhatts- handel och apoteksrörelse. Dessa handelsföretag redovisas nästan undantags- löst under kombinerad handel.

Vissa företag, såsom herrekiperingsaffärer, möbelaffärer m. fl. sysselsätta ofta personal med arbetsuppgifter av servicekaraktär, exempelvis ändrings- skräddare, polerare m. fl. Sådana arbetsställen ha icke räknats till kombi- nerad handel utan till detaljhandel.

Personalredovisningen. Företagsinventeringen omfattar i likhet med före- tagsräkningen 1931 samtliga personer, som vid inventeringstillfället voro sysselsatta vid de i undersökningen ingående företagen. Även personer, som normalt sysselsattes inom företagen men av tillfälliga anledningar, såsom sjukdom, semester m. m., voro frånvarande, skulle medtagas, såvida de icke voro ersatta med andra personer. Personalredovisningen omfattade icke en- dast den anställda personalen utan även ägare och medhjälpande familjemed- lemmar, om dessa personer huvudsakligen voro sysselsatta i företaget.

Det kan sägas, att företagens personaluppgifter i stort sett voro tillfreds— ställande. Vid materialets bearbetning har i princip eftersträvats, att varje person skulle redovisas vid det arbetsställe, där vederbörande hade sitt huvudsakliga arbete. Detta har varit av betydelse särskilt då företagare eller annan företagsledare varit verksam vid mer än ett arbetsställe. Den vars huvudsakliga arbete fallit utom handelns område har givetvis icke alls med— tagits.

De i undersökningen ingående personerna ha efter sysselsättningens art fördelats på följande grupper:

l) företagsledare (ägare, delägare i handelsbolag, anställda företagsledare. filialföreståndare och dylika),

2) kontorspersonal, även butikskassörskor (ej teknisk förvaltningspersonal, såsom ingenjörer, ritare m. fl.),

3) butikspersonal, även dekoratörer och utställningspersonal, 4) lagerpersonal, även lagerchefer och chaufförer, 5) bud, säväl varu- som kontorsbud, (i) resande och. andra försäljare (ej butikspersonal utan endast fältförsäl— jare, icke heller ordermottagare på. kontor (grupp 2)],

7) annan personal, personal huvudsakligen sysselsatt med tillverkning eller reparationer, teknisk personal, egentlig redaktionspersonal, serverings- personal nr. fl.

städerskor, gårdskarlar och hembiträden, som ofta redovisats å formulären, ha icke medtagits i undersökningen.

I gruppen företagsledare ingå icke kontors-, försäljnings— och övriga av— delningschefer inom större företag, utan dessa redovisas på respektive yrkes- grupper.

Sonr en allmän regel har gällt, att varje företag skulle redovisa företags— ledare. I familjeföretag, där såväl man som hustru uppgavs vara företags— ledare, har endast firmainnehavaren redovisats som chef för företaget. I fråga om filialbildningar redovisas för varje arbetsställe, belägen å annan ort än lruvrrdar'lretsstället, en särskild filialföreståndare. Undantag från denna regel har gjorts för bland annat ÄB Pressbyråns kiosker, som icke ha filial- föreståndare. I fråga om konsumtionsföreningarna uppgåvos i regel filial- föreståndare även för de filialbutiker, som voro belägna på samma ort som huvudarbetsstället. Någon ändring i redOvisningssättet har i dessa fall icke skett.

Även under partihandel redovisas i vissa fall butikspersonal. Det är då fråga om dekoratörer, utställningspersonal m. fl. Inom den kombinerade han- deln har det varit omöjligt att redovisa all personal sysselsatt med diskför— säljning under butikspersonal. Hantverkare, såsom urmakare, guldsmeder nr. fl., ägna sig normalt åt både handels- och hantverksarbete. Dessa redo— visas då såsom företagsledare eller tillverkningspersonal. Vid konditorier, som icke redovisade någon särskild butikspersonal, hänfördes serveringsper— sonalen i regel till butikspersonal, då den i flertalet fall har både diskför—

säljnings— och serveringsarbete. Vid apotek redovisades farmaceuter och tek- niska biträden under gruppen »annan personal».

Inom resandegruppen ha s. k. fritidsagenter icke medtagits. Deltidssyssel- satt personal, såsom avbytare vid lunch, medhjälpare under vissa rusnings— dagar i veckan, ha. icke heller medtagits i undersökningen. Den deltidsan- ställda personalen inom handeln utgör ett viktigt problem, men det har icke varit möjligt att inom undersökningens ram utreda denna fråga.

Redovisning efter ägare. Vid företagens gruppering efter ägare har skilts på följande kategorier: 1) enskild person, 2) aktiebolag, 3) annat bolag, 4) konsumentkooperatiu förening, 5) annan ekonomisk förening och 6) annan ägare. Till grupp 1 ha räknats även stärbhus. Till gruppen annat bolag ha hänförts enkelt bolag, handelsbolag och kommanditbolag. Såsom kon— sumentkooperativa föreningar ha räknats kooperativa förbundet och till detta anslutna föreningar ävensom fristående konsumentkooperativa föreningar. Dessutom ingå i denna grupp bilägarnas inköpsföreningar samt den koopera— tiva oljehandeln. Gruppen annan ekonomisk förening utgöres till största delen av de producentkooperativa föreningarna. Därjämte ingå. bland annat även hemslöjds— och blindarbetsföreningar. Ideella föreningar, stiftelser, kristidsstyrelsernas bränslekontor m. fl. ha hänförts till gruppen annan ägare.

Enkelföretag- och filialföretag. Företagen ha med hänsyn till antalet ar- betsställen indelats i enkelföretag (single-företag) och filialföretag. Inom filialföretagen har det icke varit möjligt att genomgående särskilja huvud- arbetsstället från filialarbetsställena. Av denna anledning har någon särskild redovisning av huvudarbetsställen icke skett. Det torde också vara av be- gränsat intresse att redovisa dessa inom smärre filialbildningar, då här nord malt icke förekommer något arbetsställe, som kan sägas utgöra det centrala arbetsstället inom företaget. Först inom de 5. k. mångfilialföretagen, för vilka redogöres senare (5. 54 f.), kan det sägas förekomma centrala arbets- ställen i verklig mening.

Såsom filialbildning betraktades företag med minst två. arbetsställen inom handeln, där verksamheten bedrevs inom samma hnwdbransch och under samma firmabeteckning. Med huvudbransch avses i detta sammanhang t. ex. livsmedels- eller textilbranschen. Därest det av lämnade uppgifter tydligt framgick, att arbetsställe, som uppfyllde ovanstående klassificeringsford- ringar, av innehavaren icke betraktades som filial, hänfördes detta arbetsställe till gruppen enkelföretag. I sådant fall tillmättes innehavarens uppfattning av det företagsekonomiska sambandet mellan de olika arbetsställena av- görande betydelse. I det fall arbetsstället var filial till ett industriföretag medtogs givetvis icke huvudarbetsstället (huvudkontor och fabrik) i under— sökningen.

Filialföretagen ha med hänsyn till deras företagsstorlek (antal arbetsstälen per företag) uppdelats på

företag med 2— 3 arbetsställen

)) )) 4— 5 )) )) )) 6—1 0 » )) )) 1 1 —5 0 )) .

över 50

Såsom mångfilialföretag ha betraktats företag med mer än 10 arbetsställen.

Arbetsställenas storlek. Vid bearbetningen av materialet ha arbetsställena klassificerats även efter den sysselsatta personalens storlek. Följande indel- ningsgrund har tillämpats.

Arbetsställen med 1 sysselsatt » » 2 sysselsatta )) )) 3 >) )) )) 4 )) )) )) 5 )) )) )) 6—10 )) )) )) 11—25 )) » » 26—50 » >> » över 50 >>

Motsvarande indelningsgrund har tillämpats även vid redovisning av butikspersonal inom detaljhandelsgruppen samt kontorspersonal inom parti- handelsgruppen.

Lokal fördelning. För att möjliggöra en redovisning av företagens lokala fördelning har en klassificering av materialet även skett på orter och orts- grupper. Som grund för ortsfördelningen har använts tätortsgrupperingen i 1940 års folkräkning (Del I, tab. 16 och 17). Tätorterna äro särredovisade ned till agglomerationer med minst 1000 invånare enligt följande schema.

Ortagrupp Orter med 1 över 100 000 invånare 2 30 000—100 000 » 3 10 000— 30 000 » 3 4 5 000—— 10 000 » » 5 3 000— 5 000 » 6 2 000— 3 000 » 7 1 000— 2 000 » 8 Övriga orter och egentlig landsbygd

Det är att märka, att det icke är den administrativa indelningen, utan den sammanhängande tätortsbebyggelsen, som varit avgörande för denna indel-

ning. I den mån förortsbebyggel-se till en ort redovisades vid 1940 års folk- räkning, ingår denna i ortsredovisningen. Det torde också, särskilt i fråga om en undersökning av handelns utbredning och lokala fördelning, vara spe— ciellt lämpligt att frångå den gängse förekommande administrativa indel- ningen och i stället redovisa de merkantila företagen inom tätortsområden, vilka. närmare ansluta till handelns naturliga utbredning. Vilka orter, som ingå. i respektive ortsgrupper, framgår av bil. B. I denna har för varje ort även angivits ortens karaktär enligt den indelning, som utarbetats å. geogra- fiska institutionen vid handelshögskolan i Stockholm.

Till ledning för ortsklassificeringen upprättades på, grundval av ovan- nämnda folkräkningspublikation samt postverkets ortsförteckning en lista över de tätorter, som lågo inom de olika postanstaltsområdena.

Klassificeringen skedde med ledning av den av företaget uppgivna adressen. Det var emellertid icke alltid möjligt att konstatera ofullständigheter i denna, och detta torde i vissa fall ha föranlett felaktig ortsklassificering. Särskilt gäller detta, då po-stanstaltens område omfattade en tätort och kringliggande landsbygd. Om ett företag beläget utom tätorten men inom dennas postan— staltsområde icke uppgivit någon annan adress än postanstaltens namn, har det klassificerats som om det varit beläget i tätorten. De fel, som kunna ha uppstått av nu anförda anledningar, torde emellertid vara begränsade till ett relativt fåtal orter.

Kap. II. Varuhandelns betydelse ur sysselsättnings- synpunkt.

Hela antalet arbetsställen och sysselsatta, som ingå i företagsinventeringen, framgår av följande sammanställning.

Antal Antal sysselsatta G r n 1) p arbetsställen Män Kvinnor Summa Detaljhandel även i kombination med partihandel ................ 63 940 95 229 95 441 190 670 Partihandel och verksamhet av parti- handelskaraktär ................ 12 342 66 504 21 890 88 394 Handel i kombination med hantverk m. m. .......................... 20 321 88 650 52 802 141 452 Samtliga 96 603 250 383 170 133 420 516

All personal, som redovisades inom varuhandeln, uppgick sålunda till när- mare 421000 personer. Av dessa voro 60 % män och 40 % kvinnor; 45 % av samtliga sysselsatta tillhörde detaljhandelsgruppen, 21 % partihandelsgrup— pen och 34 % gruppen handel i kombination med hantverk m. m., vari ingå. både detalj- och partihandelsföretag. Personalen var fördelad på'närmare 97 000 arbetsställen, av vilka 66 % tillhörde detaljhandelsgruppen, 13 % parti— handelsgruppen och 21 % gruppen handel i kombination med hantverk In. m.

I inventeringen ingår all personal, som vid inventeringstillfället var syssel— satt vid respektive arbetsställen. Sålunda redovisas även personal, som icke alls eller endast delvis hade merkantila arbetsuppgifter, såsom hantverkare eller arbetare sysselsatta med tillverkning eller reparationer, teknisk personal m. fl. Uppgifter om hela antalet sysselsatta fördelade på yrkesgrupper läm- nas i följande sammanställning.

Därav Antal sysselsatta tillhörande

Y 1- k e 5 g 1- 11 1) p gruppen handel

Män Kvinnor Summa lfarilztenrlk mine; Företagsledare .................... 70 894 25 402 96 296 22 057 Kontorspersonal .................. 22 880 31 027 53 907 11 971 Butikspersonal .................... 33 691 81 405 115 096 22 950 Lagerpersonal .................... 36 676 4 926 41 602 6 908 Varu- och kontorsbud ............ 20 083 5 193 25 276 7 800 Resande och andra. försäljare ...... 12 053 513 12 566 2 749 Annan personal .................... 54 106 21 667 75 773 67 017 Samtliga 250 383 170 133 420 516 141 452

Under gruppen »annan personal» redovisas personal, som icke hade rent merkantila arbetsuppgifter (se s. 16). Denna personal tillhör sålunda från yrkessynpunkt andra yrkesområden än handeln men utgör från företagssyn- punkt en del av handelsföretagens personal. Ett flertal av de under gruppen handel i kombination med hantverk m. m. redovisade 22 057 företagsledarna ha arbetsuppgifter såväl av merkantil som av industriell eller hantverks- karaktär. Härav framgår, att det är omöjligt att exakt ange hur stor del av den redovisade personalen, som kan anses utgöra handelspersonal i egentlig mening. Bortser man helt från gruppen »annan personal», men medräknar företagsledarna inom handel i kombination med hantverk m. m., som ju dock delvis ha merkantila arbetsuppgifter, erhålles ett antal av omkring 345 000 personer. Räknar man endast med de yrkesgrupper, för vilka handelsutbild- ning fordras eller är önskvärd — företagsledare, kontorspersonal, butiksper— sonal, resande och andra försäljare blir antalet omkring 278 000 personer.

Det är icke heller möjligt att exakt fördela varuhandelns personal på de- talj— och partihandel. Som framhållits vid redogörelsen för redovisnings- principerna ha arbetsställen, vid vilka det förekommer både detalj- och parti— handelsförsäljning, redovisats under detaljhandel. I regel torde dock parti- handelsförsäljningen vid sådana arbetsställen ur sysselsättningssynpunkt vara av underordnad betydelse. Vidare ingå i gruppen handel i kombination & med hantverk m. in. både parti- och detaljhandelsföretag. Av skäl, för vilka tidigare redogjorts, har demna. grupp genomgående redovisat-s utan uppdel- ning. I samband med redowisningen av antalet arbetsställen inom detaljhan- deln (se Kap. III) har docek en mycket ungefärlig uppdelning gjorts. Med dessa förbehåll återgives i följande sammanställning arbetsställenas och de sysselsattas fördelning på dletalj— och partihandel.

Antal sysselsatta G , u ,, ,, Ant?) Därav tillhö_ Hela antalet arbetsstallen Hela rande gruppen utom gruppen antalet »annan »annan personal» personal» Detaljhandel ...................... 83 000 296 000 49 000 247 000 Detaljhandelsgruppen .............. 64 000 191 000 4 000 187 000 Gruppen handel i kombination med hantverk m. m ................... 19 000 105 000 45 000 60 000 Partihandel ........................ 14 000 125 000 27 000 98 000 ! Partihandelsgruppen .............. 12 500 88 500 5 000 83 500 3 Gruppen handel i kombination med t hantverk m. m. ................ 1 500 36 500 22 000 14 500 Samtliga 97 000 421 000 76 000 345 000 ,

Sammanställningen utvisar, att inom detaljhandeln sysselsattes vid 83 000 arbetsställen 296 000 personer, av vilka dock 49 000 huvudsakligen voro syssel- satta med tillverkning, reparationer m. m. Den »egentliga handelsperso—

nalen» uppgick sålunda till 247 000 personer. Motsvarande antal för jarti— handeln var 14 000 arbetsställen, 125 000 sysselsatta och 98 000 »egentlig han— delspersonal».

I antalet arbetsställen inom detaljhandeln ingå även arbetsställen itan butikskaraktär. Hit höra kringförings- och torghandel och dylikt, 501111 Jodo- visades på 3262 arbetsställen (3 740 sysselsatta), samt postorderaffäre: på 237 arbetsställen (1 116 sysselsatta). Närmast butikshandeln står kioslhan- deln, som redovisades på 2803 arbetsställen (4 709 sysselsatta). Frånräknas dessa, uppgick antalet redovisade butiker till i runt tal 77000. I hela landet fanns det sålunda vid inventeringstillfället en butik på 88 invånare. BLtiks— handelns personal uppgick efter frånräkning av gruppen »annan personal» till 237 500 personer.

Tidigare har redogjorts för vilka huvudtyper av företag, som hänförta. till partihandel (s. 14 f.). En uppdelning av arbetsställen och sysselsattr på dessa huvudtyper har gjorts i efterföljande sammanställning. Det måste lock framhålla-s, att uppdelningen är mycket approximativ, då av uppgifterna å frågeformulären ofta icke framgått, om företaget hört till den ena eller andra gruppen. Agenturgruppen torde snarast vara för liten, då endast företag, som direkt uppgivit agenturförsäljning, medräknats. Överhuvudtaget är det ofta svårt att dra en gräns mellan agenturfirmor och egentliga grossist—er

Antal Antal syssdsatta

T y 1) arbetsställen ”åååh S: 33:13») Egentlig grosshandel .................................. 9 100 86 2(0 Agentur-firmor ........................................ 3 200 12 0(0 Industriens fristående försäljningskontor ............ 525 5 3(0 Centralkontor med lager för mångfilialbutiker ...... 75 2 060 Tidnings- och förlagsverksamhet .................... 1 100 19 500

Summa 14 000 125 000

I antalet sysselsatt-a ingår även gruppen »annan personal». Huvudparten av denna redovisas under grupperna egentlig grosshandel samt tidnings och förlagsverksamhet. Frånräknas denna personalgrupp, uppgår den egentliga grosshandelns personal till i runt tal 70 000.

Utförliga uppgifter om antalet arbetsställen och sysselsatta inom olika branscher inom såväl detalj- och partihandel som handel i kombination med hantverk m. m. lämnas i kap. III.

Vill man söka få en uppfattning om varuhandelns betydelse ur sysselsätt— ningssynpunkt, måste man sätta antalet sysselsatta inom denna i relation till hela antalet yrkesutövare i riket. Då uppgifter om hela antalet yrkesutövare vid det senaste folkräkningstillfället, årsskiftet 1945/46, ännu icke äro till— gängliga, måste man nöja sig med en uppskattning. Enligt 1940 års folkräk— ning uppgick hela antalet yrkesutövare (inklusive medhjälpande familjemed— lemmar) i riket den 31 december 1940 till i runt tal 3,00 miljoner. Enligt den

utredning om förändringarna i sysselsättningen åren 1940—1946, som utförts i samband med investeringsrådets verksamhet (se Sociala meddelanden 1946 nr 11), har den yrkesverksamma befolkningen under perioden 1 januari 1940 —30 juni 1946 ökat med i runt tal 150 000. Antalet yrkesutövare vid tid— punkten för företagsinventeringen kan sålunda beräknas uppgå till minst 3,15 miljoner. Hela varuhandelns personal utgjorde då 13,3 % av samtliga yrkesutövare. Borträknar man den personal, vars huvudsakliga arbetsupp— gifter falla inom andra näringsgrenar (gruppen »annan personal»), blir pro- centtalet 11,0. Något, mer än 1/10 av samtliga yrkesutövare i landet tillhörde sålunda varuhandelns personal i egentlig mening.

Det har tidigare framhållits (s. 9), att företagsinventeringen utförts så, att det skulle bli möjligt att åtminstone i stora drag följa sysselsättningsutveck— lingen inom varuhandeln sedan företagsräkningen 1931. Den felkälla, som härrör från de olika tidpunkter, vid vilka de båda undersökningarna ägde rum 1931 den 25 september och 1946 den 29 januari — har även berörts. Den 25 september drev dock huvudparten av de typiska säsongföretagen sannolikt ingen rörelse, varför denna felkälla torde vara av ringa betydelse.

Det är däremot av vikt, att vid jämförelsen beakta vissa skiljaktigheter i redovisningsprinciperna. År 1931 medtogos även sådana företag, vid vilka ej ens någon person hade sin huvudsakliga sysselsättning. Vidare redovisades 1931 industriföretagens lokalt fristående försäljningskontor icke under varu- handeln utan under gruppen industri och hantverk ej i kombination med annan näring. Vid jämförelsen mellan detalj- och partihandel bör beaktas, att mångfilialföretagens centralkontor 1931 redovisades under detaljhandel men 1946 under partihandel. Beträffande bagerier med försäljningsbutik och kon- ditorier samt mejerier med försäljningsbutik förelågo skilda redovisnings— principer 1931 och 1946, varför det torde vara nödvändigt att helt utesluta dessa företagstyper vid en jämförelse. Detta måste man även göra med gruppen begravningsbyråer, som 1931 redovisades under varuhandeln endast om byrån var kombinerad med snickerirörelse.

Med beaktande av ovanstående har jämförelsetabellen å följande sida uppställts.

Man får naturligtvis icke av tabellen dra den slutsatsen, att man på detta sätt erhållit en exakt jämförelse mellan antal arbetsställen och sysselsatta inom varuhandeln vid de båda inventeringstillfällena. Vad som skett är en— dast, att man eliminerat vissa skiljaktigheter vid redovisningen 1931 och 1946. Och detta har i vissa fall lett till att man helt måst utesluta några branscher vid jämförelsen. Kvar stå emellertid felkällor, vilkas storlek man icke kan beräkna. Dessa härröra huvudsakligen från det förhållandet, att redovis- ningen av en eller annan företagstyp kan ha varit ofullständig vid det ena eller andra inventeringstillfället. Vidare ha vid 1931 års företagsräkning vissa industriföretag medtagits under varuhandeln av den anledning, att de redovisade återförsäljning av varor, utan att detta normalt ingick i rörelsens karaktär. Av denna anledning torde den i tabellen nederst å s. 24 angivna

Företagsräknin gen 1981 Företagsinventeringen

Handel Handel 1 komb. Detalj- Parti- ! komb. med med hantverk handel handel hantverk

m. m. m. 111.

Detalj- Parti- handel handel

Antal arbetsställen. Bruttoantal 10021 17045 12342 20321 Avgår:

Företag utan personal . . . . 123 Bagerier med försäljnings- ningsbutik och konditorier 2 917 Mejerier med försäljnings- butik .................... 79 Begravningsbyråer ........ 151 Industriens fristående för- säljningskontor .......... _ '— Centralkontor ..............

Tillkommer:

Centralkontor .............. _ Nettoantal 11744

Antal sysselsatta. Bruttoant al 143 974 49 177 116 310 309 461 190 670 88 394 141 452 420 516 Avgå r:

Bagerier med försäljnings- butik och konditorier . . . . 32 804 Mejerier med försäljnings- butik .................... 3 485 Begravningsbyråer ........ -— — — 973 Industriens fristående för- säljningskontor .......... — -— 5 272 Centralkontor .............. 2 017

T i l lk o m m e r: Centralkontor .............. — —- — 2 017 —- — 2 017 Netto antal 143 974 49 177 101 191 294 342 192 687 81 323 103 972 377 982

ökningen i antalet sysselsatta inom gruppen handel i kombination med hant- verk m. nu. vara för låg. Med dessa reservationer återges i det följande ut— vecklingen inom varuhandeln sedan 1931 års företagsräkning.

Antalet arbetsställen inom varuhandeln har sedan 1931 ökat med 15 % och antalet sysselsatta med 28 %. Man kan sålunda konstatera. en ökning även av antalet sysselsatta per arbetsställe.

Som framgår av följande sammanställning, har emellertid utvecklingen icke varit densamma inom varuhandelns tre huvudgrenar.

Ökning eller minskning Antal sysselsatta

1931—1946 % per arbetsställe

Arbetsställen Sysselsatta 1 93 1 1 946

Detaljhandel .............................. + 17 + 34 2'6 3'0 Partihandel + 26 + 65 5'3 6'9 Handel i kombination med hantverk rn. m. —— 1 + 3 7'3 7'6

Det ställer sig även svårt att följa utvecklingen inom handelns olika yrkes— kategorier sedan 1931 års företagsräkning. Vid denna var yrkesredovisningen icke så detaljerad som vid företagsinventeringen 1946. Sålunda ingå kontors- personal, resande och andra försäljare i företagsräkningens grupp »förvalt- nings- och kommersiell personal». Vidare redovisas lagerpersonal, varu- och kontorsbud under gruppen »maskinister, eldare, transport-, lager—, handels- och diversearbetare». Slutligen måste givetvis även hänsyn tagas till de skilj— aktigheter i redovisningsprinciperna i övrigt, som ovan behandlats. Jäm— förelsen har av anförda skäl måst inskränkas till två grupper: butikspersonal samt förvaltnings och kommersiell personal. Den sistnämnda gruppen om- fattar grupperna kontorspersonal samt resande och andra försäljare i 1946 års inventering. Resultatet framgår av följande sammanställning.

Ökning 1931—1946 i % Butikspersonal ...................................... 50 Kontorspersonal, resande och andra försäljare 54

Kap. III. Arbetsställen och sysselsatta inom olika

branscher.

Såsom av föregående kapitel framgår, fanns det i detaljhandeln cirka 64 000 arbetsställen, i partihandeln drygt 12 000 och i kombinerad handel över 20 000 arbetsställen.

I tab. 1—3 lämnas uppgifter om antalet arbetsställen och sysselsatta inom varuhandelns olika branscher. En sammanfattning av resultaten lämnas i följande sammanställning av arbetsställenas respektive de sysselsattas rela— tiva fördelning på branschhuvudgrupper inom detaljhandel, partihandel och handel kombinerad med hantverk m. m.

B r a n s (: h g r 11 1) p Arbetsställen Sysselsatta Detaljhandel. Handel med livsmedel ...................................... 33'6 30'1 Diverse-, lant- och skeppshandel ............................ 22'9 22'3 Handel med textil- och beklädnadsvaror .................... 14'1 15'3 Handel med möbler, bosättningsartiklar m. m. ............ 3'6 3'7 Andra branschaffärer ...................................... 18'3 19'4 Varuhus, basarer m. m. .................................... 07 En Handel med begagnade varor .............................. 08 05 Gardfarihandel m. m. ...................................... 1'2 0'4 Postorderaifärer ............................................ 04 06 Kiosker .................................................... 44 25 Summa 1000 1000 Partihandel.

Malmer, järn och metaller samt arbeten därav, maskiner, bilar, instrument o. d. .......................................... 15' 152 Bränsle, oljor, byggnadsmaterial (utom trä.), glas m. m. ...... 8'2 11'6 Trävaror, snickeriarbeten, pappersmassa rn. m. .............. 79 66 Papp och papper samt arbeten därav, kontors- och förlags- artiklar .................................................. 12'8 11'8 Livsmedel .................................................. 26'9 29'3 Textil— och beklädnadsvaror ................................ 97 7”) Hudar och skinn, läder och gummivaror o. d. .............. 3'1 1'8 Färger, kemisk-tekniska artiklar 0. d ......................... 4'8 4'8 Lump, skrot, spånadsämnen m. m. .......................... 40 26 Blandade varuslag och varuslag ej 5. n. .................... 7'1 9'1 Summa 100'0 100'0

Handel i kombination med hantverk m. m.

Livsmedelsföretag .......................... ' ................ 37'9 32'2 Textil— och beklädnadsföretag .............................. 17'4 15'4 Ovriga företag ............................................ 447 524 Summa 100'0 | 100-0

Av sammanställningen framgår, att livsmedelsbranschen, om lanthandeln medräknas, sysselsatte mer än hälften av den rena detaljhandelns personal.

Cirka 15 % arbetade inom beklädnadsbranschen och 4 % inom möbel— och bo- sättningsbranschen samt 19 % i andra branschaffärer. Övriga grupper syssel- satte tillsammans cirka 9 % av personalen.

Inom partihandeln var livsmedelsbranschen den viktigaste ur sysselsätt- ningssynpunkt med närmare 30% av personalen. Maskin-, metall— och bil— branschen sysselsatte omkring 15 % och bränsle— och byggnadsmaterialbran— schen samt pappersblanschen vardera 12%

Företag inom pa1tihandeln ha i många fall ett mycket blandat varusorti- ment. Fi1mo1 av denna typ ha sammanfö1ts under gruppen »blandade varu— slag och varuslag ej särskilt nämnda». Denna grupp sysselsatte närmare en tiondel av partihandelns personal.

Inom handel kombinerad med hantverk m. m. redovisade livsmedelsföre— tagen den största personalgruppen med drygt 30 % av samtliga sysselsatta.

Om man bortser från lanthandeln, sysselsatte livsmedelsföretagen inom samtliga tre huvudgrenar av handeln tillsammans omkring 30 % av varuhan- delns personal.

För att möjliggöra en särredovisning av all butikshandel ha ur den kom- binerade handeln utbrutits de arbetsställen, vilka voro av detaljhandels- karaktär. Dessa butiker redovisas i följande sammanställning tillsammans med övriga detaljhandelsarbetsställen. En motsvarande uppdelning av den sysselsatta personalen har av skäl, för vilka tidigare redogjorts, icke kunnat genomföras. I sammanställningen ha. i olika branscher ingående kringförings—, torghandel och dylikt samt grupperna postorderaffärer, gårdfarihandel m. m., begravningsbyråer samt kiosker ej medtagits.

Antal butiker inom detaljhandeln (inkl. arbetsställen kombinerade med hantverk m. m.)

Livsmedelshandel .......................................................... 26 7 78 Köttalfärer samt kombinerade kött- och speceriaffärer .................... 4 901 FiskaEärer .................................................................. 1 562 Mjölkalfärer ................................................................ 3 943 Kombinerade speceri- och mjölkalfärer (även kött) ........................ 2 782 Speceriatfärer ................................................................ 4 546 Frukt- och grönsaksaifärer .................................................. 2 325 Konfektyraftärer ............................................................ 239 Bagerier, brödbutiker och konditorier ...................................... 6 182 Systembolagens utminuteringsställen m. m. .............................. 298

Diversehandel .............................................................. 14 631

Behlädnadshandel .......................................................... 12 47 5 Sybehörs-, manufaktur-, garn— och trikåaffärer ........................... 4 649 Hatt- och mössaffärer ...................................................... 57 Modeaffärer .................................................................. 1 607 Herrekiperingsaffärer ........................................................ 1 604 Dam— och barnkonfektionsaffärer .......................................... 1 369 Kombinerade herr-, dam- och barnkonfektionsaifärer ........ _ ............ 530 Övriga textil— och beklädnadsaiiärer ...................................... 183

Pälsvar ualfärer ............................................................. Handsk- och paraplyaffärer ................................................ Skoaffärer

Möbel- och bosättningshandel ................................................

Bosättningsaffärer .......................................................... Möbelaffärer ................................................................ Matt-, sängklädes— o'ch gardinaffärer ...................................... Borst- och korgaäärer, slöjdmagasin ...................................... Radio- och elektriska affärer

Andra branschafärer ......................................................

Järnaffär-er .................................................................. Cykel- och sport-affärer .................................................... Ur-, juvelerare- och optiska aifärer ........................................ Musikaifärer ................................................................ Bok- och pappersaffärer .................................................... Tobaksaäärer ................................................................ Fotograäska affärer ........................................................ Ramaifärer .................................................................. Konstaffärer ............................... . ................................ Blomsteraffärer .............................................................. Väsk—, reseEekt- och läderaffärer .......................................... Färg-, parfymeri- och sjukvårdsaifärer .................................... Apotek ............. _ ........................................................ Ved- och kolalfärer Bensinstationer ..............................................................

Varuhus och basarer ......................................................

Varuhus Basarer, s. k. enhetsprisaifärer ............................................

Handel med begagnade varor .............................................. Antikaffärer 182 Antikvariat och frimärksaffärer ............................................ 111 Auktionsgodsaffärer ........................................................ 236

Summa 76 038

Sammanställningen utvisar, att inom detaljhandeln funnos cirka 76000 butiker. Av dessa voro cirka 27000 livsmedelsbutiker och närmare 15000 diverseaffärer. Sammanlagt fanns det således över 40000 butiker av över- vägande livsmedelskaraktär. I detta sammanhang bör ihågkommas, att buti- ker med skilda avdelningar för t. ex. mjölk, specerier och charkuterivaror redo- visats som en butik. Inom livsmedelshandeln utgjordes den största bransch- gruppen av cirka 5 000 köttaff'arer samt kombinerade kött— och speceriaffärer. Därjämte funnos drygt 4500 speceriaffärer. Mjölkhandel bedrevs vid inemot 4 000 mjölkbutiker och cirka 2 800 butiker med mjölk- och speceriavdelningar eller mjölk-, speceri— och köttavdelningar. Därjämte förekom mjölkförsälj- ning i ett flertal hembagerier och undantagsvis i diverseaffärer.

Om man vid en jämförelse endast tar hänsyn till livsmedelshandel, som icke var förenad med tillverkning (tab. 1), redovisades i 1931 års företags- räkning cirka 17 500 arbetsställen (exklusive sprithandeln). Häri ingår dock kringförings- och torghandel, som icke kan frånskiljas. Om man utgår från att denna handel hade ungefär samma omfattning som 1946, skulle livsmedels- handeln ha ökat med omkring 3500 butiker sedan 1931. År 1931 fanns det ungefär 15 600 lanthandelsaffärer. 1946 hade antalet minskat med 1000 till 14 600. Den traditionella lanthandeln torde sannolikt ha nedgått i antal mera än den konstaterade minskningen ger vid handen. Å andra sidan har det inom den konsumentkooperativa handeln uppstått mindre varuhusliknande affärer med avdelningar för livsmedel, bosättningsartiklar, manufakturvaror m. m., som i denna undersökning redovisats under lanthandel.

Inom livsmedelshandeln utgör kringförings- och torghandeln ett viktigt led i varudistributionen. Sålunda redovisades cirka 2350 företag av denna typ. Då. egentlig säsonghandel icke förekom vid undersökningstillfället, torde det här huvudsakligen vara fråga om företag verksamma under större delen av året. Den största gruppen utgjordes av ambulerande fiskhandel, som räk- nade icke fullt 1 200 företag. De under kötthandel redovisade voro till största delen (571) stånd med försäljning av varm korv. Det bör ihågkommas, att det i denna undersökning är fråga om helt fristående ambulerande handel. Konsumtions- och slakteriföreningarnas livsmedelsbilar ha sålunda icke redo- visats som självständiga arbetsställen.

Inom beklädnadshandeln, inberäknat skohandel, fanns det cirka 12500 butiker, varav ungefär 3500 voro kombinerade med hantverk eller industri. Den största branschgruppen utgjordes av sybehörs- och manufakturaffärer, och räknade drygt 4600 butiker. Av herrekiperingsaffärerna var omkring en fjärdedel kombinerad med skrädderi- och av dam— och barnkonfektionsaffä- rerna likaledes en fjärdedel.

Modehandeln räknade cirka 1 600 arbetsställen. Det fanns endast ett 50-tal hatt- och mössaffärer, som icke voro kombinerade med hantverk. Antalet sko- affärer uppgick till närmare 1800, varav cirka 400 voro kombinerade med skomakeri.

Det är icke görligt att följa utvecklingen sedan 1931 inom beklädnadshan- delns olika branscher, då vissa affärer ha ett så heterogent varusortiment, att de kunna redovisas lika väl på den ena som på. den andra gruppen. Jämförel— sen måste därför inskränkas till beklädnadshandeln i dess helhet med bort- seende från affärer som voro kombinerade med hantverk m. m. Jämförelsen utvisar, att antalet butiker inom beklädnadshandeln ökat med omkring 1 150 eller 18 %. Skohandeln har icke medräknats i jämförelsen. I fråga om denna kan man konstatera, att antalet skobutiker kombinerade med Skomakeri min- skat med närmare hälften, medan antalet rena skobutiker endast ökat med ett 40—ta1. Det bör dock anmärkas, att skoförsäljning i viss utsträckning även sker i beklädnadsaffärer.

Möbel- och bosättningshandeln räknade tillsammans ungefär 4300 butiker.

Det fanns cirka 1550 möbelaffärer, av vilka hälften voro kombinerade mcd snickeri— och tapetserarverksamhet. Bosättningsaffärerna uppgingo till endast 600. Till möbel— och bosättningshandel ha även räknats radio— och elektriska affärer, ehuru deras varusortiment endast delvis hör hemma inom denna bransch.

Antalet arbetsställen inom möbelhandeln uppvisar en betydande ökning sedan 1931 (50 %). Ökningen faller nästan uteslutande på affärer med fabriks- gjorda möbler. Antalet bosättningsaffärer hade däremot minskat med ett 90-tal, sannolikt beroende på basarhandelns och de s. k. enhetsprisaffärernas ökade omfattning.

Bland andra branschbetonade affärer märkes järnhandeln med cirka 1100 butiker. Det bör framhållas, att i denna siffra även ingår en del butiker av icke ren järnhandelskaraktär, t. ex. symaskinsaffärer m. fl. Branschen torde i fråga om antalet affärer icke ha undergått några större förändringar sedan 1931. Cykel— och Sportaffärer föra ett med järnhandeln närbesläktat varu- sortiment. Det fanns inemot 2400 sådana affärer, av vilka ungefär hälften hade särskild verkstadspersonal.

En annan hantverksbetonad företagstyp är ur- och juvelerarhandeln. En- dast cirka 175 butiker av de 2 100 urmakeri- och juveleraraffärerna voro icke förenade med hantverk.

Av andra branschaffärer med ett större antal butiker märkas tobaksaffär-er (3100 butiker) samt färg—, parfymeri- och sjukvårdsaffärer (2100 butiker). Inom den sistnämnda branschen var färghandeln den numerärt största, men det är icke möjligt att utan specialbearbetning av materialet redovisa det exakta. antalet färghandelsbutiker.

Antalet redovisade bensinstationer, cirka 900, kan förefalla lågt. Det bör dock ihågkommas, att här är endast fråga om fristående bensinstationer, som icke drevos i samband med annan rörelse, t. ex lanthandel, busstation, hotell.

Det har tidigare i samband med redovisningsprinciperna utförligt redo- gjorts för de grunder, enligt vilka ett företag hänfördes till gruppen varuhus. Härav framgår också, att det icke är möjligt att följa utvecklingen inom denna bransch sedan 1931. De sex redovisade företagen sysselsatte icke mindre än 4 700 personer i januari 1946.

Basarhandeln omfattade 470 butiker med cirka 5100 sysselsatta. Härav kommo på de 5. k. enhetsprisaffärerna endast 44 butiker men drygt 3 000 av personalen. Basarhandeln har sedan 1931 utvecklats kraftigt; sålunda har an- talet butiker ökat med omkring 160 och personalen nästan tredubblats.

Handeln med begagnade varor omfattade drygt 500 antikaffärer, antikva- riat samt auktions- och pantlånegodsaffärer. Denna affärstyp, som t. ex. i England är av avsevärd omfattning, har trots en tillfällig uppgång efter kriget här i Sverige icke fått någon mera betydande omfattning.

Den redovisade kioskhandeln, cirka 2800, utgjordes endast av kiosker, vilka drevos vid inventeringstillfället. Sommarkiosker och dylikt ingå således icke i detta antal.

I den redovisade partihandeln ingå, såsom tidigare nämnts, den egentliga grosshandeln (inklusive insamlande grOsshandel), agenturfirmor, industriens fristående försäljningskontor, mångfilialbildningarnas centralkontor med lager och tidnings- och förlagsverksamhet.

I det följande redogöres först för partihandeln som helhet, varefter vissa uppgifter lämnas beträffande de företagstyper, som falla utanför den egent— liga grosshandeln. '

Antalet arbetsställen och sysselsatta inom partihandelns olika branscher framgår av tab. 2. Som tidigare framhållits, innesluter även den kombinerade handeln (tab. 3) arbetsställen av partihandelskaraktär. Liksom vid redovis- ningen av butikshandeln ha dessa arbetsställen utbrutits och redovisas i följande sammanställning tillsammans med övrig partihandel. Härvid har man även ansett sig kunna medtaga en redovisning av antalet sysselsatta. I fråga om detaljhandeln var detta icke möjligt, då ett mycket stort antal per- soner inom den kombinerade detaljhandeln hade blandade merkantila och hantverksmässiga arbetsuppgifter. Inom partihandeln torde detta mera undan— tagsvis vara fallet. I tabellem ingår sålunda i antalet sysselsatta icke gruppen annan personal. Inom vissa branscher, såsom bil-, maskin-, kontorsmaskins. samt radio- och elektriska brranscherna, utgöres dock huvudparten av de under denna grupp redovisade av servicepersonal, vars arbete direkt sammanhänger med försäljningsverksamhetean. Av denna anledning har även denna personal beaktats vid kommentarerna till tabellen.

Arbetsställen och personal inom partihandel (inkl. arbetsställen komb. med industri och hantverk m. m.)

Samtliga Antal sysselsatta B r a n s 0 h arbetsställen utom gruppen

»annan personal» Malmer, järn och metaller sami arbeten därav, maskiner, bilar, instrument o. d ................................. 2 651 19 786 Bilar, cyklar, vapen, sportartiklar o. d. ............ 962 6187 Ur, instrument, optiska och fotografiska artiklar.... 129 592 Malmer, järn och metaller samt arbeten därav, ma—

skiner o. d. ........................................ 1 175 8361 Radio— och elektrisk materiel, belysningsarmatur .. 322 4 363 Musikinstrument med tillbehör ...................... 20 93 Guldsmedsarbeten och bijouterivaror ................ 43 190

Bränsle, oljor, byggnadsmaterial (utom trä), glas m. m. 1 005 9 731 Mineraloljor och teknisk sprit ........................ 259 2 940 Stenkol, koks och ved ................................ 190 2 168 Grus, kalk, cement, tegel, värmeledningsmateriel,

sanitetsgods ........................................ 400 3 658 Glas, porslin, diverse bosättningsartiklar och lek-

saker ................................................ 156 965

Trävaror, snickeriarbeten, pappersmassa m. m. ...... 1 201 6 793 Möbler och andra snickeriarbeten .................... 125 397 Virke, trävaror, pappersmassa m. m. ................ 1 076 6 396

Samtliga Antal sysselsatta arbetsstäuen uton1 gruppen »annan pcrsonah)

Bransch

Papp och papper samt arbeten därav, kontors- Och för- lagsartiklar .......................................... 1 772 13 266 Papp, papper, pappersemballage, bindgarn m. m. .. 357 2 521 Tidningar, böcker och andra förlagsartiklar ........ 1 087 8 870 Butiks— och kontorsmaskiner även i komb. med

kontorsmateriel 328 1 875

Livsmedel ............................................ 3 413 25 5 67

Levande djur (ej fisk eller fjäderfä) ................ 150 388 Kött, fläsk eller charkuterivaror ...................... 106 1 008 Fisk och skaldjur .................................... 247 1 505 Vilt, fjäderfä, lax o. d. ................ . ............. 33 100 Mejeriprodukter och ägg .............................. 230 1 552 Potatis, rot- och grönsaker, frukt, bär, blommor.... 1 988 Kolonialvaror, sötvaror, mjöl, bröd, salt, margarin

0. d. 11 665 Spannmål, utsäde, foder, gödselmedel m. m ......... 6 708 Sprit—, malt- och läskedrycker ........................ 653

Textil- och beklädnadsvaror .......................... 6 729 Garn, vävnader, mattor av alla slag, beklädnads- och sömnadsvaror ej s. 11. ........................ Hattar, mössor, pälsvaror och handskar ............ 385 Hadar och skinn, läder och gummivaror o. d. 1 954 Hudar, skinn, skodon, reseffekter m. m. ............ 1 300 Kautschuk, gummiringar och andra gummivaror.... 187 654

Färger, kemisk—tekniska artiklar, medicinska preparat 629 4 525

Lamp, skrot, Spånadsamnen m. m. .................. 498 2264 Blandade varuslag och varuslag ej 3. n. 879 7 463 Summa 13 789 98 078

Av tabellen framgår, att maskin-, metall- och bilbranschen sysselsatte cirka 20 000 personer vid drygt 2600 arbetsställen. Inom gruppen bilar, cyklar, vapen och sportartiklar och dylikt är det av intresse att kunna särskilja bil— handeln. Detta har också gjorts vid en specialbearbetning av materialet. och av denna framgår, att det fanns 890 arbetsställen och 5800 sysselsatta inom denna bransch. Lägger man härtill personalen vid service- och repara— tionsverkstäder, som voro lokalt förenade med försäljningsställena, uppgick den sammanlagda personalen till 12 200. Gruppen metaller och maskiner redo- visade inemot 1 200 arbetsställen och 8400 sysselsatta. Härtill kom omkring 1 100 servicepersonal och dylikt. Radio— och elektriska branschen sysselsatte vid något mer än 300 arbetsställen en handelspersonal på 4 400 personer och en servicepersonal på 1 400. Arbetsställena inom denna bransch voro sålunda av betydande storlek.

Det vore givetvis av stort intresse att få ett begrepp om antalet syssel- satta inom byggnadsmaterialhandeln. Handel med byggnadsmaterial i vid- sträckt mening bedrives emellertid inom vitt skilda branscher, såsom järn- handel, metall- och elektriska branschen, trävarubranschen m. fl. branscher, varför detta icke låter sig göra. Under gruppen bränsle, oljor, byggnads- material m. m. ingå endast byggnadsmaterialföretag, som till övervägande del sålde cement, tegel, värmeledningsmateriel och dylikt. Denna del av bygg— nadsmaterialhandeln sysselsatte närmare 3700 personer.

Vid kontor och lager inom bensin— och oljehandeln voro cirka 3000 per- soner verksamma. Häri ingår även personalen vid oljebolagens distrikts- kontor.

Bränslehandeln, såväl med kol och koks som med ved, omfattade närmare 200 arbetsställen med drygt 2 000 sysselsatta. Häri ingå i motsats till i 1931 års företagsräkning även kolimportfirmor, som även bedrevo detaljförsälj— ning. Under detaljhandeln redovisas endast ved- och expressaffärer.

Partiförsäljning av virke, trävaror, pappersmassa. m. m. skedde vid cirka 1100 arbetsställen, vilka sysselsatte en personal på sammanlagt 6400 per- soner.

Kontors- och butiksmaskinbranschen, som vanligen omfattar även kontors— möbler, kontorsartiklar m. m., sysselsatte cirka 1900 personer vid över 300 arbetsställen. Härtill kom en servicepersonal på inemot 1200.

Livsmedelsbranschen var, som tidigare nämnts, i fråga om både antalet arbetsställen och sysselsatta den största inom partihandeln. Den redovisade bortåt 3500 arbetsställen och närmare 26000 sysselsatta, av vilka 1 200 res- pektive 12 000 kommo på. kolonialvarubranschen. Partihandeln med spannmål, utsäde m. m. sysselsatte omkring 7 000 personer vid cirka 1 000 arbetsställen. 40 % av de sysselsatta voro anställda vid lantmannaföreningar. Frukt— och grönsakshandeln sysselsatte närmare 2 000 personer, och såväl smör-, ost- och äggbranschen som fiskbranschen hade vardera över 1500 personer syssel— satta. Partihandeln med kött— och charkuterivaror sysselsatte 1 000 personer. I gruppen sprit-, malt- och läskedrycker ingå förutom AB Vin- och sprit- centralen bland annat en del vinagenturer.

Textil- och beklädnadsbranschen sysselsatte 6 700 personer vid över 1 200 arbetsställen. Endast cirka 400 av de sysselsatta voro verksamma vid parti- handel med hattar, mössor, pälsvaror m. 111. Under denna bransch redovisas 18 s. k. postordergrossister, flertalet hemmahörande i Borås. Partihandeln med skodon, som redovisas tillsammans med andra artiklar inom läderbran- schen, såsom reseffekter, hudar m. m., sysselsatte 1300 personer vid över 300 arbetsställen. Den kemisk-tekniska branschen, som även omfattar färger, medicinska preparat, parfymer m. m., redovisade en personal på icke mindre än 4500 personer fördelade på över 600 arbetsställen. Lump- och skrothan- deln, som har karaktär av insamlande grosshandel, sysselsatte 2300 personer.

Beträffande partihandeln är det av naturliga skäl i många fall svårt att hänföra en firma till en viss bransch. Åtskilliga företag sälja nämligen så

olikartade varor, att viss branschinriktning knappast kan anses föreligga. Där- jämte finnas vissa specialfirmor med enhetligt varusortiment, som icke in- rymmas under den summariska branschindelning, som förekommer i denna undersökning. Dessa bägge typer av företag ha sammanförts under gruppen »Blandade varuslag och varuslag ej särskilt nämnda». Inom gruppen syssel- sattes cirka 7 500 personer, fördelade på närmare 900 arbetsställen.

De företag, som på frågeformuläret uppgivit agenturförsäljning, ha vid en specialbearbetning sammanförts till en grupp inom partihandeln. Samman- lagt redovisades cirka 3200 arbetsställen med 12000 sysselsatta, som upp— gåvo sådan försäljning. Som tidigare framhållits, måste den anförda siffran betraktas som en minimisiffra.

Agenturfirmorna voro vanligast förekommande i maskin- och metallbran- schen, där 450 arbetsställen med 2 000 sysselsatta redovisades. Inom kolonial- varugruppen uppgåvo 400 firmor med 1200 sysselsatta agenturförsäljning. Antalet redovisade agenturföretag i trävarubranschen uppgick till 150 med 400 sysselsatta. Inom kontorsmaskinbranschen redovisades agenturförsälj- ning vid 90 arbetsställen. Den sysselsatta personalen uppgick till 750 per- soner. Inom textilbranschen funnos drygt 1000 sysselsatta vid 550 arbets- ställen, som uppgåvo agenturförsäljning.

Det är självfallet, att agenturfirmor i många fall icke ha någon bestämd branschinriktning, då varusortimentet är mycket blandat. Under gruppen »blandade varuslag» redovisades sålunda 400 sådana arbetsställen med 1 400 sysselsatta.

Det har tidigare klargjorts, av vilken anledning fabrikernas fristående för- säljningskontor redovisats under partihandel. Här skall endast anmärkas, att nedan angivna siffror givetvis icke avse industriens hela försäljningsorga— nisation utan endast lokalt fristående försäljningskontor med eller utan lager. Dessutom bör påpekas, att av industrier särskilt bildade försäljningsbolag icke redovisas under denna grupp utan under egentlig grosshandel. Det är möjligt, att de ingående kontoren icke äro fulltaliga, men genom kontroll har det konstaterats, att de redovisade arbetsställena giva en fullt representativ bild av denna gren av industriens försäljningsorganisation.

Sammanlagt redovisades över 500 kontor av denna typ med omkring 5 000 sysselsatta. Försäljningskontoren voro talrikast inom maskin- och metall- branschen. Här redovisades icke mindre än 80 kontor med över 1 000 syssel- satta. Inom trävarubranschen märkas 40 kontor med 350 anställda. Kontors- maskinfabrikerna hade omkring 70 fristående kontor med över 600 syssel- satta. Livsmedelsfabrikerna redovisade 60 försäljningskontor med närmare 500 anställda och textilfabrikerna 40 kontor med 200 anställda. Slutligen redovisades inom kemisk-tekniska branschen 50 kontor med över 400 syssel- satta.

Under gruppen tidningar, böcker och andra förlagsartiklar redovisades cirka 1 100 arbetsställen med 8800 sysselsatta. Det bör understrykas, att i sistnämnda tal icke ingår egentlig redaktions- och tryckeripersonal. Medräk-

nas denna, uppgår den sammanlagda personalstyrkan till cirka 19000. Det bör även erinras om att i redovisningen ingår endast tryckerirörelse, som drevs i lokal anslutning och under samma firma som förlagsrörelsen.

Av mångfilialbildningarnas centralkontor med lager tillhörde flertalet livs- medels- och lanthandelsföretag. Inom livsmedelsbranschen fanns det 15 cen- tralkontor med 850 sysselsatta och i lanthandelsbranschen 60 centralkontor med 1 100 anställda. De sistnämnda redovisas under gruppen »blandade varu- slag» och tillhörde till största delen konsumentkooperativa företag.

I redogörelsen för sysselsättningsutvecklingen inom varuhandeln 1931— 1946 beräknades ökningen av antalet arbetsställen inom partihandeln till 26 % och ökningen av antalet sysselsatta till 65 %. Det är däremot vanskligt att göra motsvarande jämförelse för olika partihandelsbranscher. I motsats till detaljhandelsföretagen ha företagen inom partihandeln i många fall icke någon bestämd branschkaraktär, varför dylika företag vid de båda undersök- ningarna kunna ha redovisats olika. Av denna anledning har någon jämförelse för de skilda branscherna icke gjorts.

Kap. IV. Arbetsställenas storlek.

I tab. 4—13 har materialet uppdelats efter arbetsställenas storlek. En dylik uppdelning är av intresse icke blott för förståelse av handelns organisa— tion utan även med hän-syn till handelspersonalens utbildning. Vid små ar— betsställen äro möjligheterna till arbetsfördelning mycket begränsade. En ensam kontorist på ett kontor bör vara allsidigt utbildad, medan ett större kontor däremot i större utsträckning har användning för kontorspersonal med mera specialiserad utbildning. I tab. 4—9 gäller uppdelningen på stor- leksgrupper samtliga sysselsatta, medan i tab. 10—11 respektive tab. 12—13 motsvarande uppdelning skett beträffande butiks— respektive kontorspersonal. I samband med ortsgruppsredovisningen (Kap. V) har även en fördelning efter arbetsställenas storlek skett (se s. 44 f.).

I följande sammanställning lämnas en översikt av arbetsställenas storlek inom varuhandeln. Arbetsställena inom handelns olika huvudgrenar ha för- delats procentuellt på olika storleksgrupper. Dessutom har angivits hur stor del av samtliga sysselsatta, som redovisats på respektive grupper.

Arbetsställen Sysselsatta

Arbetsställen _ _ med följande antal Handel 1 Handel ] sysselsatta Detalj- Parti- komb. med Detalj- Parti- komb. med handel handel hantverk handel handel hantverk

m. m. m. m.

1 322 2913 149 10'8 4-2 21 2 309 168 194 20"! 47 Fre 3 158 1113 153 159 4'8 66 4 80 79 113 10'8 44 65 5 4-3 5'4 W 72 3' 55 6—10 64 132 180 155 139 194 11—25 20 106 99 9'8 23'5 21-9 26—50 0'8 32 23 32 155 11'8 51—w 0'1 1'8 1-2 61 252 211

Summa 100-o 100-o 100-o 100-o 100—0 100-o

Antal 63 940 12 342 20 321 190 670 88 394 141 452

Inom detaljhandeln voro arbetsställena genomgående små. Närmare 80 % av samtliga hade 1—3 sysselsatta. Endast 1 545 arbetsställen, eller 2,4 % av samtliga, hade mer än 10 sysselsatta, och av dessa redovisade endast 82 mer än 50 sysselsatta. Vid omkring 20500 arbetsställen, eller bortåt en tredjedel av samtliga, sysselsattes endast en person. Dessa enmansarbetsställen voro dels företag, där endast företagsledaren var sysselsatt, dels filialer. Gör man motsvarande fördelning av personalen, finner man, att 47 % kommo på arbets- ställen med 1—3 sysselsatta, 34 % på arbetsställen med 4—10 sysselsatta och 19 % på större arbetsställen.

Inom partihandeln redovisades även ett betydande antal små arbetsställen. Bortåt 60 % hade sålunda högst tre sysselsatta. Man bör därvid komma ihåg, att under partihandel redovisas icke blott egentlig grosshandel utan även agenturfirmor m. 111. Av arbetsställena hade 1 922, eller 16 % av samtliga mer än tio sysselsatta, och på dessa större arbetsställen redovisades bortåt två tredjedelar av partihandelns hela personal.

Inom gruppen handel i kombination med hantverk m. 111. hade 50 % av ar- betsställena 1—3 sysselsatta, 37 % 4—10 och 13 % mer än tio sysselsatta. Bortåt tre fjärdedelar av personalen kommo på arbetsställen med mer än fem sysselsatta.

I följande sammanställning ha arbetsställena inom detaljhandelns huvud- branscher fördelats procentuellt på storleksgrupper.

% arbetsställen med följande antal sysselsatta B r a. n s e h

1 2 3 j 4 j 5 j 6—10'11—25'26—50 51—va Summa Livsmedel .......... 35" 281 15'8 8'5 43 G 2 15 02 00 100'0 Diversehandel ...... 236 354 18 9 89 4'8 6'3 1'9 02 01) 1000 Textil- och bekl.-v... 258 3015 17'4 97 53 83 25 03 01 1000 Möbler, bosättning. . 339 268 150 85 4—5 79 2—7 05 01 1000 Andra branschaifärer 32'5 31'5 14'0 7'1 43 68 31 05 02 1000 Varuhus ............ — — —— —- — _ _ 1000 1000 Basarer ............ 130 281 17'2 126 36 102 47 34 72 1000 Begagnade varor .. 61'1 268 62 2'1 1'5 1'7 02 04 — 100'0 Gårdfarihandel m. m. 956 42 01 01 -— —— -— 100'0 Postorderaffärer . . .. 629 203 4'6 21 13 29 25 2-1 1 3 1000 Kiosker ............ 488 39-3 91 H 05 0'6 — — — 1000 Samtliga 322 309 153 80 4-3 6-4 2-0 0-3 0-1 1000 Antal 20 604 19 743 10 090 5 144 2 749 4 063 1 289 176 82 63 940

Man finner, att de små arbetsställena dominera inom nästan alla grupper. Studerar man förhållandena inom de olika branscher, som ingå i respektive huvudgrupper (tab. 4), kan man dock konstatera betydande olikheter i stor- lekshänseende. Inom livsmedelsgruppen hade 80—85 % av fisk-, mjölk-, bageri- och konfektyraffärerna högst två. sysselsatta, medan kombinerade kött- och charkuteri-, mjölk- och speceriaffärer samt speceriaffärer i genomsnitt voro betydligt större. Särskilt inom gruppen mjölk- och speceriaffärer fanns ett betydande antal större arbetsställen; bortåt 600 butiker hade mer än fem sysselsatta. Inom beklädnadshandeln hade bortåt 30 % av arbetsställena inom grupperna herr- och damkonfektionsaffärer i kombination samt bekläd- nadsvaror i diverse kombinationer mer än 5 sysselsatta. I den sistnämnda branschgruppen ingingo även en del varuhusliknande företag. Inom bosätt- ningsbranschen voro arbetsställen med en, två och tre sysselsatta lika van- liga; sammanlagt tillhörde två tredjedelar av arbetsställena dessa storleks- grupper. Även inom möbelbranschen dominerade de små arbetsställena, en- dast en tiondel hade mer än fem sysselsatta. Inom gruppen mattor, gardiner, sängkläder m. ni. hade däremot bortåt 30 % av butikerna en personal på mer än fem personer.

, Bland andra. branschaffärer uppvisade järnhandeln det relativt största an- talet större arbetsställen; 45 % av butikerna hade mer än fem sysselsatta. De mycket små arbetsställena dominerade inom grupperna cykelaffärer och tobaksaffärer, där mer än 85 % av butikerna hade högst två sysselsatta.

Inom partihandeln finner man, att arbetsställenas fördelning på storleks- grupper inom olika huvudbranscher jämförda med varandra är överraskande jämn. Även om man går till redovisningen på detaljbranscher, finner man, att skillnaderna icke äro särskilt anmärkningsvärda. Inom följande branscher återfanns det relativt största antalet större arbetsställen: radio- och elektrisk materiel, kol och koks, byggnadsmaterial, papper, papp m. m., kontorsmaski- ner, mejeriprodukter och ägg samt kolonialvaror. Inom vardera av dessa branschgrupper hade omkring 40 % av arbets-ställena en personal på mer än fem personer. Arbetsställenas storlek inom partihandelns huvudbranscher framgår av följande sammanställning.

% arbetsställen med följande antal sysselsatta B r a n s e h

1 j 2 j 3 j 4 j 5 jG—IO 11—2526—5051—0. Summa

Metallvaror, maski-

ner .............. 32'5 183 100 ' 49 123 Bränsle, byggnads-

material .......... 21'8 133 137 ' 14'4 Trävaror, snickeri-

arbeten .......... 288 176 123 ' ' 13'4 Papper, kontorsmat. 29'2 17'6 11'3 ' ' 13'2 Livsmedel .......... 268 146 11'2 ' ' 15'2 Textil- och bekl.-v. 369 18'4 11'6 ' 10'3 Hudar, gummivaror 369 207 11'9 ' ' 10'1 Ram.-tekn. art ....... 31'2 18'0 12'1 ' ' 13'6 Lump, skrot ........ 352 209 129 ' ' 9'2 Blandade varuslag.. 30'1 16'0 9'6 ' ' 13'2

Samtliga 29'8 168 1113 - - 132 1013 Antal 3683 2069 1402 - ' 1627 1304

1000

&

W'T' lo

100-o

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

100-0 12 342

”'&'—:(? romana:

sax.-aom webcam

& M) _|;

Arbetsställenas storlek inom olika huvudgrupper av handel i kombination med hantverk m. m. redovisas i följande sammanställning.

% arbetsställen med följande antal sysselsatta Bransch

1 2 3 4 j 5 ] 6—10j11—25 26—50j öl—m Summa

| | | Livsmedelsföretag.. 65] 162 167 155 105 233 96 l'ai 04 1000 |

Textil— och bekläd- ' _ nadsföretag ...... 165 244 173 101 6—0 14-5 82 1'8 12 1000 vriga företag 21'5 201 133 82 59 149 107 34 20 1000

Samtliga 14-9 191 151; 1113 7-7 18'0' 9—9 2-3 1—2 1000 Antal 3026 3938 3105 2292 1562 3666! 2004 472 256 20321

De ovan angivna huvudgrupperna innehålla mycket heterogena bransch— grupper. Det är därför nödvändigt att lägga den utförliga branschfördel-

ningen (tab. 8) till grund för ett studium av storleksförhållandena. Man kan av tabellen utläsa, att särskilt inom grupperna modehandel och urmakeri ar- betsställena till övervägande antal voro mycket små; 60 respektive 70 % hade endast 1—2 sysselsatta. Ett flertal branscher uppvisade ett relativt stort an— tal större arbetsställen, vilket är helt naturligt med hänsyn till branschernas karaktär. Här skola endast nämnas vissa branscher, där antalet större arbets— ställen var överraskande högt. Sålunda hade omkring en fjärdedel av arbets- ställena inom gruppen herr- och damskrädderi en personal på mer än tio per- soner. Bortåt 40 % av apoteken hade likaledes mer än tio sysselsatta.

Som tidigare nämnts, har en fördelning på storleksgrupper även skett be- träffande butiks— respektive kontorspersonal vid olika arbetsställen. Redo— visningen har därvid för butikspersonal begränsats till detaljhandel och för kontorspersonal till partihandel.

I tab. 10 ha arbetsställena inom detaljhandeln fördelats efter butiksperso- nalens storlek vid respektive arbetsställen. Samma gruppindelning har där— vid tillämpats som vid fördelningen av samtliga sysselsatta. Antalet syssel- satta inom respektive grupper framgår av tab. 11. En sammanfattning av tab. 10 lämnas i följande sammanställning, vari angivits arbetsställenas rela- tiva fördelning efter butikspersonalens storlek inom detaljhandelns huvud- branscher.

l % arbetsställen med följande antal butikspersonal Bransch .

0 l 1 l 2 I 3 l 4 | 5 lus—10 Ill—25 26—50l51—w'8umma

| ' ', Livsmedel ........ 324 344 186 6'8 3-1 1-7 25 0 5 On 00 1000 Diversehandel . . .. 24'0 38'8 213 79 34 1'7 23 06 —— — 100'0 Textil- och bekl.-v. 297 31 5 187 92 42 23 35 08 0-1 0 0 1000 Möbler, bosättning 449 300 12'8 b's 3-0 1-2 1'8 0'5 _ 0'0 100-0 Andra branschaf— '

färer ............ 41'6 32.4 14": 5'6 25 13 1-9 0-4 01 —— 100-0 Varuhus .......... — —— —— — — — — 1000 1000 Basarer .......... 18'8 181 194 16'8 66 49 7'6 32 3-2 64 100-0 Begagnade varor .. 68-4 25»; 45 04 09 — 02 02 —— — 100'0 Gårdfarihandelm.m. 198'7 1'0 — 0'3 — —— — —— —— 100'0 Postorderaffårer .. 96'6 2'6 — — 04 04 — _— —— 100'0 Kiosker .......... 49-1 36'6 11'3 1'5 05 03 02 — —— 1000 Samtliga 342 338 17-5 6'8 3-1 111 2-3 05 0-1 01 1000 Antal 21 850 21 640 11 195 4 343 1 961 1025 1 505 344 34 43 63 940

Fördelningen visar, att mer än en tredjedel av arbetsställena icke hade någon anställd butikspersonal, bortåt 60 % hade en butikspersonal på 1—3 personer, och endast 8 % hade fler än tre expediter. I redogörelsen för ar- betsställenas fördelning efter samtliga sysselsatta inom detaljhandeln ha för- hållandena inom olika branscher utförligt kommenterats. Då det övervägande antalet sysselsatta inom detaljhandeln utgöres av butikspersonal, skulle en kommentar till butikspersonalens fördelning på storleksgrupper inom olika branscher i stort sett endast bli en upprepning av vad som tidigare sagts. Här skall endast påpekas, att antalet arbetsställen, som icke hade någon an-

ställd butikspersonal, var relativt sett störst inom följande branscher: cyklar (75 %), begagnade varor (68 %), fisk (65 %), radio och elektrisk materiel (64 %), sötvaror (53 %), möbler (51 %), träslöjd (50 %). Härvid har då givet— vis icke medtagits sådana branscher som ved- och expressaffärer, gårdfari- handel m. m. och postorderaffärer, där butikspersonal praktiskt taget icke förekommer.

Det torde även vara av intresse att konstatera hur stor del av butiksper- sonalen, som redovisas under respektive storleksgrupper. Av tab. 11 fram- går, att av den redovisade butikspersonalen, 91 600 personer, voro 57 100 eller 62 % sysselsatta vid arbetsställen, som hade en. butikspersonal på. 1—3 per- soner; 21-500 eller 24 % kommo på. arbetsställen med en butikspersonal på mer än fem personer. Närmare hälften av de sistnämnda redovisades på ar- betsställen inom livsmedels— och diversehandeln. Det därnäst största antalet, i runt tal 5 000 personer, kom på gruppen varuhus och basarer, och därefter följde beklädnadshandeln med en butikspersonal på. 4 200 personer vid arbets- ställen med mer än fem sysselsatta.

Kontorspersonalens fördelning på. storleksgrupper inom partihandeln framgår av tab. 12 och 13. I den förstnämnda har antalet arbetsställen för- delats med hänsyn till denna personalgrupps storlek, och i den sistnämnda angives antalet sysselsatta inom respektive grupper. En sammanfattning av tab. 12 lämnas i följande sammanställning över arbetsställenas procentuella fördelning efter kontorspersonalens storlek inom partihandelns huvud- branscher.

% arbetsställen med följande antal kontorspersonal Bransch 0 ) 1 ) 2 i 3 4 ) 5 |6—10)llf2öi26—50151—miSumma Metallvaror, maski- ner .............. 43'7 21'3 105 54 Eva 27 (3-2 45 13 01; 100-o Bränsle, byggnads- material ........ 36'4 21'4 11'8 7'8 4'6 23 72 54 1'8 1'3 100'0 Trävaror, snickeri- arbeten ........ 46'8 239 109 5'6 1'7 1'9 47 40! 04 01 1000 Papper, kontors- materiel ........ 44'3 249 103 57 34 22 53 27 11 O'] 100-0 Livsmedel ........ 440 222 113 61 3'6 2'6 51 35 11 0-5 100-o Textil- och bekläd— nadsvaror ...... 48'1 25'6 11'7 6'1 22 09 3'1 1-7 04 02 1000 Hudar, gummivaror 54'6 20'9 83 54 3'1 1'8 4'2 1'8 —— —— 100'0 Kemisk-tekniska ar- tiklar .......... 41'8 250 107 6-4 35 29 42 3-5 1-3 0-7 100—() Lump, ski-ot ...... 733 169 44 20 1-2 08 0'6 04 02 02 1000 Blandade varuslag 402 198 103 75 43 3-3 7'8 4'6 ha 07 100-o Samtliga 451 221; 10'6 59 31; 2—3 5-2 3-5 10 0-5 1000 Antal 5571 2788 1311 736 405 282 639 428 125 5712342i

AV partihandelns arbetsställen hade 45 % icke någon anställd kontorsper- sonal, omkring 40 % hade en kontorspersonal på. 1—3 personer och 10 % mer än fem kontorister. Sammanställningen utvisar, att fördelningen i stort sett

var densamma inom olika branschgrupper. Går man till i olika huvudbran- scher ingående undergrupper, finner man bland annat, att radio- och elektriska branschen samt kol- och koksfirmor redovisade det relativt största an- talet stora kontor; över 20 % av arbetsställena i dessa branscher hade en kon— torspersonal på mer än fem personer.

Av tab. 13 framgår, att av den redovisade kontorspersonalen inom parti- handeln, 32400 personer, 21 700 eller två tredjedelar voro sysselsatta vid ar- betsställen som hade mer än fem kontorister. Räknar man med arbetsställen med mer än tio kontorister, blir motsvarande andel något mer än hälften. De stora kontoren spela sålunda en större roll, än man kanske i allmänhet före- ställt sig.

Kap. V. Arbetsställen och sysselsatta inom olika geografiska områden.

Uppgifter om antal arbetsställen och sysselsatta inom olika ortsgrupper lämnas i tab. 14—19. Beträffande principerna för ortsgrupperingen hänvisas till s. 18 0. f. En sammanfattning av resultaten lämnas i följande samman- ställning, vari antalet arbetsställen respektive sysselsatta fördelats procen— tuellt på ortsgrupper. Ortsgrupperna 3000—5000 invånare, 2000—3000 in— vånare och 1 OOO—2 000 invånare ha därvid sammanslagits.

Antal arbetsställen Antal sysselsatta Handel i Handel i Ortsgrupp komb. komb.

Detalj - Parti- Detalj- Parti- med Summa med Summa handel handel hantverk , handel handel hantverk m. m. m. m.

Över 100000 inv. 265 541 21'6 290 298 609 33'6 37'6

30 000—100 000 » 10'8 117 115 111 124 134 151 135 10000— 30000 » 134 124 101 13'8 155 133 190 16”: 5000— 10000 » 7'0 fre 99 75 7'8 4'4 9'6 7'7 __1000— 5000 » 12'6 G's 18'6 131 126 4-1 126 108 Ovriga orter och

landsbygd 297 92 223 255 21'9 39 101 142

Summa 1000 1000 1000 1001) 1000 1000 1000 1000 Antal 63 940 12 342 20 321 96 603 190670 88 394 141452 420 516

Av sammanställningen framgår, att inom detaljhandeln 50% av arbets— ställena voro belägna på orter med över 10000 invånare och 20 % på orter med 1 OOO—10000 invånare. Övriga 30 % redovisades i de minsta tätorterna och på den egentliga landsbygden. Inom partihandeln lågo däremot bortåt ÅSO % av arbetsställena på orter med över 10000 invånare. Gör man samma fördelning av antalet sysselsatta, finner man, att icke fullt 60% av detalj— handelns personal kommo på orter med över 10 000 invånare, medan ungefär 20 % kommo på. vardera av de två ”övriga grupperna. Av partihandelns per— sonal redovisades nära 90 % på orter med mer än 10 000 invånare. Man läg- ger särskilt märke till partihandelns starka koncentration till de större or- terna. Närmare två tredjedelar av arbetsställena och tre fjärdedelar av per- sonalen redovisades sålunda på orter med över 30 000 invånare. Enbart på de tre största städerna kom mer än hälften av partihandelns arbetsställen och 60 % av dess personal.

Den med hantverk m. m. kombinerade handeln uppvisade ungefär samma lokala fördelning som detaljhandeln. I orter med 1 OOO—5 000 invånare åter- fanns dock ett relativt stort antal dylika arbetsställen.

Studerar man lokaliseringsförhållandena inom olika branscher, finner

man, att vissa typer av affärer inom detaljhandeln (tab. 14—15) huvudsak- ligen återfunnos på, större orter. Detta gäller specialaffärer i handskar och dylikt, mattor, möbeltyger och dylikt, guldsmedsartiklar och dylikt (ej kom- binerade med hantverk), konstverk samt handel med begagnade varor. För samtliga dessa gäller, att minst tre fjärdedelar av arbetsställena voro belägna på orter med över 30 000 invånare. Ju mindre orten är, desto mindre diffe— rentierad var detaljhandeln. Detta framgår med all tydlighet av följande sam— manställning, där arbetsställenas procentuella fördelning på huvudbranscher redovisats inom varje ortsgrupp.

0 r t 5 3 r 11 p p Ovriga B r a n s (: h över 30 000410 000— 5 000— 3 000— ? 000;1000— orter Hela 100 000 100 000 30 000 10 000 5 000 3 000 2 000 och riket inv. inv. inr. inv. inv. inv. inv. lands- bygd Livsmedelshandel ...... 46'7 475 441 367 307 279 250 142 336 Diversehandel ........ 0'8 2'3 4 8 8 6 144 169 23'7 63'0 22'9 Beklädnadshandel ...... 142 164 181 203 201 228 179 7-3 141 Möbel- och bosättning-'s- handel .............. 50 43 41 43 42 4 7 38 13 3'6 Andra branschaifarer . . 26'2 22'1 203 201 204 199 206 78 183 Varuhus och basarer .. O'ä 09 i 1'4 1'8 1'6 1'4 0'9 0'2 0'7 Handel med begagnade varor ................ 21 11 07 04 01 01 0 1 01 0'8 Gårdfarihandel m. m. .. 0'6 0'8 , 0'7 1'1 1'6 1'0 1'5 2.1 1"? Postorder-affärer ...... 0'4 O's * 0-1 U'ti 0'6 0-2 04 0-3 0-4 Kiosker .............. 3—5 as * 5-7 61 6 3 5 1 61 3—7 44 Summa. 1000 1000 1000 100-0 1000 1000 1000 1000 100-o Antal 16 946 6 923 8 539 4 504 1 758 2 610 3 657 19 003 63 940

Den allsidigt sorterade diversehandeln får en ökad betydelse, allt efter som invånarantalet i orterna minskas och den sammanhängande bebyggelsen avtar. I den minsta ortsgruppen voro bortåt två tredjedelar av butikerna av denna typ, och i dessa sysselsattes över 70 % av detaljhandelns personal inom denna ortsgrupp. Gruppen »andra branschaffärer», som inrymmer en stor del av den specialiserade detaljhandeln, omfattade i den minsta ortsgruppen endast 8 % av samtliga butiker, medan motsvarande procenttal i storstäderna uppgick till 26.

Det har tidigare påpekats, attpartihandeln (tab. 16——17) huvudsakligen var koncentrerad till de större orterna. Detta gäller i särskilt hög grad handeln med färger, kemisk—tekniska artiklar och dylikt, radio— och elektriska artiklar, textil- och beklädnadsvaror, järn- och metallvaror och dylikt. Mellan 95 och 80 % av arbetsställena inom dessa branscher voro belägna i orter med över 30000 invånare. Inom livsmedelsgruppen låg däremot ett stort antal arbetsa ställen på mindre orter, såsom partihandel med fisk, mejeriprodukter och ägg, spannmål m. m. Grosshandeln med kött, charkuterivaror och dylikt var däremot i anmärkningsvärd grad koncentrerad till större orter; drygt 75 %

av arbetsställena voro belägna på. orter med över 30 000 invånare. Kolonial- varugrosshandeln intog en mellanställning, i det att 56 % av arbetsställena lågo i orter med över 30000 invånare, 36 % i orter med 5000—30 000 in- vånare och S% i övriga orter.

Inom gruppen handel kombinerad med hantverk m. m. (tab. 18 och 19) lägger man särskilt märke till att .skomakeri, cykelverkstad samt möbel— snickeri i förening med butikshandel till avsevärd del voro lokaliserade till mindre orter och till egentlig landsbygd. Mellan hälften och två. tredjedelar av arbetsställena i dessa branscher voro belägna på orter med mindre än 5 000 invånare eller på. rena landsbygden.

Uppgifter om antal arbetsställen och sysselsatta branschvis i olika län er- hållas i tab. 42. I tabellen har varje ort med över 3 000 invånare i respektive län särredovisats. Dessutom finnas uppgifter för orter med 1 000—3 000 in- vånare och övriga orter och landsbygd samt för hela länet.

I följande sammanställning redovisas de 55 orter i landet, som hade mer än 1 000 sysselsatta inom varuhandeln (större handelsorter). Dessa orter hade tillsammans 288000 sysselsatta inom varuhandeln, alltså mer än två tredje- delar (68 %) av samtliga sysselsatta.

Stockholm ...... 98 032 Karlskrona ...... 2 728 Karlskoga ...... 1 359 Göteborg ........ 37 341 Landskrona . . . . 2 525 Trelleborg ...... 1 333 Malmö .......... 22 851 Växjö ............ 2 183 Västervik ........ 1 295 Hälsingborg 7 682 Umeå ............ 2 178 Vänersborg ...... 1 237 Norrköping ...... 7 156 Falun ............ 2 111 Karlshamn ...... 1 235 Örebro .......... 6 552 Uddevalla 2 092 Arvika .......... 1 208 Borås ............ 5 383 Ystad 1 893 Alingsås ........ 1 193 Uppsala ........ 4 698 1 783 Katrineholm 1 169 Gävle ............ 4 657 Skellefteå 1 779 Nässjö .......... 1 162 Jönköping ...... 4 627 Visby ............ 1 768 Varberg ........ 1 154 Linköping ...... 4 488 Nyköping ........ 1 765 Skara ............ 1 152 Karlstad ........ 4 110 Södertälje ...... 1 688 Söderhamn ...... 1 116 Sundsvall 3 978 Härnösand ...... 1 643 Enköping ........ 1 064 Eskilstuna ...... 3 837 Skövde .......... 1 595 Hudiksvall ...... 1 045 Västerås Örnsköldsvik . . . . 1 525 Eslöv ............ 1 01 1

Halmstad ........ 3 515 Motala .......... 1 473 Summa 288 055 Ostersund 3 020 Lidköping ...... 1 463 2813 Kristinehamn .. 1415 Kristianstad 2 775 Borlänge ........ 1 414 Kalmar .......... 2 768 Trollhättan ...... 1 367 storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö intogo en central ställning inom handeln. Av varuhandelns hela personal sysselsatte handelsföretagen i Stockholm drygt 23 %. För Göteborg var motsvarande siffra 9 % och för Malmö drygt 5 %. Sammanlagt kommo alltså 37 % av varuhandelns personal på dessa städer förortsområdena då inräknade. Det kan för jämförelses skull nämnas, att folkmängden i dessa områden endast utgjorde 19 % av hela rikets (31 december 1940). I tab. 20—25 ha arbetsställen och personal inom varuhandelns tre huvud— grenar fördelats efter personalens storlek vid olika arbetsställen inom olika

ortsgrupper. Av tab. 20 framgår, att ett icke obetydligt antal stora butiker funnos i mindre orter; 313 butiker med mer än tio sysselsatta redovisades sålunda på orter med mindre än 5 000 invånare. Huvudparten av dessa voro kooperativa butiker av lanthandelstyp. Med ledning av tab. 21 har uträknats hur stor del av detaljhandelns personal inom olika ortsgrupper, som kom på arbetsställen med mer än fem sysselsatta. Resultatet framgår av följande sam- manställning. % sysselsatta vid

0 r 1: e r m c d arbetsställen med mer än 5 personer

Över 100000 invånare ............................ 43'9 30 000—100 000 invånare ........................ 428 10 000— 30 000 >> ........................ 40'5 5 000— 10 000 » ........................ 37'5 3 000— 5 000 » ........................ 366 2 000— 3 000 » ........................ 294 __1 000— 2 000 » ........................ 31'4 Ovriga orter och landsbygd ...................... 136 Hela riket 34'6

En motsvarande beräkning på grundval av tab. 23 utvisar samma tendens beträffande partihandelns arbetsställen. Ju mindre orterna äro, desto mindre del av personalen kommer på större arbetsställen. I orter med över 100 000 invånare redovisades 81 % av partihandelns personal på arbetsställen med mer än fem sysselsatta, och inom den minsta ortsgruppen (övriga orter och lands- bygd) var motsvarande procenttal 45.

Liksom beträffande samtliga sysselsatta har även för olika ortsgrupper butikspersonalen inom detaljhandel och kontorspersonalen inom partihandel fördelats efter respektive personalgruppers storlek vid olika arbetsställen. Resultatet framgår av tab. 26 och 27 resp. 28 och 29. Som tidigare fram— hållits, var för riket i dess helhet närmare en fjärdedel av butikspersonalen sysselsatt vid arbetsställen, där denna personalkategori utgjordes av mer än fem personer. Studerar man förhållandena inom olika ortsgrupper, finner man, att även inom de största tätorterna icke mer än en tredjedel av butiks- personalen kom på dessa större arbetsställen. Bortsett från den minsta orts— gruppen var proportionen ungefär densamma _ mellan 15 och 25 % — i övriga ortsgrupper.

Tidigare har framhållits, att två tredjedelar av kontorspersonalen inom partihandeln redovisades på arbetsställen med mer än fem personer till— hörande denna kategori. Man får emellertid en felaktig bild av de stora kon- torens dominerande roll inom partihandeln, om man icke tar hänsyn till för- hållandena inom olika ortsgrupper. I storstäderna kommo 71 % av kontorsper- sonalen på dessa större kontor och i orter med 10 000—100 000 invånare 68 %. I orter med 5000—10 000 invånare, inom vilka dock en kontorspersonal på sammanlagt 1 100 redovisades, var icke fullt hälften sysselsatt vid större kon— tor, och i övriga orter med mindre folkmängd, inom vilka sammanlagt 1 450 personer tillhörde partihandelns kontorspersonal, sysselsattes endast något mer än en fjärdedel vid dylika arbetsställen.

Kap. VI. Yrkes- och könsfördelning.

I tab. 30—33 har varuhandelns personal fördelats på yrkesgrupper. För varje grupp har dessutom angivits hur stor del, som utgjordes av kvinnlig personal. En redogörelse för de principer, som legat till grund för yrkes— grupperingen, har lämnats å s. 15 f. Här skall endast erinras om att gruppen »annan personal» består av personal sysselsatt med tillverkning och reparationer, teknisk personal och dylikt, alltså icke handelspersonal i egentlig mening. En sammanfattning av resultaten lämnas i följande sammanställning..

Handel 1 T 0 t 8. 1 l'. Y ] ” Detalj- Parti— komb. mcd ___—___f__ r i e 5 ” r u p handel handel hantverk Hela XI" , _ . L an Kvmnor l m. m. antalet

Företagsledare .............. 60 865 13 374 22 057 96 296 70 894 25 402 Kontorspersonal ............ 9 542 32 394 11 971 53 907 22 880 31 027 Butikspersonal .............. 91 558 588 22 950 115 096 33 691 81 405 Lagerpersonal .............. 9 086 25 608 6 908 41 602 36 676 4 926 Varu- och kontorsbud ...... 14 311 3 165 7 800 25 276 20 083 5 193 Resande och andra försäljare 1 382 8 435 2 749 12 566 12 053 513 Annan personal ............ 3 926 4 830 67 017 75 773 54 106 21 667 Samtliga 190 670 88 394 141 452 420 516 250 383 ! 170 133

Av sammanställningen framgår, att butikspersonalen bildar den största personalgruppen inom varuhandeln. Utesluter man gruppen »annan perso- nal» och räknar endast med den egentliga handelspersonalen, finner man, att butikspersonalen utgjorde närmare en tredjedel och kontorspersonalen endast omkring en sjättedel.

Som framgick av kap. IV, voro arbetsställena inom detaljhandeln genom- gående små, och företagsledarna äro i stor utsträckning också expediter. Över 50 000 arbetsställen inom detaljhandelsgruppen, eller 79 % av samtliga, syssel- satte sålunda endast 1—3 personer. Om man utgår från antagandet, att före— tagsledarna vid samtliga dessa småföretag i likhet med butikspersonalen huvudsakligen ägnade sig åt försäljning, skulle över tre fjärdedelar av detalj- handelns personal ha arbetsuppgifter av detta slag. Inom handelsundervis- ningen måste sålunda utbildningen av expediter vara en uppgift av största betydelse.

Av kontorspersonalen tillhörde 60 % partihandelsgruppen, 22 % gruppen handel i kombination med hantverk m. m. och 18 % detaljhandelsgruppen. Inom partihandelsgruppen utgjorde kontorspersonalen den största (37 %) och lagerpersonalen den därnäst största yrkesgruppen 129 %). Resande och andra försäljare utgjorde en numerärt ganska liten grupp — 12 600. Av den egentliga handelspersonalen tillhörde sålunda endast 3,6 % denna yrkesgrupp.

Varu- och kontorsbuden bildade en grupp, som var dubbelt så stor som den sistnämnda.

När man studerar yrkesgruppernas storlek inom varuhandeln, bör man komma ihåg, att även inom andra näringsgrenar än varuhandeln finnes per— sonal med samma eller liknande arbetsuppgifter. Industriföretagen syssel- sätta sålunda ett mycket stort antal kontorister och resande. Enligt industri— statistiken uppgick kontorspersonalen år 1944 till 54 346 personer eller nästan exakt samma antal som inom varuhandeln. Antalet »resande i firmans tjänst» rar 3 854.

Proportionen mellan manlig och kvinnlig arbetskraft inom olika yrkes- grupper framgår av följande sammanställning.

Handel i komb. Detaljhandel Partihandel med hantverk Totalt Yrkesgrupp m. m.

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

Företagsledare .......... 69 31 96 4 74 26 74 26 Konto rspersonal ........ 31 69 47 53 39 61 42 58 Butikspersonal .......... 31 69 - - 22 78 29 71 Lagerpersonal .......... 89 11 89 11 84 16 88 12 Varu- och kontorsbud . . 77 23 91 9 79 21 79 21 Resande o. andra försäljare 93 7 98 2 92 8 96 4 Annan personal .......... 43 57 85 15 72 28 71 29 Samtliga 50 50 75 25 63 37 59 40 Antal 95 229 95 441 66 504 21 890 88 650 52 802 250 383 170 133

Inom grupperna kontors— och butikspersonal var sålunda majoriteten av de anställda kvinnor. De typiskt manliga handelsyrkena voro resande och andra försäljare, lagerpersonal samt varu- och kontorsbud. Inom företagsledar- gruppen slutligen utgjorde kvinnorna endast omkring en fjärdedel. Beträf— fande sistnämnda grupp voro dock förhållandena väsentligt olika inom detalj- och partihandel. Inom partihandeln voro sålunda endast 4% av företags- ledarna kvinnor, medan motsvarande procenttal inom detaljhandeln uppgick till 31.

Av tab. 33 framgår yrkesgruppernas numerär inom olika ortsgrupper. Man finner av tabellen bland annat, att en betydande del av kontorspersonalen (59 %), lagerpersonalen (48 %) och gruppen resande och andra försäljare (64%) voro anställda vid arbetsställen i orter med över 100000 invånare, vilket sammanhänger med partihandelns lokalisering till större orter. I tabellen lämnas även uppgifter om respektive yrkesgruppers storlek i samt- liga städer, som den 1 januari 1946 hade mer än 30 000 invånare.

Studerar man förhållandena inom olika branscher, finner man, att inom detaljhandeln gruppen butikspersonal utgjorde den största andelen av per- sonalen i s. k. enhetsprisaffärer (82 %) och övriga basarer (73 %) samt inom vissa branscher av livsmedelshandeln, såsom brödbutiker (69 %), mjölkbutiker (64 %) och kombinerade mjölk- och speceributiker (64%). Varu- och kon-

torsbuden utgjorde en relativt stor andel av personalen i blomsteraffärer (17 %), speceriaffärer (14 %), kombinerade mjölk- och speceributiker (12 %), järnaffärer (11 %), kött- och charkuteriaffärer (10 %) samt bok- och pappers- affärer (10 %).

Inom partihandeln var kontorspersonalen relativt sett störst inom bransch! grupperna sprit-, malt- och läskedrycker (69%), guldsmedsarbeten (49%), radio och elektrisk materiel (47 %), blandade varuslag (46 %) samt kött- och charkuterivaror (46 %). Gruppen lagerpersonal utgjorde en särskilt stor an- del av personalen inom branschgrupperna lump och skrot (56 %), fisk (49 %), mejeriprodukter och ägg (48 %), stenkol, ved "(47 %) samt spannmål (47 %). Gruppen resande och andra försäljare var relativt talrikast inom branscherna ur, optik, foto (19 %), möbler (19 %), papp, papper (19 %), vävnader och be- klädnadsartiklar (17 %), förlagsartiklar (16 %), hattar, pälsvaror (15 %), kon— torsmaskiner (15 %) samt kemisk-tekniska artiklar (15 %).

Inom handel i kombination med hantverk m. m. utgjorde den icke merkan- tila personalen, gruppen »annan personal», en relativt stor andel av samtliga sysselsatta inom branschgrupperna tryckeri- och förlagsrörelse (68 %), gummi— reparationer samt handel med gummivaror m. m. (66 %), pälsvarutillverk- ning (62 %), konfektionsvarutillverkning (60 %). Som tidigare påpekats, ha apotekens farmaceuter och tekniska biträden även räknats till gruppen »annan personal», varför denna grupp omfattar icke mindre än 79 % av samtliga vid apotek sysselsatta.

Som tidigare framhållits, voro av butikspersonalen över 70 % och av kon- torspersonalen bortåt 60 % kvinnor. Proportionen mellan manlig och kvinn- lig arbetskraft växlade dock avsevärt inom olika branscher. Inom vissa livs- medelsbranscher inom detaljhandeln, såsom mjölkbutiker, kombinerade mjölk— och speceriaffärer och brödbutiker, var butikspersonalen så gott som uteslu- tande kvinnlig. I speceriaffärer voro däremot 37 % och i diverseaffärer 44 % av butikspersonalen manliga. Andra branscher, som nästan uteslutande sysselsatte kvinnlig butikspersonal, voro samtliga branscher inom bekläd- nadshandeln med undantag av herrbeklädnadsbranschen (med 59 % manlig butikspersonal) samt basarer, tobaksaffärer och bosättningsaffärer. Bensin— stationer (97 %), järnaffärer (93 %) samt cykelaffärer (77 %) hade företrädes— Vis manlig butikspersonal.

Kontorspersonalen inom varuhandeln i dess helhet bestod som nämnts av 42 % män och 58 % kvinnor. Inom detaljhandeln uppgick kvinnornas andel till 69 %, inom partihandeln till 53 % och inom handel i kombination med hantverk m. m. till 61 %. De branscher inom partihandeln, där majoriteten av kontorspersonalen var manlig, voro mineraloljor (69 %), stenkol, ved (62 %), virke, trävaror (60%), lump, skrot (60 %), spannmål (58 %), cement, tegel (56 %) samt järnvaror, maskiner (56 %).

I tab. 43 lämnas uppgifter om varuhandelns personal fördelad på yrkes- grupper länsvis, varvid samtliga orter med över 1 000 invånare specificerats.

Kap. VII. Ägarekategorier.

I iab. 34—36 ha arbetsställen och sysselsatta inom varuhandeln fördelats efter ägare respektive arbetsgivare. I kap. I har redogjorts för de principer, som legat till grund för företagens fördelning på olika ägarekategorier.

I nedanstående sammanställning redovisas den procentuella fördelningen av arbetsställen och sysselsatta inom varuhandeln i dess helhet samt inom dess tre huvudgrenar på. ägare— respektive arbetsgivarekategorier.

Arbetsställen Sysselsatta

Ägare- resp. arbetsgivare- Handel i Handel): i kategorier Detalj- Parti- 12:23" Summa Detalj- Parti- kärra ' Su mma

handel handel hantverk handel handel hantverk

m. m. m. m. Enskild person .......... 757 469 796 729 581 196 506 475 Aktiebolag .............. 97 403 104 13'8 231 647 381 370 Annat bolag ... . ........ 42 59 79 52 4'9 4'7 7'5 5'7 Konsumentkooperativ för-

ening ................ 7'6 11) 01 5-1 11'5 37 03 61 Annan ekonomisk förening 2'7 5'2 20 29 28 70 3'5 3'6 Annan ägare ............ 01 07 —— 01 01 03 — 01 Summa 1000 1001) 1000 1001) 1000 100—o 1000 1000 Antal 63 940 12 342 20 321 96 603 190 670 88 394 141 452 420 516

Nära tre fjärdedelar av arbetsställena inom varuhandeln innehades av en- skilda personer. På dessa arbetsställen kom dock endast icke fullt hälften av den sysselsatta personalen. Endast 14 % av arbetsställena ägdes av aktie— bolag, men dessa voro arbetsgivare för icke mindre än bortåt 40 % av varu— handelns hela personal. De ekonomiska föreningarna innehade 8 % av arbets- ställena och voro arbetsgivare för 10% av personalen. Av huvudgrenarna inom handeln uppvisade partihandeln de största. avvikelserna från de nämnda procenttalen. Icke mindre än 40 % av arbetsställena och 65 % av de syssel- satta inom denna gren redovisades under aktiebolag. Ekonomiska föreningar hade sin största utbredning inom detaljhandeln, där 10% av arbetsställena och 14 % av personalen tillhörde denna kategori. Inom den med hantverk m. m. kombinerade handeln redovisades endast 2% av arbetsställena och 4 % av personalen under ekonomiska föreningar. Härvid bör ånyo erinras om att både handel och hantverk m. ni. måste bedrivas på samma arbetsställe, för att kombinerad handel i undersökningens mening skulle anses föreligga. Ett flertal konsumtionsföreningar hade egna bagerier och charkuterifabriker, som voro lokalt fristående och på grund härav icke redovisades i undersök— ningen. '

Studerar man fördelningen på. ägarekategorier inom detaljhandelns olika branscher (tab. 34), lägger man särskilt märke till att en stor del av den egentliga livsmedelshandeln och diversehandeln drevos av ekonomiska för- eningar. I följande sammanställning har antalet sysselsatta inom dessa bran— scher fördelats procentuellt efter arbetsgivare.

Konsu- Annan ment-

Enskild Annat ekono- koope- . person bolag rativ mxsk f" . förening oremng

Annan Antal arbets- Summa syssel- givare satta

Bransch

Kött— och charkuterivaror 57'0 Fisk .................... 79'4 Mjölk 39'4 Mjölk och specerier ...... 57'8 Bageriprodukter 63'8 Specerier ................ 76'7 Diversehandel 600

315 1000 4 822 335 1000 6 275 06 1000 11 387 5'6 O'a 100-0 585 02 — 1000 12 913 049 01) 1000 42 551 92 00 1000 13 420

:o lv I—l .::—H [om

De under gruppen »annan ekonomisk förening» redovisade voro företrädes- vis sysselsatta hos producentkooperativa föreningar, såsom slakteri- och mejeriföreningar. Av mjölkbutikerna tillhörde icke mindre än en tredjedel dylika föreningar. Inom varuhandeln i dess helhet sysselsattes vid arbets— ställen, som innehades av konsumentkooperativa föreningar, 25 600 personer. Av dessa tillhörde 20 300 eller 80 % de ovan redovisade branscherna. Det rela- tivt största antalet sysselsatta vid konsumentkooperativa föreningar redo— visades nnder gruppen mjölk och specerier, som omfattade butiker med skilda avdelningar för mjölk—, speceri- och charkuterivaror, alltså i regel rätt stora butiker.

En jämförelse mellan de konsumentkooperativa butikerna inom mjölk- och speceribransohen samt diversehandeln och de, som innehades av andra ägare, efter butikernas personalstorlek ger följande resultat.

Butiker med följande antal sysselsatta. Procentfördclning

4—5 6—10 11—25 26—50 Summa

Mjölk— och speceriafärer. Konsumentkooperativa . . . . 11'3 19'0 50'1 ' ' 1000 Andra .................... 655 257 8'2 ' 100'0

Diverseafärer.

Konsumentkooperativa . . . . 61'0 202 13'2 ' * ' 1000 Andra .................... 82'5 12'0 4'5 ' ' ' 100'0

De kooperativa butikerna voro sålunda i genomsnitt betydligt större än» de, som innehades av andra ägare.

Medan endast omkring en tiondel av livsmedels— och diversehandelns per- sonal var anställd hos aktiebolag, var motsvarande andel inom textil- och be-

klädnadshandeln, möbel- och bosättningshandeln samt andra branschaffärer bortåt en tredjedel. Inom gruppen andra branschaffärer voro av järnhandelns personal 56 %, av bok- och pappershandelns 41 % samt av färg- och sjukvårds- artikelhandelns 36 % anställda hos aktiebolag.

Det har redan framhållits, att en stor del av partihandelns personal var sysselsatt hos aktiebolag. Detta var särskilt fallet beträffande vissa bran- scher (tab. 35), såsom handel med bränsle och byggnadsmaterial, metallvaror och maskiner, papper och kontorsmateriel samt kemisk-tekniska artiklar. Inom dessa branscher kommo mellan 70 och 85 % av personalen på aktie- bolag. Under gruppen >>blandade varuslag» redovisades över 2600 personer sysselsatta vid konsumentkooperativa föreningar. Häri ingå dels Kooperativa förbundet, dels de kooperativa mångfilialföretagens centralkontor. Av tabellen framgår även, att bortåt en femtedel av personalen inom livsmedelsgruppen var anställd hes producentkooperativa föreningar. Enbart inom Spannmåls- branschen sysselsattes 3 000 personer hos dessa arbetsgivare, som till största delen utgjordes av lantmannaföreningar.

Arbetsställenas respektive de sysselsattas fördelning efter ägare respektive arbetsgivare inom olika branscher av handel i kombination med hantverk m. m. framgår av tab. 36.

En jämförelse mellan 1931 års företagsräkning och föreliggande undersök— ning beträffande fördelningen av arbetsställen och sysselsatta efter ägare respektive arbetsgivare inom detaljhandel och partihandel har gjorts i föl- jande sammanställning. Tidigare har framhållits, att vissa skiljaktigheter i redovisningsprinciperna vid de båda undersökningarna. försvåra en jämförelse. Då, de största olikheterna föreligga beträffande redovisningen av den med hantverk m. 111. kombinerade handeln, har denna helt uteslutits vid jämförel— sen. I fråga om detalj- och partihandeln är det icke möjligt att eliminera olikheterna i redovisningen, men dessa torde icke vara av den storleksord- ning, att de nämnvärt förrycka den relativa fördelningen.

Arbetsställen Sysselsatta Agnrcmtego" Detaljhandel Partihandel Detaljhandel Partihandel

1931 1946 1931 1946 1931 1946 1931 1946

Enskild person .......... 808 757 ' 63'0 469 659 581 325 19'6 Aktiebolag .............. 8'6 97 276 403 21-2 231 577 64'7 Annat bolag ............ 3'6 4'2 4'5 59 51 4'9 5'5 4'7 Ekonomisk förening . . . . 6'9 103 41 6'2 7'7 13'8 3'8 10'7 Annan ägare ............ 0—1 01 08 07 0'1 01 05 013 Summa 1000 1000 1000 1000 1000 100-0 1000 1000

Utvecklingen från 1931 till 1946 utmärkes främst av att aktiebolag och ekonomiska föreningar fått en ökad betydelse inom varuhandeln.

Kap. VIII. Filialbildningar.

I samband med redogörelsen för redovisningsprinciperna nämndes, att ar— betsställen tillhörande samma firma försetts med gemensam beteckning. Det har därigenom blivit möjligt att även redovisa hela det antal företag, som ingår i undersökningen samt filialbildningarna. En sådan sammanställning meddelas här nedan, där hela antalet företag inom varuhandelns huvudgrenar även uppdelats på enkelföretag och filialföretag. Dessutom angives hela an— talet arbetsställen samt antalet till filialföretag hörande arbetsställen.

Företag Arbetsställen

H 11 v 11 d r e n .. _ g Enkel- Filial- Summa Hela tilllliöfäilde företag företag antalet '

fillalföretag

Detaljhandel .................... 49 649 2 855 52 504 63 940 14 291 Partihandel ...................... 9 930 648 10 578 12 342 2 412 Handel i kombination med hant- verk m. m. .................... 18 248 885 19 133 20 321 2 073 Summa 77 827 4 388 82 215 96 603 18 776

Sammanställningen utvisar, att samtliga i undersökningen ingående arbets— ställen, 96 600, fördelade sig på omkring 82000 företag. Av dessa drevos 77 800 (95 %) utan filialer, medan 4 400 —(5 %) voro företag med en eller flera filialer. På företag med filialer kommo icke mindre än 18800 arbetsställen. Av nedanstående sammanställning framgår, hur filialföretagen fördelade sig efter antalet arbetsställen.

Företag med följande Antal Summa antal arbetsställen företag arbetsställen 2— 3 3 455 7 548 4— 5 412 1 778 (13—10 309 2 264 11—50 192 3 836 över 50 20 3 350 Summa 4 388 18 776

Det har tidigare redogjorts för de huvudprinciper, som följts vid klassifi— ceringen av filialföretag. Det förtjänar emellertid att särskilt understrykas, att icke alla företag och arbetsställen, som av uppgiftslämnarna räknats som filialer, hänförts till denna kategori. Som filialer ha endast betraktats arbets— ställen, vilka drevos inom samma liuvudbmnsch och samma firma som huvud- arbetsstället. I undantagsfall ha emellertid arbetsställen inom andra bran— scher än filialbildningens huvudbransch hänförts till samma filialföretag. Så—

lunda har t.ex. en herrekiperingsaffär, som drevs av ett mångfilialföretag, vars flesta butiker tillhörde livsmedelsbranschen, räknats som filial till företaget. Av det ovanstående framgår, att undersökningen begränsats till filialbild- ningar i juriclisk mening. 8. k. frivilliga filialbildningar, såsom ICA-affärerna, redovisas sålunda icke särskilt i denna undersökning. Dessa äro självstän— diga företag, som drivas under egen firma men på grund av ingångna avtal verkställa inköp av vissa varuslag från gemensam inköpscentral. Det torde observeras, att en del företag ha både filialer i juridisk mening och frivilliga sådana. Oljebolagen och Mjölkcentralen i Stockholm samt Cykelfabriken Monark utgöra exempel härpå. Majoriteten av de bensinstationer och butiker, som i dagligt tal betecknas som filialer till dessa företag, äro i själva verket endast frivilliga filialer.

Ovan har framhållits, att arbetsställen betraktats som filialer endast, om de tillhörde samma huvudbransch som huvudarbetsstället. Inom en och samma huvudbransch kunna emellertid filialerna tillhöra olika underbran- scher och även olika huvudgrenar av varuhandeln. Ett filialföretag inom livs— medelsbranschen kan sålunda ha både fisk—, mjölk- och speceributiker. Dess- utom kan samma företag ha en köttaffär lokalt ansluten till charkuterifabrik och slutligen även lokalt skild partiförsäljning av vissa livsmedel. Härav följer, att det icke är möjligt att redovisa antalet filialföretag inom olika branscher respektive inom detalj-, parti- och kombinerad handel. Man har måst inskränka sig till att branschvis redovisa antal arbetsställen och syssel— satta inom olika storlek-sgrupper av filialföretag. Med storleksgrupper menas då fördelning efter antalet arbetsställen, som ingingo i respektive filialföretag oavsett branschtillhörighet. En sådan redovisning har lämnats i tab. 37—39, där även arbetsställen och sysselsatta vid företag utan filialer medtagits. I nedanstående sammanställning har på grundval av nämnda tabeller uträknats hur stor del av den inom respektive huvudbranscher redovisade personalen, som tillhörde filialföretag.

Antal

B r a n s 0 h sysselsatta vid % ;.v

filialföretag sam lga

Detaljhandel .......................................... 57 635 302 Livsmedel .............................................. 21 881 381 Diversehandel .......................................... 14 856 34'9 Textil- och beklädnadshandel .......................... 6885 236 Möbler, bosättning .................................... 977 13'7 Andra branschaffärer .................................. 6 070 16'4 Varuhus, basarer ...................................... 5115 51'9 Begagnade varor ...................................... 87 9'8 Gårdtarihandel m. m ................................... —— Postorderaffärer ........................................ 263 236 Kiosker ................................................ 1 501 31'9 Partihandel .......................................... 35 768 405 Metallvaror, maskiner .................................. 5 034 37 "5 Bränsle, byggnadsmaterial ............................ 4 874 47" 6

Antal B r a n s e h sysselsatta vid filialföretag

% av samtliga

Trävaror, snickeriarbeten .............................. 1 410 24'0 Papper, kontorsmateriel ................................ 4 205. 40'4 Livsmedel .............................................. 12 631 489 Textil- och beklädnadsvaror 1055 16"? Hudar, gummivaror .................................... 307 18'8 Kemisk-tekniska artiklar 1 392 32'6

515 22'2 Blandade varuslag 4 345 54'0

Handel i kombination med hantverk m. m. ............ 34 5/9 2494

Livsmedel .............................................. 9 596 21'0 Textil- och beklädnadsföretag ........................ 4 076 187 Ovriga företag .......................................... 20 907 28"?

Samtliga 127 982 30'4

Mångfilialföretagen äro ett uttryck för integrations— och koncentrations— tendenserna inom handeln. Av denna anledning kan det vara av intresse att något uppehålla sig vid dessa filialbildningar. Det har tidigare omnämnts, att i denna undersökning som mångfilialbildningar endast räknas företag med mer än tio arbetsställen. Först över denna gräns kan man i fråga om detalj- handelsföretag med säkerhet tala om en centralpunkt för filialbutikerna, vilken utgör ett inköps— och administrationskontor samt i de flesta fall även lager. Det är sannolikt, att i filialbildningar med mindre antal filialer än tio även förekomma centrala kontor med lager. Det har emellertid ansetts lämp— ligt att uppdraga den ovan angivna gränsen om minst tio filialer. Mång— filialföretagen uppvisa emellertid en något olikartad geografisk utbredning och ha av denna anledning indelats i tre grupper: riks/företag, regionala före- tag samt lokala företag. Med ett riksföretag menas ett företag, som har filialer i ett flertal län inom olika delar av riket-, med ett regionalt företag att företag, som är representerat i flera län inom samma del av riket, samt med ett lokalt företag ett företag, vars filialer ligga på samma eller när— liggande orter.

Inom samma mångfilialbildning finnas ej sällan både detaljhandelsarbets— ställen (butiker) och arbetsställen av partihandelskaraktär (kontor och lager). Sådana mångfilialföretag ha i tabellredovisningen hänförts till den huvudgreu av handeln, som filialens huvudkaraktär kan motivera. Därjämte redovisas vederbörande mångfilialbildning under samma huvudbransch, t. ex. textil— och beklädnadshandeln, oavsett om någon butik undantagsvis hörde till annan bransch.

I tab. 40 och 41 redovisas mångfilialföretagen. I den förstnämnda tabellen lämnas uppgifter om antalet dylika företag och arbetsställen av olika geogra— fisk typ, som förekommo inom olika detalj- och partihandelsbransoher. I den sistnämnda har samma fördelning gjorts beträffande den sysselsatta perso— nalen.

Sammanlagt redovisades 212 mångfilialföretag, som sysselsatte omkring 42 000 personer vid 7 200 arbetsställen. Av dessa voro 6 500 butiker och 700 kontor och lager. Vid de förstnämnda sysselsattes 29000 och vid de sist— nämnda 13 000 personer.

Huvudparten av personalen vid mångfilialföretag av övervägande detalj— handelskaraktär sysselsattes inom livsmedelshandeln. Företagen inom denna bransch, som i flertalet fall voro av lokal typ och bland annat omfattade åt- skilliga konsumtionsföreningar, sysselsatte närmare 24 000 personer vid om- kring 5 000 arbetsställen. Andra branscher, som redovisade ett betydande an— tal personer sysselsatta vid mångfilialföretag, voro basar-, kiosk-, sko-, radio- och cykelhandeln, där den anställda personalen hos riksföretagen varierade från 3500 ned till 400.

Vid mångfilialföretag av övervägande grosshandelskaraktär sysselsattes det största antalet personer inom bensin- och oljehandeln eller närmare 3 000. Andra branscher, som från sysselsättningssynpunkt voro betydelsefulla, voro kontorsmaskinbranschen (över 1 000 sysselsatta), den regionala kolonialvaru— grosshandeln (1 700 sysselsatta), den riksomfattande grosshandeln med kolo- nialvaror, bosättningsartiklar m. m. (1700 sysselsatta) och den regionala spannmåls— och utsädesgrosshandeln (800 sysselsatta). Den regionala kolo— nialvarugrosshandeln bestod av mångfilialföretag av typen AB Specerister- nas varuinköp, vilket företag är inköpscentral för ICA—affärerna i Stockholm med omnejd, Östergötland och Gotland. Den regionala spannmåls— och ut— sädesgrosshandeln bestod till övervägande del av lantmannaföreningarnas mångfilialbildningar.

TABELLER

FÖRKORTNINGAR:

Mera utförliga branschbeteckningar förekomma endast i

tab. 1—3. Ang. gruppernas omfattning se bil. A (5. 185).

a = antal arbetsställen 5 : samtliga. sysselsatta

k : kvinnlig arbetskraft

(även i kombination med partihandel).

Antal arbetsställen Antal sysselsatta

, därav krinu- l l 'därnv kri bransch f..."_u lK"—| |f"'- Totalt ormgs ' Män un [Summa orings torghandel nor torghand o. d. , o. d. 1 Handel med livsmedel .......................... 21503 2343 26043 31423l 57466 2726 1 Slakteri- o. charkuteriv., äv.i komb. m. spec. o.d. 4265 741 7102 6318 13420 901 2 Fisk och skaldjur, lax, vilt, fjäderfä 0. d. ...... 2729 1167 3149 1673 4822, 1305 3 Mjölk och mejeriprodukter 111. rn. .............. 3598 4 520 57551 62751 9 4 Mjölk och mejeriprodukter samt specerier o. d. 2782 -— 4357 70301 11387 5 Bageriprodukter o. d ........................... 361 7 61 524; 5851 8 6 Kolonialvaror, specerier o. d. .................. 4579 33 7343 5570| 129131 48 7 Frukt o. gröns., av. i komb. med fröer, blommor 0 d. 2703 378 2253 33091 5562 441 S Sötvaror ...................................... 188 13 129 2751 4041 14 9 Sprit—, malt— och läskedrycker .................. 298 — 1129 969; 20981 —— 10 Diverse—, lmzt- och skeppshandel ................ 14681 —— 26789 157621 425511 — 1 Handel med far-til- och beklädnadsvaror .......... 8989 17 8679 205221 292011 19 11 Garn, väva, trikå- o. vitv, sybehör, tapisseriv. o.d. 4345 17 2185 9483 11668' 19 12 Hattar o. mössor även i komb. med andra modev. 57 — 26 79 105; 13 Herrkonfektion och herrekiperingsartiklar ...... 1203 _ 2738 12271 39651 M 14 Dam- och barnkonfektionsvaror ................ 1023 499 36251 41241 —— 15 Herr- och damkonfektionsvaror i komb ......... 501 — 1097 1367 24641 _ 16 Päls- och skinnvaror .......................... 163 97 255, 3521 17 Handskar, vantar, paraplyer o. d. .............. 146 43 355' 3981 18 Textil- och beklädnadsvaror i div. komb. ej 3. n. 183 -— 541i 12461 17871 19 Skodon ........................................ 1368 _ 1453, 28851 43331 _ Handel med möbler, bosättn.- a. hushållsart. m.. m. 2272 8 4284 28311 71151 9 20 Glas, porslin. div. bosättningsart., leksaker 616 1 922; 13311 2253, 1 21 Möbler, äv. i komb. m. mattor, gar—d., sängkl. o.d. 752 -—- 1597; 5771 21741 22 Mattor, möbeltyger, gardiner, sängkläder o. d. . . 185 —— 5761 5221 10981 —— 23 Div. snickeri- o. träslöjdsarb., borst- o. korgv. o. d. 188 7 2451 1681 4131 8 24 Elektrisk— o. radioniateriel, belysningsarmatur .. 531 — 9441 2331 1177 — Andra branschqfärer .......................... 11724 118 23479 134261 36905 173 25 Järn- och metallvaror, maskiner, redskap m. m... 1143 —— 7541 1359» 8900 % Cyklar, vapen, sportartiklar 0. d. .............. 625 —— 952 1221 1074 —— 27 Guldsmedsarb., ur, optik, instrument (ej musik) 177 — 175 442, 617 28 Musikinstrument och musikalier ................ 189 364 1781 542 —— 29 Böcker, papper. tidningar, skrivmateriel o. d. 1094 73 2263 21371 4400 111 30 Tobaksvaror ”av. i komb. m. papper, tidn. m. m. 3135 — 19501 3630 5580 — 31 Målningar, gravyrer och andra konstverk ...... 81 — 1271 651 192 —— 32 Blommor och begravningsartiklar .............. 896 45 7671 1666 2433 62 33 Lädervaror, reseffekter, väskor m. m. .......... 211 — 314: 2741 588 _ 34 Färger, tvättmedel, parfymer, sjukvårdsart.m.m. 2111 —— 35231 32311 6754 »— 35 Stenkol, koks. ved, is, grus m. m ............... 1179 32251 195 3420 _ 36 Bensin, fotogen, motorsprit o. d. .............. 883 —- 2278 127 2405 —— Varuhus, basarer m. m. ........................ 476 — 2714 7146 9860 —— 37 Varuhus ...................................... 6 _ 1712 30121 4724 _ 38 Basarer ...................................... 426 — 491 15711 2062 & 39 S. k, enhetsprisatfärer ........................ 44 — 511 2563 3074 —— Handel med begagnade raror .................... 529 —— 593, 341 934 40 Antika möbler och andra antikvaror .......... 182 _ 1725 119 291 — 41 Antikverade böcker, begagnade frimärken o.d.. . 111 f 138' 105 243 _ 42 Auktions- och pantlånegods, begagn. kläder o. d. 236 —— 283 117 400 —— 43 Gdrdfm'ihandel m. m. .......................... 776 776 736 77 813 813 44 Postorder- och efterkravsafärm' ................ 237 640 476 1116 _ 45 Kiasker ........................................ 2803 —— 1272 3437 4709 _ Summa 63940 3262 95229 95441190670 3740

Tab. 2. Antal arbetsställen och sysselsatta inom olika branscher av partihandel och verksamhet av partihandelskaraktär.

Bransch

Antal arbets- ställen

Antal sysselsatta

Män [Kvinnor

Summa

monsunen-

omm—1

11 12

13 14 15

16 17 18 19

21 22 23 24

iON') CEO"!

27 28

29

30

31

illalnl.,,7'iirn o. metal. samt arb. därav, mas/c., bilar, instr. a. d.

Bilar, cyklar, vapen, sportartiklar o. d. ................ Ur, instrument. optiska och fotografiska artiklar ...... Malmer, järn o. metaller samt arb. därav, maskiner o. d. Radio- och elektrisk materiel, belysningsarmatur ...... Musikinstrument med tillbehör ........................ Guldsmedsarbeten och bijouterivaror .................. l

Bränsle, oljor, byggnadsmaterial (utom tra"), glas m. m....

Mineraloljor och teknisk sprit ........................ Stenkol, koks och ved ................................ Grus, kalk, cement, tegel, värmeledningsmat.. sanitetsgods Glas, porslin, diverse bosättningsartiklar och leksaker..

Trävaror, snickr'rim-bcien, pappersmassa m. m. ..........

Möbler och andra snickeriarbeten Virke, trävaror, pappersmassa m. m. ..................

Papp o. papper samt arbeten därav, kontors— o. förlagsart.

Papp, papper, pappersemballage. bindgam m. m. ...... Tidningar, böcker och andra förlagsartiklar ............ Butiks— o. kontorsmask. även i komb. med kontorsart.

Li vsmedcl ............................................

Levande djur (ej fisk eller fjäderfä) .................... Kött, fläsk, charkuterivaror ............................ Fisk och skaldjur .................................... Vilt. fjäderfä. lax 0. d ................................. Mejeriprodukter, ägg .................................. Potatis, rot— och grönsaker, frukt, bär, blommor ...... Kolonialvaror, sötvaror, mjöl. bröd, salt-, margarin 0. d. Spannmål. utsäde, foder, gödselmedel m. m. .......... Sprit-, malt- och läskedrycker ........................ T emfil— och bcklädnadsvarrw ............................ Garn, vävu, mattor av alla slag. beklädn- 0. sömn.-v. ej s. n. Hattar, mössor, pälsvaror, handskar .................. Hadar och skinn, läder och gmmm'varnr o. d. .......... Hudar och skinn, skodon, reseff'ekter m. m ............. Kautschuk, gummiringar och andra gummivaror ...... Färger, kemisk-tekniska arliklar, medicinska preparat o. d. Lamp, skrot, spånadsa'nmen m. m .......................

Blandade raraslag och z'aruslag ej 8. 'n. ................ Summa.

1910

384 129 1074 260

43

1005

259 190 400 156

972

125 847

1577

357 892 328

3318

150 106 247

230 431 1237 849 35

1200

1071 129

387 331

56 696 498

879

10429

1543 456 6221 2031 76 102

8488

2686 1940 3121

741

4968

336 4627

7620 1972 3204 2444

19281

320 707 1240 94 951 1604 8405 5650 310

4416

4142 274

1297 1054 243

2857 1845

5308

66504

2988

296 1 78 1 639 755 22 98

1762

405 307 793 257

909

85 824

2789

642 1542 605

6574

., I 339 387

12 608 386 3373 1049 343

1907

1775 132

338 255 3 1412 472

2739

13417

1839 634 7860 2786 98 200

10250 3091 2247 3914

998

5872

421 5451

10409

2614 4746 3049

25855

397 1046 1627

106 1559 1990 11778 6699 653

6823

5917 406

1635

1309 326

4269 2317

8047 88394

Tab. 3. Antal arbetsställen och sysselsatta inom olika branscher av handel i kombination med hantverk m. m.

Antal Antal sysselsatta B r a n s 0 h arbets- _. W,f___,p., ,v_____ ställen Män Kvinnor ! Summa Livsmedelsföretag .................................. 7718 28551 22061 45612 1 Tillverkn. av slakteri- och chark—prod. samt handel med livsmedel ................................ 1377 6205 2541 8746 2 Mejerirörelse samt handel med mejeriprodukter .. 349 2375 1110 3485 3 Tillverkning av samt handel med sötvaror ...... 64 78 162 240 4 Bageri-, konditorirörelse samt handel med bageri- produkter .................................... 5828 14579 18225 32804 5 Kvarnrörelse samt handel med spannmål m. m. .. 95 314 23 337 Textil- och beklädnadsförctag ........................ 3526 6615 15181 21796 6 Tillverka. och montering av samt handel med hat- tar, mössor m. m. ............................ 1607 265 4195 4460 7 Herrskrädderi samt handel m. herrkonfektion m. m. 401 2910 1498 4408 8 Damskrädderi samt handel m. damkonfektion m. m. 346 404 3334 3738 9 Tillverkning av samt handel med trikåvaror o. d. 28 39 191 230 10 Konfektionsvarutillv. samt handel med manuf.- och beklädn.-varor ................................ 37 483 1151 1634 11 Tillverkn. av samt handel med sömn.—varor, textil, hemslöjd o. d. ................................ 308 447 2266 2713 12 Tillverkn. och reparation av samt handel med päls- och skinnvaror ................................ 392 842 2093 2935 13 Skomakeri samt sko- och läderhandel ............ 407 1225 453 1678 Övriga företag .................................... 9082 58484 15560 74044 14 Tillv. och rep. av samt handel med maskiner, bilar. cyklar o. d. .................................. 2426 16501 1510 18011 15 Urmakeri etc. samt handel med nr, optik o. d. .. 1467 3021 781 3802 16 Tillv. och rep. av samt handel med guldsmedsvaror o. d. .......................................... 455 1154 912 2066 17 Tillv., rep. och installation av samt handel med elektriska artiklar ............................ 1282 10707 1697 12404 18 Fotografiskt arbete samt handel med fotografiska artiklar m. rn. .............. . ................. | 545 1077 1125 2202 19 Tillverkn. och reparation av samt handel m. möbler 220 1514 223 1737 20 Tapetserarverksamhet samt handel m. möbler o.d. 576 3580 888 4468 21 Tillverkn. och reparation av samt handel med mu- sikinstrument ................................ 62 385 77 462 22 Glasvarutillv., glasmästeri m.m. samt handel med glasvaror o. d. ................................ 362 1447 259 1706 23 Sågverks- och snickerirör. samt handel med virke och trävaror .................................. 229 3031 103 3134 24 Begravningsbyrå. även i komb. med snickerirörelse 474 639 334 973 25 Tryckeri m. m. samt handel med böcker, papper o. d. 112 1075 729 1804 26 Tryckeri m.m. samt förlags- och tidningsverksamhet 195 10892 3484 14376 27 Gummireparationer samt handel med gnmmivaror m. m. ........................................ 131 932 47 979 28 Tillverkn. av läder samt handel m. läder, budar o. d. 47 229 70 299 29 Tillverkning av samt handel med färger. tvättmedel i m. m. ........................................ 41 654 369 1023 30 Apotek ........................................ 458 1646 2952 4598 Summa. 20321 88650 52802 141452

Tab. 4. Antal arbetsställen inom olika branscher av detaljhandel (även i komb. med partihandel). Fördelning arbetsställen av olika storlek.

Antal arbetsställen med följande antal sysselsatta B r a n 5 c 11 1 | 2 ' 3 | 4 l 5 | 6—10|11-25l26—50| 51—m1 Samtl. "* !

Livsmedel .............. 7609 6051 3393 1818 931 1335 329 33| 4 21503 1 Kött- 0. chark-v ......... 1209 1032 752 476 293 393 103 6; 1 4265 2 Fisk .................... 1677 612 241 85 35 62 17 —| — 2729 3 Mjölk .................. 1740 1323 417 90 18 6 2 —* 2 3598 4 Mjölk o. specerier ...... 257 667 602 426 251 457 121 1 —— 2782 5 Bageriprodukter ........ 220 90 30 16 1 4 — — —— 361 6 Specerier ................ 1134 1372 957 555 239 272 45 4 1 4579 7 Frukt .................. 1239 865 333 135 49 65 13 4 — 2703 8 Sötvaror ................ ' 103 47 21 4 3 5 5 — 188 9 Sprit-, maltdrycker ...... | 30 43 40 31 42 71 23 18 _ 298 10 Diversehandel ............ 3459 5177 2767 1306 697 918 274 30 3 14631 Tal'til- 0. Dahl.-vart)?" . . . . 2312 2754 1566 871 475 746 228 26 11 8989 11 Vävnader, sybehör ...... 1419 1377 701 373 162 236 67 8 2 4345 12 Hattar .................. 20 26 11 — — — — — —— 57 13 Herrkonfektion .......... 237 367 223 126 84 138 26 2 1203 14 Damkonfektion .......... 159 273 210 126 71 139 39 5 1 1023 15 Herr- o. damkonf. ...... 72 105 79 46 53 102 40 3 1 501 16 Päls- o. skinnvaror ...... 71 45 20 16 5 6 —— — —- 163 17 Handskar ................ 20 65 34 12 8 6 1 — — 146 18 Diverse komb. .......... 36 40 30 16 9 25 15 6 6 183 19 Skodon .................. 278 456 258 156 83 94 40 2 1 1368 Möbler, bosättning ...... 771 609 341 193 104 180 61 11 2 2272 20 Bosättningsart. .......... 139 141 129 72 46 67 18 3 1 616 21 Möbler .................. 267 198 114 64 34 58 14 3 — 752 22 Mattor .................. 35 46 24 20 6 31 17 5 1 185 23 Träslöjd ................ 75 67 18 13 7 6 2 — -— 188 24 Elektriska artiklar ...... 255 157 56 24 11 18 10 -— —— 531 Andra branschafärcr . . . . 3810 3697 1641 833 499 804 868 53 19 11724 25 Jarnvaror .............. 93 149 141 129 110 294 185 33 9 1143 26 Cyklar .................. 417 131 41 10 6 15 5 —— 625 27 Guldsm., nr, optik ...... 64 38 41 5 8 18 1 1 1 177 28 Musikinstrument ........ 70 52 30 9 11 15 — 2 —— 189 29 Böcker, papper .......... 260 319 160 103 74 103 65 5 5 1094 30 Tobaksvaror ............ 1304 1404 312 79 20 15 l —— —— 3135 31 Konstverk .............. 38 25 10 3 2 2 _ 1 81 32 Blommor ................ 252 237 173 123 53 53 5 — 896 33 Läder .................. 57 69 46 12 14 7 6 — 211 34 Färger o. sjukv.-art. . . .. 519 688 353 214 114 157 57 7 2 2111 35 Kol, ved ................ 419 291 195 89 60 92 30 3 1179 36 Bensin .................. 317 294 139 57 27 33 13 l 2 883 Varuhus, basarer ........ 61 132 81 59 17 48 22 16 40 476

37 Varuhus ................ — — —— — 6 6 38 Basarer ................ 59 131 80 59 17 48 21 9 2 426 39 Enhetsprisaifarer ........ 2 1 1 —— -— — 1 7 32 44 Begagnade varor ........ 323 142 33 11 B 9 1 2 —— 529

40 Möbler .................. 112 47 14 4 3 2 —— — _ 182 41 Böcker .................. 53 38 9 2 3 5 — 1 111 42 Auktionsgods ............ 158 57 10 5 2 2 1 1 — 236 43 Gdrdfarihandel m.m. 742 32 1 1 — —— —— 776 44 Postorderafärer .......... 149 48 11 5 3 7 6 5 3 237 45 Kioskm' .................. 1368 1101 256 47 15 ' 16 -— 2803

Summa 19743

Tab. 5. Antal sysselsatta inom olika branscher av detaljhandel (även i komb. med partihandel). Fördelning arbetsställen av olika storlek.

Antal sysselsatta vid arbetsställen med följande

Bransch personalstorlek

2 l 3 4 l 5 ,640hl—2526—50f51—mSamtl.

Livsmedel ............... 12102 10179 7272 4655 9596 4638 1149 57466 1 Kött— 0. chark.-v. 2064 2256 1904 1465 2325 1425 198 13420 2 Fisk ...................... 1224 723 340 175 437 246 # -v 4822 3 Mjölk .................... 2646 1251 360 90 42 26 —— 6275 4 Mjölk o. specerier ........ 1334 1806 1704 1255 3349 1653 29 5 Bageriprodukter .......... ' 180 90 64 5 26 —— —— 6 Specerier ................ 2744 2871 2220 1195 1914 626 137 7 Frukt .................... ' 1730 999 540 245 451 206 152 8 Sötveror .................. ' 94 63 16 15 39 74 -— 9 Sprit-, maltdrycker 86 120 124 210 513 382 633 10 Diversehandel 10354 8301 5224 3485 6637 3930 985

Tertil- o. beklädnadsvaror,. 5508 4698 3484 2375 5430 3306 864 11 Vävnader, sybehör ........ 2103 1492 810 1726 978 271 12 Hattar ' 33 — —- -— —— 13 Herrkonfektion 669 504 420 1004 336 61 14 Damkonfektion 630 504 355 1004 590 169 15 Herr- o. damkonf. ' 237 184 265 771 571 102 16 Päls- o. skinnvaror 60 64 42 — 17 Handskar ................ 102 48 45 13 18 Diverse komb ............. 90 64 183 247 204 19 Skodon 774 655 571 57

Möbler, bosättning ........ 1023 1295 932 389 20 Bosättningsart. ' 387 288 488 268 112 21 Möbler 342 409 224 110 22 Mattor 72 226 260 167 23 Träslöjd .................. 54 41 22 24 Elektriska. artiklar ........ 168 131 158

Andra, branschafärer ...... 4923 5938 5531 25 J ärnvaror ................ 423 2907 26 Cyklar 123 80 27 Guldsm., ur, optik ........ ' 123 16 28 Musikinstrument .......... 90 * —— 29 Böcker, papper 480 ' 939 30 Tobaksvaror .............. 936 * 11 31 Konstverk ................ 30 —- 32 Blommor 519 ' 67 33 Läder .................... 138 86 34 Färger 0. sjukv.-a,rt. ...... 827 35 Kol, ved 585 422 36 Bensin

Varuhus, basarer .......... 37 Varuhus .................. 38 Basarer .................. 39 Enhetsprisaffärer ..........

Begagnade varor .......... 40 Möbler 41 Böcker 42 Auktionsgods ............

43 Gdrdfarihandel m.m. 44 Postordemfärer .......... 45 Kiosker

20576 13745

Tab. 6. Antal arbetsställen inom olika branscher av partihandel och verksamhet av partihandelskaraktär. Fördelning arbetsställen av olika storlek.

Antal arbetsställen med följande antal sysselsatta Bransch 1 l 2 l 3 4 5 16—10'11—25 26—50l 51—..,| Samtl. JIcfnllvaror, maskiner ...... 620 350! 191 184 93 234 188 65 35 1910 1 Bilar, cyklar .............. & 13 84,1 43 23 13 43 28 7 3 384 2 Ur, optik, foto ............ * 23) 11 1 s 21 9 2; 1 129 3 Järnv., maskiner .......... 346 1871 102 84 58 124 112 39! 22 1074 4 Radio, 01. materiel ........ 61 483 25 19 10 38 35 15 9 260 5 Musikinstrument .......... 9 21 2 — 1 4 1 1 — 20 6 Guldsmedsarbcten ........ 18 Gi 8 —— 3 4 3 1 43 1 Bränsle, bygga.-material __ 219 133; 138 as 64 145 133 53 32 1005 7 Mineraloljor .............. 32 32! 39 35 33 48 18 11 11 259 8 Stenkol. ved .............. 8 23 22 13 7 22 36 22 7 190 9 Cement, tegel ............ 87 561 60 26 17 57 69 17 11 400 10 Glas, porslin, leksaker 62; 22! 17 9 7 18 15 3 3 156 | Trärm'or, snickeriarb. . . . . 280 170i 120' 81 56 130 97 29 3 972 11 Möbler .................. 49 26, 12 11 10 10 6 1 — 125 12 Virke, trävaror ............ 231 144: 108 70 46 120 91 28 9 847 Papper, kanfm'sartz'klar . _ , _ 461 278 178 128 78 208 176 47 23 1577 13 Papp, papper ............ 76 52 38 29 24 58 66 12 2 357 14 Förlagsartiklar ............ 351 183 85 58 27 84 69 23 12 892 15 Kontorsmaskiner .......... 34 43 55 41 27 66 41 12 9 328 Livsmedel ................ 891 485 370 294 196 504 382 124 72 3318 16 Levande djur ............ 94 23 11 7 3 7 4 — 1 150 17 Kött, chark-v ............. 36 13 13 2 5 18 9 4 6 106 18 Fisk ...................... 49 37 31 28 22 39 34 5 2 247 19 Vilt, fjäderfä ............ 14 6 2 6 1 2 2 — -- 33 20 Mejeriprod, ägg .......... 57 33 26 16 7 57 27 4 3 230 21 Grönsaker, frukt .......... 132 73 64 43 29 63 19 3 5 431 22 Kolonialvaror ............ 280 163 121 109 72 192 201 70 29 1237 23 Spannmål ................ 215 129 99 83 56 125 84 35 23 849 24 Sprit— o. maltdrycker ...... 14 8 3 —— 1 1 2 3 3 35 Tartz'Z- 0. beklavaror ...... 443 221 139 80 56 124 103 20 14 1200 25 Vävnader, held-art ....... 391 196 119 69 49 117 97 19 14 1071 26 Hattar, pälsvaror ........ 52 25 20 11 7 7 6 1 129 Hadar, gmmnivaror ...... 143 80 46 22 15 39 35 7 -— 887 27 Hudar, skodon ............ 121 74 38 21 12 34 26 5 — 331 28 Gummivaror .............. 22 6 8 1 3 5 9 2 56 29 Kem-tekn. artiklar ........ 186 107 72 45 29 81 50 11 15 596 30 Lamp, skrot .............. 175 104 64 39 83 46 21 7 4 498 31 Blandade varuslag ........ 265 141 84 67 41 116 114 31 20 879 Summa

Tab. 7. Antalet sysselsatta inom olika branscher av partihandel och verksamhet av partihandelskaraktär. Fördelning arbetsställen av olika storlek.

Antal sysselsatta vid arbetsställen med följande

Bransch personalstorlek 1 j 2 1 3 j 4 j 5 16—10111—25126—50j51—w Samtl. Bletallvaror, maskiner 620 700 573 536 465 1775 3093 2263 3392j 13417 1 Bilar, cyklar .............. 142 168 129 84 65 320 438 233 260j 1839 2 Ur, optik, foto ............ 44 46 33 40 40 155 145 77 541 634 3 Järnv, maskiner .......... 346 374 306 336 290 939 1848 1330 2091' 7860 4 Radio, el. materiel ........ 61 96 75 76 50 298 596 547 987, 2786 5 Musikinstrument .......... 9 4 6 — 5 31 17 26 —1 98 6 Guldsmedsarbeten ........ 18 12 24 — 15 32 49 50 -—j 200 Bränsle, Ömma-material 219 266 414 332 320 1095 2207 1813 35841 10250 7 Mineraloljor .............. 32 64 117 140 165 356 282 386 1549! 3091 8 Stenkol, ved .............. 38 46 66 52 35 172 570 743 525 2247 9 Cement, tegel ............ 1 87 112 180 104 85 432 1131 576 1207 3914 10 Glas, porslin, leksaker . . . . ' 62 44 51 36 35 135 224 108 303 998 Träh, snickcrim-b. ........ 280 340 360 324 230 975 1541 1012 7601 5372 11 Möbler .................. 49 52 36 44 50 70 89 31 —1 421 12 Virke, trävaror .......... 231 288 324 280 230 905 1452 981 760 5451 Papper, kontarsartiklar . . . . 461 556 534 512 390 1562 2734 1688 1972 10409 13 Papp, papper ............ 76 104 114 116 120 445 1063 419 1571 2614 14 Förlagsartiklar ............ 351 366 255 232 135 646 1037 797 9271 4746 15 Kontorsmaskiner .......... 34 86 165 164 135 471 634 472 888 3049 Livsmedel ................ 891 970 1110 1176 980 3833 6198 4382 6315 25855 16 Levande djur ............ 94 46 33 28 15 72 58 —- 51 397 17 Kött, chark-v ............. 36 26 39 8 25 136 143 142 491 1046 18 Fisk ...................... 49 74 93 112 110 287 545 177 180 1627 19 Vilt, fjäderfä. ............ 14 12 6 24 5 13 32 — -— 106 20 Mejeriprod, ägg .......... 57 66 78 64 35 422 460 134 243 1559 21 Grönsaker, frukt .......... 132 146 192 172 145 469 284 107 343 1990 22 Kolonialvaror ............ 280 326 363 436 360 1497 3362 2375 2779 11778 23 Spannmål ................ 215 258 297 332 280 927 1290 1330 1770 6699 24 Sprit- o. maltdr ........... 14 16 9 — 5 10 24 117 458 653 Tertil- (). bekl-varor ...... 443 442 417 820 280 921 1557 650 1293 6323 25 Vävnader, hem.—art. ...... 391 392 357 276 245 870 1479 614 1293 5917 26 Hattar, pälsvaror ........ 52 50 60 44 35 51 78 36 406 Hudar, gummivarm' ...... 148 160 188 88 75 281 523 227 1685 27 Hudar, skodon ............ 121 148 114 84 ' 60 240 377 165 1309 28 Gummivaror .............. 22 12 24 4 15 41 146 62 —— 326 29 .KCML-fekn. artiklar ........ 186 214 216 180 145 620 830 408 1470 4269 30 Lamp, skrot .............. 175 208 192 156 190 360 326 231 479 2317 31 Blandade rarnslag ........ 265 282 252 268 205 893 1814 1014 3054 8047 Summa 3683 4138 4206 3892 3330 12315 20823 13688 22319 88394

Tab. 8. Antal arbetsställen inom olika branscher av handel i komb. med hantverk m. m. fördelade på arbetsställen av olika storlek.

Antal arbetsställen med. följande antal sysselsatta B 1' a n s c h , 1" | 2 i 3 I 4 i 5 | 6—10111—25 26—50151—10 Samtl. Livsmedel ................ 501 1250 1288 1191 813 1800 744 97 29 7718i 1 Chark.-tillv. .............. 76 188 208 218 183 337 138 19 10 1377 1 2 Mejerirörelse ............ — 15 22 48 45 123 71 21 4 349 3 Sötvarutillv ............... 24 12 8 6 1 9 4 —— — 64 4 Bageri. konditori ........ 384 1004 1032 907 581 1329 526 57 15 5828 5 Kvarnrörelse ............ 17 31 18 12 3 2 5 — 95 Text'iZ- (). bekl.-företa_q . . . . 581 880 610 354 218 512 289 63 44 3526 6 Hattillverkning .......... 413 563 325 144 74 72 13 — 3 1607 7 Herrskrädderi ............ 34 41 47 48 32 95 76 14 14 401 8 Damskrädderi ............ 6 27 41 36 31 118 69 10 8 346 9 Trikåvarutillv ............. 2 5 6 4 2 3 4 1 1 28 10 Konf.-varutillv. .......... l 3 1 1 1 6 5 11 8 37 11 Sömnadsvarutillv. ........ 15 50 52 23 26 72 47 18 5 308 12 Pälsvarutillv. ............ 11 48 69 58 33 101 65 5 2 392 13 Skomakeri ................ 99 123 69 40 1.4 45 10 4 3 407 Övriga företag ............ 1944 1828 1207 747 536 1354 971 312 183 9082 14 Cykel- o. bilverkst. ...... 602 654 320 134 91 243 232 98 52 2426 15 Urmakeri ................ 622 416 207 97 43 53 20 6 3 1467 16 Guldsmedsverkst. ........ 54 93 95 59 55 '73 21 3 2 455 17 El. installation ............ 139 167 166 148 101 305 ]75 55 26 1282 18 Fotografiskt arbete ...... 120 141 112 52 32 68 13 4 3 545 19 Möbeltillv ................. 16 22 29 21 18 65 41 8 220 20 Tapetserarverkst. ........ 22 58 63 75 64 188 90 13 3 576 21 Musikinstr. .............. 3 8 6 5 7 22 9 2 62 22 Glasmästeri .............. 84 91 64 29 22 46 19 3 4 362 23 Sågverk o. snickeri ...... 10 9 12 16 9 60 86 22 5 229 24 Begravningsbyrå. .......... 247 120 52 26 13 11 5 —— 474 25 Tryckeri och bokh. ...... 3 6 13 8 11 34 21 9 7 112! 26 Tryckeri och förlag ...... -— 2 1 1 5 58 61 67 195 27 Gummireparationer ...... 8 9 21 14 19 39 16 3 2 131 28 Lädervarutillv ............. 10 8 7 6 2 8 4 1 1 47 29 Karl.-tekn. tillv ........... — 2 2 4 2 7 15 2 7 41 30 Apotek .................. 4 22 37 52 47 127 146 22! 1 458 Summa |

Tab. 9. Antal sysselsatta inom olika branscher av handel i komb. med hantverk m. m. tördelade på arbetsställen av olika storlek.

Antal sysselsatta vid arbetsställen med följande personalstorlek

1 2 3 4 5 6—10 11425 26—50 51—m Samtl.

Livsmedel 13370 10999 3846 2203 45612 Ch ark.-tillv ............. 2467 2054 668 694 8746 Mej erirörelse .......... 923 1103 699 247 3485 Sötvarutillv. 71 68 —— _ 240 Bageri, konditori ...... 9845 7697 1979 1262 32804 Kvarnrörelse .......... 64 77 337

Temtil- o. bekl.-företag .. 3851 4405 2128 21796 6 Hattillverkning ........ 485 211 4460 7 Herr-skrädderi 725 1176 484 4408 8 Damskrädderi .......... ' 915 1020 338 3738 9 Trikavarutillv. 24 66 29 230 10 Konf.-varutillv. ........ ' 46 90 399 1634

11 Sömnadsvarutillv ....... ' 553 707 557 2713 12 Pälsvarutillv ........... 772 986 193 2935 13 Skomakeri ............ 331 149 128 1678

Övriga företag ........ 10194 15536 10612 22812 74044

Cykel- o. bilverkst. . . . . 1854 3901 3423 4972 18011 Urmakeri .............. 383 288 205 248 3802 Guldsmedsverkst. ...... * 525 301 90 114 2066 El. installation ........ 2311 2683 1758 3584 12404 Fotografiskt arbete . . . . 501 185 148 262 2202]

19 Möbeltillv. ............ 495 622 299 1737 Tapetserarverkst. ...... 1405 1435 429 252 4468 Musikinstr. ............ 180 121 69 462 Glasmästeri ' 333 276 128 285 1706 Sågverk o. snickeri . . . . 486 1359 748 368 3134

24 Begravningsbyrå ...... 84 77 — —— 973 25 Tryckeri och bokh ..... 255 333 311 763 1804 26 Tryckeri och förlag. . . . 39 1059 2158 11109 14376 27 Gummireparationer . . . . 282 243 90 124 979 28 Lädervarutillv. ........ 57 73 26 62 299

29 Kem.-tekn. tillv. 53 249 79 606 1023 30 Apotek ................ 951 2331 651 63 4598

Summa 27415 30940 16086 29815141452

Tab. 10. Antal arbetsställen inom olika branscher av detaljhandel (även i komb. med partihandel). Fördelning efter butikspersonalens storlek vid olika arbetsställen.

Antal arbetsställen med följande antal sysselsatta Bransch

0 l 1 2 3 4 4 ' 5 '6—10 11—25 213—501 öl—w Samtl.

Livsmedel .......... 6974 7396 3991 1455 6751 355 544 110 2 1 21503 1 Kött- 0. chark-v. 1287 1140 861 412 229 115 187 34 — — 4265 2 Fisk ................ 1775 621 232 60 22 9 10 — — 2729 3 Mjölk .............. 924 1682 788 175 26 1 _, 1 1 3598 4 Mjölk o. speeerier .. 303 824 697 342 181 126 241 68 — — 27821 5 Bageriprodnkter . . . . 78 203 51 21 5 2 1 361 6 Speeerier ............ 1247 1831 931 326 146 53 41 3 1 4579 7 Frukt .............. 1194 1000 356 84 3 21 8 2 — — 2703 8 Sötvaror ............ 99 50 26 1 4 4 4 — — 188 9 Sprit-, maltdrycker .. 67 45 49 34 24 24 52 3 — — 298 10 Diversehandel ........ 3515 5669 3119 1154 498 250 332 90 4 —- 14631 Tertil- (). MM.-varor. . 2666 2831 1680 823 378 206 317 75 3 5 89691 11 Vävnader, sybehör .. 1583 1334 720 361 142 70 108 25 2 —— 4345 12 Hattar .............. 25 23 9 — — — — -— — 57 13 Herrkonfektion ...... 269 419 233 130 61 41 46 4 —— — 1203 14 Damkonfektion ...... 215 317 255 101 46 25 48 14 1 1 1023 15 Herr—o.damkonfektion 79 112 94 70 48 28 59 9 2 —— 501 16 Pals- o. skinnvaror .. 73 53 23 9 4 1 —- — — —— 163 17 Handskar ............ 20 71 34 13 5 2 1 —- — — 146 18 Diverse komb. ...... 43 49 22 17 11 9 14 12 2 4 183 19 Skodon .............. 359 453 290 122 61 30 41 11 1 —— 1368 Möbler, bosättning. . . . 1019 683 290 132 63 26 41 12 1 2272 20 Bosättningsart. ...... 152 173 145 76 37 14 16 3 — 616 21 Möbler .............. 384 237 80 24 11 6 8 2 —— 752 22 Mattor .............. 49 55 23 16 13 6 15 7 —— 1 185 23 Träslöjd ............ 94 70 17 6 1 — — — — 188 24 Elektriska artiklar .. 340 148 25 10 6 2 — — 531 Andra branschafärer 4877 3803 1670 655 292 155 226 41 5 —- 11724 25 Järnvaror .......... 157 254 274 167 99 72 100 18 2 1143 26 Cyklar .............. 470 111 28 8 2 2 4 —— — 625 27 Guldsm., ur, optik .. 58 54 35 12 5 5 5 2 1 — 177 28 Musikinstrument . . . . 88 58 22 14 3 2 2 —— — 189 29 Böcker, papper ...... 287 359 212 108 43 28 45 10 2 1094 30 Tobaksvaror ........ 1340 1430 300 45 15 1 4 —— »— 3135 31 Konstverk .......... 49 25 7 — — —— — — —— 81 32 Blommor ............ 297 314 173 68 27 10 7 —— — — 896 33 Läder .............. 66 81 35 16 7 3 3 — — 211 34 Färger o. sjukv.-art. . . 506 809 459 179 81 26 44 7 2111 35 Kol, ved ............ 1156 19 2 1 — — 1 —— 1179 36 Bensin .............. 403 289 123 37 10 8 11 2 — — 883 Varuhus, husarer .. . . 65 85 91 79 31 23 36 15 15 36 476!

37 Varuhus ............ — — —— — — — — — 6 6 38 Basarer ............ 63 84 90 79 31 23 36 14 5 1 426 39 Enhetsprisaifärer 2 1 1 — — 1 10 29 44 Begagnade varor .. . . 362 134 24 2 6 1 1 —— 529 40 Möbler .............. 125 49 7 1 — — — —— 182 41 Böcker .............. 59 39 10 —— 2 —— 1 — — —— 111 42 Auktionsgods ........ 178 46 7 2 2 —— —— 1 — — 236 42 Gdrdfarihandel m. m. 766 8 2 — — — — 776! 44 .Postorderafärer ...... 229 6 — — 1 1 — — —— 237 45 Kiosker .............. 1377 1025 330 41 14 9 'I — — —— 2803 Summa 218502164011195 4343 1961 1025 1505 344 34 43 639403

Tab. ll. Butikspersonalens antal inom olika branscher av detaljhandel (även i komb. med partihandel). Fördelning efter denna personal- grupps storlek vid olika arbetsställen.

Antal sysselsatta inom följande storleksgrupper Bransch

1 2 3 4 5 6—10 11—25 26—50 51—10 Samtl. Livsmedel ................ 7396 7962 4365 2700 1775 3991 1467 79 55 29830 1 Kött- 0. chark-v. ........ 1140 1722 1236 916 575 1406 493 — — 7488 2 Fisk .................... 621 464 180 88 45 71 —— — — 1469 3 Mjölk .................... 1682 1576 525 104 5 -—- 50 55 3997 4 Mjölk 0. specerier ........ 824 1394 1026 724 630 1767 883 — 7248 5 Bageriprodukter .......... 203 102 63 20 10 6 —— 404 6 Specerier ................ 1831 1862 978 584 265 279 42 29 5870 7 Frukt .................... 1000 712 252 152 105 53 26 — — 2300 8 Sötvaror ................ 50 52 3 16 20 36 _ 177 9 Sprit, maltdrycker ........ 45 98 102 96 120 373 43 — 877 10 Diversehandel ............ 5669 6238 3462 1992 1250 2399 1282 127 22419 Terfz'l- (). beklwarnr ...... 2831 3360 2469 1512 1030 2315 1102 272 476 15367 11 Vävnader, sybehör ........ 1334 1440 1083 568 350 786 349 76 —- 5986 12 Hattar .................. 23 18 — — — _ —— 41 13 Herrkonfektion .......... 419 466 390 244 205 337 59 — -— 2120 14 Damkonfektion .......... 317 510 303 184 125 334 205 30 106 2114 15 Herr- o. damkonfektion . . 112 188 210 192 140 438 131 53 1464 16 Päls- o. skinnvaror ...... 53 46 27 16 5 —— —— _ 147 17 Handskar ................ 71 68 39 20 10 6 —— 214 18 Diverse komb ............. 49 44 51 44 45 114 209 83 370 1009 19 Skodon .................. 453 580 366 244 150 300 149 30 2272 Möbler, bosättning ........ 683 580 396 272 130 296 189 72 2618 20 Bosättningen-rt. .......... 173 290 228 148 70 106 34 — — 1049 21 Möbler .................. 237 160 72 44 30 64 32 —— —— 639 22 Mattor .................. 55 46 48 52 30 112 123 72 538 23 Träslöjd .................. 70: 34 18 4 — — 126 24 Elektriska artiklar ........ 148 50 30 24 14 —— 266 Andra branschafärer ...... 8803 3340 1965 1168 775 1612 593 155 —- 13411 25 J ärnvaror ................ 254 548 501 396 360 717 260 54 — 3090 26 Cyklar .................. 111 56 24 8 10 29 —— —— -— 238 27 Guldsm., ur, optik ........ 54 70 36 20 25 34 26 44 309 28 Musikinstrument .......... 58 44 42 12 —— 12 30 — -— 198 29 Böcker, papper .......... 359 424 324 172 140 327 160 57 1963 30 Tobaksvaror .............. 1430 600 135 60 5 25 — — —— 2255 31 Konstverk . . . .- ............ 25' 14 — — — 39 32 Blommor ................ 3141 346 204 108 50 48 —— —- —- 1070 33 Läder .................... 81| 70 48 28 15 26 — — —' 268 34 Färger o. sjukv.-art. ...... 809| 918 537 324 130 308 94 3120 35 Kol, ved ................ 19. 4 3 -— 7 —— —— 33 36 Bensin .................. 289% 246 111 40 40 79 23 828 Varuhus, basare'r .......... 85 182 237 124 115 258 242 596 3856 5695 37 Varuhus .................. — — — —- — — —— 1690 1690 38 Basarer .................. 84 180 237 124 115 258 222 210 69 1499 39 Enhetsprisaffärer ........ II 2 -— _ _ _ 20 386 2097 2506 Begagnade varor .......... 184, 48 6 20 7 20 _ 235 40 Möbler .................. 491 14 _ 4 _ _ _ _ _ 67 41 Böcker .................. 39 20 — 8 7 — — —— 74 42 Auktionsgods ............ 461 14 6 8 — 20 94 43 Gdrdfarihandel m. m. 8 6 _— — - — — — 14 44 Postorderafärer .......... 61 — —— 5 B -— 17 45 Kiosker .................. 1025 660 123 56 45 43 — — 1952 Summa. 216402239013029 7844 512510927 4915 1229 4459 91558

Antal arbetsställen inom olika branscher av partihandel och verksamhet av partihandelskaraktär. Fördelning efter kontorspersonalens storlek vid olika arbetsställen.

Bransch

Antal arbetsställen inom följande storleksgrupper

o I 1 l 2 l 3 l 4 l 5 |6—1ol11—25

26—50l öl—ml Samtl.

mouz—0:10»—

31

låta-Illa, maskiner ..

Bilar. cyklar ........ Ur, optik, foto ...... Jämn, maskiner . . . . Radio, el. materiel .. Musikinstrument. . . . Guldsmedsarbeten ..

Bränsle, byggm-mat.

Mineraloljor ........ Stenkol, ved ........ Cement, tegel ...... Grlas, porslin, leksak.

Träna, snickeriarb. .. Möbler ............ Virke, trävaror

Ripper, kom/)rsart. . . Papp, papper ...... Förlugsartiklar ...... Kontorsmaskiner. . . .

Livsmedel ..........

Levande djur ...... Kött, chark-v ....... Fisk ................ Vilt, fjäderfä ...... Mejeriproå. lägg . . . . Grönsaker, frukt. . . . Kolonialvaror ...... Spannmål .......... Sprit— o. maltdrycker

Temh'l- 0. bckluzrm'or

Väl-VII., Inkl.—art. . . . . Hattar, pälsvaror

Hudar, gummivaror

Hudar. skodon ...... Gummivaror ........

Kent-tekn. artiklar . . Lamp, skrot ........

Blandade varuslag ..

Summa

836 416 217 92 53 30 436 225 98 55 11 4 21 10 366 215 84 70 61 32 140 84 811 29 455 232 73 26 38%* 206 699i 392 122 86 425 220 152. 86 14601 788 1251 13 471 23 1093 62 24, 6 103, 54 2563 89 4141 278 363 209 13 4 I

5771 307 514, 264 63% 43 211i 81 183' 75! 28] 6 249| 149 365 84 353 174 5571 2788

201 27 1 7 130 22

2 3

1 19 46 15 43 15

106 11 95

1 62 55 73 34

374

15

2 34 151 95

140

127 13

32 26

64 22

91 1311

102

15 11 60 14 1 1

79 15 19 37 8 54

8 46 90

24 48 18

203

13 18 21 92 52 73

68

21 18

38 10 66

64

5 4

I DD Ul (x') Cab-46103 IO

lmå

I"”kk NKINW-F—l—J

118 86

6 4 56 20

115

[03th

Iw Nl 636) mot q »— |_- HOOHCDU'

21

40 428

1910

384 129 1074 260 20 43

& |;- >- H

llwcolk-d

1005

259 190 400 156

[H Huxoom

972

125 847

ph H

.:. 1.1

1577

357 892! 328

8318

150 106 247 33 230 431 1237 849 35

J-»!

r—H HO—ll—lm

1200

2 2 1071 129

387

331 56

596

498

1 3 6 125

879 12342

Tab. 13. Kontorspersonalens storlek inom olika branscher av partihandel Fördelning efter denna och verksamhet av partihandelskaraktär. personalgrupps storlek vid olika arbetsställen.

Antal sysselsatta inom följande storleksg-rupper

Bransch ,,", 2 3 4 5 ] 6—101l1—2ål26—50löl—m Samtl. Metallvaror, maskiner 402 306 266 260 895 1338 846 1060 5779 1 Bilar, cyklar .............. 54 45 20 40 97 98 32 70 548 2 Ur, optik, foto ............ 34 33 16 25 38 54 — — 230 3 Jimi, maskiner .......... 260 180 156 155 554 837 561 632 3560 4 Radio, el. materiel ........ 44 42 44 30 190 349 204 358 1316 5 Musikinstrument .......... 4 -3 16 -— -— 27 6 Guldsmedsarbeten ........ 6 3 20 10 — 49 — 98 Bränsle, bygga-material .. 238 237 184 115 550 813 618 1156 4126 7 Mineraloljor .............. 92 45 52 5 79 155 73 704 1275 8 Stenkol, ved .............. 30 57 40 50 123 328 126 786 9 Cement, tegel ............ 86 111 68 40 280 293 392 389 1743 10 Glas, porslin, leksaker . . .. 30 24 24 20 68 37 27 63 322 Trävaror, snlckeriarb. . . . . 212 162 68 90 357 594 194 196 2105 11 Möbler .................. 22 24 8 5 17 27 —— —— 129 12 Virke, trävaror .......... 190 138 60 85 340 567 194 196 1976 Papper, kontorsartz'klar . . . . 324 270 216 175 642 661 581 105 3366 13 Papp, papper ............ 110 72 72 45 223 190 62 —— 860 14 Förlagsartiklar ............ 146 144 124 100 333 323 307 54 1751 15 Kontorsmaskiner .......... 68 54 20 30 86 148 212 51 755 Livsmedel ................ 748 609 480 430 1297 1838 1180 1627 8947 16 Levande djur ............ 6 — — 15 34 34 — — 102 [7 Kött, chark—v ............. 3 12 12 — 31 67 151 156 482 18 Fisk ...................... 74 39 28 35 72 38 _ — 348 19 Vilt, fjäderfä ............ 4 — 5 -— —— —— -— 15 20 Mejeriprod., ägg .......... 68 54 24 20 24 82 78 52 456 21 Grönsaker, frukt .......... 68 63 48 35 39 105 30 — 477 22 Kolonialvaror ............ 302 276 240 235 840 977 573 765 4486 23 Spannmål ................ 190 156 128 85 251 515 312 283 2129 24 Sprit- 0. maltdrycker ...... 6 9 — —— 6 20 36 371 452! Tertil- o. bekl.-varor ...... 280 219 108 56 275 295 184 120 1843 25 Vävn, bekl.-art. .......... 254 204 100 45 269 295 184 120 1735 26 Hattar, pälsvaror ........ 25 15 8 10 6 — —— 108 Hadar, gummivaror ...... 64 68 48 86 124 116 — 531 27 Hudar, skodon ............ 52 54 44 25 63 79 — — 392 28 Gummivaror .............. 12 9 4 10 61 37 — 139 29 Kent.—tekn. artiklar ........ 128 114 84 85 179 326 272 270 1607 30 Lamp, Skrot .............. 44 30 24 20 20 32 33 71 358 31 Blandade 'varuslag ........ 182 198 152 145 638 635 476 1232 3732 Summa. 2622 2208 1620 1410 4877 6648 4384 5837 32394

Tab. 14. Antal arbetsställen inom olika branscher av detaljhandel (även i komb. med partihandel). Fördelning på. ortsgrupper.

1 Antal arbetsställen på orter med följande Ovriga Bransch antal invånare "(går Hela över 30000—10000f 5000; soocw 2000— 10004 lands— "ket 100000 100000 30000 10000 5000 3000 2000 bygd Livsmedel .............. 7916 3239 3770 1653 540 729 91.4 2692 21503 1 Kött- 0. chark-V. ...... 1387 587 724 342 123 166 229 707 4265 2 Fisk .................... 854 250 394 182 77 112 178 682 2729 3 Mjölk .................. 1685 728 541 221 85 83 89 166 3598 4 Mjölk o. specerier ...... 1205 368 663 193 50 53 68 182 2782 5 Bageriprodukter ........ 119 88 75 24 10 9 13 23 361 6 Specerier .............. 1357 793 867 439 105 157 165 696 4579 7 Frukt .................. 1156 425 418 191 64 119 143 187 2703 8 Sötvaror ................ 86 16 35 15 9 5 7 15 188 9 Sprit—, maltdrycker . . . . 67 34 53 46 17 25 22 34 298 10 Diversehandel .......... 145 159 406 383 253 441 863 11971 14631 Textil- (). belilfva'ro'). . . . . 2405 1135 1543 912 354 593 655 1392 8939 11 Vävnader, sybehör ...... 1311 540 650 359 151 271 277 786 4345 12 Hattar ................ 17 9 11 3 7 3 7 57 13 Herrkonfektion ........ 259 162 257 134 56 77 103 155 1203 14 Damkonfektion ........ 313 140 194 120 40 74 68 74 1023 15 Herr- o. damkonfektion. . 69 27 62 75 26 58 60 124 501 16 Päls- o. skinnvaror . . . . 58 16 40 27 6 7 2 7 163 17 Handskar .............. 78 41 22 5 — — — 146 18 Diverse komb ........... 20 24 29 22 7 9 18 54 183 19 Skodon ................ 280 176 278 167 68 90 124 185 1368 916010)", basätfning ...... 845 297 346 194 73 122 140 255 2272 20 Bosättningsart. ........ 229 70 127 72 26 34 28 30 616 21 Möbler ................ 238 100 94 62 25 46 64 123 752 22 Mattor ................ 103 35 17 14 4 2 5 5 185 23 Träslöjd ................ 54 36 43 20 6 5 9 15 188 24 Elektriska artiklar ...... 221 56 65 26 12 35 34 82 531 Andra branschafä-rer. . . . 4432 1532 1737 903 359 520 753 1488 11724 25 J ärnvaror .............. 250 106 170 128 52 84 126 227 1143 26 Cyklar ................ 141 49 56 38 13 23 58 247 625 27 Guldsm., ur, optik ...... 113 24 13 8 3 2 8 6 177 28 Musikinstrument- ........ 60 22 58 21 7 6 8 7 189 29 Böcker, papper ........ 302 127 167 112 51 71 112 152 1094 30 Tohaksvaror ............ 1458 540 488 190 87 88 112 172 3135 31 Konstverk .............. 67 6 5 1 —— 1 —- 1 81 32 Blommor .............. 456 114 140 61 16 23 34 52 896 33 Läder .................. 95 36 38 15 4 10 8 5 211 34 Färger o. sjukv.—art. 904 229 300 155 67 110 151 195 2111 35 Kol, ved .............. 327 158 155 103 31 49 68 288 1179 36 Bensin ................ 259 121 147 71 28 53 68 136 883 Varuhus, basarer- ........ 79 64 117 83 29 37 34 34 476 37 Varuhus ................ 6 — — — — — — — 6 38 Basarer ................ 61 52 101 79 28 37 34 34 426 39 Enhetsprisaifärer ........ 12 12 16 4 -— —— 44 Begagnade varor ........ 356 76 57 19 2 3 4 12 529 40 Möbler ................ 116 28 24 3 1 3 2 5 182 41 Böcker ................ 86 16 8 -— — —— 1 111 42 Auktionsgods .......... 154 32 25 16 1 — 1 7 236 43 Gdrdfar-z'handel m. m.. . . . 104 55 63 48 28 26 54 398 776 44 Postorderafärer ........ 66 53 10 29 11 5 13 51 237 45 Kiosker ................ 593 263 490 276 110 134 222 710 2803

1758”

Tab. 15. Antal sysselsatta inom olika branscher av detaljhandel (även i komb. med partihandel). Fördelning på. ortsgrupper.

Antal sysselsatta inom orter med följande 101816"

antal invånare orter Hela

Bransch och 'k 1:

över 30000—10000— 5000— 3000— 2000— 1000— lands- n & 100000 100000 30000 10000 5000 3000 2000 bygd Livsmedel .............. 22430 9282 11176 4753 1414 1747 2027 4637 57466 1 Kött- 0. chark-V. ...... 5410 1760 2314 1097 375 437 586 1441 13420 2 Fisk .................... 1744 582 771 343 154 172 269 787 4822 3 Mjölk .................. 3192 1169 878 345 139 151 155 246 6275 4 Mjölk 0. specerier ...... 5154 1731 2604 783 154 173 234 554 11387 5 Bageriprodukter ........ 215 130 116 37 15 16 22 34 585 6 Specerier .............. 3873 2424 2824 1385 338 464 401 1204 12913 7 Frukt .................. 2162 952 954 512 154 243 299 286 5562 8 Sötvaror ................ 238 29 71 22 12 6 8 18 404 9 Sprit-, maltdrycker 442 505 644 229 73 85 53 67 2098 10 Diversehandel .......... 767 709 1722 1954 1484 2115 4040 29810 42551 Terfil— 0. bekl.—va'l'0r . . . . 8628 4513 6347 3252 1076 1509 1507 2364 29201 11 Vävnader, sybehör ...... 3803 1829 2221 1048 392 610 567 1198 11668 12 Hattar ................ 31 20 23 6 11 5 9 105 13 Herrkonfektion ........ 842 619 1101 478 175 209 252 289 3965 14 Damkoufektion ........ 1283 784 945 468 133 203 152 156 4124 15 Herr- o. damkonfektion.. 438 129 467 513 152 243 225 297 2464 16 Päls- o. skinnvaror 100 44 108 66 11 9 4 10 352 17 Handskar .............. 236 95 58 9 — —— — 398 18 Diverse komb ........... 761 266 370 157 20 36 68 104 1787 19 Skodon ................ 1134 732 1054 507 188 188 234 301 4338 Möbler, bosättning ...... 3130 1187 1179 544 166 246 285 378 7115 20 Bosättningsart. ........ 729 449 565 240 68 81 71 50 2253 21 Möbler ................ 880 319 313 189 50 102 133 188 2174 22 Mattor ................ 767 185 80 31 16 4 9 6 1098 23 Träslöjd ................ , 141 84 86 35 10 8 11 38 413 24 Elektriska artiklar ...... 1 613 150 135 49 22 51 61 96 1177 Andra branscha (irer. . . . 613267 5444 6736 3412 1297 1719 2114 2916 36905 25 Järnvaror .............. 2015 1177 1833 1178 502 638 739 818 8900 26 Cyklar ................ ; 335 104 108 84 19 34 96 294 1074 27 Guldsm., ur, optik ...... : 485 60 33 16 5 3 9 6 617 28 Musikinstrument ........ ' 253 70 136 45 11 9 10 8 542 29 Böcker, papper ........ > 1415 742 866 433 179 205 295 265 4400 30 Tobaksvaror ............ 2366 964 961 395 194 183 218 299 5580 31 Konst-verk .............. 175 8 6 1 1 1 192 32 Blommor .............. 1118 399 489 190 42 55 62 78 2433 33 Läder .................. 288 109 119 36 4 15 11 6 588 34 Färger o. sjukv.-art. 2662 915 1298 590 217 316 382 374 6754 35 Kol, ved .............. 1199 496 509 287 64 149 158 558 3420 36 Bensin ................ 956 400 378 157 60 111 134 209 2405 Varuhus, basare'r ........ 6282 1579 1294 382 120 95 83 75 9860 37 Varuhus ................ 4724 — — — — — — —— 4724 38 Basarer ................ 325 534 487 343 120 95 83 75 2062 39 Enhetsprisaffärer ........ 1183 1045 807 39 —— —— —— — 3074 Begagnade varor ........ 679 108 93 30 2 4 5 18 934 40 Möbler ................ 199 37 37 4 1 4 3 6 291 41 Böcker ................ 204 24 14 — — — 1 —- 243 42 Auktionsgods .......... 276 47 42 26 l — 1 7 400 43 Gårdfarihandel m.m..... 110 57 71 53 28 28 58 408 813 44 Postorderqfärer ........ 591 215 21 49 33 22 50 135 1116 45 Kiosker ................ 1017 474 901 522 133 224 370 1018 4709 56851

Tab. 16. Antal arbetsställen inom olika branscher av partihandel och verksamhet av partihandelskaraktär. Fördelning på ortsgrupper.

Antal arbetsställen på orter med följande antal invånare

30000- 0 100000

10000— 30000

5000— 10090

3000—

5000

2000* 3000

1000— 2000

Bransch över 10000 Metallu, maskiner ...... 1835 1 Bilar, cyklar ............ 172 2 Ur, optik, foto .......... 117 3 Järnv, maskiner ........ 775 4 Iiadio, eL rnateriel ...... 217 5 Musikinstrument ........ 18 6 Guldsmedsarbeten ...... 36 ]?ränsla byggnnntat .... 497 7 Mineraloljor ............ 93 8 StenkoL ved ............ 79 9 Cement, tegel .......... 219 10 Glas porshn,leksaker .. 106 Träu, snickeriarb. ...... 431 11 )Iöbler ................ 93 12 Vlrke.trävaror ........ 338 Papper, kontorsm'tiklar .. 903 13 Papp,papper .......... 253 14 Förlagsartiklar ........ 533 15 Kontorsmaskiner ........ 117 Livmuedcl .............. 1128 16 Levande djur .......... 13 17 Iiötn charknv ........... 69 18 Fisk .................... 109 19 Vilt, fjäderfä .......... 15 20 Mejeriprod., ägg ........ 61 21 Grönsaker. frukt ........ 285 22 Iiolonialvaror .......... 473 23 Spannmål .............. 76 24 Sprit- o. maltdr. ........ 27 Tertil- o. Inkl.-varor 888 25 Vävna beklfarh ........ 772 26 Ilattar, pälsvaror ...... 116 lindar,gununivaror .... 189 27 IIndar.skodon .......... 15 28 Gummivaror ............ 39 29 Kent.-felar artiklar ...... 518 30 Lamp, skrot ............ 3] Blandade varuslag ...... Sununa

198

65 3 110 17

3

153 57 29

14

184

161

61 2 77 17 1 3 171 87 42 31 11 114

6 108

32

12

II,—uslqä

|..- &

QQ DIN! C).?

I&I—ag

'&'le C&D—:$-

&

21,

>.. Fawr—”4

r—o- O')

0!

35

12 2 21

43

36

46

145

. lam H »— I:: en avancemang-o

FJ—J u

(&

Övriga

orter llela och . lands- riket

bygd 86 1910 29 384 2 129 50 1074 4 260 1 20 _ - 43 74 1005 2 259 18 190 43 400 11 156 203 972 5 125 198 847 28 1577 7 357 18 892 3 328 592 3318 79 150 9 106 46 247 8 33 44 230 19 431 10 1237 375 849 2 35 30 1200 28 1071 2 129 29 387 25 331 4 56 2 596

Tab. 17. Antal sysselsatta inom olika branscher av partihandel och verksamhet av partihandelskaraktär. Fördelning på ortsgrupper. Antal sysselsatta. på orter med följande Övriga? antal invånare orter » Hela B r a n s 0 h och * . _ riket över 30000—10000— 0000— 3000— 2000— 1000— lands- 100000100000 30000 10000 5000 3000 2000 bygd Metallum-or, maskiner .. 10715 1330 918 164 31 58 50 151 13417 1 Bilar, cyklar ............ 1230 241 210 68 13 20 17 40 1839 2 Ur, optik, foto .......... 613 4 4 2 — 1 3 7 634 3 Järnv., maskiner ........ 6090 912 601 81 12 36 30 98 7860 4 Radio, el. materiel ...... 2494 170 98 12 6 1 — 5 2786 5 Musikinstrument ........ 95 —— 2 —— — — — 1 98 6 Guldsmedsarb ........... 193 3 3 1 — — — —— 200 Bränsle, bygga.-mat. 6718 1505 1146 294 89 258 83 212 10250 7 Mineraloljor ............ 2190 427 369 83 17 — —— 5 3091 8 Stenkol, ved ............ 1157 468 458 57 6 38 18 45 2247 9 Cement, tegel .......... 2794 527 259 141 11 28 50 104 3914 10 Glas, porslin, leksaker .. 572 83 1 60 13 5 192 15 58 998 . l

Trävaror, sniclm'iarb. 2750 f 618 i 1098 335 56 130 164 671 5872 11 Möbler ................ 346 30 11 — 5 13 16 421 12 Virke, trävaror ........ 2404 588 1087 335 56 175 151 655 5451 Papper, kmzhn'sartiklar . . 7906 1047 905 277 79 83 52 60 10409 13 Papp, papper .......... 2010 292 205 49 12 5 6 35 2614 14 Förlagsartiklar .......... 3793 263 343 146 58 76 46 21 4746 15 Kontorsmaskiner ........ 2103 492 357 82 9 2 — -4 3049 Livsmedel .............. 10089 4459 5502 2044 440 661 752 1908 25855 16 Levande djur .......... 80 52 96 13 l 3 21 131 397 17 Kött, chark-v ........... 790 49 71 66 — 51 9 10 1046 18 Fisk .................. 936 123 194 47 13 66 76 172 1627 19 Vilt, fjäderfä .......... 70 1 5 1 — 2 18 9 106 20 Mejeriprod., agg ........ 614 221 291 122 28 31 42 210 1559 21 Grönsaker, frukt ........ 1415 286 213 20 7 9 9 31 1990 22 Kolonialvaror .......... 4468 2771 3046 946 214 214 107 12 11778 23 Spannmål .............. 1104 953 1550 829 177 285 470 1331 6699 24 Sprit- o. maltdrycker 612 3 36 — —— — —- 2 653 Textil- 0. bål.-faror . . .. 4204 1263 427 218 19 35 39 118 6323 25 Vävn., hem.-art. ........ 3828 1262 423 203 19 35 39 108 5917 26 Hattar, pälsvaror ...... 376 1 4 15 -— — —— 10 406 Hadar, gummivaror . . . . 912 391 108 134 19 10 13 48 1635 27 Hudar, skodon .......... 634 367 91 134 18 9 12 44 1309 28 Gummivaror ............ 278 24 17 1 1 1 4 1 326 29 Kent.-tekn. artiklar ...... 3875 280 87 52 4 16 4 2 4269 30 Lamp, skrot ............ 881 369 633 153 24 146 22 89 2317 31 Blandade varuslag ...... 5754 680 949 226 73 60 138 167 8047 Summa 53799 11892 11773 3897 784 1506 1317 3426 88394

med hantverk m. m. Fördelning ortsgrupper.

Bransch

UU-F—CGNH

QDOS—JC)

10 11 12 13

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

29 30

Livsmedel ..............

Chark-tillv. Mejerirörelse .......... Sötvarutillv. Bageri, konditori ...... Kvarnrörelse ..........

Temtz'l- o. hem.-företag ..

Hattillverknin g ........ He rrskräd de ri Damskradderi .......... Trikåvarutillv. Konf.-varutillv. ........ Sömnadsvarntillv ..... _. . Pälsvarutillv ........... Skom akeri

Övriga företag ........

Cykel- och bilverkst. .. Urmakeri .............. Guldsmedsverkst. ...... El. installation ........ Fotografiskt arbete . . . .

Möbeltillv. ............ Tapetserarverkst ....... Musikinstr ............. Glasmästeri Sågverk och snickeri ..

Begravningsbyrå ...... Tryckeri och bokh. Tryckeri och förlag . . . . Gummireparationer

Lädervarutillv. ........

Kemisk-tekn. tillv. . . . . Apotek ................

Summa

Antal arbetsställen orter med följande Ovriga antal invånare orter

_ och över 30000! 10000— 5000— 3000— 2000— 1000— lands- 100000 100000 30000 10000 5000 3000 2000 bygd 775 1087 732 275 472 673 2276

188 142 206 130 60 90 148 413 4 4 18 28 13 33 47 202 18 12 13 5 2 1 7 6 1207 614 846 561 199 338 467 1596 1 3 4 8 1 10 9 59 1046 444 579 323 144 194 279 517 497 197 267 143 67 99 135 202 85 50 65 45 13 27 39 77 111 58 60 32 17 15 29 24 3 4 6 6 1 —— 4 4 8 5 7 4 2 4 3 4 80 39 73 29 17 16 20 34 204 66 72 24 9 2 —— 15 58 25 29 40 18 31 49 157 1915 1125 1603 961 388 581 778 1731 446 299 377 214 95 122 173 700 303 164 238 154 66 103 157 282 127 80 123 69 18 23 14 1 295 157 230 140 48 83 120 209 104 85 108 63 32 44 47 62 27 17 42 23 16 20 27 48 133 90 123 60 25 42 56 47 27 17 10 6 1 —— —— 1 148 58 77 41 10 15 8 5 18 18 31 19 6 10 30 97 65 36 67 48 25 39 43 151 17 6 26 18 6 7 19 13 29 36 64 41 8 12 4 1 46 13 28 12 8 11 12 1 12 9 4 5 —— 3 3 11 33 4 2 1 —— —— 1 —— 85 36 53 47 24 47 64 102 458

Tab. 19. Antal sysselsatta inom olika branscher av handel i komb. med hantverk m. m.

Fördelning ortsgrupper.

Antal sysselsatta orter med följande antal inv. Ovriga

B or er Hela r a n s c 11 och .

över 30000— 10000— 5000— 3000- 2000— 1000— lands— "ket ,100000 100000 30000 10000 5000 3000 2000 bygd Livsmedel ................ 10200 5753 8733 4985 1813 2656 3294 8178 45612 1 Chark.-tillv ............. 1751 1159 1771 899 411 496 741 1518 8746 2 Mejerirörelse .......... 41 51 606 530 158 342 380 1377 3485 3 Sötvarutillv. .......... 125 33 51 6 4 1 13 7 240 4 Bageri, konditori ...... 8281 4492 6282 3506 1238 1775 2137 5093 32804 5 Kvamrörelse .......... 2 18 23 44 2 42 23 183 337 Textil- och bel;l.fo'retag . . . . 9391 3497 3815 1824 603 656 861 1149 21796 6 Hattillverkning ........ 1671 687 812 386 155 200 244 305 4460 7 Herrskrädderi ........ 2089 787 564 375 74 120 189 210 4408 8 Dam.-skrädderi .......... 1867 501 724 208 106 89 144 99 3738 9 Trikävarutillv. ........ 28 48 90 39 5 »— 8 12 230 10 Konfektionsvarutillv. . . 970 284 148 115 34 29 46 8 1634 11 Sömnadsvarutillv ....... 1085 409 582 208 128 97 81 123 2713 12 Pälsvarutillv ........... 1346 559 748 167 32 5 — 78 2935 13 Skomakeri ............ 335 222 147 326 69 116 149 314 1678 Övriga företag ............ 27984 112121 14269 6756 2207 2460 8263 4984 74044 14 Cykel- och bilverkstad 5942 3213 3534 1722 651 537 806 1606 18011 15 Urmakeri .............. 1245 497 685 384 174 199 256 362 3802 16 Guldsmedsverkstad . . . . 642 435 524 320 42 73 28 2 2066 17 El. installation ........ 5054 1946 2294 1129 317 395 495 774 12404 18 Fotografiskt arbete . . . . 784 333 462 217 100 97 111 98 2202 19 Möbeltillv. ............ ] 204 151 454 219 120 108 214 267 1737 20 Tapetserarverkstad . . . . 1418 721 1001 448 166 220 320 174 4468 21 Musikinstr. ............ 231 147 44 35 4 —— 1 462 22 Glasmästeri ............ 841 345 332 110 18 29 12 19 1706 23 Sågverk och snickeri .. 364 364 518 297 69 153 379 990 3134 24 Begravningsbyrå ...... 213 117 171 118 43 55 67 189 973 25 Tryckeri och bokhandel 324 549 412 154 64 105 142 54 1804 26 Tryckeri och förlag. . . . 7708 2504 2748 992 224 161 37 2 14376 27 Gummirepamtioner . . . . 509 91 184 77 33 44 40 1 979 28 Lädervarutillv. ........ 136 60 24 51 _ 6 5 17 1 299 29 Kemisk-teknisk tillv. 910 69 27 6 — — 11 —- 1 1023 30 Apotek ................ | 1459 579 855 477 182 278 340 428 ' 4598 Summa 147575 ;21371 26817 13565 4623 5772 7418 14311 |141452

Tab. 20. Antal arbetsställen inom detaljhandel (även i komb. med partihandel). Fördelning efter personalens storlek samt efter ortsgrupper.

Orter med följande antal invånare Övri a Storleksgrupp ortergo Hela Antal personer över 30000—10000— 5000— 3000— 2000— 1000— landsbygd "ket

100000 100000 30000 10000 5000 3000 2000

1 5594 2111 2243 1101 471 734 1117 7233 20604 2 5430 1909 2186 1231 506 783 1160 6538 19743 3 2519 1094 1454 821 309 452 557 2884 10090 4 1180 633 954 497 170 266 309 1135 5144 5 631 347 559 266 112 145 177 1 512 2749 6—10 1057 585 829 447 133 166 239 607 4063 11—25 428 182 265 126 48 59 92 ! 89 1289 26—50 61 41 38 14 7 5 6 4 176 51—m 46 21 11 1 2 —- l 1 82 Summa 16946 6923 8539 4504 1758 2610 3657 ' 19003 63940

Tab. 21. Personalen inom detaljhandel (även i komb. med partihandel). Fördelning efter personalens storlek vid olika arbetsställen samt efter ortsgrupper.

Orter med följande antal invånare Ö ri Storleksgrupp v ga Hela

A t 1 __ orter 0. 'k a personer over 30000— 10000— 5000— 3000— 2000— 1000— landsbygd " et 100000 100000 30000 10000 5000 3000 2000 1 5594 2111 2243 1101 471 734 1117 7233 20604 2 10860 3818 4372 2462 1012 1566 2320 13076 39486 3 7557 3282 4362 2463 927 1356 167 1 8652 30270 4 4720 2532 3816 1988 680 1064 1236 4540 20576 5 3155 1735 2795 1330 560 725 885 2560 13745 6—10 7780 4309 5930 3214 973 1198 1771 4304 29479 11 —25 6195 2676 3895 1871 701 895 1340 1223 18796 26—50 2141 1423 1394 448 244 171 199 108 6128 öl—w 8849 1687 733 74 185 -— 58 11586 Summa 56851 23573 29540 14951 ' 5753 7709 10539 41754 190670

Tab. 22. Antal arbetsställen inom partihandel och verksamhet av partihandelskaraktär. Fördelning efter personalens storlek samt efter ortsgrupper.

Orter med följande antal invånare Övri'a Stor-leks upp 9 Hela l gr orter o. . Anta Demoner över 30000—10000— 5000— 3000— 2000— 1000— landsbygd riket

100000 100000 30000 10000- 5000 3000 2000

1 1893 365 323 224 71 124 123 560 3683 2 1156 216 232 123 41 45 71 185 2069 3 784 153 181 83 30 18 37 116 1402 4 509 109 140 63 18 22 26 86 973 5 350 86 98 35 8 25 13 51 666 6—10 852 228 267 93 20 35 41 91 1627 11—25 732 191 203 75 15 25 20 43 1304 26—50 246 60 66 1 2 —— 3 3 4 394 51—0) 157 36 20 6 1 2 — 2 224

Summa 6679 1444 1530 714 204 299 334 1138 12342

Tab. 23. Personalen inom partihandel och verksamhet av partihandels- karaktär. Fördelning efter personalens storlek vid olika arbetsställen samt efter ortsgrupper.

Orter med följande antal invånare Övriua Storleksgrupp __ orterno Hela Antal Femmer över 30000—10000— 5000— 3000— 2000— 1000— landsbygd "ket 100000 100000 30000 10000 5000 3000 2000 '” 1 1893 365 323 224 71 124 123 560 3683 2 2312 432 464 246 82 90 142 370 4138 3 2352 459 543 249 90 54 111 348 4206 4 2036 436 560 252 72 88 104 344 3892 5 1750 430 490 175 40 125 65 255 3330 6—10 6458 1760 1991 719 154 276 309 648 12315 11—25 11682 3238 3261 1170 214 354 269 635 20823 26—50 8499 2072 2289 383 —— 112 194 139 13688 51—w 16817 2700 1852. 479 61 283 — 127 22319 Summa 53799 11892 11773 3897 784 1506 1317 3426 88394

Tab. 24. Antal arbetsställen inom handel i komb. med hantverk m. m. Fördelning efter personalens storlek samt efter ortsgrupper.

Orter med följande antal invånare Ö . Storlekegrupp ”sig; Hela Antal Personer över 30000— 10000— 5000— 3000— 2000— 1000— landsbygd riket * 100000 100000 30000 10000 5000 3000 2000

1 521 198 267 158 94 197 308 1283 3026 2 821 347 473 330 139 260 376 1192 3938 3 633 317 i 467 325 136 202 290 735 3105 4 472 269 ' 361 241 99 146 196 508 2292 5 332 197 * 260 180 80 99 149 265 1562 6—10 806 525 3 720 450 166 247 320 432 3666 11425 501 340 *” 544 275 76 87 87 94 2004 26—50 155 95 1 131 47 15 7 8 14 472 51%, 138 56 ! 46 10 2 2 1 1 256 Summa 4379 2344 i 3260 2016 807 1247 1735 4524 20321

Tab. 25. Personalen inom handel i komb. med hantverk 111. m.

Fördelning efter personalens storlek vid olika arbetsställen

samt efter ortsgrupper.

Orter med följande antal invånare Övriva Storleksgrupp , orterna Hela Antal Personer över 30000—10000— 5000— 3000— 2000— 1000_ landsbygd "ket

100000 100000 30000 10000 5000 3000 2000

1 521 198 267 158 94 197 308 1283 3026 2 1642 694 946 660 278 520 752 2384 7876 3 1900 951 1401 975 408 606 870 2205 9316 4 1888 1076 1444 964 396 584 784 2032 9168 5 1660 985 1300 900 400 495 745 1325 7810 6—10 6112 3931 5451 3398 1260 1810 2339 3114 27415 11—25 7924 5352 8486 4103 1186 1215 1278 1396 30940 26—50 5892 3301 4300 1606 482 227 282 496 16086 51—w 20536 4883 3222 801 119 118 60 76 29815 Summa 47575 21371 26817 13565 4623 5772 7418 14311 141452

Tab. 26. Antal arbetsställen inom detaljhandel (även i komb. med partihandel). Fördelning efter butikspersonalens storlek samt efter ortsgrupper.

Orter med följande antal invånare

Butikspersonal ::::ng Hela Antal Personer över 30000—10000— 5000— 3000— 2000— 1000— landsbygd "ket 100000 100000 30000 10000 5000 0000 2000 0 5758 2125 2484 1306 537 846 1282 7512 21850

1 5698 2291 2623 1415 597 883 1220 6913 21640 2 2910 1284 1698 881 313 493 624 2992 11195 3 1097 500 791 415 153 208 251 ! 928 4343 4 498 270 388 209 64 80 101 351 ', 1961 5 290 143 194 107 31 33 60 167 * 1025 6—10 498 248 299 139 52 49 98 » 122 1505 11—25 161 43 45 31 s , 18 21 * 17 344 26—50 13 7 9 1 3 — — ' 1 34 Öl—m 23 12 8 _ — _ I — 43 Summa 16946 6923 8539 4504 1758 2610 3657 1 19003 63940

Tab. 27. Butikspersonalen inom detaljhandel (även i komb. med

partihandel). Fördelning efter denna personalgrupps storlek

vid olika arbetsställen samt efter ortsgrupper.

Orter med följande antal invånare Ö ." Butikspersonal (>I—66:06 Hela Antal Personer över 30000—10000— 5000— 3000— 2000— 1000— landsbygd "k” 100000 100000 30000 10000 5000 3000 2000

1 5698 2291 2623 1415 597 883 1220 6913 21640 2 5820 2568 3396 1762 626 986 1248 5984 22390 3 3291 1500 2373 1245 459 624 . 753 2784 13029 4 1992 1080 1552 836 256 320 404 1404 7844 5 1450 715 970 535 155 165 300 835 5125 6—10 3731 1765 2129 988 381 351 718 864 10927 11—25 2300 625 634 455 125 235 324 217 4915 26—50 459 285 331 27 88 — — 39 1229 131—01 3137 870 452 —— 4459 Summa. 27878 11699 14460 7263 2687 3564 4967 19040 91558

Tab. 28. Antal arbetsställen inom partihandel och verksamhet av parti- handelskaraktär. Fördelning efter kontorspersonalens storlek samt efter ortsgrupper.

Orter med följande antal invånare Kontorspersonal Övriga Hela Antal personer över 30000—10000— 5000— 3000— 2000— 1000— orter riket 100000 100000 30000 10000 5000 3000 2000

0 2689 596 621 362 116 167 210 810 5571 1 1558 327 342 162 41 66 68 224 2788 2 782 153 170 63 20 28 29 66 1311 3 430 94 117 45 12 14 12 12 736 4 238 62 52 23 5 9 5 11 405 5 178 32 39 11 5 7 5 5 282 6— 10 398 89 99 34 4 4 3 8 639 11 —25 271 68 75 10 — 1 1 2 428 26—50 88 19 10 4 1 2 1 125 51—01 47 4 5 —— 1 —— 57

Summa 6679 1444 1530 714 204 299 334 1138 12342

Tab. 29. Kontorspersonalen inom partihandel och verksamhet av parti- handelskaraktär. Fördelning efter denna personalgrupps storlek vid olika arbetsställen samt efter ortsgrupper.

Orter med följande antal invånale Kontorspersonal Övriga Hela Antal Personer över 30000—10000— 5000— 3000— 2000— 1000— orter riket 100000 100000 30000 10000 5000 3000 2000

1558 327 342 162 41 66 68 224 2788 1564 306 340 126 40 56 58 132 2622

UlHåCJ—WNH

1290 282 351 135 36 42 36 36 2208 952 248 208 92 20 36 20 44 1620 890 160 195 55 25 35 25 25 1410 6—10 3046 706 736 252 29 27 21 60 4877 11—25 4209 1136 1105 141 11 11 35 6648 26—50 3110 680 342 124 26 68 34 — 4384 51—10 5016 281 477 -— — 63 — — 5837

Summa, 21035; 4120 4096 1087 217 404 273 550 32394

Tab. 30. Antal sysselsatta inom detaljhandel (även i komb. med partihandel). Fördelning på yrkesgrupper och branscher. Företags- Kontors— Butiks- Lager- 13:52:15: 363312 Annan Samtlig Bransch ledare personal personal personal hud försäljare personal S) sselsat & | k 8 | k 5 i k 5 k 5 k s k s k 5 Livsmedel ........ 18671 6505 1648 1213 29830 22891 1176 70 5632 1037 179 13 330 194 57466 31 1 Kött- 0. chark.-v. 3900 788 250 179 7488 5032 183 9 1377 183 39 4 183 123 13420 6 2 Fisk .............. 2691 524 97 54 1469 1057 219 10 284 22 30 2 32 4 4822 1 3 Mjölk ............ 1971 1654 43 22 3997 3950 17 5 236 119 — 11 5 6275 5 4 Mjölk o. specerier 2647 847 45 31 7248 5714 39 8 1361 393 —— 47 37 11387 7 5 Bageriprodukter .. 157 115 2 2 404 398 2 — 18 7 2 2 585 6 Specerier ........ 4442 1350 361 264 5870 3726 305 22 1854 191 48 4 33 13 12913 5 7 Frukt ............ 2424 1089 163 114 2300 1974 182 13 445 116 36 2 12 1 5562 3 8 Sötvaror ........ 172 111 8 7 177 155 19 1 7 — 20 1 1 — 404 9 Sprit-, maltdrycker 267 27 679 540 877 385 210 2 50 6 6 9 9 2098 10 Diversehandel . . . . 14151 1903 1330 861 22419 12524 1246 38 3123 372 42 1 240 63 42551 15 Textil- 0. MM.-varor 9248 4838 1147 813 15887 12714 551 246 1657 982 125 13 1106 916 29201 20 11 Vävnader, sybehör 4485 3038 358 260 5986 5603 234 123 409 318 55 8 141 133 11668 9 12 Hattar .......... 57 36 1 1 41 37 — —- 5 4 — -— 1 1 105 13 Herrkonfektion . . 1246 182 148 102 2120 872 21 2 311 35 11 —_ 108 34 3965 12 14 Damkonfektion .. 1078 784 162 110 2114 2031 61 46 242 206 12 4 455 444 4124 36 15 Herr— o. damkonf. 520 94 141 83 1464 1011 30 7 154 62 10 1 145 109 2464 13 16 Päls- o. skinnvaror 163 86 5 5 147 136 8 3 18 18 4 7 7 352 2 17 Handskar ........ 148 119 10 7 214 212 3 2 11 10 — — 12 5 398 3 18 Diverse komb ..... 197 61 192 153 1009 807 77 19 78 29 10 —— 224 1771 1787 12 19 Skodon .......... 1354 438 130 92 2272 2005 117 44 429 300 23 _ 13 6* 4338 28 Möbler, bosättniny 2355 473 550 882 2618 1784 604 36 491 69 202 11 295 76 7115 28 20 Bosättningsart. .. 641 248 123 92 1049 926 213 21 176 41 44 1 7 2 2253 13 21 Möbler .......... 797 83 187 134 639 317 235 4 140 12 17 159 27 2174 5 22 Mattor .......... 196 55 102 77 538 328 70 7 60 10 27 — 105 45 1098 5 23 Träslöjd .......... 197 58 15 9 126 98 23 2 26 1 16 —— 10 —— 413 1 24 Elektriska art ..... 524 - 29 123 70 266 115 63 2 89 5 98 10 14 2 1177 2 Andra, branschaf. 11823 3359 8488 2289 13411 7049 4158 116 2853 532 645 29 527 52 36905 13 25 Järnvaror ........ 1263 56 17091057 3090 2241299 2 989 8 333 7 217 5 8900 13 26 Cyklar .......... 649 22 58 38 238 54 38 4 55 2 5 —— 31 2 1074 1 27 Guldsm., ur, optik 152 90 54 49 309 260 29 5 59 37 11 1 3 — 617 28 Musikinstrument. . 195 25 76 56 198 92 18 35 5 7 _ 13 ' 542 1 29 Böcker, papper .. 1115 352 531 439 1963 1200 192 19 438 103 119 15 42 9 4400 21 30 Tobaksvaror ...... 313 1547 39 23 2255 1975 9 2 136 79 6 1 5 3 5580 3 31 Konstverk ........ 87 24 17 12 39 21 8 —-— 1 — 28 1 12 7 192 32 Blommor ........ 865 508 37 29 1070 912 24 6 419 206 5 2 13 3 2433 16 33 Läder ............ 198 44 36 26 268 190 29 4 40 10 12 — 5 — 588 2 34 Färger o.sjukv.-art. 2036 656 424 314 3120 2092 451 64 596 80 77 2 50 23 6754 32 35 Kol, ved ........ 1227 23 271 152 33 81750 10 61 2 19 — 59 — 3420 1 36 Bensin .......... 906 12 236 94 828 21 311 -— 24 »— 23 —— 77 -— 2405 1 Varuhus, basarer, . 329 102 981 777 5695 4803 1018 353 485 215 41 2 1311 894 9860 71 37 Varuhus .......... 10 -—- 746 575 1690 1245 718 261 383 174 12 ——1165 757 4724 3 38 Basar-er .......... 275 100 82 59 1499 1324 51 7 81 41 29 2 45 38 2062 1 39 Enhetsprisaifärer 44 2 153 143 2506 2234 249 85 21 i —— 101 99 3074 2 Begagnade varor .. 542 179 55 24 235 124 39 5 12 2 2 49 7 934 40 Möbler .......... 186 67 6 3 67 48 8 4 — 1 19 1 291 41 Böcker .......... 115 38 34 14 74 47 14 4 6 2 — — —— — 243 42 Auktionsgods . . . . 241 74 15 7 94 29 17 1 2 -— 1 30 6 400 43 Gdrdfarihandelmm. 778 66 4 2 14 6 5 1 3 8 1 1 1 813 44 Postorderqfärer .. 264 35 331 235 17 12 288 183 21 8 137 20 58 33 1116 45 Kiosker .......... 2704 1581 8 7 1952 1821 1 — 34 18 1 1 9 9 4709 8 Summa 60865 19041 9542 6603 91558 63228 9086 998 14311 3235 1382 91 3926 2245190670 95

Fördelning på yrkesgrupper och branscher.

Företags- Kontors- Butiks- Luger- Varu- O' Resande Annan Samtliga ledare erson'll orsonal ersonal kontors- O' andra ersonal s sselsatta Bransch ]) ' p ]) bud försäljare p y

s * k 5 * 1: s * k * s * k 5 * k 5 * k 5 * k 5 k * JIvtallU., maskiner. . 2107 77 5779 2743 105 8 2689 58 581 50 1396 18 760 34 13417 2988 * Bilar, cyklar ...... 423 10 548 274 64 1 357 7 105 2 238 1 104 1 1839 296 I Ur, optik, foto . . . . 138 7* 230 150 5 83 12 15 3 121 2 42 4 634 178 iJärnv., maskiner .. 1194 42' 3560 1564 30 3 1581 15 295 9 800 5 400 1 7860 1639 ; Radio, el. materiel 287 9 1316 672 6 4 618 7 155 33 205 5 199 25 2786 755 | Musikinstrument .. 21 1 27 18 _ 28 1 4 1 13 5 1 98 22' I Guldsmedsarbeten 44 8 98 65 — — 22 16 7 2 19 5 10 2 200 98 Bränsle, byggn.-mat. 1110 21 4126 1655 13 5 3589 43 235 16 658 9 519 13 10250 1762 ' Mineraloljor ...... 280 1 1275 392 —— -— 1071 63 3 251 3 151 6 3091 405 I Stenkol, ved ...... 207 1 786 297 1 1 1065 3 44 2 65 1 79 2 2247 307 | Cement, tegel ...... 450 11 1743 762 9 1 1119 7 111 10 226 2 256 —— 3914 793 | Glas, porslin, leks. 173 8 322 204 3 3 334 33 17 1 116 3 33 5 998 257 Trill/'., snickeriarb.. . 1074 30 2105 867 29 1 1908 1 136 8 250 1 370 1 5872 909 . Möbler ............ 131 11 129 72 10 1 37 —— 11 — 79 1 24 —— 421 85 : Virke, trävaror . . .. 943 19 1976 795 19 1871 1 125 8 171 346 1 5451 824 Papper, kontarsart. 1582 70 3366 2048 141 104 1293 223 564 31 1684 50 1779 263 10409 2789 | Papp, papper ...... 397 20 860 447 3 2 642 91 133 2 486 9 93 71 2614 642 l Förlagsartiklar .. 875 37 1751 1106 116 95 529 124 218 26 745 39 512 115 4746 1542 ') Kontorsmaskiner .. 310 13 755 495 22 7 122 8 213 3 453 2 1174 77 3049 605 Livsmedel .......... 3546 139 8947 4984 103 46 9726 1135 1003 135 2023 17 507 118 25855 6574 ; Levande djur ...... 155 2 102 54 — — 110 21 3 — 18 9 397 77 ' Kött, chark-v. . . . . 122 6 482 270 4 317 49 22 2 61 1 38 11 1046 339 ! Fisk .............. 285 18 348 187 9 2 790 119 38 7 35 4 122 50 1627 387 I Vilt, fjäderfä ...... 37 15 7 1 1 35 3 7 5 6 1 106 12 | Mejeriprod., ägg .. 231 14 456 306 2 2 754 278 55 5 54 7 3 1559 608 1 Grönsaker, frukt .. 477 32 477 255 25 16 831 80 74 2 104 —— 2 1 1990 386 |Kolonialvaror ...... 1355 55 4486 2727 20 12 3643 468 633 621528 12 113 3711778 3373 ! Spannmål ........ 844 9 2129 889 40 13 3162 116 98 7 216 210 15 6699 1049 1 Sprit- o. maltdr. 40 3 452 289 2 84 1 73 50 2 —— — 653 343 Textil- o. beklnvaror 1348 99 1843 1247 67 14 1673 435 236 191054 25 102 68 6323 1907 ') Vävn., bek1.-art.. . . . 1212 83 1735 1172 66 13 1614 411 216 18 993 23 81 55 5917 1775 i Hattar, pälsvaror . . 136 16 108 75 1 .1 59 24 20 1 61 2 21 13 406 132 Hudar, gmnmivaror 417 19 531 300 7 2 416 11 58 2 189 — 17 4 1635 338 l Hudar, skodon . . . . 356 18 392 218 6 2 354 11 48 2 144 9 4 1309 255 5 Gummivaror ...... 61 1 139 82 1 —- 62 — 10 45 8 326 83 ) Kent.-tekn. artiklar 661 36 1607 931 56 3 1053 283 123 6 830 73 139 80 4269 1412 ) Lump, skrot ...... 529 15 358 144 22 6 1306 296 21 28 —— 53 11 2317 472 1 Blandade varuslag. . 1000 37 3732 2147 45 33 1955 343 208 30 523 15 584 134 8047 2739 * Summa 13374 5433239417066 588 222 25608 2828 3165 297 8435 208 4830 726 88394 21890

Tab. 32. Antal sysselsatta inom handel i komb. med hantverk m. m. Fördelning yrkesgrupper och branscher. Företags- Kontors- Butiks- Lugcr— Yaru- o. Resanrlc Annan Samtliga ledare personal )ersonal CI'SOH'll kontors- "' andra ersonul s ssclsattl Bransch . _ __ 1 p ( bud förs. p )" s 1, k 5 k 3 k 8 k 5 k 5 k 3 k 5 k | Livsmedel .......... 8345 2909 1353 934 12577 11271 1590 435 3499 683 241 21 18007 5803 45612 22 1 Chark-tillv ....... 1536 138 532 328 2683 1733 320 12 747 58 79 3 2849 269 8746 2 2 Mejerirörelse 359 31 338 259 633 564 235 10 87 6 3 — 1830 240 3485 1 3 Sötvarutillv. 67 36 12 6 49 49 8 8 3 5 — 91 68 240 4 Bageri, konditori 6288 2703 429 328 9212 8925 951 413 2656 621 149 1713119 5218 32804 18 5 Kvarnrörelse 95 1 42 13 — 76 —- 1 5 1 118 8 337 Texfil- 0. bål.-företag 384912252 1081 841 5201 3886 648 287 1037 565 244 21 9736 7329 21796 15 6 Hattillverkning .. 16641545 47 35 724 707 49 29 190, 180 28 9 1758 1690 4460 4 7 Herrskrädderi.... 480 20 321 249 1573 596 69 12 3031 43 20 1642 578 4408 1 8 Damskrädderi.... 404 243 204 179 1245 1154 53 27 1931 138 9 1 1630 1592 3738 3 9 Trikåvarutillv. 33 18 7 5 53 52 6 3 en 2 10 2 118 109 230 10 Konf.-varutillv. .. 49 6 147 101 165 108 189 50 42 8 56 —— 986 878 1634 1 11 Sömn.-varutillv .. 355 249 224 178 699 630 200 130 112 69 71 9 1052 1001 2713 2 12 Pälsvarutillv. 434 148 78 60 371 350 39 12 144' 109 35 1834 1414 2935 2 13 Skomakeri ...... 430 23 53 34 371 289 43 24 50 16 15 -— 716 67 1678 Övriga, företag ...... 9863 657 9537 5583 5172 2798 4670 378 3264 403 2284 172 39274 5564 74044 15 14 Cykel-o.bilverkst. 2627 24 24201281 769 871261 11 790 14 838 20 9306 73 18011 1 15 Urmakeri ........ 1515 87 251 174 540 382 78 26 78 35 32 — 1308 77 3802 16 Guldsm.-verkst. .. 488 114 77 56 659 614 24 11 107 59 14 — 697 58 2066 17 El. installation .. 1425 36 22441110 775 332 767 17 688 40 603 64 5902 98 12404 1 18 Fotograf. arbete.. 579 113 158 118 433 330 59 14 94 46 66 2 813 502 2202 1 19 Möbeltillverkn. .. 252 10 140 88 229 92 122 — 82 — 8 —— 904 33 1737 20 Tapetserarverkst. 662 36 405 275 840 371 424 5 266 16 26 — 1845 185 4468 21 Musikinstrument 67 2 59 34 73 36 14 1 21 1 16 —— 212 3 462 22 Glasmästeri ...... 395 31 156 77 155 122 92 1 73 3 16 1 819 24 1706 23 Sågv. o. snickeri 267 2 301 77 22 7 616 —— 15 —— 70 -— 1843 17 3134 24 Begravningsbyrå 499 117 77 58 179 124 77 6 27 7 5 1 109 21 973 25 Tryckeri o. bokh. 136 12 238 153 205 142 143 23 89 10 77 5 916 384 1804 26 Tryckeri o. förlag 227 1 25221772 129 62 772 217 584 96 402 79 9740 1257 14376 3 _27 Gummireparation 149 2 90 44 25 1 21 -— 30 —— 21 —— 643 —— 979 28 Lädervarutillv. .. 58 5 24 13 43 37 12 2 11 —- 1 —— 150 13 299 29 Kern—tekn. tillv. 55 8 240 137 59 26 136 27 32 5 68 -— 433 166 1023 30 Apotek .......... 462 57 135 116 37 33 52 17 277 76 1 3634 2653 4598 2 Summa 22057 5818 11971 7358 22950 17955 6908 1100 7800 1661 2749 214 67017 18696 141452 52

Tal). 33. Samtliga s_"selsa-tta inom varuhandeln fördelade på yrkesgrupper inom olika ortsgrupper samt städer (inklusive förorter) med över 30000 invånare.

Samtliga. 0 :* t 5 g r 11 p p sysselsatta

s|ks|k

Kontors- Butiks. Lager- Yuru- och Resande och | Annan personal personal personal kontorsbud andrnförsäljnrc personal

5 | k 5 | 1: 5 | k | k | 8 | k 5 k

Orter med över 100000 inv. ............... . 158225 69095 27845 9303 31816 18076 35136 27020 19782 3110 6726 1252 8029 387 28891 9947 30000—100000 inv. . . . . 56836 23257 10515 3023 7421 4487 15104 11036 6337 559 4180 956 1829 50 11450 3146 10000— 30000 » . . . . 68130 27972 13371 3806 7667 4566 19090 13891 6887 755 5929 1443 1441 29 13745 3482 5000— 10000 » . . . . 32413 12451 7311 1845 2622 1479 9759 6653 2569 134 2692 613 462 12 6998 1715 3000— 5000 » . . . . 11160 4368 2773 685 705 431 3597 2441 669 40 947 181 231 9 2238 581 2000— 3000 » . . . . 14987 5683 4212 1048 996 596 4683 3057 1178 91 1080 186 121 5 2717 700 __1000— 2000 » . . . 19274 7030 5778 1306 951 524 6348 4093 1263 70 1302 210 136 8 3496 819 Ovriga. orter och lands- bygd................ 59491 20277 24491 4386 1729 868 21379 13214 2917 167 2420 352 317 13 6238 1277 Summa 420516 170133 96296 25402 53907 31027 115096 81405 41602 4926 25276 5193 12566 513 75773 21667

Därav städer med över

30000 inv. den % 1946: Stockholm 1 ............ 98033 42770 17192 5876 21192 12191 21183 15811 11273 1737 4019 845 5237 272 17937 6038 Göteborg . . . . . . 37341 16232 6657 2052 6539 3529 8839 7020 5605 961 1816 315 1729 82 6156 2273 Malmö . . . . ..... . . . . . . . 22851 10093 3996 1375 4085 2356 5114 4189 2904 412 891 92 . 1063 33 4798 1636 Norrköping . . . . ..... . . . 7156 2783 1429 416 917 486 1807 1356 895 36 602 137 258 1248 346 Hälsingborg . . . . . 7682 3477 1351 449 1114 684 2006 1615 968 147 377 71 226 1640 500 Orebro . . . . . . . ..... . . . 6552 2593 1159 311 969 571 1523 1112 758 36 437 133 307 1399 416 Borås . . . . . . . . . . . . . . . . 5383 2004 1084 258 653 438 1304 890 651 89 359 24 186 1146 298 Västerås . . . . . . . ...... . 3646 1623 655 208 470 291 1043 761 410 87 289 97 65 714 177 Linköping . . . . . . 4488 1845 908 238 445 276 1327 925 411 33 393 91 104 900 281 Eskilstuna. . . . . . . . . . 3837 1675 743 223 464 283 1102 839 441 11 296 87 89 702 232 Uppsala . . . . . . . . . . . . . . 4698 1931 875 275 494 340 1405 965 453 38 403 91 143 925 222 Gävle . . . . . . . . . . . . . 4657 1710 654 173 751 410 1161 803 586 46 366 66 189 950 212 Jönköping . 4627 2019 989 300 485 294 1358 1015 335 17 349 84 112 999 305 Karlstad . . . . 4110 1597 668 172 659 414 1068 755 429 19 309 75 150 827 157 Karlskrona . . . . . . . ..... 2728 1261 586 210 235 164 833 641 258 40 269 52 38 509 » 153 Halmstad. . . . . . 3515 1431 751 263 415 232 834 642 464 61 241 66 98 712 166 Lund. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2813 1366 658 254 185 128 907 730 197 22 225 40 31 610 191

Summa, 224117 96410 40355 13053 40072 23087 52814 40069 27038 3792 11641 2366 10025 42172 [13603 * Häri ingår Solna stad med 33258 invånare den 1/1 1946. 0!

Företagsledarc

Q!

Tab. 34. Antal arbetsställen och sysselsatta inom detaljhandel (även i, konb. me partihandel). Fördelning efter ägare resp. arbetsgivare.

Enskild Annat Konsument- Annan Annan ägalre . Aktiebolag b ] kooperativ- ekonomisk resp. Stunthga Bransch person 0 ag förening förening arbetsgivare 11 | s 11. | s a. s 11 | 5 a | s a ss & s 1 I Livsmedel .......... 15956 357641352 6919 732 2478 1875 8627|1586 3675 2 3 23503. 574 1 Kött- 0. chark-v.. . 3167 7643 231| 1491 196 702 422 2355 248 1228 1 1 52655 134 2 Fisk .............. 2445 3827 74| 321 95 299 68 202 47 173 — —— 1729: 48 3 Mjölk ............ 1444 2475 268 518 31 71 625 1111 1230 2100 — -— 2598 62 4 Mjölk o. specerier 2082 6528 41 216 94 386 547 4186 18 71 _— 2782 113 5 Bageriprodukter .. 237 373 67 131 17 24 9 22 30 33 1 2 361 5 6 Specerier ........ 3882 9897 314| 1570 176 675 202 739 5 32 — —— e579 1291 7 Frukt ............ 2492 4678 80 517 121 317 2 12 8 38 -— —— 1703 55 8 Sötsaker .......... 161 263 26 139 1 2 * _— — _ — 188 4 9 Sprit—, maltdrycker 46 80 251 2016 1 2 —— ;f— _ — —— » 298 20 10 Diversehandel . . . . 10766 25528 593 3264 489 1651 2710 11732 72 374 1 2 14.631 425 Textil- 0. hem.-rara?” 6851 17537 1479 9210 552 1953 83 378 23 121 1 2 1989 292 11 Vävnader, sybehör 3572 8021 427 2463 288 937 37 ]42 21 105 — —— 4345 116 12 Hattar .......... 54 98 — 3 7 — — —— — — — 57 1 13 Herrkonfektion . . 953 2717 163 884 80 313 6 41 1 10 '— ]203 39 14 Damkonfektion . . 761 2385 183 1426 78 309 1 4 — — 1023 41 15 Herr- o. damkonf. 381 1520 88 788 29 138 1 10 1 6 1 2 501 24 16 Päls- o. skinnvaror 143 290 13. 44 7 18 — _ — —— —— 163» 3 17 Handskar ........ 105 248 30 122 11 28 — — — _ 1465 3 18 Diverse komb ..... 135 425 35 1297 8 44 5 21 — —— —— —— 183 17 19 Skodon .......... 747 1833 540 2186 48 159 33 160 — — — 1368 43 Äföbler, bosättning 1727 4175 325' 2139| 181 609 18 105 16 71 5 16 2272 711. 20 Bosättningsart. . . 479 1375 82 605| 42 219 13 54 — -— — —— 616| 22 21 Möbler .......... 553 1306 104 564 36 232 5 51 4 21 — _ 75? 21 22 Mattor .......... 125 461 50 582 9 47 —— — 1 8 —— —— 185 10 23 Träslöjd .......... 159 322 4 13 12 32 — -— 11 42 2 4 188 41 24 Elektriska artiklar 411 711 85 375 32 79 — — — — 3 12 53]. 11 Andra branschaf. 9472 22164 1446|11670 642 2463 105 391 36| 143 23 74 i11724 369 25 Järnvaror ........ 636 3107 3891 4999 101 714 15 76 lj 2 1 2 | 1143 89 26 Cyklar .......... 536 759 37 199 47 107 2 3 3' 6 _ —— 625 10 27 Guldsm., ur, optik 96 176 76 427 5 14 — ——| — —— — 177 () 28 Musikinstrument. . 136 279 35 207 18 56 — —— —: — __ 189 9 29 Böcker, papper .. 837 2346 196 1795 54 223 — 6| 35 1 1 1094 44 30 Tobaksvaror ...... 3023 5275 30 99 76 188 —— — 5 16 1 2 3135 50 31 Konstverk ........ 62 141 15. 43 3 6 —— 1 2 f 81 1 32 Blommor ........ 831 2130 12 83 51 201 —— — 2 19 — —— 896 24 33 Läder ............ 143 343 45 178 22 65 —— 1 2 — — 21] 58 34 Färger o. sjukv-art. 1503 3881 463 2444 143 422 —— — 2 7 — —- 2111 67 35 Kol, ved ........ 990 2360 66 570 88 367 -— _ 15 54 20 69 1179 342 36 Bensin .......... 679 1367 82 626 34 100 88 312 — — —— 883 240 Varuhus, basa1'cr.. 197 553 227 8875 8 27 44 806 — — . 476 986 37 Varuhus .......... —— — 6 4724 — — — _ _ —— — | 6 472 38 Basarer .......... 193 546 181 884 8 27 44 605 — — — -— 426 206 39 Enhetsprisaffärer.. 4 7 40 3067 — — —_ — _ — | 44 307 Begagnade varar .. 485 797 23| 93| 20 42 —| — 1 2 — -— 529| 98 40 Möbler .......... 166 255 7 ml 9. 19 —' _ — 182 29 41 Böcker .......... 100 179; 7 551 4 9 — — — — 111| 24 42 Aukt-ionsgods 219 363! 9 211 7 14 _ _ 1 2 _ _ 236 40 43 Gdrdfarilmndelmm. 739 802 —- _ 7 11 — — — — _ 7731 31 44 Postorderqfärer .. 192 353 21 708 24 55 — — ——- — — — 237| 111 45 Kiosker .......... 2019 3128 736 1444| 38 109 3 7 6 20 1 1 2803| 470 Summa |48434 110801 6202 44122|2693 9398 4838 21845 1740 4406 33 98 63940|19067

partihandelskaraktär.

b. 35. Antal arbetsställen och sysselsatta inom partihandel och verksamhet av Fördelning efter ägare resp. arbetsgivare.

Bransch

Enskild person

Aktiebolag

Annat bolag

| Konsument- Annan kooperativ förening

ekon omisk rening

Annan ägare resp. töretagare

Samtliga

B & i). B a &

GoW—PCDIQH

FIA G&CC/DNI

11 12

13

15

16 17 18 19 ao

92 23 24

25 126

&? 1es 129 se 31

JIeiallv., maskiner ...... 891 Bilar, cyklar ............ 204 Ur, optik, foto. . ........ 70 Järnv., maskiner ........ 487 Radio, eLmateriel ...... 98 Musikinstrument ........ 10 Guldsmedsarbeten ...... 22 Bränsle, byggn.-ma !. . . . . 332 Mineraloljor ............ 31 Stenkol, ved ............ 56 Cement., tegel .......... 104 Glas, porslin, leksaker .. 91 Trävaror, snickeriarb.. . . . 518 Möbler ................ 77 Virke, trävaror ........ 441

Papper, konto'rsartiklar .. 479

Papp, papper .......... 174 Förlagsartiklar .......... 212 Kontorsmaskiner ........ 93 Livsmedel .............. 1577 Levande djur .......... 129 Kött. chark—v ........... 65 Fisk .................... 136 Vilt, fjäderfä .......... 24 Mejer—ipred, ägg ........ 91 Grönsaker, frukt ........ 285 Kolonialvaror .......... 606 Spannmål .............. 231 Sprit- o. nialtdr ......... 10 Tvxtil- o. Dahl.-varor . . . . 698 Vävn., inkl.-art. ........ 614 Hattar, pälsvaror ...... 79 Hudar, gummimrur . . . . 217 Hudar, skodon .......... 190 Gummivaror ............ 27 Kent.-tekn. artiklar ...... 284 Lamp, skro! ............ 383 Blandade varuslag ...... 418

Summa '

2226

525 188 1123 332

40

1007 77 253 422 255

1563

169 1394

1825 779 693 353

4884 195 160 482 273 817 2155 739

13

1704

1565 139 493

436 57

886 1338 1441

4972

883

134

57 519 146

18

591

227 111 206

47

343

40 303

921

159 535 227

1002

11 21 55 6 39 87 565 196 22

427 378

49 147

119 28

261 88 309

10594

1137 438 6401 2387 78 153

8635 3012 1877 3234

512

3110

228 2882

7681 1593 3456 2632 14601 166 253 755 47 284 817 8827 2821 631 4244 3982 262 1031 764 267 3029 814 3417 57156

119

62

10 33 18

475 68

332 58

498

67 198 231

395

23 372 379 242

64

1038 25

124

39 128 482 186

373 368 ,

101 99

327 162 447

,.. _:

109 109

lllll

[lå]

&

_: I..—__.)

l-qll

540

12 24

88 20

392

llwbllä

0) O

Ifäll

804

p— 803

222

222

4889

10 10

27

99

I |

I | lllll

91 302

91 302

1910

384 129 1074 260 20 43

1005 259 190 400 156

972

125 847

1577

357 892 328

3318

150 106 247 33 230 431 1237 849 35

1200 1071 129 387

331 56

596 498 879

Tab. 36. Antal arbetsställen och sysselsatta inom handel i komb. med hantvei

m. m. Fördelning efter ägare reSp. arbetsgivare. , . Kon.—m- Annan Annan hmm Aktiebolag Abu?” koggggg-m ekonomisk ägare resp. Samtliga Bransch person 0 % förening förening företagare & S 8. S & ' 5 E. S 3. S 34 S & S ?

Livsmedel .............. 6397 31990 286 4852* 6501 4207 15 198 365 4365 — — 7713 456

1 Chark-tillv. ............ 1100 5413 98 1429 152 1046 7 90 20 768 -— — 1377 87 2 Mejerirörelse .......... 24 157 12 131 — —— —— — 313 3197 —— —— 349 34 3 Sötvarntillv. ............ 60 195 2 251 2 20 — —— — — 64 21 4 Bageri, konditori ...... 5138 26018 162 3160 495 3136 8 108 25 382 — f 5828 328 5 Kvarnrörelse .......... 75 207 12 107 1 5 — — 7 18 — 95! 3

|

Textil- och beklnfö'retag. . 2828 10805 399 8785 273 1822 4 126 22 308 — 3526 217

6 Hattillverkning ........ 1459 3567 53 556 95 337 — — — — — 1607 4 7 Herrskrädderi .......... 254 1421 96 2504 50 474 1 9 —— , — 401 4 8 Damskrädden' .......... 219 1525 89 1872 37 333 1 8 -—— —— — 346 37 9 Trikåvarutillv ........... 22 119 3 97 3 14 —— — -— — — 28 2 10 Konf.-varutillv. ........ 16 252 16 1131 4 153 1 98 — 37 16 11 Sömnadsvarutillv. ...... 207 1079 46 1129 33 197 — 22 308 308 27 12 Pälsvarutillv. .......... 304 1876 67 873 21 186 — — — —— 392 29 13 Skomakeri .............. 347 966 29 573 30 128 11 — —— 407 16 Övriga förelag .......... 6943 28796 1430 40315 686 4534 8 152 13 219 2 29 9082 740

14 Cykel- o. bilverkst ....... 1843 6139 387 10527 187 1198 6 122 3 25 — —— 2426 180 15 Urmakeri .............. 1343 2871 66 701 58 230 —— — — — — 1467 3 16 Guldsmedsverkst. ...... 365 1298 65 629 25 139 — — — — — — 455 2 17 El. installation .......... 863 4277 292 7108 124 982 — _ 1 8 2 29 1282 124 18 Fotografiskt arbete . . 449 1313 47 711 49 178 — — _ — — — 545 22 19 Möbeltillv ............... 144 829 40 632 35 266 1 10 -— — —— 220 17 20 Tapetserarverkst. ...... 385 2185 123 1814 67 449 1 20 _ — -— — 576 44 21 Musikinstr. ............ 35 185 26 274 1 3 — — — —- — 62 4 22 Glasmästeri ............ 294 863 34 664 34 179 — — — — —— 362 17 23 Sågverk o. snickeri 144 1419 62 1416 21 268 —- 2 31 _) — 229 31

I

24 Begravningsbyrå ........ 418 746 18 102 36 115 — 2 10 —— 474 9 25 Tryckeri och bokh. 70 729 31 970 11 105 —— — — — — 112 18 26 Tryckeri och förlag ... . 18 871 16613240 6 121 — —— 5 144 —— — 195 143 . 27 Gummireparationer . . . . 79 358 33 505 19 116 —- — —— 131 9 28 Lädervarutillv ........... 32 112 6 107 9 80 —— — —— —, — 47 2 29 Kem.-tekn. tillv ......... 4 30 34 915 3 78 -— — —— 41 10 30 Apotek ................ 457 4571 _ _ 1 27 _ _ _ _. — 458 45! Summa 16168 71591 2115 53902 1609 10563 27 476 400 4891 2 29 20321 14141

ab. 37. Antal arbetsställen och sysselsatta inom enkelföretag och iilialföretag tillhörande detaljhandel (även i komb. med partihandel). Fördelning på branscher och företagsstorlek (antal arbetsställen per företag).1

Enkel- Arbetsställen och sysselsatta inom företag med följande företag antal arbetsställen Samtli'a (= 1 a-rbcts- & Bransch ställe) 2—3 4—5 6—10 11—50 över 50

' Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Ania] Antal Antal arbets- syssel- arbets- syssel- arbets- syssel- arbets syssel— arbets- syssel- arbets- syssel- arbets- syssel- L ställen satta. ställen satta ställen satta ställen satta ställs-n satta snillen satta ställen satta * Livsmedel ........ 15364 35585 1469 4597 446 1602 612 2341 1596 6448 2016 6893 21503 57466 1 Kött- 0. chark-v.. . 2960 7422 387 1220 88 349 188 707 391 2179 251 1543 4265 13420 2 Fisk .............. 2403 3878 146 391 59 181 30 105 48 126 43 141 2729 4822 3 Mjölk ............ 1332 2302 165 304 74 110 126 171 493 775 1408 2613 3598 6275 4 Mjölk o. specerier 2041 6482 169 640 24 98 50 263 250 1557 248 2347 2782 11387 5 Bageriprodukter .. 116 208 115 160 47 80 45 66 26 49 12 22 361 585 Specerier ........ 3845 10107 282 1068 70 254 58 241 271 1024 53 219 4579 12913 , Frukt ............ 2464 4665 162 485 34 150 10 25 32 229 1 8 2703 5562 B Sötvaror .......... 139 222 10 24 6 24 33 134 —— — — — 188 404 9 Sprit-, maltdrycker 64 299 33 305 44 356 72 629 85 509 —— — 298 2098 0 Diversehandel . . . . 10851 27695 1539 6389 469 2089 710 3177 1017 8928 45 273 14631 42551 1, Tertz'l— 0.bekl.-z;m'or 7406 22316 821 8420 156 1291 160 665 167 703 279 806 8989 29201 [1 Vävnader, sybehör 3759 9275 314 1114 79 507 96 412 96 358 1 2 4345 11668 2 Hattar .......... 53 96 4 9 _ — — —— —— 57 105 3 Herrkonfektion 1025 3243 135 478 20 82 8 63 12 80 3 19 1203 3965 '4 Damkonfektion 873 3239 118 544 26 329 5 8 1 4 — —— 1023 4124 ÖHerr- o. damkonf. 415 2017 65 357 9 47 11 33 — 1 10 501 2464 .6 Päls- o. skinnvaror 147 325 16 27 — — —- — — 163 352 7 Handskar ........ 92 223 20 57 4 10 30 108 _ _ _ _ 146 398 8 Diverse komb ..... 160 1258 14 239 2 258 5 23 1 6 1 3 183 1787 9 Skodon .......... 882 2640 135 595 16 58 5 18 57 255 273 772 1368 4338 Dläbler, bosättning 1988 6138 224 788 17 33 8 28 31 92 4 41 2272 7115 0 Bosättningsart. 547 1970 55 225 —— — 4 12 8 28 2 18 616 2253 1 Möbler .......... 651 1911 83 211 15 28 —— 1 1 2 23 752 2174 2 Mattor .......... 155 904 30 194 — » — — — _ — — 185 1098 3 Träslöjd .......... 181 394 7 19 —— — —— -— — — —— 188 413 _4Elektriska artiklar 454 959 49 139 2 5 4 11 22 63 — 531 1177 Andra branschaj'. 10279 30885 873 3363 191 901 140 675 227 1083 14 48 11724 86905 5 Järnvaror ........ 1001 7776 92 780 24 185 10 61 16 98 — — 1143 8900 B Cyklar .......... 583 974 33 78 6 10 2 9 1 3 — — 625 1074 7 Guldsm., ur, optik ' 98 305 35 56 14 126 8 33 22 97 — 177 617 B Musikinstrument. . 162 421 14 37 — _ 13 84 —— — —— 189 542 9 Böcker. papper 959 3781 73 360 26 12 11 41 25 93 — 1094 4400 [) Tobaksvaror ...... 2968 5254 150 286 8 13 6 21 3 6 _ — 3135 5580 1 Konstverk ........ 77 186 4 6 — — — _ — — — — 81 192 2 Blommor ........ 845 2260 46 157 5 16 —— — — — -— — 896 2433 3 Läder ............ 145 368 36 117 13 44 — -— 17 59 — — 211 588 4 Färger o.sjukv.-art. 1498 4436 340 1316 79 300 83 407 110 289 1 6 2111 6754 5 Kol, ved .......... 1165 3363 9 42 l 7 1 2 3 6 — —— 1179 3420 5 Bensin ......... 778 1711 41 128 15 75 6 17 30 432 13 42 883 2405 Varuhus, basarer. . 203 4745 26 657 25 309 11 90 78 3524 189 535 476 9860 7 Varuhus .......... 3 4047 2 519 1 158 — — — — 6 4724 8 Basarer .......... 196 691 23 138 24 151 11 90 33 457 139 535 426 2062 9 Enhetsprisaifärer 4 7 —— _ — —— 40 3067 — — 44 3074 , Begagnade varor .. 508 847 21 87 — — -— — — — — 529 934 0 Möbler .......... 180 287 2 4 —— _ _ _ _ _ _ _ 182 291 1 Böcker .......... 102 227 9 16 — — -— — — — — 111 243 E Auktionsgocls . . . . 226 333 10 67 — _ — —— — — 236 400 . Gdrdfarihandelmm. 776 813 —_ __ — — — 776 813 Postorderafärer ., 236 853 _ —— 1 263 — _ — — 237 1116 Ifiosker .......... 2038 3208 35 80 7 19 1 1 1 3 721 1398 2803 4709 Summa 49649133035 500718381 1312 6507 1642 6972 311215781 3218 9994 63940 190670

Tab. 38. Antal arbetsställen och sysselsatta inom enkelföretag och filialföretag tillhörande partihandel och verksamhet av partihandelskaraktär. Fördelning

på branscher och företagsstorlek (antal arbetsställen per företag).1

Enkcl- Arbetsställen och sysselsatta inom företag med följande Företag antal arbetsställen (: 1 nrbets- l Bransch ställe) 2—3 4—5 6—10 11—50 över 50 Samtliga Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal [ Antal Antal Antal Antal & Antal Antal 1 Ant; arbcls- syssel— nrllets- syssel- arbets- syssel— arbets- syssel- arbets- syssel- arbt-ts— syssel- arbets— sysse ställen satta snillen satta ställen satta ställen satta ställen satta ställen aatln stallen satt; l Metallu, maskiner. . 1631' 8888 197 3142 46! 537 24 755 12 600 —* 1910 134 1 Bilar, cyklar ...... 347! 1428 26 242 5 15 6 154 _ _; 384 181 2 Ur, optik, foto 121 572 8 62 _ — —— —— -— 129 6 3 Järnv., maskiner .. 925 5162 117 2143 26 333 6 222 _ —— — f, 1074 78 4 Radio. el. materiel. . 182 1020 40 648 15 189 12 379 11 550 —— 260 27 5 Musikinstrument .. 16 59 4 39 -— —- — — -— _ _l 20 6 Guldsmedsarbeten 40 142 2 8 —— A — — 1 50 — —1 43 Bränsle. bygga.-mat. 736 5376 90 2481 — »— 5 29 134 1659 40 705 1005 102 7 Mineraloljor ...... 65 255 20 472 -— — — 134 1659 40 705 259 3 8 Stenkol, ved ...... 165 1720 20 498 —— 5 29 — — — 190 22 9 Cement, tegel ...... 354 2548 46 1366 — — —— A — —— 400 3 10 Glas. porslin, leka.. . 152 853 4 145 —— —— — -— — — 156 9 Trän, snic/ccriarb... 838 4462 79 996 85 214 20 200 — —— —— —— 972 5 11 Möbler ............ 107 300 3 10 9 76 6 35 — —- -— —— 125 4 12 Virke, trävaror . . . . 731 4162 76 986 26 138 14 165 — —- —— 847 5 Papper,kontorsal't... 979 6204 162 1676 78 405 245 976 52 549 61 599 1577 10 13 Papp, papper ...... 313 1976 33 483 11 155 -— -— — — 357 2 14 Förlagsartiklar . . . . 556 3559 94 650 49 120 192 356 1 61 — — 892 4 15 Kontorsmaskiner .. 110 669 35 543 18 130 53 620 51 488 61 599 328 3 Li-usnmdel .......... 2687 13224 236 3453 101 1859 118 1778 266 5038 10 505 3318 25 16 Levande djur ...... 141 235 —— —— -— # —— 9 162 — —— 150 17 Kött, chark-v. 91 478 2 19 2 93 2 31 7 321 2 104. 106 1 18 Fisk .............. 218 1279 13 98 13 152 1 19 1 69 1 1( 247 1 19 Vilt, fjäderfä ...... 33 106 —— f _ — —- — -— —— 33 20 Mejeriprod, ägg ., 153 623 27 426 10 78 2 13 36 382 2 7 230 1 21 Grönsaker, frukt .. 390 1482 24 139 14 270 2 21 _— ] 75 431 1 22 Kolonialvaror ...... 1009 6298 101 1945 31 658 35 585 57 2018 4 274 1237 11 23 Spannmål ........ 528 2683 69 826 31 608 68 850 153 1732 — 849 6 24 Sprit- o. maltdr. 24 40 — — 8 259 3 354 -— _. 35 Temtil- 0. bekl.-D(ll'07* 1128 5268 59 966 9 48 3 18 1 23 v _ 1200 6 25 Vävn., bekl.-art.. . . . 1010 4950 51 894 6 32 3 18 1 23 — — 1071 5 26 Hattar, pälsvaror . . 118 318 8 72 3 16 — — —— — -— 129 Hadar, gulllmival'or 346 1328 22 184 8 78 7 18 4 27 —— — 387 1 27 Hadar, skodon 292 1020 20 166 8 78 7 18 4 27 — 331 1 28 Gummivaror ...... 54 308 2 18 — — — — —— — —— — 56 ' 29 Kem. tekn. artiklar 519 2877 58 1005 12 188 4 160 3 89 — —| 596 4 30 Lamp, skrot ...... 441 1802 42 346 4 29 — __ 11 140 498 2 31 Blandade l'al'uslag.. 725 3702 50 736 12 437 19 Mål 69 2285 4 345 879 8 Summa 9930|52626 995|14985 305 3795 445 4479] 55210360 115 2149 112342 8

ab. 39. Antal arbetsställen och sysselsatta inom enkelföretag och lilialföretag tillhörande handel i komb. med hantverk m. m. Fördelning på. branscher och företagsstorlek (antal arbetsställen per företag).1

Enkcl- Arbetsställen och sysselsatta inom företag med följande företag antal arbetsställen (:1 arbets- ansch ställe) 243 4—5 6—10 11-— 50 över 50 Samtliga

1 *, Antal Aum] Antal Anm] Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal * arbets— syssel— arbets- syssel- arbets. sysseld arbetar syssel- arbets- syssel- arbets— sysselv arbets- syssel— F ställen satta ställen satta snillen natta ställen satta ställen satta ställen satta ställen satta.

Livsmedel .......... 6865 36016 647 5855 66 1170 64 1103 68 1080 13 388 7713 45612 1 Chark-tillv. ...... 1120 5982 199 1594 24 507 16 356 18 307 —— — 1377 8746 2 Mejerirörelse ...... 241 1981 32 470 8 162 31 439 26 297 11 136 3491; 3485 3 Sötvarutillv. ...... 61 199 1 4 — — 2 37 — —— — —— 64; 240 A Bageri, konditori .. 5348 27517 415 3787 34 501 15 271 14 476 2 252 5828] 32804 5 Kvarnrörelse ...... 95 337 — — — —— — — — — —— 95 337 ? Tartil—o.b('kl.-f'örcm_q 3267 17720 223 3437 15 202 11 160 7 160 3 117 3526 21796 6 Hattillverkning . . . . 1524 3977 67 419 9 35 7 29 _ — — —— 1607 4460 W Herrskrädderi . . . . 345 3068 51 1213 2 85 — _ 3 42 — — 401 4408 8 Damskrädderi ...... 302 3292 41 411 1 16 1 11 — 1 8 346[ 3738 9 Trikåvarutillv. . . . . 28 230 — — -— — —— — — — 28” 230 0 Konf.-varutillv. . . . . 31 1047 3 420 1 32 1 37 — -— 1 98 37 1634 ,1 Sömnadsvarutillv.. _ 278 2054 25 507 2 34 1 11 2 107 — 308 2713 2 Pälsvarutillv. ...... 372 2607 19 256 — — 1 72 —- — _ — 392 2935 3 Skomakeri ........ 387 1445 17 211 — — 2 11 1 11 407 1678

Övriga, företag . ... 8116 53187 676 9708 80 3596 102 6269 107 1315 1 20 90823 74044 4 Cykel- 0- bilverkst. 2201 13762 143 2112 20 1059 23 522 39 556 — — 24261 18011 5 Urmakeri .......... 1387 3306 62 284 3 84 —— 15 128 — 1467 3802 6 Guldsmedsverkst. .. 418 1759 30 242 5 40 1 14 1 11 455 2066 7 El. installation .. .. 1068 7303 124 1810 12 325 39 2609 39 357 —- 1282 12404 8 Fotografiskt arbete 478 1615 40 172 13 108 1 44 13 263 _ 545 2202 9 Möbeltillv. ........ 205 1530 12 164 3 43 — — — 220 1737 [) Tapetserarverkst. .. 513 3600 60 838 2 10 — — —- 1 20 576 4468 1 Musikinstr. ........ 48 323 4 51 — — 10 88 _ —— 62 462 2 Glasmästeri ........ 350 1650 12 56 — — — — — -— 362 1706 3 Sågverk o. snickeri 220 3089 7 16 2 29 — _ _ — — 229 3134 4 Begravningsbyrå .. 451 928 23 45 —— — -—— -— — -—- 474 973 5 Tryckeri och bokh. 105 1532 6 236 1 36 —- —— — — -— 112 1804 6 Tryckeri och förlag 103 7000 '0 2676 15 1809 27 2891 -— — — _ 195 14376 7 Gnmmireparationer 123 899 5 54 3 26 — —— — -— — —— 131 979 B Lädervarntillv. . . . . 41 181 5 92 1 26 — — — — —— 47 299 l) Kern-tekn. tillv. .. 32 689 8 233 — 1 101 — — — 41 1023 p Apotek ............ 373 3971 85 6:27 — -— _ _ _ _ — 458 4598 1 Summa 18248106873 154619000 161 4967 177 7532 172 2555 17 525 20321 141452

Ang. redovisningsprinciperna se 5. 52 f.

Tab. 40. Filialföretag med mer än 10 arbetsställen av dels övervägande detalihandels karaktär, dels övervägande partihandelskaraktär. Antal företag.

A Riksföretag B Regionala företag C Lokalföretag Sa1.tliga därav därav därav ' _Adärav Bransch antal antal ____—— antal antal _ antal antal __ antal antall____ -_ före- arbets- buti- kontor föte- arbets- buti- kontor förc- arllots- bnti— kontor löre- urbetslbuti_ konto : tag ställen ker OCh tag ställen ker ”Ch tag ställen ker OCh tag ställe ker och lager lager lager lager Övervägande de- tnljllnnllel . . . . 26 1634 1624 10 5 123 119 4 154 4793 4713 80 185 6550 6456 941 Livsmedelshandel . . 5 131 126 5 8 101 98 3 150 4720 4643 77 158 4952 4867 85 ! Ben livsmedelsh. . . 4 118 114 3 101 98 3 49 1709 1698 11 56 1928 1910 18 Överväg. livsm. i ' komb. med bekl., bosättn. m. m... — — —— — — — 98 2923 2860 63 98 29225 2860 63 Fröhandel ........ 1 13 12 1 — — — — —— 1 'a' 12 1 Vin- o. sprith ..... — — — —— — — — —— 3 88 85 3 3 82- 85 3 Beklädnadshand. . . 6 847 346 1 2 22 21 1 1 19 19 — 9 385 386 2 ' Textilhandel ...... 3 52 52 —— 1 11 10 l 1 19 19 — 5 82 81 1 Skohandel ........ 3 295 294 1 1 11 11 — — — — -— 4 30t 305 1. Andra branschaj. . 11 260 256 4 — — —— 3 54 51 3 14 314 307 7.1 Radio 0. symask. . . 3 71 70 1 _ —— -— — — — 3 7] 70 1 Cykel- o. sporth. . . 1 35 35 —— -— —— —— — —— — — — 1 35 35 Ur— o. juvelerarh. . . 2 35 34 1 _ _ — —— — v 2 35 34 1 Bok-, pappers- o. fotohandel ...... 2 32 32 — — —— —— — 1 11 10 1 3 45 42 1 Vask-o.rese&'ekt. . . 1 18 17 1 _ _ -— —— — 1 11 17 1 Färg- 0. sjukv.-h. . . 2 69 68 1 _ — 2 43 41 2 4 111 109 3 Basarer m. m. ... . 3 175 175 — — — — — -— 3 17! 175 —— Basarer .......... 1 135 135 _ -— — — —— —- —— __ 1 3: 135 — Enhetsprisaii'är. 2 40 40 — — —— — -— —— —- - _ -— 21 41 40 —— Kioskhandel ...... 1 721 721 — — — —— — — — —— — 1 721 721 — Övervägande par- tihandel ...... 15 425 56 369 7 121 1. 121 5 85 — 85 27 631 56 575! Elektr. materiel .. 1 22 10 12 — _- — _ _" _ 1 25 10 122 Bensin och oljor . . 6 217 43 174 — —- —- — — — 6 217 43 174"1 Kontorsmaskiner o. möbler ........ 4 112 — 112 — _ — —— — — 4 116 — 112 Mejeriprodo ägg . . 2 32 32 -— — — —- —— — 2 3» — 32 Kolonialvaror . . . . —- — — — 2 43 — 43 — -— 2 3 — 43 Livsm. i komb. m. bekl. o. bosattn. ] 21 1 20 — — — —— —- — —— —— 1 22 1 20 Tobak .......... 1 21 2 19 — — ——- — — — ll 2 2 19? Spannnr, utsäde .. — — — —— 4 67 — 67 5 85 — 85 9. 153 152i Lump och skrot .. — -— — —— 1 11 — 11 — — —— 15 1". — 111 Summa, parti-o. de- , taljhandel ...... 41 2059 1680 379 12 244 119 125 159 4878 4713 165 212 718". 6512 669

'ab. 41. Filialföretag med mer än 10 arbetsställen av dels övervägande detalj- handelskaraktär, dels övervägande partihandelskaraktär. Antal sysselsatta.

i A Riksföretag B Regionala företag 0 Lokalföretag Samtliga företag . B!. sah Hela. därav Hela därav Hela därav Hela därav an antalet . vid antalet _ vid antalet . vid antalet . vid 515591" Vd kontor 575501" vid kontor SYSSEI' v.,d kontor 573501" Vfd kontor satta butiker 0. lager satta butiker 0. lager satta butiker 0_ lager satta butiker & lager |Övervägande de- taljllamlel ...... 8552 8259 293 799 531 268 22400 20323 2077 31751 29113 2638 Lz'l'smedelshandel .. 843 595 248 695 450 245 21937 19939 1998 23475 20984 2491 Ben livsmedelsh. .. 489 434 55 695 450 245 6463 6261 202 7647 7145 502 Övervägande livsm. ] i komb. m. bekl., * bosättn m. m. .. _ 14611 13169 1442 14611 13169 1442 Färöhaudei ........ 354 161 193 _ _ _ _ _ _ 354 161 193 . in- 0. sprithandel —— — — — 863 509 354 863 509 354 Bcklädnadshandel . . 1129 1127 2 104 81 23 130 130 — 1368 1338 25 Textilhandel m. m. 275 275 — 57 34 23 130 130 —— 462 439 23 Skohandel ........ 854 852 2 47 47 — —— — — 901 899 2 Andra branschaf. .. 1689 1646 43 — —- 333 254 79 2022 1900 122 Radio 0. symaskiner 482 482 — — _— — -— —— 482 482 — Cykel- o. sporth. .. 429 429 -— _ — 429 429 — Ur- 0. juvelerarh. . . 269 269 —— — __ _ — —— 269 269 _ Bok- 0. pappersh. .. 311 311 — _' —— 123 62 61 434 373 61 Väsk- 0. reseifekth. 81 59 22 _ — — _ 81 59 22 Färg- 0. sjukvardsh. 117 96 21 -— -— -— 210 192 18 327 288 39 B(tsarer m. m. 3493 8493 _ _— —— — — —— 3493 3493 —— Basarhandel ...... 426 426 _ -— —— _ — 426 426 — Enhetsprisaifärer .. 3067 3067 — -— — —— — —— 3067 3067 _ Kioskhandel ........ 1398 1398 _ _ _ _ 1393 1393 — Övervägande partl- * handel .......... 6998 239 6759 2651 — 2651 712 — 712 10361 239 10122 Elektrisk materiel.. 716 64 652 _ _ _ _ _ _ 716 64 652 Bensin 0. oljor . . . . 2838 125 2713 2838 125 2713 Kontorsmaskiner o. möbler .......... 1087 1087 —— — —— — 1087 -—— 1087 Mejeriprodukt., ägg 323 —— 323 _— — _ 323 — 323 Kolonialvaror ...... -— — 1684 1684 —— 1684 — 1684 Livsmedel i komb. med beklädn. o. bosättning ...... 1605 46 1559 — — — -—— 1605 46 1559 Spannmål, utsäde . . _ — 827 — 827 712 — 712 1539 1539 Lump o. skrot .. . . — — 140 -—— 140 140 140 Tobak ............ 429 4 425 —— 429 4 425 Summa parti- o. detaljhandel. .

Stockholms Stockho! ns lä 53:53er am ' " Bran seh förorter "Lsååååza S tggäitlästlltla (1 Södertälje Fyn äsh am n a i s 1 k n 1 3 ) k & s k 1 a 1 s 1 k 'l ; s 1 k Detaljhandel 968535376I212158320431575l19297136538011918 238 862 424 64 196& . Livsmedel ........ 400513053 8158 3360 108754 7038 645 2178-1120 110 355' 167 22 83 4! 1 Kött— 0. chark-v... 901 3950 1984 755 3219 1637 146 731 347 24 73 26 6, 14 6 2 Fisk .............. 445 900 552 378 793 504 67 107 48 7 21- 3 51 7 1 3 Mjölk ............ 742 1618 1542 663 1456 1394 79| 162 148 17 28 27 Sl 7 7, 4 Mjölk o. specerier 842 3644, 2399 583 2731 1948 259 913 451 36 145 72 4; 41 2 5 Bageriprodukter .. 49 104 95 42* 91 84 7 137 11 3 6 6 —— 6 Specerier ........ 382 1381 682 316' 1165 587 66 216 95 16 54 23 l 5 7 Frukt ............ 549 1006 642 531 982 628 18 24 14 5 9 5 2 5; 8 Sötvaror .......... 52 127 113 51 126 112 1 1 1 — — —— -— 9 Sprit-, maltdrycker 43 323 149 41 312 144 2 11 5 2 19 5 1 4 10 Diversehandel 45 193 70 8 41 11 37 152 59 1 2 1 4 16 Textil-0.11ekl.-varor 1432 5132 39901277 4836 3748 155 296 242 42 152 109 10 32 1 11 Vävnader, sybehör 719 2170 1783 609 1971 1611 110 199 172 15 40 39 4 9 12 Hattar .......... 12 23 17 12 23 17 — —— — — —— — —— 13 Herrkonfektion 161 496 232 148 471 219 13 25 13 8 27 3 1 3 14 Damkonfektion 215 982 842 201 952 819 14 30 23 7 29 24 1 6 15 Herr- o damkonf. 46 270 164 45 266 160 1 4 4 1 5 4 1 6 16 Päls- o. skinnvaror 38 71 47 37 70 47 1 1 — 1 1 1 — 17 Handskar ........ 57 173 159 55 169 155 2 4 4 1 2 2 — 18 Diverse komb ..... 10 233 145 9 231 144 1 2 1 2 26 20 — -——1 19 Skodon .......... 174 714 601 161! 683 576 13 31 25 7 22 16 3 8 '! Allöbler, bosättning 507 1774 750 483 1732 737 24 42 13 12 43 9 5 10 i 20 Bosättningsart. 151 417 300 145 407 294 6 10 6 2 16 3 1 3 i 21 Möbler .......... 135 564 202 127 548 197 16 5 5 19 4 3 6 — 22 Mattor .......... 51 315 116 51 315 116 -— — —— _ —— — —- 23 Träslöjd .......... 34 78 34 34 78 34 — — — 3 6 2 24 Elektriska artiklar 136 400 98 126 384 96 10 16 2 2 2 — 1 1 Andra branschan 2843 8407 37012531 7631 3512 312 776 189 52 223 63 16 42 11 25 Järnvaror ........ 161 1262 276 122 1086 252 39 176 24 3 60 12 1 6 1 26 Cyklar .......... 76 226 36 65 208 33 11 18 : 3 3 _ 2 2 f 27 Guldsm., ur, optik 88 409 285 87 406 282 1 3 3 — — — -— — —. 28 Musikinstrument. . 37 157 63 37 157 63 _ —— _ —- —— -— _ — 1 29 Böcker, papper 205 884 386 196 864 376 9 20 10 7 18 6 2 3 -.'. 30 Tobaksvaror ...... 893 1465 1097 831 1359 1029 67 106 68 12 27 16 3 6 i 31 Konstverk ........ 46 138 47 45 137 47 1 1 — — —— # — — _! 32 Blommor ........ 265 608 392 241 563 368 24 45 24 4 13 8 1 3 T 33 Läder ............ 53 158 75 51 153 73 2 5 2 1 3 2 —- -—- _- 34 Färger o.sjukv.—art. 636 1721 950 595 1629 916 41 92 34 7 32 16 2 10 1 35 Kol, ved .......... 223 791 50 159 566 34 64 225 16 8 51 3 3 5 —* 36 Bensin .......... 155 588 44 102 503 39 53 85 5 7 16 — 2 7 -— 37—39 Basarer m. fl. 54 5024 3418 48 4952 3358 6 72 60 4 59 49 1 3 i Begagnade varor .. 266 526 201 261 516 198 5 10 3 1 1 1 — — 40 Möbler .......... 87 148 62 87 148 62 — — — — —— — —— 41 Böcker .......... 61 158 69 60 157 69 1 1 — — —— — —— 42 Anktionsgods 118 220 70 114 211 67 4 9 3 1 1 1 — 43 Gårdfarihandel m.m. 68 69 14 58 59 14 10 10 —— — — —— — —- 44 Postorderafärer .. 49 513 298 46 509 298 3 4 — — — — —— 45 Kiosker .......... 416 685 615 248 424 383 168 261 232 16 271 25 6 10

' Sto kh ] 1" Stockholms stads admi- 0 0 ms an B ,] Sigg-(åläid "iStra-tiva Förorter till .. .. . ransc I Olnl'åde Stockholms stad Sodertalje a ' s i k & | 5 1 k 9. ) s i k a i 5 | k Partihandel ...... il4324134288 4200 33786 9582 101 25 210 37 4 6 Metallv., maskin... 921 7559 909 75381, 1871 1 2 7 2 10 Bränsle, byggm. .. 310 4244 292 4174 886 6 —— _ — — 12 Träv., snickeriarb. 270 1680 252 1568 279 8 1 16 — 2 7 — 7—15 Papper, kontorsart. 657 5755 639 5643 1698 54 5 12 2 — — 16419 Kött, fisk ________ 107 923 107 923 211 2 12 2 1 2 20—21 Mejeripr., gröns. . . 197 1110 193 1068 219 11 2 2 1 — — 23 Spannmål ........ 35 567 33 563 118 —— 2 18 2 — — —— 24 Sprit—, maltdrycker 18 438 18 438 246 — 1 10 — — — — 'De—25 Textilvaror ...... 602 2848 589 2833 932 _ _ _ _ _ _ 7f28 Hudar, gummiv. . . 131 626 128 622 143 1 _ 29 Kem.-tekn. artiklar 335 2429 330 2399 877 8 1 56 6 —— — 30 Lump, skrot ...... 112 413 98 364 59 3 2 5 — — 31 Blandade varuslag 380 3156 367 3120 1165 7 2 7 4 1 40 16 Handel i kombi- nation med llant- __ verk III. 11). . . _, 2091283691187323022697611367 506 81 616 221 7 105 44 1 Chark-tillv. ______ 70 827 61 715 231 32 6 46 12 — — — 2 Mejerirörelse 1 9 1 9 2 — —— —— — — '— 3 Sötvarutillverkn. . . 9 74 8 70 43 1 4 3 14 8 — — 4 Bageri, konditori . . 800 5475 665 4855 3071 135 321 23 179 100 6 23 15 5 Kvarnrörelse ...... — — — _ — — — — — 6 Hattillverkning 311 829 296 799 772 15 28 9 40 32 2 7 6 7 Herrskrädderi . . 30 723 28 717 329 2 2 1 15 1 — — 8 Damskrädderi . . . . 57 996 57 996 898 — l 6 5 _— _— _ ' 9 Trikåvarutillv ..... 1 4 1 4 2 — — — — — — —— _ I 10 Konf.-varutillv. 2 145 2 145 107 — — — — 1 24 13 i 11 Sömnadsvarutillv. 46 645 44 640 542 2 5 —— — — — — _— ! 12 Pälsvarutillverkn. 139 911 138 907 603 1 2 1 1 13 — [ 13 Skomakeri ........ 22 110 13 79 46 9 7 — — —— — 1 14 Cykel- o. bilverkst. 230 3294 202 3170 436 24 7 5 75 5 1 7 _ ; 15 Urmakeri ........ 184 703 171 685 178 13 2 5 9 1 2 5 — i 16 Guldsmedsverkst. 73 399 72 395 188 1 2 3 6 5 — — i 17 E]. installation. . . . 183 3322 150 3156 691 33 10 4 37 7 2 15 — 1 18 Fotografiskt arbete 61 437 56 428 228 5 3 4 37 13 — -— ' 19 Möbeltillverkn.. . . . 10 84 9 80 16 1 1 9 _— — — — i 20 Tapetserarverkst. 56 777 56 777 252 -— — 3 13 1 — i 21 Musikinstr. ...... 16 149 16 149 19 _— —— — — — —— — 1 22 Glasmästeri ...... 98 581 91 566 69 7 2 4 3 1 2 — * 23 Sågverk o. snickeri 10 130 5 62 7 5 4 2 41 — — — — : 24 Begravningsbyrå... 39 138 32 126 66 7 8 2 4 3 — —— i 25 Tryckeri och bokh. 13 248 13 248 104 — — —— — — — —- ' 26 Tryckeri och förlag 17 5564 17 5564 1649 — -— 1 28 4 1 11 3 > 27 Gummireparat.. . . . 27 284 25 275 16 2 9 — 2 15 — — — 28 Lädervarutillv ..... 9 100 9 100 28 — — —— — —— — 29 Kern-tekn. tillv. .. 21 457 17 376 193 4 81 20 -— — — 30 Apotek .......... 56 954 47 883 581 9 71 47 1 12 8 1 11 7

Stockholms län Uppsala lä . . .. . 0 t & ö ' .. Blnnsch horrtnlje loooiggoxäcim, oczflläzdzgfbgld Helu lanet __ Uppsala _ a s k a s k ». ! s ! k u ! s ! k n ! s ! k ! Delaljhandel 89 318 128 175 492 187 5891439! 467 2520 7108 3217 5942224114 Livsmedel ........ 33 103 38 52 148 61 95 170 53 95730371486 294 919 44 1 Kött- 0. chark-v.. . 8 15 3 12 36 6 24 51 9 220 920 397 65 190 8 2 Fisk .............. 3 9 1 9 21 4 13 15 1 104 180 58 22 74 1 3 Mjölk ............ 2 2 2 6 10 9 6 7 5 113 216 198 53 93 8 4 Mjölk o. specerier 12 36 12 12 51 25 15! 40 14 3381226 599 65 272 15 5 Bagoriprodukter .. — — — — — — —— —- 10 19 17 1 -— 6 Specerier ........ 2 12 4 2 6 22 36 13 109 329 138 51 183 7 Frukt. ............ 4 19 12 7 13 11 13 17 9 49 87 54 36 74 8 Sötvaror ........ — — 1 1 — 1 2 2 3 4 3 —— 9 Sprit-, maltdrycker 2 10 4 3 10 6 1 2 —— 11 56 22 2 33 1 10 Diversehandel . . . . 9 42 14 27 139 35 393 1092 344 471 1443 457 3 16 Textil-o.bekl.—varor 18 65 45 28 58 38 22 34 25 275! 637 477 98 428 3 11 Vävnader, sybehör 5 14 11 11 18 13 14 22 18 159» 302 260 42 165 1 12 Hattar .......... — —- — — — — — —— — -— -— — —— 13 Hen-konfektion 2 8 2 7 13 6 2 3 2 33 79 26 16 54 14 Damkonfektion 2 10 9 2 4 4 3 4 3 29 83 68 18 69 15 Herr- o. damkonf. 2 14 9 2 4 2 —- —— — 7 33 21 2 7 16 Päls- o. skinnvaror 1 1 l —— —- -— 3 3 2 1 1 17 Handskar ........ — — —— — —— , — — 3 6 6 4 15 18 Diverse komb ..... 1 6 6 2 12 9 1 2 2 7 48 38 3 52 19 Skodon .......... 5 12 7 4 7 4 2 3 — 34 83 56 12 65 Möbler, bosättning 1 2 1 5 8 3 2 3 —— 49 108 28 32 159 20 Bosättningsart. 1 2 1 2 3 3 _ — —— 12 34 15 6 29 E 21 Möbler .......... —— -— — — — — 1 2 —— 17 43 9 15 58 1 22 Mattor .......... —— —- —— — —— — -— — 1 37 1 23 Träslöjd .......... — —— — 1 1 —— —— —— 4 7 2 1 3 24 Elektriska artiklar —- — 2 4 — 1 1 —— 16 24 2 9 32 Andra branschaf. 22 94 19 50 121 37 37 87 11 4891343 330 124 521 20 25 Jämvaror ........ 4 43 9 7 22 1 5 34 2 59 341 50 8 70 1 26 Cyklar .......... 1 3 1 1 1 6 11 1 24 38 5 2 13 27 Guldsm., ur, optik — —— —— —— — — — — 1 3 3 1 5 28 Musikinstrument. . 1 4 1 —- -— -— — —— l 4 l 1 2 29 Böcker, papper 2 7 2 5 15 6 4 4 — 29 67 24 13 106 30 Tobaksvaror ...... 3 8 5 11 21 13 3 6 6 99 174 114 43 88 31 Konstverk ........ — — — — — — — 1 1 »— —— —— 4 32 Blommor ........ _ — — 2 5 3 — _ _— 31 66 36 12 43 i 33 Läder ............ — -— —— — _— — — — —— 3 8 4 1 3 J 34 Färger o.sjukv.-art. 4 18 2 9 7 11 1 2 — 64 181 65 18 88 3 35 Kol, ved .......... 4 8 — 6 19 2 10 20 — 95 328 21 17 80 36 Bensin .' ......... 3 3 — 9 11 —— 8 10 2 82 132 7 8 23 - 37—39 Basarer m. fl. . . .. 1 3 3 1 2 2 1 1 1 14 140 118 3 118 11. Begagnade varor .. — — — —— — — — 6 11 4 15 21 ; 40 Möbler .......... — — — — — _ — -— — 4 6 41. Böcker .......... — — — — — -— — 1 1 — 4 7 42 Auktionsgods . . . . — — —— — 5 10 4 7 8 ' 43 Gdrdfarihandelmm. — — — 2 2 10 10 — 22 22 —- 4 4 1 44 Postorderafärer .. 1 1 — — -— — — — 4 5 —— 1 2 45 Kiosker .......... 4 8 8 10 14 11 29 42 33 233 362 317 20 36 ]

Stockholms län Uppsala län

.. s ; Orter med Övrigulglffter .. _ ; _ B”" ”' ; _Nl'malji ; 1000—30001ny och lundsbygd ?HCIÅJTL _EITSW. ' ; 11 s; k ; a ; s ; k [1 ; s ; k ; u ; s k 3; 3 ; k l i ; ; ; ; ; ; ' ; ; Partihandel ...... * 7 69 9 11 48; 2 13 27; 1: 184 905 166 94;77 79l 186 l ; ; l— 6 Metallv , maskin. —; — — 2 2; — — —; —; 16 30 3 11 23 3 7-10 Bränsle, byggm. .. —-—. — — 1; 2; 1 —. —; 19 72; 7 11 56; 3 11—12 Träxn. snickeriarb. ; 2; 9 6; 35; 1 5; 9 1 34 188 10 9 112; 21 ;13 15 Pappor, kontorsart. _; _; _ --; _ ; _ _; _; —; 23 124; 56 14 132; 44 > ; ; 5 '16 19 Kött. fisk ........ _; —; _; _; —* _ _, _ _ 3 14' 2 3; 23; 7 2021 Mejeripr.. gröna"... _ _; _ _; _; _ 2= 3 _; 3! 47 12 24; 10 , 22 Kolonialvaror 1 29, 6; 1 3 _ _ _, _; 11; 106 26 76 23 Spannmål ........ 2 22 3 1; 4; _ 4; 13: ; 11; 61 5 4; 62; s 24 Sprit-, maltdrycker —' —; —; —; — —; _; —, 1; 10; — 1; 2; _ 5 * ; . ; . ' ; 23 23 Textilvaror ...... —» —; _; _? _ _; _; 13 15; _ 3; 13 ;273—28 Hudar. gummiv. .. _ _; _; _; _; 1; 1 _ 4; 5; 1 3; 3 _ 29 Ken1.-tek11. artiklar —; —' ,_ —; —; 61 86 14 l ] _ 30 Lump, skrot ...... 2; 9; _; _; _; _; _; _; 18; 63 3 10; 43 3 51 Blandade varuslag —, —; _; ——l —; 1; 1; 17;I 84 27 2 23; 9 i i ; ' ; ; ; l ; ; ; ; ; ; Handel i kombi- ; ; ; ' * ; nation med haut- ; » , ; ? verk m. m. 44; 360; 92; 72 303; 103 88 331 77; 59131081043 1881695 598 1 Chark—tillv. ______ 1; 4; 2 5; 14; 2 6; 29, 2; 27 205 50 6 55; 17 2 Mejerirörelse —; _; —' 1 73 1 1. 12; 4; 2 19 5 — —' — 3 Sötvarutillverkn. . . —- — — — — — — —— —; 4 18 12 — —— — 4 Bageri. konditori.. 10 56 32 17 100 52 385 121 44; 2291099 564 43 350 210 5 Kvarnrörelso ...... —' -— — — — '; 19 —; 2 19 —— — —, — ö Hattillv erkning 5; 14; 13; 4 8; 8 2 4 4; 3 103 91 26 69; 65 7 Herrskrädderib .. .. 1; 20; 11| —; —; —; 4i 41 14 5 42 8 ; & Damskrädderi . . . . 2; 19; 14; 2 20' 10 1; 5 4* 6 50 33 5 55 42 9 Trikåvurutillv. . . . . _"; —; _ — — —; _ —; — _ — — — _ l 10 Konf.—varutillv. _; _; -— —— — —; —; 1 24 13 —— — — 11 Sömnadsvarutillv. —; —; — 1 7 7 —= —— —; 3; 12 12 2 22 22 ; 12 Pälsvarutillverkn. _; —; — — -—; — _l ——l 2 21 15 4 28 19 13 Skomakeri ........ —; —; _; 1 4: 1 2; 4_ —; 12 39 8 3 12 6 ; 14 Cykel- o. bilverkst. 5; 69. 1 6 11; _ 13 74; 43 53 360 17 24 399 41 15 Urmakeri ........ 4; 9 1 8 11i — 51 5; —; 37 57 4 14 89 30 16 Guldsmedsverkst. 2 7; 3' — —; -— —; _l —; 6 17 10 8 69 3 17 El. installation. . . . ö1 81; 3. 9 34: 1 7; 27 —; 60 360 21 10 168 15 | 13 Fotografiskt arbete _; _; _ 4 6; 1 13 1 1 14 53 13 3 34, 13 19 Möbeltillverkn... _; _; _; _ _; _ 2; 34 _; 4 19 _ 2 9 1 20 Tapetserarverkst. 3; 23; 3; 1 6; _ _; _' _; 7 42 4 9 63 3 21 Musikinstr. ...... —— _; _; —-; —; _; — — — 3; 22 7 22 Glasmästeri ...... 1 2 —- 2 3 — —, — —-; 15 35 5 2 8 1 23 Såuverk o. snickeri 1; 2 —; 2 26 11 4 — 11 141 4 2 11 —— 24 Begravningsbyrå. 1; 3; 1; -— _; _ 2; 2 — 12 21 12 5 14 s 25 Tryckeri och bokh. —; —; _; —; —; —— — —— » — —— 26 Try1ker1 och förlag 1 34; 3 1 13; 2 _ — — 4 88 12 2 86 15 27 Gummireparat.. 1 8; —- 2 6; —* —— -— 7 38 2 11 — 28 Lädervarutillv ..... — _; —; —; _; — — — 1 21 1 29 Kem tekn. tillv. .. _; _. _; _ _ — _, _ _ 4 31 20 _ _; _ 30 Apotek .......... 1; 9; 3, 6 23 18; 4 18; 14; 22 146 99 4 53 36

Uppsala län . i" * .fi—T" ”i *; -, i” = 'if _ Bl ansch ., , Ejlkoätlilbi" bkutskar NOK—tågonåeiilnl oggnläzdägcgd ! , , Hela luncf & ! s k & i s k a 1 a I k & . s ; k ? 11 | s i k 1 Detaljhandel . . . . 112! 470 191 13 47 21 59 191 71 410 1011! 319 1188 3943 174 1 1 , Livsmedel ........ 461 144 60 4 10 4 14 38 13 48 98 32 406 1209 1 Kött- 0. chark-v... se 11 4 1 1 3 12 3 4 111 3 78 225 2 Fisk .............. 41 13 3 1 3 1 3 7 2 13 20. 5 43 117 3 Mjölk ............ 7i 11 9 —— —— 1 2 1 5 101 5 66 116 4 Mjölk 0. specerier lli 33 21 — — 1 3 1 1 65 4 78 314 5 Bageriprodukter .. 1 1 1 —— — — — — —— —— 1 1 6 Specerier ........ 12 50 15 2 6 31 2 7 1 18 1: 14 8.) 287 7 Frukt ............ 4 17 4 —— — ——1 4 7 5 4 6 1 48 104 8 Sötvaror ........ 1? 3 1 — —1 1 1' 2 4 9 Sprit-, malt—drycker 1 5 2 —— -— ' 2 3 —— 5 41 10 Diversehandel 6 53 16 4 31 15 14 75 26 255 711 217 282 886 Textil o. MM.—varor 22 103 63 2 — 11 20 9 34 75 43 167 628 11 Vävnader, Sybehör 6 27 16 1 1 3 6 2 13 28 18 65 227 12 Hattar .......... — —- —— # —— — — _ — — —— — 13 Hen-konfektion 3 14 4 — — 1 2 -— 4 11 5 24 81 14 Damkonfektion 6 25 19 " 2 3 3 3 10 8 29 107 15 Herr- o. damkonf. 1 14 7 — —— -— — — -— 7 18 9 10 39 16 Päls- o. skinnvaror — — —— — — — —— — _— —— 1 1 17 Handskar ........ —— — — —— — -— —— — 4 15 18 Diverse komb ..... 1 8 7 -— —— 1 4 3 2 2 1 7 66 19 Skodon .......... 5 15 10 1 1 -—— 4 5 1 5 6 2 27 92 Möbler, bosättning 7 22 9 —— -— 5 11 3 6 6 1 50 198 20 Bosättningsart. 3 10 6 — —— —— 2 2 — 2 2 # 13 43 21 Möbler .......... 2 9 2 — — —— 2 6 1 3 3 1 22 76 22 Mattor .......... -— — —— —— -— 1 3 2 — —— 2 40 23 Träslöjd .......... 1 1 1 — — -— —- — — — — — 2 4 24 Elektriska. artiklar 1 2 -— — -— — -— — 1 1 — 11 35 Andra branschaf. 22 128 30 — — — 10 37 12 41 89 9 197 775 25 Jämvaror ........ 5 62 2 -— —- — 1 11 4 7 27 2 21 170 26 Cyklar .......... 1 2 — —- — — — — 4 4 — 7 19

27 Guldsm.. ur, optik —- — —- — —— — — _— 1 5 I 28 Musikinstrument... —— ,,. — -— — 1 1 -— — — 2 3 29 Böcker, papper . 4 15 8 —- — — 1 4 3 2 4 2 20 129 30 Tobaksvaror ...... 4 11 6 — —— 2 5 2 3 5 1 52 109 31 Konstverk ........ —— — —- — —— — —— — — _ — —— 32 Blommor ........ 2 7 4 -— — —— —— — 3 4 2 17 54 33 Läder ............ 1 1 —— -— »— —— — -— — — 2 4 34 Färger o. sjukv.-art. 3 25 10 — — —— 3 9 3 6 11 2 30 133 35 Kol, ved .......... 1 2 —- — —— -— 1 5 —— 10 24 _ 29 111 36 Bensin .......... 1 3 —— — —— — 1 2 — 6 10 —- 16 38 -—'

37—39 Basarcr m. /i. 2 7 5 —— — — —— — — — 5 125 Id Begagnade varor .. l 2 — —— —— — — — — — —— — 16 23 40 Möbler .......... — — — —— f — —— 4 6 41 Böcker .......... — —— —— — — _ _ — 4 7 42 Auktionsgods . . . . 1 2 -— — — -— 8 10 ] 43 Gdrdfm'ihandelmm. 1 1 — —- — 1 1 —— 7 7 —— 13 13 4

44 Postordemfärer .. —— — — — — — —— — —— —— — 1 2 —,

45 Kiosker .......... 5 10 8 3 4 2 4 9 s 19 23 17 51 84 of

! Uppsala län B' ..] l , .. . Y . Orter med Övriga orter ! .. _ 11”th | ! lfkoping, Skutskar ifl_().00_3000 inv. 3211 _lafäYåL Hela _letÅ_, ] a s ! k 3, ! s 1 k 3 ! s ! k 3 ! s k 8. ! s ! k ! ! l : Partihandel ...... ' 1] 74 10 1 1* _ 9 30 3 22 65 4 137 949 203! 1 6 Metallu, maskin. ! _ _ _ _ _: _! 3 4 — 1 5 _ 15 32 3 7 ,10 Bränsle, byggm. .. , 1 3 _ _ _! — 1 3 — 3 7 16 69 3 ,11—12 Träv., snickeriarb. ', 1 11 _ _ _: — _ _ _ 3 4 — 13 127 21 !13 15 Papper, kontorsart. ! _ _ 1 lf — 1 1 _ _ _ 16 134' 44 16 19 Kött. fisk ........ ! _, — _' — _l _ _ 5 5 10 33! 7 20 21 Mejeripr.. gröns. .. i l! 4 1 _ — — _ _ _ _ _ 6 28! 11 ' 22 Kolonialvaror ..... _= _ _ _ _ _ _ _ _ — 15 255 76 23 Spannmål ........ 3 31 3 _ _ i 20 3 2 7 1 12 120 15 24 Sprit-, maltdrycker _ — — — _ _ _ _ 1 2 _ 25 _26 Textilvaror ...... — — — _ _ — — _ _ _ _ _ 3 15 2 2728 Hudar, gummiv. . . _ _ — —— _ _ 1 2 2 4 5 2 1 29 Kem.-tekn. artiklar 1 10 3 — — _ _ 1 1 — 3 12 3 ! 30 Lump, skrot ...... 3 5 _ _ _ 1 2 — 5 33 1 19 83 4 ! 31 Blandade varuslag 1 10 3 _ _ _ 1 1 _ 4 34 12 ! Handel i kombi- nation med hant- verk m.m. 66 520 185 8 30 10 26 122 33 97 831 76 3852698 902 1 Chark-tillv. ...... 1 6 74 9 — — 1 15 5 9 29 4 22 153 35 2 Mejerirörelse . — _ _ — — _ _ 3 21 3 3 21 3 3 Sötvarutillverkn. . . — — — — — _ —— _ _ _ — — 4 Bageri, konditori.. 16 111 68 1 6 1 7 35 17 34 138 47 101 640 343 5 Kvarntörelse ...... 1 16 —— —— — — _ _ 1 16 _ 6 Hattillverkning 6 15 15 1 1 1 2 5 5 5 8 8 40 98 94 7 Herrskrädderi . . . _ _ _ _ _ 2 18 1 1 1 —— 8 61 9 8 Demskrädderi . . . . 1 3 3 _ _ _ _ _ _ _ 6 58 45 ! 9 Tl'ikåvarutillv. . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ — —- — — ! 10 Konf—varutillv. _ _ — — -— _ _ —— _ _ _ _ _ i 11 Sömnadsvarutillv. 2 8 8 _ — _ _ _— _ — — 4 30 30 ! 12 Pälsvarutillverkn. 3 56 41 _ _ _ _ _ _ _ — 7 84 60 13 Skomakeri ........ '] — _ — 1 14 6 2 4 2 4 _ 8 34 12 14 Cykel- o. bilverkstI 10 108 5 1 2 _ 4 9 — 20 35 1 59 553 47 15 Urmakeri ........ 4 12 2 1 1 _ 3 4 _ 7 9 29 115 32 16 Guldsmedsverkst. 3 10 5 _ _ _ _ _ _ _ _ 11 79 38 17 El. installation . . . . 5 54 5 1 1 1 15 1 4 15 _ 21 253 21 1 18 Fotografiskt arbete 2 8 5 1 3 1 _ _ _ _ 9 45 19 * 19 Möbeltillverkn.. . . . — _ _ _ _ _ _ 2 17 _ 4 26 1 ! 20 Tapetserarverkst. 2 9 — — —— _ _ _ _ _ _ 11 72 8 ! 21 Musikinstr. ...... —— _ _ _ _ _ _ _ _ 3 22 7 ! 22 Glasmästeri ...... 1 5 1 _ _ _ _ — —— 3 13 1 1 23 Sågverk o. snickeri 1 8 1 — — 1 8 _ 2 1 _ 6 58 21 * 24 Begravningsbyrå . . 1 2 _ 1 2 1 1 1 1 3 5 1 11 24 11 1 25 Tryckeri och bokh. _ —- — — — _ — _ _ — -— _ _ _ —— ! 26 Tryckeri och förlag 1 26 4 — — _ _ _ _ _ — 3 112 19 27 Gummireparat ..... _ _ — — 1 — _ _ 3 14 — 28 Lädervarutillv ..... _ _ _ _ _ — — _ _ 1 21 1 29 Kern—tekn. tillv. .. _ _ _ _ _ _ _ _ — — 30 Apotek .......... 1 15 13 — 1 5 3 5 18! 12 11 96 64

Södermanlands län Brnnscli Eskilstuna Nyköping Katrineholm * Strängnäs Oxelösund ia 1 *s*—171?" (lus—rk— fmmäfl—åfl' 57711; r; s k ? Detaljhandel 4891688 985 213' 8321408 144 556 268! 83 296 126 33 113 4 ! Livsmedel ........ 227 709 443 901 299' 152 67 216 93i 29 88 26 10 31' 1 1 Kött- 0. chai-kur.. . 43 157 79 211 62 25 11 22 81 10 36 8 3 7 2 Fisk .............. 14 34 18 81 16] 4 7 19 7 2 6 2 2 4 3 Mjölk ............ 53 85 85 15 28; 25 4 6 4! 5 8 8 1 3 1 4 Mjölk o. specerier 47 242 160 16 941 61 24 121 56I 1 3 _ _ — _ 5 Bageriprodukter .. 4 6 6 31 3 3 _ _ _ _ _ _ 1 1 6 Specerier ........ 46 120 55 16! 591 18 1132 12 7 22 1 2 11 7 Frukt ............ 18! 38 25 7 18; 5 8 11; 4 3, 9! 6 _* — s Sötvaror .......... _ _ _, 2 3 2 1 13 11 _| _* _j _ _ 9 Sprit-, maltdrycker 2 27 151 2. 16 9 1 41, 1 1 4 1 1 5 10 Diversehandel . . .. 15 62 32; 1! 1| — 4 10 2 4 29 131 6 36 1 TeJ'HZ-!).brkl.-vm'ar 81 305 224 4511 182 112 26! 126 85. 16 76 49; 5 14 11 Vävnader, sybehör 29 102 88 15, 59 46 91 40 301 3 13 10 2 7 12 Hattar .......... 2 3 3 _! _ — _l — _1 _ _ _ _! 13 Herrkonfektion 14 55 11 111 32? 3 6, 28 81 ' 4 10 3 2 5; 14 Damkonfektion 8 44 42 41 17 16 5: 37 331 2 16 15 — _, 15 Herr- 0. damkonf. 6 31 21 23 15 9 _1 _ _l 2 16 9 _ _5 16 Päls— o. skinnvaror _ _ _ 21 6 6 1; 4 4' _ _ — — — 17 Handskar ........ 2 4 4 _ _ _ _l — _ _ _ _ _ — 18 Diverse komb ..... 3 1] 8 2 19 14 _l _ _ 1 6 4 _ _ 19 Skodon .......... 17 55 47 9 34 18 5 17 10| 4 13 8 1 2] Möbler, bosättning 18 88 44- 9 31 9 7! 25 1011 4 9| 3 2 "i 20 Bosättningsart. 6 32 17 2 13 7 4' 18 8 2 6 3 _ _ 21 Möbler .......... 7 37 18 &_ 15 2 21 6 2! 1 3 _ 1 1 4 22 Mattor .......... _ _ _ _. — ——1 _ __| — — — — _ _f 23 Träslöjd .......... 1 5 3 2* 3; _ 1 1 _ 1 1 _ _ _ —— 24 Elektriska artiklar 4 14 6 _ _ _ _W — _ _ _ _ 1 2 _; Andra bra-nschaf. 127 406 151 45 207 49 31 147 50 22 79 26 9 27 14 25 Järnvaror ........ 7 86 11 4 83 11 2 35 5 3 26 3 1 9 i 26 Cyklar .......... 5 11 1 1 2 _ 1 3 _ _ _ _ _ _! _ 27 Guldsm., ur, optik 1 3 2 _ — _ _| _ — 1 2 1 _ _ _" 28 Musikinstrument.. 1 6 8 2 4 — _ _ _ _ _ _ _ _ * 29 Böcker, pepper 6 31 19 4 27 9 3 18 12 2 11 7 1 3 30 Tobaksvaror ...... 53 89 58 12 25 12 11 26 18 7 14 9 5 10 31 Konst—verk ........ _ _ — _ _ _ — _ _ _ _ _ _ 32 Blommor ........ 8 26 20 2 10 7 3 9 6 2 5 2 1 3 33 Läder ............ 4 13 6 _ _ _ _ — _ — _ — _ — 34 Färger o.sjukv.-art. 16 65 261 6 25 8 5 25 8 5 19 4 1 2 35 Kol. ved .......... i 15 49 4 7 13 1 2 22 1 —- _ _ — 36 Bensin .......... 11 27 l 7 18 1 4; 9 _ 2 2 _ _ _ , 37—39 Basa,-er m. fl. 2 89 783 s 64 69 2! 17 17 1 3 3 — — _! Begagnade varor .. 5 61 1 2 2 — _ — — 2 3 _ — 40 Möbler .......... 2 3 1 1 1 _ _ _ _ 1 1 _ _ 41 Böcker .......... 1 1 _ _ — — — _ _ _ _ _ _ 42 Auktionsgods . . . . 2 2 _ 1 l _ _ — _ 1 2 _ # 43 Gdrdfarihandelmnn. 2 2 _ 1 1 _ 1 1 — _ _ _ — _ % 44 Postordera äm- .. 2 2 _ —— _ _ _ _! _ _ _ — _ _ —i, 45 Kiosk-er .......... 10 19 12 121 25 17 6; 14 11 5 9 6 1 2 !

Södermanlands län

Bransch Eskilstuna ! Nyköping Katrineholm Strängnäs Oxelösund '.;'*.T1'1|'.*'1*1*;|.|1 .;.|. .[.|. Partihandel ...... 72 808 170 38 265 44! 22 176 44 12 83 11 10 37 3 1 1, 6 Metzbllv., maskin. 23 324 53 2 12 —-i 4 '3 21 1 1 — —— _ 7—10 Bränsle. byggm. .. 6 52 7 4 35 51 1 4 2 6 1 3 15, 11712 Tråv.. snickeriarb. 6 57 10 6 37 5> 2 7 31 2 28 1 2 4 113 lö Papper, kontorsart. 6 24 2 5 16 31 3 7 —1 2 3 1 — — — 1619 Kött, 11.1. ........ 1 e 20 2 21 3! _ _ _ _ _ — 1 1 _ ,20-21 Mejer—ipn. grö11s.. . 6 3 14 1 6 1? 1 3 — 1 1 — —- — ' 22 Kolonialvaror . . .. ]0 105 30 6 40 61 3 39 9 1 21 7 — f — 23 Spannmål ........ 2 43 6 41 6 i 13? 1 23 21 1 14 1 1 2 —— 24 Sprit-, maltdrycker 1 1 — —! —. —j — —1 ** -— — *— : 1 2526 Textilvaror ...... 1 1 4 Ö; —" 1 5 — — — —— — ' 7 -28 Hudar, gummiv. .. 1 l 1 1; 11 l 2 — — — — —— —- 29 Kan-tekn. artiklar 1 1 —— — ——i —|' 2 3 —. — — i 30 Lump, skrot; ...... 4 31 3 2 9' ———I 1 1| _! 1 4 1 1 ; 31 Blandade varuslag 4 113 25% 1 14! 7| 2 291 7,1 1 5 _ 2 14 3 1 l . 1 ' , , : ' * ! i i ? : Humle! i kombi- ; ; i | ) nation med hant- & | , verk lll. 111. 17411341 5205 94 668 2051 55 437 119 38 201 70 16 56, 24 i 1 Chark-tillv. ...... 12 44 18J 2 24 3 4 19 2 3 11 1 1 6 2 2 Mejerirörelse . . . .— — -— _ _ — — — —- —— — — — _ _ 3 Sötvarutillverku. . . 1 1 -— —— — —; — — — — —— —— 4 Bageri, konditori. . 34 265 164 19 156 673 9 99 35 11 75 43 4 19 9 5 Kvarnrörelse ...... »— —— —— — _l; — — — -— — » -— — — 5 Hattillverkning . 15 63 60 7 27 25; 7 25 24 2 6 6 1 2 2 7 Herrskrädderi . . . . 5 70 24 2 20 7| 1 13 1 — — ” 1 8 Damskrädderi . . . . 6 44 42 3 26 23; — — — — — — 1 4 4 f 9 Trikåvarutillv ..... — _ —' _l — — — — — — | 10 Konf.-varutillv. ] 33 26 —* —1' —— — —— — — — — ' 11 Sömnadsvarutillv. 1 4 4 1 9 91 — — —— — _ ! 12 Pälsvarutillverkn. 4 34 24 3 16 10 1 1 1 — _ — . 13 Skomakeri ........ 1 11 ——- — 1 3 1 —— -— — —- -— _ 14 Cykel- o. bilverkst. 29 256 24 16 120 4 11 104 7 4 13 2 3 1 15 Urmakeri ......... 12 44 9 93 16 —— 5 11 2 3 2 2 3 16 Guldsmedsverkst. * 5 20 12 5 14 6 4 12 4 — _ — —— 17 El. installation. . . . 10 67 8 7| 79 5 3 35 6 3 16 2 2 14 2 18 Fotografiskt arbete 10 32 18 4 13 9 2 7 6 3 10 4 1 3 2 19 Möbeltillverkn.. . . . 1 7 1 3 15 1 11 1 2 7 1 »— —— — 20 Tapetserarverkst. 7 64 11 -— — —— 1 4 — — — _ _ i 21 Musikinstr. ...... 2 25 7 -— 1 5 1 — — -— 22 Glasmästeri ...... 5 25 6 3 12 1 2 6 1 l 1 23 Sågverk o. snickeri —— — — 3 20 — — — —— — 24 Begravningsbyrå. . _ 4 11 3 2 7 1 1 1 3 1 1 1 1 25 Tryckeri och bokh. —-— — -—— — —— — — —— — 26 Tryckeri och förlag 3 151 25 1 1 23 27 Gummireparat.. . . . 2 22 1 2 l 6 28 Lädervarutillv ..... —- —— 29 Kem.-tek11. tillv. .. — — 30 Apotek .......... 4 48 33 2 1

Bransch

Södermanlands län Östergötl. 11 i... . . 1

Hela länet

”s1k

W )

Nnrrköping

, __, , . in"":

CDC/J&lGÖCIHÄUClxtb-d

Detaljhandel . . . .

Livsmedel ........

Kött- 0. chark-v.. . Fisk .............. Mjölk ............ Mjölk 0. specerier Bageriprodukter . . Specerier ........ Frukt ............ Sötvaror ........ Sprit-, maltdrycker

Diversehandel . . . . Tewtz'l- 0. Dahl.-varor

Vävnader, sybehör Hattar .......... Herrkonfektion

Damkonfektion Herr- o. damkonf. Päls- 0. skinnvaror Handskar ........ Diverse komb ..... Skodon ..........

Jlöblcr, bosättning

Bosättnin gs art.

Möbler .......... Mattor .......... Träslöj d ........... Elektriska artiklar

Andra brmzschajf.

Järnvaror ........ ' Cyklar .......... Guldsm.. ur, optik Musikinstrument. . Böcker, papper

Tobaksvaror ...... Konstverk ........ Blommor ........ Läder ............ Färger o. sjukv.-art.

"" Kol. ved ..........

Bensin .......... Basmcr m. fl Begagnade 1avror

Möbler .......... Böcker ..........

" Auktionswods .. 43 Går dfao' ihandelm. m. 44 Pasta; dm (117111 eo

45 Kioskcr ..........

206 _l40911126

1 _ us

lllal [mma-$ | 1_. 1 nx-qows

»Imwi

... q

p.: :O N) O)

kllplwlä

| |

wuwliwiplwggmlww qullml:|5

11 27 7

1127 334

” 320 39 23 l

Cailb—ll klllll

Q.? ,..1 _] OD

!lelll

1

.1 I 1 1 1

1

iiHleilww

&) O

14411411114141551111w54111azwl1

h—p-Ar—Ail

I

10in1—03 Q' ÄIwAHwHIIHIP—pllmw

._-|l

& _. ,_. ,_. 'fo

]

1 |

»I Hlil 1 anwa—cp]IleHHlääm!II$—lwliim5mil 919.8111—Ellwpäå

.:?)— & 1— N 59

537q2458 1 16461841 3671148 1301 43 1641153

301

101 10 296 se 41 3 821 37 1163 365 900 590

267 209

99 47

3

170 38 134 123

92 57 10 10 4 4 75 51 * 145 95 190 75

78 41 74 24

' 119 67 185 114

n. s 1 k 96912988 161 1 478 1235 67 90 291 16 39 80 _ 127 209 18 16, 56 - 71 s 13 417 18 501 121 9. 10 4 43 10' 37 144 513 4 711 235 1 21 4 181 53 19. 103 2. 9 31 & sj 12 11 1 231 58 42 173 101 67 181 49 41 3 41 8 61 16 2441 805 2 15: 155 1 7 17 9 20 1 11 1 211 118 891 149 12 59 * 6 13 361 142 28; 72 201 59 1 61 158* 1 81 g., 41 4 __1 __ 41 5 10 10 4: 91 231 39

Södermanlands län Östergötl.län B. ..1 1, Orter med övriga—017157""fiffw— _ 777.727 ! ”"'” 1 11011 l000_3000 i'lf'; och landsbigd—f vliclajlunet _ hankanmb 1 '.). 1 s 1 k 9. 1 s k & 1 s 1 k :l 1 s 1 k a 1 s 1 k 5 1 ' 1 Partihandel ...... 121 28 6 19 125 22 25 01 1 210 1583 301 228 1792 308 1— 6 Metallv.. maskin. 13 3 2 _ —— 2 5 1 33 398 77 32 190 26 7510 Bränsle, byggm. .. 41 3 9 2 3 11 _ 22 132 15 21 325 40 11—12 Träv., snickeriarb. —. — 3 13 3 3 10 — 24 156 22 8 35 1 13 15 Papper, kontorsart. 21 2 1 1 — f __ 19 53 6 26 158 36 1649 Kött, fisk ........ 11 1 -— 4 16 4 4 — 13 67 23 13 61 9 20—21 Mejeripr., gröns. .. 11 1 1 l 2 — 1 1 —— 12 45 16 11 30 1 22 Kolonialvaror . . . . 1 1 — 1 7 — — 22 213 52 36 335 76 23 Spannmål ........ 3 16 3 5 74 17 S 22 25 263 42 12 240 46 24 Sprit-, maltdrycker — —— —— _ _ —— — 1 1 _ 25 26 Textilvaror ...... ——1 — _ _ 1 2 _ 7 13 2 12 160 24 27—28 Hudar, gummiv. .. 1; 1 2 3 ——- 6 8: 1 8 52 8 29 Kern-tekn. artiklar —1 — — _ _ — — — 3 41 — 15 78 21 30 Lump, skrot ...... 2 3 l 3 1 3 ——1 13 55 3 17 62 8 31 Blandade varuslag — — —- — _ — — —1 10 175 42 17 66 12 Handel i kombi- nation med hant- verk m. lll. .. .. 22 113 43 89 360 122 106 289 07 59434651170 2902376 863 1 Chark-tillv. ...... 5 2 4 22 46 9 47 159 37 11 102 38 2 Mejerirörelse -— — —— 1 7 5 1 7 5 1 6 1 3 Sötvarutillverkn. . . —— — — — —- —- 1 1 — 1 3 3 4 Bageri, konditori. . 6 47 2 19 102 60 22 71 41 124 834 441 87 601 324 5 Kvarnrörelse ...... —1 »— — — — 7 3 6 7 38 6 1 13 2 1 ' 6 Hattillverkning 2 5 " 9 16 12 — — 43 144 134 24 81 80 1 7 Herrskrädderi . . . . 1 4 1 3 18 7 — * — 12 125 40 7 167 53 1 8 Damskrädderi . . . . -— — 2 9 6 _ — »-—- 12 831 75 6 58 56 1 9 Trikåvarutillv ..... —1 _ — — — _ —1 _ 1 13 12 1 10 Konf.—varutillv. —— — ——1 — —- — — — 11 331 26 — — 1 11 Sömnadsvarutillv. 1 3 31 — —— — — — 3 16 16 3 29 13 12 Pälsvarutillverkn. —— ——' —- — — — _ 8 51 35 9 43 3 13 Skomakeri ........ 1 3 11 1 2 _ 4 6 — 8 25 2 6 20 7 14 Cykel- o. bilverkst.1 21 3 13 51 1 33 62 1 110 812 38 34 259 29 15 Urmakeri ........ 2 5 10 22 6 6 9 1 49 119 20 19 50 8 16 Guldsmedsverkst. _ —— — —— — 14 46 22 5 22 10 17 El. installation. . . . 1 5 1 6 16 11 3 13 1 35 245 26 17 250 19 18 Fotografiskt arbete 1 3 l 4 7 1 1 l 26 76 41 13 48 30 19 Möbeltillverkn.. ... 1 7 2 17 1 l 6 —— 11 70 4 4 19 1 20 Tapetserarverkst. 1 9 1 2 10 1 — — — 11 87 13 5 25 3 21 Musikinstr. ...... —1 — -— —1 —-— — — 3 30 8 2 16 2 22 Glasmästeri ...... — * — — —1 12 48 8 12 39 5 23 Sågverk o. snickeri —- — — 3 30 11 2 3 8 73 7 3 27 -—- 24 Begravningsbyrå. . — — 2 2 — 1 1 12 27 11 4 11 5 20 Tryckeri och bokh. —— — —— 3 15 5 — — — 31 15 5 l 3 18 26 Tryckeri och förlag -— — — — » -—— — 6 274 48 3 316 43 27 Gummirepamt.. . . . 1 3 9 —— —— 10 74 2 l 9 1 28 Lädervarutillv ..... 1 -— _- —— -—1 —- — — — f 4 22 7 29 Kem.-tekn. tillv. .. 1 _ -— — —— _? — — — — — — 1 18 12 30 Apotek .......... 1 1 9 6 5 30 201 3 61 3 17 153 100 5 76, 46

Bransch

Östergötlands län

Detaljhandel j

Livsmedel .. . . . . .. 1

Kött- 0. chark-v. . . Fisk .............. Mjölk ............ Mjölk o. specerier Bageriprodukter . . Specerier ........ Frukt ............ Sötvaror .......... Sprit-, maltdrycker

scouse-Acne»—

_. O

Diversehandel . . . . Tertil- o. bål.—varor

11. Vävnader, sybehör'

12 Hattar .......... 13 Herrkonfektion

14 Damkonfektion 15 Herr- o. damkonf. 16 Päls- o. skinnvnror 17 Handskar ........ 18 Diverse komb ..... 19 Skodon ..........

Möbler, bosättning 20 Bosättningsart.

21 Möbler .......... 22 Mattor .......... 23 Träslöjd .......... 24 Elektriska. artiklar

Andra branschaf.

25 Jämvaror ........ 26 Cyklar .......... 27 Guldsm, ur, optik 28 Musikinstrument . . 29 Böcker, papper 30 Tobaksvaror ...... 31 Konstverk ........ 32 Blommor ........

34 Färger o. sjukv.-art. 35 Kol, ved .......... 36 Bensin ..........

37-39 Basa—rer m. ji.

Begagnade varor . .

40 Möbler .......... 41 Böcker .......... 42 Auktionsgods

43 Gdrrlfarihandelmm.

44 Postordemfärer .. 45 Kioskcr ..........

Finspång Mjölby 9. 1 s 1 k wa 1 s k 7 a s i 938 335 93 273 123 96 291 320 ' 148 36 62 38 '6 106 52 39 13 32 13 9 30 13 9 6 8 3 3 6 90 43 10! 16 14 5 10 92 20 _1 _ _ 1 6 15: 1 _; _ _ 1 1 631 34 9; 15 4 7 23 26; 5. 91 7 4 9 24 291 31 1' 4 _ 1 3 415114 57 18 8 29 2801 991 11 35 21 20 74 1371 15 40; 61 16 14 10 26 251 10 16 2 11 _ 4 12. 993 4 13 11 3 3 2 13 71 1 2 _ _ _ 1 4 2 2 4, _; _ _ _ 9 _ _ _; _ _ _ _ 9 2 9 _; _ _ _ _ 521 7 15 2. 5 4 3 19 61 7 6 3! s 2 4 9 37 2 3! 11 2 _ _ _ 10 2 _' 11 4 _ 1 3 1 1 1 _5 _ _ 1 2 7 1 2 11 2 2 2 3 6 1 _1 _! _ _ _ _ 164 44 401 20 7 20 20 60 15 4 1 2 18 4 2 18 1 1 _ 2 4 _ _ _ _ _ _ 1 2 2 1 2 _ 3 9 1 2 1 1 2 49 6 13 9 11 6 2 5 46 s 9 3 6 4 4 s 21 3 6 3 6 1 — — 7 __ _ _ __ __ _ _ 21 7 8 1 4 2 3 11 2 7 _ 9 4 _ 5 9 2 5 _ 1 1 _ 2 5 92 4 25 3 25 19 31 9 4 1 _ — , — 11 1 5 _ _ _1 _ _ _ 1 1 1 _ — _a _ _ — _ _ _ _ _ _ _ 1 3 1 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 10 11 5 7 5 3

_.

HWW— C'

1 +— .b. .._E** t'.

v—w W—Ifr ___l m::

_w m

1...—

__|

1174; .a ....t"."'* N? .

p.. ,..-

..le ' |»? i..-.mgbci '

| __U 1

p.— 01

”i | lamb—1:11»—

Uv

[ llll

& wiUIiLQ-lugsscui US S_ml _|” 4.

9'

| I

II!

cui—-

BraUSCh Linköping Motala Finspång Mjölby Åtvidaberg

”;),—i sikvwaml slk a I slk & | alk a ' s_k'

| % Partihandel ...... 111 606 120 26 149 26 5 24 7 20 108 22 4 7; 1

[ lf 6 Metallu, maskin. 18 52 10 2 23 10 — _ — 3 13 — — —l —— 7—10 Bränsle. byggm. .. 10 103 13 2 11 _— _— — 1 2 _— _ _! 17712 Träv., snickerinrb. 4 15 5 2 11 _ — — —— _! -— 3 15 Papper, kontorsart. 16 57 11 5 13 2 3 7 1 4 24 3 1 2] 1

I 1 1 : 316 19 Kött, fisk ........ 6 13 2 1 3 _ _ — _; —1 — 20 21 Mejeripr., gräns. .. 7 55 14 1 $ _ — — — 2 2 — _ —- 22 Kolonialvaror . . . . 17 109 % 5 11 _ — _ — 6 53 19 _ _ _ 23 Spannmål ........ 9 52 5 J 26 2 — —— — 3 13 1 2 24 Sprit—, maltdrycker — —1 — -— —— — _ — — —* — 25 726 Textilvaror . . . . . . 7 70 27 — —— _ -— — — -— —— —1 _ 7428 Hudar, gummiv. .. ' 6 13 2 —— — — — — _ —. —— -— —5 -— 29 Karl.-tekn. artiklar; 1 8 -— — — ——_ —— — 1 -- — —! —— 30 anp, skrot ...... : 7 45 3] 2 7 -— 1 1| 1 1, — 1 2: 31 Blandade varuslagi| 3 14 2! 3 41 12 1 164 b — —1 1 l

I i | Handel i kombi-!, 1” | [

nation med bunt- 1 l verk lll- lll- 21119091 787 106 620 252 32 236 73 36 190 83 26 1111? 50 1 Chark-tillv. ...... 16 183 59 9 96 31 2 21 6 1 15 5 1 75 _ 1 2 Mejerirörelse , 1 32 16 »—— — 1 12 6 1 12 4 1 145 4 3 Sötvarutillverkn. . . 1 10 6 1 1 1 —— _ — —— —l ——> 4 Bageri, konditori.. 55 426 257 24 163 100 10 72 36 13 78 39 7 43i 29 5 Kvanlrörelse ...... _ _ —— _ — _ —— _ — —— _ — —i 6 Hattillverkning 15 69 66 14 38 38 3 10 10 3 8 7 3 S* 8 7 Herrskrädderi . . . . 7 175 87 3 17 3 -— —— — _ -— — _ 8 Damskrädderi . . . . 3 30 27 3 24 21 1 6 5) _ — —— -— — 9 Trikåvarutillv. . . . _ 2 33 29 _ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ 10 Konf.—varutillv. _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 11 Sömnadsvmntillv. 5 53 45 1 2 2 f f — —' _ — —— — — 12 Pälsvarutillvurkn. 4 53 48 1 3 2 — —- 1 13 8 _ —— — 13 Skomakeri ........ 2 6 _ 2 4 1 1 7 —— — —— 1 4 1 14 Cykel- o. bilverkst. 31 222 19 13 84 5 2 4 _; 3 21 — 3 7 1 15 Urmakeri ........ 14 39 6 7 10 1 3 6 2 3 5 1 3 6 2 I 16 Guldsmedsverkst. 6 46 19 6 17 8 —— 1 2 1 -— — 17 El. installation. . . . 13 108 8 4 39 5 3 19 1 3 9 l 2 6 18 Fotografiskt, arbete 11 50 24 3 12 8 1 1 1 2 8 4 1 3 2 19 Möbeltillverlm.. . . . 1 22 7 3 26 5 —— — — 1 3 — 20 Tapetserarverkst. 0 64 13 2 8 — 1 8 1 2 9 1 1 3 -— 21 Musikinstr. ...... _ _ —— _ _ — _ _ _ _ _ _ — 22 Glasmästeri ...... 4 19 2 4 14 3 1 1 — —— — -- — — — 23 Sågverk 0. snickeri 3 41 1 1 11 o 2 1 59 -— —— — —— _ 24 Begravningsbyrå . . 6 16 6 2 4 1 1 2 1 2 1 1 1 — 25 Tryckeri och bokh, — _ —' _ _ — —— _ 1 3 1 — — — 26 Tryckeri och förlag 2 176 27 2 34 6 —- —— _ —- -— 27 Gummireparat.. . . . 1 7 1 _ — _ _ _ _ _ __ _ 28 Lädervarutillv ..... 2 9 1 —- — — — —— -— _ 29 Klan.-tekn. tillv. .. — — _ _ _ _ _ — _ — — —— 30 Apotek .......... 1 20 13 1 13 9 1 8 5 1 11 10 1 i 3

Östergötlands län Jönköpings län

B" .] Orter med Övriga orter .. .. .. . u 71 fr .. mm I 1000—3000 ini och landsbygd Hela ”met 'hilioämi | ”Sf-1” a. s k & ' s * k 8. » s i k 41 | 5 | 1: : '1 k s k Detaljhandel 4611306 452 742 1629 440 3229 9310 4080 6462032 10843 152 432 181 Livsmedel ........ 151 405 143 119 198 67 1263 3176 1445 298 776 421 65 175 (i 1 Kött- 0. chark-v. . . 34 92 31 38 76 17 278 768 326 61 166 79, 12 23 2 Fisk .............. 25 38 4 23 24 — 134 226 38 21 44 131 8 13 3 Mjölk ............ 19 39 27 11 17 15i 277 445 382 61 98 90? 11 19 1! 4 Mjölk o. specerier 8 26 10 6 12 5| 61 207 98 41 136 95 11 36 2 5 Bageriprodukter .. 3 —| -—] — 16 26 25 1 1 1 — — 6 Specerier ........ 30 93 24 21 57 23% 3281016 337 75 210 71 16 65 7 Frukt ............ 28 100 41 9 12 7 148 346 176 33 81 48 5 11 8 Sötvaror ........ 1 1 —— —— — — 5 12 4 2 2 21 — -— - 9 Sprit-, maltdrycker 6 16 6 —— — 16 130 59 3 38 22 2 8 10 Diversehandel . . . . 70 279 65 490 1235 328 608 1711 446 25 97 42; 3 23 Temtil- o.bekl.-t'm'or 88 239 148 25 36 19 426 1456 1030 112 402 286; 27 86 5 11 Vävnader. sybehör 39 88 74 11 15 11I 198 588 500 57 160 140; 8 16 1 12 Hattar .......... 1 1 — 3 5 2 1 3 ] —. 13 Herrkonfektion .. 13 29 5 2 4 1i 66 229 77 18 68 8 5 14 14 Damkonfektion 9 29 23 2 5! 4 43 210 190 11 58 52: 4 15 1 15 Herr- o. damkonf. 13 61 32 3 4) 23 105 50 1 7 7; 2 20 16 Päls- o. skinnvaror 1 2 2 2 2 2 10 20 18 — _... _| 2 2 17 Handskar ........ — f — —- 9 21 19 3 71 5» a 18 Diverse komb ..... 1 8 5 1 1 7 50 23 4 381 291 1 2 19 Skodon .......... 11 21 7 4 5 1 67 228 151 17 61 43 5 17 11 1 AWIöbleT, bosättning 26 54 9 13 17 1 131 452 142 38 140! 74* 9 23 20 Bosättningsart. 6 14 4 1 2 1 28 182 77 13 5611 331 3 8 * 21 Möbler .......... 10 26 3 2 4 — 44 124 23 13; 28 71 2 4 4 22 Mattor .......... 1 1 1 — _ 9 46 14 Sk 45 291 _ —— 23 Träslöjd .......... 3 4 — — — 18 40 18 21 6 21 2 5 24 Elektriska artiklar 6 9 1 10 11 —— 32 60 10 2 5 ' ! 2 6 , Andra. branschafl 96 278 54 69 111 10 6261948 609 117 446 139] 33 98 3 25 Järuvaror ........ 13 57 10 6 19 — 54 432 50 9 124 22; 4 27 : 2 Cyklar .......... 5 7 — 22 23 1 41 62 5 6 11 —* 1 1 27 G111dsn1., ur. optik — — _ — 12 25 20 2 6 3! _ _ 28 Musikinstrument. . 1 1 1 —— — —- 8 16 7 5 20 5 1 6 '. 29 Böcker, papper 11 29 12 1 2 — 61 278 146 13 55 251 4 11 ' 30 Tobaksvaror ...... 16 29 16 3 4 2 164 294 180 31 67 391 9 14 ' 31 Konstverk ........ — — —- — — — 1 1 — 1 1 — — -—' 32 Blommor ........ 2 3 2 l 3 1 31 116 70 5 17 14 3 10 11 33 Läder ............ — —— 1 1 — 12 27 15 3 9 5 1 1 34 Färger o.sjukaart. 16 44 11 1 2 1 80 304 102 19 72 23 5 17 ' 35 Ko], ved ........ 16 41 1 17 36 1 87 222 5 17 475 21 3 8 —- 36 Bensin .......... 16 37 1 17 21 4 75 171 9 6 17; 15 2' 3 37—39 Basarer m. 71. 5 15 9; — — 26 354 286 5 8 ; 725 11 4 ' . 1 BCgagnadc varor . . 2 2 —% —— —— 19 24 5 4 7l 2; l 1 _ 40 Möbler .......... _ — — — 8 10 4 2' 3 11 _ — 41 Böcker .......... 1 1 — — — ' 3 4 1 — — _l 42 Auktionsgods . . . . 1 1 — 8 10 — 2 4. 1 1 1 _ 43 Gdrdfarihamlclm.m. 2 2 _ 9 9 1 29 30 5 6 6 — 1 1 44 Postordcmäfärcr .. —— —— 2 2 1 8 3 6 5 7 31 — — 45 Kiosker .......... 21 32 24 15 21 131 93 146 106 36% 65 45! 12 21 1'

Östergötlands län

Jönköpings län

.,. Övriga orter 00111 .. .. . ' Y.._ Bm” h 1 100043000 inv. landsbygd Hel” '”” Joukowå 32510 1 1 a 1 s 1 k 0. 1 s 1 1 s 1 L 11 1 s 1 k 1 1 '» 1 1 Partihandel ...... 1 42 183 14 498130931 517 123 759 149 41; 239 47 ' Metullv., maskin. 1 2 3 —— 651 2931 24 97 16 6 58 9 Bränsle, byggm. .. * 7 18 2 441 463. 8 62 41 4 15 1 Tråv., snickeriarbf 5 39 3 o 241 122 10 95 201 8; 24 2 ' Papper, kontorsart.' — — 711 2811 22 109 22' 5 18 2 Kött, fisk ........ * — 1 2 — 211 791 3 3 _ 1 11 4 Mejeripr., gröns... 2 —— — 23; 98. 7 23 5 _ —- _ Kolonialvaror 1 _ —— — 651 5121 121 21 154 34 111 94 26 Spannmål ........ 21 25 119 9 741 5861 5 100 16 ' 61 1 Sprit-, maltdrycker 1 1 11 11 — — — — —— — Textilvaror ...... 1 — —- _ 201 2321 5 15 4 1 3 Hudar, gummiv. .. —— — -— 141 651 8 30 5 1 1 —— Kem.-tekn. artiklar 1 — —— 171 87 3 5 _ Lump, skrot ...... 1 301 123 4 13 1 3 Blandade varuslag 3 1 l 291 151 3 51 23 1 6 Handel i kombi- I natiOn med hant- verk m. ln. . . . . 214 335 157 461 174 1072 6877 2617 66 1836 786 68 491 186 1 Chark-tillv. ...... 16 9 8 19 2 64 517 19 75 19 5 32 8 2 Mejerirörelse 4 9 11 57 15 20 176 — _ —1 — — — 3 Sötvarutillv. ...... — — — — — 3 14 3 8 2 — 4 Bageri. konditori. . 58 " 49 158 128 303 1831 1116 99 586 383 22 121 86 5 Kvarnrörelse — _ 1 13 ' 1 3 — — —- 6 Hattillverkning 16 301 8 17 17 86 263 18 60 57 6 12 12 7 Herrskrädderi . . . . 5 61 3 7 1 25 384 5 52 5 3 17 2 8 Damskrädderi . . . . 1 2 14 120 10 101 91 1 16 14 9 Trikåvarutillv. . . . . — — — — 3 46 — —. —— 10 Konf-varutillv. 1 3 —— * 11 6 — —— —1 — 11 Sömnadsvarutillv. 2 6 —— — -— 111 90 2 13 13 3 41 29 12 Pälsvarutillverkn. —- —— — — 15 112 5 37 24 1 4 3 13 Skomakeri ........ 13 11 12 25 3 37 120 b 24 7 —— — 14 Cykel- o. bilverkst. 28 6 31 70 1 1451 820 21 206 24 6 111 6 15 Urmakeri ........ 17 5 7 7 731 154 16 30 4 3 4 — Guldsmedsverkst. 3 4 — — — 21= 94 9 36 17 2 19 4 El. installation. . . . 10 3 4 13 1 561 496 13 96 5 4 49 5 Fotografiskt arbete 8 5 l 1 1 40: 138 8 21 9 4 12 7 Möbeltillverkn.. . . . 4 l 2 4 — 15 101 —* -— — — Tapetserarvcrkst. 7 21 —— —— 231 152 11 100 14 2 14 2 Musikinstr. ...... —1 2 16 — -— -— —- — Glasmästeri ...... —, — —— 211 73 4 22 * _! '— _ = Sågverk o. snickeri 2 _; 6 60 1 16 221 3 17 —1 2 20 — Begravningsbyrå... 6 31 4 4 —— 251 48 3 9 5' 2 2 1 Tryckeri och bokh. 1 21 — —— — 3 44 1 7 21 — — —— Tryckeri och förlag 3 4 —— —— — 10 567 4 261 65| — Gummireparat . . . . 1 — —5 3 21 1 13 —1 1 3 — 28 Lädervarutillverkn. ] — 7 121 1 14, 45 —— — —— _ 29 Kern-tekn. tillv. .. — —- — _: — 11 18 — —- —— —— — 30 Apotek .......... 7 21 4 71 3 211 177 4 59 37 1 14 7

1. Jönköpings län

Bransch Tranås 1 Eksjö Vetlanda 1 Värnmno Gislaved n 17 s 1 k 1 a 1 s 1 k 2 s k 1 a 1 s 1_k * 11 1 57 1 » | 1 Detaljhandel 123 414 169| 108 354 143 88 313 138 97 3221 143 451 129 | 1 Livsmedel ........ 54 130 151 37 108 27 2' 62 25 311 831 31 131 32 1 Kött- 0. chark-v... 0 20 6 8 18 4 6 16 5 81 21 8 n' 5 2 Fisk .............. 5 12 5 ' 3 7 1 21 4 1 21 4 11 1 3 Mjölk ............ 8 10 51 3 4 2 6 11 9 2 4 2 El 5 4 Mjölk o. specerier 8 24 91 3 9 3 — _ — 2 4, 4 21 12 5 Bageriprodukfer .. 1 1 11 —— — — 1 — — -—1 —1 _, —- — 6 Specerier ........ 14 40 91 14 48 6 71 21 3 12: 311 10 21 7 7 Frukt ............ 7 16 91 5 15 8 41 10 71 3 111 3 21 2 8 Sötvaror ........ 1 1. 11 —— — ' —1 —1 1 21 1 — 9 Sprit-, maltdrycker 1 61 21 1 7 3 —1 —— — 1 6. 3 — 10 Diversehandel .. .. 4 24 71 3 23 10 91i 45 15 10 501 14 3 13 TrJ'h'l- n. bekl-rarur 25| 80 491 32 99 63 26 98 70 21 801 56 111 3 1 11 Vävnader, sybehör 101 25 20111 28 21 9 37 30 10 371 29 6 14 1 12 Hattar .......... —* —— —1 — — — —— —- — —— — —— — —— —- 13 Herrkonfektiou 3 10 #1 4 9 1 6 29 17 3 61 2 8 -— 14 Damkonfektion 1 2 11 4 16 14 6 19 15 3 71 7 l 4 1 15 Herr- o. damkonf. 6 27 161 6 27 15 —* — —— 2 211 13 —— "i. 16 Päls- o. skinnvaror 21 7 6 1 2 1 1 4 3 1 2 2 — —— 17 Handskar ........ — —— —1 — — — — —* — —— — —— 18 Diverse komb ..... — — —1 1 3 3 » — —1 _ 1 5 —— 19 Skodon .......... 3 9 61 5 14 8 4 9 5 2 71 5 11 2 ] ]lIöbler, bosättning 5 11 51 8 22 8 3 15 2 2 101 3 4' 8 i 20 Bosättningsart. 2 4 31 2 7 4 1 3 1 1 51 3 1 2 1 21 Möbler .......... 1 2 —1 4 10 2 1 7 1 1 5' 2 5 22 Mattor .......... — _ 1 1 3 2 — _ — — — _ _! — — 23 Träslöjd .......... 2 5 ? — — — — -— — — —- ——1 -— 24 Elektriska artiklar —- -— 1 2 — 1 5 -— —— — — 11 1 1 Andra branschnf. 23 103 24 20 88 24 20 78 19 22 731 25 9 23 7 25 Jåirnvaror ........ 3 46 7 3 35 2 4 33 3 4 24" 5 3 10 1 26 Cyklar .......... l 1 — 1 1 ——1 -—— — —' —— —— — '” 27 Grnldsm.7 nr, optik —* —— -— -—— —— —1 —— — —— — —- 28 Musikinstrument. 2 3 1 _— — —— — -— -— —— — # — —— 29 Böcker, papper 1 4 2 3 18 10 2 6 3 3 9 5 1 5 4 30 Tobak.-svarer ...... 5 8 3 3 9 7 3 5 2 6 11 6 - - —- 31 Konstverk ........ * — -— — _ — — — -— _, —— 32 Blommor ........ 2 5 2 1 4 3 2 3 2 1 4 4 1 1 33 Läder ............ 2 4 3 1 2 —— — — —— — _ — 34 Färger o.sjukv.—art. 3 18 6 5 13 2 4 17 9 2 9 5 2 4 35 Kol. ved ........ 2 11 -— 1 2 1 5 _— 3 7 — l 2 36 Bensin .......... 2 3 — 2 4 — 4 9 —— 3 9 —— l 1 —39 Basarer m. jl. 2 42' 27 1 2 2 1 2 2 2 7 61 2 13] Begagnade faror . . —— — — — — — — —1 — —— — —1 40 Möbler .......... -— — —— — — -— —1 — — —1 — — —— 41 Böcker .......... — _ —— _ _ _ _ _! _ _ _ _ __ _ 42 Auktionsgods —— —1 — — _ —— — & —— — —— 43 Gdrdfnrihandelmm. _ _? —— 1 1 — — 3 4 —» —— — 44 Postorderqfärcr .. 2 61 — -— — 2 8 3 —— _; — 45 Kiosker .......... 8 181 12 6 11 9 2 5 2 6 15i 8 l 7

llmll

>.. H

]

ll.

Jönköpings län

Bransch 1 Tranås Eksjö 1 Vetlanda 1 Xurnamo 1 Gislaved 1? Eus- 1 k 11 1 s 1wk 1 n ; 1 k 12— .s_.!_k | a 1 s 1 k ** 1 1 ; — 1 i 1 1 1 * 1 1 . 1 | . Partihandel ...... i 261 1421 28 22 801 121 27; 1271 21 28 90 15 101 171 3! . 1 1 1 , . 1_ 6 Metallv., maskin. 1 _1 _1 _ 2 41 1" 1» 1 _ 5 16 5 11 51 _ 7—10 Bränsle, byggm. .. 1 1; 11 _ 2 12 _ 31 12 _ 2 2 _ 2] 41 _ 1—12 Träu, snickeriarb.1 2 S —1 3 12. —. 4. 14 — — _ —— __; —; _; 3—15 Papper, kontorsart. 1 6. 22i 31 2 81 51 61 13 — 7 18 1' 3 4 2 1 1 1 1 | -. 16—19 Kött, fisk ........ 1 ' — -—1 1 11 —1 2 21 —1 — — -—1 —— 0—21 Me'erim. röns... 1 11 11 _1 1 11 _ 1 21 21 1 9 31 — _ _ 2 .1 1 g 1 , 1 . _, . . 1 22 Koloniulvaror .... 1 41 31; S; 4 71 —, 3 46; 31 2 27 6; —1 — 23 Spannmål ........ 1 31 301 6 3 24» 6: 2 201 2, 2 4 —1 1! 1 _ 1 24 Sprit-, multdrycker1 _; -— —1 — —1 — _! —1 __ _— —1 _| — _ 1 1 1 1 1 _' n _ 1 EMG Textilvaror ...... 1 31 22 4. _ _1 _ 31 101 4 :a & —1 _ _ — 7—28 Hudar, gummiv. .. 1 3. 123 2: 1 41 —— — -—1 — 3 4 21 2 f 29 Kem.-tekn. artiklam 2 131 55 —1' — —' —1 —1 — — —1 _ 30 Lump, skrot ...... 1 11 11 — 2 5 -— 2 2 —' 1 2 —. 11 1 -— 31 Blandade varuslag1 —1 —1 — 1 21 —* —1 —1 —1 2 2 —— —1 — — 1 1 1 1 1 1 1 1 Handel i kombi-1 1 _ 1 1 1 1 ! nation med lmnt- 1 : * ; 1 1 1 ,» _ , verk m. ln. 571 4171 1501 57 3161 1251 441 314: 1181 54 441 1241 21; 114 01 1 1 1 1 1 1 _ 1 Chark-tillv. ...... 1 4' 731 B* 8 391 81 41 27! 91 5 26 81 21 253 1 2 Mejerirörelse .... 1 11 18' 7 1 181 61 1, 181 6: 1 26 7 11 b 2 3 SötVarutillv ....... 1 1 11 1 — — —' —! —1 _l —- — _ — _— — 4 Bageri, konditori.. 1 18 119' 751 16 1341 811 10_ 621 39 12 74 371 61 00 28 Ö Kvarnrörelse . _; —; —1 —— —1 —. —1 —1 _; 1 9 1 —1 — — 6 Hattillverkning .. 1 51 181 17 4 91 7: 2 61 51 3 12 12 21 5 5 7 Herrskrädderi . . .. 1 _1 —_ — 2 51 1' 21 111 2; 1 9 2 — — — 8 Damskrädderi ..... 1 —. — —— — 1 — —» — ——1 * — — — 9 Trikåvarutillv. . . . . * .. 1 — -- —1 —1 —1 f — _ — —— — —— 10 Konfnvarutillv. — ——1* — —-1 —— 11 171 12 — — — 11 Sömnadsvarutillv. —-1 ——| — —|1 —1 — 1 3 2 — — — 12 Pälsvarutillverkn. 11 7, 5 — —— 11 51 31 — — — — — 13 Skomakeri ........ 31 151 4 — — -— 3 91 1 1 7 4 —— -— — 14 Cykel- o. bilverkst.. 51 551 3 6 26 1; 3 171 1 9 169 211 11 2 15 Urmakeri ........ 31 51 4 "II, 1 4 S' —— 3 9 2 2: 5 1 15 Guldsmedsverksb. 2' 6— 21 3 11 4 21 661 21 3 11 6 1 2 2 17 E]. installation. 21 151 3 3 5; 1 11 41 _ 3 18 1 2 1 1 15 Fotograflskt arbete 41 151 61 2 5 3 2 5' 4 2 11 4 1 2 1 19 Möbeltillverkn.. . .. _; —1 11 31 —1 — —4 —- — —— _— 20 Tapetserarverksn. 11 61 -— 1 6 1 1_ 5 —1 2 12 —1 — 1 1 ' 21 Musikinstr. ...... —' —J -— -—l ———1 —— — -— -— — 22 Glasmästeri ...... 1' Zi 1 2 —— ] 21 — 1 2 1 — — — 23 Sågverk o. snickeri ——1 1 10 — 11 15. -— —- _| —— — . 24 Begravningsbyrå.. 2 41 1 1 2 11 2' 1; 2 4 _! 1 1 1 25 Tryckeri och bokh. 1* 71 3 2 10 3 21 211 Si l 8. 4 l 3 2 1 26 Tryckeri och förlag 1 17 3 _ _ _ _ _| _: 1 15 3 _ _ _ 27 Gummireparat . . . . —1 — — —-1 1 —' — —— — _? —- — 28 Lädervarutillverkn.1 1; 22 4 1 121 1 -——1 — ' — 1 D 2 — — 29 Kem -tekn. tillv. .. _| _1 —— —- _» —1 —1 — — _ _ 30 Apotek .......... 11 121 7 1 11— 71 1 11; 6 1 11 7 1 7 2

Jönköpings län Kronobergs län B (_ -h -, Oyrtcr inet] ”Övriga orger 77 " 7 . .. 7 .. . ". 7 av _ mm ___10063000 inv. och landsbygd Held ”"få __ 1," 11172...” _, Ljuf'éb-l n. 1 s 1 k & | s 1 k a | S 1 k e 1 s 1 k 1 11 s ; k 1 | ' Detaljhandel 413 9951 374 7971455 443| 246964462739 202 802 412 67 215 . 1 Livsmedel ........ 113 246 89 122 189 65 75818011 781 95 255 126 22 78 1 Kött— 0. chark-v. . . 30 67 20 40 81 24 177 417 155 13 44 23 6 20 2 Fisk .............. 16 19 3 14 16 2 72 120 26 13 19 9 3 7 3 Mjölk ............ 11 18 13 8 10 10 113 179 150 12 16 14 _ 4 Mjölk o. specerier 9 35 19 6 14 5 82 270 162 5 25 14 1 2 | 5 Bageriprodukter .. — —— — —| — 2 21 2 l 1 —— —1 —- 6 Specerier ........ 26 71 17 40 53 17 206| 5461 142 36 96 42 7 34 1 7 Frukt ............ 20 35 17 14 15 7 93 196 107 12 26 10 3 9 8 Sötvaror ........ 1 1 —— 5 6 4 2 3 2 1 1 9 Sprit-, maltdrycker — — — 8 65 33 1 25 12 13 5 10 Diversehandel 75 252 68 465 939 249 5971466 411 6 40 91 5, 24 Te.rtil-o.bcl.:l.-varor 84 200 123 81 128 75 419 12061 796 34 179 135' 181 48 11 Vävnader, sybchör 40 97 69 59 84 54 210 4981 389 16 64 57 101 22 12 Hattar .......... — — 1 1 1 2 4 3 —— —1 — 13 Herrkonfektion 13 27 9 6 11 3 60 182 44 5 21 5 1 2 14 Damkonfektion 6 14 13 1 1 1 37 136 119 5 22 20 4 13 15 Herr- 0. damkonf. 9 36 20 8 21 9 34 159 89 2 48 34 1 5 16 Päls- o. skinuvaror 1 1 1 _— — — 8 18 15 — — — — 17 Handskar ........ —— —— — 3 7 5 —— — —— 18 Diverse komb ..... 1 1 — _— _- —— 8 49 33 — —— — — — 19 Skodon .......... 14 24 11 6 10 7 57 153 99 6 24 19 2 6 Möbler, bosättning %* 44 9 15 16 3 109 289 112 11 44 18 2 6 20 Bosättningsart. 2 4 3 1 1 1 26 90 54 5 21 9 — 21 Möbler .......... 19 34 5 10 11 2 53 106 17 —— — —- 1 2 22 Mattor .......... — — — — — 9 48 31 —— —— 1 4 23 Träslöjd .......... —— — —— — —— — 6 16 4 2 4 2 — -s 2-1 Elektriska artiklar 4 6 1 4 4 — 15 29 6 4 19 7 — — -. Andra branschaf. 87 208 58 69 127 31 40012441361 45 229 85 13 45 1 25 Järnvaror ........ 16 67 5 12 33 3 58 3991 51 4 69 12 3 19 26 Cyklar .......... 5 5 6 7 —— 20 26 -— _— 2 3 27 Guldsm., ur, optik 2 3 l _- —— _- 4 9 4 1 1 _ —- —- 28 Musikinstrument. . 2 2 — 1 1 — 11 32 8 2 4 2 -— 4; 29 Böcker, papper 16 39 20 14 25 10 57 172 86 4 53 18 1 2 1 30 Tobaksvaror ...... 9 17 8 9 19 9 75 150 81 9 16 13 1 2 1 31 Konstverk ........ — — — — —— —- 1 1 — -— — — — —1 32 Blommor ........ 3 3 2 2 3 2 20 50 39 7 29 26 _ _ J, 33 Läder ............ 1 1 1 1 1 -— 9 18 9 2 10 — — — —' 34 Färger o.sjukv.-art. 20 46 20 12 18 7 72 214 78 7 33 14 3 13 35 Kol, ved ........ 4 8 1 8 16 —- 40 106 3 7 9 — 2 4 36 Bensin .......... 9 17 4 4 — 33 67 2 2 5 — 1 2 37—39 Basarer m. fl. 2 4 4 1 2 1 17 162 129 2 42 33 2 6 Begagnade varor .. 2 3 2 2 — 9 13 2 3 5 3 1 1 7 40 Möbler .......... 2 3 _ 2 2 6 8 1 1 2 1 _ _ J 4] Böcker .......... _— _ —— —— _— _ — -— _— —— —— 1, 42 Auktionsgods . . . . — _— -— 3 5 1 2 3 2 1 1 —* 43 Gårdfarihandelm.m.1 3 4 1 15 15 1 29 31 2 2 2 _ _ _ a 44 Postorderafärcr .. ! 2 2 _ 1 1 _ 12 24 6 _ _ _ 2 2 4 45 Kioskcr .......... I 20 32 22 26 36 18 119 210 139 4 6 3 2 5 1 1

Jönköpings län Kronobergs län

1

. sc Orter med Ovriga orter och . .. .. .. . " Bran h 1000—3000 inv. landsbygd Hela lanet Varjo Ljunnby ' 9. s ' k 3 s k & s k & s k & s k _ 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 Partihandel ...... 68 201 21 72 197 14 4171852 3101 50 509 152 15 34 6 6 Metallv.. maskin. 6 14 _ 5 5 — 50 200 31 7 15 21 1 1 — 10 Bränsle, byggm. . . 7 56 8 12 42 7 41 206 20 6 21 — 1 2 1 12 Träv.. snickeriarb. 16 56 4 20 88 1 63 297 27 7 220 74 2 3 1 15 Pappor, kontorsart. 11 12 1 4 16 2 66 220 38 4 26 7 4 8 1 16—19 Kött, fisk ........ 3 7 1 1 l — 11 27 5 — _ —— —— — — 10 21 Mejeripr, gröns... 1 3 1 — —— 12 39 11 6 62 24 1 31 1 22 Koloniulvaror . . . . 3 6 1 1 1 — 49 366 88 8 90 29 2 5 1 23 Spannmål ........ 81 13 1 19 27 2 45 225 34 2 43 14 1 4 _ 24 Sprit-, maltdrycker —— -—- — — -—— — — i — — —— — — 5—26 Textilvaror ...... 4 13 3 3 3 — 22 77 17 3 11 1 2 6 2 7—28 Hudar, gummiv. .. 5 7 1 3 8 2 26 69 11 4 6 -— — 29 Kem.-tekn. artiklar 1 4 —— — — 6 22 5 — —— » — —— 30 Lump, skrot ...... 1 1 —— 1 1 _— 14 29 — 2 7 — 2 _ 31 Blandade varuslag 2 9 3 5 — 12 75 23 1 8 1 — — — Handel i kombi- nation med hant- verk nl. m. 202 771 320 243 778 288 1012 5481 2148 110 872 286 47 289 136 1 Chark-tillv. ...... 19 112 32 27 96 23 93 505 123 8 65 24 3 21 6 2 Mejerirörelse . 10 73 21 17 83 21 32 244 70 1 34 16 1 22 9 3 Sötvarutillv ....... 5 7 5 —— — —-— 9 16 8 —— — —— 1 1 1 4 Bageri, konditori. . 57 241 156 83 219 169 323 160 1054 23 156 73 10 66 38 5 Kvarnrörelse 2 6 1 2 4 6 22 2 —- — — — — 6 Hattillverkuing . . 19 29 28 13 17 16 72 168 159 13 30 29 3 6 5 7 Herrskrädderi . . . . 8 38 11 11 44 18 32 176 41 3 21 4 3 17 3 1 8 Damskrädderi . . . . 2 11 9 2 6 6 15 134 120 3 28 25 1 5 4 ' 9 Trikåvarutillv ..... — — —- 2 6 5 2 6 5 —— — —— 1 19 15 10 Konf.-varutillv. — — — 1 1 — 2 18 12 —— 1 37 32 11 Sömnadsvarutillv. 3 10 10 3 10 7 12 77 61 — —— —— — 12 Pälsvarutillverku. — — — —— —— —— 8 53 35 2 18 15 ——— —— 13 Skomakeri ........ 8 25 5 14 23 3 35 103 24 3 14 5 2 5 2 14 Cykel- o. bilverkst. 12 21 —— 18 32 1 81 639 57 15 137 10 4 20 1 15 Urmakeri ........ 14 27 10 7 8 2 56 107 20 5 20 5 2 8 2 16 Guldsmedsverkst. 1 2 1 — — — 23 153 57 5 23 13 2 4 —— 17 El. installation. . . . 9 26 6 2 5 1 39 225 23 6 55 6 1 3 —— 18 Fotograåskt arbete 9 20 6 7 9 3 39 100 43 3 20 11 2 8 5 19 Möbeltillverkn.. . . . 4 19 — 4 37 5 9 59 5 2 27 4 1 5 1 20 Tapetserarverkst. 6 24 5 6 32 2 30 199 24 5 61 14 l 3 — 21 Musikinstr. ...... -— — — —- —— — _ —— — _ — — — 22 Glasmästeri ...... 1 1 — —— — — 9 31 4 3 16 3 1 1 — 23 Sågverk o. snickeri 3 44 9 122 1 19 228 1 1 2 —— 1 1 — 24 Begravningsbyrå . . 4 9 2 10 12 1 26 45 11 2 5 1 2 2 — 25 Tryckeri och bokh. 2 10 4 2 6 1 12 72 27 — — 2 10 2 26 Tryckeri och förlag 1 4 _ —— 7 297 71 3 104 10 1 15 3 27 Gummirepnrat . . . . —— —— -—— —— — 2 16 — 2 7 — -— —— 28 Lädervarutillverkn. _ 1 1 -— 4 40 7 -— — — — 29 Kan-tekn. tillv. .. — -— — —— —— — -— — —- —— -— — — — 30 Apotek .......... 3 12 8 2 5 3 15 142 84 2 29 18 10 7

Kronobergs län Kalmar län

Örter med Övriga orter .. " ,.. . Bransch 1000_3000 in?; och landsbygd Belll lanet Kalmar !_ Xas1erv1k | 11. I 8 | k 11 ] 8 | k 11 ' s [ k :l 1 s | I; I :l s | k ' 1 ! 1 | 1 1 Detaljhandel ....| 253! 714 323 74911499 551i 127132301390 287 986 542; 155 554 2 ' 1 1 1 Livsmedel ........ * 561 110 53 102 158 59; 75 601[ 272 137 442 2511 66 2213 1Kött-o.chark.-v... 13 35 18 391 79 33» 71 178; 84 17 45 26 10 201 23151: .............. I 10! 15 3 28, 32 51 54 73 18 17 22 2; 11 51 . 3 leölk ............ , 31 5 4 —1 — _l 15 215 18 11 19 171 5 6 ' 4 Mjölk o. speceriel' ' 2; 5 2 —1 —— — 8 321 18 45 188 128* 22 86 1") Bageriprodukter .. ' 1' 1 1 27 2' 11 4 41 2 Gi & 5 —— 6 Speceriel' ........ % 11* 19 9 22; 29' 12; 76 1761 74 23 104 483 10 32 7 Frukt ............ ; 15 28 15 11 16 8, 41 791 41 16 27 111 7 14 8 Sötvaror ........ 1 2 1 _, _; 4! 6 3 — — — 9 Sprit—, maltdrycker — —1 "i _; 2 30 14 2 29 14 1 12; 10 Diversehandel 475 216 811 49611103 405! 5541383 502 5 22 7 14i 44 Textil-0.MM.-varor: 621 138 913' 47i 66 393 161 431 304 55 203 138? 24 115 11 Vävnader. Sybehör 281 7 53! 26; 34 257 80 187 155 22 75 62; 4 13 12 Hattar ........... ——-3 — ——1 1; 1 —l 1 1 — 1 1 —| —- — 13 Hen-konfektion 13% 31 12] 5] 8 11 24 62 18 6 15 3, 51 14 14 Damkonfektiou 10, 22 191 21 3 31 21 60 55 7 28 273 2 8 15 Herr- o. demkerrf. 11 1 _! el 12 8 10 66 44 5 15 7 3 20 16 Pells- o. skimmer-or,, 1 2 1? _; _ _. 1 2 1 1 2 lj 3 12 17 Handskar ........ , — _) _| —: — — 1 5 2 — 18 Diverse komb ..... ; 1 1 11 2 2 1' 3 3 2 1 2 2' 3 26 19 Skodon .......... . 8 14 51 5i 6 11 21 50 29 11 60 341 4 22 j_ JIöbler. bosättning! 14 21 41! 14 22 5! 41 93 32 13 60 31i 9 35 13 20 Bosättningsart. 1 31 3 _f 2 4 1'; 10 28 10 4 14 8' 6 24 1 21 Möbler .......... 1 61 10 21 9 13 3, 16 25 6 4 38 22! 3 11 22 Mattor .......... 1 2 21 l 1 1 3 7 7 — _l — — _ 23Träslöjd .......... 1 1 _; _ _ _; 3 51 2 — _ _; _ - 24 Elektriska artiklar 3 5 —1 2 4 ——3 9 28' 7 5 S li —— —— Andra branschaj'. * 57 190 72; 63 117 333 178 581 201 59 187 70, 20 94 2 25 Järnvaror ........ 4 8 83 20? 7 23 43; 22 194 39 6 51 71 3 30 26 Cyklar .......... 1 1 _; 7 10 11 10 14 1 3 4 1' - 27 Guldsm., ur, optik _] — _? —— —1 1 1 —— — — 1 1 28 Musikinstrument.. 1, —' 1 2 _l 4 8 2 4 5 2. _ — -. 29 Böcker, papper 111 2". 19 8 13 6; 24 90 44 5 19 b 3 20 30 Tobaksvaror ...... , 9 25 10 13 20 81 32 63 32 16 27 15 3 5 31 Konstverk ........ » — — — — —, — —— — —- — — - 32 Blommor ........ ! 6 15 8 1 1 11 14 45 35 5 22 19 2. 9 . 33 Läder ............ 2 2 _ _ — 4 12 1 3 _| — — 34 Färgero.sjukv.-art. 14» 30 15 14 27 12 38 103 46 9 41 18 51 23 35 Kol, ved ........ 3 7 —- 10 17 —— 22 37 !) 9 — Zi 3 36 Bensin .......... 2 3 _! 2 4 .2 7 14 2 5 6 —— 1: 3 37339 Basarerm.jl. 5 8 85 1 1 — 10; 57 45 5 49; 33 1] 5 Begagnade murar.. — — — — — 41 61 3 4 6' 1; 2 40 Möbler .......... — — — — 1' 2' 1 1 11 — —' — _ 41 Böcker .......... — — _ — ——! _! — 13 li — —! — —' 42 Auktionsgods — — _ _- _ _ 3! 4' 2 2 4 — 1; 2 _ 43 Gdrdfarilmmlelmm. 3 4 — 14 15 19 21 —— 2 3 — 11 1 —. 44 Postordcra ärer .. 3 19 6 2 2 7 23 5 _ _! — 45 Kiosker .......... 6 8 8 10 15 10 22 34 25 7 14 12 19; 37 2

Orter med Ovriga orter och .. .. . BranSCh 1000_3000 inv. landsbygd Hela. lanet Kalmar Vastemk a i s k 9. | 8 | k 9. | s i k & | s | k 8 i s | k Partihandel ...... 16 217 83 31 62 9 112 822 250 67 780 162 37 232 46 1— 6 Metallv.. maskin. 3 7 1 5 6 —— 16 29 3 6 32 8 — — — 7—10 Bränsle, byggm. .. l 2 — 3 5 1 11 30 2 14 122 19 1 47 6 1—12 Träv.. snickeriarb. —— — 8 20 2 17 243 76 5 64 9 6 10 2 3—15 Papper, kontorsart. 2 6 3 — — — 10 40 11 6 29 2 5 20 2 16—19 Km, 551; ........ 1 49 27 2 3 1 3 52 28 5 62 22 — 90—21 Mejeripr., gräns... — — 3 5 1 10 70 26 6 41 15 1 1 —— 22 Kolonialvaror . . . . 4 0 5 1 1 15 116 35 13 131 25 5 67 17 23 Spannmål ........ 3 8' _ 6 17 2 12 72 16 6 233 41 3 53 13 24 Sprit-, maltdrycker — —— — -— —— — —— —— — —— — — —— —— 5—26 Textilvaror ...... ——- —— 5 17 3 1 12 4 2 15 4 7—28 Hudar, gummiv. .. _ — — — — 4 6 — l 1 1 5 —— 29 Kem.-tekn. artiklar — — —— — — — ——- -— — — —> — — — ' 30 Lump. skrot ...... 1 119 45 1 1 — 5 129 45 — ——- — 2 7 —— 31 Blandade varuslag 1 6 2 2 4 2 4 18 5 4 53 17 1 7 2 Handel i kombi- nation uled haut— ' verk m. lll. 149 585 208 253 745 238 559 2491 868 1061002 361 74 509 175 1 Chark-tillv. ...... 12 51 13 24 74 15 47 211 58 4 56 21 12 65 18 2 Mejerirörelse 9 51 15 19 98 26 30 205 66 1 22 7 1 13 3 3 Sötvarutillv ....... 1 5 1 3 3 1 5 9 3 -— '— —— — —— 4 Bageri, konditori. . 35 158 99 79 234 141 147 614 351 26 198 91 15 98 36 5 Kvarnrörelse —— — — — — — — 1 2 — — — 6 Hattillverkning .. 10 18 18 14 27 24 40 81 76 11 6 16 14 7 Hen-skrädderi . . . . 3 4 — 10 24 5 19 66 12 3 1 10 1 8 Damskrädderi . . . . 2 5 2 2 2 1 8 40 32 3 2 56 49 9 Trikåvarutillv ..... —— —— — — — 1 19 15 — — 10 Konf.-varutillv. 3 11 3 — —— -— 4 48 35 3 — 11 Sömnadsvarutillv. -— _ — 2 4 4 2 4 4 1 2 15 12 Pälsvarutillverkn. 1 2 1 — — —— 3 20 16 1 — 13 Skomakeri ........ 5 17 3 15 24 2 25 60 12 1 — — 14 Cykel- o. bilverkst. 16 87 3 33 78 2 68 322 16 14 10 7 15 Urmakeri ........ 12 19 4 13 17 — 32 64 11 9 4 1 16 Guldsmedsverkst. 2 12 5 — —— 9 39 18 4 3 4 17 El. installation. . . . 11 42 5 11 41 2 29 141 13 5 6 1 18 Fotografiskt arbete 6 10 8 5 8 1 16 46 25 3 1 1 19 Nlöbeltillverknu . . . 2 7 3 12 1 8 51 6 — — —- 20 Tapetserarverkst. 6 20 3 5 15 1 17 99 18 4 2 1 21 Musikinstr. ...... — — -— — — — — _ 1 1 1 22 Glasmästeri ...... — — 1 13 4 5 30 2 2 1 23 Sågverk o. snickeri 2 17 3 52 2 7 72 — — — 24 Begravningsbyrå. . 2 2 9 11 1 15 20 2 2 1 25 Tryckeri och bokh. 1 2 1 — — 3 12 2 1 2 26 Tryckeri och förlag — — —— — — —— 4 3 2 7 27 Gummireparat . . . . 1 4 _ 3 —— — — 28 Lädervarutillverkn. — — —— — -—— — — —— — 29 Kem.-tekn. tillv. .. _ — — —— — —— — 30 Apotek .......... 7 41 24 2 8 5 12 2 1 12

B 11 ,. _ Orter med Övriga orter ranst Oskarshamn Nybro hmmerb) 1000_3000 inv. och landsbygd a s k a s k a | S i k a 1 s | k e 1 5 | k ! Detaljhandel 116 404 226 84 263 108 60 2101 86 245 804 311 97312040 78 Livsmedel ........ 48 134 81 27 66 31 19 481 19 72 173 72 172 281 10 1 Kött- 0. chark.-v. .. 4 15 8 4 18 6 4 101 2 14 53 20. 43 100 3 2 Fisk .............. 3 7 1 4 6 — 2 2 _ 17 25 a 57 58 3 Mjölk ............ 12 16 16 2 3 3 2 3: 2 5 7 6 1 2 4 Mjölk o. specerier 7 43 28 6 17 9 1 21 1 4 14 5 7 16 l 5 Bageriprodukter .. 1 2 1 1 1 1 -— —1 — 4 9 8 —— 6 Specerier ........ 15 35 18 5 8 3 5 181 5 17 43 16 46 72 3 7 Frukt ............ 5 9 6 3 9 7 2 6; 5 8 13 10 17 24 1 8 Sötvaror ........ —— — 1 1 1 2 3; 3 —— — — 9 Sprit-, maltdrycker 1 7 3 1 3 1 1 41 1 3 9 2, 3 9 10 Diversehandel . ... 10 29 7 12 50 14 9 39; 14 43 268 86, 6201431 56 Textil- o.bekl.-varor 20 95 70 19 72 47 12 52 37 43 114 67 57 111 11 Vävnader, sybehör 4 10 9 5 '14 12 3 13 12 18 40 29 22 35 2 12 Hattar ...... .. . . . -— * -—— _ 1 2 2 — 13 Herr-konfektion 2 5 3 3 11 2 1 5 1 5 13 6 7 11 14 Damkonfektion 3 10 9 4 22 18 1 5| 5 — i _— —— —— 15 Herr- o. damkonf. 3 28 20 1 11 5 1 9 5 8 37 19 13 36 1 16 Påls- o. skinnvaror 1 2 1 1 2 1 2 4 3 1 3 3 — -— 17 Handskar ........ — — — 1 2 2 — — — —— —— -— — 18 Diverse komb ..... 2 23 20 1 3 3 — — 1 3 1 5 9 43 19 Skodon .......... 5 17 8 3 7 4 4 16 11 9 16 7 10 20 1. Möbler, bosättning 5 19 10 5 15 1 5 8 — 19 42 14 21 23 i 20 Bosättningsart. 3 12 8 1 1 — 1 1 -— 4 11 4 — ——, 21 Möbler .......... 2 7 2 2 11 1 3 6 — 7 19 7 14 15 1 22 Mattor .......... — — — —— — —, —— — —— 1 2 1 — —— 23 Träslöjd .......... — — — — —— 1 1 —— 1 l 1 — 24 Elektriska artiklar — — -— 2 3 — — —— — 6 9 1 7 8 I Andra branschaf. 23 94 31 13 45 8 12 57 11 50 166 39 74 143 31 25 J ärnvaror ........ 4 31 4 1 7 1 2 29 5 7 37 2 9 25 ! 26 Cyklar .......... 2 4 — _ — -— — — 5 6 2 8 16 — 27 Guldsm., ur, optik — -— — —- —— — — -— —— — — 2 2 ! 28 Musikinstrument... — — — —— — —— 1 1 1 1 f 29 Böcker, papper 4 18 11 2 11 4 2 6 2 9 28 17 9 12 I 30 Tobaksvaror ...... 2 3 3 2 3 1 3 6 4 4 8 4 9 18 11 31 Konstverk ........ 1 1 -— — — — — — — —— 1 1 32 Blommor ........ 4 11 9 —— — — — -— —— 3 5 4 1 1 f 33 Läder ............ — — —— — — — — 2 4 1 34 Färger o.sjukv.-art. 2 6 2 2 8 2 2 6 —— 11 32 9 13 26 ! 35 Kol, ved ........ 3 19 2 3 11 — 2 7 3 23 --— 13 23 I 36 Bensin .......... 1 1 —— 3 5 —— 1 3 -— 5 22 — 8 18 37—39 Basarer m. ji. .. .. 2 14 11 2 5 3 1 3 3 4 15 13 — —— Begagnade varor .. -— —— — 1 2 — —- — — — -— — 40 Möbler .......... -— -— _ — -— — —— —- — 4 41 Böcker .......... — — -— — -— —— —— —— 42 Auktionsgods 1 2 — — -— —- 43 Gdrdfa'rihcmdel m.m. -—— —— — 2 3 — —— — 1 1 —- 7 8 44 Postorderafärer .. —— —— — — — — —— _- —— 4 13 1 45 Kiosker .......... 8 19 16 3 5 4 2 3 2 13 25 20 18 30 1:

. Orter med Ovriga orter och Bransch Oskarshamn Nybro Vimmerby 1000_3000 inv. landsbygd a s k a | 5 1 k 3. l s i k 3 | 5 ] k a. | 3 ' k % Partihandel ...... 29 169 26 8 46 5 11 39 7 35 130 15 59 189 12 1, 6 Metallv., maskin. 2 2 — — — — 2 5 1 2 4 — 6 20 4 7—10 Bränsle, byggm. .. 5 21 2 1 3 -— 1 4 — 2 4 1 8 22 —— 1—12 Trä.v., snickeriarb. 4 11 —— —- —— 1 l — 5 37 5 12 72 5 345 Papper, kontorsart. 3 5 3 9 1 2 2 -— 6 7 1 3 6 1 16—19 Kött, Hsk ........ 2 6 — — — —- — — — 3 5 7 14 20—21 Mejeripr.. gröns... -— — — — — — —— — 1 3 — 3 4 22 Kolonialvaror . . . . 8 74 17 1 25 3 1 12 3 3 19 3 23 Spannmål ........ 2 26 2 —— —— 3 11 3 13 51 5 16 44 2 24 Sprit-, maltdrycker —— —— »— — — — — _ — _ 5—26 Textilvaror ...... 1 9 3 2 8 1 — — — — — — —— 7-—28 Hudar, gummiv. .. -— — — — — -— — —— —— 2 5 —— 29 Kem.-tekn. artiklar — — — -— — — -— 1 1 ! 30 Lump, skrot ...... 1 8 —— 1 1 —- 1 4 — — — _ 1 1 — 31 Blandade varuslag 1 7 2 — — — -— — — —— — —— — — ' Handel i kombi- | nntion med hant- ' verk ln. ln. 50 386 131 38 179 58 34 275 84 144 648 216 269 861 297 ? 1 Chark-tillv. ...... 5 23 5 1 6 — 4 85 14 12 49 s 26 77 12 ' 2 Mejerirörelse 2 28 12 1 15 5 1 7 2 6 42 12 24 102 47 3 Sötvarutillv. ...... — —— -— — —— — —— —— — — — -— 4 Bageri, konditori.. 16 112 66 11 58 26 6 32 23 33 177 94 93 311 184 5 Kvarnrörelse — — -— — — —— —— —— — 2 4 4 15 1 6 Hattillverkning 3 11 8 3 12 12 3 9 9 12 24 24 16 21 17 7 Herrskrädderi . . . . 1 16 7 1 6 2 -— — —— 1 4 2 3 6 2 8 Damskrädderi . . . . —— — — — — — — —— 3 19 14 2 5 5 9 Trikåvarutillv. . . . . — — — — —— -— —— — — — 1 2 2 10 Konf.-varutillv. — — —— —— — — —- — — — 3 7 1 11 Sömnadsvarutillv. 1 9 2 — — 1 23 12 1 20 10 1 2 2 12 Pälsvarutillverku. 1 2 1 —— — _ — _ # —— —— — _ — — 13 Skomakeri ........ — _ — 3 11 3 — -— — 5 15 5 10 19 ; 14 Cykel- o. bilverkst. 3 44 3 3 10 2 26 1 13 82 7 28 67 2 ' 15 Urmakeri ........ 3 15 4 5 10 1 3 7 1 12 21 3 12 14 1 16 Guldsmedsverksb. 2 3 1 1 3 2 2 5 3 2 3 — — — — 17 El. installation. . . . 4 20 3 3 11 — 1 11 2 8 22 2 12 38 — 18 Fotografiskt arbete 1 3 2 1 2 — 2 6 3 6 17 7 2 2 19 Möbeltillverkn.. . . . — — 1 12 2 2 4 — 5 41 3 — — — 20 Tapetserarverkst. 1 5 1 11 l 1 2 — 5 29 1 9 42 3 ; 21 Musikinstr. ...... — — — —— — -— — — — — — 1 1 — . 22 Glasmästeri ...... 1 3 1 3 -— 1 1 — —— — — — * 23 Sågverk 0. snickeri 1 6 2 -— —- _ 1 7 — — — — 8 98 1 ; 24 Begravningsbyrå. . 2 3 — 1 2 l 6 7 2 8 9 3 i 25 Tryckeri och bokh. —— —— — — — — — —— 3 16 4 1 3 2 I 26 Tryckeri och förlag 2 73 10 1 2 — 1 32 5 1 11 1 27 Gummireparat.. . . . _ —— —- — l 5 — 2 11 — — _ — 28 Lädervarutillverkn. — — — — —— — — —— -— 29 Kem.—tekn. tillv. .. _ — — —— — — — — — — — — 30 Apotek .......... 1 10 5 1 7 4 1 11 8 6 34 17 5 20 12

Kalmar län Gotlands län . h .. . Orter med Övriga. orter _ .. Blansc Hel” lam vmby 1000—3000 inv. och landsbygd _HGBW a s k 9. s i k & | s i k 0 | 5 i k n. i s I; | [ i Detaljhandel 192052612311 197 714 375 28 70' 30 252 663 239 477g1447 644 Livsmedel ........ 5411365 644 79 261 125 7 17 8 21 37 11 107: 315 141 1 Kött- 0. chark—v.. . 96 261 106 11 29 16 2 5 2 4 8 — 17, 42 1 2 Fisk .............. 109 171 18 14 19 7 1 1 —- 8 8 — 231 28 3 Mjölk ............ 38 56 52 9 28 13 1 3 2 4 8 5 14 39 21 4 Mjölk o. speceriel' 92 366 223 17 65 38 2 5 3 — — 19» 70 4 5 Bageriprodukter . . 12 20 15 — —— — —— — — — — —-', 6 Specerier ........ 121 312 137 19 72| 28 — -— — — —— 19; 72 7 Frukt ............ 58 102 59 8 275 11 1 3 1 5 13 6 14 43 1 8 Sötvaror ........ 3 4 4 — ——1 —— —— — — — —- — —' —— 9 Sprit-, maltdrycker 12 73 30 1 21] 12 —— — -— — — — 1 21 1 10 Diversehandel 7131883 706 12 605 30 4 18 3 166 508 187 1821 586 2 Textil- o.bekl.-va.ror 230 762 494 30 116 82 5 9 8 15 23 13 50 148 1 11 Vävnader, Sybehör 78 200 160 9 401 35 2 4 3 3 5 5 14 491 12 Hattar .......... 2 3 2 — — — — —— —— —— — —— —*. 13 Herrkonfektion . . 29 74 17 5 15 3 — — — 2 3 1 7 18 14 Damkonfektion . . 17 73 65 7 22 19 2 3 3 2 4 4 11. 29; 15 Herr- o. damkonf. 34 156 91 2 17 10 -— 1 1 — 3] 18 16 Päls- 0. skinnvaror 9 25 18 —— —— — — — — _; — 17 Handskar ........ 2 7 4 1 1 1 _ — — _ — 1i 1 i 18 Diverse komb ..... 13 66 49 — — — — 1 1 1" 1 —- 19 Skodon .......... 46 158 88 G 21 14 1 2 2 6 9 3 13; 32 li Möbler, bosättning 77 202 75 7 22 12 2 5 2 9 15 3 18 42 16 20 Bosättningsart. .. 19 63 33 4 15 10 1 2 1 1 2 1 6 19 1! 21 Möbler .......... 35 107 37 —l — 1 3 1 5 8 1 6 11 i 22 Mattor .......... 1 2 1 1 2! 1 -— —-— —— — —— — 1 2 23 Träslöjd .......... 2 2 1 — _» _ _ _ _ 1 2 1 1 2 24 Elektriska. artiklar 20 28 3 2 5! — —— 2 3 — 4 8 Andra, b'ranschaf'. 251 786 227 47 1653 58 8 17 5 17 48 7 72 230 71 25 Järnvaror ........ 32 210 24 7 501 11 1 3 _ 6 28 _ 14 81 1. 26 Cyklar .......... 18 30 3 2 53 1 _ _ _ _ _ _ 2 5 ; 27 Guldsm., ur, optik 3 3 3 —1 — — — — _ '— _ 28 Musikinstrument. . 6 7 2 _ —1 — — _— —— — -' 29 Böcker, papper . . 34 114 59 5 151 6 2 4 3 3 8 4 10 27 11 30 Tobaksvaror ...... 3 70 42 11 271 23 1 3 2 2 3 2 14 33 2 31 Konstverk ........ 2 2 — 1 1 1 —— — — — l 1 32 Blommor ........ 15 48 38 1 2' 1 — —— 1 2 33 Läder ............ 3 7 1 3 6* 2 — — — —— -— —— 3 6 ! 34 Färger o.sjukv.-art. 44 142 51 7 28; 10 1 3 -- 1 3 —— 9 34 11 35 1101. ved ........ 31 95 3 7 26! 3 3 4 _ 1 1 1 11 33 36 Bensin .......... 24 58 1 3 3 — 4 5 — 7 8 37—39 Basarer m. ji. 15 91 68 4 591 49 1 2 2 1 1 1 6 62 " Begagnade varor . . 6 10 — 1 1; _ — — — — 1 1 40 Möbler .......... 1 1 _ 1 11 _ _ _ 1 1 a 41 Böcker .......... 1 1 — —— _l —— — — —— — — — — —— 42 Auktionsgods . . . . 4 8 —— —; — — — -— 43 Gdrdfarihandelmm. 13 16 — 1 11 — — — 6 6 1 7 7 44 Postorderafärer .. 4 13 3 —— —1 — —— ——- —— — —— 45 Kiosker .......... 70 133 94 16 29i 19 1 2 2 17 25 16 34 56 31

i Kalmar län Gotlands län . —-— ., . Orter med Övriga. orter och .. Biansch _ »Hela lunet ! Vlsliy i” 1000_3000 inv. __landsbygd Hela lanet a l s 1 k a | S | k 6 | 5 | k & i s i k & s k ; * ? Partihandel ...... 2461585 273 35 272 70 2 8 -—- 17 33 —— 54 313 70 l— 6 Metallv., maskin. 18 63 13 1 1 — — — — — —— 1 1 — 7—10 Bränsle, byggm. .. 42 223 28 4 23 3 —— —— — — 4 23 3 1—12 Träv., snickerierb. 33 195 21 1 7 2 —— 1 l — 2 8 2 . 3—15 Papper, kontorsart. 28 78 7 2 8 — — — — 2 8 16419 Kött. fisk ........ 17 87 22 2 20 5 — —— 1 1 — 3 21 5 20—21 Mejeripr, gröns... 11 49 15 4 25 13 — —— _ — — 4 25 13 22 Kolonialvaror . . . 31 328 68 9 56 12 — — —— — — — 9 56 12 ' 23 Spannmål ........ 43 418 66 2 62 13 2 8 — 13 29 17 99 13 i 24 Sprit-, maltdrycker __ _— — — — —— — -— —— — — — — 5—26 Textilvaror ...... 6 44 12 — — —— —— — —- — —— — —— 7—28 Hudar. gummiv. .. 4 11 —— —— —— _ — 1 1 — ] 1 — ' 29 Kem.-tekn. artiklar 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 Lump, skrot ...... 6 21 3 6 1 — — — —— —— 3 6 1 31 Blandade varuslag 6 67 21 7 64 21 —— —— 1 1 8 65 21 ? Handel i kombi- , nation med hant- | verk m. m. 715 3860 1322 74 782 222 9 43 11 72 269 73 1551094 3061 * 1 Chark-tillv. ...... 64 361 78 12 4 1 5 — 1 5 —— 3 22 4 2 Mejerirörelse 36 229 88 — — — —— — 5 24 4 5 24 4 3 Sötvarutillv. ...... —— — — —— —— _ _ — 1 1 1 l 1 1 4 Bageri, konditori.. 200 986 520 13 95 38 2 19 7 13 58 28 28 172 73 5 Kvarnrörelse 7 21 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 Hattillverkning 54 134 122 7 20 19 — _ 7 10 9 14 30 28 7 Herrskrädderi . . . . 10 75 25 2 9 1 1 3 1 2 6 2 5 18 4 8 Damskrädderi . . . . 10 112 96 2 19 15 —— — —— —- — 2 19 15 9 Trikåvarutillv ..... 1 2 2 — — — —— — — -—— 10 Konfrvarutillv. 6 94 46 -— —— — — —— — —— _ — — 11 Sömnadsvarntillv. 7 77 49 4 29 28 -— —- 2 17 15 6 46 43 12 Pälsvarutillverkn. 2 7 6 2 12 10 —— — — 2 12 10 13 Skomakeri ........ 19 48 8 2 11 3 — — — 2 3 — 4 14 3 14 Cykel- o. bilverkst. 73 424 22 9 215 18 2 10 — 24 103 4 35 328 22 15 Urmakeri ........ 48 101 11 5 15 2 1 1 -— 6 8 1 12 24 3 16 Guldsmedsverkst. 14 45 23 3 15 6 — —— — 3 15 6 17 El. installation. . . . 39 212 22 6 81 6 — — 1 3 1 7 84 7 18 Fotografiskt arbete 16 40 19 2 12 6 — 2 6 1 4 18 7 19 Nlöbeltillverkn.. . . . 8 57 5 — _— — — 2 4 2 4 _— 20 Tapetserarverkst. 23 129 11 4 55 14 —— — — 1 3 — 5 58 14 21 Musikinstr. ...... 3 6 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Glasmästeri ...... 7 28 3 1 1 — —- — -— —- — — 1 1 — 23 Sågverk o. snickeri 10 111 3 2 29 — — —— 1 8 —— 3 37 —— 24 Begravningsbyrå. . 21 31 9 1 4 2 1 1 — — — — 2 5 2 25 Trkaeri och bokh- 7 63 17 3 30 14 —— -— — —— 3 30 14 26 Tryckeri och förlag 10 314 51 3 93 22 — — —— — —— —- 3 93 22 27 Gummireparat . . .. 3 16 _ _ — _ — — — — _ — —- 28 Lädervarutillverkn. — — 1 6 — -— — -— -— 1 6 — 29 Kem-tekn. tillv. .. — — — _ _ _ — — — — — — 30 Apotek .......... 17 137 84 1 19 14 1 4 3 2 10 7 4 33 24

Blekinge län

Bl'aHSCh Karlskrona Karlshamn Ronneby Sölvesborg Kallinge- 11 1 s k ia") * 5 | k 9. s k 3 ' s 1 k 111 s i; k : | Detaljhandel 4081387 780 165 526 243 114 346 194 88 287 139 31* 73; 3 Livsmedel ........ 199 589 343 77 165 76 50 122 74 39 96 56 9 16% 1 Kött-o.chark.-v. .. 36 147 75 11 31 13 5 18 9 6 13 s 1 3 _j 2 Fisk ............ 21 27 21 10 13 4 9 18 8 3 12 5 1 11 3 Mjölk ............ 50 75 72 14 17 14 8 11 10 6 8 8 11 1; 1 4 Mjölk o. specerier 19 96 65 5 17 8 10 26 14 6 16 9 2, 3i 5 Bageriprodukter . . 11 22 17 4 9 8 2 3 2 3 4 3 —1 ——i 6 Specerier ........ 43 151 61 23 51 22 14 39 26 14 38 21 31 71 7 Frukt: ............ 18 35 13 9 20 5 1 2 2 —— — —' 1] 1 8 Sötvaror ........ _ —— — —— — —— — -— — — —| —— -— 9 Sprit-, maltdrycker 1 36 19 1 7 2 1 5 3 1 5 2 —E — — 10 Diversehandel . . . . 16 62 25 9 77 31 9 46 18 5 28 9 9; 30 1 Textil- o. bekl.-7:aror 58 266 166 28 120 66 25 82 58 17 73 36 5; 9 11 Vävnader, sybehör 18 94 80 14 52 33 11 34 30 7 19 13 11 1 12 Hattar .......... — —— —— '— —— — — — —— —| — 13 Herrkonfektion . . 18 82 16 5 23 8 6 16 4 3 9 —— 2; 2 14 Damkonfektion 6 19 17 6 32 19 4 19 17 1 3 3 ——i _— 15 Herr- o. damkonf. 2 18 15 1 5 — 2 6 2 2 18 9 1 1 4 16 Päls- 0. skinnvaror 1 4 4 1 4 4 1 4 3 — »— _| _ -— 17 Handskar ........ 1 2 2 — — — — — —— —— —— — _. _ —' 18 Diverse komb ..... 1 6 3 — _ -— —— —— —- — —— 1! 5 19 Skodon .......... 11 41 29 1 4 2 1 3 2 4 24 11 — Möbler, bosättning 16 56 27 5 16 9 2 6 3 2 4 3 — —-' 20 Bosättningsart. 4 24 13 2 8 6 1 4 2 — -— — —- 21 Möbler .......... 6 18 8 1 3 3 — — — — — — — — 22 Mattor .......... 2 6 2 — 1 2 1 1 2 1 — 23 Tråslöjd ........ 1 3 1 1 1 — —— _» -— 1 2 2 _ —— 24 Elektriska. artiklar 3 5 3 1 4 -—-— — — — _ _ _ Andra branschaj'. 99 299 133 39 129 45 23 81 34 17 66 22 8 18 ( 25 J ärnvaror ........ 9 48 7 6 41 7 2 16 3 3 20 4 11 5 1 26 Cyklar .......... 1 2 —— — —— 2 5 2 — — — —1 _ _ 27 Guldsm., ur, optik 1 5 4 1 3 2 _— _ — _ —1 — 28 Musikinstrument 2 3 1 1 1 —— 1 3 1 1 _- _", _ ”1 29 Böcker, papper 5 35 19 6 23 11 1 2 1 4 20 6 _; ”i 30 Tobaksvaror 42 82 50 8 14 8 4 10 9 1 3 2 44' 6 % 31 Konstverk ...... — — — —— — — — _ — _ _ _ —i '— A 32 Blommor ........ 9 32 28 4 12 6 2 8 7 3 7 7 _| _ **». 33 Läder ............ 3 9 3 — — 1 1 _— _ _ _1 _ _; 34 Färgero.sjukv.—a.rt. 10 33 20 6 20 10 4 19 10 2 7 3 11 4 i 35 Kol, ved ........ 11 33 _ 3 5 1 2 8 3 8 — 21 2 _! 36 Bensin .......... 6 14 1 4 10 _ 4 9 2 _ _ — _! _ 37—39 Basarer m. fl. . . . . 5 89 72 1 8 8 2 5 4 2 12 9 —! _; # Begagnade varor . . 4 7 3 2 3 1 — —— —— — — — —% —* 4 40 Möbler .......... 2 2 1 2 3 1 — — — 41 Böcker .......... 1 2 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42 Auktionsgods . 1 3 — — _ _ _ _ _ _ _ 43 Gårdfarihamlelmm. 2 2 _ _ _ _ 1 1 _ 1 1 1 _j —— i] 44 Postorderafärer .. — — — — _— — — _ — — —— —' — —-| 45 Kiosker .......... 9 17 11 4 8 7 2 3 3 5 7 3 i Aj ' 4

B m 11 sek

Blekinge län

Karlskrona Karlshamn Ronneby Sölvesborg Kallinge 11 | 5 | k & | s 1 k a ' s 1 k 9. | 8 l k a. s k Partihandel ...... 55 416 88 38 272 52 15 40 3 11 113 27 — — 14 6 Metallv., maskin... 2 4 — 3 5 — 3 3 — 2 4 1 —- —— -— 7—10 Bränsle. byggm. .. 3' 16 4 37 1 1 6 —— 1 4 — —— 11—12 Träv., snickeriarb. 4l 25 — 1 1 — 1 9 1 _ — — — —— _13—15 Papper, kontorsart. S* 53 14 5 13 2 3 5 1 2 3 — — — _16—19 Kött, fisk ........ Sl 111 29 5 21 8 1 1 — —— _— — —— —— 20-21 Mejeripr., gröns. .. 2; 10 1 1 16 11 — — 1 2 — —— —— » 22 Kolonialvaror . . .. 16', 104 27 10 73 13 — -— 2 76 24 — — — , 23 Spannmål ........ 6 25 3 3 78 12 3 13 1 2 23 2 — — —- 24 Sprit—, maltdrycker — —— — 1 12 2 — — — -— —— 25—26 Textilvaror ...... —— —— — —— —— — —- — —— —— — — — 27—28 Hudar, gummiv. .. 1 7 3 — —— — — 1 l — — —— | 29 Blom.-tekn. artiklar 1 4 1 1 7 2 — — — —— —— ' 30 Lump, skrot ...... 3 10 2 2 4 -— 2 2 — — —— — — — 3 31 Blandade varuslag 3 47 8 2 5 1 1 1 — -- — — — Handel i kombi- nation med hant- . verk m. 111. .. .. 117 925' 393 59 437 142 44 264 101 39 318 [04 9 34 20 1 Chark-tillv. ...... 3 13 4 4 24 5 3 15 5 4 17 8 2 4 l 2 Mejerirörelse — —— — 1 26 14 16 6 1 11 1 — _ — 3 Sötvarutillverkn. . . 2 10 10 — — — — — —— — —— —— 4 Bageri, konditori. . 33 288 145 21 110 48 11 73 36 9 70 19 4 17 13 5 Kvarm'örelse ...... — — -— —- — _ —— _ — -— _— — 6 Hattillverlming 10 39 39 6 17 17 5 10 10 4 14 14 1 3 3 7 Herrskrädderi . . .. —— — 3 28 4 1 6 1 —— — —— — — 8 Damskrädderi . . . . 3 37 34 —- — —- — — —— 2 14 13 —— — 9 Trikåvarutillv. . . . . — — — — -— — — —— —— — —- 10 Konf.—Varuti11v.. . . . — — — — -—— —— 1 26 23 —— —— 11 Sömnadsvarutillv. 2 33 33 1 2 2 2 4 3 — — —— —— —— 12 Pälsvarutillverkn. 3 16 11 — -— — -— —— — — — —- — —— — F 13 Skomakeri ........ 1 20 7 3 16 3 3 19 10 —- —— —— —— —-— V 14 Cykel- o. bilverksb. 11 115 9 4 50 4 3 31 1 3 58 2 2 5 —— 15 Urmakeri ........ 13 37 14 4 12 5 4 11 3 3 8 3 —— — _ | 16 Guldsmedsverksl. 7 27 13 1 5 2 1 3 2 1 2 1 -— — ' 17 El. installation. . . . 8 56 10 3 33 7 3 24 8 3 18 3 — —— i 18 Fotografiskt arbete 4 20 7 1 1 —— — — — — —— -— —— — — . 19 Möbeltillverkn.. . . . 1 8 —— 1 3 — — — — 2 22 5 —— —- ; 20 Tapetserarverkst. 6 49 8 3 14 1 2 17 3 1 6 1 ; 21 Musikinstr. ...... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; 22 Glasmästeri ...... 1 2 — 1 2 —— — — 1 1 —— 23 Sågverk o. snickeri — — —— 2 13 1 — — —— — — 24 Begravningsbyrå. . 2 7 2 —- — 1 2 — 1 1 _ — — 25 Tryckeri och bokh. 1 12 4 — 1 10 4 -—— — — — 26 Tryckeri och förlag 2 90 17 1 77 21 — — 1 33 5 — 27 Gummireparat. 1 5 -— —— — —— 1 8 — —— -— —— 28 Lädervarutillv ..... —— — — — — —— -— —— —— — -—- —— —-—— 29 Klein.-tekn. tillv. .. — —— _ _ _ —— — _— — _— __ 30 Apotek .......... 3 41 26 1 17 9 1 10 8 1 9 6 —

Blekinge län Kristianstads län

Bransch 1 0 (&;ng 016222 oglzrläZdZEtyZd Hela länet Kristianstad Äng—elkolm a , s ' k a I s 1 k 3 ' s | k 3 s [ k 1 'I 4 s 1 k | Detaljhandel 114 265 126 5191069 457 1439 3953 1976 3051049 567 142 350 199 Livsmedel ........ 38 72 36 128 204 86 540 1264 680 138 347 176 54 99 6 1 Kött- 0. char-ky... 7 18 11 14 24 13 80 254 131 18 63 29 6 16 2 Fisk .............. 12 12 3 49 56 18 105 139 59 18 30 8 8 12 3 Mjölk ............ 2 2 2 10 15 9 91 129 116 24 38 37 11 11 11 4 M.]ölk 0. specerier 7 17 9 13 29 9 62 204 115 8 20 11 — 5 Bageriprodukter .. — — — 1 2 1 21 40 31 —— — 5 7 6 Specerier ........ 8 18 8 37 74 34 142 378 176 42 130 50 14 33 1 7 Frukt ............ 2 5 3 4 4 2 35 67 26 26 42 29 8 13 8 Sötvaror ........ — — — — — —— — —— 1 1 9 Sprit-, maltdrycker — 4 53 26 2 24 12 l 6 10 Diversehandel 32 116 53 320 760 341 4001119 495 16 66 26 19 58 2 Textil- o.bckl.-naror 15 27 16 14 19 13 162 596 359 60 248 168 28 82 6 11 Vävnader, sybehör 6 8 6 9 11 8 66 219 170 21 76 72 16 44 4 12 Hattar .......... —— -— 2 3 3 2 .3 3 3 8 6 1 2 13 Herrkonfektion 3 6 — 1 1 -— 38 139 28 13 60 11 4 10 14 Damkonfektion 4 8 8 —- — 21 81 64 6 48 46 1 4 15 Herr- o. damkonf. 1 4 2 — —— 9 52 28 4 14 6 1 9 16 Päls- o. skinnvaror — — — 1 3 1 4 15 12 1 2 1 —- 17 Handskar ........ —- —- —— 1 2 2 — — — —j 18 Diverse komb ..... _ — — — — 2 11 7 _ —— — —— _a 19 Skodon .......... 1 1 — 1 1 1 19 74 45 12 40 26 5 13 7 Möbler, bosättning 3 3 —— 6 7 1 34 92 43 14 52 24 3 4 1 20 Bosättningsart. — —— — — — 7 36 21 6 34 21 2 2 —— 21 Möbler .......... 2 2 1 1 —— 10 24 11 2 7 1 —— — 22 Mattor .......... — — 4 10 4 1 2 2 — —— _ 23 Träslöjd .......... — — 1 2 1 4 8 4 — — — 1 2 1 24 Elektriska artiklar 1 1 — 4 4 9 14 3 5 9 — Andra branschaf. 20 39 16 39 66 10 245 698 266 68 255 107 31 93 45 25 Järnvaror ........ 1 1 —— — _— 22 132 22 7 53 13 2 9 1 26 Cyklar ............ 1 1 —— 1 2 5 10 2 2 7 2 1 1 —— 27 Guldsm., ur, optik —— — —— — — 2 8 6 —— — _ 1 3 3 28 Musikinstrument. . —— ——- — —— 5 8 1 3 8 3 1 7 3 29 Böcker, papper . 3 6 4 2 4 4 21 90 45 5 31 9 6 22 11 30 Tobaksvaror ...... 3 6 2 6 8 2 68 129 76 26 46 31 9 17 10 31 Konstverk ........ — — — — —— —— — _ — — —— —— ——' 32 Blommor ........ 2 3 2 —— —— 20 62 50 6 26 19 3 13 11 33 Läder ............ _ 4 10 3 1 5 1 — — -—-5 34 Färgero. sjukv.-art. 7 16 8 4 5 1 34 104 54 10 54 28 4 10 6 35 Kol, ved .......... 3 6 — 24 40 2 48 105 3 2 2 — 2 6 -—3 36 Bensin .......... — — — 2 7 1 16 40 4 6 23 1 2 5 — 37—39 Basar-er m. fl. 1 2 1 — — — 11 116 94 2 69 58 3 7 6 Begagnade varor . . — — —— 6 10 4 3 5 4 — — — 40 Möbler .......... — —-— — 4 5 2 l 2 1 —— 41 Böcker .......... — —— — _ — — 1 2 2 1 2 2 — — 42 Auktionsgods — —— 1 3 1 1 1 43 Gdrdf'arihandelmm. —— —— 3 3 — 7 7 1 2 3 — 1 1 44 Postorderafärer .. 1 1 3 3 — 4 4 —— —— — —— 45 Kiosker .......... 4 7

Blekinge län Kristianstads län

311"th 1000_3000 inv. Hela länet Kristianstad 8, a s k ! Partihandel 30 4' 34 164 48 487 115

1— 6 Metallv., maskin... 1 1 3 — 14 4 41 8 7410 Bränsle, byggm. .. — — — 1 —— 10 5 30 2 1—12 Träv., snickeriarb. —— — — 4 2 10 4 66 19 13—15 Papper. kontorsart. 1 1 —— -— 17 ' 7 21 3 16419 Kött, ssk ........ 3 17 1 11 23 28 _ — — BO—2l Mejeripr., gröns... 1 2 -— 1 --— 6 8 35 13

, 22 Kolonialvaror .. .. — — -— —— 28 4 94 21

* 23 Spannmål ........ 2 6 3 4 7 20 5 101 13

i 24 Sprit-, maltdrycker —— _ — -— 1 — —— —

5426 Textilvaror ...... l 1 — 3 3 — 4 6 84 35 P7—28 Hudar, gummiv. .. — —- 1 1 — 3 1 2 1 7

* 29 Kem.-tekn. artiklar — -— — —- — -— 2 1 3 —— 5 30 Lump, skrot ...... 2 2 — 4 6 —— 13 2 9 — 10 31 Blandade varuslag —— — 2 2 — 8 1 1 — 27

& Handel i kombi- | nation med hant-

_ verk m. m. 53 63 2 410 142 1239 460 64 i ' l Chark-tillv. ...... 4 8 32 8 31 54 20 6 9 f 2 Mejerirörelse . 2 3 9 6 7 49 22 — 3 Sötverutillverkn. . . -— — — 2 2 1 — — 4 Bageri, konditori.. 17 31 2 10 48 27 32 308 135 21 67 5 Kvarnrörelse 1 4 — -— — 1 — _ — — —— 6 Hattillverkning . 3 3 3 3 5 5 32 36 34 4 11 7 Herr-skrädderi . . . . 1 1 — l 1 — 6 2 14 l 2 8 8 Damskradderi . . . . 1 9 8 -— — —- 6 3 47 46 2 10 9 Trikåvarutillv ..... —— -— —- — — — —— — — — 10 Konf.-varutillv. — — — — —— 1 —— — — — — 11 Sömnadsvarutillv. 1 4 4 1 3 3 7 5 77 58 — —— 12 Pälsvarutillverkn. —— -— — -— 3 4 24 11 1 2 1 13 Skomakeri ........ 3 7 — 2 4 12 2 4 1 —— _ — 14 Cykel— o. bilverkst. 9 18 1 19 54 2 51 17 133 9 5 27 1 15 Urmakeri ........ 3 4 — 5 6 32 7 24 7 4 8 —— 16 Guldsmedsverkst. — -— — — — — 10 6 23 17 2 5 2| 17 El. installation. . . . 3 7 2 4 22 10 91 5 7 34 4 18 Fotografiskt arbete 2 5 3 — — 7 6 22 13 1 2 1 19 Möbeltillverkn.. . . . —— —— 1 5 1 5 2 43 12 — — 20 Tepetserarverkst. 1 11 1 1 1 14 7 67 13 4 25 3 21 Musikinstr. ...... —- —— —— — — -— 1 1 — — — 22 Glasmästeri ...... — — — — 3 6 17 2 2 6 1 23 Sågverk o. snickeri 1 18 —— 3 49 1 6 —— —- — — —— — 24 Begravningsbyrå. . 1 1 1 5 5 —— 10 2 6 2 1 2 — 25 Tryckeri och bokh. —— — —— — 2 1 15 2 — — _— 26 Tryckeri och förlag —— — — — — 4 3 116 20 1 48 7 27 Gummireparat. —-— — _ — 2 1 19 3 — — —- 28 Lädervarutillv._ . . . — — — —— —— —— 1 10 4 —— — —— 29 Kem.-tekn. tillv. .. — — —— — — — — —— —— — —— 30 Apotek .......... — — — 1 4 3 7 2 37 22 1 13 7

Kristianstads län

Bl'm'SCh Hässleholm Klippan Simrishamn Tomelilla 10085030 giftig" 11 i s | k a i s | k a i s ! k a i s | k & s | k Detaljhandel 127 347 186 74 1.74 89 63 219 94 73 221 109 5101261 Livsmedel ........ 49 125 66 25 53 27 23 62 21 30 71 33 145 276 1 Kött- 0. chark-v.. . 6 11 6 5 12 6 2 7 5 4 10 7 24 45 2 Fisk .............. 7 11 5 4 6 — 7 23 2 8 12 4 34 45 3 Mjölk ............ 7 14 10 _ _ _ 2 7 5 4 8 6 14 35 4 Mjölk o. specerier 3 29 19 — _ _ l 2 1 2 9 1 13 35 5 Bageriprodukter .. 1 1 1 1 1 1 _ _ _ _ _ — 2 2 6 Specerier ........ 17 43 17 11 25 16 2 31 _ 4 13 3 23 48 7 Frukt ............ 6 9 5 3 8 3 4 9 3; 4 9 8 32, 60 8 Sötvuror .......... _ — 1 1 1 1 1 1: 2 4 2 — — 9 Sprit-, maltdrycker 2 7 3 — _ _ 4 10 42 2 6 2 3. 6 10 Diversehandel . . . . 9 22 12 12 34 16 9 53 131 7 40 14 107, 403 Tertil- a. Inkl.-varor 18 49 35 13 38 28 12 50 381 16 44 32 114: 233 1 . 11 Vävnader, sybehör 6 12 10 5 15 15 7 14 13' 5 16 12 591 119 12 Hattar .......... _ _ _ _ — — _ —4 — _ — 3! 5 13 Herrkonfektion 4 11 6 2 4 _ 1 8 3 4 10 5 16 36 14 Damkonfektion 3 8 6 3 7| 7 2 4 4 2 6 5 10 19 15 Herr- o. damkonf. — _ _ 1 9: 4 1 22 17 — _ — 6 16 16 Päls— o. skinnvaror 1 5 4 1 13 1 _ _ _ _ _ _ 1 1 17 Handskar ........ _ _ _ — _L _ _ _ _ _ _ _ _ 18 Diverse komb ..... _ — — _ _l _ _ _ _ 1 2 2 2 4 19 Skodon .......... 4 13 9 l. 2 1 1 2 1 4 10 8 17 33 ' llIöblcr. bosättning 6 14 7 4' 6 2 _ _ _ 1 1 1 19 30 1? 20 Bosättningsart. 3 9 5 1 23 1 — — — l 1 1 4 6 21 Möbler .......... 1 3 — 2 3i 1| _ — _ _ _ _ 6 12 22 Mattor .......... 2 2 2 _ — — _ _ _ _ — _ 1 2 23 Träslöjd .......... _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _ — — - 24 Elektriska artiklar _ — — — _ _ — _ — _ _ _ 8 10 Andra branscher-#3 29 97 35 15 33 8 16 47 15 15 55 20 93 257 7 25 Järnvaror ........ 2 20 2 2 8 _ 3 15 2 2 15 3 14 85 26 Cyklar .......... _ —— — — _ — 1 1 1 1 1 _ 5 8 27 Guldsm., ur, optik _ — — _ _ _ _ —i _ _ _ _ _ - 28 Musikinstrument.. 2 3 _ 1 3 1 _ _ _ — _ _ 2 5 j_ 29 Böcker, papper 3 16 8 1 3 3 _ _ _ 1 6 4 11 28 1; 30 Tobaksvaror ...... 6 13 7 4 7 2 4 9 7 4 11 5 21 42 2 31 Konstverk ........ — — — _ — _ _ — _ — _ _ 1 1 32 Blommor ........ 3 11 8 _ _ _ . 1 2 1 _ _ _ 1 1 33 Läder ............ 1 5 3 1 1 _ _ _ — 1 1 _ 3 3 +. 34 Färger0.sjukv.-a.rt. 5 13 7 2 5 2 2 6 3 4 15 6 20 39 2 35 Kol, ved .......... 4 11 _ 2 3 _ 3 7 1 2 6 2 13 39 36 Bensin .......... 3 5 — 2 3 _ 2 7 _ _ 2 6 37—39 Basarer m.fl. . . . . 1 6 6 2 4 3 1 4 4 2 7 7 7 21 Begagnade varor .. 2 3 1 1 1 — _ — _ _ _ 2 3 j I 40 Möbler .......... _ — _ — — — _ _ _ — 2 3 J 41 Böcker .......... _ _ — _ _ — _ -— _ _ _ _ _ — 1 42 Auktionsgods . .. 2 3 1 1 1 — — — _ _ _ _ —i 43 Gdrdfarihandelmm. — — _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ 5 5 _ 44 Postarderafiirer .. 1 7 2 — _ — _ _ _ 1 _ 1 2 45 Kiosker .......... 12 24 22 2 5 5 2 3 3 2 2 17 31

Kristianstads län . .. . . . . ,. . OrterTned

Brnnsuh Hasslcholm klippan Simrishamn _ lomelllla 1000_3000 inv.

& . 5 I k & s k & l s ] k 5 k 3 | 5 l 1:

Partihandel ...... 17 75 12 10 37 16 10 42 3 11 57 19 51 407 111

1— 6 Mot—allv., maskin... 2 3 1 _ _ _ — _ 1 1 — 3 4 _ 7—10 Bränsle, byggm. .. 1 9 1 _ _ _ _ _ — _ — _ 3 195 73 1—12 [Fi-äv., snickeriarb. 1 2 — 1 2 _ _ _- — — — 8 23 3 13—15 Papper, kontorsart. 3 6 2 3 6 2 _ _ _ 1 1 — 2 2 _ 1619 Kött. fi.-k ........ _ _ _ _ _ _ 2 7 1 _ _ _ 6 47 13 2021 Mejeripin, gräns. .. 1 1 — — _ _ — _ _ 3 29 18 7 38 11 22 Kolonialvaror . . . . 4 24 2 1 13 8 1 2 _ 1 2 _ _ _ _

23 Spannmål ........ 4 28 5 2 7 3 5 29 2 2 17 1 15 69 7

l 24 Sprit-, maltdrycker _ — _ _ _ _ — _ — _ _ — _ — 5_26 Tuxtilvaror ...... _ — — _ _ _ 1 1 _ _ _ 1 4 1 7—28 Hudar. gummiv. .. _ — — 2 5 2 1 3 _ 1 2 — 3 4 _ ' 29 Kom -tckn. artiklar — — _ — — — — _ — 1 3 _ 2 9 3 ( 30 Lump. skrot ...... 1 2 1 l 4' 1 _ — 1 2 _ _ _ _ 31 Blandade varuslag _ _ _ _— _ _ __ __ _ _ _ 1 12 _

Handel i kombi- nation uied hant- verk 111. m. 56 387 162 34 237 70 23 205 86 44 231 110 2731128 391

' 1 Chark-tillv. ...... 5 28 16 3 s 3 1 7 3 3 18 10 19 se 28 2 Mejerirörelsc 1 13 5 1 18 11 _ _ _ 1 11 2 8 55 21

3 Sötvurutillverkn. . . 1 2 1 _ — — _ _ — _ _ _ _ — _

4 Bageri, konditori.. 10 79 58 7 65 26 5 57 31 8 62 29 75 335 199

5 Kvarnrörolse _ _ — 1 2 _ _ _ _ _ _ _ 9 23 _

6 Hattillverkning . 4 10 10 3 4 4 2 5 5 4 5 5 15 26 25

7 Hari—skrädderi . . . . 1 5 _ 1 5 1 _ _ _ _ — _ 5 20 4

8 Damskrädderi , . . _ —- _ _ _ _ _ _ — — — — — 4 15 14 9 Trikåvarutillv ..... 1 7 6 _ — — _ _ _ 1 5 4 _ _ _

10 Konf.-varutillv. _ _ — _ _ _ — — _ — _ _ _

ll Sömnadsvarutillv. 4 39 31 _ — _ 2 23 19 5 37 32 5 20 20 12 Pälsvarutillverlm. _ — — _ _ —- _ _ _ _ — _ _ — _ 13 Skomakeri ........ 2 5 — 2 14 6 -— _ _ 1 3 1 5 16 21 14 Cykel- o. bilverkst. 7 48 1 4 30 1 2 10 _ 7 35 3 26 75 10 15 Urmakeri ........ 3 6 1 3 7 2 2 3 _ 3 10 3 21 39 7 16 Guldsmedsverksn. 2 7 4 — _ — 1 4 2 3 5 4 6 11 21 17 El. installation . . . . 4 31 4 2 6 _ 2 27 3 2 8 1 24 107 11 18 Fotografiskt arbete 2 4 _ 3 11 8 1 6 2 2 8 6 7 13 5

19 lVIi'vbeltillverkn. . . . . _ _ — 1 36 1 1 17 3 _ _ _ 2 21 1

20 Tapetserarverkst. 4 36 6 _ _ _ 1 26 9 2 13 3 18 116 13

? 21 Musikinstr. ...... | _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ _ _ 22 Glasmästeri ...... ! 1 5 _ _ _ _ — _ _ 1 3 1 3 6 1 23 Sågverk o. snickeri! _ _ _ 1 16 — _ _ — — _ _ 6 96 21

» 24 Begravningsbyrå... ! 2 4 1 1 1 — _ _ _ _ _ 6 13 3 I 25 Tryckeri och bokh.; _ _ _ — _ — 2 13 6 _ — 1 7 3 I 26 Tryckeri och l'örlagl 1 41 6 _ _ — _ — _ — — — _ _ _ 27 Gummireparat. . i _ — _ — — — _ — _ _ 28 Lädervarutillv.. . . . l _ _ _ _ _ _ _ _ — 2 3 _

29 Real.-tekn. tillv. .. — _ _ — _ _ _ — — _ _ _ _ 30 Apotek .......... 1 17 12 1 14 7 1 7 3 1 8 6 6 29 20

Kristianstads län Malmöhus län

Övriga orter

BTWSCh och landsbygd Hela länet Malmö Hälsingborg : # ,Limfl, , A n ' s 1 k & 1 s k a 1 s 1 k & | s ! k 3 a s ; k i l Detaljhandel 1192 2494 1043 2486 6115 3868 2705 7288 4721 9242999 1906 4691324 79 Livsmedel ........ 274 416 164 7381449 671 1413 3200 2361 461 1065 676 249 596 36 1 Kött- 0. chark-v... 75 145 61 140 309 145 139 543 397 68 174 108 35 98 6 2 Fisk .............. 113 130 15 199 269 43 120 247 184 43 76 24 25 40 1 3 Mjölk ............ 16 22 18 78 135 109 410 447 441 102 148 1421 41 62 6 4 Mjölk o. specerier 12 24 13 39 119 64 159 640 474 19 68 41 37 110 6 5 Bageriprodukter . . 1 2 2 10 13 12 9 17 16 24 25 25 3 3 6 Specerier ........ 33 50 26 146 345 154 336 830 550 100 293 173 69 194 10 7 Frukt ............ 22 41 28 105 191 113 223 389 274 95 182 101 35 55 8 Sötvaror ........ — -— —— 5 7 5 8 44 16 4 6 6 2 6 9 Sprit-, maltdrycker 2 2 1 16 61 26 9 43 9 6 93 56 2 28 1 10 Diversehandel . . . . 657 1621 682 836 2297 946 37 127 67 40 255 180 3 16 Tcxtil-oheklsva'ror 87 135 89 348 879 615 3881183 855 138 605 440 68 227 17 11 Vävnader, sybehör 59 89 67 178 385 334 232 561 490 64 257 214 36 112 1 12 Hattar .......... — — — 7 15 12 2 2 —— 1 2 2 — — 13 Herrkonfektion 7 13 5 51 152 41 46 184 55 23 69 15 9 37 14 Damkonfektion 2 5 4 29 101 93 33 121 109 11 71 64 7 33 15 Herr— 0. damkonf. 3 5 1 16 75 40 10 84 31 6 26 16 — 16 Päls- o. skinnvaror — — 4 9 6 4 6 3 1 2 1 __ 17 Handskar ........ — -— —— —— — 8 27 20 6 12 12 3 5 _| 18 Diverse komb ..... 5 9 7 8 15 11 3 30 22 3 81 56 — — 1 19 Skodon .......... 11 14 5 55 127 78 50 168 125 23 85 60 13 40 3! Möbler, bosättning 25 40 13 72 147 59 139 638 335 36 127 61 24 65 2! 20 Bosättningsart. 3 6 5 20 60 37 36 170 113 7 61 31 5 23 1( 21 Möbler .......... 15 26 4 26 51 8 41 104 33 7 18 9 6 10 E 22 Mattor .......... 2 3 3 6 9 9 22 254 142 6 16 12 2 10 i 23 Träslöjd .......... 1 1 1 3 4 2 5 16 8 6 10 6 3 5 i 24 Elektriska. artiklar 4 4 17 23 3 35 94 39 10 22 3 8 17 ] Andra bmnschaf. 126 249 72 3931086 374 5901706 785 200 614 279 101 318 141 25 Jämvaror ........ 19 76 10 51 281 39 28 264 56 16 100 22 8 64 15 26 Cyklar .......... 20 20 1 30 38 5 32 50 6 12 17 2 3 3 27 Guldsm, ur, optik 1 1 1 2 4 4 9 18 16 4 11 4 —— —— —- 28 Musikinstrument. . — 9 26 9 8 20 9 3 9 3 2 5 i 29 Böcker, papper 14 26 15 41 132 66 47 217 94 16 89 42 8 55 24 30 Tobaksvaror ...... 14 27 17 88 172 100 209 321 215 65 106 57 33 46 2! 31 Konstverk ........ — — -—— 1 1 1 9 12 2 2 3 1 2 3 32 Blommor ........ 8 10 5 22 63 45 67 172 128 20 60 42 13 41 3( 33 Läder ............ 1 1 1 8 16 5 18 50 17 4 15 13 4 14 i 34 Färger o.sjukv.-a.rt. 23 41 19 70 183 91 96 387 220 35 117 88 16 44 21 35 Kol, ved .......... 20 39 3 48 113 8 34 116 17 9 24 1 7 34 'i 36 Bensin .......... 6 8 — 23 57 1 33 79 5 14 63 4 5 9 -— 37—39 Basarer m. ji. 1 1 —— 19 119 102 15 230 194 9 245 206 6 73 61 Begagnade varor . . 1 1 —— 9 13 6 41 67 31 9 10 2 7 11 4 40 Möbler .......... —— —— — 3 5 2 15 22 10 2 2 -— 4 5 E, 41 Böcker .......... -—— —— —-— l 2 2 9 15 8 3 4 -—— 2 5 —; 42 Auktionsgods 1 1 _ 5 6 2 17 30 13 4 4 2 1 l 1 43 Gårdfarihandelmm. 5 5 13 14 10 11 3 — — — -— — 44 Postorderafärer .. — — —— 3 10 3 5 11 4 3 7 1 —— —— 45 Kiosker .......... 16 26 23 55 101 92 67 115 86 28 71 61 11 18 15

Kristianstads län Malmöhus län

Ovriga orter Bransch och landsbygd Hela länet Malmö Hälsingborg Ijind & 1 s 1 k ». 1 s 1 k 3. 1 a 1 1: n. 1 s 1 k n 1 s 1 k Partihandel ...... 151 526 80 316 1728 374 922 7232 1834 198 1681 439 33 176 33 1— 6 Metallv.. maskin.. . 4 5 16 56 9 182 1444 323 27 147 34 4 19 2 7—10 Bränsle, byggm. .. 9 24 2 18 258 78 81 976 151 27 280 48 2 15 1 142 Träv., snickeriarb. 25 96 4 40 199 26 56 352 69 4 47 6 1 4 3—15 Papper. kontorsart. 2 14 1 20 54 10 98 725 164 28 103 22 8 36 11 | 16—19 Kött-. fisk ........ 27 58 6 36 113 20 24 239 99 9 38 3 —— 20421 Mejeripr.. gröns. .. 21 85 35 40 188 77 51 257 80 23 109 23 4 5 —— 22 Kolonialvaror . . . . — — 14 149 35 83 654 172 30 404 134 5 52 10 23 Spannmål ........ 54 231 31 90 499 65 26 316 77 10 210 24 4 31 5 1 24 Sprit-, maltdrycker — — —— 4 47 27 —— — —— -— -— 1 5—26 Textilvaror ...... -— — — 8 89 36 108 541 154 12 201 98 1 1 1 7—28 Hudar, gummiv. .. 1 1 11 24 5 29 97 30 4 10 2 1 1 ; 29 Kern-tekn. artiklar — — 5 20 4 74 567 151 7 28 5 1 3 1 30 Lump. skrot ...... 6 7 13 34 4 33 162 49 8 26 4 1 4 — 31 Blandade varuslag 2 5 1 5 45 5 73 855 288 9 78 36 1 5 3 1 1 Handel i kombi- 1 nation med hant- 1 Verk ln. m. . . . . 402 1253 409 1038 5038 1820 816 8331 3538 316 3002 1132 176 1313 536 1 1 Chark-tillv. ...... 13 54 14 60 273 103 36 288 119 . 18 140 73 10 64 23 2 Mejerirörelse . 21 120 31 33 266 92 3 32 10 1 4 2 3 56 16 3 Sötvarutillverlm. . . 1 1 3 5 2 7 43 35 1 4 1 2 6 5 4 Bageri, konditori. . 169 500 285 327 1521 830 202 1019 672 93 612 301 40 280 146 5 Kvarnrörelse 16 37 2 26 62 2 — — — -— — 1 5 —— 6 Hattillverkning 15 22 19 57 119 113 78 441 374 26 93 91 14 33 31 7 Herrskrädderi . . . . 4 10 3 15 81 17 27 522 195 5 66 11 6 53 5 8 Damskrädderi . . . . 2 11 10 11 84 80 28 502 462 4 46 44 2 29 26 9 Ti'ikåvarutillv ..... —— -— 2 12 10 1 8 8 — — — — — — 10 Konf.—varutillv. —— —— -— 2 319 244 —- — —— — 11 Sömnadsvarutillv. 2 6 6 23 202 166 15 99 93 7 37 34 9 93 78 12 Pålsvarutillverku. — — — 5 26 12 26 183 119 11 108 69 2 104 79 13 Skomakeri ........ 16 33 6 28 75 16 18 54 13 2 12 4 5 6 3 14 Cykel- o bilverkst. 59 123 3 127 481 28 111 1187 119 42 344 35 20 129 9 15 Urmakeri ........ 16 22 3 59 119 23 42 218 60 16 41 8 11 33 3 16 Guldsmedsverkst. -— — — 20 55 31 24 127 72 13 71 24 7 48 14 17 El. installation. . . . 22 87 8 73 391 36 46 695 86 19 246 33 8 82 9 , 18 Fotografiskt arbete 6 9 6 28 75 41 23 139 76 7 36 26 6 26 18 * 19 Möbeltillverkn.. . . . 4 11 — 10 128 17 4 31 7 3 60 14 3 23 3 20 Tapetserarverkst. 4 11 3 40 294 50 45 317 69 14 80 15 8 43 6 21 Musikinstr. ...... _ — -—- 1 l 6 47 7 4 39 8 —— 22 Glasmästeri ...... -— —— 13 37 5 24 99 18 10 55 8 4 22 4 23 Sågverk o. snickeri 15 165 1 22 277 3 3 57 4 1 140 13 2 52 4 24 Begravningsbyrå . . 13 18 4 25 44 10 10 17 5 2 9 2 6 13 4 25 Tryckeri och bokh. 1 1 5 36 11 -—— — —- 1 192 118 2 16 9 26 Tryckeri och förlag —— — — 5 205 33 8 1432 499 5 456 145 1 33 4 27 Gummireparat.. . . . — — 1 19 3 8 133 11 4 17 1 2 10 28 Lädervarutillv ..... — —— — 3 13 4 3 36 17 2 8 4 — —— — 29 Kern-tekn. tillv. .. — — — — 5 122 35 1 20 8 —— —— 30 Apotek .......... 3 12 5 16 137 82 11 164 109 4 66 40 2 54 37

Bransch

Landskrona Trelleborg Ystad Höganäs Eslöv ». 1 s 1 k & 1 s k 4 1 1371", k & ki k "_af 'Wisi'l ka Detaljhandel 311 887 555 232 635 361 215 649 380 106 270 146 1041388 2' | Livsmedel ........ 152 399 253 122 311 173 113 280 175 42 94 54 36 112 7 1 Kött— 0. chark-v. . . 20 51 39 14 37 25 9 32 19 8 21 14 2 14 2 Fisk .............. 12 32 15 16 27 10 25 37 22 7 11 3 5 15 3 Mjölk ............ 10 12 12 22 28 27 15 25 22 — — — —— 4 Mjölk o. specerier 38 169 104 28 85 49 13 53 33 2 4 2 12 46 3 5 Bageriprodnkter .. -— _ _ —— 8 9 9 2 3 3 3 5 6 Specerier ........ 41 85 53 23 71 30 29 78 42 10 29 18 8 17 1 7 Frukt ............ 26 39 24 17 57 30 11 26 17 9 17 11 3 8 8 Sötvaror .......... 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 — 1 1 9 Sprit-, maltdrycker 2 8 4 1 5 1 2 19 11 3 8 3 2 6 10 Diversehandel . 13 27 15 6 25 8 4 15 5 14 62 35 9 72 Textil- o.bekl.-varor 55 171 125 47 134 107 35 174 114 24 49 32 28 89 11 Vävnader. sybehör 31 77 69 25 56 48 13 55 49 13 28 22 12 38 12 Hattar .......... — — — —— — 3 4 3 — — _ — 13 Herr-konfektion 10 39 8 6 17 7 7 28 5 5 12 3 3 6 14 Damkonfektion 3 20 19 5 16 15 5 13 12 —— —— -— 4 9 15 Herr- o. damkonf. 1 10 5 2 12 11 1 52 26 1 2 1 4 27 16 Päls- o. skinnvaror —- -— 1 1 —— -— —— — — — — _- 17 Handskar ....... _ 1 3 3 1 5 5 1 5 5 — -— 1 1 18 Diverse komb ..... — — —- 1 9 6 —- —— 1 1 1 —— 19 Skodon .......... 9 22 21 6 18 15 5 17 14 4 6 5 4 8 _1 Möbler, bosättning 14 38 17 7 18 9 9 19 14 4 7 1 1 1 1 20 Bosättningsart. 4 13 10 3 11 7 7 16 12 1 1 1 1 " 21 Möbler .......... 5 17 4 _ — — 1 2 1 1 2 — — — _ 22 Mattor .......... 2 3 1 1 3 2 -— — — — — -— —— _ 23 Träslöjd .......... 1 1 1 1 — 1 1 1 1 1 — — — * 24 Elektriska artiklar 2 4 2 2 3 — — -— 1 3 1 — — _— Andra Manso/mf 62 168 72 38 114 38 48 143 54 18 50 17 23 96 31 25 J ärnvaror ........ 5 28 7 5 31 1 3 19 4 5 17 1 2 34 1 26 Cyklar .......... 2 2 — 1 2 — 1 1 — — —-— -— "— _ 27 Guldsm., ur, optik 1 1 1 1 2 — — — 1 2 ! 28 Musikinstrument. . 4 4 —— 2 3 2 3 3 -— 1 2 "*. 29 Böcker, papper 4 19 10 1 7 3 5 20 9 2 9 4 3 10 1 30 Tobaksvaror ...... 23 35 17 14 17 10 13 24 15 7 13 4 3 9 *i 31 Konstverk ........ — — — _ _ — — — — — — — — —' 32 Blommor ........ 3 10 9 3 7 5 1 7 5 — _ 5 12 1! 33 Läder ............ 3 4 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 5 34 Färger o.sjukv.-a.rb. 10 49 26 6 26 16 8 31 17 3 8 6 3 15 '. 35 Kol, ved .......... 1 2 1 13 1 6 23 3 —- 1 2 ——- 36 Bensin .......... 6 14 4 6 —— 6 10 — — — —— 3 5 37—39 Basarer m. fl. 4 70 61 4 18 15 1 6 6 2 6 6 2 10 ' Begagnade varor .. 1 2 1 2 2 1 — _ — —— ** 40 Möbler .......... — —— —— — _! 41 Böcker .......... 1 2 1 1 1 — — — —— — —— — — ** 42 Auktionsgods . . . . 1 1 1 —— _ "" 43 Gdrdfarihandelmm. — — — 1 2 2 — — — — — —— 1 1 ** 44 Postorderafärer .. — — -— —— — _ —— — —— _ 45 Kiosker .......... 10 12 11 5 11 8 5 12 12 2 2 1 4 7 '

Malmöhus län anSCh Landskrona Trelleborg Ystad Höganäs Eslöv 2 ] s ] k & ' 5 | k 2 i s i k & | s | ki a, ' s ' k * Partilmndel. 41 620 284 19 144 24 48 571 166 15 48 4 11 225' 30 1— 6 Metallv., maskin.. . 4 11 3 2 5 1 5 14 2 — -— — — 7410 Bränsle, byggm. . . 6 74 10 2 23 5 9 81 10 3 15 -— 2 9 1 1—12 Träv.. snickeriarb. 1 10 — — 1 6 2 18 2 1 89, 11 3—15 Papper, koritorsarb. 5 26 4 1 5 2 5 12 2 3 6 1 3 7 2 116419 Kött, fisk ........ 1 1 4 s 1 4 5 1 2 2 _ _ _ _ |0—21 Mejeripr. gröns. .. 2 18 10 l 1 l 4 —— 2 2 1 6 1 ' 22 Kolonialvaror . . . . 4 70 22 3 32 10 6 73 21 — — —— _ — — 23 Spannmål ........ 9 231 106 2 30 2 8 106 10 1 1 2 108 15 ; 24 Sprit-, maltdrycker -- — _ — — — — — —— —— öf26 Textilvaror ...... 1 1! —-— — 2 f) 2 —— _ — — — 7—28 Hudar, gummiv. .. 1 2 — — _ —— 1 2 —- — — — — — | 29 Kem.-tekn. artiklar 3 5 3 — — -— — _ —— — —— — '. 30 Lump. skrot ...... 2 29 19 2 7 2 244 112 2 4 1 2 6 — 3 Blandade varuslag 2 142|107 2 35 3 4 19 b _ — — i % Handel i kombi- ? nation med hant- * * Verk m. m. 127110181 393 85 554 218 81 673 233 56 248 95 68 398 125 ' 1 Chark-tillv. ...... 9 86 24 7 45 22 2 17 5 2 12 3 11 21 ' 2 Mejerirörelse . 1 31 9 —— — —— — 2 20 8 1 30 9 3 Sötvurutillve rkn. . . l 1 1 — —- —— — — —— — — — 4 Bageri, konditori. . 35 226 107 20 138 76 15 167 75 13 73 26 17 98 46 5 Kvarnrörelse ...... — —— —— 1 9 2 — 1 4 — — — 6 Hattillverkning 11 30 29 2 6 6 6 16 16 5 7 7 4 10 9 7 Herrskrädderi . . . . 2 17 4 2 9 —— — 1 11 1 _— — — 8 Damskrädderi . . . . 1 30 24 3 19 18 2 24 21 1 6 6 — — — 9 Trikävnrutillv ..... 1 55 43 1 4 4 —- —— —— — — 1 2 2 10 Konf.—varutillv. — — — — —— -— — — — — —- —— — 11 Sömnadsvarutillv. 2 8 8 4 24 23 3 26 25 3 16 15 2 18 17 12 Pälsvarutillverkn. 4 18 13 1 6 4 3 20 15 — — —— 2 6 3 13 Skomakeri ........ — — *— —— — 1 2 — 2 4 1 3 14 3 14 Cykel- o. bilverkst. 21 157 16 11 109 6 14 107 8 7 27 2 13 97 9 15 Urmakeri ........ 8 18 2 7 16 6 5 8 —— 3 8 3 4 8 3 16 Guldsmedsverkst. 4 17 9 4 14 6 4 26 14 1 1 — 1 3 2 17 El. installation. . . . 6 82 9 4 13 1 6 38 6 4 22 3 5 21 4 18 Fotografiskt arbete 5 17 9 2 3 3 4 14 11 3 7 5 3 8 5 19 Möbeltillverkn.. . . . — —- — —— — — 3 14 3 — — 4 27 3 20 Tapetserarverkst. 3 13 3 7 40 10 3 26 5 2 11 4 3 15 3 21 Musikinstr. ...... 1 13 2 —- —— —— -— — —— -— 22 Glasmästeri ...... 4 14 3 2 4 -—— 3 21 3 3 5 3 —— —— — 23 Sågverk o. snickeri 1 22 3 — —- 1 44 2 —— — — 1 13 1 24 Begravningsbyrå . . 2 11 6 2 5 1 2 4 2 3 1 — , 25 Tryckeri och bokh. — — 2 20 5 — —— — — —— — | 26 Tryckeri och förlag 1 124 56 1 46 14 2 81 14 — — —— 27 Gummireparab.. . . . 2 7 — 1 8 1 1 6 1 —— — — 1 8 -— 28 Lädervarutillv.. . . . _ — — — —— -— — — — —— — — — 29 Kem.—tekn. tillv. . . _ » -— -— — — — — — —— —-—- — 30 Apotek .......... 2 21 13 1 16 11 1 12 9 1 11 7 1 9 4

Malmöhus län Hallands 1' B 5.11 Orter med Övriga orter .. _ ran (- Svedala 1000_3000 inv. och landsbygd Hela lunet Halmstad & a | S | k & s k & s k 9. | & | k & | s | 1; Detaljhandel 60 155 82 4231129 551 119826881239 67471841210961 4561381 731 Livsmedel ........ . 25 55 23 139 287 156 281 476 224 3033 6875 4533 216 543 3 1 Kött- 0. chark-v. 1 3 2 24 64 39 39 73 33 359 1110 748 43 102 2 Fisk .............. 5 7 2 36 47 14 99 112 15 393 651 312 19 50 3 Mjölk ............ — —— 2 3 2 18 24 17 620 749 725 32 44 4 Mjölk o. specerier 4 6 3 10 38 26 27 94 60 349 1313 893 35 93 5 Bageriprodukter .. 1 1 — 1 1 1 2 2 1 53 66 63 2 3 6 Specerier ........ 6 18 8 35 83 42 54 101 64 711 1799 1096 53 140 7 Frukt. ............ 6 14 6 23 35 27 24 35 18 472 857 542 26 65 8 Sötvaror .......... —- —— 1 1 1 —— — 22 64 32 5 9 9 Sprit-, maltdrycker 2 6 2 7 15 4 18 35 16 54 266 122 1 37 10 Diversehandel . . . . 5 34 20 75 347 156 651 1738 772 857 2718 1306 14 56 Textil-o.bekl.-vm*or 10 24 19 91 190 130 116 201 151 1000 3047 2211 92 292 2 11 Vävnader, sybehör 6 17 16 44 82 72 80 131 114 556 1414 1229 53 151 1 12 Hattar .......... _ — — — 6 8 5 1 2 13 Herrkonfektion 3 5 2 19 42 10 16 25 3 147 464 118 8 28 14 Damkonfektion — — —— 11 25 23 3 9 8 82 317 288 8 32 15 Herr- o. damkonf. — — 5 23 14 5 15 10 35 251 126 4 13 16 Päls— o. skinnvaror — — — — — —— 6 9 4 1. 2 17 Handskar ........ — — -— —— —— — — 21 58 51 21 5 18 Diverse komb ..... _ —— — —— —— —— 2 7 5 10 128 90 1 6 19 Skodon .......... 1 2 1 12 18 11 10 14 11 137 398 300 14 53 516510)", bosättning 5 6 2 1] 22 4 12 21 3 262 962 470 20I 81 3 20 Bosättningsart. 2 3 2 3 8 2 1 1 1 70 308 189 3 21 11 21 Möbler .......... 2 2 5 10 1 6 15 2 74 180 55 10 25 » 22 Mattor .......... — _ —— — _ _ _ 33 286 162 2 23 23 Träslöjd .......... — '— — — — — -— -— 18 35 17 2 6 24 Elektriska, artiklar 1 1 -— 3 4 1 5 5 — 67 15 47 3 6 Andra branschaf. 12 31 13 84 243 73 115 219 67 1291 3702 1577 83 293 12 25 Järnvaror ........ 3 10 1 12 95 9 14 53 7 101 715 129 6 60 1. 26 Cyklar .......... 6 7 1 21 25 — 78 107 9 4 8 i 27 Guldsm, ur, optik -— — — — — — — 16 34 23 1 2 5 28 Musikinstrument. . —— —— 1 1 —— 24 47 17 2 9 .! 29 Böcker, papper 2 6 3 10 27 15 11 16 10 109 475 221 4 22 I 30 Tobaksvaror ...... 3 7 5 13 22 14 17 29 20 400 629 392 27 54 31 31 Konstverk ........ — —— —— —— —— -—- 13 18 6 1 1 —-; 32 Blommor ........ 1 3 3 3 6 4 5 13 6 121 331 242 9 34 21 33 Läder ............ — — 5 7 — — — 38 103 38 2 6 34 Färgero.sjul(v.-art. 2 4 1 25 62 30 25 46 22 229 789 460 13 57 35 Kol, ved ........ 1 1 — 1 1 — 12 23 1 73 239 30 8 25 36 Bensin .......... -— — 9 16 — 9 13 1 89 215 10 6 15 37—39 Basawr m.fl. . . . . 1 2 2 7 16 15 2 2 1 53 678 576 3 72 6 Begagnade varor .. — — — — — 1 1 1 61 93 40 6 13 i 40 Möbler .......... — _ _ — _ _— 21 29 13 2 4 i 41 Böcker .......... — — —- — — —— 16 27 9 — 42 Auktionsgods . . . . — — — 1 1 1 24 37 18 4 9 43 Gdrdfarihandel m.m. 1 1 l 2 2 3 3 1 18 20 7 3 3 ——i 44 Postordcrafärer .. 4 _ — 1 1 _ f 9 19 5 4 5 J 45 Kiosker .......... 1 2 2 13 21 17 17 27 19 163 298 236 15 23 21 a'

Malmöhus län

Hallands län

Svedala

Orter med Övriga orter

B" 1 . ;. 141.561 100043000 inv. och landsb gd Hela. lanet Halmstad . _ l.__ , inii_ , , - , a s 1 k a 1 s 1 11 a 1 s 1 k 3 1 s 1 k 6 1 s 1 k . 1 1 1 | Partihandel ..... 2 ..v 1 451 344 431 150 594 7914841116571 2937 97, 775 176 1 1 1 1—- 6 14664qu maskin,.. _ _ _ 2 2 _l 1 21 6 297 16631 371 191 144 34 'i'—13 gränsle, byggm. .. —1 81 29 _11 4 22 g 143 12281 231 16. 133 11 — räv.. suickeriarb. — —1 — 1 6 1 12 4 - 7 3 " 7 24 13 .15 Papper, kontorsart. — — —— 2 3 21 2 3 1 155 9261 211 111 62 16 ie 19 Kött, fisk ....... _ _ _ 1 3 _1 17 31 2 62 325' 106 11 1 _ 021 Mejeripr.. gröns. _. _ _1 _ 1 2 1, 4 31 93 90 435: 138 81 36 15 22 Kolonialvaror _ _1 _ 1 15 6 _ _ _ 132 13001 375 1:, 159 43 23 Spannmål ....... 9 22 1 22 910 27 93 360 34 179 16251 301 S' 76 3 24 Sprit—, maltdrycker — _; _ — -— —' — — —— 4 471 27 1 -— _5 26 Textilvaror ..... _ _1 _ _ _ _1 _ _ _ 124? 7495 255 61 14 4 7728H11dur, gummiv... _ _. _ _ _ _1 2 2 _ 39 1141 32 9. 4 _ 29 Rom.-tekn. artiklar —— —1 1 1 ——| _ 86 604 159 -——1 —- 30 Lump, skrot ..... — —' 4 5 —; 3 3 —— 59 490 185 61 58 22 31 Blandade varuslag — -— _ 2 68 61 12 67 5 1051 1269; 454 51 14 4 1 ! 1 * Handel i kombi. 1 1 nation med llant- ! I verk m. m. ....1 26 102 48 2351139 388 4211477 3982407182551 7104 157113591 462 IChark.-tillv. ..... 2 12 2 9 45 16 28 96 29 125 8161 318 121 891 39 2 Mejerirörelse 1 10 3 6 88 191 21 163 31 39 434 107 _ _; _ 3 Sötvarutillverkn... , _ _1 _ _ _ _. _ _ _ 11 54 42 1 1; 1 4 Bageri, konditori..1 7 37 90 s* 349 1761 159 5661 255 669 3565 1900 35 347 159 5 Kvarnrörelse ...... 1 — —— — 1 16 21 18, 501 2 22 84 6 — — _— ggattilllverkning 2' 3 3 13; 24 24! 6 71 6 167 670 599, 12 35 33 errscrädderi . _ _ _ s* 34 7, 9 211 4 60 733 22 6 70 13 ggqilfluädderi 1 9 9 7 35 331 4 131 13; 53 713 656 31 30 29 . r1 avarutillv. . . . _ ] 1 —' —1 —: 5 70 57 1 9 8 10 Konf.-varutillv. _— __ — —1 —1 —1 2 319 244 — — 11 Sömnadsvarutillv. _ _ _ 4 14 13: 8' 92 901 57 357 326 6 21 20 12 Pälsvarutillverku. _ _ _ _ _ _! _| _ _; 59 445 302 5 35 27 13 Skomakeri ....... 1 9 11 21 31 171 401 6? 57 155 34 1 5 3 14 Cykel- o. bilverkst, 4 8 32 180, 121 71 190, 9. 346 2535 218 14 58 2 15 Urmakeri ....... 2 2 _ 19 zur 51 24 28% 4: 140 411 94 14 36 6 16 Guldsmedsverkst. 1 1 1 21 51 31 _ _1 _ 61 313 144 4 19 s 17 El. installation. . . — — — 15 57. 53 27 1421 9 140 1398 165 11 115 13 18 Fotografiskt— arbete 1 2 2 9 30 rl 3 31 _ 66 285 167 4 19 13 19 Möheltillverkn. 1 4 1 6 97 ., 6 37» 21 30 923 35 _ _ _ 20 Tapetserarverkst. —— —— 8, 54; 61 4 11! — 97 610 121 91 48 10 21 Musikinstr. ..... — —— —1 —1 — #1 — 11 99 17 ._ —— -— 22 Glasmästeri ..... _ _ 1 51 _ _ _1 _ 51 293 39 2 19. 4 23 Sågverk 0.511ickeri _ _ _ _ _, _1 4 59 3 13 387 30 4 65; 9 24 Begravningsbyrå. 2 7 3 6 1 3 7 9 2 41 87 27 3 71 1 25 Tryckeri och bokh. _ _ _ 1 451 19 _ _ _1 6 273 151 3 116 35 26 Tryckeri och förlag —- 1 25,1 6 —— 19 2197 738 2 144 10 27 Gummireparat.. . . . — —— —— 2' 31 1 —— 2] 197 15 3 14, 28 Lädervarutillv.. . .. _ _ _ _; _1 _ 1 2 _ 6 46 21 _ _1 _ 29 Karl.-tekn. tillv. .. — — — -—1 _1 _ __ __ _ 6 142 43 _ _1 _ 30 Apotek .......... 1 5 31 * 381 91 4 15 10 34 414 264 2 '?

Hallands län

ll": S.] 1. " , i % Orter med Övriga orter .. 1111 H 17111)ch fizilälgefif 1000_3000 inv; #00]! landsbygd 1_7H(11fn' lanet '! 1 s 1 lx a 1 s 1 k 3 s 1 k & s 1 k 1 11. 1 s 1 k 1 1 1 | Detaljhandel 178 535 302 128 350 106 159 479 191 55611911 4001 1477 393611 Livsmedel ........ 80 204 113 68 144 61 52 138 57 106 1701 801 5221199 6 1 Kött- 0. chark.-v.. 11 25 15 10 15 5 b 25 14 26 521 291 98 219 1 2 Fisk .............. 13 34 10 10 16 3 8 13 2 24 27 2 74 140 3 Mjölk ............ 7 9 9 9 10 10 6 11 9 2 3 3' 56 77 7 4 Mjölk o. specerier 13 37 28 3 7 5 2 5 2 8 16 9 61 158 5 Bageriprodukter .. 1 l 1 _ _ _ 2 3 l — — _ 5 7 6 Specerier ........ 21 59 32 22 65 21 13 48 13 34 56 251 143 368 1 7 Frukt ............ 10 29 15 12 25 15 10 19 10 12 16 121 70 154 8 Sötvaror ........ 3 4 1 _ _ _ _ _ _ _1 8 13 9 Sprit-, maltdrycker 1 6 2 2 6 2 3 14 6 _ _. 7 63 10 Diversehandel . . . . 6 35 21 2 13 3 19 101 27 323 845 2641 364 1050 3 Textil-0. bekluvaror 43 133 98 21 83 54 40 108 71 36 49 29 232 665 4 11 Vävnader, sybehör 24 72 55 11 31 26 28 74 58 29 39 23 145 367 2 12 Hattar .......... _ _ — — _ _ _ _ _ — 1 2 13 Herrkonfektion 5 16 5 4 26 12 2 3 _ 3 4 1 22 77 14 Damkonfektion 4 18 18 1 2 1 1 3 2 1 2 2 15 57 15 Herr- o. damkonf. 1 2 1 1 10 7 4 16 5 _ _ _ 10 41 _ 16 Päls- o. skinnvaror 1 3 3 _ — — _ _ _ _ 2 5 -'- 17 Handskar ........ 1 3 3 _ _ _ _ _ _ _ _ 3 8 18 Diverse komb ..... _ —— _ — — _ _ _ _ 1 2 1 2 8 19 Skodon .......... 7 19 13 4 14 8 5 12 6 2 2 2 32 100 6 Möbler, bosättning 7 20 10 3 12 S 7 16 .5 5 7 1 42 136 G 20 Bosättningsart. 2 8 7 2 10 8 2 7 4 _ _ 9 46 3 21 Möbler .......... 3 8 2 1 2 _ 2 3 — 3 4 _ 19 42 22 Mattor .......... — — — _ _ _ _ _ _ _ _ 2 23 23 Träslöjd .......... 1 2 1 _ _ _ 1 2 1 1 1 _ 5 11 24 Elektriska artiklal 1 2 _ _ _ 2 4 _ 1 2 1 7 14 Andra. branschaf 29 117 41 21 73 22 33 104 21 46 73 101 212 660 22 25 Järnvaror ........ 3 39 8 2 16 1 5 35 3 2 5 _ 18 155 i 26 Cyklar .......... _ — _ _ _ 1 1 _ 12 13 _ 17 22 27 Guldsm., ur, optik _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 28 Musikinstrument. _ — _ — _ _ — _ _ 1 1 _ 5 10 29 Böcker, papper .. 1 8 3 3 13 7 4 14 5 1 2 _ 13 59 i 30 Tobaksvaror ...... 6 19 10 3 7 3 6 11 6 10 17 6 52 108 € 31 Konstverk ........ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 - 32 Blommor ........ 2 5 4 2 4 4 — — _ 2 4 2 15 47 f 33 Läder ............ — _ — — _ _ 2 4 _ — — — 4 10 34 Färgero.sjukv.-art. 8 27 16 4 18 6 7 22 7 4 6 2 36 130 E 35 Kol, ved ........ 4 8 4 9 1 4 11 _ 12 23 32 76 36 Bensin .......... 5 11 _ 3 6 _ 4 6 _ 2 2 20 40 37—39 Basal-er m. ji. 4 12 9 5 15 14 2 4 3 _ _ _ 14 103 ! Begagnade varor . . 1 1 _ — _ _ _ _ _ 7 14 40 Möbler .......... 1 1 _ _ _ — — _ 3'» 5 41 Böcker .......... — _ _ — — _ _ _ _ — _ _ _ 42 Auktionsgods . . . . _ _ _ _ — — _ -_ _ 4 9 43 Gdrdfarihandelmm. — _ _ _ _ 1 1 _ 21 22 1 25 26 44 Postowlemfärer .. _ _ _ 5 5 _ — — 3 3 _ 12 13 45 Kiosker .......... 8 13 10 3 _ 5 4 5 7 7 16 22 151 7' 70 !

1- 6 1.710 [1—12 13,15

lö —19 30 21 22 23 24

5 726 728 29 30 31

)— OCOUJNICT- UNPO—DNI—

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Partihandel ......

Metallv., maskin.. Bränsle, byggm. . Träv., snickeriarb. Papper, kontorsart.

Kött. fisk ........

Mejeripr., gröns. . . .

Kolonialvaror . . . . Spannmål ........ Sprit-. maltdrycker

Textilvaror Hudar, gummiv. .. Kern-tekn. artiklar Lump, skrot ...... Blandade varuslag

Handel i kombi- nation med haut- verk m. m.

Chark—tillv. ...... M ejerirörelse Sötvarutillverkn. . . Bageri. konditori. . Kvarnrörelse

Hattillverkning Herrskrädderi . . . . Damskrädderi . . . . Trikåvarutillv ..... Konf.-varutillv.

Sömnadsvarutillv. Pälsvarutillverkn. Skomakeri ........ Cykel» o. bilverkst. Urmakeri

Guldsmedsverkst. El. installation. . . . Fotografiskt arbete Möbeltillverkn. Tapetserarverkst.

Musikinstr. ...... Glasmästeri ...... Sågverk o. snickeri Begravningsbyrå. . Tryckeri och bokh.

Tryckeri och förlag Gummireparat . . . . Lädervarutillv.. . . . Kem.-tekn. tillv. .. Apotek ..........

& | & , &

V nrbcrg

.fi a slkl

30

wc.-now ODGHDJ

lD—llHl—l

| 231 |

wlwmw )&U'älHD—l l [ lwxl

1 31

CDUDKQIQ

m_s]—

1 8;

—I

| a:| | 23

N) o:,»—

lllle—Igl

Falkenberg

3 ls lik,

[& "

leHH laww» wlww

o' Gh"! 362

| 55 I | EE

[ I ICH RRGC!

cil(z

28

13 21

4” ww

ESI | .aåä | ».I | |

40

[i _4 | cul

IKIMGC:

| 1 | _1_1

139

n-u—

wlwwpwmmlmllhwhlglls

Loi | [ on I _l! I |

Hallands lä.-n

Orter med

, 43.10-3093 # a 1 5 | L: 15 07 12 1 1 1 2 9 1 S' 21 4 ? Tz 1 2 23 5 1 4 2 7 —— 85 465 126 3 14 10 3 38 4 21 106 49 6 12 12 2 12 5 1 26 17 1 2 — 10 53 2 7 12 2 13 1 9 34 1 1 2 2 1 3 — 3 20 6 _å 5 2 2 49 1 2 2 — 2 22 1 4 15 5 23 13

Övriga. orter och landsbygd

I ha

01 www

**l Hmmm

_—»——4| |

| »; | I %?

I ESI aa_—

I | | | |

17 16

76

Itella-IIIN»...

—Jl | I | | bal co!

oo||||

542

44 11

127

32

wllsquääal

Helu länet

i 1518

168 178

117 36 228 398 26 27

79 15

3103 242

780

Göteborgs och Bohus län

Bransch 11Gotebo1v 1 U ddcvalla L_v sekil Kungälv 511152; gdl?” 1 8. 51 k 111 sk1wms1 1k & 1 s 1 k 1 1 s 1 k 1 1 1 i 1 * Detaljhandel 14556 14186 8696 258 8961 448 78 240 118 61 159 78 57 9631 4' 1 | Livsmedel ........ 2498 6176 4047 1291 3731170 38 94 44 201 50 23 3181 2881 13' 1 Kött- 0. chark. -v.. 347 917 501 321 891 30 7 17 8, 41 51 2 '38 741 2 Fisk .............. 289 597 244 131 311 3 3 3 _1 41 91 1 13 41; 3 Mjölk ............ 533 1127 1089 191 371 31 5 15, 93 11 21 2 13 321 4 Mjölk o. specerier 204 870 591 51 20— 9 —— —1 —1 31 161 7 14. 501 5 Bageriprodukter .. 61 94 89 —' — —— _! —'1 21 41 3 31 61 G Specerier ........ 639 1661 921 39, 1231 601 14 32 131 2 31 2 131 39 1 7 Frukt ............ 384 767 544 131 361 201 8 20 101 3" 71 4, 171 33 * 8 Sötvaror ........ 26 67 41 31 41 3 — —— —1 —1 —1 —1 5; 6 9 Sprit-, maltdrycker 15 76 27 31 331 14 1 51 2! 11 4 2 21 7 10 Diversehandel 63 447 160 61 40 16 4 301 151 51 181 3 14 2771 1 Teach'l-o.bekl.-varur 585 23131924 451 226 152 13 42 311 15 381 31 1.1 1421 1 11 Vävnader, sybehör 360 1072 936 221 64 551 5 13 12. 81 201 18 19 671 ' 12 Hattar .......... 3 6 6 —— — —1 ——1 —1 — 13 Herrkonfektion . . 52 162 86 7 38 6 1 1 —1 11 2 1 51 17 14 Damkonfektion . . 65 180 164 8 83 69 2 6 61 2' 4' 4 7 26 * 15 Herr- o. damkonf. 13 84 61 1 12 3 1 14 71 11 2 1 3 9 16 Päls- o. skinnvaror 16 23 16 —1 _. ' — — -—1 _| — —1 —— 17 Handskar ........ 13 36 30 — —-f — — -— —1 —— — —1 — 18 Diverse komb ..... 7 498 419 —— — — ——— 11 31 2 1* 4 19 Skodon .......... 56 252 206 7 29 19 4 8 6 21 71 5 101 19 . ZVIöbler, bosättning 199 718 290 9 34 13 2 6 2 31 91 3 111 221 1 20 Bosättningsart. .. 42 142 90 3 9 7 1 5, 2 1; 43 3 3 61 1 21 Möbler .......... 62 212 69 3 20 4 —— — — 2; 51 — 51 ]O* 2 22 Mattor .......... 30 198 97 — —. —- — —— —1 —1 — — _, 23 Träslöjd .......... 15 47 16 2 4' 2 — —— — —1 * '— 4— ——-1 _— 24 Elektriska. artiklar 50 119 18 1 1 —— 1 1 — —1 —— — 3 61 ' Andra branschnf. 999 31541353 48 171 63 18 64 22 141 371 14 19 1891 5! 25 Jämvaror ........ 61 489 101 5 45 6 3 27 6 31 101 — 7 47 i 26 Cyklar .......... 33 59 12 3 5 1 1 10 4 11 1. — 41 7 1 27 Guldsm., ur, optik 16 58 47 — ,, — _ -— -— —1 —' — l_ 1 1 28 Musikinstrument. . 15 76 28 1 1 1 1 — —— -—1 —— 2" 2, 1 29 Böcker, papper .. 50 314 122 5 30 18 1 5 3 1, 4| 3 7 17 11 30 Tobaksvaror ...... 351 580 390 14 29 19 6 8 3 21 7" 6 10 191 1. 31 Konstverk ........ 12 25 8 -— —— —* —1 — _ — —1 —j 32 Blommor ........ 124 338 233 3 11 4 1 3 2 —1 —- — 2 41 1 33 Läder ............ 24 80 49 _ _ _ _ _ _ _! _ _ 2 3 1 34 Färger o.sjukv.-art. 172 554 332 9 29 15 3 8 4 21 7 4 L1 27! 1, 35 Kol, ved ........ 70 292 19 4 7 2 2 — 3; 5 1 L7 491 | 36 Bensin .......... 71 289 12 4 14 —— — — 21 3 6 131 5 3739 Basarer m.fl. 10 978 652. 2 23 17 1 2 2 _1 _ _ 3 131 11 Begagnade rawr . . 49 86 42 1 1 — — _ —1 —— — 41 40 Möbler .......... 14 29 19 — — —— —— — —1 — — — —4; 41 Böcker .......... 16 31 13 — — — -— -— —— —— — — _. 42 Auktionsgods . . . . 19 26 10 l 1 — — — — — — —* 43 Gdrdfarihandelmm. 26 30 81 1 1 1 — — — — —— —- 44 Postordemfärea' .. 12 67 29. — — — — —1 — = 45 Kioskcr .......... 115 217 191 17 27 16 2 2 21 41 7 4 7 32 34

21 22 24 25 26 27 28 29 30

' Hattillverkning

Bransch

Partihandel ......

Metallv., maskin.. . Bränsle, byggm. .. Trav, snickeriarb. Papper, kontorsart.

Kött, Fisk ........ Mejeripr., gröns. . . Kolonialvaror . . . . Spannmål ........ Sprit-, maltdrycker

Textilvaror Hudur, gummiv. .. Kan—tekn. artiklar Lump, skrot ...... Blandade varuslag

Handel i kombi- nation med hant- verk 111. in.

Chark-tillv. ...... Mejerirörelse . Sötvarutillverkn. . . Bageri. konditori. . Kvarnrörelse

Herrskrädderi . . . . Dnmskrädderi .. . . Trikåvarutillv ..... Konf.-varutillv.

Sömnadsvarutillv. Pälsvarutillverkn. Skomakeri ........ Cykel- o. bilverkst. Urmakeri

Guldsmedsverkst. El. installation. . . . Fotografiskt arbete Möbeltillverkn. Tapetserarverkst.

Musikinstr. ...... Glasmästeri ...... Sågverk o. snickeri Begravningsbyrå . . Tryckeri och bokh.

Tryckeri och förleg Gummireparat. Lädervarutillv.. . . .

Kan-tekn. tillv. . . Apotek .......... [

Göteborgs och Bohus län Göteborg Uddevalla Lysekil Kungälv 1 00%?91001181nvl _ ai1 s 1 k a 1 s 1_k* a 1 s 1 k 9 1 s 1 k a 1 s 1 k I 1433122793124 40 4181 104 17 84 12 4 7 1 48 168 28 , 1 232 1712 335 4 91 2 _ _ _ _ _ _ 1 11 — 106 1493 277 7 59. 5 2 16 2 1 1 3 51 — 105 718 81 4 941 8 1 6 _ 1 3 — 5 291 3 148 1426 325 4 108I 49 2 3 — 1 1 _ 4 1 — 75 714 218 _ _ _ 4 10 2 — _ _ 21 871 14 98J 662 194 1 l _ _ — — 1 2 1 1 1 — 141 1274 417 10 80 24 3 21 4 _ _ _ 8 22 5 15 221 44 1 7 ]. _ _ — _ — — 1 1; _ 5 127 65 _1 _ _ _: _ _ _ _ _ _ _1 _ 178 815 193 1 28 9 1 1 _ — — —1 _ 29 189 41 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1 _ 109 879 295 _ — — 1 3 1 _ _ _ _ _1 _. 48 306 90 3 13 — _1' — _ — _ 3 31 144 1743 549 5 19 61 3 24 3 — _ — 1 15; 6 97210876144121 94 778 215 34 231 86 20 121 31 101 455 142I 82 6361 251 4 36 9 2 9 1 2 39 8 8 40i 11 _ — 1 24 4 _1 _ _ _ _ 1 S' 2| 2 s 7 _ _ _ 1 _ 1 3 1 — _! _ 205 17871012 24 203 89 111 86 35 3 28 10 32 168 64 1 2 _1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 108 401 359 7 18 15 2 5 5 2 3 3 7 12 12 28 844 351 _ — _ 8 28 14 1 3 _ 4 16 8 26 369 314 _ _ — 1 5 5 _ _ _ — _ _ 1 16 9 _ _ _ _ _ _ — — — _ _ _ 4 506 398 _ _ _ — _ — — _ _ _ _ — 19 341 245 1 4 4 — — — — _ 1 2 2 39 252 180 2 12 11 — _ — 1 4 3 — _ _ 18 171 110 _ _ _ 1 10 4 _ _ — 2 6 1 105 1461 175 15 115 9 2 7 _ 2 3 _ 7 29 2 77 325 76 7 14 2 1 4 2 2 6 2 8 12 3 30 116 59 4 18 7 2 10 3 _ — _ 1 3 1 66 1037 149 5 52 3 2 25 _ 2 18 2 10 56 7 20 208 89 2 9 5 1 5 4 1 1 1 4 10 6 13 89 11 2 18 8 1 14 8 — — _ 3 15 4 32 324 81 3 13 _ _ _ — _ _ _ l 8 _ 5 35 4 2 6 2 — _ _ _ _ _ _ — 26 161 24 5 10 — 2 — 1 1 — 1 3 _ 5 177 10 1 9 _ —— _ _ 1 7 1 2 34 2 16 58 20 2 13 3 2 2 _ — — _ 3 3 _ 4 76 23 1 7 5 _ _ — — _ _ — 4 712 141 3 174 32 1 11 _ — _ _ 1 11 3 11 92 4 2 10 _ _ _ _ 1 5 _ ] 2 _ 7 331 79 : _ : _ : _ _ _ _ _ _ 18 341 231 1 13 7 1 8 5 — — — 4 21 14

Göteborgs och Bohus län

Övriga ort:-1 *

Älvsborgs län

—Ä

Bransch och landsby"d* Hela länet Borås **I l'wllhättun * x'ällcrslmrg a * 5 | k * r s k "TTÄTI * Åk AT 1; * ' * * * » Detaljhandel . . . . 937*1962 797*6247* *18406 10587 656) 18*1018 2710 732* 420* 517* 597 f.. * * * ? Livsmedel ........ 194 352 148 2997* 7333 4569 303 846 350 11% 293* 1785 94 231 1 1 Kött— 0. chark-V... 39 89 41 457* 1191 609 49 173 72 20 55* 33* 21* 47 2 Fisk .............. 54 71 3. 383* 754 260 15 50 9* 12 24. 8! 9 21 3 Mjölk ............ 10 18* 13 581* 1231. 1168 60 97 71* 9 26* 21 14 28 4 Mjölk o. specerier 11 26* 14 237* 982 646 25 105 55* 26 77 53 10 28 5 Bageriprodukter . . 6 10* 8 72* 114* 106 13 18* 16* 2* 3 2* -— 6 Specerier ........ 59 111* 56 771* 1969 1071 93 287* 79* 26 72* 43* 23 58 7 Frukt ............ 8 18* 8 433* 881 607 45 82 325 16 29 17* 16 32 8 Sötvaror ........ 7 B* 5 41* 86 54 13 2 2| _ — — _ _ 9 Sprit-, maltdrycker — ._ — 22* 125* 48 4' 32 14** 2 7 3 1 17 10 Diversehandel .... 5211274* 520* 673* 2086* 824 10 35 7* 10 22 13* 11 54 Tertil-1).bekl.-L'm'()r 72 109* 69 795 2870* 2308 123 457 321* 51 175 124* 41 126 ll Vävnader, sybehör 49 66 51 483*, 1302 1129 74 224 164* 20 58 47 20 43 12 Hattar .......... ——- —j 6 6 — — —* _ — _ _ 13 Herrkonfektion 3 6* 2; 69* 226 106 9 41 S* 8 28 10 5 17 14 Damkonfektion 3 (S* 5* 87* 305 269 17* 98 85* 6 26 23 4 22 15 Herr— o. damkonf. 6 14* 5: 25* 135 78 5* 26 14 4 29 18 3 10 16 Päls- o. skinnvaror _ —* 16 23 16 —* — —* — — 2 8 17 Handskar ........ _ —* 13, 36 30 4 7 7* _ — — » 18 Diverse komb ..... 2 2* —* 11* 507 424 1* 4 2 4 9 6 2 11 19 Skodon .......... 9 15* 6 88** 330 250 13* 57 41* 9 25 20 5 15 * WIöblei', bosättning 14 18* 3* 238: 807 317 16 64 26* 7 19 12 7 19 ** 20 Bosättningsart. 1 1* 1* 51* 167 105 4 24 13* 3 8 6 4 15 21 Möbler .......... 5 * 1 77' 253 77 4 14 -—** 2 5 2 1 1 = 22 Mattor .......... — —* 30* 198 97 6 20 H* 1 4 3 — — — 23 Träslöjd .......... 1 2 —— 18* 53* 18 1 4 2* 1 2 1 1 1 — 24 Elektriska artiklar 7 9 1 6-2* 130 20 1 2 _ 1, 2 - Andra branschqf 84 134 2112'32i 3749 1532 138 462 155* 49 181 62 42* 126 5 25 Järnvaror ........ 8 17* 3: 87. 635. 124 8 84 15* 5 44 10 4 29 26 Cyklar .......... 15 19; 1* 57; 101* 19 2 2 —* 1 2 1 3 3 27 Guldsm., ur, optik — —* —- 17* 59* 48 1 1 1 —* —* :* 28 Musikinstrument.. —* —— 19* 80* 29 3 13 4* 1 2 1 2 ,'3 29 Böcker, papper 6 8; 5 70* 78* 163 8 50 18. 2 9* 5 3 15 * 30 Tobaksvaror ...... 6 7* 4 .)89* 050. 432 52 90 49! 19 34. 18 13 28 f_- 31 Konstverk ........ —* — 12 25* S —— —* —' »— » — —*; 32 Blommor ........ 2 2* _ 132* 358* 241 12 47 28* 2 77 6 2 9 * 33 Läder ............ -—- —* — 25 83* 50 2 6 3* 1 121 4 l 2 * 34 Färgero. sj11kv.-art. 8 13* 6 205* 638 377 18* 86 35* 10 28 18 8 22 13 35 Kol. ved .......... 31 54* —— 127* 409 25 17* 40 —* 7 4” 2 6 15 36 Bensin .......... 8 14 2 91* 333* 16 15_* 43 2* ll ]; 1 1 — 37439 Basarer m.ji. — —* —* 16* 1016 681 9* 146 86; 3 9* 9* 4 10* Begagnade rm'nr .. — —* 50* 87% 42 öl 8 1 1 2; —* 2 4, * 40 Möbler .......... —* 14* 29; 19 2; 2 _” —* —* 2 4. * 41 Böcker .......... — —* —— 16* 31' 13 II 2 1 —* '—* —— ** J 42 Auktionsgods — —* * 20* 27* 10 2* 4 1 2* —1 — —* —' 43 Gda'dfarihandelm.m. 12 14! 1 39* 45 10 s* 6 1 1 1* 1* 1 1* _ * * 44 Postorderaj'ärco' _ 1 1 13* 68* 29 S* 166 51 2 21 —* -— —* — 45 Kias/fer .......... * 39 60 35 194* 34.)* 275 12* 28 20 13* 28* 21* 10 26* 1*

lll'illlrl'll

Partihandel ......

14 6 Metallv., maskin.. . 7—10 Bränsle, byggm. .. ;11f12 Train, snickeriarb. 115 15 Papper, kmitorsart.

16—19 Kött, fisk ........ 120—21 Mejeripr. gröns. .. 22 Kolonialvaror . . . . 23 Spannmål ........ 24 Sprit—, maltdrycker

[2526 Textilvaror ...... 27—28 Hudar, gummiv. .. ' 29 Kem.-t.0kn. artiklar I 30 Lump, skrot ...... 31 Blandade varuslag

Handel i kombi- nation med hant- verk m. m.

1 Chark—tillv. ...... 2 Mejerirörelse . 3 Sötvarutillverkn. .. 4 Bageri, konditori.. Kvamrörelse

Hattillverkning . . Hen-skrädderi . . . . Damskrädderi . . . . Trikävarntillv ..... Konf.-varutillv.

11 Sömnadsvarutillv. 12 Pälsvarutillverkn. 13 Skomakeri ........ 14 Cykel- o. bilverkst. 15 Urmakeri ........

16 Guldsmedsverkst. 17 El. installation. . . . 18 Fotografiskt arbete 19 Möbeltillverkn. 20 Tapetserarverkst.

21 Musikinstr. ...... 22 Glasmästeri ...... 23 Sågverk o. snickeri 24 Begravningsbyrå. . 25 Tryckeri och bokh.

26 Tryckeri och förlag 27 Gummirepurat.

28 Lädervarutillv.. . . . 29 Kem.-tekn. tillv. .. 30 Apotek ..........

p—A omm-Jo: 01

och lantisläå

1

GB 0

N) w—Hw

Ch U'O'OJU'

__|—||

p.- HEPMH

HN) Hmwp_m_

lillH HHIUIl—fu

le IND Hello,

Illona

”& | 1 per-- Hbl?— | | qu HHl | |

llwläl Ir—lcal lllml INHI rwtgl leli

!

%'HIII >.Ellll

Göteborgs och Bohus län

1802

l1'2906

781 82 11 2476 =)

»

442 897 374 506 347 268 189 1654 378

147 1209

233 138 345

41 178 268

83

908 109

331

408[

Hela länet

5030

285 16

1311

397 376 319

9 898 251 194 115 187 86

70 164 105

81

24 13

28 176 4

79 271

Älvsborgs län

mHHw 1.5.3

iMQHH mmm—

v—NH'JINJI wuxå—il

I I

HODI too—- >--r——l lel

_ en G= _) u— & [O

IE”; |E

|

*I

läll IEI .—

cap—waiplllou

oci—l:a atollen-a _| | |»»

1»— oau—al xi» ll—AUDHHQDb—AHQH mwb—H—u—A l—nli-dv—CJJ IEI Im

[usb—cal |__—Imi

! >.. ...

i

| [

H »— olllwlllwwmlmu—mw—ilwl

...] SI | lm ...!

Bransch

Älvsborgs län

'

37439 Basarer m. ji.

Detaljhandel .. . . ! Liumnedel ........ ,

Kött- 0. (mark.-V.. . f Fisk ..............

Mjölk ............ & Mjölk o. specerierl Bageriprodukter .. i Specerier ........ Frukt ............ i Sötvaror ........ & Sprit-, maltdrycker

cmqmenmoncv—

. ( Dwerschmulel . . . .

>.. ©

Tm-til- o. beklsvmm'

11 Vävnader, sybehör

12 Hattar .......... 13 Herrkonfektion .. * 14 Damkonfektion .. * 15 Herr- o. damkonf. 16 Päls- o. skinnvaror 17 Handskar ........ ! 18 Diverse komb ..... [ 19 Skodon .......... '

JMI/ler, bosättning 20 Bosättningsm't.

21 Möbler .......... 22 Mattor .......... 23 Träslöjd .......... 24 Elektriska artiklar

Andra branschajl

25 Järnvaror ........ 26 )yklar .......... 27 Guldsm., ur, optik 28 Musikinstrument. . 29 Böcker, papper 30 Tobaksvaror ...... 31 Konstverk ........ 32 Blommor ........ 33 Läder ............ 34 Färger o. sj ukv.-art. 35 Kol. ved ........ 36 Bensin ..........

Begagnade varor . .

40 Möbler .......... 41 Böcker .......... 42 Auktionsgods . . . .

43 Gårdfm'ihandelmm. 44 Posforderafärcr ..

' l - || QD| | » aoaäu|—_uov>— _w—Aw H '_'—1.45?

|

45 K [asker ..........

39

&

IHICSCDE'

CU

Iwälwla—n—l Iosm HH

>_— [»wlx—nlo—awlIwugr—Hr—lozwocwl||Hoxwl—15EHI»E_|_MIHN3 Imwlwlwwllmä

o:) ha N)

| | 1

|| Il lll

Ulricehamn k 3 | a [ k 135; 106 297 121 69.: 41 110 38 2; 5 11 2 _l 7 11 3 —-l 6 8 7 51 4 14 6 24 H 40 () 51 5 16 ( _ 1 1 1 31 2 9 1 22; 3 20 4 413 31 79 16 161 16 27 17 _. _ _ _ 1. 5 16 2 161 3 14 13 11 2 9 6 :l : : : 51 5 13 8 111 5 10 5 51 2 6 3 21 _ — _ 6' — — 1? 2 6 2 _? 1 1 _ 18' 15 58 16 1 2 28 5 - _ 2 3 _ _4 _2 7 2 7 3 5 2 1 _ _ _ 4 4 12 5 1 2 3 1! 3 6 4 _ 2 2 _ _ 4 7 5 3 2 5 3

;' N: 1 >lcm—wc— c.a

.;

N. 's!

HaamIHIWHF—IHHGIIHst—mllllwleläzgäl W— 05

N;: 6".

l—1 jo

QIIHc—wwwllll

wwml Gäl 100—COD! HO. v.

I |

lllll

U'

llwlmlcuulllHH

' 1

; 1000-3000 inv

atm-unne—

m *.I

5.-

0303 *:"

ål.—_l 23:31 1 l .

133511

Ilos—Sä—H _...ll

I

O %&

Nl

(

Älvsborgs län Bransch Alin sås Åmål Ulricehamn Kinna. Orter med _ _. g _ , _ 1000_3ooo im. 1 a 1 s 1 k 1 11 1 s 1 k a 1 s 1 k 3 1 s 1 k 3 1 a 1 k l 1 1 1 1 1 1 Partihandel ...... 1 26 121 221 14 95 20 231 831, 121 71 23 5 42 1361 16 1 1 1 1 1— 6 Metallv., maskin... 1 5 69 131 _ _ 11 41 21 1 _ _ 8 141 _ 17_10 Bränsle, byggm. . . '. _ _ _1 3 10 _ 11 21 11 —1 — _ — —1 117—12 Träv, snickeriarb.1 1 1 _' _ _ 11 1 _1 _1 _ _ 8 281 2 1345 Papper, kontorsart. 5 21 3 _ — _ 1 21 _ 3 1 6 61 — 1 ' 1 1 1 1649 Kött. fisk ........ 1 1 1 _= _ _ _ _.1 _ 1 _1 _, _ 2 4; _ 20 21 Mejeripr, gröils. .. 1 l 4 _l _ _ _ 21 31 _ — _1 _ 2 31 1 22 Kolonialvaror .... 5 9 2 7 601 16 5” 261 3 11 9 1 31 24: b 23 Spannmål ........ 1 3 _ 1 21 2 51 _ 1; 4 2 4; 1 24 Sprit-, maltdrycker _ _ _ _1 _ — —' _1 _ — _ _| _ 25—26 Textilvaror ...... 3 1 _ 1 14 4 6 30; 6 " 7 s 501 6 13128 Hudar, gun-miv. .. — _ _ — _, — _ _: _ 1 1: _ 1 239 Kram.-tekn. artiklar 1 2 1 _ _1 _ — _? _ —' _ _ _ _1 _ ' 30 Lunlp. skrot ...... 2 7 3 1 o _ 3 101 _ _ — _ 1 11 _ 1 31 Blandade varuslag 1 1 _ 2 1 _ — _, _ _ _ — 1 11 1 1 1 i 1 Handel i kombi- 1 ' ' ' 1 nation med hnnt- 1 f i 1 Verk m.m. 63 468 140 39 279 76 52 3291 108 311 132 49 208 9901316 . 1 Chark-tillv. ...... 6 4. 14 2 101 5 4 36 31 11 3 20 941 27 1 2 Mejerirörelse 2 51 12 1 231 5 _ — _ _ —— _ 5 46 10 3 Sötvarutillverkn. . . _ _ _ _; _ 1 _ _ _ _ _ _ 4 Bageri, konditori.. 1 21 140 60 12 631 36 11 6-1 35 5 29 15 54 2531 130 i) Kvarnrörelse .... 1 — _ _1 — _ —' _ 2 51 — 6 Hattillverkning . 5 15 9 2 31 3 3 13 11 31 6 6 17 261 26 7 Herrskrädderi . _ _ , 1 13 Ö 2 191 5 4 311 21 11 4 — 4 151 3 8 Damskrådderi .... — —— _ 1 2' 2 1 4. 3 —1 _ — 4 191 17 9 Trikåvarutillv ..... — -— — _ _ _ __ —. - —1 _ — —— _ _ 10 Konf.-varutillv. — _ _ _ _ — _ _1 _ —1 _ _ 1 36 13 11 Sömnadsvarutillv. 1 5 5 1 5 r _ 1 _ 3; 12 9 1 12 s 12 Pälsvarutillverkn. _ _ _ _ _ _ _ _ — —1 _ _ _ _ 13 Skomakeri ........ 1 3 — 1 4 3 _ —1 _ _1 — _ 2 7 2 . 14 Gyerl- o. bilverkst. 6 55 4 2 51 _ 9 35 —- 3' 8 _ 18 64 1 15 Urmakeri ........ 4 5 _ 3 7 _ 4 7 2 41 10 3 15 25 5 16 Guldsnledsverkst. 2 7 3 2 6 2 2 5 1 11 2 l 2 ' 3 2 1 17 El. installation. . . . 3 36 4 3 24 2 2 12 5 21 24 1 18 104 12 1 18 Fotografiskt arbete 2 8 4 _ _ — l 5 2 21 8 4 2 4 2 . 19 Möbeltillverkn. 1 6 _ _ _ _ 1 41 6 11 5 _ 5 67 11 1 20 Tapetserarverkst. 2 11 4 _ _ _ 3 14, 1 —1 — _ 10 55 7 1 21 Musikinstr. ______ _ — _ — __ __ — _1 — _ _ _1 _ 1 22 Glasmästeri ...... _ _ _ 1 2 _ 1 2 _ 11 1 4 61 — 23 Sågverk o. snickeri 1 14 1 1 21 — _ _ — —1 _ — 4 56 1 24 Begravningsbyrå. . 1 2 _ l 1 _ _ _ _ 1 2 — 5 7 1 25 Tryckeri och bokh. — _ _- — __ — _— _ _- — _ _ 2 6 3 26 Tryckeri och förlag 1 28 2 2 25 3 1 22 2 _ _ _ 1 9 _ 27 Gummireparat.. . . . 1 3 _ _ _ 2 13 — — — 1 2 _ 28 Lädervarutillv.. . . . 1 4 _ — _ 1 6 _ _ _ _ 2 3 _ 29 Kenr-tekn. tillv. .. _ _ _ 1 6 1 — — — _ _ _ 1 11 1 30 Apotek .......... 1 20 13 1 7 4 1 15 8 1 8 6 8 55 32

Älvsborgs län Skaraborgs län . . .../_ __ __ , ___ , , ”_,” "_1 Bransch (21:15; (111321 11615 länet Skövde Lidköping 1 1—5116111111; 1 a 1 s _1—k7 & 1 s 1 k 371 s 1 k 3 16 1 k 1 1 1 6 1 l; l 1 1 1 ' . Detaljhandel 1225 2557 903 3245 8772 3748 185 653 313 167 619 3251 148 4131 11 Livsmedel ........ 233 416 152 1044 2546 1069 93 278 112 741 231 112: 621 1551 4 1 Kött» 0. chark-v.. . 661 139 42 214 568 214 15 42 23 13 35 191 61 11' 2 Fisk .............. 30 37 1 99 193 32 8 11 3 11 21 51 8 11 3 Mjölk ............ 13 22 17 109 191 147 18 29 29 51 10 101 141 221 4 Mjölk o. specerier 11 26 12 115 367 161 1. 1 _ 201 75 331 7 231 5 Bageriprodukter .. _' — _ 20 33 28 1' 1 1 —1 _ —1 1 11 6 Specerier ........ 99 173 71 326 836 288 34 129 27 131 45 101 18 621 7 Frukt ............ 9 11 5 141 269 140 12 33 18 9' 28 181 6 15] 8 Sötvaror ........ 3 3 1 Ö 6 4 - - _ _ 2 4 41 _ — 9 Sprit—, maltdrycker 21 3 3 15 83 35 4 32 11 1 13, 81 21 10 10 Diversehandel . . . . 630 1451 471 781 2136 713 9 31 10 3 14 51 41 19, Textil" 0. beklsramr 164 282I 148 579 1569 1012 40 175 119 43 164 1201 34 113] ' 11 Vävnader, sybehör 114 180 102 334 725 503 181 63 58 18 67 601 15 511 12 Hattar .......... _ _1 _ — _ _ 11 3 2 1 31 31 1 2, 13 Herrkonfektion . . 171 36 9 66 197 52 5 37 8 5 211 4] 7 275 14 Damkonfektion 121 23 21 64 243 213 4 23 18 6 261 241 2 41' 15 Herr— o. damkonf. 6 15 7 27 122 67 3 13 9 3 131 5: 1 51 16 Päls- o. skinnvaror 1 2 1 3 10 8 2 6 5 1 7 71 — _1 17 Handskar ........ — _ _ 4 7 7 1 2 2 — _ _ _ _1 g 18 Diverse komb ..... 4 7 3 16 80 51 _ — _ _ _| _ _ _1 4 19 Skodon .......... 10 19 5 65 185 111 6 28 17 9 27 171 8 241 ? ]lIöbler, basätfm'ng 15 26 4 87 226 88 3 14 11 9 36 131 5_ 16 20 Bosättningsart. 5 7, 3 31 95 49 2 10 9 6 23 125 2 63 21 Möbler .......... 6 7' 1 22 52 12 1 4 2 ] 7 1 1 51 22 Mattor .......... 2 2 — 12 32 18 _ ' _ — _ — _1 23 Trä-slöjd .......... 2 1; — 11 29 8 _ _ _ 1 2 _ 2 3 24 Elektriska artiklar _ _ _ 11 18 l _ _ _ 1 4 _ _ _1 - Andra branschqf. 116 227 45 5051522 457 31 131 41 26 136 51 341 31 2 25 J ärnvaror ........ 111 49 4 54 430 57 6 50 8 3 57 11 3 291 26 Cyklar .......... 28 31 2 42 51 3 _ _ _ 1 4 _ _ _1 27 Guldsm., ur, optik l 1 — 2 2 1 1 3 2 _ _ _ _ _! 28 Musikinstrument-... _ _ _ 7 23 5 _ _ _ ] 1 _ _ _1 29 Böcker., papper 11 21 12 49 165 72 2 7 4 3 16 5 5 101 ; 30 Tobaksvaror ...... 7 14 8 124 226 124 11 34 15 7 17 9 8 141 1 31 Konstverk ........ _ — — __ — _ — _ _ _ _ - _ _1 _5 3 Blommor ........ 5 5 4 25 77 53 11 2 1 1 4 4 _ _: _: 33 Läder ............ 1 2 _ 6 24 6 1 2 1 1 3 2 1 21 3 34 Färger o.sjnkv.-art. 12 30 13 82 260 123 5 20 9 5 17 9 5 171 '. 35 Kol, ved ........ 39 73 2 91 211 9 1 1 _ 3 13 11 9 15] _ 36 Bensin .......... 1 1 _ 23 53 2 3 12 1 1 2 _ 3' 61 3739 Basarcr m.fl. 3 13 7 30 2331 153 3 12 121 4 =3 20 2 7; 1 Begagnade varor . . —1 — — 8 141 3 3 4 1 2 3 — 2 31 —=| 40 Möbler .......... _. _ _ 4 6 2 2 2 1 — _ _ _ 1 -å 41 Böcker .......... _1 _ _ 1 2 1 _ _ _ _ _ — _ 1 J. 42 Auktionsgods . . . . — — _ 3 6 _ 1 2 _ 2 3 _ 2 : _ 43 Gdrdflu'ihandelm.m. 5 5 _ 18 16 3 _ _ _ _ _ _ 3 * 44 Posiordemfä-rcr .. 81 65 27 57 272 84 _ _ _ _ _ _1 1 45 Ifiosker .......... 511 70 49 136 236 166 3 81 7 G 12 41 1

Älvsborgs län Skaraborgs län Bransv-h ågråijlgggd 116-la lfinet d Sköv11e A i Lidköling vå 11'111711611111; a 1 s 1 k 1 11 | s k 6 l 5 | k (1 Q 41 k 1 a 1 s ! k .____, W" "Ä & * ' 1 f' _ Partihandel ...... 82 171 21! 4091942144.) 47 2141 38 28 313 81 23 127 20 | ' 1 1_ 6 Metal1v.. maskin... 7 10 1; 42! 199j 26 4 85 1 2 8 5 3 13 1 7-—10 Bränsle, byggnl. .. 7 20 1,i 19| 60, 3 l 4 1 4 17 1 _ —— —— 1—12 'l'räv.. snickeriarb. 26 47 2 41_ 1621' 22 6 52. 13 1 4 1 4 1 , 3—15 Papper, kontorsart. 2 3 _; 40" 160= 27 6 201 1 4 6 _ 2 15 3 1 ' > ; gta—19 Kött, fisk ........ 5 5 s;. 11* _ 4 5; _ _ _ _, 1 1 _ 0—21 Mejeripr, gröns... 4 5* 11 211 1041 44 2 JE — 2 2 2 2 4 _ ; 22 Kolonialvaror — » 45 3261 73 10 72 20 7 164 49 5 28 7 * 23 Spannmål ........ 20 35 .)] 32 74. 5 3 20' —— 4 69 16 3 19. 4 ! 24 Sprit-, maltdrycker — 1 2| —— — —| — — — — — — 156726 Textilvaror ...... ! 6 37 14; 1111 719i 229 5 12% —— 1 16 6 4 35 ' 7—28 Hudar, gummiv. .. —— — —,j 6: 71 — 1 31 — _ 1 7i 1 29 Kan—tekn. artiklar ——j 3' 5: 1 — _, — —— — —'| *— 30 Lump. skrot ...... 2 2 —f 22; 79 5 2 .» 1 1 —— l 1_ — 31 Blandade varuslag 3 7 — 17; 641 10 3 113 2 .3 7 2 — —| ' ? 1 ' å & 1 * . ! ; Humle] 1 kombi-* 1 , | natlon med lmnt- [ 1 &_ 1 _ _ _ . _ _ . verk m. m. 248 797 226; 10101609211913 92 726. 310 68 031 150 66 410 108 | 1 Chark—tillv. ...... 29 115 3-2I 99 6911 163 7 :17 17 2 4! _ 6 39 10 1 2 Mejerirörelse 10 86 10' 18 2061 37 _ _? _ 1 66* 7 _ _ — 3 Sötvarutillverkn. . . _ —— —! 5 51 3 — _l — — — —— _: — 4 Bageri, konditori.. 71 203 1325 266114561 744 24 1741 961 18 1231 66 7 100 50 & Kvarnrörelse . . . . 1 1 —i : '1 — _ _1 1 71 1 1 3 _ 6 Huttillverkning .. 11 13 13' 65 147' 132 5 19& 18 8 21? 20 4 13 13 7 Herrskrädderi 3 6 11 17 113 41 _ _] _| 3 26. 2 1 7 1 s Damskrädderi 2 14 11; 13, 66» 54 3 63 57 _ _l _ 1 10 9 9 Trikåvarutillv ..... — — _-1, —— — — —— — — _ —; —- 1 3. 1 10 Konf.-va.rutillv. .. _l — _: 7 3081 164 1 32; 30 — _1 1 37 30 11 Sömnadsvarutillv. 9 6 71 16 933 78 3 16? 18 _ —l _ _ _ _ 12 Pälsvarutillverkn. 1 3 —-3 10 511 _26 1 41 3 1 8” 6 2 7 6 13 Skomakeri ........ 7 15 1! 15 159 23 _ _ _ — _| _ _ _ _ 14 Cykel- o. bilverkst. 51 95 2! 132 601, 33 16 97 10. 8 591 4 4 29 1 15 Urmakeri ........ 20 24 3; 32 183: 39 6 16 _i 3 8: 3 6 13 4 16 Guldsmedsverkst. ! — — —| 21 74; 28 2 12 1| 2 101 1 2 6 2 i 17 111. installation....l 17 66 4! 79 640; 66 7 43 63 5 441 4 6 201 1 | 18 Fotografiskt arbete 1 2 12 15 581 27 4 18 131 3 121 7 1 2; 1 F 19 Möbeltillverkn. 1 1 _! 12 138 18 2 28 6 _ _] _ _ _ _ 20 Tapetserarverkst. 2 9 1! 33 2301 43 2 34) 4 5 291 3 24 4 ; 21 Musikinstr. ...... _ _ _! 1 5! 2 1 4! 1 1 3' _ _ _ _ _ 22 Glasmästeri ...... 1 1 —' 19 70: 15 2; 11 2 1 3 .,. 1 2, — 23 Sågverk o. snickeri 131 119 _| 24 2731 3 — — —| 1 44 1 2 7; — 24 Begravningsbyrå. . 2) 2 16 271 4 _ — 1 2 1 2 201 1 2.5 Tryckeri och bokh. —* — — 2 61 3 1 20 6 1 8 4 1 SK 4 26 Tryckeri och förlag _ 10 3341 40 3 46 9 1 20 6 2 40 9 27 Gummireparat. .. _ _ _ 4 181 _ _ _ _ 1 7 _ _ _ — 28 Lådervarutillv.. . . . —1 —— —— 4 131 — — — —— —— —— — 29 Kam—tekn. tillv. . . — — — 2 17; 2 1 lo 6 — — — — —— 30 Apotek .......... | 3 14 8 20 204 125 1 18. 12 1 28 22 2 20 11

Bransch

Skaraborgs län

Orter med

Slim Tidahd'" * 1000—300701!" a ' s | 11 a | s ] k 1 : s i k 1 | | a I ' Detaljhandel 477 218 151 681249 1011 'i 276 867 * 1 1 . * 1 Livsmedel ........ 216, 79 03 293 621 28' 12 28| 844 185) 1 Kött- 0. chark-v... am:-sl 39 10 9 51 141 5 4 10: 164 35. 2 Fisk .............. 12| 6 2 2 5; 51 1 2 4.» 15 20 3 Mjölk ............ 14! 9 6 5 53 s* 6 3 5; 6 13. 4 Mjölk o. specerier 21 2 6 i 13 11 21 .1 — —i 1 ,'3 5 Bageriprodukter .. 11, 1 2 3 —1 _; — ——f "i 1: 11 6 Spocerier ........ ö i 10 10. 9 61 18| ö —; —1 281 801 7 Frukt. ............ (> 20% 11 51 7 3' 9 5 2" 7? 131 7341 8 Sötvaror .......... —— —f — — — 2 21 1] — _; 1 H? 9 Sprit-, maltdrycker lå 5; 1 1 5 2, 4' 1! 1 21 35 10* 10 Diversehandel . . .. 2” 231 7 G 5 103 91 10 9 4211 59 1901 Te./(rm-u.bnkl.-va'mr 23 1095 75 20 52 8 27 20 8 233 6.) 2101 1 11 Vävnader, sybehör 8 23! 23 9 25 33 9 7 4 9. 25 631 12 Hattar .......... _. —: —- — 11 21 1 — _! _ —i 13 Herrkonfektion 1] 41 _ 1 — lj 2 1 1 5 7 301 14 Damkonfektion 2! 8 7 1 7 1 2 2 — — S 22 15 Herr- o. damkonf. 61 51 31 3 12 11 s 5 1 3 12 631 16 Päls- o. skinnvaror 2; 3 2 1 2 —1 ——* —— — — _; 17 Handskar ........ —— — — — —— —* _ —— — — —' 18 Diverse komb ..... ' 1, 7 6 — I! 4' 3 1 4 8 19 Skodon .......... 31 10 6 5 G ——'* —j —-— 1 23 10 24 Möbler, bosättning 63 191 8 6 7 3! 71 — 2 3 19 40 11 20 Bosättningsart. , 21 S 6 3 6 ——4 _1; —— f _- 7 14| 21 Möbler .......... ; _; _ _ _ _ 2; 63 _ 1 1 s 17! 22 Mattor .......... 1 11 2 2 1 1 —| -——| _ i _ 1 2] 23 Träslöjd .......... 1 11 5 —— _ _ 1: 1; _ _ _ _: — 24 Elektriska artiklnr' 2| 4 —— 2 — -——E _ 1 5 T — Andra branschwz 19,& 57 30 12 14 115 39 13 4 53 213» 5 25 Järnvaror ........ 2' 36 5 2 1 1 141 l 1 111 103 1 26 nymf .......... _! _ _ _ _ 1 1; _ _ 3 71 27 Guldsm., ur, optik —1 — 1 2» 1 — , . —i _» _. 28 Musikinstrument. . 11 1 — »— — -—— —: —— ' —. 2| 3| =” 29 Böcker, papper ] 3 2 2 3 2 9! 7 2 7 5 19 "|? 30 Tobaksvaror ...... 4 12 9 3 6 2 Ö| 2 * —*' 10 19! 11 31 Konstverk ........ -— —— _ ,_ — —4 — — -— _j —— —€_ 32 Blommor ........ 2 8 4 — —— ———1 —— -— —3 4 9 g 33 Läder ............ —* — — — — _ —1 1.1 — —1 — — —; 34 Färger o. sjukv.-art ' 3 10 8 2 4 2 ",» 2 —— 10 35 li 35 Kol, ved ........ 3 11 2 2 — 2 3' — l 4 13 ' 36 Bensin .......... 3 6 —— 1 —— — — "' —[ 4 5 _ 37—39 Basaa'er m. ji. 3 15 14 2 11 2 15 15 _; 5 101 11 Begagnade vavor .. 1 1 1 —, — —— —: _; % 40 Möbler .......... —— — » — —] —* — — — —Å % 41 Böcker .......... — -— —— —| — —1 — — — —-w 4, 42 Auktionsgods 1 1 —— 1 — — _j — ——1 _i = 43 Gårdfarihandclmmz. 1 1 — — — 1 1! — —J —. 1 I 44 Postordemjfärcr .. — — —-— — — _; —— »é —— —I —- 45 Kioske-r .......... 2 6 5 6 9 4 7; 6 3, 11 191 11

131-.11151-11

s.. _ __, ,

Partihandel ......

Metallv., maskin. . . Bränsle, byggm. .. Träv., snickeriarb. Papper, kontorsart.

Kött. fisk Mejeripr., gröns. .. 1 ' Kolonialvaror . . . . j & Spannmål ........ 1 Sprit-, maltdrycker1

' Textilvaror Hudar, gunimiv. .. Kern—tekn. artiklar Lump, skrot ...... Blandade varuslag

1 Handel i kombi- nation med hant- verk m. 111.

Chark-tillv. Mejerirörelse Sötvarutillverkn. . . Bageri, konditori. . Kvarnrörelse

Hattillverlming

Herrskrädderi . . . . Damskrädderi . . . . Trikåvarutillv ..... 1 10 Konf.-varutillv.

11 Sömnadsvarutillv. 12 Pälsvarutillverkn. 13 Skomakeri ........ 14 Cykel- 0. bilverkst. 15 Urmakeri ........

16 Guldsmedsverkst. 17 El. installation. . . . 18 Fotograflskt arbete 19 Möbeltillverkn. 20 Tapetserarverkst. 21 Musikinstr. 22 Glasmästeri ...... 23 Sågverk o. snickeri 24 Begravningsbyrå. . 25 Tryckeri och bokh. 26 Tryckeri och förlag 27 Gummireparat. .. 28 Lädervarutillm. . . . 29 Kem.-tekn. tillv. .. 30 Apotek ..........

O'PUZWH

usa:—lm

Skaraborgs län

a

Skuru. 1 Mariestad 1 Tidaholm 1175 1 k i 1 s 1 kv1111 s 10 k _1— 7" 771 1 '1 "1 T'" 18 2211 33 18 521 3 131 271 21 1 ! 1 2 121 _1 1 1 -— 31 41 _1 1 1 —. 3 9 _1 _ _| _1 2 12 _; 1 2 —1 11 5 1 2 31 _1 4 4, _1 2 2 _1 . 1 1 3 671 181 _ _1 _. 11 11 _1 1 531 34. _ _. _ _; _; _ 2 41 21 4 131 2 11 1, _1 3 611 91 2 17 11 2 101 11 _ _ _ _ _. _. _ _1 _1 1 1 ; 1 1

_ _1 _. _ _E _; _; _1 —: _ _. _1 _ _; _' 1 11 _: .» —& —| — — — —; 11 2; _ 31 3' _ 2 3 _1 _ "1 _ —1 _ __ _l "1 —1 1 1 1 1 1

a ' » =

. i 1 1 1

43 454 134 49% 3201 100 411 2331 301 1 1 1 . *

1 71 1 3 171 31 3 151 61 2 371 17 1 14 5 1 25 4 _, —1 _ 1 11 _ _1 —1 _1 135 76 49 13 79, 40 161 551 32' 3 8 3 2 7 7. 21 41 4 1 10 _ 2 9 _1 21 231 3 — — _ — _ 11 121 11

I

: : : : : : :! :1 : ' | 1

_ _ _ 1 13 12 _ _| _; _ _ — 1 s 2 _ _ _1 1 85 34 _ _ _ 21 12 3. 4 27 1 5 32 _ 3 19 1; 5 0 3 5 10 2 4» 10 51 2 8 3 1 5 2 1 3 21 4 13; 1 5 22 _ _. _ _ 2 13 3 2 11 5 2 15 1 _ _ — 1 5 1 _ _ 2 43 9 1 23 10 _ _ _ _ __ _ _1 _ _ _ _ __ _] 1 2 _ _ _ _ 1 14 _ _ _ _ 1 22 2 — _ —- 1 2 1 1 2 _ 2 3 7 _1 _ _ _ _ _ 2 63 15 2; 43 3 1 15 2

Karlsborg

1 1 s 1 kg 2 101 _ 1 1 —— 1 9 —- 20 109 37 2 5 11 l 9 31 4 41 16 1 73 2 1 2 1 2 4 —- 1 2 1 2 17 3 1 3 2. 1 7 2 1 4 3 1 6 1 2 — 1 5 3

Orter med 1000—3000 inv.

IMQGÄN; (CCDHU &

_NIHI

140

[_lwälålwä

N?

|__.

'xlwxlklw www

to 03 (O oc_-q

66 66

171

35

wwl

.... aw—wp— U'

BIIl—wwmll

1 Skaraborgs län Värmlands län BTMSÖh 1 ()?;llliåäsågä _llela lånet Karlstad 1 Kristinehamn Arvika 1 11 s 1 k 11 1 s 1 k '.1 s 1 k 3 1 s 1 k 3 1 s 1 1 | ' 1 1 : 1 1 . Detaljhandel .. .. 990 20651 665 2071 579212326 40914771 812 198 6371 3301 191 586 | 1 1 [ Livsmedel ........ 169 277 85 613 15491 586 173 538 285 86 79 143I 81 210 1 Kött- 0. chark-v.. . 53 112 38 134 3811 160 30 93 31 16 63 31 20 40 2 Fisk .............. 50 52 1 110| 142; 22 12 30 14 12 17 3 5 8 3 Mjölk ............ 2 4 2 641 lllj 87 30 49 44 10 20 20 14 22 4 Mjölk o. specerier 6 20 7 43 148- 70 23 119 70 22 97 48 4 19 5 Bageriprodukter .. 2 2 2 8 9 9 2 3 2 3 3 3 — _ 6 Specerier ........ 48 78 28 171 5071 114 39 115 38 11 41 14 28 87 7 Frukt ............ 6 7 6 62 1551 85 34 77 54 7 14 7 8 23 8 Sötvaror ........ 2 2 1 6 8 6 1 2 1 4 18 14 1 3 9 Sprit-, maltdrycker — _ 15 881 33 2 50 31 1 6 3 1 8 10 Diversehandel . . . . 630 1445 437 712 18961 554 22 105 45 16 56 24 17 58 Tertil- o. bom.-unrar 82 148 91 32311041 693 69 295 217 30 101 69 32 116 11 Vävnader, sybehör 50 80 62 1501 394 336 35 113 96 15 46 31 16 51 12 Hattar .......... _ — 41 10 7 — _ _ — _ _ _ 13 Herrkonfektion 11 25 5 39 155 39 11 46 18 3 12 _ 4 25 14 Damkonfektion 4 13 13 28 105 90 9 57 54 5 24 21 4 16 15 Herr- o. damkonf. 6 14 6 36 190 106 1 l — _ — _ _ _ 16 Päls- o. skinnvaror _ —— _ 6 18 16 1 6 6 1 1 _ 1 1 17 Handskar ........ _ — 1 2 2 1 3 2 _ — — _ _ 18 Diverse komb ..... 3 7 3 9 30 19 _ — _ 1 2 1 _ — g 19 Skodon .......... 8 9 2 50 137 78 11 69 41 5 16 10 7 23 1 .Möbler, bosättning 15. 24 4 68 172 63 11 32 12 7 22 5 8 19 ' 20 Bosättningsart. 3 4 2 25 751 47 3 11 7 3 11 3 3 11 21 Möbler .......... 7 10 1 19 50 9 4 14 3 2 8 _ 4 7 - 22 Mattor .......... —- — — 3 6 4 _ _ -_ _ _ _ — _ - 23 Träslöjd .......... 1 4 1 6 15 3 2 3 2 2 3 2 1 1 24 Elektriska artiklar 4 6 _ 15 26 _ 2 4 _ — _ _ _ — Andra branschaj'. 57 122 27 247 904 266 86 350 137 37 129 53 31 144 5 25 Järnvaror ........ 11 47 3 40 359 50 11 107 18 3 38 6 4 51 1 26 Cyklar .......... 10 10 _ 15 22 ] 4 6 1 2 _ 1 2 27 Guldsm., ur, optik 1 11 1 3 6 4 _ _ — — _ _ -— — - 28 Musikinstrument.. _ _ _ 4 51 _ 1 5 1 1 2 1 _ _ ' 29 Böcker, papper .. 4 6 2 26 911 48 8 47 27 2 11 3 3 17 30 Tobaksvaror ...... 6 9 6 51 118 64 27 52 37 11 29 17 7 12 . 31 Konstverk ........ _ _ _ _! _ _ _ _ _ _ _— — _ _ -. 32 Blommor ........ 3 4 3 11 27 16 7 29 21 3 10 8 2 5 33 Läder ............ 1 l _ 4 8 4 2 6 6 2 6 4 1 3 34 Färger o.sjukv.—art. 13 26 11 45 146 63 12 57 24 9 21 14 6 24 35 Kol, ved ........ 5 14" _ 30 85 14 7 12 _ 2 3 _ 3 16 36 Bensin .......... 3 4 1 18 37 2 7 29 3 8 7 _ 4 14 37—39 Basare'r m,. ji. . . . . 4 5 1 25 98 90 4 92 72 3 16 13 1 3 1 Begagnade varor . . 2 2 _ 11 14 1 3 3 1 1 1 1 3 5 1 40 Möbler .......... 2 2 _ 4 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 4 41 Böcker .......... _ _ — _ _ — _ _ _ — — _ _ : 42 Auktionsgods . . . . -— _ 7 10 _ 1 1 _ _ — _ 2 3 —' 43 Gdrdfarihandelmm. 9 9 _ 15 15 _ 2 2 _ 2 5 1 _ - 44 Postowlerafärcr .. 3 3 1 4 4 1 — _ _ _ _ _ — _ - 45 Kiosker .......... 19 30 19 53 99 72 39 60 43 18 32 22 18 31 ]

Skaraborgs län Värmlands län

ansvh 3313: då; _| Hela länet Karlstad, Kristinehaumf Arvikzj—_ , 3. k 3 ' ' k k k & k :: | s | ) s | a | 5 | a 1 s | I ] s : Partihandel ...... 107 303 27 2991465 253 97 939 233 39 ..35 39 21 991 16 1— 6 Metall., maskin .. 7 13- 1 27 66 9 13 171 35 6 22 1 — — 7—10 Bränsle, byggm. . 2 Gi 1 13 46 3 14 149 15 5 46 4 3 21 1—12 Träxx, snickeriarb. 9 25 1 30 142 17 12 104 26 5 36 5 — — —— 3—15 Papper, kontorsart. 2 2 — 24 55 4 12 61 11 4 7 1 3 4 Slö-19 Kött, fisk ........ 19 23 —— 30 99 18 1 2 -— —- 20—21 Mejeripr, gröns. .. 13 66 9_ 26 177 46 4 34 8 1 4 — — 1 22 Kolonialvaror — — —| 36 341 92 18 241 90 8 71 15 8 45 11 1 23 Spannmål ........ 40 12 11 65 383 46 3 67 26 5 14 2 7 i 24 Sprit—, maltdrycker — — -— — — — — —- —— —— — — — — 1 5—26 Textilvaror ...... 3 18 2 13 81 11 3 15 4 3 14 4 —— 7—28 Hudar, gummiv. .. 4 10 1 8 22 2 1 3 — 1 1 —— 4 19 2 29 Kem.-tekn. artiklar _ 1 11 — 3 22 5 —— — — H 30 Lump, skrot ...... 6 7 18 26 — 7 28 1 —— »— — l 3 31 Blandade varuslag 2 4 11 8 24; 5 6 42 12 1 20 9 _ — , l [ ] l " Handel i kombi- ' | nation med hant- l verk ln. m. 223 767 224 74542431528 1671694 552 87 545 248 73 523 209 > 1 Chark-tillv. ...... 26 99 17 64 303 69 46 13 7 35 14 5 32 11 2 Mejerirörelse 16 210 37 25 427 104 —— — —— — — 1 28 14 3 Sötvarutillverkn. . . — — — 1 1 ._ — — — 4 Bageri, konditori.. 78 209 139 2191033 606 35 278 157 19 134 86 20 141 76 5 Kvarnrörelsen . . . . 1 3 — 3 13 1 —— — — —— — — 6 Hattillverkning . 8 13 12 45 122; 119 13 39 37 8 16 16 5 12 12 7 Herrskrädderi . . . . 3 4 1 14 96 19 6 72 20 5 30 3 1 15 4 S Damskrädderi . . . . _ —— 5 85 77 6 37 36 3 28 27 5 28 26 9 Trikåvarutillv. . . . . — -— 2 5 3 —— — — — — -— —— 10 Konf.-varutillv. —— — — 2 69 60 —— — — — — —— — — 11 Sömnadsvarutillv. — _ — 6 41 40 2 61 58 5 56 52 3 14 14 12 Pälsvarutillverkn. 5 27 17 4 35 26 1 11 9 1 8 13 Skomakeri ........ 6 7 — 12 123 41 1 1 — — —- — — 14 Cykel- 0. bilverkst. 37 63 —— 91 392 19 25 370 3] 10 36 1 7 4 15 Urmakeri ........ 16 25 3 58 115 26 14 39 3 6 11 5 2 16 Guldsmedsverkst... — -— 12 48 12 6 23 13 4 10 6 2 3 17 E]. installation. . . . 8 31 2 44 234 20 21 201 24 5 41 7 5 3 18 Fotografiskt arbete 4 10 6 26 102 54 8 27 16 — — — 2 1 19 Möbeltillverkn.. . . . 2 5 — 8 54 11 — — — 1 8 20 Tapetserarverkst. .. 2 10 1 22 208 35 7 72 15 4 40 5 1 —— 21 Musikinstr. ...... — — _ 2 6 1 — — —— —— 2 1 _ 22 Glasmästeri ...... 1 1 7 21 2 2 46 10 2 8 1 1 2 23 Sågverk o. snickeri 7 58 1 17 186 10 2 48 — 2 15 1 —- . 24 Begravningsbyrå... 3 3 1 12 39 8 2 23 8 2 4 1 2 2 ; 25 Tryckeri och bokh. 4 12 1 11 82, 25 — — — — 1 1 26 Tryckeri och förlag _ 12 236: 50 3 223 45 2 40 6 2 7 27 Gummireparat.. . . . — — 5 22, — — — — — -— 28 Lädervarntillv. . . . . —— _l — — — -— —— 29 Kem.-tekn. tillv. .. —— 1 151 6 1 15 9 1 12 2 — -— 30 Apotek .......... 1 4 3 14 138 93 2 38 31 1 18 11 1 10

Värmlands län Bransch Säffle Filipstad Hagfors Munkfors Forshaga " I; i s k & [ s 1 k 22211”.wa 111—— 9. ! s 1 k] '1 '";E * 1 _ i Detaljhandel 110 337 155 71 249 114! 48 19411 89 49 148! 001 42 1211 Lirsmedel ........ 34 77 33 23 83 321 14 22i 14 11 321 101 9 151 1 Kött- 0. chark-v... 7 13 4 6 29 10* 2 4 — 4 14; 2 3 51 2 Fisk .............. 5 9 _ 2 4 — l 2 1 2 31 2 31 3 Mjölk ............ 5 13 11 4 6 6 8 8 6 3 41 4, 1 2] 4 Mjölk o. specerier 2 5 2 _ —- —1 l 2 2 1 10 41 —' 5 Bageriprodukter . . — — _; — ——| _ _ —1 _ — _| 6 Specerier ........ 12 26 8 7 32 9. —1 _ -— _' _ 2; 71 7 Frukt ............ 2 6 5 3 6 4 2 6| 5 —— — — —! ——1 8 Sötvaror ........ _ —— — # — _ — _l _ 1 1; — 1 1| 9 Sprit-, maltdrycker ] 5 3 1 6 3 — —1 — —— —1 _; —| 10 Diversehandel 13 77 34 2 7 2 9 1251, 52 12 56; 131 14 561 Te.rtil- o. bekl.-1'arm' 18 53 38 20 84 50 11 237 13 11 27% 16 71 11. 11 Vävnader, Sybehör 6 11 11 5 22 19 5 10— 7 5 9| 6 51 71 12 Hattar .......... _ _ _ _ _ '— — #1 _ _ _! '— '—'i —* 13 Herrkonfektion 1 2 1 2 S* _ 1 2; —— 2 5] 1 _l _; 14 Damkonfektion 3 8 7 4 13' 10 1 l; 1 _3 _ _" _, 15 Herr- 0. damkonf. 3 11 5 4 30 15 3 71 3 2 7; 5 _ _1 16 Päls— o. skinnvaror _ _ _ 1 1 1 — _: _ _ _ _ 1 2, 17 Handskar ........ _ _ _ f — _ _ —i _ — _ — _ —' 18 Diverse komb ..... 1 5 4 — — _ _ — _ — — _ _1 19 Skodon .......... 4 16 10 4 10 5 1 31 2 2 6 4* 1 2 Alöbler, bosättning 6 18 6 3 11 7 _ _! —— 2 21 _ 2 13 20 Bosättningsart. 1 5 2 2 9 7 _ _| _ _ _ _ 1 1 21 Möbler .......... 3 8 _ 1 21 _ _ —* — 1 1 — _ — 22 Mattor .......... 2 5 4 — — — _ —i — _ _ _ 1 12 23 Träslöjd .......... — — — — _ _ _ _i _ _ _ _ _ _ 24 Elektriska artiklar _ _ — _ _ _ — _l — 1 1 _ _ — Andra branschqf. 25 91 29 12 45 12 6 131 6 6 14 4 61 15 25 J ärnvaror ........ 3 33 3 2 12 1 —— _ -— 2 6 —— 15 4 26 Cyklar .......... 1 2 1 1 6 — — — _ _ — —— *— _ 2 Guldsm., ur, optik _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28 Musikinstrument.. 1 3 1 1 1 _ _ _ _ _ _! _ _ _ 29 Böcker, papper 3 11 7 1 4 3 2 5 4 1 31 2 3 b 30 Tobaksvaror ...... 5 11 9 1 2 1 1 21 1 1 2! 1 _ _ 31 Konstverk ........ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 32 Blommor ........ — _ _ 1 3 2 _ _; _ _ _ _ _ _ 33 Läder ............ — _ _ 1 2 _ _ __1 _ 1 11 _ _ _ 34 Färger o.sjukv.—art. 4 16 8 2 9 4 1 41 1 1 2 1 1 3 35 Kol, ved ........ 5 10 _ 1 5 1 — _1 _ — — _. _ 36 Bensin .......... 3 5 _ 1 1 _ 2 21 _ _ — _ 1 2 3739 Basm'e'r m. ji. 3 6 5 1 3 3 I II — 1 10 5 —; — Begagnade varar . . — — _ _ — _ _ —* — _ — _ _ 40 Möbler .......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41 Böcker .......... _ _ _ _ _ _ _ _! _ _ _ _ 42 Auktionsgods . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _a _ _ _ _ _ 43 GdrtU'ar'z'handclm.m. — _ _ _ _ — _ _l —* 1 1 _ — — 44 Postorderqfärer .. 1 1 _ — — _ _ _, _ — _ 1 1 45 Kiosker .......... 10 14 101 10 16 6 71 101 41 5 6 2 3 7,

ALLA—___1_ l_..l_._._.1_._b_—A_L__.l .! | I

Värmlands län Bransch Sätila Filipstad Hagfors Munkfors Forshaga & 1 s 1 k & s k & 1 s 1 k & s k 2 s k Partihandel ...... 9 38 8 7 14 l 8 4 l 5 27 7 _ _ — 1— GIMetallvv maskin .. 3 6 2 6 _ — _ _ _ _ _ _ 7—10 Bränsle. byggm. . . — — — — _ _ 2 4 — — _ 11—12 Träv., snickeriarb. — _ 1 1 — _ _ _ _ 13—15 Papper, kontorsart. 2 2 1 l — 3 4 1 2 2 _ _ _ 16—19 Kött, fisk ........ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 210—21 Mejeripr., gröns. .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Kolonialvaror . . . . 2 7 5 1 3 1 _ — — _ — _ _ 23 Spannmål ........ 2 13 3 1 2 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 24 Sprit-, maltdrycker — — — _ _ _ _ — _ _ _ _ 25—26 Textilvaror ...... — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 27—28 Hudar, gnmmiv. .. — — _ _ _ _ — _ _ _ & 29 Kem.—tekn. artiklar _ — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 30 Lump, skrot ...... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 31 Blandade varuslag — — 1 1 _ — _ 1 21 7 — _ — ? Handel i kombi- 1 nation med hant- 1 verk m. 111. 44 248 88 34 278 80 15 62 25 19 54 17 19 60 191

1 1 Chark-tillv. ...... 3 15 5 2 18 2 1 7 4 2 2 — 4 19 1 2 Mejerirörelse _ — _ — _ 1 2 2 — _ _ _ _ _

3 Sötvarutillverkn. . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Bageri, konditori. . 14 69 46 7 66 39 3 23 14 4 10 6 4 19 10 5 Kvarnrörelse 1 6 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 Hattillverkm'ng .. 3 8 8 1 3 3 _ — _ _ 1 1 1 7 Herrskrädderi .. . . 3 23 5 _ _ — — _ 1 1 — _ _ _ 8 Damskrädderi , . . . _ _ _ 1 4 4 — — — 1 7 7 — _ _ 9 Trikåvarutillv ..... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 Konfrvarutillv. — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 Sömnedsvarutillv. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 Pälsvarutillverkn. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 Skomakeri ........ 1 1 — 1 1 — — —— 1 2 — — — 14 Cykel— o. bilverkst. 5 50 2 3 32 1 5 13 — 3 14 _ 2 4 _ 15 Urmakeri ........ 4 10 4 3 3 —— 2 6 2 3 8 1 2 3 1 16 Guldsmedsverkst... l 2 1 3 6 2 — _ _ _ _ _ _ _ _ . 17 El. installation. . . . 3 27 2 3 11 l _ — — 2 4 — 1 4 — ] 18 Fotografiskt arbete 2 4 2 1 3 2 2 5 3 _ — 1 2 1 1 19 Möbeltillverkn.. . . . — — _ 1 7 — _ — _ — _ _ _ __ _ , 20 Tapetserarverkst. .. — —- — 1 10 4 1 6 _ _ _ _ _ _ _ 1 21 Musikinstr. ...... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 22 Glasmästeri ...... 1 4 1 1 3 _ _ — _ _ — 1 1 _ . 23 Sågverk o. snickeri — — 1 34 — — _ _ _ _ — 1 2 _ , 24 Begravningsbyrå. . 1 3 1 1 2 — 1 1 _ 1 2 1 1 25 Tryckeri och bokh. _ — 1 39 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26 Tryckeri och förlag 1 15 2 1 20 4 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 27 Gummireparat.. . . . —- 1 4 _ —— _ _ _ _ _ 28 Lädervarutillv.. . . , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29 Kern—tekn. _tillv. .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30 Apotek .. . . ...... 1 11 8 1 9 5 — _ _ 1 5 3 1 3 2

Värmlands län Örebro län h Orter med Övriga orter .. -— Bransc 1000f3000 inv. och landsbygd Hela lanet _ Orebro ( Karlskoga & s k * a I s ' k a 1 s .k & 1 s 1 k 3 a 1 s ** k ! Detaljhandel 3481072 421 9671904 606 2433|6723 2857 768'25941398 223 7911! 41 Livsmedel ........ 80 167 61 65 991 34 5761525 709 329 946 534. 69 2251 11 1 Kött- 0. chark-v.. . 24 51 8 27 48 14 139 360 117 63 161 911 111 401 2 2 Fisk .............. 14 17, 2 11 12 _ 66 105 22 30 70 24, 8 13; 3 Mjölk ............ 11 19 16 7 10 9 93 153 139 81 144 141 7 9 4 Mjölk o. specerier 4 24 10 1 2 _ 58 278 142 23 171 123 20 94 5 5 Bageriprodukter . . 2 3 2 1 3, 2 8 12 9 17 31 31 2 2 6 Specerier ........ 12 29 7 13 19' 5 124 356 108 76 222 50 13 40 11 7 Frukt ............ 10 20 14 5 5 4 71 157 108 34 941 51 7 21 1 8 Sötvaror ........ 1 1 1 _ _ _ 9 26 19 1 ; _ _ — 9 Sprit-, maltdrycker 2 3 1 _ _ _ 8 78 45 4 52 23 1 6 1 10 Diversehandel . . . . 83 442 156 672 1503 484 860 2485 849 9 24 10 35 184 7 Te.rtz'l-o.bekl.-varor 76 176 111 62 80 31 336 966 618 146 547 397 42 132 9 11 Vävnader, sybehör 31 63 54 34 43 18 157 375 288 64 197 162 18 45 3 12 Hattar .......... _ _ _ l 1 _ ] 1 — 3 8 7 _ _ 13 Herrkonfektion 13 33 7 7 9 _ 44 142 27 18 71 28 7 23 14 Damkonfektion 9 25 22 5 7 7 40 151 137 23 112 103 7 31 3 15 Herr- o. damkonf. 9 23 9 5 7 2 27 86 39 1 1 _ _ _ 16 Päls- o. skinnvaror _ _ — — _ — 5 11 8 5 17 6, 1 17 Handskar ........ -— _ _ _ _ _ 1 3 2 8 18 16 1 2 18 Diverse komb ..... 1 3 2 2 2 1 5 12 8 2 30 21; l 7 _ 19 Skodon .......... 13 29 17 8 11 3 56 185 109 22 93 541 7 21 1 . Möbler, bosättning 10 19 2 7 9 1 54 139 40 39 141 391 2 8 20 Bosättningsart. 4 9 1 2 4 1 17 55 26 4 44 1911 1 5 _ 21 Möbler .......... 4 8 1 2 2 _ 21 50 4 13 38 5; 1 3 1 22 Mattor .......... — _ _ _ _ _ 3 17 5 5 20 51 _ _ _? 23 Träslöjd .......... _ — _ _ —— _ 5 7 5 8 14 91 _ _ _a 24 Elektriska artiklar 2 2 _ 3 3 _ 8 10 _ 9 25 1 _ _ _ Andra branschaf. 63 207 49 45 76 13 317 1084 341 187 615 223 43 130 41 25 Järnvaror ........ 16 88 10 7 26 3 49 365 51 8 149 27 5 26 4 26 Cyklar .......... 5 6 1 15 15 _ 28 39 2 5 12 2 5 6 _ 27 Guldsm., ur, optik 1 1 _ 1 1 — 2 2 _ 3 7 7 1 1 _1 28 Musikinstrument... _ — _ — _ _ 4 11 3 2 3 1 2 6 2 29 Böcker, papper 9 24 16 6 11 5 38 139 76 10 79 36 4 18 1 30 Tobaksvaror ...... 9 21 7 3 4 2 65 135 78 74 114 82 7 14 31 Konstverk ........ _ _ _ -— _ _ _ _ _ 2 3 2 _ _ 32 Blommor ........ _ _ _ 1 1 — 14 48 35 14 36 23 2 5 33 Läder ............ _ _ _ _ _ 7 18 11 4 14 4 2 5 34 Färger o.sjukv.-art. 15 52 15 2 2 1 53 190 77 31 79 34 7 32 1 35 Kol, ved ........ 1 2 — 4 6 _ 23 54 3 21 73 4 3 7 36 Bensin .......... 7 13 — 6 10 2 34 83 5 13 46 1 5 10 _ 37—39 Basarer m. fl . . . . 2 2 1 2 2 — 18 135 102 9 239 167 3 60 4 ! Begagnade varor . . — _ _ _ _ — 7 9 2 13 23 9 _ — 40 Möbler .......... _ — _ — _ — 4 5 2I 4 7 3 _ _ 41 Böcker .......... — _ _ — — _ — _ _ 5 5 1 _ _ 42 Anktionsgods .. . . _ — — _ — 3 4 _ 4 11 5 _ 43 Gårdfarihandel m.m. 1 1 _ 28 28 1 34 37 2 10 11 1 1 1 _ 44 Postorderafärer .. — _ _ 1 1 1 3 3 1 2 16 — 1 1 _ 45 Kiosker .......... 33 58 41 85 106 41 228 340 193 24 32 18 27 50 33

Värmlands län Örebro län . .] Orter med Övriga orter . .. -- Blnns'vl LOäSOOO inv. och landsbygd _,Hcld lnnet Orebro Karlskoga n 1 s 1 k a 1 s 1 k 0. 1 s 1 k a s k a 1 s 1 k l Partihandel ...... 37 126 19 14 371 7] 23215191 331 2061607 358 20 75 14 1— 6 Metallv., maskin .. 3 11 1 _ — — 27 216 37 24 246 56 3 4 _ 7—10 Bränsle, byggm. .. 4 12 1 1 1 — 29* 233 23 25 157 19 1 1 — 1] —1:3 Train, snickeriarb. 5 22 7 2 3 _ 25 166 38 14 81 12 2 14 1 13—15 Papper, kontorsart. 9 14 1 — _ — 36 95 14 18 82 13 3 6 1 116—19 Kött, ssk ........ 1 1 _ 2 2 _ 41 51 — 3 26 7 _ _ 1 20—21 Mejeripr., gröns. .. _ — _ — — — 5 38. 8 15 81 15 2 3 1 1 22 Kolonialvaror . . . . 7 34 6 _ _ _ 44 4111 128 28 327 94 3 13 2! 23 Spannmål ........ 4 16 3 5 8 1 22 127 33 5 61 13 2 10 1 24 Sprit-, maltdrkaer _ _ — _ — _ _ _ _ -— — _ _ — _ 25—26 Textilvaror ...... 1 1 —— 2 3 _ 91 33 8 15 118 33 — — — ,27—28 Hudar7 gummiv. .. _ — — — _ — 6 23 2 34 225 46 _ _ -— 1 29 Hem.-tekn. artiklar — _ _ — —— _ 3 22 5 10 61 19 _ _ _ ' 30 Lump, skrot ...... _ _ 1 2 — 9 33 1 4 38 1 2 10 _ . 31 Blandade varuslag 3 15 _ 1 18 6 13 117 34 11 104 30 2 14 8 | Handel i kombi- ' nation med hant- verk m. m. 162 696 277 150 332 104 77044921619 2352351 837 73 493 191 1 1 Chark-tillv. ...... 13 73 21 14 37 2 58 284 75 12 100 30 4 41 14 2 Mejerirörelse . 2 41 23 2 22 9 6 93 48 — _ — _ _ _ 3 Sötvarutillverkn. . . _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 _ _ _ 4 Bageri, konditori. . 35 165 109 26 72 41 167 977 584 59 397 227 16 143 83 5 Kvarnrörelse _ — _ _ _ — 1 6 1 — _ — _ — 6 Hattillverkning . 15 24 24 13 20 16 59 123 117 16 59 58 4 15 15 7 Herrskradderi . . . . 6 24 6 5 17 1 27 182 39 3 24 2 4 40 14 8 Damskrädderi . . . . 5 20 18 1 2 2 22 126 120 7 68 60 2 11 11 9 Trikåvarutillv ..... _ _ — _ _ _ — _ _ _ _ — _ _ _ 10 Konf--varutillv. _ — _ _ _ _ _ — _ — — _ _ _ _ 11 Sömnadsvarutillv. 5 14 10 4 10 8 19 155 142 3 56 49 1 2 2 12 Pälsvarutillverkn. _ _ _ — — _ 6 57 43 11 95 74 2 13 8 13 Skomakeri ........ 2 4 1 8 13 _ 14 25 2 1 7 1 2 11 6 14 Cykel- o. bilverkst. 18 66 25 34 _ 103 679 39 30 421 26 15 42 — 15 Urmakeri ........ 16 23 2 19 19 — 74 131 15 20 46 3 6 24 8 16 Guldsmedsverkst... 3 8 4 _ _ _ 19 59 29 9 35 17 _ _ _ 17 El. installation. . . . 12 60 4 9 18 1 61 417 42 16 232 20 4 29 1 18 Fotografiskt arbete 5 8 2 5 10 3 26 66 30 10 32 12 5 17 8 19 Möbeltillverkn.. . . . 1 7 _ 1 6 _ 4 40 8 3 15 2 3 29 3 1 20 Tapetserarverkst. .. 8 34 3 2 4 — 24 170 27 7 51 9 _ — _ 1 21 Musikinstr. ...... — _ _ — _ _ 2 12 1 4 27 6 — — _ 1 22 Glasmästeri ...... 1 1 _ — _ 9 68 14 5 28 2 2 9 2 23 Sågverk o. snickeri 2 8 _ 2 10 _ 10 117 1 1 13 2 _ — _ > 24 Begravningsbyrå... 4 7 4 8 11 4 22 58 21 4 8 3 1 3 _ 1 25 Tryckeri och bokh. 2 68 24 — _ _ 4 109 37 2 221 107 — _ _ 26 Tryckeri och förlag _ _ — _ _ 9 340 64 5 307 58 1 44 _ 27 Gummireparat.. . .. 1 3 _ _ _ _ 2 7 _ 1 1 _ _ — 28 Lädervarutillv.. . . . _ _ — _ — _ — _ — _ _ — — _ 29 Kem.-tekn. tillv. .. — — _ _ _ — 2 27 11 1 16 3 _ _ — 30 Apotek .......... 6 38 22 6 27 17 20 164 109 4 89 64 1 20 16

Bransch

Örebro län

Kumla

Lindesberg Degerfors Hällefors Hallsberg

a s k

& 1

8 8 k 8.

1 k

Detaljhandel . . . .

Livsmedel ........

1 Kött— 0. chark—v.. . 2 Fisk .............. 3 Mjölk ............ 4 Mjölk o. specerier 5 Bageriprodukter . . 6 Specerier ........ 7 Frukt ............ 8 Sötvaror ........ 9 Sprit,-, maltdrycker

10. Diversehandel Textil- o. bekl.-varor

11 Vävnader, sybehör 12 Hattar .......... 13 Herrkonfektion 14 Damkonfektion 15 Herr- o. damkonf, 16 Päls- o. skinnveror 17 Handskar ........ 18 Diverse komb ..... 19 Skodon ..........

Möbler, bosättning

20 Bosättningsart.

21 Möbler .......... 22 Mattor .......... 23 Träslöjd .......... 24 Elektriska artiklar

Andra branschaf.

25 Jämvaror ........ 26 Cyklar .......... 27 Guldsm., ur, optik 28 Musikinstrument. . 29 Böcker, papper .. 30 Tobaksvaror ...... 31 Konstverk ........ 32 Blommor ........ 33 Läder ............ 34 Färgero.sjukv.-art. 35 Kol, ved ........ 36 Bensin . . . . ......

37—39 Basarer m. fl.

Begagnade varor . .

40 Möbler .......... 41 Böcker .......... 42 Auktionsgods

43 Gdrdfa'rihandelmm. 44 Postorderafärer .. 45 Kiosker ..........

oo =D

I | |

0: II ||

0301

267

ww$=1m1qw|HHEä111—10:6011111-4512

0.9

10

119

wiimlwlsJ—Hlilm:lllwwuxwll|1—Illgggllwwizwlgå

%% 375 113

p.: _q 03

H 3; N?

lezlllmelP

ull]

u— _] 01

& _

wuillIr—wluxoozilu111—h—w5

llwlllmleHHSIIHml

[ !

% (I) _]

awllllwwlääällmlllmmäg

llmlllmmIHHäällH»|

12

Sllwlllmlää

b—l |...

1||1|wH1CO

|_—

lip—Il

llwlllmleIHE

% _ $ %

I

' & |wmlcrilloawlllgcfiilioaHyc—wlllmuxcnlwgäill-golihw-Jw—

Hwillwwwlwäglilwli»uww

l..-l

llwlllmwlllmä

w

HHHM1H1FH111HEH11HI©P$>O$|11H1H103CD0311t0031011€90018 gi

| I

1 |

(»»—|—

182

Swwalwimmllime—owllwwsbhllläll—IS

pH.—ull]

_llll

,.4 1

llll,

& L 1-

Bransch

Örebro län

Kumla

Lindesberg Degerfors

Hällefors

Hallsberg

a s k 3. 8 k

W

Partihandel ......

1— 6 Metallv., maskin.. . 7—10 Bränsle. byggm. .. 11—12 Träv., snickeriarb. 13—15 Papper, kontorsart.

16—19 Kött, fisk ........ 20—21 Mejeripr., gröns. .. 22 Kolonialvaror . . . . 23 Spannmål ........ 24 Sprit-, maltdrycker

25—26 Textilvaror ...... 27_28 Hudar, gummiv. .. 29 Kem.-tekn. artiklar 30 Lump, skrot ...... 31 Blandade varuslag

Handel i kombi- nation med hant- verk 111. m.

1 Chark-tillv. ...... 2 Mejerirörelse 3 Sötvarutillverkn. . . 4 Bageri, konditori. . 5 KVnrnrörelse 6 Hattillverkning

7 Hei-rskrädderi . . .. 8 Damskrädderi . . . . 9 Trikåvarutillv ..... 10 Konf.—varutillv.

11 Sömnadsvarutillv. 12 Pälsvarutillverkn. 13 Skomakeri ........ 14 Cykel- o. bilverkst. 15 Urmakeri ........

16 Guldsmedsverkst. 17 El. installation. . . . 18 Fotografiskt arbete 19 Möbeltillverkn. 20 Tapetserarverkst.

21 Musikinstr. ...... 22 Glasmästeri ...... 23 Sågverk o. snickeri 24 Begravningsbyrå. . 25 Tryckeri och bokh.

26 Tryckeri och förlag 27 Gummireparat.

28 Ladervarutillv. . 29 Kern-tekn. tillv. .. 30 Apotek ..........

14

lell wwll

.q

H I

|_—

15

lem.» w.».l ll

l..-lHl

! |

117

lålll .c.»

I—lll

156

12

»lmgw wool ll

ll lll

11

lalll wlll

lml

" Ul

Illlälälwl llUH—lellll

l..—lHl

us |

ren-nl axl-Al Illl

I..—wil lmnll II.—lll

IHI ll

HI cal p.-

N) G) H»—

llwlwlmlh—m 33 l OO

llläloz b—A N

| 1

"(”| mail Il

l wwww CDODl | DJ ('D—slow QDlD lv—inl

| || ||

Hllli—Alb—H—ll mlllSlwå mlllulll

>.;

lllllmchnlb-Apoall

lllll |||||

...llll

145

_—

allll

||l|| llll

l..-(oll llwll

O)

HIHII (xo—HI

Ill lwlll

Hllll

Hlll .—

l |

55

ISIII [Ei

llt—lm

o:»lwll

qllll

lllll

25

lllw—lm

I

will!

Ill.—|

llIleo—Ill llllemlll

! |

..- |

_..Illl

& |

|

lllamlälll

wälll

IEI

lmlll

mllll

|—

Iåll lll llllllHll

lllla

,.....lll

I..-lll

Örebro län

Bransch 100%*f;30";e?nv_ 023533? Hela länet Västerås Västanfors _ a 1 s 1 k 8. 1 s 1 k :l 1 s 1 k 9. 1 s 1 k a 1 s 1 k Detaljhandel 213 640 259 5821372 487 2115 65873038 4281576 901 110 307 ] Livsmedel ........ 47 108 48 72 154 67 618 1734 900 211 684 355 44 123 4 1 Kött— 0. chark-v.. . 16 42 20 16 35 9 139 390 195 40 107 50 13 43 1 2 Fisk .............. 6 11 2 11 14 4 66 131 37 9 25 10 3 6 3 Mjölk ............ 8 11 11 8 14 11 122 208 194 42 62 61 6 8 8 4 Mjölk o. specerier _ — _ 8 39 29 59 351 236 42 247 146 2 7 4 5 Bageriprodukter .. — — — _ — _ 19 33 33 6 8 8 1 6 _ 6 Specerier ........ 9 19 5 25 41 12 143 387 96 42 149 33 16 44 19 7 Frukt ............ 4 16 6 4 11 2 60 166 81 26 43 20 2 6 1 8 Sötvaror .......... 1 1 1 _ — _ 2 2 1 2 2 1 _ — _ 9 Sprit-. maltdrycker 3 8 3 — _ _ 8 66 27 2 41 26 1 3 1 10 Diversehandel 43 207 63 366 945 305 499 1627 546 4 11 3 4 18 Textil- o. bekl.-varor 49 126 89 58 106 58 356 1097 754 64 282 215 22 68 4'" 11 Vävnader, sybehör 14 32 27 21 47 33 141 400 316 27 113 88 12 33 2 12 Hattar .......... 4 6 4 1 1 1 8 15 12 — _ _ _ _ 13 Herrkonfektion 6 20 8 6 12 4 47 154 53 11 27 11 2 4 14 Damkonfektion 11 33 32 2 3 3 52 204 190 9 68 57 2 5 15 Herr- o. damkonf. 2 11 6 8 18 8 14 53 26 1 7 7 2 14 16 Päls- o. skinnvarur 3 3 2 1 1 1 11 27 14 2 6 4 _ _ 17 Handskar ........ — _ _ _ _ _ 9 20 18 2 6 6 _ _ 18 Diverse komb ..... — _ _ 2 4 2 5 41 25 2 6 2 1 4 19 Skodon .......... 9 21 10 17 20 6 69 183 100 10 49 40 3 8 Möbler, bosättning 10 26 8 8 15 2 78 230 64 20 61 28 5 8 20 Bosättning-satt. 4 16 8 1 5 2 17 85 38 6 19 14 1 2 1” 21 Möbler .......... 3 7 — 4 7 — 31 77 10 8 24 7 1 1 22 Mattor .......... _ _ _ _ _ _ 6 21 6 1 2 _ 1 1 I 23 Träslöjd .......... 1 1 _ 1 1 — 10 16 9 4 1.4 7 _ _ _ 24 Elektriska artiklar 2 2 _ 2 2 _ 14 31 1 1 2 — 2 4 _ Andra branschaf. 52 155 38 43 97 26 387 1324 411 77 316 137 24 67 23 25 Järnvaror ........ 9 46 3 12 47 7 42 456 64 6 72 9 3 18 1 26 Cyklar .......... 3 4 1 8 8 1 25 36 4 _ — _ 2 3 _ 27 Guldsm., ur, optik 1 2 2 — — _ 7 12 10 1 3 3 _ _ _ 28 Musikinstrument. . — _ _ _ _ _ 5 10 3 2 3 1 _ _ _ 29 Böcker, papper .. 4 12 5 4 8 5 30 146 71 8 52 30 6 12 30 Tobaksvaror ...... 12 25 13 , 4 6 4 113 191 124 29 59 40 3 9 31 Konstverk ........ — _ _ _ _ _ 2 3 2 _ _ _ _ _ 32 Blommor ...... , 3 8 6 — — _ 22 60 33 7 22 18 1 3 33 Läder ............ — _ _ _ — _ 6 19 6 3 9 6 1 1 34 Färger o.sjukv.-art. 9 27 8 5 14 7 64 197 87 13 69 29 4 9 35 Kol, ved ........ 5 12 _ 4 5 _ 38 104 4 5 19 1; 4 12 _ 36 Bensin .......... 6 19 _ 6 9 2 33 90 3 3 8 _, _ _ _ 37—39 Basarer m. ji. 2 4 4 2 10 5 20 329 239 3 137 108 3 10 6 Begagnade varor . . 1 1 1 _ _ _ 14 24 10 4 7 4] _ — 40 Möbler .......... 1 1 1 5 8 4 1 1 1 41 Böcker .......... _ — _ _ _ 5 5 l 1 3 31 _ _ 42 Auktionsgods _ _ _ _ 4 11 5 2 3 . _ 43 Gdrdfarihandelmm. 2 3 _ 9 10 — 29 32 1 4 4 _ _ _ _ 44 Postorderafärer .. _ _ — 2 3 _ 11 28 1 1 4 21 1 1 _ 45 Kiosker .......... 7 10 8 22 32 24 103 162 112 40 70 49 7 12

Örebro län Västmanlands län Bransch mål;—tågolgegnv. of:); 7153 11263er Hela. länet Västerås Västunfors & 1 s 1 k & 1 s 1 k & 1 s 1 k 3. s k a s k Partihandel ...... 12 34 5 38 101 5 3091977 398 54 736 253 7 24 6 1— 6 Metallv., maskin.. . 1 2 1 4 4 1 32 256 58 4 4 1 _ _ _ 7—10 Bränsle, byggm. . . 1 1 _ 2 2 — 29 161 19 9 94 10 — _ _ 11—12 Träv., snickeriarb. l 1 _ 5 27 2 28 140 16 3 39 3 — _ 13—15 Papper, kontorsart. 1 1 — 4 4 1 35 107 17 12 136 64 3 5 _ 16—19 Kött, fisk ........ -— _ 5 6 8 32 7 1 8 4 1 1 — 20421 Mejeripr., gröns. .. _ _ _ _ — _ 17 84 16 2 13 3 _ _ _ 22 Kolonialvaror . . . . 3 17 3 1 1 — 38 364 100 10 294 122 1 4 1 23 Spannmål ........ 2 9 1 11 47 1 23 201 19 2 53 6 _ _ _ 24 Sprit—, maltdrycker _ — _ _ _ — — — _ — — — _ _ _ 25—26 Textilvaror ...... _ _ _ 1 1 _ 16 119 33 1 4 2 _ — _ 27—28 Hudar, gummiv. . . 1 1 _ 1 1 _ 45 268 52 1 2 1 — 29 Kem-tekn. artiklar 1 1 _ _ _ _ 11 62 19 2 2 _ _ 30 Lump, Skrot ...... _ — _ _ _ _ 6 48 1 4 18 2 1 2 _ 31 Blandade varuslag 1 l — 4 8 — 21 135 41 3 69 35 1 12 5 Handel i kombi- nation med hant- verk m. m. .. .. 87 376 142 127 471 128 662 44081557 1561334 469 29 136 56 1 Chark-tillv. ...... 7 39 10 15 154 18 46 374 80 10 62 15 1 1 2 Mejerirörelse 2 16 6 8 61 14 13 112 31 _ — — _ _ _ 3 Sötvarutillverkn.. . 1 1 1 _ _ — 2 4 3 _ _ _ _ _ 4 Bageri, konditori. . 25 122 72 33 108 62 171 952 560 36 351 199 8 52 35 5 Kvarnrörelse 1 4 _ _ _ — 1 4 _ _ -— _ _ — _ 6 Hattillverkning .. 8 17 16 5 10 10 49 137 131 12 42 40 4 6 6 7 Herrskrädderi .. 2 8 1 — _ _ 11 86 19 5 49 11 _ _ _ 8 Damskrädderi . . . . 1 12 _ 1 2 2 16 120 98 5 28 27 _ — _ 9 Trikåvarutillv ..... — _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 2 _ _ _ 10 Konf-vurutillv. _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ — _ 11 Sömnadsvarutillv. 3 6 6 _ _ _ 7 64 57 2 22 22 _ — _ 12 Pälsvarutillverkn. _ — _ _ _ 13 108 82 5 30 25 _ _ _ 13 Skomakeri ........ 2 6 1 4 7 1 13 46 11 — _ — — _ _ 14 C_ykel- o. bilverkst. 6 24 1 19 41 1 85 638 35 25 247 20 5 19 _ 15 Urmakeri ........ 7. 19 3 10 10 _ 53 133 22 12 32 4 3 7 21 16 Guldsmedsverkst. 1 3 2 — — — 13 45 21 5 32 16 — _ _ 17 El. installation. . . . 3 15 — 7 18 1 42 368 27 11 127 19 2 15 1 18 Fotograäskt arbete 4 11 6 3 3 1 28 84 39 3 11 5 _ _ _ 19 Möbeltillverkn. 2 13 1 5 21 1 15 86 8 — _ _ _ _ — 20 Tapetserarverkst. 1 4 — 1 2 _ 13 69 9 11 45 7 3 20 6 21 Musikinstr. ...... _ — _ — — 4 27 6 1 7 1 _ _ _ 22 Glasmästeri ...... 1 1 — —- _ 9 40 5 4 23 6 1 3 _ 23 Sågverk o. snickeri — _ _ _ _ _ 2 41 2 1 29 1 _ _ — 24 Begravningsbyrå. . 5 8 4 11 13 3 25 41 12 2 6 3 1 2 1 25 Tryckeri och bokh. — _ _ _ _ 2 221 107 — — _ — — _ 26 Tryckeri och förlag 2 28 3 _ _ _ 9 406 66 3 148 18 _ _ _ 27 Gummireparab. _ _ _ _ _ — 1 1 _ _ _ _ _ _ 28 Lädervarutillv. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29 Kem.-tekn. tillv. . . _ — _ _ _ _ 1 16 3 — _ — _ _ _ 30 Apotek .......... 3 19 9 5 21 14 18 ' 185 123 2 41 28 1 5 4

Bransch Sala Köping Arboga Hallstahammar Surahammar :; s k a | 5 | k a t 5 | k & s k a 1 s Tk.— Detaljhandel 113 401 177 126 492 248 95 336 142 41 149 71 28 111 57 Livsmedel ........ 38 121 38 52 195 100 35 109 43 9 1.5 8 11 36 111 1 Kött- 0. chark-v... 4 15 7 7 31 14 7 26 12 3 4 1 4 17 ' 2 Fisk .............. 5 7 1 4 9 4 2 6 2 1 3 l 2 7 3 Mjölk ............ 5 7 7 11 16 15 5 5 5 4 5 5 3 4 4 Mjölk o. specerier 7 25 8 9 72 42 5 27 11 1 3 1 _— 5 Bageriprodukter .. 1 1 1 —— -— —— —— —— -— — 6 Specerier ........ 12 49 6 11 46 13 11 34 7 1 5 7 Frukt ............ 3 12 6 8 14 9 4 7 4 — — 1 3 1 8 Sötvaror .......... — — — 1 2 1 —— -— —— —— — — 9 Sprit-, maltdrycker 1 5 2 1 5 2 1 4 2 — — — — —- 10 Diversehandel . . . . 3 28 13 4 10 2 6 33 5 11 83 35 4 39 1 Textil-o.bekl.-'varor 30 87 58 23 123 80 18 51 33 9 24 15 7 23 1 11 Vävnader, sybehör 15 45 36 7 21 16 6 14 9 5 10 7 4 14 1 12 Hattar .......... — — — —— -— —— —— — —— —— -— — 13 Herrkonfektion 6 20 8 3 12 2 1 5 1 —— —— — — 14 Damkonfektion 2 6 6 4 14 13 2 3 2 -— —— — — — 15 Herr- o. damkonf. — l 2 2 1 5 2 2 8 16 Påls- o. skinnvaror — — — 1 3 3 2 8 7 — 17 Handskar ........ — —— —— —— — — — —— — — 18 Diverse komb ..... 2 48 34 2 10 7 1 5 4 —— 19 Skodon .......... 7 16 8 6 25 12 4 9 5 2 4 2 1 1 Möbler, bosättning 8 30 13 11 30 9 3 6 1 1 1 1 2 20 Bosättningsart. 4 16 10 3 10 6 _ — — — — —— l 2 21 Möbler .......... 4 14 3 5 14 1 2 3 — — — —— — — —- 22 Mattor .......... — — — — — — —— — — — —— 23 Träslöjd .......... —- — 2 3 1 — —— —- 1 1 — —- 24 Elektriska artiklar —— — 1 3 1 1 3 1 — — —— Andrq, branschaf. 20 101 31 27 114 44 21 78 16 8 22 12 3 8 3 25 Järnvaror ........ 4 44 5 4 35 4 4 24 1 1 4 1 — — _ 26 Cyklar .......... 1 3 1 2 4 2 — — — — — — —— —— —— 27 Guldsm., ur, optik —— — — — — —— — — — — -— —- —— 28 Musikinstrument . . 1 1 — — —— — — —— —- — 29 Böcker, papper 3 19 7 3 14 6 2 5 4 1 4 4 1 2 1 30 Tobaksvaror ...... 5 14 9 7 15 8 4 8 4 4 8 6 1 4 31 Konstverk ........ —— — — —— — — — — — —— 32 Blommor ........ 1 2 2 2 9 8 1 4 3 2 6 1 — 33 Läder .......... .. — —— — — — 1 3 — — — — — 34 Färger o.sjukv.-art. 4 15 7 6 25 14 4 11 3 — -— —— 1 2 35 Kol, ved ........ 1 3 — 2 8 1 5 23 1 — — — — 36 Bensin .......... — — 1 4 1 -— — — _ 37—39 Basarcr m. fl. 1 3 3 2 9 7 4 44 35 — —— — — Begagnade varor . . 2 5 2 — — —- — — — 40 Möbler .......... 1 1 1 — — —— — — — — 41 Böcker .......... — — — — — »— — — — — 42 Auktionsgods . . . . 1 4 1 — -— — 43 Gdrdfarihandelmm. 2 2 1 44 Postorderafärer .. — — — 45 Kiosker .......... 9 24 18

Bran eeh

Västmanlands län

Köping Arboga

Hallstahammar Surahammar

s k 8 k S k

1—6

Partihandel ......

Metallv., maskin.. .

7—10 Bränsle, byggm. .. 11—12 53—15

16—19 20—21 ' 22 23 24

25—26 27—28 » 29 > 30 31

... OCDODNIG: U'IJ—DJlx'H—l

b—lb—Å Q...

.;

>—-r—— uses

>.; C!

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

27 28 29 30

Träv., snickeriarb. Papper, kontorsart.

Kött, fisk ........ Mejeripr, gröns. . . Kolonialvaror . . . . Spannmål ........ Sprit-, maltdrycker

Textilvaror ...... Hudar, gummiv. . . Kem.-tekn. artiklar Lump, skrot ...... Blandade varuslag

Handel i kombi- nation uled hant- verk m. m.

Chark—tillv. ...... Mejerirörelse . Sötvarutlllverkn. . . Bageri, konditori. . Kvarnrörelse

Hattillverkning . Herrskrädderi . . . . Damskrädderi . . . . Trikåvarutillv ..... Konf.-varutillv.

Sömnadsvarntillv. Pälsvarutillverkn. Skomakeri ........ Cykel- o. hilverkst. Urmakeri ........ Guldsmedsverkst. El. installation. . . . Fotografiskt arbete Möbeltillverkn. Tapetserarverkst.

Musikinstr. ...... Glasmästeri ...... Sågverk o. snickeri Begravningsbyrå. . Tryckeri och bokh.

Tryckeri och förlag Gummireparat.

Lädervarutillv. . . . . Kem.-tekn. tillv. . . Apotek ..........

01 n;—

IIQHQHEIIP

I Col | I

I u>c=| I bil I |

I | | I I

148

I en

22 20

H

Slllq Illlm IIH»».m—Im|

| I 23

I 5

|A

I 3314

loop—Ios

307

I SEI | _a

| enl

I I I I 63

%

lalla:

! I ti

oolIIgoIIIIwIIcutpzwp—nluxwll

le lell HHHH w

nu ©

Illwwwllw

Ilwww— w—u—Im

| __| »al

Hill,—-

31 &

www)— Hvar-AI

| I

I no

3 137

H =D

mämlgllllc>wgll IIaQQwIwIåIIIImHäIIQ

| I | | I

cal I I 24

I cui I _a 23

I I | | _;

Is—u—n—AI Hm] I»—

I _.I I |

| >;

| I II

70

»— av | cn I | _a

I

taql

23

leImllIIwImIIw

cal I I I

| bil I I

t—I

2.29! | I | I | | F— | nal | I

Fil 241—I

|...

| I | | | | I I I

I I I I I I I

Västmanlands län Kopparbergs län

Orter med Övriga orter

B. h .. .. . _ nnsc 1000_3000 inv. och landsbygd Hela lanet Borlanåe falun & | S | k & I 5 | k a ' 5 | k 9. I 3 ' k a 1 5 L k I i I I Detaljhandel 161 525 224 303 788 274 1405 198 620 2311 928 Livsmedel ........ 39 95 42 27 52 21 466 166 92 307 1 Kött— 0. chark-v.. . 10 35 16 10 28 7 56 22 79 Fisk .............. 5 s 2 3 4 1 6 4 12 Mjölk ............ 7 9 9 5 5 5 6 23 35 Mjölk- o. specerier 1 4 — 3 7 3 19 12. 40 Bageriprodukter . . 1 1 3 4 2 2 2 6 Specerier ........ 9 27 7 1 1 103 50 22 80 ' Frukt ............ 6 11 8 2 3 3 27 4 9 Sötvaror .......... —— — 2 3 Sprit-. maltdrycker — —— — — -— —— — 1 43 Diversehandel . . . . 36 194 84 215 636 219 287 96 7 23 Temtil- a.bekl.-varor 29 68 45 17 33 18 219 147 79 46 230 1 Vävnader, Sybehör 10 21 20 10|' 16 10 46 36 21 93 Hattar .......... -— — —* —— _ f —— f _- Herrkonfektion 3 7 2 1 1 — 5 40 2 8 36 Damkonfektion 3 6 6 3 11 6 6 37 25 6 24 Herr- o. damkonf. 5 21 10 1 2 1 2 31 Påls- o. skinnvaror —— —— —— — 1 4 3 —— — Handskar ........ -— — — — —- — — — — Diverse komb ..... 1 3 3 — —— -— —' — — — — Skodon .......... 7 10 4 2 3 1 6 20 13 9 46 Möbler, bosättning 8 17 6 4 11 — 10 29 12 9 33 Boeättningsart. 2 6 4 —- 2 8 6 3 14 1 Möbler .......... 5 9 1 2 4 2 10 2 3 7 Mattor .......... '— 1 3 1 1 5 Träslöjd .......... -— —— —— 1 6 — 1 2 2 2 7 Elektriska artiklar 1 2 1 1 1 4 6 1 — —— Andra branschaj'. 29 120 32 19 28 8 228 40 123 39 59 243 7 J ärnvaror ........ 5 58 9 4 8 1 2 32 5 6 41 Cyklar .......... 3 7 1 3 3 —— 2 3 3 18 Guldsm., ur, optik — — — —— — — —— —- —— ' Musikinstrument. . -— -— -— — —— 2 6 2 4 14 Böcker. papper 4 14 8 2 3 2 4 15 7 6 32 1 Tobaksvaror ...... 7 13 6 3 4 2 10 16 9 18 30 ] Konstverk ........ — — — f — — —— -— —— — _ 4 Blommor ........ 1 2 2 — -—— —— 2 3 2 5 18 Läder ............ — -— — —— — — — 2 10 Färger o. sjukv.-art. 5 16 6 1 1 — 10 36 14 9 46 Kol, ved .......... 3 9 -— 3 3 — 4 5 — 4 28 ” Bensin .......... 1 1 — 3 6 3 4 7 2 6 37—39 Basarer m. ji. 1 4 3 _ — 2 9 8 4 603» . Begagnade rawr .. — —— — 1 6' 40 Möbler .......... —- —— — —— — 1 6 41 Böcker .......... — — — — — '— —— — — 42 Auktionsgods . . . . — — — — —— 43 Gdrdfao'ihandelmm. 5 b —— 8 8 — 12 12 6 7 I 44 Postorderafärer .. — — — — — 1 1 1 11 45 Kiosker .......... 14 21 12 13 20 8 100 19 37 6 8

Västmanlands län Kopparbergs län

. . Orter med Ovriga orter .. .. * mmm 1000—3000 inv. och landsbygd Hem ”'"” Borlange 1 Pal"" & s I k & I 5 I k 2. I 8 I k 2. I 5 I k a I s I k F I I Partihandel ...... 10 42 5 9 75 1241081 287 27 180 551 64 404 99 f 6 Metallv., maskin.. . 2 17 2 1 1 —— 10 28 3 3 6 10 63 5 —10 Bränsle, byggm. .. _ — — —— 12 117 11 1 8 1 7 19 — II "12 Träv, snickeriarb. — — _ _ _ 10 67 5 — — — 9 58 15 1 ,15 Papper, kontorsart. 3 4 1 — — — 27 158 68 6 19 3 8 66 28 16—19 Kött. fisk ........ — — 1 1 6 14 4 2 3 — — _ — 20721 Mejeripr., gröns. .. — —— — — » _ 2 13 3 2 8 2 3 32 18 22 Kolonialvaror . . . _ — — — 1 2 16 332 131 5 80 28 11 88 17 23 Spannmål ........ 5 21 2 5 64 — 18 217 15 1 3 2 2 13 1 24 Sprit-. maltdrycker — —— —— -— — —— — — 25—26 Textilvaror ...... _ _ 1 7 — 3 14 4 3 17I 7 4 17 3 27—28 Hudar. gummiv. .. — — — — 1 2 1 — ——* — 3 6 2 29 Kem.-tekn. artiklar — _ — — — — 3 3 — _— -- — —— — 3 30 Lump, skrot ...... — _ — — 12 35 2 1 4 — 3 15 2 . '1 Blandade varuslag _ —— -— — — 4 81 40 3 32 12 4 27 8 I I Handel i kombi- nation med hant- verk m- m. 74 312 122 65 190 53 494 3189 1122 66 614 344 88 779 288 1 Chark-tillv. ...... 9 37 10 5 10 1 33 168 47 3 31 9 7 37 8 2 Mejerirörelse . 1 7 2 2 13 4 3 20 6 — — _— 3 Sötvarutillverkn., . — _ — _ — — — — —— 1 6 4 4 Bageri, konditori. . 17 106 60 20 73 32 121 855 464 22 110 57 29 210 116 5 Kvernrörelse — _ — 3 5 — 6 11 1 — — -— 6 Hattillverkning 7 15 15 1 1 1 41 108 105 7 16 16 5 13 11 7 Herrskrädderi . . . . —— _ —— _ —— 7 58 12 —I 1 7 3 8 Damskrädderi . . . . 1 8 8 1 3 3 11 59 58 4 33 29 2 12 11 9 Trikåvarutillv ..... — _. — _ —— — 1 2 2 —, — — — _ 10 Konf.-vnrutillv. 1 8 1 — — — 1 8 l — -——I —— —- — — f 11 Sömnadsvarutillv. — — — —- — 6 78 53 2 12 12 2 12 12I * 12 Pälsvarutillverkn. _ — — 7 39 32 3 211 182 2 18 17 13 Skomakeri ........ 2 8 3 3 8 1 6 20 6 1 2 -— —— — 14 Cykel- o. bilverkst. 9 31 5 18 41 1 82 430 29 6 41 2 6 53 4 15 Urmakeri ........ 8 12 1 2 3 — 36 89 21 5 15 4 7 18 1 16 Guldsmedsverkst. 1 2 1 — — 16 91 38 1 4 3 5 26 11 17 El. installation. . . . 2 6 2 15 1 29 466 74 2 10 — 5 39 9 18 Fotograftskt arbete 3 7 2 1 1 1 15 40 23 — -— — 1 7 — 19 Möbeltillverkn. —— _ -—— _- — 2 13 _ —— — — 2 39 4 20 Tapetserarverkst. 2 9 2 1 3 19 90 15 3 41 2 2 18 3 I 21 Musikinstr. ...... — —— — — — 3 22 5 — _— —— — — I 22 Glasmästeri ...... 3 4 _ 12 40 6 2 7 1 3 28 7 I 23 Sågverk o. snickeri 1 29 — — —— 2 58 1 — — — I 24 Begravningsbyrå.. 3 6 — 3 4 1 12 22 5 3 4 2 3 9 4 * 25 Tryckeri och bokh. _— _ — — — — — _ — — —— — —— 26 Tryckeri och förlag — — — — 8 286 35 1 56 12 3 198 43 27 Gummireparat. —— _. — — -— — —— —— — — —— —— —— 28 Lädervarutillv.. . . . —- — — — — — — — —— — —— — — 29 Ram.-tekn. tillv. . . _ _ — — — _— — — —— —- 30 Apotek .......... 4 17 12 3 10 7 15 116 83 1 21 13 2 29 20

Ludvika

Kopparbergs län

Bransch Avesta Malung Grängesberg Hedemora a s k a I 5 I k & I 5 I k 8. s k 9. I 5 I k Detaljhandel 132 419 208 93 399 199 55 162 59 54 190 83 71 267 1 Livsmedel ........ 52 147 69 35 161 82 9 23 8 11 29 11 24 61 1 Kött— 0. chark-v.. . 14 46 15 8 32 13 6 19 5 3 12 4 6 16 2 Fisk .............. 4 7 2 2 5 2 — —— —— 2 5 1 2 2 3 Mjölk ............ 13 22 20 2 3 2 1 2 2 2 4 4 3 4 4 Mjölk o. specerier 1 2 1 17 89 51 — -— — — —— 6 13 5 Bageriprodukter .. 2 3 3 — — — »— — _— _— — — — 6 Specerier ........ 14 55 23 3 18 7 — —— 2 5 1 3 8 7 Frukt ............ 2 8 3 2 8 5 2 2 1 1 2 3 6 8 Sötvaror .......... 1 1 1 —— — _ — — — 1 1 1 — 9 Sprit-, maltdrycker 1 3 1 1 6 2 — —- —— 1 12 10 Diversehandel . . . . 13 49 20 2 34 15 15 67 24 15 96 43 7 73 Tertil- o. bekl.—varor 26 79 58 18 84 54 9 18 9 9 24 14 15 57 11 Vävnader, Sybehör 8 21 19 5 25 19 2 2 1 5 12 11 6 21 12 Hattar .......... —- — — — —— —— — — — — — — —— 13 Herrkonfektion 6 19 10 4 13 3 — — — 1' 6 — 3 9 14 Damkonfektion 5 20 17 6 29 26 2 3 3 + —— — 4 21 15 Herr- o. damkonf. —- -— — — —— 1 7 3 1 3 1 1 3 16 Päls- 0. skinnvaror — — —— —— 2 3 1 — —— —— —— 17 Handskar ........ — —— — — — —— 1 1 — — -— —— -— — .. 18 Diverse komb ..... 1 5 4 — -— —— —— — — — — —- '" 19 Skodon .......... 6 14 8 3 12 6 1 2 1 2 3 2 1 3 2 Möbler, bosättning 7 20 14 3 e 2 2 4 2 1 3 1 1 4 :i 20 Bosättningsart. 4 16 12 1 2 1 1 3 2 1 3 1 1 4 1 21 Möbler .......... -— — — — — — — —— — — —— — 22 Mattor .......... — — —— 2 4 1 _ — — — — -— 23 Träslöjd .......... -— — — — — — — -— —— — _ -— »— 24 Elektriska artiklar 3 4 2 — — — 1 1 — —— — — '— _ Andra branschaf. 26 110 40 24 82 22 8 31 7 12 29 8 17 57 11 25 Järnvaror ........ 3 43 4 2 19 — 2 16 —- 3 12 1 1 14 _ 26 Cyklar .......... 1 3 — -— — —— —— — —— 1 1 —— '— — -1 27 Guldsm., ur, optik — — _ —— — _— — — —— _ -— — -— fia, 28 Musikinstrument... —- — — 3 5 -— — —— — —- _— — 'i 29 Böcker, papper 6 19 11 1 6 1 1 3 1 1 2 1 3 13 30 Tobaksvaror ...... 6 11 7 9 20 11 l 2 1 2 3 1 3 6 31 Konstverk ........ —— —- —— — _— »— -— —— _ — —— J 32 Blommor ........ 5 11 9 1 4 3 1 4 2 1 3 2 1 2 33 Läder ............ — — —— -— —— — 1 1 - 34 Färger o.sjukv.-a1't. 4 14 6 4 14 5 2 4 3 2 4 3 3 9 35 Kol, ved .......... _ —— — 2 9 2 l 3 2 4 36 Bensin .......... 1 9 3 2 5 1 2 — 1 1 — 3 8 J 37—39 Basarer m. fl. — —— 2 10 9 — -— — —— 1 5 Begagnade varor .. — — — — — -— — — _ — 1 1 4 40 Möbler .......... _ _ _ _ _ _ _ _ __ 1 1 _ 41 Böcker .......... — _— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 42 Auktionsgods —— — — —— — — -- 43 Gdrdfarihandelmm. 1 1 —— 5 7 1 5 6 1 — 2 2 44 Postorde'rafärer .. — -— — — — —— 1 1 1 — —— — — 45 Kioskcr .......... 7 13 7 4 15 14 6 12 7 6 9 6 3 7

Bransch

Kopparbergs län

Avesta Ludvika

Malung Grängesberg

Hedemora

& 5 k

Partihandel ......

1— 6 Metallv., maskin... 7—10 Bränsle, byggm. . . ill—12 Träv., snickeriarb. 313—15 Papper. kontorsmt.

316—19 Kött, fisk ........ 20—21 Mejeripr., gröns. .. 22 Kolonialvaror . . . . 23 Spannmål ........ 24 Sprit-, maltdrycker

251—26 Textilvnror ...... 27—28 Hudar, gummiv. .. ' 29 Ram.-tekn. artiklar 30 Lump, skrot ...... 31 Blandade varuslag

, Handel i kombi- ? nation med hant- i verkm.m.....

Chark—tillv. ...... Mejerirörelse . Sötvarutillverkn. . . Bageri, konditori. . Kvarnrörelse

Hattillverkning . Herrskrädderi . . . . Damskrädderi . . . . Trikavarutillv ..... 10 Konf.—varutillv.

11 Sömnadsvarutillv. 12 Pälsvarutillverkn. 13 Skomakeri ........ 14 Cykel- o. bilverkst. 15 Urmakeri ........

16 Guldsmedsverkst. 17 El. installation. . . . 18 Fotografiskt arbete 19 Möbeltillverkn. 20 Tapetserarverkst.

21 Musikinstr. ...... 22 Glasmästeri ...... 1 23 Sågverk o. snickeri » 24 Begravningsbyrå. . 25 Tryckeri och bokh.

' 26 Tryckeri och förlag * 27 Gummirepamt.

28 Lädervarutillv.. . . . 29 Kram.-tekn. tillv. . . 30 Apotek ..........

toooqcn UHF—OSLOH

Gäl—HH &

[09-qu

hell...

»; &. N) &

lällux

Ill [Hill

&

91

r—u—np—u—

CD CD

|

).. p.. NJ

llwoolll'ö'l

p..

>_- OÄ'NICU Ol'-”—

Nl >>I

lell

wllll

!

».— |

IlpII

mim—wmlllwwlllw

Illll

all

pwlwwpmlm—ill—Awisl

ID—IHI

117

289

lä IISIQII» %

ma'åwGSIQm lllw':

lewl

:! Iql

allll

10

1.491le

H..—| || mwwml

l...—|| Iwåll

HIIII

16

||qu _llw

l*”II klä—O

|| wllll

HX

41

| llpwlllkalälll

IHHI

mllo— en:

%

[lllwlmlib—l

IIIISIBI

HIl—H—A] OJHNJII

|||||||| mlllilll |

>_— I

wllw

72

Gälwl—I ».wcnll

lllll |||...»—

lllll

IlllleIIF—ä

HIHII

II.—Il

C):

lem—ll r—n-Aim & ter- um

Ill.—| Illwl

221

[ml G

| ] oo

IHlHi—Awiwv-AHOJOIMHHIIIIC»[:llw & H (DUM-Awk]

,... |...le cpi—10309

Ill.—l lllwl

lewwalllqlällu :!

Ill

Kopparbergs län

Övriga orter

13 »h . . mm _ Mmsmnd Kmmsvede" 1 10003000 inv. och landsbygd * 11 1 s ' k a & s i k 11 i s > k 1 Detaljhandel 66 20! 64 20 48 60 8332057 7 Livsmedel . . . . . . . . 5 26 82 4 14 8 10 25 15 61. 124' 1 Kött- 0. chark-v... ' 8 24 1, 5 3 3 16 10 49 2 Fisk .............. 2 4 _. —— 2 3 1 2 3 Mjölk ............ 3 5 —' — 1 2 2 10 l 4 Mjölk o. specerier 1 5. _i _ _ 1 2 1 35 5 Bageriprodukter .. l — —' — — — _ —— — 6 Specerier ........ 8, 33 2 8 4 '— —— 221 7 Frukt ............ 4 11 1 l 1 1 2 1 6 8 Sötvaror .......... — — —— _ — — — — — 9 Sprit-, maltdrycker _ —- —— -— _ — _! 10 Diversehandel 3 34 9 4 22 4 5 24 8 1567” 5 Teri-il- o. bald-varor 11 41 241 3 5 3 9 18 13 97 11 Vävnader, sybehör 2 "13 121 1 1 1 3 6 6 40 12 Hattar .......... _ —1 — — _— — 13 Hen-konfektion 3 11 1 2 1 1 2 — 8 5 11 14 Damkonfektion 3 8 7 _ _ _ 1 3 3 10 3 6; 15 Herr- o. damkonf. —— — —— — —| 6 7 14 16 Päls- o. skinnvaror _ — —— — — _ _ _— — — — 17 Handskar ........ _ — —— —- — — _ — — —— 18 Diverse komb ..... _ —- _ _ _ 1 1 — 1 1 5 13 19 Skodon .......... 3 9 5 1 2 1 3 6 4 12 15 8 13 Möbler, bosättning 3 13 9 _ _ _ 2 4 2 8 4 6 6 . 20 Bosättningsart. 2 10 6 _ _ 1 2 2 2 2 —— _ 3 21 Möbler .......... "— — — _ _ _ — _ 3 _ 1 l 22 Mattor .......... — — -— — _ — _— — — —- — — 23 Träslöjd .......... 1 3 3 — — _ _ -— 1 1 1 1 : 24 Elektriska artiklar _ — _ _ _ 1 2 — 2 1 4 4 -— Andra branschwf. 11 40 11 5 17 2 13 47 16 81 81 56 113 24. 25 J ärnvaror ........ 1 8 — 1 8 — 2 19 3 10 8 25 , 26 Cyklar .......... —— — — — —— 1 2 — 6 8 11 27 Gruldsm., ur, optik — — _ — —— —- — — —— _ _ 28 Musikinstrument. . 2 2 — _ —— _ — -— _ _ 29 Böcker, papper 1 6 4 2 3 1 1 4 1 7 11 30 Tobaksvaror ...... 2 8 4 1 1 — 6 15 10 4 9 ' 31 Konstverk ........ — —- — —— — — _ — _ _ 32 Blommor ........ _ _ — _ _ 1 2 2 1 2 33 Läder ........... — —— — — — _ — —— — >_ 34 Färger o.sjukv.-art. 4 11 3 1 5 1 1 2 6 12 | 35 Kol, ved ........ _ —— — — -— 1 3 — 13 30 - 36 Bensin .......... l 5 — _ _ — —- —— 9 13 i 37—39 Basarer m. ji. 1 2 1 _ _ 1 2 1 1 3 ' Begagnade varor .. — —— -— — — — — -— — i 40 Möbler .......... _ — — — -—— — — -— _ 41 Böcker .......... — —- -— —— —— — — _ _ -— 42 Auktionsgods . . . . _ — — — —' 43 Gdrdfarihandelmm. 7 7 2 2 -— 2 2 72 ' 44 Postorderafärer .. 1 — — 2 2 23 i 45 Kiosker .......... 3 2 4 3 4 5 5 52 2

Kopparbergs län Bransch Morastrand Kvarnsveden 1 Smedjebacken 1 G&rfågoråe?” (påvlig: diiitycgd . a ' s " k & s k 3. s k 1). | s 1 k a [ s k 1 Partihandel ...... 13 45 7 _ _ _ 3 4 1 28 72 6 35 50 7 1_ 6 Metal]v., maskin... 1 3 _ _ _ _ _ _ _ _ — 9 9 _ ,7 10 Bränsle, byggm. . . 1 5 1 — — — — _ _ _ _ 11 1 — [1—12 Triax—., snickeriarb. 2 8 1 — — _ _ — 2 14 2 3 4 _ [3—15 Papper. kontorsart. 4 17 5 _ — —— 3 4 1 8. 9 1 1 l 1 16 19 Kött. fisk ........ _ _ _ — _ _ _ _ _ 1, 2 4 5 _ 3021 Mejeripr, gröus. .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; _ — _ _ _ 22 Kolonialvaror . . . . 41 11 — _ — _ _ — 71 201 — _1 _ _ ' 3 Spannmål ........ _ _ _ — _ _ 31 12 1 5 7 2 24 Sprit—, maltdrycker _ _ _ _ _ — _ _ — _ _ _ — _ _ 2526 Textilvaror ...... 1 1 _ — — — — — 11 1 4 9 4 F7_28 Hudar, gummiv. . . — -— _ _ — _ _ _ _j _ _ 3 5 29 Kem.-tekn. artiklar _ _ _ —— _ — _ _ 1 2 l — — _ ': 30 Lump, skrot ...... _ — — _ _ _ — _ _ 4 6 — 5 9 1 31 Blandade varuslag — _ _ _ _ _ _ _ _ 1 6 1 _ — _ ' Handel i kombi- _ nation med hant- verk m. ln. .. .. 27 159 61 3 11 4 23 100 45 138 722 277 161 457 136 ' 1 Chark-tillv. ...... _ — _ _ _ — 2 15 6 13. 101 18 22 74 10 2 Mejerirörelse . _ _ _ _ — _ _ _ _ _| _ 1 6 _ 3 Sötvarut—illverkn. . . _ — _ _ — _ _ _ _ _ — — _ — 4 Bageri, konditori. . 8 69 3 3 11 4 9 39 20 42 219 120 54 196 80 5 Kvarnrörelse _ — _ _ _ _ _ _ _ — 1 2 _ 6 Hattillverkning 2 4 4 _ _ _ 1 3 3 8 22 20 4 5 5 7 Herrskrädderi . . . . 1 7 3 _ _ 1 9 4 1 19 4 1 2 — 8 Damskrädderi . . .. 1 3 3 — _ _ 1 4 4 4 19 14 _ _ _ 1 9 Trikåvarutillv ..... _ — _ _ _ _ _ — 1 2 2 _ _ — 1 10 Konf.-varutillv. — _ _ _ _ _ _ 1 14 13 _ _ _ i 11 Sömnadsvarutillv. _ _ _ _ _ _ _ _ 4 19 15 6 33 15 12 Pälsvarutillverkn. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — 13 Skomakeri ........ — _ _ _ _ — _ _ _ 2 6 1 4 6 _ 14 Cykel- o. bilverkst. 6 40 1 _ _ 2 5 — 14 101 6 23 37 1 15 Urmakeri ........ 3 7 1 _ — 2 5 1 16 32 8 16 23 2! 16 Guldsmedsverkst. _ _ _ _ — _ _ — _ _ _ _ 17 E]. installation. . . . _ — _ _ 1 2 5 33 5 3 5 — 18 Fotografiskt arbete _ _ _ — — — _ _ 2 5 2 3 7 21 19 Möbeltillverkn. _ — — — _ _ — — 4 18 3 1 5 _ 20 Tapetserarverkst. 2 13 1 _ 2 11 2 3 13 2 3 12 1 21 Musikinstr. ...... _ _ _ _ — _ _ — — — _ _ _ ; 22 Glasmästeri ...... — _ _ _ _ — _ 1 3 _ 1 3 1 * 23 Sågverk o. snickeri _ _ _ _ _ — _ — _ _ _ — _ i 24 Begravningsbyrå... 2 3 2 _ 1 1 — 6 7 3 12 16 5 25 Tryckeri och bokh. ] 6 3 _ _ _ 5 51 14 _ _ 26 Tryckeri och förlag _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ 27 Gummireparat. _ _ _ — — _ _ — _ _ 28 Lädervamtillv.. ... _ _ _ — _ _ _ _ _ — _ _ _ 29 Kern-tekn. tillv. .. — _ _ — _ — _ _ _ _ — _ — _ 30 Apotek .......... 1 7 5 _ _ 1 6 5 6 38 27 6 25 14 1 Se not till Borlänge 3 sid. 155.

133553; Gävleborgs län Bransch Hela länet Gävle Sandviken Söderhamn Hudiksvall ' a i s k e. s k & | s i k 8. | a ' k 3 | s | k Detaljhandel 216816700 2848 4591805 934 161 565 333 143 489 202 124 465 21 Livsmedel ........ 4531308 621 210 755 402 71 244 161 55 165 54 42 139. E 1 Kött- 0. chark-v.. . 137 411 147 19 87 32 14 53 29 11 47 20 11 44 2 Fisk ............ '. . 29 57 16 23 55 8 2 5 1 10 13 — 5 15 3 Mjölk ............ 81 123 104 46 80 65 ' 24 45 41 8 14 11 9 10» 1 4 Mjölk o. specerier 60 224 125 52 261 154 12 77 53 _ _ _ 7 21 5 Bageriprodukter .. 5 11 9 7 14 14 1 2 2 2 4 4 _ — 6 Specerier ........ 88 305 119 43 121 65 14 54 30 21 74 14 5 17 7 Frukt ............ 44 106 61 16 94 42 2 3 3 2 3 1 4 15 8 Sötvaror .......... 4 5 5 1 3 2 1 1 _ — _ _ _ _ - 9 Sprit-, maltdrycker 5 66 35 3 40 20 1 4 2 1 10 4 1 17 10 Diversehandel . . . . 721 2576 936 16 56 25 13 62 29 10 32 7 9 63 i Tertil—o.bekl.-varor 299 972i 609 73 301 199 26 89 69 28 97 68 28 123 1 11 Vävnader, sybehör 123 343' 272 34 109 89 8 37 32 10 41 27 14 46 : 12 Hattar .......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 2 _ _ - 13 Herrkonfektion 45 188 46 10 60 18 5 14 5 3 8 6 2 16 14 Damkonfektion 46 173 147 10 64 58 5 19 18 6 19 15 1 11 15 Herr- o. damkonf. 18 82 41 _ _ — _ _ _ 1 6 5 2 13 16 Päls- o. skinnvaror 3 7 4 1 2 1 1 1 _ 2 4 2 3 7 17 Handskar ........ 1 1 _ 2 2 l _ _ _ _ — _ _ _ 1 18 Diverse komb ..... 8 21 12 3 15 3 1 2 _ — _ _ — _ 19 Skodon .......... 55 157 7 13 49 29 6 16 14 5 17 11 6 30 2 Möbler, bosättning 52 137 66 12 33 14 3 9 2 2 9 5 8 19 20 Bosättningsart. 18 67 45 3 15 10 _ _ _ 1 7 5 4 9 21 Möbler .......... 9 24 3 2 5 1 2 6 2 _ _ _ 2 5 -— 22 Mattor .......... 4 12 5 2 6 3 _ _ _ _ _ — _ — 23 Träslöjd .......... 6 15 9 1 1 _ _ _ _ — _ _ _ _ 24 Elektriska artiklar 15 19 4 4 6 _ 1 3 _ 1 2 _ 2 5 Andra branschaf. 3521164 345 110 453 145 27 112 42 27 147 45 24 96 3 25 Järnvaror ........ 43 324 35 8 142 28 3 26 3 4 51 9 3 291 26 Cyklar .......... 25 61 10 2 6 — _ _ _ 1 2 _ 1 71 , 27 Guldsm., ur, optik — _ _ 1 3 2 1 2 2 _ _ _ -— _, - 28 Musikinstrument. . 13 29 5 2 3 1 1 3 1 1 3 _ 2 ; ' 29 Böcker, papper 44 154 69 9 39 17 1 5 3 5 34 13 5. 185 30 Tobaksvaror ...... 78 164 88 38 71 50 7 28 20 5 10 5 4_ 8.1 31 Konstverk ........ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _= —| 32 Blommor ........ 23 57 45 8 29 20 2 6 5 1 3 3 1 41 33 Läder ............ 3 11 6 2 8 6 _ _ _ _ _ — 1 2 34 Färger o.sjukv.-art. 59 198 77 17 67 18 4 20 7 6 33 14 6 22 35 Kol, ved ........ 29 89 4 11 35 1 4 13 1 _ _ — 1 1 36 Bensin .......... 35 77 6 12 50 2 4 9 _ 4 11 1 _ _ 37—39 Basarer m. ji. 18 115 89 10 162 123 2 7 5 2 6 Gl 2 5 Begagnade varor .. 2 7 1 3 3 — — _ —[ 1 1 _ 1 2 40 Möbler .......... 2 7 1 1 1 _ _ _ — — _ _ — 41 Böcker .......... — _ _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ — = 42 Auktionsgods . . . . _ _ — 2 2 _ l 1 1 2 43 Gdrdfarihandelmm. 134 141 13 6 6 1 2 2 _ 1 1 _ _ _ 44 Postorderafärer .. 17 78 25 1 1 — _ — _ — — _ 1 1 - 45 Kioske'r .......... 120 202 143 18 35 25 17 40 251 17 31 17 9 17 1

Koppar- .. _ .. bergs län Gavleb01gs lan Bm'lwh Hela länet Gävle Sandviken Söderhamn Hudiksvall 71777] s 1 k a s k 8. i s | k a s k n s k

Parähandel ...... 2351035 235 901124 259 8 47 15 20 119 15 29 168 31

l— 6 Metallv., maskin . . 34 106 7 5 19 1 _ _ _ 1 6 1 — _ _ 7—10 Bränsle, byggm. . . 14 47 3 16 205 31 1 12 1 5 26 _ 3 7 i 11—12 Trä.v.. snickeriarb. 18 86 18 4 16 3 _ _ _ 1 4 _ 2 12 2|

13—15 Papper, kontorsart. 43 137 42 11 71 13 4 11 5 1 9 2 4 7 1

16—19 Kötn Esk ........ 7 10 -— 2 20 4 —— —— —— —— —— —— —— —— ——

20—21 Mejeripr, gräns.. . 6 423 20 7 26 4 _ _ 2 6 1 _ _ —

22 Kolonialvaror . . . . 41 313 72 26 429 106, _ _ _ 6 47 9 11 79 14 23 Spannmål ........ 18 72 11 2 62 16' — _ 3 15 2 1 11 2

24 Sprit-, maltdrycker _ _ _ —- _ — _ _ _ _ — _ _ _

25—26 Textilvaror ...... 17 51 14 3 89 30 _ _ _ —— — — 2 18 10 , 27—28 Hudar, gummiv. .. 10 21 2 2 49 18 _ _ _ — _ 2 4 —

29 Ken1.-tekn. artiklar 1 2 1 1 21 3 — — _ _ _ — 1 19 1 30 Lunqn skrot ...... 17 82 24 7 35 2 2 3 —— 1 6 —— 2 8 —— 31 Blandade varuslag 9 66 21 4 82 28 1 21 9 _ _ _ 1 3 1 Handel i kombi- nation med hant-

1 Verk nu nu .... 68138751497 1221728 517 33 177 70 51 508 154 52 412 125 1 1 Charknäuv. ...... 60 324 69 12 160 46 1 10 —— 3 14 3 4 25 6

2 Mejerirörelse . . . . 1 6 _ l 9 4 _ _ _ 1 31 11 _ _ _

3 Sötvarutillverkn. . . 1 6 4 —— — _ _ _ _ _ — _ _

4 Bagerk kondnorL. 2201163 609 20 210 88 9 66 30 16 115 44 18 98 47

5 IKvnrnrörelse . . . . 1 2 _ 1 2 _ _ _ _ _ _ _ _ —

6 Hattillverkning . . 42 103 95 15 61 60 4 19 19 3 12 12 2 3 3 7 [Ierrskrädderi .... S 61 16 1 56 15 —— —— —— 4 22 8 1 8 1

8 Damskrådderi . . . . 13 75 65 2 17 15 _ _ _ 1 9 7 2 26 25 9 Trikåvarutillv ..... 1 2 2 — — _ _ _ _ 1 18 16 _ — —

, 10 Konf.-varutillv. .. 2 22 16 _ — _ _ _ _ _ — _ _ _ _

' 11 Sölnnadsvarutillv. 17 93 70 6 71 60 — _ _ 1 7 7 1 6 6

12 Pälsvarutillverkn. 10 258 215 3 58 47 1 2 2 — _ — 1 2 2

13 Skomakeri ........ 13 75 8 _ _ _ 1 3 1 _ _ _ _ _

14 Cykel- 0. bilverkst. 73 451 26 13 306 16 2 11 _ 3 78 5 5 129 8 15 Urmakeri ........ 65 139 25 9 32 2 5 11 1 3 7 1 2 8 2 16 Guldsmedsverkst. 9 38 18 5 44 18 2 8 5 2 8 3 3 9 1 17 E1.instanaäon.... 23 159 18 11 219 24 3 13 l 5 72 8 3 19 3 18 Fotografiskt arbete 12 34 12 3 14 8 1 3 2 1 4 _ 2 5 3

19 Möbeltillverkn.. . . . 10 89 8 2 13 _ — _ —— l 6 1 1 9 2

20 Tapetserarverkst. 24 159 18 4 57 13 2 15 1 1 18 2 1 3 —

21 Musikinstr. ...... 1 4 1 1 11 _ _ _ — _ _ —— _ _ _ 22 Glasmästeri ...... 9 46 10 3 42 6 1 2 _ _ _ _ _

23 Sågverk o. snickeri 1 40 1 1 6 1 _ — _ _ _ — 1 5 _ 24 Begravningsbyrå. . 31 47 18 1 2 1 _ _ _ 2 9 3 2 3 2 25 Trycken odibokh. 6 57 17 1 96 46 —— —— —— —— —— —— —— —— ——

i 26 Tryckeriochfödag 4 254 55 3 199 25 —— —— —— 2 61 12 2 43 7

» 27 Gummireparat. .. 2 10 _ 1 11 2 _ _ _ _ — — _ _ _

' 28 Lädervarutillv. . . . . _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

29 Kem.—tekn. tillv. . _ _ — _ _ _ _ _ _ _ — _ _

30 Apotek .......... 22 158 101 3 32 20 1 14 8 1 17 11 1 11 7

Gävleborgs län B 11 .. . . Orter med ransc Hofors Bollnas Ljusne Ljusdal _, 1000_3000 inv. & l 5 | k 3. l 5 | k a | 5 i k e l s ' k 5 a i s ! ): Detaljhandel 43 124 67 91 316 151 21 42 26 59; 221 80 164 575 2.5 | Livsmedel ........ 15 51 28 27 68 29 5 8 5 211 64 23' 30 61 2 1 Kött- 0. chark-v.. . 4 9 6 5 14 8 2 2 —— 43 12 4? 5 13 2 Fisk .............. 1 1 4 7 1 2 4 3 21 5 13 6 7 3 Mjölk ............ —— —— — 3 5 4 — —— 3 3 5. 8 12 1 4 Mjölk o. specerier 1 6 4 2 8 4 —— — 5! 10 4: — -— & Bageriprodukter .. —— —— — — 1 2 2 ”i _ —' 6 Specerier ........ 7 31 15 10 27 10 —— —— 5| 18 . 6 7 19 7 Frukt ............ - 2 4 3 3 5 2 2* 11 3 4 10 8 Sötvaror .......... — — — — — —— _! _ 9 Sprit-, maltdrycker — -—i — — — — —— —— —— _— 10 Diversehandel 2 6' 4 17 61 26 —— — —- 4 22 7 58 295 12 Textil- o.bekl.—varor 11 28 18 17 78 46 1 2 1 15 55 31 19 62 4 11 Vävnader. sybehör 4 111 7 8 33 27 — — —— 6 11 10 8 32 2 12 Hattar .......... — —' — — — —- —— —— — — — —— — 13 Herrkonfektion 3 6 1 1 4 1 —— — — 3 21 5 2 4 14 Damkonfektion 1 4 4 2 3 3 —— »— -— 2 11 7 2 6 15 Herr- o. damkonf. — — — 2 22 8 —— —- 1 5 4 3 12 16 Påls— o. skinnvaror —— _, — —— -— -— -— —— —— — — — 17 Handskar ........ — —— — — —— —— — — — -—— — — — — 18 Diverse komb ..... 1 3 3 — — — — — — — -— _ 19 Skodon .......... 2 4 3 4 16 7 1 2 1 3 7 5 4 8 Jlöbler, bosättning 1 2 —— 3 13 7 _ 3 15 5 4 22 20 Bosättningsart. — — —— 2 7 4 —- — " 2 11 4 _ 21 Möbler .......... 1 2 —— 1 6 3 — — — 1 4 1 2 7 2 22 Mattor .......... —- — — — _— —— — — » — — — _; 23 Träslöjd .......... _ — -— —— — — —— — —— — — 1 2 1) 24 Elektriska artiklar —— — — — — — —— —— -— — 1 13 1 Andra brama-haj". 10 30 11 18 72 24 6 14 8 10 53 10 35 103 30 25 Järnvaror ........ 2 12 1 2 25 2 — —— 2 35 4 6 42 2 26 Cyklar .......... —— — _— —— —— »— 2 2 1 3 3 7 27 Guldsm., ur, optik —— — — 1 2 2 — — —— —— —— —— 2 2 28 Musikinstrument. . -— —- l 2 1 —— — —— — _ — _ 29 Böcker, pepper 1 3 —— 2 8 2 1 3 3 —— — 4 12 1 30 Tobaksvaror ...... 5 11 8 6 11 7 —— — 3 5 4 7 11 31 Konstverk ........ — —— — —— — — — — — — _— —— —— —— 32 Blommor ........ — —— — — 1 5 4 1 1 l 1 5 33 Läder ............ — — — 1 2 2 — — — —— — — —— — 34 Färger o.sjukv.-art. 1 3 2 3 16 8 1 2 1 2 8 1 8 18 35 Kol, ved .......... 1 1 —- — —— —— — _ — —— 1 2 36 Bensin .......... — — — 2 6 — 1 2 — 1 1 — 3 4 37—39 Basarer m. ji ..... 1 2 2 1 9 7 2 9 8 1 2 2 4 8 Begagnade varor . . — —— —— —— _ -— — — 40 Möbler .......... — —— — — — — —— 41 Böcker .......... — — —— -— — — — — 42 Auktionsgods . . . . — — — — —— — — — — i 43 Gårdfarihandelmmz. 1 l — 1 1 — 3 3 — —— —— — 2 2 —— 44 Postorderafärer .. — — — — — — —— 1 l 45 Kias/fer .......... 2 4 4 7 16 12 4 6 4 5 10 7 11 21 17

Bransch

Gävleborgs

län

Bollnäs Ljusne

Orter med 1000—3000 inv.

&

alslk

Partihandel ......

J— 6 Metallv., maskin .. _ 7—10 Bränsle, byggm. . . lll—12 Träv., snickeriarb. 13—15 Papper, kontorsart.

llG—IS) Kött, fisk ........ 20—21 Mejeripr., gröns. .. ' 22 Kolonialvnror . . . . 23 Spannmål ........ 24 Sprit-, maltdrycker

25—26 Textilvaror ...... 27—28 Huder, gummiv. .. 29 Kem -tekn. artiklar 30 Lump, skrot ...... 31 Blandade varuslag

! Handel i kombi- * nation med hant- l verk m. m.

Chark-tillv. ...... Mejerirörelse . Sötvarutillverkn. . . Bageri, konditori. . Kvarnrörelse

Hattillverkning Herrskrädderi . . . . Damskrådderi . . . . Trikåvarutillv ..... Konf.-varutillv.

+— ,.i H OCOUJNIOD thwb—l

Sömnadsvarutillv. 12 Pälsvarutillverkn. 13 Skomakeri ........ 14 Cykel— o. bilverkst. lö Urmakeri ........ 16 Guldsmedsverkst. 17 El. installation. . . . 18 Fotografiskt arbete 19 Möbeltillverkn.. . . . 20 Tepetserarverkst.

21 Musikinstr. ...... 22 Glasmästeri ...... 23 Sågverk o. snickeri , 24 Begravningsbyrå... ' 25 Tryckeri och bokh.

26 Tryckeri och förlag * 27 Gummireparat ..... 28 Lädervarutillv.. . . . 29 Klein.-tekn. tillv. ..

30 Apotek ..........

lale IIIIH

llllllHlllwmlH

lHl

Hl

H I

!

| HI

||

|

»Ilml HIIH

Illlmlälmw

wll

IIIH

: llm &

laws—w Gäl IH

IHIH

&

lSle

Hlllwlplml

läåsw 5

ml

56 31

67

Ilsllälql

10

17 3

|... .q

älllälwlml

110

13 13

33

_]

p.- ...

plwmmwlllmll

SlllulHlHl

ä & %

lllmqlwläl IIIHwIHIHI

wllH

IHIIIIHIHIHIIII Ilwllllwlwl |

IJIH

IH

Illelmlwl

| IHllll

IIIH

lwgpc— HEl l

| :lllsx

27 182

lmllw

au lwllllqlällä

HIlHmeHIHIII

llllä

03. O)

HIIHHHIIII wllwg

le

IHII

llm % mllH

»lllwsll

6

Hr—

|__ll

lHllw

lllllukl

H (”Om

lell

wllH

24

lläll Hall

llkll

I—Ilm

320 55

81

lllwml

llllm

QDQDUW

Slag]

lell

IH

I

I

lBle

[...lll

qllH

Gävleborgs län Västernorrlands län Bransch 023626??? Hela länet Sundsvall Härnösand , Örnsköldsvik a s k 3 s k 9. [ s i k 3. | 3 i k n , s ! k Detaljhandel 10032483 920 2268 70853186 38611591 888 166 736 375 151 630 3. Livsmedel ........ 139 258 96 6151811 877 167 556 344 55 203 97 41 133 7 1 Kött- 0. chark-v.. . 31 55 15 106 336 128 35 94 47 11 37 14 8 24 2 Fisk .............. 47 51 3 102 163 22 10* 22 11 7 13 3 5 8 3 Mjölk ............ 10 15 13 111 189 159 7; 14 12 6 11 11 4 8 4 Mjölk o. specerier 12 57 34 91 440 261 65; 267 175 13 62 33 11 36 5 Bageriprodukter .. 1 1 1 12 23 23 6| 8 8 — — — — — 6 Specerier ........ 35 74 29 147 435 179 26 77 44 9 35 16 6; 21 7 Frukt ............ 3 5 1 38 150 69 14 37 22 8 31 15 5 24 8 Sötvaror .......... — —— 2 4 2 1 2 2 —— 1 2 9 Sprit-, maltdrycker — —— — 6 71 34 3 35 23 1 14 5 1 10 10 Diversehandel . . . . 607 1708 644 736 2305 894 24 81 39 16 64 29 20 78i Textil- 0.bekl.-varor 70 144 73 288 979 629 51 341 220 29 207 148 32 173 1 11 Vävnader, sybehör 35 59 43 127 379 294 15 81 69 13 37 33 7 27 12 Hattar .......... —— — — 1 2 2 — —— — — —— — — 13 Hen-konfektion 9 15 2 38 148 45 8 57 19 3 17 3 6 28 14 Damkonfektion 6 12 7 35 149 128 6 31 29 2 9 6 6 26 " 15 Herr— o. damkonf. 7 28 12 16 86 43 3 11 6 1 14 10 4 48. 16 Päls— o. skinnvaror — — 7 14 9 2 5 5 3 7 6 1 2. 17 Handskar ........ —— — -— 2 2 1 2 6 3 — —— 1 2l 18 Diverse komb ..... 2 4 2 7 24 8 1 72 37 1 90 69 4 24 _ 19 Skodon .......... 11 26 7 55 175 99 14 78 52 6 33 21 3 16 , Möbler, bosättning 18 27 5 54 149 46 13 61 27 4 19 11 6 31 15 20 Bosättningsart. 1 l —— 13 50 27 4 33 15 3 14 11 4 28 1.1 21 Möbler .......... 10 16 4 21 51 13 5 13 3 1 5 —— 1 2! —=. 22 Mattor .......... — _ — 2 6 3 1 8 8 _ — — -—: » 23 Träslöjd .......... 2 4 1 4 7 2 1 3 —— — -— -— —" 24 Elektriska artiklar 5 6 — 14 35 1 2 4 1 — — 1, 1 11 Andra branschen?”. 73 209 40 340 1289 388 67 371 123 34 189 53 27 172 5' 25 Järnvaror ........ 17 98 3 47 460 55 4 102 18 3 75 8 5 85 ' 26 Cyklar .......... 12 15 4 22 42 5 3 4 — — —— _ —- 27 Guldsm., ur, optik — —-- -— 5 9 7 l 6 5 -— -— —— — —— 28 Musikinstrument. . 1 1 — 8 17 3 2 5 1 —— — -— 29 Böcker, papper. . . . 9 18 12 37 140 70 6 48 20 5 27 15 4 21 30 Tobaksvaror ...... 12 20 10 87 175 120 12 29 23 8 15 9 5 11 31 Konstverk ........ — — — —— —— — —— — — —. 32 Blommor ........ 2 3 1 17 56 39 7 30 20 2 7 6 3 13 33 Läder ............ — 4 12 10 2 5 — —— 34 Färger o.sjukv.-art. 7 27 10 55 216 74 14 92 31 8 48 15 6 31 35 Kol, ved .......... 6 15 — 24 67 2 5 10 — 6 12 — 1 1 -—l 36 Bensin .......... 7 12 34 95 3 11 40 — 2 5 —— 3 10 37—39 Basarer m. ji. 2 6 4 27 216 166 7 92 72 2 6 5 1 4 . Begagnade varor . . 1 1 — 6 1 2 3 1 — — -— 1. 1 | 40 Möbler .......... — — -— 1 1 —— 1 1 -— — — _| -— 41 Böcker .......... -— — — —— — —— —— — — — ——k _ 42 Auktionsgods . . . . 1 1 5 6 1 1 2 1 —— —— 1 1 $ 43 Gdrdfarihandelmm. 29 30 1 45 46 2 6 7 1 1 1 — 53 5 = 44 Postorder-afdrer .. — —— — 3 3 — — — — — _j —— 45 Kiosker .......... 64 100 57 154 280 183 49 79 61 25 47 32 181 33 2

Gävleborgs län Västernorrlands län Bransch väldiga? (121321 Hela länet Sundsvall Härnösand Örnsköldsvik ( a 4 5 | 1: a s k & s k & s k a. i 5 | k

Partihandel ...... 19 41 3 1981669 351 108 732 150 42 327 84 50 294 51

1— 6 Metallv., maskin .. 3 6 1 10 33 3 18 68 7 2 26 4 6 20 3 , 7—10 Bränsle, byggm. .. 3 9 28 259 32 12 85 7 3 7 —— 3 42 7 111—12 Träv., snickeriarb. 7 14 2 17 65 9 8 54 16 2 15 4 4 29 8 113—15 Pappenkontorsart. 2 2 — 28 115 23 9 40 6 4 22 5 5 16 1 1

316—19 Kött, Esk ........ 1 5 — 6 33 5 3 22 13 3 30 8 1 8 2 120—21 Mejeripr, gröns. .. — — —— 11 37 5 5 18 5 5 12 3 1 1 ——

' 22 Kolonialvaror . .. — — 50 628 143 23 192 38 11 107 30 12 92 16

23 Spannmål ........ 3 5 — 13 120 24 3 45 8 1 14 4 3 19 4

24 Sprit-, maltdrycker — — — —— —— 1 12 2 _ — — — — —

25—26 Textilvaror ...... —- 8 113 40 6 47 7 4 63 18 4 23 4 27—28 Hudar, gummiv. .. — -— — 4 53 18 3 20 3 1 1 4 10 1

29 Kem.-tekn. artiklar — 2 40 4 1 4 — —— — -— — —-

30 Lump, skrot ...... — 14 56 2 5 21 2 2 6 1 3 10 i 31 Blandade varuslag —— 7 117 43 11 104 36 4 24 7 4 24 5

E

»' Hendel i kombi- 1 nation med lmnt- 1 verk ln. m. 228 800 226 64645641399 1141655 534 68 580 191 67 601 193| [ 1 Chark-tillv. ...... 42 154 28 81 503 124 7 112 37 5 42 14 5 46 15 * 2 Mejerirörelse 7 52 17 13 163 59 1 66 27 — — 1 59 25

3 Sötvarutillverkn... — — — —— — 1 10 10 -— — —— ——

4 Bageri, konditori.. 92 326 102 197 1038 415 26 221 112 24 170 97 14 98 52

5 Kvarnrörelse _ _— _ 1 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6 Hattillverkn ....... 14 21 21 51 145 143 12 45 43 4 8 8 5 14 14

7 Herr-skrädderi . . . . 1 4 —- 9 97 25 — —— — 1 12 2 — ——

8 Damskrädderi .. . . 3 27 22 10 90 80 2 67 62 1 8 7 1 12 121

9 Trikåvarutillv ..... 1 4 4 2 22 20 — — — — 1 5 5

10 Konf.-varutillv. —— — — —- _ — —- —— — — -—

11 Sömnadsvarutillv. 1 2 11 93 80 2 6 6 — — _ —— 12 Pälsveriitillverkn. — — — 5 62 51 2 17 13 3 14 13 1 4 3 13 Skomakeri ........ 1 5 13 5 —— — — — — 2 34 11

14 Cykel— o. bilverkst. 13 39 2 55 696 40 11 272 17 4 51 4 9 127 11 15 Urmakeri ........ 19 27 2 50 114 19 10 38 10 4 9 1 5 13 3

16 Guldsmedsverkst. — — — 14 77 30 4 16 11 2 11 2 2 16 5 17 El. installation. . .. 5 22 1 37 390 42 15 273 41 7 77 6 7 43 4

18. Fotografiskt arbete 1 2 1 11 37 18 3 24 12 3 8 3 2 10 7

19 Möbeltillverkn.. . . . 3 15 1 9 52 4 2 58 14 2 30 1 1 13 1 20 Tapetserarverkst. 1 7 — 15 150 23 2 41 10 —- —— 1 10 4

21 Musikinstr. ...... —— —— 1 11 — —— — 1 8 1 3 1

22 Glasmästeri ...... —— 6 49 7 1 6 1 1 13 4 2 8 2

23 Sågverk o. snickeri 4 42 1 7 54 2 -— -— ——

24 Begravningsbyrå. . 11 14 6 20 35 14 2 7 l 2 3 3 2 14 2

25 Tryckeri och bokh. 1 5 3 3 137 61 4 79 12 — —— — _ — _—

26 Tryckeri och förlag — — 10 368 52 3 234 61 2 93 10 2 46 4

27 Gummireparat. — — — 3 15 2 2 16 2 —— — — 1 3 *—

28 Lädervarutillv.. . .. — — — — -— — — —-— — — 1 6

29 Kem.—tekn. tillv. .. — —— -— — — —— — — — -— -— — — _-

30 Apotek .......... 8 36 15 20 151 83 2 47 32 2 23 16 1 17 12]

Västernorrlands län

Bransch Kramfors Viveta-Näs Sollefteå Bollsta 1 0 &?ggärgnv a | S k & s k & ' s i k & s | k 3 | s ' k Detaljhandel .. .. 92 278 137 66 168 83 74 297 139 40 100 52 355 936 Livsmedel ........ 27 70 36 22 55 25 22 100 41 6 12 5 66 148 1 Kött- 0. chark-V... 5 16 8 3 5 _ 8 51 17 1 3 _ 22 43 1 2 Fisk .............. 2 2 _ 1 2 1 1 2 — _ — _ 8 13 3 Mjölk ............ 2 4 3 2 2 2 4 8 7 1 2 2 5 9 4 Mjölk o. specerier 9 22 13 4 12 9 _ _ _ 2 4 2 12 31 1 5 Bageriprodukter .. _ _ _ — — — _ _ _ _ — _ _ _ 6 Specerier ........ 5 17 7 12 34 13 2 13 3 1 1 1 12 40 2 7 Frukt ............ 3 7 4 _ _ _ 5 14 8 1 2 _ 6 9 8 Sötvaror .......... _ _ _ _ _ _ 1 1 1 — — _ _ _ 9 Sprit-, maltdrycker 1 2 1 _ _ _ 1 11 5 _ _ — 1 3 10 Diversehandel 12 43 13 14 65 35 6 22 6 17 58 27 120 455 2 Textil- o. bekl-varor 20 66 52 6 12 7 19 72 51 5 12 9 62 141 11 Vävnader, sybehör 13 11 1 4 4 11 35 31 2 4 3 28 52 12 Hattar .......... —— _ _ — _ _ — _— _ _ — _ _ 13 Herrkonfektion 3 9 2 3 5 1 2 8 1 1 1 _ 11 28. 1 14 Damkonfektion 3 28 27 1 1 1 1 10 9 _ _ _ 5 13L 15 Herr- o. damkonf. 1 2 1 — _ _ _ _ _ 1 5 4 7 26 16 Päls- o. skinnvaror 2 4 4 _ _ _ 1 1 1 _ _ _ _ _ _ 17 Handskar ........ _ _ — _ _ _ _ _ — __ _ _ _ _ 4 18 Diverse komb ..... _ — — _ _ _ _ — _ _ — _ _ —- 19 Skodon .......... 4 10 7 1 2 l 4 18 9 1 2 2 11 22 1 Möbler, bosättning 5 16 4 1 1 — 2 4 2 1 1 _ 10 22 20 Bosättningsart. 1 2 1 _ — — 1 3 2 _ — _ 2 13 21 Möbler .......... 1 10 2 _ _ _ — _ _ 1 1 _ 3 4 -- 22 Mattor .......... _ _ — _ _ _ — — — _ _ _ _ 23 Träslöjd .......... 1 2 l _ _ _ _ —— _ — _ _ — _ - 24 Elektriska, artiklar 2 2 _ 1 1 — 1 1 — _ — _ 5 5 -— Andra branschaf. 17 60 18 7 13 5 20 86 27 6 11 7 38 83 3 25 Järnvaror ........ 4 33 6 1 1 _ 2 31 5 — — _ 6 20 26 Cyklar .......... — _ _ 2 3 _ 1 2 _ _ _ — 5 6 27 Guldsm., ur, optik _ _ — _ _ — — — _ — — — 1 l. 23 Musikinstrument. . _ _ — — _ _— _ _ — _ _ _ —— 29 Böcker, papper. . . . 2 8 4 1 3 2 3 14 6 _ _ — 6 16 1 30 Tobaksvaror ...... 4 6 2 _ _ _ 6 13 9 4 7 5 5 8 31 Konstverk ........ _ _ — _ _ _ — _ _ — — — _ _ 4 32 Blommor ........ 1 1 1 _ — — _ _ — — — — _ _ _ 33 Läder ............ _ _ _— _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _, 34 Färger o.sjukv.-arh. 4 9 5 2 4 3 3 14 6 2 4 2 7 19) 35 Kol, ved .......... 1 1 — 1 2 — 2 4 _ — _ — 4 7» —' 36 Bensin .......... 1 2 — _ — — 3 8 1 _ _ _ 4 67 _ 37—39 Basarer m. fl. 2 10 7 1 5 3 2 9 8 _ _ _ 1 11 _ Begagnade varor .. — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.1 40 Möbler .......... _ _ _ — — _ — _ _ _| 41 Böcker .......... _ _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ _ % 42 Auktionsgods . . . . _ _ — _ _ _ _, 43 Gdrdfarihandelmmt. 3 3 2 2 _ _ — _ 2 2 _ 16 16 I 44 Postorderafärer .. — _ _ _ — _ _ _ _ — _ 1 2 J 45 Kiosker .......... 6 10 7 13 15 8 3 4 4 3 4 4 41 681 4]

Västernorrlands län BMUSCII Kramfors Vivsta—Näs Sollefteå. Bollsta Orter med 1000—3000 inv. a | 3 | 1; a i s k & s k 8. | 5 | k & | s ' k Partihandel ...... 11 42 6 3 7 4 16 50 10 4 4 1 9 31 6 1— 6 Metallv., maskin . . 1 2 _ _ _ — 1 6 2 — — _ _ _ _ 7—10 Bränsle, byggm. . . — — _ _ _ _ — — 1 1 _ _ — 11—12 Träv., snickeriarb. _ _ _ _ — 1 2 1 1 1 _ 2 9 3 13—15 Papper, kontorsurt. 3 5 _ — — — 5 11 1 _ _ — 1 2 1 16—19 Kött. fisk ........ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ 20—21 Mejeripr., gräns. .. _ _ — _ — _ _ _ _ _ _ — _ _ 22 Kolonialvaror . . . . 1 4 l _ _ 4 15 3 — _ 1 5 — 23 Spannmål ........ 1 2 — _ — — — — — _ _ 1 3 — 24 Sprit-. maltdrycker — _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ 25—26 Textilvaror ...... 1 17 3 _ _ _ _ _ 1 1 1 _ _ _ 27—28 Hudar, gummiv. .. 1 1 _ _ — _ _ _ _ — _ _ — — _ 29 Kern-tekn. artiklar — _ — _ _ — _ _ 1 1 _ 1 1 — 30 Lump. skrot ...... 2 5 _ 2 2 _ 2 4 _ — — — 2 4 _ 31 Blandade varuslag 1 6 2 1 5 4 3 12 3 _ — — 1 7 2 Handel i kombi- nation med hant- verk m. m. 30 160 71 19 67 21 58 457 161 18 48 20 116 385 138 1 Chark-tillv. ...... 2 21 6 ' — _ 3 24 4 — — _ 10 32 S 2 Mejerirörelse _ _ _ 1 13 4 _ _ _ — _ 1 2 2 3 Sötvarutillverkn. . . _ — _ _ _ — _ _ 1 1 1 _ _ _ 4 Bageri, konditori. . 11 82 39 8 24 8 15 99 61 7 26 8 43 174 69 5 Kvarnrörelse — _ _ _ — _ _ _ _ _ — _ — _ _ 6 Hattillverkning 2 4 4 — _- — 3 11 11 2 3 3 17 30 30 7 Herrskrädderi . . . . 1 4 1 _ _ _ 2 19 5 _ _ — _ _ 8 Damskrädderi . . . l 4 4 _ _ _ 1 18 16 2 8 6 1 4 3 9 Trikåvarutillv ..... 1 3 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ — 10 Konf.—varutillv. — — _ _ — 1 8 3 — _ _ — _ 11 Sömnadsvarutillv. — _ — 1 4 4 _ _ _ _ -— — 1 2 2 12 Pälsvnrutillverkn. _ _ _ — — _ 5 18 13 — _ _ _ — — 13 Skomakeri ........ — _ — _ _ _ _ _ _ 1 3 1 _ _ _ 14 Cykel— o. bilverkst. 2 6 1 3 6 _ 5 85 6 2 4 -— 11 44 1 15 Urmakeri ........ 3 10 4 2 2 _ 4 17 6 1 1 _ 15 23 1 16 Guldsmedsverkst. — _ _ _ _ _ 1 4 2 _ _ — 2 4 2 17 El. installation. . . . 1 1 _ 2 8 1 4 31 1 — — — 2 14 2 18 Fotografiskt arbete 1 3 2 _ _ — 4 12 9 _ — 1 2 1 19 Möbeltillverkn.. . . . 1 7 _ 1 6 1 _ _ _ _ _ 1 15 3 20 Tapetserarverkst. _ _ _ _ _ — 3 18 6 1 1 _ 2 12 2 21 Musikinstr. ...... — _ — — _ _ _ — _ _ — — _ , 22 Glasmästeri ...... 2 5 — — — — 2 4 _ _ — _ 1 1 _ , 23 Sågverk o. snickeri — — — _ _ _ _ — — — — _ _ _ _ ; 24 Begravningsbyrå. . 1 2 1 _ _ _ 1 2 1 1 1 1 2 3 1 ; 25 Tryckeri och bokh. — _ — _ _ _ _ _ — — _ 3 11 3 1 26 Tryckeri och förlag _ — _ — _ _ 2 68 6 _ _ _ — _ l 27 Gummireparat.. . . . _ _ _ _ _ — 1 3 _ _ _ _ — ' 28 Lädervarutillv.. . . . _ _ _ _ _ _ — _ — _ _ _ — _ _ , 29 Kem.-tekn. tillv. .. _ _ _ — _ — _ _ _ _ _ — — —- — i 30 Apotek .......... 1 8 6 1 4 3 1 16 11 _ — — 3 12 8

Västernorrlands län | Jämtlands län B —h Övriga orter .. .. Orter mcd Övriåuéorter rensa och landsbygd Hela. lanet Ostersund 1000—3000 inv. och landsbygd 1 a s k 5. s ' k e ' s k a ' s ' k n. ' s ' k Detaljhandel 11632454 933 2493 71903366 2901260 636 106 336 134 75171640 566 Livsmedel ........ 79 141 65 485 1418 757 120 424 222 15 41 18 31! 58 23 1 Kött- 0. chark-v... 19 30 12 112 303 122 35 120 53 2 4 1 14 29 7 2 Fisk .............. 8 9 2 42 71 25 6 15 4 1 2 _ 21 2 _ 3 Mjölk ............ 7 11 8 38 69 60 28 40 40 4 6 6 5' 5 4 4 Mjölk o. specerier 6 20 12 122 454 283 15 69 35 _ _ _ 3' 10 5 5 Begeriprodukter .. _ _ _ 6 s 8 5 9 9 1 1 1 1' 2 2 6 Specerier ........ 29 55 26 102 293 143 22 116 45 4 21 7 6 10 5 7 Frukt ............ 7 10 5 49 134 71 8 17 10 3 7 3, _ _ _' 8 Sötvaror .......... _ _ — 3 5 5 _ — _ — _ _' _ _ _ 9 Sprit-, maltdrycker 3 6 _ 11 81 40 1 38 26 — _ _ —- _ _ 10 Diversehandel . . . . 765 1835 698 994 2701 1086 8 33 13 22 119 36 556 1332 454 Temtil- 0. bekl.-varor 96 157 70 320 1181 759 55 316 193 26 58 34 50 81 40 11 Vävnader, sybehör 44 63 37 128 316 238 23 100 88 11 25 15' 30 37 23 12 Hattar .......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -— _' _ _ _ 13 Herrkonfektion . . 14 19 3 51 172 53 10 74 7 2 2 _ 4 8 2 14 Damkonfektion . . 5 8 5 29 126 110 6 48 42 2 2 1' _ — _ 15 Herr- 0. damkonf. 14 30 14 31 136 88 1 9 8 2 8 5; 7 20 11 16 Päls- o. skinnvaror 1 1 1 10 20 18 4 10 6 _ — _; _ _ _ 17 Handskar ........ _ _ — 3 8 5 1 3 3 _ — _: _ _ _| 18 Diverse komb ..... 7 16 4 13 202 128 1 19 11 1 3 _j 2 4 1 19 Skodon .......... 11 20 6 55 201 119 9 53 28 8 18 13' 7 12 3' Möbler, bosättning 11 16 1 53 171 63 14 51 19 4 9 sj 9 15 21 20 Bosättningsart. 1 1 _ 16 94 47 2 20 12 1 2 11 2 4 11 21 Möbler .......... 5 7 _ 17 42 5 3 8 _ 2 6 4 G 10 1' 22 Mattor .......... _ — _ 1 8 8 1 7 3 _ _ _ — _ _ 23 Träslöjd .......... 1 1 _ 3 6 1 5 10 2 1 1 _ _ _ _ 24 Elektriska. artiklar 4 7 1 16 21 2 3 6 2 _ _ _ 1 1 —' Andra, branschaj'. 82 145 34 2981130 351 70 310 95 30 98 31 44 67 13 25 Jarnvaror ........ 13 38 2 38 385 52 6 83 7 6 48 6? 5 12 —- 26 Cyklar ............ 15 17 2 26 32 2 1 2 _ 4 7 11 12 14 _ 27 Guldsm., ur, optik _ _ _ 2 7 5 1 3 3 1 1 _' _ _ 28 Musikinstrument. . 1 1 _ 3 6 1 5 17 5 _ _ _' _ 29 Böcker, papper. . . . 6 12 7 33 149 81 7 41 16 7 19 12 4 30 Tobaksvaror ...... 16 31 16 60 120 76 22 42 25 1 2 11 6 31 Konstverk ........ _ — _ _ — _ _ _ _ — _ _, _ 32 Blommor ........ 3 5 3 16 56 38 5 23 19 3 7 7' 2 33 Läder ............ _ _ — 2 5 5 1 2 _ _ _ _' 34 Färger o.sjukv.-art. 10 13 4 56 234 89 10 50 17 4 8 4 7 35 Kol, ved .......... 14 22 _ 34 59 _ 7 29 3 2 2 _! 6 36 Bensin .......... 4 6 _ 28 77 2 5 18 _ 2 4 _ 2 37—39 Basarer m. ji ..... 1 1 1 17 128 100 3 95 74 2 3 2. 9 Begagnade varor .. 1 1 _ 4 5 1 2 3 _ — _ _ _ 40 Möbler .......... _ _ _ 1 1 _ 1 1 _ _' _ 41 Böcker .......... _ _ _ — _ _ — _ — _ _ _: — 42 Auktionsgods . . . . 1 1 — 3 4 l 1 2 — _' 43 Gdrdfarihandelmmz. 44 44 _ 79 80 5 1 1 _ _ _ _1 30 44 Postorderafärer .. 9 9 3 10 11 4 — _ — — _ _' 3 45 Kiosker .......... 75 105 61 233 365 240 17 27 20 7 8 8' 19

Västernorrlands län Jämtlands län

- .] Övriga orter .. -- Orter mcd Övriga orter ansu _ech landsbygd 11013 lunct Ostersund 1000—3000 inv. och landsbygd l a. i s ' k I 2. ' s . 1; a s k 3 ' s 1 k a l s i k Partihandel ...... 38' 82 11 281 1569 323 73 595 152 91 44 13 18 37 7 1— 6 Metallv., maskin... 63 11 2 34 133 18 3 18 5 _ _ _ 2 2 _ 7—10 Bränsle, byggm. .. 1! 1 20 136 14 9 59 8 2 9 . 1 2 4 — 1—12 Triiv., snickeriarb. 5* 20 6 23 130 38 2 24 11 " —— — 2 2 —— 113—15 Papper. kontorsart. 1! 1 ——- 28 97 14 9 42 6 1 1 1 1 -— 16—19 Kött, ask ........ 6?» 14 _ 13 74 23 3 11 3 1 1 _ 2 2 _ 207—21 Mejeripr., gröns. . . _l — — 11 31 8 7 15 4 — — — — —— -— * 22 Kolonialvaror 2J 2 — 54 417 88 19 297 85 1 2 _, — 23 Spannmål ........ 3' 3 _ 12 86 16 _ _ _ _ _ _ 3 3 _ 24 Sprit—, maltdrycker _; — 1 12 2 — — — —— — —— 25—26 Textilvaror ...... 2 14 3 18 165 36 5 28 3 — — — 1 13 6 27f28 Hudar. gummiv. .. 1 1 . —— 10 33 4 8 31 4 1 1 — 2 2 —— ' 29 Kem.—tekn. artiklar -— — —— 3 6 —— —— —— — —- A — I 30 Lump, skrot ...... 8 10 26 62 3 4 15 1 — -— —- —— 31 Blandade varuslag 3, 5 —— 28 187 59 4 55 22 3 30 12 3 8 1 1 | Handel i kombi- nation med hant- verk m. m. 259 714 243 74946671572 1231165 381 60 301 93 150 402 160 1 Chark-tillv. ...... 25 83 16 57 360 100 6 105 25 8 67 12 13 54 10 2 Mejerirörelse . . 2 16 3 6 156 61 — — 1 9 3 — — 3 Sötvarutillverkn. . . — — — 2 11 11 — —-— — — -— —— 4 Bageri, konditori. . 90 253 113 238 1147 559 41 199 138 18 74 40 69 180 110 5 Kvarnrörelse — —— — -—— — — — — 6 Hattillverkning .. 24 38 37 69 153 150 12 30 30 6 11 10 4 5 5 7 Herrskrädderi . . . . 3 5 7 40 8 1 14 1 1 7 3 3 5 — : 8 Damskrädderi . . .. 1 3 3 10 124 113 l 7 3 2 6 6 ' 9 Trikåvarutillv ..... — — — 2 8 8 2 4 4 1 3 3 — —— , 10 Konf.-va,rutillv. — — —— 1 8 3 —- — — —— _ _— 1 11 Sömnadsvarutillv. _— — 4 ' 12 12 2 15 15 — — — — —— 12 Pälsvarutillverkn. 11 62 33 22 115 75 5 53 42 — — 2 7 3 13 Skomakeri ........ 4 9 — 7 46 12 1 1 — 1 3 1 2 5 — 14 Cykel- o. bilverkst. 35 70 3 82 665 43 10 253 25 2 12 —— 13 27 1 15 Urmakeri ........ 18 23 —— 62 136 25 7 36 8 7 11 2 16 17 — 16 Guldsmedsverkst. -— — 11 51 22 5 16 9 — — —— 17 El. installation. . .. 16 55 3 54 502 58 6 75 7 4 33 3 4 8 — 18 Fotografiskt arbete 5 7 3 19 66 37 7 33 18 2 5 2 6 7 2 19 Möbeltillverkn. 2 15 10 144 20 1 20 1 — —— 1 37 20 Tapetserarverkst. 3 10 12 92 22 4 50 8 1 8 2 1 1 — 21 Musikinstr. ...... —— 2 11 1 — —— — — —— — —- — 22 Glasmästeri ...... — — — 9 37 7 2 7 1 2 -— —- . 23 Sågverk o. snickeri — —— — 3 79 3 1 23 — — » 24 Begravningsbyrå. . 9 11 4 20 43 14 2 7 1 1 2 —— 6 10 3 i 25 Tryckeri och bokh. 3 13 1 10 103 16 1 11 10 _ _ _ —— — I 26 Tryckeri och förlag _ _ _ 9 441 81 3 124 15 1 7 _ 1 2 _ . 27 Gummireparat. — —— 4 22 2 — — — _ — 28 Lädervarutillv. . . . _ 1 1 — 2 7 —— -- — — — —— —— _— 29 Kem.-tekn. tillv. .. -— — —- — — — — — — — —— — —- 30 Apotek .......... 7 40 24 18 167 112 2 33 21 3 17 9 7 31 20

Jäuiålånds Västerbottens län Brunch Hela länet Skellefteå | Holmsund 1000_3000 m a | 5 1 k 2. | s | k 3 ' s | k l a | B | k Detaljhandel . . . . 1147 3236 1336 375 144 673 327 39 95 46 Livsmedel ........ 166 523 263 102 43 173 86 9 15 11 36 1 Kött- (» chark-v... 51 153 61 23 32 20 74 37 2 7 4 13 2 Fisk .............. 9 19 4 6 3 2 5 _ 1 1 — 6 10 3 Mjölk ............ 37 51 50 4 7 1 1 1 6 7 7 3 4 4 Mjölk o. specerier 18 79 40 5 11 4 22 15 — — — 1 2 5 Bageriprodukter . . 7 12 12 — _ 2 2 2 —— _ — 2 6 Specerier ........ 32 147 57 18 25 10 45 16 _ _ — 7 7 Frukt ............ 11 24 13 5 11 3 6 5 — _ _ 4 8 Sötvaror ........ — _ — _ _ — — _ _ _ —1 — 9 Sprit-, maltdrycker 1 38 26 1 13 1 18 10 _ _1 _ 10 Diversehandel . . . . 586 1484 503 12 19 7 67 29 11 42 11 55 Textil- o.bekl.-varor 131 455 267 34 116 32 146 96 5 13 9 40 11 Vävnader, Sybehör 64 162 126 13 65 12 67 49 1 2 II 9 _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _| _ 12 Hattar .......... | 13 Herrkonfektion 16 84 9 5 32 12 6 24 5 1 4 4; 8 14 Damkonfektion 8 50 43 2 5 5 6 23 20 _ _ _; 5 15 Herr- o. damkonf. 10 37 24 2 8 3 _ _ _ _ — _; 7 1 16 Päls- 0. skinnvaror 4 10 6 1 2 — — _ __ _ _ —; 1 a 17 Handskar ........ 1 3 3 3 7 7 1 2 2 _ _ _? —_ 4 18 Diverse komb ..... 4 26 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _l _ 1 19 Skodon .......... 24 83 44 8 37 24 7 30 20 3 7 4 10 ] Möbler, bosättning 27 75 26 11 26 14 8 41 11 _ _ _l 7 20 Bosättningsart. . . . 5 26 14 4 15 11 3 31 10 _ _l 2 21 Möbler .......... 11 24 5 2 5 _ 3 7 1 _ _ _; 3 22 Mattor .......... 1 7 3 _ — —— — __ __ __.l _ . 23 Träslöjd .......... 6 11 2 3 4 2 — _ _ _ _ _ — 24 Elektriska artiklar 4 7 2 2 2 1 2 3 _ _ _ _ 2 Andra branschaj'. 144 475 139 46 258 89 34 203 75 7 15 9 65 25 Jarnvaror ........ 17 143 13 5 94 14 3 69 12 1 3 — 14 26 Cyklar .......... 17 23 1 2 4 _ _ _ _ 1 1 _ 5 27 Guldsm., ur, optik 2 4 3 1 3 2 _ _ — — _ —— — 28 Musikinstrument. . 5 17 5 1 4 — 2 5 4 _ _ —— _ 29 Böcker, papper 18 65 30 7 34 23 6 20 15 1 3 2 14 30 Tobaksvaror ...... 29 57 33 9 18 13 5 16 9 1 3 3 4 31 Konstverk ........ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ -— — — _ 32 Blommor ........ 10 34 28 5 9 4| 9 6 _ _ _ 6 33 Läder ............ 1 2 _ 1 3 _| _ — _ _ — 34 Färger o.sjukv.-art. 21 67 23 8 23 10 74 29 3 5 4 12 35 Kol, ved ........ 15 39 3 2 2 _ — —— _ — — 2 36 Bensin .......... 9 24 _ 5 3 9 _ _, _ — 8 37—39 Basarer m. fi. . ... 14 120 91 2 10 2 9 9 _ _l 1 l Begagnade 'L'arm' . . 2 3 — — — 1 2 1 — _; —* _ 40 Möbler .......... 1 1 _ _ _ _ _ — _l _, _ a 41 Böcker .......... — _ _ __ _- —— __ —l —* _ —l 42 Auktionsgods . . . . 1 2 _ _ 1 2 1 _l _? — d 43 Gårdfari/zandelmnn. 31 32 2 _ 3! 3 _ _, _; _l 5 4 44 Postal-derafäl-er .. 3 5 1 _ _ _ _ _* _] _| 45 Kiosker .......... 43 64 44 25 14 29 20 71 101 61

J ämtl. län Västerbottens län Bransch Hela länet Umeå Skellefteå Holmsund 103233?” a 1 s | 1: a ] s ] k 9. | s ) k & i s | k 3 | 5 | k Partihandel ...... 100 676 172 55 361 91 53 304 62 1 1 _ 18 39 4 1— 6 Metallv., maskin .. 5 20 5 8 35 5 9 46 9 _ _ _ 4 4 _ 7—10 Bränsle, byggm. .. 13 72 9 6 26 7 4 23 2 _ — _ 1 2 _ 11—12 Träv., snickeriarb. 4 26 11 2 23 6 3 30 9 _ _ _ 1 2 _ 1 1345 Papper, kontorsart. 11 44 6 6 22 4 6 20 3 1 1 5 5 — 16—19 Kött, fisk ........ 6 14 3 — — 1 2 _ — —- _ —- — . 20—21 Mejer-ipn, gröus. .. 7 15 4 5 30 8 3 12 2 — _ _ — _ — 22 Kolomalvaror 20 299 85 15 136 33 15 117 27 — _ _ 4 14 1 23 Spannmål ........ 3 3 _ 2 31 13 1 9 3 _ _ _ 1 1 _ 24 Sprit-, maltdrycker — _ _ — — — _ _ _ — _ _ _ 125—26 Textilvaror ...... 6 41 9 1 1 _ 5 18 3 — _ _ _ _ — 127—28 Hudar, gummiv. .. 11 34 4 2 5 1 1 3 _ _ _ _ _ _ ' 29 Kem-tekn. artiklar -— — _ — _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | 30 Lump, skrot ...... 4 15 1 3 14 _ 1 8 1 _ _ _ 1 3 _ 31 Blandade varuslag 10 93 35 5 38 14 4 16 3 _ — — 1 8 3 | Handel i kombi- nation med hnnt- _ verk ln. m. 3331868 634 86 996 370 81 802 280 19 75 33 156 657 2361 1 Chark—tillv. ...... 27 226 47 3 139 45 4 64 22 2 15 7 15 93 32 2 Mejerirörelse . . .. 1 9 3 1 37 20 1 44 23 _ _ _ 9 65 22 ?> 3 Sötvarutillverkn. . , _ _ _ _ _ _ _ _ — _ — _ 1 1 — 4 Bageri, konditori,. 128 453 288 16 147 93 19 200 108 5 27 10 34 189 82 5 Kvarnrörelse _ _ _ _ _— __ _ — — _ — 1 3 — 6 Hattillverkning .. 22 46 45 5 24 24 5 16 16 2 3 3 17 36 36 7 Herrskrädderi . . . . 5 26 4 1 19 4 1 7 _ 1 4 1 3 11 3 ; 8 Damskrädderi . . . . 3 13 9 3 40 37 2 18 13 — _ _ 3 19 17 l 9 Trikåvarutillv. . _ . _ 3 7 7 _ _ _ _ — _ — _ _ — _ 1 10 Konf.—varuti11v. _ _ — — _ _ _ _ — _ _ _ _ _ — * 11 Sömnadsvarutillv. 2 15 15 1 14 14 2 14 14 2 13 9 1 6 4 12 Pälsvarutillverkn. 7 60 45 3 25 23 2 22 19 _ — — _ _ _ 13 Skomakeri ........ 4 9 1 _ _ _ 2 36 5 2 6 1 7 34 5 14 lykel- o. bilverkst. 25 292 26 10 123 8 8 94 7 1 1 _ 11 61 3 15 Urmakeri ........ 30 64 10 7 25 4 7 16 1 — _ — 17 22 _ 16 Guldsmedsverkst. 5 16 9 5 12 7 3 12 4 1 1 _ 3 6 1 17 El. installation. . . . 14 116 10 8 137 22 11 79 8 1 3 1 14 33 2 18 Fotografiskt arbete 15 45 22 5 26 14 1 4 3 — _ _ _ _ _ 19 Biöbeltillverkn. 2 57 1 3 13 2 1 8 _ 1 1 _ 1 10 — 20 Tapetserarverkst. 6 59 10 2 22 4 5 55 10 — _ _ 1 3 _ 21 Musikinstr. ...... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 Glasmästeri ...... 3 9 — 3 11 3 1 5 1 _ _ _ _ _ — 23 Sågverk o. snickeri 4 102 3 — _ _ — _ — _ _ _ 1 10 — 24 Begravningsbyrå. . 9 19 4 2 2 2 1 2 2 1 1 1 6 10 3 25 Tryckeri och bokh. 1 11 10 1 12 7 1 18 6 _ _ —- 1 3 1 26 Tryckeri och förlag 5 133 15 3 123 17 2 69 5 _ _ _ _ _ _ 27 Gummireparat. — — _ 1 9 1 2 — _ _ _ _ _ 28 Lädervarutillv.. . . . _ — _ 1 4 _ _ _ _ _ — _ 1 3 _ 29 Kem.-tekn. tillv. . . _ _ _ _ _ _ _ — — — _ _ _ _ _ 30 Apotek .......... 12 81 50 2 32 20 1 17 13 — _ _; 9; 39 25

Västerbottens län Norrbottens län

B"”Ch ' ngråizdä?gd Hola länet L81?ä_1 ) Kllilil_V——* Wiljllnlberget I 11. s k 0. ' s 1 k 9. l s ! k 0. | s 1, k a ,_ s 1 k l Detnljhandel 9602174 906 155645141974 170 720 370 97 372 210 "2 274 1— Livsmedel ........ 59 121 56 209 665 293 59 275 131 21 118 60 15 63 3 1 Kött- 0. chark-v... 31 72 29 89 285 107 18 104 49 17 110 54 11 54 2 2 Fisk .............. 2 2 _ 17 35 3 5 15 1 _ _ _ 1 1 _ 3 Mjölk ............ 1 1 1 15 22 20 5 8 7 1 1 1 — _ 4 Mjölk 0. specerier 3 11 7 13 60 34 16 64 33 _ _ _ _ _ 5 Bageriprodukter .. 3 4 3 7 10 8 l 1 l _ _ — _ _ 6 Specerier ........ 16 24 14 51 163I 67 6 27 13 _ _ _ 1 3 1 7 Frukt ............ 3 7 2 15 43» 21 6 29 15 2 4 4 2 5 8 Sötvaror ........ _ _ _ _ _l _ 1 7 2 _ _ _ _ _ 9 Sprit-, maltdrycker _ _ _ 2 47 33 1 20 10 1 3 1 _ _ 10 Diversehandel 670 1635 686 755 21231 892 21 83 41 13 62 29 16 71 3 Textil-o. bekl.-varor 68 124 74 179 545; 348 27 130 88 20 83 63 8 27 1 11 Vävnader, sybehör 27 40 26 62 209; 154 10 25 20 5 13 11 1 1 12 Hattar .......... _ _ _ _ _; _ _ _ _ _ _ _ _ — 13 Herrkonfektion 10 26 9 30 1011 32 7 35 14 5 28 18 1 2 14 Damkonfektion 6 14 13 19 521 46 3 31 29 3 10 9 1 4 15 Herr- o. damkonf. 5 12 7 14 43 26 1 13 8 1 10 6 2 14 16 Påls- o. skinnvaror 1 1 1 3 4 1 _ _ _ 1 1 _ 1 3 17 Handskar ........ _ _ _ 4 9 9 _ _ _ _ — _ _ _ 18 Diverse komb ..... 1 2 1 1 2 1 — _ _ 1 7 7 _ _ 19 Skodon .......... 18 29 17 46 125 79 6 26 17 4 14 12 2 3 Möbler, bosättning 10 21 5 36 106 34 11 29 14 5 11 5 6 19 | 20 Bosättningsart. . .. 2 4 3 11 57 27 5 14 11 3 6 3 2 5 2 21 Möbler .......... 4 13 2 12 33 4 3 8 1 1 3 1 3 13 G 22 Mattor .......... _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 Träslöjd .......... 1 1 _ 4 5 2 1 2 2 _ — — — _ _ 24 Elektriska. artiklar 3 3 9 11 1 2 5 _ 1 2 1 1 1 _ Andra branschaf. 94 203 55 246 862 280 32 155 66 24 6.5 30 24 67 28 25 Järnvaror ........ 27 84 10 50 308 39 4 46 10 3 15 1 4 12 26 Cyklar .......... 9 13 — 17 26 1 _ _ _ 3 5 1 3 5 27 Guldsm., ur, optik _ _ _ 1 3 2 _ — _ _ _ _ _ _ 28 Musikinstrument” _ _ _ 3 9 4 1 2 _ _ _ _ _ . _ 29 Böcker, papper .. 16 31 18 44 128 79 4 20 12 4 14 9 3 9 30 Tobaksvaror ...... 11 19 10 30 64 40 9 24 20 5 8 5 2 7 31 Konstverk ........ _ _ _ 1 1 _ — _ _ — — — — _ 32 Blommor ........ 4 6 6 19 48 28 4 11 10 3 8 7 3 11 1 33 Läder ............ _ _ _ 1 3 3 1 3 — — _ _ _ _ 34 Färger o.sjukv.—art. 12 24 1 45 191 81 8 39 14 4 12 7 5 9 35 Kol, ved ........ 5 12 _ 9 23 2 _ — _ 2 3 3 10 36 Bensin .......... 10 14 _ 26 58 1 1 10 — _ _ — 1 3 37—39 Basarer m. ji. 1 2 2 6 27 21 2 15 12 2 12 9 3 5 Begagnade varor . . _ _ _ 1 2 1 _ _ _ _ _ _ — 40 Möbler .......... — _ _ _ _ _ — _, _ _ _ 41 Böcker .......... _ — _ _ _ _ _ _ _l _ _ _ _ 42 Auktionsgods _ _ _ 1 2 1 _ _ _ _ _ 43 Gårdfarihandelmm. 28 28 4 37 38 4 3 3 14 _ _ _ _ _ _; 44 Postorderqfärer .. 1 1 — 1 1 _ _ — — — _ _ _ — 45 Kiosker .......... 29 39 24 86 145 101 15 30 17% 12 21 14 10 22 16

| Västerbottens län Norrbottens län Bymisvh c?;rläZd26;?d Hela länet; Luleå , _ _liiruna mail—zalmberget & | s 1 k & ' s ' k 3. » s * k a l s ) k [1 | s & k Partihandel ...... 18 55 19 145 760 176 54 444 104 10 41 12 14 78i 14 1— 6 Metallv., maskin .. 4 4 _! 25 89 14 9 28 3 1 4 1 2 —— , 7—10 Bränsle, byggm. .. 2 3 _l 13 54 9 6 50 5 — 1 12 111—12 Träv.. snickeriarb. 2 3 ——4 8 58 15 3 19 7 1 4 -— — — ; 13—15 Papper, kontorsart. 1 1 -—' 19 49 7 8 52 b 3 5 1 4 6 2 '16—19 Kött, fisk ........ 2 17 9 3 19 9 1 9 2 1 2 — — 20—21 Mejeripr, gröns. . . 1 1 -— 9 43 10 5 57 18 — — —— —- 22 Kolonialvaror . . . . —— — — 34 267 61 14 147 35! 2 12 5 5 22 2 23 Spannmål ........ 2 2 -— 6 43 16 2 21 8? —— —— 1 2 24 Sprit-. maltdrycker -— —— — — — —— — —* -— _ _ 25—26 Textilvaror ...... —— — — 6 19 3 _ —i —— -— 27—28 Hudar, gummiv. .. 1 1 4 9 1 — — — — — — — 29 Kem.-tekn. artiklar — — — _ —- — —- — — —— _ —— — 30 Lump, skrot ...... 5 25 1 2 21 2 1 2 — — — 31 Blandade varuslag 3 23 10 13 85 30 4 40 18 1 12 5 1 30 10 , Handel i kombi- l nation med hant- verk 111. m. . 249 921 314 591 34511283 71 619 243 37 188 96 33 167 83 1 Chark-tillv. ...... 17 76 23 41 387 129 2 22 4 — 2 14 5 2 Mejerirörelse . . . . 16 115 42 27 261 107 1 56 38 —— —— —- 1 4 3 3 Sötvarutillverkn. . . 1 2 1 2 3 1 — —— -— —- — — 4 Bageri. konditori.. 97 372 170 171 935 463 26 171 101 20 98 64 12 59 45 5 Kvarnrörelse . . . . — — 1 3 — -— — — —— —— 6 Hattillverkning . . 18 26 26 47 105 105 1 5 5 2 8 8 1 2 2 7 Herrskrädderi . . . . 8 32 8 14 73 16 —— — — — 1 9 7 , 8 Damskrädderi . . . . — — 8 7 67 1 2 2 — — — — —— — l 9 Trikåvarutillv ..... — — —— — — — -— — — — — — % 10 Konf.—varutillv. _ —— — _ — _ — _ — — — — —4 ' 11 Sömnadsvarutillv. _ — — 6 47 41 1 11 11 1 3 3 —— - — 12 Pälsvarutillverkn. l 6 6 6 53 48 2 21 18 1 4 2 1 4 4 13 Skomakeri ........ 12 35 2 23 111 13 l 2 — — 1 6 2 14 Cykel— o.bi1verkst. 30 103 2 60 382 20 9 80 7 1 10 1 2 7 — 15 Urmakeri ........ 13 26 2 44 89 7 4 45 10 4 11 4 4 14 3 16 Guldsmedsverkst. 1 2 _ 13 38 12 1 5 2 1 3 2 1 3 —— 17 El. installation. . . . 14 66 7 48 318 40 9 62 7 2 13 1 2 11 1 18 Fotografiskt arbete 2 4 3 8 34 20 4 18 13 1 4 1 — -— — 19 Möbeltillverkn. 1 6 —— 7 33 2 1 8 1 — — -— — 20 Tapetserarverkst. —— — 8 80 14 4 31 7 1 5 1 — —— 21 Musikinstr. ...... — — —— — — — -—— — — — —— — — — _ 22 Glasmästeri ...... — 4 16 4 1 5 1 1 — — — — 1 23 Sågverk o. snickeri —— — — 1 10 — —— —— — — —— — — 24 Begravningsbyrå. . 8 11 4 18 26 12 1 2 1 — — — —— _ 25 Tryckeri och bokh. — —— — 3 33 14 — -— —— — 2 7 4 26 Tryckeri och förlag —— 5 192 22 1 62 8 1 18 1 — -— 27 Gummireparat. 1 1 — 3 12 -— —— — — — — 1 19 1 28 Lädervarutillv.. . . . 1 l — 3 8 — — —- —— -— -—— _ 29 Kem.—teku. tillv. .. —— —— — —- — — _ — — — 30 Apotek .......... 8 37 18 20 125 76 1 11 8 1 10 8 2 8 6

Bransch

Orter med

Övriga, orter

Baden Piteå 1000—3000 inv. _och landsbygd 1 Hela ”in" a | 5 1 k 9. | 5 | k 9. i s 1 k & l s 1 k | a * 5 I k Detaljhandel 106 443 247 70 273 138 207 793 367 9031995 933 1635 48702 Livsmedel ........ 39 159 87 10 37 14 22 84 43 39 79 36 205 815 401 1 Kött- 0. chark-V... 19 86 43 3 9 3 12 53 27 18 31 12 98 447 21 2 Fisk .............. 4 5 -— 3 12 4 1 2 1 3 5 1 17 40 3 Mjölk ............ 3 6 4 -— — — 3 7 5 1 2 1 13 24 1 4 Mjölk o. specerier 4 12 9 — — —— 7 21 13 27 97 5" 5 Begeriprodukter .. —- —— — — — —— f 1 1 6 Specerier ........ 4 16 9 1 7 4 — — — 9 191 9 21 72 3 7 Frukt ............ 4 29 20 2 4 1 5 11 7 — —— 21 '82 5 8 Sötvaror ........ — —— — —— — —— — — 1 1 2 8 ' 9 Sprit—, maltdrycker 1 5 2 1 5 2 1 11 3 51 44 1 10 Diversehandel . . . . 6 36 20 10 59 29 63 379 176 704 1644 774 833 2334 109 Textil-o.bekl.-var0r 24 91 59 18 56 41 41 108 68 44 81 49 182 576 38 11 Vävnader, sybehör 5 10 8 7 18 16 7 19 14 11 16 13 46 102 8 12 Hattar .......... — —— 1 2 2 1 2 2 2; 4 13 Herrkonfektion 5 26 11 2 4 1 5 13 6 9 16 7 345, 124 57 14 Damkonfektion 5 24 23 3 7 7 10 27 21 6 10 8 31: 113 10 15 Herr- o. damkonf. 2 9 5 2 12 6 5 19 9 3 5 1 16 82 4 16 Päls- o. skinnvaror — -—— — — — -—— -— i —— 2 4 17 Handskar ........ 1 3 3 —— —— —— -— — — — 1 3 18 Diverse komb ..... 1 2 1 -— 1 5 4 1 1 1 4 15 1 19 Skodon .......... 5 17 8 4 15 11 12 23 12 13 31 17 46 129 7 Möbler, bosättning 2 5 3 3 9 5 8 14 3 6 7 1 41 94 3 20 Bosättningsart. . . . 1 4 3 1 3 3 — — 1 1 1 13 33 2 2]. Möbler .......... 1 l — —— — —— 6 11 3 1 2 15 38 1 22 Mattor .......... —— —— — —— — — — — — —— — — — 23 Träslöjd .......... — —— — —- — _ — — —- —— 24 Elektriska artiklar — —— — 2 6 2 2 3 —— 4 4 — Andra branschaf. 23 115 51 20 84 29 43 158 42 48 93 29 25 Järnvaror ........ 4 47 11 3 27 1 10 73 6 15 35 3 26 Cyklar .......... 1 3 _ — 1 1 —— 3 5 1 27 Guldsm., ur, optik — —— 1 3 2 — — — —- — 28 Musikinstrument. . — — —— — -— — —— — — — — — 29 Böcker, papper .. 4 18 14 5 10 6 8 22 13 6 11 9 30 Tobaksvaror ...... 5 11 10 4 7 5 4 8 5 4 6 1 31 Konstverk ........ — -— — — — — _ —— —- — — 32 Blommor ........ 3 9 6 — — —— 8 16 8 5 6 6 33 Läder ............ —— — — — — -— — — 34 Färger o.sjnkv.-art. 5 23 10 6 33 15 8 24 9 8 16 6 35 Kol, ved ........ -— — — — 1 5 —— 1 3 —— 36 Bensin .......... 1 4 —— 1 4 3 9 1 6 11 3 37—39 Basarer m. ji. 2 17 13 2 16 12 3 6 4 1 2 — Begagnade varor . . —— —— — — 1 1 40 Möbler .......... — — — — —— — — 41 Böcker .......... — -— — —— -— —— — —- -— 42 Auktionsgods . . . . —— —— —— —— 1 1 —- 43 Gårdfarihandelmm, _— — 1 1 — 3 3 — 15 15 2 44 Postorder-affärer .. — — — — — —— — — — — -— 45 Kiosker .......... 10 20 14 6 11 8 24 41 31 45 73 42

. Orter med Ovriga orter .. Hmm Boa” ”så 1000—3000 inv. och landsbygd Hel” ”net & I & i k 3 ' 5 | k & i s i k a. * S | k & i 5 | k Partihandel ...... 15 50 5 13! 62 14 27 78 15 17 35 2 150 788 166 1_ 6 Metallv., maskin .. 2 10 2 1 2 1 1 2 2 _ 18 53 6 L? 10 Bränsle, byggm. ,. _ _ — — _ _ _ _ 2 3 _ 9 65 5 1_12 Träv, snickeriarb. _ _ _ _ _ — 1 2 2 8 _ 7 33 7 13715 Papper, kontorsart'. 6 16 1 1 1 — 10 11 _ — — — 32 91 10 1649 Kött, fisk ........ — _ — — _ _ 1 5 2 4 6 1 7 22 5 2021 Mejeripr., gröns. . . 1 5 _ — — _ 1 1 _ 1 3 _ 8 66 18 ? 22 Kolonialvaror . . .. l 9 2 6 5 9 6 38 10 _ _ _ 34 263 63 23 Spannmål ........ 1 1 1 9 3 3 10 1 4 6 _ 12 49 12 24 Sprit-, maltdrycker — _ _ _ — _ _ _ — _ _ _ _ _ 35 26 Textilvaror ...... _ _ 1 5 1 _ _ _ _ _ 1 5 1 2728 Hudar, gummiv. .. 1 4 _ _ _ _. 1 4 2 _ _ _ 2 8 2 i 29 Kem.—tekn. artiklar _ _ — — _ — — _ _ _ _ _ 30 Lump, skrot ...... 1 3 1 3 _l _ _ 1 1 _ 6 30 2 * 31 Blandade varuslag 2 2 _ 2 7 1 3 6 1 6 1 14 103 35 Handel i kombi- nation med hant- verk ln. m- 52 480 192 39 311 107 119 569 218 150 453 167 50127871106 1 Chark-tillv. ...... 1 13 4 1 6 1 7 50 10 7 26 4 20 131 28 2 Mejerirörelse . 1 25 13 1 27 12 5 42 21 1 6 4 10 160 91 l 3 Sötvarutillverkn. . . — _ _ _ _ _ _ _ — — _ _ » 4 Bageri, konditori . . 20 167 106 12 73 43 41 213 114 97 302 134 228 1083 607 5 Kvarnrörelse _ _ _ _ _ —— _ _ _ _ 6 Hattillverkning .. _ _ 1 6 6 7 13 12 7 8 7 19 42 40 7 Herrskrädderi _ . . . l 4 — _ _ _ 3 19 7 _ _ _ 5 32 14 8 Damskrädderi . , . . 1 12 1 2 12 12 — _ _ _ _ 4 26 25 9 Trikåvarutillv ..... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 Konf.-varutillv. _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ —— 11 Sömnadsvnrutillv. _ _ _ _ _ _ — — _ 2 14 14 12 Pälsvarutillvel'kn. 1 4 3 2 8 7 1 3 3 _ _ _ 8 44 37 13 Skomakeri ........ _ _ _ _ _ _ 1 3 _ 6 17 _ 9 28 2 14 Cykel- o. bilverkst. 5 63 5 6 67 3 6 14 1 8 26 1 37 267 18 15 Urmakeri ........ 4 14 5 2 4 1 8 23 5 3 4 1 29 115 29 16 Guldsmedsverkst. 2 7 3 2 8 3 4 15 2 _ _ 11 41 12 17 El. installation. . . . 5 38 6 3 19 1 15 68 6 7 18 _ 43 229 22 18 Fotografiskt arbete 1 3 1 — — _ 3 7 6 _ _ 9 32 21 19 Möbeltillverkn. _ — _ _ 2 6 _ 1 6 4 20 1 20 Tapetserarverkst. 3 18 8 2 16 4 2 10 1 — _ 12 80 21 21 Musikinstr. ...... _ _ _ — _ _ — _ — _ _ _ _ 22 Glasmästeri ...... 1 6 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 12 3 23 Sågverk o. snickeri 1 27 1 1 9 _ 2 19 1 11 _ 5 66 1 24 Begravningsbyrå. . 2 2 2 ] 1 1 4 6 4 7 8 4 15 19 12 25 Tryckeri och bokh. 1 6 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 13 6 26 Tryckeri och förlag 1 57 10 2 44 5 1 19 5 — _ 6 200 29 27 Gnmmireparat. _ _ _ _ — — 1 3 _ _ _ 2 22 1 28 Lädervarutillv.. . . . _ — — _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 29 Kem.-tekn. tillv. . . _ _ — — — _ _ _ _ _ _ _ _ 30 Apotek .......... 1 14 9 1 11 8 6 36 21 5 21 12 17 111 72

Tab. 43. Sysselsatta fördelade yrkesgrupper. Läns- och ortsfördelninm (Orter med över 1000 inv. specificerade).

__ Samtliga Företags- Kontors- Butiks— Lager- Xara—00:11 503321 Annan . IJ». rti sysselsatta ledare personal personal personal 0111)"; försäljas-oå personal - 1' , , _ s k s 1 k 5 * k s 1 k 5 1 k | s k 5 k ' s 1 k Stockholms stad ' 92337 40245 15415 5267 20966 12063 19060 14287 10893 1722 3611 7995187 271 1720515 Stockholms .. .. 11121 4426 3315 973 521 293 3982 2629 766 35 786 95 104 2 1647 3 Stockholms för- ortsområde . . . . 5696 2525 1777 609 226 128 2123 1524 380 15 408 46 50 1 732 2 Södertälje ...... 1688 682 355 116 150 90 545 372 185 10 103 19 36 —— 314, 7 Nynäshamn ...... 350 153 88 26 15 12 129 84 19 5 25 2 — _ 74i 2 Norrtälje ........ 747 229 143 32 58 33 200 1221 71 4 59 10 10 — 206! 2 Vaxholm ........ 146 55 53 16 5 2 42 30 13 — 13 4 — —— 201 Hallstavik ...... 143 50 40 9 7 2 45 33 11 — 16 2 — 241 Gustavsberg . . . . 58 27 17 3 .5 3 24 18 3 — 6 1 —— 3 Väsby .......... 71 23 20 6 1 _- 23! 11 5 _ 6 1 1 _ 15. gigtuna ........ 124 42 33 7 l »— 391 21 1 — 13 3 — 37! 1 Oregrund. . . . . . . .; 108 36 37 5 4 2 41 20 6 — 7 1 —— —— 13: Östhammar ...... ' 155 48 43 7 6 2 42 27 3 13 -— — —1 481 1 Vallentuna ...... 38 11 14 3 1 1 14 7 3 —- 4 — — 21 Länet i övrigt .. 1797 545 695 134 42 18 715 360 66 1 113 7 1 159'| 2 Uppsala ........ 7590 2854 1712 412 633 413 2366 1503 626 47 624 139 166 14631 Uppsala ........ 4698 1931 875 275 494 340 1405 965 453 38 403 91 143 925: 2 Enköping ........ 1064 386 188 44 91 44 310 185 81 4 90 *28 17 — 2871 Skutskär ........ 1 78 31 20 2 3 3 32 22 1 — 4 — — 18E Tierp ............ 228 70 63 8 14 9 71 43 15 —— 19 2 1 —— 45' Osterby ........ _ 47 21 11 4 — 251 15 2 — 5 —— — 41 S_öderfors ........ 35 11 6 1 2 1 20' 9 1 _ 4 _ _ —— 2 Östanå. .......... 33 5 12 1 1 — 7 4 7 — 3 -— -— 3 Länet i övrigt .. 1407 399 537 77 28 16 496 260 66 5 96 18 5 — 179 Södermanlands, . 10425 3929 2392 532 901 526 3290 2161 1006 25 886 218 164 — 1786 4 i Eskilstuna ...... 3837 1675 743 223 464 283 1102 839 441 11 296 87 89 -— 702 2 Nyköping ........ 1765 657 328 74 137 80 571 400 180 4 153 33 32 — 364 Katrineholm . . . . 1169 431 209 46 131 76 3451 231 97 — 124 36 16 — 247 Strängnäs ...... 580 207 134 30 31 22 1921 117 52 — 54 7 7 — 110 Oxelösund ...... 206 74 52 14 29 14 63: 40 18 _ 21 —— 1 — 22, Flen ............ 318 123 86 19 19 11 1031 67 22 1 34 10 s —— 48 Vingåker ........ 336 102 87 11 18 8 1191 66 24 — 31 5 2 55 Hälleforsnäs . . . . 59 27 25 10 4 2 231 14 1 3 1 1 2 Mariefred ........ 146 67 49 10 4 2 541 39 5 —— 18 7 — —— 16 Malmköping . . . . 166 50 49 7 8 4 53% 27 13 —- 14 2 3 26 Gnesta .......... 245 72 55 9 16 9 59' 31 42 8 22 2 2 — 49 Trosa .......... 122 32 41 9 4 3 31 16 20 5 — 1 —- 20 Länet i övrigt . . 1476 412 534 70 36 12 575 274 91 1 111 28 4 125 i Östergötlands . . 19280 7214 46631084 1.697 960 5689 3765 1820 81 1590 348 430 12 3391 9 Norrköping ...... 7156 2783 1429 416 917 486 1807! 1356 895 36 602 137 258 6 1248 3 Linköping ...... 4488 1845 908 238 445 276 1327] 925 411 33 393 91 104 1 900 2 Motala. .......... 1473 613 343 89 78 54 486 330 87 -— 144 33 25 1 310 1 Finspång ........ 533 203 124 34 27 19 169 113 29 2 62 13 — —— 122 21 Mjölby .......... 595 222 155 34 49 30 177 118 46 —— 56 8 19 — 93 3' * Exklusive i Stockholms län belägna förorter. .

Samtlign Företags- Kontors- Butiks- Lager- Viaru- OCh Resaläde Annan L ä' " sysselsatta ledare personal personal personal ontors- 0." af]. ra personal 0 rt bud försaljare s k 8 k 5 1 k 8 1 k s k & k 5 k 5 k

Åtvidaberg ...... 264 114 72 18 9 4 105 65 7 — 24 8 —— 47 19 Vadstena ........ 382 133 93 21 21 10 115 72 38 3 36 9 6 1 73 17 Valdemarsvik.... 313 105 88 14 19 13 102 51 21 28 10 4 — 51 17 Söderköping 383 110 114 20 18 10 102 60 34 33 9 3 — 79 11 Boxholm ........ 162' 74 57 17 3 2 59 39 1 — 12 4 -—— -— 30 12 Skärblacka ...... 100 40 29 7 4 4 40 25 5 — 12 1 — 10 3 $känninge ...... 346 93 85 14 32 12 75 44 52 2 20 6 6 — 76 15 Aby ............ 88 37 31 7 — —— 38 26 3 — 7 2 — — 9 2 fli-Usa ............ 289 78 77 10 18 8 86 39 15 —— 25 2 3 3 65 16 ' Odeshög ........ 180 51 67 12 5 1 57 30 8 8 1 —— 35 7 Malfors ........ 71 27 18 4 3 1 26 15 1 —— 8 1 — — 15 6 Borensberg ...... 133 40 46 6 4 1 38 28 16 2 9 1 — —- 20 2 Gusum .......... 51 18 16 3 1 1 26 12 — —- 4 -— 4 2 Länet i övrigt . . 2273 628 911 120 44 28 854 417 151 3 107 12 2 — 204 48 Jönköpings . 13779 5197 3949 860 1019 593 4015 2740 885 43 844 201 249 7 2818 753 Jönköping ...... 4627 2019 989 300 485 294 1358 1015 335 17 349 84 112 4 999 305 Nässjö .......... 1162 422 277 63 133 69 302 204 106 5 73 21 30 241 60 Tranås .......... 973 347 219 50 80 53 254 166 87 4 85 18 25 -— 223 56 Eksjö .......... 750 280 196 34 47 27 215 143 48 5 66 18 7 — 171 53 Vetlanda ........ 754 277 171 33 62 33 210 140 48 1 47 10 13 1 203 59 * Värnamo ........ 853 282 188 29 64 36 231 156 55 4 67 17 14 — 234 40 * Gislaved ........ 263 110 81 18 9 7 99 69 7 — 16 2 3 48 14 Norrahammar.... 125 46 44 4 6 3 46 33 10 2 4 1 l — 14 3 l' Vaggeryd ........ 180 78 67 13 6 3 59 47 7 — 6 2 — —— 35 13 1Sävsjö .......... 328 107 92 16 35 19 83 50 24 1 19 5 15 60 16 Bodafors ........ 123 51 53 12 3 1 48 32 — 6 2 13 4 ,Hyltebruk ...... 100 29 36 7 4 2 29 14 — 5 3 2 23 4 'Skillingaryd 163 63 64 10 8 5 55 35 6 1 8 1 — 22 11 Anderstorp ...... 78 24 28 5 3 2 25 17 2 — 3 —— 5 12 — Smålands Taberg 75 40 18 3 4 4 34 27 3 — 6 3 2 — 8 3 Mariannelund.... 158 54 47 10 4 3 52 31 4 —— 8 2 — 43 8 Gränna. .......... 158 51 57 10 2 — 38 24 7 —— 8 3 — — 46 14 Smålandsstenar.. 127 44 48 11 7 3 37 24 5 — 2 — 2 —— 26 6 Forserum ........ 92 38 41 12 1 1 34 23 — 2 — —— — 14 2 Bankeryd ........ 51 20 22 5 1 — 19 15 7 — 1 — —-— — 1 —— Landsbro ........ 66 23 33 5 1 1 19 14 1 — 5 2 — — 7 1 Aneby .......... 143 47 48 9 4 3 43 28 16 5 3 -— 27 4 Länet; i övrigt . . 2430 745 1130 201 50 24 725 433 107 3 53 7 17 348 77 l l

Kronobergs 6543 2508 1990 441 646 308 1891 1297 459 58 359 72 76 2 1122 270 Växjö .......... 2183 850 362 112 404 215 533 377 183 20 194 42 48 1 459 83 ,Ljungby ........ 538 246 138 37 26 19 169 116 . 21 3 39 9 1 144 62 Almhulb ........ 376 160 90 28 44 25 81 53 94 28 15 4 4 48 22 Alvesta .......... 317 141 65 20 76 47 72 51 32 5 23 5 8 — 41 13 Lessebo ........ 82 30 33 4 3 3 27 18 1 — 4 1 1 — 13 4

" Samtliga Företags- Kontors- Butiks- Lager- kan? OCh Resaxåde Annan L a n sysselsatta ledsre personal personal personal 0?) cdl—S' i?: ann. ra personal 0 r t u orsaljare s k 3 k 9 k 5 k 5 ; k 5 1 k s k 5 k | Strömsnäsbruk .. 191 79 59 15 5 41 61 43 7 —— 16 3 1 — 42 141 Aseda. .......... 162 51 41 11 16 12 43 25 12 —— 6 -—— 2 — 42 3 Markaryd ........ 205 76 64 17 11 7 58 42 12 4 -—— — 56 10 Tingsryd ........ 128 53 52 16 1 42 31 _ —— 7 1 — — 26 5 Hovmantorp . . . . 55 24 23 6 1 1 24 16 1 1 — — -— 5 1 Länet i övrigt . . 2306 798 1063 175 59 35 781 525 96 2 50 7 11 1 246 53 Kalmar ........ 10706 3906 2956 650 864 508, 3123 2114 946 39 688 179 194 6 1935 41 Kalmar .......... 2768 1065 488 130 398 2441 627 464 387 28 216 65 87 2 565 132 Västervik ........ 1295 472 269 48 149 84 356 245 123 — 123 34 30 1 245 60 Oskarshamn . . . . 959 383 201 60 92 49 286 226 103 1 65 19 21 — 191 28 Nybro .......... 488 171 128 24 32 15 165 106 35 —— 32 8 13 — 83 18 Vimmerby ...... 524 177 110 25 33 27 151 88 39 — 37 9 8 1 146 27 Hultsfred ........ 152 58 54 11 6 4 57 36 1 — 13 3 —— -—— 21 4 Borgholm ........ 336 101 76 17 31 19 67 40 34 32 4 5 — 91 21 Virserum ........ 140 50 57 14 1 1 52 32 3 —- 10 3 — —- 17 — Mönsterås ...... 214 71 63 15 5 3 68 45 22 6 — 2 —- 48 8 Ankarsrum ...... 83 30 16 5 2 2 39 19 4 7 3 — — 15 -— Emmaboda. ...... 207 60 52 9 16 7 60 37 19 — 15 3 3 — 42 4 1 Overum ........ 45 19 8 1 1 — 27 16 2 -— 4 -— — — 3 2 Gamleby ........ 204 68 52 8 14 5 71 45 18 1 14 3 —— — 35 6 Högsby ........ 166 70 51 19 7 4 48 34 7 — 16 4 — —— 37 9 Blomstermåla. . . . . 35 15 12 4 —— —- 16 10 1 — —— — — 6 1 Länet i övrigt .. 3090 1096 1319 260 77 44 1033 671 148 8 98 21 25 2 390 90 Gotlands ........ 2854 1020 700 152 225 122 856 565 230 20 234 61 40 4 569 96 Visby .......... 1768 667 318 94 201 110 433 315 181 20 173 54 38 4 424 70 Slite ............ 121 41 37 6 1 —— 37 26 8 — 17 5 — — 21 4 Lånet i övrigt . . 965 312 345 52 23 12 386 224 41 —- 44 2 2 — 124 22 Blekinge ........ 7413 3082 2018 540 540 328 2276 1722 603 75 573 87 91 1 1312 829 Karlskrona. ...... 2728 1261 586 210 235 164 833 641 258 40 269 52 38 1 509 153 Karlshamn ...... 1235 437 261 63 152 68 328 233 138 22 103 12 23 —- 230 39 Ronneby ........ 650 298 173 58 25 20 231 178 38 3 55 13 2 -— 126 26 Sölvesborg ...... 718 270 141 47 82 52 164 118 - 74 2 54 3 22 -— 181 48 Kallinge ........ 107 57 36 7 2 1 51 44 3 — 5 2 — 10 3 Olofström ...... 154 62 58 14 2 2 61 42 4 — 12 — —- -— 17 4 Asarum ........ 91 31 30 5 1 28 23 5 3 7 — — —— 20 —— Mörrum ........ 121 53 42 7 5 2 35 31 5 9 1 -— — 25 12 Sanda .......... 21 11 12 6 -— — 6 5 — —— — — -— 3 — Bräkne-Hoby . . . . 102 36 32 9 2 — 27 22 1 —- 8 1 1 — 31 4 Länet i övrigt .. 1486 566 647 114 34 19 512 385 77 5 51 3 5 160 40 Kristianstads . 12881 5062 3931 1047 861 515 3711 2689 1281 127 604 121 147 6 2346 557 Kristianstad . . . . 2775 1142 513 165 304 195 761 569 332 26 208 42 58 2 599 143 Angelholm ...... 805 349 225 85 47 31 236 177 63 3 47 11 11 1 176 41 Hässleholm ...... 809 360 213 69 59 33 247 195 46 —— 57 17 6 — 181 46 Klippan ........ 448 175 117 29 29 18 122 92 40 5 27 4 4 — 109 27 Simrishamn ...... 466 183 97 31 33 21 147 104 51 1 35 2 2 -— 101 24

_ Samtliga Företags- Kontors— Butiks- Lager- 22:12;fo 562225: Annan I(.)a '; sysselsatta ledare personal personal personal bud försäljare personal !" s k 5 * k 5 1 k s k s ' k s k s k s k Tomelilla ........ 509 238 137 39 25 19 15. 117 55 17 30 3 2 -— 107 43 Båstad .......... 212 79 76 16 7 4 62 43 17 — 9 3 2 2 39 11 Ahus ............ 289 105 76 27 28 13 61 40 76 16 13 1 -— —— 35 8 Tyringe ........ 175 77 69 20 7 5 53 34 11 2 9 4 1 1 25 11 Osby ............ 491 213 112 37 78 64 100 71 115 16 18 2 2 — 66 23 Åstorp .......... 258 108 86 26 7 5 80 64 18 — 9 2 1 57 11 Bromölla ........ 126 60 44 12 6 3 43 36 5 5 23 9 Perstorp ........ 122 54 47 17 3 — 44 30 2 —— 3 1 1 22 6 Vinslöv .......... 242 79 64 16 14' 8 62 40 37 6 9 2 — — 56 7 Bjärnum ........ 185 69 55 12 8 4 55 42 8 — 10 5 —— — 49 6 Knislinge ........ 92 42 26 11 6 4 31 21 5 5 — — 19 6 Ljungbyhed . . 162 64 50 16 6 1 44 31 10 _ 5 1 1 — 46 15 ( Orkelljunga ...... 302 83 94 24 10 6 69 37 28 —— 12 3 5 84 13 ' Borrby .......... 140 50 53 16 9 4 45 25 12 6 2 — 15 3 Länet i övrigt .. 4273 1532 1777 379 175 77 1296 921 350 35 87 16 51 — 537 104 Malmöhus ...... 48324 21002 10105 3264 6587 3850 12118 9644 5987 886 2252 375 1518 54 9757 2929 Malmö .......... 22851 10093 3996 1375 4085 2356 5114 4189 2904 412 891 92 1063 33 4798 1636 Hälsingborg . . 7682 3477 1351 449 1114 684 2006 1615 968 147 377 71 226 11 1640 500 Lund ............ 2813 1366 658 254 185 128 907 730 197 22 225 40 31 1 610 191 Landskrona ...... 2525 1232 466 158 300 201 619 506 420 169 174 56 49 2 497 140 Trelleborg ...... 1333 603 325 119 99 55 423 342 112 2 111 20 14 249 65 Ystad .......... 1893 779 337 128 240 127 418 321 397 96 122 26 36 — 343 81 Höganäs ........ 566 245 176 57 22 12 180 137 31 — 42 5 2 — 113 34 Eslöv ............ 1011 378 183 67 116 64 246 190 155 4 68 16 38 4 205 33 Svedala ........ 279 131 94 25 7 4 93 80 21 2 14 2 —— —— 50 18 Hörby .......... 452 174 105 34 36 18 113 87 45 5 20 2 5 — 128 28 Skromberga . 115 33 40 6 6 5 31 21 8 — 7 — — — 23 1 Kävlinge ........ 279 100 80 21 20 11 73 56 34 — 10 2 2 —— 60 10 Skurup .......... 451 164 93 27 38 23 128 87 44 1 24 4 3 — 121 22 Bjuv ............ 114 60 42 15 4 3 35 26 3 — 10 4 1 — 19 12 Höör ............ 317 126 90 25 14 7 95 67 23 17 3 6 —— 72 24 Sjöbo .......... 253 93 71 24 15 8 66 41 29 1 14 4 2 —— 56 15 Furulund ........ 42 26 17 7 —— 14 14 1 — 3 2 — — 7 3 Svalöv .......... 234 68 38 8 42 19 44 34 57 1 9 2 3 — 41 4 Billesholm ...... 131 46 48 17 5 4 36 23 8 — 7 -— 2 1 25 1 Skanör .......... 60 30 29 9 1 — 19 18 3 —— 2 1 2 1 4 1 * Klagshamn ...... 31 16 16 3 1 — 13 13 1 — — — — — —— — Bjärred .......... 24 8 10 3 1 1 7 4 — 2 — — — 4 —-— Marieholm ...... 109 38 35 11 7 2 25 19 13 l 2 1 — -— 27 4 Länet i övrigt .. 4759 1716 1805 422 229 118 1413 1024 513 23 101 22 33 1 665 106 Hallands ........ 8557 3159 2347 636 742 416 2277 1539 1009 91 509 120 149 4 1524 3531 Halmstad ........ 3515 1431 751 263 415 232 834 642 464 61 241 66 98 1 712 166 Varberg ........ 1154 489 302 95 94 63 329 256 106 3 83 18 22 — 218 54 Falkenberg ...... 974 345 218 58 89 49 247 159 175 13 63 16 6 —— 176 50 Oskarström ...... 133 45 55 15 2 2 43 18 1 14 3 — 18 7 Laholm .......... 378 127 105 30 28 12 98 57 37 4 24 7 4 82 17 Kungsbacka . . . . 500 157 105 26 38 23 145 94 60 — 37 4 4 —- 111 10 Länet i övrigt . . 1903 565 811 149 76 35 581 313 166 10 47 6 15 3 207 49

__ Samtliga Företags- Kontors- Butiks- Lager- inut- ock Resardide Annan Igar; sysselsatta ledare personal personal personal ”än?” fastlägga personal ' 1' i _ s k 5 k 5 k s k 5 i k & k 5 k 5 i k Göteborgs och i Bohus ........ 44407 18900 8899 2560 7032 3817 11177 8633 6115 988 2250 369 1794 84 7140 2449 Göteborg ........ 37341 16232 6657 2052 6539 3529 8839 7020 5605 961 1816 315 1729 8236156 2273 Uddevalla ...... 2092 767 383 96 295 168 567 388 191 15 172 31 40 1 444 68 Lysekil .......... 555 216 132 39 43 25 180 123 42 1 43 4 7 — 108 24 Kungälv ........ 287 110 86 23 12 10 97 73 15 _ 23 — 4 — 50 4 Strömstad ...... 444 175 113 33 36 24 143 97 39 2 39 7 3 — 71 12 Munkedal ........ 157 57 41 10 5 3 64 38 8 1 15 1 — — 24 4 Hönö ............ 125 56 48 14 2 1 44 37 13 1 7 1 3 — 8 2 Gravarne ........ 147 56 61 13 5 4 46 37 14 _ 8 — — —— 13 2 Hunnebostrand . . 186 65 65 13 9 4 57 40 15 10 — —— — 30 8 Smögen ........ 105 44 39 8 9 7 26 22 23 — — — —— 8 7 Mölnlycke ...... 87 33 27 8 — 36 25 2 — 12 — — — 10 Ockerö .......... 64, 30 23 5 4 2 25 21 2 _ s 1 _ _ 2| 1 Marstrand ...... 864 38 34 12 4 3 30 18 3 2 8 1 — -— 7 2 Ljungskile ...... 106! 39 33 11 4 2 39 25 10 — 8 _ ——— 4 12 1 Skärhamn ...... 79l 27 37 s 3 1 24 18 3 _ 1 _ _ _ 11 _ Länet i övrigt . . 2546 955 1120 215 62 34 960 651 130 5 80 8 8 1 186 41 Älvsborg ........ 16836 6106 47871071 1322 830 4893 3281 1286 1171088 120 347 83113 679 Borås .......... 5383 2004 1084 258 653 438 1304 890 651 89 359 24 186 71146. 298 Trollhättan ...... 1367 602 338 92 102 75 480 378 123 2 89 15 11 — 224! 40 Vänersborg ...... 1237 473 314 77 89 54 377 279 81 — 111 23 21 — 244 40 Alingsås ........ 1193 463 285 86 106 58 365 262 64 3 102 8 18 253 46 Amål ............ 668 231 141 36 69 37 195 130 44 — 67 15 18 — 134 3 Ulricehamn ...... 709 241 197 43 51 30 191 122 48 1 39 1 15 _ 168 44 Kinna .......... 370 126 137 32 15 9 95 53 14 3 26 6 22 61 23 Bengtsfors ...... 305 108 63 16 31 ]4 102 58 17 — 20 4 3 '69 16 1 Lilla Edet ...... 197 86 60 16 8 6 72 53 6 16 1 —— —— 35 10 Mellerud ........ 293 1 03 80 24 18 ]3 84 54 16 — 22 3 2 71 9 Fritsla .......... 153 36 52 16 5 1 36 16 9 -— 13 — 2 36 3 Lerum .......... 156 58 51 9 5 4 50 37 4 2 23 2 _ — 23 4 Skene .......... 151 69 50 16 3 3 56 38 2 — 21 5 — —— 19 7 Viskafors ........ 66 16 36 6 2 2 19 6 2 — 2 1 4 2 Surte ............ 80 42 29 12 1 1 34 26 6 —— 5 1 — 5 2 Herrljunga ...... 223 65 69 13 16 11 55 33 10 — 12 1 8 — 53 7 Svenljunga ...... 183 50 47 4 12 7 47 27 20 — 7 1 7 —— 43 11 Yårgärda ........ 204 62 60 7 8 3 58 42 8 1 8 1 — -— 52 8 Alvängen ........ 97 33 33 2 4 1 29 20 8 —- 3 l 19 10 Sjuntorp ........ 44 16 17 2 1 1 21 13 — — — 5 _ Mustadsfors . . 128 41 35 5 4 1 41 27 4 — 7 — — — 37 8 Dalsjöfors ...... 104 31 34 6 5 3 33 20 4 _ 11 _ _ _l 17 2 Länet i övrigt . . 3525 1150 1575 293 114 58 1149 697 145 16 125 9 32 1 385 76 Skaraborgs 11500 4107 3134 658 898 512 3534 2170 959 63 779 175 146 312050 526 Skövde .......... 1595 666 313 63 153 95 505 334 97 6 171 52 19 _! 337 116 Lidköping ...... 1463 561 275 78 187 122 387 253 176 11 106 27 51 —: 281 70 4 Falköping ...... 955 352 236 48 70 45 277 185 72 3 83 16 16 —*- 201 55 Skara .......... 1152 445 182 43 157 76 282 193 169 32 103 28 12 _ 247 73 Mariestad ...... 706 260 166 41 55 28 213 143 55 — 63 14 13 —1 141 34

Varu- och Resande

_ Sumtlign. Företags. Kontors— Butiks- Lager— k t & dra Annan 1.60 !; sysselsatta ledare personal personal personal Ozu? få:;ljare personal I' i

s & k 8 * k 8 k 5 k 8 4 k 3 k 8 ' k 8 * k

Tidaholm ........ 514 189 124 29 31 19 186 110 36 1 30 10 2 _ 105 20 Karlsborg ...... 234 84 57 11 10 5 82 55 13 1 24 3 3 1 45 8 Hjo ............ 344 132l 81 19 41 22 107 62 30 1'" 20 3 3 1 62 2 Töreboda ........ 301 113 79 17 17 12 92 59 23 _ 19 3 2 —- 69 22 Tibro ...... 243 87 73 10 16 6 92 54 17 _ 14 4 — — 31 13 Vara ............ 368 133 96 23 32 20 112 68 49 _ 20 4 2 _ 57 18 Götene .......... 268 91 70 17 15 9 77 41 16 _ 21 5 2 — 67 19 Grästorp ........ 222 78 66 18 10 5 73 43 26 _ 10 3 1 _ 36 9 Länetiövrigt .. 3135 9161 1316 241 104 48 1049 570 180 8 95 3 20 1 371 45 Värmlands ...... 12734 4807 3369 683 1151 702 4126 2650 830 34 928 187 222 72108 544 Karlstad ........ 4110 1597 668 172 659 414 1068 755 429 19 309 75 150 5 827 157 Kristinehamn . . . . 1415 617 314 74 134 74 460 340 108 2 135 39 28 -— 236 88 Arviko .......... 1208 464 280 63 94 62 407 258 75 4 101 13 11 240 64 , Säffle .......... 623 251 163 39 48 30 204 140 38 1 57 14 7 2 106 25 Filipstad ........ 541 195 103 27 30 16 164 97 18 _ 55 15 1 — 170 40 Hagfors ........ 260 115 55 9 12 8 119 74 7 _ 32 15 _ _ 35 9 Munkfors ........ 229 74 3 11 8 3 79 44 5 23 -— 41 16 , Forshaga ........ 181 60 62 8 6 2 66 44 8 _ 15 _ 3 — 21 6 , Grums .......... 169 73 64 17 6 4 75 50 5 _ 13 1 _ b” 1 Deje ............ 128 57 41 14 2 2 53 29 2 _ 11 1 _ _ 19 11 Storfors ........ 122 47 39 4 2 2 58 36 5 1 9 2 —— 9 2 Sunne .......... 475 160 121 27 43 25 104 63 27 _ 38 2 13 _ 129 43 Nykroppa ...... 63 35 16 5 1 1 39 27 2 _ 3 _ — 2 2 Lesjöfors ........ 60 25 23 6 1 1 30 17 1 —— 3 1 " _ 2 '— ' Kil .............. 150 60 44 13 9 7 44 28 15 _ 11 3 6 _ 21 9 Årjäng .......... 201 74 551 13 18 10 59 36 5 _ 11 1 — — 53 14 Björneborg ...... 39 13 11 2 4 1 19 9 4 1 1 — '— — _ Amot .......... 75 32 24 5 3 1 34 23 2 _ 6 _ _ _ 6 3 Torsb . .......... 279 95 84 22 18 11 91 49 22 1 14 _ 2 48 12 Charlottenberg .. 133 46 38 6 5 3 63 29 6 —— 2 — — — 19 8 Länetiövrigt .. 2273 717 1091 146 48 25 890 502 46 5 79 5 1 118 34 Örebro .......... 12972 4993 3094 716 1243 728 3815 2569 1055 45 909 258 442 17 2414 660 örebro .......... 6552 2593 1159 311 969 571 1523 1112 758 36 437 133 307 141399 416 Jgrrr1skogo ...... 1359 618 321 75 72 39 532 397 60 1 115 24 6 _ 253 82 komna .......... 540 205 148 38 38 18 167 109 60 1 45 18 12 — 7 21 L1ndesberg ...... 665 181 140 17 47 33 160 98 18 _ 30 7 108 3 162 23 Degerfors ...... 353 149 97 24 10 4 147 99 9 _ 27 2 2 61 20 Hällefors ........ 221 94 47 12 9 7 94 53 12 _ 27 10 — — 32 _12 Hallsberg ........ 288 127 77 16 10 6 114 84 12 _ 28 11 2 _ 45 10 Nora. ............ 302 126 94 30 14 5 103 70 12 _ 22 2 1 _ 56 19 Kopparberg ...... 235 89 74 18 14 10 81 51 13 _ 24 6 _ — 29 4 Askersund ...... 309 117 97 28 6 6 106 57 8 _ 23 5 _ — 69 21 Ställdalen ...... 45 19 18 5 _ _ 20 12 _ _ 5 1 _ — 2 1 Bångbro ........ 18 7 7 1 _ 9 5 _ _ 1 _ _ —— 1 1 Laxå, ............ 105 34 30 7 4 2 46 24 6 _ 5 — — _ 14 1 Guldsmedshyttan 36 14 10 2 — — 18 11 — — 7 1 — _ 1 _ Länet i övrigt .. 1944 620 775 132 50 27 695 387 87 7 113 38 4 _ 220 29

1 Annan

__ Samtliga Företags- Kontors- Butiks- Lager- k t rs- 0 ndra IE)” 1; sysselsatta ledare personal personal personal ("Gå förgäljare personal T ***. s k 8 * k s * k 5 k 8 k 5 k s k 5 : k 1

Västmanlands .. 8955 3643 1082 467 781 450 2945 2001 752 93 727 210 114 21654 420 Västerås ........ 3646 1623 655 208 470 291 1043 761 410 87 289 97 65 2 714 177 Västanfors ...... 467 202 129 30 19 11 185 120 21 — 43 15 2 68 26 Sala. ............ 838 336 174 52 62 34 255 175 67 2 84 26 19 — 177 47 Köping .......... 891 355 201 42 66 40 305 215 71 2 81 22 4 — 163 34 Arboga. .......... 799 284 134 29 82 29 221 150 53 1 60 14 6 — 243 61 Hallstahammar . . 221 97 50 9 8 5 105 71 4 -— 18 3 36 9 Surahammar . . . . 161 68 30 2 5 5 79 55 5 —— 16 3 — —— 26 3 Kungsör ........ 271 96 68 17 13 7 83 51 16 20 3 6 65 18 Kolsva .......... 66 28 18 2 1 1 31 22 4 — 9 3 1 — 2 _ Heby ............ 113 56 35 10 4 3 45 33 3 _ 6 1 — 20 9 Tärnsjö ........ 104 33 36 8 7 4 34 16 7 8 3 —— — 12 2 Norberg ........ 204 90 54 10 9 8 79 54 12 17 5 2 —— 31 13 Kärr-gruvan ...... 39 15 14 3 2 — 14 11 5 -— 1 -—— — 3 1 Skultuna. ........ 40 16 8 —— 2 2 24 12 1 —— 4 1 _ — 1 1 Tillberga ........ 42 17 14 3 —— — 15 11 3 — 5 1 1 4 2 Länet i övrigt .. 1053 327 362 42 31 10 427 244 70 1 66 13 8 — 89 17 Kopparbergs... 11610 4580 3002 624 821 473 3963 2475 775 97 986 270 125 —-1938 641 Borlänge ........ 1414 686 267 66 116 77 425 262 104 14 114 42 12 —— 376 225 Falun .......... 21 11 853 391 94 283 173 539 374 228 29 200 65 43 427 118 Avesta .......... 755 347 176 42 38 18 279 193 71 26 76 32 5 -— 110 36 Ludvika ........ 805 310 149 26 87 42 264 180 68 —— 72 22 12 153 40 Malung .......... 384 100 94 18 19 4 104 58 14 1 25 1 6 —— 122 18 Grängesberg 273 114 80 19 14 7 102 68 19 2 29 6 1 28 12 Hedemora. ...... 533 214 118 35 43 33 166 101 45 3 47 18 7 — 107 24 Morastrand ...... 434 160 105 24 39 14 150 93 26 38 8 4 —— 72 21 Kvarnsveden . . . . 75 24 23 3 2 — 31 19 3 — 9 2 — 7 Smedjebacken . 233 106 72 20 7 6 81 56 11 1 24 10 — —— 38 13 Orsa. ............ 265 108 70 12 17 9 93 66 10 27 4 1 47 17 Leksands Noret. . 312 126 75 21 16 10 123 76 10 1 31 3 1 — 56 15 Vansbro ........ 250 67 61 17 14 11 62 30 13 — 21 1 4 — 75 8 Säter ............ 166 82 58 18 1 1 63 43 4 — 10 3 — — 30 17 Långshyttan 131 58 35 12 5 3 52 38 2 _— 10 — —— — 27 5 Korsnäs ........ 94 35 31 8 8 5 23 13 7 2 11 3 — —- 14| 4 Grycksbo ........ 56 20 22 5 1 _ 17 11 _ _ 3 — 13i 4 Rättvik .......... 344 142 65 15 26 13 146 95 33 _— 23 1 1 50" 18 Horodei ........ 88 35 34 6 2 2 33 22 8 2 9 3 _ _ 2! _ Insjön .......... 144 61 33 9 19 7 44 30 27 13 11 2 5 — 5 —— Särna. .......... 65 25 14 2 4 4 "3 16 3 — ”5 — — 6 3 Linghed ........ 18 5 7 _ _ _ 10 5 _ _ 1 _ _ _ —i _ Sågmyra ........ 43 13 17 1 2 1 20 11 —— — 2 — —- — 2 Fredriksberg . . . . 53 21 12 5 3 2 27 13 1 -— 5 — _ — 5 ] Länet i övrigt .. 2564 868 993 146 55 31 1076 602 68 3 183 44 23 — 166 42 Gävleborgs ...... 13318 4936 3065 647 1279 693 4258 2797 1005 801145 216 274 52202 498 Gävle .......... 4657 1710 654 173 751 410 1161 803 586 46 366 66 189 950 212 Sandviken ...... 789 418 177 46 34 21 373 275 25 1 100 47 — — 80 28 . Söderhamn ...... 1116 371 223 47 102 61 276 183 89 4 139 19 16 — 271 57 Hudiksvall ...... 1045 372 211 62 135 70 285 171 3 6 100 17 19 212 46 Hofors .......... 220 93 60 12 3 2 84 63 11 3 24 7 — —— 38

__ Samtliga Företags- Kontors— Butiks- Lager- 1122-oi? 582235: Annan 163 11 sysselsatta ledare personal personal personal bud försäljare personal r 1: s k 5 k s k 5 k 5 k 5 k s k 5 ]: Bollnäs .......... 704 277 142 32 66 35 218 156 56 6 69 13 3 -— 150 35 Ljusne .......... 84 46 33 11 3 3 25 21 6 2 5 3 — — 12 6 Ljusdal .......... 460 160 99 28 48 18 130 80 23 54 8 17 4 89 221 Iggesund ........ 84 44 23 8 3 3 40 26 2 — 11 4 —— 5 3 Edsbyn .......... 157 52 36 8 8 5 62 32 7 9 1 1 34 6 Forsbacka ...... 48 20 7 2 2 2 28 15 1 —— 1 ] —— —— 9 — Storvik .......... 246 90 47 9 27 15 67 42 19 7 15 4 '7 64 13 Norrsundet ...... 38 21 7 3 1 1 25 17 1 — 3 — _ 1 — Hamränge ...... 36 11 16 3 — 10 6 1 1 6 1 — — 3 —- Järbo .......... 95 34 26 5 4 1| 29 22 12 _ 7 3 2 _ 15 3 Lund ............ 44 10 13 3 1 1 10 6 — 4 10 — 6 Näsviken ........ 42 10 13 2 2 15 7 1 — 8 1 3 — Arbrå. .......... 99 41 34 8 2 1 37 29 2 11 3 —— — 13 Marma .......... 30 7 10 — 1 1 13 6 1 5 — — __ _ — Länet i övrigt .. 3324 1149 1234 187 86 41 1370 837 79 4 208 18 10 1 337 61 Västernorrlands 13426 5261 3278 722 1233 684 4310 2940 901 77 1177 281 245 7 2282 5501 Sundsvall ........ 3978 1572 584 161 593 311 984 730 441 50 421 149 108 1 847 170 Härnösand ...... 1643 650 263 65 214 123 459 326 159 13 169 32 50 2 329 89 Ornsköldsvik . . . . 1525 570 269 56 197 120 382 276 140 4 133 34 49 3 355 77 Kramfors ........ 480 214 125 32 33 18 182 130 22 2 45 10 6 1 67 21 Vivsta .......... 242 108 76 21 6 5 104 70 4 — 20 3 1 — 31 9 Sollefteå. ........ 804 310 146 42 61 42 236 158 47 1 88 15 7 — 219 52 Bollsta .......... 152 73 54 17 1 1 68 49 4 1 13 -— —— —— 12 5 Hörnätt ........ 81 39 24 3 1 1 42 33 2 —- 8 1 -— 4 1 Ange ............ 159 70 36 8 12 5 68 51 2 20 1 — — 21 5 Söråker ........ 68 21 31 4 1 1 27 16 1 —— 6 — — 2 —— Domsjö .......... 49 23 12 2 — — 25 20 1 3 — — 8 1 Husum .......... 106 47 39 11 3 2 48 30 3 1 5 2 — 8 1 ; Gångviken ...... 48 19 16 3 -— 23 14 — — 8 1 — _ 1 1 ' Nyland .......... 184 74 50 13 10 3 59 46 10 17 5 2 36 7 Nolby .......... 123 58 41 13 2 2 46 36 3 11 3 -— 20 4 Fränö .......... 51 21 23 2 — —- 25 18 —— -— 2 —— — 1 1 Köpmanholmen . 63 32 19 5 2 2 29 25 7 —— 5 — — — 1 Matfors ........ 102 41 37 7 4 4 35 24 5 3 8 — -— 13 3 Essvi ' .......... 48 26 15 6 2 2 20 14 3 — 4 — — 4 4 Lunde .......... 38 15 16 2 — —— 17 13 —— — 2 _ — 3 Vii .............. 54 24 16 3 1 1 22 17 4 — 7 — -— —— 4 3 Svartvik ........ 23 10 8 — — — 11 10 —— — 1 —— —-— 3 — Ramvik ........ 60 21 25 9 — — 21 11 — —— 7 — — 7 1 ' Alby ............ 71 28 27 7 2 1 22 18 — 7 —— 2 — 11 2 Bodum .......... 24 8 10 . 2 1 1 9 5 —— 4 —— —— —— —— — : Länet i övrigt .. 3250 1187 1316 228 87 39 1346 800 43 2 163 25 20 —— 270 93 i Jämtlands ...... 5780 2142 1561 340 564 334 1811 1121 423 29 407 83 154 5 860 230 Östersund ...... 3020 1169 503 159 454 266 782 513 330 24 276 58 140 4 535 145 * Krokom ........ 44 17 17 6 2 —— 15 10 3 4 —— —— — 3 1 Sveg ............ 175 65 49 14 11 8 52 36 10 — 11 2 1 —— 41 5 Strömsund ...... 265 80 59 14 25 15 65 40 19 — 23 2 2 —— 72 9 Järpen .......... 100 36 27 5 6 3 40 23 2 -— 9 1 1 15 4 Bräcke .......... 97 42 24 7 6 5 38 22 6 9 4 — — 14 4 Länet i övrigt .. 2079 733 882 135 60 37 819 477 53 5 75 16 10 1 180 62

Län

Ort

Samtligu sysselsatta

Kontore- person al

B utiks- personal

Annan personal

k

N'

Västerbottens

Umeå ........ Skellefteå .. .. Holmsund . . . . Vännäs ...... Boliden ......

Lycksele ...... Bureå. ........ Hörnefors . . . . Asele ........ Rundvik ......

Robertsfors . . Kåge ........ Stensele ...... Byske ........ Vilhelmina. . . .

Länet i övrigt

Norrbottens. .

Luleå. ........ Kiruna ...... Malmberget . . Boden ........ Piteå ........

Haparanda

Munksund . . . . Kalix ........ Töre ........ Arvidsjaur. . . .

Seskarö ...... Alvsbyn ...... Jokkmokk . . . . Vittangi ...... Porjus ........

Pajala ........ Koskullskulle Länet i övrigt

Hela riket

8725

2178 1779 171 180 107

327 106

137

47

83 55 101 105 135 3150

8445 1783

56 18 2483 420516

3383

836 669

108

123é

8671

717 318 231 444 259

127 131

1102 170133

79 76 47

45 29 48 1 6

34 23 38 41 55

26

27 77

14 90 38 22 19

21 8

%

p-w-u—m-q Dnr—www;

|—l [OO

Oäklklmmö! HKIOT:

).. (CLP—CDHN) RIO?

& ! N) 05

459 220

25

31027

2685 1929

509 353 439

65| 7q 39%

lllwää R]

llläd II)—|» lulloo

Ill»— ||

||]!

>... w»— H 0» will ||

I&I—IRI: llllp—m

20 12 1065 1 1509381405

lelw kun—Ala:

__.llll

IIIIH

III.—l Illll lllll

call &I] II

G:

5

176 773

”msn-&_.

1 | l l

Branschförteekning.

Efter respektive branschbeteckningar ha endast omnämnts i gruppen ingående företagstyper, som ej klart antydas irubriken. Företagstyper, som kunna tänkas ingå i Viss grupp men hänförts till annan, ha angivits inom parentes med hän— visning till den grupp, under vilken företagstypen redovisas. De vid hänvisning använda förkortningarna äro: D : detaljhandel, P : partihandel, K : handel i kombination med hantverk m. m.

Detaljhandel (D).

1.

©

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17. 18.

Slakteri och charkuterivaror även i kombination med specerier o. d. Aven ambulerande handel. Försäljning av varm korv från stånd. (Slakteri- aifär med tillverkning K 1.) Fisk och skaldjur, lax, vilt, fjäderfä o.d. Fisk— och grönsaksatfär. Även ambulerande handel.

Mjölk— och mejeriprodukter m. m. Mjölk- och brödbutik. (Mejeri med butik K 2.) Bljälk- och mejeriprodukter samt specerier o. d. Dubbelbutik med mjölk- och speceriavdelningar. Trippelbutik med mjölk-, speceri- och köttavdelningar. Bageriprodakter o. d. Även ambulerande handel. (Bröd- och mjölkbutik D 3. Konditori och bageributik K 4.) Kolonialvaror, specerier o.d. Speceriaifär. Kaffehandel. Delikatessaffär. Smör-, ost- och äggaäär. (Lanthandel D 10.) Frakt och grönsaker, även i kombination med fröer, blommor 0. d. Frukt- och konfektyraffär. Sötvaror. Ren konfektyraffär. (Frukt- och konfektyraffär D 7. Konfektyr— aifär med tillverkning K 3.) Sprit-, malt- och läskedrycker. Systembolagens utminuteringsställen. Öl- och läskedrycksbutik.

Diverse-, lant— och skeppshandel. All lanthandel. Butik med specerier, bosättningsart., manufakturvaror m. m. Skeppshandel med livsmedel. (Skepps- handel = tågvirkesaffär D 26.)

Garn, vävnader, trikågoch vitvaror, sybehör, tapisserivaror o. d. Strumpaäär. Hemslöjdsaifär.

Hattar ock mössor, även i komb. med andra modevaror. Herrhattar. (Modeaifär : montering och tillverkning av hattar K 6.)

Herrkonfektion och lierrekiperingsartiklar. Arbetarbod. Slipsaffär. (Herrekiperingsaffär med herrskrädderi K7.) Dam- och barnkonfektionsvaror. (Dambeklädnadsaifär med damskrädderi K 8.) _Herr- och damkonfektionsvaror i kombination. Päls— och skinnvaror. (Pälsvaruaffär med tillverkning K 12.) Handskar, vantar, paraplyer o. d. (Väsk— och paraplyalfär D 33.) Textil— och beklädnadsvaror i div. kombinationer ej särskilt nämnda. Beklädnadsaffärer även med varusortiment tillhörande andra branscher, t. ex. heminredningsartiklar.

186 19. Skodon. (Skoaffär med Skomakeri K 13. Herrekiperings- och Skoaffär D 13.) 20. Glas, porslin, diverse bosättningsartiklar, leksaker. (Lanthandel med bosättningsart. D 10.)

21. Möbler, även i kombination med mattor, gardiner, sängkläder o. d. (Möbelaifär kombinerad med möbelsnickeri K 19, med tapetserarverkstad K 20. Antikvitetsaifär D 40.) 22. Mattor, möbeltyger, gardiner, sängkläder o.d. Barnvagnsaifär. Hem- inredningsaffär. 23. Div. snickeri- och träslöjdsarbeten, borst— och korgvaror o.d. 24. Elektrisk och radiomateriel, belysningsarmatur. (Elektrisk affär med installation eller verkstad K 17.) " 25. Järn- och metallvaror, maskiner, redskap m.m. Järn- och färghandel. Symaskinsaffär. 26. Cyklar, vapen, sportartiklar o.d. Fiskredskapsaifär. Repvaruaffär. (Motor- cykelförsäljning P 1. Cykelaifär med verkstad K 14.) 27. Guldsmedsarbeten, ur, optik, instrument (ejmusik). (Urmakeriaffär K 15. Guldsmedsaiiär med verkstad K 16.) 28. Musikinstrument och musikalier. (Musikaffär med verkstad K 21.) 29. Böcker, papper, tidningar, skrivmateriel o.d. Pennaäär. Tidningsstånd. (Bokhandel med tryckeri K 25. Tobaks- och pappershandel D30.)

30. Tobaksvaror även i kombination med papper, tidningar m. m. 31. Målningar, gravyrer och andra konstverk. (Bok- och konsthandel D29. Antikvitetsaäär D 40.) 32. Blommor och begravningsartiklar. (Frukt- och blomsteraifär D7. Begrav- ningsbyrå K. 24.) 33. Lädervaror, reseffekter, väskor m. m. (Läderatfär med sadelmakeriK 28.) 34. Färger, tvättmedel, parfymer, sjukvårdsartiklar m. m. Tapetaifär. (Färgaiiiär kombinerad med tillverkning K 29. Järn- och färghandel D 25.) 35. Stenkol, koks, ved, is, grus m. m. Ved— och expressaffär. (Se även P 8, jfr sid. 187.)

36. Bensin, fotogen, motorsprit o.d. Fristående bensinstation.

37. Varuhus. Se förteckning sid. 14. 38. Basarer. Varumagasin. Basar- och bosättningsaffär. 39. S. k. enhetsprisaffärer.

40. Antika möbler och andra antikvaror. (Konsthandel D 31. Auktions- och pantlånegodsaifär D 42.) 41. Antikverade böcker, begagnade frimärken o. d. 42. Auktions- och pantlånegods, begagnade kläder o. d.

43. Gårdfarihandel m. m. Kringföringshandel med blandat varusortiment, ej livsmedel.

44. Postorder- och efterkravsaffärer. Postorderiirmor i detalj. (Postor-der” grossist se sid. 33.) Kiosker,

1.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

23.

24.

25.

26.

Bilar, cyklar, vapen, sportartiklar o.d. Biltillbehörsfirma. (Bilfirma med verkstad K 14.)

Ur, instrument, optiska och fotografiska artiklar. Malmer, järn och metaller samt arbeten därav, maskiner o.d. Maskin firma. (Maskinfirma med verkstad K 14. Kontorsmaskinfirma P 15.) Radio- och elektrisk materiel, belysningsarmatur. (Kombinerad med verkstad K 17.) Musikinstrument med tillbehör. Guldsmedsarbeten och bijouterivaror. lllineraloljor och teknisk sprit. Bensin- och oljefirma. Stenkol, koks och ved. Kol- och kokslirma. (Ved- och expressaffär D35.) Grus, kalk, cement, tegel, värmeledningsmateriel ochsanitetsgods. Bygg- nadsmaterialfirma. (Trävarutirma P 12.) Glas, porslin, diverse bosättningsartiklar och leksaker.

Möbler och andra snickeriarbeten. Ren kontorsmöbelfirma. (Kontors- maskin- och kontorsmöbelfirma P 15.)

Virke, trävaror, pappersmassa m.m. (Trävaruiirma med såg K23. Byggnadsmaterialiirma P 9.) Papp, papper, pappersemballage, bindgarn m. m. Tidningar, böcker och andra förlagsartiklar. Tidningsförlag utan tryckeri. Kontorssystem- och kontorsmaterielfirma. (Tidning med tryckeri K 26. Kon— torsmaskiner jämte kontorsmateriel P 15.) Butiks- och kontorsmaskiner även i kombination med kontorsartiklar. Kontors- och kassakontrollapparatärma. Kontorsmaskin— och kontorsmöbel- firma, även med verkstad. (Ren kontorsmaterielfirma P 14.) Levande djur (ej fisk eller fjäderfä). Kreaturshandel. Kött, fläsk och charkuterivaror. Fisk och skaldjur.

Vilt, fjäderfä, lax o.d.

Mejeriprodukter, ägg. (Partihandel med margarin P22.) Potatis, rot- och grönsaker, frukt, bär, blommor. Kolonialvaror, sötvaror, mjöl, bröd, salt, margarin 0. d. KaEegrossist även med kafferosteri.

Spannmål, utsäde, foder, gödselmedel m. m. Lantmannaförening. (Lant- handel med försäljning av spannmål, utsäde m. 111. D 10. Kvarnrörelse med försäljning av spannmål, fodermedel annan än egen tillv. K 5.) Sprit-, malt- och läskedrycker. Garn, vävnader, mattor av alla slag, beklädnads- och sömnadsvaror ej särskilt nämnda. (Textilgrossistföretag i kombination med tillverkning K10, K11.) Hattar, mössor, pälsvaror och handskar. Hudar och. skinn, skodon, reseffekter m. m.

28. Kautschuk, gnmmiringar och andra gummivaror. (Grossistisjukvårds- artiklar P 29. Bildäcksiirma med gummiverkstad K 27.)

29. Färger, kemisk—tekniska artiklar, medicinska preparat o.d. (Partihan- del i färger, kemisk-tekniska artiklar med tillverkning K29.)

30. Lump, skrot, spånadsämnen m. m.

31. Blandade varuslag och varuslag ej särskilt nämnda. Partihandels- företag utan bestämd branschkaraktär.

Handel i kombination med hantverk m. m. (K).

1. Tillverkning av slakteri- och charkuteriprodukter samt handel med livsmedel.

2. Alejerirörelse samt handel med mejeriprodukter.

3. Tillverkning av samt handel med sötvaror.

4. Bageri-, konditorirörelse samt handel med bageriprodukter.

5. Kvarnrörelse samt handel med spannmål m. m. Kvarn med förs. av spannmål, fodermedel annan än egen tillverkning.

6. Tillverkning och montering av samt handel med hattar, mössor m. m. Modeaifär. (Möss- och hattaifär D 12.)

Herrskrädderi samt handel med herrkonfektion m. m. 8. Damskrädderi samt handel med damkonfektion m. m. Tillverkning av samt handel med trikåvaror o. d.

10. Konfektionsvarutillverkning samt handel med manufaktur- och bekläd- nadsvaror.

11. Tillverkning av samt handel med sömnadsvaror, textil, hemslöjd 0. d. Sybehörsaffär med syateljé. Vitvaruaifär med linnesömnad. 12. Tillverkning och reparation av samt handel med päls- och skinnvaror. 13. Skomakeri samt sko— och läderkandel.

14. Tillverkning och reparation av samt handel med maskiner, bilar, cyklar o. d.

15. Urmakeri etc. samt handel med ur, optik o. d. Instrument-firma, ej mnsik- . (Ren uraiTär D 27.) 16. Tillverkning och reparation av samt handel med guldsmedsvaror o. d. | i 1 17. Tillverkning, reparation och installation av samt handel med elektriska artiklar. 18. Fotografiskt arbete samt handel med fotografiska artiklar m. m. 19. Tillverkning och reparation av samt handel med möbler. 20. Tapetserarverksamhet samt handel med möbler o. d. 21. Tillverkning och reparation av samt handel med musikinstrnment. (Musikaffär utan verkstad D 28.) 22. Glasvarntillverkning, glasmästeri o.d. samt handel med glasvaror o.d. Ramaifär med glasmästeri.

Sågverks och snickerirörelse samt handel med virke och trävaror. Såg- och snickeri med partiförsäljning av annan än egen tillverkning. (Ren partiförsäljning P 12.) Begravningsbyrå även i kombination med snickerirörelse. Begravnings- byrå och blomsteraffär.

Tryckeri m. m. samt handel med böcker, papper o.d. Tryckeri m. m. samt förlags- och tidningsverksamhet. Gummireparationer samt handel med gummivaror m.m. Gummiverkstad med handel av bilgummi. (Ren bildäcksfirma P28.) Tillverkning av läder samt handel med läder, hudar o. d. Garveri och läderbandel. Sadelmakeri och läderhandel. (Ren läderhandel D 33.) Tillverkning av samt handel med färger, tvättmedel m. m. Apotek.

Bilaga B.

Ortsförteckning. Enligt 1940 års folkräkning. Se sid. 18 f.

Förkortningar: Ortsg-rnppcr: 1 orter med över 100000 inv., 2 orter med 30 000—— 100 000 inv., 3 orter med 10 000—30 000 inv., 4 orter med 50007—10000 inv., 5 orter med 3000—5000 inv., 6 orter med 2000—3 000 inv., 7 orter med 1000—2 000 inv., 8 övriga orter och landsbygd. Ortens karaktär: a gruv- o. metallindustriorter, b trä» 0. skogs- industriorter. d trä- och metallindustriorter, e textilindustriorter. fövriga ensidiga industri- orter, g mångsidiga industriorter, h mångsidiga orter och handelsorter, i kommunikations— orter. k tjänstemannaorter, ljordbruksorter, m fiskelägen. kpg köping, me municipalsamhälle.

Stockholm s lh med Sundbyberg 5, Djurs— holm s, Lidingö s, Stocksund kpg, Hässelby villastad akpg, Saltsjöbaden kpg, Bollstanäs, Akersberga, Oster- skär, Mörtnäs, Kummelnäs, Lännersta, Björknäs med Eknäs, Hagalund me, Nya Huvudsta me, Lilla Alby me, Råsunda me, Bergshamra, Frösunda- vik, Järva, Stora Alby, Vreten, Fram- näs, Norrbacka, Enebybergs villastad me, Stocksberg med Inverness, Mörby sjukhus, Nora med Klingsta, Västra Enebyberg, Näsby parker, Täby me, Viggbyholm, Gribbylund, Åva, Näsby, Ella park, Norrvikens me, Tureberg med Helenelund och Häggvik, Gillbo, Viby, Jakobsberg, Barkarby, Skälby, Duvbo me, Bromsten me, Solhem me, Flysta me. Nälsta med Vinsta, Sund- by, Lilla Ursvik, Råstahem med Agnes- berg, Drottningholm me, Henriksdal, Kvarnholmen, Vikdalen m. Augusten- dal, Sickla, Nacka, J ärla, Nysätra, Lill- ängen, Storängen, Duvnäs, Skuru med Ektorp, Hästhagen, Älta, Stuvsta me, Hörningsnäs villastad me, Huddinge me, Fullersta me, Snättringe me, Segel- torp me, Trångsund med Stortorp, Hörningsnäs parkhem, Solgård, Ju- ringe, Fittja, Tumba me, Tullinge, Tumba bruk med Vretarne, Skäck- linge med Skrävsta, Norsborg, Rön- ninge me, Uttran, Handen, Vega, Vendelsö.

Stockholms län.

Stockholms stads förorter se ovan. Södertälje s 3 a med Igelsta me, Bårsta, Pershagen

Nynäshamn kpg 4 a Norrtälje 5 4 h

Övriga förkortningar: s stad,

Vaxholm s 6 k Hallstavik 6 b Gustavsberg 7 f Väsby 7 a Sigtuna s 7 k Qregrund s 7 i Osthammar s 7 h Vallentuna 7 h

Uppsala län. Uppsala 5 2 h med Stora Sunnersta, Gra- neberg, Berthåga, Rickomberg, Ekeby med Eriksberg, Norby, Valsätra, Uller- åker, Polacksbacken, Nyby, Gamla Uppsala, Gränby med Salabacke. Enköping 5 4 h Skutskär 4 b Tierp kps 7 g Osterby 7 a Söderfors 7 a Ostanå 7 f

Södermanlands län. Eskilstuna s 2 a med Torshälla s, Skogs- torp med Rosenfors, Hällby, Nyby bruk. Nyköping s 3 g Katrineholm s 3 a Strängnäs s 4 k med Ulvhäll, Sundby Oxelösund me 5i med Dalgången Flen me 5 h Vingåker me 7 e Hälleforsnäs 7 a Mariefred s 7 h Malmköping kpg 7 h Gnesta me 7 h Trosa s 7 h

Östergötlands län. Norrköping s 2 g Linköping s 2 h

Motala s 3 a med Motala verkstad med Charlottenborg och Holm

Finspång 4 a Mjölby s 4 h Atvidaberg me 5 d med Berg Vadstena s 6 k Valdemarsvik kpg 6 f Söderköping s 6 h

Boxholm me 6 a

Skärblacka 6 b med Ljusfors Skänninge s 7 h Aby 7 g Kisa me 7h Odeshög me 7 h Malfors 7 f Borensberg me 7 g

Gusum 7 a

Jönköpings län.

Jönköping s 2 g med Huskvarna s, Fager' slätt, Stensholm med Ebbe, Hovslätt Nässjö s 3 h Tranås s 4 g Eksjö s 4 k Vetlanda s 4 h med Bäckseda, Mogärde med Pos