SOU 1948:8

Betänkande med förslag till ny Kungl. Maj:ts förordning angående explosiva varor m. m