SOU 1958:17

Socialförsäkring och rehabilitering

Förkortningar Skrivelse till statsrådet .

I. översikt över problemet 1. Utredningsuppdraget 2. Uppläggningen av utredningsarbetet

II. Rehabiliteringsverksamheten

1. Rehabilitering som term och begrepp

2. Den medicinska rehabiliteringen Allmänt om verksamheten . Behandlingsformerna Sammanfattande synpunkter

3. Arbetsvården . . . Allmänt om verksamheten . Arbetsvårdsåtgärderna Sammanfattande synpunkter .

4. Samordning medicinsk rehabilitering—arbetsvård Föreslagna och vidtagna åtgärder Sammanfattande synpunkter . . . . . . . . .

III. Socialförsäkringen och rehabiliteringen 1. Allmänna synpunkter

2. Socialförsäkringens administrativa medverkan i rehabiliteringen . Anordningar för fastställande av rehabiliteringsbehovet Anordningar för genomförande av rehahiliteringsåtgärderna 3. Socialförsäkringens ekonomiska medverkan i rehabiliteringen . Stöd åt institutioner för rehabilitering . . Stöd åt den enskilde vid medicinsk rehabilitering . Gällande bestämmelser Kostnader vid sluten vård . Kostnader vid öppen vård . Kostnader för tekniska hjälpmedel . Stöd åt den enskilde vid arbetsvård Gällande bestämmelser Direkta kostnader Kostnader för försörjning

01 i»

&]

»1so .,.10,

111” 11 12 14

15 15 16 18 19

19 21

IV. Sjukförsäkringen och företagens sjuk- och hälsovård V. Rehabilitering och förebyggande hälsovård "Sammanfattning av förslagen

Författningsförslag . Förslag till lag angående ändring i lagen om allmän sjukförsäkring Förslag till lag angående ändring i lagen om yrkesskadeförsäkring Förslag till förordning om ändring i militärersättningsförordningen

Bilaga: 1956 års försöksverksamhet för samordning av sjukförsäkring och arbetsvård. Redogörelse av biträdande sekreteraren i utredningen E Hellström .

FÖRKORTNINGAR

SFL = Lagen den 3 januari 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring YFL = Lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring MEF = Militärersättningsförordningen den 2 juni 1950 (nr 261) FPL = Lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering

66

68

Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl Socialdepartementet

Genom beslut den 7 januari 1955 bemyndigade Kungl Maj :t chefen för socialdepartementet att tillkalla högst sex utredningsmän för att inom socialdepartementet biträda med utredningen av frågan om rehabiliterings- åtgärder m m i anslutning till sjuk- och yrkesskadeförsäkringarna.

Med stöd av bemyndigandet tillkallade departementschefen den 7 januari 1955 statssekreteraren i socialdepartementet, numera landshövdingen Per Eckerherg, ordförande, sekreteraren i Landsorganisationen Nils Kellgren, biträdande direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Sven Hydén, leda- moten av riksdagens första kammare, ordföranden i Svenska sjukkasseför- bundet E. Gust. Andersson, verkställande direktören i Sveriges läkarför- bund doktor Erik Husmark samt överläkaren vid Ortopediska kliniken i Göteborg professor Erik Severin.

Utredningsmännen har antagit benämningen utredningen om socialför- säkring och arbetsanpassning.

Såsom expert åt utredningen tillkallades den 7 januari 1955 byråchefen i pensionsstyrelsen Rolf Broberg och såsom sekreterare byråchefen i arbets- marknadsstyrelsen Albert Bergh. Genom beslut den 11 maj 1957 tillkallades vidare byråchefen i riksförsäkringsanstalten Conrad Wredmark att såsom expert biträda utredningen samt förordnades byråsekreteraren i arbets- marknadsstyrelsen Emil Hellström att vara biträdande sekreterare åt utred— ningen.

Den 22 augusti 1955 har utredningen avgivit en promemoria angående gottgörelse från sjukförsäkringen till arbetsgivare för sjukvårdande åt- gärder.

Sedan utredningsarbetet nu slutförts, får utredningen vördsamt över— lämna betänkande angående socialförsäkring och rehabilitering.

Stockholm den 21 april 1958.

Per Eckerberg Nils Kellgren Sven Hydén E. Gust. Andersson

Erik Husmark Erik Severin

/ Albert Bergh Emil Hellström

' "'. apu||iu||h||||.u_. _.5.._||_. _r-- ämm-iz nuit. """—"'"," v,.

Jil-lli'n__—i|_'_' '||_'.|','|'u."||.. .||':'_ |__"|—_""""" ".,' '

., .| .

t|1.|L|'..' _1'.,—_|'._ '.|._J" ,...— |""" .. ,|"_'" _-.|.|-|||-.__' -' '.."—r|":l|

vil ' "i!? , '____ |__ __|_|_.. _.— __ ._ _' _ '.",',' _' ___' ".' '__"_' ,_ '._ | ' ' '.4.. _ __ '.'.u||_'4.:"|'| __ .. __ , _ __.__' _, .__.| _ " _. , . _. ___ _ _ |. _| |._ | | "| _| | _ ' '|,' _'_._' '|l'1.|',,'|nj'_ _..|',..' 'J." '..r_'—_.'.I "__, __|" _ ., ,,,. '._'_'"_ 'en-| ___f ..u'il |.|n|l||.;|,, | ,T" ' ' ' l"l".'|" "lll-H" till' | .'.,' I'>T__l' |L||_'_ ','||' !." _'__ " _||- LIF-| ' ' ' mi _"'"|'.|, . __!!- ,. ...|.||.|'| .l_l,' ' "" '|' . "_' .l'." asmn'nmhwhamm? innnil' ätit, m'ksåj än"" ' | . ,a'_"||| l_1,|*_"—| _'*l_'| M ""| -:|, |:_ 'dl— '|_|_" " ""'| ||' lli! .,AI'."ul'ill"|',l"l'l_l|.|',|..'l""1",1_.'y,",."'i"|' "' : "_. nu??? .' '. NiMH—"j .!ä'm' l.|,"l' huuugu'

am» man» Hagmalm ,swéuiampntt wit ...nu-'n, | mb.!ulaa'd' man: __..noui ||» |||": "tumme.-.ru ||| mår Annam, |||.” inlmmel'mqnblstm:

' mammi-dm mn man (”| WWW nlåh'i'ltl lå'lmnwlwiqahl-BWw, '.

| |. ...|”... uu... | _. |. m.m , ""1' Färg"? hämma. Ä" mr.? infann

namn—.nu .w..mmm|| |||”. ..|... M mxw.wmmmwm.i.mm 'ne' emm”, | antal lab-ell psn—(2 nannlmmlmmumm_ Map”?: i. man. vill!) ebn-bliml' ' dia-mmm; "(3,sz I Mumma, mwuu'lml Multi” anmälmälirl' ||| mum " _!_—.a|.tl|1'm.|lll mena | ”mannen amenities? .'t|ua21t|br_m.lz||€h£1'iamnrt” '.l Multi Walmann) |||-| "'Mhseti lm” Regnum! 311151 mmm) hand ' . minen? **?1""'3W1Wl giqdw' ,, "Wei—ma. mo..man|uhrmu mamma. iiuudm'z' m"! han|||t1||u|5ginbsuu,"i_ ' Å."? . ,'.' ,,.gn'iugenimmshhe dm a'ni'mtåi'e _madbfiw'd Milli ||,'|u||..|' ,'( nia.!i' Minut! hemma.-an. 35 315an then?]? ' '.'..',' 'line-du ! ”19315de einem mosh Masami; unit muhwnimäiisq, | " . .."-' * ålMUlu ?allt ,ne'm ll |||-rh mk'ml mum, |th Mail”. ninnuam-mimi , , ___it', men m mmm hamn? mmmmuimuluth ! Madam! '#' _. Ms i-mh'TqJ?j1Mhtä gamma; nuna, mymlan-11.53; mama ma” . ,'__,_a-_l|s1tu mmm-Aqaba abnnbö'cml" imw "|; måne—lla]! "mä malm, |__|-wheaten”, .._ I " annika; thumsmmq 'na me...; negatnbs'itb &.ut älg! flanger—. QL; nau' , a.,a .smumnta ||| ...|-pwna |||| nmnhilieaöhlma _m'tzl't nmömm ,, . ,. jobb.», amt; läggning. mahahämm. tät wJeöUdk' _'uu hwwmwutmm 'ttgbeä, ' ”&”..an __|-law) gnidsnöttmue ninnuam, dhnmlnmlad '||'u,',m||I | ,__.; |.sz .it-|||» [S: usb. mlen'inola _, ,' _

' . maa-911531?! '_ _ ' ||. .,_, _ nolustmh mh) ._'f'.,lu "'. 1,15th 53.2, ' _ ,, _ "511155?! tilll|__',"" &%%' ""Tar .. _",, —' immun Mei _'_-_

_. ___-.— _.

"mean.-.a _Wm&__' ' mma temat—'. _ ., _ ., , __ ' "

FÖRSTA KAPITLET

Översikt över problemet

1. Utredningsuppdraget

I det yttrande till statsrådsprotokollet den 7 januari 1955, varmed chefen för socialdepartementet hemställde om Kungl Maj:ts bemyndigande att tillkalla utredningsmän för att inom departe- mentet biträda med utredning av frå— gan om rehabiliteringsåtgärder mm i anslutning till sjuk- och yrkesskadeför- säkringarna, anfördes följande.

När en person blir sjuk, ligger det såväl i hans eget som i samhällets intresse att han så snart som möjligt blir frisk igen och kan återgå till sitt arbete. Det kan dröja längre eller kortare tid innan så kan bli fallet. Genom medicinska och andra åt- gärder kan denna tid förkortas. Genom spe- cialistbehandling kan en eljest oundviklig nedsättning av arbetsförmågan till följd av sjukdom minskas eller rent av hindras från att uppkomma. I vissa fall kan veder- börande inte bli helt återställd. Han kan inte återgå i sitt tidigare arbete. Men han kanske kan trots invaliditeten — efter viss omskolning bli en fullgod arbetare inom ett annat yrke. Eller han kanske kan återgå i arbete inom sitt gamla yrke, om särskilda anordningar vidtages på arbets- platsen.

Läkarvetenskapens landvinningar och sjukvårdens ökade resurser i övrigt har be- tytt mycket i nu åsyftade hänseenden. På senare tid har man alltmer kommit till in— sikt om betydelsen även av andra åtgärder, vilka brukar sammanfattas under termen rehabilitering. Inom rehabiliteringsverk- samheten skiljer man mellan en medi- cinskt betonad del och en arbetsmarknads- betonad del. Åtskilligt finnes redan gjort på rehabiliteringsområdet. Vid ett par sär- skilda arbetskliniker sker arbetsprövning och arbetsträning under kontinuerlig läkar-

kontroll. I de flesta länen har landstingen inrättat arbetsträningsinstitut; i anslutning till dessa institut har i vissa fall anordnats verkstäder för sk skyddad sysselsättning. Inom en del industriföretag har man in- rättat särskilda avdelningar för sådan sys— selsättning. Industriläkarnas betydelse för rehabiliteringsverksamheten må även fram- hållas här. Den i arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsförmedlingen ingående arbets- vårdsorganisationen har utbyggts. Genom denna organisation förmedlas arbete,vidbe- hov efter yrkesvägledning och utbildning. Pensionsstyrelsen bedriver invaliditetsföre- byggande verksamhet. S k näringshjälp till partiellt arbetsföra, som har för avsikt att starta egen verksamhet, kan utgå genom pensionsstyrelsen eller vederbörande lands- ting eller hemortskommun.

lfrågavarande problem har fått förnyad aktualitet genom den lagstiftning om re— formerad sjuk- och yrkesskadeförsäkring som trätt i kraft den 1 januari 1955. Genom den nya samordnade försäkringen blir det sjukkassorna som får den första direkta kontakten med de försäkrade såväl vid van- lig sjukdom som vid yrkesskada. Det är uppenbart att möjligheterna att i tid vid- taga åtgärder för att förebygga och minska följderna av sjukdom och invaliditet är av stor betydelse inte bara för individen utan även för försäkringarnas ekonomi. Proble- met har redan tidigare uppmärksammats inom olycksfallsförsäkringen och i viss ut- sträckning föranlett åtgärder från de av denna försäkring berörda försäkringsinrätt— ningarna. Fråga uppkommer om i vilken utsträckning det är möjligt och lämpligt att låta den nya sjukförsäkringen och yr- kesskadeförsäkringen, de allmänna sjuk- kassorna och yrkesskadeförsäkringsinrätt- ningarna, i administrativt och ekonomiskt avseende inkopplas på den här förut åsyf- tade verksamheten.

Vissa beståmmelser av intresse i detta

sammanhang finnes redan i sjukförsäk- ringslagen och yrkesskadeförsäkringsla- gen. Sålunda nämnas att yrkesskade- försäkringen ersätter proteser och andra särskilda hjälpmedel till lindrande av menliga följder av skadan. I yrkesskade— försäkringslagen har införts en särskild he- stämmelse som medför att livräntan kan förhöjas upp till 100% under tid då den skadade undergår yrkesutbildning, som hu- vudsakligen syftar till och är ägnad att minska skadans inverkan på hans förmåga att framdeles bereda sig arbetsinkomst. Det förekommer redan nu att yrkesskadeför- säkringsinrättningarna tar initiativ till och bekostar särskilda, ofta dyrbara specia- listbehandlingar i invaliditetsinskränkande syfte. Såväl i yrkesskadeförsäkringslagen som i sjukförsäkringslagen finnes vissa på- följdsbestämmelser för den som utan giltigt skäl vägrar att underkasta sig åtgärder i syfte att förkorta sjukdomstiden eller min- ska invaliditeten. Förtroendeläkarinstitu- tionen vid sjukkassorna bereder vissa möj— ligheter till åtgärder i här aktuell riktning. överhuvudtaget kan antagas att den all— männa sjukförsäkringen kommer att öppna nya möjligheter att på ett tidigt stadium få kännedom om de fall, i vilka särskilda åtgärder erfordras för att förkorta sjuk- domstiden eller förhindra uppkomsten av invaliditet eller minska verkningarna av ett sjukdoms- eller invaliditetstillstånd. Ge- nom att sjukförsäkringen blir allmän kom— mer nämligen sjukförsäkringens organ att i fortsättningen få kännedom om praktiskt taget alla sjukdomsfall av betydelse. Jag vill i detta sammanhang erinra om den på— gående utredningen om sjukförsäkrings- och yrkesskadeförsäkringsstatistikens fram- tida utformning och att denna utredning avser även frågan om en sjukdomsstatistik. Vidare vill jag nämna att i sjukförsäk- ringslagens 19 5 har intagits särskilda be- stämmelser för att bereda kompensation åt arbetsgivare, som anordnar läkarvård el— ler vidtager andra sjukvårdande åtgärder varigenom sjukkassans utgifter för sjuk- vårdsförsäkringen kan antagas minska.

Av det anförda torde framgå att frågan om till sjuk- och yrkesskadeförsäkringarna anknutna rehabiliteringsåtgärder av olika slag erbjuder både organisatoriska och rättsliga problem. Dessa problem bör bli föremål för särskild utredning. Vid utred- ningen bör undersökas inte endast hur de möjligheter, som finnes enligt nuvarande

lydelse av sjuk- och yrkesskadeförsäkrings- lagarna, på lämpligaste sätt bör utnyttjas till fromma för rehabiliteringsverksamhe- ten, utan även vad som i sådant syfte kan vinnas genom ändrade lagbestämmelser.

I det föregående har berörts den av vissa industrier anordnade rehabiliterande verk- samheten. Den sjuk- och hälsovård, som av åtskilliga arbetsgivare inrättats för de anställda, är av betydelse även ur andra synpunkter än rehabiliteringssynpunkten. Uppenbart är sålunda att denna vård kan leda till kortare sjuktider och mindre be- hov av annan sjukvård. Härigenom påver- kas vederbörande sjukkassors ekonomi. Detta har i viss utsträckning beaktats i sjukförsäkringslagen genom en bestämmel- se i lagens 19 5. Vid utredningsarbetet bör prövas i vad mån samspelet i olika avse- enden mellan de åtgärder som vidtages av arbetsgivare och sjukförsäkringen bör yt- terligare beaktas inom sjukförsäkringslag- stiftningen.

En smidig och kontinuerlig samverkan mellan hälso- och sjukvården, de arbets- värdande organen och sjukkassorna bör vi- dare eftersträvas. De organisatoriska pro- blem, som härvid uppkommer, bör särskilt uppmärksammas. En sådan ordning bör eftersträvas att möjligheterna och lämp- ligheten av att i tid påkalla såväl reha- biliteringsåtgärder som förebyggande och hälsovårdande åtgärder i övrigt ständigt uppmärksammas inom sjukförsäkringsad- ministrationen. Därest särskilda åtgärder kan anses påkallade för att tillföra sjukför- säkringsorganisationen erforderlig expertis bör det ankomma på utredningen att fram- lägga förslag härom.

2. Uppläggningen av utred- ningsarhetet

Utredningsuppdraget avser att belysa dels sjuk- och yrkesskadeförsäkringar- nas förhållande till rehabiliteringsverk- samheten, dels sjukförsäkringens för- hållande till företagens sjuk- och hälso- vård. I fråga om rehabiliteringsverk— samheten har utredningen inte haft att taga ställning till frågan om dess orga- nisation och arbetsmetoder; uppdraget har varit begränsat till att undersöka, huruvida sjuk- och yrkesskadeförsäk—

ringarna i sin nuvarande lydelse i er- forderlig mån beaktar rehabiliterings- verksamhetens behov och möjligheter samt, om detta inte är fallet, vilka lag- ändringar som är behövliga. Vid fullgö- randet av sitt uppdrag har utredningen emellertid inte ansett det lämpligt att begränsa synfältet till dessa båda lagar utan funnit, att socialförsäkringen från de förevarande synpunkterna bör ses såsom en enhet. Detta har föranlett ut- redningen att jämväl befatta sig med folkpensioneringen och den till yrkes- skadeförsäkringslagstiftningen nära an- knutna militärersättningsförordningen. Rehabiliteringsverksamheten är uppen- barligen av särskilt stor betydelse för den i folkpensioneringen ingående in- validpensioneringen och är i fråga om militärskadorna av samma betydelse som vid yrkesskador i allmänhet.

Också arbetslöshetsförsäkringen på- verkas av rehabiliteringsåtgärderna. Gränserna mellan denna försäkring och sjukförsäkringen är i vissa samman- hang svåra att draga. Arbetslöshetsför- säkringen avser dock att ge skydd i ett läge betingat av helt andra omständig— heter än vad gäller övriga socialförsäk- ringar och torde ligga utanför utred- ningsuppdraget, varför den i det föl- jande inte beröres.

För att kunna bedöma om och i vad mån berörda socialförsäkringar direkt eller indirekt bör medverka i rehabili- teringsverksamheten, har utredningen måst skapa sig en uppfattning om den— na verksamhets närmare utformning. Ett försök till bestämning av innehållet i begreppet rehabilitering och en redo- visning av arten och omfattningen av de åtgärder, som för närvarande före- tages i vårt land i rehabiliteringssyfte,

bildar för den skull bakgrund till ut- redningens överväganden. Mot denna bakgrund diskuteras, vilka åtgärder av organisatorisk och/eller ekonomisk art som från socialförsäkringens sida bör vidtagas för att befrämja rehabilite- ringsverksamheten på olika områden. Härvid beröres åtgärder av medicinsk art inom såväl den slutna som den öpp- na sjukvården liksom också åtgärder inom den sociala sektorn, främst så- dana, som syftar till att bereda invali- diserade utkomst genom eget arbete. Särskild uppmärksamhet ägnas frågan om att ernå tidig kontakt mellan de sjukförsäkrade och rehabiliteringen och därigenom förebygga, att invalidisering sker på grund av att lämpliga åtgärder i tid ej vidtages.

Vad gäller frågan om företagens sjuk- och hälsovårdande verksamhet har ut- redningen i anslutning till en framställ- ning från Svenska arbetsgivareförening— en granskat tillämpningen av nuvaran- de bestämmelser i lagstiftningen och i särskild framställning den 22 augusti 1955 föreslagit, att anvisningar måtte utfärdas, som möjliggör en smidigare tillämpning av bestämmelserna. Utred- ningen har därutöver i förevarande sammanhang diskuterat behovet av åt- gärder för att möjliggöra en ytterligare medverkan från sjukförsäkringens sida.

Med hänsyn till hälsovårdens bety- delse för att minska rehabiliteringsbe- hovet har utredningen i ett avslutande kapitel även berört frågan om dess ställning inom sjukförsäkringen.

Vid utredningens överväganden av de olika frågorna har beaktats dels erfaren- heter från utlandet, dels tidigare fram- förda svenska reformförslag.

AN DRA KAPITLET

Rehabiliteringsverksamheten

1. Rehabilitering som term och begrepp Ordet rehabilitering använt i fråga om sjuka och skadade personer är i Sverige av jämförelsevis sent datum. Uttrycket diskuterades av den statliga kommitté, som under 1940-talet hade att utreda frågan om de partiellt arbetsföras pro- blem, men kom inte att officiellt accep- teras. Främst under inflytande av inter- nationellt språkbruk kom uttrycket dock att allt oftare användas från slutet av 40-talet och torde numera få anses all- mänt godtaget. I sin vidaste betydelse innefattar re— habilitering allt som kan göras för sju- ka eller skadade människor för att åter- ställa deras fysiska och psykiska arbets- förmåga, liksom också vad som kan gö— ras för att hjälpa dem att övervinna en kvarstående invaliditet och bli så långt möjligt oberoende och självförsörjande medlemar i samhället. Den del av reha— biliteringen, som avser medicinska åt- gärder av olika slag, betecknas i inter- nationell terminologi som »medical re- habilitation»; för den del, som syftar till en yrkesmässig anpassning, använ- der engelsmännen beteckningen settlement», medan man i USA introdu- cerat benämningen »vocational rehabi— litation». Det sistnämnda uttrycket har numera accepterats i den internatio- nella diskussionen. >>Medical rehabilitation» omfattar strängt taget alla de sjukvårdande åt- gärder, som kan komma i fråga från

>>re-

patientens första kontakt med läkare fram till tidpunkten för friskskrivning- en. I mera begränsad betydelse har be— nämningen dock kommit att utgöra sam- lingsordet för de särskilda medicinska behandlingsformer i funktionsförbätt- rande syfte, som kompletterar den egentliga sjukvården, numera inte en- dast i den medicinska behandlingens slutskede —— eftervården dit de förr vanligen hänfördes, utan också under ett tidigare skede av sjukhusvistelsen eller behandlingen. »Vocational rehabi- litation» å andra sidan omfattar — för att citera en av internationella arbets- konferensen år 1955 antagen rekom- mendation —— >>vocationa1 services», tex yrkesvägledning, yrkesutbildning, omskolning och arbetsanskaffning; så- lunda åtgärder, som syftar till att göra det möjligt för invalidiserade att erhålla och behålla ett lämpligt arbete.

Den i det föregående redovisade in- ternationella terminologin synes nume- ra ha vunnit viss stadga och har under senare år till yttermera visso auktori- serats genom internationella rekom- mendationer (t ex den nyssnämnda re- kommendationen från internationella arbetskonferensen 1955 och en av inter- nationella socialförsäkringsföreningen (ISSA) år 1951 antagen rekommen- dation »concerning principles and methods of rehabilitation»). Svenskt språk saknar en adekvat och brukbar översättning av ordet rehabilitation. Vissa försök att finna ett rent svenskt

ersättningsord torde inte kunna sägas ha varit helt framgångsrika. Utredning— en använder för den skull i fortsätt- ningen termen rehabilitering och avser därmed alla de åtgärder, som erfordras för att minska följderna av sjukdom eller invaliditet.

Begreppet >>medical rehabilitation» kan — om man accepterar totalbegrep- pet översättas till medicinsk rehabi- litering och användes av utredningen som samlingsbegrepp för de åtgärder, som från sjukvårdens sida vidtages för att ge patienten högsta möjliga grad av fysisk och psykisk kapacitet.

För termen »vocational rehabilita-

—ti0n>> synes det svårare att finna en mera ordagrann svensk motsvarighet. För åtgärder, som avser den yrkesmäs- siga återanpassningen, har emellertid sedan mer än ett decennium begreppet arbetsvård officiellt använts. Med hän- syn härtill använder utredningen sig av detta ord för att beteckna ifrågavaran- de rehabilitcringsåtgärder.

2. Den medicinska rehabili- teringen

Allmänt om verksamheten

Den medicinska rehabiliteringens syf- te är trefaldigt: 1) att häva sjukdomen, 2) att förkorta sjuk- och konvalescens- perioderna, 3) att bibringa patienten högsta möjliga grad av fysisk och psy- kisk duglighet.

Det första steget i den medicinska re- habiliteringsprocessen —— bortsett från de egentliga sjukvårdsåtgärderna i syfte att häva sjukdomen — är att fastställa

rehabiliteringsbehovet. Undersökning- ens huvudsyfte skall vara att utröna pa- tientens positiva fysiska och psykiska kapacitet. Tyngdpunkten lägges alltså exempelvis inte på hjärtsjukdomen utan på hjärtats återstående prestationsför- måga, inte på det lyte eller den vanför-

het, som blivit följden av exempelvis hjärnblödning eller polio, utan på på- tientens kvarstående förmåga att för— flytta sig, hans armstyrka och styrkan i hans handgrepp eller för att använda ett från arbetsvårdens propaganda häm- tat slagord: det väsentliga är vad pati- enten kan, inte vad han inte kan.

Inte minst betydelsefull är analysen av individens förmåga till social funk- tion och anpassning — med och trots defekterna. Ett försök till bestämning av arbets- och förvärvsförmågan blir därför nödvändigt. Denna bedömning är av stor betydelse, bl a då ersättning från socialförsäkringen kan ifrågakom- ma. För bedömning av arbets- och förvärvsförmågan utföres systematisk prövning av olika fysiska och psykiska funktioner. Det bör emellertid betonas, att dylika prov i och för sig ej är ut— slagsgivande för förvärvsförmågan. En mängd andra faktorer och omständighe- ter, såsom ålder, sysselsättning, bostads- ort och arbetsmarknadsläge, får tagas med i bilden. Redan vid arbetsförmåge- bedömningen och än mer vid bedöm- ningen av förvärvsförmågan måste så- lunda den medicinska rehabiliteringens och arbetsvårdens synpunkter samord- nas.

Med hjälp av den medicinska diagno- sen samt bestämningen av den fysiska, psykiska och sociala dugligheten kan programmet för den medicinska reha- biliteringen i det enskilda fallet plan- läggas och genomföras. För detta pro- gram fordras ofta tillgång till en hel rad av specialiteter inom såväl den egent- liga medicinen som dess hjälpdiscipli- ner. Värdefull är här varje konstruktiv medicinsk åtgärd, som kan hjälpa pati- enten till anpassning och utveckling av hans kapacitet.

Det bör anmärkas, att även om åter- anpassningen till största möjliga arbets- duglighet både för individen och sam-

hället är en angelägen uppgift, bör re- habiliteringen i dess medicinska del ej utcslutande inriktas härpå. Också i frå- ga om dem, som aldrig kan tänkas upp- nå någon nämnvärd arbetsförmåga _— åldringar och kroniskt sjuka är det viktigt, att man genom rehabiliterings- åtgärder söker förkorta sjukdomstiden och få patienterna i sådant skick, att de kan reda sig själva. Den medicinska rehabiliteringen utgör en verksamhet, som i princip sedan gammalt har sin givna plats inom sjukvården men som i förbättrad och aktiverad form bör beredas nya möjligheter i den framtida medicinska verksamheten. Vissa reha- biliteringsmöjligheter bör stå till förfo- gande för patienter vid alla sjukhus. Även vid mindre enheter kan behovet rätt väl tillgodoses, utan att därför hel- tidsanställd personal eller mera kost- sam materiell utrustning kräves. Må- hända löses frågan i vissa andra fall organisatoriskt bäst genom samarbete med sjukhus med bättre resurser eller vid behov av mer avancerad behand- ling genom remiss till vissa regionala enheter. Det är av vikt, att rehabilite— ringsresurserna står till förfogande ock- så för den öppna vårdens klientel.

Rehabiliteringsorganisationen kan in- te på en gång realiseras. Man måste bygga upp det hela successivt och kon- centrera sina ansträngningar på vissa huvudpunkter. Behovet gör sig starkast gällande för långtidssjuka och de fall, där invaliditeten förorsakar en mera långvarig begränsning av arbetsförmå- gan. Det är för den skull välbetänkt att i första omgången taga sikte på dessa, men man måste samtidigt ha klart för sig, att utbyggnaden bör fortsättas, så att rehabilitering kommer att stå till förfogande för alla sjuka, som behöver hjälp av detta slag.

För en stor del av fallen är den medi- cinska rehabiliteringen ett övervägande

psykiatriskt problem. Psykogena sjuk- domar och insufficienser liksom såda- na tillstånd, där en fysisk åkomma kom- pliceras av uttalade psykiska pålagring- ar, kräver kontinuerlig psykiatrisk be- handling. Enklare psykologiska trång- mål, som i samband med sjukdom och rehabilitering oroar patienten, torde på ett naturligt sätt avreageras i daglig kontakt med läkare, sjukvårdspersonal och andra personer i den sjukes om- givning.

Behandlingsformerna I den medicinska delen av rehabili— teringsprocessen ingår dels den egent- liga läkarvården, dels vissa särskilda behandlingsformer. De viktigaste av dessa är: Sjukgymnastik Sysselsättnings- och arbetsterapi Annan fysikalisk terapi Tekniska hjälpmedel Kuratorsverksamhet Funktionsprövning I fråga om sjukgymnastik gäller lik- som för all annan fysikalisk terapi, att medicinsk bedömning av behandlingens lämplighet och dosering kräves för var- j(- enskilt fall. Rätt given är sjukgym- nastisk behandling av stort värde. Medicinsk rehabilitering kan inte än- ses fullödig utan ett tillfredsställande program för sysselsättnings- och ar- betsterapi. Denna terapiform, som skall ordineras och doseras av läkare, har under åren genomgått en betydelsefull utveckling till ökad effektivitet. Från en sysselsättning, där huvudsyftet var det avledande momentet, medan själva arbetsuppgiftens art ansågs vara av un- derordnad betydelse, över mera lustbe- tonade sysselsättningar av hobbykarak- tär har man kommit fram till en arbets- terapi, som kan taga sikte direkt på funktionsförbättring, samtidigt som den

ger avkoppling från och distraherar

tankarna kring de personliga bekym- ren. Redan för patienten i sjukbädden är sysselsättnings- och arbetsterapin liksom sjukgymnastiken av terapeutiskt värde.

Arbetsterapin erhåller vanligen en övervägande hantverksmässig inrikt- ning men har alltmera kommit att gälla även sådana arbeten, som kräver till- gång till en mera verkstadsmässig ut- rustning. I sysselsättnings- och arbets- terapin ingår studieverksamhet och bildningsarbete, som i synnerhet för långtidsfallen visat sig vara av väsent- lig betydelse såsom intellektuell och emotionell stimulans. Även om viss åt- skillnad vanligen göres mellan syssel- sättningsterapi och arbetsterapi, använ- der sig utredningen i fortsättningen för enhetlighetens skull av enbart benäm— ningen arbetsterapi och inbegriper däri även sysselsättningsterapi.

Annan fysikalisk terapi inkluderar olika metoder för behandling genom fy- sikaliska medel, såsom bad, ljus, värme, elektricitet, röntgen odyl. Fysikalisk terapi bör givas endast efter föreskrift av läkare och under hans överinseende.

Medicinsk rehabilitering innebär inte endast aktiv medicinsk, kirurgisk och fysikalisk behandling. För exempelvis personer, som genom sjukdom eller ska- da blivit fysiskt defekta, kan tekniska hjälpmedel bli nödvändiga för att bygga upp funktionen till en tillfredsställande nivå. Hörselfrämjande hjälpmedel, in- validfordon, extremitetsproteser och andra ortopediska bandage, ävensom proteser för ansiktsdeformiteter etc är viktiga delar av rehabiliteringens tek- niska arsenal likaså modifikationer av arbetsredskap och verktyg, varigenom den invalidiserade kan lära sig sköta vanliga redskap, telefoner, skrivmaski- ner och liknande.

Det räcker inte att tillhandahålla pa- tienten dessa tekniska hjälpmedel; han

bör även få lära sig att rätt bruka dem. Anpassningsundervisning för invalider, vilken undervisning innefattar också psykologisk och teknisk träning att övervinna de praktiska hinder, som in- validiteten medför, och ge anpassning till lytet, ingår för den skull i den me- dicinska rehabiliteringen. Närbesläkta- de härmed är vissa andra åtgärder, ehu- ru de ej förutsätter tekniska hjälpmedel: behandling av talrubbningar, undervis- ning i läppavläsning för de hörselska- dade etc.

De sociala och ekonomiska störning- ar, som vid sjukdom kan utgöra de värsta stötestenarna vid hälsans åter— vinnande, kräver betydande insatser och hjälp genom en välorganiserad ku- ratorsverksamhet.

Funktionsprövning begränsas icke blott till att fastställa funktionsförmågan i slutet av den medicinska rehabilite- ringsprocessen. Redan vid ställandet av diagnosen kan det vara nödvändigt att komplettera den allmänna undersök- ningen med en prövning av hur skadan eller sjukdomen påverkar funktionsför- mågan både lokalt och allmänt. I vissa fall kan funktionsprövningen gälla be- dömning av patientens psykiska resur- ser, bl a genom undersökning med hjälp av experimentalpsykologiska metoder. Funktionsprövning kan dessutom, an- vänd under rehabiliteringsprocessens förlopp, registrera patientens framsteg. Genom upprepade funktionsprövningar fastställes den tidpunkt, då patientens kapacitet ej kan ytterligare stegras ge- nom ifrågavarande behandling. Funk- tionsprövningen kan också ge möjlighet till studium av skilda åtgärders värde för rehabiliteringsprocessen. Den fysi- kaliska terapins olika former, såsom sjukgymnastik, massage och arbetstera- pi, har endast ofullständigt gjorts till föremål för forskning på samma sätt som andra medicinska behandlingsme-

toder. Nya vägar har öppnats genom funktionsprövningen, men metodiken befinner sig i utveckling, och pröv- ningen kan ännu knappast utnyttjas för rutinfallen. Sitt största värde får funk- tionsprövningen uppenbarligen för de svårbedömda fallen.

Sammanfattande synpunkter

Den svenska sjukvården ligger vid internationell jämförelse på ett högt plan. Den väl utvecklade sjukvården ger ett gott underlag för en önskvärd ut- byggnad av den medicinska rehabilite- ringsverksamheten. De i det föregående nämnda behandlingsformerna är redan förhållandevis väl företrädda. De rent tekniska resurserna har nyligen utretts inom Svenska vanförevårdens central- kommitté (SVCK), varvid dock påvi- sats, att dessa resurser är bristfälliga.1 I fråga om sjukgymnastiken konstateras sålunda, att gymnastiklokalerna ofta är otillräckligt utbyggda och utrustade. Vid de svenska sjukhusen saknas ofta såväl den specialutrustning, vilken vid de anglosachsiska rehabiliteringsavdel- ningarna anknyter till den dagliga livs- föringens krav, som hjälpmedel för pa- tienternas gruppträning. I fråga om ar- betsterapin påtalas bla bristen på möj- ligheter till industriell arbetsterapi. Lo- kalfrågan är dessutom i många fall otill- fredsställande löst. Beträffande resur— serna för fysikalisk terapi i egentlig me- ning gör SVCK intet uttalande.

Trots de påtalade materiella bristerna har sjukgymnastik, arbetsterapi liksom också kuratorsverksamhet under senare år vunnit terräng inom den svenska sjukvården. Medan man inom dessa om- råden tex vid kroppssjukhusen under 1950 hade sammanlagt 455 befattningar, hade antalet 1955 stigit till 716, dvs en stegring med nära 60 %. Detta antal understiger dock alltjämt det i olika sammanhang beräknade behovet.

Utredningen, i vars uppgift ej torde ingå att framlägga förslag i dessa frå- gor, vill framhålla betydelsen av att en tillräckligt stor och tillräckligt kvalifi- cerad personal står till förfogande för den medicinska rehabiliteringen samt att man genom samordning så rationellt som möjligt utnyttjar redan nu till buds stående resurser. Hur denna samord- ning sker spelar från de synpunkter, utredningen har att beakta — i och för sig mindre roll. Med hänsyn till att sa- ken emellertid är av betydelse för ut- redningens huvudfråga, nämligen sam- ordningen av olika rehabiliteringsåtgär- der å ena sidan med socialförsäkringen å den andra, har utredningen dock an- sett sig böra redovisa de frågeställning- ar, som under senare tid varit aktuella.

Behovet av en bättre samordning mel- lan de särskilda behandlingsformerna inbördes, tex mellan sjukgymnastik och arbetsterapi, har uppmärksammats av såväl sjukgymnastikutredningen i dess år 1954 avgivna betänkande som av SVCK i nyssnämnda undersökning lik- som också av medicinalstyrelsen i en VPM fogad till skrivelse till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet den 2 mars 1954. Medicinalstyrelsen ut- talade i sin VPM bla, att en avdelning för sluten vård torde krävas som kärna i en medicinsk rehabiliteringsverksam- het.

Medicinalstyrelsens förslag om en slu- ten avdelning blev i remissyttrandena föremål för delade meningar. Kungl Maj:t har för sin del inte tagit ställning till frågan i annan mån än att medici— nalstyrelsens begäran om en särskild expert inom styrelsen bifallits. I anslut- ning till medicinalstyrelsens VPM har dock behovet av en effektivisering av den medicinska rehabiliteringen upp- märksammats av ett flertal landsting

1 Tekniska hjälpmedel för rörelseterapi, SVClåzs skriftserie nr 5 (1956).

och städer. Sålunda har rehabiliterings- avdelningar inrättats i Älvsborgs län (Solhem) och i Göteborg (Sahlgrenska sjukhuset). Beslut— om upprättande av dylika avdelningar föreligger i Stock- holms län (Stocksund) och Stockholms stad (Södersjukhuset). Utredning i frå- gan pågår bl a i Östergötlands län (Lin- köping), Västmanlands län (Västerås), Värmlands län (Karlstad) samt i Upp- sala län (Akademiska sjukhuset i Upp- sala). Dessutom har frågan preliminärt diskuterats i ett antal andra län.

Vissa förutsättningar för intensifierad verksamhet på området föreligger allt- så. Emellertid torde bl a bristen på per- sonal både i fråga om läkare och andra möjliggöra endast en ytterst begränsad utbyggnad efter planen i medicinalsty- relsens förenämnda VPM. Med tanke på den medicinska rehabiliteringens bety- delse för soeialförsäkringen vill utred- ningen framhålla, att en särskild sluten vårdavdelning för rehabiliteringsfall inte kan antagas utgöra någon avgöran- dc förutsättning för en rationell utbygg- nad av rehabiliteringsverksamheten vid centrallasaretten. Det synes emellertid viktigt, att samordning sker av före- kommande och nytillkommande rehabi- literingsresurser vid centrallasaretten såväl som av dessa resurser och de enk- lare anordningar för medicinsk rehabi- litering, som bör finnas vid mindre sjukhus och vårdhem.

3. Arbetsvården

Allmänt om verksamheten

Begreppet arbetsvård innefattar, som redan nämnts, alla icke medicinska åt- gärder av förberedande eller direkt na- tur, som kan anses erforderliga för att inlemma partiellt arbetsföra i produk- tionslivet. Med uttrycket partiellt ar- betsföra avses personer, >>vilka på grund av fysiska eller psykiska arbetshinder

eller social belastning ha eller väntas kunna få svårare än andra att erhålla och behålla ett förvärvsarbete»1. Arbetsvård som begrepp och hjälp- form är av tämligen färskt datum. Detta innebär inte, att arbetsvårdande åtgär- der tidigare skulle ha varit okända. I själva verket har anordningar för att underlätta partiellt arbetsföras inpass- ning i arbete länge förekommit här i landet. Man behöver endast erinra om det pionjärarbete, som på detta område utförts av skolor för blinda, döva och vanföra, samt om pensionsstyrelsens in- validitetsförebyggande verksamhet. Som särskild hiälpform infördes arbetsvård dock här i landet först i mitten av 40- talet efter förslag av kommittén för partiellt arbetsföra och avsåg till en början endast i militärtjänst skadade personer. Sedermera förordade kom- mittén, att arbetsvården utvidgades till att omfatta alla grupper partiellt arbets- föra, oavsett arbetshindrets art eller ur— sprung, samt att arbetsvårdsverksamhe- ten samordnades under en enhetlig led- ning. Förslagen härutinnan godtogs i princip av 1950 års riksdag och utgör grunden för den arbetsvårdsorganisa- tion, som sedermera byggts upp i sam- verkan mellan staten, landsting, kom- muner och enskilda organisationer. Uppgiften som samlande organisation för arbetsvården har tilldelats arbets- marknadsmyndigheterna, som handläg— ger arbetskraftsfrågor i allmänhet. Cen- tralt arbetsvårdsorgan är sålunda nume- ra arbetsmarknadsstyrelsen, inom vil- ken inrättats en särskild arbetsvårds- byrå. Vid sidan av arbetsmarknadssty- relsen svarar emellertid pensionsstyrel- sen för vissa arbetsvårdsuppgifter, så- som för utbildningsåtgärder för vissa pensionsfall liksom för näringshjälps- verksamhet. Lokalt svarar länsarbets-

1 Kommitténs för partiellt arbetsföra de- finition (SOU 1946:24).

nämnderna under arbetsmarknadssty— relsen för den statliga arbetsvårdsverk- samheten genom särskilda arbetsvårds- expeditioner vid arbetsförmedlingens huvudkontor och vid vissa större av- delningskontor. Inom landstingen ver- kar särskilda arbetsvårdsstyrelser eller -nämnder. På samma sätt har inom de större kommunerna tillskapats särskilda kommunala organ för arbetsvårdsfrågor.

Arbetsvårdsåtgärderna

Arbetsvårdsåtgärderna kan i stort sä- gas bcstå i att dels undanröja hinder, som visat sig föreligga för en arbetspla- cering i fall, där en dylik åtgärd med hänsyn till vederbörandes kvalifikatio— ner bör vara möjlig, dels att göra den partiellt arbetsföre bättre rustad att möta de krav, som arbetsmarknaden ställer. Arten och omfattningen av åt- gärderna kan växla högst betydligt från fall till fall.

För en bedömning av arbetsvårdsbe- hovet fordras ingående kännedom om den partiellt arbetsföres förutsättningar i olika avseenden. Arbetsvårdstjänste- mannens första uppgift blir för den skull att verkställa en grundläggande utredning: att ta del av den hjälpsökan- des medicinska förutsättningar för an— passning i arbete, klarlägga hans per- sonliga och yrkesmässiga kvalifikatio- ner samt bedöma den sociala och eko- nomiska situationen. Samråd kräves un- der detta tidiga skede med behandlan— de läkare oeh kuratorer samt en rad in- stanser i övrigt, som kan tänkas lämna värdefulla upplysningar i hanget.

samman-

Nästa åtgärd på ett förberedande sta- dium blir ofta yrkesvägledning, vars syfte är att inringa de yrken eller yr— kesområden, där den partiellt arbetsföre med utnyttjande av sina personliga för-- utsättningar och tidigare erfarenheter

från arbetslivet bäst kan hävda sig. Ibland kräves för att ernå större säker— het vid yrkesvalet någon form av an- lagsprövning. Samarbete förekommer härvidlag med bla de psykotekniska instituten.

För ett ställningstagande till frågan om lämpligt arbete är det emellertid minst lika viktigt med en utredning av kraven inom tänkbart arbete. Att exakt fastställa dessa innebär många gånger svårigheter. Under senare år har dock vissa försök gjorts att genom 5 k arbets— analyser kartlägga de fysiska arbetskra- ven inom olika yrken. Dessa försök har visat, att många arbetsuppgifter, fler än vad man i allmänhet räknar med, utan olägenhet kan skötas av i skilda avse- enden invalidiserade personer. Under- sökningar rörande de psykiska kraven i bl a industriellt arbete har även skett.

Där särskilt goda personliga förut— sättningar och yrkeskvalifikationer är för handen, framstår en direktplace- ring som möjlig redan på basis av den grundläggande arbetsvårdsutredningen. Ofta måste dock vissa särskilda åtgär- der vidtagas, för att arbetsplaceringen skall komma till stånd. Dessa kan exem- pelvis bestå i att på arbetsplatsen åstad- komma en omfördelning av arbetsupp- gifterna, varigenom den partiellt arbets— före kan erhålla en uppgift avpassad efter hans förutsättningar. Samma syfte kan ibland uppnås genom modifikation av själva arbetsuppgiften. I andra fall kan vissa tekniska hjälpmedel böra an- skaffas, som kan underlätta arbetets ut- förande. Hit hör också de åtgärder, tex anskaffande av invalidfordon, genom vilka man gör det möjligt för svårt rö- relsehindrade att förflytta sig bla till och från en arbetsplats. Det kan även gälla att övervinna svårigheter av helt annan art, exempelvis formella kompe- tenskrav, krav på friskintyg, åldersbe— gränsningar, bestämmelser i lönesy-

slem, krav på medlemskap i pensions- kassor etc. Inte så sällan betingas svå— righeterna av en viss skeptisk inställ— ning till partiellt arbetsföra såsom ar- betskraft. Saklig upplysning och infor- mation blir därför ofta den inte minst viktiga åtgärden.

Genom en individuellt inriktad ar— betsförmedlingsverksamhet av detta slag, som ibland betecknas som arbets— beredning, söker arbetsvårdsorganen sålunda hjälpa den partiellt arbetsföre till ett arbete, som motsvarar dennes kvalifikationer och förutsättningar; ett arbete, där den fysiskt, psykiskt eller socialt handikappade inte är yrkesmäs- sigt handikappad.

Dock är en direkt arbetsplacering långt ifrån alltid möjlig, och åtgärder av annat slag blir då erforderliga. För vis— sa mera svårbedömda fall kräves en allsidig och samtidig bedömning av ar- betsförmågan från fysisk, psykisk, yr- kesmässig och social synpunkt. Sådan m'betsprövning verkställes vid statens arbetsklinik i Stockholm.

Speciella åtgärder för arbetslräning blir i vissa fall nödvändiga. Under med- verkan av arbetsmarknadsmyndigheter- na har under senare år särskilda verk- städer för ändamålet upprättats av landsting och kommuner samt i vissa fall även av enskilda organisationer. För närvarande står omkring 1.000 plat- ser titl förfogande vid ett 30-tal verk- städer. Den partiellt arbetsföre ges här möjlighet att under tillsyn och fortlö- pande ordination av läkare anpassa sin arbetsförmåga efter förhållandena på en arbetsplats (arbetstempo, arbetstid, umgänge med kamrater, förmän etc) för att, när denna anpassning nått tillräck- ligt långt, kunna övergå till ett under träningsperioden anskaffat arbete på öppna marknaden.

I många fall blir det dock nödvändigt att även på annat sätt anpassa den par-

tiellt arbetsföre efter förhållandena på arbetsmarknaden. Detta gäller också åt- skilliga personer, som inte genomgått eller behövt genomgå arbetsträning. För att en arbetsplacering skall kunna kom- ma till stånd, måste yrkeskvalifikatio- nerna höjas. För yrkesutbildningen kan olika utbildningsvägar väljas. Självfallet får dessa anpassas efter förhållandena i det enskilda fallet. I vissa fall kan en mera grundlig utbildning vid ordinarie skolor och utbildningsanstalter behöva ifrågakomma, tex vid centrala verk- stadsskolor, kommunala yrkesskolor, handelsskolor och tekniska utbildnings- anstalter, eller vid specialskolor för in- validiserade, exempelvis vanföreånstal- ter, skolor för döva och för blinda. I andra fall sker utbildningen vid kor- tare kurser anordnade antingen fristå— ende eller i anslutning till befintliga läroanstalter. Slutligen kan för utbild- ningen utnyttjas andra möjligheter, tex lärlingsanställning eller tjänstgöring inom industrin eller hos andra enskilda företagare eller vid statliga och kom- munala inrättningar.

För framför allt sådana partiellt ar- betsföra, som är mycket svårt rörelse- hindrade eller av andra skäl i behov av att mera självständigt disponera sin arbetstid, synes ett arbete som egen fö- retagare ofta vara den lättast framkom- liga vägen till självförvärvad utkomst. Härvid kan ekonomiska stödåtgärder bli nödvändiga för att möjliggöra tex in- köp av maskiner och verktyg, och i dy- lika fall upptages i allmänhet överlägg- ningar med de myndigheter och orga- nisationer, vilkas ekonomiska medver- kan kan komma att erfordras. Denna arbetsvårdsform betecknas vanligen näringshjälp.

I detta sammanhang anmäler sig även möjligheten att genom lämpligt hem- arbete bereda den partiellt arbetsföre utkomst. Tillgången på hemarbete är

emellertid ytterst begränsad. Särskilda hemarbetscentraler såsom komplement till de sysselsättningsmöjligheter, den öppna marknaden kan erbjuda, fram- står som ett önskemål, vilket hittills endast i ringa utsträckning kunnat för- verkligas.

Emellertid återstår vissa fall, där man genom angivna åtgärder ej kan göra den partiellt arbetsföre konkurrens- duglig. Prestationsförmågan är här så låg, att det från företagarens synpunkt ej kan betecknas som ekonomiskt för- svarbart att utan särskild kompensation anställa honom. Det vore dock irratio- nellt att låta denna arbetskraft förbli arbetslös. Anlitandet av enbart social- vård skulle medföra allenast kostnader för samhället och påtvingad sysslolös- het för den enskilde. För den skull har det ansetts önskvärt att genom särskilda åtgärder söka stimulera till sysselsätt-

ning också av denna arbetskraft. Detta sker i sk skyddad (och halvskyddad) verksamhet, som avser att möjliggöra för produktionssvag arbetskraft att åt- minstone delvis genom eget arbete bi- draga till sin försörjning. Halvskyd- dad verksamhet drives med statligt stöd av enskilda företag, helskyddad verk- samhet av myndigheter eller organisa- tioner, vilka för ändamålet inrättat sär- skilda verkstäder eller företag. År 1958 finnes i landet sammanlagt ca 900 plat— ser av sådant slag.

Av betydelse är slutligen en effektiv efterkontroll av vidtagna åtgärder, när- mast syftande till att ge den partiellt arbetsföre ett personligt stöd, till dess hans kontakter med arbetslivet stabili- serats.

Omfattningen av arbetsvårdsorganens verksamhet under senare år framgår av efterföljande tabell.

Antalet hos arbetsvårdsorganen registrerade partiellt arbetsföra och vidtagna åtgärder.

Vidtagna åtgärder Inskrivna Arbetsplacering i -' Arbets- Å partiellt _ ' _. _ r arbets— provning Yrkesut- öppna skyddad Närings— föl—a el. _ arb.- bildning mark- syssel- hj alp träning naden sättning 21242 814 1514 9 541 491 330 21 989 1 002 1 540 9 783 436 347 22 950 1078 1 281 9 542 562 373 24169 1 138 1 308 9136 739 358 24 852 1356 1 685 8 408 739 319

I vad mån vid arbetsvårdsorganen inskrivna partiellt arbetsföra genom egna initiativ eller med bistånd från annat håll lyckats lösa sin arbetsfrå- ga ingår ej i redovisningen, då uppgif- ter härom saknas. Den förhållandevis stora divergensen mellan antalet in— skrivna och antalet inplacerade i arbe- te, yrkesutbildning eller liknande för- klaras till en del härav men torde i inte

ringa mån även sammanhänga med ar- betsvårdens otillräckliga personalresur- ser och bristande resurser i övrigt.

Sammanfattande synpunkter

Den svenska arbetsvården är i sin nuvarande utformning en jämförelsevis ny hjälpform, även om den har sina rötter långt tillbaka i tiden. Den befin- ner sig alltjämt under utveckling och

är trots att den nått en betydande om— fattning i Vissa avseenden ännu inte helt utbyggd i enlighet med de inten- tioner, som kommittén för partiellt ar- betsföra på sin tid framförde och vilka i princip godtagits av statsmakterna. Samordningen av åtgärderna för vissa lytesgrupper med den allmänna arbets- vården är tex inte helt genomförd. De nuvarande arbetsvårdsformerna torde därjämte i enskilda punkter behöva mo- difieras. De allmänna riktlinjerna har emellertid visat sig bärkraftiga och står dessutom i god överensstämmelse med vad man funnit vara riktigt i andra länder. En jämförelse med de rekom- mendationer angående arbetsvård för partiellt arbetsföra, som antagits av 1955 års internationella arbetskonferens visar, att arbetsvården i Sverige numera arbetar i överensstämmelse med mo— derna riktlinjer för en effektiv yrkes— mässig rehabilitering.

Inom den statliga arbetsvårdsorga— nisationen har utvecklingen successivt kommit att ställa ökade krav på perso- nalen både kvantitativt och kvalitativt. Visserligen har ett inte obetydligt an- svar pålagts landsting och kommuner, men det är den statliga arbetsvårds- administrationen, som utgör den sam- ordnande länken. Den har även att sva- ra för det viktigaste ledet i arbetsvår- den, nämligen arbetsanskaffningen. Arbetsbelastningen synes ha medfört, att arbetsuppgifterna ej hinnes med i önskad omfattning, vilket främst synes gå ut över placeringsverksamheten.

Arbetsvårdsresurserna är begränsade. Detta gäller hela området men torde vara mest kännbart i fråga om arbets- träning, skyddad verksamhet och hem- arbete. Det står vidare klart, att de bristande resurserna inom det medi- cinska rehabiliteringsområdet lett till att arbetsvårdsåtgärderna inte vidtages på ett så tidigt stadium, som önskvärt

vore. Behovet av tidig kontakt med fal- len kan inte nog understrykas. Stödet av en väl utbyggd medicinsk rehabilite- ring är sålunda nödvändigt för arbets— vården.

Erfarenheterna under de år, arbets— vården i sin nuvarande utformning ver- kat, har visat, att den svenska arbets- marknaden kunnat erbjuda även parti- ellt arbetsföra sysselsättning, om erfor- derliga stödåtgärder beredes dem. Inte minst betydelsefullt har det visat sig vara, att arbetsgivarna bereder inom det egna företaget skadade personer fortsatt lämplig anställning. Särskilda arbetsvårdsmöjligheter måste dock fin- nas för ett stort antal arbetshindrade människor. På längre sikt framstår det som särskilt viktigt, att man genom yr- kesutbildning och andra åtgärder förbe- reder ungdomar för arbetslivet på så- dant sätt, att de trots sitt arbetshinder blir i stånd att hävda sig i konkurrens med andra.

4. Samordning medicinsk rehabi— litering — arbetsvård Föreslagna och vidtagna åtgärder Redan kommittén för partiellt arbets- föra påtalade i sitt första betänkande (SOU 1946:24) behovet av en samord- ning mellan sjukvård och arbetsvård. Åtgärder för arbetsanpassning borde vara en integrerande del av och bilda en direkt fortsättning på sjukvården. Kommittén ansåg, att ett tidigt upp- märksammande av fall, som bedömes böra bli föremål för arbetsvårdande åt— gärder, många gånger kan förebygga invaliditet och arbetsoförmåga. Arbets- vårdsorganets kontakt med de sjuka bor- de följaktligen knytas redan hos läkar- na och vid sjukhusen. För att möj- liggöra en sådan tidig kontakt föreslog kommittén dels anmälningsplikt från bla läkare och sjukhus, dels vad gäller

sjukhusen en förstärkning av kurators- organisationen samt för arbetsvårdsad- ministrationens vidkommande en kraf- tig utbyggnad av personalorganisatio- nen. Kuratorerna skulle vara den för- medlande länken mellan patienten och arbetsvården.

Kommitténs förslag om rapporterings— plikt har inte föranlett någon åtgärd. Mellan sjukhusen och arbetsvårdsorga— nen förekommer dock viss kontakt, som upprätthålles via kuratorerna. Bristan- de personalresurser inom såväl sjuk— vård som arbetsvård har emellertid en- dast i undantagsfall möjliggjort mera regelbundet samarbete. Detta har med- fört, att arbetsvårdande åtgärder i många fall aktualiseras först efter re- miss från de socialhjälps- eller pen- sionsbeviljande myndigheterna. Ett ak— tualiserande av arbetsvårdsåtgärder på ett tidigare stadium framstår som önsk- värt. Härvid blir en medicinsk medver- kan i arbetsvårdsåtgärderna särskilt viktig.

Särskilda läkare har dock redan knu- tits till arbetsvårdsorganen. Dessa läka- res uppgift är att svara för dels den medicinska undersökningen av enskilda fall, dels granskning av intyg utfärdade av andra läkare, dels ock rådgivning och upplysning i fall, som inte kräver förnyad läkarundersökning men där lä- karens uttalande ändå är behövligt för placeringsfrågans lösning. På samma sätt har det centrala arbetsvårdsorganet arbetsmarknadsstyrelsen — tillgång till särskild medicinsk expertis.

Också för de speciella arbetsvårdsåt- gärderna har man sökt säkerställa med- verkan av läkare. Arbetsprövningsverk— samheten vid arbetskliniken i Stock— holm ledes av läkare, och vid flerta- let träningsverkstäder tillämpas anord- ningen med deltidsanställda läkare. För yrkesutbildningsverksamheten gällde re- dan före den allmänna sjukförsäkring-

ens tillkomst, att eleverna genom arbets- vården hade tillgång till läkare under utbildningstiden; särskilt därtill utsed- da läkare följde dessutom fortlöpande vid vissa utbildningskurser elevernas hälsotillstånd.

Man har sålunda inom arbetsvården alltifrån början eftersträvat, att läkar- expertis skall stå till förfogande på var- je stadium av rehabiliteringsprocessen, något som ligger helt i linje med den rekommendation, som sedermera år 1955 utfärdades av internationella ar- betskonferensen.

På arbetsvårdens område har försök gjorts till en samordnad planläggning av verksamheten, varvid en viss anknyt— ning även till de medicinska rehabili- teringsåtgärderna sökt åstadkommas. Till arbetsmarknadsstyrelsen har sålun- da enligt kungl brev den 30 december 1952 knutits en rådgivande delegation i arbetsvårdsfrågor. I denna ingår dels representanter för de av arbetsvårdsåt- gärderna närmast berörda myndighe- terna, nämligen medicinalstyrelsen, pensionsstyrelsen och överstyrelsen för yrkesutbildning, dels representanter för de partiellt arbetsföras organisationer. Vidare är Svenska vanförevårdens cen- tralkommitté företrädd i delegationen.

Delegationens uppgift är enligt Kungl Maj:ts skrivelse att såsom arbetsmark- nadsstyrelsens rådgivande organ verka för arbetsvårdens utveckling och för samordning av statliga, kommunala och andra åtgärder på arbetsvårdens områ- de. Med hänsyn till sin sammansättning kan delegationen tjänstgöra som ett dis— kussionsforum också för åtgärder inom övriga myndigheters verksamhetsområ- den. Bland annat härigenom torde en samordning av verkens medelsfram— ställningar i vad de berör arbetsvårdens område vara möjlig. Genom att medici- nalstyrelsen är företrädd, torde också frågor, som berör planläggningen av

hela rehabiliteringsfältet, kunna hc- handlas inom delegationen.

Behov av någon motsvarande anord- ning för samordning av de rent medf- cinska rehabilitel'ingsåtgärderna torde ej ha gjort sig gällande med samma styrka. Medicinalstyrelsen har genom sin centrala ställning inom sjukvården en sådan uppgift. Emellertid utgör ock- så planeringen av den lokala medicin- ska rehabiliteringsverksamheten ett viktigt samordningsproblem. I tidigare nämnda skrivelse till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet den 2 mars 1954 uttalade medicinalstyrelsen, att denna planering borde kunna ske under medverkan av experter, repre- senterande vårdens olika sidor. Det syn- tes lämpligt, att medicinalstyrelsen un- der detta planeringsarbete utövade en rådgivande funktion. Styrelsen anförde sålunda:

Medicinalstyrelsens deltagande i plane- ringen synes i första hand böra ske genom utfärdande av råd och anvisningar med an- givande av vissa principiella riktlinjer för den medicinska rehabiliteringsverksamhe- ten inom sjukvårdsområdena, speciellt i vad avser sådan verksamhet vid lasarett, och i andra hand genom fortlöpande kon- takt med huvudmännen i frågor, som kun- na uppstå under utbyggnadsskedet. Som exempel på sådana frågor må nämnas handhavandet av den medicinska ledningen av rehabiliteringsverksamheten, de olika led, som skola ingå i denna verksamhet, och deras relation till varandra, rehabili— teringsstabens eller -teamets närmare sam- mansättning och arbetsuppgifter, utbild- ningsfrågor, gruppterapins roll i verksam- heten, nybyggnadsbehov, möjligheter att rationellare utnyttja redan föreliggande re- surser, ävensom samordnande av lasaret— tens rehabiliteringsverksamhet med andra former av sådan verksamhet.

Enligt medicinalstyrelsen borde reha- biliteringsorganisationen i länen prin- cipiellt vara baserad på en samverkan mellan lasaretten och till dessa anslut-

na anstalter samt de arbetsvårdande organen inom de olika sjukvårdsområ- dena.

Sammanfattande synpunkter

Samordningen av medicinsk rehabi- litering och arbetsvård utgör en viktig förutsättning för att kontinuitet i reha- biliteringsprocessen skall ernås. De an- ordningar, som i detta syfte planerats eller vidtagits, torde utgöra betydelse- fulla framsteg. Ytterligare anordningar torde dock böra eftersträvas, som kan möjliggöra att sjuka och skadade, för vilka åtgärder inom det medicinska om- rådet ej är tillfyllest för en inpassning i arbete, på tidigast möjliga stadium blir föremål för arbetsvårdande åtgär- der. En sådan ordning synes emellertid bla förutsätta ökade personella resur- ser och resurser i övrigt inom arbets- vården. Det synes vidare önskvärt, att arbetsvårdens samarbete med medi- cinsk sakkunskap ytterligare utvecklas.

I fråga om verksamheten vid arbets- träningsverkstäderna har arbetsmark- nadsstyrelsen fäst huvudmännens upp- märksamhet på betydelsen av att läkar- tillsynen är tillfredsställande ordnad. Det kan ifrågasättas, om inte medver- kan av läkare bör ställas som villkor för statsbidrag. Detta innebär emellertid, att ett tidigare av kommittén för partiellt arbetsföra och arbetsmarknadsstyrelsen framfört men ej realiserat förslag om särskilt statsbidrag till kostnader för träningsverkstädernas läkare kan höra upptagas till omprövning.

För yrkesutbildningsfallen synes, där så ej redan skett, fortlöpande hälso— kontroll metodiskt böra komma till stånd. Erfarenheterna från den försöks— verksamhet, som igångsatts vid vissa utbildningskurser, bestyrker nödvändig- heten härav.

TREDJE KAPITLET

Socialförsäkringen och rehabiliteringen

1. Allmänna synpunkter Här berörd socialförsäkring — sjuk- försäkringen (cnligt SFL), yrkesskade- försäkringen (enligt YFL) samt folk— pensioneringen (enligt FPL) — syftar till att ge skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom, olycksfall eller invalidi- tet. Socialförsäkringen, i första hand sjuk- och yrkesskadeförsäkringarna, er- sätter den försäkrade även för direkta kostnader, som åsamkas honom i sam- band med sjukvården. Under senare år har försäkringsförmånerna successivt förbättrats. Samtidigt har en allmän sjukförsäkring genomförts, vilken om- fattar praktiskt taget hela befolkningen. Jämsides med denna utveckling har nya framsteg gjorts inom medicinen. Nume- ra är det möjligt att rädda sjuka till livet i långt större utsträckning än tidi- gare men ibland till priset av lång kon— valescens och bestående invaliditet in- nebärande bl a betydande kostnader för socialförsäkringen. Vad här sagts om socialförsäkringen gäller i huvudsak även i fråga om ersättning enligt mili- tärersättningsförordningen.

Under år 1955 utbetalades från sjuk- försäkringen sjukpenning bortsett från sk mersjukpenning och barn- tillägg för 48.536.000 dagar" med sam— manlagt 380 millioner kr. Detta innebär, att de försäkrade vid sjukdom uppbar ersättning med i medeltal kr 7:83 för dag. Enligt preliminära uppgifter har nämnda medelsjukpenning under år 1956 utgjort kr 8:10 och torde för år

1957 kunna uppskattas till kr 8:40. Med utgångspunkt från sistnämnda belopp skulle sjukpenningkostnaden i de fall, sjukskrivningen varar 1 år, uppgå till ca 3.000 kr och, om sjukskrivningen ut- sträckes till 2 år _ dvs den maximi- tid sjukhjälp kan utgå— till ca 6.000 kr. Sammanlagt uppgick sjukförsäkringens utgifter år 1955 till 703 millioner kr och beräknas budgetåret 1957/58 utgöra 915 millioner kr.

Yrkesskadeförsäkringsinrättningarna utbetalade år 1956 i livräntebelopp till invalider i runt tal 40 millioner kr, var- av riksförsäkringsanstalten ca 23 millio- ner kr och arbetsgivarförsäkringsbola- gen enligt uppskattning ca 17 millio- ner kr. I beloppen ingår ej utbetalning- ar för statsanställda arbetare och ej hel- ler utbetalningar för arbetare hos så- dana arbetsgivare, som medgivits själv- risk. Den 31 december 1956 uppgick an- talet här aktuella invalidräntor hos riks- försäkringsanstalten till ca 30.000 och hos bolagen till ca 22.000. På grundval av en undersökning, som gjordes inom riksförsäkringsanstalten i augusti 1957, kan kapitalvärdet för de beslutade liv— räntorna till följd av yrkesskador under år 1955 uppskattas till omkring 20.000 kr för livräntetagare.

Statens utgifter år 1956 för livräntor till invalider enligt militärersättnings— förordningen uppgick till nära 9 millio- ner kr. Antalet invalidräntor uppgick vid årets slut till ca 5.000.

Enligt uppgift från pensionsstyrelsen

beräknas årskostnaden för omkring 139.000 invalidpensioner och sjukbidrag i januari 1958 till i runt tal 319 millio- ner kr. Kostnaden skulle i detta fall ge- nomsnittligt belöpa sig till ca 2.300 kr för ersättning och år. Då pensionssty- relsens statistik utvisar, att ersättning i medeltal utbetalas under en tid av 10 år, kan vid en genomsnittlig räntesats av 3 % —— den kapitaliserade kostnaden för varje förtidspensionerad beräknas till omkring 20.000 kr.

Som framgått av det anförda, är so- cialförsäkringens kostnader numera be- tydande och detta även med hänsyn ta- gen endast till de kontanta ersättning- arna. I beaktande härav är det uppen- bart, att möjligheterna att vidtaga åtgär- der för att förebygga och minska följ— derna av sjukdom och invaliditet är av största betydelse för bla försäkringens ekonomi. I tid insatta rehabiliterings- åtgärder torde kunna innebära kost- nadsbesparingar redan för sjukförsäk- ringen, därigenom att sjukskrivningsti- den i vissa fall förkortas och återfall i sjukdom förebygges. Om utbetalning av sjukpenning från sjukförsäkringen årli- gen kan undvikas för endast 100.000 dagar, innebär detta en reell besparing för försäkringen av bortåt en million kr. Vad gäller yrkesskadeförsäkringen (och militärersättningsförordningen) är det givet, att betydande livräntekostna- der kan undvikas, genom att de skada- des kvarstående arbetsförmåga i första hand på lämpligaste sätt tillvaratages. Än större möjligheter till besparingar torde föreligga i fråga om folkpensio- neringen. Kan förtidspensionering före— byggas i endast 1.000 fall, betyder detta en besparing av inte mindre än 20 mil- tioner kr. Ett sådant antagande behöver inte innebära någon orimlighet. Från år 1949 till år 1956 har nämligen enligt en undersökning inom pensionsstyrel- sen antalet invalidpensioner och sjuk—

bidrag minskat med inte mindre än 10.000. Orsaken torde huvudsakligen få tillskrivas de goda sysselsättningsmöj- ligheterna samt den rehabiliterings- verksamhet, som bedrivits.

Det ligger i sakens natur, att rehabi- literingsåtgärder kommer att framstå som än mer betydelsefulla och nödvän- diga i den mån socialförsäkringens pre- stationer ytterligare förbättras. I Kungl Maj:ts proposition nr 55:1958 har förut- satts, att folkpensionen för ensamstå- ende pensionstagare successivt skall hö- jas från nuvarande 2.250 till 3.600 kr eller med 60 %. Det förutsättes vidare, att inkomstprövningen skall i betydan- de mån avvecklas. Uppenbart är, att dessa förändringar kommer att starkt öka behovet av rehabiliteringsåtgärder. Detta gäller även, om den i propositio- nen förordade allmänna tilläggspensio- neringen inte kommer till stånd. Före— dragande departementschefen har i fö- revarande avseende uttalat följande.

Då inkomstprövningen avvecklas, måste graderingen av förmånerna ske efter andra grunder. Vid denna gradering bör man ta hänsyn såväl till medicinska överväganden som till en bedömning av vederbörandes framtida möjligheter att utnyttja den ar— betsförmåga, som han kan ha kvar.

För att man skall kunna effektivt bedö- ma rätten tlll invalidpenslon och åstadkom- ma en lämplig gradering av pensionerna måste rehabiliteringsorganisationen vara väl utbyggd. Detta är nödvändigt för att en tillförlitlig bedömning av en pensions— sökandes försörjningsförmåga skall kunna ske utan dröjsmål. Vid denna prövning måste både medicinens och arbetsvårdens synpunkter få göra sig gällande.

En effektiv rehabiliteringsorganisation är emellertid nödvändig inte endast för prövningen av pensionsrätten utan i ännu högre grad för att man genom lämpliga åtgärder skall kunna minska behovet av in- validpension. Allt som är möjligt att göra för att återställa eller förbättra vederbö- randes försörjningsförmåga bör göras —— och detta helst innan invalidpension bevil- jas. Ur den enskildes synpunkt måste det alltid vara av betydande värde, att han

kan helt eller delvis försörja sig själv ge- nom arbete. Också för pensioneringens eko- nomi är en väl utbyggd rehabilitering av stor betydelse.

Jag förutsätter därför, att den blivande pensionsreformen förknippas med en ut- byggnad av rehabiliteringsorganisationen.

Slutsatsen av vad i det föregående an- förts blir, att ju bättre och effektivare försäkringsskydd mot sjukdom, olycks- fall och invaliditet som skapas, desto nödvändigare för försäkringen framstår tillgången till rehabiliteringsmöjlighe- ter.

Även från samhällsekonomisk syn- punkt är det av stor betydelse, att sjuka och skadade så snart möjligt kan sättas i stånd att återgå i arbete. Kostnaderna för den sociala understödsverksamhe- ten kan hållas nere, samtidigt som pro- duktionen tillföres en arbetsinsats. Om produktionsvärdet av denna insats taxe- ras så lågt som till 50 kr för dag och person, uppgår ändock värdet av det arbete, som under ett enda är presteras av 1.000 i produktionen inplacerade partiellt arbetsföra, till inte mindre än 15 millioner kr.

Även om sålunda en utbyggd rehabi— literingsverksamhet är väl motiverad från rent ekonomiska synpunkter, vill utredningen dock understryka, att än större vikt måste fästas vid omsorgen om de personer, vilka drabbats av så- dan sjukdom eller skada, att de utan rehabiliteringsåtgärder helt eller delvis tvingas till sysslolöshet.

Att beräkna det årliga faktiska reha- biliteringsbehovet är inte möjligt. Detta påverkas i hög grad av en rad faktorer, som är svåra att förutse, bl a tillgången på lämpligt arbete. Utredningen har inte ansett det nödvändigt att fördjupa sig i denna fråga. Det kan dock konstate- ras, att för vissa grupper av sjuka _ lungtuberkulösa, reumatiker, polioska—

dade, psykiskt sjuka mfl behovet av speciella rehabiliteringsåtgärder är sär— skilt stort. Av exempelvis 1.300 polio- fall med förlamningar år 1950 ansågs enligt uppgifter till medicinalstyrelsen inte mindre än 1.150 eller 88 % vara i behov av medicinsk eftervård. Ofta blir arbetsvårdande åtgärder erforderliga som komplement till de medicinska. Enligt en undersökning, som utfördes år 1948 av dåvarande arbetsmarknads— kommissionen på uppdrag av kommit- tén för partiellt arbetsföra (någon se- nare liknande undersökning har inte företagits), framkom, att ca 60.000 par- tiellt arbetsföra vid denna tidpunkt var i behov av sådana åtgärder för sin in— passning i arbetslivet som arbetspröv- ning, arbetsträning, yrkesutbildning och arbetsanskaffning. Den största gruppen utgjordes av vanföra, den näst största av lungtuberkulösa, och som tredje grupp kom psykiskt sjuka.

Utredningen har med det anförda närmast önskat klargöra sambandet mellan socialförsäkring och rehabilite- ring och den sistnämndas ekonomiska betydelse inte minst för socialförsäk— ringen. Emellertid torde vad sålunda framhållits inte behöva innebära, att särskilda rehabiliteringsanordningar måste organiseras inom försäkringens ram. Tvärtom har utredningen den principiella uppfattningen, att samhäl- lets normala verksamhet för sjukvård och arbetsvård i första hand bör ut— nyttjas.

Man bör följaktligen eftersträva lös- ningar enligt den sk normaliserings- principen, vilken innebär att säranord- ningar skapas endast i de fall, där det är klarlagt att de allmänt syftande an- ordningarna är otillräckliga. Socialför- säkringens lagbestämmelser bör dock vara så utformade, att från försäkring-

ens synpunkt behövliga rehabiliterings- åtgärder kan komma till stånd, då så befinnes påkallat i det enskilda fallet. Socialförsäkringen bör vidare, i den mån det anses lämpligt och erforderligt, administrativt och ekonomiskt medver- ka i rehabiliteringen. Denna medverkan kan generellt sett förutsättas avse fast- ställandet av rehabiliteringsbehovet, ge- nomförandet av rehabiliteringsåtgärder- na samt efterkontrollen.

Utredningen framlägger i det följan- de vissa förslag till åtgärder. Härvid har de nuvarande förhållandena fått tjäna som utgångspunkt. Utredningen har sålunda inte ansett sig kunna bygga på antaganden om den kommande ut- vecklingen på socialförsäkringens om- råde. Den har dock eftersträvat sådana lösningar, som kan visa sig användbara, även om socialförsäkringen skulle ge- nomgå en mera radikal omdaning.

2. Socialförsäkringens administra- tiva medverkan i rehabiliteringen

Socialförsäkringens medverkan i reha- biliteringsåtgärderna kan, som nämnts, generellt sett förutsättas beröra två hu- vudområden, dels fastställandet av reha- biliteringsbehovet, dels genomförandet av rehabiliteringsanordningarna. En så- dan medverkan från socialförsäkringens sida förutsätter givetvis vissa admini- strativa anordningar. Vad angår genom- förandet av rehabiliteringsåtgärderna kan dessutom ifrågakomma en ekono- misk medverkan direkt eller indirekt.

Anordningar för fastställande av rehabiliteringsbehovet

I fråga om den medicinska rehabili- teringen torde behovet av en tidig kon- takt med den del av rehabiliteringskli- entelet, som är föremål för sjukhusvård, i regel bli tillgodosett genom förekom- mande samverkan inom och mellan

sjukhusen. Större svårigheter kan fram- träda i fråga om den öppna vårdens klientel. Här synes de olika försäkrings- grenarna kunna medverka på ett bety- delsefullt sätt; inte minst gäller detta de läkare, som är knutna till socialför- säkringen. Centralsjukkassornas förtro- endeläkare skall enligt 90 % SFL biträda vid sjukkontrollen inom eentralsjukkas- sans verksamhetsområde samt i övrigt tillhandagå kassorna i frågor, vilka krä- ver medicinsk sakkunskap. De har även att söka främja samarbetet mellan all- män sjukkassa och inom dess område verksamma läkare. Lagen lägger sålun- da huvudvikten vid kontrollsynpunk- ten. Förtroendeläkarna har dock även åtskilliga andra uppgifter, såsom att be— döma frågor om lämplig vård och med- delande av konvalescentvård, grad av arbetsförmåga, huruvida de sk sam- manläggningsreglerna är tillämpliga, ävensom beräkningen av ersättning en- ligt läkarvårdstaxan.

Även till riksförsäkringsanstalten och de försäkringsbolag, som meddelar yr- kesskadeförsäkring, samt till pensions- styrelsen-knutna läkare har uppenbar- ligen stora möjligheter att jämsides med övriga uppgifter överväga, huruvida ge- nom rehabiliteringsanordningar inom den medicinska sektorn ytterligare för- bättring av hälsotillståndet kan vinnas, och, därest så anses vara fallet, påkalla sådana åtgärder, exempelvis remiss till specialistundersökning och rehabilite- ringsavdelningar vid lasarett. Ett dylikt förfarande har sedan länge praktiserats inom pensionsstyrelsen i samband med invaliditetsprövningen och visat sig vara av ytterst stor betydelse.

Emellertid är det inte endast läkar- nas insatser, som är av betydelse i fö- revarande sammanhang. Förutsättning- en för att läkarna skall kunna från re- habiliteringssynpunkt pröva de olika fallen är, att de underställes läkarna vid

lämplig tidpunkt och att läkarnas in- tentioner blir beaktade. För att medi- cinsk rehabilitering skall kunna effek— tivt främjas av socialförsäkringen er- fordras således, dels att ett tillräckligt antal läkare med lämplig kompetens inom medicinens olika områden är knutna till försäkringen, dels att denna läkarexpertis utnyttjas rationellt i före- varande syfte. Några mera omfattande administrativa eller organisatoriska an- ordningar i syfte att skapa garantier för att medicinska åtgärder blir vidtagna i tid torde inte behöva komma till stånd. De. resultat, som kan uppnås, beror i betydande män på läkarnas intresse för rehabiliteringsfrågan överhuvudta— get. Det torde dock vara av betydelse,att ifrågavarande läkare _— bl a de till sjuk- försäkringen knutna i den mån de ej på annat sätt erhåller kunskap om den medicinska rehabiliteringens syfte och arbetsmetoder beredes tillfälle till fort- bildning inom området. Det torde så- lunda böra ankomma på medicinalsty- relsen att _ såvitt ej annan tager ini- tiativ härtill —— i samråd med berörda försäkringsinstitutioner, undervisnings- myndighcter och fackorganisationer an- ordna sådan utbildningsverksambet. För 'att möjliggöra en tidig identifie- ring av arbetsvårdsbehovet torde där- emot särskilda anordningar erfordras. Kommittén för partiellt arbetsföra före- slog på sin tid rapporteringsplikt för bla läkare, men förslaget föranledde inte någon åtgärd. Däremot har förut- om det tidigare omnämnda samarbetet med läkare och kuratorer en viss sam- verkan etablerats mellan arbetsvården och vissa socialförsäkringsinstitutioner. lnvalidpensionsärenden har sedan länge varit föremål för arbetsvårdsutredning genom pensionsstyrelsens försorg. Mel- lan arbetsmarknadsstyrelsen och pen— sionsstyrelsen har numera överenskom- mits, att pensionsnämnderna för utred-

ning av arbetsvårdsbehovet skall söka kontakt med vederbörande arbetsvårds- expedition. Pensionsstyrelsen påkallar även själv i viss omfattning sådan ut- redning genom arbetsvårdsorganen. Be- träffande riksförsäkringsanstalten gäl- ler alltsedan 1945, då arbetsvården för militärskadade påbörjades, att anstalten för utredning underställer arbetsmark- nadsstyrelsen eller länsarbetsnämnder- na alla långvariga militärersättningsfall. I någon mån tillämpas ett sådant förfa- ringssätt även i fråga om vissa yrkes- skadeförsäkringsfall. På några håll i landet har slutligen visst samarbete in- letts mellan centralsjukkassorna och ar- betsvårdsorganen. Samverkan förekom- mer också, om än mera sporadiskt, mel- lan dessa sistnämnda organ och vissa privata försäkringsinrättningar.

Mera fast har dock samarbetet mellan socialförsäkringen och arbetsvårdsad- ministrationen ej utformats. Detta sam- manhänger väl närmast med att arbets- vårdsorganen på grund av otillräckliga personalresurser ej ansett det möjligt åtaga sig det merarbete, som formella överenskommelser om organiserat sam- arbete bedömts medföra. Såsom tidigare framhållits, torde detta emellertid ha medverkat till att frågan om arbets- vårdsåtgärder i åtskilliga fall ej disku- terats förrän på ett stadium, då den hjälpbehövande kommit i ett sämre ut- gångsläge, ofta tex först i samband med att frågan om socialhjälp eller in— validpension aktualiserats.

Genom den allmänna sjukförsäkring- ens tillkomst har långt bättre förutsätt- ningar än förut skapats för en tidig identifiering av hjälpbehovet. Sjukkas- sorna får automatiskt kännedom om så gott som alla mera varaktiga sjukdoms- fall. Genom samordningen med yrkes- skadeförsäkringen erhåller man känne- dom även om de sjukdoms- och ol'ycks- fall, som omfattas av sistnämnda för—

säkring. Därmed har sjukförsäkringen i själva verket kontakt med huvudparten av de i sammanhanget aktuella fallen. Också om de presumtiva pensions— och socialvårdsfallen får sjukkassan känne- dom. Undantag utgör egentligen endast militärskadefallen, vilka emellertid ge- nom nyssnämnda samarbete mellan riksförsäkringsanstalten och arbets- marknadsstyrelsen blir uppmärksam- made i annan ordning. Uppenbarligen är det av värde att utnyttja denna sjuk- kassornas kunskap. Ett nära samarbete mellan sjukförsäkring och arbetsvård framstår för den skull som högst efter— strävansvärt. Samarbetet mellan arbets- vården och övriga socialförsäkringsgre- nar blir härigenom inte överflödigt. Det kan organisatoriskt genomföras på oli- ka sätt. Någon form av rapportering från socialförsäkringens sida till ar- betsvårdsorganen blir under atta för- hållanden erforderlig. En sådan ovill- korlig rapporteringsplikt, som föreslogs av kommittén för partiellt arbetsföra, torde dock inte vara nödvändig eller önskvärd.

För att i olika avseenden lättare kun- na taga ställning till den aktuella frå- gan om samarbete mellan sjukförsäk- ring och arbetsvård har utredningen ansett sig böra inhämta praktisk erfa- renhet genom att anordna viss försöks- verksamhet. I samråd med arbetsmark- nadsstyrelsen har sådan verksamhet ägt rum sedan år 1956 i Jönköpings, Got— lands och Norrbottens län samt i stä- derna Stockholm och Eskilstuna. En re- dogörelse för 1956 års försöksverksam- het lämnas särskilt i en till detta be- tänkande fogad bilaga.

De spörsmål, som främst syntes av intresse att få belysta genom försöks- verksamheten, har varit:

1) vad som genom ett organisatoriskt samarbete mellan sjukkassorna och ar- betsvårdsorganen kan uppnås till för-

del för en tidigare kontakt med arbets- vårdsfall,

2) efter vilken sjukhjälpstid man ge- nom sjukkassorna bör aktualisera en prövning av arbetsvårdsbehovet,

3) hur samarbetet lämpligast bör or- ganiseras samt

4) vilka konsekvenser i personalav- seende ett samarbete mellan sjukkassor- na och arbetsvårdsorganen för med sig.

Med hänsyn till försöksområdenas olika struktur har verksamheten varit upplagd något olika på skilda håll. Dock har för samtliga områden gällt, att man i största möjliga utsträckning sökt und- vika ett omständligt skriftligt rappor- teringsförfarande och i stället prövat metoden med en genomgång av hjälp- fall i ett samarbetslag, där såväl sjukkas— san som arbetsvårdsorganet represente- rats genom tjänstemän och läkare. Inom detta arbetslag har till prövning upp- tagits arbetsvårdsbehovet hos de per- soner, som uppnått viss sjukhjälpstid. Längden av denna har fastställts något olika inom de av försöksverksamheten berörda områdena. Sjukhjälpstiden har dock inte alltid varit från början fixe- rad utan fastställts först så småningom med ledning av erfarenheterna. Även om den fastställda Sjukhjälpstiden inte uppnåtts, har arbetslaget upptagit ären- den, i vilka risker för den sjukes framtida försörjningssvårigheter ansetts uppenbara.

Genom försöksverksamheten har ar- betsvård aktualiserats för 507 personer. Beträffande inte mindre än 391 av des- sa personer eller 77,1 % av hela antalet har det varit fråga om nya, av arbets- vården inte tidigare kända fall. Detta resultat tillåter enligt utredningens me- ning den slutsatsen, att ett samarbete mellan sjukförsäkring och arbetsvård möjliggör en tidigare identifiering än eljest av arbetsvårdsbehovet. Konse- kvensen härav bör bli, att anordningar

för ett organiserat samarbete mellan sjukkassorna och arbetsvårdsorganen snarast vidtages i syfte att aktualisera arbetsvårdsfall bland sjukkassekliente- let. Utredningen anser, att det bör an- komma på tillsynsmyndigheten över de allmänna sjukkassorna och på arbets— marknadsstyrelsen att föranstalta om erforderliga åtgärder för åstadkomman- de av ett sådant samarbete.

Vad gäller den tidpunkt, då sjukkas- sa lämpligen bör aktualisera frågan om arbetsvårdsåtgärder, har försöksverk- samheten inte givit något bestämt ut- slag. Vissa erfarenheter ger vid handen, att det i många fall inte är påkallat med en prövning av arbetsvårdsbehovet förr- än efter en sjukhjälpstid av 5 å 6 må- nader. Skall en tidig kontakt kunna er- hållas beträffande sjuka, som utan att vara sjukskrivna längre tid i följd ändå är jämställda med långtidssjuka vad av- ser arbetsvårdsbehovet, synes dock er- farenheterna tala för att en prövning av hjälpbehovet bör komma till stånd senast, då sjukhjälp utgått inemot 3 må- nader. Därigenom skulle också pröv- ningen kunna omfatta även sådana yr- kesskadefall, vilka efter samordnings- tidens utgång överföres till yrkesskade- försäkringen. En sådan tidig prövning skulle vidare ge goda förutsättningar för medicinska rehabiliteringsåtgärder, något som i och för sig kan anses ut- göra ett tillräckligt skäl för en tidig genomgång av klientelet. Den omstän- digheten, att det ekonomiska ansvaret för sjukpenningförsäkringen helt över- går från lokalsjukkassorna till veder- börande centralsjukkassa efter en sjuk- hjälpstid av 90 dagar, utgör också ett skäl till att en tidig genomgång av sjukkasseklientelet från rehabiliterings- synpunkt sker. Med hänsyn till vad så- lunda anförts anser utredningen, att en prövning av arbetsvårdsfrågan i prin- cip bör påkallas av sjukkassorna, så

snart det i det enskilda fallet synes uppenbart, att sjukdomen eller skadan kan föranleda framtida försörjningssvå— righeter. En dylik prövning här under alla omständigheter automatiskt komma till stånd, då sjukhjälp i form av sjuk— penning eller ersättning för sjukhus- vård utgått inemot 3 månader.

Det kan emellertid ifrågasättas, om prövningen skall innefatta alla sjuk- skrivna. Ställning till sistnämnda spörs— mål har tagits i endast ett försöksom— råde, där man förordat, att samtliga sjukpenningförsäkrade upp till 67 år blir föremål för prövning av samarbets- laget. För närvarande torde dock de faktiska möjligheterna att vidtaga ar- betsvårdande åtgärder för personer upp emot pensioneringsåldern vara ytterst begränsade. En rapportering av såda— na försäkrade kan med hänsyn härtill som regel inte väntas leda till något po- sitivt resultat. Under försöksverksam- heten har personer över 60 år inte hel- ler annat än i undantagsfall berörts av kassornas rapporteringsskyldighet, som ej heller omfattat icke-förvärvsarbetan- de. Utredningen anser begränsningar av detta slag rimliga. I princip bör emel- lertid samtliga sjukskrivna omfattas av rapporteringen. I den mån arbetsvår- dens hjälpmöjligheter ökar, exempelvis beträffande tillgången på skyddad sys- selsättning samt träningsmöjligheter för bl a invalidiserade husmödrar, förut- sätter utredningen sålunda, att de nu förordade begränsningarna i sjukkas- sornas rapporteringsskyldighet skall kunna omprövas och anpassas efter lä- get inom respektive sjukkasseområde.

I fråga om formerna för samarbetet synes systemet med ett samarbetslag, inom vilket en genomgång av sjukskriv- na sker för en bedömning av rehabili— teringsbehovet, ha fungerat tillfredsstäl- lande och väl kunna tjäna som förebild för en permanent samverkan mellan

sjukkassorna och arbetsvårdsadmini- strationen. Genom anordningen har re- misserna till den senare kunnat begrän- sas betydligt. Vidare föreligger vid ett samarbete av detta slag möjligheter till en samtidig bedömning från såväl me- dicinsk som arbetsvårdande synpunkt. Samarbetet mellan sjukkassorna och ar- betsvårdsorganen synes därför kunna utformas i stort efter de riktlinjer, som utprovats under försöksverksamheten.

Utredningen vill i detta sammanhang understryka vikten av att samtliga av detta samarbete berörda beaktar gällan- de sekretessbestämmelser.

Beträffande konsekvenserna i perso— nalavseende för sjukkassorna respekti- ve arbetsvårdsadministrationen av ett samarbete av nyssberört slag utvisar försöksverksamheten, att en viss ökning av arbetet uppkommer på båda hållen. Detta merarbete blir dock i intetdera fallet särskilt betydande. Vad gäller ar- betsvårdsorganisationen kan arbetsök— ningen likväl nödvändiggöra en viss förstärkning av personalen, eftersom denna uppgivits vara otillräcklig redan med hänsyn till nuvarande arbetsupp- gifter. Inom sjukkassorna torde sjuk- kontrollanterna i viss utsträckning böra utnyttjas för utredningsuppgifter i sam- band med det förordade samarbetet. En förstärkning av sjukkontrollantorgani- sationen kan därför bli nödvändig. Till sjukkontrollanternas arbetsuppgifter återkommer utredningen i det följande.

Som tidigare berörts, är en förutsätt- ning för ett samarbete på den medicin- ska rehabiliteringens område, att det hos socialförsäkringen finnes ett till— räckligt antal kvalificerade läkare. Den- na förutsättning gäller även det sam- arbete, som avser arbetsvården. En viss förstärkning av läkarexpertisen hos sjukkassorna liksom även inom arbets- vårdsorganisationen blir därför säker- ligen nödvändig, om de nytillkomna ar-

betsuppgifterna skall kunna bemästras. Det förefaller för övrigt vara önskvärt, att samma läkare är knutna till sjukkas- sorna och till arbetsvårdsorganen.

Enligt utredningens mening bör det ankomma på tillsynsmyndigheten över de allmänna sjukkassorna och på ar- betsmarknadsstyrelsen att med utgångs- punkt från erfarenheterna i de län, där försöksverksamheten pågått, vidtaga er- forderliga åtgärder för en förstärkning av läkarexpertisen och för erforderlig utbildning och utökning av annan per- sonal.

Genom ett administrativt samarbete av förordat slag mellan sjukförsäkring och arbetsvård torde förutsättningar skapas för en tidig identifiering av fler— talet arbetsvårdsfall. Där arbetsvårdsåt- gärder i visst fall ej är aktuella vid en första genomgång i samarbetslaget för- utsättes, att man omprövar arbetsvårds- frågan efter viss lämplig tid. Emellertid kan under mellantiden inträffa, att ärendet kommer utanför sjukkassans intressesfär. För ett fortsatt uppmärk- sammande av dylika fall synes särskil- da anordningar erforderliga. När så- lunda fråga är om yrkesskadefall, som överlämnas från sjukförsäkringen till yrkesskadeförsäkringen, torde sjukkas— san i förekommande fall till försäk- ringsinrättningen böra anmäla, huruvi- da ärendet aktualiserats hos arbets- vårdsmyndigheten och i så fall vilka åt- gärder, som eventuellt planerats. Där arbetsvårdsåtgärder ej varit planerade före avlämnandet, bör yrkesskadeför- säkringsinrättningen ägna frågan upp- märksamhet och i förekommande fall taga kontakt med arbetsvårdsorganen, när dylika åtgärder eventuellt bör vid- tagas. I likhet med vad som prövats på det lokala stadiet, synes ett mera direkt samarbete mellan försäkringsinrättning- arna och arbetsmarknadsstyrelsen böra upprättas, vilket skulle kunna fungera

smidigare än det för närvarande i viss omfattning tillämpade rapporterings- förfarandet. Utredningen föreslår, att förutsättningarna för ett dylikt samar- bete snarast överväges av respektive parter. Då det gäller fall, som över hu- vud taget ej kommer under sjukkassans prövning, tex militärskadeersättnings- fallen, bör den nu tillämpade ordningen alltjämt begagnas, men samarbetet mel- lan riksförsäkringsanstalten och arbets- marknadsstyrelsen kan måhända inle- das på ett tidigare stadium än vad som nu är fallet.

För dem, som utförsäkras i sjukpen- ningförsäkringen men alltjämt är ar- betsoförmögna eller lider av höggradig nedsättning av arbetsförmågan, kan det bli aktuellt med invalidpension eller sjukbidrag från folkpensioneringen. I sjukförsäkringen tillgängligt material avseende rehabiliteringsfrågan bör stäl- las till pensionsmyndighetens förfogan- de. Centralt bör det mellan pensions- styrelsen och arbetsmarknadsstyrel- sen inledda samarbetet på förevaran- de område fortgå och eventuellt ut- vidgas.

Anordningar för genomförande av rehabiliteringsåtgärderna

För genomförandet av rehabilite- ringsåtgärder har socialförsäkringen som regel ej byggt upp egna institutio- ner utan i stället utnyttjat de anord- ningar härför, som eljest finnes till- gängliga. Inom den medicinska rehabi- literingen kan emellertid vissa säran- ordningar inom socialförsäkringens ram redovisas. Sådana är exempelvis pen- sionsstyrelsens invaliditetsförebyggan- de verksamhet, där särskilda sjukhus och sjukhusavdelningar drives i styrel- sens regi, och den konvalescenthems- verksamhet, som bedrives av sjukkas- sor. Utifrån normaliseringsprincipen kan lämpligheten av dylika särinstitu-

tioner vid sidan av den allmänna sjuk- vården diskuteras. Man torde emeller- tid böra bedöma verksamheten mot bakgrunden av tillgängliga inom den allmänna sjukvården och dess möjligheter att tillgodose ifrågavarande vårdbehov. Utredningen vill dock här erinra om att tanken att låta pensions— styrelsens sjukvårdande verksamhet uppgå i den allmänna sjukvården varit aktuell vid flera tillfällen men hittills inte föranlett några åtgärder. Frågan utredes för närvarande av utredningen rörande pensionsstyrelsens sjukvårdan- de verksamhet, och med hänsyn härtill har utredningen om socialförsäkring och arbetsanpassning inte funnit anled- ning att närmare ingå på detta spörs- mål.

Utredningen har ej heller ansett sig böra pröva frågan om lämpligheten av att konvalescentverksamhet bedrives i sjukkassornas regi. De av sjukkassorna bedrivna konvalescenthemmen torde nämligen i stor utsträckning ha karak- tären av vilohem. Utredningen vill dock framhålla önskvärdheten av att ifråga- varande konvalescentvård kompletteras med erforderliga resurser för medi- cinsk rehabilitering i de fall, där syftet med vården inte enbart är att möjlig— göra erforderlig vila efter en genom- gången sjukdom, innan vederbörande återgår till sitt vanliga arbete. Sådana resurser står numera sällan till konva- lescenthemmens förfogande.

PESUFSCI'

Inom arbetsvårdens område finnes för närvarande inga institutioner, orga- niserade eller drivna av socialförsäk— ringen. Även om de nuvarande resur- serna är begränsade, saknas enligt ut- redningens mening anledning att för- orda, att särskilda institutioner för ar- betsprövning, arbetsträning, yrkesut- bildning .etc organiseras fristående i socialförsäkringsinstitutionernas regi.

Med utgångspunkt från att socialför-

säkringen framdeles liksom hittills som regel inte skall ha att svara för själva rehabiliteringsanordningarna kan det dock böra undersökas, om inte social— försäkringen på annat sätt bör medver- ka vid rehabiliteringsåtgärdernas ge- nomförande. Administrativt torde en så- dan medverkan kunna tänkas i sam- band med utredning av hjälpbehovet i de enskilda fallen. Utredningen anser sålunda, att sådana uppgifter, som för bedömningen av hjälpbehovet är vär- defulla och som redan finnes tillgäng- liga hos försäkringsadministrationen, inte bör anskaffas genom nya utred- ningar utan i förekommande fall till- handahållas de arbetsvårdande orga- nen. Med utgångspunkt bla från erfa- renheterna av försöksverksamheten kan det därjämte ifrågasättas, om inte visst, för arbetsvårdsutredningen ytterligare erforderligt material med fördel kunde införskaffas genom socialförsäkringen, speciellt sjukförsäkringen. Utredningen syftar närmast på ett bättre utnyttjande av sjukkontrollanterna, vilkas nuvaran- de i huvudsak negativa kontrolluppgift i fråga om den öppna vårdens klientel härigenom kunde kompletteras med en mera positivt inriktad verksamhet. Den- na verksamhet torde kunna bedrivas, utan att kontrollsynpunkterna behövde eftersättas. För den antydda utveckling- en synes förutsättningen vara, att man vid rekryteringen till sjukkontrollant- befattningarna beaktar den förändring i arbetsuppgifterna, som omläggningen medför, och sålunda inriktar sig på per- sonal med en utbildning, lämpad för mera kurativt betonade arbetsuppgifter. För att göra redan anställd personal för- trogen med de nya arbetsuppgifterna torde viss fortbildning i bla kursform böra ifrågakomma, förslagsvis genom Svenska sjukkasseförbundet, som bedri- ver utbildningsverksamhet för anställ- da inom de allmänna sjukkassorna. Ut-

redningen förordar, att försök med verksamhet av här angivet slag igång- sättes inom sjukförsäkringen.

3. Socialförsäkringens ekonomiska medverkan i rehabiliteringen

Stöd åt institutioner för rehabilitering

I det föregående har utredningen in- tagit den ståndpunkten, att socialför- säkringen för genomförande av rehabi- literingsåtgärder som regel skall utnytt- ja de institutioner för sådant ändamål, som finnes inom den allmänna sjukvår- den liksom inom sjukvården i övrigt. Med hänsyn bl a härtill aktualiseras frå- gan, om inte ekonomiskt stöd från för- säkringen borde utgå till de institutio— ner och organ, som svarar för rehabili— teringsverksambeten och därmed för- enade kostnader. Här avses närmast in- stitutioner för medicinsk rehabilitering i detta ords mera begränsade betydelse samt inom arbetsvårdsområdet institu- tioner för arbetsprövning, arbetsträ— ning, yrkesutbildning samt skyddad sysselsättning.

Till en början må konstateras, att gäl- lande socialförsäkringslagstiftning inte förutser, att försäkringen såsom sådan direkt skall kunna giva ekonomiskt stöd av här ifrågasatt slag åt institutioner stående utanför försäkringen. Socialför- säkringen bygger på att erforderliga an— ordningar för medicinsk och annan re- habilitering skall finnas inom samhäl- let. Det bör påpekas, att den av pen- sionsstyrelsen bedrivna invaliditetsfö- rebyggande verksamheten _ tidigare bedriven såsom ett led i en försäkrings- verksamhet numera helt finansieras med skattemedel.

Vid bedömandet av hithörande pro- blem har man därför i första hand att utgå ifrån att socialförsäkringen inte skall driva eller bidraga till institutio-

ner för rehabilitering. I den mån so- cialförsäkringens kontantförmåner sti— ger, kan det dock ej bortses från att det blir alltmer nödvändigt för social- försäkringen, att rehabiliteringsanord- ningar finnes. Socialförsäkringen har jämväl intresse av att nedsättning av ar- betsförmågan förebygges; ofta är gräns- dragningen mellan förebyggande och återställande åtgärder svår att göra. Vid prövningen av försäkringsfallen fram— står ofta rehabiliteringsåtgärder som brådskande, varför det är angeläget att rehabiliteringsinstitutionerna är rusta- de att snabbt taga hand om uppkom— mande fall. Skulle det således visa sig, att rehabiliteringsanordningar, som so- cialförsäkringen behöver ha tillgång till, inte i erforderlig utsträckning kom- mer till stånd och ej erhåller nödig ka— pacitet, måste tydligen frågan om in- satser på detta område från socialför- säkringens sida upptagas till övervägan- de. Skulle en pensionsreform genomfö- ras och en budget för pensionssystemet uppläggas vid sidan av statsbudgeten på det sätt, den allmänna pensionsbe- redningen ifrågasatt, synes möjlighet l)öra föreligga att i denna budget upp— taga för rehabiliteringsändamål erfor- derliga medel.

Det kunde ifrågasättas, om inte kost- nader för rehabiliteringsanordningarna under alla förhållanden borde i princip belasta socialförsäkringen i proportion till anordningarnas utnyttjande för för- säkrades räkning. En sådan ordning skulle dock innebära ett radikalt från- gående av hittills tillämpade principer för kostnadernas täckande inom bla sjukvården med återverkningar även på ansvarsfördelningen. Frågan rymmer många aspekter och kräver för ett be- dömande ingående undersökningar. Ut- redningen, som vid sina överväganden torde ha att bygga på de nuvarande för- hållandena, har utgått från, att kostna-

derna för rehabiliteringsanordningarna såsom hittills tills vidare bestrides av staten, landstingen och kommunerna. För staten och landstingen torde för övrigt ifrågavarande kostnader sakna större betydelse. Däremot skulle bidrag från socialförsäkringen måhända spela större roll för kommunerna, vilka i vis- sa fall torde hysa ekonomiska betänk- ligheter, när det gäller tex igångsät- tandet av skyddad verksamhet, som är mest aktuell för dessa huvudmän. Nå- got skäl att enbart av nämnda anled- ning införa en annan ordning synes dock inte föreligga. I den mån kommu- nerna kan behöva ytterligare stimulans till åtgärder på området, torde detta bäst ske genom en förbättring av före- fintliga statsbidragsmöjligheter. I fråga om såväl arbetsträning som skyddad verksamhet har staten hittills lämnat bidrag med högst 50 % av kostnaderna för arbetsledning samt dessutom med hela kostnaden för desinfektionsanord- ningar för tuberkulösa. I enlighet med förslag i 1958 års statsverksproposition (V ht) har riksdagen emellertid beslu- tat, att bidraget fr o m är 1958 skall ut- gå med ett belopp motsvarande 40 % av bidragsunderlaget, vilket procenttal nära överensstämmer med det genom- snittliga bidrag, som utgått under sena- re år. I särskilda fall förutsättes dock bidrag kunna utgå med högst 45 %.

I vissa fall svarar enskilda huvud- män för rehabiliteringsåtgärderna. Me- dicinsk rehabilitering exempelvis före- kommer vid bla en del konvalescent- hem drivna av enskilda organisationer. Beträffande flertalet av dessa institutio- ner torde dock huvudmännen åtnjuta anslag och bidrag från samhällets sida, framför allt genom landstingen. Vad gäller enskilda organisationer, som dri- ver arbetsvårdande verksamhet —— hu- vudsakligen i form av arbetsträning och skyddad sysselsättning —— eller enskilda

företagare, som anordnar halvskyddad sysselsättning, kan statsbidrag till verk- samheten ifrågakomma enligt samma grunder, som gäller i de fall landsting eller kommun svarar för dylik verksam- het. På en del håll utgår därjämte kom— munala bidrag. Med hänsyn till att sam- hället ekonomiskt, om än endast delvis, redan står bakom även här nämnda re- habiliteringsverksamhet, synes inte hel- ler i detta fall skäl föreligga för en eko- nomisk medverkan från socialförsäk- ringens sida.

Enligt utredningens uppfattning sy- nes det för närvarande saknas anled— ning påfordra direkt ekonomiskt stöd från socialförsäkringen åt institutioner för rehabilitering. Frågan torde emel- lertid vid en eventuell framtida översyn av socialförsäkringen böra bli föremål för prövning.

Stöd åt den enskilde vid medicinsk rehabilitering

Gällande bestämmelser

För socialförsäkringens ekonomiska medverkan vid genomförandet av me- dicinsk rehabilitering i det enskilda fal- let gäller för närvarande följande.

S julrfö rsiikri ngen

Enligt 15 % SFL gäller för den slutna vården, att ersättning i princip utgives med hela beloppet av vårdavgiften på allmän sal. I fråga om sjukhusvårdser- sättningen tillämpas bestämmelser om viss längsta tid, för vilken ersättning utgår vid varje sjukdom. Bestämmelser om Sjukhjälpstiden, vilka återfinnes i 29 %, innebär, att denna för andra än folkpensionärer är 730 dagar, under det att den för sistnämnda kategori i prin- cip är endast 90 dagar. I proposition nr 126 till 1958 års riksdag förordas dock, att sistnämnda tid skall utökas till 180 dagar.

I SFL finnes bestämmelser om ersätt- ning vid öppen läkarvård i 14 5. Den försäkrades kostnader för sådan vård ersättes med 3/4 av utgifterna eller, då dessa överstiger det belopp vartill de enligt av Konungen fastställd taxa skall beräknas utgå, med 3/4 av sistnämnda belopp.

Enligt lagens 18 5 får lokalsjukkassa och av stad anordnad centralsjukkassa med tillsynsmyndighetens medgivande och enligt de närmare föreskrifter, som denna utfärdar, besluta, att sjukvårds- försäkringen i kassan skall omfatta kostnader för »sjukgymnastik eller el- jest behandling med bad, massage, elek- tricitet eller hetluft eller annan därmed jämförlig behandling eller för konva- lescentvård». Riksförsäkringsanstalten har förordat, att kassorna skall utge er- sättning för sådana sjukvårdande åtgär- der och i anslutning härtill meddelat förslag till bestämmelser härom. Enligt uppgift från riksförsäkringsanstalten har samtliga kassor numera i sina stad- gar infört bestämmelser av följande ly- delse:

Sjukvårdsförsåkringen i kassan inbegriper ersättning för försäkrads kostnader för vid sjukdom erforderlig och efter läkares före- skrift meddelad behandling och vård i en- lighet med vad nedan sägs. Härvid undan- tages läkarvård och sjukhusvård, som med— för rätt till ersättning enligt 14 och 15 55 lagen om allmän sjukförsäkring.

Ersättning utgives med 3/4 av försäkrads kostnader för

dels sjukgymnastisk behandling (rörelse- behandling och massage), därest behand- lingen meddelats av läkare eller legitime- rad sjukgymnast eller ock av person, som upptagits i en av Riksförsäkringsanstalten fastställd förteckning över personer med sjukgymnastisk utbildning,

dels behandling med hetluft, diathermi och kortvåg, därest behandlingen medde— lats under ledning och direkt ansvar av läkare, sjuksköterska, legitimerad sjukgym- nast eller i nyss angiven förteckning upp- tagen person och i omedelbart samband med sjukgymnastisk behandling, arbetste- rapi eller arbetsträning,

dels ock foniatrisk behandling, som med- delats under ledning och direkt ansvar av läkare.

Överstiger den försäkrades kostnad för behandling, som nu sagts, det belopp, som för behandlingen angives i en av Riksför- säkringsanstalten fastställd taxa, utgives dock endast 3/4 av nämnda belopp.

Om tid för behandling överstiger eller be- räknas överstiga 60 dagar, åligger det den försäkrade att utan dröjsmål underrätta sjukkassan härom, vid äventyr att rätten, till ersättning förloras beträffande behand— ling, som meddelats efter det underrättelse sålunda skolat ske.

När kassan mottagit underrättelse, som nu sagts, eller eljest erhållit kännedom om behandlingstid av i föregående stycke an— given längd, skall kassan, därest det ej med hänsyn till omständigheterna fram- står som uppenbart obehövligt, inhämta yttrande från centralsjukkassans förtroen— deläkare angående erforderligheten av be- handlingen. Finner kassan därefter, att yt— terligare ersättning ej skall utgå till följd av att behandlingen ej anses erforderlig, skall den försäkrade omedelbart underrät- tas därom, dock med iakttagande att er- sättning ej må vägras för behandling, som meddelats före det underrättelsen motta— gits.

Vad i nästföregående stycke sagts gäller i tillämpliga delar, där behandlingstiden beräknas ej överstiga 60 dagar men kassan är tveksam om behandlingens erforderlig- het.

Ersättning utgives vidare med 3/4 av för- säkrads kostnad för vård vid konvalescent- hem, som upptagits i en av Riksförsäkrings- anstalten fastställd förteckning, dock med iakttagande dels att ersättningen utgår med högst 3 kr per vårddag eller, om vårdav- giften på allmän sal vid den försäkrades hemortslasarett överstiger 3 kr, med högst det belopp per vårddag, vartill nämnda av- gift uppgår, dels ock att ersättning icke ut- gives till sjukpenningförsäkrad för så stor del av kostnaden, att återstående del kom- mer att understiga det belopp, varmed den försäkrades sjukpenning jämlikt 25 5 sjuk- försäkringslagen minskas vid sjukhusvård. Ersättning, som nu sagts, utgives för högst 60 dagar vid varje sjukperiod.

Ersättning enligt denna paragraf omfat- tar ej kostnad för resa för erhållande av behandling eller för resa till eller återresa från konvalescenthem.

Sjukförsäkringen utger viss ersättning för resekostnader vid resor till och från läkare samt till och från sjukvårdsin- rättning enligt bestämmelserna i lagens 16 och 17 Så.

Yrkesskadcförsäkringen (och ersättning enligt militärersättningsförordningen)

I 12 % YFL och 6 % MEF finnes be- stämmelser om ersättning för såväl öp— pen som sluten vård. Dessa bestämmel- ser ger avsevärt större försäkringsskydd än motsvarande bestämmelser i SFL. Erforderliga kostnader för läkar-, tand- läkar- eller sjukhusvård eller läkemedel, ävensom nödiga utgifter för resor er- sättes sålunda helt.

Med läkarvård likställes sjukgymnastik eller eljest behandling med bad. massage, elektricitet eller hetluft eller annan därmed jämförlig behandling, som meddelas efter läkares föreskrift. Kan läkarvård ej an- skaffas utan oskälig omgång eller kostnad, må ersättning i stället lämnas för annan lämplig vård.

Ersättning skall ock utgå för erforderliga kostnader för särskilda hjälpmedel till lindrande av menliga följder av skada, så- som kryckor, konstgjorda lemmar och glas— ögon. Erfordras förnyelse av dylika hjälp- medel må, när skäl därtill prövas föreligga, kostnaden härför ersättas genom ett årligt belopp, som svarar mot den sannolika år- liga kostnaden för förnyelsen, eller genom ett belopp för en gång, motsvarande kost- nadens kaxpitalvärde enligt beräkningsgrun- der, som fastställas av Konungen.

Det bör uppmärksammas, att ersätt- ning enligt YFL i regel inte utgår för vård, som meddelas under den s k sam- ordningstiden. Ersättning för vård un- der nämnda tid utgår från sjukförsäk- ringen och enligt dess bestämmelser.

Folkpensioneringen

Enligt bestämmelserna i 36 5 tredje stycket FPL äger pensionsstyrelsen att, om styrelsen för bedömandet av ansök- ning om invalidpension, sjukbidrag, blindtillägg eller vårdtillägg finner det

erforderligt, föreskriva såsom villkor för rätt till pension, att sökandens hälsotillstånd skall undersökas på sjuk- vårdsanstalt eller av läkare, som av sty- relsen bestämmes.

Den förevarande bestämmelsen i FPL kompletteras i viss mån genom de möj- ligheter, som pensionsstyrelsens indi- viduella invaliditetsförebyggande verk- samhet erbjuder från rehabiliterings- synpunkt. Rörande denna verksamhet har bestämmelser utfärdats genom kungl brev den 22 maj 1953. Kostnaden för vård, som meddelas enligt nämnda bestämmelser, bestrides av för ändamå- let anvisade medel och kan avse bla läkarundersökning och läkarintyg, lä- karbehandling och tandvård samt vård å kuranstalt, sjukhus eller annan anstalt ävensom, där så med uppenbar fördel kan ske och anstaltsvård inte kan er- hållas eller inte lämpligen anses böra ifrågakomma, för vård hos enskilda. Vi- dare kan kostnaden bestridas för an- skaffande av bandage, konstgjorda lem- mar o dyl under vårdtiden samt för den sjukes och honom åtföljande vårdares resor till och från läkare och anstalt, för underhåll under resorna och för er- sättning åt vårdaren. Som allmän regel gäller dock, att det, innan beslut om så- dan behandling och vård meddelas, bör prövas, huruvida inte bidrag till kost- naden härför må kunna påräknas från annat håll och göras till villkor för sty- relsens ingripande.

Kostnader vid sluten vård

I fråga om den slutna vården kan konstateras, att samtliga i det föregåen- de redovisade åtgärder inom den medi- cinska rehabiliteringen med undantag av arbetsterapi samt proteser och andra tekniska hjälpmedel för närvarande står till patienternas förfogande utan sär- skilda kostnader. Vad gäller arbetstera— pin tillämpas vid vissa sjukhus den au-

ordningen, att patienten får ersätta hu- vudmannens självkostnader för terapi- material. Praxis skiftar dock. En viss kostnad torde emellertid i allmänhet åvila patienten, varför en ekonomisk medverkan från socialförsäkringens si— da utöver vårdavgiften till dessa sär— skilda kostnader kunde ifrågasättas.

Som framgått av det föregående, sy- nes arbetsterapin numera kunna be- traktas som ett direkt led i sjukhusvår- den, varför kostnaderna i princip lik- som i fråga om övrig behandling torde böra åvila huvudmannen. I ett kammar- rättsutslag av den 15 februari 1956 ut- talas direkt, att arbetsterapin måste an- ses ingå i den vid sjukhuset meddelade vården. Utslaget innebär, att en kom- mun, som ersatt kostnaderna för vår- den, inte är skyldig att därutöver ersät- ta kostnaderna för arbetsterapimaterial.

I fråga om material för arbetsterapi, ordinerad av läkare, vill utredningen sålunda rekommendera, att huvudman- nen svarar för kostnaderna. Anledning saknas att för detta speciella ändamål skapa former för en ekonomisk med— verkan från socialförsäkringens sida. I den mån patienten för egen del eller för avyttring önskar förvärva den får- diga produkten, finner utredningen dock skäligt, att patienten skall ha att till självkostnadspris ersätta huvudman- nen för dennes materialkostnader.

Beträffande bestridandet av kostna- derna för proteser och andra tekniska hjälpmedel finnes särskilda regler, ge- mensamma för den slutna och öppna vården. Dessa regler belyses i det föl- jande (s 37).

Kostnader vid öppen vård

I den öppna vården kan för den en- skilde utöver kostnader för läkarvår- den uppstå kostnader i samband med sjukgymnastik, arbetsterapi, annan fy- sikalisk terapi samt funktionsprövning.

Inom SFL gäller mera restriktiva be- stämmelser än inom YFL och MEF. Så- dana viktiga delområden av den medi— cinska rehabiliteringen som funktions— prövning och arbetsterapi liksom un- der vissa förutsättningar även en del behandlingsformer inom den övriga fy- sikaliska terapin ställes för närvarande utanför sjukförsäkringens ekonomiska medverkan. Inte minst mot bakgrunden av de nya strävandena inom medicinen, sådana de kommer till uttryck i tex medicinalstyrelsens tidigare omnämnda VPM av den 2 mars 1954, synes det er- forderligt att bringa sjukförsäkringens bestämmelser i bättre överensstämmelse med riktlinjerna inom den medicinska rehabiliteringen. För att möjliggöra det- ta föreslår utredningen, att bestämmel- serna i 18 & SFL ändras på sätt, som möjliggör att ersättning kan utgivas en- ligt grunder, som motsvarar vad i det följande föreslås i fråga om 12 & YFL och 6 5 MEF, och att tillsynsmyndig— heten över de allmänna sjukkassorna till prövning upptager frågan om infö- rande av motsvarande bestämmelser i sjukkassornas stadgar. Dessa ändringar skulle innebära, att ersättning kunde utgivas jämväl för sådan funktionspröv- ning och arbetsterapi, som genomföres efter föreskrift av läkare, tjänstgörande vid institution, vilken bedriver dylik verksamhet och därtill godkänts av me- (licinalstyrelsen.

I förevarande sammanhang har ut- redningen diskuterat även frågan om ersättning för försäkrads kostnader för resor i samband med behandlingen. Dy- lika kostnader kan för den enskilde un- der mindre gynnsamma förhållanden bli rätt kännbara. Emellertid måste en sådan utvidgning av försäkringens eko- nomiska åtaganden inge starka betänk- ligheter. Dels skulle försäkringens rese— kostnader öka högst väsentligt, dels

skulle svårigheter uppstå att avgöra, huruvida resorna väsentligen föranletts av behandlingen eller av andra skäl. Med hänsyn härtill har utredningen inte ansett sig böra föreslå någon ändring i nu gällande ordning i vad avser rese— bidrag från sjukförsäkringen. Utred- ningen vill dock framhålla angelägen— heten av att andra möjliga åtgärder vid- tages, som underlättar för sjuka och skadade att utan större kostnader och om möjligt i hemorten erhålla den be- handling, som från medicinsk synpunkt anses erforderlig. I sådant syfte har man på sina håll ordnat så, att sjuk- gymnasten även utom tätbebyggelse be- söker patienterna i hemmet och där ger behandling. Om därvid inom området verksamheten ordnas så, att flera pa- tienter samtidigt besökes, kan de sam- manlagda resekostnaderna nedbringas. Utredningen finner lösningar av detta slag värdefulla och vill förorda, att dy- lika anordningar mera allmänt kommer till stånd.

Yrkesskadeförsäkringen (och ersättning enligt militärersältningsförordningen) Bestämmelserna i 12 % YFL och 6 % MEF synes ej täcka funktionsprövning— en och ej heller arbetsterapin. Då dessa undersöknings- och behandlingsformer är av stor betydelse såväl för den sjuke eller skadade som för storleken av de kontanta ersättningar, som skall utgi- vas, är det enligt utredningens uppfatt- ning önskvärt, att de angivna bestäm- melserna kompletteras, så att de avser även undersöknings- och behandlings- formerna i fråga. För förebyggande av missbruk synes det dock nödvändigt, att man i dessa fall inför vissa begräns- ningar. Utredningen föreslår sålunda, att 12 % YFL och ö % MEF ändras till att i denna del erhålla följande lydelse: Med läkarvård likställes sjukgymnastik eller eljest behandling med bad, mas-

sage, elektricitet eller hetluft eller an- nan därmed jämförlig behandling, som meddelas efter läkares föreskrift, även— som sådan funktionsprövning och ar- betsterapi, som genomföres efter före- skrift av läkare tjänstgörande vid insti- tution, vilken godkänts av medicinal- styrelsen för bedrivande av dylik verk- samhet.

Annan ändring i förevarande bestäm- melser har utredningen inte ansett på- kallad. Det torde emellertid böra erin- ras om att, därest under samordnings- tiden försäkringsinrättning begär, att försäkringstagare skall underkasta sig särskild vård, kostnaderna härför skall ersättas av inrättningen, i den mån er- sättning inte utgår enligt SFL. Härige- nom föreligger sålunda möjlighet för försäkringsinrättningen att redan un— der samordningstiden påkalla särskild behandling jämväl inom den medicin- ska rehabiliteringens område.

Follcpensioneringen

Utformningen av FPL och bestäm- melserna om pensionsstyrelsens invali- ditetsförebyggande verksamhet torde från de synpunkter, utredningen har att anlägga. vara tillfredsställande. Något förslag till ändringar har utredningen därför inte ansett påkallat.

Kostnader för tekniska hjälpmedel

Med tekniska hjälpmedel avses i det- ta sammanhang ortopediska stödjeban— dage och proteser samt andra tekniska hjälpmedel, som närmast är avsedda att höja den allmänna funktionsförmågan, däribland även rullstolar och andra in- validvagnar. Till frågan om tekniska hjälpmedel för utnyttjande av arbets- förmågan, såsom vissa verktyg, invalid- fordon för transport till och från ar- betsplatsen, vilka brukar hänföras till arbetsvårdens område, återkommer ut, redningen (s 40).

Anskaffandet av proteser och andra liknande tekniska hjälpmedel ingår som ett naturligt led i den rehabilite- ring, som meddelas inom sjukhusvår- den. Det kunde för den skull anses na- turligt, att kostnaderna härför inginge i vårdavgiften. Enligt gällande ordning är detta dock för närvarande inte fal- let. För erforderliga ortopediska stödje- lmndage, proteser etc åt patienter, som å vanföreanstalt, kustsanatorium eller lasarett med ortopedisk klinik behand- las för vanförhet, svarar sålunda staten via medicinalstyrelsen med 3/4 av kost- naderna på villkor, att patienten bere- des motsvarande förmåner. Denne har dock alltid att svara för ett belopp av 3 kr. Till ifrågavarande kostnader kan, som framgått, ersättning utgå enligt YFL och MEF samt i vissa fall genom pensionsstyrelsen. Enligt MEF utgår er- sättning dock endast i den mån den skadade inte eljest äger erhålla däri an- givna förmåner på statens bekostnad. YFL innehåller ingen motsvarande be- stämmelse. Alltsedan 1937 synes emel- lertid praxis ha varit, att ersättningen kompletterar de statliga bidragen, dv s i praktiken utgår med den del, som an- nars faller på patienten själv eller hans hemkommun. I samband med Vård på pensionsstyrelsens sjukhus eller sjuk- husavdeluingar i styrelsens regi kan en- ligt uppgift i vissa fall genom pensions- styrelsen full ersättning utgivas för van- liga hålfotsinlägg, däremot inte för pro— teser, vilka i allmänhet förutsätter in— provning vid ortopedisk klinik, vanfö— reanstalt eller liknande och till vilka bidrag kan utgå i annan ordning.

SFL ger inga möjligheter till ersätt- ning för anskaffning av proteser och liknande. Frågan om sjukförsäkringens ekonomiska medverkan har dock disku- terats i olika sammanhang. 1951 års vanförevårdsutredning, som senast be- handlade frågan om tekniska hjälpme-

del och därmed sammanhängande pro- blem, ansåg det för framtiden naturligt och riktigt, att staten svarade för hu- vudparten av kostnaderna för erforder— liga ortopediska hjälpmedel åt vanföra. I fråga om den rent administrativa ord- ningen föreslog utredningen en samord- ning av bidragsverksamheten inom ra— men för den allmänna sjukförsäkring- en. Detta senare förslag avstyrktes emellertid av statskontoret och riksför- säkringsanstalten. Riksförsäkringsan- stalten framhöll, att anstalten inte fann sig kunna tillstyrka den föreslagna ut- ökningen av sjukförsäkringens hjälpfor— mer, särskilt som en sådan utökning även skulle medföra ett enbart av ad- ministrativa skäl förestavat frångående av principen, att sjukhjälp från försäk- ringen skall utgå endast i anledning av sjukdom.

I propositionen uttalade departe- mentschefen, att han liksom utredning- en och det övervägande antalet remiss- myndigheter ansåg, att det allmänna även i fortsättningen borde bestrida huvudparten av kostnaderna för orto- pediska hjälpmedel. Bidraget borde emellertid h_öjas från 2/3 av totalkost- naderna till 3/4 av desamma, varvid dock den enskilde alltid borde svara för ett belopp av 3 kr. Höjningen mo- tiverades bl a med att härigenom vun- nes en naturligare anslutning till det bidragssystem, som gällde inom den allmänna sjukförsäkringen. Beträffande samordningen uttalade departements- chefen, att denna fråga lättare kunde upptagas till förnyad prövning, därest bidragsbeloppet redan från början an- passats till vad som gällde inom den allmänna sjukförsäkringen; dock kunde han inte på av riksförsäkringsanstalten anförda skäl för närvarande förorda en samordning av bidragsverksamheten inom ramen för denna sjukförsäkring.

Inte minst med hänsyn till vad de-

partementschefen sålunda uttalat har utredningen om socialförsäkring och ar- betsanpassning ansett sig ha anledning beröra frågan om sjukförsäkringens ekonomiska och administrativa medver- kan vid anskaffning av proteser och andra tekniska hjälpmedel.

Frågan om statsbidrag till proteser utredes emellertid för närvarande ge- nom medicinalstyrelsen. Styrelsen har därvid enligt uttalande av departe- mentschefen att undersöka dels bi- dragsgivningens utsträckande till jäm- väl andra tekniska hjälpmedel än de för dagen statsbidragsberättigande, dels ock frågan om den sk ordinationsrätten. Utredningen har för den skull sam- rått med medicinalstyrelsen i frågan. Därvid har framkommit, att medicinal- styrelsen i sin utredning utöver frågor- na om en utvidgning av statsbidrags- givningen och ordinationsrätten även avser att beröra finansieringSSystemet samt administrationen av tekniska hjälpmedel. Med hänsyn härtill har ut- redningen inte ansett sig böra närmare ingå på sjukförsäkringens administra- tiva medverkan på ifrågavarande om- råde.

Utredningen har däremot övervägt behovet och lämpligheten av en ekono— misk medverkan från sjukförsäkringens sida. Därvid har konstaterats, att bidrag från sjukförsäkringen till kostnaderna för ifrågavarande hjälpmedel inte skul- le för den enskilde innebära någon för- bättring, då den ersättning, som redan nu kan ifrågakomma av statsmedel, motsvarar de bidrag, som skulle kunna utgå från sjukförsäkringen enligt hit- tills tillämpade principer för bidrags- givningen. För sjukförsäkringens del skulle anordningen däremot betyda, förutom ökade kostnader med återverk- ningar på dess ekonomi, att man från- ginge den hittillsvarande principen, att sjukhjälp skall utgå endast i anledning

av sjukdom. Med hänsyn härtill har ut— redningen inte funnit anledning föreslå någon ändring i nuvarande ordning.

Stöd åt den enskilde vid arbetsvård Gällande bestämmelser

Enligt gällande bestämmelser svarar

socialförsäkringen _ i motsats till vad som gäller vid den medicinska rehabi- literingen _ inte för de direkta kost- nader, som i samband med arbetsvår- den kan uppkomma för den enskilde. Däremot synes den i viss utsträckning genom utgivande av sjukpenning, liv- ränta eller pension kunna medverka till försörjning under tid för arbetsvård. I 10 & sista stycket YFL (liksom i 8 5 sista stycket MEF) stadgas sålunda föl— jande:

Därest den skadade undergår yrkesut- bildning, som huvudsakligen syftar till och är ägnad att väsentligt minska skadans in- verkan på hans förmåga att framdeles be— reda sig arbetsinkomst, skall vid bedöman— de av arbetsförmågans nedsättning under utbildningstiden beaktas i vad mån utbild— ningen medför hinder för honom att utföra förvärvsarbete. Vid bedömande av arbets— förmågans nedsättning efter utbildningsti— dens slut må, om utbildningen kan anta- gas hava varaktigt minskat skadans inver- kan på arbetsförmågan, skälig hänsyn ta- gas härtill.

Bestämmelsen innebär en möjlighet att under yrkesutbildning höja sjukpen- ningen och livräntan till 100 %.

Varken i SFL eller i FPL finnes nå- gon motsvarande regel. I lagarna fin- nes emellertid vissa stadganden, som kan tillåta en positiv tolkning. I 21 5 fjärde stycket SFL anges således, att den försäkrade, om han >>i förekom- mande fall efter särskild yrkesutbild- ning» är i stånd att försörja sig genom annan sysselsättning än sitt vanliga el- ler därmed jämförligt arbete, ej vidare må anses arbetsoförmögen.

I 14 5 1 mom andra stycket FPL stadgas:

Åtnjuter pensionsberättigad med bidrag av allmänna medel sjukvård eller yrkesut- bildning för förebyggande eller hävande, helt eller delvis, av höggradig nedsättning av arbetsförmågan, må med hänsyn till fö- religgande omständigheter förordnas, att folkpension under tiden icke skall utgå eller skall utgå med nedsatt belopp.

I angivna lagar finnes vidare bestäm- melser, som anger påföljden av vägran att underkasta sig vissa åtgärder. Så— lunda stadgas i 27 & sista stycket SFL, att om försäkrad utan giltig anledning vägrar underkasta sig sådan sjukvård eller yrkesutbildning, som är ägnad att förkorta sjukdomstiden eller eljest minska skadans följder och vartill bi- drag erbjudes honom av allmänna me- del, sjukpenningen må helt eller delvis tills vidare förvägras honom, under förutsättning att han erinrats om den- na påföljd. I 16 å fjärde stycket FPL finnes följande föreskrift:

Vägrar någon utan giltig anledning att underkasta sig sådan sjukvård eller yrkes- utbildning för förebyggande eller hävande, helt eller delvis, av höggradig nedsättning av arbetsförmågan, vartill bidrag erbjudits honom av allmänna medel, och anses ut- sikter förefinnas att genom dylik åtgärd förebygga att nedsättningen av arbetsför- mågan blir varaktig eller häva redan in- trädd sådan nedsättning, må folkpension helt eller delvis tills vidare förvägras ho- nom, under förutsättning att han gjorts uppmärksam på denna påföljd.

En motsvarande bestämmelse, om ock av mera allmän omfattning, återfinnes i 28 å andra stycket YFL:

Vägrar den ska-dade utan giltig anledning att rätta sig efter föreskrift, som i syfte att förkorta sjukdomstiden eller eljest lindra menliga följder av skadan givits av försäk— ringsinrättningen eller arbetsgivaren eller läkare, och har till följd härav skadan medfört väsentligt mera långvarig eller höggradig nedsättning av arbetsförmågan, må ock skälig nedsättning ske av ersättning som avses i första stycket.

Den ersättning, som åsyftas, gäller sjukpenning och barntillägg samt så-

dan livränta, som avses i 16 & YFL. En i stort sett likalydande bestämmelse är intagen i 12 ä 2 mom andra stycket MEF.

Direkta kostnader

För själva arbetsvårdsorganisatio— nens medverkan uttages inga avgifter av den enskilde i samband med arbets- vård. De direkta kostnader, som här- under kan komma att belasta den en- skilde, är i huvudsak av två slag, näm- ligen utgifter för

1) vissa läkarundersökningar, psyko- tekniska anlagsprov, kursavgifter, un- dervisningsmaterial samt resor, aktuali- serade genom arbetsvårdsutredningen eller arbetsvårdsåtgärden,

2) verktygs- och annan utrustning, exempelvis i samband med igångsättan- de av egen rörelse samt transportmedel (invalidfordon etc).

Beträffande den första gruppen kan konstateras, att staten genom arbets- vårdsorganisationen lämnar bidrag till dessa utgifter helt eller delvis, därest den enskilde saknar erforderliga medel att själv bestrida kostnaderna. Med den ståndpunkt, utredningen tidigare inta- git rörande kostnader, som samhället åtagit sig i samband med rehabilite- ring, saknas anledning att för närva- rande överföra dessa kostnader till för- säkringen. Frågan härom bör emeller- tid hållas öppen för att närmare prövas vid lämplig tidpunkt (jfr s 33).

Även till den andra gruppen av di- rekta kostnader, vilka huvudsakligen täckes av begreppet näringshjälp, kan vid behov statsbidrag utgå, nämligen genom pensionsstyrelsen. Innan beslut om en sådan åtgärd genom pensions- styrelsens försorg meddelas, bör dock enligt Kungl Maj:ts riktlinjer för verk- samheten prövas, huruvida inte bidrag till kostnaderna må kunna påräknas från annat håll och sådant bidrag göras

till villkor för styrelsens ingripande. Statsbidrag för en och samma person får inte överstiga 5.000 kr. Vid tillämp- ningen av dessa bestämmelser har pen- sionsstyrelsen begränsat statsbidraget att gälla högst 3/4 av den faktiska kost- naden, medan sökanden själv, hemorts- kommunen eller annan förutsättes be— strida övrig del. På grund av den be- gränsade medelstillgången har det dess— utom ansetts nödvändigt att maximera bidraget till att utgå med högst 3.000 kr. Startandet av självständig verksamhet kan dock ofta innebära kostnader till det dubbla, i vissa fall flerdubbla be- loppet. Detta betyder, att statsbidraget i många fall täcker endast en mindre del av näringshjålpsbehovet. Då den enskildes möjligheter till en ekonomisk insats vanligen är begränsade, kan där- för anspråken på kommunernas ekono- miska medverkan bli förhållandevis stora. Som en följd härav har lands— tingen i allt större utsträckning under senare år engagerats i verksamheten för bidragsgivning liksom även enskilda organisationer m fl.

Med anledning av denna utveckling kunde övervägas, huruvida socialför- säkringen ekonomiskt borde medverka i näringshjälpsverksamheten. Genom en sådan medverkan skulle den rent sam- hälleliga verksamheten kunna komplet— teras eller helt ersättas. I detta fall sy— nes främst folkpensioneringen och yr- kesskadeförsäkringen vara berörda. För att möjliggöra detta torde samma till- vägagångssält, som tidigare diskuterats i samband med ekonomiskt stöd från socialförsäkringen åt institutioner för rehabilitering (s 32), kunna ifrågakom— ma. Vidare kunde övervägas, om medel, som finnes i tex riksförsäkringsanstal- tens fonder, borde utnyttjas för bla verksamhet av ifrågavarande slag.

I nuvarande läge torde emellertid kunna konstateras, att de till socialför—

säkringen knutna fonderna avsatts för vissa bestämda ändamål och att de så- lunda inte utan ändring av gällande be- stämmelser kan tagas i anspråk för ar- betsvårdande åtgärder. Vad särskilt an- går folkpensioneringsfonden må erinras om att dess hela avkastning inlevereras till statsverket. Ett införande i social- försäkringen av nya förmåner, utan att avkastningen av fonderna utnyttjas för täckande av kostnaderna, skulle vidare påverka försäkringarnas ekonomi. I synnerhet för sjukförsäkringens del skulle ett ekonomiskt ansvar på detta område ej medföra några nämnvärda besparingar i andra avseenden och här- igenom på längre sikt positivt påverka dess ekonomi. I och med att ytterligare ett antal organ skulle medverka vid bi- dragsgivningen, kunde arbetsvårdsorga- nens rent administrativa handläggning av dessa ärenden bli mera omständlig och tidskrävande än eljest, såvida inte bidragsgivningen inskränktes till att tillhandahålla vissa klumpsummor. Med hänsyn till anförda omständig- heter har utredningen ej funnit till- räckliga skäl för närvarande föreligga för en ekonomisk medverkan från soci- alförsäkringen i näringshjälpsverksam— heten. Behovet av näringshjälp torde böra tillgodoses på annat sätt, främst genom att erforderliga medel ställes till förfogande för den myndighet, som har att utgiva statsbidrag till näringshjälp. Utredningen förordar emellertid — lik- som tidigare i fråga om stöd åt institu- tioner för rehabilitering (s 33) och be- träffande vissa direkta arbetsvårdskost- nader (s 40), att frågan om en ekono— misk medverkan från socialförsäkring- en blir föremål för prövning vid en framtida översyn av socialförsäkringen.

Kostnader för försörjning

Under tid, då den sjuke eller skadade är föremål för arbetsvårdande åtgärder,

tex arbetsprövning, arbetsträning, yr- kesutbildning eller motsvarande, före- ligger som regel behov av ekonomiskt stöd för egen och familjens försörjning. Endast i undantagsfall har den partiellt arbetsföre ekonomiska resurser att själv svara för försörjningskostnaderna. Bak- grunden är oftast kortare eller längre tids sysslolöshet, som betingas av ar- betsoförmåga med därav i regel följande inkomstbortfall. Med hänsyn härtill uppkommer frågan, om och i vilken utsträckning ersättning kan utgå från socialförsäkringen under olika former av arbetsvård och i vad mån de nuva- rande bestämmelserna och tillämpning- en av dessa är tillfredsställande i detta avseende eller bör bli föremål för änd- ring.

Sjukförsäkringen

SFL innehåller inte några mera klart formulerade bestämmelser i den aktu- ella frågan om rätten till sjukpenning under tid för arbetsvård. Någon fast praxis synes ej heller ha utbildat sig under den tid, den allmänna sjukför- säkringen varit i verksamhet. Med hän- syn härtill synes det nödvändigt att till en början närmare belysa de nuvarande sjukpenningförsäkringsbestämmelsernas tillämplighet under tid för arbetsvård.

Rätt till sjukpenning. Som tidigare påpekats, tillgripes de särskilda arbets- vårdsåtgärderna först om de bedömes nödvändiga för att bereda den partiellt arbetsföre arbete. Förutsättningen för att dessa åtgärder skall vidtagas är med andra ord, att sådan arbetsoförmåga el- ler nedsättning av arbetsförmågan före- ligger, att det inte är möjligt anvisa lämplig sysselsättning inom klientens tidigare yrke eller inom annat arbets— område. Det kan tilläggas, att för en så- dan bedömning samverkan givetvis krä- ves med vederbörande läkare; den sjuk-

dom eller skada, som orsakar förlust eller nedsättning av arbetsförmågan skall vitsordas genom läkarutlåtande. De villkor, som sålunda gäller för partiellt arbetsföra i fråga om rätt att erhålla arbetsvård, gäller emellertid även beträffande sjukpenningförsäkra- des rätt till sjukpenning vid sjukdom eller därav orsakat följdtillstånd. I prin— eip innebär detta, att en partiellt ar- betsför kan komma i fråga för arbets- vård, samtidigt som han är berättigad uppbära ersättning i form av sjukpen- ning från allmän sjukkassa. Något for- mellt hinder för samtidiga bidrag från sjukförsäkringen och arbetsvården sy- nes ej heller föreligga. SFL saknar vis- serligen i motsats till YFL direkta an- visningar för bedömandet av arbetsför- mågans nedsättning under pågående yr- kesutbildning. Tidigare omnämnda stadganden i 21 och 27 %% SFL torde dock kunna uppfattas som en indirekt anvisning om att sjukpenningersättning må kunna utgå jämväl under tid för arbetsvårdande åtgärder. .Slutsatsen blir, att den, som vid arbetsvårdens bör- jan är berättigad uppbära sjukpenning, i princip även under arbetsvården skall äga uppbära sådan, om han i öv- rigt uppfyller villkoren härför. Nedsättning eller indragning av sjuk- penning. Enligt 21 & SFL utgår vid ar- betsoförmåga hel sjukpenning och vid nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften halv sjukpenning. Är ned- sättningen mindre än hälften, utgår inte sjukpenning. Arbetsvården syftar till att föra den, som på grund av sjukdom eller skada ej kan finna sin försörj- ning, från reell arbetsoförmåga till hög- sta möjliga grad av förvärvsförmåga. Givet är, att under denna tid vid något tillfälle gränsen mellan arbetsoförmåga och nedsättning av arbetsförmåga över- skrides, liksom också att vid senare tid- punkt nedsättningen understiger hälf-

ten. Det är förklarligt nog omöjligt att generellt angiva, när dessa förändringar inträffar, och i det enskilda fallet svårt att fastställa detta.

Bedömningen av arbetsförmågan tor- de emellertid i förevarande avseende böra ske mot bakgrunden av den sjuk- penningförsäkrades faktiska möjlighe- ter att erhålla förvärvsarbete. I de fall, där det är fråga om arbetsvård i form av arbetsprövning eller yrkesutbildning i skol- eller kursform, kan konstateras, att dylika möjligheter i allmänhet inte föreligger, förrän arbetsvårdsåtgärden genomförts. Till yttermera visso är kli- enten —— som i det följande närmare visas _ under hela tiden för sitt uppe- hälle uteslutande hänvisad till vissa försörjningsbidrag. Han torde därför under hela arbetsvårdsperioden få an- ses vara i sådant tillstånd, som i 21 % avses. Normalt torde omständigheterna vara sådana, att fullständig arbetsoför— måga får anses föreligga, till dess syftet med arbetsvårdsåtgärden vunnits.

Vid de former av arbetsvård, där er- sättning utgår för utfört arbete, är för- hållandena annorlunda. Detta gäller vid yrkesutbildning inom näringslivet, vid arbetsträning samt skyddad sysselsätt- ning. Här kan förbättringen i arbets- förmågan till viss grad anses återspeg- lad i den vid dessa arbetsvårdsformer, på sätt i det följande närmare redovisas, utgående arbetsersättningen. Speciellt gäller detta vid utbildning inom nä- ringslivet, Vilken utbildning direkt an- sluter sig till den öppna marknadens villkor. Vid institutioner för arbetsträ- ning och skyddad sysselsättning är ar— hetsbetingelserna och arbetsvillkoren vanligen i viss mån tillrättalagda. Den vid dessa arbetsvårdsformer utgående arbetsersättningen kan därför inte re- servationslöst läggas till grund för en bedömning av klientens försörjnings- möjligheter på öppna marknaden. Den

torde dock kunna tjäna som ledning för bedömningen av arbetsförmågan.

Med hänsyn till under yrkesutbild- ning i näringslivet, arbetsträning eller skyddad sysselsättning förvärvad in- komst torde det sålunda inte vara ute- slutet, att sådan höjning av arbetsför- mågan måste anses ha inträtt, att ned— sättning till halv sjukpenning respek- tive indragning av sjukpenning kan komma i fråga. Denna fråga måste dock alltid bedömas från fall till fall under beaktande av bla de speciella förhål- landen, under vilka inkomsten förvär- vas.

Ändring av sjukpenningförsäkrads sjukpenningklass. I 11 % SFL stadgas, att sjukkassa skall, när till dess känne- dom kommit, att medlems årsinkomst av tjänst eller annat förvärvsarbete undergått ändring av betydelse för sjukpenningförsäkringen, utan dröjsmål meddela det beslut, som därav påkallas. Samtidigt föreskrives, att ändring av medlems sjukpenningförsäkring inte får ske under tid sjukpenningförsäkrad li- der av sjukdom, som i 21 & avses, förr- än Sjukhjälpstiden utgått eller — om fråga är om yrkesskada förrän vid samordningstidens slut, eller eljest förr- än nedsättningen av arbetsförmågan anses vara mindre än hälften.

Som nyss nämnts torde den, som ge- nomgår arbetsprövning eller yrkesut- bildning i skol- eller kursform, regel- mässigt under hela arbetsvårdsperioden få anses vara i sådant tillstånd, som i 21 % avses. Någon ändring av sjukpen— ningförsäkrads sjukpenningklass torde därför i allmänhet inte aktualiseras an- nat än vid utförsäkring.

Beträffande sjukpenningförsäkrad, som undergår yrkesutbildning i nä- ringslivet eller arbetsträning eller bere— des skyddad sysselsättning, kan det där- emot —— förutom vid utförsäkring — bli aktuellt med ändring av klassplacering,

därest arbetsersättningen kombinerad med övriga omständigheter utvisar, att nedsättningen av arbetsförmågan måste anses vara mindre än hälften. Vid så- dan ändring uppkommer emellertid spörsmålet, huruvida och i vad mån ut- gående ersättning till klienterna vid ar— betsvård är att betrakta som inkomst av tjänst eller annat förvärvsarbete och skall påverka sjukpenningklassplace- ringen.

Klientersättningen är av olika omfatt- ning och karaktär under olika former av arbetsvård, vilket sammanhänger bl a med vem som svarar för verksam- heten. För den av de statliga arbets- vårdsorganen administrerade verksam— heten för arbetsprövning och yrkesut— bildning gäller av Kungl Maj:t fastställ- da utbildningsbidrag. Dessa bidrag ut- göres av grundbidrag, hyresbidrag, fa- miljetillägg samt särskilt tillägg. Samt- liga bidrag utgår i mån av behov.

Grundhidraget avser vederbörandes egen försörjning under utbildningsti- den och utgår med högst 370 kr för må— nad, oberoende av ortsgrupp.

Hyresbidrag utgår till

a) familjeförsörjare, som utbildas i hemorten, högst med belopp motsvaran- de den faktiska hyreskostnaden,

b) familjeförsörjare, som utbildas utom hemorten, med den faktiska hy- reskostnaden för familjebostaden i hem- orten samt därjämte för egen bostad å utbildningsorten med ett belopp för månad av högst 55 kr i ortsgrupp II, 70 kr i ortsgrupperna III och IV samt 85 kr i ortsgrupp V,

c) ensamstående med högst ovan un- der b) angivna maximibelopp för re- spektive ortsgrupp.

Familjetillägget utgöres av dels famil- jetillägg för make, dels familjetillägg för barn. Familjetillägg för make utgår med högst 50 kr för månad vid utbildning i hemorten och högst 124 kr för månad

vid utbildning utom hemorten. Familje- tillägg för barn (under 16 år) utgår med högst 39 kr för barn och månad.

Särskilt bidrag kan beviljas i sam- band med vissa resor mm.

Vid arbetsprövning och yrkesutbild- ning i skol- eller kursform utgår endast ovan redovisade utbildningsbidrag. Nå- gon form av arbetsersättning förekom- mer således inte. Detta senare är där- emot fallet vid yrkesutbildning i nä- ringslivet liksom — för vilket senare skall redogöras vid arbetsträning och skyddad sysselsättning.

Vad först beträffar yrkesutbildning i näringslivet upprättas i allmänhet i var- je särskilt fall anställningsavtal, i vilket preciseras bla den lön, arbetsgivaren under olika skeden av utbildningen åta- ger sig att utbetala till lärlingen. Lönen ansluter sig till gällande avtal för ifrå- gavarande yrkeskategori, såvida ej sär- skilda skäl motiverar avvikelse här- ifrån. Löneöverenskommelsen godkän- nes i regel av vederbörande fackorga— nisation. Ofta är dock lönen otillräck- lig för uppehället, och i sådant fall ut- går kompletterande försörjningsbidrag genom arbetsvårdsmyndigheten på ena- handa sätt som då fråga är om utbild- ning i skol- eller kursform.

Ersättningsgrunderna vid verkstäder- na för arbetsträning och skyddad sys- selsättning är mer komplicerade. Vid landstingens träningsverkstäder tilläm- pas vanligen ett system innebärande en kombination av ackordslön och försörj- ningsbidrag av varierande storlek — i regel mellan 200 och 300 kr för månad. Därjämte kan vissa tilläggsförmåner tillerkännas klienterna. Försörjningsbi- draget reduceras med hänsyn dels till från verkstaden utgående arbetsersätt- ning, dels till i övrigt utgående förmå- ner (ersättning från riksförsäkrings- anstalten, pensionsstyrelsen, sjukkassa etc.). I flertalet fall har man skaffat sig

en återförsäkring för försörjningsbidra- get (till en del eller i dess helhet) ge- nom att avkräva hemortskommunen an- svarsförbindelse eller utverka direkta kommunala stipendier.

Ett mindre antal landstingsverkstäder tillämpar ett ersättningssystem med ackordslön och garanterad timpenning samt vissa andra förmåner (arbetsklä- der, bostadsbidrag, sjuklön), medan kli- enten vid behov av kompletterande bi- drag hänvisas till hemortskommunen. Detta system överensstämmer i sina hu- vuddrag med det, som gäller för kom- munala och enskilda verkstäder, vilka i allmänhet är inriktade på skyddad sys- selsättning men där arbetsträning jäm- väl förekommer. Vid dessa senare verk— städer utgår nämligen ersättningen, så- vitt känt är, endast i form av ackords— och/eller garanterad timpenning, fast- ställd med hänsyn till arbetsuppgifter- nas art och klienternas arbetsförmåga. I enstaka fall utgives resebidrag. Sär- skilda försörjningsbidrag utgår däremot inte genom verkstaden, utan —— därest behov av kompletterande ekonomisk hjälp föreligger —— klienten hänvisas till socialvårdsmyndigheten.

Förklaringen till att landstingens trä- ningsverkstäder åtagit sig uppgiften att utgiva eller förmedla försörjningsbidrag åt klienterna får sökas i rent praktiska förhållanden. Eftersom klienterna un- der träningstiden vistas utanför hem- orten, har det ansetts rationellt, att de inte i varje särskilt fall, då behov av ekonomiskt stöd uppstår, skall behöva vända sig till hemortens socialvårdsor- gan. Någon egentlig skillnad mellan de båda systemen föreligger inte. Huvud- regeln är densamma: ersättning utgår för utfört arbete. Den omständigheten, att arbetsinkomsten i ena fallet kom— pletteras med vissa försörjningsbidrag genom verkstädernas huvudmän i sam- arbete med hemortskommunen, i andra

fallet direkt från hemortskommunen, torde ej medföra, att själva arbetsersätt- ningen får olika karaktär. Ersättning för utfört arbete grundas sålunda på ackordslön och/eller timlön, beräknad i anslutning till de lönesatser, som gäl- lcr för motsvarande arbetsuppgifter i öppna marknaden och med hänsynsta- gande till klientens arbetsförmåga lik- som till rådande arbetsbetingelser i övrigt.

I den aktuella frågan angående karak- tären av under olika arbetsvårdsformer utgående klientförmåner kan beträffan- de de förmåner, som ifrågakommer vid arbetsprövning och yrkesutbildning i skol- eller kurs/orm sålunda konstate— ras, att dessa ej till någon del kan an- ses som inkomst av tjänst eller annat förvärvsarbete. De är följaktligen inte av den art, att de bör föra med sig skyl- dighet att tillhöra sjukpenningförsäk- ringen.

Vid yrkesutbildning i näringslivet fö- religger ett klart anställningsförhållan- de, och lön utgår i enlighet med mark- nadens villkor. Här torde jämförelse böra göras med den lärlingsutbildning hos företagare, som förekommer för andra än partiellt arbetsföra. I dessa fall torde den utgående arbetsersätt- ningens karaktär av >>inkomst av tjänst» inte ha ifrågasatts.

Vad slutligen gäller karaktären av fö- rekommande arbetsersättning vid ar- betsträning och skyddad sysselsättning är den mera svårbedömd. Med hänsyn till arbetsvårdsåtgärdernas natur av samhälleliga hjälpformer kan tveksam- het råda, om inkomsten är att beteckna som inkomst av tjänst eller annat för- värvsarbete. Utredningen har emeller— tid inhämtat, att man från riksförsäk— ringsanstaltens sida intagit den stånd- punkten, att ersättningen även i dessa fall, i den mån den utgår för arbets- prestation, är att anse som inkomst av

tjänst. Frågan har dock såvitt känt inte varit föremål för prövning vare sig av Kungl Maj:t vad gäller sjukförsäkringen eller av försäkringsrådet vad avser yr- kesskadeförsäkringen. Under arbets- marknadsstyrelsens tillsyn stående trä- ningsverkstäder finnes visserligen med- tagna i förteckningen över anstalter för yrkesutbildning, vid vilka eleverna en- ligt särskild kungörelse (SFS 1954:715) vid tillämpningen av YFL skall anses som arbetstagare, oaktat att de ej är i tjänst hos annan. Detta förhållande tor- de dock knappast kunna tagas till in- täkt för ett antagande, att den vid ifrå- gavarande verkstäder förekommande arbetsersättningen inte är att anse som inkomst av tjänst. Anordningen torde närmast ha tillkommit för att tillförsäk- ra ifrågavarande elever ett försäkrings- skydd vid svårare skador, ådragna i samband med arbetsträning i de un- dantagsfall, där arbetsersättning inte utgår.

Med utgångspunkt från att den ar- betsersättning, som förekommer såväl vid yrkesutbildning i näringslivet som vid arbetsträning och skyddad syssel- sättning, är att betrakta som inkomst av tjänst, uppkommer frågan, huruvida inkomsten till sin storlek och varaktig— het är sådan, att den bör läggas till grund för placering i sjukpenningklass.

Huvudbestämmelsen är, att sjukkasse- medlem, vilkens inkomst av förvärvs- arbete för år räknat uppgår till minst 1.200 kr, skall vara tillförsäkrad grund- sjukpenning. Den, som har en årsin- komst av tjänst om minst 1.800 kr, skall dessutom vara tillförsäkrad tilläggssjuk- penning. Enligt vad i förarbetena till SFL uttryckligen sagts, skall vid beräk- ning av årsinkomsten hänsyn inte ta- gas till tillfälliga inkomstförändringar. Sjukpenningförsäkringen skall anpassas endast till mera varaktigt ändrade in- komstförhållanden. I SFL har detta

kommit till uttryck i bestämmelsen, att med årsinkomst av förvärvsarbete skall avses den för är beräknade inkomst, som man kan antagas komma att tills vidare åtnjuta, varvid enligt förarbete- na sikte skall tagas 1 ä 2 år framåt i tiden.

När det gäller yrkesutbildning i nä- ringslivet, vilken ofta pågår relativt lång tid, ökar arbetsinkomsten gradvis under hela utbildningstiden för att mot slutet uppgå till vad som är gängse i yrket. Då arbetsinkomsten i denna ar- betsvårdsform kan antagas få varaktig karaktär, torde densamma därför i all- mänhet —— såvitt inte bestämmelserna i 11 & SFL lägger hinder härför kunna föranleda inplacering i sjukpenning- klass av icke sjukpenningförsäkrad. Li— kaså torde under samma förutsättning för redan sjukpenningförsäkrad änd- ring av sjukpenningklassplacering kun- na ifrågakomma.

Vad sedan den skyddade verksamhe- ten beträffar, är den avsedd att varak- tigt eller i varje fall under längre tid bereda sysselsättning åt ett restklientel. Beräkningen av årsinkomsten torde med hänsyn härtill inte vålla större svårigheter. För de olika verkstäderna finnes lönestatistik med genomsnitts— siffror för timförtjänst. Antalet arbets- timmar, som den enskilde kan prestera, torde, sedan en viss prövotid förflutit, relativt lätt kunna angivas. Med anled- ning härav torde efter kortare observa- tionstid kunna fastställas, huruvida ar- betsinkomsten för år räknat uppgår till sådant belopp, att medlemmen skall tillhöra sjukpenningförsäkringen och i förekommande fall i vilken sjukpen- ningklass han skall inplaceras.

Vid arbetsträning är förutsättningar- na ej likartade. Arbetsträningen är av- sedd att pågå endast under kortare tid. Enligt uppgift uppgår den genomsnitt- liga träningstiden till 4 ä 5 månader.

Man kan ej med säkerhet i det enskilda fallet förutse vad som kan följa efter träningstidens slut. Tillgängliga uppgif- ter för verksamhetsåret 1957 visar, att 35 % av fallen rekommenderats arbete, 14 % bedömts i behov av fortsatt ar- betsvård i form av yrkesutbildning eller arbetsprövning, 4 % hänvisats till skyd- dad sysselsättning eller hemarbete samt att inte mindre än 21 % måst avbryta träningen på grund av sjukdom och 26 % avbrutit av annan anledning. Möj- lighet att omedelbart efter träningen övergå i förvärvsarbete föreligger med andra ord för mindre än hälften av fallen.

Att under rådande förhållanden vid träningsperiodens början avgöra, huru- vida arbetsinkomsten under arbetsträ- ningen kan bli av så stadigvarande na— tur, att den bör påverka sjukpenning- försäkringen, är i det enskilda fallet därför inte möjligt. I stor utsträckning blir inkomsten av tillfällig natur. På

' grund härav torde vid bestämmandet

av tillhörighet till sjukpenningklass nå- gon hänsyn regelmässigt ej böra tagas till arbetsinkomst, erhållen under ar- betsträning.

Sammanfattningsvis kan i fråga om sjukpenningförsäkringsbestämmelsernas tillämplighet under tid för arbetsvård konstateras, att sjukkassemedlem, som vid tidpunkten för arbetsvårdens insät- tande uppbär sjukpenning från sjukför- säkringen, i princip får anses berätti- gad att jämväl under den tid, arbets- vården pågår, uppbära denna ersätt- ning, om förutsättningarna i övrigt fin- nes. I allmänhet torde emellertid endast begränsat utrymme föreligga för utgi— vande av sjukpenning under sådan tid, då Sjukhjälpstiden regelmässigt -— om inte helt så till stor del _ tidigare tagits i anspråk.

Vidare bör beaktas, att under tid för arbetsvård — särskilt vid yrkesutbild-

ning i näringslivet men även vid ar- betsträning och skyddad sysselsättning fråga kan uppkomma om nedsätt- ning av sjukpenning från hel till halv eller indragning av densamma. Dess- utom kan ändring av sjukpenningför- säkrads sjukpenningklass förekomma, dock ej så länge vederbörande uppfyl- ler villkorcn för erhållande av sjuk- penning. För icke sjukpenningförsäk- rad slutligen kan inplacering i sjukpen- ningklass aktualiseras.

Slutsatsen blir, att sjukförsäkringens ekonomiska stöd åt den enskilde under tid för arbetsvård enligt nu gällande bestämmelser ej sällan blir av högst be- gränsad omfattning och under vissa för- utsättningar ytterst ringa eller inget alls. I synnerhet då fråga är om mera tidskrävande arbetsvårdsåtgärder, tex yrkesutbildning, kommer sjukförsäk- ringens ekonomiska medverkan att röra sig om en tämligen obetydlig del av de sammanlagda kostnaderna för den en- skildes försörjning. Beroende på om- ständigheterna kan detta bli fallet även vid arbetsvårdsåtgärder av kortare var- aktighet. I samma mån som sjukpen- ning från sjukkassan tages i anspråk un- der arbetsvård, har detta dock åter- verkningar på medlemmens framtida försäkringsskydd, som härigenom min- skas och i sämsta fall helt förbrukas.

Med hänsyn härtill kan det ifrågasät- tas, om inte de nuvarande bestämmel- serna bör ändras i syfte att möjliggöra en mera effektiv ekonomisk insats från sjukförsäkringens sida i arbetsvårdsåt- gärdcrna, varvid medlemmens behov av framtida försäkringsskydd jämväl bör beaktas. Härvid kan enligt utredningen två alternativa lösningar tänkas.

Det första alternativet utgör en proji- ciering till SFL av bestämmelserna i YFL om höjning av sjukpenning respek- tive livränta till 100 % under tid för yrkesutbildning. I analogi härmed skul-

le sålunda fastställas, att hel sjukpen- ning alltid kan utgå vid yrkesutbild— ning och eventuellt annan arbetsvård i liknande syfte.

Ett andra alternativ innebär, att sjuk- penningförsäkringen såsom sådan för- klaras vilande under tid för arbetsvård.

Sjukpenning under hela arbetsvårds- perioden. Enligt bestämmelserna i 10 % YFL kan sjukpenning respektive livrän- ta som nämnts höjas till 100 % under tid för yrkesutbildning. Utredningen fö- reslår i det följande, att denna bestäm- melse utvidgas till att omfatta jämväl arbetsprövning och arbetsträning.

Genom att i SFL införa en motsvaran- de bestämmelse skulle möjlighet upp- komma att alltid utge hel sjukpenning under yrkesutbildning. Emellertid "skul- le en sådan anordning —— även om be- stämmelsen utsträcktes till att gälla också andra former av arbetsvård —— få en högst begränsad effekt. Man har nämligen att räkna med att medlemmen som regel till betydande del och i vissa fall helt förbrukat Sjukhjälpstiden före arbetsvårdsåtgärdens vidtagande. För att ge ett reellt värde bleve det därför nödvändigt, att bestämmelsen kunde kompletteras med en regel om förläng- ning av Sjukhjälpstiden.

En dylik kompletterande regel om förlängning av Sjukhjälpstiden skulle närmast förutsätta en lagbestämmelse innebärande, att tid, varunder medlem- men undergår arbetsvård, inte skall in- räknas i Sjukhjälpstiden. Härigenom skulle vinnas, dels att medlemmen kun- de påräkna ersättning under hela ar— betsvårdsperioden, dels att det vid ar- betsvårdens påbörjande kvarstående försäkringsskyddet i fråga om sjukpen- ning kunde förbli intakt för framtida behov.

Inte minst från principiell synpunkt måste en sådan lagändring framstå som ytterst tveksam. Den skulle nämligen

innebära ett avsteg från den två-åriga Sjukhjälpstiden och skulle dessutom be— tyda, att avgörandet, huruvida och för hur lång tid sjukhjälpen skulle utsträc- kas, komme att ligga utanför sjukför- säkringsorganens kontroll. Som en följd av ett sådant avsteg skulle med största sannolikhet även krav på förlängning av Sjukhjälpstiden vid den medicinska rehabiliteringen av långtidsfall fram- komma. Ett tillmötesgående härvidlag skulle leda till att sjukhjälpstidens nu- varande begränsning ofta bleve endast skenbar. Vidare bör framhållas, att lös- ningen kunde utöka antalet fall, där rätt till folkpension och sjukpenning sam- tidigt komme att föreligga och sålunda komplicera tillämpningen av de sam— ordningsbestämmelser, som finnes inom FPL och SFL.

Med hänsyn härtill har utredningen bedömt en dylik lagändring som inte genomförbar. Härav följer, att en till- fredsställande generell lösning inte kan anses möjlig enligt förevarande alterna- tiv. Detta utesluter inte, att möjligheten att utge hel sjukpenning inom den nu- varande sjukhjälpstidens ram kan böra föreligga under viss eller vissa former av arbetsvård, där annan och bättre lösning av olika skäl ej är tänkbar. Till denna fråga återkommer utredningen.

Vilande sjukpenningförsäkring. Som nämnts utgår under olika former av ar- betsvård förutom i vissa fall arbetser— sättning vanligen försörjningsbidrag. I regel är dessa bidrag behovsprövade, dvs bidragen fastställes med hänsyn tagen till inkomster, som klienten och/ eller hans familj uppbär i annan ord- ning. Därest den bidragsbchövande upp- bär sjukpenning, reduceras försörj- ningsbidraget med motsvarande belopp. I vad avser den omedelbara försörjning- en kan det för den enskilde för den skull under vissa omständigheter vara likgiltigt, om sjukpenning utgår eller ej.

Det totalbelopp, som ställes till hans förfogande under arbetsvården, blir oförändrat detta givetvis under för- utsättning att sjukpenningen understi- ger de maximibidrag, som kan ifråga- komma under arbetsvård. Med tanke på det framtida försäkringsskyddet torde det för vederbörande däremot vara av- görande, att utnyttjandet av rätten till sjukpenning realiter kan leda till ut- försäkring. Särskilt vid sjukdomar med rccidivrisk ligger det onekligen i hans intresse att så länge som möjligt bevara sitt försäkringsskydd intakt. Kan detta ske genom att hans försörjningsfråga under arbetsvården tillfredsställande löses på annat sätt, har han följaktligen starka skäl att ej utnyttja sjukpenning- förmånerna. Detta torde av skäl, som nedan närmare belyses, få anses vara fallet vid de två former av arbetsvård —— arbetsprövning och yrkesutbild- ning — där särskilda arbetsvårdsbi— drag kan ifrågakomma genom den stat- liga arbetsvårdsmyndigheten. Som tidi- gare nämnts, utgår dessa bidrag efter behovsprövning med vissa av Kungl Maj :t fastställda maximibelopp, av vilka staten svarar för 75 % och hemkommu- nen eller annan (tex landsting) för 25 %. Ofta torde kommunandelen bc- stridas av socialhjälpsmedel. Oavsett om medlemmen uppbär sjukpenning el- ler inte, utgör angivna ekonomiska med- verkan från hemortskommunen eller an- nan regelmässigt ett villkor för att ar- betsvårdsbidrag över huvud taget skall ifrågakomma. Den enskilde kan därför. även om han så önskar, som regel inte genom att utnyttja sin sjukpenning und- gå att bli beroende av socialhjälp i den- na form. Han har sålunda i detta avse- ende ej något att vinna genom att taga sin sjukpenning i anspråk och torde helst se, att detta inte behöver bli fallet.

De instanser (stat, kommuner), som beviljar försörjningsbidragen, belastas

givetvis med större kostnader, om sjuk— kassemedlemmen inte tager sjukpen- ningen i anspråk. Med hänsyn till att, som nämnts, endast en mindre del av medlemmens sjukhjälpstid normalt kan beräknas kvarstå, torde denna kostnads— ökning dock bli förhållandevis ringa. För den enskilde däremot, som måste avbryta arbetsvården under sjukdom och därigenom inte har arbetsvårdsbi- dragen att tillgå, torde det vara av stör- sta betydelse att erhålla sjukpenning, om också endast under en relativt kort tid, och i vissa fall innebär detta, att frågan om socialhjälp då inte behöver bli aktuell.

Även vid arbetsträning vid av lands— ting drivna verkstäder är klientens för- sörjning genom vederbörande huvud- man i allmänhet tryggad i form av bi— drag, som vid behov kompletterar den arbetsersättning, klienten kan uppnå. Från den synpunkten skulle behov av sjukpenning under arbetsträning i och för sig ej heller böra föreligga. Emeller- tid är bidragens storlek högst varieran- de, och dessutom utgår de som regel helt av socialhjälpsmedel. På grund här- av torde många klienter trots risken av utförsäkring föredraga att i första hand utnyttja sjukpenningförmånen från sjukkassan, i den mån de är berättiga- de till sådan. Tillsammans med arbets- ersättningen från verkstaden torde nämligen sjukpenningersättningen i vis- sa fall medge försörjning, varför behov av försörjningsbidrag av socialhjälps- medel ej behöver uppkomma. Särskilt gäller detta i de fall, där arbetsträning- en blir av kortare varaktighet. Härtill kommer, att det vid vissa verkstäder inte förekommer några särskilda för- sörjningsbidrag. Detta är regel vid trä- ningsverkstäderna i kommunal regi och även vid skyddad sysselsättning, där kli- enten vid behov av tillskott till sin för- sörjning utöver arbetsinkomsten van-

ligen har att hänvända sig direkt till socialvården för erhållande av social- hjälp. Jämväl i detta fall torde emeller- tid medlemmen ha intresse av att upp- bära sjukpenning, så länge så kan ske. I allmänhet torde dock klientelet i skyd- dad sysselsättning helt ha utnyttjat sjuk- hjälpstiden redan före arbetsvårdens insättande.

Slutsatsen blir, att det endast i fråga om arbetsvård i form av arbetspröv- ning och yrkesutbildning i allmänhet torde framstå som ett önskemål från den enskildes sida att inte behöva ta sin sjukpenning i anspråk. Några reella möjligheter för denne att vid dylik ar- betsvård avstå från den sjukpenning, han kan vara berättigad uppbära, och i stället erhålla kompensation med mot- svarande belopp i form av arbetsvårds- bidrag torde dock under nuvarande för- hållanden ej föreligga. I den mån med- lemmen inte blir friskskriven, torde han således i regel nödgas utnyttja sin sjuk- penning — eftersom utgående arbets- vårdsbidrag reduceras med motsvaran- de belopp —— så länge han är berätti- gad därtill. Konsekvensen blir dock, att han vid avbrott i arbetsvården på grund av recidiv i sjukdomen riskerar att stå utan försäkringsskydd.

Enligt utredningens mening kan en sådan ordning inte anses tillfredsstäl- lande. Utredningen föreslår därför, att det i lagen intages bestämmelser, vilka kan förhindra, att medlemmens försäk- ringsskydd i fråga om sjukpenning ta- ges i anspråk under arbetsvård, varom här är fråga. Dylika bestämmelser bör dock i övrigt inte innebära någon änd- ring i medlemmens tillhörighet till och rättighet gentemot försäkringen. Sjuk— penningförsäkringen skall med andra ord kunna betraktas såsom vilande un- der tiden för arbetsvård. Om och när denna på grund av sjukdom avbrytes, skall medlemmen kunna uppbära sjuk-

penning som före arbetsvårdens början; allt givetvis under förutsättning att vill- koren härför i övrigt är uppfyllda.

Utredningen vill i detta sammanhang erinra om att redan socialvårdskom- mitten framförde förslag om att försäk— ringen i vissa fall skulle vara vilande. Med vilande försäkring avsågs, att rät- tigheterna och i viss mån även avgifts- skyldigheten mot försäkringen tillfäl- ligt skulle suspenderas, utan att tillhö- righeten till densamma upphörde. En- ligt kommitténs uppfattning skulle för- säkringen vara vilande dels under värn- pliktstjänstgöring, dels då någon om- händertagits av det allmänna på viss anstalt, utan att detta medfört undan- tagande från försäkringsplikten. I samt- liga dessa fall stod nämligen enligt vad kommittén ansåg erforderlig läkar- och sjukhusvård till de försäkrades förfo- gande, varjämte deras förvärvsmöjlig- heter inte förändrats genom inträffad sjukdom.

Begreppet vilande försäkring upptogs emellertid inte i lagen, ej heller någon bestämmelse om avgiftsbefrielse. Där- emot infördes regeln, att sjukpenning _inte skall utgå till den, som fullgör tjänstgöring som värnpliktig eller om- händertages på viss anstalt, exempelvis fångvårds- eller alkoholistanstalt. Be- stämmelser härom återfinnes i 23 5 SFL.

Frågan om vilande försäkring upptogs på nytt av socialförsäkringsutredning- en, som bla uttalade:

Det torde inte vara erforderligt eller lämpligt att sjukpenning utgives för tid, då värnpliktstjänstgöring fullgöres. Emel— lertid bör värnplikten inte i och för sig föranleda ändring av den sjukpenningklass den värnpliktige tillhör. Möjlighet bör där- för föreligga för denne att bli befriad från avgift för tilläggsförsäkringen för de må— nader, som helt åtgått för värnpliktstjänst- göring. För undvikande av särskild upp- giftsskyldighet för de militära myndighe- terna bör den värnpliktige hos kassan sj-älv styrka, att han fullgjort värnplikt och tiden

härför, om han vill åtnjuta avgiftsbefrielse. Utredningen föreslår en bestämmelse av det innehåll, som nu sagts.

I de andra fall än värnpliktstjänstgöring. som avses i 22 å SFL, hör vedenbörande i regel uteslutas från sjukpenningförsäkring- en under den tid omhändertagandet varar. Vid mera kortvariga fall är detta dock inte påkallat. Anledning synes inte föreligga att med avseende på dessa fall av omhänderta- gande vidtaga ändringar i SFL. Någon möj- lighet till avgiftsbefrielse föreslås alltså inte härvidlag.

Socialförsäkringsutredningens förslag godtogs vid ärendets fortsatta behand- ling, och SFL innehåller numera en be- stämmelse i 33 & fjärde stycket, enligt vilken möjlighet föreligger för värnplik- tig att efter ansökan härom befrias från avgift till tilläggstörsäkringen.

Genom de nämnda undantagsbestäm- melserna har i fråga om sjukpenning- försäkringen de syften, som socialvårds- kommittén ursprungligen avsåg med förslaget om vilande försäkring, i reali- teten blivit beaktade i lagen.

På enahanda sätt torde det vara möj- ligt att lösa den i ifrågavarande sam- manhang aktuella frågan beträffande det arbetsvårdsklientel, som med bidrag av samhälleliga medel beviljas arbets- vård i form av arbetsprövning och yr- kesutbildning. I detta fall gäller det att nå i första hand två syften, dels att sjukpenning inte utgår under arbets- vården, dels ock att medlemmen skall kunna återinträda i sina rättigheter, om arbetsvården avbrytes på grund av sjuk- dom.

Den första frågan synes enligt utred- ningens mening kunna lösas, genom att bestämmelsen i 23 5, att sjukpenning i vissa fall ej skall utgivas, kompletteras att omfatta jämväl försäkrad, som med bidrag av det allmänna undergår ar- betsvård i form av arbetsprövning eller yrkesutbildning.

För en lösning av den andra frågan erfordras närmast, att nedsättning till

lägre sjukpenningklass inte äger rum under tid, försäkrad undergår sådan arbetsvård, varom här är fråga. Såsom i det föregående konstaterats,'torde den medlem, som åtnjuter arbetsvård i form av arbetsprövning eller yrkesutbildning z' skol- eller kurslarm, regelmässigt un- der hela arbetsvårdsperioden få anses vara i sådant tillstånd, som i 21 5 av- ses. Någon ändring av sjukpenningklass kan därför med hänsyn till gällande be- stämmelser i 11 % tredje stycket i regel inte göras i dessa fall. Vid arbetsvård i form av yrkesutbildning i näringslivet torde det däremot, såsom tidigare fram- hållits, inte vara uteslutet, att det kan bli aktuellt med ändring av sjukförsäk- rads sjukpenningförsäkring, nämligen om det visar sig, att nedsättningen av arbetsförmågan är mindre än hälften. För att förhindra att nedsättning till lägre sjukpenningklass sker i något fall, då fråga är om arbetsvård i form av arbetsprövning eller yrkesutbildning, föreslår utredningen, att i 11 & SFL in- tages en bestämmelse, att nedsättning i sjukpenningklass ej må ske under tid, försäkrad undergår arbetsvård, som i 23 5 avses.

När fråga är om arbetsvård i form av yrkesutbildning i näringslivet torde med hänsyn till därunder erhållen ar- betsinkomst såväl inplacering i sjuk- penningklass av enbart sjukvårdsförsäk- rad som uppflyttning av sjukpenning- försäkrad i högre sjukpenningklass kun- na komma i fråga. Vid inträffande sjuk- dom, som föranleder avbrott i dylik arbetsvård, kan alltså den försäkrade komma att bli berättigad till sjukpenning i enlighet med den sjukpenningklass, han under arbetsvården blivit inplace- rad i. När arbetsvården återupptages, skall emellertid i enlighet med särbe— stämmelsen i 23 5 sjukpenning inte ut- givas under arbetsvårdstiden och ej hel- ler nedsättning till lägre sjukpenning-

klass komma till stånd, så länge arbets— vården fortgår.

Som nämnts kan den, som fullgör tjänstgöring som värnpliktig, efter sär- skild framställning härom erhålla be- frielse från avgift till tilläggsförsäkring- en. Beträffande övriga kategorier sjuk- penningförsäkrade däremot, till vilka sjukpenning ej utgår, uttages avgifter i vanlig ordning. I och för sig kunde det anses motiverat att för ifrågavaran- de arbetsvårdsklientel under arbets- prövning eller yrkesutbildning tillämpa samma bestämmelser, som gäller för värnpliktiga. Förhållandena är dock inte helt lika. Den värnpliktige erhåller vid sjukdom under tjänstgöringen ingen sjukpenning. Den försäkrade däremot, som undergår arbetsvård, skall vid sjuk- dom, som föranleder kortare eller läng- re tids avbrott i arbetsvården, omedel- bart kunna återinträda i sina rättighe— ter. Med hänsyn till detta försäkrings- skydd anser utredningen rimligt, att be- rörda arbetsvårdsklientel skall ha att er- lägga avgift i vanlig ordning.

Utredningen har i det föregående för- ordat, att systemet med vilande för- säkring skall omfatta endast sådan sjukpenningförsäkrad, som undergår arbetsvård i form av arbetsprövning och yrkesutbildning, däremot inte så- dan, som är föremål för arbetsträning eller beredes skyddad sysselsättning. Härigenom uppkommer på nytt frågan, huruvida det ej kan befinnas motiverat med en bestämmelse om rätt till hel sjukpenning oavsett graden av arbets- förmågans nedsättning under tid, för- säkrad är föremål för sistnämnda for- mer av arbetsvård och enligt bestäm- melserna i övrigt är berättigad att upp- bära sjukpenning.

Enligt utredningens mening torde vad beträffar den skyddade sysselsätt- ningen, som mer eller mindre är att betrakta som en definitiv åtgärd når-

mast jämförbar med en arbetsanställ- ning i öppna marknaden, anledning (lock saknas att i fråga om sjukpenning- försäkringen införa särskilda regler.

Vad gäller arbetslräningen, som i lik- het med arbetsprövning och yrkesut— bildning innebär en arbetsvårdande åt- gärd av förberedande art, torde där- emot en bestämmelse av ifrågasatt slag onekligen kunna vara befogad. Den skulle nämligen för den enskilde kunna medföra möjlighet till en bättre ersätt— ning än eljest från sjukförsäkringen och på så sätt utgöra en stimulans till att underkasta sig arbetsvård av detta slag. Sjukförsäkringcn å sin sida skulle be- frias från den nu ytterst besvärliga frå- gan att avgöra, när hel eller halv sjuk- penning bör utgå eller när indragning av densamma skall ske.

Av anförda skäl föreslår utredningen, att i 21 % SFL intages en bestämmelse av innebörd, att arbetsoförmåga alltid skall anses föreligga under tid, försäk- rad undergår arbetsvård i form av” ar- betsträning. Härigenom möjliggöres, att hel sjukpenning inom ramen för sjuk- hjälpstiden alltid kan utgå i dylikt fall.

Som tidigare framhållits, är gränsen mellan arbetsträning och skyddad sys- selsättning ofta svår att fastställa. För undvikande av missbruk synes nyss— nämnda bestämmelse om hel sjukpen- ning därför böra kompletteras i två av- seenden.

För det första torde det vara ofrån- komligt, att träningsinstitutionens läka- re i varje särskilt fall vitsordar, att ar- betsträning föreligger. Anvisning härom torde böra utfärdas av tillsynsmyndig— heten över de allmänna sjukkassorna. För det andra torde det vara nödvän— digt fastställa en längsta arbetstränings— period, under vilken förlust av arbets— förmågan enligt de särskilda bestäm- melserna härom skall anses föreligga. Den genomsnittliga träningstiden har i

det föregående angivits hålla sig om- kring 4 ä 5 månader. Med utgångspunkt härifrån föreslår utredningen, att förlust av arbetsförmågan skall anses föreligga under högst 6 månader i anledning av att den försäkrade erhåller arbetsvård i form av arbetsträning. För träningstid därefter skall den försäkrade jämställas med den, som är föremål för skyddad sysselsättning och sålunda i sjukpen- ningavseende inte särbehandlas.

Yrkesskadeförsäkringen (och ersättning enligt militärersättningsförordningen) Vad gäller YFL och den därmed ana- logt konstruerade MEF ger dessa —— som tidigare påpekats klara anvisningar i den aktuella frågan såtillvida, att i lag- texten införts bestämmelser innebäran- de att under tid för yrkesutbildning, som »huvudsakligen syftar till och är ägnad att väsentligt minska skadans in- verkan på hans förmåga att framde- les bereda sig arbetsinkomst», sjukpen- ningen och livräntan kan höjas till 100 %. Denna möjlighet är emellertid begränsad till yrkesutbildning; övriga arbetsvårdsformer har inte uttryckligen nämnts. Med hänsyn till att såväl ar- betsprövning som arbetsträning till sin karaktär har samma syfte, synes det angeläget, att liknande möjligheter före- ligger inom dessa arbetsvårdsformer. Utredningen föreslår för den skull, att ändring av YFL och MEF sker i över- ensstämmelse härmed. Den skyddade sysselsättningen däremot hör i egenskap av en form av arbetsplacering ej om- fattas av ifrågavarande bestämmelser.

Folkpensioneringen

Som tidigare berörts, innehåller FPL en bestämmelse, enligt vilken folkpen- sion med hänsyn till de föreliggande omständigheterna helt må indragas el- ler nedsättas, därest pensionsberättigad med bidrag av allmänna medel åtnju-

ter bl a yrkesutbildning. Bestämmelsen kompletteras med en anvisning, att nära anhörig, vilken för sitt uppehälle är be- roende av pensionen, må medgivas att under samma tid uppbära pensionen el- ler del därav.Vid den praktiska tillämp- ningen av ifrågavarande bestämmelse synes utgående invalidpension eller sjukbidrag som regel ha indragits utom beträffande dem, som uppbär blindtill- lägg. Bestämmelsen om indragning helt eller delvis av pensionen synes ha till- kommit närmast för att förhindra, att den pcnsionsberättigade under tid för yrkesutbildning uppbär förmåner, som sammanlagt överstiger vad som kan an- ses rimligt. Enligt sin ordalydelse avser bestämmelsen förutom sjukvårdande åt- gärder endast yrkesutbildning. Vid ar- betsprövning och arbetsträning bibehål- ler klienten, enligt vad utredningen er- farit, som regel de utgående pensions- förmånerna. Vid arbetsplacering i öpp- na marknaden såsom anställd eller så- som egen företagare tillämpas av pen- sionsstyrelsen vanligen en viss observa- tionstid, innan folkpensionen indrages eller nedsättes. Enligt uttalande av pen- sionsstyrelsen skall sålunda i syfte att underlätta den försäkrades återgång i arbete vid bedömandet av frågan om indragning av pensionen i samband med bl a arbetsanställning iakttagas viss försiktighet. Praxis synes vara, att man tillämpar en observationstid av (i må- nader, i vissa fall tom längre tid. Enligt utredningens mening borde lik- nande synpunkter anläggas på frågan, i vad mån folkpensionsförmåner skall få behållas vid yrkesutbildning. Invalid- pension eller sjukbidrag innebär för den sjuke ett visst trygghetsmoment genom att han garanteras en viss minimistan— dard, vilken i själva verket kan göra ho— nom ohenägen att pröva andra vägar till försörjning, därest denna prövning in— nebär omedelbara konsekvenser i form

av indragning av folkpensionsförmå— nerna. Det gäller här i regel svårt han- dikappade människor; en varaktig eller betydande nedsättning av arbetsförmå— gan är ju förutsättningen för att ersätt- ning skall utgå enligt folkpensionerings— lagen. Prognosen kan vara utomordent— ligt osäker oeh förenad med stor risk för ett misslyckande. Medvetandet här- om och ovissheten om att i sådant fall snalät kunna återfå pensionen kan ver- ka hindrande på den enskildes intresse att underkasta sig arbetsvårdande åt- gärder. Skäl synes för den skull förelig- ga att i frågan om yrkesutbildningen tillämpa samma försiktiga tillvägagångs- sätt, som praktiseras vid arbetspröv- ning, arbetsträning och arbetsplacering. Det torde inte råda någon tvekan om att nedsättningen i arbetsförmågan kvar- står, till dess arbetsvårdsåtgärderna av- slutats. Med anledning härav finner ut- redningen sig böra rekommendera en omprövning av den praktiska tillämp— ningen av bestämmelserna.

En sådan ändrad tillämpning torde inte behöva föranleda lagändring. De nuvarande bestämmelserna, som inne- bär möjlighet till viss temporär indrag- ning eller nedsättning, då särskilda för- hållanden föreligger, torde i och för sig vara motiverade, men tillämpningen av dem synes böra begränsas till de un— dantagsfall, där de särskilda förhållan- dena verkligen är tillfinnandes. En till- lämpning av systemet med bibehållan— de av pensionsförmånerna under tid för arbetsvård torde också innebära en administrativ förenkling såtillvida, att nytt beslut om pension inte behöver fat— tas vid ett avbrott i utbildningen på grund av sjukdom eller liknande. De särskilda kompletterande ekonomiska förmåner, som utgår i samband med arbetsvården, upphör i och med att ar— betsvården avbrytes, men pensionsför- månerna skulle fortsätta att utgå.

FJÄR D E KAPITLET

Sjukförsäkringen och företagens sjuk- och hälsovård

Enligt sina direktiv har utredningen haft att pröva jämväl frågan om sjuk- försäkringens förhållande till den av åt- skilliga företag anordnade sjuk- och hälsovårdande verksamheten. För beak- tande härvid har statsrådet och chefen för socialdepartementet till utredning- en överlämnat en framställning av den 5 november 1954 från Svenska arbets- givareföreningen. Utredningen, som fäs— te avsevärd vikt vid den sjuk- och hälsovårdande verksamheten på arbets- platserna, fann sig böra upptaga denna fråga till särskild behandling och redo- visade sina synpunkter i en promemo- ria den 22 augusti 1955.

I denna promemoria erinrades om att företagens sjukvårdande åtgärder hade beaktats redan vid sjukförsäk- ringslagens tillkomst, i och med att i lagens 19 å andra stycket hade införts en bestämmelse, enligt vilken sjukkassa äger att med arbetsgivare, som anord- nar läkarvård eller vidtager andra sjuk- vårdande åtgärder, så att kassans utgif- ter för sjukvårdsförsäkringen kan anta— gas minska, överenskomma om skälig gottgörelse för arbetsgivarens ifrågava- rande kostnader. Sådan överenskom— melse skall dock för att vara gällande fastställas av tillsynsmyndigheten.

Vid prövning av ärendet fann utred- ningen, att endast ett fåtal dylika över- enskommelser om gottgörelse träffats. En orsak härtill kunde möjligen vara, att sjukkassorna hyst tvekan rörande de ekonomiska fördelarna för sjukförsäk— ringen av dylika överenskommelser.

Fullt klart vore emellertid enligt utred— ningens mening, att arbetsgivarna i all- mänhet ansett den gottgörelse, som kun- de påräknas enligt av tillsynsmyndig— heten utfärdade direktiv till sjukkassor- na, vara alltför snävt tilltagen och att de. följaktligen inte haft något intresse av att få överenskommelser till stånd. Arbetsgivareföreningen hade i sin fram— ställning hemställt, att åtgärder måtte vidtagas för att möjliggöra för arbets- givarna att få en rimligare ersättning för anordningar i sjukvårdande syfte. Enligt utredningen vore det uppen- bart, att den av företagen anordnade sjukvårdande verksamheten kunde an- tagas medföra en avsevärd minskning av sjukförsäkringens utgifter för sjuk- vård och därutöver en betydande minskning av sjukpenningutgifterna. Utredningen fann det därför med hän- syn till sjukförsäkringens ekonomi önsk- värt, att anordnandet och bibehållandet av dylik sjukvård uppmuntrades. Under alla omständigheter borde det tillses, att den allmänna sjukförsäkringens exi- stens inte ledde till en stagnation eller tillbakagång av verksamheten. Utred- ningen menade, att detta syfte kunde ernås genom en ändrad lagtillämpning, innebärande att gottgörelse till arbets- givarna utmättes mindre restriktivt än vad då gällande anvisningar tillät. Ut- redningen framlade för den skull för- slag till riktlinjer för en ändrad till- lämpning av bestämmelserna i .19 å andra stycket SFL. Förslaget innebar, att allmän sjukkassa borde kunna gott—

göra en arbetsgivare med högst 50 % av dennes nettokostnad för sjuk- och hälso- vårdande åtgärder. Härvid förutsattes dock, dels att arbetsgivarens kostnader till minst hälften hänförde sig till sjuk- vårdande åtgärder —— någon mera de- taljerad beräkning därutinnan ansågs inte böra vidtagas dels att kostna- derna inte beräknades högre än vad som kunde anses skäligt, dels slutligen att kostnad för åtgärder i anledning av arbetarskyddslagstiftningen inte med- räknades. Skulle i något fall förstnämn- da förutsättning inte föreligga, borde ersättningsandelen i skälig mån jämkas. Om vid ett företag den sjukvårdande verksamheten allenast eller huvudsakli- gen siktade till att konstatera vissa för- hållanden, tex sjuklighetens omfattning och natur, borde något avtal om gott— görelse inte förekomma.

Kungl Maj:t har sedermera genom brev till riksförsäkringsanstalten den 2 december 1955 föreskrivit, att vid till- lämpningen av ifrågavarande lagrum skall i huvudsak följas de riktlinjer, ut- redningen föreslagit.

I sin promemoria hade utredningen betonat, att enbart genom en ändrad lagtillämpning alla hithörande problem ej blivit lösta, särskilt som sjukkassorna äger att bestämma, huruvida avtal om gottgörelse skall ingås eller inte. Det vore tex inte uteslutet, att det kunde visa sig motiverat att införa statsbidrag till gottgörelse av ifrågavarande slag för att stimulera sjukkassorna till att ingå överenskommelser av berörda slag.

Efter framställning från riksförsäk- ringsanstalten, vari påpekades, att från- varon av statsbidrag till gottgörelse för arbetsgivares utgifter för sjukvårdande åtgärder kunde göra sjukkassorna obe- nägna att sluta avtal om ersättning, fö- reslog Kungl Maj:t i proposition till riksdagen (1956122), att bestämmelser om statsbidrag för ifrågavarande kost—

nader skulle införas i 41 5 första stycket SFL. Riksdagen beslöt i enlighet här- med, och from kalenderåret 1956 ut— går sålunda statsbidrag med 50 % av sjukkassornas utgifter för gottgörelse till arbetsgivare enligt 19 5 andra styc- ket SFL, dock ej för gottgörelse som belöper på vård enligt 13 & samma lag.

Genom de nya riktlinjerna för till- lämpning av sjukförsäkringslagens be- stämmelse om gottgörelse till arbetsgi- varna samt genom den genomförda lag- ändringen i fråga om statsbidrag för sjukkassornas utgifter för sådan gott- görelse bör ha skapats både för arbets- givarna och sjukkassorna gynnsammare förutsättningar för överenskommelser av ifrågavarande slag. Inför slutredovis- ningen av sitt uppdrag har utredningen ansett sig böra undersöka, om så blivit fallet eller om de hittillsvarande erfa- renheterna av de genomförda ändring- arna kan anses påkalla ytterligare åt- gärder.

Utredningen har hos riksförsäkrings- anstalten inhämtat, att sammanlagt ett 100-tal framställningar om avtal re— gistrerats hos anstalten from den 1 januari 1956 tom den 31 december 1957. Vid 1957 års slut hade anstalten fastställt 44 avtal, omfattande ca 54 000 anställda; bland dessa avtal ingår jäm- väl sådana överenskommelser, som slu- tits enligt tidigare tillämpade bestäm- melser men numera omändrats i enlig— het med de nya riktlinjerna. Av övriga omkring 50 framställningar hade anstal- ten vid nämnda tidpunkt lämnat förslag till avtal i 12 fall, omfattande minst 25 000 anställda; preliminära förslag förelåg dessutom i ett 20-tal fall, medan återstående var under handläggning vid anstalten. Därjämte hade man sig be- kant, att förhandlingar mellan sjukkas- sor och företag pågick i betydande om- fattning, berörande bla ett antal stor- företag.

Av de redovisade uppgifterna har ut- redningen ansett sig kunna utläsa, att intresset för överenskommelser ökat i betydande grad. Antalet hos riksför- säkringsanstalten registrerade framställ- ningar om avtal tyder uppenbarligen på att såväl arbetsgivarna som sjukkas- sorna numera anser gynnsammare för- utsättningar för överenskommelser före- ligga.

Totalt uppgår gottgörelsebeloppen enligt de fastställda avtalen till omkring 750 000 kr för år, vilket innebär, att de berörda företagens kostnader för sådan sjuk- och hälsovård, som omfattas av avtalen, utgör omkring 1,5 millioner kr för år. Genomsnittskostnaden för an— ställd och år blir följaktligen omkring 28 kr, varav företagen betalar hälften eller 14 kr och sjukkassan, respektive staten vardera fjärdedelen eller 7 kr. Detta innebär att, om genom de vidtag- na åtgärderna de anställdas genomsnitt— liga sjuklighet kan förkortas med en enda dag, produktionsvärdet av denna dags arbetsinsats väl kompenserar kost- naderna. Även för de fall, där dessa överstiger de nämnda genomsnittssiff- rorna — utredningen har sig bekant två överenskommelser, enligt vilka kostna- den för anställd och år uppgår till ca 50 kr _ synes utgifterna kompense- ras av de besparingar som bör kunna ernås.

Enligt vad riksförsäkringsanstalten upplyst, har i samtliga fastställda avtal med företag, där företaget till läkaren utbetalar ersättningen för de anställdas läkarvård, denna ersättning inkluderats i avtalet. Visserligen kan det i vissa fall inträffa, att ett företag härigenom er— håller en lägre ersättning än vad som skulle kunna utgå för läkarvård vid en tillämpning av 14 5. Med hänsyn till de administrativa fördelar, som vunnits, har företagen ändock träffat avtal om gottgörelse enligt 19 5 andra stycket.

I allmänhet har ersättningen med till- lämpning av 19 5 på läkarvården dock medfört, att företagen erhållit minst lika stor eller större gottgörelse än som kun— nat utgå för läkarvård enligt 14 5. Ge- nom läkarvårdens inkluderande i sjuk- vårdskostnaderna kan nämligen vid gottgörelsens bestämmande hänsyn ta- gas i högre grad till den hälsovårdande verksamheten.

Den av företagen bedrivna hälsovår- dande verksamheten är enligt utred- ningens mening av betydelse för att fö— rebygga behov av sjukvård och rehabi- litering. Härigenom kan den påverka också sjukförsäkringens ekonomi. Att den ändrade lagtillämpningen men framför allt lagändringen medfört möj- ligheter till ökat stöd åt denna verk- samhet, finner utredningen tillfreds- ställande.

Sammanfattningsvis vill utredningen framhålla, att —— då de nya bestämmel- serna om gottgörelse till arbetsgivare för av dem vidtagna sjukvårdande åt- gärder har varit i kraft endast jämfö- relsevis kort tid — erfarenheterna mås- te vara begränsade. De kan helt natur- ligt därför ej läggas till grund för några säkra slutsatser. Utredningen anser sig dock kunna konstatera, att såväl från företagens som från sjukkassornas sida numera intresse föreligger för överens- kommelser av ifrågavarande slag. Här- igenom synes det huvudsakliga syftet med åtgärderna ha vunnits.Ersättnings- grunderna förefaller därjämte vara jäm- förelsevis rimligt avvägda i förhållan- de till de fördelar, som kan antagas före- ligga för de avtalsslutande parterna. Be- stämmelserna tillåter ett inte oväsentligt stöd även åt den hälsovårdande verk- samheten vid företagen. Några direkt negativa erfarenheter har inte redovi- sats. Vid sådant förhållande har utred— ningen ej funnit skäl föreslå några ytter- ligare åtgärder på förevarande område.

FEMTE KAPITLET

Rehabilitering och förebyggande hälsovård

Utredningen har i det föregående fram- lagt vissa förslag syftande till att vidga socialförsäkringens möjligheter att med- verka vid rehabiliteringen av sjuka och skadade personer. Det är uppenbart, att behovet av rehabiliteringsåtgärder i många fall skulle kunna minskas eller helt förebyggas, om man kunde upp- täcka sjukdomstecken av olika slag på ett så tidigt stadium, att en mera påtag- lig nedsättning av arbetsförmågan ännu inte inträtt. Även för socialförsäkring- ens del skulle stora besparingar här- igenom vinnas. Frågan om den före- byggande hälsovården överhuvudtaget och särskilt om hälsoundersökningar vid vissa åldrar hänger sålunda nära samman med det problem, utredningen haft att pröva. Utredningen finner sig därför böra beröra denna fråga; detta också av den anledningen, att den före- byggande hälsovårdens ställning inom sjukförsäkringen diskuterats redan i samband med den allmänna sjukförsäk- ringens tillkomst.

Den allmänna sjukförsäkringen ersät-

ter för närvarande i princip endast så- » dan läkarvård, som föranletts av sjuk- dom. Försäkringen kan sålunda inte er- sätta försäkrads kostnader för läkarun- dersökning för erhållande av friskintyg eller överhuvud för sådan läkarunder- sökning, som inte påkallats av sjukdom. Emellertid torde undersökningar, vid vilka sjukdom ej konstaterats, i prak- tiken ersättas i ganska betydande om- fattning; detta sker i de fall, där veder-

börande med hänsyn till omständighe- terna trott sig vara sjuk och i behov av undersökning. Utgivande av ersättning även i dylika fall har nämligen stöd i förarbetena till sjukförsäkringslagen. Det måste anses mindre tillfredsstäl- lande, att ersättningsfrågans lösning skall bero av ett subjektivt bedömande från den försäkrades eller läkarens sida. Utredningen har därför dryftat frågan, huruvida hälsoundersökningar åtminstone i viss utsträckning skulle kunna ersättas av sjukförsäkringen även i de fall, misstanke om sjukdom ej före— ligger. På längre sikt måste nämligen dylika undersökningar som ett led i en sjukdomsförebyggande verksamhet vara av stor betydelse för försäkringens eko- nomi. En sådan utvidgning av sjukför- säkringens förpliktelser skulle emeller- tid enligt utredningens uppfattning komma att medföra vittgående konse— kvenser från såväl principiell, ekono- misk som administrativ synpunkt. Från principiell synpunkt må erinras om att det redan i 1 & SFL utsäges, att den allmänna sjukförsäkringen avser att bereda sjukhjälp vid sjukdom. I pro- positionen nr 178 till 1953 års riksdag uttalade föredragande departements- chefen i anslutning härtill, att frågan om den förebyggande hälsovården var mycket svårlöst, samt anförde vidare: Sålunda lär det vara meningslöst att sjukförsäkringsvägen finansiera periodiskt återkommande hälsoundersökningar, då nå- gon försåkringsrisk härvidlag ej finnes. De läkarresurser, som kan påräknas för den

sjukdomsförebyggande verksamheten, tor- de även bli begränsade. Jag anser det så— lunda inte vara möjligt att utan en ingå- ende undersökning ålägga sjukförsäkringen nppgifter på det sjukdomsförebyggande området. En utredning härom torde böra komma till stånd först sedan den nya för- säkringen vunnit en viss stadga.

Innan ett förslag framlägges om en utvidgning av sjukförsäkringens åtagan- den att omfatta jämväl hälsovård, måste enligt utredningens mening konsekven— serna härav från ekonomisk och admi- nistrativ synpunkt utredas. Härvid är det nödvändigt att beakta de verkning- ar, som kunde tänkas inställa sig för sjukvårdens och arbetsvårdens del. Det torde inte falla inom ramen för utred- ningens uppdrag att verkställa ett så- dant utredningsarbete.

Inom utredningen har förslag väckts om försöksverksamhet på hithörande

område inom något eller några sjuk- kasseområden. Då emellertid en för— söksverksamhet för att bli till största möjliga nytta bör anordnas och genom- föras i samband med en prövning av frågan hur den personliga hälsovårdens problem skulle kunna lösas inom soci- alförsäkringens och då närmast sjukför- säkringens rain, har det inte befunnits böra ankomma på utredningen om so- cialförsäkring och arbetsanpassning att närmare pröva förslaget. Särskilt med hänsyn till att numera vissa erfarenhe— ter vunnits av den allmänna sjukförsäk- ringen anser sig utredningen böra för- orda, att nyssberörda fråga om den fö- rebyggande hälsovårdens ställning i för- hållande till socialförsäkringen snarast upptages till en förutsättningslös pröv- ning.

Sammanfattning av förslagen

1. Enligt direktiven har utredningen haft att utreda dels sjuk- och yrkesska- deförsäkringarnas förhållande till reha- biliteringen, dels sjukförsäkringens för- hållande till företagens sjuk- och hälso- vård. Vid fullgörandet av sitt uppdrag har utredningen i vad avser förstnämn- da frågeställning ansett sig i viss mån böra se socialförsäkringen som en en- het. Detta har föranlett, att utredningen befattat sig även med folkpensionering- en och den till yrkesskadeförsäkringen nära anknutna militärersättningsförord- ningen. Utredningen har även ansett sig böra beröra frågan om rehabilitering och förebyggande hälsovård.

Socialförsäkringen och rehabili- teringen

2. Rehabiliteringen av sjuka och ska- dade innebär för socialförsäkringen sto- ra möjligheter till kostnadsbesparingar. Skall socialförsäkringen kunna bedrivas rationellt, framstår det därför för för- säkringen som högst angeläget, att den har rehabiliteringsanordningar att till- gå. Detta behöver inte betyda, att dylika anordningar organiseras fristående in- om socialförsäkringens ram. Tvärtom har utredningen den principiella upp- fattningen, att samhällets sjukvårdande och arbetsvårdande verksamhet i första hand bör utnyttjas. Socialförsäkringen bör dock erhålla vidgade möjligheter att administrativt och ekonomiskt med- verka i denna verksamhet. Försäkring— ens bestämmelser bör vidare vara så

utformade, att rehabiliteringsåtgärder befrämjas.

Socialförsäkringens administrativa medverkan

3. Utredningen anser, att socialförsäk- ringens medverkan i administrativt hänseende i rehabiliteringen bör ifråga- komma -dels vid fastställandet av reha- biliteringsbehovet, dels vid genomfö- randet av rehabiliteringsåtgärderna. Redan när fråga är om att fastställa behovet av medicinsk rehabilitering för företrädesvis den öppna vårdens klien- tel synes socialförsäkringen inte minst genom de läkare, som är knutna till denna, kunna göra en värdefull insats. Några särskilda organisatoriska anord— ningar i syfte att skapa garantier för att dylika åtgärder i tid aktualiseras av försäkringen har utredningen inte be- dömt erforderliga. En förutsättning för en insats från socialförsäkringens sida är emellertid, dels att ett tillräckligt an- tal kvalificerade och intresserade läka- rc är knutna till försäkringen, .dels att denna läkarexpertis utnyttjas rationellt i förevarande syfte. I den mån ifråga- varande läkare ej på annat sätt erhåller kunskap om den medicinska rehabilite- ringen, torde de böra beredas tillfälle till viss fortbildning inom området. Ut- redningen har ansett det böra ankom— ma på medicinalstyrelsen att i samråd med berörda socialförsäkringsinstitu- tioner, fackorganisationer mfl anordna sådan utbildningsverksamhet.

4. För att möjliggöra ett tidigt upp— märksammande av behovet av arbets- vård föreslår utredningen på grundval av viss försöksverksamhet, att ett orga- niserat samarbete kommer till stånd mellan sjukkassorna och arbetsvårdsor- ganen. Inom varje centralsjukkasseom- råde skall sålunda finnas ett samarbets- lag bestående av representanter för des- sa båda organ. Till dessa lag skall sjuk- kassorna ha att för prövning av arbets- vårdsbehovet inrapportera sjukskrivna medlemmar. Denna prövning skall i princip beträffande samtliga sjukskriv- na påkallas senast, då sjukhjälp utgått 'inemot 3 månader. Ett sådant samarbe- te kommer att öka arbetsbelastningen för såväl sjukkassorna som arbetsvårds- organen. Utredningen har ansett det böra ankomma på tillsynsmyndigheten över de allmänna sjukkassorna respek- tive arbctsmarknadsstyrelsen att vidta- ga åtgärder för nödig förstärkning av såväl läkarexpertisen som erforderlig utbildning och utökning av annan per- sonal.

5. Med avseende på sådana grupper, som kommer utanför sjukkassans intres- sesfär, förordar utredningen vissa sär- skilda anordningar som komplement till nyssnämnda samarbete mellan sjukkas- sorna och arbetsvårdsorganen, såsom skyldighet för sjukkassorna att i sam- band med att ett yrkesskadefall överfö- res till yrkesskadeförsäkringen till yr- kesskadeinrättning anmäla i ärendet vidtagna eller planerade arbetsvårdsåt- gärder samt visst utvidgat samarbete mellan försäkringsinrättningarna och arbetsmarknadsstyrelsen.

6. Vad gäller socialförsäkringens med- verkan vid genomförandet av rehabili- teringsåtgärderna har utredningen inte funnit skäl för närvarande förorda, att särskilda anordningar på något område organiseras fristående i socialförsäk- ringens regi. Frågan om lämpligheten

av att redan existerande säranordning- ar, såsom pensionsstyrelsens sjukvår- dande verksamhet och sjukkassornas konvalescenthemsverksamhet, alltjämt drives vid sidan av den allmänna sjuk- vården, har av utredningen vidrörts men ej ansetts böra föranleda något när- mare ställningstagande. Med utgångs- punkt från att socialförsäkringen i re- gel inte bör driva egen rehabiliterings- verksamhet förordar utredningen, att för bedömningen av hjälpbehovet vär- defullt material, som finnes tillgängligt inom försäkringen, tillhandahålles ar_ betsvårdsorganen. För att underlätta dessa organs arbete förordas vidare, att sjukkontrollantorganisationen inom sjukförsäkringen vid sidan av sjukkon— trollen på försök utnyttjas för insamlan- de av visst utredningsmaterial för ar- betsvårdsorganens räkning i fråga om sjukförsäkringsklientelet.

Socialförsäkringens ekonomiska medverkan

7. Enligt utredningens mening saknas för närvarande anledning att påfordra direkt ekonomiskt stöd från socialför- säkringen åt institutioner för rehabili- tering stående utanför försäkringen. Ut- redningen anser det naturligt, att kost- naderna för ifrågavarande anordningar liksom hittills bestrides av huvudmän- nen för verksamheten, dv s staten, landstingen, primärkommunerna och i vissa fall enskilda. Skulle det emeller- tid visa sig, att de rehabiliteringsanord- ningar, som försäkringen är i behov av, inte i erforderlig utsträckning kommer till stånd och ej heller erhåller nödig kapacitet, anser utredningen, att frågan om insatser på detta område från so- cialförsäkringens sida kan höra uppta— gas till övervägande. Under alla förhål- landen torde frågan böra bli föremål för prövning vid en eventuell framtida översyn av socialförsäkringen.

8. Vad gäller ekonomiskt stöd åt den enskilde i samband med medicinsk re- habilitering har utredningen inte an- sett sig böra föreslå någon utvidgning av socialförsäkringens ersättningsmöj- ligheter i samband med sluten vård. I fråga om den öppna vården däremot föreslår utredningen, att SFL, YFL och MEF ändras på sätt, som möjliggör er— sättning för försäkrads kostnader för sådana undersöknings- och behand- lingsformer inom den medicinska reha-- biliteringen, som för närvarande ej täckes av bestämmelserna, såsom funk- tionsprövning och arbetsterapi. Utred- ningen föreslår därjämte, att tillsyns- myndigheten över de allmänna sjukkas— sorna till prövning upptager frågan om införande av motsvarande ändringar i sjukkassornas stadgar. Bestämmelserna i FPL har inte ansetts påkalla någon ändring i förevarande avseende.

9. I frå a om proteser och andra tek- niska hjäipmedel föreslår utredningen, att staten såsom hittills svarar för hu- vudparten av kostnaderna och att so- cialförsäkringens medverkan blir oför- ändrad. 10. Till kostnader för läkarundersök- ningar, psykotekniska anlagsprov etc, som för den enskilde kan uppkomma i samband med arbetsvård, bör bidrag som hittills utgå av statsniedel via ar- betsvårdsorganen. Någon ekonomisk medverkan till ifrågavarande ändamål från socialförsäkringen förordas för närvarande inte.

11. Utredningen har ej heller i nu- varande läge funnit skäl förorda en ekonomisk medverkan från socialför- säkringen vad gäller näringshjälpsverk- samheten. Behovet av näringshjälp bör tillgodoses på annat sätt, främst genom att erforderliga medel ställes till förfo- gande för dc myndigheter, som har att utge statsbidrag till näringshjälp. Frå- gan om bidrag från främst folkpensio—

neringen och yrkesskadeförsäkringen föreslås dock bli omprövad i samband med en framtida översyn av socialför- säkringen.

12. I fråga om kostnader för den en- skildes försörjning under arbetsvård gäller för närvarande enligt YFL och MEF, att sjukpenning och livränta kan höjas till 100 % under tid för yrkesut- bildning. Utredningen föreslår, att dy- lik höjning skall kunna ifrågakomma jämväl vid arbetsprövning och arbets— träning, däremot inte vid skyddad sys- selsättning. Vad gäller FPL förordas, att det hittills bl a vid arbetsprövning och arbetsträning tillämpade systemet med bibehållande av pensionsförmånerna utsträckes till att avse även yrkesut- bildning. För att möjliggöra en mera effektiv insats från sjukförsäkringen i förevarande avseende har utredningen övervägt lämpligheten av att jämväl i SFL införa bestämmelser om höjning av sjukpenning till 100 % under tid för yr— kesutbildning men funnit, att en sådan anordning inte skulle få någon mera avsevärd effekt utan en samtidig för- längning av sjukhjälpstiden. En lagänd- ring innebärande ett frångående av den två-åriga Sjukhjälpstiden har dock inte ansetts genomförbar. Med hänsyn här— till har sjukförsäkringens medverkan prövats från delvis andra utgångspunk- ter med särskilt beaktande av, å ena si- dan, medlemmens behov av stöd från försäkringen under arbetsvård och, å andra sidan, de risker för utförsäkring och därmed avsaknad av framtida för- säkringsskydd, som detta stöd kan med- föra. Härvid har utredningen funnit, att olika lösningar bör användas vid skil- da former av arbetsvård. Utredningen anser sålunda, att under tid för arbets- vård i form av arbetsprövning och yr- kesutbildning sjukpenning inte skall ut— gå. Sjukpenningförsäkringen bör under sådan tid betraktas som vilande, och ut-

redningen föreslår sådana lagändringar, som gör detta möjligt. Försäkrad där- emot, som undergår arbetsvård i form av arbetsträning, föreslås skola inom ramen för Sjukhjälpstiden erhålla hel sjukpenning, dock skall vid tillämp- ningen av den sålunda föreslagna sär- bestämmelsen gälla viss tidsbegräns- ning (6 månader). Beträffande försäk- rad slutligen, som beredes skyddad sys- selsättning, föreslås ingen ändring i vad nu gäller.

Sjukförsäkringen och företagens sjuk- och hälsovård

13. I en promemoria den 22 augusti 1955 framlade utredningen om social- försäkring och arbetsanpassning förslag till riktlinjer för en ändrad tillämpning av bestämmelserna i 19 å andra stycket SFL. Förslaget innebar i huvudsak, att allmän sjukkassa borde kunna gottgöra en arbetsgivare med högst 50 % av den- nes nettokostnad för sjukvårdande åt- gärder. Förslaget vann Kungl Maj:ts gillande, och i brev den 2 december 1955 till riksförsäkringsanstalten har Kungl Maj:t föreskrivit en tillämpning av nämnda lagrum i enlighet med vad av utredningen förordats. Sedermera har Kungl Maj:t i proposition 195622 efter framställning från riksförsäkrings- anstalten föreslagit införande av be- stämmelser om statsbidrag till ifråga- varande kostnader. Biksdagen beslöt i enlighet härmed, och from kalender- året 1956 utgår statsbidrag med 50 %

av sjukkassornas utgifter för gottgörelse till arbetsgivare enligt 19 5 andra styc- ket SFL. Utredningen har erhållit upp- gifter om erfarenheterna av de sålunda genomförda förändringarna. Det har härvid kunnat konstateras, att såväl från företagens som från sjukkassornas sida intresse numera föreligger för överenskommelser om ersättning enligt 19 5 andra stycket SFL. Härigenom sy— nes det huvudsakliga syftet med åtgär— derna ha vunnits. Då några negativa erfarenheter inte redovisats har utred- ningen ej funnit skäl föreslå ytterligare åtgärder på förevarande område.

Rehabilitering och förebyggande hälsovård

14. Enligt utredningens mening är det uppenbart, att hälsovårdande åtgärder bl a i form av återkommande hälsokon— troller kan bidraga till att minska och i vissa fall helt förebygga behov av re- habilitering. Med hänsyn härtill har ut- redningen dryftat frågan om en utvidg- ning av sjukförsäkringens ersättnings- möjligheter till att omfatta även hälso- undersökningar. Innan ett förslag i så- dan riktning framlägges, har det dock ansetts nödvändigt, att konsekvenserna härav från olika synpunkter utredes. Detta torde inte falla inom ramen för utredningens uppdrag. Utredningen ut- talar sig för den skull för att frågan om den förebyggande hälsovårdens ställning inom socialförsäkringen sna- rast upptages till prövning.

Författningsförslag

Förslag till Lag angående ändring i lagen den 3 januari 1947

om allmän sjukförsäkring (nr 1)

Härigenom förordnas, att 11, 18, 21 och 23 55 lagen den 3 januari 1947 om allmän sjukförsäkring1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

Nuvarande lydelse 11 &

Sjukkassa skall _________ _____ ändringen uppkommit.

Ändring av _ _ _ _ _ _ __ __

Under tid _________

Beslut angående ________

18 %

Sjukkassa må, med tillsynsmyndighe- tens medgivande och enligt de närmare föreskrifter som meddelas av tillsyns- myndigheten, besluta, att ersättning skall utgå för försäkrads kostnader för sjukgymnastik eller eljest behandling med bad, massage, elektricitet eller het- luft eller annan därmed jämförlig be- handling eller för konvalescentvård. I sådant fall skall den obligatoriska sjukvårdsförsäkringen i kassan omfatta även förmån, som avses med beslutet.

21 & Sjukpenningförsäkrad medlem Förorsakar sjukdom

1 Senaste lydelse av 11 5 se SFS 1956:74, 23 5 se SFS 1954:267.

Föreslagen lydelse

11 å ________ därav påkallas.

________ riksdagens verk.

Ändring till lägre sjukpenningklass må ej ske under tid, då försäkrad under- går arbetsvård, som i 23 5 a) avses.

_______ delgivas denne.

18 &

Sjukkassa må, med tillsynsmyndighe- tens medgivande och enligt de närmare föreskrifter som meddelas av tillsyns— myndigheten, besluta, att ersättning skall utgå för försäkrads kostnader för funktionsprövning ävensom för sjuk- gymnastik eller eljest behandling med bad, massage, elektricitet, hetluft eller arbetsterapi eller annan därmed jämför- lig behandling eller för konvalescent— vård. I sådant fall skall den obligato- riska sjukvårdsförsäkringen i kassan omfatta även förmån, som avses med beslutet.

hel sjukpenning. —————— sjukpenning utgivas.

av 18 och 21 55 se SFS 1953:569 samt av

Såsom sjukdom ——————— Vid bedömande ———————

Sjukkassa må ————————

235

Sjukpenning utgår _______

a) fullgör tjänstgöring såsom värn- pliktig;

b) är intagen i barnhem eller skola tillhörande barna- och ungdomsvården;

c) är häktad eller intagen i fång- värds- eller tvångsarbetsanstalt;

d) vårdas å allmän alkoholistanstalt;

e) i annat fall än ovan sagts av an- nan orsak än sjukdom tagits i förvar på det allmännas bekostnad.

Försäkrad, som _— _ _ _ __ _ _

————— sjukdomens upphörande.

_____ vara arbetsoförmögen. Under tid, då den försäkrade under- går arbetsvård i form av arbetsträning, skall han av denna anledning anses vara arbetsoförmögen,dock under högst sea: månader. ————————— av läkare.

235

________ då försäkrad

a) undergår arbetsvård i form av ar- betsprövning eller yrkesutbildning;

b) fullgör tjänstgöring såsom värn- pliktig;

c) är intagen i barnhem eller skola tillhörande barna- och ungdomsvården;

(I) är häktad eller intagen i fång- vårds- eller tvångsarbetsanstalt;

e) vårdas å allmän alkoholistanstalt;

f) i annat fall än ovan sagts av an- nan orsak än sjukdom tagits i förvar på det allmännas bekostnad.

_______ nyssnämnda lag.

Denna lag träder i kraft den

Förslag till Lag angående ändring i lagen den 14 maj 1954

om yrkesskadeförsäkring (nr 243)

Härigenom förordnas, att 10 och 12 %% lagen den 14 maj 1954 om yrkesskade- försäkring skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

Nuvarande lydelse 10 5

Vid bedömande _______ Drabbas försäkrad ——————

Därest den skadade undergår yrkes- utbildning, som huvudsakligen syftar till och är ägnad att väsentligt minska skadans inverkan på hans förmåga att

Föreslagen lydelse 10 å

_________ jämväl härtill. ________ senare skadan.

Därest den skadade undergår yrkes- utbildning eller arbetsvård i form av arbetsprövning eller arbetsträning, vil- ken åtgärd huvudsakligen syftar till

Nuvarande lydelse framdeles bereda sig arbetsinkomst, skall vid bedömande av arbetsförmå- gans nedsättning under utbildningsti- den beaktas i vad mån utbildningen medför hinder för honom att utföra förvärvsarbete. Vid bedömande av ar- betsförmågans nedsättning efter utbild- ningstidens slut må, om utbildningen kan antagas hava varaktigt minskat ska- dans inverkan på arbetsförmågan, skä- lig hänsyn tagas härtill.

12 %

Föranleder yrkesskada efter samord- ningstidens utgång behov av läkar-, tandläkar- eller sjukhusvård eller av läkemedel, skola erforderliga kostnader härför ävensom nödiga utgifter för re- sor ersättas av försäkringsinrättningen. Med läkarvård likställes sjukgymnastik eller eljest behandling med bad, mas- sage, elektricitet eller hetluft eller an- nan därmed jämförlig behandling, som meddelas efter läkares föreskrift. Kan läkarvård ej anskaffas utan oskälig om- gång eller kostnad, må ersättning i stäl- let lämnas för annan lämplig värd.

Ersättning skall ———————

och är ägnad att väsentligt minska ska- dans inverkan på hans förmåga att framdeles bereda sig arbetsinkomst, skall vid bedömande av arbetsförmå- gans nedsättning under tiden för sådan åtgärd beaktas i vad mån åtgärden med- för hinder för honom att utföra för- värvsarbete. Vid bedömande av arbets- förmågans nedsättning efter åtgärden må, om åtgärden kan antagas hava var- aktigt minskat skadans inverkan på ar- betsförmågan, skälig hänsyn tagas här- till.

12 &

Föranleder yrkesskada efter samord- ningstidens utgång behov av läkar-, tandläkar- eller sjukhusvård eller av läkemedel, skola erforderliga kostnader härför ävensom nödiga utgifter för re- sor ersättas av försäkringsinrättningen. Med läkarvård likställes sjukgymnastik eller eljest behandling med bad, mas- sage, elektricitet eller hetluft eller an- nan därmed jämförlig behandling, som meddelas efter läkares föreskrift, även- som sådan funktionsprövning och ar- betsterapi, som genomföres efter före- skrift av läkare tjänstgörande vid insti- tution, vilken godkänts av medicinalsty- relsen för bedrivande au dylik verksam- het. Kan läkarvård ej anskaffas utan oskälig omgång eller kostnad, må ersätt- ning i stället lämnas för annan lämplig vård.

_ — —— — —f _ av Konungen.

Denna lag träder i kraft den

Förslag till Förordning om ändrad lydelse av 6 5 1 mom och 8 %

militärersättningsförordningen den 2 juni 1950 (nr 261)

Härigenom förordnas, att 6 & 1 mom och 8 % militärersättningsförordningen den 2 juni 19501 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

Nuvarande lydelse 6 5

1 mom. Föranleder skada till följd av olycksfall, som ovan avses, behov av läkar-, tandläkar- eller sjukhusvård el- ler av läkemedel, skola erforderliga kostnader härför ävensom nödiga ut- gifter för resor ersättas. Med läkarvård likställes sjukgymnastik eller eljest be- handling med bad, massage, elektrici- tet eller hetluft eller annan därmed jämförlig behandling, som meddelas ef- ter läkares föreskrift. Kan läkarvård ej anskaffas utan oskälig omgång eller kostnad, må ersättning i stället lämnas för annan lämplig vård.

Ersättning skall ________

Tillika gäldas

Föreslagen lydelse 6 5

1 mom. Föranleder skada till följd av olycksfall, som ovan avses, behov av läkar-, tandläkar- eller sjukhusvård el- ler av läkemedel, skola erforderliga kostnader härför ävensom nödiga utgif- ter för resor ersättas. Med läkarvård likställes sjukgymnastik eller eljest be— handling med bad, massage, elektrici- tet eller hetluft eller annan därmed jämförlig behandling, som meddelas ef- ter läkares föreskrift, ävensom sådan funktionsprövning och arbetsterapi, som genomföres efter föreskrift av läka- re tjänstgörande vid institution, vilken godkänts av medicinalstyrelsen för be- drivande av dylik verksamhet. Kan lä- karvård ej anskaffas utan oskälig om- gång eller kostnad, må ersättning i stäl- let lämnas för annan lämplig vård.

__ _ _ _ _ _ _ — av Konungen.

skall utgå.

Ersättning enligt —————————————— statens bekostnad.

85

Vid bedömande _______ Om någon _________

Därest den skadade undergår yrkes- utbildning, som huvudsakligen syftar till och är ägnad att väsentligt minska skadans inverkan på hans förmåga att framdeles bereda sig arbetsinkomst, skall vid bedömande av arbetsförmå- gans nedsättning under utbildningsti- den beaktas i vad mån utbildningen medför hinder för honom att utföra förvärvsarbete. Vid bedömande av ar—

85

________ jämväl därtill.

_________ av detta.

Därest den skadade undergår yrkes- utbildning eller arbetsvård i form av arbetsprövning eller arbetsträning, vil- ken åtgärd huvudsakligen syftar till och är ägnad att väsentligt minska ska- dans inverkan på hans förmåga _att framdeles bereda sig arbetsinkomst, skall vid bedömande av arbetsförmå- gans nedsättning under tiden för sådan åtgärd beaktas i vad mån åtgärden med—

1 Senaste lydelse beträffande 6 5 1 mom och 8 5, se SFS 1954:460.

Nuvarande lydelse betsförmågans nedsättning efter utbild- ningstidens upphörande må, om utbild— kan antagas hava varaktigt minskat skadans inverkan på arbetsför- mågan, skälig hänsyn tagas därtill. ningen

för hinder för honom att utföra för— värvsarbete. Vid bedömande av arbets- förmågans nedsättning efter åtgärden må, om åtgärden kan antagas hava var- aktigt minskat skadans inverkan på ar- betsförmågan, skälig hänsyn tagas där- till.

Denna lag träder i kraft den

1956 års försöksverksamhet för samordning av

sjukförsäkring och arbetsvård

Redogörelse av biträdande sekreteraren i utredningen E Hellström

Syftet

Som ett led i sitt arbete beslöt utred- ningen om socialförsäkring och arbets- anpassning hösten 1955 att igångsätta viss försöksverksamhet avseende en samordning av sjukförsäkring och ar- betsvård.

Syftet med försöksverksamheten har främst varit att få belyst

1) vad som genom ett organisatoriskt samarbete mellan sjukkassorna och arbetsvårdsorganen kan uppnås till fördel för en tidigare kontakt med arbetsvårdsfall, 2) efter vilken sjukhjälpstid man genom sjukkassorna bör aktualisera en prövning av arbetsvårdsbehovet, 3) hur samarbetet lämpligast bör orga- niseras samt 4) vilka konsekvenser i personalavseen- de ett samarbete mellan sjukkassor- na och arbetsvårdsorganen för med Slg.

Omfattningen Försöksverksamheten har berört stadscentralsiukkassorna i Stockholm

och Eskilstuna samt centralsjukkassor- na i Jönköpings län, Gotlands län och Norrbottens län. I Jönköpings län har dock endast 27 av länets 32 lokalsjuk- kassor och i Norrbottens län endast 11 av länets 22 lokalsjukkassor omfattats av verksamheten. Berörda sjukkassor och antalet medlemmar under försöks- perioden framgår av tabell I.

Tabell I. Antalet av försöksverksamhe- ten berörda sjukkassor.

Antal be- rörda Antal Sjukkassa lokal- med— sjuk- lemmar kassor Stockholms stads centralsjukkassa — 600 553 Eskilstuna stads centralsjukkassa — 42 192 Jönköpings läns centralsjukkassa 27 188 799 Gotlands läns centralsjukkassa 5 41 198 Norrbottens läns centralsjukkassa 11 75 354

F örsöksperioden

Den försöksperiod, som redogörelsen omspänner, har i stort sett omfattat kalenderåret 1956. Verksamheten igång- sattes inte samtidigt överallt vid årets början. Sålunda ingick i försöksverk- samheten i Norrbottens län under årets tre första kvartal endast sju lokalsjuk- kassor med 38 990 medlemmar för att from det fjärde kvartalets ingång ut- vidgas till att omfatta ytterligare fyra lokalsjukkassor med 36 364 medlemmar. 1 Gotlands län påbörjades försöksverk- samheten redan den 15 november 1955, medan den i Jönköpings län kom i gång först den 11 januari 1956 och då endast i en lokalsjukkassa för att sedan fram till den 4 juli 1956 successivt utvidgas till 27 lokalsjukkassor.

Verksamheten har varit upplagd så, att berörda sjukkassor haft att till ett samarbetslag — ett för varje försöksom- råde — inrapportera presumtiva arbets- vårdsfall bland sina sjukskrivna med- lemmar. Samarbetslagets uppgift har därefter varit att ta ställning till frågan om behovet av särskilda åtgärder i det enskilda fallet. I laget har ingått tjäns- temän och läkare från såväl sjukförsäk- ringen som arbetsvården. Antalet sam- manträden, som samarbetslagen hållit under försöksåret, har uppgått till

i Stockholm 11 » Eskilstuna 18 >> Jönköpings län 21 >> Gotlands län 14 >> Norrbottens län 7

Hänvisningsförfarandet

För hänvisningen av ärenden till sam— arbetslaget har tillämpats något olika regler på olika håll och i viss omfatt- ning även inom ett och samma sjukkas- seområde. För dessa regler redogöres i det följande.

Stadscentralsjukkassorna

I Stockholm har varierande uttag- ningsprinciper prövats under inte mindre än fem skilda perioder. Sålunda har för hänvisning till samarbetslaget uttagits under första periodens början alla minst 90 dagar sjukskrivna, födda varje den 17 eller 18 år 1920 och följande år, senare under perioden alla 50—80 dagar och åter längre fram alla 40—100 dagar sjukskrivna, födda 1920 eller senare; andra perioden alla 90—120 dagar sjukskrivna, födda 1920—1940; tredje perioden alla 90—120 dagar sjukskrivna, födda 1911—1920; fjärde perioden alla 90—100 dagar sjuk- skrivna, födda 1911—1920;

femte perioden alla 90—120 dagar sjuk- skrivna, födda 1920—1940 (dvs en åter- gång till de regler, som gällde under andra perioden).

Praktiskt har uttagningen tillgått så, att sjukkassan från sina handlingar be- träffande berörda medlemmar till en särskild blankett överfört namn-, fö— delse- och adressuppgifter, sjukdia- gnos, sjukhjälpstid, behandlingsläkarens namn samt uppgifter om yrke, arbetsgi- vare och tidigare sjukskrivningsperio- der. Denna blankett har därefter över- lämnats till arbetsvårdsorganet för kom- plettering med socialregisterrapporter och yrkesuppgifter ur eventuella ar- betsförmedlingshandlingar i ärendet. På grund av uppgifternas ofullständig— het har i många fall kompletterande ut- redningar därefter fått företagas genom sjukkassans sjukkontrollanter, innan materialet ansetts tillräckligt uttömman- de för samarbetslagets bedömning.

Sammanlagt har efter nämnda rikt- linjer och på angivet sätt 1 470 fall eller 0,24 % av sjukkassans samtliga med— lemmar uttagits under försöksåret, var- av dock nära hälften eller 701 efter sär- skilda principer avskilts som kontroll— fall. Endast 769 fall har sålunda hänvi- sats till samarbetslaget. Kontrollmatcria- let har tillkommit på så sätt, att endast personer med födelsetal, där års- och månadssiffrorna båda varit udda eller jämna tal, medtagits för bearbetning, tex 21 01 04 eller 22 02 05 men däremot ej 23 02 02. Denna princip har följts hela tiden.

1 Eskilstuna har uttagits sådana fall, där en prövning av arbetsvårdsbehovet bedömts aktuell. Dock har endast med— lemmar med en sjukhjälpstid översti— gande 3 månader beaktats. Undantagna har i princip även varit personer över 55 år liksom hemmafruar, företagare och sådana anställda, som bedömts äga möjlighet återgå till tidigare sysselsätt-

ning, samt dessutom klart arbetsoför- mögna personer.

Sammanlagt har 119 eller 0,28 % av sjukkassans totala antal medlemmar hänvisats till samarbetslaget. Hänvis- ningen har verkställts av sjukkassans kontrollant i samverkan med arbets- vårdsassistenten.

C entrals jukkassorna

I fråga om centralsjukkassorna har urvalet verkställts av lokalsjukkassorna.

I Jönköpings län har lokalsjukkassor- na sålunda haft att inrapportera med- lemmar med en sjukhjälpstid översti- gande 6 månader. Rapporteringen har dock begränsats till förvärvsarbetande personer under 55 år. Vidare har rap- porteringen med undantag av en kassa gällt endast sådana fall, som under för- sökstiden uppnått den stipulerade sjuk- hjälpstiden. Antalet ärenden, som enligt dessa regler hänvisats till samarbetsla- get, har uppgått till 377 eller 0,20 % av medlemmarna i berörda kassor. För- klaringen till det jämförelsevis låga an- talet remisser torde få sökas dels i den omständigheten, att i stort sett ej några vid försöksperiodens början kvalifice- rade rapporteringsfall medtagits, dels i att vissa kassor omfattats av verksam- heten endast en del av försöksperioden.

I Gotlands län ålades lokalsjukkassor- na vid försöksperiodcns början att till ccntralsjukkassans konsulent rapporte— ra alla de fall, där någon form av ar- betsvård kunde tänkas böra ifrågakom- ma i syfte att förhindra återkommande sjukskrivning eller förkorta pågående sjukdomsperiod. Under försökstidens senare del har samtliga medlemmar med en sjukhjälpstid överstigande 3 må- nader rapporterats till konsulenten. Denne har sedan haft att avgöra vilka ärenden, som borde underställas sam- arbetslaget. Antalet av konsulenten vi— darebefordrade ärenden har uppgått till

156; i förhållande till medlemsantalet i berörda kassor utgör nämnda antal 0,38 %.

Vad slutligen beträffar Norrbottens län har lokalsjukkassorna haft att rap- portera alla medlemmar under 00 år med en sjukhjälpstid överstigande 6 mä- nader, dock ej husmödrar. Till samar- betslaget har hänvisats 268 personer el- ler 0,36 % av totala antalet medlemmar i berörda kassor.

Samarbetslagens bedömning

Sammanlagda antalet fall, som prö- vats av samarbetslagen, har uppgått till 1 689. Av dessa har 176 bedömts vara för framtiden eller under längre tid helt arbetsoförmögna, 513 har ansetts kunna återgå i arbete utan föregående arbets— vård, medan 47 vid försöksårets slut än- nu var föremål för behandling. Återstå— ende 953, eller 56 % av samtliga bedöm- (la fall, har remitterats till arbetsvårds- organen för utredning angående deras framtida arbets- och inkomstförhållan— den samt behov av arbetsvård.

Bedömningen framgår närmare av ta— bell II.

I Jönköpings län har man speciellt uppmärksammat behovet av eventuella medicinska åtgärder och under försöks— året i 59 fall förordat kompletterande medicinsk undersökning, huvudsakligen i kontrollsyfte. Resultatet härav redovi- sas närmare i tabell III.

I inte mindre än 27 av 59 fall har. som framgår av tabellen, samarbetsla- gets rekommendation om kompletteran- de medicinsk undersökning lett till att sjukpenninguthetalningen från sjukkas— san kunnat upphöra, varav 1 15 fall utan att ifrågasatt undersökning överhuvud kommit till stånd. Orsaken härtill har i 12 fall varit, att medlemmen friskskri- vits av behandlingsläkaren eller själv ej ansett sig i behov av fortsatt sjukskriv-

Avförda som in- aktuella Alltjämt övriga till Inrappor isär? föremål arbets— Sjukkassa _ ' Bedömda . för lagets vårdsorga- terade fall som ar- återgå ] behand- net remit— betsoför- att:: ling terade mogna särsk. åtgärder Stockholms stads centralsjukkassa 769 6 239 11 513 Eskilstuna stads centralsjukkassa 119 17 36 20 46 Jönköpings läns centralsjukkassa 377 77 188 5 107 Gotlands läns ' centralsjukkassa 156 37 25 5 89 Norrbottens läns centralsjukkassa 268 39 25 6 198 Summa 1 (389 176 513 47 953

ning och i återstående 3 fall att veder- börande motsatt sig föreslagen under- sökning, vilket förhållande föranlett sjukkassan attvägra ytterligare sjukpen- ningersättning. Samtliga nämnda 15 lik- som övriga 12 medlemmar med undan- tag av en, som kort tid efter friskskriv- ningen insjuknat på nytt, har i samband med att utbetalningen från sjukkassan upphört återgått till tidigare eller an- nat arbete.

I 30 fall har den särskilda medicin- ska undersökningen resulterat i fortsatt sjukskrivning, varav 1 12 fall förordats sjukhusvård, i 7 fall arbetsterapi eller planering av arbetsvårdsåtgärder, me- dan redan vidtagna åtgärder i 11 fall ansetts tillfredsställande. Med undantag av en medlem, som ej inställt sig, har samtliga 12, vilka bedömts i behov av sjukhusvård, beretts dylik. Efter kor- tare eller längre tids vård och behand- ling har 5 sedermera ntskrivits och små- ningom återgått i arbete, medan 4 vid utskrivningen bedömts vara för framti—

den eller under längre tid arbetsoför- mögna; 2 medlemmar vårdas fortfa— rande i september 1957 på sjukhus.

Av de 7, för vilka åtgärder i form av arbetsterapi eller planering av arbets- vård ansetts böra ifrågakomma, har 3 utan särskilda åtgärder senare återgått i arbete, därav 2 i halvtidsarbete. Ge- nom arbetsvårdsorganets medverkan har ytterligare 2 beretts sysselsättning. Beträffande återstående 2 var den ene i september 1957 fortfarande sjukskri— ven med ersättning från sjukkassan, me- dan den andre beviljats invalidpension av pensionsstyrelsen.

Av de 11 slutligen, för vilka redan vidtagna åtgärder av remissinstansen ansetts tillfredsställande, har 4 seder— mera återgått i arbete, ytterligare 2 friskskrivits men inte återvänt till för- värvsarbete, 3 sökt och beviljats inva- lidpension av pensionsstyrelsen, medan 2 ännu i september 1957 fortfarande var sjukskrivna med ersättning från sjuk— kassan.

Tabell III. Resultat av förslag om kompletterande medicinska åtgärder för 59 per- soner sjukskrivna minst 6 månader.

Resultat Sjukpenning upphört Fortsatt sjukpenning i??? Sjuk- Vägrat Redan Totala ve fter skrivn. att un- Arbets- vidtag— Avlid Remitterade till 'anta- korrlnelet upphört dergå terapi, na åt- ' let ter liide_ u.kompl. komp]. Sjukhus- plane- gärder na midi medi- medi- vård ring av befunna cinsk- cin-sk cinsk arbets- tillfreds- under— under— under- vård etc. ställan- sökning soknmg sokning de Med. las.-avd. ...... 27 ) 8 1 5 3 4 1 Kir. >> ...... 4 1 —— 1 1 — — 1 Ort. >> ...... 7 4 2 — — —- 1 — Mentalsjukhus 9 _ 2 1 6 —— — — Epidemisjukhus 1 _ — — — 1 — — Sjukkassans förtro- endeläkare ......... 11 — — — 3 6 — Summa 59 12 12 3 12 7 11 2 27 30

Att den medicinska kontrollåtgärden lett till att sjukpenningutbetalningen omedelbart eller nära nog omedelbart kunnat upphöra i 27 av 59 fall samt att åtgärden därutöver kan antagas ha med- verkat till att sjukskrivningstiden för— kortats i ytterligare ett antal fall måste inte endast från sjukkassans synpunkt framstå som ett högst positivt resultat och understryker starkt betydelsen av en medicinsk efterkontroll särskilt av långtidsfallen.

Arbetsvårdsorganens bedömning av arbetsvårdsbehovet

Verkställd arbetsvårdsutredning be- träffande de från samarbetslagen remit- terade 953 fallen har givit till resultat, att ytterligare 102 ansetts vara för fram- tiden eller under längre tid arbetsoför- mögna samt att vidare 344 bedömts kunna återgå i arbete utan särskilda stödåtgärder. För återstående 507 har arbetsvårdsåtgärder ansetts aktuella. Av sistnämnda antal har endast 116 eller

22,9 % varit kända och redan inskrivna som sökande hosarbetsvårdsorgancn.

Relativt sett har jönköpingsområdet redovisat högsta antalet för arbetsvårds- organet helt nya fall med 94 %, följt av Stockholm med 84 %, Norrbot- tens län med 75 %, Eskilstuna med 53 % och Gotlands län slutligen med 47 %. De jämförelsevis låga procentta- len i de två sistnämnda försöksområde- na torde främst sammanhänga med att kännedomen om arbetsvårdens hjälp- möjligheter vunnit större utbredning på dessa mindre platser än inom övriga större försöksområden och att de hjälp- bchövande som en följd härav kunnat få kontakt med arbetsvården utan sjuk- kassan som mellanhand. Vad gäller Es- kilstuna kan den omständigheten, att sjukhjälp där kunnat utgå under obe- gränsad tid, också tänkas ha bidragit till resultatet. Flertalet av de långtids- sjuka kan nämligen antagas ha varit kända av arbetsvårdsorganet.

Arbetsvårdsorganens bedömning re- dovisas i tabell IV.

Tabell IV. Arbetsvårdsorganens bedömning av arbetsvårdsbehovet hos sjukskrivna personer inremitterade från samarbetslagen.

Avförda som in- Aktuella för ar- aktuella betsvårdsåtgårder Hela an— Bedömts Arbetsvårdsorgan talet in- Bedömts kunna Därav rem. fall som arb.- återgå i Hela helt nya oför- arbete 11. antalet arbets- mögna särsk. åt- vårdsfall gärder Stockholm .................. 513 52 271 190 160 Eskilstuna .................. 46 5 5 36 19 Jönköping .................. 107 5 25 77 72 Visby ........................ 89 13 29 41 22 Luleå ........................ 198 27 14 157 118 Summa 953 102 344 507 391

Fördelning efter kön, ålder och arbetshinder

Av de 507 personer, som av arbets- vårdsorganen ansetts aktuella för ar- betsvårdsåtgärder, är 410 (80,9 %) män och 97 (19,1 %) kvinnor. Vid en fördel- ning efter ålder finner man, att 3,2 % hänför sig till åldrarna 15—19 år, 26,2 % till 20—29 år, 32,2 % till 30—39 år, 24,4 % till 40—49 år, 12,6 % till 50— 59 år samt 1,4 % till 60 år och däröver. Åldersfördelningen liksom det ringa an- talet kvinnor får ses mot bakgrunden av de tillämpade urvalsprinciperna.

En fördelning efter väsentligaste ar- betshinder ger följande resultat:

Antal personer %

rörelsehindrade 159 32 hörselskadade -— syndefekta 5 1 lungtuberkulösa 91 18 psykiskt sjuka eller defekta 82 16 andra sjuka 167 33 alkoholmissbrukare 2 .— Summaw

I stort sett överensstämmer denna för- delning med den, som framkommer i arbetsvårdsstatistiken.

Av arbetsvårdsorganen vidtagna åtgärder

Det har synts vara av intresse att un- dersöka vilka arbetsvårdsåtgärder, som varit erforderliga och kunnat vidtagas under den aktuella försöksperioden. Be- rörda arbetsvårdsorgan har därför fått avge en särskild redovisning i detta av- seende. Av denna framgår, att förbere- dande åtgärder (arbetsträning, arbets- prövning, yrkesutbildning etc) vid för- söksårets slut vidtagits i 124 fall, ar- betsanskaffning i 158, medan närings- hjälp förmedlats i 9 fall. Särskilt be— träffande sådana personer, vilka inre- mitterats under årets senare del, har ar- betsvårdsåtgärder inte alltid medhun- nits under försöksåret 1956. Arbets- vårdsorganen har därför i efterhand fått redovisa de åtgärder, som för ifrågava- rande klientel vidtagits under första halvåret 1957. Beaktas också denna re- dovisning, erhålles för nyssnämnda grupper av åtgärder siffrorna 175, 225 och 11. Åtgärder vidtagna tom för- söksårets slut framgår närmare av ta— bell V, medan tabell VI utvisar de åt- gärder, som vidtagits to m den 30 juni 1957.

Tabell V. Av arbetsvårdsorganen vidtagna åtgärder under försöksåret 1956.

Arbetsvårdsorgan

Totala

antalet arbets- Vårdsbe- hövanvde

Förberedande åtgärder

Arbetsanskaffning

Ytterli- gare lå- karunder- sökningar

Psyko- tekn. anlags- prov

Arbets- prövn. o. arbets— träning

Yrkes- ut'bild- ning

Start- hjälp 0. annan jämför- lig eko- nomisk hjälp

Tekniska hj ålp- medel, trans-

portme- del etc.

[ öppna markna- den

I skyddad syssel- sättning

Bered- skapsarb., arkivarb.,

musiker- hjälp

Närings- hjälp

M Kv M

Kv Kv

M Kv M Kv M Kv M Kv > & S M Kv M

Stockholm .. Eskilstuna .. Jönköping Visby Luleå ..

Summa

Hela antalet

133 33 3 61 16 42 5

141 16

N 1 12 _. 1

c"||

I

34 1 14 14 21 34 NMDOYFN

410 97 507

NIH—m [»

36 2 38

'— ?r |.N m I l—(

117 29 146

AOININQ

IQNNv—t G=

1 Därav 1 arbetsprövning

Förbereda-nde åtgärder Arbetsanskaffning

Totala . Start-

Tiläållålfa hjälp 0. ' Bered- _ _ Yrkes- d 1 annan [öppna I skyddad skapsarb., Nav-PES" ut'bild- xtne e * jämför- markna- * syssel- arkivarb., hJalP ' påääé- lig eko- den sättning musiker-

del etc. nomisk hJälp

antalet Ytterli- Psyko- Arbets-

arbets- - - gare la- tekn. provn. o. Arbetsvårdsorgan vårdsbe- karunder— anlags- arbets—

hövande sökningar prov träning ning

M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv

Stockholm 133 57 Eskilstuna 33 :- Jönköping . Visby 42 5 Luleå ........ 141 16 —— —

15 _ 22 _ 94 —— 19 17

IO '” | |

P | 536; | into—400

Tabell VI. Av arbetsvårdsorganen vidtagna åtgärder under tiden 1/1 1956—30/6 1957.

"II”"

| [vann.—4 !

1 10' 1 58 8 4 ——

2 1 —1—4—255—— 3 6

| IIIN” "”

| HHLGO

Summa 410 97 30 1 1 5 47 5 51 2 1 16 1 164 39 16 1 Hela antalet 507 31 15 52 57 3 17 203 17 5 11

1 2 fall arbetsprövning 2 1 >> »

Tabell VII. översikt rörande från samarbetslagen till arbetsvården remitterade ärenden under handläggning

vid försöksårets slut.

Arhetsvårdsorgan

Sökande aktuella för !

Sökande i

behov av

Övriga sökande

arbets- placerig i öppna markna- den

endast hem- arbete endast halv- el- ler hel— skyddad syssel— sättning

arbets- prövning eller arbet—s- träning

närings- hjälp

genom- gick ar-

betspröv-

ning eller arbets- träning

yrkesut- bildning

i yrkes- utbild— ning

under ut- redning

Summa ärenden under hand— läggning

M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv

MKV

Stockholm Eskilstuna .. .. . Jönköping Visby ..... Luleå

Summa

Hela antalet

'—

l

l u—c—av-cv-ql

| lla"!

7-1

! NNIMCD ]

»;

|l'"|"'

68 29 16 4

61 11

91 41 15 —

N I | .. .. oo

9 4 19

'— :o _— 111 O N öl m N

158 44 202

J Därav 1 arbetsprövning

Tabell VIII. översikt rörande från samarbetslagen till arbetsvården remitterade. ("trenden under handläggning den 30/6 1957.

Sökande aktuella för Sökande i behov av övriga sökande

endast arbets genom- Summa halv- el- rövniri 'rkes gick ar- i rkes under arenden ler hel- närings_ p g 3 ' y ' under

. betspröv- . " skyddad hjälp utvblld- ning eller utbild- utred- handlägg- syssel-

arbets- ning ning ning sättning träning

arbets- placering endast Arbetsvårdsorgan i öppna hem- markna- arbete

den

eller arbets- ning träning

M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv M Kv

Stockholm .. Eskilstuna Jönköping Visby .. Luleå .......

t'.” '— _—

t'”. ...

3 61 34

__ 1 __

21 56

Summa 22 7 2 1 - 177 48 Hela antalet 29 3 9 ') ' 11 8 16 24 123 225

.— [x 1 | | #. Iv-nu'.» II I'— II II””! '— N r.

hiv—ls:- ix

"l"|| IFIÖIÖ

1

::

7—1

m

I

30 8 1 5

C” m v—l CJ N N O! N =P v—l N =D '— O .— N .— oo

Ärenden under arbetsvårds- organens handläggning vid försöksårets slut

Från arbetsvårdsorganen har även införskaffats uppgifter beträffande från samarbetslaget remitterade och för ar- bctsvårdsåtgärder aktuella ärenden, vil- ka vid försöksårets slut var under hand— läggning. Enligt de lämnade uppgifterna som mera i detalj redovisas i tabell VII _ var vid årets slut 359 personer fortfarande aktuella för åtgärder, av vil- ka 75 för arbetsplacering eller närings— hjälp, 19 arbetsprövning eller -träning och 24 yrkesutbildning. Av övriga var 39 föremål för arbetsprövning, arbets- träning eller yrkesutbildning och 202 för utredning.

Den 30 juni 1957 hade antalet ärenden under handläggning minskat till 225 av de ursprungligen 507.Vid tidpunktenge- nomgick emellertid 40 personer arbets-

prövning, -träningeller yrkesutbildning,” varför arbetsvårdsfrågan fortfarande stod helt öppen endast beträffande 185 fall. En översikt lämnas i tabell VIII.

Sammanfattande synpunkter och slutsatser

Med avseende på de uppställda, inled- ningsvis redovisade frågeställningarna synes vissa slutsatser kunna dragas av erfarenheterna och resultaten av för- söksverksamheten. På grund av bl a för- sökens begränsade omfattning måste dessa dock på flera punkter bli mindre säkra.

Genom försöksverksamheten, som så- lunda berört vissa kategorier sjukskriv- na inom fem sjukkasseområden, har på- träffats 507 personer, som för sin in- passning i arbete efter sjukdom visat sig vara i behov av arbetsvård. Av dessa har inte mindre än 391 eller 77,1 % va- rit helt okända för arbetsvårdsorganen.

Inom ett försöksområde -— Stockholm

—- har emellertid halva antalet av alla för samarbetslagets prövning kvalifice- rade kassamedlemmar avskilts såsom kontrollfall. Förutsättcs en lika hög frekvens av arbetsvårdsbehövande bland kontrollfallen som bland det be- aktade materialet, skulle _ därest hela materialet beaktades _— antalet arbets- vårdsfall i Stockholm uppgå till 190 fler än som redovisats, vilket i sin tur skulle medföra en höjning av det totala antalet påträffade fall från 507 till 697. Bla på grund av de varierande urvalsprinciper, som kommit till användning, har de re- dovisade siffrorna ej ansetts användba- ra som utgångspunkt för några beräk- ningar beträffandc det antal arbets- vårdsfall, som genom ett samarbete av ifrågavarande slag årligen skulle kunna aktualiseras i landet i dess helhet. Ej heller har siffrorna från ett enstaka för- söksområde ansetts tillåta några sådana beräkningar. Det faktiskt uppnådda, re- sultatet ger ändå en uppfattning om storleksordningen av problemet och sy— nes tillräckligt för att tillåta slutsatsen, att ett organiserat samarbete mellan sjukkassorna och arbetsvårdsorganen otvetydigt möjliggör en tidigare kontakt med arbetsvårdsbehövande än eljest. Beträffande frågan om vid vilken tid- punkt prövningen av arbetsvårdsåtgär- der lämpligen bör aktualiseras genom sjukkassan har försöksverksamheten inte givit något entydigt utslag. De olik- heter i remitteringsfrekvensen, som kan spåras vid en jämförelse mellan å ena sidan försöksområden, där rapportering verkställts efter en sjukhjälpstid av 3 månader, och å andra de, som praktise- rat rapportering efter 6 månader, kan till väsentlig del förklaras av olikhe- ter i uttagningsmetoder och uttagnings- principer i övrigt. Detta konstaterande skulle i och för sig kunna tala till för- män för sistnämnda förfarande, efter- som rapportering redan efter en sjuk-

hjälpstid av 3 månader rimligen borde ha kommit till klart uttryck i form av ett större antal påträffade arbetsvårds- fall. I samma riktning pekar ett uttalan- de från Eskilstuna, i vilket framhålles, att endast ett fåtal fall med kortare sjukhjälpstid än 6 månader vid uttag— ningen ansetts aktuella för samarbets- lagets prövning. Man upplyser vidare, att det från läkarhåll uppgivits, att sto- ra svårigheter föreligger att efter så kort sjuktid som 3 månader bedöma ar- betsvårdsbehovet, särskilt i fall med hjärtbesvär, blodpropp, ledsjukdc-mar etc. Med hänsyn till berörda omständig- heter har man uttalat sig för att rap- portering verkställes först efter en sjuk- hjälpstid av 5 ä 6 månader, såvida inte i det enskilda fallet en tidigare rappor- tering befinnes lämplig med hänsyn till att ett klart behov av arbetsvård före- finnes.

Emellertid har även omständigheter och synpunkter framkommit, som sy- nes peka i motsatt riktning. Detta gäl- ler hl a erfarenheterna från Stockholm, där man redan efter en första uttagning, omfattande vissa medlemmar med en sjukhjälpstid av 90 dagar och däröver med hänsyn till den stora förekomsten av kroniskt sjuka, av arbetsvårdsorga- net redan kända fall ansåg sig böra be- gränsa rapporteringen till att avse med- lemmar med en sjukhjälpstid ej översti- gande 4 månader.

Liknande skäl föranledde samarbets- laget i Gotlands län under försöksverk- samhetens senare del att avfordra sjuk- kassorna rapport efter en sjukhjälpstid av 3 månader. Tidigare hade kassorna haft att fritt bedöma tidpunkten för rap- porteringen. I Jönköpings län har cen- tralsjukkassan redovisat som sin åsikt, att en första prövning av frågan om eventuella arbetsvårdsåtgärder bör vid- tagas redan i samband med att sjuk- lijälpstiden uppgår till 90 dagar, detta

bl a med tanke på att centralsjukkassan härigenom erhåller större möjligheter att på ett tidigt stadium granska fallen, något som klart ligger i dess intresse med hänsyn till att det ekonomiska an- svaret för sjukpenningförsäkringen ef- ter denna tidpunkt helt överföres på centralsjukkassan. Därest arbetsvårds- åtgärder inte bedömes aktuella vid för- sta prövningstillfället, bör ny prövning verkställas senast efter ytterligare 3 må— nader. Man har dessutom från detta håll ansett, att alla sjukpenningförsäkrade medlemmar upp till 67 år utan åtskill- nad borde bli föremål för bedömning från ifrågavarande synpunkt.

Som synes, föreligger ifrågan inte full samstämmighet i redovisade erfarenhe- ter och uppfattningar. Den slutsatsen synes dock kunna dragas, att en rappor- tering först efter en sjukhjälpstid av 6 månader i och för sig torde vara till- fyllest med avseende på långtidssjuka, mera komplicerade fall, utan att där- med risk föreligger för att arbetsvårds- åtgärderna onödigt försenas med min— skad eller utebliven effekt såsom följd. En sådan ordning skulle också för sam- arbetslaget kunna innebära en mindre arbetsbelastning, eftersom uppmärksam— heten behövde inriktas på ett färre an— tal fall. Å andra sidan synes erfaren- heterna ge vid handen, att man vid en tillämpning av en sådan rapporterings- bestämmelse inte erhåller önskvärd ti— dig kontakt med sådana hjälpbehövan- de, som —— utan att tillhöra kategorin långtidssjuka —— i arbetsvårdshänseen— de är jämförbara med dessa. Detta gäl- ler bla många sjukkassemedlemmar med ständigt återkommande sjukperio- der. De yrkesskadefall, som överföres till yrkesskadeförsäkringen, skulle vida- re bli obeaktade. Med hänsyn härtill sy- nes övervägande skäl tala för en rap- portering senast, då Sjukhjälpstiden uppgår till 3 månader. Därmed skulle

förutsättningar förefinnas för en pröv- ning på tidigt stadium inom samarbets- laget även av behovet av ytterligare me- dicinska åtgärder. Vidare skulle pröv- ningen som regel i tiden sammanfalla med att det ekonomiska ansvaret för sjukpenningförsäkringen helt övertages av centralsjukkassan. Antalet ärenden vid en dylik rapportering kan väntas öka något, men risken av alltför stor arbetsanhopning för samarbetslagen sy- nes inte betydande.

Vad beträffar anordningen med sär- skilda samarbetslag har den i stort sett visat sig ändamålsenlig. Dels har i ar- betslaget en samtidig bedömning från såväl medicinsk som arbetsvårdande synpunkt kunnat komma till stånd, dels har remisserna till bla arbetsvårdsor- ganet kunnat väsentligt begränsas, var- igenom man kunnat besparas en hel del arbete, vilket inte skulle ha varit möjligt vid ett skriftligt remissförfaran- de. En viktig förutsättning för ett sam- arbete av ifrågavarande slag synes emel- lertid vara, att samarbetslaget för sin bedömning har tillgång till vissa upp- gifter i varje särskilt ärende. Erfarenhe— terna från bl a Stockholm har visat, att sjukkassornas uppgifter ofta varit alltför otillräckliga för att möjliggöra ett ställ- ningstagande. Kompletterande uppgifter har fått införskaffas dels från arbets- vårdsorganet, dels ock genom sjukkas- sornas sjukkontrollanter. Från arbets- vårdsorganet har framhållits, att sjuk- kassornas tjänstemän nedlagt ett bety- dande arbete på att skaffa fram upp— giftsmaterial och på så sätt verksamt underlättat samarbetet. Därest emeller- tid sjukkontrollanterna mera varaktigt skall medverka i förevarande avseende, vilket framförts som en linje värd att beakta, har man emellertid ansett det önskvärt, att dessa på lämpligt sätt när- mare informeras om arbetsvårdens ar- betsmetoder och resurser.

Vad slutligen gäller konsekvenserna av en samordning i personalavseende för sjukkassorna respektive arbetsvårds— organen har den frågan tangerats i det föregående. Bl a har konstaterats, att ar- betsvårdsorganet på de håll, där för- söksverksamheten pågått, tillförts ett inte obetydligt antal nya arbetsvårdsfall. Det har även visat sig, att dessa organ vid ett samarbete av prövat slag får ta befattning med ett betydande antal för arbetsvård inte aktuella ärenden; dels i vissa fall på ett förberedande stadium genom att komplettera uppgiftsmateria- let, vilket kan underlätta samarbetsla- gets bedömning, dels för sitt eget slut- liga ställningstagande till behovet av ar- betsvård beträffande de fall, som remit- terats från samarbetslaget. För sjukkas- sornas del har påpekats, att sjukkontrol- lanterna ofta kan behöva anlitas, när det gäller att erhålla kompletterande upplysningar för samarbetslagets pröv— ning av aktuella ärenden. En samord- ning kan också förutsättas medföra merarbete för läkarinstitutionen vid så— väl sjukkassorna som vid arbetsvårds- organen.

Ett organiserat samarbete mellan sjukförsäkringen och arbetsvården efter de huvudsakliga riktlinjer, som gällt un- der försöksverksamheten, kan sålunda beräknas innebära en viss merbelast- ning för såväl arbetsvården som sjuk- försäkringen. I intetdera fallet torde emellertid denna belastning behöva bli av större storleksordning. För arbets— vårdsorganen har man nämligen att räk- na med att kontakt under alla förhållan- den skulle ha erhållits med vissa av de genom sjukkassorna aktualiserade fal- len; detta gäller särskilt de långtidssju- ka. Den faktiska merarbetsbelastningen ökar sålunda inte i proportion till an- talet remisser från sjukkassorna. I Norr- bottens län exempelvis har sålunda di- rekt kunnat konstateras, att remisscrna

från bl a socialvårdsbyråcrna till ar— bertsvårdsorganet minskat i de delar av länet,. där försöksverksamheten pågått.

Under alla förhållanden förutsätter dock en samordning av sjukförsäkring- en och arbetsvården en förstärkning av arbetsvårdsorganisationen; detta redan av den anledningen att organisationen med hänsyn till nuvarande arbetsupp- gifter bedömts otillräcklig. Detta gäller även i fråga om sjukkassorna, där bl a sjukkontrollantorganisationen torde be- höva förstärkas, och i fråga om läkar- institutionen vid såväl sjukkassorna som vid arbetsvårdsorganen.

Exempel på arbetsvårdsfall bland sjukförsäkringsklientelet Sjukkassemedlemmen A.

33—årig ogift lastbilschaufför. Insjuk- nadc i barnförlamning januari 1954. Vårdades å epidemisjukhus 22/1—2/4 1954. Överfördes därefter till kustsana- torium för fortsatt behandling med sjukgymnastik. Därifrån utskriven 21/12 1954 för konvalescens i hemmet. Sedan 30/1 1954 sjukpenning från sjukkassan. Augusti 1954 tillerkänd sjukbidrag av pensionsstyrelsen med 168 kr/mån.

Efter rapport från lokalsjukkassan behandlades ärendet i samarbetslaget den 11/1 1956. Ytterligare medicinska åtgärder konstaterades för dagen inte erforderliga eller möjliga att vidtaga. Däremot ansågs A:s sysselsättningsfråga böra bli föremål för närmare utredning, varför ärendet remitterades till arbets- vårdsorganet.

Den 21/1 1956 inleddes arbetsvårds- utredningen, varvid arbetsvårdsbehovet fastställdes. På grund av sitt handikap kunde A. inte tänkas återgå i tidigare arbete. Han hade kvarstående förlam- ningar i benen, som omöjliggjorde det- ta. Klarade sig utan bandage men mås- te använda kåppar. Övre extremiteterna

utan anmärkning. En direktplacering utan föregående yrkesutbildning ansågs över huvud taget ogenomförbar. Under yi'kesvalsdiskussionen framkom. att A. i första hand var intresserad av en ut- bildning till bilskollärare för att even- tuellt så småningom kunna starta egen bilskola, i andra hand av en utbildning inom mekanikeryrket. Från olika syn- punkter ansågs det senare alternativet lämpligast.

Under tiden för arbetsvårdsutred- ningen inlades A. ånyo på epidemisjuk- huset för erhållande av sjukgymnastik och annan eftervård. Enligt läkarintyg 14/3 1956 kvarstod förlamningarna i benen ungefär oförändrade. Viss för- bättring i tillståndet ansågs dock ha in- trätt under de senaste två åren. Besvä- ren var trots detta fortfarande ganska uttalade. A:s förutsättningar att utföra ett arbete gående och stående måste där— för anses begränsade. Då funktionen i armarna var god, ansågs han emellertid i stånd att utföra något manuellt ar- bete i sittande ställning, exempelvis inom mekanikeryrket.

Arbetsvårdsorganet bedömde endast en kortare utbildning erforderlig. Med hänsyn till A:s invaliditet ansågs det dock nödvändigt, att utbildningen för- lades till specialskola med internat. I samråd med vederbörande hemkom- mun avgavs sålunda framställning till arbetsmarknadsstyrelsen om arbetsvård för A. i form av omskolning till finme- kaniker vid vanföreanstalt under en tid av 48 veckor. Framställningen bifölls, men på grund av platsbrist kunde ut— bildningen inte påbörjas förrän 2/5 1956. I och med att A. därvid erhöll utbildningsbidrag genom arbetsvårds- organet, indrogs sjukbidraget från pen- sionsstyrelsen. Sjukpenningen från sjuk- kassan hade upphört att utgå den 1/2 1956, då A. varit sjukskriven 2 år.

Den 20/6 1957 avslutades yrkesutbild—

ningen med goda vitsord. Undervis- ningsanstalten rekommenderade, att A. borde beredas ett arbete som slipare eller svarvare eller liknande, i vilka arbetsuppgifter hans handikap ansågs göra sig minst gällande. Efter visst ack- visitionsarbete kunde arbetsvårdsorga- net även anvisa A. lämpligt arbete vid en större finmekanisk industri. A. er- höll anställningen, som påbörjades den 22/7 1957. Han har sedermera anskaf- fats invalidhil, som underlättar förflytt- ningen till och från arbetet.

Vid efterkontroll i oktober 1957 upp- gav arbetsgivaren, att A. placerats så— som provare—avsynare av finmekaniska detaljer. Arbetet utfördes sittande. Ar- betslönen utgick enligt lagackord med ca 4 kr/tim. A. lämnades goda vitsord. A. har vid samma tidpunkt sagt sig va- ra fullt tillfredsställd med vidtagna ar- betsvårdsåtgärder. Till en början hade han varit tveksam angående sina mö'j- ligheter att klara av ett arbete, men denna osäkerhetskänsla ansåg han sig nu ha övervunnit.

Sjukkassemedlemmen B.

30-årig frånskild f d städerska, textil— arbeterska. Sjukskrevs i juli 1955 på grund av högersidig ischias. Opererades augusti 1955 för diskbråck och erhöll ortopedisk korsett. Med anledning av kvarstående besvär ny operation den 20/3 1956, varvid bågen på femte lum- balkotan borttogs på höger sida. Efter utskrivningen från sjukhuset sjukskri- ven i hemmet med from den 4/7 1955 löpande sjukpenning från sjukkassan. Dessutom socialhjälp. Den 11/9 1956 nedsattes Sjukpenningen från hel till halv.

Efter rapport från lokalsjukkassan be- handlades ärendet i samarbetslaget den 26/9 1956. Ytterligare medicinska åtgär- der ansågs för tillfället ej påkallade, däremot en närmare utredning av B:s

sysselsättningsfråga. Ärendet remittera- des till arbetsvårdsorganet. Dess utred- ning klargjorde, att B. på grund av kvar- stående ryggbesvär med trötthet och an- strängningssmärtor kunde tänkas utfö- ra endast lättare arbete, där framför allt lyft inte behövde komma i fråga och där hon kunde få stöd för armarna. Hennes arbetsplacering komplicerades vidare av att hon handhade vårdnaden av två minderåriga barn. Sedan det vi— sat sig, att tillsynen av barnen under moderns bortovaro kunde ordnas genom svärföräldrarnas försorg, inriktades åt- gärderna i första hand på att direktpla- cera B. i lämpligt arbete. Dessa resulte- rade den 29/11 1956 i en anställning som vikerska på en skofabrik. B. var då friskskriven sedan 12/11 1956. Då B. saknade varje form av utbildning i yr— ket, kunde arbetslönen till en början inte bli särdeles hög, och med hänsyn härtill beviljades hon i december 1956 bidrag från arbetsmarknadsstyrelsen till viss utrustning av arbetskläder.

Vid efterkontroll i oktober 1957 fram- gick, att arbetsgivaren var nöjd med B:s arbetsprestation, som låg i nivå med vad övriga anställda uppnådde. Lönen uppgavs uppgå till mellan 160—170 kr/v. Arbetsgivaren ansåg, att B:s rygg- skada inte utgjorde något hinder i hen- nes nuvarande arbete. B. har för egen del framhållit, att hon genom de vid- tagna arbetsvårdsåtgärderna inte endast blivit i stånd att försörja sig och sina barn utan därutöver återfått sitt själv- förtroende, varjämte hennes isolering brutits. Sedan januari 1957 har hon inte behövt begära socialhjälp.

Sjukkassemedlemmen C.

46-årig murare och skogsarbetare. Gift, 3 minderåriga barn. Sjukskrevs 12/3 1956 på grund av hjärtbesvär (Vi- tium org. cordis insuff. cordis). Ordi- nerad vila. Hel sjukpenning från sjuk-

kassan. 6/4 1956 inlagd å sjukhus (med. avd.) men lämnade sjukhuset redan den 9/4 s.å. under uppgivande av att han ej stod ut med sjukhusmiljön.

Den 25/4 1956 behandlades ärendet av samarbetslaget. Med hänsyn till C:s ofta återkommande sjukskrivningar hade lokalsjukkassan ansett en pröv— ning av arbetsvårdsfrågan befogad re- dan på detta tidiga stadium. Samarbets- laget beslöt om utredning genom arbets- vårdsorganets försorg. Vid denna fram- kom bla, att C. varit sjuklig alltsedan 1925, då han behandlats för ledgångs- reumatism. År 1940 tillerkändes han invalidpension, som han utan avbrott uppbar till 1950. Från denna tid hade C. haft endast tillfälliga anställningar, och under mellantiderna åtnjöt han tid- vis socialhjälp. Med hänsyn till C:s hälsotillstånd i förening med en förhål- landevis hög ålder bedömdes möjlighe- terna till en arbetsplacering i öppna marknaden som närmast utsiktslösa. Se- dan C. uttryckt intresse för korvförsälj- ning, upptogs förhandlingar med kom- munen. Dessa förhandlingar ledde så småningom till att C. i oktober 1956 med bidrag från pensionsstyrelsen, landstinget och kommunen kunde igång- sätta en korvförsäljningsrörelse i hem- orten. Den 26/10 1956 friskskrevs C., varav följde att ersättningen från sjuk- kassan upphörde att utgå.

C. har emellertid senare på grund av hjärtbesvär ånyo varit sjukskriven un- der tiden 26/11—3/12 1956, på grund av ryggbesvär tiden 1/2—11/4 1957 samt på grund av angina tonsillaris 27/5—8/6 1957.

Vid efterkontroll i oktober 1957 fram- kom, att C. på grund av hjärtbesvär ånyo varit sjukskriven till 50 % under en månads tid. Korvförsäljningen hade visat sig lämna allt bättre resultat, och med hänsyn härtill hyste han goda för— hoppningar om att i framtiden kunna

försörja sig av rörelsen. Till familjens försörjning behövde han fortfarande i viss utsträckning anlita socialhjälp.

Sjukkassemedlemmen D.

38-årig ogift skogs- och anläggnings- arbetare, som i december 1955 skadade sig vid sprängningsolycka, varvid man fick amputera första och andra fingret samt första och andra mellanhandsbenet på höger hand. Sjukskriven med ersätt- ning från sjukkassan from 8/12 1955. Den 12/3 1956 överfördes ärendet som varande ett yrkesskadefall till riksför- säkringsanstalten, som tillerkände D. livränta med 260 kr/mån, beräknad ef- ter 55 % invaliditet.

Efter rapport från lokalsjukkassan be- handlades ärendet den 20/6 1956 i sam- arbetslaget. D. hade rekommenderats att undergå en operation syftande till att höja gripförmågan 1" den ska-dade i'm-n- den men motsatt sig detta. Andra me- dicinska åtgärder bedömdes ej aktuella. Däremot ansågs ärendet böra bli före- mål för utredning och eventuella åtgär- der från arbetsvårdssynpunkt.

Arbetsvårdsorganets utredning i au— gusti 1956 bekräftade arbetsvårdsbeho- vet. På grund av att D. saknade vanlig gripförmåga i höger hand, var en åter- gång till tidigare arbete utesluten. Utan föregående yrkesutbildning bedömdes en arbetsplacering i annat arbete ej hel- ler genomförbar. Frågan om yrkesut- bildning togs därför upp. D. var intres- serad av att erhålla en omskolning till industrilackerare, vilket yrkesval be- dömdes kunna ifrågakomma. En fram- ställning om arbetsvård för D. i form av utbildning till industrilackerare in- gavs följaktligen till arbetsmarknadssty- relsen, som genom beslut den 22/10 1956 biföll framställningen. Efter ut- bildningen, som avsågs pågå under 3 är, kunde D. påräkna arbete i hemorten.

Sedan plats kunnat ordnas vid van-

föreanstalt, påbörjade D. den 7/11 1956 sin utbildning till industrilackerare. I samband härmed höjde riksförsäk- ringsanstalten livräntan till 511 kr/mån, beräknad efter 100 % invaliditet. Han hade emellertid vissa svårigheter att an— passa sig på utbildningsorten, och detta ledde till att utbildningen avbröts den 14/1 1957. Detta föranledde riksförsäk- ringsanstalten att den 12/3 1957 omprö- va ersättningsfrågan, varvid D. tiller- kändes livränta intill fyllda 67 år med 204 kr/mån, beräknad efter 45 % inva- liditet.

Ännu i oktober 1957 hade D. fortfa- rande inget ordnat arbete. Frånsett en del rent tillfälliga arbeten hos lantbru- kare i hemorten hade han vid denna tidpunkt varit sysslolös, alltsedan ut- bildningen avbröts. Trots detta hade han på arbetsvårdens förfrågningar inte ådagalagt något intresse för diskussio- ner angående förnyade åtgärder från dess sida till lösande av sin arbetsfråga. Detta kan tyda på att han funnit sig tillrätta med sina nuvarande arbets— och inkomstförhållanden. Så länge D. är ointresserad härav kan några ytterliga- re åtgärder i ärendet inte företagas från arbetsvårdsorganets sida.

Sjukkassemedlemmen E.

20-årigt ogift köks- och matsalsbiträ- de samt konfektionssömmerska. Sjuk- skriven 1954 på grund av reumatisk feber. Vårdad å lasarett upprepade gånger för recidiverande reumatisk fe- ber, hjärtmuskelinflammation och klaff- fel. Medicinerar ständigt. Ersättning från sjukkassan 69 dagar 1954, 365 da- gar 1955, 211 dagar 1956.

Efter rapport från lokalsjukkassan be- handlades ärendet i samarbetslaget den 20/6 1956. Ytterligare åtgärder av me- dicinsk natur ansågs inte behövas, där- emot utredning av ärendet från arbets- vårdssynpunkt. Arbetsvårdsutredningen

gav vid handen, att E. kunde tänkas va— ra i stånd antaga endast ett mycket lätt arbete, till en början endast på deltid. Den 1/8 1956 lyckades det också arbets- vården att anvisa E. dylik anställning på ett apotek, där hon skulle sysselsät- tas med inläggning av pulver. Emeller- tid nedlades pulvertillverkningen 31/5 1957, varför E. åter stod utan arbete. In— nan nytt arbete kunde anvisas, insjuk- nade E. den 31/7 1957, denna gång i bi- håleinflammation, och måste för be- handling ånyo läggas in på sjukhus. Ef- ter tillfrisknandet i augusti 1957 åter- upptogs kontakten med arbetsvårdsor— ganet, varvid nya försök gjordes att skaffa henne lämpligt arbete, denna gång dock med negativt resultat. Frågan om yrkesutbildning togs upp till pröv- ning, och E. uttalade intresse för ett arbete som kontorist, vilket från såväl medicinska som andra synpunkter ock- så bedömdes lämpligt. En framställning till arbetsmarknadsstyrelsen om ekono- miskt bidrag för en ettårig handelskurs bifölls, och sedan augusti 1957 pågår yrkesutbildning i ärendet.

Vid förfrågan i oktober 1957 har ut- bildningsanstalten upplyst, att E. tillgo- dogjort sig utbildningen fullt tillfreds- ställande. E. har själv uppgivit sig myc- ket nöjd med vidtagna åtgärder. Hon stod vid tillfället fortfarande under lä- karkontroll.

Sjukkassemedlemmen F.

28-årig kommunalanställd gatuarbeta- re. Gift, 3 minderåriga barn. Sjukskri— ven 29/1 1955 på grund av knäskada. Opererad 25/5 1955, varvid man fann en träbit, som avlägsnades (1951 hade F. råkat få in en trädgren i vänster knä- led). Då F. fortfarande besvärades av värk, företogs en ny operation den 30/12 1955.

Den 22/2 1956 behandlades ärendet i samarbetslaget. P:s sysselsättningsfråga

ansågs böra bli föremål för utredning och eventuella åtgärder genom arbets- vårdsorganets försorg. Andra åtgärder crfordrades inte.

Vid arbetsvårdsutredningen framkom till en början, att behandlingsläkaren ansåg en återgång till tidigare arbete som eventuellt tänkbar. Sedan det i mars 1956 definitivt klarlagts, att F. på grund av sin skada inte kunde återgå i tidigare arbete, inleddes förhandlingar med F:s tidigare arbetsgivare angående lämpligt arbete för F. men med negativt resultat. Sedan en arbetsplacering i öppna marknaden överhuvud visat sig ogenomförbar, togs frågan om yrkes- utbildning upp till prövning. F. uttala- de därvid intresse för en utbildning till reklamtecknare eller ritare; under sjukskrivningstiden hade han i viss omfattning sysslat med reklamteckning. Förnyade förhandlingar upptogs med Fzs tidigare arbetsgivare, vilka resulterade i det beskedet, att F. efter en kortare teknisk utbildning med största sanno- likhet kunde erhålla återanställning så- som mätningstekniker. På grundval av detta besked ingavs den 5/6 1956 fram— ställning till arbetsmarknadsstyrelsen om arbetsvård för F. i form av utbild— ning vid teknisk fackskola (väg- och vattenbyggnadstekniska avd.). Fram- ställningen bifölls, och utbildningen på- börjades i januari 1957. Vid den tid- punkten hade F. varit friskskriven för knäskadan sedan den 13/9 1956.

Vid efterkontroll i oktober 1957 fort- löpte utbildningen planenligt.

Sjukkassemedlemmen G.

26—årig ogift manlig borstfabriksarbe- tare. Sjukskriven med ersättning från sjukkassan from den 28/1 1955. Diag- nos: Resttillstånd efter hjärnhinnein- flammation plus försenad pubertet plus epilepsi.

Sjukhistoria: Epileptiska anfall redan vid 8 års ålder. Sedan 1950 2 ä 3 anfall per år med lätta pareser, växlande mel- lan höger och vänster kroppshalva, och medvetanderubbning. Vid anfall i janu— ari 1955 omtöckning ca 1 dygn. Vårdats å lasarettet i hemorten, vid neurokirur- giska kliniken i Lund samt Serafimer- lasarettet i Stockholm.

Efter remiss från lokalsjukkassan be- handlades ärendet i samarbetslaget den 4/7 1956. Därvid beslöts remiss av åren- det till arbetsvårdsorganet i och för ut- redning och eventuella åtgärder. Arbets— vårdsutredningen klarlade, att G. aldrig fått någon egentlig yrkesutbildning. År 1951 erhöll han anställning vid en borst— fabrik. G. orkade emellertid aldrig ar— beta på ackord. Huvudsakligen syssel- sattes han vid en slip- och borrmaskin, där han tilläts arbeta efter förmåga. Er- sättning för arbetet utgick efter en tim- lön av 1:50 kr. På grund av omläggning av produktionen permitterades G. från sitt arbete i början av 1955, ungefär samtidigt som han Sjukskrevs. Någon möjlighet till återanställning förelåg inte. '

För att få G:s förutsättningar att över huvud taget återgå till ett arbete närma- re utredda ingavs framställning tilt ar- betsmarknadsstyrelsen om arbetspröv- ning i ärendet, vilken framställning bi- fölls den 15/10 1956. På grund av plats- brist kunde arbetsprövningen dock ej påbörjas förrän den 16/5 1957. Den på- gick sedan till i mitten av september, då man kommit fram till att G. lämpli- gen borde beredas yrkesutbildning in- om fotografyrket. I oktober 1957 hade ärendet avancerat så långt, att fram- ställning ingivits till arbetsmarknads- styrelsen om arbetsvård för G. i form av yrkesutbildning till fotograf under en tid av 3 år vid vanföreanstalt. Er- sättning från sjukkassan hade då inte utgått sedan den 1/8 1956.

26-årig ogift dekupörelev. Sjukskriven

'med ersättning från sjukkassan from

den 30/11 1954 på grund av psykisk sjukdom (schizofreni). Vårdats vid mentalsjukhus två omgångar, senast ut- skriven augusti 1955. Ordinerad vila i hemmet samt arbetsterapi.

Efter remiss från lokalsjukkassan be- handlades ärendet i samarhetslaget den 21/3 1956. Några medicinska åtgärder utöver de redan vidtagna ansågs inte aktuella, däremot utredning och even- tuella åtgärder från arbetsvårdssyn- punkt. Ärendet remitterades sålunda till arbetsvårdsorganet, där H. emeller- tid redan var inskriven sedan den 13/2 1956. Från arbetsvårdsorganets sida ha- de i första hand arbetsträning rekom- menderats, och i början av 1956 hade plats vid arbetsträningsverkstad även kunnat beredas. Efter 10 dagar avbröt H. arbetsträningen, då han erfarit att några f d sanatoriepatienter vistades vid verkstaden och han befarade bli smit- tad. Då andra åtgärder inte ansågs ge- nomförbara, anvisades H. efter hem- komsten skyddad sysselsättning i form av parkarbete. Tämligen snart avbröt han emellertid också denna arbetsvård och vistades därefter i sitt föräldrahem. I juli 1956 intogs H. ånyo å mentalsjuk- hus, varifrån han sedan blev försöksut- skriven först i februari 1957. Försöksut- skrivningen varade dock endast till i april, då H. på nytt fick intagas för vård. Ännu i oktober 1957 pågick den- na vård. I februari 1957 utfärdades av behandlingsläkaren intyg för ansökan om sjukbidrag från pensionsstyrelsen.

Sjukkassemedlemmen !.

51-årig gift byggnadssnickare. 3 min- deråriga barn. Sjukskriven med ersätt- ning från sjukkassan from 20/2 1956 på grund av olycksfall i arbete med muskelbristning i höger axel. Efter

olycksfallet ej varit i stånd att lyfta ar- men. Den 20/5 1956 överfördes ärendet till riksförsäkringsanstalten, som sedan denna tidpunkt utgivit ersättning.

Efter rapport från lokalsjukkassan behandlades ärendet i samarbetslaget den 20/6 1956. Inga medicinska åtgär- der ansågs aktuella, möjligen längre fram.Däremot beslöts, att ärendet skulle utredas från arbetssynpunkt.

Den 28/11 1956 opererades I. för sin axelskada utan nämnvärd förbättring. Ny operation med partiell läsning av axelrörligheten påtänkt, men I. motsatte sig detta förslag.

Arbetsvårdsutredningen gav vid han- den, att I. för framtiden inte kunde ar— beta som byggnadssnickare. Åtgärderna fick därför inriktas på att söka skaffa ett arbete, i vilket hans handikap ej be- hövde göra sig gällande. Detta ledde till att han i början av maj 1957 kunde an— visas arbete mot avtalsenlig lön som tra- versförare vid en större industri i hem- orten.

Vid efterkontroll i oktober 1957 var I. fortfarande anställd såsom traversfö- rare. Arbetsgivaren förklarade sig vara fullt nöjd med hans arbetsprestation.För egen del har I. uppgivit, att hans arbets- fråga ordnats bättre än han vågat hop- pas. Han hade under sjukdomstiden hyst bekymmer för framtiden, vilket han numera inte ansåg sig ha anled— ning till. Från riksförsäkringsanstalten uppbar han vid kontrolltillfället alltjämt ersättning med 223 kr/mån, beräknad efter en invaliditet av 45 %.

Sjukkassemedlemmen ].

21—årig ogift verkstadslärling. Sjuk- skriven 5/11 1955 för skador på vänster underarm och vänster ben efter en mo- torcykelolycka. På grund av att J. lider av blödarsjuka (sk oäkta haemophili) fick han svåra blödningar, och blod- transfusioner måste givas. Den närmas-

te tiden hade J. ingen rörlighet i första, andra och tredje fingret på vänster hand. Småningom återfick han rörlig- heten men däremot ej känseln; >>kan få brännsår på fingrarna, utan att han känner någon smärta härvid».

Den 4/7 1956 behandlades ärendet i samarbetslaget, varvid st sysselsätt- ningsfråga ansågs närmare böra utre- das. Arbetsvårdsutredningen fastställde J:s behov av arbetsvård. Med hänsyn till hans nedsatta sensibilitet i 3 fingrar på vänster hand och blödningsbenägenhet vid skador ansågs han för framtiden inte kunna fortsätta med sitt tidigare verk- stadsarbete. Lämpligt annat arbete kun- de ej anskaffas, varför frågan om yrkes- utbildning upptogs till prövning. J. kun- de inte tänka sig annan sysselsättning än något slag av mekaniskt arbete, exempelvis som radioreparatör eller bilelektriker. Hans handikap gjorde det tveksamt om han hade förmåga att ut- föra ett precisionsarbete. J. hade svaga skolbetyg, men psykologisk anlagspröv- ning utvisade, att hans intellektuella ut- rustning och hans förutsättningar i öv- rigt måste bedömas som fullt tillräckli- ga för en utbildning inom något av de önskade yrkesområdena. Trots nedsatt rörlighet och känsel i vissa fingrar hade han också vid företagna prov visat sig

klara även sådant arbete, där skadan annars kunde tänkas utgöra ett hinder. Då radioreparatörsyrket med hänsyn till hans intresseinriktning och från me- dicinsk och arbetsmässig synpunkt i första hand borde ifrågakomma, vidtogs åtgärder för att få en dylik utbildning till stånd. På grund av platsbrist vid ut- bildningsanstalterna kunde denna ut- bildning ej påbörjas förrän någon gång under 1958, medan bilelektrikerutbild— ning skulle kunna ordnas redan under 1957. Med hänsyn härtill valde J. att utbilda sig till bilelektriker; ytterligare ett skäl för yrkesvalet i fråga var, att han med säkerhet kunde påräkna arbete ? hemorten efter avslutad utbildning. I mars 1957 ingavs framställning till ar- betsmarknadsstyrelsen om arbetsvård för J. i form av utbildning till bilelektri- ker. Utbildningen skulle pågå 22 måna— der och påbörjades den 27/5 1957; den pågick alltjämt i oktober 1957. Ersätt- ningen från sjukkassan upphörde den 26/5 1957, alltså dagen före utbildning- ens början.

Från utbildningsanstalten har på för- frågan meddelats, att J. visat sig lätt kunna tillgodogöra sig såväl den teore- tiska som den praktiska undervisning- en. Själv har J. uppgivit, att han trivs bra med utbildningen.

f kanal.. min.", 12 JUN 1858 :!

Systematisk förteckning

(Siffrorna inom klammer beteckna utredningarna: nummer i den kronologiska förteckningen.)

Allmän lsgstiftning. Rittaskipning. Fångvird. Häradet-titta sammansättning i brottmål. [9] Förslag till varumärkeslag. [10] Betänkande med förslag till allmän tjänstepliktslag in. m.

4

Stotsförfottning. Allmin statsförvaltning.

Utredning om vissa förhållanden vid konserverinzsforsk-

ningeinstitutet. [3 Författningsutredningen. 1. Kandidatnomineiiing vid and- rakammarval. [6] 2. Regeringsarbetet. [14

Kommunnlförvnltning.

Statens och kommuner-nos iinsnsväscn.

Politi.

Nationalekonomi och socialpolitik. Socialförsäkring och rehabilitering. [17]

Hilso— och sjukvård.

Gemensam nordisk hälsovårdsutbildning. [8] Hälsovård och öppen sjukvård i landstingsområdena. [15]

Allmänt näringsväsen.

Fast egendom. Jordbruk med biniringnr Småbrukarstödet. [7]

Vnttenvåsen. Skogsbruk. Borgsbruk.

Industri.

Handel och sjöfart.

Kommunikotionsvisen.

Vägplan för Sverige. De]. 1. Rikiinjer och förslag samt

kartbilagor. [1] Del 2. Expertutredningar och övrig. textbitagor. [2]

Bank-, kredit- och ponningvisen.

Försåkrlngsvlsen.

Promemoria med förslag om fondförvaltning m. m. i samband med en utbyggd pensionering. [4] Permanent skördeskadeskydd. [5]

Kyrkoväsen. Undervisningsviscn. Andlig odling i övrigt.

1955 års universitetsutredning. 3. Reserverna för högre ut- bildning. Beräkningar oeh mefoddisknssion. [11]

Försvusvisen.

Civilförsvarsutbildningen. [12] Civilförsvarets organisation. [18]

Utrikes ärenden. lnternntionell ritt.