SOU 1959:11

Förutsättningarna för civil varvsdrift vid Karlskrona örlogsvarv

N 4-0 9

oå (— - CDL" &( 4. IOTQ'

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1959:11

Försvarsdepartementet

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR CIVIL VARVSDRIFT VID KARLSKRONA ÖRLOGSVARV

BETÄNKANDE AVGIVET AV KARLSKRONAVARVSUTRE DNINGEN

Stockholm 1959

Statens oii'entliga utredningar 1959

Kronologisk förteckning

. Statligt töd till jordbrukets inre rationalisering. Idun. 16» 5. Jo. . Filmstödoch biografnöjesskatt. Idun. 153 s. Fi. . Prelimimr nationalhudget lör år 1959. Marcus. V + 131 = Fl. Kompetastördelnlngen av administrativa besvärs- mål mellm Kungl. Maj:t i statsrådet och regerings- rätten. Ilun. 485 5. In.

5. Läkememlstörsörjningens organisation. Idun. 304 s. 1. 6. Fånävåiäsanstalters optimala storlek. Idun. 63 s. + 6 s. 1. i. 7. Statligt lreditstöd till hantverk och småindustri m.m. Kihlströn. 131 8. H. 8. Utbildniig av lärare i yrkesämnen för industri och hantverk samt handel. Idun. 210 5. E. 9. Lokala syddstjånstemän samt arbetarskyddsstyrel- sens organisation. Idun. 73 s. S. 10. Författnngsutredningen: IV. Opinionsbildningen vid tolkomrötningen 1957. Idun. 145 s. Ju. 11. Förutsätningarna för civil varvsdriit vid Karlskrona örlogsvarv. Idun. 56 5. F6.

=>me

Anm. Om 'är-skild Atryckort ej angives, är tryckorten Stockholm. Bokstäverna med fetstil utgöra begyn- nelsebokståverna till det departement, under vilket utredningen avgivits, t. ex. E. = eeklesiastikdepartec mentet, Jo.= jordbruksdepartementet.

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1959:11

Försvarsdepartementet

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR CIVIL VARVSDRIFT VID

KARLSKRONA ÖRLOGSVARV

BETÄNKANDEAVGTVETAV

KARLSKRONAVARVSUTREDNINGEN

IDUNS TRYCKERIAKTIEBOLAG ESSELTE AB STOCKHOLM 1959

Till

Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. F örsvarsdepartementet

Genom beslut den 20 december 1957 bemyndigade Kungl. Maj :t chefen för försvarsdepartementet att tillkalla högst tre sakkunniga för att verkställa utredning rörande förutsättningarna för civil varvsdrift i Karlskrona och avgiva av utredningen betingade förslag.

Med stöd av detta bemyndigande tillkallade departementschefen genom beslut den 20 januari 1958 såsom utredningsmän f. d. överdirektören K—G. Ljungdahl, verkställande direktören i AB Transmarin E. G. K. Larsson och verkstadsdirektören i telestyrelsen E. G. G. Mattsson att utföra ifråga- varande uppdrag, varvid Ljungdahl tillika anmodades att i egenskap av ordförande leda de sakkunnigas arbete. Genom beslut den 27 januari 1958 uppdrogs vidare åt numera t. f. budgetsekreteraren i försvarsdepartemen— tet H. Bertman att vara sekreterare åt utredningen.

Utredningen har antagit benämningen Karlskronavarvsutredningen.

Genom beslut den 3 oktober 1958 har departementschefen anmodat direk- tören i Helsingborgs Varfs AB S. Granberg och överingenjören vid marin- verkstäderna i Stockholm B. A. L. Burendahl samt förste aktuarierna vid kommerskollegium N. B. F. Nyvander och J. G. Sidenvall att såsom experter stå till utredningens förfogande för särskilda utredningsuppdrag.

Utredningen har enligt särskilt tillstånd företagit studiebesök i Norge. Utredningen får härmed vördsamt överlämna sitt betänkande.

Stockholm den 2 april 1959

K-G. Ljungdahl E. Larsson G. Mattsson

/ H. Bertman

Sammanfattning

1. Utredningen har funnit, att tillräckliga förutsättningar icke nu före- ligger att i Karlskrona med framgång bedriva civil varvsdrift i sådan om- fattning, att örlogsvarvets organisation behöver anpassas därefter.

2. Inom svensk varvsindustri eller rederinäring finnes intet intresse att övertaga eller i annan form driva varvsrörelsen i Karlskrona.

3. Utredningen som låtit utföra investeringsberäkningar för Karls- krona örlogsvarv i två olika alternativ, redovisade i kapitel IV — framhåller vikten av att örlogsvarvet, oberoende av produktionsinriktningen, moderni- seras, så att det kan arbeta effektivt och billigt.

4. Utredningen understryker slutligen, att den behandlat sitt uppdrag med utgångspunkt från vanliga konkurrensförhållanden. Det har sålunda icke legat inom uppdragets ram att ta hänsyn till det önskvärda eller er- forderliga i att öka arbetstillgången i Karlskrona och sydöstra Blekinge genom särskilda stödåtgärder.

BILAGA

Sammanställning av experterna Granbergs och Burendahls kostnadsberäkningar

Utredningen har låtit upprätta särskilda kartskisser, av vilka närmare framgår de förändringar, som ligger till grund för kostnadsberäkningarna. Skisserna kan emellertid icke publiceras.

Alternativet I

För nybyggnader av fartyg anses två nybyggnadsbäddar behövas för rationell drift. Dessa två nybyggnadsbäddar kan lämpligen placeras i den nu outnyttjade Ormgropen. Då emellertid tillgången på nybyggnader kan vara ojämn och då det finnes endast en reparationsdocka över 98 m längd, räknas med att den ena av de två nyhyggnadsdockorna utföres såsom en vanlig torrdocka av samma dimen— sioner — 140 )( 22 m — som nybyggnadsdockan men djupare. På detta sätt får man två platser för byggnad av fartyg, men vid ökat behov för dockning av re- parenter kan den ena av (ie nytillkomna dockorna även användas härför. Dessa dockor förses med tillsammans fyra 25 tons kranar.

Bostadsområdet Göta Lejon tas i anspråk för bl. a. plåtslagarverkstad med till— hörande svetsverkstad. Denna byggnad uppföres i tre skepp för plåtslageri, till— sammans 80 x 75 m= 6000 1112, och svetshall, 30 x 75 in: 2250 mt. Det nuva- rande området Göta Lejon planas för detta ändamål, och schakt- och sprängmassor användes för Ormgropens utfyllning. Området runt plåtslageriet användes för plåt- och profilförråd. Kajen utanför Oscarsdockan utbygges för att kunna ta emot fartygslaster av plåt. Stickspår ordnas till plåtförrådet.

Docka nr 1 förlänges från nuvarande 65 till 105 in. En ny pumpstation anordnas gemensamt för de två nya dockorna samt dockorna nr 1—5 och placeras mellan inre svajningsrummet och den östligaste av de före- slagna dockorna.

Infarten till inre svajningsrummet breddas något. Härvid måste den befintliga docksätten ändras så, att den passar till den breddade öppningen. Den nya trafik- leden förlägges omedelbart norr om gamla mastkranen och erhåller lämplig bro till östra pirnocken vid infarten till svajningsrummet.

En fortsatt utbyggnad av utrustningspir och verkstadskaj, etapparna 2 och 3, är motiverad, men breddning av piren till 40 ni kan tills vidare anstå. En viss utfyllnad mellan utrustningspiren och Drottninghallskajen anses erforderlig med hänsyn till kommunikationen söder om stora verkstadsbyggnaden.

Stora verkstadsbyggnaden rives, utom det östra skeppet, innehållande pann- verkstaden, och ersättes med en modern maskinverkstadsbyggnad med ungefär— liga måtten 120 x 70 m = 8 400 mg, till vilken all maskinbearbetning koncentreras, även den från de nuvarande torped-, min-, artilleri— och motorverkstäderna.

Den befintliga s.k. plåthallen ombygges och utökas till 2600 m2, avsedd att innehålla utrustningsplåtslageri, smedja och rörverkstad.

På området öster om Drottninghallskajen uppföres en mindre svetsverkstad, 40 )( 50 m=2000 1112. Erfarenheten har nämligen visat, att svetsverkstäder ej skall koncentreras och göras alltför stora. De interna långa transporterna äter upp fördelarna med en koncentration. Dessutom behövs en väl utrustad svets- verkstad på denna del av varvsområdet med hänsyn till reparenter vid Drottning- hallskajen och på torpedbåtsslipen samt andra järnkonstruktionsarbeten.

De gamla båtskjulen och träverkstäderna mellan Drottninghallskajen och torped- båtsslipen rives, och en ny byggnad för träverkstad uppföres i två våningar med ungefärliga yttermåtten 60 x 35 m : 4 200 1112. Ett nytt båtskjul på Lindholmen tillkommer eventuellt.

Elektro- och televerkstäderna koncentreras i en ny byggnad i två våningar med ungefärliga yttermåtten 100 x 35 111 = 7 000 mg, som uppföres på södra om- rådet vid Drottninghallskajen. Befintliga byggnader för dessa verkstäder, som är gamla, brandfarliga och mindre ändamålsenliga, rives. En mindre utfyllning förutsättes ske av området söder om Drottninghallskajen.

Nuvarande kontorslokaler för marinverkstäderna försvinner, när stora verk- stadsbyggnaden rives. En ny kontorsbyggnad för administration, kamerala avdel- ningar och ritkontor tillkommer i hörnet vid Västerudd, uppförd i tre våningar, sammanlagt 4 300 ni?.

Det räknas med att reservkraftcentralen blir kvar på sin nuvarande plats. Nya ång- och värmecentraler inrättas antingen i anslutning till reservkraftcentralen eller till den nya utrustningsverkstaden och kontorsbyggnaden. Det senare alter- nativet har legat till grund för kostnadsberäkningen.

Centralförråd, transportförråd och garage anordnas mellan Kansligatan och Slipgatan i en byggnad i tre våningar med ungefärliga yttermåtten 50 x 50 m = 7 500 mg.

Gator, spår, tryckluft- och övriga rörledningar samt kablar för kraft och belys- ning utbygges och kompletteras i viss utsträckning.

övriga här ej nämnda anläggningar och verkstäder moderniseras och ändras endast i ringa omfattning.

De gamla min— och torpedverkstäderna behålles endast i den omfattning, som motsvarar behovet för de militär-tekniska sektionernas serviceverkstäder. Resten rives.

I den nuvarande artilleriverkstaden pågår f.n. bland annat även hylstillverk- ning samt legoarbeten för privata beställare. Hylstillverkningen kommer enligt beslut i annat sammanhang att överföras till Försvarets fabriksstyrelses lokaler i Zackrisdal. Legoarbetena bör med fördel kunna överföras till den nya maskin- verkstaden. Den stora verkstadslokal, som på detta sätt blir friställd, kan utnytt- jas för annan tillverkning.

Kostnaderna för detta alternativ har beräknats till ungefär 60 milj. kronor vid dagens prisläge.

Alternativet II För detta alternativ _ »det marina varvet» gäller, att de befintliga anläggning- arna och maskinutrustningen m. m. är tillräckliga och i vissa fall till och med för stora men att, såsom framhålles i betänkandets fjärde kapitel, vissa betydelse- fulla skäl ändock talar för att investeringar är nödvändiga för att dels rationali- sera och därmed förbilliga driften, dels få ändamålsenliga och icke brandfarliga byggnader.

Eftersom även i detta alternativ viss nybyggnadsverksamhet är tänkt, har över- vägts att till Ormgropen placera en ny byggdoeka av samma dimensioner som

upptagits under alternativet [. Betydande fördelar ur rationaliseringssynpunkt skulle därmed vinnas. Man skulle emellertid då behöva bygga en ny plåtslagar- verkstad på området Göta Lejon och även göra andra stora investeringar. Med hänsyn härtill räknas i stället med att den befintliga nybyggnadsbädden i stora verkstadsbyggnaden behålles. I detta alternativ kvarstår sålunda knappheten på torrsättningsmöjligheter för större fartyg.

Den stora verkstadsbyggnaden skulle alltså rivas utom pannverkstaden och de med nybyggnadsbädden sammanhängande anordningarna. Till dessa anslutes en ny byggnad av dimensionerna 25 x 120 m = 3 000 in?, vilken skiljes med tät vägg från bäddhallen. Tillbyggnaden förses med erforderlig traversbana och med ny travers på 25 ton. Hit koncentreras all maskinbearbetning jämväl från nuvarande artilleri-, torped- och minverkstäder. På ett galleri förlägges verktygsverkstad, och där placeras även en del mindre, lättare maskiner för bearbetning av mindre detaljer. Nuvarande motorverkstaden torde i detta alternativ få behålla sina uppgifter.

Väggar och tak runt nybyggnadsbäddens och svetsverkstadens skepp rives och återuppföres i stålkonstruktioner. Taken göres högre än nu. Skeppen förses med erforderliga traversbanor och traverser.

Infarten till inre svajningsrummet med tillhörande port och bro ändras, delvis i likhet med vad som upptagits under alternativet I.

Den s.k. plåthallen inbygges helt och användes för utrustnings- och svetsnings- arbeten.

Docka 1 förlänges som i alternativet I. Av samma skäl som i alternativet I koncentreras tele— och elektroverkstäderna till en ny byggnad i två våningar, som emellertid i detta alternativ göres något mindre 80 x 35 m = 5 600 m2 på södra området vid Drottninghallskajen.

Centralförråd, transportcentral och garage anordnas men i något mindre om- fattning än som upptas i alternativet I. Byggnad i två våningar för dessa ändamål uppföres vid Slipgatan —— 30 x 50 m = 3 000 m2.

Ång- och värmecentral uppföres som under alternativet ]. Den föl-lägges i en byggnad sammanhängande med den nya kontorsbyggnad, som anges nedan.

De nuvarande kontorsutrymmena i stora verkstadsbyggnaden, vilka är synner- ligen otillfredsställande, försvinner vid ombyggnaden av nämnda byggnad. Det räknas med att den gamla elektroverkstaden vid port nr 17 rives och att här bygges ett kontor för administration, ritkontor och kamerala avdelningar med ingång från gatan och från verkstadsområdet.

Gator, spår, rörledningar för tryckluft m. m. samt kablar för kraft och belys- ning utbygges och kompletteras.

Övriga här ej nämnda anläggningar och verkstäder förutsättes moderniseras och ändras endast i ringa omfattning.

Om de nuvarande artilleri-, min- och torpedverkstäderna gäller vad som sagts under alternativet I.

Kostnaderna för detta alternativ har beräknats till ungefär 20 milj. kronor i dagens prisläge.

a_n-.— |._ __ ;

M.. BIBL- 1959

SFOCKHOLM

Statens oil'entliga utredningar 1959

Systematisk förteckning

(Siffrorna inom klammer beteckna utredningarnas nummer i den kronologiska förteckningen

Allmän lagstiftning. Rättsskipning. Fångvård Fångvårdsanstalters optimala storlek. [6]

Statsförfattning. Allmän statsförvaltning Kom etensfördelningen av administrativa besvär-smal me lan Kungl. Maj:t t statsrådetochreuertngsrätten. [41 Lokala skyddstjänstemån samt arbetarskyddsstyrelsens organisation. [9] _ Författningsutredningen: IV. Oplnionsblldningen Vid folkomröstningen 1957. [10]

Kommunalförvaltning

Statens och kommunernas finansväsen

Politi

Nationalekonomi och socialpolitik Preliminär nationalbudget för år 1959. [3]

Hälso- och sjukvård Läkemedelstörsörjnlngens organisation. [5]

Allmänt näringsväsen

Fast egendom. Jordbruk med binär-ingar Statligt stöd till Jordbrukets inre rationalisering. [1]

Vattenvitsen. Skogsbruk. Bergelin]:

Industri

Handel och sjöfart

Kommunikationsviisen

Bank-, krediz- och penningväun Statligt kreditstöd till hantverk och småindustri m. m. [7]

Förstlln'iugsväun

Kyrkoväsen. Undervisningsvälen. Andlig odlmg' i övrigt" Filmsmd och btograinujeukatt. [2]

Utbildning av lärare i yrkerämneu för industri och hant— verk samt handel. [aj

Forsvarsv'

Föl-utsättningarna för civil varvsdrift vid Karlskrona örlogsvarv. |_11]

Utrike- ärenden. Internationell rätt

IDUNS TRYCKERIAKTIEBOLAG ESSELTE AB STOCKHOLM 1959