SOU 1959:4

Kompetensfördelningen av administrativa besvärsmål mellan Kungl. Maj:t i Statsrådet och Regeringsrätten

N 4-0 %

oå (-

_ Cija:

&( 4. IGT?»

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1959:4

Justiticdepartementet

KOMPETENSFÖRDELNINGEN AV ADMINISTRATIVA BESVÄRSMÅL MELLAN KUN GL. MAJ :T I STATSRÅDET

OCH REGERINGSRÄTTEN

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG

AVGIVET 1959

Stockholm 1959

mmm.—

Statens offentliga utredningar 1959

Kronologisk förteckning

. Statligt stöd Jtill jordbrukets inre rationalisering. O.

lrlun. 164 s. . Fllmsiöd och h_iozrafnölesskatt. ldun. 153 s. Fl. . Preliminär nationalbudgct för år 1959. Marcus.

V + 131 s. Fl. . Kom petenslördcningcn av administrativa besvärsmål

mellan Kungl. hajzt i statsrådet och regeringsrätten. Idun. 485 s. Ju.

Anm. Om särskild tryckort ej angivas, är tryckorten stockholm. Bokstäverna med fetstil utgöra begyn- nelsebokstäverna till det departement, under vilket utredningen avgivits. t.ex. mentet. Jo. =- Jombruksdepartementet.

Justitiedepartementet

KOMPETENSFÖRDELNINGEN AV ADMINISTRATIVA BESVÄRSMÅL MELLAN KUNGL. MAJ:T I STATSRÅDET

OCH REGERINGSRÄTTEN

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG

AVGIVET 1959

IDUNS TRYCKERIAKTIEBOLAG ESSELTE AB STOCKHOLM 1959

_"'|" |'- 'I | |"| .:'|I-; '-'||_'- "" "" IFAH!

.. .. I . . ""-:l' ' '?ij ' . . i'll : :, - m i .'l ' ru __ _ ,',,||_|_|__ . | '_|_. _|_|iI". ||;,"I ,_ . . -. '_,_,__,_ +| _ .,-_.-._ .... i ; . . . J '|' ,, J . , "'|'|' .vk.._r|.' _|" " 7,,' .. .'I"I'.'1|| —.__ " | , ,. .. :; | _ - ' l'.. ' . , 'r- ' Il.- J”.'.'J.'.-,. |_. . . .. , . Ir ,,- , . ., l'|'_:'.. "" "' '_'.'_"_"',_-"'|'r'|,,'.'..1 """_"|'l"""r'-"_" ' |Il_ .l.|_ | - ... : '. .L ,, .. .. ' ' * . " ' ",-— ' -,—1' ". ;, .' :", _ _| | -. - . "' "'|'—'.' ._.-him ._i,__---___;|.|'l|r,—_!lr.l""f.. . -. __ ._ ._'.:.-' ,. ..l... .; _ | u. _ . _ l,, ,11. ', ___...th _l|_._.__.,, | ' ||_,I ' |_| ;, |_' |__|,!_|"_1_l . ,,,... - ' *. . . ' " f.n. _. 1 ., " ' l-l ' " ' " ' ' .' r' . "' ! "'" ' " I *I II ' _ '. II 1 ' I" u' _|_ _ . |,. || - .-|' a '., |__ ' .l , . |" ', " - l -_ , - i: . ' ..L ”'"-"' I!_i'_|."'____ *"l | || ,' ..,' | ' Lllolf'xh I.: . 4 -. = | . _4', ' I, _ ... "|E-_ . I._|| I. __ ,, ,, ',,:|,_'l.'r. .,..l'_',,. ""'.H]. » i, ' |__ .' l. ]. , ' ._. Hg ' -. " :i ' .' . ,,|__ . .. I'. | " .' ' . »» ;' * .. |?qu . . . ,. . _ ,,. _. .. . .. ,._,._.. , '! - ';'.'. I. '. ' .. ._. _ . ||| || _ | |_| ..-| _ '|'| || -| ||.| |- | ,, | __|-|, ___ _ " '-' " . .' '|' II I "_,I I ] ' ' '. _' i .-._,'_=,. ""| -' I.. _ ..' "I," |": -._ _a. "-""-' "";-'N' "' AM .. _ - |_,||l|,,_ _", ' . I— _, . | , |. _|._|j_-__..I' '.|'-:'- ,__,__'..'_1f_—'I_'_..._Hä ' ., .. . .-. w .. .J__| |__|.ll'._|u1 J.,-"" ,, ,_, , _ __ . _. |; , ' '. |."- -'.'.' "' , . . 'å': pun-" ' | _ _| '_ | ,- . ; . .' . _ 1 1 || _ | | |__ . |' ' ,, ' .. . _ ._... . . . . '- ' ! ' . _ . ,..7/ ' ||I _ Il _ , _ I _ 1

Till Herr Statsrådet och Chefen för Kungl. Justitiedepartementet

Den 22 oktober 1954 bemyndigade Kungl. Maj :t chefen för justitiedeparte- mentet att tillkalla en sakkunnig för att verkställa en systematisk översyn av 2 5 regeringsrättslagen.

Med stöd av nämnda bemyndigande tillkallade dåvarande chefen för justitiedepartementet, statsrådet Herman Zetterberg den 25 oktober samma år såsom sakkunnig f. d. justitierådet Seve Ekberg.

Den 6 april 1956 bemyndigade Kungl. Maj:t chefen för justitiedeparte— mentet att, i mån av behov, tillkalla sekreterare och experter åt den sak- kunnige. Med stöd av sistnämnda bemyndigande tillkallades den 16 april 1956 f.d. regeringsrådet Adolf Lundevall att såsom expert biträda utred- ningen. Den 19 maj 1958 förordnades regeringsrättssekreteraren E. 0. Lund- blad att från och med den 1 juni 1958 vara sekreterare åt den sakkunnige.

Visst biträde har lämnats av f.d. kommerserådet K. S. Matz i frågor an- gående mål om näringsutövning o. d.

Vidare har samråd ägt rum med besvärssakkunniga. Sedan utredningsuppdraget nu slutförts, får den sakkunnige härmed vörd- samt överlämna betänkande angående kompetensfördelningen av besvärsmål mellan Kungl. Maj:t i statsrådet och regeringsrätten, innehållande förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 och 3 åå lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj:ts regeringsrätt.

Vid utarbetande av betänkandet har hänsyn ej kunnat tagas till författ- ningar, som från trycket utkommit efter den 1 oktober 1958.

Stockholm den 15 april 1959

Underdånigst

Seve Ekberg /Olof Lundblad

Undertecknad, vilken såsom expert deltagit i utredningens handläggning av i detta betänkande upptagna frågor, förenar sig i utredningens förslag och motiv.

Stockholm som ovan

Adolf Lundeuall