SOU 1963:51

De offentliga tjänstemännens förhandlingsrätt : lagförslag

N 4-0 9

oå (-

_ CU u,

&( *. IGT?»

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

S () LL FMS f 51: A STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963: 51

Civildepartementet

DE OFFENTLIGA TJÄNSTEMÄNNENS

FÖRHANDLINGSRÄTT

LAGFÖRSLAG UTARBETADE INOM CIVILDEPARTEMENTET

Stockholm 1963

STATENS OFFENTLICA UTRE DNINGAR 1963

Kronologisk förteckning

En teknisk institution inom Stockholms universitet. Svenska Re roduktions AB. 114 s. E. Kommunal örbundens lånerätt. Idun. 44 s. I. Utrikesförvaltningens organisation och personalbe- hov. Idun. 90 s. U. Administrativ organisation inom utrikesiörvaltning- en. Idun. 95 s. U. Föävarskostnaderna budgetåren 1963/67. Idun. 130 s. . Indelnings- och samarbetsfrågor i Göteborgs- och Malmöomrädena. Idun. 212 s. L Utlännings tillträde till offentlig tjänst. Svenska Re- ggduktions AB. 43 s. Ju.

glåmirgr nationalbudget för år 1963. Marcus. IV + s. . Universitetens- och högskolornas organisation och förvaltning. nggström. 509 s. E. Pgrgveråitetsväsendets organisation. Haaggström.

s. . Uppehållstillstånd m. m. för utländska studerande. Idun. 54 s. 1. Översättning av fördrag angående upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen och tillhörande dokument. Marcus. 283 5. H. Utbildning av lärare för jordbruk och skogsbruk glänt %)rtbildning av lärare i yrkcsämnen. Idun. s. .

Undersökning av taxeringsutfaliet. Idun. 155 s. Fi. Vägen genom gymnasiet. Idun. 315 s. E. Sveriges statsskick. Del. 1. lagförslag. Idun. 206 s. 11. Sveriges statsskick. Del. 2. Motiv. Idun. 522 s. Ju. Sveriges statsskick. Del 3. Motiv. Förslag till tillriks- dagsordning. Idnn. 220 s. Ju. Sveriges statsskick. De] 4. Bilagor. Idun. 311 s. Ju.

åäirgarjönens fördelning. sjöförklarlng m. m. Idun. s. u.

. Sjukhus och öppen vård. Idun. 486 s. I. Kraven på gymnasiet. Idun. 367 5. + 12 :. ill. E. Förslag till la om vissa gemensamhetsaniä m. m. Idun. 2 0 s. Ju.

Mentalsjukhusens personalorganisation. Del 1. In- taesrgju-Ioch Irekvensundersökningar m. m. Idun. s. . Paerer och annan skivmaterial. Kihlström. 74 s. H. R igionens betydelse som samhällsfaktor. AB Wil- helmssons Boktryckeri. 211 s. E. Trafikmål. Beckman. 237 s. Ju. Utsökningsrätt I]. Norstedt & Söner. 119 s. Ju. Kommunala renhållningsavglfter. Beckman. 81 s. I. Den statli konsulentverksambeten på socialvår-

dens områ e. Beckman. 119 s. S. Försvar och tiskerinäring. Norstedt & Söner. 235 s.

Fö. Listerlandets ålfisken. Kihlström. 67 s. Jo. Skadestånd I. Norstedt & Söner. 81 s. Ju. U-länder och utbildning. Idun. 201 5. U. Lärare på grundskolans mellanstadium. Idun. 91 s. E. åååh)? i Norrbotten. Svenska Reproduktions AB.

s. .

Kommersiellt och handelspolitiskt utvecklingsbl- stånd. Idun. 151 s. U. Arbetsiöreläggande. Idun. 97 5. S. Kyrkor och samfund i Sverige. Idun. 308 5. E. Arbetslöshetsiörsäkringen. Idun. 248 s. 1. S ecialutredningar om gymnasiet. Beckman. 318 5. E. tt nytt gtymnaslum. Idun. 949 5. E. Längden ör gymnasiet. Hasggström. 776 s. E. Aka emikemas skuldsättning. Utkommer senare. Befolkningsutveckiing och näringsliv i Jämtlands län. Idun. 456 s. I. Yrkesmedicinska sj ukhusenheter — behov och orga- nisation. Kihlström. 91 s. 1. Åldringsvårdens lage. Idun. 295 s. + 20 s. ill. S. Bättre studiehjälp. Idun. 220 s. E. Aktiv lokaliseringspolitlk. Bilaga I. Idun. 392 s. + 3 st. utvikn. kartor. Fackskolan. Hasggström. 782 s. E. De ogeåwga tjänstemännens iörhandiingsrått. Mar-

cus. s.

Civildepartementet

DE OFFENTLIGA TJÄNSTEMÄNNENS

FÖRHANDLINGSRÄTT

Lagförslag utarbetade inom civildepartementet

lSAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

STOCKHOLM 1963

Försvar-departementet

Försvarskostnaderna budgetåren 1963/67. [5] Försvar och fiskerinäring. [31]

Socialdeputemenm Den statliga konsulentverksamheten på socialvårdens område.] 0] Arbetsförelä ande. [38] Aldringsv ensläge.[47]

F'mnnsdepartemenm

Preliminär nationaibudget för år 1963. [8] Undersökning av taxeringsutfallet. [14

Eckleem' tikdepu-temenm En teknisk institution inom Stockholms universitet. [1] 1955 års universitetsutredulng VII. 1. Universitetens och högskolornas organisation och förvaltning. [9] 2. Unl- versitetsväsendets organisation. [10] Utbildning av lärare för ordbruk och skogsbruk samt fortbildning av lärare i yr esämnen. [13]

STATENS OFFENTLIGA UTRE DN INCAR 1963

Systematisk förteckning

(Siffrorna inom klammer beteckna utredningarnas nummer i den kronolodska förteckningen)

2. Motiv. [17] Del 3. Motiv. Förslag

1900 års gymnasieutredning. 1. Vägen genom gymnasiet. [15] 2. Kraven på gymnasiet. 2213. Specialutredningar om nasiet. 4114. Ett n gymnasium. [42] 5. Läro- plan ör gymnasiet. [43] 1958 års utrednan kyrka — stat I. Religionen: betydelse på;] samhällsfnktor. [26] 2. Kyrkorochsumfundi Sverige. Lärare på grundskolans mellanstadium. [35] Bättre studiehjälp. [48] Fackskolan. [50]

Jordkuksdeputemmm Listerlandets ålfisken. [32]

Handelsdepartementet Översättning av fördrag angående upprättandet av Euro- peiska [igenomiska gemenskapen och tillhörande doku- men . , Papper och annan skrivmaterlel. [25] Malmen i Norrbotten. [86]

Inrikesdepartemmtet Kommunalrättskommitten IV. Kommunalförbundens lånen-ätt. [2] V. Kommunala renhållningsavgifter. [29] Indålrnåiåigs- olcöh samarbetsfrågori Göteborgs- och Malmö- 0 ena. Uppehållstilistånd m. m. för utländska studerande. [11] S ukhus och öppen vård. [21] entalslukhusens personalorganisation. Del 1. Intervju- och frekvensundersökninmr m. m. [24] Arbetslöshetstönäkringen. [ägna Befolkningsutveckling och liv i Jämtland: län. 45] Yiélltesniicåicinska sjukhusenhe behov och o a- on. Aktiv lokaliseringspolitik. Bilaga I. [49]

.

De offentliga tjänstemännens förhandlingsrätt. [51]

WW,-___—

["

ni!-il