SOU 1964:28

Beräkning av pensionsreserv i pensionsstiftelse : 1964 års grunder : rådgivning från Pensionsstiftelseutredningen

N 4-0 (;(

oå (— _ CUL"

&( 4. IGT?»

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

Justitiedepartementet

BERÄKNING AV PENSIONSRESERV I PENSIONSSTIFTELSE

1964 års grunder

RÅDGIVNING FRÅN

PENSIONSSTIFTELSEUTREDNINGEN

Stockholm 1964

p.- c

HH Nn—

FHI-l eri-au

3 nu dan.-n .— "."!"

. Religionsfrihet.

. Utlåtande av Juristkommissionen

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1964

Kronologisk förteckning

Indexlån. Del I. Kihlström. nu |. Fi. Indexlån. Del II. Kihlström. 525 s. Fi. . Konsumtionsmönster på bostadsmarknaden.

Esselte 212 a. I . Effektivare konsumentupplysning. Esselte. 111

9. H. . Bättre åldringstrd. Esselte. 121 |. S. . Alkoholreklamen. Norstedt & Söner. 278 s. Fi. . Statens skogar och skogsindustrier. Svenska Reproduktions AB.144 s. Fi. . Kapitalutvecklingen i det svenska lantbruket. Essel te. 88 5. Jo . Arbetstidstörkortningens verkningar. Esselte. 2188 S . Företagsinteckning. Tiden-Barnängen Tryckerier AB 149 s. Ju . Ålgfrågan. Norstedt & Söner. 180 s. Jo. . Veterinärmedicinsk forskning och undervisning. Del 11. Esselte. 802 5 Jo. AB Wllhelmssons Boktryckeri. xxvm +594 5. E. . Svensk namnbok 1964. AB E G Johanssons Bok- tryckeri, Karlshamn. 227 s. i Wenner- strömaffären. Norstedt & Söner. 117 s. Ju.

18. 17. 18.

19. 20.

21. 22.

23. 24.

25. 26.

27. 28.

Historisk översikt. Kyrkobegrepp. Almqvist & Wiksells Boktryckeri AB, Uppsala. 324 s. E. Rapport av parlamentariska nämnden i Wen- nerströmaftaren. Norstedt & Söner. 46 s. Ju. översättning av fördrag angående upprättan- det av Europeiska atomenerglgemenskapen (åuratgim) och tillhörande dokument. Marcus. 7 s. . Kommunal skatteutjllmning. Kihlström. 419 s. Fi. Krigsmaktens förbandssjukvård. Esselte. 222 s.

Bilskrotnlng. Esselte. 75 :. Förbud mot utförsel av kKulturföremål. ström. av 5. E. Kronhjortsreservat m. m. Berlingske Boktryc- keriet, Lund. 109 5. Jo.

Behandlingsforsknlsng vid ungdomsvårdsskolor- na. Esselte. 279 5. S.

Nytt skattesystem. Esselte. 827 s. Fi. Offentliga byggnader 3. Ekonomiskt byggande. Esselte. 103 s.

äng om förvallinlngsföriarandet. Esselte. 719 s.

Kihl-

Beräkning av pensionsreserv i pensionsstiftelse. Holmqvist skrivbyrå & kontorstryckerl. 39 s. Ju.

Justitiedepartementet

BERÄKNING AV PENSIONSRESERV

I PENSIONSSTIFTELSE

1964» års grunder

RÅDGIVNING FRÅN

PENSIONSSTIFTELSEUTREDNINCEN

ESSELTE AB STOCKHOLM 1964

1961 års lagstiftning om pensionsstiftelser (SFS l961:583-586) förutsätter, att pen- sionsreserv beräknas för varje pensionsstiitelse.

Pensionsstiltelseutredningen publicerade i december 1961 en vägledning vid beräkning av pensionsreserv jämte en tabellsamling (SOU l961:61).

Sedan nya försäkringstekniska grunder för beräkning av pensionsreserv den 29 januari 1964 fastställts av försäkringsinspektionen, får pensionsstiftelseutredningen härmed fram— lägga en ny tabellsarnling, avsedd att tillämpas vid beräkning av pensionsreserv per den 1 mars 1964 eller senare tidpunkt. Vägledningen har samtidigt översetts. Liksom tidigare är vägledningen och tabellerna att betrakta som råd från en grupp sakkunniga och icke som anvisningar avsedda att binda rättstillämpningen.

Tabellmaterialet, som ställts till utredningens förfogande av Svenska Personal- Pensionskaasan, har uppgjorts med ledning av grundernas antaganden och beaktar icke

den situation, då särskilda riskförhållanden är för handen.

Stockholm i maj 1964

PENSIONSST IFTELSE UTREDN INGEN

INNEHÅLL

Sid. Utredningens redogörelse . . . . . . . . . . 4 l.1nledning.................. 4 2. lntjänad pension. Fribrev, verkligt eller antaget . 4 3. Innebörden av några gängse termer . . . . . . . . 5 4. De olika momenten vid beräkning av pensionsreserv: . . . 5 a) Fastställande av pensionsbeloppet . . . . . . . . . . . . . 6 b) Uträkning av iribrevets belopp . . . . . . . . . . . . . . . 6 c) Kapitalisering av pensioner och fribrevsbelopp . 7 Textbilaga.......................... 9 Försäkringstekniska grunder, fastställda av försäkringsinspektionen den 29 januari 1964, att tillämpas vid beräkning av pensionsreserv per den 1 mars 1964 eller senare tidpunkt enligt 10 5 första och andra styckena lagen med vissa bestämmelser om penaionsatiftelse . . . . 10 Tabellbilagor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 a) Kapitalvärde, kronor, av 1 krona årlig pension respektive 1 krona kapitalunderstöd (engångsbelopp): ÄNNU EJ AKTUELLA PENSIONER Tabell 1 Ålderspension. Man . . . . . . . . . . . . . . . . 16 " 2 ' . Kvinna . . . . . . . . . . . . . . . 17 " 3 Invalidpension. Man . . . . . . . . . . . . . . . . 18 " 4 ' Kvinna . . . . . . . . . . . . . . . 19 " 5 Kollektiv familjepension efter man . . . . . . . . . . 20 II I . . barnpension efter kvinna . . . . . . . . . . 21 KAPITALUNDERSTÖD förbundet med Tabell 7 ålderspension. Man . . . . . . . . . . . . . . . . ZZ " 8 ' Kvinna. . . . . . . . . . . . . . . . 23 " 9 ålders- och invalidpension. Man . . . . . . . . . . 24 " 10 " " ' Kvinna . . . . . . . . . 25 " 11 familjepension efter man . . . . . . . . . . . . . . 26 " lZ ' kvinna . . . . . . . . . . . . . 27 AKTUELLA PENSIONER Tabell 13 Ålderspension. Man . . . . . . . . . . . . . . . . 28 "14 " .Kvinna...............29 " 15 Familjepension. Änka . . . . . . . . . . . . . . . 30 " 16 " . Barn . . . . . . . . . . . . . . . 31 " 17 lnvalidpension, upphörande senast vid 65 års ålder. Man . . . . . . . . . . . . . . . . 32 " 18 Invalidpension, upphörande senast vid 60 års ålder. Kvinna . . . . . . . . . . . . . . . 34 b) Beräknad årlig ålderspension, kronor, enligt ATP: Tabell 19 A vid basbelopp 4 800 kr . . . . . . . . . . . . . . 36 "1913" " 5000"..............37 "19C"olikabasbelopp................ 38

1. Inledning Vad som avses med pensionsstiftelses pensionsreserv anges i 10 5 lagen med vissa bestäm- melser om pensionsstiftelse (SFS 19611583) sålunda:

Med pensionsstiftelses pensionsreserv avses kapitalvärdet av utgående pensioner samt, i fråga om pensioner som ännu ej börjat utgå, kapitalvärdet av utfästa pensioner till den del de enligt utfästelsen intjänats vid tillfället för beräkningen.

Har arbetsgivaren åtagit sig att till pensionsstiftelse avsätta medel till tryggande av utfästelser om pension och innefattar åtagandet jämväl avsättning för tillägg till ut- fästa pensioner, skall pensionsreserven utgöra summan av följande belopp, såframt denna summa överstiger en pensionsreserv beräknad enligt första stycket:

a) kapitalvärdet av pensioner som utgå enligt utfästelse;

b) kapitalvärdet av utfästa pensioner, som ännu ej börjat utgå, till den del de enligt

utfästelsen intjänats vid tillfället för beräkningen;

c) medel som därutöver avsatts på grund av åtagandet. Pension anses, där ej regler om intjänandet knutits till utfästelsen, intjänad med så stor del av den vid beräkningstillfället utfästa pensionen som motsvaras av förhål- landet mellan antalet förflutna tjänsteår och antalet tjänsteår från anställningen till den pensionsålder som avses i utfästelsen, därvid dock skall bortses från tjänsteår längre tid tillbaka än fyrtio år före pensionsåldern.

Försäkringstekniska grunder att tillämpas vid beräkning av pensionsreserv enligt första och andra styckena fastställas av Konungen eller av den myndighet Konungen förordnar.

Andra stycket av 10 5 avser pensionsstiftelse, som bildats enligt överenskommelsen den 26 oktober 1960 mellan organisationer på arbetsmarknaden (s.k. FRI-stiftelse) eller annan stiftelse, tillkommen genom liknande överenskommelse. Pensionsregistrerings- institutet, ett av arbetsmarknadsparter upprättat organ, tillhandahåller anslutna företag beräkning av PRI- stiftelses pensionsreserv. Från dylika stiftelser bortses därför i fort- sättningen.

Framställningen beaktar icke pensionering enligt statligt eller kommunalt mönster. Försäkringsinspektionen har den 29 januari 1964 med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndi- gande fastställt försäkringstekniska grunder att tillämpas vid beräkning av pensionsreserv per den 1 mars 1964 eller senare tidpunkt. Dessa grunder har utformats för ålderspension, invalidpension, familjepension och kapitalunderstöd sådana de angives i grunderna. Till- lämpas andra pensionsformer eller andra ersättningsvillkor, modifieras grundernas anta- ganden i erforderlig grad. Beräkning av pensionsreserv torde i sådant fall böra överlämnas

åt försäkringsteknisk expertis .

Z. Int'gnad pension. Fribrev, verkligt eller antaget Till innehållet i en utfästelse om pension, t.ex. ålderspension, hör det belopp pensionen skall avse och den tidpunkt, från och med vilken pensionen skall börja utgå.. Utfästelsen kan t. ex. lyda sålunda: "Aktiebolaget X utfäster sig härmed att till herr NN utbetala en årlig pension om 10 000 kr från och med månaden näst efter den, under vilken han uppnått 65 års ålder, till och med den månad, under vilken han avlider. "

I samband med utfästelse om pension bestämmes ofta att arbetstagaren, om han lämnar sin tjänst före den i utfästelsen angivna pensionsåldern, skall anses ha intjänat en del av den utfästa pensionen. Han säges ha ett fribrev på den del av pensionen, som då är intjänad. Pensionen benämnes oantastbar. Det vanligaste är därvid, att arbetstagaren tillägges ett försäkringstekniskt beräknat fribrev. I sådant fall antages ofta, att arbetsgivaren från dagen för pensionsutfästelsen bekostat en försäkring på det vid varje tidpunkt gällande pen— sionsbeloppet med en premiekalkyl baserad på principen, att premierna fördelas lika över tiden från dagen för pensionsutfästelsen till pensionsåldern. Ett annat förfarande är att

anknyta fribrevsberäkningen till stadgandet i 10 5 tredje stycket och bestämma fribrevet lineärt efter det vid beräkningstillfället gällande löftet (nulöftet).

Utfästelse om pension är ibland villkorad av att arbetstagaren kvarstår i tjänst intili inträffat pensionsfall. Detta innebär sålunda, att arbetstagaren saknar rätt till fribrev vit. förtida avgång. Enligt 1961 års lag skall likväl pensionsreserv vid varje tidpunkt beräknas för pensionsutfästelsen. Enligt 10 5 tredje stycket antages utfästelsen motsvara ett fribrex (antaget fribrev) på så stor del av den vid beräkningstillfället utfästa pensionen som mot- svaras av förhållandet mellan antalet förflutna tjänsteår och antalet tjänsteär från anställ- ningen till den pensionsålder, som avses i utfästelsen, därvid dock skall bortses från tjänsteår längre tid tillbaka än fyrtio år före pensionsåldern.

3. Innebörden av några gängse termer

Inom försäkringskretsar använder man aktuell pension som liktydigt med pension som utgår. Med pension som ännu ej är aktuell avser man en pension, som ännu ej börjat utgå. Dessa begrepp användes även i de försäkringstekniska grunderna; jämför efterföljande textbilaga. Här må lämnas ytterligare några förklaringar.

Ålderspension utgår från viss ålder, pensionsåldern. Pensionen kan vara livsvarig eller kan upphöra efter viss tid, även om pensionstagaren ännu skulle leva. I det senare fallet talar man om temporär pension (jämför punkt 1 av anvisningarna till 31 5 kommunal- skattelagen) .

I pensionsutfästelsen kan tänkas vara föreskrivet, att temporär ålderspension före 67 års ålder skall minskas med förtidspension eller sjukbidrag från den allmänna försäkringen eller livränta eller sjukpenning på grund av obligatorisk yrkesskade- försäkring eller minskas på. grund av staten åliggande ersättningsplikt. Är så fallet, skall — såsom framgår av grunderna _ de i tabellbilagorna (tabell 1—2, kolumn 2-6 och tabell 13—14, kolumn 2) angivna kapitaliseringsfaktorerna minskas med 2 procent, d.v.s. multipliceras med 0,98.

Invalidpension utgår vid inträffad arbetsoförmåga längst intill pensionsåldern. Det bör understrykas, att tabellbilagorna (tabell 3—4) avser den form av temporär invalidpension, som närmare beskrives i de försäkringstekniska grunderna (se textbilagan).

Familjepension utgår efter arbetstagares död under förmånstagares återstående livstid eller del därav.

Kapitalunderstöd är ett engångsbelopp, som utbetalas vid långvarig arbetsoförmåga, vid pensionsåldern eller vid dödsfall.

Pensions reserv hänför sig till pensionsstiftelse och är av kollektiv natur. Det är fråga om arbetsgivarens åtagande för utgående pensioner och för utfästelser om framtida pension till arbetstagare och arbetstagares efterlevande omfattade av stiftelsens ändamål.

4. De olika momenten vid beräkning av pensionsreserv Beräkning av pensionsreserv innefattar, när det gäller löfte om pension, som ännu ej börjat utgå (ännu ej aktuell pension), tre moment:

a) Fastställande av pensionsbeloppet och den tid, under vilken pensionen skall utgå.

b) Beräkning av det verkliga eller i förekommande fall antagna fribrevsbeloppet vid

bokslutsdagen eller det beräkningstillfälle som eljest kommer i fråga.

c) Kapitalisering av fribrevsbeloppet. Har pensionen börjat utgå (aktuell pension), bortfaller moment b). Kapitaliseringen avser pensionsbeloppet.

Det bör beaktas, att en utfästelse om ålderspension jämte familjepension avser två pen—

sionslöften. Har arbetstagaren trätt i pension, skall pensionsreserv beräknas dels för den

är i detta fall till fullo intjänade.

a) Fastställande av pensionsbeloppet

Enligt en given utfästelse kan pensionens belopp bestämmas enligt nettometod eller brutto- metod.

Nettometoden innebär, att det utfäste pensionsbeloppet skall utgå oberoende av pen- sion från annat håll. Här föreligger icke några principiella problem vid fastställande av det utfästa pensionsbeloppet, som måste förutsättas vara givet i kronor eller som en viss procent av lönen.

Bruttometoden innebär, att det utfästa pensionsbeloppet skall innefatta tilläggspension (ATP) och folkpension eller endera samt eventuellt annan pension. Vad som vid brutto— ! metoden skall utbetalas av arbetsgivaren är sålunda skillnaden mellan det utfästa beloppet * (bruttobeloppet) och vad som skall avräknas, d.v. s. ATP, folkpensionsbeloppet och even- , tuellt annan pension, allt beroende på utfästelsens innehåll i det enskilda fallet. i

Vad ATP beträffar, känner man ej i förväg storleken av det belopp, som kommer att 1 utgå. En approximation måste därför göras för att bestämma den avdragspost, som mot— , svarar ATP. Enligt ett uttalande av chefen för finansdepartementet i prop. 1961 :178 (sid. 49) må ATP bestämmas under antagande av för framtiden oförändrad lön och oför—

förutsättningar även för gången tid.

Beteckna basbeloppet vid ingången av det kalenderår, varunder beräkningstillfället

infaller, med B kr och gällande årslön, begränsad till 7, 5 B, med L kr. Motsvarande årliga belopp (i kr) av ATP:s ålderspension erhålles då enligt formeln rf . (L - B), där rf för födelseår 1914 och senare antager talvärdet 0, 6 och för födelseåren 1913-1896 (där födelseåret betecknas med f) antager talvärdet 0, 6 - 0, 03 (1914 - f). ATP:s för- 1 i i l ! ändrat basbelopp. Det synes pensionsstiftelseutredningen lämpligt att räkna med samma tidspension (invalidpension) sättes till samma belopp som ATP:s ålderspension och dess familjepension (grundbelopp till ensam änka) till 40 procent därav.

För beräkningar av ATP-pension inhämtas uppgift om basbeloppets storlek vid kalen- derårets ingång (1964-. 4 800 kr). Är basbeloppet 4 800 kr, kan ATP—pensionens storlek för olika årslöner avläsas ur tabell 19 A. För basbeloppet 5 000 kr hänvisas till tabell 19 B . Vid dessa liksom också vid andra värden på basbeloppet kan ATP—pensionens storlek avläsas ur tabell 19 C. Denna tabell är till skillnad från tabellerna 19 A och 19 B uppställd efter den med ett basbelopp minskade årslönen och är därmed generellt tillämplig. Itabell 19 C ges anvisningar för dess begagnande.

I sammanhanget bör de modifikationer beaktas, som föranledes av bestämmelserna i lagen om allmän försäkring, 12 kap. 2 5 första stycket mot slutet (och 15 kap. 1 5). Dessa bestämmelser får betydelse bl.a. när pensionsåldern är låg och fullt antal intjä- nandeår för ATP därför icke uppnås.

Beträffande folkpension må det förutsättas, att vid beräkningstillfället gällande folk- pension för framtiden blir oförändrad. Därvid bör klargöras huruvida det folkpensions- belopp, som enligt utfästelsen skall avdragas från bruttobeloppet, avser beloppet för ensamstående eller halva beloppet till två pensionsberättigade makar och hur man avsett att bedöma bostadstillägg och andra tillägg.

Sedan bruttobelopp och avdragsposter sålunda fastställts, framräknas skillnaden häremellan, vilken utgör ett mått på arbetsgivarens åtagande. Denna skillnad lägges till grund för den fortsatta kalkylen,

b) Uträkning av fribrevets belopp

Föreligger fribrevsrätt, har man vid beräkning av pensionsreserv att för varje anställd i räkna ut det fribrevsbelopp, som vid beräkningstillfället följer av utfästelsen. Beräknas |

C v

fribrev försäkringstekniskt, bör sakkunnig anlitas. Vid nästa beräkningstillfälle måste som regel nytt fribrevsbelopp framräknas.

Saknar arbetstagaren rätt till fribrev, skall man som ovan nämnts likväl antaga, att han har ett fribrev. Fribrevets belopp skall därvid bestämmas enligt den särskilda regeln i 10 S tredje stycket (lineära nulöftesmetoden).

Nämnda regel verkar på följande sätt. En person får vid sin anställning, som förut— sättes ske vid 35 års ålder, en utfästelse enligt nettometod omfattande en ålderspension från 65 års ålder om 18 000 kr. Vid 45 års ålder böjes pensionsutfästelsen till 24 000 kr. Vid 50 års ålder skall fribrevsbeloppet beräknas. Nulöftet är 24 000 kr. Antalet möjliga tjänsteår från anställningen till pensionsåldern är 30. Pensionsbeloppet intjänas sålunda med 1/30 för varje förflutet år. Då antalet förflutna år är 15, har enligt regeln intjänats 15/30 av det utfäste pensionsbeloppet 24 000 kr. Det antagna fribrevsbeloppet utgör 12 000 kr.

Om anställningen i stället börjat vid 20 års ålder, blir den möjliga anställningstiden 45 år. Enligt 10 5 tredje stycket 'skall bortses från tjänsteår längre tid tillbaka än fyrtio år före pensionsåldern", vilket i detta fall innebär att intjänandet anses börja vid 25 års ålder. Härvid blir antalet möjliga tjänsteår 40 och av dessa har vid beräknings— tillfället (vid 50 års ålder) förflutit 25. Det antagna fribrevet utgör 25/40 av 24 000 kr, d.v.s. 15 000 kr.

Kapitalisering av pensioner och fribrevsbelopp Vid kapitalisering av pensions- eller fribrevsbelopp multipliceras årsbeloppet (i kr) med den i tillämplig tabell angivna kapitaliseringsfaktorn. Vid kapitalisering av kapital- understöd multipliceras engångsbeloppet i kr.

Vid användande av tabellerna 1-18 bör observeras:

Tabellsamlingen har ej gjorts fullständig. Endast de i grunderna angivna normala pensionsformerna och de vanligaste pensionsåldrarna har medtagits.

När det i tabellerna angives att pension utgår från viss ålder, avses att pension utgår från och med månaden näst efter den, under vilken arbetstagaren uppnår ifrågavarande ålder. För åldern 67 år avses dock, att pension utgår från och med den månad, under vilken arbetstagaren uppnår 67 års ålder.

När det i tabellerna angives, att pension utgår till viss ålder, avses att pension utgår till och med den månad, under vilken arbetstagaren—uppnår ifrågavarande ålder. För åldern 67 år avses dock, att pension utgår till och med månaden näst före den, under vilken arbetstagaren uppnår 67 års ålder.

l tabellerna har med undantag för tabell 17-18 — kapitaliseringsfaktorer angivits för varje heltalsvärde på åldern, uttryckt i år. För att undvika en interpolering av tabell— talen är det tillfyllest att avrunda den exakt beräknade åldern till närmaste heltalsvärde. Det må också vara medgivet att beräkna en genomsnittlig ålder per födelseårsklass och att genom interpolering bestämma motsvarande tabelltal.

Decimalkomma angives i tabellerna med lodrätt streck.

l tabellerna l—18 har exempel intagits, till vilka hänvisas. Hur en uppställning vid beräkning av pensionsreserven i en pensionsstiftelse, knuten till ett mindre företag, kan te sig, framgår här nedan. Utfästelserna avser ålderspension från 67 års ålder och för man dessutom familjepension. Fribrevsberäkning antages redan ha skett. Företaget förutsättes ha fyra anställda, två ålderspensionärer och en änkepen- sionär. Kapitaliseringsfaktorerna har hämtats från tabellerna 1, 2, 5, 13, 14 och 15. M betecknar man, K kvinna.

Fribrev på ännu icke aktuell pension resp. Kapitaliserings- . Kön/ålder belopp av aktuell faktor Pensmnsreserv, kr pension, kr/år ålders- familje- ålders- familje- ålders- familje- summa pension pension pension pension pension pension ÄNNU EJ AKTUELL PENSION M/3O 1 500 750 3,1073 3,1746 4 661 2 381 7 047. M/40 3 300 1 650 4,2692 4,0455 14 088 6 675 20 763 M/46 9 000 4 500 5,1970 4, 5504 46 773 20 477 67 250 K/38 4 200 - 5,4610 - 22 936 - 22 936 AKTUELL ÅLDERSPENSION (jämte därtill knuten ännu ej aktuell familjepension) 14/75 9 000 4 500 8,4153 4, 5155 75 738 20 32.0 96 058 K/70 6 000 - 13,0526 - 78 316 - 78 316 AKTUELL FAMILJEPENSION (ÄNKA) K/5o - 3 000 _ 20,0486 _ 60 146 60 146

Total pensionsreserv, kr 352 511

Det må. avslutningsvis påpekas, att för avdrag vid inkomsttaxering för avsättning till pensionsstiftelse vissa begränsningar gäller i fråga om de pensionsutfästelser, som får medräknas. Se härom närmare punkt 2 a) av anvisningarna till 29 5 kommunalskattelagen.

Försakringstekniska grunder, fastställda av försäkringsinspektionen den 29 januari 1964,

att tillämpas vid beräkning av pensionsreserv per den 1 mars 1964 eller senare tidpunkt enligt 10 5 första och andra styckena lagen med vissa bestämmelser om pensionsstiftelse.

Vid beräkning av sådana kapitalvarden, som ingå i pensionsstiftelses pensionsreserv jämlikt 10 5 lagen med vissa bestämmelser om pensionsstiftelse, skola nedanstående försäkrings- tekniska antaganden tillämpas, då fråga är om en eller flera av följande pensionsförmåner:

Ålderspension, som tillkommer arbetstagare efter det han uppnått pensionsåldern och som utgår längst så länge han lever.

Om så avtalats, kan ålderspension nedsättas enligt följande regler för varje månad före 67 års ålder, under vilken förtidspension eller sjukbidrag från den allmänna försäkringen eller livränta eller sjukpenning på grund av obligatorisk yrkesskadeförsäkring eller på grund av staten åliggande ersättningsplikt för någon tid uppbäres. Avdraget utgör vid full pension hela beloppet av den för motsvarande tid utgående ersättningen. Uppgår ålderspensionen icke till full pension, skall avdraget utgöra det belopp som erfordras för att de samman- lagda förmånerna icke skola överstiga full pension. Med full pension förstås en pension, som utgör 65 7. av lönen intill 7, 5 gånger basbeloppet enligt den allmänna försäkringen och 32, 5 % av lönedelar mellan 7, 5 och 15 gånger nämnda basbelopp.

Invalidpension, som utgår vid arbetstagares invaliditet, dock längst intill viss slutålder, som må vara högst 67 år. Därest invaliditeten endast är partiell, utgår pensionen med så stor del av fullt belopp som svarar mot invaliditetsgraden. Invaliditet anses vara för handen, när arbetsoförmåga till minst 50 %, på grund av sjukdom eller olycksfall, under de senaste 12 månaderna förelegat mer än 90 dagar, antingen i en följd eller i perioder av minst 30 dagars varaktighet, och sådan arbetsoförmåga fortfarande består. lnvalidpension utgår från och med kalendermånaden efter den, då invaliditet i här angiven mening inträffade.

Familjepension, som utgår efter arbetstagares (försörjares) död under förmånstagares återstående livstid eller del därav. De former av familjepension, varom särskilt stadgas

i dessa grunder, äro dels kollektiv familjepension, dels kollektiv barnpension.

Med kollektiv familjepension förstås pension, som efter manlig arbetstagares död tillkommer hans efterlevande Anka och samtliga arvsberättigade barn, vilka äro under 21 års ålder eller

alltsedan denna ålders uppnående äro fullständigt och varaktigt oförmögna till arbete. Pension till änka upphör, om hon ingår nytt äktenskap.

Med kollektiv barnpension förstås pension, som efter kvinnlig arbetstagares död tillkommer samtliga hennes arvsberättigade barn, vilka äro under 21 års ålder eller alltsedan denna ålders uppnående äro fullständigt och varaktigt oförmögna till arbete.

Kollektiv familjepension respektive kollektiv barnpension skola i förhållande till ett i pen- sionsutfästelsen angivet grundbelopp utgå på följande sätt.

Beloppet av utgående kollektiv familjepension respektive kollektiv barnpension bestämmes för varje kalendermånad med hänsyn till å månadens första dag förefintliga förmånstagare enligt nedanstående eller därmed likvärdig skala:

Förmånstagarna utgöras av Pensionen utgår med nedanstående procent av grundbeloppet:

änka 100

änka och ett barn 130

änka och två barn 150

änka och mer än två barn 150 + 10 för varje barn utöver två ett barn 75

två barn 110

tre barn 135

fyra barn 150

mer än fyra barn 150 + 10 för varje barn utöver fyra

Kapitalunderstöd, som är förbundet antingen med ålderspension och/eller invalidpension eller med familjepension. Med kapitalunderstöd förbundet med ålderspension och/eller invalidpension förstås kapital, som utbetalas vid uppnådd pensionsålder eller dessförinnan vid dödsfall eller eventuellt vid varaktig invaliditet. Med kapitalunderstöd förbundet med familjepension förstås kapital, som utbetalas vid dödsfall.

Tillämpas andra pensionsformer eller andra ersättningsvillkor än vad som ovan angivits eller äro särskilda riskförhållanden för handen, modifieras efterföljande antaganden i er—

forderlig grad.

1 Ränta Räntefoten antages till 3, 5 % för år.

Dödlighet

a Dödlighetsintensiteten Px vid åldern x år antages given genom följande formler:

0,043x

1000 px = 0,0260 ' 10 för man och

0 048): (Tabell P 63)

1000 Px = 0,0056 ' 10 för kvinna

dock må, om förmånstagare vid familjepension är barn, antagas, att slutåldern, 21 år, kommer att uppnås. Dödlighetsintensiteten för änka ingår i avgångsintensiteten enligt 4. a.

b I kapitalvärde, beräknad enligt 1, Z.a, 3, 4 och 5.a av dessa grunder, av ännu icke aktuell familjepension och av kapitalunderstöd inlägges ett risktillägg. dels genom en ökning av dödlighetsintensiteten och en minskning av ränteintensiteten med nedan angivna

beloPp p, dels genom en höjning av sålunda erhållet kapitalvärde med q %. p (0/00) q (%)

Kollektiv familjepension 0, 2 10 Kollektiv barnpension 0, 1 75 Kapitalunderstöd förbundet med

ålderspension och/eller invalidpension - 3 familjepension, man - 10

" , kvinna - l 5

lnvaliditct lnvalidiseringsintensiteten dx anger den intensitet, med vilken invaliditetsfall, oavsett graden av arbetsoförmåga, inträffar bland arbetstagare i x års ålder, för vilka rätt att uppbära invalidpension ej föreligger. Här betecknar ): åldern vid ersättningstidens bör— jan. lntensiteten Jx antages given genom följande formler:

0,038x

10000): = 2.9 + 0,135 ' 10 för man och

looox)x = 0,0004 (x3 _ 1zo xz) + 2,5 x _ 28 för kvinna.

Sannolikheten/1 (x, t) för en vid ersättningstidens början x-årig invalid att, oavsett graden av arbetsoförmåga, kvarstå som invalid t år senare antages för män given genom uttrycket

Å(x, t) = [0,15 + 0,020 - f(x)]-10'Q-OZt + + [0,29 - 0,008 - £(x)]-10'Q'35t + + [0,56 - o,o1z-f(x)]-10'Zt, där f(x) = 107,63 _ 11,248x + 0,4128x2 - 0,006626x3 + 0,00004029x4 och för kvinnor genom uttrycket Å(x, t) = 0,056-10'0'018t + 0,160-10'0'3t + 0,784 -*1o'Zt + + 0,784 - 0,92567'x- (10'0'018t _ io'Zt).

I fråga om manliga invalider antages, att 85 % äro helt och 15 % till hälften arbetsoför- mögna, och i fråga om kvinnliga invalider, att 80 % äro helt och 20 % till hälften arbets-

oförmögna.

Om ålderspension före 67 års ålder enligt avtal kan nedsättas med förtidspension eller sjukbidrag från den allmänna försäkringen eller livränta eller sjukpenning på grund av obligatorisk yrkesskadeförsäkring eller på grund av staten åliggande ersättningsplikt i enlighet med de regler, som angivits ovan vid beskrivningen av ifrågavarande pensions- förmån, skall vid beräkning av kapitalvärdet av sådan ålderspension dylikt avdrag antagas likvärdigt med en minskning med 2 %.

Vid aktuell barnpension förhöjes kapitalvärdet, beräknat enligt 1, 2 och 5. a, med 6 % för täckande av kostnaden för pension vid arbetsoförmåga efter det förmånstagaren upp-

nått slutåldern 21 år.

Speciella antaganden beträffande kollektiv familjepgision och kollektiv barnpension

Vid kollektiv familjepension tillämpas nedanstående antaganden, avseende förhållandena vid en mans död i x års ålder:

Sannolikheten gx att vara gift: 4 100 gx : 93 . 10 ' 0,0000002 (x- 53)

Avgångsintensiteten d_x på grund av dödsfall och omgifte för änka i åldern x år:

0,048x -o,001z (;;—so)2

lOOOOi.x = 0,0074 - 10 + 40 - 10

Åldersskillnaden 11)( mellan en gift x-årig man och hans hustru: ux = 0,00002x3 _ 0,004xZ + 0,33x-5,Z

Kapitalvärdet fxb av barnpension per en kronas grundbelopp utöver den pension, som skulle utgå, därest inga pensionsberättigade barn funnes:

_ (40 - x) 2

f b = 5 - 10 22 Vid kollektiv barnpension antages kapitalvärdet Bx vid en kvinnas död i x års ålder av den mot en kronas grundbelopp svarande barnpensionen vara givet genom formeln:

_(36-x)2 Bx=3 "10

Om med hänsyn till aktuell familjesammansättning förestående speciella antaganden icke kunna betraktas som betryggande, modifieras de i erforderlig grad. Säkerhets- och omkostnadsbelastning

Vid kapitalvärdets beräkning inlägges en belastning genom att den ränteintensitet, som svarar mot ovan under 1 angiven räntefot, sänkes med 0, 0035.

Vid kapitalvärdets beräkning inlägges en belastning, som i förhållande till kapitalvärdets bruttobelopp enligt 1 5.b utgör Z, 5 % för ålderspension och familjepension, 10 % för invalidpension samt 5 % för kapitalunderstöd.

Avgång

Vid pensionsreservens beräkning må hänsyn icke tagas till utfästelses förtida upphörande för arbetstagare av annan anledning än dödsfall.

_ ll ”lv "; .

vw null-'uumm HU

.. q. !. uh.-45.111)» ”il. ”än... .

- '.- tm;--_..._..1..3-g._g ”I! - Emils; Lib' .= .it nål-vw £ - .

.'="!i.rn.'u,!z.1:*1>,

*l—MM vin?-- 5.

l ll'h' 1r1'.'..v,1-..

WWW,?! än. .b? H.,, ,L'll. 1.3

. ' ... . a. '» + ' .* **;if 'll1i"-'.'u..1. .% '.'V := 1. -nu.» .11 . .

. . v . . »

wil: ir.-

ur:

$ &fo ?

. _ | | ,,— +|. ' .._. ..- .. n . . n . '11 . 1.1'l1 111 1 111 . . . . l— 1. . : . 1 .. '.

leelll. ÄNNU EJ AKTUELL ÅLDERSPENSION MAN Kapitalvärde(kr)av1kr årlig

Ålder temporär pension till 67 års ålder från åldern livsvarig år ensionfrin 55 11.- I 60 i. | sz år I 63 år 1 65 år 1 års am..

I 2 1 3 | 4 I 5 1 6 7 20 3l073 |6145 I0956 08523 03978 22740 21 52055 16655 11505 05792 04104 25455 22 33070 |7l83 11660 09071 04231. 24201 25 54117 17727 12050 09555 04565 24967 24 35198 I8288 12411 09654 04506 25758 25 36510 15866 12505 09959 04648 26572 26 37462 19464 13209 l0275 04796 27415 27 38653 20083 15629 10602 04948 28286 25 59554 20725 14065 10940 05106 29155 29 41 |53 2l352 14510 11288 05269 30116 30 42460 22062 l4971 l|646 05436 31073 31 436l7 22767 15450 IZOIB 05610 32066 32 45221 23496 |5945 12403 05789 33093 33 46675 24250 16457 12802 05975 34l56 54 45172 25029 15955 15213 06167 55252 35 49716 25853 17530 13637 06365 36384 36 51324 25667 |8097 |4077 06571 37560 37 52987 27551 18683 14534 06754 35776 35 54712 25427 19291 15007 07004 40055 59 56495 29554 19920 15496 07255 41544 40 55555 50511 20570 16001 07469 42692 41 50257 51506 21246 16527 07714 44096 42 62248 32343 21948 17074 07969 45553 43 64316 53417 22678 I764l 08254 47067 44 66465 54554 25455 15250 05509 45559 45 68689 35690 24220 l8840 08794 50267 46 71016 36595 25040 19478 09092 5|97O 47 75455 55157 25594 20145 09402 55745 48 75963 39469 26784 20835 09725 55590 49 75591 40555 27711 21556 10062 57514 50 61337 4226l 25679 22309 10415 59523 51 84215 43757 29694 23099 10781 61629 52 87254 45325 30758 23927 ll|68 63038 53 90399 46970 31874 24795 l1573 66154 54 93727 48699 33043 25708 11999 68590 55 50507 54275 26663 12445 71157 56 52425 55576 27675 12917 75855 57 54456 36955 28747 I5418 76699 58 56601 35410 29579 13946 79720 59 58081 39958 51083 14508 62951 60 41593 32355 15102 56326 61 43347 53720 15739 89967 62 35182 16421 95568 65 17155 95045 64 17940 102550 65 107400 66 112679

Exem el. En 40—årig man med utfästelse om ålderspension har av den utlovade pensioner in— tjänat 5.000 kr omåret att utgå mellan 65 och 67 års ålder och 2.000 kr därefter.

Kapitalvärdet

av de intjänade förmånerna (av fribrevet) är 5.000 x 0,7469+ 2.000 x 4,2692 eller 12.273 kr. Hade fribrevsbeloppet för samma person varit 4.000 kr, lika under hela tiden från 65 års ålder, skulle kapitalvärdet ha uppgått till 4.000 x (0,7469 + 4,2692) eller 20. 064 kr. ltade fribrevsbeloppet varit 6.000 kr att utgå från 67 års ålder, skulle kapitalvärdet ha h_ivit 6. 000 x 4,2692 eller 25.615 kr.

TabellZ. ÄNNU EJ AKTUELL ÅLDERSPEASlON KVINNA Kapitalvärde(kr)avlurdrlig

Ålder temporär pensiun till 67 ars alder frun einem livsvarig &; | pension fran 55 år 1 60 år I 62 ar | 133 ul 1 1,5 år 67 års ulder 1 2 l 3 l 4 l 5 f 6 7 ' 20 33195 17542 11999 09374 04416 31219 21 34239 18093 12376 09669 04555 32200 22 35317 18663 12766 09973 04698 33214 25 56450 19251 15165 10257 04646 54261 24 37576 19857 13583 10611 04999 35339 25 38754 20479 14008 10944 05155 36447 26 39975 21124 14450 11289 05318 37595 27 41236 21791 14906 11645 05485 38781 28 42536 22475 15376 12012 05658 40004 29 43877 23187 15860 12391 05837 41265 30 45257 23916 16359 12780 06020 42562 31 46686 24671 16876 13184 06210 43906 32 48162 25451 17409 13600 06407 45294 33 49683 26255 17959 14030 06609 46725 34 51254 27084 18527 14474 06818 48202 35 52873 27940 19112 14931 07034 49725 36 54548 28825 19717 15404 07256 51300 37 56280 29740 20343 15893 07487 52929 58 58068 30685 20990 16398 07725 54610 39 59913 31661 21657 16919 07970 56346 40 61817 32667 22345 17457 08223 58136 41 63789 33709 23058 18014 08486 59991 42 65830 34787 23796 18590 08757 61910 43 67939 35902 24558 19185 09038 63894 44 70122 37055 25347 19802 09328 65947 45 72369 38245 26159 20436 09627 68060 46 74707 39475 27005 21097 09938 70259 47 77128 40758 27880 21780 10260 72536 46 79636 42083 28756 22489 10594 74895 49 82232 43455 29724 23222 10939 77336 50 84919 44875 30696 23980 11296 79863 51 87716 46353 31707 24770 11669 82493 52 90623 47889 32758 25591 12055 85227 53 93644 49485 33850 26444 12457 88068 54 96782 51144 34984 27330 12875 91020 55 52867 36163 28251 13308 94087 56 54658 37395 29214 13762 97292 57 56550 38662 30220 14236 100642 58 58517 40028 31271 14731 104143 59 60571 41433 32368 15248 107798 60 42900 33514 15788 111614 61 44446 34723 16357 115638 62 35997 16957 119881 63 17587 124334 64 18253 129041 65 134008 66 139299

Exempiel .

En 35-årig kvinna har ett fribrev avseende ålderspension på 3. 000 kr om året

a t 11 g mellan 60 och 67 års ålder och 1.000 kr därefter. Kapitalvärdet av fribrevet är 3.000 x 2, 7940 + 1.000 x 4, 9725 eller 13. 355 kr. - Om fribrevsbeloppet i stället varit 2.000 kr, lika under hela tiden från 60 års ålder, skulle kapitalvärdet ha uppgått till

2. 000 x (2, 7940 + 4, 9725) eller 15. 533 kr. — Om fribrevebeloppet varit 1.500 kr att utgå från 67 års ålder, skulle kapitalvärdet ha blivit 1.500 x 4,9725 eller 7.459 kr.

lam—113. ANNU EJ AKTUELL INVALIDPENSION MAN Kapitalvärde (kr) av 1 kr årlig temporär pension

Ålder utgående vid invaliditet längst till åldern år 55 är | 60 at | 62 år I 63 år I 65 är 67 år 1 2 | 3 L 4 | 5 l 6 7 20 0'876 02574 02949 03l66 0367| 04266 2l 0|84| 02550 02946 03I70 0369l 04304 22 0|8I4 02553 0295| 03|82 037|9 04352 23 O|795 02554 02965 03203 03757 04408 24 OI782 02564 02987 03233 03803 04476 25 0|776 02583 030l9 0327l 03859 04553 26 0I77O 0260| 03050 033I2 039l7 04633 27 0I766 02622 03085 03354 03980 047|6 28 Ol'lölo 02545 03l25 05400 01.045 01.805 29 0|763 0267| 03|65 03450 04|l4 04898 30 0|764 02700 03208 03502 04l87 04997 3l 0I76| 02725 03248 0355l 04258 05094 32 0|754 02747 03287 03599 04328 O5l90 33 OI746 02768 03324 03647 04398 05287 34 OI736 02786 03359 03692 04467 05384 35 0|722 02603 03394 03736 04536 0548l 36 O|700 028l2 03420 03774 04598 05574 37 0|672 028|5 03442 03806 04656 0566| 38 0|638 028|3 03458 03832 04708 05745 39 0|598 02804 03469 03853 04757 05826 40 0|552 02789 03473 03869 0480I 05904 4I OI495 02763 03466 03873 04833 05970 42 0I43| 02726 03447 03868 04855 06027 43 0|357 02678 034|9 0385| 04868 06075 44 0l273 02620 03380 03825 0487I 06||5 45 0Il8l 02552 03332 03788 04864 06|46 46 O|078 02469 03265 03733 04839 06|55 47 00966 02367 03|82 0366! 04796 06|53 48 00845 02252 03082 03572 04736 06l32 49 007|4 02I27 02966 03465 04659 06093 50 00575 0I977 02833 0334I 04563 06037 5| 004l4 0|8|l 02673 03189 04436 05947 52 00278 0|527 02490 0:50l2 04280 05525 53 00|62 0|425 02285 ozslo 04095 05672 54 00070 0l207 02055 02582 03879 05468 55 00970 0l802 02328 03635 05273 56 00695 0l530 02044 03345 04999 57 00460 0l247 OI739 030l9 04676 58 00266 00953 0|4|3 02653 04302 59 OOIIS 00649 0|065 02248 03877 60 00332 00694 0l805 03403 6| 00l03 00373 0|280 02883 62 00l42 00837 02339 53 001. 76 0|772 64 00l97 0l|80 65 00564 66 00|53

Exempel. En 35-årig man har ett fribrev avseende invalidpension på 2.000 kr om året, Pensionsåldern är 63 år, dv s invalidpensionen utgår längst till 63 års ålder. värdet av fribrevet är 2.000 x 0, 3736 eller 747 kr.

Kapital -

Tma1+ ÄNNU EJAKTUELLINVALIDPENMON KVWNA Kapitalvärde (kr) av 1 kr arlig temporär pension

Ålder utgaende vid invaliditet la'nsst till åldern ar

55 ar en ar | oz är | 63 ar | 65 ar [ 67 är

2 3 l 4 | 5 [ 6 l 7

20 05457 07291 00160 00642 09676 10705 21 05559 07429 00555 00021 09007 11029 22 05600 07555 00407 00991 10090 11266 25 05665 07670 00650 09150 10205 11495 24 05710 07774 00765 09500 10466 11716 25 05741 07065 00005 09450 10640 11929 26 05750 07946 00995 09565 10004 12152 27 05762 00012 09095 09600 10956 12526 20 05751 00065 09179 09705 11090 12510 29 05727 00107 09252 09074 11229 12604 50 05609 00155 09514 09954 11549 12040 51 05654 00147 09559 10010 11454 12990 52 05565 00145 09509 10067 11545 15155 55 05476 00122 09405 10100 11621 15250 54 05575 00004 09401 10110 11605 15560 55 052 5 00052 09504 10121 11751 15465 56 05115 07957 09544 10101 11757 15541 57 04954 07060 09205 10061 11762 15597 50 04776 07742 09201 09999 11746 15655 39 014573 07603 09093 099l5 l|7|O ISGÅQ 40 04562 07444 00975 09011 11652 15646 41 04124 07255 00010 09675 11565 15610 62 03367 07059 08554 095I| |lålolo I3545 45 05590 06795 00421 59517 11296 15450 44 05295 06525 00100 09094 11117 15525 45 02976 06220 07909 00042 10909 15170 46 02647 05090 07600 00549 10656 12960 47 02509 05550 07256 00210 10562 12725 40 01960 05145 06077 07049 10027 12455 49 01600 04725 06462 07445 09651 12105 50 01252 04277 06012 06999 09254 11720 51 00056 05007 05526 06515 00764 11292 52 00544 05520 05010 05990 00246 10799 55 00290 02017 04462 05450 07679 10251 54 00116 02297 05002 04052 07065 09646 55 OI76| 05272 04197 06405 00905 56 01215 02676 05557 05706 00265 57 00765 02090 02919 04900 07494 56 00411 01550 02201 04225 06672 59 00157 00997 01645 05442 05790 60 00474 01000 02650 04072 öl 00150 00510 01799 05967 62 001 4 01121 05092 65 00595 02247 64 00221 01451 65 00644 55 00166

Exempel. En 40-årig kvinna har ett fribrev avseende in pensionsåldern är 62 år, dvs invalidpensionen utgår längst till 62 års ålder. värdet av fribrevet är 2.000 x 0, 8973 eller 1.795 kr.

Kapital-

validpension på 2, 000 kr om året.

Kapitalvärde (kr) av 1 kr årlig familjepension (grundbelopp)

Mannens Kapital— Mannens Kapital- Mannens Kapital- Mannens Kapital- ålder, är värde ålder, är värde ålder, är varde alder, år värde 1 2 3 4 5 6 7 8 20 23978 40 110455 60 536014 50 36063 21 2l1687 bl 141324 61 53798 8I 33961 22 25A12 142 42184 62 53916 82 31797 23 261511 143 43036 63 53941 83 29584 214 26911 1.4 143875 66 53670 84 27343 25 27682 145 44694 65 53684 85 a5123 26 281466 146 45504 66 531010 86 228145 27 29269 107 A6297 67 53030 87 20507 28 30081. AB (47067 68 52527 88 18203 29 30910 49 147512 69 51889 89 IGIIA 30 3l746 50 45531 70 51072 90 14639 31 32594 51 Å9225 71 50177 91 12633 32 331—52 52 1.959I 72 119162 92 10432 33 3å317 53 50521 73 #6007 93 08223 3!» 35188 510 51114 714 146683 941 06565 35 36063 55 51654 75 145155 36 36943 56 52158 76 435814 37 37823 57 52616 77 41912 38 38706 56 53011 76 140117 39 395811 59 533119 79 38177

Exem 01. En 30-årig man har ett fribrev avseende kollektiv familjepension på 1 . 000 kr om Xret 1 grundbelopp. Kapitalvärdet av fribrevet är 1000 ): 3,1746 eller 3.175 kr. — En (=S-årig man har en utfästelse avseende kollektiv familjepension på 5. 000 kr. Pensions- åldern antages vara 65 år, varför hela pensionen är intjänad. Kapitalvärdet är 5.000 x 5,3684 eller 26.842 kr.

Kapitalvärde (kr) av 1 kr årlig barnpension (grundbelopp)

Krimans, Kapital- Kvinnans Kapital- Kvinnans Kapital- ålder, är värde ålder, är värde ålder, år värde

l 2 3 4 5 6

20 00372 40 00350 60 00034 21 0038| 41 00364 6| 00027 22 00390 42 00346 62 00022 23 00399 43 00327 63 00017 24 00408 44 00306 64 00014 25 00416 45 00284 65 00009 26 00424 46 00262 66 00006 27 00430 47 0024! 67 00003 28 00435 48 00219 68 00002 29 00440 49 00198 69 0000] 30 00443 50 00176 70 00000 31 00445 5I 00156 32 00446 52 00137 33 00444 53 00|18 34 0044| 54 OOIOI

35 00436 55 00088 36 00429 56 00074 37 00420 57 00062 38 00409 58 00052 39 00397 59 00043

Exempel. En 40-årig kvinna har ett fribrev avseende kollektiv barnpension på 2. 000 kr om året 1 grundbelopp. Kapitalvärdet av fribrevet är Z. 000 x 0, 0380 eller 76 kr.

Tabell7. KAPITALUNDERSTÖD MAN förbundet med ÅLDERSPENSION

Kapitalvärde (kr) av 1 kr kapitalunderstöd (engångsbelopp),

Ålder som utbetalas senast vid åldern

år 55 är | 60 år [ sz år 63 år 65 är 67 år 1 2 i 3 I 4 5 6 7 20 03754 03256 03097 03017 02859 02739 21 03871 03358 03192 03111 02957 02823 22 03990 03472 03291 03206 03048 02910 23 04113 03579 03392 03305 03142 03000 24 04241 03683 03497 03407 03239 03091 25 04372 03802 03604 03511 03337 03185 26 04507 03919 03715 03619 03440 03283 27 04647 04040 03829 03730 03545 03384 28 04790 04164 03947 03845 03654 03487 29 04937 0429| 04067 03952 03755 03593 30 05089 04422 04192 04083 03880 03703 31 05246 04558 04319 04208 03997 03814 32 05408 04696 04452 04336 04120 03930 35 05574 cast—| 04557 04467 01.245 01.050 34 05745 04990 04726 04604 04373 04172 35 05921 05140 04869 04742 04505 04297 36 06103 05297 05017 04885 04640 04426 37 06290 05456 05170 05034 04780 04559 38 06482 05624 05326 05186 04924 04696 39 06681 05794 05486 05342 05072 04836 40 06885 05969 05651 05501 05223 04979 41 07095 06150 05821 05667 05379 05127 42 07312 06335 05996 05836 05539 05279 43 07535 06527 06176 06011 05704 05435 44 07766 06723 06360 06191 05873 05595 45 08003 06925 06550 06374 06047 05759 46 08248 07133 06746 06564 06224 05927 47 08500 07348 06948 06759 06409 06101 48 08760 07569 07155 06960 06597 06280 49 09029 07797 07367 07167 06790 06462 50 09306 08030 07586 07378 06990 06649 51 09593 0827| 07812 07597 07194 06842 52 09889 0852| 08045 07621 07405 07040 53 10197 08778 08284 08054 07622 07244 54 10514 09045 08532 08292 07844 07452 55 09317 08786 08538 08073 07666 56 0960| 09050 08792 08309 07888 57 09895 09322 09054 08553 08115 58 10195 09604 09325 08805 08350 59 10515 09897 09606 09065 08591 60 10199 09897 09333 08840 61 10514 10199 09612 09098 62 10514 09901 09364 63 10202 09642 64 10516 09929 65 10228 56 10542

Exempel. En 29-årig man har ett fribrev avseende kapitalunderstöd förbundet med ålders- pension att utbetalas senast vid 65 års ålder. Fribrevsbeloppet är 500 kr. Kapitalvärdet av fribrevet blir 500 x 0, 3765 eller 188 kr.

Tabell &. KAPITALUNDERSTÖD KVINNA förbundet med ÅLDERSPENSION

Kapitalvärde (kr) av 1 kr kapitalundersFöd (engångsbelopp),

Ålder som utbetalas senast v1d aldern

år 55 år | 60 är [ oz är 63 är | 65 år I 67 år 1 7. | 3 I 4 5 l 6 | 7 20 05703 03191 03010 02 24 02765 02618 21 05319 03291 03104 05015 02646 02700 22 03955 05594 05202 05110 02937 02734 23 04061 05500 03301 03 07 03029 02671 24 04165 03609 05404 03307 03124 02960 25 04515 05722 03511 05410 05221 05055 26 04454 03935 05620 03516 05321 05147 27 04593 03957 03735 05527 03425 05246 25 04735 04051 03649 03739 03531 03547 29 04334 04209 03969 03855 03642 05451 30 05036 04539 04092 03975 03755 05557 51 05195 04475 04220 04099 03871 03666 32 05555 04613 04551 04226 03991 03732 35 o5523 04755 04456 04359 04116 05900 34 05595 04905 04625 04493 04244 04020 55 05872 05057 04753 04532 04574 04165 56 06054 05214 04917 04776 04510 04273 37 06244 05577 05070 04924 04549 04405 se 06455 05544 05227 05075 04793 04541 59 05639 05715 05359 05253 04942 04682 40 06845 05592 05554 05595 05094 04825 41 07057 06075 05727 05562 05251 0497: 42 07277 06262 05904 05753 05412 05l26 45 07505 06455 06056 05911 05579 05254 44 07755 06655 06275 06092 05751 05446 45 07977 06862 06457 06280 05926 05612 46 05225 07073 06666 05473 06108 05754 47 05491 07292 06872 06672 06296 05961 45 09744 07515 07035 06677 05459 06145 49 09016 07750 07501 07089 06687 05531 50 09295 07965 07525 07505 06691 05523 51 09557 06235 07755 07550 07102 05721 52 09886 06459 07995 07761 07513 06925 53 10195 05752 08241 07999 07543 07135 54 10514 09023 08495 03244 07773 07552 55 09501 08755 08497 oeoog 07574 56 09590 09025 08756 05255 07504 57 09355 09304 09027 03506 05041 58 10195 09591 09305 06765 05253 59 10514 09655 09592 09053 05555 50 10195 09368 09509 09793 61 10515 10195 09595 09061 62 10515 09891 09557 63 10197 09522 64 10514 09917 65 10225 66 10541

Exempel. En 29-årig kvinna har ett fribrev avseende kapitalunderstöd förbundet med ålders- penswn att utbetalas senast vid 60 års ålder. Fribrevsbeloppet är 500 kr. Kapitalvärdet av fribrevet blir 500 x 0,4208 eller 210 kr.

förbundet med ÅLDERS- och INVALIDPENSION

Kapitalvärde (kr) av 1 kr kapitalunderstöd (engångsbelopp), Ålder som utbetalas senast vid åldern år . : .— 55 ar [ 60 ar ! 62 är I 63 ar | 65 är | 67 år 1 2 I 3 l 4 I 5 [ 6 l 7 20 038l4 03349 03'93 03|20 02988 02677 Zl 03930 0345| 03288 032l4 03077 02963 22 04050 03555 03387 O33I0 03|69 03052 23 04I72 03662 03489 03409 03265 03I44 24 04300 03772 03594 035'2 03362 03237 25 04429 03887 03703 036|7 03463 03334 26 04565 04004 038|4 03728 03568 03434 27 04704 04I25 03930 03839 03675 03538 28 04848 0425] 04048 03955 03786 03643 29 04995 04376 04'70 04074 03900 03752 30 05l47 045'0 04296 04I97 040l7 03865 3l 05304 04647 04426 04324 04l36 03980 32 05466 04788 04559 04453 0426l 04099 33 0563' 0493l 04696 04586 04388 04222 34 05802 0508| 04836 04724 045l8 04348 35 05977 0523| 04960 04864 04652 04476 36 06l58 05390 O5l28 05008 04790 04608 37 06344 05550 O526I 05I58 04932 04743 38 06536 057|$ 05438 053|0 05078 04883 39 06733 05885 05599 05468 05227 05025 40 06936 06060 05764 05627 05379 05l7l 4l 07|44 06240 05934 05793 05536 05322 42 07359 06424 06l08 05962 05698 05475 43 0758| 066|5 06267 06l37 05862 05634 44 07807 06809 O647| 063l6 0603l 05794 45 08042 07005 06658 06498 06205 05960 46 08282 072I3 06852 06685 06382 06l28 47 08532 07425 07052 06878 06565 0630l 48 08788 07645 07256 07076 0675| 06479 49 09052 07865 07464 07279 06942 06660 50 09324 08094 07678 07486 07I38 06847 5l 09606 08330 07898 0770! 07338 07037 52 09898 08574 08|26 07920 07545 07230 53 |0202 08824 08359 08|45 07755 07429 54 |05I6 09082 08599 08377 0797l 0763! 55 09348 08845 086|4 08|9I 07839 56 09623 O9|00 08858 084|9 08050 57 099I0 09362 09||l 08652 08268 58 l0207 09635 O937I 08892 08489 59 IOSIB O99I7 0964! 09l39 067IB 60 I02|0 099|9 O939l 08950 6l |O5|7 IOZII 09653 09l92 62 05|8 09928 09440 63 IOZIB 09699 64 I0522 09967 65 |0247 66 l0547

Exempel. En Z9-årig man har ett fribrev avseende kapitalunderstöd förbundet med ålders- och invalidpension att utbetalas senast vid 65 års ålder. Fribrevsbeloppet är 500 kr. Kapitalvärdet av fribrevet blir 500 x 0, 3900 eller 195 kr.

Tabell 10. KAPITALUNDERSTÖD KVINNA förbundet med ÅLDERS— och INVALIDPENSION

Kapitalvärde (kr) av 1 kr kapitalunderstod (engångsbelopp),

Ålder som utbetalas senast vid åldern

3” 55 år ] 60 år I 62 ar L 63 ur 1 65 år I av ar 1 2 l 3 l 4 l 5 I 6 l 7 20 03886 0343", 05285 0 2.4 03087 02979 2! 04004 05540 05554 055I! 05IBO 05063 22 04!25 05646 05486 D5L|l 05275 05l6? 25 0425! 03757 0559! 05514 05574 05256 24 04579 05870 05698 05618 05474 05552 25 O45|O 05985 05809 05726 05578 05455 26 04647 04|05 05922 05857 05685 05554 27 04786 04226 04058 0595! 05795 05659 28 04929 0455| 04|57 04067 05905 05767 29 05076 04480 04279 04I85 040l8 05876 50 05227 045!| 04404 04509 OAI55 05986 5! 05582 04746 04555 04456 04254 O4IO4 52 0554! 04887 04565 04565 64578 04222 35 05706 05030 04502 04697 04505 04544 34 05876 05|75 04941 04832 01.655 04468 55 06048 05526 05085 0407! 04767 34596 36 06226 054e| 05250 o5||4 04904 04726 57 054IO 05640 Obsel 05262 (55045 0486! 58 06599 05803 05555 054!! 05l87 04997 39 0679! 05970 05593 0556 05334 36|39 40 0699! 06I4| 05855 05724 05484 05282 4! O7l95 065Is 06022 05886 05658 05450 42 07406 06490 06!95 06052 05796 05580 45 07625 06684 06368 06225 05958 05755 44 07846 06875 06546 06597 06I24 05893 45 08076 07070 06732 06576 06292 06055 46 085l4 0727| 0692l 06759 06465 062l9 47 08555 07478 07ll5 06948 06645 06587 45 oeelo 07690 073|4 o7|4| 0682- 06559 49 09069 07908 075|8 07558 O70ll 06756 50 09557 08l52 07727 07640 07200 069|5 5! 096I5 08563 07942 07748 07595 07099 52 09904 0860| 08!65 0796! 07595 07287 55 !0205 08845 0659! 0818! 07800 07479 54 |05|8 ogloo 06625 064cs 05009 07675 55 09360 06865 08658 08224 07876 56 09650 09ll5 08878 08444 0808! 57 099|4 09574 O9I25 08675 08292 58 IOZIO 09645 09582 08907 05507 59 IO5IQ 09922 09647 09|47 08729 60 I02Il 09922 09597 08957 6! |O5l7 IOZIZ 09656 09|94 62 IOSIB 09929 0944! 65 !02!7 09697 64 !052! 09965 65 |0245 66 !0546

Exem el. En Z9-ärig kvinna har ett fribrev avseende kapitalundetstöd förbundet med XIHel-s- och invalidpension att utbetalas senast vid 60 års ålder. Fribrevsbeloppet är 500kr. Kapitalvärdet av fribrevet blir 500 x 0,4480 eller 224 kr.

Kapitalvärde (nu) av 1 kr kapitalunderstöd (engangsbelopp) vid clo'usfall

Alucr Kapital- Alder Kapital- Alder Kapital- Alder Kapital— ar värde är värde år värde är värde l 2 3 4 5 6 7 8 20 02|52 40 05526 60 06450 50 09504 Zl 02|97 lol 05957 6| 06575 BI 091429 22 02264 142 040109 62 06726 32 09555 25 02552 105 04'65 65 06877 55 09675 21- 02405 44 010273 64 07026 54 09754 25 02476 45 04597 65 07l77 65 09881 26 02550 4.6 OÅ5|B 66 07527 86 09990 27 02627 147 OÅGÅI 67 37478 87 IOIOO 28 02706 45 04767 68 07627 88 |0207 29 02757 49 04391. 69 07776 89 |O50| 50 02870 50 05025 70 07925 90 IO56I 5| 02955 57 O5|57 7] 08072 9! |045l 52 05045 52 05292 72 OBZIB 92 |0552 55 O5l55 55 05426 75 05562 95 |065Å 510 05225 54 05566 710 06505 914 l0755 55 05520 55 05706 75 05644

56 054l7 56 050107 76 0578l 57 05517 57 O599I 77 OBQlB 58 O56|7 58 06|36 75 09052 59 0572! 59 06252 79 09l62

ExemEel. En 50-årig man har ett fribrev avseende kapitalunderstöd förbundet med familje- pension att utbetalas vid dödsfall. Fribrevsbeloppet är 1. 000 kr. Kapitalvärdet av fribrevet blir 1.000 x 0, 5025 eller 503 kr. En 65—årig man har en utfästelse bl & avseende kapital- understöd förbundet med familjepension på 2.000 kr att utbetalas vid dödsfall. Pensions— åldern antages vara 65 år, varför hela beloppet är intjänat. Kapitalvärdet är

2. 000 x 0, 7177 eller 1.435 kr.

Kapitalvärde (kr) av ] kr kapitalunderstöd (engångsbelopp) vid dödsfall

Ålder Kapital- Ålder Kapital- Ålder Kapital- Ålder Kapital- år värde är värde är värde är värde l 2 3 4 5 6 7 8

20 O|784 40 05266 60 05748 80 08982 2| OI840 4! 05565 6! 05899 8l 09I58 22 OI897 42 05466 62 06055 82 09292 25 Ol956 45 05569 65 06209 85 09442 24 020l7 44 05675 64 06566 84 09589 25 02078 45 05784 65 06526 85 09728 26 02l44 46 05895 66 06688 86 09868 27 02209 47 OÅOIO 67 06850 87 [0006 25 02278 48 O4|27 68 O70|4 88 OO|4| 29 02547 49 04248 69 O7l78 89 I0267 50 02420 50 04570 70 07344 90 10577 5I 02495 5l 04495 7! O75ll 9l [0497 52 0257! 52 04625 72 07677 92 |06|9 35 02650 55 04755 73 07845 93 |O755 54 0275| 54 04869 74 08009 94 |0858 55 028I5 55 05025 75 08l75 56 02899 56 05|64 76 08559 57 02988 57 05506 77 08505 58 05078 58 O545| 78 08665 59 O5I72 59 05597 79 08825

Exempel. En 30-årig kvinna har ett fribrev avseende kapitalunderetöd förbundet med familjepension. Fribrevsbeloppet är 1.000 kr. Kapitalvärdet av fribrevet blir 1.000 :( 0, 2420 eller 242 kr.

Ålder Temporär Livsvarig år pension till pension från 67 års ålder 67 års ålder *) l 2 3

208 445 482 505 9'5 sl I|57 3838 0609 9720 295'

01 »| 0411'00 T'deC 04444

29| 400 227 749 946 I

6526 9967 5868 8048 2550

93.

sum-O NHL—010! qamu— 00000

'.?V ] _!

lfa769 09200 00000

600 679 575 278 0l6

99—150 maca-f O——-0 UU—lN—l

762 51.0 548 206 ISS

44le bulN—D 00000 enmot—

x)

|55 |84 260 4I9 709

xlxl—l—l—J k:a—Jour m—l—ICDO miumca-

» _a

206 65| 086 647 429

Jmmoxax -:—m-un

645 544 592 550 654

m 4 uux—x—z— mvam

929 525 445 509 l97

locotoc NNNUU &mUNb

Exempel. En (=O—årig man har en ålderspension, som fram till 67 års ålder utgår med 5.000 kr om året och därefter med 1 .000 kr. Kapitalvardet ai pensionen är 5.000 x 6,1291 + 1.000 x 8,6326 eller 39.278 kr. — En 56-ärig man har en ålderspension, som utgår med 2.000 kr såväl före som efter 67 års ålder. Kapitalvärdet är 2. 000 (9, 0443 + 7, 3838) eller 32.856 kr. En 80-årig man har en ålderspension, som utgår med 1.000 kr om året. Kapitalvärdet är 1.000 x 6, 5206 eller 6.521 kr.

*) Är åldern 67 år eller högre, visar denna kolumn kapitalvärdet av framtida pensionsutbetalningar oberoende av från vilken tidpunkt dessa börjat.

Kapitalvärde (kr) av 1 kr årlig pension

Temporär Livsvarig Ålger pension till pension från

1" 67 års ålder 67 års ålder *) l 2 3

55 IOOOaA 34057 56 93016 7292 57 85774 100642 55 763l5 104145 59 7 529 107795 60 627l6 ll|6|b 61 54551 115535 62 46077 IIQBSI 65 57534 |24534 64 25299 129041 65 15955 132008 66 0E241 139299 67 o ooo 144057 se 159591 59 135091 70 150525 71 125974 72 12IA|6 75 I|6857 va 112303 75 IO7765 76 105253 77 98771 78 94531 79 59943 60 85655 61 61365 62 77149 es 73019 84 690I| 55 65193 86 51547 av 57551 se 53672 69 50217 90 47592 91 44101 92 40775 95 57562 9 1— 5 l. 7 5 :.

Exempel. En 60-årig kvinna har en ålderspension, som fram till 67 års ålder utgår med 5.000 kr och därefter med 1.000 kr. Kapitalvärdet av pensionen är 5.000 ): 6, 2716 + 1.000 x 11,1614 eller 42.519 kr. En 56—årig kvinna har en ålderspension, som utgår med 2. 000 kr såväl före som efter 67 års ålder. Kapitalvärdet är 2.000 (9, 3016 + 9, 7292) eller 38. 062 kr. — En ESC-årig kvinna har en ålderspension, som utgår med 1.000 kr om året. Kapitalvärdet är 1.000 :: 8,5638 eller 8.564 kr.

*) Är åldern 67 år eller högre, visar denna kolumn kapitalvardet av framtida pensionsutbetalningar oberoende av från vilken tidpunkt dessa börjat.

Kapitalvärde (kr) av 1 kr årlig livslång pension, som dock upphör vid omgifte

Ålder Kapital- Ålder Kapital- Ålder Kapital- Ålder Kapital- år värde år värde är värde år värde 1 2 3 4 5 6 7 8

20 I79568 40 2I9I29 60 l63462 80 75056 2| l62I29 4l 2|3547 GI |59223 Bl 70992 22 |84650 42 2|7683 62 l54940 52 5699I 23 |57656 45 2|6499 63 I50505 53 65099 24 |90502 44 2|4960 64 [46206 84 59378 25 |95586 45 2l505| 65 I4l679 05 55828 26 |9657l 46 ZIIOOB 66 137l76 86 52244 27 199559 47 205758 67 I52668 67 48685 26 202442 45 206264 66 l26l40 38 45254 29 205l80 49 205528 "69 l23505 59 42l32 30 2077OI 50 200486 70 l|9024 90 39653 Sl 2IOI36 5] l97395 7l ll4477 9l 36650 32 2|2355 52 |94|35 72 l09940 92 33492 53 2l4362 55 I90707 75 105421 93 30360 54 2l6002 54 |57|26 74 [00953 94 27800 55 2|7224 55 |83453 75 96463 36 2|8297 56 [79639 76 92058 57 219086 57 I75735 77 87702 36 2|9522 55 |7l7|9 76 534l2 39 2I9566 59 |676I7 79 792l2

Exempel. En 75-årig änka har en familjepension på 3.000 kr om året. Kapitalvärdet är

x ,6463 eller 28.939 kr.

Tabell 16. AKTUELL FAMILJEPENSION till BARN Kapitalvärde (kr) av 1 kr årlig temporär pension

Återvståenåe Kapital— pensåcinstl värde

—1__ 2

'om—ION]! &UN—O O—NUU bU'IWOtOt U U'l —I O bum-o mqa-00 u1 ;s u to

9565

vom—Iman Nut—Ulkl! O VG U Ul

IIO7

0712 ' ooooo

NN

Exem el. Ett S-årigt barn har en familjepension på 1. 000 kr om året fram till 21 års ålder. Kapitalvärdet av pensionen är 1.000 x 13,7241 eller 13. 724 kr.

Tid, under

Kapitalvärde (kr) av 1 kr årlig temporär pension

utgående längst till åldern 65 år

vilken in- validiteten Ålder, invaliditeten inträdde har varat

år mån 20 år 25 år 30 år 35 år

1 2 3 4 5

o 0 2930 1695 1369 1479 o 3 4779 2543 2269 2457 0 6 6350 3972 3151 3431 0 9 7517 4574 3925 4215 | 0 5341 5594 4532 4544 1 6 9729 6991 5765 6056 2 0 10550 7996 6702 6995 3 0 12033 10093 5564 5974 4 0 12560 11553 10557 10427 5 0 13269 12439 11659 11255 6 0 13505 13000 12395 11771 7 0 13673 13426 12976 12137 B 0 13730 13615 13235 12237 9 0 13644 13463 13009 11960 10 0 13352 12919 12247 11275 11 0 13312 12521 12101 11046 12 0 13232 12705 11934 10755 13 0 13144 12579 11743 10503 14 0 13046 12433 11527 10159 15 0 12941 12275 11295 9555 16 0 12527 12105 11050 9493 17 0 12704 11925 10750 9097 18 0 12572 11725 10464 8567 19 0 12432 11509 10163 5205 20 0 12277 11295 9557 7733 21 0 12109 11051 9493 7199 22 0 11925 10753 9095 6615 23 0 11733 10492 5669 5990 24 0 11525 10151 5209 5316

25 0 11296 9557 7734 4607 26 0 11051 9497 7203 3521 27 0 10753 9105 6630 2967 25 0 10493 5691 6011 2044 29 0 10153 5244 5349 1051 30 0 9557 7732 4605 31 0 9494 7199 3515 32 0 9099 6615 2963 33 0 5674 5990 2035 34 0 5215 5316 1046

35 0 7733 4605 36 0 7195 3521 37 0 6616 2967 35 0 5956 2043 39 0 5310 1049

4 0 0 4 6 O 6 41 0 3515 42 0 2964 43 0 2041 44 0 1050

Kapitalvärde (kr) av 1 kr årlig temporär pension utgående längst till åldern 65 år

Tid, under vilken in- validiteten Ålder, invaliditeten inträdde har varat

år mån 40 år | 45 år [ 50 är | 55 år [ 60 år

1 6 1 'I 1 8 I 9 1 10

O 0 1727 1961 2l43 2242 1974 0 3 2864 3212 3423 3409 2699 0 6 3955 4352 4508 4281 3094 0 9 4801 5191 5249 4799 3227 I 0 5456 5810 5758 5103 3224 I 6 6678 6891 6568 5493 3071 2 0 7505 7852 6986 5579 2756 3 0 9126 8708 7567 5521 2001 4 0 10145 9287 7704 5127 1060 5 0 10618 9426 7497 4525 6 0 10833 9359 7129 3799 7 0 10916 9178 6657 2971 8 0 10808 8855 6074 2048 9 0 10455 8370 5383 1047

IO 0 9843 7726 4603 11 0 9490 7197 3818 12 0 9102 6619 2964 13 0 8678 5993 2040 14 0 8220 6320 1050

lö O 773) 4606 16 0 7198 3819 I 7 O 6 6 1 7 2 9 6 3 18 0 5989 2040 19 0 5315 1050

20 0 4606 21 0 3819 22 0 2963 23 0 2040 24 0 1051

Exempel. En man blev invalid vid 45 års ålder, invaliditeten har varat i 6 år. Invalid- pension utgår med 5.000 kr om året längst till dess 65 års ålder uppnås. Kapitalvärdet av invalidpensionen utgör 5. 000 x 9, 359 = 46.795 kr. — Hade invalidiseringen i stället inträtt vid 46 års ålder, erhålles motsvarande kapitaliseringsfaktor genom lineär inter- polation mellan faktorerna för 45 års ålder och för 50 års ålder på följande sätt:

%x9,359 +éx7,129 = 8,913. Om invalidisering inträtt vid 47 års ålder, erhålles tilläm li. ka italiserin sfaktor 3 P 8 P 8 P motsvarande sätt: %x9,359 +—å—x 7,129 = 8,467.

I den händelse invaliditeten icke varat exakt 6 år utan t ex 6 år och 2 månader, tillämpas en motsvarande interpolation mellan tabelltalen för 6 år och för 7 år Jfr även exempel till tabell 18.

Kapitalvärde (kr) av 1 kr årlig temporär pension utgående längst till åldern 60 år.

Tid, under vilken in- validiteten Ålder, invaliditeten inträdde har varat

&: mån 20 år I 25 år I 30 år I 35 år

l 2 l 3 | 4 l 5

o 0 1527 1632 1775 1961 o 3 2990 3176 3417 3703 0 6 4790 5020 5295 5576 o 9 6278 6501 6742 6941 1 0 7298 7494 7685 7795 1 6 8910 9028 9095 9018 2 0 9637 9704 9693 9508 3 0 11297 11198 10965 10490 4 0 12438 12178 11740 11014 5 0 13114 12725 12124 11201 6 0 13565 13062 12320 11224 7 0 13899 13289 12412 11152 8 0 14045 13348 12360 10957 9 0 13928 13182 12122 10618 10 0 13500 12752 11675 10121 11 0 13392 12584 11420 9744 12 0 13268 12395 11139 9332 13 0 13126 12185 10832 8885 14 0 12964 11953 10498 8404 15 0 12783 11699 10l38 7891 16 0 12596 11429 9750 7333 17 0 12394 11138 9331 6729 18 0 12175 10824 8880 6081 19 0 11941 10489 8398 5388

20 0 11699 10138 7891 4656 21 0 11430 9750 7332 3853 22 0 11138 9330 6729 2984 23 0 10824 8879 6080 2051 24 0 10487 8397 5387 1054

25 0 13138 7891 4656 26 0 9750 7332 3853 27 0 9332 6730 2984 28 0 8882 6082 2051 29 0 8404 5391 1055

30 0 7891 4656 31 0 7333 3853 32 0 6730 2984 33 0 6081 2051 34 0 5388 1055

35 0 4656 36 0 3852 37 0 2985 38 0 2053 39 0 1057

Kapitalvärde (kr) av 1 kr årlig temporär pension utgående längst till åldern 60 år

Tid, under vilken in- validiteten Ålder, då invaliditeten inträdde har varat

år man 40 &: | 45 &: | 50 år I 55 år

1 6 1 1 I 8 | 9

0 O ZIBÅ 2396 å70 20147 0 3 3990 lol56 3942 2655 0 (> 577! 5691. 5027 3253 0 9 6975 565! 5590 3403 | 0 7687 7|4l 58145 3372 I 6 BSAB 77614 069 3|62 2 O 899I 7920 5998 28I9 3 0 96I6 8l26 5730 20l5 !. 0 9841. BOIS 5233 IOGS 5 0 9799 7696 1.584» 6 O 96l4 7258 3829 7 0 9340 6731. 964 8 0 6963 6I20 2053 9 0 51.77 5422 |O50

IO O 788! [0652 || 0 7329 385! lZ 0 6730 2985 I3 0 6083 2052 II— 0 539I I055

IS 0 4656 IS 0 3852 |7 0 2984 IB 0 205I l9 O I055

Exemgel. En zo-årig kvinna har invalidiserats och invaliditeten har varat i 25 år. Hon uppbär en årlig invalidpension om 9.000 kr, som utgår längst till 60 års ålder. Kapital— värdet av denna. invalidpension uppgår till 9. 000 x 10, 138 = 91 . 242 kr. Jfr även exempel till tabell 17. Observera, att avsittning vid invalidfall skall göras ej blott for den aktuella invalidpen- sionen utan även för intjänad del av andra pensionslöften, som kan ha givits, avseende t ex ålders—, invalid- och familjepension samt kapitalunderstöd.

Tabell 19A. ATP-PENSION VID BASBELOPP 4800 KR,

För olika årslöner (kr) angives här nedan beräknad ålderspension (kr/år) enligt ATP.

År Elön (kr) ”85:59" 12 000 14 000 16 000 18000 20 000 7.2 000 24 000 26 000 28000 30 000 32 000 34000 efbhgoåe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1914 och sen. 1913 1912 1911 1910

320 11 520 12 720 13 920 15 120 16 320 17 520 18 720 804 10 944 12 084 13 224 14 364 15 504 16 644 17 784 288 10 368 11 448 12 528 13 608 14 688 15 768 16 848 772 792 10 812 11832 12 852 13 872 14 892 15 912 256 216 10176 11 136 12 096 13 056 14 016 14 976

120 664 208 752 296

_.

oommw

320 104 888 672 456 520 244 968 692 416 720 384 048 712 376 920 524 128 732 336

u—r—r—o—o ooomm mmvwv trenne-nm

440 11 340 12 240 13 140 14 040 744 10 584 11 424 12 264 13 104 048 9 828 10 608 11 388 12 168 352 9 072 9 792 10 512 11 232 656 8 316 8 976 9 636 10 296

740 224 708 192 676 640 064 488 912 336

540 1 904 268 632 996

140 864 588 312 036 040 704 368 032 696 840 384 928 472 016

1909 1908 1907 1906 1905

240 024 808 592 376 940 544 148 752 356

Qmail—l— com-nm

amount— OO coach—oxo PFC—Din mmmo'xr mQ'Q'Q'm QMMMM MMNNN

560 804 048 292 536

1 60 344

8 360 7 528 7 008 6 5

424 488 552 616

760 184 608 032 456 360 724 088 452 816 960 264 568 872 176

760 484 208 932 656 560 104 648 192 736 160 644 128 612 096

1904 1903 1902 1901 1900

160 944 728 512 296 360 024 688 352 016 960 564 168 772 376 712 896

o—uouob—o omm—rm

Fool-nä. xDNDl-DQ'Q' mln-www mqvvmm QQMMN MMMNN MMNNN NNN—l—l NHHH—

680 744 808

880 3 180 3 480 304 2 544 2 784 728 1 908 2 088

780 024 268

_|

280 824 368 580 064 548

1899 1 080 380 1898 864 104 1897 648 828

_|

680 344 008

_-

980 584 188

080 4 380 264 3 448 2 628

_| _|

wFsDIDQ' VMN .— mm!—om ännu N "5 _|

MMN NN—q AIN—1 Nu—ln—l n—l _.

Tabell 19 B.

Födelse- år

12

000

14

000

ATP-PENSION VID BASBELOPP

5 000

KR.

För olika årslöner (kr) angives här nedan beräknad ålderspension (kr/År) enligt ATP.

16 000 18 000 20 000 22 000

Årslön (kr)

24 000 26 000 28 000

30

000

32

000

34 000

36

000

37 500 el. högre

1

8 9

10 11 12 13 14 15

1914 och sen. 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897

4 3 3 MNNNN nu.-.....q... _|

200 990 780 570 360 150 940 730 520 310 100 890 680 470 260 050 840 630

5 5 QVV' $'”me NNN—lv—i Fan—|

400 130 860 590 320 050 780 510 240 970 700 430 160 890 620 350 080 810

6 600 6 270 5 940 5 610 5 280 4 950 4 620 4 290 3 960 3 630 3 300 2 970 2 640 2 310 1 980 1 650 1 320 990 7 800 7 410 7 020 6 630 6 240 5 850 5 460 5 070 4 680 4 290 3 900 3 510 3 120 2 730 2 340 1 950 1 560 1 170

O O »O O O

550 100 650 200 750 300 850 400 950

onani—|— oommv

500 050 600 150 700

VVMMN

2 250 1 800 1 350

10 200 9 690 9 180 8 670

160

m

650 140 630 120 610

bhe—DIG

5 100 4 590 4 080 570 060 2 550 2 040 1 530

11 400 10 830 10 260 690 120

550 980 410 840 270

O=O* (DNF—04:

12 600 11970 11340 10 710 10 080 13 800 13110 12 420 11730 11 040

D .-1

350 660 970 280 590 900 210 520 830 140

ameo:— 430va

3 450 2 760 2 070

15 14 13 12 12 11 10

FNB—OLD? MMN

000 250 500 750 000 250 500 750 000 250 500 750 000 250 500 750 000 250

16 15 14 13 12 12 11 10

con—omv Vm 2

200 390 580 770 960 150 340 530 720 910 100 290 480 670 860 050 240 430

17 400 16 530 15 660 14 790 13 920 13 050 12180 11310 10 440 9 570 8 700 7 830 6 960 6 090 5 220

4 350 3 480 2 610

18 17 16 15 14

600 670 740 810 880

19 500 18 525 17 550 16 575 15 600 14 625 13 650 12 675 11 700 10 725

9 750 8 775 7 800 6 825 5 850 4 875 3 900 2 925

Tabe1119C. BERÄKNING AV ATP—PENSION VID OLIKA BASBELOPP.

Från arbetstagarens årslön (kr) vid beräkningstillfället dragen ett basbelopp (basbeloppet vid ingången av kalenderåret). Från det sålunda erhållna beloppet dragea vad som må överakjuta 6, 5 ggr basbeloppet. Den antagna ålderspensionen (kr/är) enligt ATP utgör det nu erhållna beloppet, benämnt skillnadebeloppet, multiplicerat med den i kol. 2 angivna ri-iaktorn. Sålunda beräknad ålderspension enligt ATP angives här nedan för olika akillnadebelopp.

Skillnadsbelopp (kr)

Födåise' rf 000 9 000 11 000 13 000 15 000 17 000 19 000 21 000 23 000 25 000 27 000 29 000*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|—

1914

och een. 0, 60 1913 0,57 1912 0,54 1911 0,51 1910 0,48

-4

Gamma) PPNDOln

200 5 400 990 780 570 360

600 270 940 610 280 800 410 020 630 240 000 550 100 650 200

200 11 400 12 600 13 800 15 000 16 200 17 400 690 10 830 11 970 13 110 14 250 15 390 16 530 180 10 260 11 340 12 420 13 500 14 580 15 660 670 690 10 710 11 730 12 750 13 770 14 790 160 120 10 080 11 040 12 000 12 960 13 920

annan—|— hhhoo 001010!!!

0 4: an Qmmmm

450 10 350 11 250 12150 13 050 820 9 660 10 500 11 340 12 180 190 8 970 8 750 10 530 11 310 560 8 280 9 000 9 720 10 440 930 7 590 8 250 8 910 9 570

150 940 730 520 310 950 620 290 960 630 850 460 070 680 290 750 300 850 400 950 650 140 630 120 610 550 980 410 840 270

1909 0,45 1908 0,42 1907 0,39 1906 0,36 1905 0,33

240 970

OO wl—F—DO 01)me mmmwrv ä'ä'ä'mm

O _- ln ="('31'1'319'161 MNNNN

700 830 960 090 220

1904 0,30 1903 0,27 1902 0,24 1901 0,21 1900 0,18

100 890 680 470 260 700 430 160 890 620 300 970 640 310 980 900 510 120 730 340 500 050 600 150 700 100 590 080 570 060 700 130 560 990 420

300 6 900 7 500 8 100 670 6 210 6 750 7 290 040 5 520 6 000 6 480 410 4 830 5 250 5 670 780 4 140 4 500 4 860

018th emir—crm

ooh—00115 1010va an'VMM QVMMN MMMNN mNNN—c NNN—up-n N—ln-ou—c—c

» _a ..4 _4

950 2 250 560 800 170 350

550 040 530

850 150 3 450 3 750 4 050 4 350 280 2 520 2 760 3 000 3 240 3 480 710 1 890 2 070 2 250 2 430 2 610

m

1899 0,15 050 350 650 1898 0,12 840 080 1 320 1897 0,09 630 810 990

NN—c

NN—c H... -1-—1 -—4

*) För skillnadsbelopp större än 29 000 kr, se nästa aida.

Tabell 19 C. (Forts.)

Födåelse- rf 29 000 31 000 33 000 35 000 37 000 39 000 41 000 43 000 45 000 47 000 49 000 51 000

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1914

och sen. 0, 60 17 400 18 600 19 800 21 000 22 200 23 400 24 600 25 800 27 000 28 200 29 400 30 600 1913 0,57 16 530 17 670 18 810 19 950 21 090 22 230 23 370 24 510 25 650 26 790 27 930 29 070 1912 0, 54 15 660 16 740 17 820 18 900 19 980 21 060 22 140 23 220 24 300 25 380 26 460 27 540 1911 0, 51 14 790 15 810 16 830 17 850 18 870 19 890 20 910 21 930 22 950 23 970 24 990 26 010 1910 0,48 13 920 14 880 15 840 16 800 17 760 18 720 19 680 20 640 21 600 22 560 23 520 24 480 1909 0,45 13 050 13 950 14 850 15 750 16 650 17 550 18 450 19 350 20 250 21 150 22 050 22 950 1908 0,42 12 180 13 020 13 860 14 700 15 540 16 380 17 220 18 060 18 900 19 740 20 580 21 420 1907 0, 39 11 310 12 090 12 870 13 650 14 430 15 210 15 990 16 770 17 550 18 330 19110 19 890 1906 0, 36 10 440 11 160 11 880 12 600 13 320 14 040 14 760 15 480 16 200 16 920 17 640 18 360 1905 0, 33 9 570 10 230 10 890 11550 12 210 12 870 13 530 14190 14 850 15 510 16170 16 830

_owh—o ...

1904 0, 30 8 700 9 300 9 900 10 500 1903 0, 27 7 830 8 370 8 910 9 450 1902 0, 24 6 960 7 440 7 920 8 400 1901 0, 21 6 090 6 510 6 930 7 350 1900 0,18 5 220 5 580 5 940 6 300 100 11 700 12 300 12 900 13 500 14 100 14 700 15 300 990 10 530 11070 11610 12150 12 690 13 230 13 770 880 9 360 9 840 10 320 10 800 11 280 11 760 12 240 770 8190 8 610 9 030 9 450 9 870 10 290 10 710 660 7 020 7 380 7 740 8 100 8 460 8 820 9 180

450 6 750 160 5 400 870 4 050 050 7 350 7 650 640 5 880 6 120 230 4 410 4 590

550 5 850 6 150 440 4 680 4 920 330 3 510 3 690

1899 0,15 4 350 4 650 4 950 5 250 1898 0,12 3 480 3 720 3 960 4 200 1897 0,09 2 610 2 790 2 970 3 150

l—mvf 801000 men

Exem el. Det antages, att en person är född år 1910 och har årslönen 20 000 kr.

Öm Basbeloppet vid årets ingång är a) 5 000 kr, uppgår skillnadsbeloppet till 15 000 kr, och ur kol. 7 kan den beräknade storleken av ATP:s ålderspension direkt avläsas till 7200 kr. (Jämför tabell 19 B, kol. 6.) b) 4800 kr, uppgår skillnadsbeloppet till 15200 kr, och genom interpolation mellan kol. 7 och kol. 8 kan den beräknade storleken av ATP:s ålderspension bestämmas till 0,9 x 7200 + 0,1 x 8160 = 7296. Detta belopp kan även erhållas som 0,48 ): 15 200 = 7 296. (Jämför tabell 19 A, kol. 6.) Om årslönen i stället varit 40000 kr, blir skillnadsbeloppet i fallet a) 35000 kr, iiallet b) 35200 kr. Dessa skillnads—

belopp begränsas till 6, 5 x 5000 = 32 500 kr resp. 6, 5 x 4800 = 31200 kr, varefter ATP-pensionen bestämmes genom interpolation. (Jämför tabell 19 B, kol. 15, resp. 19 A, kol. 14.)

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINCAR 1964

Systematisk förteckning

(surroma inom klammer beteckna utredningarna nummer i den kronologiska förteckningen)

J ustitledepartementet

Företagsinteckning. [10] Svensk namnbok 1984. [14]

Utlåtande av Juristkommissionen i Wennerström- sffliren. [15] Rapport av parlamentariska namnden i Wenner- strömaifären. [17] Lag om iörvaitningsiörfarandet. [27] Beräkning av pensionsreserv i pensionsstiiteise. [281

Fönvarsdepartementet Krigsmaktens förbandssjukvärd. [20]

Socialdepartementet Bittra åldringsvård. [5] Arhetstidsförkortningens verkningar. [91 Bägndlingsiorskning vid ungdomsvårdskoiorna.

Kommunikationldepniementet

Bilskrotning. [21] statens byggnadsbesparingsutredning 3. byggnader. Ekonomiskt byggande. [26]

Oiientiiga

!inansdepartementet

VIrdesiikringskommitten l. Indexlön. Del I. [i] 2. Indexmn. Del II. [2]

Aikohoirekiamen. [6] Statens skogar och skogsindustrier. [71 Kommunal skatteutjamning. [19] Nytt skattesystem. 125]

Enkiuiastikdepartementet

1958 års utredning kyrka-stat III. Religionsfrihc m] IV. Historisk översikt. Kyrkobegrepp. [1 Förbud mot utförsel av kulturtöremål. [22]

J ordbruk-departementet

Kapitalutvecklingen i det svenska lantbruket. [a; Älgtrågan. [11] Veterinlrmedicinsk forskning och undervisning. Del II. [12] Kronhjortsreservat m. m. [28]

Handelsdenartementet

Effektivare konsumentuppiysning. [4] Översättning av fördrag angående upprlttanc av Europeiska atomenergigemenskapen (Eurato och tillhörande dokument. [in]

lnrlkesdepartemenlet Konsumuonsmönsm på bostadsmarknaden. [:)