SOU 1964:38

Sammanställning av remissyttranden över Författningsutredningens förslag till ny författning

N 4-0 ('?

oå (-

- Cija,

&( 4, IGT?»

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

Justitiedepartementel

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSYTTRANDEN

ÖVER FÖRFATTNINGSUTREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY FÖRFATTNING

UTARBETAD INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET

Del 3: Kap. 6 i förslaget till regeringsform

Stockholm 1964

GD & dau- l. (ON!-l

|.- =

HH NH

HHHHHH ooo—lamina

19.

. Effektivare konsumentupplysning. Esselte.

5. H. . Bättre åldringsvård. Esselte. 121 s. 3. . Alkoholreklamen. Norstedt & Söner. 278 5. F1. . Statens skogar och skogsindustrier. Svenska

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1964

Kronologisk förteckning

. Indexlån. Del I. Kihlström. 96 s. Fi. . Indexlån. Del II. Kihlström. 528 s. Fi. . Konsumtionsmönster på bostadsmarknaden. Esselte. 212 s. 1. 111

Reproduktions AB. 144 s Fi . Kapitalutveckllngen i det svenska lantbruket.

Esselte. aa s. Jo. . Arbetstidstörkortningens verkningar. Esselte.

216 s. s . Företagsinteckning. Tiden-Barnängen Tryckerier Ju AB.149S . Ålgträgasn. Norstedt & Söner. 188 s. Jo. . Veterinärmedicinsk forskning och undervisning.

Del II. Esselte. 302 5. Jo. . Religionsfrihet. AB Wilhelmssons Boktryckeri.

XXVIII + 594 5. E. . Svensk namnbok 1964. AB E G Johanssons Bok-

tryckeri, Karlshamn. 227 s. Ju . Utlåtande av Juristkommissionen i Wenner-

strömaffären. Norstedt & Söner. 117 s. Ju. . Historisk översikt. Kyrkobegrepp. Almqvist &

Wiksells Boktryckeri AB, Uppsala. 324 5. E. . Rapport av parlamentariska nämnden 1 Wen-

nerströmaffären. Norstedt & Söner. 48 s. .Tu. . Översättning av fördrag angående upprättan-

det av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratåm) och tillhörande dokument. Marcus. 137 s Kommunal skatteutjömning. Kihlström. 419 s.Fi.

20. 21.

34. 35. 37. 38.

. Förbud mot utförsel av kulturföremål.

Krigsmaktens rörbandssjukvård. Esselte. 222

Buskrotning. Esselte. 75 5. K. Ki' ström. 87 s.E . Kronhjortsreservat m. m. Berlingske Boktr:

keriet, Lund. 109 5. Jo. . Behandlingsiorsknlng vid ungdomsvårdsskolu

na. Esselte. 279 s. S. . Nytt skattesystem. Esselte. 8275 Fi. . Offentliga byggnader 3. Ekonomiskt bygganc

Esselte. 108 s. K . Lag om förvaltningsförfarandet. Esselte. 719 Ju . Beräkning av pensionsreserv i penslonsstiftel

Holmqvist skrivbyrå & kontorstryckerl. 39 s. . . Koncernbidrag m.m. Esselte. 160 s. Fi. . Kristendomsundervisningen. Esselte. 182 5. E. . Skadestånd II. Esselte. 170 +62 s. Ju. . Förtida tillträde, expropriationskostnad m.

Marcus. 118 s. Ju . Översättning av u'viktigare följdförfattnlngar '

fördragen angående Europeiska ekonomiska ; menskapen och Europeiska kol- och stålgeme skapen. Marcus. 521s Åktenskapsrätt I.För£attn1ngstext. Marcus. 96 s. Ju u. Äktenskapsrätt II. Motiv. Marcus. 597 s. Ju. . Ökat stöd till barnfamiljer. Esselte. 148 s. s.

Lantbrukets strukturutveckling. Esselte.

251 5. Jo. Sammanställning av remissyttranden över 11 fattningsutredningens förslag till ny författnix Del 3. Kap. 6 i förslaget till regeringsform. M: cus. 98 s. Ju.

Anm. Om särskild tryckort ej angives, ar tryckorten stockholm.

Iustitiedepartementet

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSYTTRANDEN

ÖVER FÖRFATTNINGSUTREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY FÖRFATTNING

UTARB ETAD INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET

Del 3: Kap. 6 i förslaget till regeringsform

ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

STOCKHOLM 1964

. 1. | ' _

:'Jnéä :jll:, ',,l, .. _. _ ,J- . ' I. I ' | . _flll _.II

i n n

' . » "t' 'W- =-. -' '.'r ,- r ». ' INI'FäE'IXWJIä' ,

, R.,i'ur. . n, i,," ,

'IL "”..I .' ' ' ' ' "';-'.' . - , '.'”' .f ..., :, , C,..H .,_-, _ _ .. '. _ & ".I 732313», ,J_..l.t,'r_' .., , 'L'I'J! l,,j' .' '...__ ,, ”Lt.-'::

_,_. ., _ , ' . _

_.N' 1. _ .. -.,_

__-..

' .'" Luhn . |L, yqu' ..,". . .. .. , ,,,L . 'h rull. ,'"rr'IF _ | —|W 'I