SOU 1964:51

Samordnad rehabilitering

N 4-0 %

oå (»

_ Cija

&( *, IoTe

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

STATENS OFFENTLICA UTREDNINGAR 1964:51 — _ Socialdepartementet 11.719 '--' Å

SAMORDNAD REHABILITE RING

DEL II

Allmänna principer och vissa organisationsförslag

BETÄNKANDE AV

CENTRALA REHABILITERINGSBEREDNINGEN

Stockholm 1964

& en TI?!” .- sono-

... D

v—H NH

HFI—HH!— adam—u

19. 20.

21. 22.

23. 24.

25. 26.

27.

. Religionsfrihet.

. Utlåtande av Juristkommissionen

STATENS OFFENTLICA UTREDNINCAR 1964

Kronologisk förteckning

lndexlln. Del !. Kihlström. 96 :. Fi. . lndexiån. Del II. Kihlström. 526 !. Fl.

Konsumtionsmönster på bostadsmarknaden. Esselte 212 s. i . Efiektlvare konsumentupplysning. Esselte. 111 A. R.

. Bättre &ldrtngsvard. Esselte. 121 s. s. Alkoholreklamen. Norstedt & Söner. 278 s. Fi. statens skogar och skogsindustrier. Svenska Reproduktions AB. 144 s. Fi. . Kapitalutveckllngen i det svenska lantbruket. Esselte. EB s. Jo. . Arbetstidsförkortningens verkningar. Esselte. 216. s . Företagsinteckning. Tiden-Barnängen Tryckerier AB. 149 s. Ju. . Ålgfrågan. Norstedt & Söner. 133 9. Jo. . Veterinärmedlcinsk forskning och undervisning. Del II. Esselte. 302 s. Jo. AB Wilhelmssons Boktryckeri. XXVIIl + 594 &. E. . Svensk namnbok 1964. AB E G Johanssons Bok- tryckeri, Karlshamn. 227 s. Ju. l Wenner- strömaffären. Norstedt & Söner. 117 s. Ju. . Historisk översikt. Kyrkobegrepp. Almqvist & Wlksells Boktryckeri AB. Uppsala. 324 3. E. .Rapport av parlamentariska nämnden i Wen- nerströmaffären. Norstedt & Söner. 45 s. Ju. . Översättning av fördrag angående upprättan-

atomenerglgemenskapen

det av Europeiska Marcus. (Euratom) och tillhörande dokument. 187 5. H. Kommunal skatteutjämnlng. Kihlström. 419 s. Fi. Krigsmaktens förbandssjukvård. Esselte. 222 5. F &. Bilskrotning Esselte. 75 s. K. Förbud mot utförsel av kulturföremal. Kihl- ström 67 5 E. Kronhjortsreservat m. m. kertet, Lund. 109 5. Jo. Behandlingsforskning vid na. Esselte. 279 s. S Nytt skattesystem. Esselte. 321 !. Fi. oifentiiga byggnader 3. Ekonomiskt byggande. Esselte. 103 5 K. Lag om förvaltningsförfarandet. Esselte. 719 s. Ju.

Berlingske Boktryc-

ungdomsvårdsskolor-

28. Beräkning av pensionsreserv i pensionsstifte Holmqvist skrivbyrå & kontorstryckeri. 39 s. Koncernbidrag m. m. Esselte. 160 s. Fl. so. Kristendomsundervlsningen. Esselte. 192 s. 1 31. Skadestånd II. Esselte. 170 + 62 s. Ju. Förtida tillträde, expropriationskostnad m. Marcus. 118 s. Ju. 33. Översättning av viktigare följdförfattningar fördragen angående Europeiska ekonomiska menskapen och Europeiska kol- och stålgem skapen Marcus. 521 5. H. 34. åktersskapsrätt I. Författningstext. Marcus.

s. u. .

35. Äktenskapsrått II. Motiv. Marcus. 597 s. Ju. 38. Ökat stöd till barnfamiljer. Esselte. 148 |. S

37. Lantbrukets strukturutveckling. Esselte. s. a.

38 Sammanställning av remissyttranden över i fattningsutredningens förslag till ny författn: Del 3. Kap. 6 i förslaget till regeringsform. M cus. 98 s. Ju. Rapport och arbetsmaterial från arbetsgrup, för det kommunala sambandet juni 1964. M cus. 179 s. Ju. 40. Mentalsjukvårdslag. Esselte. 418 s. 5. 41. Bostadsstöd för pensionärer. Baggström. 105 ! Kommunal markpolitik. Esselte. 117 s. 1. Social omvårdnad av handikappade. Ess» 208+16 s. 111. S. skolan;: försö'jning med lärare II. Esselte.

296 s. .

45. Sjuksköterskeutbildningen I. Grundutbildni Esselte. 319 s. S. 46. Sjuksköterskeutbildningen II. Vissa grund] gande undersökningar. Utkommer senare. Friluftslivet i Sverige. Del I. utgångsläge utvecklingstendenser. Svenska Reproduktl AB. 213 5. K. Farmaceutisk utbildning och forskning. Esse 48. 49 50. 51 256 5. E. Rätten till arbetstagares uppfinningar. Norst & Söner. 78 s. Ju. Samordnad rehabilitering. Del I. Tiden-Ba ängen Tryckerier AB. 224 s. S. Samordnad rehabilitering. Del II. Tiden-Ba ängen Tryckerier AB. 100 s. S.

Anm. Om särskild tryckort ej angivas, är tryckorten stockholm.

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1964:51 Socialdepartementet

SAMORDNAD REHABILITERING

DEL 2

Allmänna principer och vissa organisationsförslag

BETÄNKANDE AV

CENTRALA REHABILITERINGSBEREDNINGEN

TIDEN-BARNÄNGEN TRYCKERIER AB STOCKHOLM 1964

intim-m? ”I'll .

,.i-

' "II”-+.: I " . _ " ' 1'—"'">'.:" ”IVH.- '-.' .: :" "- ' t.fi-UI'IJI."I1I+1' |_I'III.I'I( ::

. ' -. ' J:.'::'. '.i n”;— e 's. IIIJI A_N ; . H >> C L '.' _ I "'"';!II EEE-LIVE:” r :ijulh H:" r . . '.'—:>». ,"'3'. = .': . >: :? -""—'iil" . . | :: ”"”: *; '_'; , - :. a_i . .: ,_. '_' ""'-I”".

" "F': " lie-1.1 ( nnan! *_ t &.

iii-tt Julianu-

natur tuttar,-nal” 31941qu ta.. lagrar, i Man ( :: .A "3- EFI-: _

ah Nerllq—ruraiabngäi'y' ' - ' . wdainsiizisn'éj >."... " ut ' ." : ' _

2. Ej komplett 3 Kan tillfälligt ökas till 16

4. Utgör betydande del av verksamheten vid kliniken

5. Serviceavdelning i fråga om vissa terapiformer åt Karolinska sjukhusets avdelningar och polikliniker

?,

Tablå över verksamhetens art och omfattning

ng av Vlssa uppgl fter om de allmänna medicinska

rehabiliteringsklinikerna/avdelningarna

Tablå över personalresurserna

Klin/avdeln vid Sjukskö— Psyko- Kura— Sjukgym— Arbets— Teknisk Övrig lasarett/sjukhus Läkare terskor loger torer naster terapeuter personal personal Karolinska sjukhuset 4 % -— —— 204 4 — Lasarettet 2 1 13 1 2 1 1 10 % Lund Sahlgrenska sjukhuset 3 1 —— 1 364 114 344 Göteborg __ Söder- sjukhuset 2 1 1 1/2 21/2 2+2 ass 32 81 Stockholm Lasarettet 3 4 4 Danderyd 41 3 1 1 1 7 8 1 1 9 Lasarettet 3 1/2 3 Eskilstuna 2 1 13 13 1 % 1 + 1 ass '— 1 lär3 Lasarettet Borås 3 3 2 13 86 6+6 ass6 1 Lasarettet , Västerås 31 3%1 _.) 1 81%.»4 81/24 —- 6

1 Därav 1 vakant 2 ,, 2 vakanta 3 ,, 1 deltid 4 Varav flertalet gemensamma för sjukhuset 5 Anslagr för psykologkonsultationer 6 Gemensamma för rehabilitering, långtidsvård och ortopedi

Kommentar till tablåerna

Frågor enligt bifogade frågeformulär har ställts till ansvarige läkaren, i regel över- läkaren, vid de allmänna medicinska rehabiliteringsklinikerna/avdelningarna vid Karolinska sjukhuset, lasarettet i Lund, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, Söder- sjukhuset i Stockholm samt centrallasaretten i Danderyd, Eskilstuna, Borås och Västerås.

Uppgifterna i ovanstående tablåer avser, i den mån icke annat anges, september 1964. I vissa fall har uppgifter även erhållits om resurserna för 1965.

Vid lasarettet i Jönköping finnes rehabiliteringsklinik med 9 vårdplatser, vilken ännu ej öppnats. Antalet platser vid denna klinik kommer inom ett par år att öka till 30. Vidare uppges att kapaciteten vid rehabiliteringskliniken i Lund, som f. n. är 10 patienter, 1965 kommer att öka till 20, varvid antalet sjukgymnaster skall öka från 2 till 3 och antalet arbetsterapeuter från 1 till 2. Kliniken i Borås kommer

under 1965 att få ytterligare 30 vårdplatser i byggnad, som är under uppförande.

Vid besvarandet av frågan om dagsjukvård organiserats synes något olika inne- börd ha givits åt detta begrepp. En organiserad dagsjukvård synes dock vara under utveckling på flera håll. Vid lasarettet i Danderyd har sådan vård fr.o.m. den 1 september 1964 anordnats för cirka 30 patienter.

Psykiatrisk klinik finns vid samtliga berörda sjukhus och kliniskt fysiologiskt laboratorium vid flertalet. Samarbete med långtidssjukvården förekommer i varie- rande former.

I anslutning till frågan om närbeläget arbetsträningsinstitut finnes har efter- hörts hur samarbetet med arbetsvården är organiserat. Härvid har i de flesta fall uppgivits, att ”arbetsvårdskonferenser” regelbundet hålles med representanter för arbetsvårdsinstitutioner.

Frågeformulär

Verksamheten vid rehabiliteringskliniken/avdelningen i

(uppgifter september 1964) 1. Vilket befolkningsunderlag (antal inv.) skall rehabiliteringskliniken betjäna? 2. Antal vårdplatser vid egen vårdavdelning?

3. Är dagsjukvård organiserad vid rehabiliteringskliniken? Vad omfattar den i så fall?

4. Finns avdelning för rörelseterapi (sjukgymnastik), hydro- och elektroterapi, arbetsterapi vid rehabiliteringskliniken?

U! . Vilka andra kliniker betjänas genom rehabiliteringsklinikens försorg med av— seende å rörelseterapi (sjukgymnastik), hydro- och elektroterapi, arbetsterapi?

6. Finns psykiatrisk klinik och klinisk psykologisk service vid samma sjukhus? 7. Finns kliniskt fysiologiskt laboratorium vid samma sjukhus?

8. Finns träningslägenhet? Finns ev. enbart träningskök?

9. Finns socialmedicinsk verksamhet organiserad i anslutning till rehabilite- ringskliniken?

10. Personalens storlek vid kliniken _— hel- eller deltid bör anges. 3) Hur många läkartjänster är inrättade och hur många av dem är besatta? b) sjuksköterskor c) psykologer d) kuratorer

11.

12.

13.

14.

e) sjukgymnaster f) arbetsterapeuter g) teknisk personal h) övrig personal

Ev. konsultverksamhet i förhållande till övriga kliniker vid lasarettet? Hur är samarbetet med långtidssjukvården organiserat?

Finns arbetsträningsinstitut inom landstingsområdet? Är det närbeläget? Hur är samarbetet med arbetsvården organiserat?

Rehabiliteringsklinikens kapacitet: Antal patienter 1963: a) i sluten vård b) i öppen vård

ev. även c) konsultfall

Tillägg: Ev. ny- eller tillbyggnad, som är under uppförande, antal vårdplatser

vid denna.

*Tuiuet. a_n; J J uåil i.u. ! r_—'7-r),:((,_.h| ru!

1 2. 3 4

. Teknikerutblldnlng 1 Danmark, Finland. Norge och Sverige. Del II. Niordlsk etterutdannelse i by- og regionplanleg- g ng. . Nordisk". institut för elementarpartlkelfyslk. . Invaliditetsvurderlng. erstatnlngsfastsettelse. ta- bellsystemer m.v. i yrkesskadetrydgene i Norden.

STATENS OFFENTLICA UTREDNINCAR 1964

Systematisk förteckning

(Siffrorna inom klammer beteckna utredningarnas nummer i den kronologiska förteckningen)

Jultitiedepartementet

Företagsinteckning. (10)

Svensk nsmnbok 1964. [14] Utlåtande av Juristkommissioneu i Wennerström- affdren. [15] Rapport av parlamentariska nämnden i Wenner- strömaffiiren. [17] Lag om förvaltningsförfarandet. [27] Beräkning av pensionsreserv [ pensionsstiftalse. [28] Skadestånd II. [:i] Förtida tillträde, e roprlationskostnad rn. m. [32] Familjerättskommitt n. Äktenskapsrött I. Författ- ningstext. [34] Åktenskapsriitt ll. Motiv. [35] Sammanställning av remissyttranden över författ- ningsutredningens förslag till n författning. Del 8. Kap. 0 i förslaget till regerings om. [33] Rapport och arbetsmaterial från arbetsgruppen för det kommunala sambandet juni 1964. [89] Rätten till arbetstagares uppfinningar. [49]

Försvarsdepurtementet Krigsmaktena förbandssjukvård. [20]

Socialdeplrtementet

Socialpolitiska kommittén. a. Bättre åldringsvård. [5] 4. Social omvårdnad av handikappade. [48] Arbetstidsförkortningens verkningar. 191 Behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskoloma.

[241

ökat stöd till barnfamiljer. [se] Mentaisjukvårdsiag. [40] 1962 års utredning ang. s.iuksköterskeutbildningen I. Grundutbildningen. [45] 11. Vissa grundläggan- de undersökningar. [46] Centrala rehabiliteringsutredningen l. Samordnad rehabilitering. Del I. [50] 2. Samordnad rehabili- tering. Del II. [51]

Kommunikationer!epsrtementet

Bilskrotning. [21] Statens byggnadsbesparingsutrednlng :. Offentliga byggnader. Ekonomiskt byggande. [zei

Finanadepartementet

Värdesökringskommittén !. Indexiån. Del I. [i] :. Indoxldn. Del 11. [:)

Friluftslivet i Sverige. Del I. Utgångsläget och u vecklingstendenser. [47] Alkoholrekiamen [&] Statens skogar och skogsindustrier. ['n Kommunal skatteutjämning. [19] Nytt skattesystem. [25] Koncernbidrag m. m. [29]

Eoklesiastikdepartemantet

1958 års utredning kyrka-stat m. Religionsfrihe [13] IV. Historisk översikt. Kyrkobegrepp. [18] V. Kristendomsundervlsningen. [BOÄ Förbud mot utförsel av kulturförem ]. [22] Skolans försörjning med lärare 11. [44] Farmaceutisk utbildning och forskning. [48]

Jordbruksdepartementet

1900 års jordbrukautredning. 1. Kapitalutveckiinge i det svenska lantbruket. [8] 2. Lantbrukets strul turutveckling [37] Älgfrågan. [ll] Veterinärmedicinsk forskning och undervisning. Del II. [ 2] Kronhjortsreservat m. m. [23]

Handelsdepartementet

Effektivare konsumentuppiysning. [4] översättning av fördrag angående upprättandet a Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) oc tillhörande dokument. [18] . Översättning av viktigare följdförfattningar till föl dragen angående Europeiska ekonomiska gemen gkapen och Europeiska kol- och stålgemenskapel |:]

Inrikeadepartamentet

Konsumtionamönater på bostadsmarknaden. m Bostadsstöd för pensionärer [411 Kommunal markpolltlk. [42]

TIDEN-BARNÄNGEN TRYCKERIER AB STOCKHOLM 1964