SOU 1965:2

Sammanställning av remissyttranden över Författningsutredningens förslag till ny författning

N 4-0 (;(

oå (- - Cija,

&( 4. IGT?»

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

STATENS FFENT I AUT D I :2 _- 0 L G RE N NGAR 1965 pcié-S '. LH

Justitiedepartementet

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSYTTRANDEN

ÖVER FÖRFATTNINGSUTREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY FÖRFATTNING

UTARBETAD INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET Del 1: Allmänna uttalanden samt

1 och 2 kap i förslaget till regeringsform

Stockholm 1965

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1965

Kronologisk förteckning

1. Sveriges sjöterritorium. Kihlström. 135 s. + 1 ut- viksbiad. U.

2. Sammanställning av remissyttranden över för- fattningsutredningens förslag till ny författning. Del 1: Allmänna uttalanden samt 1 och 2 kap. i förslaget till regeringsform. Norstedt & Söner. 188 s. Ju.

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINCAR 1965z2 Justitiedepartemente!

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSYTTRANDEN

ÖVER FÖRFATTNINGSUTREDNINGENS FÖRSLAG TILL NY FÖRFATTNING

UTARBETAD INOM JUSTITIEDEPARTEMENTET

Del 1: Allmänna uttalanden samt

1 och 2 kap i förslaget till regeringsform

ISAAC MARCUS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

STOCKHOLM 1 965

...-"";: "1"? """": - ' . " ': ".. hfl ' fr:” ,. ;' ar. .: :. f' ' "|..' . .Iht . |D... .' . .. .,... : .. ...—g. .. . ,". . .

... .. . .:; 1— l." .- f: "'I I. I.. '. I i' ;. i: I

| ' " | ||| _ "' _. ' |.'x|| . *." | _; .. _ ' Hf.? är JVM- ' _ . . J ilj FIA. '_' . D

U' . _ ' | 4 A | . _ : I II l' ' '. | & 1 H .'." ' I'l— .”... l.." ".'.f Ä-l , #5” r. >: 1 _|: |. _. .. _ _ | ' $'%". . H.P.-VEF ' :"I ' -.— ' Ä." '.. [IM _ "' — '_-'.' F.." _ . L _ : |.'_ ' . ': || 13:6le .J'|y'_"4,- "' -l'_?- ' ' ”. i, ' ' ._ F: | | 1 ... 1 |'|| %? & Å_

| I —' 'i|'|_

. ' ....J | " '. ' 'a'—läka: .

__| I |

.l' ': '

"1.3. 1 VW.... , "| -|'l"|. "*

ii-. . . I ' ..L' mål;? I:" ".:-|:

* . ' :- -'."": åå"? " " || ' |_ I "P 4 lr'lflL '_r— "||

'. '_.. " ." Hu "Hull "q: "LJ :|.” _; : _ . " _l ". Ja.-Fil] ""':ff' - ”_|” '-l latha! __

"'_' ”'.. |.l ll |"ll __' ' _ | q| (! .. . :..» : |:; :; '- .:::e: ..

.. |. _|. | | || 1H . ": _ |_'| | : * L | | '| ' I _|. JII | _ |_ ' | . l : _ HI H '.' | ' ||| .. | . |_ ; | | F_ | _ |_, ; | I N'