SOU 1965:36

Sveriges släktnamn 1965 : förteckning

N 4-0 (;(

a': (—

- Cija:

&( 4. IGT?»

National Library of Sweden

Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

(* "- ”är" )? STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1965: 36 * 165 ' " ”3

Ha ndelsdepartementet

SVERIGES SLÄKTNAMN 1965

FÖRTECKNING UTARBETAD INOM

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

Stockholm 1965

STATENS

OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1965

Kronologisk förteckning

1. Sveriges sjöterritorium. Kihlström. 135 5. + 1 ut-

59

11.

;;

13. 14.

15.

16. 17.

18.

viksblad. U.

2 Sammanställning av remissyttranden över för- fattningsutredningens förslag till ny författning. Del 1: Allmänna uttalanden samt 1 och 2 kap. i

fläskig? till regeringsform. Norstedt & Söner. s. "1.

Sammanställning av remissyttranden över för- fattningsutredningens förslag till ny författning. Del 2: Kap. 3. 4 och 5 i förslaget till regerings- form. Norstedt & Söner. 120 s. Ju. Tandvtdsförsäkring. Kihlström. 186 s. S. Måttenheter. Kihlström. 47 s. Fi. Om den kommunala självstyrelsens lokala för- ankring Esselte. 100 s. 1.

Praktik— och fenearbetsförmedling. Esselte. 177

s. . Skånes och Hallands vattenförsörjning. Esselte. 513 s. + 5 st. kartbilagor. K. Arbetsmarknadspolitik. Esselte. 567 s. 1.

. Antikvitetskolleglet. Esselte. 281 s. E. Utbyggnaden av universitet och högskolor. Lo- kalisering och kostnader 1. Esselte. 280 s. E. Utbygpaden av universitet och högskolor. Lo- kalisering och kostnader 11. Specialutredningar. Esselte. 741 3. E. Rättegångshjälp. Norstedt & Söner. 166 s. Ju. Gontroäörvärv av lösöre. Norstedt & Söner. 241 s. u. De svenska utlandsförsamlingarnas ekonomi. Esselte. 129 5. E. Ny jordförvtirvslag. Baggström. 193 s. Jo. Fastställande av faderskapet till barn utom äk- tenskap. Be s. Ju. Fartygs befälhavare. Gemensamt haveri och dis— pasch. Ansvarsbestämmelser m. m. Esselte. 221 s. .Tu.

19.

20.

23.

få 26. 27.

30. 31. 32. 34.

Friluftslivet i Sverige. Del II. Friluftslivet i sam- hällsplanerlngen. Svenska Reproduktions AB. 383 a. + 1 st. kartbilaga. K. Radions och televisionens framtid i Sverige I. Bakgrund och förutsättningar. programfrågor. Organisations- och finansieringsfragor. Hagg— ström. 580 s. K. Radions och televisionens framtid i Sverige II. Bildnings- och undervisningsverksamhet. Forsk- ningen-ägor. Heggström. 227 s. K. . Dagstidningarnas ekonomiska villkor. Esselte.

212 5. + 1 st. kartbilaga. Ju. Uppbördsfrågor. Esselte. 228 s. Fi. . Institutet för arbetshygien och arbetsfysiologi.

Kihlström. 88 5. S Studieplaner för lärarutbildning. Esselte 490 s. E. Ändringar i ensittarlagen m. m. Esselte. 61 s. Ju. De svenska jordbruksprodukternas distributions- och marginaliörhållanden. Esselte. 192 s. Jo. . Nytt äattesystem. Remissyttranden. Esselte.

633 s. .

. Lärarutbildningen IV: 1. Esselte. 714 s. E. Lärarutbildningen IV: 2. Esselte. Utkommer se- nare. Specialundersökningar om lärarutbildning V. Esselte. Utkommer senare. Höjd bostadsstandard. Esselte. 572 8. I. . Vägmärken. Kungl. Luftfartsstyrelsen. 274 s. X. Sammanställning av remissyttranden över för- fattningsutredningens förslag till ny författning. Del 4. Kap. 7, 8, 9 och 10 i förslaget till rege- ringsform samt övergångsbestämmelserna. Esselte. 104 s. Ju. 35. Nykterhet i trafik. Esselte. 91 s. K. 36. Sveriges släktnamn 1965. AB E G Johanssons Bok- tryckeri, Karlshamn. 476 s. H.

Anm. Om särskild tryckort ej angives. är tryckorten Stockholm.

STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 196536 Handelsdepartementet

SVERIGES SLÄKTNAMN 1965

FÖRTECKNING UTARBETAD INOM

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET

AKTIEBOLAGET E G JOHANSSONS BOKTRYCKERI KARLSHAMN 1965

F'O'RORD

I denna publikation framlägger patent- och registreringsverket en samlad redovisning av i Sverige förekommande släktnamn.

Den första officiellt utarbetade släktnamnsförteckningen utkom för 45 år sedan under titeln ”Sveriges Familjenamn 1920”. Denna upptog alla då före— kommande svenska släktnamn. Därefter tillkomna nanm har influtit i supplement till 1920 års publikation. Av trycket har utgivits sammanlagt fem supplement, betecknade 5—9, varvid nr 5 omfattar även supplemen- ten 1—4 som tidigare utgivits stencilerade. Det senaste supplementet utkom 1958. Sveriges Familjenamn 1920 och supplementen innehåller därför alla svenska släktnamn, inbegripet särstavningar, som tillkommit t. o. m. utgången av 1957. För därefter tillkomna släktnamn föres hos patent- och registre- ringsverkets namnbyrå ett alfabetiskt register, som sålunda innehåller släkt- namn tillkomna efter den 1 januari 1958.

På grundval av 1920 års förteckning och supplementen till denna har under 1950—talet i första hand för namnbyråns interna arbete med ansök- ningar om godkännande av släktnanm upprättats ett namnregister som är framställt medelst hålkort hos statistiska centralbyråns datamaskincentral (senaste upplagan 1958). Detta register omfattar i bokstavsföljd alla svenska släktnamn t.o.m. 1957. I fråga om alla de nu nämnda förteckningarna måste den reservationen göras, att det icke kan garanteras att de blivit alldeles fullständiga.

Manuskriptet till den nu föreliggande släktnamnspublikationen har utgjorts av sistnämnda namnregister, som manuellt kompletterats ur namnbyråns register över släktnamn, som tillkommit t.o.m. 1963. Namnboken innehåller sålunda i första hand svenska släktnamn t.o.m. 1963. Under arbetets gång har förteckningen slutligen kompletterats med de släktnamn, som tillkommit efter den 1 januari 1964 fram till den 1 april 1965. Dessa namn har av arbets- tekniska skäl måst intagas i ett särskilt tillägg. Huvudförteckningen omfattar cirka 150.000 namn och tillägget 2.500.

Om förteckningens uppställning m. m. må följande framhållas. Anerz'sk

Asterisk framför ett släktnamn innebär, att namnet tillförts släktnamnsför— rådet genom att namnet burits av en utlänning som blivit upptagen till svensk medborgare eller, i undantagsfall, att namnet av någon anledning ej influtit i den ursprungliga förteckningen Sveriges Familjenamn 1920.

S tavningwarianter

Ordningsföljden mellan släktnamnen skall vara alfabetisk efter nanmens stavning. I åtskilliga fall har, då fråga är om äldre släktnamn, sammanförts olika stavningsvarianter, varvid en av stavningarna anses som normalstav- ning av namnet. Under det normalstavade namnet upptages, indragna ett steg åt höger, olika särstavningar av namnet. Särstavningen finnes också på sin alfabetiska plats i förteckningen. Exempel:

Ahlström (särstavning)

Alström (normalstavning) Ahlström (särstavning) I vissa fall kan namn här stavas med enkelt v, oaktat rätt stavning av namnet är med dubbelt w.

Dubbelnamn och namn med prefix Släktnamn som består av två skilda namn upptages i förteckningen i alfabe- tisk ordning såväl på det första namnet som på det andra namnet.

Ordningen mellan de två namnen i dubbelnamnet framgår i regel av pla- ceringen av bindestrecket mellan namnen. Står bindestrecket efter det första eller övre namnet kommer detta först i namnföljden; står strecket efter det senare eller undre namnet skall dubbelnamnet läsas med det senare eller undre namnet först. Släktnamnet Henrichsen-Aaröe förekormner således dels under bokstaven H som Henrichsen-Aaröe, dels under bokstaven A indraget ett steg åt höger såsom Aaröe Henrichsen—.

Namn med prefixen af, van, van der, von, von der o.d. är i princip place— rade efter lika namn utan prefix. Namn med prefixen de, d', de la, der o. d. är till övervägande del placerade i bokstavsföljd efter prefixet men återfinns i allmänhet också på själva namnet.

Arbetet med att bereda namnförteckningen för uppsättning i korrektur och sedermera med läsning av korrekturen har varit tidsödande och krävan- de. Trots det omfattande granskningsarbete, som nedlagts på iordningstäl- landet av manuskriptet och kontroll av korrekturen, torde det icke ha varit möjligt att undvika varje felaktighet i det färdiga trycket. Fel kan också ha överförts från den första publikationen 1920 eller från det arbete som utför-

des då denna bearbetades och överfördes på hålkort. I den mån sådana fel upptäckts har de rättats och införts på ett särskilt rättelseblad omedelbart efter förteckningen.

Patentverket vädjar slutligen till allmänheten att till namnbyrån meddela iakttagna brister eller felaktigheter i publikationen. Sådana iakttagelser kan bestå i att namn saknas eller är felaktigt stavade. Om sådan anmälan sker blir det möjligt att till fördel för namnskyddet vidtaga rättelse i namnbyråns register.

Stockholm i juni 1965.

Åke v. Zweigbergk Cla'e's Uggla Bengt Lundberg / Stig Hiljding

: .;ä

[Landwind r

*Aab-Alun Aaby-Ericsson *Aadeli *Aadli *Aaclumaa Aae *Aagaard Aagesen *Aak *Aaker *Aakrann *Aakre Aalberg *Aalbers Aall *van Aalst Aalto *Aalto—Setälä Aaltola *Aaltona Aaltonen *Aalvik *Aaman *Aamisepp Aamodt Aandagt *Aandahl *Aandstad Aanensen Röisland- *Aanesen Aapajärvi *Aarand Aare *Aarebrot *Aarelo Aarenstrup Aarestrup Aarflot *Aari Aarin *Aaris *Aarna *Aame Aamheim Aami *Arnim Aarnio *Aarnio *Aarnivaara Aamseth Aaro *Aarola Aaron *Aarresalmi *Aarseth Aarsleff *Aartelo *Aartokoski *Aartola

Aaröe Henrichsen- Aas Aas Dyster— *Aas

Aasa *Aasa *Aasamaa

Aasan *Aasberg-Hansen

Aasen *Aasgård *Aashamar *Aasla *Aasland *Aaslepp *Aasma *Aasmae *Aasmäe *Aaspere *Aassaru

Aasson *Aastad

Aastrand Aastrup *Aasvold *Aatolainen *Aattonen *Aav

Aava Aavajärvi *Aavaste *Aavik *Aavila *Aavisto

*Abaldutj ev Abard Abbe Abbedal Abbefors Abbelind Abbeling Abbemark Abberud Abberyd Abbesjö Abbestam Abbetoft Abbéus Abbing Abblewitz *Abborre *Abbors Abdall Abdon Ahdonson

*Abdulhadi

* Abe Abedin Abefelt Abefors

*Abegg Abel Abele Abeleen

*Abeles Abelid Abelin Abelius Abelli Abelman

Abelmann Abelmann Abeln Abeln

Schriever- ="Abels Abelsen

Abelson Abelsson

Abelson Abelsted *Abelt *Abeltins Abeman Abén Abendrot Abenius *Aber Aberén Aberger Aberin *Aberlé Abersohn-

Hellmoth Abersson

Abersohn-

Hellmoth Aberstén *Abicht Abild Abin Abjörnsson Abner *Abnersson Abod *Abolina *Abolins *Abolkalns Abonhamdt *Abonnyi *Aborén Abom Aborre *Abosch *Abraham Abrahamovitsch Abrahamsen Abrahamsén

Abrahmsén

*Abrahamssen

Abrahamsson Rothman- Abrahamsson Abramson Abramsson Abrahmsén

*Abramczyk

*Abramowicz Abramowitz Abramsky Abramson

Abramsson Abrandt Abrell Abréus Abring Abrink *Abrins *Abrolat *Abrosimov *Absalon *Abuchowicz *Abucs Acharius *Achatz Achilles *Achmed Achmedt *Achrén Achsner ”*"Achtman *Achtschin Ackarsjö *Ackbar Acke Akke Ackeberg Ackebj er Ackebo Ackeborg Ackeborn Ackebrand Ackebring Ackebrink Ackeby Ackedal Ackefelt Ackefj ord Ackefors Ackefur Ackegård Ackehed Ackelid Ackelin Ackéll Ackelman Ackelöv Ackemalm Ackemar Ackemark Ackemo Ackemyr Acken Ackenäs Acker Ackerberg Ackerblad Ackerby Ackerdal Ackered Ackerfeldt Ackerfors *Ackerl Ackerman *Ackermann Ackermark Ackerot Ackerstam

Ackerstedt Ackerstig Ackerstål Ackert Ackerud Ackerup Ackeryd Ackesjö Ackeskog Ackesten Ackestig Ackeström Ackestål Acketoft Ackéus Ackevald Ackevall Ackevi Ackevik Ackfeldt Ackfors Acking Ackland Acklid Acklin Ackling Ackman Ackmark Ackmé Ackmer Acknert Ackre Ackring Acksjö Ackum Ackvall Ackzéll Ackzell Ackås Acrel *Acs *Aczel Adak Adalbert Adalberth Adalborn Adam *Adamajtis *Adamcyk *Adamczyk *Adamec *Adamek *Adamenko Adami *Adamo *Adamowicz Adams-Ray *Adams Adamsen Adamssen Adamsén *Adamska Adamski Bilewicz- *Adamski Adamsky Adamson

Adamssen Adamsson Adamson Adania Alfassa— Adar *Adaszak Adberg Adbo Adborg Adborn Adbring Adbro Adbåge Addberstone Adde Addebo Addemark Addén Addin Adding Addison Addner Ade Adhe Ahde Adebahr Adeberg Ad ebjär Adebjörk Adebo Adeborg Adeborn Adebrand Adebrant Adebratt Adebrinp; Adebrink Adebro Adeby Adebåge Adebäck Adéen Adefalk Adefjord Adeffiäll Adefjärd Adefors Adefur Adefält Adegran Adegren Adegård Adehall Adehed Adeholm Adehorn Adehult Adehög Adeklev Adeklint Adel Adeland Adelback Adelberg Adelbert

Adelbertson Adelbj er Adelbo Adelborg Ad elbom Adelbrand Adelbrant Adelbratt Adelbring Ad elbrink Adelby Ad elbäck .Adelfalk Ad elfors Adelgren Adelgård Adelhag Adelh ammar Adelhed Adelholm Ad elholt Ad elhult Adelid Adelin Adelind Ad eling Adelius Adeliung *Adelkamp Adell Adelly Adelmalm Adelman Adelmar Ad elmark Adelmo Adelmyr Adelros Adelrot Adelrydh Adelsberg Adelsbo Adelsgård Adelsjö Adelskans Adelskiöld

Adlerstierna-

Adelskj öld Adelskogh Adelsköld Adelskjöld Adelsmark Adelsohn Adelstam Adelstedt Adelsten Adelstrand Adelström Adelstål Adelsund Adelswärd Adelvi Adelvik Adelöw Adelöv Ademan

Ademar Ad emark Ademo Ad emyr Addén Adéen Ad én

*Ad en Adenberg Adenborg Ad enbrant Ad enbring Ad enby Adenbäck Adenfalk Ad enfelt Ad enfors Ad enqård A rl enh olm Adenius Adenkrans Ad enling Adenlöf Ad enmark A_denor Adensj ö Ad enskog Ad enstam Ad enstedt Ad envall Ad envik Ad enäs Ader Aderberg Ad erblad Ad erbo Ad erby Aderfelt Ad erfors Aderheim Aderklint .Aderlind Aderling Aderlund Aderm alm Aderman Adermark

*Ad érn Ad erot Aderr Ad ersj ö Aderskog Adersson Aderstam Aderstedt Ad ersten Aderstål Adert Aderud Aderum Aderup Adervall Aderyd Aderö Adesand Adesj ö

Adeskog Adeskär Adestam Adestedt Adesten Adestig Adestrand Adeström Adestål Adesund Adetoft Adetun Adevall Adevik Adevåg Adfeldt Adfors Adgert Adgård Adhe Adholm Adielsson *Adila

Adils

Adilz Adilsstam Adilz Adin

Addin Ading Adiz Adlarson Adle Adlemo Adlén Adler Adler-Ahleson Adlerberg Adlerbert

Adlerberth Adlerberth Adlerbielke Adlerbjelke

Adlerbielke Adlerborg Adlerborn Adlercrantz Adlercreutz Adlergård Adlerkull Adlers

Adlerz Adlerskog Adlersparre Adlerstam Adlerstein

*Adlerstierna-

Adelskiöld Adlerstråhle Adlerton Adlerz Adling Adlinge Adlivankin Adman Admar

Admark Admund Admyre Adne Ad nell Adner Addner Ahdner 'Adof "Ad off *Adolf Adolfi *Adolfsen Adolfsén Adolfson Adolfsson Adolfson Adolphson *Adolph Adolphi Adolphson *Adomaitis *Adomeit Adonis Ador *Adorf Adre Adrelius Adrell Adremark Adrén Adrenius Adréus Adrian Adrian—Nilsson *Adriansen Adrianson Adriansson Adrianson Adrin Adring Adrup Adsell Adsenius Adseus Adsjö *Adson Adstedt Adsten Adström *Adur *Adusson Advall Advin Adving *Ady Adåker Adås Adälv "Aed Aeimertohn *Aejmelaeus *Aepken Aeschbacher *Aeschliman *Af

*Afanasjew *Affelin Afferdal Afflerbach *Aflarenko Afrang Afrell Afselius Afzelius Afsell Afsenius Afstén "*Aftén Afvander Afvelin Afverberg Afzeen Afzelius Ag Agaeus *Agama Agander *Agapuu Agar Agard Agardh Agardh Agardt Agard *Agarj anovs Agarp Agartz Agat Agathonn *Agatini Agaton Agathonn *Agatonsson Agazzi Agback Agbeck Agberg Agblad Agbo Agborg Agborn Agbrand Agbrant Agbratt Agbring Agbrink Agbro Agby Agdahl Agde Agdell Agdén Agder Agdeus Agdin Agdler Agduhr Age Agebark Ageberg Agebert

Agebjär Agebjörn Agebo Ageborg Ageborn Agebrand Agebrandt Agebratt Agebring Agebrink Agebro Ageby Agebäck Agedal Agefalk Agefelt Agefj ord Agefjäll Agefjärd Ageflod Agefors Agefur Agegård Agehall Agehed Ageheim Ageholm Agehorn Agehult Agehäll Ageklev Ageklint Agel Ageland Agelberg Agelborg Agelborn Agelby Agelén Agelfors Agelfält Agelid Agelii Agelin Agelind Ageling Agelius Agell Agelmark Agelmo Agelsjö Agelstad Agelstam Agelund Agelöf Agemalm Ageman Agemar Agemark Agemo Agemyr Agen *Agén Agenberg Agenby Agenbäck

Agendal Agenfelt Agenfors Agenhag Agenhed Agenheim Agenholm Agenius Agenmark Agensjö Agenskog Agenstam Agenäs Ager Agerbark Agerberg Agerbert Agerbj er Agerbj örk Agerblad Agerblom Agerbo Agerborg Agerborn Agerbring Agerbrink Agerby Agerbäck Agerd Agerdal Agered Agerfalk Agerfeldt Agerfjord *Agerforz Agergren Agergård Agerhall Agerhamn Agerhed Agerheim Agerhem Agerholm Agerholtz Agerh orn Agerhov Agerhult A gerhäll Ager-in Agering Agerius Agerklint Ageriand Agerlid Agerlin Agerlind Agerling Agerlo Agerlund Agerlöv Agermalm Agerman Agermark Agermo Agermyr Agemäs

Ageros Agerot Agersand Agersjö Agerskog *Agerskov Agerstad Agerstam Agerstedt Agersten Agerstig Agerstrand Agerström Agerstål Agert Agerteg Agertoft Agertz Agerud Agerup Agervald Agervall Agcrvi Agervik Agervärn Ageryd Ager-ås A geräng Agerö Agesand Ageskog Ageskär Agestad Agestam Agestedt Agestrand Agestål Agesund Agesved Agetoft Agetorp Agetun Agaaus Agewall Agevik Agevärn Agfelt Agfemalm Agfjord Agfors *Aggarwal Agge Aggebo Aggeborn Aggebrandt Aggebratt Aggebrink Aggebro Aggebäck Aggedal Aggefors A ggefält Aggeholm Aggeklint Aggeland Aggelid

Aggelind Aggeman Aggemark Aggemo Aggemyr Aggenberg Aggenäs Agger Aggerborg Aggered Aggerot Aggerstad Aggerstam Aggert Aggerud Aggeryd Aggeröd Aggesjö Aggeskog Aggestad Aggestam Aggestedt Aggesten Aggestig Aggestål Aggesund Aggevall Aggfelt Agghammar Ageing Aggling Aggring Aggsten Aggström Aggve Aghall Aghammar Aghamn Aghed Aghede Agheden Aghem Aghester Agholm Agholme Agholt Aghult Agilcl Aginder Agland Aglén Agler Aglert Aglin Aglind Aglo Aglund Aglöv Agmalm Agman Agmar Agmark Agmell Agmen Agmo Agmund

*Agnar Agnargård *Agnarsson Agnarud Agnbeck Agnblad Agnborg Agnby Agndal Agne Agné Agneberg Agnebj er Agnebjörk Agneblad Agnebo Agneborg Agneborn Agnebrand Agnebrant Agnebratt Agnebrink Agnebro Agneby Agnebäck Agnedal Agnefalk Agnefall Agnefeldt Agnefjell Agnefjord Agnefors Agneflo Agnefur Agnegårdh Agnehag Agnehagen A gnehall Agnehed Agneheim Agneholm Agnehom Agnehäll Agnekil Agneklev Agnekvist Agneland Agnelid Agnelind Agnelius Agnell Agnemalm Agneman Agnemar Agnemark Agnemo Agnemyr Agnepil Agner Agnér Agnerdal

Agnerfors Agnerfält Agnerius Agnerling Agnerot Agnerstam Agnerstedt Agnemd Agnérus Agneryd Agnesjö Agneskog Agnestad Agnestam Agnestav Agnestedt Agnesten Agnestig Agnestrand Agneström Agnestål Agnesäter Agnetoft Agnetun Agnéus Agnevald Agnevall Agnevik Agneväm Agnfors Agnfält Agnhage Agnhagen Agnhammar Agnhed Agnhede Ag'nholm Agnhult Agnhäll Agmnan Agnmark Agnolf Agnred Agnroth Agnrud Agnsfeldt Agnsjö Agnstad Agnsäter Agnulf Agnvall Agnved Agnvik Agnäs Agnälv Agnäs *Agocs Agorelius Agostini Agrander Agre Agrelin Agrelius Agrell Agrén Agrenius

Agrér Agreus Agri Agrim Agrius Agrivilli Agrot Agrup Agsberg Agsjö Agstadius Agstam Agstedt Agsten Agstrand Agström Agstål Agsund Agsäter Agtingius Agtoft Agtorn Agtorp *Aguiar Agurell Agwald Agvall Agvard Agved Agvén Agvik Agård Agö Ahacic *Ahava Ahde Ahdner Ahdnert * Ah einen *Ahil *Ahingas *Ah inko *Ahistus *Ahjolinna *Ahkoila Ahl Ahlabo *Ahlakari Åhlander Ahlansberg Ahlard Ahlbaum Ahlbeck Ahlberg Ahlberg Lynge— Ahlberger *Ahlberk Ahlbert Ahlbertz A_hlbin Ahlblad Ahlblom Ahlbom Ahlbor Ahlborg

Ahlborn Ahlbrecktsson Ahlby Ahlbiin Ahlbäck *Ahlcrona Ahldén Ahldin Ahldoff Ahle Ahlebrand Ahlecrantz Ahléen von Ahlefeld von Ahlefeldt *Ahlefelt

Ahlefors Ahlekvist Ahlén Ahlén Erland- Ahlenblad Ahlenhed Ahlenius Ahlensj ö Ahlér Ah lersten Ahlert Ahlertz Ahlerup Ahleson Ahleson Adler- Ah lesten *Ahlf Ahlfeldt Ahlfell Ahlfert Ahlfons Ah lfont Ahlford Ahlfors Ahlfors Andersson— *Ahlfors-Hansen Ahlfort Ahlfrid Ahlfstedt Ahlfvegren Ahlfvengren Ahlgren Ah lholm Ahlin Ahlinder Ah liner Ahling Ahikrantz *Ahlkrona Ahlkvist *Ahllund Ahlm Ahlman Ahlmander Ahlmann Ahlmark Ah lméen

Ahlmér Ahlmo Ahlmström Ahlneck Ahlner Ahlning Ahlnkrantz Ahlnäs Ahlquist Ahlqvist 'Ahlqvist-Jensen Ahlrén 'Ahlrichs "Ahlroos Ahlrop Ahlros Ahlrot *Ahlroth Ahlsell Ahlsén Ahlsgård 'Ahlsien Ahlsjö Ahlskog Ahlson Ahlsson Ahlstam Ahlstedt Ahlstéen Ahlsten Ahlston Ahlstrand Ahlström Ahlström Anderberg— Ahlström— Engfelt Ahltenburg Ahltin Ahltorp Ahlund Ahlvald Ahlvén Ahlvenius Ahlwig Ahlvin Ahlyr Ahlzén 'Ahläng *Ahman Ahmatto Ahmée Ahméen "Ahmetspahic Ahn von Ahn Ahnberg Ahnberger Ahnblom Ahnbo Ahnberg Ahnborn Ahnbrandt Ahnbrink Ahnby Ahndersson

Ahne Ahnegård Ahnell Ahnelöv Ahnemark Ahnén Ahnér *Ahnert *Ahnerth Ahnesjö Ahnfalk Ahnfeldt Ahnfelt Ahnfors Ahnfäldt Ahngnéll Ahngnell Ahngwé *Ahnhalzer Ahnhammar Ahnheim Ahnhem *Ahnild Ahnkvist Ahnlid *Ahnlo Ahnlund Almlöf Ahnmark Ahnmarker Ahnmé Ahnoff Ahnqvist Ahnrud Ahnsberg Ahnsjö Ahnskog Ahnstam Ahnstedt Ahnsteen Ahnstrand Ahnström Ahnsäter Ahnvall Ahnwall Ahnve Almvik Aho Aho Korkia- Aho Ohra- *Ahokas *Ahola Ahonen *Ahoraita Ahr Ahrberg Ahrbjöm Ahrbom Ahrbom Ahrdenberg Ahrdling Ahreborg Ahrebrand Ahrefors Ahrel Ahrelöv

n Ahrenbeck Ahrenberg Ahrenblock Ahrenby

*Ahrendtsen Ahrenfelt Ahreng'ren Ahrenius Ahrenlöf Ahrenman Ahrenmark Ahrens Ahréns Ahrenstedt Ahrent Ahrents Ahrentz Ahrenz Ahreson Ahrfeldt Ahrfelt Ahrgren Ahrholt Ahrin Ahrlander *Ahrle Ahrlin Ahrlind Ahrling Ahrlow

Ahrnberg *Ahmbom Ahrnborg *Ahrndt Ahrne Ahrné Ahrneberg Ahrnell Ahmens Ahrnevald Ahrnfeldt Ahrnfelt Ahrngardh Ahrnhoff Ahrnolf Ahrnot Ahrnöborg Ahron Ahrtzing Ahrvide Ahrås *Ahsen-Böre Ahston *Ahstrand Ahtelius *Ahti *Ahtiainen *Ahtinen *Ahtola *Ahtonen *Ahtsige

Ahvander *Ahvenainen Ahvenjärvi Ahvrén Ahxner *Aiand Aiaxson *Aibast "Aichner *Aid Aidanpää *Aidantausta *Aidas Aideborn Aidefors Aidehag Aidell Aidenfors Aiderfors Aidesjö *Aido *Aigars Aigner Aijla Aijlon Aijmer Aijner Ailert Aili Ailinpieti *Ailm Ainedal Ainell Ainemo Ainerfors Ainerud Aineskog Ainestrand Aineström Ainjoki *Ainsaar "Ainsar Aira *Airaksinen 'Airas Airell *Airiioensun Airij oki *Airikainen *Airikka Airiman *Airio *Airola *Airosto *Ait *Aithal *Aitman Aittamaa *Aittamäki "Aittaniemi Aittoja Aivert *Aizsilnieks *Ajacques *Ajalin Aj ander

Aj anki "Ajasmaa Ajax Aj axon Ajaxson Aj axsson Aiaxson Ajaxon Ajaxson Ajde Ajdefeldt Aj demark Aj ell Ajerstam Aj geldinger Aj geldinger— Nordqvist Aj ger 'von Ajkay Ajland Ajling Aj ne Ajneborn Ajnefelt Ajnefors Ajnegren Ajneling Ajnelöv Ajnemark Ajnesjö Aj nestål Ajnevall *Ajo *Aj ovirta *Ajzen *Aj zenberg Akalla Akander *Akel von Aken Aker Åkerberg Akerén *Akerman Akeroyd Akersten *Akerta Akerud Akervall 'Akk *Akkanen Akke *Akkerman 'Akkila Akman Akmar Akne Akner *Akonniemi 'Akots *Akre Akrell Acrel Aksberg Aksell *Akselsen

Akselsson *Aksenov *Aksentjeff

Akter Aktiv Aktman Aktsam

Akusjärvi

Akzelli Al

Ahl *Ala 'Ala-Rahnasto

Alabro

Alaby *Aladjeff

Alaeus Alagren *Alahannu

Alainenpää *Alajaan

Alakangas *Alakoski *Ala-Krekola *Alakula

Alalahti *Alalehto

Alamaa 'Alamartiin *Alamattila *Alamiekkoj a

Alamo *Alan

Aland Alander Alanen

Alanenpää

Alanentalo *Alango *Alaniemi *Alanko

Alanärä *Alaperä *Ala—Poikela

Alard

Ahlard Alared Alarik

Alarp

Alarud

Alaryd *Alas

Alasjö *Alassoukko- Oja

Alatalo *Alaton *Alava

Alavik Alba Alback Albacke Albaeus Albån Alban Albano *Albanson

Albanus Albark Albaum Ahlbaum Albe Albeck Albecker Albedal *Albedinsky Albegård Albelin Albelius Albeman Albemark Albén Albenius Alber Alberg Ahlberg Alberger Ahlberger *Alberghini Alberius Alberoth Albers Albert Ahlbert Albert—Henning *Albert—Waaler Albert Alberti Albertin Albertini Alberto Alberts Ahlbertz * Albertsen Albertson Albertsson Albertson Alberttez Albertus Alberty Albertz Alberyd AJbeskog Albihn Albin Ahlbin Albihn Allbin Albinder Albine Albiner Albing Albinger Albino Albinson Albinsson Albinson Albinzon Albintz Albinus Albinzon Albion Albj elke

Albjär Albj örn Alblad Ahlblad Albner Albo Albolin Albom Ahlbom Albons Alborg Ahlborg *Alborghetti Albom Ahlborn Albrand Albrandt Albratt Albrecht *Albrechtsen Albrechtson Albrechtson Bauer- Albrecktsson Albrekt Albrecht Albrektson Albrektsson Ahlbrecktsson Albrechtson Albrecktsson Albrektson *Albrethsen Albring Albringer Albrink Albro *Albronda Albråten Alburg Albuschus Albåge Albäck Ahlbeck Ahlbäck Albeck Alcander Alcide Aldaeus Aldal Aldalen Aldau Aldberg Aldbo Aldborg Aldbring Aldby Alde Allde Aldeberg Aldebert Aid eb j er Aldebo Aldeborg Aid eborn Aldebrant

Aldebring Aldebrink Aldebro Aldeby Aldebäck Aldeen Aldefelt Aldefors Aldegren Aldegård Aldehag Aldeheim Aldeholm Aldelin Aldelius Aldell Aldelöv Aldeman Ald emar Aldemark Aldemo Aldemyr Alden Aldeen Alldehn Allden Aldén Ahldén Aldenberg Aldenbj örk Aldenblad Aldenbo Aldenborg Aldenborn Aldenbrand Aldenbrant Aldenbratt Aldenbring Aldenbrink Aldenbro Aldenby Aldenbäck Aldener Aldenert Aldenfalk Aldenfelt Aldenfjord Aldenflod Aldenfors Aldengran Aldengren Aldengård Aldenhag Aldenhamn Aldenhed Aldenheim Aldenholm Aldenholt Aldenhorn Aldenhov Aldenius Aldenklev Aldenklint Aldenkvist Aldenlid Aldenljung

Aldenlöv Aldenmalm Aldenman Aldenmark Aldenmo Aldenmyr Aldemot Aldenrud Aldenryd Aldensand Aldensjö Aldenskog Aldenstam Aldenstedt Aldensten Aldenstig Aldenström Aldenstål Aldentorp Aldentun Aldenvall Aldenvik Aldenäs Alder Alderberg Alderblad Alderblom Alderbo Alderborg Alderborn Alderbrand Ald erbrant Alder-bring Alderbrink Alderbro Alderby Alderbäck Alderfalk Alderfors Alderfält Aldergren Aldergård Alderhag Alderhammar Alderhed Alderheim Alderholm Alderhorn Alderhult Alderin Alderius Alderkrans Alderlid Alderling Alderlund Alderlöf Alderman Aldermark Aldermo Aldermyr Aldern Aldernäs Aldero Alderrot *Alders Aldersjö

Alderskog Alderstam Alderstedt Aldersten Alderstig Alderstrand Alderstål Aldert Alderud Alderup Aldérus Aldervall Aldervik Aldervång Alderyd Alderås Alderö Aldesjö Aldeskog Aldestam Aldestedt Aldesten Aldeström Aldevik Aldevärn Aldfelt Aldfors Aldgård Aldh agen Aldhammar Aldhammer Aldheden Aldheim Aldholm Aldin Ahldin Alldin Alding Aldinge Aldinger Aldman Aldmander Aldmar Aldmark Aldmo Aldon Aldor Alldor Aldow Ahldoff Aldre Aldrén Aldrin Aldring Aldsj ö Aldskogius Aldstam Aldstedt Aldsten Aldunge Aldur Aldurén Aldvén Aldvik Aldvin Aldving

Alé Ahle Aleander Alebark Aleberg Alebj er Aleblad Alebo Aleborg Alebom Alebrant Alebring Alebrink Alebris Alebro Aleby Alebäck Aleck Aledal Aléen Alef Alefalk Alefj ord Alefjäll Aleflod Alegren Alegård Alehag Alehagen Alehall Alehammar Alehed Aleheim Alehem Aleholm Alehorn Alehult Alej ord Aleksandrov *Aleksandrovicz *Aleksinsky Alekull Alelj ung Alelund Aleman Alemar Alemark *Alemazkour Alemo Alemyr Alén Alenander Alenbark Alenberg Alenberger Alenbo Alenborg Alenbom Alenbrand Alenbrandt Alenbratt Alenbring Alenbrink Alenbro Alenby Alenbäck

Alendal Alenfalk Alenfall Alenfelt Alenflod Alenfors Alengren Alengård Alenhag Alenhall Alenheim Alenholm Alenholt Alenhorn Aleni Alenius Ahlenius Aleniusson Alenklev Alenklint Alenkvist Alean Alenlj ung Alenlöv Alenmalm Alenmark Alenmo Alenmyr Alenrot Alenrud Alenryd Alensand Alenskog Alenstad Alenstam Alenstedt Alensten Alenstig Alenstrand Alenström Alenstål Alenteg Alentoft Alen-tun Alenvall Alenvik Alenvret Alemäs Aler Ahlér Alerby Alered Aler-feldt Alerfors Alergård Alerheim Alering Alerius Alerman Alermark Aleros Alerot Alersjö Alerstam Alerstedt Alert

Ahlert Alerth Alerth Alerud Alervall Aleryd Alerås Aleröd Alesand Alesjö Aleskog Aleslöv Alesmark Aleson Alespong Alestad Alestam Alestedt Alestig Alestrand Aleström Alestål Alesund Alesved Aleteg Aletoft Aletom Aletorp Aleträ Alette Aletun Alevad Alevald Alevall Alevass Alevi Alevid Alevik Alevåg Alevång Alevård Alevärn Alex Alexander Alexandersen Suigusaar- Alexanderson Alexandersson Alexanderson *Alexandre Alexandre Alexandria Alexandroff *Alexandrow Alexandrowitsoh Alexandrowitz *Alexeieff— Langhoff Alexej Alexén Alexi *Alexieff Alexii Alexis Alexisson Alexius

Alf Alfalk *Alfassa—Adania Alfbj er Alfbo Alfdal Alfe *Alfeld Alfeldt Alfelt Ahlfeldt Alfeldt Alfengård Alfer Alffram Alfhagen Alfheim Alfjord Alfjäll Alflj ung Alfmar Alfons Alfonse Alforn Alfors Ahlfors Alforss Alforss Alfort Ahlfort Alfraeus Alfred Alfredéen Alfredius Alfreds Alfredson Alfredsson Alfredson Alfrée Alfrost *Alfsen Alfstedt Ahlfstedt Alfström Alfsvåg Alftån Alfthan Alftberg Alftén Alftenius Alfthan Alftin Alftner Alftrén Alfund Alfveby Alfvegren Alfvén Alfvengren Alfveström Alfvin Alfving Alg Algander Algard Algberg

Algborn Algbäck Algdal Alge Älgeblad Algeborg Algeborn Algebrant Algebring Algebrink Algebro Algeby Algebäck Algedal Algede Algefors Algefur Algegård Algehed Algehov Algelid Algelin Algelind Algelius Algell Algeman Algemark Algemo Algemyr Algenius Algenäs Algerius *Algermissen Algernon Algerot Algers Algerstam Algerstedt Algert Algerud Algervik Algeryd Algeröd Algesj ö Algeskog Algeson Algestam Algestedt Algesten Algestrand Algeström Algestål Algesund Algéus Algevi Algfors Alggren Algholm Algin Alging Algkvist Algman Algmark Algmo Algnäs Algo

Algo Schmidt- Algons Algorin

*Algoth Algotson *Algotsson

Algott

Allgoth Algotti Algovik Algren

Ahlgren Algrim Algrip Algrot Algrund Algsjö Algstad Algstarn Algstedt Algsten Algstrand Algström Algulander

Allgulander Algulin

Allgulin Algurén

Allgurén Algvik Algå Algård Algärd Algärde Algö Alhag Alhage Alhagen Alhager Alhall Alhammar Alhammer Alhamn Alhed Alhede Alheden Alheim Alheimer Alhem

*Alho Alhoff Alholm

Ahlholm Alholme Alholt Alhorn *Alhult Alhäll Ali *Alibertini *Alich Alin *Alin—Stinessen Alinder

Ahlinder Alindor

Aling _ Ahlmg Alingborg Alinge Alinger Alingfelt Alingsjö Alingtoft *Alinski *Alioglu Alison Alix *Aljas Aljered Aljevik Alj tov Alkarp Alkberg Alkblad Alkbo Alkborg Alkborn Alkbrand Alkbrant Alkbring Alkbro Alkby Alkdal Alke Alkeberg Alkeblad Alkebo Alkeborg Alkebom Alkebrant Alkebratt Alkebring Alkebro Alkeby Alkebäck Alkedal Alkefelt Alkefjord Alkefjäll Alkefjärd Alkefors Alkegren Alkegård Alkehag Alkehed Alkelid Alkelind Alkelius Alkell Alkelöv Alkeman Alkemar Alkemark Alkemo Alkemyr Alkén Alkenberg Alkenäs Alker Alkered Alkerstedt

Alkert Alkerud Alkeryd Alkesjö Alkeskog Alkestad Alkestam Alkestav Alkesten Alkestig Alkestrand Alkestål Alkesund Alketeg Alketoft Alkéus Alkevall Alkevik Alkfjord Alkfors Alkfält Alkgård Alkgärde Alkhag Alkhage Alkhagen Alkhammar Alkhed Alkhede Alkhohn Alkin Alking Alkinge Alkio Alkkula Alkland Alklev Alklid Alklind

Alkhng Alklint Alklo Alklund Alkman

*Alksins Alksjö Alkskog *Alksnis Alkstad Alkstam Alkstedt Alksten Alkstig Alkstrand

Alkström Alkstål Alksäter Alktun Alkvetter Alkvik Alkvist Ahlkvist Ahlquist Ahlqvist Alquist Alqvist Alkås Alkärr All *Alla Allan Alland Allander *Allandi Allanius Allanson Allar Allard Allared Allarm Allarud Allaryd Allas Allaskog Allbark Allberg Allbin *Allbjart Allbj er Allblom Allbom Allberg Allbom Allbrand Allbrandt Allbratt Allbring Allbrink Allbro Allby Allbäck Alldahl Allde Alldehn Allden Allder Alldin Alldor *Alldrin Alle Allebeck Allebert Allebj er Allebjörk Allebo Alleborg Alleborn Allebrand Allebrant Allebring

Allebrink Allebro Alleby Alledal Allefelt Allefors Allegam Allegren Allegrini Allegård Allehag Allehed Alleholm Alleklev Alleklint Allekvist Allemark Allemo Allemyr Allen Allen- Thorsander Allén Ahléen Ahlén Aléen Allenberg Allenbert Allenberg Allenbrant Allenby Allenbäck Allendal Allenfors Allenhag Allenheim Allenius Allenmark Allensten Allenström Allenäs Allenö Aller von Aller Allerberg Allerbjer Allerbo Allerborg Allerborn Allerbrand Allerbrant Allerbring Allerby Allerbäck Allerdahl Allerding Allered Allerfors Allerfält Allergren Allergård Allerhag Allerhed Allerheim Allerholm Allerkrans

Allerkvist Allerman Allermark Allermo Allemäs Allerot Allerrud Allers Allersand Allersjö Allerskog *Allersmeier Allerson Allerstam Allerstedt Allersten Allerstig Allerstrand Allerström Allerstål Allersund Allert Allért *Allert *Allerth *Allertz Allerup Allervik Alleryd *Allese Allestad Allestam Allestedt Allestig Allethé Alléus Allevad Allevik Allevin Allewin Allewin Allevåg Allfelt Allfj ord Allfors Allgarn Allgart Allgefält Allgén Allgen Allgersén Allgoth Allgren Allguland Allgulander Allgulin Allgurén Allgurin Allgårdh *Allgöwer Allhage Allhagen Allhammar Allhed Allheden Allheim

Allholm Allhorn *Allhusen

Allier *Allik *Allikas *Allikmaa *Alliksaar *Alliman *Allimann

Allin

Ahlin Alin

Alling Allinge Allinger Allinggård

Allius Allkvist *Allm

Allman *Allmann

Allmark Allmen Allmer Allmér *Allmere

Allmin Allmo Allrnodin

Allmungs Allmyr *Allmäe

Allner Allnér Allnert Allnor Allo-Andersson Alloff Alloh Alloin Allreke Allrekson Allrikson Allrin Allring

Allringer

Allroth

Allskog Allstad Allstadius Allstam Allstedt Allsten Allstenius Allstig Allstrand Allstrin Allström Allsäter Alltin Alltoft

Alltorp Allum Allvar Allvardt Allvarsam Allvén Allvig Allvik Allvin Allwin Allwood Ally Allywood Allåker Allöv Alm Ahlm Alm Kiviniemi- Alm Rockström- *Almaas Almaeus Alman Ahlman Ahlmann Almar Almare Almark Ahlmark Almarker *Almasi *Almåssy Almback Almbacke *Almbaek Ahnberg Ahnberger Almbert Almbj elke Almbjär Almblad Ahnbladh Almblad-Lavin Almbladh Almblom Almbo Ahnberg Almborg Brodd- Almbom Almbrand Almbrandt Almbratt Almbring Almbrink Almbro Almby Almbäck Almerantz Almdal Almdin Alme Aimé Almeberg Almebj er

Almeblad Almebo Almeborg Almeborn Almebrand Almebrant Almebratt Almebring Almebrink Almebro Almeby Almebäck Almedal Almefalk Almefelt Almefj ord Almeflo Almefors Almegren Almegård Almehag Almehed Almehorn Almehult Almeklint Almekvist *Almeland Almelid Almelin Almelind Almeling Almelius Alméll Almelund Almelöv Almemark *Almen Allmen Almén Ahlméen Almenberg Almendal Almenfors Almenfält Almenius Almenäs Almer Allmer Almér Ahlmér Allmér Almerbom Almerby Almerbäck Almerdal Almered Almerén Alrnerfelt Almerfors Almergren Almergård Almerin Almering Almerius Almerling Almerlöv

Almeros Almerot Almers Almersjö Almerskog Almerstam Almerstedt Almerström Almert Almertz Almerud Almerup Alme'rus Almeryd Almes Almesjö Almeskog Almeson Almespång Almestad Almestam Almestav Almestedt Almesten Almestig Almestrand Almeström Almestål Alrnesåker Almeteg Almetoft Almetun Almevad Almevall Almevik Almfalk Almfeldt Ahnfelt Almfjord Almfors Almfält Almfeldt Almfelt Almgard Almgren Almgrén Almgren- Hessler Almgrensson Almgård Almgården Almgård Almhag Almhage Almhagen Almhager Almhammar Almhed Alrnhede Almheden Almholt Alrnhorn Almhov Almhult Almhäll Almhög

*Almik Ahnin Allmin Alminer Alming Alminge Alminger Almius Almklint Almklo Almkrans Almkrantz Almkrantz Hägg- Almcrantz Almkvist Almquist Almqvist Almqwist Almlid Almlide Almlind Almling Almlo Ahnlund Almlundh Almlundh Almlöf Almlöv Almlöf Almman Almmark Almne Almner Almnert Almnäs Almosy Almquist Almquist Idestam— Almqvist Almqvist Nilsson- Almqwist Almrén Almrin Almring Almroos Almrot Almroth Almroth Almrud Almryd Alms Almsand Almsberg Almse Almsén Almsenius Almséus Almsgård Almshult Almsin Almsjö Almskog Almskär

Almslätt Almspång Almstad Almstam Ahnstedt Almsten Almstig Almstigen Almstrand Almstrup Almström Ahlmström Almståhl Almsund Almsveden Almsäter Almsätter Ahnteg Almtén Almtjärn Almtoft Almtorp Almtun Almund Almung Almunger Almuslin Almvall Almvide Almvik Almviken Almving Almvret Almvärn Almyr Alrnå Almåker Almås Almäng Alrnö Alrnörn Aln Alnaeus Alnander Alnavik Alnbäck Alne Alnebeck Alneberg Alnebj er Alnebo Alneborg Alneborn Alnebrand Alnebrant Alnebratt Alnebring Alnebrink Alnebro Alneby Alnefalk Alnefelt Alnefj ord Alnefors Alnegren Alnegård

Alnehed Alnehem Alnehult Alnelind Alnell Alneman Alnemar Alnemark Alnemo Alnemyr Alner Ahlner Alnerby Alnered Alnerfelt Alnerheim Alnerius Almeros Alnerot Alnert Ainerud Alnervik Alneryd Alneröd Alnes Alnesjö Alneskog Alneskär Alness Almestam Alnestedt Alnesten Alnestig Alnestrand Alnestål Alnesved Alnevall Alnevi Alnevik Alnhed Alnkvist Alnlid

Alnes Alness Alnö Aloandersson *Aloe *Aloff *Alonen *Alonso de Fernåndez Alonzo *Alopaeus Alp Alpadie Alpberg Alpdal Alpe

Alpedal Alpen Alpengård Alper Alpert Alperud Alpfors Alpgren Alpgård Alphage Alphagen Alphammar Alphed Alphede Alphonce Alping *Alpkut Alplid Alpman Alpmark Alpne Alpner Alport *Alppi Alpros Alpsén Alpsjö Alpstam Alpstedt Alpsten Alpström Alpstål Alpsäter Alpvard Alpvik Alpås Alpäng Alquist Alqvist Alramsky Alrenius Alréus *Alrick Alrickson Alrik Alring *Alros Alroth Alrud Alrup Alrutz Alryd Alsaeus *Alsaker Alsaker

Samuelsen—

Alsand Alsander Alsberg Alsbj er Alsbo Alsborg Alsborn Alsbro Alsby Alsbäck

Alsbäcker Alsdal Alse Alseby Alsed Alsefelt Alsegård Alselius Alsell Ahlsell Alsen Alsén Alsén-Ekelund Ahlsén Ahlzén Alsén Lec- Alzén Alsenberg Alsenborg Alsenborn Alsendal Alsenfelt Alsenhag Alsenholt Alsenius Alsenmo Alsenmyr Alsensj ö Alsenstam Alsenvik Alsér Alsered Alserud Alseryd Alsfjäll Alsfj ärd Alsfors Alsfält Alsgren Alshagen Alshammar Alsheden Alsholm Alshorn Alsin Alsing Alsinger *Alsins Alsiö Ahlsjö Alskog Ahlskog Alskär Alslätt Alslöv Alsman Alsmar Alsmark Alsmo Alsmyr Alsne Alsner Alsnäs *Alsok Alson Ahlson

Ahlsson Alsparr Alsrup *Alsta Alstad Alstadius Alstam

Ahlstam Alstander Alstav Alstedt

Ahlstedt Alsten

Ahlstéen Ahlsten Al ster Alsterberg Alsterblad Alsterblom Alsterbo Alsterborg Alsterborn Alsterbrand Alsterbrant Alsterbring Alsterbrink Alsterby Alsterbäck Alsterdal Alsterfalk Alsterfors Alsterfält Alstergren Alstergård Alsterhag Alsterhed Alsterholm Alsterklint Alsterkvist Alsterland Alsteer Alsterlin Alsterlind Alsterling Alsterljung Alsterlund Alsterlöv Alstermalm Alsterman Alstermark Alstermo Alstermyr Alstemäs Alsterqvist Alsterrot Alstersjö Alsterskog Alstertun Alstervall Alstervik Alsteryd Alsterå Alsterås Alsterö Alstéus Alstig

Alstin Alstmar Alstmark Alstorp Alstrand Ahlstrand Alstrander Alstranner Alstrell Alstrén Alstréus Alstrin Allstrin Alstring Alstmp Alström Ahlström Alströmer Alstäde Alsund Alsvall Alsved Alsveden Alsvik *Alsvold

Alsäter Alsätra Alsö *Alt

Altahr Altahr- Cederberg Altan Altander Altas Altberg Altbo Altborg Altbrink Altby Altbäck Altdal Alte Alteberg Alteblad Altebo Altebom Alteborg Alteborn Altebrand Altebring Altebro Alteby Altebäck Altefalk Altefelt Altefj ord Altefors Alteg Altegen Altegren Altegård Altehag Altehed Alteklint Altelid

Altelind Altelius Altell Altelöv Altemar Altemark *Altement Altemo Altemyr Altén Althén Altenberg Altenborg Altenborn Altenburg Altenby Al tenfelt Altenfors Altengård Altcnhammar Altenhov Altenius Altenmark Altensjö Altenstam Altenstedt Altensten Alter Altér Alterbeck Alterby Alterbäck Alterdal Alterfelt Alterfors Altergren Altergård Alterheden Alterius Alterling Altermark Alternäs Alterot Altersten Alterud Alteryd Altesjö Alteskog Altestad Altestam Altestedt Altestig Altestrand Altestål Altéus Altevik Altfors *Altgenug Altgren Altgård Althage Althagen Althager Althaimer Althainz Althammar

*Althammer Althar *Althaus von Altheim Althén Althin Althini Althoff Altholm Altin Alltin Althin *Altindag Alting Altinger Altinius Altj ärn Altkvist *Altrnan Altmann Altmar Altmark Altmarker *Altmäs Altner Altnäs *Altoa Altoft >*Altok Alton Altorp *Altosaar Altrén Altrichter Altring Altringer *Altrov Altsar Altsarfelt *Altschul *Altschuler Altsén Altsjö Altskog Altskär Altsmann Altstad Altstedt Altsten Altstrand Altun Altvall *Altwein Altvik Altås Altö Alum *Alumets *Alun Alun Aab- Alund Ahlund *Alupere Alw Alv Alveus

Alwall Alvén Alvander Alvandersson Alvant Alvared *Alvarez-Cabrera Alvarin Alvarius Alvarmo Alvarryd Alvarsjö Alvarson *Alvarsson Alvarsten *Alvary Alvarö Alvberg Alvberger Alvborg Alvborn Alvbrant Alvbring Alvbrink Alvby Alvbäck Alvdén Alvdin Alve Alwé Alveberg Alvebj er Alvebj örk Alveblad Alveblom Alvebo Alveberg Alveborn Alvebrand Alvebrant Alvebratt Alvebring Alvebrink Alvebris Alvebro Alvebäck Alvedal Alvefelt Alvefj ord Alvefj äll Alveflo Alvefors Alvefur Alvegard Alveger Alvegran Alvegren

Alvehag Alvehammar Alvehed Alveheim Alvehov Alvek

Alveklev Alveklint Alvekrans Alvekvist Alveland Alvelid Alvelin Alvelind Alveling Alvelius Alvelj ung Alvell Alvelöv Alvemahn Alveman Alvemar Alvemark Alvemo Alvemur Alvemyr Alvén Ahlvén Alfvén Allvén Alvenberg Alvenborg Alvenby Alvendal Alvenfeldt Alvenfors Alvengren Ahlfvengren Alfvengren Alvenhag Alvenheim Alvenholm Alvenius Ahlvenius Alveman Alvenstam *Alvenvret

Alvenäs Alvér Alverberg Alverblad Alverbo Alverborg Alverbom Alverbrant Alverbratt Alverbring Alverbrink Alverbro Alverby Alverbäck Alverdal Alvered Alverén Alverfalk Alverfeldt Alverfj ord Alverfors Alvergren Alvergård Alverhag Alverhall

Alverhed Alverh eim Alverholm Alverholt Alverin Alvering Alverius Alverklint Alverland Alverlin Alverlind Alverling Alverlj ung Alvermalm Alverman Alvermark Alvermo Alveros Alverot Alvers Alversjö Alverskog Alverslid Alverstad Alverstam Alverstedt Alverstrand Alverstål Alwert Alvertin Alwerud Alverup Alvérus Alvervik Alveryd Alverå Alverås Alverö Alverönn Alvesand Alvesborg Alvesjö Alveskog Alveskär Alvesson Alvestam Alvestav Alvestedt Alvesten Alvestig Alvestrand Alveström Alvestål Alvesund Alvesäter Alveteg Alvetjärn Alvetoft Alvetorp Alvetun Alvevik Alvfeldt Alvfors Alvgard Alvgren Alvgrim

Alvgårdh Alvhag Alvhage Alvhammar Alvhed Alvhede Alvheden Alvholm Alvhult Alvhäll Alvik Alvin Ahlvin Alfvin Allvin Allwin Alwin Alvin Haukka— Alvind Alvinder Alving Alfving Alvinge Alvinger Alvmggård Alvingmo Alvinzi Alvius Alvklint Alvkäll Alvland Alvlind Alvling Alvman Alvmark Alvmo Alvne Alvner Alvnér Alvnäs Alvolin Alwor Alvrén Alvret Alvring Alvros Alvrot Alvrud Alvryd Alvsell Alvsénius Alvsing Alvsjö Alvskog Alvstad Alvstam Alvsten Alvstrand Alvsund Alvsäter Alvthin Alvum Alvung Alvå Alvåg Alvåker

Alvång Alvås Alväng Alväm Alvö :::Aly

Alyhr Alzén Alås Aläng Alänge Alö

*Amadio *Aman

Amander Amandesäter Amandeus *Amandonico

Amandus Amandusson Amaoja Amb Ambe Ambelin Ambelius Ambell *Amber

Amberfält Amber-in Amberg Amberg Heymowska— Amberger *Amberman

Ambem Amberntson Amberntsson Amberntson Amberts Ambin Ambing *Ambins

Ambj är Ambjörn Ambj örner Ambjörnson Ambjörnsson Ambjörnson Ambj örs Ambold *Ambolt

Amborg Amborn Ambrant Ambratt Ambrén Ambrigio Ambring Ambrink Ambro *Ambros *Ambrosen *Ambrosi

Ambrosiani *Ambrosiison

Ambrosius

*Ambrosiusson Ambroson *Ambrusson Ambumsgård Amby Ambäck Amcoff *Amdahl Amdal Amdell Amdén Amdin Ameck Amedé *Amedro Améen *Amelang Amelin Ammelin Amelius Arnell Ameln Amelung Amén Ahméen Améen *Amende Amenius *Amér Amerby Amerling Amerstedt Amérus Amerö Ameth Ameus Arnfors Amgard Amgarth Amgren Amgård Amherst Amholt Amigo Amilon Amiltoft Amm Aminoff Amkell Amkoff Amle Amlén Amler Amlert Amlid Amlin Amling Amlinger Amloh Amlöv Ammann Ammarfors Ammelin Ammer Ammerfelt Ammerfors

Ammerlind *Ammerling Ammilon Ammitzböll *Ammunet Amnzeus Amnander Amné Amneberg Amnebjer Amnebo Amneborn Amnebrand Amnebrant Amnebratt Amnebring Amnebrink Amneby Amnebäck Amnedal Amnefalk Amnefelt Amnefjord Amnefors Amnegren Amnegård Amnehag Amnehagen Amnehed Amnehof Amnehäll Amneklev Amnelid Amnelind Amnelius Amnell Amnelöv Amnemo Amnemyr Amner Amnér Amnered Amnerot Amnert Amnerud Amneryd Amneröd Amnesgård Amnesjö Amneskog Amneskär Amnestad Amnestedt Amnesten Amnestig Amnestrand Amnestål Amnesäter Amneus Amnéus Amnevall Amnevik Amnå Amnås , .. Amnö

*Amoghli Amond Amonsson

*D'Amore *Amorös Amos Amosson Amosy *Amour *Amparo

Schwartz del— Ampel

*Amper *Ampuja Amre Amrelius Amrell Amrén Amrenius Amréus Amrin Amrot Amrowitz Amsberg Amsby Amsell Amsén Amsenius *Amsis Amsjö Amskog *Amsköld *Amson Amstedt Amsten *Amster Amstrand Amtell Amtén *Amthor

*Amtman Amund Amunder Amundin

*Amundröd Amundsen Amundsén Amundsen Amundsson

Amundsen Amunson Amunson Amvall Amylon Amylong Amzelius Amö Anagrius Anander *Ananitsch *Anari *Anastasia Anawati Anbacken Anbeck Anberg

Ahnberg

Anbert Anbiörn Anblad Anbo Anborg Ahnborg Anbrand Anbratt Anbring Anbro Anbåge *Ancans Anchée Ancher Anchér Anchersén Anckar Anckarman Anckarsvärd Ancker Anckers Anckert Anclair Anclow Ancrantz And J on- Andahl Andal Andahl Andalen *Andbeck Andberg Andberger Andbert Andbjer Andbjörk Andblad Andblom Andborg Andborn Andbrandt Andbring Andbrink Andbro Andbäck Andé Andeberg Andeborg Andeborn Andebratt Andeby Andeer Andefors Andegren Andegård Andéhn Andéhring *Andela Andelid Andelin Andeling Andelius Andell Andemar Andemark Andemo

Andén Andéhn Andenius Andenstam Andenäs Ander Andeer Andér Anderbalk Anderbeck Anderberg Anderberg— Ahlström *Anderberg— Schmidt Anderbert Anderbj örk Anderblad Anderblom Anderbo Anderborg Anderborn Anderbrant Anderbring Anderbrink Anderby *Anderbäck Anderdahl Andered Anderek Anderén Anderfalk Anderfelt Anderfj ord Anderfjäll Anderfors Andergard Andergren Andergård Andergärd Anderhag Anderhagen Anderhall Anderhed Anderheim Anderhell Anderholm Anderholt Anderhorn Anderhov Anderhult *Anderich Anderin Anderini Anderius Anderklev Anderklint *Anderkopp Anderland *Anderle Anderlid Andean Anderlind Anderling Anderljung Anderlo

Anderlund Anderlöv Andermalm Anderman Andermark Andermo Andermon Andermyr Andérn Anderot *Anders *Anders-Tydén Andersberg *Andersdotter

Andersen Andersen Bech— *Andersen— Björnholdt Andersen Braesch— *Andersen- Finsrud *Andersen—Hald Andersen Helweg— Andersen Thom- Andersen Vestergaard- Andersén Andersén Hvidt- Andersén Wiel— Anderssen Anderzén Andersers Andersgård Ander-sin Andersjö Anderskog Andersmark Andersohn Anderson Anderson— Stenberg Anderssen *Anderssin Andersson Andersson— Ahlfors *Andersson- Annas Andersson- Bertels Andersson— Brissman Andersson- Carlander Andersson— Carlin Andersson— Dané Andersson- Edvard

Andersson- Eiswold Andersson- Falck Andersson- Fredin Andersson— Gerrby Anderssen- Hammar Andersson- Löfgren *Anderssen Munters Andersson- Rundin 'Andersson— Sander Andersson- Sund 'Andersson- Sunna Andersson— Tesch Andersson—Toll Andersson- Wahlström ”"Andersson- Wall Andersson- Wallin von Andersson Andersson 0 _ Andersson Sjögren - Andersson Ketola- Andersson Raunio- Andersson Syrj äläinen- Andersson Taavila- Ahndersson Anderson Andersehn Anderzon *Anderssons Anderstad Anderstam Anderstedt Andersten Anderstig Anderstrand Anderström Anderstål Andersö Andert 'Anderton Andemd Anderup Anderwall Anderved Andervik Anderväm

Anderyd Anderzén Anderzon Anderås Anderö *Andessaar Andestam Andéus Andevall Andfelt Andfors Andgard Andgart Andgren Andgård Andh Andhag Andhagen Andhager Andhammar Andhé Andheden Andheim Andholm Andhult Andhäll *Andila Andin Anding *Andl *Andla Andler Andlert Andlid *Andlin Andling Andmar Andmark Andmyr Andner Andnäs Ando Andoff Andelf Andolfi Andolin Ander Andorff Andorn Andersen Andow Andoff *Andra Andras *Andrae Andraéy Andrake *Andrås 'Andråssy André Andree Andree Andrée *von Andreae *Andreaa "Andreas

Andreasen Andreassen Andreason Andreassen Andreasson Andreason Andreasson- Boman Andreasson- Lunnvall Andréasson *Andrecka Andred Andredal Andree Andrée Andreen Andréen Andreén Andregård Andréhen Andréhn *Andrej eff *Andrej enko *Andrej ewsky Andrelius Andrell Andremo Andrén Andreen Andren Andréen Andréhen Andréhn Andrené Andrenius Andrenoff Andrens Andrér Andres Andres-Jonss on Andresång Andresen Andresen Asklund- Andresen Stenberg— Andresen Wang- Andrésen Andresén Andresenz Andresénz *Andreska *Andresma Andretsky Andreus Andréus Andrevs Andrey "Andriainen Andrié Andrin Andring *Andringa 'Andrinsson

*Andritsky *Andronlahti Androth Andrew Andrup *Andruse Andry *Andrys *Andryszkiewicz *Andrä Andsberg Andsén Andzén Andsjö Andskär Andstad Andstedt Andsten *Andström Andsäter *Andtfelk Andung Andurén Andver Andvik Andzén Andåker Andås Andälv Andärsson Andö Ane Ahne Aneberg Anebert Anebiörk Anebjer Aneblom Anebe Anebok Aneborg Aneborn Anebrand Anebrant Anebratt Anebreid Anebring Anebrink Anebris Anebro Aneby Anebygd Anebäck Anedal *Anéer Anefalk Anefall Anefelt Anefj ord Anefjäll Anefjärd Anefle Anefors Anefur Anegren Anehag

Anehlgen Anehall Anehammar Anehed Aneheim Anehem Aneheim Anehem Anehev Anéhr Anehult Anehus Anehåll Anehög Anej der Anekil Aneklev Aneklint Anekrans Anekull Aneland Anelid *Anelin Anelind Aneling Anelius Anelj ung Anell Ahnell Annell Annäll Annéll Anelund Anemalm Aneman Anemar Anemo Anemyr Anenberg Aner Anér Ahnér Anéhr Annér Anerby Anered Anerfors Anerfält Anerheim Anering Anerland Anermark Aneres Anerot Anerud Anerup Aneryd Anerås Aneröd Anerös Anesand Aneshed Aneskans Aneskog Aneskär Aneslätt

Aneson Anespång Anestad Anestam Anestav Anestedt Anesten Anestig Anestrand Aneström Anestål Anesund Anesäter Aneteg Anetjärn Anetoft Anetom Anetorp Anetun Anevad Anevald Anevall Anevi Anevik Aneving Anevret Anfast Anfelt Anfelter Anfj ord Anflo Anfors Ahnfors Anfält Ahnfeldt Ahnfelt Ahnfäldt Anfelt Angantyr Angard Angart Angarth Angberg Angbjär Angbjörk Angbo Angbom Angbrant Angbratt Angbro Angbäck Angdell Angden Angdin Ange *Angeberg Angebj er Angebrand Angebrant Angebratt Angebring Angeby Angebäck Angefalk Angefors Angefur

Angegren Angehed *Angeid Angeklint Angel Angeland Angelberg Angelblad Angelbo Angelberg Angelborn Angelbrant Angelbratt Angelbring Angelbro Angelby Angelbäck Angeldal Angeldorff Angelfalk Angelfeldt Angelfj ord Angelfors Angelgren Angelgård Angelhag Angelhed Angelholm Angelholt Angelhorn Angelid *Angelidis Angelin *Angelin Angelind Angeling *Angelini- Ettinger Angelius Angelkvist Angell Angellöf Angelöf Angelman Angelmark Angelmo Angelmyr Angelrot Angel:-ud Angelryd Angelsand Angelsjö Angelskog Angelsmark Angelstad Angelstam Angelstedt *Angelsten Angelsten Angelstig Angelstrand Angelström Angelstål Angelteg *Angelus Angelvall

Angelvik Angelöf Angemar Angemark Angemo Angemund Angemyr Angén Angenberg *"Angenete Angenfält Angenius Angensten Angenäs Anger Angerbj örn Angerbo Angerborn Angerbrandt Angerby Angerd Angerdal Angere Angered Angerfelt Angerfors Angergard Angergård Angeri *Angerkoski Angerlid Angerlind Angerlöv Angerman Angermann Angermark Angermund Angeros Angerot *Angerpointner Angersj ö Angerstedt Angerstig Angerstål Angert Angemd Augerup Angervall Angervik *Angervo Angerås Angerö Angesjö Angeskog Angestad Angestam Angestav Angestedt Angesten Angesved Angetun Angéus Angevi Anghage Anghagen Anghammar

Angheden Anghem Angholt Angin Angkvist Angland Anglander Angle Anglebj er Angleborg Anglebom Anglebrand Anglebrant Angleby Angledal Anglefalk Angleflod Anglefors Anglegård Anglehed Angleka Anglemo Anglén Anglenius Angler Anglered Anglerot Anglert Anglerud Angleryd Anglesjö Anglestad Anglestam Anglestedt Anglesten Anglestål Angléus Anglevall Anglevik Anglevåg Anglid Angliden Anglin Anglind Angling Angloo Anglöv Angman Angmar Angmark Angmo Angmyr Angnér Angnert Angré Angrell Angren Angrén Angresius Angréus Angrimer Angrot Angrud Angryd Angsberg Angsbe

Angsby Angsebo Angselius Angsell Angsén Angser Angserud Angseryd Angséus Angsfers Angshammar Angshed Angshäll Angskog Angsman Angsmark Angsmo Angsmyr Angstam Angstedt Angsten Angstman Angstrand Angström Angsvik Angsö Angtén Angtoft Angtorp Angur Angvald Angvall Angvar Angve Angvén Angver Angvert Angvik "Angwillin Angyl Angård Angårdh Angärde Angö Anhage Anhall 'Anhalzer Anhammer Anhardt Anhed Anhede Anheden Allheim Almheim Anheller Anhester Anholm *Anholt Anhov *Ani Anian Anianssen "Anier Anild Aning l"Anisirnov

*Anisimova *Anisjtjenko *Anj ala Anj ar Anje Anjeby Anjefelt Anj efors Anj egård Anj emo Anj én Anj evall Anjou Ankar Anckar Ankarberg Ankarbj örk Ankarblad Ankarblom Ankarbo Ankarboj a Ankarborg Ankarborn Ankarbrant Ankarbring Ankarbrink Ankarbris Ankarbro Ankarby Ankarbåge Ankarbäck Ankarcrona Ankardal Ankare Ankarfalk Ankarfelt Ankarfj ärd Ankarflod Ankarfors Ankargren Ankargrund Anker-gård Ankarhag Ankarhall Ankarhamn Ankarhed Ankarheim Ankarhem Ankarholm Ankarholt Ankarhom Ankarhult Ankarhäll *Ankaring Ankarjäm Ankarklint Ankarkle Ankarkvist Ankarland Ankarlid Ankarlind Ankarling Ankarlo Ankarloo Ankarlou Ankarloo

Ankarlou Ankarlund Ankarlöv Ankarmalm Ankarman Anckarman Ankarmark Ankarmo Ankarmyr Ankamäs Ankarsén Ankarsjö Ankarskog Ankarsköld Ankarsmed Ankarsnäs Ankarspong Ankarstad Ankarstam Ankarstav Ankarstedt Ankarsten Ankarstig Ankarstolpe Ankarstrand Ankarström Ankarstål Ankarsund Ankarsved Ankarsvärd Anckarsvärd Ankarswärd Ankartj ärn Ankartoft Ankarvall Ankarvik Ankarås Ankarö Anke Ankeberg Ankel Ankell Ankelstam Anker Ancher Ancker *Anker-Kofoed Anchér Ankerberg Ankerblad Ankerborg Ankerbäck Ankerdal Ankerfelt Ankerfors Ankergård Ankerhag Ankerhall Ankerhult *Ankeria "Ankerman Ankermark Ankers Anckers Ankersjö Ankerskog

Ankersterlt Ankerstål Ankert Anckert Ankervall Ankervik Ankler Anklert Anklev Anklint Anklon Ankner Anknert Ankre Ankrell Ankréus Ankring *Ankur

Anland Anlander Anlén Anlér Anlert Anlew Anlide Aulin Anlind Anling *Anliot

Anlj ung Anlund

Ahnlund Anlycke Anmalm Ariman Anmar Anmark Anmarker Anmyr Ann *Annala

Annan Annander *Annas

Annas Andersson-

Ahnberg Annbj er Annborn Annbrink Annbro Annby Anné Anneberger Annebjörk Anneblad Anneborg Anneborn Annebrant Annebring Annebrink Annebro Anneby Annebäck Annefalk Annefelt

Annefj ord Annefled Annefors Anneg'ren Annegård Annehag Annehed Anneklint Annekvist Anneld Annelid *Annelin Annelind Anneling Annelius *Annelj as Annell Annéll Annemalm Annemar Annemark Annemo Annem yr *Annenkov *Annenkova Annér Annerberg Annerblad Annerblom Annerhe Annerborg Annerborn Annerbrant Annerbrink Annerby Annerbäck Annerdal Annered Anneren *Annerén Annerfalk Annerfelt *Annerfeldt Annerfj ell Annerfors Annergren Annergård Annerhag Annerhall Annerhed Annerhem Annerholm Annerhult Annerhäll Annerhög Annerius Annerkvist Annerlid Annerlind Annerling Annerljung Annerlöf Annermalm Annerman Annermark Annemo

Annerot Anners Annersjö Annerskog Annersson Annerstad Annerstam Annerstedt Annersten Annerstig Annerström Annerstål Annertz Annerud Annerup Annerus Annervall Annervik Anneryd Annerås Annes Anneskog Annestrand Anneteg Annetorp Annetun Arméns Annevad Annevall Annevik Annfält Anngren Almgård Annhagen Annhammar Annhamn Annheden *Annik *Annike *Annila Annilon Anning Anningborn Anninger *Annino *Annis Almlöv Annmark Annmo Anno Annevitz Annsberg Annsj ö Annström *Annuk *Annuswer Annwall Annvik Annäll Annögård Anold Anolfsbo Anonsen *Anonsén Anqvist Ahnkvist

Almqvist Anred Anrell Anrén Anrep *Anrep-Nordin Anréus Anrick Anrin Anring Anros Anroth Anrup Anryd Anrås Ans Ansander Ansar Ansbjer Ansbo Ansborg Ansborn Anschiitz Anscombe Ansdal Anse Ansebo Anseby Ansefelt Ansegård Anséhn Anselius Ansell Anselm

Anshelm Anselmi *Anselmo Anselmsson Ansén

Anséhn Ansenius Ansér Ansered Anserius Anserud Anseryd *Anses Anséus Ansfors Ansgar Ansgarius Ansgård Anshagen Anshammar Anshed Ansheden Anshelm Anshelmer Ansholt Ansiger Ansin Ansing Ansker Anskog

Ahnskog Anskär

Ansler Anslöv Ansman Ansmark Ansmo Ansner *Ansnes *Anson *Ansons *Ansorge *Anspach *Anspal Anst Anstad Anstadius Anstedt Ahnstedt "Ansteensen Anstenius Anstig Anstin Anstorp Anstrand Ahnstrand Anstrell Ansh'én Anstrin Anstrup Anström Ahnström Anståhl *Ansulis Ansund Ansved Ansätt Ant *Antal Antander Antberg Antberger Antblad Antbo Antborg Antbom Antbring Antbrink Antbro Antby Antbäck Antebo Anteborn Antebring Antebrink Antebro Anteby Antedal Antee Antefalk Antefelt Antefors Antegård Antehed Antéhn Anteholt Antelid Antelius

Antell Antemalm Antemar Antemark Antemo Antemyr Anten Antéhn Anthén Antenius Antenn *Antens *Anteplon Antér Anterot Anterud Anterup Anteryd Antesjö Anteskog Antestad Antestam Antestedt Antéus Antevall Antevik Antevs Antfelt Antfolk Antfolk J ohansson- Antfors Antgren Anthammar Anthede Anthén Anthin Antholm Anthonius Antiarson *Antikainen *Antila *Antilla *Anttila Antin *Antinen Anting Antinpoika Antlind Antling Antlöv Antman Antmar Antmark Antmo Antmyr *Anto Antoft Anton Antonen Antoni Antoniazzi *A ntom'eWSki- Raczynski Antoninson Antonisen

Antonius *Antonof Antonoff *Antonov *Antonsen Antonson Antonsson Antonson Antony *Antonopoulos Antorp Antoss *Antropow *Antropowa Antsén Antsjö Antskog *Antsrnaa *An'son 'Antsone >**Antsov *Antspere Antström *Antsvee *Antti Anttila *Anttinen *Anttonen Antvall Antvik Anuell Anulf Anurnark Anund Anundby Anundgård Anundi Anundson Anunti *Anupöld Anvard Anved Anvedal Anveden Anvel ius Anvell *Anvelt Anvén Anvenius *Anvid Anvill Anvin Anving Anvret Anvåg Anväg Anvärn Amzelius Anzén *Anzil Anå Anåker Anås Anäng Anö Apel

Apelberg 'Apelblat Apelbo Apelbom Apelborg Apelborn Apelby Apelfors Apelgren Apelgrén Apelgårdh Apelholm Apelkvist Apelquist Apelqvist *Apell Appell Apelman Apelmark Apelmo Apelquist Apelqvist Apelrot Apelrud Apelryd Apelsjö Apelskog Apelstam Apelstedt Apelsten Apelstig Apelstrand Apeltoft Apeltun *Apem'tis Apér Aperia *Apetrea *Apfel *Apfelbaum *Apfelgri'm Apiarie *Apitzsch Aplanius Aplehag Aplemark Apler Aplerud Apleryd Aplund *Apoi Apollo Apolloff *Apostolovic Apostolovitj Appe *Appé Appeby Appel *Appel Appelberg Appelblad Appelblom Appelbo Appelbom Appelbrant

Appelbring Appelbrink Appelbro Appelbäck Appeldahl Appelfeldt Appelgren Appelgren Appelhed Appelheden Appelheim Appelholt Appelin Appelkvist Appelquist Appell Appellund Appellöf Appelöf Appelman Appelmyr Appelnäs Appelquist Appelqvist Appelros Appelroth Appelskog Appelstad Appelstam Appelström Appelstål *Appelt Appelteg Appeltofft Appeltoft Appeltofft Appelvall Appelvik *Appelö Appelöf *von Appen- Engström Appert Appiarie Appleby Appleton Appling *Appoi Appring Apraxin *Apse *Apsite *Apt Aptekman Aquartz Aquilon Aqvelin Aqvilin Aqvllon Aqvilonius *Aqviloniusson *Ara Arab Araby Arabäck Arahed

*Arak Araké Pettersson- Arakélow Bek- Aramant Aramo *Arandjelovic

Aranäs Arasgård *Arasimovicz *Arasimowicz Arasj ö Araskog *Arato *Aravanis Arback Arbaeus Arbe Arbeij *Arbeiter Arbelius Arbell *Arbella Arbelund Arbemo Arbén Arbenius Arbenning Arberq Ahrberg Arberger Arbert Arbestål Arbfelt Arbfors Arbin von Arbin Arbing Arbinge Arbinger Arbjörk Arblom Arbman Arbo *Arbolin *Arbolm *Arbom Arborelius Arborelli Arborén Arborg Arborgh Arborin Arbrandt Arbratt Arbring Arbrink Arbro Arbsjö Arbstedt Arby Arbäck *Arböll Arcadi Arcadius

*Arcari Archer Arcini *Arco auf Valley

Arcombe Arctadius Arctaedius Ardahl Ardal Ardahl *Ardanowski Ardbo Ardbom Ardbrant Ardbring Ardby Ardbäck Ardeberg Ardeborg Ardebrant Ardebring Ardeby Ardebäck Ardefalk Ardefelt Ardefors Ardegren Ardegård Ardehed Ardeheim Ardeii Ardelin Ardelius Ardell Ardemalm Ardeman Ardemar Ardemark Ardemo Ardén Ardenfors Ardenfält Ardengård Ardenheim Ardenius Ardenmark Ardenmyr Ardenskog Ardenstam Ardenstedt Ardenvik Arder Arderbäck Ardermark Arderup Ardérus *Ardesi Ardesjö Ardeskog Ardestam Ardestål Ardéus Ardevall Ardevi Ardevik Ardfelt

Ardfors Ardgren Ardgård Ardhammar Ardhe Ardheim Ardholm Ardholt *Ardid Torres Ardin Arding Ardinge _Ardinger Ardland Ardler Ardlin Ardlinger Ardman Ardmar Ardmark *Ardna Ardne Ardnell Ardner Ardnert Ardner Ardsjö Ardstedt Ardström Ardstål Ardvall Ardvik Ardö Are Areb Areback Arebark Areberg Arebert Arebjer Arebj örk Areblad Areblom Arebo Arehorn Arehorn Arebrant Arebratt Arebring Arebrink Arebro Areby Arebäck Aredal Aréehn Areen Aréen Arefalk Arefall Arefeldt Arefj ord Arefjäll Arefj ärd Areflo Areflod Areflykt

Arefäll Aregarn Aregius Aregran Aregren Aregrund Aregård Arehag Arehall Areharm'nar Arehamn Arehed Areheim Arehn Areholm Areholt Arehorn Are-bult Arehäll Arehög Areklev Areklint Arekrans Arekull Arekvist Areland Areldy Arelid Arelind Areling Arelius Arhelius Areljung Arell Arelli Arelund Arelönn Aremalm Areman Aremar Aremo Aremyr Arén Areen Ahrén Areéhn Arehn Aréen Arhén Arrhén Arenander Arenbark Arenberg Ahrenberg Arenbert Arenbj er Arenbj örk Arenblad Arenblom Arenbo Arenborg Arenborn Arenbrand Arenbrant Arenbring Arenbro

Arendahl Arendal Arendahl Arendartsik *Arendi Arendolf Arendorf ArendorH =:*Arendortschik *Arends *Arendt Arenell Arenfalk Arenfelt Ahrenfelt Arenfors Arengart Arengård Arengärd Arenhag Arenhage Arenhagen Arenhall Arenhammar Arenhed Arenheim Arenhill Arenholm Arenholt Arenhov Arenhäll Arenius Ahrenius Arrenius Arrhenius Arenklo Arenkrans Arenkvist Arenlid Arenlind Arenling Arenlo Arenlund Arenlöf Ahrenlöf Arenmalm Arenmo Arenrot Arenrud Arens Ahrens Ahréns *Arensberg Arensjö Arenskog Arenstad Arenstarn Arenstedt Arensten Arenstig Arenstrand Arenström Arenstål Arenteg Arentoft Arentorp

Arentsson Arentz Ahrents Ahrentz Ahrenz *Arentzen Arenvall Arenvi Arenwik Arenås Arenäs Arenö Arepil Aresand Areschoug Areschoung Aresén Aresik Aresjö Areskans Areskog Areskogh Areskoug Areskogh Areskoug Areskär Aresköld Areslätt Arespång *Ares Rev Arestad Arestam Arestav Arestedt Aresten Arestig Arestrand Areström Arestål Aresund Aresved Aresäter Aretander Areteg Aretj äll Aretoft Aretom Aretorp Aretun Areus Arevad Arevald Arevall Arevander Arevi Arevik Areving Arevret Arevåg Arevång Arevärn Arf Arfalk Arfelt Ahrfeldt Alu-felt

*Arfert *Arff *Arf'fman Arfner Arfors Arfsén Arfström Arfvedson Arfwedson Arfvedsson Arfverlin Arfvidson Arfwidson Arfvidsson Arfwidsson *Arg Argander Argart Arge Argelander Argelius Argell Argén Argenius Argérus Argeus Argin *Argiro Argulander Argus Argård Argården Åtgärd Argärde Arhag Arhage Arhagen Arhall Arhammar Arhammer Arhamn Arhart Arhed Arhede Arheden Arheim Arheimer Arhelius Arhén *Arhikari Arhman Arholm Arhom Arhov Arhult Arhusen Arhusiander Arrhusiander Arhusius Arhäll Ari Arian Ariander Ariel Arild Arildsson

Arill *Arima Arin Ahrin Arinder Arinell Aring Aringberg Aringe Aringer Aringfelt Aringsjö Aringskog Aringsmark Aringstam Arinius *Arins *Aris Arivall Arj evall Ark Arkaberg Arkad Arkander Arkberg Arkblad Arkbo Arkborg Arkborn Arkbrant Arkbring Arkbro Arkby Arkdal Arke Arkeberg Arkebo Arkeborg Arkeborn Arkebrant Arkebring Arkebrink Arkebro Arkeby Arkebäck Arkedal Arkefelt Arkefj ord Arkeflod Arkefors Arkegren Arkegård Arkehag Arkehed Arkeholt Arkel Arkeland Arkelid Arkelind Arkelius Arkell *Arkelman Arkelsjö Arkelskog *Arkelstam Arkelstam

Arkelsten Arkelöv Arkemar Arkemo Arkemyr Arkén Arkenback Arkenfelt Arkenstedt Arkenäs Arkerot Arkert Arkerud Arkeryd Arkesjö Arkeskog Arkestad Arkestam Arkestedt Arkesten Arkestål Arketeg Arkéus Arkevall Arkevik Arkevret Arkfelt Arkfj äll Arkfors Arkhag Arkhage Arkhagen Arkhall Arkhammar Arkhed Arkhede Arkheden Arkhem Arkholm Arkhult Arkin Arking Arkinger *Arkipuss *Arkko Arkland Arkler Arkley Arklid Arklin Arklind Arkling Arklund Arklöv Arkmalm Arkman *Arkmanni Arkmo Arkmyr Arknell Arkner Arknäs Arkrans Arkrot Arkrud Arkryd

Arksand Arksenius Arksiö Arkstam Arkstedt Arksten Arkstig Arkstrand Arkström Arkstål Arksved Arksäter Arktander Arktedius Arcktaedius Arkteg Arktoft Arkvall Arkvik Arkvist Arkö Arl Arlamalm Arland Arlander Arlang Arlanäs Arlasjö Arlastig Arlberg Arlberger Arlborg Arlborn Arlbrand Arlbrant Arlbring Arldén Arldin Arle Arleback Arleberg Arlebjär Arlebjörk Arleblom Arlebo Arleborg Arleborn Arlebrand Arlebrandt Arlebratt Arlebring Arlebrink Arlebro Arleby Arlebäck Arledal Arlefalk Arlefall Arlefj ord Arlefjäll Arlefors Arlefur Arlefält Arleg'ren Arlegård , Arla—hag

Arlehall Arlehed Arleheim Arleholt Arlehov Arleij Arlej Arleklev Arleklint Arleklo Arlekrans Arlekvist Arlemalm Arleman Arlemar Arlemark Arlemo Arlemon Arlemyr Arlén Arlenberg Arlenborg Arlenby Arlenfeldt Arlenius Arlenstam Arleros Arlerot Arlers Arlert Arlerud Arleryd Arlesjö Arleskog Arleskär Arlestad Arlestam Arlestedt Arlesten Arlestig Arlestrand Arleström Arlestål Arlesäter Arleteg Arletun Arléus Arlevall Arlevik Arlevind Arleving Arlfelt Arlfors Arlhagen Arlid Arliden Arlin Ahrlin Arlinde Arlinder Arling Ahrling Arlinge Arlinger Arljung Arlmark

Arlo Arlock Arloff Ahrlow Arlon *Arlott Ahrlow Arlsjö Arlsson Arlsten *Arlt Arltoft Arlund Arlycke Arlås Arlö Arm Armaeus Armalm Arman Arhman Armand Armander Armands *Armann Armark *Armas Armberg Armborg Armbring Armby Armszck Armdal *Armei Armelius Armell Armen ius Armér *Armfelt Armfors Armgard Armgarth Armgren Armgård Armilund Armin *Arminen

Armmg

Armsköld Armstedt Armsten Armstrand Armstrong Armström Armstål Armtoft *Armuand Armvall

Armvik Armyr Arn Arnabo Arnafors Arnagård Arnald Arnalid Arnamo Alnander Amander— Åstrand Arnar Arnared Arnarp Amaryd Arnback Arnbacke Arnbark Arnberg Ahmberg Arnberger Ambert Ambj er Ambjörn Arnblad Amblock Arnblom Arnbo Arnbom Arn-borg Ahrnborg Arnborger Amborn Ambrant Arnbratt Ambring Ambrink Arnbro Arnby Arnbåge Ambäck Amdal Amdell Arndorf *Arndt Arndt Arndtz Arne Ahrne Arné Ahrné Arneback Arnebark Arneberg Ahmeberg Arnebert Arnebj er Arnebjörk Arneblad Arnebo Arneborg Arneborn Arnebrant Arnebratt Arnebring

Arnebrink Arnebris Arnebro Arneby Amebäck Arned Arnedal Arnef-alk Alnefelt Arnefjord Arnefj' äll Arnefjärd Arneflod Arnefors Arnefur Arnegren Arnegrim Arnegård Amehag Arnehall Arnehed Arneheim Arneholm Arneholt Arnehov Amehäll Arnek Arneke Arneklev Arneklint Arneklo Arnekrans Arnekull Arnekvist Ameland Arneld Arnelid Arnelind Arneling Amelius Arnell Ahrnell Arnnell Arnéll Arnelli Arnelo Arnelt Arnelund Arnelöf Arnemalm Arneman Arnemar Arnemark Arnemo Arnemyr Arneng Arner Arnér Amerbeck Amerby Arnerdal Arnerfelt Arne:-fors Amergård Amerheim Amerholm

Arnerius Arnerlind Arnerling Arnerlöv Arne rmark Arneros Arnerot A rnerstad Arnerstedt Arnersten Arne:-stål Arnett Arnerts Arnerud Arnerup Arnervall Arnervik Arneryd Arnesen *Arnesen- Mellesmo Arnesjö Arneskans Arneskog Arnesen *Arnessen *Arnesson Arnestad Arnestam Arnestedt Arnesten Arnestig Arnestrand Arneström Arnestål Arnesund Arnesved Ameteg Ametjäm Arnetoft Arnetorp Arnéus Arnevad Arnevall Arnevi Arnewid Arnevik Arnevind Arneving Amfalk Arnfast Arnfell Amfelt Arnfjell Arnfj ord Arnfjärd Amflo *Arnfors Arnfält Amfelt Arngart Arngren Arngrim Arngrip Arngården Arngårdh

Arngärde Arnhag Arnhage Arnhagen Arnhall Arnham Arnhammar Arnhamn Arnhed Arnheden Arnheim Arnhelm Arnhem Arnhill Arnhjort Arnhjälm Arnholm Arnholtz Arnhov Arnhult Amhus Arnhuvud Arnhäll Arnhög *Arnik Arnild Arnildstam Arnils *von Arnim Arning Arninge Arninger Arningsjö Arningsmark Arnius Arnkil Arnklev Arnklint Arnklo Arnkull Arnkvist Arnqvist Arnland Arnle Arnler Arnlert Amlid Amliden Arnlind Amlinder Amling Arnljung Amlo Arnlund Arnlycke Arnlöf Amman Ammar Arnmark Arnmarker Ammo Arnmund Arnmyr Arnnell Arnold von Arnold

Arnoldi Arnolds Arnoldson *Arnoldson— Fischhof Arnoldsson Arnold son Arnolt Arnor Arnorp Arnos Arnouff Arnoufs Arnqvist Arnred Arnringr Arnros Arnroth Arnrowitz Arnrud Arnrup Arnryd Arnsand Arnsbj er Arnsby Arnselius Amsell Arnsén Arnsfelt Arnshav Arnshed Arnshelm Arnsj ö Arnskill Arnskog Arnslätt Amsmar Arnsrud Arnstad Arnstadans Arnstam Arnstberg Arnstedt Arnstein Amsten Arnstig Arnstorp Arnstrand Arnstrup Arnström Arnströmer Amstål Arnsvall Arnsveden Arnsvik Arnsåker Arnsäter Arnt Arndt Amtell Arntén Arntoft Arntorp Amtsen Arntzen Arnfsing

"Arntssen *Arntsson Arntyr Arntz Arndtz Arntzen Arnudd Arnulf Arnulf-Olsson Arnung Arnvald Arnwal d Amvall Arnvaller Arnveg Arnvid Arnvik Amving' Arnå Arnåker Arnäs Amälv Arnäs Arnäs Sundbeck — Arnö Arnöman Arnömark Arnör Aro Arodell Arodén Arodin Arogén Arogenius Arohlén Arola *Arolaakso Arold Arolin Aromaa Aron Ahron *Aron—Rauta Aronelius *Aronen Aroneus Aronius *Aronowicz Aronowitsch Aronowitz Aronsell Aronsen Aronsohn Aronson Aronsson Aronsohn Aronson Aronzon Aronsson Backman- Aronzon Arosander Aroselius Arosell Arosén

Arosenius Aroseus Arosin Arovelius Arovén Arovin

Arph *Arpas Arpe Arpegård *Arpela Arpfors Arpgård

Arrebo Arreborg Arreborn Arrebrant Anebring Arrebrink Arreby Arrebäck Arredal Anefall: Arrefelt Arrefj äll Arreflod Arrefors Arregren Arrehag Arrehed Arreholt Arreklev Arreland Arrelid Arrelin Arrelind Arrelöv Arreman Arremark Arremo Arremyr Arrenberg Arrendal Arrenfeldt Arrenius

Arrenäs Arres Arreskog Arrestam Arrestad Arrestedt Arrestig Arrestrand Arreström Arreståhl Arreteg Arretun Arrevall Arrevik Arrfelt Arrfors Arrg'ren Arrgård Arrhagen Arrhed Arrheden Arrhén Arrhénborg Arrhenius Arrhov Arrhult Arrhusiander *Arrias Arring Arringe Arringer Arrklev Arrland Arrling Arrman Arrnäs Arro *von Arronet >'"'Arroval Arrsiö Arrskog Arrstedt Arrsten Arrvall Arsaeus Arsander Arschbacher Arselius Arsell Arsén =”'Arsenijevic Arsenius Arsing Arsjö Arskans Arskog Arstad Arstadius Arstam Arstedt Arstén Arstrand Arstrup Arström Arstål Arsäter

*Art Artaeus Artander Artberg Artborg Artbrink Artby Artbäck Arte Artebrant Artegren Artelius Artell Artén Artenius Artens Arténs Artéus Artfelt Artfors Arthinius Arthsell Arthur Arthureus *Artig Artin Arting Artinger Artle Artler Artling *Artman *Artmann Artmark Artmo Artner

*Arto Artoft Arton Artorp Artsberg Artsén Artsman Artur Arturén =*Artursson Artvall Artvik Artvin Artz Artzell Artäng :EzAru Arud Arufors Arugård *Arula Arulf *Arumaa *Arumets *Arumäe Arun Arup *Arusoo Arusell *Aruvee

Arvaeus Arvald Arvall Arvallius Arvamo Arvander Arvang Arvard Arvas Arvastsson *Arvay

Arvbring Arvby Arvdal Arve Arwe Arveberg Arvebj örk Arveblad Arvebo Arveborg Arveborn Arvebrand Arvebrant Arvebratt Arvebring Arvebrink Arvebro Arveby Arvebäck Arvedal Arvedson Arwedson Arvedsson Arfvedson Arfwedson Arfvedsson Arvedson Arwedson Arvefalk Arwefeldt Arvef-j ord Arvefors Arvegren Arvegårdh Arvegärd Arvehag Arvehall Arvehammar Arvehed Arveheim Arvehell Arvehorn Arveklev Arveklint Arvekvist Arveland Arvelid Arvelin Arvelind Arveling Arvelius Arvell Arvelöv Arveman Arvemark

Arvemo Arvemyr Arvén Arwén >"Arvén

Arvendal Arveng Arvenhed Arwenius Arvenäs Arver Arvered Arverot Arvert Arverud Arvérus Arveryd Arveschoug Arvesgård Arvesjö Arveskär Arveson Arweson Arvestad Arvestam Arvestedt Arvesten Arwestig Arvestrand Arweström Arvestål Arvesved Arvesäter Arveteg Arvetun Arvfors Arvhage Arvhagen Arvhammar Arvhed Arvhede Arvheden Arvholm Arvhult Arvidi Arvidius Arvidner Arvids Arwids Arvidson Arwidson Arvidsson Arwidsson Arfwidson Arfwidsson Arfvidsson Arvidson Arwidson Arwidsson Arvidsson Sandborg- Arvidstam Arvidström Arwidström

Arvill

Arvin Arwin Arvind Arvinder Arving Arvinge Arvinius Arvitz Arvius Arvlid Arvlind Arvling Arvlo Arvman

Arvstedt Arvsten Arvstrand Arvstål Arvsäter Arvå Arvåker Arvås Arvö Aryd Arydén *Arzamasov Aråker Aråmark Aråsen Arälv Aräng Aröd Arögård *Asaks "Asariew Asarnoj Ascard *Ascård Ascen Asch Aschan Aschan Danielsson- *Aschauer Aschberg Aschenbrenner Ascher Aschier >"Aschj em *Aschmann Aschner Ase

Aselius Azelius Asell Asén Ascen Asenius Ashton- Westerberg *Asikainen Ask *Aska Askander Askaner Askanius Askarström Askberg Aschberg Askberger Askblad Askblom Askbom Askborg Askbom Askbrant Askbring Askbrink Askby Askbäck Askdal Aske Askebark Askeberg Askebjer Askeblacl Askeblom Askebo Askeborg Askeborn Askebrand Askebrant Askebring Askebrink Askebris Askebro Askeby Askebäck Askedal Askefalk Askefeldt Askefj ord Askefors Askegren Askegård Askehag Askehall Askehed Askeholm Askeholt Askehov Askeland Askelid Askelin Askelind Askeling Askelius Askeljung

Askell Askelund Askelöf Askelöv Askemar Askemark Askemo Askemur Askemyr Askén Askenback Askenbeck Askenberg Askenberger Askenborg Askenbom Askenbratt Askenby Askenbäck Askenbeck Askendal Askenfalk Askenfelt Askenfors Askengren Askengård Askenhed Askenius Askenlid Askenlöv Askenmo Askenrot Askenryd Askensjö Askenstam Askenstedt Askensten Askenström Askenstål Askenvall Askenvik Asken'a's Asker Ascher Askerberg Askerblad Askerblom Askerbo Askerbom Askerborg Askerborn Askerby Askerbäck Askerdal Askered Askerfalk Askerfelt Askerfj ord Askerfors Askergren Askergård Askerhag Askerheim Askerin Askering Askerlid

Askerlind Askerling Askerlund Askerlöf Askerman Askermark Askermo Askernberg Askernäs Askerot Askeronh Askerqvist Askersjö Askerstad Askerstam Askerstedt Askersten Askerstrand Askert Askerud Askerup Askervall Askeryd Askerås Askerö =*"Askeröd Askesjö Askeskog Askestad Askestam Askesten Askestig Askestål Asketorn Asketun Askevall Askevik Askfelt Askfors Askgårcl Askhag Askhage Askhagen Askhammar Askhed Askhede Askhem Askholm Askhult Askild Asking Askinge Askinger Askland Asklander Askler Asklid Asan Asklind Asklinder Askling Askljung Asklund *Asklund- Andresen Asklöf

Asklöv Asklöf Askmalm Askman Askmar Askmark Askmo Askmyr Asknasy Askne Askner Asknert Asknor Asknäs Askolin Askroth Askrud Askryd Asksjö Askstam Askstedt Asksäter Askvald Askvall Askvik Askvärn Askö Aslak Aslaksson Aslander *Asmola 2*Asmund- Wirmark Asmund Asmundsson Assmundsson *Asmussen Asp Aspa Aspan Aspander Aspberg *Aspblom Aspborg *Aspbäck Aspdahl Aspe Aspeberg Aspeblad Aspeblorn Aspebo Aspeborg Aspeborn Aspebrant Aspebring Aspebro Aspeby Aspebäck Aspedal Aspefalk Aspefeldt Aspefj ord Aspeflo Aspeflod Aspefors Aspegren

Aspegrén Aspegren Miillern- Aspegårdh Aspehag Aspehall Aspehed Aspeheim Aspeholm Aspehult Aspeklev Aspeklint Aspekvist Aspequist Aspeqvist Aspeland *Aspeli Aspelid Aspelin Aspelind Aspeling Aspelius Aspeljung Aspell Aspelund Aspelöf Aspemalm Aspeman Aspemar Aspemark Aspemo Aspemyr Aspén Aspenberg Aspenblad Aspenborg Aspenborn Aspenbrant Aspenby Aspenbäck Aspendal Aspenfelt Aspenfors Aspengren Aspengrén Aspenhed Aspenius Aspenlid Aspenlind Aspenlöv Aspenmo Aspenrot Aspenrud Aspenryd Aspensjö Aspenskog Aspenstam Aspenstedt Mpensten Aspenstrand Aspenström Aspenstål Aspensund Aspenvall Aspenvik Aspenäs

Aspequist Aspeqvist Asper Asperberg Aspered Asperén Asperheim Asperholm Asperlund Asperman Aspernäs Asperot Aspers Asperud Aspervall Asperyd Asperö Aspesjö Aspeskog Aspestad Aspestam Aspestedt Aspestig Aspestrand Aspeström Aspestål Aspeteg Aspetorp Aspetun Aspevall Aspevik Aspfors Aspfält Aspgren Aspgård Aspgården Asphag Asphage Asphagen Asphammar Asphed Asphede Aspheden Asphem Aspholm Aspholme Aspholmer Asphul t Asphäll Aspin Asping Aspinge Aspington Aspklint Aspland Asplén Aspler Asplid Aspliden Asplin Asplind Aspling Asplj ung Asplund Asplundh Asplunder

Asplundh Asplycke *Asplöf *Asplöw Aspman Aspmar Aspmark Aspmo Aspmyr Aspne Aspner Aspner Aspnäs Aspring Asproth Aspryd Aspsjö Aspström Aspsäter Aspudd Aspvall Aspvik Aspving Aspåker Aspång Aspås Aspäng Aspögård Assander Assar Assarby Assargren Assargård Assarlind Assarmo Assarsjö Assarskog Assarson Assarsson Assarson Assarsson Sandberg— Assbring Asschier Asse Assedal Assembergs van Assenderp Assens Asser Asserberg Asserbo Asserborn Asserby Asserbäck Asserdal Asserfelt Assergård Asserhag Asserholm Asserhäll Asserius Asserlind Asserling Asserlund Asserlöv

Assermalm Asserman Assermark Assersson Asserud Asservall Asservik Asseryd Asséus Assgard Assgård =*Assi Assin Assis Assman *Assmann Assmark Assmo Assmundsson Assmunson Assner Asson Assov Assowsky Asstorp Assur *Assyhmin *Ast Astander Astarot Astberg Astbo Astborg Astborn Astbring Astbrink Astby Aste Asteberg Asteborg Astedt Astegren Astegård Asteling Astelius Astell Astem-an Astemark Astemo Astenborg Astenius Aster Asther *von Aster Asterberg Asterbo Asterborg Asterborn Asterbrant Asterby Asterbäck Asterdal Asterfalk Aster-fors Asterfält Astergren

Astergård Asterhag Asterhall Asterhed Asterholm Asterhult Astering Asterius Asterkrans Asterlid Asterlind Asterling Asterlund Asterlöv Astermalm Asterman Astermark Astermo Astermyr Asternäs Asterskog Asterstedt Astersten Asterud Astérus Astervall Astervik Asberyd Asterö Astesjö Asteskär Asteson Astéus Astevall Asteving Astfeldt Astford Astfors Astgren Astgård Asthammar Asthén Asther *Asthner Astholm Asthrin *Astikainen Astin Asting Astland Astler Astley Astlind Astling Astman Astmark Astma Astne Astnell Astner Astolf Aston Ahston *Astor Astrander Astrelius

Astrell Astrén Astrenius Astrér Aster Astrin Asthrin Astring Astrup Astsjö Astvald Astvall Astvik Astving *Asu *Asukas *Asukka *Asukyla Asvelius *Asztalnok *Asztalos *Asztély *Atals Atander *Atånyi *Ataöver Atell *Ateva Athe Athelius Ahtelius Athén Athens Atherton Athley Atlas Atler Atles Atlestam Atleström Atling Atlingsj ö Atloff Atlöv Atmer Atoonsteier *Attack Attaque Attarp Atte Atteberg Atteblad Attebo Atteborg Atteborn Attebrand Attebrant Attebring Attebrink Attebris Attebro Atteby Attebäck Attedal Attefalk Attefall '

Attefelt Attefj ord Attefors Attegren Attegård Attehag Attehall Attehed Atteklev Attelid Attemalm *Attemann Attemar Attemark Attemo Attemyr *Atten Attenfelt Attenius Atter Atterberg Atterblad Atterblom Atterbo Atterbom Atterborg Atterbom Atterbrand Atterbrant Atterbring Atterbrink Atterby Atterbäck Atterdal Attered Atterfalk Atterfelt Atterfors Attergard Attergran Attergren Attergrim Attergård Atterhag Atterhagen Atterhall Atterhed Atterheim Atterhern Atterholm Atterhorn Atterhult Atterhäll Atterhög Atterkvist Atterland Atterlid Atterlin Atterlind Atterling Atterljung Atterlund Atterlöf Atterlönn Atterlöv Atterlöf

Attermalm Atterman Attermark Attemo Attern—äs Atterot Attersand Attersjö Atterskog Atterstad Atterstam Atterstedt Attersten Atterstig Atterstrand Atterström Atterstål Atterud Atterup Attervald Attervall Attervik Atterving Attervåg Atteryd Attesj ö Atteskog Atteskär Attesten Attestål Attéus Attevall Attevik Attfors Atthem Atthoff Attin Atting Attinge Attinger Attland Attleborn Attlebrant Attlebring Attleby Attleteit Attlefors Attlegård Attlehed Attlemalm Attlemark Attlemo Attlerud Attlesjö Attleskog Attlevik Attlid Attlin Attling Attman Attmar Attmark Attmarker Attmo Attner Attnäs

Attoff Attorps Attrell Attrén Attring Attrup Attsell Attsjö Attström Attvall Attvik Atzén *Atzler Atzler Sylvan- Atzler—Heuer Au *Auberger Aubert Aubertin Aubourne *Aubry Auburn Auby Audelius Audell *Audemard Audén Audin Audino $Audoward de Ropero Aue *Aue— Pogatschnigg Auer *Auer Auerbach Auf Valley Arco- Aufenbauer Auffermann Auffort *Aufhäuser *Aufrecht *Aufwerber )::Allg *Auga Augander Augeiius Angell Angenius Anger Anger-ström Augin Auglin *Augot Augrell *Augstsprogis Augurén *Augustat Augustin *Augustin Augustini *Augustinius Augustinson Augusnnsson

Augustinson Augustinus Augustsén Augustson Augustsson

Augustson *Augutis *Augutz Augzell Augårdh Auhrenius *Auié *Auka *Aukstinaitis Aula Auland Aulander *Aulanen *Aule Aulén Aulenius Aulerr Aulich *Aulik Aulin Aumaho *Aumalis Auman Aumark Aumér *Aumerme *Aumiiller *Aun Auna *Aunala *Aunapuu Aune *Aunela Aunell Annér Aunes *Aunins Auno *Aunpuu *Auns *Aunver Aur *Aura *Auramo Aurand Auregård Aurehl Aurelius Aurell Aurén Aurenius Auréus Aurezelius Aurich Aurin Auring Aurivillius Aurlén Aurusell Aury *Aus

Ausander Ausberg Ausborn *Auseklis Auselius Ausell Ausén Ausér Ausielt Ausgård Ausing *Ausinsch *Ausmaa *Ausmann Ausmark *Ausmeel *Auspere Aust *Austa Austén Austern Austin *Austli Austrell Austrin Austrinsky Authén Autio Aution *Auvinen *Avalaht *Avalaine Avald Avalder Awallius Avander Afvander Ahvander *Avango *Avar *Avara *Avara- Eggel Avartsson *Avasalu Avasj ö *Avasoo *Avatare Avby *Avdeev Avdelius *Avdich "Avdinian Awe Avebark Aveberg Avebj er Avebjörk Aveblad Avebo Aveborg Aveborn Avebrant Avebratt Avebring Avebrink

Avebro Aveby Avebäck Avedal Avefalk Avefeldt Avef j ord Avefj äll Aveflod Avefors Avegren Avegård Avehag Avehall Avehed Aveheim Aveholt Aveklev Avekling Aveklint Avekrans Avekvist Avelan Avelin Afvelin Avelind Aveling Avelius Avell Avellén Avelöv Avemalm Aveman Avemar Avemark Avemo Avemyr Avén Awén Avenberg Avenbok Avenborg Avendal Aveniors Avengren Avenhall Avenhammar Avenius Avenlöv Avenmark Avenstam Avenstedt Avenstrup Aventorp Avenäs Avér Averback Averber—g Afverberg Averbo Averborg Averborn Averby Averbäck Averdal Avered

Avel—falk Averfelt Averfors Avergren Avergård Averhed Averheim Averholm Averin Averius Averklint Averkvist Averland Averlid Averlind Averling Avemalm Averman Avermark Avermo Avermyr Avemäs Averot Averpil Aversj ö Averskog Averstad Averstam Averstedt Aversten Averstrand Averström Averstål Aversund Avert Avertoft Averud Averyd Averås Avesand Avesjö Aveskog Aveskär *Avestam Avestedt Avesten Avestig Avestrand Avestål Avesved Avcsäter Aveteg Avetun Avéus *Avezzano *Avik *Avikainen Avin Avinder Aving *Avingo *Avisoo *Awiszus *Avlesen *Avlskarl Avonius

Avrén Avrénius Avreus Avrin Avås Ax

Axh Axaeus Axander Axare Axarp Axbard Axberg

Agsberg Axberger Axbj er Axblad Axblom Axbo Axbom Axborg Axbom Axbrant Axbring Axbrink Axbro Axby Axbåge Axbäck Axdal Axdalen AXdOl'ff

Axdorph Axdorph Axe Axebark Axeberg Axeblad Axebo Axeborg Axeborn Axebrant Axebring Axebrink Axebro Axeby Axebäck Axedal Axefalk Axefall Axefeldt Axefors Axegren Axegård Axehag Axehall Axehed Axeheim Axehell Axehjelm Axehult Axeke Axeklint

>*Axel

Axeland Axelberg

Axelborg Axelborn Axelby Axelbäck Axeldal Axelfeldt Axelgren Axelgård Axelhed Axelid *Axelin Axelind Axeling Axelius Axell Ackzell Aksell szell Axäll

Axell Petterson— Axéll Axelli Akzelli Axelman Axelmark Axelmyr Axel-Nilsson Axelqvist *Axelrod Axelryd *Axelråd Axelsen *Axelson von Levetzow Axelson von Axelson Axelsson Akselsson Axelson Axelstam Axelsten Axelström Axelvall Axelöv Axeman Axemar Axemark Axemo Axemyr Axen Axén szén Axenberg' Axenbj örk Axenbo Axenborg Axenborn Axenbrant Axendal Axene Axenfalk Axenfeldt Axenfors Axengren Axenhag Axenhall

Axenhed Axenholm Axenholt Axénius Axenklev Axenlöv Axenmark Axenmo Axenmyr Axenrot Axenrud Axenryd Axenson Axenstam Axenstedt Axensten Axenström Axenstål Axenvall Axenvik Axenås Axenås Axer Axered Axerell Axerius Axerot Axert Axerud Axerup Axeryd Axestam Axeteg Axethorn Axetun Axevall Axevi Axevik Axfall Axfeldt Axfelt Axfeldt Axfj ord Axflod Axfors Axg'ren

*Axgård Axgärde Axh Axhag Axhage Axhagen Axhall Axhammar Axhamre Axhed Axhede Axheden Axheim Axhem Axhild Axholm Axholt Axhov Axhult Axhusen

Axh'äll Axl Axin Axing Axinge Axinger Axiö Axkull Axland Axlander Axlén Axler A Xlld Axliden Axlin Axlind Axling Axlov Axlund Axlöw *Axmacher Axmalm Axman Axmar Axmark Axmarker Axmén Axmer Axmo Axmon Axmyr Axne Axner Achsner Ahxner Axnert Axnäs Axonius Axring Axrot Axrud Axrup Axryd Axstad Axstedt Axstén Axstrin Axstål Axsäter Axtelius Axter Axtilius Axtoft Axtoll Axton Axtorp Axtrup Axtun Axung Axvall Axvi Axvik Axvång Axvärn szell szén

szenth Axå Axåker Axås Axäll Axäng Axö *Aydinianen Ayers Azelius *Aziz Aztor Azzirati Azzur *Aynslev *Ayral

B

Baad-Heimer *Baadstöe Baage Ba—agöe =**Baak *Baake Baalach Baalack Baard Baardsen *Baarlid *Baarman Baars Baarsen Baas *Baasner Baastad *Baastrub Baatz Baaz *Bab *Babarin *Babiarczyk *Batbij Babord *Babuin Babtist *Baburger *Bacci Bach *Bacharach *Bache Bacher Bachér Bachlin Bachlund Bachman *Bachman *Bachmann

Bachrach B achrak Bachrok *Bachs Bachström *Bachstätter Bachteman *Bachtin Bachzelt Bachzick Back Backa Backam Backander Backarud Backberg Backby Backdal Backe Backebj är Backebjörk Backebo Backeborg Backebring Backeby Backedal Backefalk Backefelt Backefj ord Backefj äll Backefors Backegren Backegård Backehag Backehed Backeholt Backeland Backelid Backelin Backelind Backell Backelund Backelöv Backemalm Backeman Backemar Backemark Backemo Backemyr Backen Backen Backendal Backenfeldt Baokenfors Backengård Backenäs Backer Bacher Bachér Backer-Meurke Backered Backerholm Backert Backerud Backerup Backeryd

Backeröd Backers Backesj ö Backeskog Backestam Backestedt Backesten Backestig Backeström Backestål Backéus Backevall Backevik Backewold *Backfolk Backfors Backfält Backgård Backgården Backhage Backhagen Backhammar Backhans Backhaus Backhed Backheden Backheim *Backhof Backhoff Backholm Backholt *Backhouse Backhult *Backhurst Backin Backing Backius Backland Backlar Backle Backler Backlert Backlid Backlin Bachlin Backlind Backling Backlund Bachlund Backlöf Backman Bachman *Backman- Aronsson Backman- Möller Backmar Backmark Backmer Backmo Backmyr Backne Backner Backnert Backnäs *Backofen

Backov Backow Backow Backrot Backrud Backryd Backsell Backsén Backsjö Backskog Backstad Backstam Backstedt Backsten Backstig Backstrand Backström Bachström Backsund Backsäter Backteman Backus Backvald Backvall Backvid Backvik Backzell Backzelt Backåker Backås Backäng Backö *Baczkowski *Baczynski Bad Badari Baddar *Baddare Bade *Badelt Badene Badenfelt Badenfors Badenhov Badenmark Bader *Badertscher Badey Badin *Bading Badler Badman Badne Badner Badnert Badsman *Badzong *Bae Baechovold *Baeck Baecker *Baeckgaard Baecklund Baeckrnan Baeckm-ark Baeckström

*Baedecke- Olsson Bahrendtz Baehrentz *Baek Baek Larsen- Baer Baer Baarendtz Baerg'man Baergqvist Baarkander *Baernert Baersen Baertels *ertling *Baeza *Bagan Bagander *Bagatais *Bagein Bager Bager—Sjögren Bagert Bagg Baggby Bagge Bagge af Berga Bagge af Söderby Bagge-Lindahl Bagge Waern- Baggemar Baggemo Bagger Bagger Lennmon- Bagger— Jörgensen Bagger-Sjöbäck Baggerud Baggeryd Baggesen Bagg'felt Bagghagen *Bagglien Bagglund Bagg'man Baggner Baggstedt Baggström *Bagh Baghen *Bagi Bagler Baglin Bagne Begner *Bagrow *Bagrowski *Bagstevold Bahgat *Bahl *Bahlcke Bahle Bahlenberg

Bahm *Bahn *Bahner Bahnson Bahr von Bahr Bahre *Bahri Bahrman Bahrne Bahrton *Baidinger *Baidins Baier Baij Baijard Baijer Baikull *Bail *Bailey *Baillou *Bain Baird Baireuther *Baitsch-Landén Baj *Bajån Bajard "Bajas *Bajerlein Bajgrodsky *Bajl Bajonett *Bajrovico *Bajtner Bajtsch *Bak *Bakai *Bakajef *Bakalski Bake Baker *Bakhuis "*Bakk Bakke Bakke Sevald— Bakken *Bakkenberg *Bakker *Bakklumil Bakman *Bako *Bakö *Bakonyi *Bakos *Bakowska *Bakowski Bakteman Bal Balach Balack *Balakin Balander *Balassa *Balånyi *Balazs

*Bal-bo *Balceris Balchen Balchen- Rosencrantz *Balchman Balck Balcke Balcker Balckman *Bald Baldanus Balde Baldebo Baldetors Baldegård Baldeljung Baldemar Baldemark Baldemo Baldenäs Balder Balderud Balderup Baldesj ö Baldestam Baldesten Baldestig Baldestål Baldetorp Baldhagen Balding Baldowski Baldring Balduin Baldå ”*" Balembois Balfe Balfors Balgård Baling *Bålint *Balinski Balk *Balk—Möller Balke Balkebo Balkedal Balkefors Balkegård Balkeholt Balkemo Balken Balken Balkenhausen Balkered Balkert Balkerud Balkeryd Balkestam Balkevärn Balkfors Balkhag Balkhammar Balkhed *Balkiene

*Balkin Balking Balklind *Balkman Balkmar Balkner *Balkov Balkryd Balksjö Balkstam Balkstedt Balksten Balkström Balksäter Balkvik *Balkys Balkåsen Balkö Ball Balla Ballarini *Ballaschke *Ballåzs *Ballazs Balldin Balle *Balle-Laursen Ballé *Balledux Ballerdt Ballin Belling Ballinge *Ballor Ballrup *Balma *Balmori Balner *Balod *Balodis Balog

*Balogh Bals Balsam

*Balsambaum Balsberg Balsvik *Baltazars Balte 'Balter Baltfors

*Baltgailis Baltmark Baltsén

'Baltz Baltzar Baltzarl Baltzer *Baltzersen Baltås *von Bålvånyos

Bålvånyos

Satzger von-

'Balz *Balzarsson

*Balzer "Balzeweit "Bamann Bamber Bamberg *Bamberger Bamegård *Bamford Ban *Banasiak *Banasik *Banaszczak Banby Banck Bancke Bancroft *Bancu Band Bandau Bande Bandefj ord Bandefur Bendel Bandelier Bandelin Bandelius Bandell Bandén Bander Banderewzky Banderot Banders Banderson Bandert Banderud Bandgren Bandhold Bandholtz *Bandholtz- Hasewinkel *Bandholz Bandin *Bandinge Bandlers Bandling *Bandmann Bandrup Bandsjö Bandstein Bane Banefelt Banefors Banell Banemark Banér Banert Baneryd Banfors Bang Bang Guldman Bang Hofnab- Bang-Melchior *Banga Bange Banger *Bangert

*Bangerter Bangsbro Banhed Banheden

*Banhidi *Banjevic Bank

Banck Bank Nielsen- Bankander Banke

Bancke Bankedal Bankeffalk Bankefors Bankel Bankell Bankén Banker Bankert Bankerud Bankestad Bankeström Bankhed *Bankier Bankler Bankolin Bankowsky Banksjö Bankvall Banmark Banmo Bannbers Banne Banner Banning Banryd Bansjö Banstorp Banström Bansvik Bant Bantoft Bantzén Banvik

*Banyai 'Banyay

"Banz *Banzon Banås Banö Baptist Bar

Bahr von Bahr *Bara-bas Barach

*Baraghini

*Baran Barangino

*Baranjenko *Baranjuk

*Barankéeff Barankeeff *Baranoff *Baranowski

*Baranowsky *Baranski Baransky Båråny *Baranyi Baraona Baraonay-Casas Barasciutti *Barati *Del Barba "Barbala Barbanell *Barbazewski *Barber *Barbugian 'Barby *Barbändeal Barcelli Barchaen Barchan Barcheus Barchaeus Barchmann Barck Barck—Holst Barck- Lagergren Barcker Barcklind Barcklund Barckman Barclay *Barclay-Detolly Weymarn Bard Bard'h Bardach Barclay Bardby Barde Bardel Bardeleben Bardelius Bardell Bardeman Bardén Bardener Barder Bardeus Bardfelt Bardh Bardheim Bardun Baz-ding Bardland Bardler Bardling Bardman *Bardon Bardosen Bardskär Bardun Barduna Bare Bahre Barean

Barefors Baregård Barelag Barelius Barell Barelli Baremo *Barenco *Barendregt Barendt *Barenfeld Barenius Barenstedt Barentheim Barenthein *Barenthin Bares Barett Barfeld *Barfod Barfoed Barfors Bar-fot Barfoth Barfoth Barg Bargell *von Bargen Barger 'Bargholtz Bargin *Bargisen Barglin Bargo Bargun Barhamn Barholm Barij and Barild Bai-in Baring Baringe Baringson *Barinov Barje Bark Barck Barkh Barck-Holst Bark- Lagergren *Bark- Lagergren Barkander Barkarö Barkass Barkby Barkdal Barke Barkée Barkeby Barkée Barkefalk Barkefors Barkegren Barkegård

Barkehag Barkehed Barkel Barkeland Barkelid Barkelind Barkeling Barkelius Barkell Barkels Barkelund Barkelöv Barkeman Barkemo Barkemyr Barkén Barkenberg Barkenbom Barkendal Barkentelt Barkengren Barkenhammar Barkenholt Barkenius Barkensj ö Barkenstedt Barkenäs Barker Barcker Barkered Barkerot Barkert Barkerud Barkesj ö Barkeskog Barkestad Barkestam Barkestedt Barkeshig Barkestål Barketeg Barketorp Barkevall Barkfeldt Barkfors Barkgren Barkgård Barkh Barkhage Barkhagen Barkhammar Barkhed Barkheden Barkhem Barkholm Barkhult Barkin Barking Barkinge Barkland Barkle Barklén Barkler Barklid Barklin Barklind

Barkling Barklund Barklöf Barkman Barchmann Barckman Barkmar Barkmo Barkne Barkner Barknertz Barknäs Barkqvist Barkrot Barksberg Barksén Barksjö Barkskog Barkstad Barkstam Barkstedt Barksten Barkstrand Barkström Barksäter Barkvall Barkvik Barkå Barkås Barkö Barlach Barland Barle Barlén Barler Barlind Barling Barlingsj ö Batman Bahrman Barmark Barmé *Barmen Barnabé *Barnard Barne Bahrne Barnebo Barneby Barnefelt *Barnegg Barnegren Barnegård Barnekow von Barnekow Barnelius Barnell Barnemo Barner Barnéus *van Barneveld Barnevik Barney Barnholdt Barnholt *Barnieske

Barning Barnon *Barnowitsch Bamowsky Barnstedt *Barnucka Barnulf Barnå Barnö *Baron *Barosen Barowiack Barowiak Barowiak P-eschel- Barovski Barr Barrander Barrbo Barrborn Barrbrink Barrby Barrdal Barrdunge *Barré Barre Barrebo Barrebrink Barreby Barrebäck Barredal Barrefalk Barrefelt Barrefjord Barreflod Barreiors Barregren Barregård Barrehag Barrehed Barreholm Barreklint Barrel Barrelid *Barrelon Barrelon Nicolas— Barrelöv Barreman Barremark Barremo Barremyr Barrén Barreng Barrenäs Barresjö Barreskog Barrestad Barrestam Barrestedt Barresten Barrestig Barrestål Barresäter Barret Barreus

Bari-evall Barrevik Barrfelt Barrfj äll Barrfors Barrgen Barrgrén Barrgård Barrhagen Barrhed Barrheden Barrholm Barrhäll Barrhök Barring Barringe Barringer Barrington Barrington Cederholm- Barris Barrklev Barrklint Barrlid Barrlind Barrling Barrljung Barrlund Barrlycke Barrman Barrmo Barrné Barrner *Barrner Barrnett Barrnäs Barrsj ö Barrskog Barrstam Barrsten Barrstig Barrstrand Barrström Barrsved Barrsveden Barrsäter Barrtoft Barrud Barruk Barrulf Barrvall Barrvik Barryd Barrå Barrås Barrö Barrögård Barsch Barschewsky Barse Barsegård Barselius Barsell Barsemark Barsén *Barsetti

Barsilius *Bartnes Barsjö *Bartm'ng Barsk Bartoft Barslay Bartoldson *Barslev Bartoldsson *Barstad Bartoldson Barstad Bartoli Barstedt Bartolin Barstorp Bartoll Barsuglia Barton Bart Bahrton Barth Barthon de Barba Barton *Bartak Lindergren- *Bartat *Bartos *Bartberger *Bartosch *Bartczak *Bartosz Barte Bartow Bartel Bar tram Bartell *BartSCh Bartelius =*Bartschokoff Bartell Bartschukoff ='”'Bartelloni *gartstedt *Bartels ”*”an Bartels *gartveig *Bartelsen *Bariy Bartelsson *Bar z h Bartelt Big:; Bartenius Barum Barter Bam *von Barth ”"Barn? Barth *Barusz *Barth-Nilsen B arv aeu s *Bartha Barvall Barthel Barvander Barthell B arw e *Barthelmie B arv eb orn ååiiiiåiåon Barvefiord * Barvefors Barthelsson Barvefält Barthen Barvehag Barthin Barvehed Barthold Barvell Bartholdi Barvemo *Bartholdsson Barvén Bartholdy Barvér von Mendelsohn- Barverud Bartholf Barveryd Barthon Barvesjö Bartholm Barveskog *Bartholmes Barvestad *Bartholsson Barvestam Barthon Barvestedt Bar 515011 Barvesten Barting Barvestig *Bartingl Barvestål *Bartkowski Barvhed *Bartl *Barwich *Bartlau Barvik Bartler Barvin Bartley Barving Bartling Barvinger Bartman Barvling Bartmar Barvnäs Bartner Barvsten

Barvå Barvås Barvö Bary *Barykin Barz *Barzilay Barås Barö Bas *Basch Base Basels Baselius *Basemoine *Basenius Basenkovics Skangels- *Basilewski *Basilewskij Basilier *Basin Bask *Baskakow Baske Baskow *Basler *Basma Bassé Bassenmiiller Bassin "Bassist Bassman Basso Bast Basth Bastamow Silfverberg- Baste Bastefall Basthagen Bastell Bastemark Bastén Bastenborg Baster Bastgård Basth Bastholm Bastian Bastiane Bastiani *Bastigkeit Bastin Basting Bastkärr Bastling Bastlund Bastman *Bastman- Heiskanen Bastmark Bastmo Bastmyr Bastner Bastrot

Bastrud Bastås Basun *Basutski *Baszanger *Batelke Bates *Batke Batterman *Battner Battras *Batvinis Batz *Bau Baud Baude Baudes Baudin *Baudino *Baudisch *Baudoin Baudou Baudouin *Baudouy *Bauducco *Bauen Bauer Bauer— Albrechtson *Baueris Bauerschäfer *Bauersfeld Bauge Bauger Baugert Baugner *Baugus Bauhr *Baulain *Baulard Baum Bauman *Baumanis Baumann Baumbach Baumback Baumer Baumert Baumgardt *Baumgart Baumgarten von Baumgarten Baumgartner Baumgren *Baumgärtner *Baummann Baunditz Baune Banner Baunge Baunggren *Baur Baurell Baurén Baureus Baurlinder

*Baurmann Baurn Baurne *Bausch *Bauschke *Bauser *Bauska *Bauter Bauth *Bauzys Baw Bave *Bavel Bavensky Bave'r Bavrell *Baxmann Baxter Bay Bayard Bayer *von Bayer- Krucsay

de Krucso

*Bayerl Bayod Bazelius

*Bazola *Bazyl Bean Beander Beanier Beant Beausang *Beauvén Beavis *Bebris *Bec *Beccani Beccau *Bech Bech *Bech—Andersen Bechel Bechens Becher *Bechert Bechgaard Bechius *Bechshöft *Bechstein *Becht *Bechteler Beck Beck-Friis Beckander *Beckenius Beckeius Beckelin Beckeman "'Beckendorf Beckenäs Becker *Becker— Sassenhof Becker

Sturzen— Beckerdal Beckerman Beckers Beckerström Beckert *Beckertz Beckeström Beckevi Beking Beckgren Beckhagen Beckhammar Beckhe Beckius Becklén Beckler Becklin Beckling Beckman

Beckman

Tomasson- Beckmann Beckmansson Beckmark Beckmyr Beckne Beckquist Beckrot Becksén Beckstadi Beckstadius Beckstedt Beckstrand Beckström *Beckwall Beckvid *Becs Bedarie Bede Bedén Bederoff

*Bedevelsky Bedin Beding Bedinger

*Bedman Bedmar *Bednar

*Bednarczyk

*Bednarek *Bednarz Bedoire Bedring Bedrup *Bedzmierowski *Beeck *Beecken Béen Been Beén Beenard Beer Beerman Beermann Beerndt

Beernhard *Beerstecher *Beerwald

Beesch *Beesch *Beese

Beeth *Beetsma

Beetz—

von Beetzen von Beetzen Befrits

Befritz Befur Befve Befwe

Befving Begander *Begaruk

Bégat Begelius

Begeng Begenius *Begger

Begler Beglert Begnert

Behle Behlfelt Behlin *Béhlohlavå

Behm Behmer Behmér Behn Béhn

Behndig *Behning

Behnke Behnstedt Behr *von Behr *Behrbohm

Behre Behrendt *Behrendtz

Behréns Behrens Behrents Behring

Behringer Behrling

Behrman *Behrmann Behrmer Behrn Behrnadt Behmer Behrnerts Behrnetz Behrns Behving *Beichel Beidegårdh Beidestam *Beier

Beiertz Beifeldt *Beigl Beigler Beij *Beij ar Beijbohm Beijbom Beij e Beijel Beyl Beijer *Beij erböck Beijerhielm Beijerhjelm Beijerlieb Beijerman Beijerstam Beij erstéen Beijerstein Beijle Beij ner Beijnoff Beijrud *Beike Beil Beiler Beillon Beimark Beime Beiming *Beimler Beims *Bein Beiner Beinerfelt Beinert *Beinhauer Beinhoff Beinof Beinwartz *Beipman Beirentz Beiron Beiros *Beisans *Beischer Beiseher *Beisland Beisten Beit Beite Beiter Lehmann— *Beitler—Dorch *Beitlich *Beitmanis *Beitz Beive Beivert Bej Beij Bey *Bej a Bejarp Bej bom

Beijbohm Beijbom Bejbom Bejbrant Bejbro Bejby Bejdén Beije Bejedal Bejefalk Bej egård Bejemar Bej emark Bej er Beijer Beyer Bej erfors Bej erfält Bej ergård Bejerholm Bej erland Bej erlieb Bej ermark Bej erot Bej ersjö Bej erskog Bej ersten Bejerstrand Bejerström Bejerstål Bejert Bejerud Bejervall Bejeryd Bejeskog Bejestam Bejestål Bejfalk Bejfors Bejgarn *Bejgowicz Bejgren Bejgrund Bejgård Bejhed Bejhem Bejbom Bejholt Bejke Bejkeby Bejker Bejkler Bejland Bejle Beijle Bejlid Bejlind Bejling Bejlöf Bejman Bejmar Bejmer Bejmert Bejmo Bejmyr

Bejne Bejner Beijner Beiner Bejnervik Bejnoth Bejnö Bejre Bejreus Bejring Bej ron Bejrot *Bejrup Bejryd Bejsjö Bejstam Bejstedt Bejstig Bejting Bejvall Bejving Bek *Bek-Arakélow Bekam *Beker *Bekeris *Békésy *Bekkebråten *Bekkedahl *Bekken Bekkewold *Bekmanis *Bekric *Belaew *Belaieff Beland Belander Belanner *Belasta Belchat *Belchatowski Belcher *Belda Beldin Belding Beldt Bele Behle Belegård Belemark Belén Belenius *Belenki Belford Belfors Belfort Belfrage Belfram Belg Belge *Bel'grader 'Beliaev Belin Behlin Beliner Beling

Belinky Belinsky *Belitz Beljerud Beljestrand *Belk *Belka Belke Belkert Belking Bell Bäll

Bell J ohanson— Bellander Belander Belanner

Bellarp

Bellbo Bellborg Bellborn Bellbrant Bellbring Bellbro

Bellby

Bellehed Bellenbro *Beller

Bellerström Bellert Bellerud Bellestad Bellevik Bellfjord Bellfors Bellforth

Bellgard Bellgran Bellgård Bellhage Bellhagen Bellhammar

Bellheim Bellhem Bellhester *Bellido

Bellin Belin Bälin Bellinder Belling

Bellinitzky

Bellio Bellis Bellky Bellman Bellman

Hansson— Bällman Bellmar Bellmark Bellming Bellmo Bellmont

Bellmyr

Bellner Bellnert

Bellnor Bellnäs *Bellon Bellqvist Bellring Bellrot Bellrud Bellryd Bellsand Bellsjö Bellskog Bellstam Bellstedt Bellstig Bellstrand Bellström Bellsäter Belltoft *Bellu Bellvad Bellve Bellvik Bellviken Bellåker Bellö Belmén *Belmonte *Belo *Belohlavv *Belohlavy *Belokon Belon *Belonoschkin Below von Below Belrup Belschikoff Belsing Belsinge *Belsky Belstad Belt *Belth Belting Beltinge *Beltkiewicz Beltman *Beltrami Beltramin *Beltramo Beltzén *Belvad Belvén Belvert Belvin Belving Belz Bem Behm Beman Beme Bemer Behmer Behmér Bemert Bemfelt

Bemfors Bemgård Bemhardtz Beming Beminge Bemler Bemmelshed Bemner Bemoll Bemström Ben Been Behn Bén Béen Béhn "Ben-Shemnel Benander *Benarba *Benas *Benatli Benavi *Benbassat Bence Bencker Benckert Bencktesson *Benczarski *Benda Bendartz Bende Bendefors Bendegard Bendel Bendelin Bendelius Bendén Bender Benderix Benderoth Benderyd Bendes *Bendien 'Bend-iksen Bending Bendix Bendixen Bendixon Bendixson Bendixon *Bendl Bendler *Bendova Bendrik Bendrot Bendroth Bendroth Bendrup Bends Bendsjö *Bendtsen Bendtz *Bendy Bendz Bené Bene

*Benedek Benedichs Benedicks

Benedichs Benedictson Benedictsson *Benedik *Benedikt Benediktson Benediktsson

Benedictson Benedictsson Benediktson Benediktusson Benedix Benedy Benefors Benegård *Beneke Benelius Benell Benemar Benemark Benemo *Benendo Benér

Bähner Benerius Benerud Beneryd

*Benes *Benesch *Benesi Benestam Benetoft Benett Benette Benettsson Benéus Benevall Beng

*Bengelsdorff Bengenhielm Benggren Benglin Bengmark Bengnell Bengnér Bengs Bengsen *Bengsén Bengstedt Bengstelius Bengston Be ngtar Be ngtars *Bengtcén Bengte Bengtegård *Bengtell Ben-gtén *Bengter Bengters Bengteson Bengtgård Bengthag

Bengthagen Bengths Bengtin Bengtler Bengtner Bengts Bengths Bengtsar Bengtsberg *Bengtsberg Bengtselius Bengtzelius Bengtsell Bengtsen Korsan- Bengtsén Bengtssen Bengtzen Bengtzén Bengtsgård Bengtshed Bengtsing Bengtsmark Bengtson Bengtssen Bengtsson Bengtson Bengtzon Bengzon Benktson Benktsson Bängtsson Bengtsson- Norup Bengtvall *Bengtzberg Bengtzelius Bengtzen Bengtzén Bengtzon Bengzon Benhagen Benhammar *Benholm *Benies Benigni *Benikson Beninson Beninsson Beninson Benius Benjamin "Benj-aminovitsch Benjaminowitz *Benjaminsen Benjaminson Benjaminsson Benjaminson Benje Benjegård Benk *Benkarcik *Benke Benkel Benkelius Benker

Bencker Benkerud Benkow Benkowitz Benktander Benktelius Benktlin Benktson Benktsson 'Benktzén 'Benkö *Benmerah

Benmiyara

Chocron- Benn Bennard Bennarstam Bennarsten *Bennberg Bennbo Bennbom Bennborn Bennbro Bennby Bennbäck Benndahl Benndorf Benne Benneberg Bennebo Benneborg Benneborn Bennebrant Benneby Bennebäck Bennedal Benned'ich Bennedsen Nielsen—- Bennefalk Bennefall Benmefelt Bennefj ord Benneflod Beime-fors Bennegard Bennegren Bennegård Bennehag Bennehall Bennehed Benneholm Benneholt Bennehult Bennek Benneklint Bennel Benneland Bennelid Bennelind Bennelöv Bennemar Bennemark Bennemo Bennemyr Benner

Bennerby Bennerdt Bennerfelt Bennerfors Bennengård Bennerhag Bennerhed Bennerheim Bennerholm Bennerholt Bennerhult Bennermalm Bennemark Bennermo Bennemyr Bennemt Bennersand Bennerstam Bennerstedt Bennersten Bennerstig Bennerstrand Bennerström Bennerstål Bennert Bennerdt Bennemd Bennerup Bennervall Bennervik Benneryd Bennesj ö Benneskog Bennestad Bennestam Bennestav Bennesved Bennesäter Bennet *af Bennet *Bennett Benneteg Bennetoft *Bennetter Bennevall Bennevik *Bennewitz Bennfors Benntfält Benngård Bennhage Bennhagen Bennhammar Bennheden Bennhold Bennhov Bennhult Benni Bennich Bennich- Björkman *Bennigson Bennik Benning Benninge Benninger

Bennis Bennitz Bennmalm Bennman Bennmar Bennmarker Bennmo Benno Bennrud Bennrup Bennshagen Bennskog Bennstam Bennstedt Bennsten Bennström Bännströrn Bennstål Bennsäter Benntoft Bennulf Bennvid Bennvik Bennås Bennäs Bennö Benon Benroth Bem'yd Bens Bensander Bensbo Bensby *Bensch Benschj öld *Benschner Bensefelt Benselfelt Bensen Benzen Benzén Bensenius Benzenius Benser Bensgård Bensige Bensin Bensing Bensinge Bensius Bensky Bensland Benslin Benson Bensow Bensrup Bensryd Bensson Benson Benzon Benstorp *Benström Bensvik Bent *Bentaieb Bentby

Bente Bentele Bentelius Bentell Bentemark Bente-mo Bentén Benter Benteryd Bentesjö Bentevik Bentfors Benthein ”"Benthin Bentin Benting Bentlee Bentley Bentling Bentmar Bentner Benton Bentov Bentsel Benzel Bentsen Bentzen Bentzén Bentz Bentzell Bentzen Bentzén Bentzer Bentzlin *Bentzon Bentås Benuck Benz *Benze Benzel Benzelius Benzelstierna Benzen Benzén Benzenius Benzer Benzian Benzien Benzinger Benzler Benzon Beoth Bepen Beppe Ber Beer Behr Beran Berander Berath Berben Berch *Berchim Berckhan *Bercuks

Berdal Berdelius Berdén *Berdenis Berdenius Berdin Berding Berdman Berefelt Berefors *Bereg Beregård Berell Bereman Beremark Berén Berenard Berencreutz *Berencsy *Berend Berendal *Berendsohn *Berendson Berendt Berenett Berenfeldt Berenfors Berengren *Berenhaut Berenheim Berenholt Berenius Berenmark *von Berens Berens Behrens Behrens Berenskiöld Berensköld Berenskiöld *Berensson Berenstam Berentz Berenvik *Berenyi *Béres Beresgin Beresin Berezin Berestål Bereus *Bereza Berezin Berfeld Berfenfeldt Berfenholm Berfenstam Berfner Berford Berfors Berg Berg Detlow— Berg Elfving- *Berg-Razera Berg Rexroth— Berg Villde-

Bärg *Berg-Fredén Berg-Friman *Berg-Johansen *Berg-Johnsen *van den Berg Berg von Linde von Berg Bergabo *Berga Bagge af— Bergans Bergafors Bergagård Bergalm Bergamark *Bergan Bergand Bergander Berjander Bergane Bcrganäs Bergare Bergared Bergart Bergastig *Bergau Bergavik Bergblad Bergblom Bergbom Berghorn Berg—brant Bergbring Bergbrink Bergby Bergbäck Bergcrona Bergdahl Bergdal Bergdahl Bergdalen Bergde Bergdén Bengdin Berge Berghe Bärje Bergé Bergée Berghé Bergebo Bergeborn Bergebrant Bergebring Bergeby Bergebäck Berged Bergedahl Bergée Bergefalk Bergefall Bergefjord Bergeflod Bergefors Bergefur Bergefält

Bergeg'ran Bergegren Bergegård Bergegårdh Bärjegård Bergegårdh Bergehag Bergehall' Bergehamimar Bergehamn Bergehed Bergeheim Bergehem Bergehult Bergek Bergeklint Bergekrans Bergel Bergeland Bergeld Bergelid Bergelin Bergelin N ilsson- Bergelind Bergeling Bergelins Bergelius Bergell Bergelmer Bergelo Bergels Bergelund Bergelv Bergelöv Bergemalm Bergeman Bergemar Bergemark Bergemo Bergemyr Bergen Bärgén von Bergen Bergenblad Bergenrblock Bergenborg Bergenborn Bergenbrant Bergenbring Bergenbrink Bergenby Bergenbäck Bergencreutz ' Bergencrona Bergendahl Bergendal Bergendahl Bergendorf Bergendorff *Bergene Bergenek Bergenfalk Bergenfall Bergenfeldt Bergenfelt

Bergenfeldt Bergenflo Bergenfors Bergenfur Bergengard Bergengran Bergengren Bergengård Bergenhag Bergenhage Bergenhagen Bergenhake Bergenhall Bergenhammar Bergenhamn Bergenhart Bergenha-yn Bergenhed Bergenheim Bergenhem Bergenhill Bergenholm Bergenholt Bergenholtz Bergenholz Bergenhov Bergenhult Bergenhäll Bergenhök Bergenius Bergenklev Bergenklint Bergenkrans Bergenkull Bergenland Bergenlid Bergenlind Bergenling Bergenlund Bergenlöv Bergenmalm Bergenman Bergenmar Bergenmark ' Bergenmo Bergenow Bergenros Bergenrot Bergenrud Bergenrup Bergenryd Bergens Bergensand Bergenschöld Bergensjö Bergenskj öld Bergen-skog Bergensköld

Bergenschöld Bergenskjöld Bergenson Bergensson

Bergenson Bergenmn Bergenstad Bergenstam

Bergenstav Bergenstedt Bergenstein Bergensten Bengenstig *Bergenstihl Bergenstj erna *Bergenstoff Bergenstrand Bergenstrål Bergenstråhle Bergenstråle Bergenstråhle Bergenström Bergenstål Bergensunsd Bergent Bergentall Bergentoft Bergentz Bergenudd Bergenulf Bergenvad Bergenvald Bergenvall *Bergenwall Bergenvik Bergenzaun Bergenzon Bergenzorn Bergenå Bergenås Bergenäs Berger Berger Peterson- Berger Velin- Bärger *Berger-Olsen *von Berger Berger-brant Bergercreutz Bergerduahl Bergerfalk Bergerfelt Bergerfors Bergergren Bergergård Bergenhag Bergerham Bergerhed Bergerheim Bergerholm Bergerholt Bergerland Bergerlind Bergerling Bergerlöv Bergeman Bergermark Bergermo Bergeron Bergeros Bergerot Bergers

Bergersén Bergersjö Bergersson Bergerstam Bergerstedt Bergersten Bergerstål Bergert Bergerud Bergemp Bergerus Bergérus Berger-vall Bergervik Bergeryd Bergeröd Bergesen Bergesj ö Bergeskans Bergeskog Bergestad Bergestam Bergestedt Bergesten Bergestig Bergestrand Bergeström Bergestål *Berget Bergeteg Bergetoft Bergetorp Bergetun Bergevald Bergevall Bergevi Bergevik *Bergewing Bergevärn Bergeå Bergeås B ergeö *Bergfald Bergfalk Bergfalken *Bergfall Bergfast Bergfeldt *Bergfels Bergfelt Bergfjord Bergfj äll Bergflo Bergflod Bergfors Bergfot Bergfur Bergfält Berggard Bergglim Berggren Bei-gren Wiel- Bärggren Berggrén *Berggren Berggrenson

Berggrensson Berggrenson Berggrund Berggård Berggården Bergh Berg-hag Berghaga Berghage Berghagen Berghager *Berghald Berghall Berghammar Berghammer Berghamn Berghamre Berghard Berghaus Berghav Berghe Berghé Berghed Berghede Bergheden Bergheim Berghel Berghell Berghem Bergherström Berghill Berghman Berghmark Berghmark Owen- Berghoff Be rgholm Bergholmen *Bergholt Bergholtz Bergholz Berghorn Berghult Berghäll Berghänel Berghök *Bergic Bergild Bergill Bergils Bergin Berging Berginge Berginger Bergins Gruner— Bergius *Bergk Bergkl ev Bergklint Bergklo Bergknut Berglrrans Bergkrantz Bergkrantz Bergkrets

Bergkrön Bergkvist Baergqvist Bergquist Bergqvist Bergland Berglars Berglav Bergle Berglén Berg! er Berglert *Bergli Berglid Bergliden Berglie Berglin Berglind Berglinden Berglinder Bergling *Berglinn Bergljung Bergloo Bergloo Planting— Berglund *Berglund Berglöf Berglönn Berglöv Berglöf Bergmalm Bergvnan Baergman Berghman Bergmann Bärjkman Bergman- Olson Bergman-Paul *Bergmanis Bergmann Bergmanson Bergmansson Bergmanson Bergmar Bergmark Berghmark Bergmarker *Bergmeier Bergmer Bergmo Bergmon Bergmyr Berg'ne Bergnéhr Bergnell Bergner Bergnér Bergnéhr Bergnert Bergnor Bergnäs Bergold Bergom Bergort

Bergquist Bergqvist Bergqvist Nilsson— Bergram Bergrand Bergros Bergrot Bergroth Bergroth Bergrud Bergryd 'Bergs Bergsand Bergsbo Bergsborn Bergsbro Bergschiöld Bergschöld Bergsdal Bergsdorf Bergseije Bergsej e Bergselius Bergsell Bergsfors Bergsfält Bergsgård Bergshag Bergshagen Bergshammar Bergshem Bergsholm Bergsin Bergsjö Bergskans Bergskog Bergsköl (] Bergsoh i öl d Bergschöl d Bergsland Bergslid Bergslie *Bergsman Bergsman Bergsmark Bergsmeden Bergsmedh Bergsmo Bergsner Bergson Bergstad Bergstadius Bergstaf Bergstam Bergstedt Bergstein Bergsten Bärgsten Bergstén Bergstig Bergstock Bergstrand Bergstrandh Bärgstrand Bergstrandh

Bergstråle Bergström Bergström Bj ömsfelt- Bärgström *Bergström— Moral Bergströmmer Bergströmner Bergströmsson Bergståhl Bergsund Bergsvik Bergsåker Bergsäter Bergsö Bergting Bergtjäm Bergtoft Bergtor Bergtorp Bergudd Bergulv Bergum Bergus Berguv Bergvad Bergvald *Bergvalds Bergvall Bergwall Bergvall—Mörk Bergwall Bergvant "Bergwerf Bergvi Bergvich Bergvik Bergvich Bergvill *Bergvin Bergvind Bergving Bergvärn Bergzén Bergå Bergåfors Bergåker Bergåkra Bergås Bergåse Bergäng Bergängen Bergö Bergöö Bergön Bergörn Bergöö Berhagen Berheim Berhnerts Berhnsten Berholt Berhus Berild Berin

Bering Behring Beringdal Beringer Behringer Berj ander Berje *Berje Berkander *Berkau Berke Berkebo Berkeborg Berkeborn Berkebrant Berkeby Berkedal Berkefalk Berkefelt Berkefors Berkegren Berkegård Berkehag Berkehall Berkehed >ivan Berkel Berkelid Berkelind Berkelius Berkell Berkelund Berkelöv Berkeman Berkemar Berkemo Berkemyr Berkén Berken Berkenstam Berkenäs Berker Berkerot Berkert Berkerud Berkeryd *Berkes Berkesand Berkesjö Berkestad Berkestam Berkestedt Berkesten Berkestig Berkestål Berkesäter Berkéus Berkevall *Berkey Berkfelt Berkfors Berkhagen Berkholtz Berkin Berkinge Berkius Berkland

Berkle Berkler Berklind Berkling Barkman *Berkman— Kasemaa Berkmo Berkne Berkner Berko *Berkoff Berkov Berkow Berkow *Berkowicz *Berkquist Berkstam Berkstedt Berkström *van Berkum Berkvall *Berkvist Berkö Berlander *Berlau Berle Berleen Berlehed *van Berlekom Berlenius von Berlepsch Berler Berlet Berlett *Berley Berlien Berlin Bärlin Berlin- Svedberg Berlind Berlinde *Berliner Berling Behrling Bärling Berlinge Berlinger *Berlinski Berlioz Berlitz Berlman Berlock Berlow *Berlowitz Berlstedt Berlund Bärlund Berm Bermalm Berman Beerman Beermann Behrman Bermann

Bärman Bermar Bermark Bermbeck Bermell Berméus Bermfors Bermgård Bermhagen Bermhed Bermheden Bermhult Bermich Bermin Berming Berminge Bermlid Bermling Bermsjö Bermskog Bermsten Bermsund Bermtoft Bermvik Bermå Bermås Bermö Bern

Behrn Bärn *Berna Bemac Bernadotte Bernadotte-

af Visborg *Bernadt *Bernadyniewicz *Bernakiewicz Bemald Bernalt

*Bernamonti Bernander Bemandersson *Bemans Bernard *Bernardi *Bernardova Bemårdsson Bernårdzon *Bernare Bernben Bemberg Bernblad Bernblom Bembo Bemborg Bernbrant Bernbratt Bernbring Bernbrink Bernbro Bernburg Bernby Bernbäck Bernd

Berndalen Berndelius Berndell Bernder Berndes Berndin Berndolf Berndorf Berndt Berndthage Berndtner Berndtson Berndtsson *Bemdtzén Berne Bärne Berneblad Berneborg Berneborn Bernebrand Bernebrant Bernebring Bernebrink Berneby Berneck Berned Bernedal Bernefalk Bernefelt Bernefj ell Bernefj ord Berneflod Berneflykt Bernefors Bemefur Bernegard Bernegren Bernegård Bernehag Bernehagen Berneh-all Bernehammar Bernehed Bemeheim Bernehj ält Berneholm Berneholt Bemehov Bernehäll Bernek Berneke Bernekil Berneklev Bemeklint Berneklo Bernekorn Bemekrans Bernekvist Berneland Berneld Bernelf Berneli Bemelid Bernelind Berneling Berneljung

Be mell Be melo Be melund Bernelöv *Bernem Bememalm Bernemar Bernemark Bernemo Bernemyr Bernenfelt Berner Behmer Berner-Schilden Bemér Berneram Bemerdal Bernerfalk Bernerfelt Bernerfors Bernergård Bernerhed Bemerheim Bernering Bemerius Bemerling Bernerman Bernermark Berneros Berneroth Berners Bernersjö Bernerskog Bemerstam Bernerstedt Bemerstål Bernertz Bernerud Bernerup Bernérus Bemervall Berneryd Bernes Bemesand Bernesjö Berneskog Berneson Bernestad Bernestam Bernestav Bernestedt Bemesten Bernestig Bernestrand Berneström Bemestål Bernesund Bemét Bernet Berneteg Bernetoft Bernetun Bernéus Bernevad Bernevald Bernevall

Bemevi Bernevik Berneving Bernewitz Bernfalk *Bernfeld Bernfeldt Bernfell Bernfelt Bernfjord Bernfjäll Bernflood Bernflyckt Bernfors Bernfur Berngard Berngarn Berngård Bernhag Bernhage Bernhagen Bernhager Bernhall Bernham Barnhammar Bernhammer Bernhard Beernhard Bernard Bernhardi *Bermhardin Bernhards Bernhardson Bernhardsson Bernhardson Bernhardt Bernhardtz Bemhardtzl *Bernhart Bernhartz Bernhav Bernhed Bernhede Bermheden Bernheim Bernheimer Bernhem Bernhill Bernhoff Bernhow *Bernhoft Bernhold Bernholm Bernholt Bernholtz Bernhorn Bernhow Bernhult Bernhus Bernhäll Berni Bemich *Bemier Bernigan *Berniker *Berniks

Bemin Berning Berninge Berninger Bernitz Bernius Bernklev Bernklint Bernklo Bernkrans Bernkull Bernkvist Bernland Bernle Bemler Bernlert Bernlid Bemliden Bernlind Bernlinde Bemling Bernlj ung Bemlo Bernlund Bernlycke Bernlöf Bernmalm Bernmant Bernmar Bernmark Bernmarker Bernmo Bernmyr Bernodt Bernolf Bemot Bernotz Bernow Bernram Bernrell Bernring Bernro Bernros Bemrot Bernroth Bernroth Bernrud Bernrup Bernryd Berns Behrns Bernsand Bernsby Bernschöld Bemsdorff Bemse Bernsel Bemselius Bemsell Bernsfelt Bernsgård Bernsheim Bernsholt Bernsj ö Bernskans Bernskiöld

Bernschöld Bärnsköld Bernsland Bernslätt Bernsmark Bernsmo Bernson Bernzon Bernspång Bernstad Bern-stam Bernstav Bernstedt Bernstein Bernsten Berhnsten Bernsten Bemstig Bernstone *von Bernstorff Bernstorp Bernstrand Bernstrup Bernström Bärnström Bernstål Bernståle Bernsund Bernsvall Bernsved Bernsveden Bernsäter Bernt Beerndt Bernd Berndt Bernth Bernteen Berntell Berntfeldt Berntfors Bernth Berntin Bernting Berntler Berntling Bemtman Berntner Berntoft Bernton Berntorp Bernts Berntz Berntsen Berntzén Berntsen Berntsson Berndtson Berndtsson Berntzon Berntz *Berntzen Berntzén Berntzon Berntö Bernudd

Bernulf Bernum Bernung Bernunger Bernvald Bemvall Bemvard Bernvi Bernvid Bemvik Bernving Bernvåg *Berny Bernzon Bernå Bernåker Bernås Bernäng Bernö Bernövall Beronino Beronius Berque Berrby Berre Berrek Berrelius *Berreth Berring Bärring Berrio Berrison Berrisson Berrison *Bermian- Polack Berrum Le Maire— Berry Berryl Bersbo Berselius Berzelius Bersell Bersäll Bärsell Bersén Baersén Berzén Bärsén Bärzen Bärzén *Berseneff Berséus Bersgård *Bersico *Bersmann Berson Bersselius Bersson Berson Berstam Berstedt Bersten Berstrand Berstål

Bersveden Bersäll Bert Berth *Berta Bertander Bertborg Berte Bertean Bertel Berteldsen Bertelin Berteling Bertell Bertellotti Eertelman Bertels Bertels

Anderson-

Bertelsen Bertelsen Örum— Bertelsen Bertemo Bertén Bertenius Bertenstam Berter Berterud Berterup Bertéus Bertfelt Bertgard Bertgren Bertgård Berth *Bertha Berthag Berthage Berthagen Berthammar Berthamn Bertheau Berthed Bertheden Bertheim Berthel Berthelius *Berthelotti Berthels Berthelsen Berthelson Berthem Berthier Berthil Berthilsson Berthin Berthner Berthold *Bertholdsson Bertholff *Bertholm Bernholtz Berthon Berthrand Berthåge

Be-rti Bertil Berthil Bertild Bertilfel t Bertili Bertilius Bertills Bertils Bertills Bertilsjö Bertilson Bertilsson Bertilson Berthilsson Bertin Berthin Berting Bertinge Bertini Bertland Bertle Bertlén Bertler Bertlid Bertliden Bertlin Bärtlin Bertlind Bertling Bertlow Bertman Bertmar Bertmark Bertmo Bertmyr Bertne Bertner Berthner Bertner Bertnäs Bertocchi Bertoft *Bertoglio " Bertok *Bertoldy Bertolsson Bärtolsson Bertolucci Bertorp Bertow— Rehunen Bertram Bertrand Bertring Bertrud Bertrup Bertryd Bertsand Bertsell Bertsj ö Bertsund Bertulf *Bertulis Bertvald Bertvall Bertvig

Bertvik Bertz Bertze Bertzen Bertäng Bertö Berulf Berup Berwald Bervang Bervell Berven Bervendal Bervenhed Bervenius Bervenmark Berwill Bervin Berving *Berze Berzelius Berzén Berzenius *Berzins *Berzins-Zarins *Berzinsch *Berzius *Berzzowski Besak Besander *Besch Bescelius Besche Bescher *Beschorner Beselin Besell Besemberger Besk Bäsk Beske Beske Beskow *Beslitsch *Bespalov Besprosvanny Bessén *Besser *Besserdich Bessfelt Bessier *Bessing Bessler Bessman Bessner *Besson *Bessonov *Best *Beste *Besteman *Bester *Besterman Betander Beteby Betel *Bethge

*Bethäuser Beting Betinge Betinger Betitz Betjeman Betjemann Betman Betmark Betnér Betneryd Beton Betran Betrand *Betriibnis Betsberg

Betzberg Betsch *Betschart Betsholtz Betsvall Betsö Bette *Bettelheim

*Better *Bettero Betthag *Bettmann *Bettinelli Bettner Betto Betts Betulander Betz Betzberg Betzén von Bétzen von Betzen Betzfeldt Betzholtz Betzholz *Betzold Beucke *Beuhne *Beukelmann *Beume Beurgel Beurling Beurlingh Beursette Beus *Beusch *Beushausen

*Beutelspracher

*Beuthler *Beutner Beuvertz *Bevacqua Beve

Befve Befwe Béve Béwe Bevedal Bevegård Beveholt

Beveman *Bevengut Bevenius *Bewer Beverin Beverlo *Bewern—ick *Bewersdorff Beverskog Bewert Beverud Bevervik Bevin Beving

Befving Behving Bevner Bevre Bevring Bevö Bexa Bexander

*Bexar Bexelius Bexell Bexenius Bexner Bexström Bey Beyer Beyl Beylon Beyron Beyrond Beyvall *Bezeks *Bezelius Bezeu *Bezold

*Beökönyi Beörecz

*Bhat Bhernard Bhölje Bi Biagi

*Biagioni

*Bial *Bialas

*Bialecky

*Bialer Bialgorsky Bialkowsky *Bialous

*Bialystok *Bianchi

*Bianchin Bianchini *Bianciotto Biander Biared Biarne Biarner *Biata Bibau *Bibel

Biber *Biemann ”Bibel felcl Biemark Biberg *Bieneck *Bibergal 'Bienemann Bibergall Bienen *Bl bin *Bienert Bibohl Biengräber Biborg *Bienkowsky Bibrant Bientz *Bibring Bierath *Bicevskis *Bierbach *Bichler Bierenbaum Bichlie Bierfeldt *BiCk Bierhoff Bickon *Bierich van Yssechounde Biering *Biczok Bierke Bidal Bierlagowsky Biddle Biermann Bide *Biernacka Bideborn *Biernat Bidefeldt Bierne Bidefors *Bierschenk Bidegård Bierts Bidell Biertz Bideman *Bieräugel Bidemar *Biese Bidemark *Biesel Biderman Biesert Bidesjö *Biesiada Bidevall Biestam Bidfors *Biesterfeld Bidhagen Bieth Bidhammar *Biezais Bidhult *Biezanowski Biding Bifeldt Bidler Bifors Bidmark Bigander Bidner Bigard Bidö Bigelius Bie Bigell *Biedermann Bigenius *Biegal ski Bigert *Bieganski *Bigestans Biegler Bigfeldt Biehl *Bigge *Biehmelt Bigler Biel Biegler *Bielak Biglert *Bielan Bigner *Bielecki Bignert Bielenkin Bigrell *Bielenstein Bigren Bielertz Bigsten *Bielesch Biguet *Bielfeld Bigård Bielfeldt Bihagen Bielfwenstam Bihammar *Bieligk Bihl *Bieling Bihld *Bielis Biholm *Bielitz Bihr Bielke Bijak Biellstein *Bij au *Biels *Bijkerk Bielsten *Bij ons

Bik *Bikoff Bikuff Bil Biehl Biel Bihl Biland Bilander Billander *Bilands Bilar Bilare *Bilbao Bilberg *Bilcik Bild Bihld Bilde *Bilde-Larsen Bildén Bilder Bildfors Bilding Bildman Bildmark Bildsten Bildstén Bildström Bildt Bildte Bildtgård Bildtse Bildtsén Bile Bilén Bileryd Bilewicz- Adamski Bilewitz Bilfeldt Bilius Bilje Biljer Bilj er—Hedgren Bilke Bilkenroth *Bilkens Bilker Bilkert Bilking Bilkner Bill *Billandelle Billander Billball Billberg Billbergh Billbergh af Billbergh Billbj er Billbo Billborg Billborn Billbrant Billby

Billdäck *Billdal Billdor Bille Bille—Hillman Billeberg Billebj er Billebo Billebro Billefjord Billefors Billefält Billegren Billegård Billehag Billehed Billekvist Billemar Billemark Billemyr Billemo Billemon Billén Billenberg Billengren Billenius Billenqvist Biller Billerfors Billergård Billerhag Billemark Billerot Billersj ö Billerstam Billerström Billert Billertz *Billerud Billeryd Billesand Billesjö *Billeskalns Billeskog Billeson Billestad Billestam Billestedt Billesten Billestig Billeström Billestål Billetun Billevik Billfeldt Billfj ärd Billfors Billgard Billgardt Billge Billger Billgert Billgren Billgård Billhage Billhagen

Billhammar Billhamn Billhart Billhed Billheden Billholm Billholt Billhult Billhäll Billig Billing Billingberg Billingdahl Billinger Billingfors Billinggård Billingmark Billingryd Billingsdal Billingskog Billingstam Billingsten Billington *Billjer Billkrans Billkvist Billquist Billqvist Billkärr Billman Billmanson Billmansson Billmanson Billmar Billmark Billme Billmén Billmer Billmo Billmor Billne Billner Billnert Billness Billnor Billnäs Billock Billow Billquist Billqvist Billred Billros Billroth Bills Billsbo Billsbro Billsjö Billskog Billskär Billsta Billstadt Billstam Billste *Billstedt Billstein Billsten

Billstén Billstig Billstrand Billström Billsund Billsvik Billsäter Billteg Billtén Billter Billtoft Billton Billtorp Billum Billung Billvall Billve Billvén Billvik Billving Billås Billäng Billö Bilman Biloch Bilock Bilow Bils *Bilski Bilsten *Bilstrup *van der Bilt Biltberg Bilte Biltenius Bilthammar Bilting Biltinge Biltman Biltmark Biltmo Biltner Biltrup Biltz Biman Bimark Bimbenet Bimer Bimrey *Bina Binbach Bin-back *Bincsik Bind *Binda Bindberg Binde *Bindefeld Bindekrans Bindell Bindemann Binder *Binderis Bindersen *Binderup- Schultz

*Bindig

Binding

*Bindl-Jewelo

Bindler *Bindslev

Bindslev Lindahl— *Bindzulis

Bindå Binell *Binemane

Bing Bing—Jacobsen

*Bing—Möller *Bingang

Ringberg Bingby Bingdal Binge Binghe Bingebo Bingefors Bingel Bingers Bingert Bingerud Bingestam Bingfors Bingfält Binghe Binglund Binglöv Bingman Bingrnark Bingmert Bingner Bingrot Bingsgård Bingskog Bingsmark Bingstad Bingstedt Bingsten Bingstrand Bingström Bingvall Bingvik Bingåker *Bini

Binklinge Binkowitz *Binkowski

Binnberg Binnefors Binnegård Binnell Binnér Binnergård Binnerstam Birmersten Binnerud Binning Binninge Binningstam Binnkvist Binnquist

Binnquist Bintz Binw Binz Binäs Biras Birat *Birath Birath Birberg Birch Birch-Jensen *Birch-Jensen Birck Birdal Birde Birelius Birell Birén Birenbaum Birenius Biresack Birfeldt Birfelt Birg Birgh Birgander Birge Birgefors Birgelin Birgell Birgén Birgenius Birgenstam Birger Birgersgård Birgerson Birgersson Birgerson Birgerstam Birgerstedt Birgersten Birgerud Birgestad Birgestam Birgestrand Birgh Birgin Birging Birgmark Birgne Birgner Biriell Birk Birch Birck Bix-kender Birkdal Birke Birkeby Birkedal Birkefall *Birkefeld Birkefelt Birkefors Birkegård

Birkehag Birkehall Birkehammar Birkehorn Birkeland *Birkelhuber Birkell Birkelöf Birkemalm Birkeman Birkemark Birkemo-Lund Birkén *Birkenfeldt *Birkenhauer Birkénius Birkenstedt *Birker Birkerot Birkert Birkerud Birkesjö Birkestad Birkestam Birkestedt Birkesten Birkestål Birkesund Birkevall Birkfeldt Birkfors Birkhagen *Birkhahn Birkhammar Birkhamn Birkhed Birkheden Birkhem Birkholm Birkholt Birking *Birkl Birkland Birkler Birkling Birkman 'Birkmanis Birkmark Birkne Birkner Birknert Birknäs *Birko Birkoff Birkoffsky Birksjö Birkstam Birkstedt Birksten Birksäter Birkås Birkö Birling Birlse Bix-man *Birmann

*Birmick *Birnbach *Birnbaum Birner *Birnick Birnik *Biro *Biroli Birring Birsaack Birth *Birze *Birznieks Bisagni Bisander 'Bischitzky Bischof Bischoff Bise Biselius Bisell Bizén Bisenius Bisert Biséus Bisgaard *Bishop *Bisi *Bisicky *Bismann Bisjö Bismark Bispe Bispgård 'Bissada Bisseberg Bissing Bissling Bissman Bissmarck Bissmark *Bisson Bistam Bistedt Bister Bisting Bistrand Bistrell Bistrén Biström *Biswanger *Bite Bitén Bith Bitsch Bitskunski Bitter *Bitterling Bitting Bittinge *Bittmann Bittner Bitzén Biuhr Biurström Biurv

Bivall Bive Bivefors Bivegren Bivegård Bivehag Bivehed Bivemark Bivemo Bivenius Bivered Biverud Bivesjö Bivestam Bivetoft Biveus Biving Bivner *Bivolaru Bivoth Bivrell Bivstedt Bixelius Bizén Bizet Bizozero Biäre Biärsjö Biörck Biörk Biörke Biörklund Biörkman Biörnerud *Biörnhöfde *Biörnstad Biörsmark Bjale Bj ar Bj arbo Bjarby Bjare Bj arell *Bjarell Bj aring Bj arke Bj arkne Bj arland Bj arle Bjarling Bj arme Bjarming Bj arn *Bj arnar Bj amdal Bj arne Bj arneberg Bj arnebo Bj arneborg Bjarneby Bj arned Bjamedal Bj arnefalk Bj arnefelt Bjarnefors Bjarnegren

Bj arnegård Bj arnehag Bj arnehall Bj arnehed Bjarnehäll Bjarneklint Bj ameklo Bj arnekull Bjarnelid Bj arnelind Bjarnelius Bjarnell Bjarnelo Bjarnelöf Bj arneman Bjarnemar Bjarnemark Bj arnemo Bjarnert Bjarnerud Bjarneryd Bjarnesjö Bj arneskog Bj amestad Bj arnestam Bj arnes'oen Bjamestrand Bj arnestål Bjarnevall Bjarnevi Bjarnevik Bjarnfalk Bj arnfors Bjarnfält Bj arnhage Bj amhagen Bj arnharmmar Bjarnholt Bj arning Bjarnle Bjarnman Bjarnmark Bj amold Bjarnolf Bjarnryd Bj arnstedt Bjarnsten Bjarnstål Bjarnvik Bj arnås Bjarre Bjarring Bj arsell Bjart Bj arte Bjartell Bjartén Bjarting Bj artling Bjartman Bjartmar Bjarve Bj eckl'iolm Bjelf Bjelfman Bjelfvenstam

*Bjelk Bj elkberg Bjelke *Bjelke-

Holtermann

Bj elkeberg Bj elkebo Bjelkeborn Bjelke—dal. Bj el-kefelt Bjelkegren Bjelkegård Bjelkehag Bjelkeland Bjelkelid Bjelkeling Bjelkelöv Bjelkeman Bjelkemark Bjelkén Bj elkenberg Bjelkenborg Bjelkenbrant Bjelkendal Bjelkenfors Bjelkengren Bjelkenhag Bjelkenhed Bjelkenkrans Bj elkenstam Bjelkenstedt Bj elkenstrand Bjelkenäs Bjelkerot Bj elkerström Bj elkert Bj elkerud Bj elkeryd Bj elkesj ö Bj elkestad Bjelkestam Bjelkestedt Bjelkesten Bjelkestig Bjelkestål Bjelkevall Bjelkevik Bjelkfelt Bj elkfors Bjelkhage Bjelkhagen Bjelkhammar Bjelkhed Bjelkholm Bjelkin-g Bjelkman Bj elkmar Bjelkmark Bjelkne Bjelkner Bjelknert Bjelkov Bjelksj ö Bjelkstedt Bj elksten Bj elkstrand

Bjelkström Bjelkstål Bjelksäter Bjelkvik Bjelkåker Bjelkås Bjelland Bjellder Bjelle Bjellefors Bjellert Bjellerup Bjellhagen Bjellhed Bjellheim Bjellin Bjelling Bjellman Bjellqvist Bjellström Bjellsäter Bjellverud Bjellå Bjelm Bjelmehag Bjelmer Bjelmerot *Bjelovuk Bjelv Bjelvander Bjelvebo Bjelveby Bjelvefors Bjelveman Bj elvemar Bjelvemo Bjelvén Bjelvenfelt Bjelvenius Bjelvenkrans Bj elvenmark

Bj elvenstam '

Bj elvenstedt Bj elvér Bjelvert Bjelvestad Bjelvéus Bj elving Bj elvö Bj en-fors Bj enne Bj enner Bien-ning Bj ensjö Bjerander Bjerborn Bj erdahl Bjerde Bj erdén Bj erding Bjerdvik Bjerede Bj erefeldt Bjereld Bj erelius Bj eremyr

Bjerén Bj erendal Bj erenfelt Bj erenius Bj erestedt Bjerf Bj erfalk Bj erfelt Bjerg Bjergard Bj erge Bjergegård Bj ergel Bj erger Bj ergert Bjerges Bj ergestam Bj erhag Bj erhage Bjerhagen Bj erham Bjerhammar Bj erhammer Bjerhem Bjerin Bj ering Bj erk Bj erkander *Bj erkass Bjerkborn Bj erkdal Bjerke Bj erkebaeck Bjerkebo Bjerkebom Bj erkefeldt Bjerkegren Bj erkehag Bj erkehall Bj erkeheim Bj erkeland 'Bjerkeli 'Bjerkelie Bjerkelind Bj erkeling Bj erkéll Bjerkeman Bj erkemar Bj erkemo *Bjerkemoen *Bjerkén af Bjerkén Bj erkendal Bjerkenfors Bj erkenhed Bjerkenlöv Bj erkensjö Bjerkenstam Bj erkenstedt Bjerker Bjerkered Bjerkerot Bj erkerstedt Bjerkert Bj erkeryd Bj erkesjö

Bjerkeskog Bj erkestam Bjerkestig Bj erkestål Bj erketorp Bj erketvedt Bj erkevall Bjerkevik Bjerkfeldt Bjerkfors Ejerkhage Bjerkhagen Bj erkhaug Bjerkhede Bj erkheden Bjerkholm Bj erkhög Bjerking Bj erkketvedt J ohannesson- Bj erkland Bjerkler Bjerklind Bj erklund Bj erklöv Bjerkman Bj erkne Bj erkner Bj erknes Bj erknes Karlsen- Bjerksten Bjerkström Bjerkudd Bjerkås Bjerkö Bj erland Bj erlander Bjerle Bj erlefors Bj erlemo Bj erlén Bj erler Bj erlin Bjerling Bj erlo Bj erlov Bjerlöw Bjerman Bj ermarker Bjermer Bjermert *Bj ermkvist Bj ermo Bj ermqvist Bj ern Bjernald Bj ernalt Bjernberg Bj ernbom Bj embrant Bjernbrink Bj emby Bj ernbäck Bj erndal Bjemdell

Bj erne Bj emebo Bjerneby Bjerned Bj ernedal Bj ernefalk Bjernefors Bj ernefält Bj ernegård Bjernehag Bjernehed Bj erneheim Bj erneke Bjernekull Bjerneland Bjerneld Bj ernelind Bjerneling Bjernelius Bjernelöv Bjerner Bj ernér Bj ernerheim Bj ernersj ö Bj ernerskog Bjernerstam Bjernerud Bjernerup Bj ernestad Bjernestam Bj ernestedt Bj ernesten Bj ernestig Bj ernestrand Bjernestål Bj ernett Bj ernetun Bj ernéus Bjernevald Bjernevall Bjernevi Bj ernevik Bj emialk Bjernfors Bjemg'ren Bjernhage Bj ernhagen Bj ernhager Bjernhed Bj ernhede Bjernheim Bjernhoff Bj ernholt Bjerning Bjerninger Bjernius Bj ernklev Bjernklo Bjernland Bjernler Bjernman Bjernmar Bjemmo Bj ernold Bjernrud Bjernryd

Bj ernstad Bj ernstam Bjernstrand Bj ernstål Bj ernucld Bjernulf Bj ernvad Bj ernquist Bjerre Bjerrefeldt Bj errefors Bj erregaard Bjerregren Bjerrehorn Bjerrehus Bj errek Bjerremo Bj errestam Bjerrhede Bjerring Bjerring J ensen- Bjerrome Bjers Bjersander Bjersbo Bjerssby Bj erselius Bjersén Bj ärzén Bjersér Bj ersfelt Bj ersgård Bjershagen Bjershager Bjershammar Bjersing Bjersland Bjersman Bjersmark Bjersne Bjersner Bjersnäs Bjerstad Bj erstaf Bjerstam Bjerstedt Bjersten Bjerström Bjersvall Bjersö Bj erte Bjertell Bjertén Bjertin Bjerting Bjertner Bjertoff Bj ertsjö Bjerulf Bjervald Bjervar Bjerwe Bjerver Bj ervik Bjervner

Bjerö Bj essbo Bjesse Bjessender Bj essmo Bj ord Bj orne Bjufbäck Bj uff Bj ufors Bjufström Bjufving Bjugg Bjugge Bj ugger Bjuggfält Bjuggmark Bjuggner Bjuggren Bjuggstam Bju-gård Bjuhr Bjuke Bjule Bjulehag Bjulemar Bjulemark Bjulén Bjulestam Bjune Bjunér Bjunert Bjunge Bjunger Bjunö Bj ur *Bj ur Bjuhr af Bjur Bj urand Bjurander Bjurback Bjurberg Bjurbo Bjurbom Bjurberg Bjurborn Bj urbrant Bjurby Bjurbäck Bjurcrantz Bjurdahl Bjurdalen Bjurdamm Bjurde Bj urdelius Bjurdell

. Bj urdén

Bjurdin Bjure Bj ureberg Bj ureblad Bj urebo Bj ureborg Bj ureborn Bj urebrant

Bj urebratt Bj urebring Bj ureby Bj urebäck Bj u red Bj uredal Bj ureen Bj urefalk Bjurefall Bj urefeldt Bj urefj äll Bj urefors Bj uregren Bj uregård Bj urehag Bj urehall Bj urehed Bjureheim Bjureholm Bj ureholt Bjurehov Bjurek Bjureke Bj ureklev Bjureklint Bj urekrans Bjurekvist Bj urel Bjurelend Bjureld Bj urelid Bj urelind Bjurelius Bjurell Bj urelöv Bj uremalm Bjureman Bjuremar Bj uremark Bj uremyr Bj uremo Bj urén

Bj ureen Bj urenberg Bjurenborg Bjurenbäck Bjurendal Bj urenfa lk Bjurenfors Bj urenfält Bjurengren Bj urenhag Bjurenhed Bj urenheim Bj urenholt Bj urenius Bjurenlind Bjurenlöv Bjurenmark Bjurensjö Bj urenstam Bj urenstedt Bjurensten Bj urenstrand Bj urenström Bjurenstål

Bj urenvall Bj uren—äs Bj uresjö Bj ureskog Bj urestad Bj urestam Bjurestav Bj urestedt Bj uresten Bj urestig Bj urestrand Bjureström Bj urestål Bj uresäter Bj uréus Bj urevad Bjurevall Bjurevi Bj urevik Bj urfalk Bj urfall Bjuri—jäll Bjurfors Bjur-fält Bj urgard Bjurgate Bjurgert Bjur-gren Bj urgård Bj urhag Bj urhage Bj urhagen Bj urhager Bj urhall Bj urham Bjurhammar Bj urhammer Bj urhamn Bj urhed Bj urhede Bjurheden Bj urheim Bj urhem Bjurholm Bj urholt Bj urhovd Bj urhult Bj urhäll Bjurin Bj urinder Bj uring Bj urkander Bjurke Bjurkell Bjurklint Bjurklo Bjurkull 'Bjurkvist Bjurqvist Bj urland Bjurlander Bjur-le Bjurlén Bjurler Bjurlerstam Bj urlid

Bjurlin Bj urlind Bj urlinder Bjurling Bj urlund Bj urlöf Bj urmalm Bj urman Bjurmander Bjurmar Bjurmark Bjurmell Bj urmo Bj urn Bjurnaeus Bj ume Bj umelius Bj urnell Bjurnemark Bjurner Bj urnolf Bjumäs *Bj urquist Bj urqvist Bj ursand Bj ursander Bjursberg Bjursbo Bj urselius Bj ursell Bj ursén Bj ursenius Bjursgård Bjurshage Bj urshagen Bj urshammar Bj ursing Bjursjö Bj urskog Bj ursson Bjurstad Bj urstam Bj urstedt Bjursten Bjurstig Bjurstrand Bjurström Bj urströmer Bj urstål Bj ursäter Bjurbof't Bjurud Bjurulf Bjurum Bjurup Bjurvald Bj urvall Bjurved Bj urvén Bj urvik Bjurvill Bjurving Bj urå Bjuråker Bj urås Bjurälf

(

Bj uräng Bj urö Bjus Bjushed Bj usmark Bjussing Bjuv

Bj uff Bj uvall Bj uvander Bj uvberg Bjuwe Bj uvefors Bjuvegård Bjuvén Bj uvert Bj uvgård Bj uvhag Bjuvhage Bj uvhammar Bj uvholt Bj uvling Bj uvman Bjuvmar Bj uvmark Bj uvring Bjuvsjö Bj uvstam Bj uvstedt Bj uvsten Bj uvås Bj äde Bj ädefors Bj ädesjö Bj älbom Bjäle Bj älebo Bj älefors Bjälemar Bjälemark Bj älemyr Bjäler Bj älerud Bj älesjö Bj älevik Bj älfve Bj älhammar Bjälkander Bj älkdal Bjälkeborg Bjälkebring Bjälkeby Bjälkefors Bjälkefur Bjälkehed Bj älkehorn Bjälkelid Bj älkelind Bjälkemar Bjälkemo Bj älkenborn Bjälkenfalk Bjälkenfält Bjälkenius Bjälkensäter Bj älker

Bjälkeskog Bjälkestrand Bj älkling Bj älknäs Bj älkstam Bj älkvall Bj älland er Bj ällberg Bj ällby Bj älldal Bjällebo Bj ällemo Bjällén Bj ällerhag Bj ällerstedt Bjällerud Bj älleryd Bj ällfalk Bj ällfall Bj ällfors Bjällgren Bj ällgård Bj ällhag Bj ällhage Bj ällmark Bj ällner Bj ällqvist Bj ellqvist Bj ällrot Bjällsjö Bj ällskog Bj ällstam Bj ällstedt Bj ällsten Bjällstrand Bjällström Bj ellström Bj ällstål Bj ällvall Bj ällås Bj ällö Bj älme Bj älmén Bjälming Bj älmo Bjälmsjö Bj älnäs Bj älrud Bj älstam Bjälved'al Bjälvegård Bj älvehorn Bj älvelid Bj älvelind Bj älvenlid Bjälvenstrand Bj älvenäs Bjälveryd Bj älvesjö Bjälvestam Bj älvestedt Bj älvestrand Bjälvik Bjälvin Bj älå Bjärbo

Bjärbom Bj ärby Bj ärbäck Bjäre Bjärebo Bj äreborg Bj ärebom Bjäredal Bj ärefalk Bj ärefors Bj äregård Bjärehag Bjärehall Bj ärehed Bjäreklint Bjärekull Bjäreland Bj ärelid Bj ärelind Bj ärell Bjäremalm Bj äremark Bjäremo Bj ärenstam Bj ärenäs Bj äresand Bjäreskog Bj ärestad Bj ärestam Bj äresten Bj ärestig Bj ärestorp Bj ärestrand Bjäretoft Bjäréus Bj ärevall Bjärevik Bj ärfors Bj ärfström Bj ärfält Bj ärgestad Bj ärgren Bjärgård Bj ärgö Bj ärhall Bjärhed Bjärheden Bj ärheim Bjärholm Bj ärhov Bjärhult Bjärhusen Bj äring Bj äringe Bj äringer Bj ärkby Bjärke Bjerke Bj ärkeblad Bjärkeby Bj ärkedal Bj ärkefors Bj ärkegårdh Bj ärkelid Bjärkelöv Bj ärkemark

Bj ärkemyr Bj ärkenrud Bj ärkenryd Bj ärkensten Bj ärkerst Bj ärkerud Bj ärkestad Bj ärkestrand Bj ärkhammar Bjärkhed Bj ärklev Bj ärklid Bj ärkling Bj ärkmar Bj ärksjö Bj ärkstam Bj ärkstedt Bj ärkstig Bj ärkstrand Bj ärksäter Bj ärkvall Bj ärkvik Bj ärkå Bjärle Bj ärlestam Bjärlid Bj ärlind Bj ärling Bjärlund Bj ärmark Bj ärme Bj anning Bj ärmyr Bj ärmå Bj ärnander Bj ämbo Bj ärnborg

ärnemark ämemo ämemyr ämer Bjerner Bj ärnered Bj ärnerot Bj ärnert Bjärneryd Bj ärnesj ö Bj ämeskog Bj ämeskär Bj ärneström Bj ärnetoft ärnfjäll ämfält ärngarå amgar ,ämhag :ämhall

mmmgmwwwmww &:

mwpwww

Bjärnhanunar Bjärnheden Bjärnhem Bj ärnholm Bj ärnhult Bj ärnick Bj ärninge Bjärnklint Bj ärnlid Bj ärnlind Bj ärnling Bj ärnlund Bjänllöv Bj ärnmark Bjärno Bj ämor Bj ärnqvist Bj ärnram Bj ärnrot Bj ärnsj ö Bj ärnskog Bj ärnstedt Bjärnsten Bj ärnstig Bj ärnström Bjärnsund Bjärnteg Bj ärntoft Bjärnvall Bj ämvik Bj ärnåker Bj ärnås Bj arnas Bj ärnöö Bj ärre Bjerre Bj ärsborn Bj ärsdal Bj ärse Bjärsell Bjärseth Bjärsholm Bjärskog Bjärslinde Bjärsmyr Björstig Bj ärstorp Bjärström Bjärstål Bj ärsvik Bj ärsäter Bjärterot Bjärtorp Bj ärtros Bj ärtun Bj ärud Bj ärudd Bjärum *Bjärup Bjärvall Bjärving Bjärzén Bj ärå Bj ärås Bj äråsen Bjäräng

Bjäss Bj öerstdorv Bj öhle Bj ök Bj ölin Bjönn Bj öntegaard Bj ör Bj örander Bj örbeck Bj örberg Bj örberger Bj örbole Björborn Bj örbrand Bj örbrant Bj örbring Bj örby Björck Björckander Bj örcke Björckebaum Bj örckfeldt Bj örckman Bj ördal Bj örde Bj ördell Bj ördén Bj ördin Bj örding Bj öre Bj örebo Björeborg Björeborn Björebro Bj öreby Björebäck Bj öred Bj öredal Bj örefalk Bj örefeldt Bj örefors Bj öregren Bj öregård Bj örehag Bj örekvist Bj öreland Bj örelid Bj örelind Bj öreling Björelius Björell Bj öreman Bj öremark Bj öremo Bj öremyr Bj örén Bj örendahl Björenius Björenäs Bj öreskog Bj örestad Bj örestam Bj örestedt Bj öresten Bj örestig

Björeström Björestål Björesund Bj öretun Bj öréus

Bj örevall Bj örevik Bj örfelt Bj örfj äll Bj örfors Bj örfäll Björfält Bj örge Bj örgell

*Björgen

Björger Björgren

*Björgul

Björgum

*Björgvik

Bj örgård Bj örhag Bj örhage Bj örhagen Björhall Björhammar Björhed Bj örhede Björheden Björhem Bj örhn Bj örholm Bj örholt Bj örhult Björhäll Bj örid Björild Björin Björinder Björing Björinge Bj öringer Björk Biörck Biörk Björck Björk Nilsson- Bj örkagård Björkander Bj örckander Björkaryd *Björkbacka

Bj örkbacke Björkbaum Björkberg Bj örkberger Bj örkblad Bj örkblom Björkbo Björkbom Björkborg Bj örkbom Bj örkbrand Björkbrant Björkbring Björkby

Bj örkbäck Björkdahl Björkdal Bj örkdahl Bj örk e Biörke Bj örcke Bj örkebaum Bj örckebaum Björkeberg Bj örkeblad Björkebo Bj örkeborg Bj örkeborn Biörkebro Bj örkeby Bj örkebäck Bj örkedahl Bj örkefall Bj örkefelt Bj örkefors Björkegren Bj örkegård Björkehag Bj örkehammar Bj örkehed Bj örkeheim Bj örkeholm Bj örkeland Bj örkelid Bj örkelin Bj örkelind Björkeling Björkelius Bj örkell Bj örkelund Bj örkelöv Bj örkeman Bj örkemar Bj örkemark Björkemarken Bj örkemo Bj örkemyr Björken Björkén Bj örkenbeck Bj örkenberg Bj örkenbo Bj örkenborn Bj örkendal Bj örkenfeldt Bj örkenfelt Bj örkenfeldt Björkenfors Bj örkengrehn Bj örkengren Bj örkengrehn Bj örkenhag Bj örkenholt Björkenhed Bj örkenheim Bj örkenhielm Bj örkenius Bj örkenlid Bj örkenmark Bj örkenmo

Bj örkenrud Bj örkensjö Bj örkenstam Bj örkenstedt Bj örkenstig Bj örkenstrand Bj örkenström Bj örkensäv

Björkenvald

Bj örkenvall Bj örkenvik

Björkenäs Bj örker Bj örkered Bj örkering Bj örkerling

Bj örkerot

Björkeroth Bj örkeroth

B j örkert Bj örkerud Bj örkerup Bj örkeryd Bj örkesand Bj örkesj ö

Björkeskog Bj örkeson *Bj örkesson

Bj örkestad Bj örkestam Bj örkestedt Bj örkesten Bj örkestig Bj örkestrand Bj örkeström Bj örkesund Bj örketun Bj örkéus Bj örkevald Bj örkevall Bj örkevik Bj örkevärn Bj örkfalk Bj örkfall Bj örkfeldt

Bj örckfeldt *Bj örkfelt

Bj örkfj äll Björkfors Bj örkfäll Bj örkgren Bj örkgård Bj örkhag Bj örkhage Björkhagen Bj örkhager Bj örkhall Bj örkhammar Bj örkhammer Bj örkhamn Bj örkhamre Bj örkhed Bj örkhede Bj örkheden Bj örkheim

Bj örkhem Björkholdt Bj örkholm Bj örkholmen Bj örkholst Bj örkholtz Bj örkhult Bj örkhäll Bj örkil Björkin Bj örking Bj örkkvist Bj örkquist Björkqvist Bj örkland Bj örklander Bj örkler Bj örklid Bj örklin Bj örklind Bj örkling Bj örklint Bj örklo Björklund Biörklund *Bj örklund- Ritari Bj örklycke Bj örklöf Bj örklöv Björklöf Bj örkmalm Björkman Biörkman Bj örckman Björkman Bennich- Björkman Cavalli- Bj örkmanson Bj örkmansson Björkmanson Björkmar Bj örkmark Björkmarker Bj örkmo Bj örkmon Bj örkmyr Bj örkne Bj örknell Bj örkner Bj örknert Bj örknesjö Björknäs Bj örkquist Björkqvist Bj örkros Bj örkrot Bj örkroth Bj örkroth Bj örkrud Bj örkryd Bj örksell Bj örksen Bj örksj ö Bj örkskog

Björkskär Bj örkstad Bj örkstam Bj örkstedt Bj örkstein Björksten Björkstén af Bj örksten Bj örkstig Björkstrand Bj örkström Bj örkstål Bj örksund Bj örksved Bj örksäter Bj örktorp Bj örkudd Bj örkvald Bj örkvall Björkwall Bj örkvi Björkvik Bj örkå Björkåker Bj örkås Bj örkälv Björkäng Björkänge Bj örland Bj örlander Bj örle Bj örlén Bj örlenius Bj örler Björlid Bj örliden Björlin Björlind Björling

Bj örlingh Bj örlingh Bj örlingson Bj örlingsson

Björlingson Bj örlund Bj örlycke Bj örmalm Björman Bj örmander Bj örmark Björmby Bj örme Bj örmo Bj örmsj ö Björn

Bj örhn Bj ööm Bjöm-Ohlson *Bj örn

Bj örnald Bj örnander Björnankar Bj örnarp Bj örnarås Bj örnback Björnberg

Björnblad Bj örnblom Bj ömbo Björnbom Bjömborg Björnbom Björnbrant Bj örnbrink Björnby Bj örnbäck Bj örncrantz Björndahl Björndal Björndahl Bj örndalen Bj ömdell Bj örndin Björne Björneback Björneberg Bj örneblad Bj örnebo Bj örneborn Bj örnebrant Bj örnebratt Björnebring Bj örnebrink Bj örnebro Björneby Bj örnebäck Björned Bj örnedahl Bj örnede Björnefalk

*Bj örnefelt

Bj örnefj äll Bj örnefj äll Bj örnunge — Bj örnefors Bj örnefur Björnefält Bj örnegren Björnegård Björnehag B] ömehall Bj örnehammar Bj örnehed Bj örneheim Björneholm Bj örnehult Björnehäll Bj örnek Bj örneke Bjömeklint Bj örnekull Bj örnekärr Björneland Björneld Björneled Bj örnelid Björnelind Bj örneling Björnelius Bj örnell Björnelo Bj örnelund

Bj örnelöv Bj örnemalm Bj örneman Bj ömemar Bj örnemark Bj örnemo Bj örnemyr Björner Bj örnér Bj örneram Bj örnerbäck Bj örnered Bj örnerfeldt Bj örnerfors Bj örnerhag Bj örnerman Bj örnennark Bj ömeros Bj örnerot Bj örners Bj örnerstam Bj örnerstedt Bj örnert Bj örneryd Bj örnerås Bj örneröd *Bj örnes

Bj örnesj ö Bj örneskog Bj örneson Bj örnestad Bj örnestam Bj örnestedt Bj örnesten Bj ömestig Bj örnestrand Bj örnestål Bj ömesund *Bj örnesved

Bj örnetorp Bj ömetun Bj örneus Bj örnevad Bj örnewall Bj örnevi Bj örnevik Bj örnevret Bj örnevåg Bj örnfalk Bj örnfeldt Bj örnfelt

Bj örnfeldt Bj örnfj ell Bj örnfors Bj örnfot Bj örnfur

Bj örngard Bj ömgren Bj örngård Bj ömgärde Bj örnhag Bj örnhage Bj örnhagen Bj örnhager

Bj örnhall Bj örnham

Bj örnhammar Bj örnhammer Bj örnhed Bj ömhede Bj örnheden Bj ömheim Bj örnhem *Bjömholdt Bj ömholdt Andersen- Bj örnholm Bj örnhult Bj örnhård Bj ömhäll Bj örnim *Bj örninen Bj örnimg Bj öminge Bj öminger Bj örnius Bj örnklev Bj örnklint Bj örnklo Bj örnkvist Bj örnquist Bj örnqvist Bj örnkälla Bj örnkärr Bj örnlancl Bjömler Björnlert Bj örnlid Bj örnliden Bj örnlind Bj örnling Björnlund Bj örnlycke Björnmalm Björnman Bj ömmar *Björnmaelen

von Bj örnmarck Bj ömmo Bj örnmyr Bj örnold Björnquist Bj ömqvist Bj ömram Bj örnros Björnrot Bj örm'ud Björnryd Bj ömsand Bj ömsberg Björnselius Bj örnsell Bj örnsfelt- Bergström Bj örnsgaard Björnshög Bj ömsj ö Bj ömskans Bj ömskog Bj ömskoug Bj örnskoug Bj ömskär

Bj ömsmark Björnson Bj örnsson Björnson *Björnstad Bj örnstad Björnstam Bj örnstand Bj örnstav Björnstedt Bj örnsten Bj ömstig Bj örnstierna Bj ömstolpe Bj örnstrand Björnström Bj örnström- Steffenson Björnståhl Bj ömsund Bj örnsveden Bj örnsäter Bj ömtoft Bj örntorp Bj örnudd Bj ömulfsson Bj ömulv Bj ömum Bj örnung Bj örnunge- Bj örnefj äll Bj ömvad Bj örnvald Bj örnvall Bj örnwall Bj örnwall Bj örnvik Björnå *Bj örnådal Bj ömåker Bj örnås Bj örnåsen Bj ömälv Björnäng Björnänge Björnängen Bj örnänger Bj örnäs Bj örnö Björnö Bonde aff Bj örnör Bj örre Bj örryd Björs Björsander Bj örsberg Bj örsbo Bj örsbom Bj örsby Bj örse Björsegård Bj örselius Bj örsell Bj örsen Bj örzén

Bj örsenius Bj örserud *Bj örses Bj örseth Bj örseus Bj örsfält Bj örsgård Bj örshall Bj örshammar Bj örshed Bj örsheden Bj örsing Bj örsj ö Björskog *Bj örsland Bj örsmark Bj örsmo Björsne Bj örsner Bj örson Bj örssman Bj örsson Bj örson Bj örstad Bj örstadius Bj örstam Bj örstedt Bj örsten Björstig Bj örstorp Bj örstrand Bj örström Bj örstål * Bj örstäckt Bj örsund Bj örsvall Bj örsvik Bj örså Bj örsäter Bj örtén Bj örtin Bj örud Bj örup Bj örvall Bj örve Bj örvell Bj örverud Bj örvid Bj örvik Björzén Bj örå Björåker — Bj örås *Bj öråsen Bj öräng Bj öränge Bj örö Bjöörn Blaaberg Lindberg- Blaase *Blaauw Blachet *Blachman Black Blacke Blackert

Blackfjäll Blackman Blackmon Blackne Blackstadius Blackström Blackwood Blackås Blad Bladh Bladberg Blade Bladel Bladell Bladelius Bladén Bladfors Bladfält Bladgren Bladh Bladholm Bladin Bladini Bladlund Bladman Bladmark Bladner Bladno Bla dsj ö Bladsted—t Bladström Bladvall Bladvik

*Blaffert

Blag

*Blaha *Blahitka *Blahusch *Blakmar *Blaksons

Blakstad Blanberg Blanc Blanch Blanche Blancher Blanck Blanckenfjell Blanckert Blandell *Blandford *Blandzi

Blange *Blange *Blan—gsgaard

Blank Blanck Blanke Blankegård Blankell Blankenberg

*Blankenburg

Blankenfj ell Blanckenfjell Blankfelt Blankhester

Blankholm Blanking Blanksvärd Blanov Blansch Blanting Blar Blarck *Blardone Blarnkvist *Blasberg Blaschke *Blaszczyk Blattmann *Blattner Blau *Blauert *Blaus Blaustein *Blauvet Blavier Blaviér *Blaxell Blaxmo *Blazejczyk *Blazej ewska *Blazewiez *Blazys Blecher *Blechert Bleck Blecklberg Blecke Bledker Blecher Bleckert Bleckhorns Bleckingberg "Blecko Blede *Bleeker Blees Blegel *Bledvad >*Bleich Bleiding Bleidy '”Bleiksch Bleiweiss Blej Ble _man Bleke Blekegård Blekemo Bleking Blekman *Blekte Blendberg Blendfors Blendow Blendulf Blenke Blennar Blenner Blennert Blennoff

Blennow Blent Bles *Bleschkowski *Blese Blesell Bless Blessing Bleuhs Bleuss Bley *Bleyerveen Bliander Blich *Blichert-Toft *Blichfeldt Blichfelt Blick Blickander Blicke Blicke:- Blickhammar Blickingberg Blickner Blickstad Blid Blidh Blid -Lundqvist Blidberg Blidbo Blidlborn Blidborg Blidbratt Blidby Blidbäck Blide Blidefelt Blidefors Blidegård Blidell Blideman Bliedeman Blidén Blider Blideskog Blidevik Blidfors Blidfält Blid-gren Blidh Blidhag Blidhage Blidhagen Blidhammar Blidholm Bliding Blidlöv *Blidman Blidmark Blidmo Blidner Blidnert Blidnäs Blidsjö Blidskog Blidstam

Blidstedt Blidsten Blidstrand Blidström Blidstål Blidsäter Blidvall Blidvång Blidås Blidö Bliedeman Blierath *Bliese *Bliesze Blievernich Blifors Bligård Blihagen Blikman Blikst Blikstad *Bliman Blimark Blimming Blind Blinell Blinge Blink Blinke Blinkenberg *Blinkowski Blinned Bliselius Blisjö Blissing Blissinger Blister ”Blitz Blitzén Blivik Blix Blixberg Blixbo Blixborn Blix'by Blixe Blixedal Blixell Blixén von Blixen Finecke Blixerud Blixfält Blixhagen Blixman Blixmark Blixmo Blixner Blixnor Blixstad Blixt Blikst Blixth Blixte Blixter Blixth

Blixbman Blixö *Blob Bloch *Bloch—Jörgensen *Bloche *Blocher *Blochmann Block Bloch von Block von Block Taube— Blocke Blocker Blockert Blockgren Blockhammar Blocking Blockman Blockmar Blockmark Blockner Blocksjö Blockstedt Blockstrand Blockström Blockvall Blod Blodlund Bloedom *Bloemer Blohm Blohmé *Blohorn *Blok Blokhin Blom Blohm Blom Ehn- van der Blom Blomaeus Bloman Blomander Blombacke Blomberg Blomberg Idestam— Blomberger Blombergsson Blomborg Blombrant Blomby Blombäck Blomcrantz Blomcreutz Blomdahl Blomdal Blomdahl Blomdell Blomden Blomdin Blomé Blohmé Blomma: Blomme Blommé

Blomedal Blomelycke Blomén Blomendal Blommendal Blomengren Blommengren Blomer Blomér *Blomerius Blomert Blomfeldt Blomfelt von Blomfelt Blomfors Blomfält Blomgren Blomgård Blomhag Blomhage Blomhagen Blomhed Blomin Blomkrans Blomkvist Blomquist Blomqvist Blomlöf *Blomma Blom-maa Blomman Blommark Blommaskog Blomme Blommé Blommeberg Blommefors Blommegård Blommell *Blommen Blommendal Blommengren Blommenvall Blommér Blommert Blomming Blommington Blomner Blomnér Blomquist Blomqvist *Blomqvist—Reitz *Blomroos Blomsjö *Blomskog Blomsköld Blomstad Blomstam Blomstedt Blomsten Blomstén Blomster Blomsterberg Blomstergren Blomsterqvist Blomstervall

Blomsterwall Blomsterwall Blomstig Blomstrand Blomström

Blomström

Horneman- Blomvall Blomvik Blon Blond Blondahl Blonde Blonde] Blondell Blondén Blondin Blonér Bloom Bloomé *Bloomfield *Blos Bloscher *Blosfeld Bloss Blosse Blost Bloth Blucker Bluhm Bluhme Blum *Blumberg *Blumbergs I*Blum-Delorme Blume *Bliimel Blumenau *Blumenau Blumenberg *Blumenfeld Blumenfels Blumenfelz Blumenthal 'Blumfelds *Blumfeldt Blumin 'Blums Blunch Blundell Bluschertz *Blutau *Bliithl "Bluum Bly Blyberg Bliichard Bliiche Blycher Bliicher Blychert Blächert Blycken Blycker Bliicker Blyckert

Bliickert Bliickertz *Bliihdorn Blylod Bliim Blyme Blyse Blyss Blyth Bliitman Blå Blåberg Blåbo Blåder *Blåfield Blåfj eld Blåfors Blåhake Blåhammar *Blåns Blåsj ö Blåst Blost Blåstein Blåström Bläck Bleck Bläckberg Bleckberg Bläckert Bleckert Bläckt Blände Blänning Bläsberg Bläsing Bläster *Blönningen Blötner Blötterman Bo Boh Boo Booh Boalt Boander Boandt Boardy *Boari Boarp Boart Boaz Boback *Bobacka *Bobb Bobeck Bober Boberg Boberg Gödecke- Bobergh Bohberg Booberg Boberger Bobergh Bobert

Bobjer *Bobkowski Boberg Bobrant Bobring Bobrink *Bobrowska *Bobrowski *Bobrovskij Bobus *Bobzien Bobzow Bobäck Bobeck Bobäck- Rylander Bobäcker Bocander Boch von Bochante *Bochenski *Bochentin Bocher *Bochinski Bochoj eff Bocian Bock Bockart Bockasten Bockberg Bocké Bockelman Bockerud *Bockhner Backholm Backman Books *Bockstiegel Backström *Bocor *Bocsi Bocsian Bod Bodh Bood Boodh *Boda Bodach Bodaecker Bodaeus Bodagärd Bodakarl Bodal *Bodanzky Bodare Bodart Bodbacka Bodde Bode Boode Bodé Bodeberg Bodeborg Bodebring Bodeby *Bodeck

Bodecker Bodefalk Bodefors Bodefält Bodegren Bodegård Bodehag Bodehed Bodehl Bodéhn Bodekull Bodeland Bodelin Bodelind Bodelius Bodell Bodehl Bodelson Bodelsson Bodelson Bodelöv Bodeman Bodemar Bodemark Bodemo Bodemyr Bodén Bodéhn *Bodencius *Bodendorfer Bodenfeldt Bodenfors Bodenhagen Bodenius Bodenkrans Bodenmark Bodensjö Bodenstam Bodenäs Boder Bodert Boderus Bodérus Bodesj ö Bodestad Bodestam Bodestedt Bodestrand Bodeström Bodewall Bodevik Bodfors Bodiorss Bodforss Bodfält Bodgren Bodh Bodhagen Bodhall Bodham-mar Bodholm Bodilmark Bodin Bohdin Bodiné Boding

Bodingh Bedinge Bodinger Bodingh Bodinsson

*Bodirosa Bodisco Bodland Bodlind Bodling Bodlund Bodmalm Bodman Bodmar Bodmark *Bodnar Bodne Bodner *Bodnia *Bodo *Bodor Bodorff Bodqvist

*Bodrogi Bodsgård Bodsjö Bodstam Bodstedt Bodsten Bodström Bodsäter *Bodungen Bodvall Bodvar Bodvik

="Bodzioch Bodå Bodås Bodö Boé *Boecler Boegård *Boehm *Boehme *Boekman Boekman

Harhat- *Boelcke Boelke *Boelskift Boende *Boenke *Boer von Boer *Boerlij st Boerqin *Boerschel Boeryd Boese Boesen Boésen Boösen Boestad Boestam Boetbring Boethius

Boöthius Boetius Boäthius *Boets-Costa *Boettge Boevie Boévie Bof *Bofeldt Bofelt Bofink Bofj äll Bofors Bofält Bofelt Bog Bogh *Bogacki Bogaeus Bogane *Boganovic *Bogar Bogard Bogardt *Bogarosi *Bogasov *Bogatir Bogberg Bogbjer Bogdal *Bogdån Bogdanoff *Bogdanov stBogdanovic *Bogdanovs Boge Booge Bogeby Bogedal Bogefors Bogefält Bogegård Bogehed Bogehem Bogeholm Bogehäll Bogeland Bogelid Boge-lind Bogelius Bogell Bogelöv Bogemalm Bogeman Bogemar Bogemark Bogen Bogenaes Bogendal *Borgendörfer Bogenhardt Bogenius Boger Bogered Bogerius Bogerstam

Bogert Bogerud Bogeryd Bogeröd Bogesj ö Bogeskeg Bogeson Bogestad Bogestam Bogestedt Bogesten Bogestrand Bogeström Begewall Bogevik Bogevitz Bogevåg Bogfelt Bogfors Bogg Bogglen Bogh Boghammar Bogholm Bogislaus Bogland Bogle Bogler Beglert Boglina Boglind Bog'man Begmar Bogmark Bogmer Bogne Begner Bognäs Bograng *Bograt Bogren Bogren -Lind Bogrén Bogring Bogsen Bogseth Bogsjö Bogspröt Bogstam Bogstedt Begsten Bogstrand Bogström Bogsund Bogsäter Bogucka Bogvall Begärd Bogårdh Bogården Begår-dh Bogärde Bogö Boh *Bohacz Bohag

Bohage Bohagen Bohall Bohammar Behberg Bohdin Bohe Bohed Bohede Boheden Boheig Boheman Bohestedt Bohgaard Bohj ert Bohj älte Bohl Bohlander Behlberg Behle Bohlemark Bohlén Behlenius Bohlin Behlinder Bohlmark Bohlström *Bohlund Bohm Bohman Bohmansson Bohme

Behméus Bohn Bohne *Bohnensack Bohnér Bohnfeldt Bohngren Bohnsack Bohnstedt Bohnström Boholm Bohr Bohrén Behrenius Bohrenvåg Bohring *Bohrisch Bohrling Bahrman Behrn Bohrnertz Bohult Bohusen Behwalli Bohvin Behåll Boiardt Boierth Boiertz Beij Boij a Beij art Boijdler Boije af Gennäs

Boije Boijertz Boijesson Beij sen *Boij ten Boing Boisen Beisman von Boisman Boitoldi *Boitsov Boivie Beiwie Boj Beij Boy Beja *Bojadzijev Bojander *Bojanowsky Bojar Bojarsky ""Bojarevics Boje Boije Boye Boj e-Due Boje-Due Bejefors Bején Bojer Bojerfors Bojerud Bejesen Boijesson Boj esson Bojestig Bejfelt Bojfors Bojklint *Bojke Bejland Bej ler Bojlert Bojley Boj ling *Bojmal Boj man Bejmar Bojmark Bojnell Bejner Bojnert Bejnäs Boj ert Boj ring Bojrup Bojs Bojsen Boisen Boysen Bojsjö Bojstam Bej stedt Bojsten Boj strand

Boyton Bejvall Bojvik Boj å Bojö Bok

Book Bekalders Bekander

Bocander Bekberg Bokblad Bokdal Boke Bokeblad Bokeby Bokedal Bekefalk Bekefelt Bokefors Bokegren Bekegård Bokeland Bokelid *Bokelin Bekelius Bokell Bokelund Bokemar Bekemark Bokén Bekenstrand Bokerud Bokesj ö Bokeskog Bokestam Bokestig Bokevall Bokfelt Bokfers Bokgren Bokhagen Bokhammar Bokhed Bokhede Bekholm Boking Bokinge Bokland Boklander Boklid Bokliden Bokling Boklint Boklund Boklöv Bokman Bokmar Bokmark Bokne Bokner *Bokor

Bokrans Boksjö Bokstam

Bekstedt Bokstrand Bokström Bokull Bokvall Bekvist Boquist Boqvist Bokås Bokö Bol Bohl Bolager Beland Bolander Behlander Bolang Belang *Bolatzky Bold Bolden Bolde "Boldemann Boldén Bolderacchi Beldh Boldigundis Bolding *Boldrer Boldrup Beldt Boldt-Christmas 'Boldyn Bolefelt Bolehed Bolén Bohlén Bolenius Bohlenius Boley Boleyn Bolf Bolg Bolger Bolgert Belgård Bolid Bolin Bohlin Bolind Bolinder Bohlinder Bolinder Danielsson— *Bolinder— Godskesen Beling *Bolis Boljahng Bolk Bolke Bolkegård Belker Bolkert Bolkéus Boll

Båll *Bolladz Bellby Bolldén Balldin Belle Bolleby Bollefors Bolleman Bollemark Bollenby Bollér Bollerth Bellerud Bellerup Bollfras Ballhagen Bellhem Bolliander *Bollien *Bolliger Bellin Bålin Bolling Bålling Bollinger Bollkirch Bellman Bollmark *Ballner Bollnert Bellay *Ballstadius Bollsten Bollström Bållström Bollter Bellvie Bolvik Bollås Bellö Behn Bålm Belmblad Bolmdahl Bolme Bolméer Belmén Belmér Bolméus Bolmgren Bolmhagen Bohnhall ' Bolming Bolmkvist Bohus Belmsjö Belmstad Bolmstam ' Bolmstedt Bolmsten Belmstrand Bolmström Bolmvall Belmvik Bolmö

"Beletin Bolsing Bolsjö Bolstad *Bolstadius Bolstadsveen "Bolsöy *Bolt Bolte Beltén Bolternstern Baltes *Beltshauser Boltin Belting Bolton Boltzius Bolund

*Belvig Belvin Bolving *Balyes *Bolz Belö Bolöv Bom

Bohm Bomm Boman Bohman Boman Andreasson- Bemann Beeman Bomander Bemann Bomar Bomark Bemarker Bomb Bombas Bemberg Bombler Bemelin Bomm-elin Bemell Bomér Bemgren Bemler Bomlin Bomm Bommelin

*Bomqvist Bemsell Bon

Boon Banach Bonaus * Bonal *Benalumi Benander Bonaparte *Bonassi Benbeck Bonchér Bend

Bondh Bondarensky *Bendarov Bendarve Bonde Bonde af Björnö

Bonde

Trolle-

Bondeberg Bondebjer Bondeby Bendefält Bondegård Bendelid Bendeman Bondemark Bendén Bendenson *Bondenssen Bender Banderud Bonderup Bondeson Bondesson

Bondeson Bondestad Bondestam Bondh Bondiérs Bondikoff Bendin Bandria Bonds Bondsäter Bonebjär Beneck Banefelt *Bonel Canadell Benelius Bonell Benelli Boneman Banemark Banér

Behnér Bonerfält Bonerud Bonevald Bonevik Bonfelt *Bonfré Bong

Bong

Vesterberg-

Bongard Bengberg Bange Bongemo Bongenhjelm *Bongievanni Bengk Bongmar Bongner Bongstorp Bonicalzi

Benin *Benin Ponitz von Bonjour *Bonkowski Benman Bonmark *Bonn Bonnal Bonnalt Bonnarp >*Bonneck Bonnedahl Bonnedal Bonnedahl *Bonnefant Banner Bonnér Bonnérius Bonnert Bonnerud Bennérus Bonnesen *Bonnesén Bonnessan *Bonnet *Bennevie Bennevier Bonnier Bonnier Nygren- Benning Bonnius Bennivier Bonnivier Francke— Bonnorp Benny Bono *Bonometti Bonov Bens *Bonsdorf *Bonsdorff *van Bonsdorff Bonsén Bonsér Bonserud Benskeg Bonstedt Bohnstedt Bonté Bentell Bontelius Benthén Bonthren Bonthun Benton Bontzell *Bonus Bonvin Banving Bonäs Boo Booberg

*Bobergh *Boock Bood Boode Boodh Boae Booge Booh Book *Beom Booman Boomer Boon *Baorg *Beath *Boothby Boquist Boqvist. Bar Behr Borander *Berbély *Borbjerg Borhan Berch Berch Ter- Borchardt *Borchgrevink- Lund Berchers *Borchert *Borchgrevink Berchsenius Barck Bord Bordahn Bordal Borde Bourdé Bordelius ”Borden '”Bordi *Berdier Berdin Bording *Bordinggaard Berdingham Bordinghaus ”'Berdiug "*Bordev de Lidström *Berdui Bore Barée Boreby Boredal Barée Berefelt Borefjerd Borefors Berefur Boregren Baregård Berehag Borehall

Borehed Borei Boreklint Boreland Berelid Borelind Barelius Bourelius Borell Baurell Berelund Boremalm Bateman Baremark Boren Borén Bohrén Borenberg Berenbring Barenbrink Borendal Borenfeldt Berenfj ärd Berenfers Borenheim *Borenius Boréns Borenz Borensj ö Barenstam Borenstedt *Berenstein Borenstål Borensved Borenz Borenäs Boresjö Boreskeg Borestad Berestam Borestig Boresäter *Baréus Berevall Borevi Borevik *Bereysza Borfelt Borg Borg Schellin- Bergh Bourgh Bärg Berg-öman Berga Bergander Borgane *Bergar Borgardt Bergare Borgarp Borgarsen *Borgberg Bergblad Berghe

Borgbrink Bergby Bargbäck Bergcrantz Bergdahl Borge Borgeblad Bergebe Bargebratt Borgebrink Bergebäck Borged Borgedahl Borgede Borgéer Borgefalk Borgefeldt Bergefj ord Borgefors Bergegren Bargegård Bergehag Bergehall Borgehammar Borgehed Borgeholm Borgek Bergeke Borgeland Bergeld Bargelid

*Borgelihn

Bergelin Bergelind Bergeling Bergelius Bargell Bargelsson Bergelund Borgelöv Bergemalm Borgeman Bergemar Borgemark Bergemo Borgemyr Borgen Bargén Borgenby Bergendahl Borgenfalk Borgenfeldt Bergengren Borgengård Borgenhag Borgenhammar Bergenhard Bergenheim Borgem'us Borgenlöv Borgenpert Borgensjö Borgenstad Borgenstam Bargenstedt Borgensten

Borgenstierna Bergenstrand Bergenström Bergenstål Bergenvall Borgenvik Borgenås Borgenäs Berger Borgéer Bergerby Borgered Borgernäs Borgerot *Borgers Borgersen Borgert Borgerud Borgerup Bergeryd Bergesand Bergesj ö Bergeskeg *Bergesson Borgestad Borgestam Borgestedt Bergesten Borgestig Bergestrand Borgeström Bargestål *Bergestål Borgéus Borgevad Borgevall Bergevik Bergfalk *Borgfeldt Borgfelt Bergfors Borggren Berggren Hultman- Berggård Bergh Borghag Borghage Berghagen Borghall Borghammar Berghammer Berghardt Borghed Berghede Bergheden Bergheim Borghem *Borghers Berghult Berghäll *Borgiel Borgil Borgin Berging Borginger

Borgklint Borgkrans Bergkvist Borgquist Bergqvist Bergland Borgler Borglid Borgliden Berglin Berglind Borgling Berglinsen Borglj ung Borglov Berglund Borglycke Borglöv Bargmalm Bergman Bourgman Bergman von Numers- Borgmar Bergran Borgmo Borgmyr Borgne Borgnér Bergner Borgny Borgnäs Bergquist Bergqvist Bergqvist Stål- Bargring Bergrot Borgryd Bergselius Bergsell Bargsen Borgsén Bergshammar Bai-shed Bergsjö Borgskog Bergsme Borgstad Borgstag Borgstam Borgstav Bergstedt Bergsten Borgstig Bergstrand Bergström Bourgström Borgstål Borgsund Borgsäter Bargudd Borgulf Bergvad Borgvald

Bergvall Bargwardt Bergwik Bergving Borgå Borgåker Bargård Borgås Bergö Berhagen Berhammar Bei—hed Berheim Borholm- Borhult Borhäll Borild Borin Borinder Boring Bohring Beringer Borinius *Boris Borischansky *Barisenko Boris—Möller $Borisoff *Borisovs-Beriss Bork Barck Barka Berke Barkell Berkén Borkestål Berkhult Barking Barkman Barkmar *Borkowski Berksj ö Barland Borlander Barlén Borlenius Berlid Berlin Berlind Borlinder Berling Bohrling Berlinger Berlund Bormann Bahrman Barmark *Bermeister Bermell Born Behrn von Born Berna Bernander Bernby

Berndal Borndalen Berne Borné Bornebo Bornebrant Bernebring Bornebrink *Barnebusch Bomeby Barnebäck Barnedal Bornefalk Bornefelt Bornefj äll Bornefors Bernegren Barnegård Bemehag Bornehall Bernehav Barnehed Bornehäger Berneke Berneklev Borneklint Barneland Berneld Bernelid Bernelind Bomeling Barnelius Barnell Bornelund Bernelöv Bernemalm Borneman af Berneman Bornemann Walleen- Bornemar Bornemark Bernemo Bernemyr Borneng Berner Berner Bernerot Bernemd Bernerup Borneryd Bornesand Bernesjö Borneskog Bernestad Bemestam Bornestav Bornestedt Bernesten Bornestig Bornestrand Barneström Bernestål Bemesäter Borneteg Bornetoft

Bornéus Barnevad Bernewall Bemevi Barnevik Berneville Bomeving Bernevret Bernfalk Bornfeldt Bornfjell Bernfors Berngren Berngard Bornhag Bernhage Bornhagen Bornhager Bornhall Bomhammar Bernhardt Bernhed Bernhede Bermheden Bernheim Barnhem Bornholm Bernholt *Barnhorst Bornhov Bornhult Bornhäll *Barnhöft Barningr Barnius *Barnkessel Bornland Bornlid Bornlind Bornling Bernlöv Bornmalm Bornman Bernmar Bornmark Bernmarker Bornmo Bernmyr Barneld '”Bornschein Bernsjö Bornskag Bornsmark Bernstad Bernstam Bernstedt ven Bornstedt Bernstein Bernstrand Bernström Bårnström Barnsveden Bernsäter Bemteft Barnum Bemvall

Bemvik Bornzell Bernå Bomås Bornäs Bernö Bereng *Borenkai *Boressy 'Borawska Barowski Berowsky Borr Bor:—berg Borrbring Borrby Borrbäck Barrdal Barre *Borrebaeck Borrefors Borrelid Berres Berreskog Barrestad Borrfars Barrhed Borrheden Borrie Barries *van Berries Borring Bårring Borrlin Bon-ling Borrman Borrme Borrmin Borrme Borrong Borrsjö Barrud Berrum Borrvall Borryd Borrås Borsand *Bersch Barse Barsein Barselius Bersell Borseman Bersén Borssén Berserud Berséus Barsgård *Borsi Bersin Bersing Borsjö Borslöv *Borses Borssén Berstedt

Borstam Berstrand *Borsukiewicz Bersukiewicz Bersum Borsvik r*Bortas *Bertfeld *Berthen Bertz *Boruc *Boruchewitz Borud Borulf Barum Borup *Borup- Jörgensen *Berup— Nielsen *Borusowski *Boruvka Barvall Berwick Barvin *Borvinski Bary Baryd *Borz *Barzeni—Zazzi Beräng Barö ”**Bes Bosaeus Bosand Besander *Bosbach Boschardt Bose Baseby Besedal Boselius Besell Bossel Bosemark Bosén Besenius Boserud Bosett Boseus Bosfelt Bosgård Bosholm Basin Basiö Bosjö Boskär Beslén Beslätt *Bosma Bosman Besmyr Bosrup Boss Bossard Bosse

*Bosse Bossegård Bossel *Bosselaar Bosseldal *Bessen Bossér Besshammar Bossing Bossmar Bassmark Bessner Bosson

Bosson Nilsson— *Bossette Basta *Bostad Bostadius Bostam Bestand Bastedt

Beustedt Basten *Bosticce Bostig Bostner Boston Bestorp Bostrand Bostrem Boström Bosund Bosvall Bosved Bosvens Bosäter Betander *Botckis Botegård Botelius Botén

Bothén Botersten Bates Botesgård Botéus Both von Bethe *Bothé Bethell Bothén Botherstål von Bethmer *van Bethmer ven Bothner Bathorp Bothur Bothvidsson Bothzén Botin Betius Betling Betmaan Botmar

Betmark Batol & Betald Botolfs Botolfsbe Betolfsen Botolfsen *Botes Botryd Batsjö Botström Bottcher Botté *Bottenberg *Betteri *Bottinga *Bettlik Bottne Bott—ner Batwid Betvidsson Bothvidssen Botvig Betö Bauchantz Bouchér Bouchew Bouczan Boudén Boudin Boudrie Beugt Bouja *Beuk *Boulier Boulegner *Bouman Bounang Bourdé *Bourdette Bourdin Bourelius Baurell Beurgh Bourch Ter- Beurghardt Bourgman Bourgström *Beurin Bourke Beurn Beurnichen *Bournonville *Baurotte Bourschler Beursell Boursie Bousard Bausch Boussard Boustedt Bouta *Boutard Beutz Beutzell

Bautäng

Bouveng *Bauvier Bouvin *Bouwman Beuzelli Bov Bof Bava Bewald Bovall Bovallius Bawallius Böveda Beveden Bawedt Bevej Bovelius Bevell Bevén *Bewen Bevenius Bowet Bovide Bovik Bovin Bahvin Bouvin Bouwin Bowin Bowin Bovinder *Bewles Bowlette *Bove Bowring Boväng Bouvengr Box ”E'Boxall >*Bexberg Boxbom Boxe Bexell Bexenbaum *Boxma *Boxstxöm Boy Bey Sandberg- *Beyadjiev Boyd Boyde Boydler Boye Boyer *Bayes Boyesen Boyesson Boyne Boynell Boysen *Boysen Boyton *Beze Bozzi Beåker

Boås Boäng Boänger Braa *Braae *Braanaas *Braarup- Jensen Braasch Braaten Braaten J ensen- Braathen Braatz Braband *Bracco Brace *Brach Brack Bracke Brackenhof =*Brackman Bracan Braconier Bradby Brade Bradén *Bradfield Bradfors Bradling Bradsäter *Braendehelm Braendehelm Nielsen- *Braesch— Andersen Braese Braestad Braf Braff Brafeldt Braff Braff Hedberg- Brafers Brafver Brafvo Brag *Braga Bragander Bragbom Bragby Bragd Bragde Bragdell Bragdén Bragderyd Brage Bragee Bragée Bragee Bragée Bragefors Bragel Brageman Bragén

Bragenäs Breger Bragert Bragerud Bragesj ö Bragesson Bragfeldt Bragfors Bragge Braghammar *Bragin Braglind Bragman Bragmark Bragmo Bragne Bragnell Bragner Bragning Bragnum Bragnå Bragoli Bragsjö Bragstedt Bragvad Bragvall *Braham Brahce Brahe Brahed Brahesj ö Brahm Brahmander Brahme Brehmer Brahmström Braide Braitholf Brack Brakander Brakarl Brake Bracke Brake- Christenson Brakel *van Brakel *Brakl *Braks Bralin Brallén Bram Brahm *Bramann Brambeck *Brambér Bremberg *Brambergs Brambert Bramba Bramberg Brambarn Bramby Bramdal Bramefelt Bramegård

Bramelid Bramelius Bramell Bramén Bramer Brahmer Bramert Brameus Bram felt Bramford Bramfors Bramgardt Bramgård Bramhagen Bramhed Bramheden Bramholm Bramhult Bramlind Bramm *Brammanis Bramme Brammeby Brammefjord Brammefors Brammer Brammesjö Brammestad Bramming Brammås Bramne Bramner Bramnert *Bramrå Brams Bramsbe Bramsby Bramsbäck Bramsell Bramsen Bramsén Bramsgård Bramsjö Bramskog Bramsland Bramsen Bramstad Bramstedt Bramsten Bramstorp Bramstorp Pehrsson— Bramstål Bramstång Bramsvik Bramsäter Bramtarp Bramvall Bramvell Bramvik Bramzelius Bran Branberg Branbert *Branzalion Brand

Brann Brandahl Brandalen Brandau Brandberg

Brannberg Brandbe Brandberg Brandborn Brandby Brandbäck Brande Brandebo Brandeborg Brandebem Brandeby Brandefalk Brandefelt Brandefj ord Brandefors Brandegren Brandegård Brandel

Brandel

Norén- Brandelgård Brandéli Brandelid Brandelin Brandelius Brandell Brandels Brandemar Brandemark Brandemo Brandemyr Brandén Brandenberg

*Brandenburger Brandenfält Brandenholt Brandenius Brander Brandered Brandert Branderud Branderyd Brandes Brandeskeg Brandesten Brandestig Brandeström Brandétt Brandevik *Brandfeldt Brandfelt Brandfjäll Brandfors Brandgård Brandhagen Brandhammar Brandhed Brandheim Brandhill Brandholm Brandhelt

Brandholtz Brandin Branding Brandinge Brandinger *Brandis Brandius Brandkvist Brandqvist Brandler Brandlert Brandling Brandlöv Brandmar Brandmark Brandme Brandmyr Brandner Brandof Brandeff Brandow Brandoff Brandon *Brandon—Cox Brandoné Brandorf Brandew *Brandova Brandqvist Brandrup *Brands Brandsby *Brandser Brandserud Brandshage Brandsjö Brandskär Brandstad Brandstake Brandstam Brandstedt *Brandsten *Brandstetter Brand ston *Brandstrup Brandström *Brand stätter Brandt Brandt Severin- Brandt Thure— Brandt- Oxelgren Brandtberg *Brandtell *Brandten Brandter Brandtieng Brandting Brandtler Brandtman Brandtoft *Brandtssen Brandum Brandvald

Brannvall Brandvik Brandwold Brandvold Brandzell Brandås Brandänge Brandö Brane Braneby Branefors Branegård Branehög Branelius Branell Braner Branér Branestam Branevig Branfers Brang Brange Brangefors Brangefält Brangel Brangelid

*Brangenfeldt Brangenfelt Branger Brangestig Brangfelt Brangler Brangmo Brangstad *Brangstrup Brangvall Brangö Branheim Branholt

*Branic Branje Branke Brankelius Brankell Branmark Brann Brannberg Branne Brannebj er Brannebo Branneby Brannefalk Brannefj ord Brannefors Brannegård Brannelid Brannemark Brannemo Branner Brannerfel-t Brannermark Brannert Brannerud Branneryd Brannestad Brannestam

Brannestål *Branni Branning Brannius Brannström Brannvall Brannäs Branow *Branquet Bransbo Branse Bransell Bransen Bransfeldt Bransfors Bransme *Bransen Branstam Bransten Brant Brandt Brantberg Brantberger Brantby Brantbäck Brantdal Brante Branteberg Brantebarg Branteby Brantebäck Brantedal _Brantefalk Brantefelt Brantefjord Brantefers Brantegård Brantehed Brantelid Brantemar Brantemark Brantemo *Branten Brantén Brantenberg Brantenberg Branterud Branteryd Brantestad Brantestam Brantestig Branteström Brantestål Brantfalk Branttelt Brantfors Brantgård Brantgärd Brantgärde Branthage Branthagen Branthall Branthammar Branthammer Branthed

Brantheden Brantheim Branthell Branthle Brantholm Brantin Branting Brandtieng Brandting Brantingson Brantingsson Brantingsen Brantkl ev Brantlén Brantlid Brantlind Brantling Brantmark Brantmo Brantner Brantorf Brantryd *Brants Brantsberg Brantsing Brantsjö Brantskog Brantstedt Brantsved Brantvall Brantvik *Brantzeg Brantås Brantåsen Brantäng Brantö Branvik Branzell *Branzell- Eduardsen Branzén Branäs Branäs Branö Brasch Braschinsky Brasegård Braselius *Brasen Brasj ö Brask Brasle Brass Brassare *Brassart Brassbe *Brasseit Brassman *Brasso *Brastins Braström Bratbest ="Brataas Brate Braten Brathén

Brath Brattorp Brathén Brattsand *Bratke Brattse *Bratland Brattsell Bratlie Brattsin *Bratmann Brattsiö Bratemt Brattskog *Bratowski Brattsmark Bratt Brattstad Bratt afHöglunda Witt- Brattander Brattstedt Brattberg Brattsten Brattbe Brattström Brattberg Brattström Brattborn Brattvall Brattby Brattvik Brattbäck Brattvold Bratte Brattå Bratteberg Brattås Bratteby Brattö Brattefelt *Bratz Brattehag *Braucs Brattell Brauckmann Brattemar Braude Brattemo Brauer Bratten Braugenhardt Braten Braugenhart Brattén *Braula Brattenberg Bramner Bratter Braumgardt *Bratterud Braumstedt Bratteröd Braun Brattestam von Braun Brattfors *Braunbergs Brattfält Braunder Brattgren Braunders Brattgård Braune Bratthagen Brauner Bratthall Braunerhielm Bratthammar Braunerhjelm Bratthed Braunert Bratthalm *Braunové Bratthäll Brauns Brattin *Brauns Bratting Braunschweig Br attkull Braunstein Brattkulls *Braunstingl Brattkvist Bran]- Brattland Braute Brattler Brauweu Brattlid Brav Brattlind Breven Brattling Bravin Brattlund Bravo Brattlöf Brafve Brattlöv Brawo Brattlöf Brawo Brattman Brax Brattmar Braxe Brattmark Braxell Brattmo Braxén Brattmyr Braxenholm Brattne Braxhult Brattner Braxling Brattnor *Bråzda Brattnäs *Brazén

*Brda Brealt Breander Breberg Breby Brebäck *Brechelmacher *Brechensbauer *Brechmann Brechstedt *Brechter Breck Breckenfeld *Breckoff Breckstrand *Breckwoldt Bred Bredh Breda Bredal *Bredbacka Bredberg Bredberg Carlson- Bredberger Bredbo Bredberg Bredborn Bredby Bredbäck *Brede Bredeby Bredebäck Bredefeldt Bredegård Bredeklint Bredelin Bredelius Bredell Bredeman Bredemar Bredemark Bredeme Breden Bredén Bredenberg Bredenberg Bredenfeldt Bredenius Bredenmark *Bredenniek Brederfält *Bredermanis Bredesén Bredesjö Bredeskog *Bredesson Bredevik Bredfell Bredfelt Bredfors Bredgard Bredgård Bredh Bredhagen Bredhammar

Bredhe *Bredhe *Bredholm

Bredhult Bredin Breding Bredinge Bredinger *Bredl

Bredland Bredler

Bredling

Bredlund Bredlöv Bredman Bredmar Bredmark Bredne Bredner Brednert Breda Bredoff Bredaw

Bredoff Bredskeg Bredstad Bredstam Bredstedt *Bredsten

Bredstenlien *Bredstrand

Bredström

Bredung

Bredvad Bredvall Bredvik Bredvitz Bredåker Bredås

Bredänge *Breed *Breedis *Breen

Bref Brefelt Brefors

Bregart Brege Bregell Bregenz Breger Bregmo Bregnier *Bregzis

Bregård Brehag

Brehammar Breheim Brehm Brehme Brehmer

Brehmer Kranhelm- Brehmmer

Brehmer

Brehn Brehnfors Breibarn Breid Breidal Breide Breideby Breidefors Breidegard Breidegård Breidemalm Breidemer Breidemark Breiden Breidensjö , Breidenskeg Breidenstam Breidenström Breidenstål Breider Breidestam Breidmer Breidne Breidner Breidning Breiel Breien Breife Breifelt Breifors *Breig Breigard Breihtling Breijer Breijtsen Breijtsén *Breikas Breikert >**Breikss Breikull *Breil *Breilann Breile Breiler Breilev Breilin Breiling Breiman Breimar Breimark Breime Breimer Brein Breine Breiner Breinert Breinertz Breinholm Breinick Breinjng Breinordh Breisch Breische Breisel Breishorn

Wrangel ven- Breisler

Breisman Breismar Breisner Breistål *Breitbardt Breitbrenz Breiteman *Breitenau Breitenstein *Breiter Breitfeld Breithaupt- Meyer Breithel Breithner Breitheld Breithelst Breitholtz Breitholz Breiting Breitkreuz *Breitneder Breitner Breitof'f Breiton Breitov Breitow Breitschuh *Breitstål Breitz Breivald *Breivik Breiving Breiwitz Brejby Brejde Brej destål Brej dfors Brejding Breje Brejke Brejland Brej nell Brejshelm Brejvid Brekell Brekke Brekke Nilsen— *Breklers Breland Brelén Breler Brelert Brelid Brelin Brelind Breling Brem Brehm Bremen Bremander Bremer Bremark Brem-beck Bremberg

Bremberg Bremby Bremdal Bremdin Bremefors Bremell Bremén Bremer Brehmer Bremert Breméus Bremfors Bremfält Bremgård Bremholt Bremin Breming Bremler Bremling Bremme Bremmer Brehmm-er Bremner *Bremmers *Bremnes Bremo *Brempel Bremse Bremsj ö Bremsky Bremstad Bremstedt Bremström Bremvall Bremvik Bremås Bremö Brenander *Brencens Brenckert Brendel Brendelin Brendell ””Brenden Brendestam Brendfelt Brendheden Brendler Brendling Brendå Brene Brené Breneby Brenefors Brenegård Brenel Brenemark Brener *Brenner- Löwensparre Brenerud Brenesjö Brenestig Brenevall Brenevik Brengdahl

Brengesjö Brenguiér Brenick Brening Brenje Brenk Brenke Brenken Brenker Brenkle Brenklert Brenkner Brenmark >'”Brenn Brennander Brenander Brenne Brenneck *Brennekam Brenneke Brennemark Brenner Brennerfelt Brennerfers Brennermark Brennert Brennervall Brennestad Brenneus Brennhagen ”'Brennicke Brenning Brennius Brennsäter Brennvall Brennö Brensén Brensler Brentberg Brente Brentel Brentén Brenter Branting Brentle Brentler Brentling Brentman Brentmar Brentner Brentsell Brenå Bresborn Bresby Bresché Brese Breselius Bresell Breséus *Bresgen Bresjo Breske Bresky Bresland Bresle Breslin

Bresman Bresmar Bresmo Bressen Bresser *Bresslauer Bressler Bressmark *Brestan Breste Brestner Breström Bresäter Brestén Bretin jiBretlin *Bretlins *Bretstein Brette Brettell Brettéus *Bretter Bretting *Brettkuhn Brettle Brettman Brettmar Brettmark Brettmo Brettne Brettner *Bretto Brettschneider Brettstam Brettvall Bretz Bretzner Breuer Breum *Breuning Brevald Brevall Brevell Brevenius Brever Brevert Brevik Breving Brevinge Brevis Brevits Brevitz Brewitz Brevler Brevner Brevnert *Brexner *Breyer Breyten Brezén *Brezina Briand Briander Briandt Bribe Bribert

Bribe Briby Bricce Bricer Brick Brickander Brickarp Bricke Brickell Brikel Brikell Brickén Brickert Brickler Brickling Brickman Brickmark Brickner Brickstad Brickvall Brickzén Bridal Briddgård Bride *Brideau Bridell Bridén Bridfelt Bridgeburn *Bridgeman- Williams Bridholm Briding Bridler Bridner *Brie *Briedis ”"Brieditis Brieer *Brieger Briell Briem *Briese Briesén Brieskern Brifalk Brifelt Brifj ord Brifers Brigander Briganth *Brigel Brigelius Brigell Briger Brigg Briggdal Brigge Briggenhamn Briggert Brigghamn Brigging Briggler Briggman Briggmar Briggner

Briggs Briggsjö Briggstedt *Brigida Brigne Brignell Brigthon Brigård Brihage Brihagen Brihall Brihammar Brihed Briheden Briheim Brihem Brihmer Brihs Brihäll *Brij anew "”Brik Brike Brikel Brikell Brikin ='"Briksons Brikzén Briland Brile Briler Briling Brilioth *Brill *Brilli Brilling Brillioth Brillman Brillsson Brimalm Briman Brimar Brimark Brimberg Brime Brimell Brimert Briming Brimstedt Brin Brinberg Brinch Brinck *Brinckmann Brinde Brindeberg Brindefers Brindefält Brindegård Brindeland Brindelius Brindell Brindemark Brindemo Brindemyr Brindén

Brinder Brindesj ö Brindevall Brindfelt Brindfors Brindhag Brindholm Brinding Brindling Brindman Brindmar Brindmark Brindner Brindsj ö Brindskag Brindstedt Brindt Brindvall Brine Brinelius Brinell Brinér Brinert Bring Bringa Bringander Bringberg Bringbarg Bringbarn Bringby Bringdal Bringe Bringeback Bringebäck Bringefors Bringefält Bringegård Bringehed Bringel *Bringeland Bringell Bringelöv Bringeman Bringemark Bringemo Bringentoff Bringer Bringert Bringemd Bringesjö Bringeskog Bringestad Bringestam Bringestedt Bringesten Bringestig Bringeteft Bringetun Bringéus Bringevall Bringielt Bringfors Bringgård Bringhage Bringhagen Bringhammar

Bringhed Bringholm Bringholtz Bringius Bringland Bringle Bringler Bringlert *Bringlöv Bringman Bringmar Bringwnark Bringmo Bringmyr Bringner Bringnert Bringnäs Bringsarve Bringselius Bringsell Bringsén Bringsjö Bringskeg *Bringsli- Hansen *Bringslid Bringstad Bringstam Bringstedt Bringsten Bringstrand Bringström Bringströmer Bringstål Bringsäter Bringtun Bringvall Bringzaas Brinholdsson Brining Brinje Brink Brinch Brinck Brink Grön- *van der Brink Brinkander *Brinkbaek Brinkberg Brinkborg Brinkby Brinkdal *Brinkdorf Brinke Brinkeback Brinkebark Brinkeborg Brinkebern Brinkeby Brinkebäck Brinkefelt Brinkefers Brinkegård Brinkehed Brinkell Brinkemar

Brinkema Brinkén Brinkenberg Brinkendal Brinkenfeld t Brinkenhagen Brinker Brinkert Brinkesjö Brinkestam Brinkestedt Brinkestig Brinketeg Brinketun Brinkfors Brinkfält Brinkhage Brinkhagen Brinkhammar Brinkhed Brinkheden Brinkhoff Brinkholm Brinkhäll Brinkin Brinkland Brinkler Brinklert Brinklund Brinklöv Brinkmalm Brinkman Brinkmann *Brinkmanis

Brinkmann Brinkmar Brinkmark Brinkma Brinkmyr Brinkner Brinknäs Brinksj ö Brinkskog Brinkstam Brinkstedt Brinksten Brinksäter Brinktell Brinkvall Brinkåker Brinkås Brinley Brinn Brinne Brinneman Brinnen Brinner Brinning Brintbo Brinte Brinter Brinting Brintler Brintman Brinäs Bris

Brisander Brisbeck Brisberg Brisberger Brisbo Brisberg Brisborn Brisby Brisdahl Brise Briseby Brisefalk Brisegård Brisehalm Briseland Briselius Brisell Brizell Brisén Brinsenberg Brisendal Brisenfeldt Brisenheim Brisenius Brisenmark Brisér Brizer Briséus Brisevall Brisfj ord Brisfers Brisfält Brisgård Brishag Brishagen Brishammar Brishamn Brished Brisheden Brisheim Brishelm Brising Brisinger Brisius Brisj ö Briskans *Brisko Briskeg Brisland Brisling Brislev Brislöv Brisman Brismar Brismark Brisme Brismer Brisme Brissander Brisshall Brisshäll Brissle Brissler Brisslert Brissmalm

Brissman Brissman And e rss on - Brissmyr Brissner Brissnert Bristad Bristam Bristav Bristedt Bristing *Bristle Bristrand Bristulf Brisum Brisvall Brisvik Brisvåg Brisäter Brithéll Brithelli Brithén Britmer Britoft *Brito—Machin Britorn Britse Britsell Britser Britsing Britsler Britsman Britsmar Britsmark Britsner Britt Britth Britt—Lindblad *Brittain—Long Brittberg Brittborn Britte Britteberg Britth Britth Medén— Britteborn Brittefjord Brittelund Britting Brittler Brittman Brittmar Brittmark Brittner Britten Brittsjö Brittslen Britz Britzelli Britzén Britzne *Briucs Brivald Brivall Brivander

Brive Brivell Briving *Brivkalns *Brix Brixborn Brixland ””Brixlund Brixmar Brixmark Brixme Brixne Brixnäs Brixvall *Briza Brizell Brizer Bro Bree Broa Broady Broander Broback Brobacke Brobeck Broberg Brobergh Brobärg Breberg-Grén Breberg Grén- Breberger Brobergh Brobert Brobjer Broberg Brobern Broby Brobäck Brobeck Brobäcker Brobärg Bracéhn Brech Brochet Brocheus Brochman Brock Breckby ='"'Brocke Brecker Breckert Brockfelt Breckhammar Brockhaus Brocking Breckland Brockler Brocklin Brockling Brockman Breckmar Brockmark *Brockmeyer Breckne Brockner

Brocknäs Brockstedt Brocktorp Brockwall *Broda *Brodacki Bradal *Bradaty Brodd Brodd-Almborg Bredda Broddby Brodde Breddé Broddegård Breddelius Broddén Broddene Breddeskeg Broddesson Broddéus Braddevall Broddfars Breddfält Braddhall Broddhammar Brodding Breddling Breddman Broddmark Broddner Breddssen Broddvall Broddy Brede Brodeen Brodefors Brodelius Bredell Brodén Broddén Brodeen Bradendal *Broder Brodersen Brodersen Schom an — Brodersen Brodersson Brodersen Brodfield Brodin Brodine *Brodkarb Brodman Bredmar Brede Breden Bredewitz *Brodowski Bredström *Bradthagen Brodtkerb *Bredy =E'Brodzinska *Bree

Breed Bree] *Broel-Plater

Broén Broeng Brofalk Brofeldt Brefelt Brofeldt Brofj orden Brofj äll Brofors Bregard Brogate Bragdén Brage Bregeby Brogedal Brogell Brogenhardt Brogenström Breger Brogert Brogestam Bregmar Brogren Brogstam Brogsten Brogvall Brogård Bregårde Brogården Brogård Brohag Brohage Brohagen Brohall Brehammar Brehammer Brahed Brohede Broheden Breheim Brohlén Brehlin Brahman Brohmander Brohmée Brohmi Brohn Breholm Braholmer Brohult Brohäll Breing Brok Brokander Broke Brakel Brokemyr Brokland Broklev Broklint Brokman Brokmar Brekmark

*Brekop Brokrans Broktorp Brakvist

Brequist Broqvist Broland Brelander Brole Brelén Brehlén Brolenius Brelid Broliden Brelin Brehlin Brelind Brolinder Broling Brolmson Brolinsson Brelinsan Broljung Brollu Brolund Brolöv Brom Bremalm Broman Brahman Bromander Brohmander Bromar Bromarf Bromark Bromarker Brambeck *Brombeis Bremberg *Brornbergs Bromby Brombäck

Brambeck Bromdal Bromé Bromée Bremell *Bromels Bremenius Broméns Bremer Bromér Bromert *Bromesan Bromeus Bremfalk Bremfers Bromfält Bromhagen Bremhed Bremmé

Brohmée Bromé Bromée Broome Bramme

Brommelius Brommén Bremmér Bromér Bremmesan Bromesan Brommessan Bremmesan Bromming Bremqvist Broms Broms Tisell- Bromsgård Bromsjö Bromstedt Bromvall Bramvik Bromyr Bremzelius Bremö Bronald Brandell Brondén Brandin Brandorf Brané Brene Branelius Branell Bronér Branert Branestam Brenge Brongse *Broniatowski Bronne Brenner Branning Brennvall Bronnvik Bronse Bronsell Bronsfält Bronhammar Bronsing Bronsman Brenstorp Bronz Branzelius *Bronzini Branäs Bree *Broock Broocman Breed Broogenhardt Break Brooling Breemé *Broomée Broomi Broquist Breqvist *Bror Broram

Brere Brorell Brorén Brorland Brors Brorsén Brorson Brorsson Brorson Brorsterp Brorström Brarud Breryd *Brosch *Brosché *Broscheit Braschet Brose Breselius Bresell Brozell Brosenius Bresgård Brash Bresig Brosin Brozin Brosj ö Breske Braskog Breskär Brosmark *Brosew Brass Bressberg *Brosset Brossing *Brossmann Brossmar Brossner Brest Brastad Brestam Brostare Brestedt Brosten Bresterp Brastrand Broström Broström J ansson- Bresund Bresved *Broszniewski Bresäter Bret Broth Brotaeus Brotak Bretén Broth Bretin Bratoft Brotorp Brottare Brette

Brettenberg Brotters Brettman Brettom Brettsjö Brottskär *Bretzler Brouang Brouner Brounéus Breuzell Brew Browaldh Brovall Bro wall Browall Brevallert Brovallius Brewallius Brewallius Brevelius Brevell Brewén Brevenius Brewer Brevik Bravin Breving Brovinger Brevim'us Brown Browne Brewnér *Browner *Brovold Broxell Braxvall *Brez Brozell Brezén Brozin *Brazezwsky Braås Bruander Bruc Bruce *Bruce-Jensen Brucelius Bruch *Bruchmann *Bruck *Bruckauf Bruckenberg *Brucker *Bruckert *Bruckmann Brude Brudal Brudde Brudefars Brudefält Brudell Brudén Brudenius *Bruder Brudfers

Brudin Brundberg Brudsten Brundbäck Brudvall Brunde Bruer Brundel Bruér BI'UJIdelll—JS *Bruerberg Brundell Brufelt Brundén Brufors Brundenius Brugell Brundfors Brugge Brundin von der Bruggen Brunding Brugger Brune Bruggert Brune' Bruggner Bruneau Brugård Bruneaux Bruhagen Bruneby Bruhammar Brunedal Bruheden Brunée Bruhn Brunefalk Bruhn— Brunefeldt Fåhraeus Brunefjäll Bruhnellerchi Bruneflod Bruhner Brunefors Bruhns Brunegård *Bruilon Brunehag *Bruining Brunehed Bruke Bruneheim Brukén *Brunel *Bruklis Brunelius Bruksman Brunell Bruksner Brunemalm *Brukstein Brunemark *Bruland Brunemo Brulin Brunenieks Bruman Brunér Brumark Bruneryd Bremberg Brunes *Brumen Bruneskag Brumer Brunesson Brumm Brunestad Brumme Brunestam Brummer _ Brunestedt *Brummer—Pind Brunesten *Brumpreiksz Brunestig Br umstrem Brunestål gamar Brunett Bruneus Bruhn Brunevall Bruun Brunevik *van der Brun anfeldt Brunaeus Brunfelt Brunander Brunfers 'Brunasso Brunge Brunau Brungård Brunbeck Brunhag Brunberg Brunhage Brunberg Brunhagen Brunby Brunheden Brunbäck Brunhem Brunbeck *Brunhof Bruncherst Brunhoff *Brunckhorst Brunholm Bruncrantz Brimholtz Bruncrona Bruning Brund Brunius Brundal Bruniusson

Brunk Brunke Brunkell Brunkener Brunker Brunkert Brunkestam Brunkfelt *Brunkherst Brunkman Brunkrena Bruncrona Brunkstedt Brunkvall Brunkvist Brunqvist Brunlid Brunlöf Brunman - Brunmark Brunn Brunnander Brunander Brunnberg Brunnby Brunnbäck Brunndal Brunne Brunnebe Brunned Brunnegård Brunnell Brunell Brunnelöv Brunnemark Brunnemo Brunner Brunnér Brunér Brunnerby Brunnerius Brunnert Brunnerud Brunnerup Brunnerus Brunnfers Brunnfält Brunngren Brunngård Brunnhage Brunnhagen Brunnhammar Brunnhede Brunning Brunninge Brunnkvist Brunnqvist Brunnling Brunnman Brunnqvist Brunnsberg Brunnsby Brunnsjö Brunnskag Brunnstedt Brunnström

Brunnsåker Brunnsäter Brunnvall Brunnås Brunnäs Bruna Bruneld *Brunosson- Terpegård Brunqvist *Bruns Brunsbo Bruns—elius Brunsell Brunnzell Brunsjö Brunskog Brunssen Brunstam Brunstedt Brunsten Brunstorp Brunström Brunsvik Brunsärn Brunsäter Brunulf Brunvall Brunvik Brunzell *Brunzell Brunå Brunåker Brunås Brunö Brus Brusander Brusberg Brusbo Brusbäck Brusch *Bruschi Brusdal Bruse Bruze Bruseby Brusefors Brusefält Brusegård Brusehed Bruselid Bruselius Bruzelius Brusell Bruzell Bruselli Bruzelli Bruseman Brusemark Brusén Brusenberg Brusenius Brusestam Brusevits Brusevitz

Brusewitz Brusfars Brusgård Brushammar Brushane Brushed Brusheim Brusheim Brusiin Brusikowski Brusileff Brusing Brusk Bruske Bruskvini Brusman Brusmark Brusqvini Brusqvino Bruss Brust Brustad Brusvall Brusvik *Bruszt Bruså Brutemark Bruteskog Bruto Bruts Brutskewsky Brutsner Brutus Bruu Bruujése Bruuk Bruun *Bruus *Bruuzis *Bruveris *Bruvik Brux *Bruyére Bruzaeus *Bruzda Bruze Bruzelius Bruzell Bruzelli *Bruzén *Bruzgo *Bruzitis *Bruzzi Bryant- Meisner *Brych Brychey Briick Bräckel Brycker *Briicker Briickert *Briickmann Briickner Briickzen Brydagaard

Bryde Briide Briide Brydegaard Brydell Brydén

*Bryder

Brydevall

*Briidgam *Briidigam

Briidigarn Brydin Bryding Brydinge Brydling Brydner Brydolf Brydorf Brydsten Brydts Briier Bryfelt Bryfers

*Brygel

Briigg Bryggare Briigge

*Brygge

Bryggeman Bruggemann Briiggemann

*Briiggener

Brugger Bryggman Brygman Brygård Bryhagen Bryhammar Bryhl Briihl Bryhn Briihné Bryhte Bryk *Bryl

Bryland Brylde Brylid Brylla Briillert Briillow Brylund Bryman Brymark Bryme Brymell Brymér Bryn Briin Briin Brynander Brynberg Brynbo Bryndal *Briindlmayer

Briine *Bryne -Olsen Brynedal Brynefall Brynefelt Brynefors Brynegård Bryneholt Brynelius Brynell Brynemark Brynemo Bryner Brynervall Brynertz Brynesen Brynestam Brynesäter Brynéus BrynfeIt Brynfors Bryng Bryngdal Brynge Bryngel Bryngeld Bryngelfers Bryngelsgård Bryngelsson Bryngelv Bryngemark Brynger Bryngfelt Bryngfars Brynggård Briingk Bryngman Bryngnäs Bryngsjö Bryngstedt Bryngvall Bryngvärn Brynhagen Brynhammar Brynhildsen Brynhelt Bryniel Brynielson Brynielsson *Brynildsen *Bryning *Briining Brynja Brynje Brynjebo Brynj egård Brynj ell Brynj emark Brynj er Brynj estad Brynj estål Brynlöv Brynmark

Brynne *Briinnel Brynnel Brynning Brynolf Brynow Brynskog Brynstedt Brynte *Bryntesen Bryntesen Bryntesson Br yntesan Bryntse Brynvall Brynå Brynås Brynäs Brynö *Briischke Bryse Briisin Bryske Brystedt Briistle Bryt Brytare Brytén Bryter Brytmark Brytner Brytoft Bryts Brytz Briitz Brytser Briitte Bryttegård Brytténiy Brytting Bryttmar Bryttmark Bryttne Brytz Briitz Brytzell Bryvald Bryvall Bryve Bryvén Bryvik *Briix Bryzell Brzechwa Brzezicha *Brzezinska *Brzezinski *Brzastek Brå Bråberg Bråbo Bråborg Bråby Bråbäck Brådal

Brådd Brådfors Brådhe Bråding Brådman Brådner Brådström Brådvik Bråfelt Bråfors Brågard Bråge Brågren Brågård Bråhagen Bråhammar Bråhed Bråhn Bråholm Bråhäll Eråke Bråkenhielm Bråkenhielm Bråkenhielm Bråland Brälander Brålid Bråliden Brålin Bråmalm Bråman Bråmark Bråmer Brån Bråhn Brånalt Brånander Brånberg Brånby Bråndal Bråne Bråned Brånedal Brånek Bråneke Brånell Brånemark Brånén Brånerud Bråneryd Brånestad Brånéus Brånfelt Brånhage Brånhammar Brånmark Bränn Brånstad Brånstedt Brånstrand Brånvall Brånäng Brånäs Bråred Brårud

*Bråse Bråsjö Bråstad Bråsth Bråsäter Bråt

Bråth Brååt Brååth Bråtberg Bråte Bråtegren Bråtelius Bråten Bråtén Bråthén Bråtenberg Bråténius Bråtfors Bråtgård Bråth Bråthagen Bråthammar *Bråthen Bråthen Paulsson— Bråthén Bråting Bråtman Bråtmark Bråtner Bråtnäs Bråtsjö Bråvald Bråvall Bråvander Bråve Bråvi Bråvik Bråådh Brååt Brååth Bräck Bräcke Bräckehäll Bräckelid *Bräckerbohm *Bräcklein Bräcklund Bräckman Bräckner Brädde Brädefors Brädeström Brädfors Bräknevall Bräm Brämare Brämberg Brämfors Brämhagen Brämlid Brämming Brämsö *Bränander

Bränberg Bränd Brändal Brändberg Bränberg Brännberg Brände Brändefars Brändegård Brändemar Bränd emo Brändén Bränder Bränderud Brändeskär Brändevall Brändfars Brändgård Brändhagen Brändin Bränding Brändlund Bränlund Brännlund Brändlöf Brändman Brannm" an Brändmark Brändsjö Brändskog Brändström Brännström Bränström Brändt Brändvall Brännvall Brändö Bräne Bränge Bränhelm Bränlund Bränn Brännabe Brännare *Brännas Brännbach *Brännback *Brännbacka Brännberg Brännberger Brännbert Brännbe Brännberg Brännbern Brännby Brännbäck Bränneby Brännefjord Brännefors Brännegårdh Brännehed Bränneland Brännemo Brännén Brännerberg

Brännerud Brännestam Brännestedt Brännfeldt Brännfj ord Brännfors Bränngård Brännhage Brännhammar Brännhelm Bränning Bränninger *Brännkärr Brännland Brännlund Brännman Brännmar Brännmark Brännme Brännsj ö Brännskeg Brännstam Brännstedt Brännsten Brännström *Brännudd Brännvall Brännås Brännåse Brännäng Bränström Bränsvik *Bräpp Bräse Brässhammar Bräster Brästig Brästing Brätt Brättemark Bräuer Bräutigam Bröch Bröchner Bröchner- Larsen Bröddin Bröde Brödeman Bröderman Brödje Brödj egård *Brögger *Bröhland Bröj er *Bröll Bröme Brömer Brömert Bröms Brömsberg Brömse Brömsen *van Brömsen von Brömssen

Brömssen Brömster Bröndbj erg *Bröndt *Bröndum Bröne Brönj emark Brönmar *Brönmo Brönne Brönnegård Brönnelid Brönner Brönnerstad Brönnert Brönnestam Brönnhagen Brönnhammar Brönnheim Brönning Bröns Brönstad Bröse Bröske Brösmark Bröst Bröte Brötegård Brötell Bröthlin Brötje Brötling Brötmark Brötte Bröttj estad Brötterp *Bsenko Buaas *Bubach Buback *Bubenik *Bubenko Buberg *Bublitz *Bucan Buch *Buchacek *Buchal *Buchar *Buchardt *Buchaus *Buchbach *Buchebner *Buchberger *Buchegger Buchheltz *Buchholtz Buchholz *Buchkremer Buchman *Buchmann *Buchmeier *Buchmeyer *Buchner Buchner

Karlsen— Buchreitz Bucht *Buchwald *Bucins Buck Buckard Buckau Bucke *Bucki Buckley Bucklin Buckman *Buckreyd *Bucksch Buckt *Buczko *Buczkowski *Buczynski *Bud *Budahl Budde *Buddee 'ven Buddenbrock *Buddenhagen Buddgård Bude Budell *Budenieks 'Buder Budfors Budhagen Budin

*Budjak Budmark *Budrys Budsjö Budtz

*Budzisz

*Budzynski Buehring Buemberger

*Buer Buerbank Buergel-

Goodwin Bufelt *Buffa *Buffe *Bufvers Bug *Buga Buge Bugenhem Bugevall Bugge Buggert Buggren Bugman *Bugne Bugsjö *Buhler Buhlin *Buhlman Buhr

*Buhr—Berg Buhre Buhré Buhrgard Buhrman

*Buhs *Buhz *Buia

*Bujak *Bujarevics Bukenawsky Bukman Bukmark

*Bukofzer *Bukovs *Bukowski

*Bukewsky

*Buks *Bukss Bukt *Bulai *Bulat Buldan Bule *Bulens Buler Bulér Bulin *Bulir *Bulj ugin *Bulkin Bull Bullarbo Bulle Buller Bullér

Bulér Bullin

Buhlin Bulin Bulling Bullstedt Bult Bulte Bultmark Bulwer *Bumbu *Bume 'Bumeisteris Bumson Bunander *Bundgaard-

Thomsen Bundschuh Bundsen

*Bundsgaard

*Bundsohuh Bundy Bundzen *Bundzik Bune *Bung

*Bunga Bunge Bunger

Bungerfeldt Bungesjö Bungheden Bungner *Bungss Bungsäter Bunk Bunke Bunkert Bunketorp Bunn Bunne Bunnel Bunner Bunnert Bunnfors Bunnred Bunnstad Bunnstrand Bunnström Bunnvik Bunsch *Bunse Bunsén Bunte Buntegård Bunth Bunzen *Buosi Bur Buhr Burack Buraeus 'Burak *Burakowsky Buran Burander *Burandt Burbeck Burberg Burchard Burchardt *Burchert Burck *Burckhardt *Burczyk Burdal *Burdas Burde Burdén Burdin Bure Buhre Buhré Burebo Burebarn Buredal Burefeldt Burefjord Burefers Buregren Buregård Burehammar Burehed Bureheim

Burehäll Burekrans Bureland Burelid Burelius Burell Burelöv Buremalm Bureman Buremark Buremo af Burén Burén Burenberg Burendahl Burenfelt Burenhammar Burenius Burensjö Burenson Burenstam *Bures Buresjö Bureskog Burestad Burestam Burestedt Buresten Bureström Burestål Buréus Buraeus Burevald Burevall Burevik Burfelt Burfors Burg von der Burg *Burghardt Burgas Burgaz Burge Burgé Burgedahl Burgedal Burgedahl *Burgemeister Burgén Burgens Burger *Burgh *Burghofer Burgman Burgren Burgström *Burgterf Burgårdh Burhage Burhagen Burhammar Burhed Burheden Burheim Burhoff

Burholm Burholt *Burian Burié Burin Burinder Buring Burk Burck *Burkards Burke *Burkhalter Burkhardt *Burkhart Burklint *Burkowskis Burkrans Burland Burlander Burle Burlén Burlid Burlin Burlind Burling Burlund Burlund Leopold- Burmalm Burman Buhrman Burmark Burme Burmeister *Burmeister Burmell Burmester Burnander Burne Burnegård Burneij Burnelius *Burnell Burner Burnér Burnert Bumestam Burnett Buméus Burnäs Burqvist Burr Burrau Burre Burret Bursch Bursell Bursén Bursie Bursjö Bursjöö Bursjöö *Burst Burstad Burstam Burstedt

Burstein Bursten Burstinsky Burstrand Burström Bursvik Bursäter Burtoft *Burten Burtony Burtu *Burud Burum Burup Burvall Burwall Burvall Burwell Burvik *Burvis *Burykin Burzelius Burzéll Buråker Burås Buräng Burö Busch *ven Busch Busch Wacker- *Busche *Buschek Buschendorff Buschewitz *Buschka Buschkov Busehmann *Buschow Busck *Buse Busekist Buselius *Buset *Busevics *Bushara Busin Busk Busck Buska *Buskas Buske Buskemo *Buskens Buskenström Busk-hagen Busklein Buskqvist Buss Bussard *Busse Bussenius *Bussinger Bussler Bussman Bussqvist Busström

*Busta Byding *Bustgaard Bydinger Busten Bydler Bustrin Bydner Buszke Bye Bute Byegård Butén *Byfelt Butendorff Byfjord Butenschön Byfjärd Butters Byfors *Butin *Byfäldt *Butkewitsch Byfält Butler Bygaard Butlex Bygd *Butevitsch Bygde Butsch Bygdell *Butterlin Bygdeman *Buttermilch Bygdem—ark *Buttkus Bygdemo *ven Buttlar Bygdén Buttler Bygdesen *Buttstedt Bygdestam *Butz Bygdin Butzen Bygdö Butzkowski *Byge Butzkowsky Bygel *Buursink Bygert Buustrand Bygg Buuth Byggare *Buva Bygge Buvall Byggemo Buve Bygger Buvik Bygget Buxbaum Byggfers Buxfeldt Bygghammar Buxfelt Byggmark *Buxhoeveden Byggmäster *van Buxhoeveden*Byggninge *Buxrud *Byggnings *Buzanowski Bygler *Buzogany Biigler *Buzyn *Bygnaes By *Bygnaes Byagård Olsen- Byander Bygnert Byback Bygren Byberg *Bygseth Byberg Bygård Hörner- Byhage *Byberger Byhagen *Biibl Byhammar Byberg Byhed Bybäck Byheden *Biichel Byhle *Biichler Biihler *Biichold Byhlinder *Bychowski *Buhlmann Biichsel Byhmer Bycker Byholm Buckner Byheltet *Bydal Byhr Byde *Biihre Bydell *Byhre Bydemar Byk Bydén Byklint Bydin Bykvist

Byqvist Byland Bylander Bylefors Bylehed Byléhn Bylemark Bylemo Bylén

Byhlén Bylesj ö Bylfars Bylger Biilin Bylin Bylinder Biiller Byllin

Bylin Biilin *Biilling

Bylmark Byleck Byloff Bylen Bylev Biilow

*Biilow—

Nielsen Bylsäter *Biilter

van Biiltzings- löwen Bylund Billund Bylundh Bylundh Bymalm Byman Bymar Bymark *Biine

Bynell- Pettersson Bynell *Biinemann

Biiner Bynert Biinger Bynke Bynn Biinsew Bynäs Byqvist Byr'ceus Byrander Byrberg Byrbäck Byrde Byrdeman Biire Byred Byrelius Byrell Byreman Byrén

Byreng Byrénius Biirer Byresj ö Byrestam Byrfors Byrfält Byrge Biirger Biirger See— Byrgren Byrgård Byrhagen Byrhammar Byrhult Byrin Byrinder Byring Byringer Byrland Byrlén Byrlind Byrlund Byrmalm Byrman Bymark *Byrmer Byrmo Byrne Byrner Byrnäs Byron Byrot Byrsell Byrsj ö *Byrska Byrskog Byrstedt Byrsten Byrstam Byrstrand Byrström Byrstål Byrud Byrup Byrvall Byrö Byröd Byschew Bysekowsky Byselius Bysell *Biisemeier Bysén *Biiser Bysj ö Byskén Byskeg *Byskou Biissow Byst Bystad Bystam Bystedt Bystrand

*Bystron *Bystrov Byström *Bystuen *Bysveen Bysäter Bythner Bytoft Bytorp *Biitov Byttner Biittner Byvald Byvall Byvander Byve *Byveien Byvik Byving Byvåg *Bzdziel *Bzarek Båberg Bådholm Båga Bågander Bågdal Båge Boge Bååge Bågedal Bågefalk Bågefeldt Bågefors Bågeman Bågemark Bågendal Bågenfalk Bågenfors Bågenfält Bågenhammar Bågenheim Bågenhelm Bågenholme Bågenholt Bågenmark Bågenstam Bågenstedt Bågenström Bågenstål Bågenvik Bågerud Bågeryd Bågesjö Bågestam Bågesund Bågevall Bågevik Bågfelt Bågfars Båge Båghammar Båghelm Båging Bågler Bågling

Bågman Bågmark Bågnert Bågstam Bågstedt Bågstrand Bågsäter Bågvall Bågvik Båhr Båk

Bååk Båke Båkenstam Båkman Båkner Bål Bålby

Falkenberg af- Båld Bål erud Bålfors Bålhammar Bålin Båll Bålling Bållström Bålm Bålman Billmer Bålsjö Bålstad Bålstedt Bålström Bålvik Båmstedt Båndarewsky Bång *Bångberg Bångdal Bånge Bångens *Bånger Bångerius Bångert Bångerud Bångeryd Bångfeldt Bångfelt Bånghammar Bånghäll Bångman Bångmark Bångsbo Bångstad Bångstrand Bångvall Bångö Bånig Bånkestad Bånvik Båår Bårar Bård Bårdbring

Bårdén Bårdsgård Båre Bärg Bårkstedt *Bårli Bårman Bårmann Bårmann Bårnekrans Bårnsten Bårnström Bårring Bårström Bårström Wengren— Båsar Båsk Båström Båt Båth Bååt Bååth Båtelsen Båtelssan Båtelsen Båth *Båtman Båtsman Båtsta Båtsvik Båtvall Båtåsen Båv Båw Båw Båvender Båve Båvegård Båvemark Båvendal Båvengren Båvenholm Båvenmark Båvensjö Båvenstedt Båvenstrand Båverud Båveryd Båveudde Båving Båvman Båvmark Båvner Båvsjö Båvsten Båvstrand Bååd Bååge Bååk Båår Bååt Bååth *Bååthe Bäbell *Bächtiger

Bäck Bech Beck Beck—Friis Bäck-Jansson Bäck-Lind Bäckander Beckander Bäckaräng Bäckberg Bäckblad Bäckblom Bäckbom Bäckby Bäckdahl Bäckdén Bäcke Beckhe Bäckebo Bäckebre Bäckedal Bäckefelt Bäckefj ord Bäckefors Bäckegren Bäckegård Bäckehag Bäckehed Bäckeharn Bäckelid Bäckelin Bäckelind Bäckelund Bäckemalm Bäckemar Bäckemark Bäckemo Bäckén Bäcker Becher Becker Bäckerbo Bäckerot Bäckerstam Bäckersten Bäckert Beckert Bäckerud Bäckerup Bäckeryd Bäckesjö Bäckeskag Bäckestig Bäckestrand Bäckevall Bäckevik Bäckfalk Bäckfeldt Bäckfers Bäckgren Beckgren Bäckgård Bäckhag Bäckhage Bäckhall Bäckhammar

Bockhammar Bäckhed Bäckhem Bäckholm Bäckholmen Bäckhult Bäckius

Beckius Bäckland Bäcklander Bäcklid Bäckliden Bäcklin

Becklin Bäcklind Bäcklinder Bäcklund Bäcklöf Bäckmalm Bäckman

Beckman Beckmann Bäckmar Bäckmark

Beck-mark Bäckmarken Bäckmarker Bäckmo Bäckner Bäcknert Bäcknäs Bäckqvist

Beckquist Bäckros Bäckrud Bäckryd *Bäcksholm Bäcksin Bäcksj ö Bäckskog Bäcksköld Bäcksson Bäckstadi

Beckstadi Bäckstam Bäckstedt

Beckstedt Bäcksten Bäckstrand

Beckstrand Bäckström

Beckström Bexström Bäckstäde Bäcksund Bäcksäter Bäcktorp Bäckudd Bäckvall __Bäckwall Bäckwall Bäckvik Bäckås Bäckåsen Bäckäng Bäckö

*Bädicker Bäfman Bäfve Bäfverfeldt Bäfverstedt Bäfving Bägeby Bägén Bägerfeldt Bägert Bäggo *Bähler *Bähne *Bähni Bähner Båhr

*Bähr - Meyer

*Bä'hren Bährman Bährne Bäj er Bäj erdal Bål

Belg Bälgman Bälin Bäling Bäll Bälldal Bälle Bällebo Bällemo Bällenstam Bällevång Bällgren Bällman Bällstav Bållsten *Bällström Bält Bälte Bälter Bände Bäng'felt Bängtsson Bännmark Bännstrand Bännström Bännvall Bär

Båhr Bärdne Bäre Bäregård Bärelid Bärelind Bäremo Bärendalhl Bärents Bärfält Bärg Bärgeman Bärgén Bärger Bärggren Bärgsten

Bärgstrand Bärgström Bärgård Bärhammar Bäring Bärjbo Bärje Bärjed Bärjegård Bärjkman Bärking Bärkrot Bärksj ö Bärkås Bärland Bärlin Bärling Bärlund Bärlöv Bärman Bährman Bärmark Bärme Bärmo Bärn Bärnabi Bärnarp Bämdal Bärne Bährne Bärnebo Bärnelius Bärneman Bärnerå Bärnevåg Bärngren Bärnheim *Bärnhufvud Bärnhuvud Bärnman Bärnskog Bämsköld *Bärnsten Bärnström *Bäro Bål-ring Bärsell Bärsén Bärsjö Bärstad Bårström Bärtegård Bärtfors *Bärthel Bärthult Bärtlin Bärtolsson *Bärtzner Bärtås Bärvall Bärve Bärvik Bärzen Bärzén Bärö Bäse

Bäsen Bäsk Bästekille Bästman Bätker Bättare Bätz *Bäuerle *Bäuml Bävander Bäve Bäfve Bävemark Bävenberg Bäver Bäfver Bäwer Bäver Bäverblad Bäverborg Bäverbrant Bäverbäck Bäverdal Bäverfalk Bäverfelt Båfverfeldt Bäverfjord Bäverfors Bävergren Bävergård Bäverhag Bäverhed Bäverholm Bäverholt Bäverhult Bäverklo Bäverlid Bäverling Bävermalm Bäverman Bävermark Bävermo Bäversjö Bäverstad Bäverstam Bäversten Bäverstig Bäverstrand Bäverström Bäverstål Bävertoft Bävertun Bävervall Bäverås Bäverö Bävesjö Bävholm Bävits Bävman Bäfman Bävrén Bävsten Bäxell Bäärman Bäärnhielm

Bäärnhjelm Bö *Böbak Böch Böck Böcker Böckerman Böckerman Danielsson— Böckert *Böcklin Böcklind Böckman *Böckmann *Böckow Böckström Bödcher Bödcker Bödén Bödmar Bödtger Bödtker Böe Böen Bög Böge Bögel Bögerup Bögerup Sonesson— *Bögh *Bögild Bögner Böhelund *Böhl *Böhlberg Böhlen Böhlén Böhlin *Böhling Böhlmark Böhm Böhman Böhme *Böhme-Hansen Böhmer Böhmert *Böhmfeld *Böhmig—Vlk Böhming *Böhn *Böhrens *Böhringer Böhs *von Böhtlingk *Böiardt Böiers Böije Böj eryd Bök Böök Bökberg Böke Bökefors Bökelund Böker

Böklin Böklund Bökman Bökmark Bökstam Bökstedt Bökvall Bökvist Bölander *Bölau Bölen Böhlen Böhlén Bölenius Bölin Böhlin *Böling Bölja Bölje Böljemark Bölke Bölling Bölme Böm Böme Bömer Böming Bön Böndel Bönell *Bönfelt Böncfors Bönfält Bönge *Böning *Böm'nger Bönisch Bönne Bönnelyche Bönnemark Bönner Bönqvist Bönsköld Bönström Bönt Bönvall *Böpple Bör Börander Börbrink Börd Bör-dh Bördal Bördh Bördin Bördjng Böre Böre Ahsen— Börebäck Börefelt Böregård Börelius Börell Börén Börestam Börfors

Börgdal Börge Börger Börgesen Börgesson Börgö Börig Böris Börj a Börjars Börj e Börge Börj ebo Börjedal Börj eflo Börjegren Börj egård Börj ehag Börj ek Börj el Börj eland Börj elid Börj elin Börj elind Börjemalm Börj eman Börj emark Börj emo Börj erud Börjes Börj esgård Börj esjö Börj eskog Börjeson Börjesson Börgesson Börj eson Börj estam Börj estrand Börjestål Börjhagen Börjhammar Börj lind Börjström Börj vall Börke Börkell Börkén Börlin Börlind *Börling Börman Börmark Börming Böme Bömell Bömer Börnesjö Bömfelt Bömfors *Bömgen Börniche Bömow Bömstedt Börre Börrefors

Börren Börresen Bön-ing Börringer Börs Börsbo Börsch Börse Börselius Börsell Börsen

Börsen Lavsen- Börsenius Börser Börsheim Börsing Börsj ö Börstad Börstell Börställ Börstorp Börstrand Börsum Börsvall Börsvik Börtas Börthas Börtin Börting Börtner Börts Börtz Börtzell *Börtzell-Szuch Börvall Börving *Böröy Bös Böhs Böös Bösch *Böschemeyer Böschen Böse *Bösel Bösgård Bösker Bössa Bössegård Bössing Bössman Böt Bötker Bötrius *Böttcher Böttern Böttger Böttiger Böttinger *Böttker Böttner Böversen Bövik Böving Böö Böök

Böös Nathorst-

C

Caarler *Caarp Caasen *Cabak *Cabelis *Cach Cadbrand Cadbrant Cadeborn Cademan Cademar Cademark Cadenius Cadeskog Cadier Cadling Cadovius *Cadraba Cadstedt Cadvén Caederström Caärs Cesar Caäsar *Caf Cagander Cagell Cagenius Cagmo Cag'nell Cagney Cahier Cahier's Cahle Cahlén Cahling Cahlman * Cahn Cahrin Caiberth Caiser Cajander Cajanus Cajbrandt Cajbäck Cajdell Cajdert Cajfeldt Cajfors Cajlén Cajmatz Cajmyr Cajnell Cajner

Cajstad Cajvert *Cakl *Cakste *Cala Calais *Calamassi Calamnius Calamnius Malmberg- Calander Calbern *das Caldas Caldeborg Caldeborn Caldebäck Caldefors Caldegren Caldeman Caldemar Caldemo Caldemyr *Caldén Caldenby Caldenfeldt Caldenfors Caldenius Calderon Calderud Caldeström Caldevik Calding Caldius *Calel Caleman Calemark Calén *Calesson Calestam Caléus Califf Calin *Calis Calissendorff Call Calland Callander Callans Callantin Callbin Callborg Callborn Callby Calldén Callderyd Calleberg Callebro Callegård Calleman Callén Callenberg Callenblad Callenbo Callenborn Callenby Callendal

Callendorff Callenfors Callenhag Callenhed Callenholm Callenmark Callenryd Callenskog Callenstad Callenstedt Callenstein Callensten Callenström Callenvik Callenås Callér Callerberg Callerbom Callerby Callerfelt Callerfors Callergren Callergård Callerheim Callerholm af Callerholm Callerhorn Callerhult Callerius Callerman Callermark Callermo Callerqvist Callerstedt Callersten Callerstig Callerstrand Callerström Callerstål Callert Callerud Callervik Callerås Callerö Callestad Callgard Callgren Callgård Callhammar Callheim Calliander Callié Callin Callinder Callinggård Callingsjö Callisen Callius Callmander Callmar Callmé Callmeij er Callmén Callmé:- Callmer Callmeryd

*Callmeyer Callmyr Callne Callnér Callon *Calloni

*Callsen Callstam Callsvik Calltorp Callvin Calm Calmander *Calmarsson Calmborn Calmby Calmefelt Calmegård Calmell Calmen Calmén Calmenius Calmer Calmerin Calmernäs Calmesjö Calmfeldt Calmfors Calmgren Calmhede Calminder Calming Calmrot Calmstedt Calmsund *Calnaris Calner Calnor *Calonius *Calonne Calson Calssen Calström Calwagen Calvander Calvén Calvert Calås Camarsch Camber Cambert Cambraus Cambrand Cambrant Camén Camenius Camer Cameras Cameron Cameron—

Holmström Camert Camérus Camitz Gamling

Cammerfelt Cammerzell Cammi Camming *Cammunci Camnell Camner Camp Campanello Campanius Campbell Campe *Campelo Campell *von Campen- hausen Camper *Campese Camphe Camphenborgh Campler Campner *Campora Camré Camrelius Camrell Camsjö Camtoft Camvall Canander Canberger Canblad Canborn Canbro Canbäck Candeborn Candefors Candelin Candemark Canderyd Candin Candle Candler Candlert Candolf *Candzchler Canebring Canebro Canelid Canell Canemar Canemark Canemyr Canér Canerstam Canert *Canésie Canesj ö Canestedt Canevall Cangebäck Cangelid Cangemark Cangren Cangård Canholm

Canitz *Canivet *Canka

Cannelin

Cannerborg

Cannerfelt Cannerfors Cannerheim

Cannersjö

Cannerstad Cannersten Cannerstrand Cannerström Cannert Cannervik Canneryd Cannestad

Canning

Cånohn *Canow

Canskog Canstad Cansund *Cantacuzino

Cantacuzino

Umé— *Cante

Cantell

Canteryd Canting

Cantor Cantz Cantzler Canvén Canvert *Caous 'Capaldi *Capatti

Cape Capeder Capellan *van der Capellen

Caper *Capesius *Capetta *Capion *Capistros *Caplan *Caplin

Capo *Capocci

Caponsacchi *Cappé *Cappelen

Cappelin *Cappelli *Car

Caraeus *Carante

Caravello *Carback

Carbaum Carbe Carbeck Carbell

Carberg

Carbert Carbin Carbman *Carbonaro Carbonm'er Carbom Carbring *Carda Cardad Carde Cardeberg Cardelius Cardell Cardelli Cardemar Cardemyr Cardenius Cardesjö Cardestam Cardestedt Cardesten Cardestål Cardevik Cardfelt Cardholm Cardinali Carding Cardmark Cardon *Cardona y Mateu Cardsjö Careberg Careborg Careborn Careland Carelind Carelius Carell Carelli Caremalm Careman Carén Carenberg Carenborg Carenborn Carenby Carenbäck Caréndi Carenfelt Carenfors Carenhed Carenheim Carenholm *Carenius Carenmark Carema Carensjö Carenstam Carenvall Carestad Caresten Caresäter Carew Carevall Cargel

C argenius Cargill Cargin Carhed Carheden Carhelin ”*Carialainen Carild *Carillo de Albornoz Carinder Caringe Caringer *Carion Carissirni Carius Carjö Carl Carla Carlaby Carlagård Carlan Carlander Carlander Andersson- Carlasjö Carlback Carlbark Carlbaum Carlbeck Carlberg Carlberger Carlberth Carlbinder Carlbing Carlbj er Carlbj örk Carlblom Carlbo Carlbom Carlborg Carlbom Carlbom Ericson- Carlbrant Carlbring Carlbro Carlbäck Carlbäcker Carlde Carldehn Carldén Carldin Carldorf Carle Carle Olson- Carlé Carlean Carleback Carlebecker Carleberg Carlebert Carlebjer Carlebjörk Carleblad

Carlebom Carleborg Carleborn Carlebrand Carlebrant Carlebring Carlebris Carlebro Carledal Carlefalk Carlefjord Carleflod Carlefred Carlefyr Carlegren Carlegrim Carlegård Carleheden Carleheim Carleholm Carleholt Carlehorn Carlehäll Carlehög Carlek Carleke Carlemalm Carleman Carlemar Carlemård Carlén Carlén J ensen— Carlén— Wardels Carlén—Wendels Carlenberg Carlenbäck Carlenfelt Carlenfors Carlengård Carlenhag Carlenius Cnrlenmark Carlenmo Carlenor Carlenrud Carlens Carlenskog Carlenstam Carlenvall Carlenäs Carler Carlerbo Carlerby Carlerbäck Carlerhag Carlero Carlerot Carlerstam Carlert Carlerud Carlerup Carlerwall Carleryd Carlerös Carlesj ö

Carleskiöld Carleskog Carleskär Carleson Carlesson Carlestam Carlesten Carlestig Carleström Carlestål Carlesund Carlesäter Carleteg Carleus Carlevad Carlevald Carlevi Carlevik Carlevåg Carlevång Carleö Carlfalk Carlfeldt Carlfelt Carlfj ord Carlfors Carlfrid Carlgardt Carlgren Carlgärd Carlhammar Carlhammer Carlhamn Carlhed Carlheim Carlheim— Gyllensköld Carlheimer Carlhem Carlhert Carlholdy Carlholm Carlholmer Carlholt Carlhäll Carli Carlid Carlie *Carlier Carlild Carlin Carlin Andersson- Carlind Carling Carlinge Carlinger Carlini Carliott Carlison Carlisson Carlius Carlklint Carlkvist Carlmalm

Carlman Carlmark Carlmo Carlmund Carlmyr Carlnoldy Carlnäs Carlo Carlon Carlos Carlos Pettersson- Carlow Carlowitsky Carlowitz Carlquist Carlqvist Carlring Carlrud Carlrup Carlryd Carls Carlsaeus Carlsbo Carlsbäck Carlse Carlselius Carlsen Carlsén Carlsenius Carlsfors Carlsgren Carlsgård Carlshage Carlshagen Carlshamre Carlshed Carlshede Carlshöjd Carlsiö Carlsjö Carlsmark Carlsnäs Carlsohn Carlson Carlson— Bredberg Carlson-Edvards Carlson—Sörby Carlsmd Carlssein Carlsson Carlsson-Graim Carlsson Lang- Carlsson Pillander- Carlsson Wannenwetscb - Carlsson-Lidén Carlsson —Mortimer Carlsson-Eijre *Carlsson-Kärger Carlsson Kekarainen- Carlsson-Costé

Carlsson—Röttle Carlstam Carlstedt Carlstedter Carlstein Carlsten Carlstenssen Carlstem Carlstig Carlstj erna Carlstoft Carlston Carlstrand Carlström Carlströmer Carlstål Carlsund Carlsveden Carlsvärd Carlswärd Carlsåker Carlsås Carlsäter Carlsö Carltegen Carlting Carltoft Carlton Carlund Carlvall Carlvant Carlve Carlved Carlweitz *Carlweitz

Carlvén Carlvi Carlvig Carlvik Carlvind Carlving Carlvret Carly Carlyn Carlzén Carlzon Carläng Carlänge Carlö Carm Carman Carmander *Carmassi

Carmbom Carmbrant Carmdal Carme Carmefält Carmel Carmeli Carmelius Carmén Carmerud *Carmesin

Carmfelt

Carmfors * Carmine Carming Carminger Carmland Carmler Carmling Carmo Carmstad Carmstedt Carmström Carmvik Carnander *von Carnap Carnbj er Carnbo Camborg Cambrand Carnbring Cambro Carnby Carnbäck Carne Carneblad Carnebo Carneborg Carneborn Carnebrand Carnebrant Carnebro Carneby Carnedal Carnefalk Carnefeldt Carnefjord Carnefur Carnegren Carnegård Carnehag Garneheim Carneholm Carneholt Carnehult Carneland Carnelid Camelind Carneling Carnelius Cai-nell Carnelund Carnelöv Camemalm Camemar Camemark Carnemyr *Camér Camered Camerheim Camerius Carnerot Carnert Carnerup Cameryd Carnesjö Carneskog

Carnestad Carnestam Carnestedt Carnesten Carnestig Carnevall Carneving Carnfors Carnhagen Carnhede Camheden Carnheim Carnling Carnlöf Carmnan Carnmark Carnmarker Carnmo Carnoel Carnolf Carnrot Camrup Carnryd Carnsj ö Camskog Carnstam Carnsten Carmström Carnudd Carnvik Carnås Carnäng Carnäs Carnö *Carolath Caroli Carolius Caroll Carroll Carolson *Carolusson Caron *Carp Carpelan Carpemo "'Carpén Carper Carpfelt Carphagen Carping Carpner Carpsjö Carpvik Carr Carrander *Carrara *Carrass *Carrby Carré Carreberg Carreby Carrebye Carrefors Carrelind Carreling

Carreman Carrén Carresjö Carrevik Carrfors Carrgård Carrhage Carrick *Carrier Carring Carrington Carrl de Carro Carroll Carron Carrow Carrsjö Carrum Carrvik Carry Carrö Cars Carsbo Carsborg Carsbrant Carsbring Carseberg Carsefelt Carselid Carselind Carsell Carseman Carsemar Carsemark Carsén Carserud Carséus Carsfeldt Carsholm *Carshult Carsing Carsjö Carslöv Carsmyr Carsner Carsnäs Carson Carstad Carstam Carstelius Carsten Carstenius Carstens *Carstens- Johansen Carstensen Carstensson Carstenvik Carstinge Carström Carsvald Carteby Cartellieri Cartén Cartenius

Carter Cartéus Carth *Carthy Cartling Cartne Cartner Carton *Caruncho Carvall Carve Carvell Carvelli Carvén Carvenius Carwin *Carvonen Caryll *Carz Case Caselius Casell Caselli Casemark Casemyr * Casén * Casenave Casenberg Caseryd Cases Casimir Casinowsky Cason *Caspani Caspar Caspari *Caspari Casparson Casparsson *Caspary Caspér *Casper Casperson Caspersson Cassar Cassberg Cassborg Cassborn Cassbrant Cassbro Cassby Casse Casseborn Casseby Cassegård Cassel Cassel Flodin— Casseland Casselberg Casselblad Casselborg Casselborn Casselbth Casselby Casseldal

Casselfelt Casselfors Casselgren Casselgård Casselhag Casselhed Casselheim Casselholm Casselli Casselman Casselmar Casselmark Casselmo Casselryd Casselsjö Casselstad Casselstam Casselstedt Casselsten Casselström Casselstål Casselvall Casselvik Casselö Cassemar Cassén Cassenius *Cassepierre Casser Casserberg Casserblad Casserborg Casserby Casserdal Cassrefelt Cassergren Casserheim Casserholm Casserling Casserlund Casserlöv Casserman Cassersj ö Casserstedt Cassersten Casserstål Casservall Casservik Cassing Cassinger *Cassirer Cassius Cassjö Cassland Casslén Cassler Casslov Cassmark Cassmer Cassne Casswall Cassvik Cassö *Castana Miller-Brown

Castanj Castberg Castberger Casteberg Casteblad Casteborg Casteborn Castedal Castefelt Castegran Castegren Casteheim Castel

* Castelberg *Casteletto Castelion Castelius Castell Castelli Castellié Castello *Castellucci Casteman Castemark Castemo Castén Castenberg Castenblad Castenberg Castenborn Casterbrant Castenbäck Castenfelt Castenfors Castengård Castenhag Castenheim Castenlöv von Castenschiold Castensfors Castensjö Castenskiöld Castenson Castensson Castenström Castenvall Castenvik Caster Castergren Casterud Castervall Casteryd Castevall Casthel-Larsson Castinger Castleman Castler Castlin Castman Castmo Castner Castor *Castro Castvall *Catani Caterow

*Cathelineau Cedén *Catherine Cedenblad Cathrow Cedenblom Catiz Cedenfelt Cato Cedenhag Caton Cedenheim Catoni Cedenholt Cattelin Cedenkvist Caullvin Cedenlund Caullvine Cedenman Caurell Cedenmyr Cavalli Cedenroth Kavalli Cedensjö Cavalli- Cedenskog Björkman Cedenstam Cavalli- Cedenstedt Holmgren Ceder *Cavallie Seder Cavallin Zeder Kavallin Cederback Cawallin Cederbalk Cawallin Cederbank *Cavallini Cederbark Cavallius Cederbaum Cavallius Hyltén— Cederberg Cavander Sederberg Cavanna Cederberg Altahr— *Cavazza Cederbert *Cave Cederbjer Cavedoni Cederblad Cavefors Sederblad Cavelin Cederblom Cavell Cederbo *Cavellån Cederbom *Cawén Cederborg *Cavén Cederborgh Cavenius Sederborg Cavetz Cederborgh Cavik Cederborn Cavlin Cederbrand Cavrell Cederbrant Cax Cederbratt Ceberg Cederbring Cebon Cederbrink *"Cech Cederbro Cecil- Cederby Ericson de Graal Cedenbåge Cedar Cederbäck *Cedarholm Cedercrantz Cedberger *Cedercreutz Cedborg Cedercrona Cedborn Cederdahl Cedbrant Sederdahl Cedbro Sederdal Cedbäck Cedereke Cedebjer Cederén Cedebring Cederfall: Cedeby Cederfall Cedebäck Cederfeldt Cedefors Cederfell Cedegard Cederfelt Cedeling Cederfjord Cedell Cederfjäll Cedemar Cederfjärd Cedemo Cederflo Cedemyr Cederflod

Cederfors Cederfält Cederfeldt Cederfelt Sederfelt Zederfeldt Cederfält—Åberg Cedergam Cedergard Cedergran Cedergréen Cedergren Sedergren Cedergren Cedergréen Cedergrund Cedergård Cedergårdh Cedergårdh Cedergärd Cederhag Cederhage Cederhagen Cederhall Cederham Cederhammar Cederhed Cederheim Cederhem Cederhielm Cederhielm Montgomery- Cederholm Sederholm Cederholm— Barrington Cederholm von Schmalensé Cederholmer Cederholt Cederholz Cederhom Cederhov Cederhult *Cederhvarf Cederhäll Cederhök Cederin Sederin Zederin Cedering Cederklev Cederklint Cederkrantz Cedercrantz Cederkull Cederkvist Cederquist Cederqvist Sederkvist Cederland Cederlid Cederlind Cederling Cederl'j ung Cederlo

Cederlund Sederlund Cederlöf Cederlöv Cederlöf Cederlöw Sederlöf Sederlöv Cederlöw Cedermalm Cederman Zederman Zedermann Cedermar Cedermark Cedermo Cedermyr Cedernor Cedernäs Cederpalm Cederquist Cederqvist Cederros Cederrot Cederroth Sederoth Sederroth Zederoth Cederroth Cederrud Cederryd Cedersand Cederschiöld Sederschiöld Cederschiöld Montgomery- Cedersjö Cederskog Cederskär Cederslätt Cederspång Cederstad Cederstam Cederstav Cederstedt Sederstedt Cedersten Sedersten Cederstén Cederstig Cederstolpe Cederstrand Cederstråhle Cederström Caederström Sederström Zederström Cederström Stål- Cederström- Malm Cederstål Cedersund Cedersved Cederteg Cederth

Cederti ärn Cedertoft Cedertorp Cederträ Cedertun Cederudd Cederup Cedérus Cedervad Cedervahl Cederwald von Cederwald Cederwaldh Cederwaldih Cedervaldh Cedervall Cederwall Sedervall Cederved Cedervik Cedervret Cedervåg Cedervång Cedervärn Cederås Cederäng Cederö Cederörn Cedesjö Cedeskog Cedéus Cedevall Cedfelt Cedfors Cedgard Cedgren Cedgård Cedhagen Cedhammar Cedheim Cedholt *Cedin Cedinger Cedland Cedlén Cedler Cedlert Cedlind Cedlund Cedlöf Cedman Cedmar Cedmark Cedmer Cedmert Cednell Cednert Cednäs Cedqvist Cedraus Cedre Cedrelius Cedrell Cedrén Sedrén Zedrén

Cedrenius Cedring Cedringe Cedritz Cedronius Cedrot Cedrum Cedrup Cedsjö Cedstam Cedstedt Cedstrand Cedström Cedströmer Cedstål Cedvald Cedvall Cedwall Cedvander Cedvén Cedvert Cedvik Cedvin Cedving Cedås *Cegelnicki Cegerpalm *Ceglarski Cegrell Cegrellér Cehlin *Cehov Ceicer Ceidborn Ceide Ceij e Ceine Ceiner Ceinvertz Ceiron Ceising Ceivik Cej ie *Cekal 'Cekr *Cekuls Celander Celanderholm Celano "Celba Celdén Cele Celén *Celenic Celin Celind Celinder Celing *Celinskis Celion Cella Cellander Celldén *Cello Cellton

Cellus Cellvander *Celmer Celmerlöv *Celmins *Celms Celow Celsing von Celsing Celsner Cembraus Cembrén Cenner Cenorin *Cenrosen Center Centerberg Centerbjelke Centerblad Centerbo Centerborg Centerbom Centerby Centerbäck Centerdal Centerfalk Centerfall Centerfeldt Centerfj ord Centerfjäll Centerflod Centerfors Centergran Centergren Centergård Centerhag Centerhall Centerham Centerhed Centerheim Centerholm Centerholt Centerhorn Centerkrans Centerkrona Centerkv-ist Centerlid Centerlind Centerlo Centerlund Centerlöf Centermalm Centerman Center-mar Centermark Centermo Centermyr Centernäs Centersjö Centerskog Centerskär Centerstad Centerstam Centerstedt Centersten Centerstig

Centerstrand Centerström Centerstål Centervad Centervald Centervall Centerwall Centervik Centerviärn Centing Centio Centlow Centner Centre Centrell Centrén Centrenius Centréus Centring * Ceplitis *Cerbachs *Cerch Cerdier Cerelius Cerenius Ceréus Cergell Cergéus *Cermak-ova *Cermén Cermenius Cerne Zernae Zerne Cernelius Cernéus Cernold Cernvall * Cerny *Cerny Cerom * Cerps *Cers Cervall Cervallius Cervell Cervén Cerwén Cervin Cervin-Enqvist Cerwin Cervinger *Cervinka *Cesa-l César Cesar *Cesarec *Cesari Cesnik *Césnik Cebe Cethrén Cetrén Cetterén Cetti Cewe

Cevén Ceverell Ceverin Cevers Cewers Cevert *Cevhan Cevrien Ceylon Ceyré Ceyton Chabaux Chaboux *Chacinski *Chadrys Chaeder Chaén Chaietinsky *Chaite Chaithin Chaitkau *Chaitkin *Chaja Chalander Challier Challis Chalmers Chaltin *Chalupa Chamberlain Chambert Chand *Chandro *Chang Changlé Channing Chanow *Chanowicz *Chanowitz Chanzy *Chapiro Chapman *Chapoulie *Charasz Charin Charitinsky Charlach Charlander Charles Charlés *Charlesson *Charlesworth Charleton Charleville Charlez Charliems Charlier Charliemo Charling ='Charliot *Oharlojev Charly 'Oharmac *Charmak *Charmé 'Charmette

Charpentier Charpied Charpine Charton *Gharubin *Charvåt *Charyszak Chasélius Chaskel Chassaing *Chateau Chatelain Chatham *Chatillon Chatillon— Winbergh Chatin *Chatkowski Chatzkolowitz Chaus Chave Chavé Chavkin Chavoun *Chayester— Borna Cheander Chebe *Checchi *Chechowski *Checinska *Checinski Chedin *Cheesman Chef *Chefez *Cheifitz Chein Chelin Chelius *Chelnik Chelpin Chelpin von Euler- Chemnitz *Chen *Cheng Chenon Cherchevsky de Chessin- *Cherek *Cheremeteff- Olsson >I'Cherestin Chergée Cherin Cherlin Cherman *Chermansson *Chermeteff Chernström *Chesneau *Chestakoff Chester Chevalier Chevallier

Chevally Chevet Chevon *Chiacchiaretta Chiappa *Chiappino *Chiastellaro * Chiblinski *Chichkine *Chichmanov *Chidekel Chierlin *Chiesa Chiewitz * Chilberg Childe Chileborg Chileborg Golling- *Chilla *Chilowitz Chinell Chirron *Chiussi Chivitz *Chlebanowski *Chlebowski *Chlebusch Chley Chlingsborg *Chlot *Chmelnik *Chmielewska *Chmielewski *Chmielnicki *Chmielnik * Chmielwski *Cho *Chochloff Chock *Chocron- Benmiyara * Chodera *Choinska *Choj ecki *Choj nacki *Cholik Cholin *Cholostow Choncher Chorell Choronshitzky Choroschez Chorsell *Choulgovsky *Choulik *Chow *Chrambach *Chramer *Chrapka *Chrapkowski Chreisti Chressman Chreutzén Chrichton Chrigström

Chrintz Chrintz-Gath Chrisander Chrisén *Christ Christall Christborn Christby Christegård Christell * Christen Christensen Christensen Helsing— Christensen Hougaard— Christensen Möbj erg- Christensen Ståhl— Christensen Grandsgaard- Christensen Rist— Christensen Christenson Christenson Brake- Christensson ' Christer Christer- Nilsson Christersén Christerson Christersson *Christesen Christian * Christiani Christians Christiansen Christiansen Saabye- Christiansen Christianssen Grenmann- Christiansson Christie Christie —Linde Christiensen Christiernin Christiernin Runeberg— Christiemson Christiernsson von Christierson Christiersson *Christiphersen Christi ernin Christman Christmas Christmas Boldt- Christmo Christner Christof *Christof *Christoff

Christoffers Christoffersen Christofferson Christoffersson * Christophe *Christopher Christopherson Christophersson Christophs Christre Christvik Chron Chronander Cnronberg Chronblad Chronéer Chronholm Chroniér Chronqvist Chronsjö Chronvall Chronwall Chroona *Chrostowska *Chrunak *Chruszcz Chruzander *Chryc Chrysander *Chrysostomou *Chrzastowska *Chrzastowski *Chrzaszcz Chrämer Chrösti *Chu Chudi *Chudy *Chudzik Churchill *Chwalna Chwäipell *Chyba *Chyczewski *Chydenius Chylander Chyssler Chytraeus *Chytraéus Chythreus Chårell Chädström Chöler *Ciabatti Ciacelli >**Ciach *Ciambriello *Ciappesoni *Ciardella *Cibulka *Cibulski Cicero *Cichanovies *Cichecka *Cichy Cid

Cider Cidh Cidrell Cidrén * Ciebielski *Ciekals Cieklinski *Ciekurs *Cielens *Cielepa *Cierzniewski *Ciesa *Ciesla *Cieslik *Cieslinska *Ciezki *Cignozzi Cigård Cilén *Cima *Cimatti Cimbritz Cimmerbeck Cimmerdahl Cimmerdal Cimmerlund *Cinadler Cinthio Cintio *Ciparsons *Ciprian Cipriani Cirén *Ciric *Cirino Cirvin *Cissig *Ciszak Ciszuk Citrén Citrin Citron Citte Ciwertz *Civilis *Cizewski *Cizinsky Claar Claassen Claes Claeson Claeson—Gordon Clason Claöson Claesson Claösson Clair Clairfelt Clame Clamén Clamfors Clandelin Clanman Claraeus Clarberg Clarborg

Clarelius Clarén Clarens Claréns Clareus Claréus Clarhed Clarhohn Clarhäll Clarin Clarino Clark Clarkson Clarksson Clarmo Clarne Clarring Clarstedt Clarström Clarving Clasaeus Clasberg Clasborg Clasborn Clasbring Clase Clasén *Clasén Clasenius Clasgård Clason * Classon Classon Clasö Claudelin Claudenius Claudius Claug Claughton- Wallin Claurcini Claurs Claus Clausen Clausen Holck— Clausen-Lund Cl-ausén Clausin *Clausnitzer Clauson Clauss *Clauss- Wegeleben Claussen Clausson Clawe Clavell Clavén *Clawes Clavymor Claymor Clayton Cleatz Clefberg Clegg Cleifford

Clemedson Clemedtson Clemén Clemens Clemensen Clemenson Clemensson Clementeoff Clementson Clementsson- Lidberg Clementz Clementzlor Clemert *Clemes Clemitson Clemsheden Cleophas Clerbäck *le Clercq Clerhage Clerin Clerkeborn *Clermont Clerselius Clersenius Clerstedt Clerwall Clevander Cleve Clewe Clevebo Cleveborg Clevegard Cleveheim Clevehorn Cleveland Clevemalm Cleveman Clevenborg Clevenhag Clevensjö Cleverby Cleverdal Cleverheim Clevermark Cleverstam Clevesjö Cleveson Clevestad Clevestam Clevestig Cleveström Clevestål Clevhagen Clevhammar Clevhult Clevik Cleving Clevne Clevnert Clevsmo Clevström *Cleyndert Cliff Cliffoord

Clifford Cliffton Clinell Clinton Clivarus *Clock-Mannefred Cloes Cloetta *Cloos Clorén Closh Closset Cluzel Freedman- *Cliiver— Felderer *Cmiel Cnattingius Coakley Coap *Coats *Cobb von Coburg *Cocconi Cochés Cochrane *Cock Codan Coddelius Coelerström *Coerber *Coffell *Cofina Coger Cognell *Cohén Cohen Coher Cohn *Cohnheim Cohr Cohrs Coij et Cojnby *Cokorilo Colberg Colbing Colbiörnsen Colbourn Colbro Colden Coldenberg Coldevik Colding Cole *Colen *Colfach Colfer Coliander Colin *Colius Colj a *Colla Collaeus Collander Collani

Collberg Collbo Collborg Collbrandt Collbring Collby Colldahl Colldén Colldin Colleen Colléen Colleén Collén Collenberg Collenius Collert Collerud Collet Collett Collfors Collgert Collhammar Collheim Colliander Colliander- Nelson Collijn Collin Collin— Stender Collind Collinder Colling Colling— Chileborg Collinge Collini Collman Collmar Collmer Collmo Collmyr Collner Collnäs Collo Collovin Collrud Collsén Collstam Collste Collstedt Collsten Collstrand Collvik Collvin Colm Colmander *Colmegna Colmenius Colmér Colméus Colmodin Colmsj ö Colnerud *Colombo *Colsman Colson

Colstrup Coltér Colvin Colving *Comba *Combychen Comet Cometh Comettius *Compes Comrée Comrin Comstad Comstedt *Conca Condé *Condelius *Condrup Conelly *Congin Conilton Conley Conné Conner Conneryd Conney Conning *Conolly Conon ="von Conrad Conrad Conradi Conradsen Conradsén Conradson *Conrady *Conrah *Conrak Conricus Constantin *Constantine *Constantinescu Conte Conti *Contines *Contino Convaliemark Cook Coolo Coop Cooper Coos *Cooyman Copp *Coppolecchia Corander Corbell *Cord *Cordes *Cordesius Cordinalé Cords Cord'sen *Cordts *Corduner Cerelius

Corell * Corengia Corenius Corestav Corey Corfitz Corfitzon Corgan Coriander Corin Corlander Corlén Corlenius Corlin Corlinder Corméry Corming Corn Cornander Corn-bert Cornburn Cornb äck Corne Corné Cornéer Cornefeldt

* Comel Cornelie * Cornelissen Cornelius * Corneliussen Corneliusson Cornell Cornelli * Cornelsen Corner Cornér Cornett Cornetz Corneus Corngils Comhagen * Cornils Cornilsen * Cornu * Corral—Candocia Corrdus

*Correia Correus

* Corrias * Corriere

*Corrodi Corschér Cors elli

* Corshammar Corsing von Corswant Corsy * Cortan Cortelius Cortén Cortes

*Cortéstaborda

* Cortesao Cortesi Corth

Corti Cortin Corvin *von Corvin- Wierzbitsky *Cosmi Cosmo *Cossutta *Costa Costé Costé Carlsson— Costéll Coster *Costiander =**Coter *Cott Cotte Cottman Cottne *Cottner Coucher Coucheron-Pay Coulianos Coullvine *Coumou *Counter *Couptchinsky Courage *Courouclis Coursell *Courtenay-Peto Courzell *Coutinh *Couturier Couvin Cowan Coverin Cowes *Covey *Cox Coxner Coyet Coyt Craagh Crabo Craelius Crafford Crafoord Craford Cragéus Cragholm Cralius Crambert Cramborn Cramby Crambäck Cramer Cramér Cramfelt Cramfors Cramling Cramne Cramner Cramnert Crampa Cramstedt

Cramvik Crandall Crane Crantz Cranz Crass Crassberg Cratz Cravell Crawford Creborg Cregård Crej el Crelius Cremer *Cremonese Crenby Crenér Creson *Cresta Creutz Creutz-Öjermark - Sylou— Creutzer *Creutziger Creutzman *von Creytz Criborn Cribäck Criman Crisolli *Crispien Crispin Crisslert Cristensen Cristiansén Cristvall *Crivello *Crnkovic Croby Croelius Croesus Crolins Cromberger Crombäck Cromdal Cromsjö Cromvall Cromvell Cromwell Cromvik Cron Crona Cronacker Cronaeus Cronancker Cronander Cronarp Cronberg Cronberger Cronbjer Cronborg Cronbom Cronbring Crondahl Crone

Croné Croneberg Croneborg Croneby Cronebäck Croneck Walter von- Cronedal Cronehag Cronehall Cronehed Croneheim Cronek Croneld Cronelid Cronell Cronelöv Croneman Cronemark Cronemo Croner Cronert Cronerud Croneryd *Cronesberry Cronestad Cronestam Cronesten Cronestig Croneström Cronestål Cronfalk Cronfelt Cronhag Cronhage Cronhagen Cronhager Cronhammar Cronhamn Cronheden Cronhielm Cronhielm- af Hakunge Cronhjelm- af Flosta *Cronhjelm Cronholm Cronhult Cronie Croniér Cronin Cronius Cronje Cronland Cronlind Cronlund Cronmalm Cronmark Cronn Croneborg Cronomark Cronow Cronquist Cronqvist Cronsein Cronsell

Cronsioe Cronsiö Cronsioe Cronsjö Cronskär Cronstedt- af Fullerö Cronstedt *von Cronsteen Cronsten Cronstrand Cronström Cronvall Cronwell Cronwell Cronvin Cronwin Cronzell Cronås Cronö Croon *Croppo *Cros Crosby Crossen Crossley *Crotto Crown Croy Crug Cruickshank Crump *Crun Cruse Crusebiörn Crusebjörn Crusell Crusner *van der Crussen Cruzell Criiger Crämel Cröjts *Csaki *Csanyr *Csarada von Csaroda *Csåszär *Csefo *Cséplö Cseresznyåk *Cserhalmi *Csernak *Csernåk *Csernok Csiffåry Csikos Csiszar *Csontos *Csuha *Csurolyai *Csöke Cubé *Cugler Dyrssen *Cuibe *Cukierkop

*Cukierman Cyrén Culin Cyréus Cullberg Cyrus Cullberg Sundén- Cysch Cullbjörn Cythraeus Culltblad *Czaja Cullblom *Czaiecki Cullborg *Czajka Cullbom *Czajkowski Cullbrand *Czamlaj Cull'bäok Czapek Culldal *Czapnik Culldén Czar Cullefors *Czarkowska Cullemo *Czarkowski Cullenholm *Czarlinska Cullert *Czameoka Cullfors *Czarneoki Cullgert *Czamiecki Cullhed *Czarnocki Cullin *Czarnota Cullin Graf- *Czåszar Cullman *Czeck Cull—mé *Czeckowsky Cullner *Czeczowitzka Cullock Czeizler Cullsberg *Czeizler Cullsjö Czeizner Culmsee *Czekaj Culné Czekalski Cumléus Czekansky Cumlin *CZEkus Cundale *Czepita *Cung-Dinh *Czerkowski *Cunild Czerny *Cunnigham *Czerwiec Cuno *Czerwinsk-a Cunow *Czerwinski *Curcic *Czerwonka Curnider *Czeslick Curlin *Cziohon Curman *Czitrom Cur-mark *CZif-mn *Currie Czjupka Curseuj *sziel Curtelius ”32110th Curtell *CCOP Curtenius *CZOPP Curth *Czubla Curtman *Czupak Curtson *Czopek Curtz *Czuprymå Cutler *Czycron *Cuypers *CZlek *Cuzic *Czyzowicz *Cwyl Cårebo Cyar CålTeby *Cybal Cåvén "Cyck Cämpe Cyganeus Cöster Cygner Cylinder Cylvén Cymbal *Cyon *Cypriansen

*Daabaeh Daag Daahlmé Daal Daarstad *Daavittila *Dabbert Dabelstein Dalberg

*Dagergott Dabo Daborg Dabom Dabro *Dabrowolski *Dabrowska *Da-browski Dabrowski Da'by Dabäck *Dachena Dackander Deck-berg Dackborn Dackby Dacke Dackeberg Dackebo Dackeborg Dackebrand Dackebranrt Dackebring Dackebrink Daokebro Dackeby Dackefeldt Dackefors Dackegård Dackehed Dackell Dackeman Dackemo Dackemyr *Dackén Dackenlberg Dackenfelt Dacker Dackerman Dackert Dackerud Dackeryd Daokeskog Daokestål Dackevall Dackfelt Daokhammar Dackheim Dacking Dackland Dacklin Dacklin-g Dackman Dackmar

Dackmo Dackne Dackner "Dacko Dacksj ö Dacksten Dackås Dackö *da Conceicao Alves *D'Adda Dadell *Dadeville Daehnhardt Daelander Daeling Daelman Daenhamdt Daevel Daffgård *Dafffini

Daf-fy Dafgård *Daflos *Dafner Dafors Dafter Dag Daag Daeh Dagobert *Dagaj eff- Laitinen Dagander Dagberg Dagbert Dagbj er Dagbo Dagborg Dagborn Dagbrant Dagbrink Dagbro Dagby Dagbäok Dage Dageberg Dagebom Dageby Dagefors Dagel Dagelius Dagemark Dagemo Dagén Dagenius Dager Dagerberg Dagerblad Dagerbo , Dagerborg Dagerbom Dagerbrand Dagerbcrant »Dagerbratt Dagenbring

Dagerbro Dagerbäck Dagerfalk Dagerfall Dagerfelt Dagerfj ord Dagenfjäll Dagerfors Dagergren Dagerhall Degerhamn Dagerhed Dagerhem Dagerholm Dagerholt Dagerhorn Dagerhrult Dagerhäll Dagerklint Dagerkvist Dagerland Dagerlid Dagerlind Dagerlund Dagelöv Dagermalm Dagerman Dagel-mark Dagermo Dagermyr Dagernäs Dagerskog Dagerstad Dagerstam Dagerstedt Dagersten Dagerstig Dagerstrand Dagerström Dagerstål Dagert Dagerteg Dagertun Dagerud Dagervall Dagervik Dageryd Dagerås Dagesjö Dagesson Dagestam Dagfinn Dagfj ord Dagfj äll Dagfors Dagfält Dags Daggberg Dagge Dagger-t Daggfeldt Daggfors Daggnäs Dagh Daghammar Dagheden

Daghj ort Dagholm Daghäll Daging *Dagis Dagland Daglin Daglind Dagling Daglund Dagman Dagmarck Dagmark Dagmarck Dagmo Dagne Dagnelius Dagnell Dagner Dagnert Dagnäs Dagobert *Dagpinar Dagqvist Dagre Dagrell Dagrén Dagrup Dagsberg Daxberg Dagsgård Dagshem Dagsjö *Dagsland Dagson Dagstam Dagstedt Dagsten Dagstrand Dagström Dagsvik Dagtorp Daguerre Dagulf Dagvall Dagvik Dagård Dagås Dagäng Dagöö Dahl Dahl Böckman Friman- Dahl Liberg- Dahland Dahlander Dahlbeck Dahlberg Dahlberg- Julin Dahlberger Dahlbjörk Dahlblom Dahlbo Dahlbohm

Dahlbom Dahlborg Dahlborg Petterson- Dahlbom Dahlbourn Dahlbrand Dahlbring Dahlbuom Dahlby Dahlbäck Dahlbärg Dahle Dahleman Dahlen Dahlén Dahlenborg Dahlenfors Dahlenius *Dahler Dahlers Dahlerus Dahlfeldt Dahlfelt Dahlfors Dahlgren Dahlgård Dahlheim Dahlhielm Dahlhild Dahlhj elm Dahlhoff Dahlholrn Dahlin Dahlinder Dahling Dahh'ng Florin- *Dahlinger *Dahlkar Dahlkvist Dahll Dahllöf *Dahl- Madsen Dahlman Dahlmann Dahlmark Dahlmarker Dahlner Dalhner Dahlquist Dahlqvist Dahlros Dahlrot Dahlroth Dahlrup Dahlryd Dahlsen Dahlsjö Dahlskog Dahlsköld *Dahlslier Dahlson Dahlsson Dahlstedt

Dahlstein Dahlsten Dahlstrand Dahlström Dahlström- Svart Dahlton *Dahlum Dahlund Dahlvig Dahlwig Dahlwik Dahlvitz Dahlås Dahlälv Dahlö Dahlöf Dahm Dahmberg Dahmén Dahmen

von Schroeders— Dahmér *Dahms Dahmstedt Dahmström Dahn Dahnberg Dahnbom Dahne Dahné Dahner Dahnér Dahngren Dahnkardt Dahnmark Dahnsjö Dahnström *Dahr Dahre Dahrén Dahringer Dahrme Dahmé Dahse *Dahvu *Daiber *Daig d'Ailly Daimar Dainius Daipa Daischa Dake *Daksa Dal Daal Dahl Dahll *Dalan Dalander Dahlander Dalarud Dalaryd Dalevik Dalback

Dalbacke Dalbane Dalbeck d'Albedyhll Dalberg Dahlberg Dahlberg J ulin- Dahlbärg Dalbärg Dallberg Dalbert Dalbj er Dalbj örn Dalblad Dalblom Dahlblom Dalbom Dahlbohm Dahlbom Dalborg Dahlberg Dalbom Dahlbom Dahlbourn Dalbrant Dalbratt Dalbrekt Dalbrink Dalbris Dalbro *Dalby Dalby Dahlby Dallby Dalbäck Dahlbeck Dahlbäck Dalbeck Dalbärg Dale Dahle Daleberg Dalebj er Dalebj örk Dalebo Daleborg Daleborn Dalebrand Dalebrant Dalebring Dalebrink Dalebro Daleby Dalebäck Daléen Dalefalk Dalefeldt Dalefj ord Daleflod Dalefors Dalefur Dalegren Dalegård Dalehaug Dalehed Dalehov

Dalek Daleke Dalekrans Dalemalm Dalemann Dahleman Dalemar Dalemark Dalemo Dalemyr Dalén Dahlen Dahlén Daléen Dalén Lantz- van Dalen Dalenberg Dalenbring Dalenby Dalenbäck Dalenfeldt Dalengren Dalengård Dalenhed Dalenheim Dalenius Dahlenius Dalenlund Dalenmark Dalensjö Dalenskog Dalenstam Dalenäs Daler Dalér Dalerius Daleros Dalerot Dalersjö Dalerstedt Dalert Dalerud Dalerum Dalerup Dalerus Dahlerus Daleryd Dalerå Dalesjö Daleskog Daleskär Daleslätt Dalestad Dalestam Dalestedt Dalesten Dalestig Dalestrand Daleström Daleus Dalevall Dalevi Dalevik Dalewitz Dalevåg Dalfalk

Dalfelt Dalfj ord Dalfj ärd Dalflo Dalfors Dahlfors Dalgard *Dalgart Dalgran Dalgren Dahlgren Dalgrund Dalgård Dahlgård Dalgärd Dalgärde Dalhag Dalhage Dalhagen Dalhammar Dalhammer Dalhamn Dalhed Dalhede Dalheden Dalheim Dahlheim Dalheimer Dalhem Dalhielm Dalhj elm Dahlhielm Dahlhielm Dallmer Dalhoff Dahlhoff Dalhoff—Nielsen Dalholm Dahlholm Dalhorn Dalhov Dalhult Dalhusen Dalhäger Dalhägg Dalhäll Dalhög Dalin Dahlin Dalin Zakrisson- Dalin Hillbom- Daling Dahling Dalkarl Dalklint Dalkrans Dalkvist Dahlkvist Dahlquist Dahlqvist Dalqvist Dalquist- Lindfors Dalkvist Thimansson- Dalkvister

Dalquister *Dall *Dalla-Santa

Dallberg *Dallbing Dallby Dalle Daller Dalling Dallman *Dallmann Dallmer Dallner Dallöf Dallöv

Dahllöf Dalöf Dahlöf Dallöf Dalmalm Dalman

Dahlman Dahlmann Dallman Dalmar Dalmark Dahlmark Dalme Dalmén Dalmer Dalmér Dallmer Dalmin Dalmo Dalmyr Dalne Dalnej d Dalnert Dalnor Dalnäs *Dalou Dalquist- Lindfors Dalquister Dalqvist Dalqvist Tingqvist- Dalrand Dalros Dahlros Dalrot Dahlrot Dahlroth Dalrud Dalrönn Dalsand Dalsbecker Dalsberg Dalsbo Dalsbom Dalsbro Dalsby Dalsfelt *Dalsgaard Dalsgard Dalshage

Dalshagen Dalshammar Dalshed Dalsheden *Dalsheim Dalshäll Dalsjö Dahlsjö Dalskog Dahlskog Dalskär Dalslycke Dalslätt Dalsman Dalsmark Dalsmo Dalsmyr Dalsner Dalson Dahlson Dahlsson Dalspång Dalsryd Dalstad Dalstam Dalstedt Dahlstedt Dalsten Dalstén Dalstig Dalstrand Dahlstrand Dalström Dahlström Dahlström Svart- af Dalström Dalströmer Dalstål Dalsund Dalsvall Dalsved Dalsveden Dalsäter Dalsätt Daltjärn Daltoft Dalton Dahlton Daltorp Dalund Dalvald Dalvall Dalvander Dalve Dalvén Dalvenius Dalvig Dahlvig Dahlwig Dalvik Dahlvik Dalvin Dalving Dalvret Dalvång

*Damaszek *Dambekalns Damber Damberg *Dambergs Dahmberg Damberj Damberj Dambert Dambo Damborn Dambrovsky Dambäck Damelin Damelius Damell *Dameran *Damerau *Dameron *Dames Daméus Damfarth Damfelt *Damgaard- Nielsen *Damgaard Damgren *Damidt Damin *Damjansky Damkert *Damkier *Damkilde Damlin Damm Dammander *Dammann *Dammasch Dammberg Dammborg Dammbro Darnme Dammefors *Dammen Dammet Dammert Dammfors Dammgren Dammgård Dammhag Dammling Dammström Dammsäter Dammvik

Damnér Damner Damnert *d'Amore Dampe Dampegård Damsberg Damsjö Damstedt Dahmstedt Damsten Damström Dahmström *Damsö Dan Dahn Danald Danander Danared Danarö Danasten Danberg Dahnberg Danbert Danbj er Danbjörk Danbo Danbolt Danbom Dahnbom Danborg Danbom Danbrant Danbratt Danbrink Danbro Danbäck Danbäcker Danck Danckert Danckwardt Danckwardt- Lillieström *Dancy *Dancyger Dandanck Dandanell Dandanelle Dandebo Dandeby Dandemar Dandenell Dandenelle Dandernell Dandestam Dane Dahne Dahné Dané Andersson- Dané Daneberg Danebj er Danebo Daneborg Daneborn Danebring

Danebrink Danebro Daneby Danebäck Danefalk Danefeldt Danefj ond Danefors Danegård Danehammar Danehed Daneheim Daneholt Danehorn Danehov *Danek Daneli Danelid Danelius Danell Danéll Danella Danelh' Danemalm Daneman Danemar Danemo Danemyr Daneng Danér Dahner Dahner Danerius Danertz Danerud Danerup Daneryd Danesjö Daneskog Danestad Danestam Danestedlt Danasten Danestig Danestrand Danestål Danevall Daneved Danevi Danevik Damfalk Danfeldt Danfel-ter Danfors Dangardt *Dangel *Dangoor Dangrell Dang'ven Dahngren Danzård Danhag Danhage Dan-hagen Bamba-ger Danhall

Damhammar Danhard Danhed Danheden Dalhem Danhem Damholt Danhov Danhult Danlhäll Danl'iög Dani Dånibo *Daniel Danieli Daniels Daniels Danils *Danielsbacka Danielsen Danielsén *Danielski Danielson Danielsson Danielson Danielzon Danielsson- Aschan Danielsson- Bolinder Danielsson- Böckerman *Danielsson- Knutas Danielzon Danilo *Daniloff *Danilov *Danilow- Milkovsky Danils 'Danilsons Danin Daning Daninge Danis Danius *Danj elsen *Daniuk Dankert *Dankin *Dankis *Dankowska Dankwardt Dankvardt Dankwart Dankvol'bh Dahland Danlid Danliden Danling Danljung Danlöv Danmalm Danman Danmo

Damnyr Dann von Dann Dannaeus Dannbeck Dannberg Dannborg Dannbring Dannby Danné *Danneau Danneberg Danneblad Dannebo Dazmeborg Danneborg Odd- Danneborn Dannebrant Dannebratt Dannebrink Dannebro Danneby Dannefalk Dannefelt Dannefj ord Dannefors Dannegren Dannegård Dannehag Dannehed Danneholm Danneholt Danneke Danneker Dannel Dannelid Dannelin Dannelind Dannelund Dannelöv .Danneman Dannemo Dannemyr Dannenberg Danner Dannerfeldt Dannerot Dannerstedt Dannersten Dannerrt Dannerud Dannerup Dannérus Dannervik Danneryd Dannesj ö Dannesk j old— Samsöe Danneskog Dannesköld Dannstam Danneste'n Dannestig Dannestål Dannesäter Danneteg

Dannoff Darmqynist

Dannström Dammsäter

Dantowitz Damulf Danvall Danver Danvik Danvin Kolb- Danvind Danziger Danå Danås Danåsen Danäs Danö Daphne *Daragan *Darago *Daram Darander Damberg Darbo Darborn Darbring Dar-by Darbäck Darclh Darck Darcus Dardeeker Daniel vocn Dardel Dardenius Dareberg Dareby Darebäck Darefelt Dareflod Darefom Daregård Darehed Darelid Darelius Damell Daremark Daremo Darén Darenberg Darenbo Daren'g Darenius Darenstzedt Daresjö Dareskog Damstam Daréus Darevik Dar-felt Danfors

Dargé

Dargel Hansen— Dargin Dargren Dargånd Darhed Darheden

Darholm Darild Darin Daring *Dariol Daris Darius Darke Darkel Darkén Davrkfeldt Barland Dax—lander Darle Darlén Darliden Darlin Darlind *Darling Darlington Darlj ung Danlöf Danmalm Damian Darmasrk Damell Darmo Da'rnald Damby Damé Damegård Damell Darnemo Damer Darnert Darneryd Daméus Damfors Damolf Darnäs Damlf *Da'ros Dazrpö Daz-sbo Barselius Darsell Darseni'us Darshed Darstedt Dax-strand *Dart Darth Damting DartlaJnd Dart-man Dartoft Darud *Daruk Dai-up Darvall Darvander Darwe Darvelid Darvell Darwém.

Darvik Darwing *Darzmieks

Darås Dasahek *Dasc-hewsky *Dasek Dasik Dassau. *Dassel *Dassie Dassow *Data Date *Datelinka *Dafttne'r Dau Daub Dauberg d'Aubigné *Daulbner *Dauohez Daudiet Daug *Daugaard *Daugbjerg *Dauglavs *Dauksa *Daukse Daul Dauh'n *Daum Baumer Daun Dauner Dauniuts Daurell *Daurer *Daus Dauscha- Sperling Davaill Davallius Davander Davvbergher Dave *Dawe Daveby Davegåmd Davehed Davelius Davell Daveman Davén Davenius Daver Davé'ru-s Daveryd Davéus Davgård Daffgå-rd Dafgård David *Davidenko *Davidotff

*Davidov *Davidovicz *Dawidorwicz *Davidovits Davidovitsch Davidovitz Davidovski *Dawidowski Davidsen Davidsohn Dawidsolhn Davidson Dawidson Davidsson Davidsohn Davidson Dawidsohn Dawidsson Dawidsson Davidsson Kahelin- Dawidson Davies *Dav'ig'non Davik Davrin Davinider Daving Davis Dawiski Davison Davits Davnell Damer Davnert von Daworth Davour Dawour Davoust Davrell Davrin Dawson *Dawson Davstad Davstam Davsbedt Davsten Davu Dax Daxberrg Daxell de Agé NauWelaris- ”'de Albori de Albornoz Carillo— d'Amore d'Awbigné 'de Barawitzkxa de Barba de Beau *de Békås de Bellmond 'de Bellmond de Berg de Besche

de Bésche *de Blanche de Blanck de Bodisco ”'de Boer *de Boer- Stum'man de Baie de Bois de Bon de Borés de Bourg *de Brissac Bemard de Broen de Bronikowsky De Bruin

de Bruyn 'de Cabo—era de Camps de Caprétz *de Caro 'de Carro *de Castaier *de Gastro Feijo de Cmmps ”'de Chessin-

*de Colli

de Coninek 'de Carbin- Elliott *de Conbin— Elliot de Dau-del 'de Dardel *de Dejrus

de Divitiij de Dobrinov'ic Vnanyczany- de Falson 'de Feudis *de Filippi *de Fine Lidht

de Flindt die Flon de Fontenay de Fontenay Sage— de Focmtenay *le Sage- *de Freitas

de Frese de Fries Davidsohn de Frumerie de Galarza *de Galen

de Geer de Geer- af Finspång

de Geer- af Leufsta de Gendre 'de Gendre ”'de Giorgio 'de Goa- Iturbide *de Gonzales y Dåvila ide Grade de Gran-niére 'de Groot *de Gysser ”'de Helan de Håmosfalva von Håmos- 'de Hevesy 'de Homot de Jong 'de Jong *de Jonge de Jossac de Joung de Jounge de Kantzov *de Kazinczy de Kunwald *de Kusohe-Edye de la Cour Dorncmville— de la Croix de la Gardie de la Haut 'de Lal] de la Mau de la Motte de la Rose de la Rose

Jonsson- *de Låczay- Fritz de la Lama de Lall ”'de Lambilly de Lamoth de Lange I'ide las Henas- Neumann De Laval 'de Leeuw de Leeuw- Gustafsson de Lemos de Lopez de Lot d'e Luca de Luigi l"de Lukats de Mander de Maré *de Marin- de Montmarin de Marka de Mavhoni de Meijer de Meijere

Zetterberg- 'de Menter de Miranda Rodrigues— 'de Monchy de Mentalt Dunér- de Montmorency 'de Moor- Heymans de Morét 'de Morvay de Nabocoff de Neergaard 'de Olabarrieta de Oliveira— Pegado 'de Padraza de Pandy 'de Pandy 'de Paoli 'de Pasquale 'de Paul de Paulis 'de Pelleg'rini de Pellegrini Kovanko— de Perre 'de Perre 'de Pers-Varma "de Philippe- Serrano de Pierre 'de Pijper de Pomian de Pomian Hajdukiewicz- 'de Potocki 'de Pourbaix de Pourtalés 'de Prawdzic— Patek de Rees de Roeck 'de Rohde 'de Roisin de Ron de Rooy 'de Rossi 'de Rougemont de Rougemont |'de Ruvo de st Hermine Rouget- 'de Salar-eff 'de Salvatore 'de Scuri de Serves de Serves Soleirol- de Shårengrad de Signeul de Souza Rodrigues-

Höckendorff 'de Tolly- Weymarn de Try de Vaem de Waern de Vahl de Wahl de Val de Wall 'de Valle de War-ga de Vaux de Wendel de Vent 'de Vente de Verdier 'de Vletter 'de Wolfe 'de Vos de Woul de Vriendt de Vries 'de Vries 'de Vries- d'Amblée de Vylder 'de Zalenski 'de Zavala de Zazzo 'de Zeeuw Deander Deann Dearp Dees-Olsson Débat Debeau Deberg 'Debert 'Debes 'Deblandre Deblén Debo 'Deboli Debon Deborg Debourg Debréus Débus Deby Debiisman Debäck 'Dec 'Dechnik 'Dechow 'Deck Deckel Decker Deckert Deckmark Deckne Deckner Dedarsson *Dedekam Dedering

Dedert Dedorson *Dedorsson Dedrup Deelsbo 'Deemus Deffler Defloor Defors Defvert Degander Degardh Degberg Dege Degeberg Degeby Degefelt Degefors Degel Degelberg Degelius Degelman Degen *Degen Degenkolb Deger Degerberg Degerbj örk Degerblad Degerblom Degerbo Degerborg Degerborn Degerbrand Degerbrant Degerbratt Degerbro Degerby Degerbäck Degerfalk Degerfeldt *Degerfelt Degerfjord Degerfors Degerfält Degerfäldt Degergren Degerhag Degerhall Degerheim Degerholm Degerholt Degerhorn Degerhult Degerhäll Degerkrans Degerkvist Degerland Degerlid Degerlind Degerlo Degerlund Degerlöv Degermalm Degerman Degermark

Degermo Degernäs Degersand Degersjö Degerskog Degerskär Degerstad Degerstam Degerstedt Degersten Degerstrand Degerström Degerstål Degert 'Degerth Degertorp Degervall Degervik Degeryd Degerås Degeräng Degerö Deggerot *Degischer Degler Degling Deglinge Degn Degnell Degner Degramo Degrander Degre Degrelius Degrell Degren Degrenius Degréus Degriani *Degterev Degöberg 'Dehaynin Dehio Dehlén Dahlgren Dehli Dehlin Dehman 'Dehmel Dehn Déhn Dehnberg Dehnby *Dehnisch Dehre Dehrenbach 'Dehring Deibe Deiber Deibert Deibom Deibrant Deibring *Deichmann Deifelt Deigård

Deijenberg Deijer Deijfen Deijman *Deikon Deiland Deile Deilert Deimark Deirne Deimer Deimert Deiner 'Deinert *Deines *Deinhardt Deinoff Deising *Deisinger 'Deistung *Deitermann Deivall Deivard Deiver Deivert Deiving Dejbo Dejbro Dejby Dejdricks Deje Dejeborn Dej eby Dejefalk Dej emark Dejemo Dejemyr Dejenberg Deij enberg Dejenfelt Dej enstam Dejerfeldt Dej erholm Dejerot Dejert Dejerud Dejestam Dejfors Dejin Dejke Dejler Dejman Deijman Dejmendal Dejmo Dej onghe Dejrich Dejrud Dejsel Dejus Dejve Dekander 'Dekany 'Deklan

*Delahaye del Amparo— Schwan Deland Delander Daelander Delang Delangel Delanietz Delaporte Delarve Delaryd Delavaux *Delayah Delbanco *del Barba Delbeck Delberg Delbert Delblanc Delbo Delbom Delborg Delborn Delbrand Delbrant Delbratt Delbring Delbrink Delbro Delby Delbåge *Delcourte *Delcroix Delden Delder Delding Dele Deleborn Delebrant Deleby Delebäck Delefelt Delefors Delegård Delehag Delemar Delemark Delemyr Delen Delén Dehlén Delenius Delér *Delerba Delerud Deleryd *Deleskiewicz Deleskog Delestam Delestedt Delestig Deleuran Delfalk Delfe Delfelt Delfin

Delphin 'Delfino Delfors Delfs *del Furia *Delgado Rodrigo Delgard *del Giudice Delgren

Dehlgren Delgård Delhag Delhage Delhagen Delhammar Delholt Delhusen Deli *Deliaune Delin

Dehlin Dellien Delinder *Delinder Deling *Delisch Delius *Delivassilis Delje Deljemark Deljemo Deljerud Delke *Delken Delkvist Dell Della-Spinnet Della Spina Dellbeck Dellberg Dellbing Dellbjer Dellblad Dellborg Dellbrant Dellbratt Dellbring Dellbro Dellby Delldén Delle Dellebo Delleborn Dellebrant Dellebrink Delleby Dellefors Dellegård Dellemark Dellemo Dellemyr Dellen Dellenberg Dellenblad Dellenbo Dellenborg Dellenbrant

Dellenby Dellenbäck Dellenfalk Dellenfeldt Dellenfors Dellengren Dellengård Dellenhag Dellenhed Dellenh olt Dellenhom Dellenkvist Dellenlid Dellenmark Dellenrud Dellensj ö Dellenskog Dellenstam Dellenstedt Dellensten Dellenstig Dellenstål Dellenvall Dellenås Deller Dellermark Dellerstam Dellert Delleryd Dellerås Dellesj ö Delleskog Dellestam Dellestrand Dellevik Dellevåg Dellfjord Dellfors Dellfur Dellgar Dellgran Dellgren Dellgård Dellhag Dellhage Dellhagen Bellhammar Dellhamn Dellhed Dellhede Dellheden Dellhem Dellholm Dellhorn Dellhov Dellien Delin Delling Dellinge Dellkrans Dellkvist Dellman Dallmar Dellmark Dellmén Dellmer Dellmert

Dellming Dellmo Dellmor Dellmyr Dellner Dellnert Dellnor Dellnäs 'Dellow Dellrot Dellrud Dellsand Dellsén Dellsjö Dellskog Dellstad Dellstedt Dellsten Dellstig Dellstrand Dellström Dellstål Dellsäter Delltoft Delltorp Dellung Dellve Dellvert Dellvi von Dellvig Dellvik Dellwik Dellvåg Dellå Dellås Delläng Dellö Delmar Delmark Delme Delmefors del Monte 'del Monte—Lijon Delmonte Delmyr Delow Delphin Delrot Delryd Delsbom Delsby Delséus Delsgård Delsing Delskog Delsmark Delsner 'Delstam Delstedt Delstig Delstrand Delström Deltoft del Toro Delumiére Delund

Delvall Delvén Delvert Delvin *Delvina Delving Delvret Delvång Delvärn Dely 'Demacovs Demander Demant Demar 'Demare Demaré *Demarie Demark *Demasör 'Dembek Demberg Demborg Demborn *Dembowski *Dembowsky Dembrant Dembro Dembrover *Dembrower Demby 'de Meij ere 'Demelbauer Demell Demén *Demenskij Demer Demert *Demeter Demetri 'Demetri Demfelt *Demfelt Demhem Demidoff Demin Demke Demker 'Demkow Demle Demling Demme 'Demmelrnaier *Demmer *Demmers Demming Demne Demner Demnert Demoin Demoling Dempe *Demsar Demuth Den Dehn Déhn

Demander Denarp Denbert Denborg Denbratt Denbmver Denby Dencher 'Dencik Dencker Denckert Dendéus Denecke 'Deneke Denelius Denell Dener *Dénes Deneus Denfors Denfälm *Dengg Denhammar Denholm Denhov 'Denijs Dening Denis Denison 'Denisov- Homkasalo Denize 'Denk Denkander Denke Denvkerr Denkert Demklev Denklow 'Denkvist Denler Denlert Denlov Denlöv Denman 'Denmann Dembeng Dennlborn Dennbram Denne Denneberg Dennefors Dennegård Denne] Bennemark Denner Dennerby Dennerfeldt Dennerfors 'Dennerl *Dennerlein Dennerot Dennerstam Dennerstedt Dennersten Demert

Dennervall Denneskog Dennevi Dennevitz Dennhag Benning Denninge Denningea' Denninghotff Dennis Dexmolf Dennovan Dennås Denreh Denrup Dense Densén Denser Densloe Densow Denstedt Denstrand Denrbe *Dentler 'Dentz—Nilsson

Dem/all Denward Denwert Denvik Denvin Denzler Demoer Depaulis de Pers -Varmo de'Pers Depken *Depman Beppe *Depta Depui Depyr Derand Derander Derantz Der-aus Derbert Derbin 'Derblom Dembo Dea-born 'Derbré Derbring Derby Der-bäck Dereblad Dereborg Dereborn Derebram Dereby Derefalk Derefeldt Deregrern Deregård Derehag Derehed Derehn

'Deréhn Demegård Dereholt Demehed Derelid Dernelius Derelius Demell Denell Dernemar Dereman Demer

'Deremao Demert Deremar Dernerud Dei-emark Demeryd Derenius Demeskog *Derenkow Dernestam Derenäs Demesten Deresjö Dernestål Dereskog 'Dernette Derestad Dernéus Deresbam Demevall Derestav Demevik Derestedt Bernfalk Derestig Demicfors Derestål Dernfält Deréus Demgren Der-evall Demhagen Derevåg Demheden Derfält Bernhold: Derge Deming Dergel Dernling Dergård Dernma-n Déri Dernmar *Dérid Demmark Devin Demmo Dering Demsjö Derke Damstedt Derker Dennst'rand Denkert Dernulf *Derkes Demvall Derkum Dernvik Derland Deroohe Derlander Deros Derle *Den- Derlén Derrefors *Derler Derrfors Derlien *Derrik Derling Den-ing Derlunrn Dersand Dermalm *Dersehau Der-man Dersell Dermarik Bersén Dermby Dersjö Derme 'Dersten Der-menstoff Bertner Denner Dertz Derming Derup Demald Dervall Demander Dervander Dembeck Derve Demberg Dervén Dembo Derviel Demnbrant Derwik Demby Derwin Deme Derving Dernebo Dervinger Berneborg Derwvingerr Demeby 'Derås der Nederlanden des Beaux Dernefelrt Desaix Demefors Desamik

Desch *Desehauer Desén Deshayes 'Desiderato 'Desideri Desmond Dessaix Dessau Dessauer Dasaux Dessborn Dessel Dessen Dessing Dessle Dessler Dessling Bessner Desthon Destner von Destrin 'Dethlefsen 'Dethorey *Deticek Denke Detlefsén 'Detlefsen Detlev Detlof Detlofsen Detlofson Detlow

'De Tolly Weymarn Barclay- Detsner Dettby Dette Dola- Dettel 'Dettelbaoh Detter Detterberg Detterborg Detberfelt Detter-gren Detterholm Detterling Detterlöv Detterman Detthoff Detthow Debthoff Dettker Dettle Dettler 'Derttloff Detlman *Debtman Dettmar Dettmark Dettmo Dettner Deftyllaén *Deuble'r

Deullafr Deumiohen *Deunert Deurel] Deuren Deuring von Deurs Deurs Wilson van- *Deusdil Deuter Deutgen Deutgén *Deutsoh *Deutseher *Deutsohmann Devall *von Dewall Devander Dewe *Deveikis *Develius Devel] Dewen van Deventer Deverbrand Deverén Devéria Deverin Deverstam Devent Deverud *Devesocn *Dewea Devéus Dewey *Devid Devin Deving Devinger *Dewit Devivere Devlet Devon Dewoon Devrang Dewrell *Devrient Dexenius Dexing Benman Dheby *Dhein Dhejne Dhunér Dhure *Dia *Dia—Tsi—Tay Diamant *Dibbelt *Dibbem Dibeseh 'Di'bowSki Dicander 'Dioh Dichens

*Dickberg Dicke Dickell Dickelmam Dickens Dicker

*Dickér

*Dickér—Lund'berg

Dickert Dickertz Diekfelt Dickfors 'Dickhaut Dickinson Diekrnan Dickmann Dickmar Dickmark 'Dickmeyer Dickner Dickselius Dieksén Dickson Dickson Dickstedt 'Dicksved *Diczfalusy Didau Diden Dieden Didenlbäck Diderholm ' Dideridhsen Diderichsén *Dideriksen Didering Diderot Didvgren Biding 'Didio Didion Didmer Didner Didoif *Di Dormizio Didon Didong 'Didaszek *Did'nichsen Didricks Diedriehs Didricsson Didrik Dietrid'i *Didriks Didriksen Diedricksen Didrikson Didriksson Didricsson Didrikson Diedrichsson Dietrichson Dibriehson Didring

Didron 'Didzum 'Didzus Diébeln Diebitsch 'Diedhle *Diec'k Dieckelman 'Dieckhoff Dieden 'Diederich von Diederichs *Diederichs *Diederio'hsen *Diedrioh Diedrichen Diedriohs *Diedrichsen Diedrichsson Diedricksen Diefenbronner 'Diegelmann Diehl Diehn *Dieler Diement Diemer Diener Diemertz *Diiepholz Dierf 'Dierganten Dierks 'Dierl Dierman *Dierolt *Diesen Diesemhaus 'Dieserud Dieserud 'Diesner 'Diesmem Diestel *Diester *von Dieterich **Dieterle *Diethelm *Dietl *Dietl Kammm 'Dietmann Dietrich Dietridhson *Dietniohson Diem'iecks Diefseh Diettioh *Dietz 'Dietze Dietzel Diewenkom *Diewitz

Digerfeldt Digerfors Digermain Digermark Digerstam Digerstedt Digersten Digervall Digerås Dighammar *Dight *Digim—Iwaschka Digle Digman Digmar Dignell Dignert Dignes Digrander Digre Digrel] Digrén Digrér Digréus Dihl Diehl Dihlst'röm *Dim *van Dijok 'van Dijk *Dijkshoorn Dijnér Busing Dik-alow Dikander Dicander Divke Dikert Dikland 'Dilrler Dikman Dickmam

*Dillan Billberg Dilld'én *Dcille Dillé Dillén

Dilén 'Dillen'beck-

Gran/them

*Dillerrberg Dillengren

*Dillenius 'Dillenz Dillman

Dillmar Dilhno Dillneby Billner Dilner Dillon Dillon Hedström— Billström Dilmunstein Dilner Dilot 'di Lovenzo Dilthey 'Dima

Dimander *Dimantins Dimlberg Dimblad Dimlborg Dimborn

Dimby Dimdal Dime Dimell * 'i Meo Dimert Dimfelt Dimiors Dimgren Dimiber 'Dimiters Dimle *Dimling Dimmer Dimming 'Dimmlich *Dimov 'Dimpers *Dimpher Dimsj ö Dimsted-t Dimstrand Dimvall Dinadof'f Dinander Dinari Din'bez—g Dinborn Dinclan 'Dirudom's Dinell Dinensson Dinenste-in Diner Dinér Diener Dijnér Dinerson Dines 'Dinesen Dingby Dingbäck Dingé Dingel Dinger Dingertz

Dingfors Dingmark Dingsjö Dingsten Dingvall *Dinkelspiel Dinklou Dinn Dinnertz Dinnetz

Dinnetz— Vemunft

Dinning 'Dino *Dinsdale 'Dinse *Dinter

Dintler *Dintr *Dinvietis *Diogenes *di Paolo

Dipo *Dippe

Dippelseiter

Dirbeck

Dirby

Dircks Direll Dirén Direnius Dix-fors

Dirhagen

Dirhammar Dirholt Dirhorn Diring Dirix *Dirka

Dirke *Dirlam

Dirland Dirling Dirmalm Dirman Dirmark *Dirnberger

Dirong * Dirsch er

Dirsell Dirsén Dirstedt Dirsäter Dirtoft Dirvall Dirving Dis *Disa

Disberg Disbo Disbrant Dischler

Disder Dise

Diseberg

Disebom Disell

Disén Diser Disfält Dishammer *Diskand *Diskerud Disland *Dislers Disling Disman Dismar Dismark Dismo Dissing Dissler Dist *di Stefano Distel Distner Disvall *Dithmansen Dithmer Ditler *Ditmansen Ditmer Ditrichson Ditsler *Dittel von Ditten *Dittermann Dittlau Dittlof Dittlow Dittlöf *Dittman *Dittmann Dittmer Dittmark Dittmer Dithmer Ditmer Dittner Dittrich Ditzinger Ditzler Diurhuus- Gundersen Diurlin Divander Divén Diver Divis Diwong Diworetzki Dixelius Dixell Dixen Dixenius Dixgård Dixland Dixner Dixnér *Dixon di Zazzo Diös Djelf

Djenfer Djerf Dj erfsson Dj erfsten Djerl 'Djermanovic Dj erv Dj ervbrant Dj ervinger *Dj iobaridis 'Djokovic Dj os Mattson— Djuberg Djuf Djufelt *Djukic Dj ulefelt Djulstedt Djup 'Djupdahl Djupdal Dj upe Djupedal Dj upenström Djuper Djupfelt Djupfors Djupfält Djuphammar Djuplin Djupman Dj Upmark *Dj upsj ö 'Djupsjöbacka Djupstedt Dj upström Dj upås Djurback Djurberg Dj urbergh Djurbom Dj urby Djurbäck Djurclou Dj ure Dj uréen Djurefelt Djureholt Djureklint Dj urelind Djuren Dj urén Dj uréen Jurén J uhrén J uréen Dj urenäs Djurestig Djurestål Dj urfeldt Djurfelt Djurfelter Dj urfors Djurfält Djurgren Dj urhag

Djurhammar Djurhed Djurholm 'Dj urhuus Dj urhuus— Jundersen Djurklou Djurclou Djurle Diurlin Diurlin Djurling J urling Dj urman Djurmark Djurner Djursell Djursén Dj ursfeldt Djursing Djurskog Djurson Djursson Djurson Djurstam Dj urstedt J urstedt Dj urström Dj ursvik Djurvall Djus Djuse Djusén Djuvfelt Djäkne Djårf Dj ärfstedt Dj ärfsten Dj erfsten Jerfsten Djärv Dierf Djerf Djärf Dj erv J ärf Järv J äärf Dj örke *Dlouhy Dlugatsch *Dlugi Dlugosch Dluzewski *Dmitreievsky Dmitrieff *Dmitriev *D'Nazareth *Doant *Dobak 'Dobbertin *Dobek *Dobelis *Doberck *Doberstein * Dobert

'Dobesch Dobi Dobija Dobing Dobkin 'Dobos 'von Dobranssky *Dobroczewski 'Dobrodej *Dobrosz Dobrowolska 'Dobrowolski *Dobrovolsky *Dobrowsky 'Dobrzanski *Dobrzynieki *Dobson Doby Dock Dockberg Dockfortz Docklin Docksén 'Doczy *Dodge *Doeleman Doepping *Doerfel *Doering 'Doerper *Doeser Dofgård Dofsén Dogander Dogell Dogén Dogland Dogse Degselius Dohber Dohl Dahlman *Dohlmar Dohlmé Dohlner Dohlnér Dohlon Dohlvik Dohlvitz Dohlwitz Dohm 'Dohman *Dohn Dohnal Dohné 'Dohns 'Dohr Dohrman Dohrmann Dohrn Dohrnér *Dohs Doj 'Dokken *Doktar *Doktér

Doktari Dela-Dette Deland 'Dolansky *Dolata Dolavitz Dolby Dolc Dolck Dolcken *Dolderer *Dolecek *Dolencic *Dolenga- Semenovsky *Doleviczeny Dolezal Dolf Dolfe Dolfén Dolff Dolfi Dolge Dolgow von Dolgow *Dolgova *Dolietis Dolin " Dolj encoff Dolk Dolc Dolck Dolkarrt Dolke Dolkemeier Dolki Dolkow Dolkrits Doll Dollander Dollbo Dellbring d'Olle Dollén Dollert Dolléus Dollgard Dolling *Dollis Dollmén Dollowitz Dollriis Dollsén Dollvitz *Dolman Dolon Dohlon Dolonius Dolowitz *Dolph Dolski Dolsten Dalström Dolvander Dolving von Dolwitz

Dom *Doma Domack Domaeus *Domahidi Domald Domander *Domanowicz Domar Domare *Domarecki *Domark Domaryd *Domaschke Domberg Dombret *Dombrowe Dombrowsky Domby Dambäck Domé Domegård Domeij *Domeij Domej Damelius Domell Domellöf Domelöf Domen Domén Domenius Domér Domeraoki 'Domeratsky Domeratzky Domert Domfors Domhed Domingo Estivill- *Domini 'Dominiak Dominick *Dominicus Dominieus Dominik Dominique Dominius *Dominka *Domluvil Domme Dommer *Domnauer Domnér Domnerus Domnik *Domowitz Damstedt 'Domurcuk Domval] Domvik Domå Domås Domäng Domö

Don Donald Donar *Donat Donatelli *Donatello Donath Donberg Donborn Donchin *Donde *van Donderen *Donderska Donderskalk Dondorff Donelius Donell Donerius Doniors *Dongen Donhammar Doning *Donius *Donkervoort Donn Donne Donner Donnér af Donner *Donners Donnert Donning Donovan Dons Donsell Donsetti Donsky *Donuks Donvall Donwän Donzette Doolivoo *van Doom Dootz *Dopke *Doppelbauer Dopping *Dorband *Dorbell Dorby Doroh d'Orchimont Dordlofva Dordlova Dore Doré Dorée Dorell Dorén Dorenius Doréus Dorf Dorff *Dori *Doric Dorin

Dorinder Doring Doritz Dorix Dorlin Dorm *Dormann Dormby Dormé Dormell Dorming Dormling Dormsjö Dormvall Dormvik Dormö Dorn Dornbusch Dornby Dorndoff Dome Dornelius Dornell *Dornheim *Dornis *Dornonville- de la Cour *Dorofeijeff 'Dorogi 'Doroschenko *Doroszkiewicz Dorph *von Dorrien Dorrinck Dorring Dorsch Dorsell *Dorsén Dorsin 'Dorsz Dortell Dortéus Dorthé Dorup Dose Dosé Doss Dos Santos 'Dossel *Dost Doste 'Doster Dotevall Dotkopp D'Otrante d'Otrante Fouché- Dotszky Dott Dottemar Dottman Dottne *Dotzauer *Doubbe *Doubek *Doucha

Douglas Douglé Douhall Douhan Dour Dourén Dournopeiko Dous

*Dousa Douscha Dousette *Douwes Douz Douzett Douzette Dovald Dovander

* Dove Dovebrant Dovebrink Doveland Dovelius Dovell Dovemark Dowén Dovenius Dovenstam Dovensten Dover Dower Doverblad Doverborg Doverborn Doverbrand Doverbrant Doverbratt Doverbring Doverbrink Doverby Doverbäck Doverdal Doverdalen Doverfalk Doverfelt Doverfors Dovergren Doverhag Doverhagen Doverhall Doverhamm ar Doverhed Doverhem Doverholt Doverhorn Doverhall Doverklint Doverkrans Doverland Doverlid Doverlind Doverling Doverljung Doverlöv Dovermalm Dover-mark Dover-mo

Devermyr Dovernäs Doverskog Doverstad Deversten Doverstig Doverström Doverstå] Dovert Doverteg Deventie Dovertin Dovertorp Dovertun Dovervall Bevervik Dovervång Doverås Dev'hjort Dovig Devin Dovkont Dovland Dovlén Dowler Dovlin Dovling Dovmank Dovner Dovra Dovrell Dovrén Dovresj ö Dovrin Devring Dovsten *Dewzenko Dovåker Doxarve Doyer Doyle *Doyse'her *Den Dozzi Brabant Drabbe Drab'bing Drabbning Drabe *Drabowia *Drabowaka 'Drabsoh Dracelle *ven Drach'enzfels ehmann

*Dra * Dracke Drackner Draegea'

*Draegert Draefnge] Dragan Dragd Drage Dragell Dragelin Dragemark

Dragén Dragestam Bragg Drag-gart Dmgge Draghi Dragm Dragman Dragmank Drago 'Dragomiretzky Dragon * Dragowski 'Dragseth *Dragsness Dragstedt Dnagsten 'Draheim Drahie Dralhm 'Draihos *Dnajem 'Drajewski Drake Drake af Hagelsrum Drakenberg Drakenberg Drakengren Drakenhielm Drakenmark Drakenstam Drakfelt Drakhammar Dra'kman

Drammegård Dramstad Dramsvik Drane Drange- Drangel Drangels Dranger Drangert Drape Draper *Drapieu' Drappkin Draste Drabt Dravegård *Dravina *Dravins 'Dravniieks *Draws 'Draxler *Drazek *Drazlowskis Dreber Dreberg Dreborg Drebäck *Drechsel

Sör-vik Dreierst-röm Dreifaldtt Dreifalt Dreifelt

Dreijfält Dreicfält Dreijer Dreijem 'Dreijers Dneijfen Dreijsel Dreijzig Dreilick

*Dreiman 'Dreimanis Dreivitz Drej are Drej e Drejer

Dreier

Dreijer Dreyer Drejfaldt Drejfalt Drejiert Drejland Drejman Drejmauk Drej stad

*Drel Drelet Dneling *Drell Dremar Dreme Dremo *Drenth *Drescher 'Dresler Dresner

Drevefeldt Drevelin Drevell Drevem'ark Drevén 'Drewerk Drevent Drewes Drevesjö Drevsbedt Drevfors Drevlmge Drevik Dreving Drevinge Drevinger Drevils Drewitz Drevius Drevman Drevmark 'Drewniczak Drevnor Drevrud *Drevry Drevs Drews Drewsen Drevsjö Drevstam Drevstedt Drevsäter Drevås Drevö *Drexel *Drexler Dreydel Dreyer Dreyer- Jordan Dreyern Dreyiius *Dneyfvus Dreysel Dreiissel Dreäger Dribe *van Driel *van Driem *Driene *Driessen 'Drigoris *Drikerts Drill Drillh Drillh Drimer Driming Drimmer Dringel Drinoff Driscoll Drise Drisin Drist'ig Drivdail

Driva Drivby Drive Driveborn Drivemark Drivestam Drivfors Drivhammar Driving Drivmark Drivmo Drobin Drobinski Drockila *Droeser Dromberg *Dronk'a Dronkers Droppman *Dresda 'Drospe *Droste Drot-Mikkelsen Droth 'Drots Drotse Drott Droth Drotte Drottfelt Drottihag Drottheim Drottij Drottler Drottman Drettmark Drottne Drottner Drotts Drottz Dråts Dråtz Drottsell Drottsgå-rd Drottshage Drotty Drottz Drotz Drotz Drotzén Drougge Drovitz *Drozdevski *Drozdzynski 'Dru-be Drucker Drufhagel Drufva Drugge Druid Drujan *Druker *van Drumpt Drury Drusbicka

Druschke *Druschki Druse *Druselius Druskev Druskowsky *Druva *Druvaskalns Druve Druvefors Druving *Druzkovs *Drwiega Dryck Dryg 'von Drygalski Dryger Dryler 'Drynj eff Drysander Dryselirus Drysell Drysén Drysem'us Dryseus Dryssing *Drzewicki *Drzewinski *Drzewoslm *Drzewuszewski Dråge Brå-ts Dråtz Dnäckström *Dräger Dräjvitz Drä-tling Dråtting Dröoher *Dröge Drögemiiller Dröhse *Drömer Dröphake Drös Dröse Duån Duibar Dubb Dubbe Dubbel Dubbelman Dubber *Dubec Du'ber-g Du Bergendal de Monceau- Du'bin *Du—bitskii Dubois Duborn *Dubow 'Dubrawski Dubress 'Dubrovin 'Dubrovs

Dubäck Duc Duch *Duohek *Duehon Duck Duckberg Ducks Duckert Duokland Duckmar Duckmark 'Duoky Duelow Ducroute *Ducruet *Duczynski *Dudaa Dudberg *Dudek *Dudzik Due Due Boje-

*Duelund- Nielsen *Duensing Duesgård Dufay Papmehl- Dufberg

Duhs Duhst *Duintjer Duivens Dukander Dukat *Dukatenzeiler Duke *Dukstenieks *Dukstulsky Duktig

Dugtlg Dulander *Dulberg Dulén Dulin Duhlin Dulke * Dulkeits Dullbo Dullie *Dullin ' Dulny Dulvig Dumbeng * Dumb rowsky *Dumitrascu *Dumitrescu Dumky Dumont Dum-pe * Dumpis Dumra-t Dumrabh Dunaiski * Dunaj ski Dunander Dunard * Dunbar Dunberg Dunberger Dumblad Dunborg Dunborn Dunbrant Dunbring Dunbrink Dunbäck Duncan Dunoh 'Dunckel Duncker Dumby Dunder Dunder-berg Duné Duhne Dunebo Dunebom Dunebäck Duned Dunefalk Dune-gård Dunehag Dunehed

Dungen; Dungfers Dunghed *Dunglas-Home Dungmar Dungmark Dungner

Dun-stedt Dansar-and Dunström Dunsved Dunsäber Dunvall Dunvik Dunv-ret Dtmå D ,' D "lv Dunö Duphom *Duphom *du Plessis 'du Plessis de Richelieu

'DuraWa Burberg Dux-borg Dunbäek Duroh'bach Dureh'back 'Durchman *Durdel

'Durdenevsky Dure

*Dureaau du Rees Durefelt Burefers Duregård Burehed Durelius Durell Duremen Duren Durén 'Durendalhl Durenfälm Durenius Burenstam Durevall Durielt Durfors Durgé Dudgell Durham Durlhån Durid du Rietz Dumietz Burinder During Dmitz Durja-n Durk Durke Durkén Durkfelt

Durkström Durland Durlind Durling Durmar—k Durmell Durmén Durmér Durne Dumell Durnford Duroj Duron Durr Durre 'Dursch *Durschnabel Dursell Durstam *Durstewitz Duwall Durzenberg Durå Durö Dus Duhs Duus Dusander Dusch *Duschnitzsky Duse Dusebj er Dusegård Duselius Dusemark Dusén Duske *Dussa Dust Duhst Duste *Dutina *Dutkowski Duus Duva Dufva Dufwa Duval Duvald Duval] Duval Duwall Duwall Duwall- Rosenmiiller *Duwalt Duvander Dufvander Duvborg Duvborn Duvby Duvdal *Duwe Duveborg Duveborn Duvebrant

Duvebäck Duvedal Duvede Duvefelt Duvefors Duvegård Duvek Duveke Duveland Duvelius Duvell Duvemar Duvemark Duvemo Duvén Duvenberg Dufvenberg Duvenfelt Duveng Duvenius Duvér Duvered *Duveroy Duverstam *Duverstein Duvert Duveryd Duvesjö Duveskog Duvestam Duvéus Duvfeldt Duvfors Duvhag Duvhagen Duvhammar Duvhed Duvholm Duvin *du Vinage Duvklo Duvling Duvman Duvmar Duvmo Duvner Duvsj ö Duvskog Duvstam Duvstedt Duvsten Duvstrand Duvsäter Duvå Duvåker Duvö Duzell Duzäll Duzäll Dvemhardt Dverrast Dverre Dverstorp 'Dworak *Dworeek Dworén

*Dworetzki Dvoretsky *Dworski Dworsky Dwyer Dvärby Dvärhagen Dväring Dvärling Dvärsäter Dvärsätt *Dybdal Dybdal- Petersen Diibe Dybeck Diibeck 'Dybedahl Diiben ven Diiben 'Diiber Dyberg Diibern Dybert Dybing Dybjer * Dybkj aer Dybner Dubois Dybom 'Dybowska *Dybowski Dybrant Dybrin Dybsö Dybäck Dybeck Diibeck Diick *Dyck Däcker Dyckner Diickow Diielv Dyer Dyfke Dyfvelsten Dyfverman *Dyfving Dygd Dyggve Dygve Dygve Diihlen Dyhr 'Dyhr-Lövstrand Dyhré 'Dyhrkop Dyk Dykare Dyke Dyker Dykert *Diikler 'Dykström Dykto

Dyland Dylander Dylén Dyhlén Dyléns *Dylicki Dylin Dylind Dyling Diill Dylling Dyllinge Diillman Dylta Dylte Dyltén Dylting Dymark Dymchen

Dymne Dynander Dyne Dyneborg Dynebrink Dynefalk Dynefelt Dynefors Dynehäll Dynell Dynemar Dynemark Diinér 'Dynesen Dynesius Dynestam Dynéus Dynevall Dynevik Dynevåg Diining Dynino 'Diink lberg 'Dyobro- Bergström Dyplin 'Dyppé *Diippé Dypplin Dyplin Dyr Dyhr Diirac Dyraeus Diirango Diiransch 'Dyrba 'Dyrberg

'Dyrblom Dyrbo Dyrbern Dyrbye Dyrbäck Dyrdal Dyre Dvrebo Dyrebrant Dyrebring Dyrefelt Dyrefors Dyrelius Dyrell Dyremark Dyreme Dyrén Diirén Dyrendahl Dyrenius Dyrenäs Dyrer Dyresjö Dyreskog Dyrestam Dyrevall Dyrevik Dyrfelt Dyrfors Dyrgård Dyrhage Dyrhammar Dyrhed Dyrhede

'Diirichen Dyrin Dyrinder Dyring During Dyringe *Di'u-inger Diiritz Dyrlind Dyrling Dyrman Dyrmark Dymell Dyrnäs

'Dyrsch Dyrshagen Dyrssen Dyrstam Dyrsten Dyrsting Dyrsälv 'Dyrting Dyrup Dyrvall Dyrvold Dyrås Dyse Dyselius Dysell Dysén Dysenius Dysholm

Dysing Diising Dysjö Dyssling Diisswold Dyst Dystad Diiste Dyster Dyster-Aas Diisterdiech Dysting *Diitsch Diiva] Dyvander Dyve Dyvell Dyverfeldt Dyverfers Dyverman Dyfverman Dyvermark Dyvik Diiving Dyvinger Dyvling Dyvnäs Dyvrell *Dzaack *Dzalbe *Dzedins *Dzeguze *Dzelme *Dzienis 'Dzierzanovski *Dzierzanowski *Dziewior *Dziewulski *Dzilleja *Dzilna *Dzilum *Dziobek *Dziubalka *Dziubas *Dziza *Dzegaz *Dzupin Dåbrant Dåde Dåderman Dådre Dådring Dåhn Dånefors Dånge Dånmark Dånsjö Dårth Dåverberg Dåverholm Dåverhög Dåverman Dåversjö Dåverstam Dåverstedt Dåverstrand

Dåverud Däck Däcke Däcker Däckfors Däckmar Dädeby Dähn Däld Däldborg Dälde Däldebring Däldehög Dälden Däldesten Däldhagen Däl j ebrant Dälj emar Dällemar Dällerud Dämbäck Dämfors Dämhagen Dämvik Dänbre *Dänhardt Dänker Dänsel *Däppen Däreng Därth Dässman Dätterfors Dättermark Dättervall Däumichen Döbbel 'Döbel Döbeln von Döbeln Döblel Döbling Döckner Döhmers Döhrmann Döle Dölerud Dölfors Dölhed Döll Dölling Dölmark Döme Dömfeldt Dömle Dömlert Dömmer Dömstedt Dönell 'Dönsberg Döre Dörfer Dörfler 'Dörge 'Döring Dörje

Dörman Döhrmann 'Dömath Döme *Dörner *Dörre 'Dörrheide Dörring Deuring Dörschlaf Dörschlag Dörth Dörum Döse Döss Dössing Dössling Dötterhöfer Döös

E

*Eabry Eales Eales-Lehming Eander

*Earl Earlingh Early Eastren Ebb Ebbcke Ebbe Ebbedahl Ebbefalk Ebbefj ord Ebbefors Ebbegren Ebbegård 'Ebbehanm *Ebbeholm Ebbeholt Ebbelid Ebbemar Ebbemo Ebbemyr Ebbens Ebbenäs Ebberfors Ebbering Ebberot Ebbets Ebberstein Ebbersten Ebberstén Ebberstrand Ebberström Ebberyd Ebbesen Ebbesén Ebbeskog

Ebbesson Ebbestad Ebbestam Ebbestedt Ebbestrand Ebbestål Ebbetsen Ebbevall Ebbevik Ebbfelt Ebbhagen Ebbhammar Ebbing Ebbinge Ebbinger Ebbinghaus Ebbmalm Ebbman Ebbmar Ebbmark Ebbmo Ebbsjö Ebbvik Ebbö Ebe Ebedal Ebefeldt Ebefors Ebegård Ebel Ebelin Ebeling Ebelius Ebeltoft Ebemark Ebemo Ebenau Ebenda] Ebenfeldt Ebenfelt Ebenfors Ebenhag Ebenhard Ebenhart Ebenholm Ebenholt Ebenholtz Ebenius Ebenman Ebenmark Ebenstrand Ebenstål 'Ebentheuer Ebenå Eberdal Eberfors Eberg Eberger Ebergård Eberhag Eberhagen Eberhard Eberhardt Eberhardson Eberhardt Eberheim

Eberholm Eberhorn Eberhult 'Eberil

Eberkrans Eberlén 'Eberlein

Eberlind Eberling Eberljung Eberlöf Eberman Ebermark Eberoth Ebers Eberz Ebersj ö Eberskog Ebersköld Eberson Eberstad Eberstam Eberstein Eberstål Ebert 'Ebert *Eberth

Ebertzén Ebervall Ebervik Eberyd Ebertz Ebesjö Ebestad Ebestam Ebevik Ebgren Ebil Ebing Ebjer

'Ebling

Ebner *Ebnöther

Eborg Eborn Ebre Ebrecht Ebrelius Ebrell Ebrenius Ebrin Ebring Ebstein Eby Ech Echeman Echman Echmyl Eek

th Eckard Eckarclh 'von Eckardstein

Eckardt Eckberg Eckborg

Eclaborn Eckdal ”lli-ekdahl Ecke Eckeberg Eckebo Eckebocrn Eckebremt Eckebring Eckebrink Eckebro Eckeby Eckedal Eckefeldt Eckefjord Eckefj ärd Eckefors Eckegren Eckegård *Eckel Eckéll Eckelsson Eckelöv Eckemalm Eckemar Eckemark Eckemo Eokemyr Eckenstam Eckenäs Ecker Eckerberg Eckerbert Eckerblad Eckerblom Eckerbo Eckerbom Eckerborg Ecker-born Eckerbrand Eck erbrant Eckerby Eckerdaih] Eekerdal Eokerdahl Eckered Ecker-fors Eckerfälrt Eckergren Eckergård Eckerhag Eckerhagen Eckerhalll Eckerhed Eckenheim Eckerholm Eeloerhorn Eckerhult Eck erland Eckeer Eekerlind Eekerling Eckerljung Eckerlo Eckerlund Eek erlöv

Ecker-malm Eckerman von Eckerman von Eckerman-n Eckermark Eckermo Eckemäs Eckerrot Eckerrud Eckers Eckersand Eekersberg Eckersborg Eckerse Eckersjö Eckerskog Eckerstad Eckerstam Eckerstedt Eckerstein Eckersten Eckerstig Eckersttand Eckerström Eokerstål Eckersund Eckert Eckertoft Eckertem Eckertun Eek ervad Eckervald Eckerwall Eckervig Eckervik Eckeryd Eckesand Eckeskeg Eckestad Eckesbam Eckestav Eckestedt Eckesten Eckestrand .Eckeström Eckevalzl Eckfors Eckfält Eckhard Eckhardt 'Eckhaidt Eckihart Ecldhell Eckihéll Eckhoff Eckhorn Eekig Ecklander Ecklsein Eckman Echman Eel—amar— *Eckmyhl Eckner Eckre Eckrell

Ecks Ecksell »Ecksner Eckstein Eckstrand Eckstädt V'ilzthum von- Eck-tell Eckton Eclundh *Economou *Ecsedi Ed Edh Edahl uEdia'len Edam Edamo Edander Edar Edbark Edberg Edlbergh Ed'berger Edbergh Edbe rts Edbj är Edbj örk * Ed'bj örn Edblad Edbladh Edbladh Edblom Ed'bo Edbom Edberg Edlh'berg Ediborn Ed-brant Edbring Edbrink Edbro Edby Edbåge Edbäck Edbäck er Eddby Edde Eddebo Eddebom Eddebmnt Edebring Eddeby Eddebäck Edefalk Eddetfelt Eddest Eddegren Edegård Eid eholm Eddeland Eddelid Eddeman Eddefmark Eddemo Eddert

Edderud Eddesjö Eddestam Eddesten Eddestå] Eddesäter Eddevall Edding Eddy Ede *Ede Edlhe Edeback Edebalk Edebark Edeberg Edebert Edebj är Edebj örk Edeblad Edeblom aEde-bo Edebol Edeborg ,Edebom Edebrand Edebrant Edebratt Edebring Edebrink Edebris Edebro Edeby Ed—eb äck Ededal Edeen Edefalk Edefal] Edefeldt Edefell Edefj ord Edefj ärd Edetflod Edefors Edefur Edegaard Edegam Edeg'ran

Edegren Edegrimd Edegård Edegaard

Edeklint Edekrans Edekull Edel Edeland Edelberg Edhel'berg Edelbert Edelzbo Edel'borg Edelbrand Edellbrant Edel'bring Edelbrink Edelbre .Edelbäck Ed-eldal Edelfeldt Edelfelt *Edelfors Edelgardt Edelgård Edelhag Edellhall Edelhammar *Edelheit Edelholm Edelheit Edelid Edelin Edelind Edelius Edelj ung Edel] Edelmalm Edelmalm Edelm-ann Edelmann Edelmark Edelrmo Edelo Edelqvist Edelryd Edelsjö Edelskog Edelstad Edelstam 'Edelsteen Edelsten Edelstrand Edelström Edelstål Edelsvärd Edelton Edelund Edelvik Edelö Edelöf Edelönn Edemalm Edeman Edemar Edemark Edemo Edemyr Eden

Edeen Edén Edenbane Edenbank Edenbark Edenberg Edenbert Edenbj örk Edenblad Edenblom Edenbo Edenborg Edenborn Edenbrand Edenbrandt Edenbratt Edenbring Edenbrink Edenbro Edenburg Edenby Edenbäck Edendahl Edenfalk Edenfall Edenfeldt Edenfelt Edenfjord Edenfjäll Edenflod Edenfors Edenfur Edenfäll Edengard Edengran Edengréen Edengren

Edengréen Edengård Edenhag Edenhage Edenhagen Edenhager Edenhall Edenhammar Edenhamn Edenhart Edenhed Edenheim Edenholm Edenholt Edenhom Edenhov Edenhult Edenhäll Edenhög Edenius Edenklev Edenklint Edenkrans Edenkvist

Edenquist Edenqvist Edenland Edenlid Edenlind .

Edenling Edenlund Edelöv Edenmalm Edenman Edenmark Edenmo Edenmyr Edenor Edenquist Edenqvist Edenring Edenros Edenroth Edenrud Edenryd Edensand Edenschöld Edensj ö Edenskog Edenskär Edenstad Edenstam Edenstav Edenstedt Edensten Edenstig Edenstrand Edenström Edenstål Edensved Edensvärd Edentoft Edentorp Edentun Edenvad Edenvald Edenwall Edenvi Edenvik Edenving Edenvärn Edenå Edenås Edenäs Edenö Edepil Edeqvist Eder Ederam Ederberg Ederborg Ederbom Ederby Ederdal *Ederer Eder-felt Ederfors Eder—gren Ederheim Ederholm Ederin Ederling Ederlöv Ederman Edermark

Edel-mo Ederos Ederot Ederstam Ederstedt Ederstrand Edel-ström Ederstål Edert Ederud Edervall Ederyd Ederönn Edesand Edesberg Edesgård Edesj ö Edeskans Edeskog Edeskär Edeslätt Edeson Edespong Edestad Edestam Edestav Edestedt Edesten Edestig Edestrand Edeström Edestål Edesund Edesäter Edetjäm Edetoft Edetorp Edetun Edéus Edevald Edevall- Norén Edevards Edevi Edevik Edewin Edeving Edevåg Edevång Edevärn Edfalk Edfast Edfastsson Edfeldt Edfeldter Edfelt Edfj ord Edfors Edforss Edforss Edfäldt Edfält Edfeldt Edfelt Edfäldt

Edgar Edgard Edgardh Edgarn Edgart Edge Edgert Edgren Edgren Edgren-Pitt *Edg'rén

Edgrund Edgård Edh Edhag Edhage Edhagen Edhager Edhake Edhall Edharnmar Edhammer Edhamn Edhamre Edhart Edhav Edhborg Edheim Edhelberg Edhem Edhlund Edhman Edhner Edholm af Edholm Edholmer Edholt Edhorn Edhult Edhäll Ediin Edil Edin Ediin Eding Edinge Edinger Edinius Editz Edie Edklint Edkrans Edkvist Edquist Edqvist Edland Edlander Edle Edlén Edler

*Edler—

von Proschek Edlert Edliden Edlin Edlind

Edlinder Edling Edlinge Edlinger Edljung Edlund Edhlund Edlundh Edlundh Edlöf Edmalm Edman Edhman Edmann Edman Löf— Edman—Vidner Edmann Edmar Edmark Edmarker Edmén Edmer Edmert o Edmond Edmonds Edmund Edmundsson Edmyr Ednander Edne Ednell Edner Edhner Ednér Ednert Ednäs Edoff Edow Edow Edpalm Edpil Edquist Edqvist Edrell Edrén Edrenius Edréus Edrin Edring Edros Edrot Edrud Edrup Edsand Edsander Edsar Edsback Edsbagge Edsberg Edsberger Edsbo Edsborg Edsbom Edsbrand Edsbrant . .

Edsbäck Edsbäcker Edsdal Edselius Edsel!

Edsenius Edserman Edseryd Edsfeldt Edsfors Edsgren Edsgård

Edshage Edshagen

Edsheim Edsholm Edsholt Edsinger

Eduardsen Branzell— Edung Edvall Edwall Ehdwall Edvaller Edvallius Edvander Edvang Edvar Edvard- Håkansson Edvard Andersson- Edwardt Edward Edvard Eduard Edward Edwardh Edwardh Edvards Eduards Edvards Carlson- Edvardz Edwards Edwartz Edwards Edvardsen Edvardssen Edvardson Edvardssen Edvardsson Edvardson Edwardsson Edwardt Edvardz 'Edwardson Edvarson Edwartz Edvass Edvell Edvén Edverdts Edwert Edvertz Edverdts Edwertz Edvik Edvin Edwin Edwin Edving Edwinge Edvinger Edvinson Edwinson Edvinsson Edvinson Edwinson Edwinstam Edvärn *Edzén Edye

Edye de Kusche- Edåker Edånger Edås Edäng Edänge Edö Eedla Eeg Eeg— Olofsson *Eegeberg Eek Eelde *Eellend Een Eenberg *Eenoja *Eensoo *Eerik *Eerikäinen Eero *Eesmäe "Eeva *Eevin Efander Effa Effen Effenberger Effert *Effey *Effler Effsten Efraimson Efraimsson Efraimson *Efriksson Efring Efsing Efström Eftring Efvenberg Efvensson Efverberg Efvergren Efverlund Efverlöf Efverman Efverstedt Efverström Efvert Efving Egander *Egard Egardh Egardsson Egardt Egarth Egardh Egardt Egberg Egbert Egbert Nyman- Egbo

Egbom Egborg Egborn Egby Egbäck Egdahl Ege Egebark Egeberg Egebj er Ekebo Egeborg Egeborn Egebrand Egebrant Egebratt Egebring Egebrink Egebro Egeby Egebäck Egedal Egefalk Egefelt Egefj ord Egefj' ärd Egefors Egefur Egegren Egegård Egeholm

* Egehorn

Egehult Egel Egeland Egelberg Egelborg Egelby Egelbäck Egelfors Egelfält Egelgård Egelhammar Egelholm Egelhult Egelin Egelind Egeling Egelius Egelman Egelmark Egelmo Egelmyr Egelnoff Egelnor Egelrud Egelryd Egels Egelsand Egelsjö Egelskog Egelstad Egelstam Egelstedt Egelsten Egelstis

Egelstorp Egelstrand Egelström Egelstål Egelsä-ter Egeltoft Egeltun Egelvik Egelöv Egemalm Egeman Egemar Egemark Egemo Egemyr Egén Egenius Egenor Egenvall Egenäs Eger Egerberg Egerbladh Egerblom Egerbo Egerborg Egerborn Egerbrandt Egerby Egerbäck Egerdal Egerer- Riilcher Egel—falk Egerfj ord Egerfors Egerfält Egerhag Egerhamn Egerhed Egerheim Egerholm Egerhorn Egerhult Egerhäll Egering Egerius Egerkvist Egerland Egerlid Egerlind Egerling Egerljung Egerlundh Egerlöf Egemalm Egerman Egermark Egermo Egermyr Egernäs Egerot Egerros Egersand Egersjö Eget-Skogh

Egerstad Egerstam Egerstedt Egersteen Egerstéen Egerstrand Egerström Egerstål Egert Egerth Egertoft Egerton Egertun Egertz Egerud Egerup Egerwald Egervall Egervik Egervärn Egeryd Egerås Egerö Egeröd Egesand Egesjö Egeskans Egeskog Egestacl Egestam Egestedt Egesten Egestrand Egeström Egestål Egetoft Egetorp Egeus Egevad Egevall Egevi Egevik Egeväm ngelt ngors Egg Eggan Eggard Egge Eggebo Eggeborn Eggebrand Eggebrant Eggebratt Eggebring Eggebrink Eggeby Eggedal Eggefalk Eggefj ord Eggefors Eggegård Eggehed Eggehorn Eggel Avan”-

Eggelind Eggeling Eggemar Eggemark Eggen Schmidt— Eggen Eggens Eggeoo *Egger Eggerot Eggers Eggersten Eggert Eggerth Eggerts Eggertsen Eggertson Eggertz Eggerud Eggesjö Eggestad Eggestedt Eggesten Eggestig Eggestrand Eggestål

Egidiusson Egla Egland Eglander *Egle Egleborn Eglemyr Eglén Eglenius Egler Eglert Egléus *Eglite *Eglon Eglund Egmalm Egman Egmar Egmark Egmo

*Egmose- Hansen Egmyr Egne Egneby Egnefalk Egnefors Egnelius Egnell Egnelöv Egnemark Egner Egnér Egnerfors Egnerts Egnertz Egnesjö Egnestam Egnor Egon Egons *Egor * Egoroff Egoth Egraeus Egre Egrelius Egrell Egren *Egressy *Egri Egsjö Egstam Egstedt Egsten Egvall Egvik Egvärn *Egyedi Egåker Egård *Eha *Ehand Ehbenholtz Ehde Ehdwall Ekengren Ehinger Ehlander Ehlborgh Ehle Ehle Nilsson- Ehlefors Ehlén *Ehlerding Ehlers Ehlert Ehleskog Ehlfelt Ehlin Ehlinder Ehlinger Ehll Ehlme Ehlmé Ehlo

Ehnroth Ehnsiö Ehnsson Ehnstedt Ehnstein Ehnström Ehnvall *Eholin

Ehrbom Ehrby Ehrén Ehrenberg

=**Ehrenberger

Ehrenbert Ehrenborg Ehrenborgh Ehrenby Ehrencrantz Ehrencrona Ehrendahl Ehrenfeldt Ehrenfors Ehrenfrejd Ehrenfried Ehrengranat Ehrengren Ehrengård Ehrenheim . von Ehrenheim Ehrenhoff» Ehrenholm -.

Ehrenholtz Ehrenkrona Ehrenmark Ehrenpohl Ehrenpreis *Ehrenreich Ehrensky Ehrenstam Ehrenstén Ehrenstråhle Ehrenstråle Ehrenström Ehrensvärd Ehrenz Ehrfeldt Ehrgardt Ehrgård Ehrhardt Ehrin Ehring *Ehrke Ehrl Ehrland Ehrle *Ehrlén Ehrlenfelt Ehrlenius *Ehrlich Ehrlin Ehrling Ehrlinger Ehrlington Ehrlow Ehrlund Ehrman Ehrnberg Ehrnberger Ehrnborg Ehrndal Ehrnebo Ehrneli Ehrnell Ehrner Ehrnfelt Ehrnford - Ehrnfors Ehrngren Ehrnholm Ehrning Ehrnke . Ehmland Ehrnlund *Ehrnrooth' . Ehrnst Ehrnstedt Ehrnstrand Ehrnstrup & Ehrnström Ehrnwall Ehrola Ehros *Ehrs Ehrsjö Ehrsson *Ehrstedt . . Ehrström- -_ -.

*Ehrt *Ehrukainen Ehrwald Ehrving Ehsing låssy- *Ehtra Ehwans Eiback Eiber Eiberfors Eiberg Eiberling Eibertson *Eibeschutz Eibeschiitz Elbing "Eibl Eiblad *Eibler Eibrand Eibrant Eibring Eibäck Eichborn 'Eiche 'Eichelbaum Eichelberg 'Eichenbaum 'Eichenberg *Eichenholz 'Eichenthal Eichhorn Eickhorn

Lootsma- Eichhorst Eichler "Eichlohn *Eichmanis Eichoff 'Eichstedt Eichstädt *von Eichwald Eichwurzel Eick *Eicken Eic_kengren *Eickenthal Eickhoff Eidberg Eidborg Eidborn Eide

Eijde *Eide-Jensen Eideberg Eideborg Eidebom Eidebring Eidefeldt Eidefors Eidegard Eidegren Eidegård Eidehall Eideholm Eidekrans

Eidelbrekt Eidelin *Eidelmann *Eidelson *Eidelsson Eidelöf Eidem Eidemar Eidemark Eidenberg Eidenblad Eidenborg Eidenbrant Eidenby Eidenbäck Eidendal Eidenert Eidenfalk Eidenfeldt Eidenfors Eidengård Eidenhag Eidenholt Eidenmark Eldensjö Eidenskog Eidenson Eidenstad Eidenstam Eidenstedt Eidensten Eidenström Eidenvall Eiderblad Eiderborn Eiderbrant Eiderbäck Eiderdal Eidergard Eiderg'ren Eiderhed Eidering Eiderman Eiderstam Eiderstål Eidert Eideryd Eidestedt Eideshen Eidevald Eidevall Eidevik Eidfelt Eidhammar Eidhammer Eidholm Eidin Eiding *Eidissen Eidland Eidle Eidlert Eidlhuber *Eidlitz Eidman Eidmar

Eidmark Eidmén Eidner Eidolf Eidrup Eidsjö Eidstam Eidstedt Eidstrancl *Eidsvik *Eidtner Eidvall Eidås *Eie Eiemarker Eiengård *Eier Eierborg Eierholen Eieroff Eierud Eievik Eifel Eifelt *Eiffarth Eifors Eifrém Eigard Eige *Eigenbrodt Eiger Eigeron Eigert Eigerwall Eigil Eihager von Eijben Eijde Eije Eijer Eijerstam Eijler Eijnhagen Eijre Eijre Carlsson- *van Eijsbergen von Eijsden van Eijstden Eikedal *Eiken Eikenfeldt Eikerman Eikestam *Eikhoff Eikland Eikman Eikner Eilander Eilard Eilard-t "Eilau Eile Eilefors Eilemar 'Eilenberg

*Eilennrop Eilentop *Eilentrop

Eiler *Eilersen Eilerstad Eilert *Eilertsen Eilertsson Eilertz Eilind Eilitz Eilling Eilofsson *Eilonen Eiloodh Eiman "Eimanns Ein—lar *Eimecke Eimer Eimér E' . g ="Ein Einald Einander Einar Einard *Einarsdotter *Einarsen Einarsson *Einarsson *Einbacher Einback *Einberg *Einbom Eineborg Einebrant Einedal Einefelt Einefors Einegard Einegård Einehag Eineling Eineljung Eineman Einemar Einemark Einemo Eineor Einer Einér Einerborg Einerfeldt Einerfors Einergård Einerman Einerot Einerskog Einerstam Einersten Einerth Einerud Eineryd

Einesk og Einestad Einestam Einestedt Einestål Einéus Einevik *Einfeld *Einfeldt Einfors ==Einholm Einholt *Einhom Einhäll *Einila Eininger "Einlon "Einmaa "Einmann *Einola Einow *Einpaul *Einre Einsbohr *Einstein *Eintrei Einvall Eira *Eirand Eirefelt Eirefors Eirelius Eirell Eiremo Eirén Eirestål Eirevik Eiritz Eiroff Eirud Eiryd Eisborn Eise Eiseborn Eisefelt *Eisel Eisele *Eiselt Eisen *Eisenach "Eisenberg Eisenbletter Eisenbrandt Eisené *Eisenhardt *Eisenhart *Eisenschmjdt *Eisenstaedt *Eisenstädter Eiser Eiserbrand Eiserdal Eiserfors Eiserhall Eiserhjelm Eiserman

'Eisermann Eisermark Eisersj ö 'Eisert Eiservall Eisfeld Eisfeldt Eisfelt

Eisfeld Eisfeldt Eisgård Eising Eisjö Eisler Eisman *Eismann Eismar Eismark Eismo Eisne Eisner Eisnert *Eisnmann Eisse *Eissner Eistam Eistrand *Eistrat Eiswold Eiswold

Andersson— Eitingon Eitsler *Eitzen *Eitzenberger Eivander Eivang Eivard Eiverud Eiwing Eiwohrt Eixman Eixmann *Eizins Ej ander Ejbe Ejbert Ej bo Ej born Ejby Ejd Ej dahl Ej dbo Ejdbring Ej dby Ejdeback Ejdeblad Ejdeblom Ejdebo Ejdebrandt Ej debrink Ej debro Ej deby Ejdebäck Ejdedal Ejdefalk

Ejdefj ord Ej defjäll Ejdefj ärd Ej defur Ejdehag Ej dehage Ejdeholt Ejdeklint Ejdeland Ej delid Ej delind Ej deling Ejdelius Ejdell Ejdelund Ej deman Ej demark Ejdemo Ej demyr Ej dén Ej denwik Ejdepalm Ejder Ejderberg Ejderblad Ej derbo Ej derborg Ejderbrand Ejderbratt Ej derbring Ej derbrink Ej derbro Ejderby Ej derdun Ej derfalk Ejderfall Ejderfelt Ej derfj ord Ej derfj äll Ejderfjärd Ejderfors Ej dergrund Ejdergård Ej derhag Ejderhall Ejderhammar Ejderhamn Ejderholm Ejderholt Ejderhov Ejderhult Ej derhäll Ejderklev Ej derklint Ej derkrans Ejderkvist Ej derland Ej derlind Ejderling Ejderljung Ejderlöf Ej dermalm Ej dermark Ejdermo Ej dermyr Ej demäs

Ejderos Ej deroth Ejdersand Ejdersjö Ejderskog Ej der-skär Ejderstad Ejderstav Ejderstedt Ejdersten Ejderstrand Ejderström Ej dersund Ej dersved Ejderteg Ejdertoft Ejdertun Ejdemd Ejderup Ejdervall Ejdervik Ejdervinge Ejdervärn Ejderö Ejdesjö Ejdeskog Ejdestam Ej destig Ejdeström Ej destå] Ejdetjärn Ejdevåg Ejdfors Ejdgren Ej dhagen Ej dhall Ejdheden Ej dler Ej dling Ejdne Ej dner

Ej dre Ej dsby Ej dsell Ejdskog Ejdstig Ejdsvik Ej dsäter Ejdung Ejeback Ej eberg Ej eblad Ej ebo Ejeborg Ej eborn Ej ebrand Ej ebrant Ej ebratt Ej ebring Ej ebrink Ejebro Ej eby Ej ebäck Ejedal Ej efalk Ejefeldt

Ejefjord Ej efors Ej efur Ej egren Ejegård Ej ehag Ej ehall Ej ehamn Ej ehed Ej eholt Ej ehorn Ej ehult Ejeklint Ej eland Ejelöv

Ej emalm Ej eman Ejemar Ejemark Ej emo Ejemyr Ejenberg Ejendal Ejenfors Ejengard Ej enmark Ejenstam Ej enäs Ejerblad Ejerborn Ej erby Ej erdal Ejered Ej erfeldt Ej erfors Ej ergren Ejergård Ejerhed Ej erholm Ejermalm Ej erman Ejermark Ejermo Ejeros Ej erot Ej erson Ejerstad Ej erstedt Ej ersten Ejert Ejewall Ejervik Ejeryd Ej erås Ej esjö Ejeskog Ejeson Ej estad Ej estam Ej estedt Ej esten Ejestrand Ejestål Ejetoft Ejetorp Ejevad

Ejewall Ej eving Ejevärn Ej gård Ejhed Ejheden Ej holm Ejjel Ejke Ejker Ej kert Ejland Ejleby Ejlerth Eilert Ejlertsson Eilertsson Ej lestam Ejman Eiman Ejmander Ejmark Ejme Ejmefors Ejmert Ejnar Einar Ej nart Ejne Ejneberg Ej neblad Ejnebom Ejnebrand Ej nebring Ejneby Ejnefalk Ej nefjäll Ejnehed Ejnelind Ejnell Ejnelo Ejnelöv Ejnemyr Ejner Ejnermark Ej nersten Ejnervall Ejnesjö Ejnestrand Ejnevall Ejnmark Ejon Ejrestam Ejring Ej rup Ej serholm Ejserman Eiserman Ejstedt Ej ulv Ejvall Ejve Ejvedal Ejvegård Ejvemark Ejver

Ejvergård Ejverstam ijertz Ejvik Eivind Ejvinger Ek Ek-Månstjerna Ek-Sundgren Eka Ekabjär Ekabrink Ekander Ekarna Ekarp Ekarv Ekavall Ekback Ekbacke Ekbark Ekbaum Ekberg Ekbergh Ekberger Ekbergh Ekbert Ekbjelke Ekbjer Ekbjörn Ekblad Ekbladh Ekblad-Eklöf Ekbladh Ekblom' Ekbo Ekbohrn Ekbom Ekborg Ekbergh Ekbom Ekbohrn Ekbrand Ekbrandt Ekbrant Ekbrandt Ekbratt Ekbring Ekbrink Ekbro * Ekby Ekbåge Ekbäck Ekdahl ' Ekdal Ekdahl Ekdal ' Lejasozols- Ekdalen Ekdaler Ekdell Ekdén Ekdunge

Ekebalk Ekeberg Ekebergh Ekebert Ekebj är Ekehj örk Ekebj örn Ekeblad Ekeblom Ekebo Ekebohm Ekebol Ekebom Ekebohm Ekeborg Ekeborgh Ekeborgh Ekeborn Ekebrand Ekebrant Ekebratt Ekebring Ekebrink Ekebris Ekebro Ekeby Ekebäck Ekecrantz Ekedahl Ekedahl Länk- Ekedal Ekedahl Ekedorff Ekefalk Ekefall Ekefelt Ekefj ord Ekefj äll Ekefjärd Ekeflo Ekeflod Elmfors Ekefyr Ekefäldt Ekefält Ekefelt Ekefäldt Ekegard Ekegerd Ekegren Ekegrind Ekegård Ekegårdh Ekehaager Ekehag Ekehage Ekehagen Ekehall Ekehammar Ekehed Ekeheim Ekehj elm Ekehj älm Ekeholm Ekeholt Ekehorn

Ekehov Ekehult Ekehäll Ekeklint Ekekrans Ekekrants Ekecrantz Ekekrantz Ekekrantz Ekekvist Ekeland *Ekelberg

Ekeley Ekelid Ekeliden Ekelin Ekelind Ekeling Ekelj ung Ekelmin Ekelod Ekelou Ekelund Ekelund Alsén- Ekelundh Ekelundh Ekelöf Ekelöv Ekelöf Ekelöw Ekelööw Ekelöw Ekelööw Ekemalm Ekeman Ekemar Ekemark Ekemeij er Ekemo Ekemur Ekemyr Eken Ekenaes Ekenbark Ekenberg Ekenberger Ekenbert Ekenbjörn Ekenblad Ekenblom Ekenbo Ekenborg Ekenborn Ekenbrand Ekenbrant Ekenbratt Ekenbring Ekenbro Ekenbrunn Ekenby Ekenbåge Ekenbäck Ekencrona » Ekendahl Ekendal Ekener

Ekenfalk Ekenfall Ekenfelt Ekenfors Ekengam Ekengard Ekenger Ekengren Ekengren Lindholm- Ekengård Ekenhag Ekenhage Ekenhagen Ekenhall Ekenhammar Ekenhed Ekenheim Ekenhem Ekenholm Ekenhov Ekenhult Ekenius Ekenkrantz Ekenlid Ekenlind Ekenling Ekenlund Ekenlöv Ekenmalm Ekenman Ekenmark Ekenmo Ekenmyr Ekenor Ekenram Ekenros Ekenroth Ekenrud Ekenryd Ekensjö Ekenskog Ekensköld Ekenstad Ekenstam af Ekenstam von Ekenstam Ekenstav Ekenstedt von Ekensteen von Ekenstéen Ekenstein Ekensten von Ekensteen von Ekenstéén Ekenstierna Ekenstjerna Ekenstjäma Ekenstierna Ekenstjerna Ekenstrand Ekenström Ekenstål Ekensäter Ekentoft Ekenvald

Ekenvall Ekenved Ekenvi Ekenvik Ekenvärn Ekenäs Ekenäs Ekepark Ekeqvist Eker Ekeram Ekerberg Ekerblad Ekerblom Ekerbo Ekerbom Ekerbrand Ekerbrant Ekerbring Ekerbro Ekerby Ekerbäck Ekerdal Ekered Ekerén Ekerfalk Ekerfelt Ekerfors Ekergarn Ekergren Ekergård Ekerhag Ekerhagen Ekerhall Ekerham—mar Ekerhed Ekerheim Ekerholm Ekerholt Ekerhorn Ekerhov Ekerhult Ekering Ekerland Ekerlid Ekerlin Ekerlind Ekerling Ekerlj ung Ekerlund Ekermalm Ekerman Ekermaxm Ekermark Ekermo Ekemäs "Ekeroot Ekeros Ekerot Ekeroth Ekers Ekersand Ekersholm Ekersjö Eker-skog Ekerst

Ekerstad Ekerstam Ekerstedt von Ekersteen Ekerstig Elmrstrand Ekerström Ekerstål Ekersund Ekersved Ekert Ekertoft Ekerud Ekerum Ekerup Ekerwald Eker-vall Ekervhén Ekervik Ekerving Ekervärn Ekeryd Ekerå Ekerås Ekeröd Ekesand Ekesbo Ekesfors Ekesgård Ekesiöö Ekeskans Ekeskog Ekeskär Ekeslät't Ekesman Ekespong Ekesrud Ekesryd Ekestad Ekestaf Ekestam Ekestang Ekestedt Ekestein Ekesten Ekestig Ekestolpe Ekestorm Ekestrand Ekesträng Ekeström Ekestubbe Ekestål Ekesund Ekesäter Eketjäll Eketjärn Eketorp Eketoft Eketorn Eketorp Eketrä Eketun Ekéus Ekevad Ekevald

*Ekholm-Erb Ekholm- Gauffin Ekholmer Ekholts Ekholtz Ekhult Ekhåld Ekhäll Eking Ekinge Ekinger Ekkvist Ekqvist Ekland Eklander Eklann Eklenius Ekler Eklid Ekliden Eklin

Eklind Eklinder Ekling Ekljung Eklo Eklund Eclundh Eklundh Eklycke Eklås Eklöf Ekblad- Eklöf Eklöv Eklöf Eklöw Ekmalm Ekman Ekmann Ekman- Kyrning Ekmann Ekmanner Ekmanson Ekmansson Ekmanson Ekmer Ekmarck Ekmark Ekmarker Ekmer Ekmo Ekmon Ekmosse Ekmyr Ekna Eknander Ekne Ekneborg Eknedal Eknefelt Eknefors Eknegård Eknell Eknemar Ekner Ekner Olson- Eknert Ekneryd "Eknes Eknerstedt Eknevall Eknor Eknäs Eknö Ekorn Ekorre Ekorrgård "Ekosaari Ekqvist "Ekra Ekram Ekrelius Ekring *Ekroos Ekros Ekrot

Ekroth Ekrud Ekryd Eksander Eksandh Eksberg Eksbo Eksbom Eksborg Eksedler Ekselius Eksell Exell Exzell Eksén Eksgård Ekshage Ekshagen Ekshammar Eksholm

Ekstéen Ekstener Ekstev Ekstig Ekstigen Ekstjärna Ekstorm Ekstorp Ekstrand Ekstrandh Ekström af Ekström *Ekström—Jöe Ekström

Larsson- Ekström

Pettersson- Ekström-

Sj östrand Ekströmer Ekströmer Ekstål Eksund Eksveden *Eksäll Eksäter Ektander

Elandersson Elang Elart Elb Elback 'Elbaum Elbe Elbenius 'Elber Elberfelt Elberfelt J ansen- Elberg Elbers Elbert Elbing 'Elbl Elblaus Elborg Ehlborgh Elborgh "Elbra Elbrand Elbrandt "Elbrechtz Elbrink "Elchner Eld Eldh Eldahl Eldberg Eldblad Eldblom Eldborn Elde Eelde Eldeblad

Eldebo Eldeborg Eldeborn Eldebrant Eldebring Eldebrink Eldebro Eldeby Eldebäck Eldefors Eldegård Eldehag Eldehage Eldeklint Eldeland Eldelid Eldelöv Eldeman Eldemar Eldemark Eldemo Eldemyr Eldén Elldén Eldénius * Eldenäs . Elderby Eldered Eldering Elderot Elderstig Elderud Eldervik Elderyd Eldeskog Eldestam Eldestedt Eldesten Eldestrand Eldestål Eldéus Eldevall Eldevik Eldevåg Eldfalk *Eldfors Eldforsen Eldfält Eldgård Eldh Eldhagen Eldhammar Eldhane Eldher Eldholm Eldig Eldin Elldin Elding Eldinge *Eldjarn Eldkrans Eldkula Eldmar Eldmark Eldmo

Eldner Eldnor *Eldring Eldros Eldrot Eldsberg Eldsing Eldsjö Eldskog "Eldskott Eldsmark Eldstedt Eldsten Eldstrand Eldström Eldstål Eldsund Eldsäter Eldvall Eldvik Eldving Eldvinger Eldåker Eldås Eldö Elebark Eleberg Elebj örk Eleblad Eleblom Elebo Eleborg Eleborn Elebrand Elebrandt Elebratt Elebring Elebrink Elebro Eleby Elebäck Eledal Eleergren Elefalk Elefant Elevant Elefelt Elefj ord Elegren Elegård Elehag Elehall Elehed Elehn Eleholm Eleholt Elehom *von Elek Elemalm Eleman Elemar Elemark Elemyr Elén Ehlén Elehn

Elenberg Elenbo Elenborg Elenborn Elenbrant Elenbring Elenbrink *Elend Elendal *Elenewsky Elenfalk Elenfors Elengård Elenhag Elenius Elenlöv Elenmark Elenmo Elensj ö Elenstam Elenstedt Elenstig Elenstrand Elenström Elenstål Elenvall Elenvik Elenäs Elerot Elers Ehlers Elert Ehlert Elertson Elertsson Elertson Elerud Elérus Eleryd Eles Elesand Elesj ö Eleskär Elesson Elestad Elestam Elestav Elestedt Elesten Elestig Elestrand Eleström Elevall Elevant Elevik Elf Elfberg Elfblad Elfborg Elfbrandt Elfbrink Elfby Elfdahl Elfdals Elfdén Elfenborg

'Elfengrön Elffors Elfgaard Elfgren Elfgård

Elfgaard Elfhag Elfheim Elfin Elfing Elfkvist Elflind Elfling Elfman Elfmark Elfner Elford Elfors Elfqvist Elfrand Elfrén Elfroos Elfroth Elfsberg Elfsbjer Elfskog Elfson Elfstadius Elfstedt Elfsten Elfster Elfstig Elfstigen Elfstrand Elfström Elfsö Elfthagen Elftman Elftorp Elfvelin Elfvén Elfwén Elfvendahl Elfvendal *Elfvengren Elfvenstad Elfvens'cam Elfver Elfverson Elfversson Elfvik Elfvin Elfwin Elfving-Berg Elfving Elfwing Elfvinge Elfvius Elfåker Elg

Elgh Elgander Elgberg Elgblad Elgborg Elgborn

Elgbratt. Elgbrink Elgbro Elgby Elgbäck *Elgcrona

Elge Elgeblad Elgeborg Elgeborn Elgebrand Elgebrant Elgebring Elgebro Elgebåge Elgebäck Elgedal Elgefors Elgegren Elgegård Elgehag Elgehammar Elgeholm Elgehult Elgeklint Elgelid Elgelind Elgemar Elgemark Elgemyr Elgén Elgenberg Elgendal Elgenfors Elgenmark Elgenryd Elgenstierna Elgenstierna Elgenström Elger Elgered Elgeros Elgerot Elgers Elgerud Elgérus Elgeryd Elgesjö Elgeskog Elgestad Elgestedt Elgesten Elgestrand Elgestål Elgeus Elgevall Elgfelt Elgfors Elggård Elggren Elgh Elghag Elghage Elghagen Elghager Elgham

Elghammar Elghammer Elghed Elgholm Elghorn Elghuvud Elging Elgklou Elgkrantz Elgkrona Elgkvist Elgquist Elgqvist Elglund Elgman Elgmark Elgrno Elgner Elg'näs Elgon Elgquist Elgqvist Elgrot Elgstam Elgstedt Elgsten Elgstig Elgstrand Elgström Elgståle Elgsäter *Elgtberg Elgtorp Elgvall Elgvik Elgåker Elgås Elgåsen Elgärde Elgö Eljö *El-Hag Elhag Elhage Elhagen Elhammer Elheim Elhenix Elhult Elieson Eliasson Eliaesson Elias Eliasch Eliase Eliason *Eliass *Eliassen Eliasson Eliason Elidd Elidson Eliesersson Elieson Eliason Eliaesson

Elig Eligren av Elimä Wrede- Elihn Elin Ehlin Elihn Elinn Ellin Elinder Ehlinder Eling Elingbo Elingby Elinge Elingfors Elingmark Elingsbo Elingsson Elingstam Elington Elinn Elinsky Elion *Elionsson Elisat Elison Elissat 'Elisson Elitz Elius Elj a Eljans Eljansbo Elj anskog Eljansson Eliam Eljas Eljason Eljebring Elj egren Eljenmyr Eljert Eljin Eljnér Eljö Elkan Elkar Elke *Elkeles *Elken Elkar Elkerman Elkert Elkertz Elking *El Kirsh "Elkjaer *Elkner Elkon *Elksne ll'Elksnis Elkström EH Elland

Ellbén Ellberg Ellbin Ellbj är Ellbo Ellboj Ellborg Ellborn Ellbrant Ellbring Ellbro Ellburg Ellby Ellbäck Elldegren Elldén Elldér Elldin Elle Elleberg Ellebo Elleborg Ellebom Ellebrand Ellebrant Ellebring Ellebrink Ellebro Elleby Elled Elledal Ellefj ord Ellefors *Ellefsen 'Ellegaard Ellegard Ellegren Ellegård Ellehag Ellehammar Ellehave Ellehed Elleman Eilemar Ellemark Ellemo Ellemyr Ellén Ellenberg Ellene Ellenfors Ellenheim Ellenius Ellensson Ellenäs Eller Ellerberg *Ellerbrock *Ellerbusch *Ellerbusk Ellerby Ellerdahl Ellereth Ellerfelt Ellerfors Ellergren

Ellergård Ellerholm Ellerman *Ellermann Ellermark Ellermo Ellerot Ellersjö Ellersson Ellerstad *Ellerstam Ellerstedt Ellerstein Ellersten Ellerstrand Ellerström Ellert Ellerth Ellertsson Ellertz Ellerud Ellemp Ellervik Elleryd Ellerås Elleröd Ellesjö Elleskog *Ellesson Ellestad Ellestam Ellestedt Ellestrand Elleström Elletoft Elletorp Ellevad Ellevi Ellevik Ellevold Ellevret *Elley Ellfjord Ellfors Ellfries Ellgar Ellgard Ellgardt Ellgren Ellgård Ellhage Ellhammar Ellhar Ellheden Ellholm Ellhom *Elligers Ellin Elling Äling Ellingdal Ellinge Ellinger Ellingsen Ellingsson

Ellingsworth Ellington Elliot Elliot de Carbin- Ellioth *Elliott Elliott de Corbin— Ellis Ellison Ellisson Ellison *Ellitsgaard- Petersson Ellius Ellivåld Elljung Ellkvist Ellquist Ellqvist Ellman Ellmark Ellmarker Ellmén Ellmenreich Heijkenskjöld- Ellmer *Ellmers Ellmin Ellmo Ellnebo Ellnebrand Ellnebrant Ellnebro Ellneby Ellnefjärd Ellnefors Ellnemar Ellnemark Ellnemo Ellnemyr Ellner Ällner Ellnerot Ellnert Ellneryd Ellnesand Ellnesjö Ellneskog Ellnestad Ellnestam Ellnevik *Ello *Ellonen *Ellow Ellquist Ellqvist Ellqvist Cervin— *Ellrich Ellring Ellringe Ellroth Ellsan Ellsén Ellsgård

Ellsinger Ellsjö Ellskär Ellson Ellstam Ellstedt Ellsten Ellstrand Ellström Ellsveden Ellsäter Ellthorp Ellting Elltoft Elltorn Ellung Ellvanger Ellve Ellwén Ellversson Ellwerth Ellvig Ellvik Ellvin Ellwyn Ellvåg Ellzén Elläng Ellös Elm Elrnan Elmander Elmar Elmark Elmbark Elmberg Elmberger Elmbert Elmbjer Elmbjörk Elmblad Elmbladh Elmblom Elmbo Elmbom Elmborg Elmbom Elmbrant Elmbring Elmbrink Elmbro Elmby *Elmbäck Elmdahl Elmdal Elmdén Elme Ehlme Ehlmé Elmebj örk Elmebo Elmeborg Elmeborn Elmebrandt Elmebring Elmebrink

Elmebro Elmefj äll Elmefors Elmefält Elmegard Elmegren Elmegård Elmehag Elmehagen Elmehed Elmehög Elmeklo Elmeland Elmelid Elmelin Elmelind Elmelius Elmelöv Elmén Ellmén Elmendal Elmengren Elmengård Elmenhoff Elmenius Elmenmo Elmer Ellmer Elmér Elmerborg Elmerbrant Elmerdal Elmered Elmerfeldt Elmerfors Elmer-gård Elmerhag Elmerius Elmerlöv Elmerot Elrners Elmersfors Elmersjö Elmerskog Elmerson Elmerstad Elmerstam Elmerstedt Elmerstig Elmerstål Elmertz Elmerup Elmervik Elmeryd Elmerås Elmesand *Elmesiöö Elmeskog "Elmessaar Elmestam Elmestedt Elmesten Elmestrand Elmeström Elmestål Elméus

Elmevall Elmevik Elmfalk Elmfeldt Elmfjord Elmfors Elmgard Elmgart Elmgren- Warberg Elmgren Elmgård Elmgärde Elmhag Elmhage Elmhagen Elmhager Elmhall Elmhammar Elmhammer Elmhed Elmheden Elmholm Elmholt Elmhorn Elmhov Elmhög Elmi Elmier Elmimb Elmin Ellmin Elming Elminger Elmius Elmkrantz Elmkranz Elmkvist Elmquist Elmqvist Elmlid Elmlind Elmlund Elmlöv Elmner Elmnert Elmnäs Ehnquist Elmqvist Elmrin Elmring Elmros Elmrot .Elmroth Elmrud Elmryd Elmsand Elmselius Elmsén *Elmshorn Elmsjö Elmskog Elmson Elmstad Elmstam Elmstav

Elmstedt Elmstein Elmsten Elmstig Elmstrand Elmström Elmstål Elmsund Elmsveden Elmsäter Elmtén Elmting Elmtoft Elmtorp Elmund *Elmunen Elmvall Elmvik Elmvret Elmå Elmåker Elmås Elmäng Elmö Elne Elneborg Elnebrink Elnegård Elner Elnér Ellnert Elnertz Elnerud *Elnif Elning Elnorsson Elnäs Elo Sundström— Eloff Elofsson *Elomaa *Elomäki Elonen "Elonen *Eloranta Elords *Elow *Elovaara 'Elovaara-Kouru "Elowirta Elovson Elowson Elowsson Elofsson Elovson

Elsby Elsell Elsén Ellsén Ellzén Elzén Elsenius Elser Elsert Elséus Elsevik Elsgard Elshult Elsin Elsing Elsius Elslund Elslöf Elsman Elsmark Elsner Elsnert Elson Elsrud Elsson Ellson Elson Elsström *Elstad Elstad Olsen- Elstadius Elstedt Elsten Ellsten *Elster Elstig Elstorp Elstring Elström Elsström Elsund Elsvik *Elsässer Elsäter Elt Eltander Eltebo Elteby Eltell Eltén Eltenius Elter *Eltermann Eltéus Eltfors Elthammar Elthorp Ellthorp Eltihn Eltin Eltihn Eltoft Elton *Eltvik *von Eltz Elv

Elvaeus Elvander Elvard Elvback Elvbo Elvborg Elvborn Elvbrin g Elvbro Elvbäck Elvdal Elfdahl Elve Ellve Elwe Elwhe Elwe Elveback Elveberg Elvebj er Elvebo Elveborg Elvebro Elvebäck Elveen Elvefeldt Elvefj ord Elvefors Elvegard Elvegren Elvegård Elwegård Elvehed Elvekrok Elveland Elvelind Elveling Elveljung Elveman Elvemar Elvemo Elven Ehlvén Elfvén Elfwén Ellwén Elveen Elvén Elwén Elvenfalk Elvenfeldt Elvenfors Elvenhage Elvenius Elvenmark Elvenäs Elver Elfver Elvér Elwér Elverby Elverbäck *Elverdam Elvered Elverfors Elvergren

Elvergård Elverhag Elverhed Elverheim Elverin Elvering Elverius Elverlind Elverlj ung Elverman Elvermark Elvermo Elveros Elvers Elverskog Elverson Elfverson Elfversson Elverstedt Elverstig Elverstål Elvert Elverum Elvérus Elveryd Elvesjö Elveskog Elveson Elvestad Elvestedt Elvesten Elvestig Elvestrand Elveström Elvestål Elvesund Elvfors Elffors Elvgren Elfgren Elvhage Elwhagen Elvhammar Elvhammer Elwhe Elvhed Elvhede Elvheden Elvholm Elvhult Elvhäger *Elvi Elwien Elvin Elfvin Elfwin Ellvin Ellwyn Elwien Elwin Elwin Eivind Elvinder Elving Elfing Elfving

Elfving Berg- Elfwing Elwing Elvingdal Elvinger Elwinger Elwinger Elvingson Elvir Elvius Elfvius Elvklint Elvkvist Elfkvist Elfqvist Elvland Elvlind Elvling Elfling Elvljung Elvman Elfman Elvmar Elvmarken Elvmyr Elvner Elfner Elvnert Elvnäs Elvort Elworth Elvrin Elwring Elvrot Elvryd Elvsberg Elfsberg Elvsbrant Elvsén Elvsgård Elvshammar Elvstad Elvstadius Elfstadius Elvstam Elvstedt Elfstedt Elvsten Elfsten Elvstorp Elvstrand Elvström Elvstål Elvsö Elvtman Elftman Elvung Elvå Elvås Elväng Elvö *Elvör Elzén *Elzevier Elänen Emaeus

Eman Emander Emans Emanuel Emanuelson Emanuelsson *Emanuelsson— Wyöni Emanuelz Emar Emard 'Emas *Embden wan Embden Embden Räcker- Embe Embell Ember Emberg Embert Embertsén Embjär Embjörs Emblad Emborg Emborn Embrand Embrant Embre Embrell Embrén Embretsen *Embretsson Embreus Embrin Embring Embrink Embro Emby Embäck Emche Emdal Emdelius Emdén *van Emden Emdin Emeberg Emefors Emegård Emelius *Emeljanoff Emell Emén Emenius Emerén Emerfält Emerin Emers Emerson Emeryd Ernesten Emfeldt Emfors Emfred Emgard

Emgardt Emgren *Emgård Emhagen Emhult *Emich *Emil Emilén Emilianoff Emiller Emillon Emilson Emilsson Emilson Emily Emiroff Emitslöf Emke Ehmke Emche Emker Emkert Emkvist Emland Emlén Emlid Emlind Emling Ernlund Emme Emmeborn Emmel Emmelin Emmer Emmerberg Emmerfors Emmergren Emmerholm *Emmerich Emmerik Emmerman Emmerstedt Emmerstrand Emmertz Emmervall Emmesjö Emming Emmoth 'Emmus Emneborg Emneby Emnefors Emnegard Emnehult Emnell Emnér Emnert Emnerud Emneryd Emnéus Emnevall Emnevik Emond Empaitaz Empaytaz Emrell

Emrén Emrenius Emretsson Emrich Emriks *Emriksson Emrin *Emring Emrud Emse Emsefj ord Emsell Emsén Emsevik Emsfors Emsgård *Emsheimer Emsing Emsjö Emson Emstedt Emsten Emstrand *Emström Emsäter Emt Emte Emteborg Emtebom Emteby Emtedal Emtefall Emtegård Emtehag Emtell Emtén Emthén Emterborn Emterby Emterfors Emtergård Emterhag Emterling Emtersjö Emterud Emtervall Emteryd Emtesjö Emteved Emtevik Emtfors Emthagen Emthén Emtin Emtman Emtorp Emtsjö Emtsäter Emund Emvall Emvik Emås ==*Emödi En Een Ehn

Enmus Enagrius Enander Enare Enarss on Enavall Enback Enbacke Enbacken Enbacker Enbaeck Enbark Enbarr Enbeck Enberg Eenberg Ehnberg Enbergh Enberger Enbergh Enbert Enbjärde Enbjörn Enblad Enblom Enbom Ehnbom Enborg Ehnborg Enbrand Embrant Enbratt Enbring Enbrink Enbro Enbuske Enby Enbågen Enbäck Enbeck Ence Encke Ence *Enckell Encrantz *End Endahl Endal *Ende Endeberg *Endel Endelius Endell Endén Ender Enderberg Enderborg Enderby Enderfors Enderlein Endermark Enderroth Enders Enderstam Enderstedt Enderstein

Eneback Enebacke Enebacker Enebark Enebarr Eneberg Enebert Enebjär Enebjörk Enebj örn Eneblad Eneblom Enebo Enebog Enebom Elmeborn Eneborg Enebom Enebrand Enebrant Enebratt Enebring Enebrink Enebris Enebro Enebuske Ehnebuske Eneby Enebåge Enebäck Enecker Enedal Enefalk Enefj ord Enefj äll Enefjärd Eneflo Eneflod Enefors Enefält Enegard Enegarn Enegren Enegrén Enegård Enegärd Enehag Enehage Enehagen Enehall

Enehammar Enehed Enehj elm Eneholm Eneholt Enehov Enehult Enehäll Eneklint Eneklo Enekrans Enekrona Enekull Enekvist Enequist Eneqvist Eneland Enelid Enelin Enelind Eneling Enelius Eneljung Enell Enéll Enelo Enelund Enelöv Enemalm Eneman Enemar Ekiemark Ehnemark Enemo Enemund Enemyr Enenge Enequist Eneqvist Enér Ehner Eneram Enerberg Enerblad Enerbo Enerborg Enerborn Enerbrand Enerbrant Enebring Enerby Enerbäck Enerdal Enered Enerfalk Enerfelt Enerfors Energren Energård Enerhag Enerhall Enerheim Enerholm Enerholt Enerhult Enering

Eneris Enerklint Enerlind Enerling Enerlund Enerlöv Enermalm Enerman Enermark Enermo Eneros Enerot Eneroth Enersand *Enersen Enersjö Enerskog Enerstad Enerstam Enerstedt Enerstrand Enerström Enerstål Enert Enertz Enerud Enerup Enérus Enervald Enervall Enervik Eneryd Enerås Enerö Eneröd Enesand Enesgård Enesj ö Eneskog Eneskär Eneslätt *Enestad Enestaf Enestam Enestedt Enesten Enestig Enestorp Enestrand Eneström Ehneström Enestubbe Enestål Enesund Enetj ärn Enetoft Enetorp Enetun Enevald Enewald Enevaldsson Enevall Enevallsson Enevi Enevig Enevik

Eneving Enevoldsson Enevoldt Enevåg Enevång Enevärn Enfalk Enfast Enfeldt Enfelt Enfj ord Enflo Enfors Ehnfors Enfäldt Enfeldt Enfelt Engel Engander Engardt Engarås Engback Engbe Engberg Engbergh Engbert Engblad Engblom Engbo Engbom Engborg Engborn Engbrand Engbrant Engbratt Engbrink *Engbusk Engbäck Engcrantz Engdahl Engdal Engdalen Enggar Eng e Engdegård Engdelius Engdell Engdén Engdin Engding Enge Engebeck Engeberg Engebjär Engebo Engeborg Engebrand Engebratt Engebrekt Engebretsen Engebring Engebro *Engeby Engeby

Malmberg- Engedahl Engedal Engefelt Engefjärd Engegren Engegård Engehem Engel *Engelaar *Engeland Engelau Engelberg Engelberg Fischbach— Engelberg Schaefer— Engelberg Scharfer- Engelbert Engelberth Engelberti Engelblom Engelbo Engelbrand Engelbrecht von Engel- brechten Engelbrechtson Engelbreckt Engelbrekt Engelbrecht Engelbreckt Engelbrektson Engelbrektsson Engelbrechtson Engelbrektson *Engelbrektsson- Nordseth Engelby *Engelcrona Engeldal Engelfeldt Engelfelt Engelfors Engelgren Engelgård Engelhard Engelhardt *von Engelhardt Engelhart Engelheart Engelholm Engelin Engelind *Engelis Engelius Engelke *Engelkes Engell Engen-Jensen Engellau Engelman *Engelmann Engelmark *Engels

*Engelsen Engelsén *Engelskirchen Engelson *Engelstad Engelstam Engelstedt Engelsten Engelström *Engelsöy Engelund Engeman Engemar Engemark Engemyr Engen Engenfeldt Engenstedt Engenström Enger Engerbeck Engerberg Engerblom Engerby Engerdahl Engerer Engerfalk Engerfelt Engerman Engeros Engerot Engersjö Engerstad Engerstam Engerstedt Engerström Engert Engerup Engervall Engerås *Engeseth Engestad Engestam Engestang Engesten Engestrand Engeström von Engeström Engestål Engetoft Engevad Engevall Engevik Engfalk Engfeldt Engfelt Engfelt Ahlsröm- Engflo Engfors *Enggard *Enggren *Enggrön Engh Enghag Enghage

Enghall Enghammar Enghamre Enghart Enghed Enghoff Engholm Enghult Enghäger Engius Engklint Engkrantz Engcrantz Engkvist Engkvister *Engl England Englander Englasson Engle Englén Engler Englert Engleryd *Engleson Englesson *Englich Englid Englin Englind Englinder *Englisch Engloo Englund i'Engländer Englöf Englöwe *Engmaa Engmalm Engman Engmar Engmarck Engmark Engmarker Engmér Engmyr Engnander Engné Engnell Engner *Engnert Engnes Engnow Engquist Engqvist Engrelius Engrell Engren Ehengren Engrenius Engros Engroth Engrud Engrund Engrup Engryd

Engsborn Engsby Engselius Engzelius Engsell Engsäll Engzell Engser Engsfelt Engsfors Engshagen Engsheden Engsholm Engsj ö Engskog Engskär Engslund Engslätt Engsmark Engsmo Engsmyre Engsner *Engso Engspång Engstad Engstam Engstedt Engstell Engsten Engstig Engstrand Engstrandh Engström Engströmer Engströmmer Engsveden Engsvik Engsås Engsäll Engsö Engtorp Engum Engvald Engvall Engwall Engve Engvén Engver Engvers Engvert Engvik Engvoll Engvåg Engzelius Engzell Engzén Engå Engård Engö Enhag Enhage Ehnhage Enhagen Enhager Enhall Enhammar

"Ennik Enning Enningdal Enninger *Ennit Ennius *Ennok *Ennus Enochson Enochsson Enock Enockson Enocksson Enocson Enocsson *Enoj ärvi *Enok *Enoksson

Enochson Enachsson Enockson Enocksson *Enoksson-

Kortelainen Enocson Enocsson Enold Enor *Enossoff Enquist Enqvist Enrell Enring Enros

Ehnros Enroth Ehnrot Ehnroth Enrud Enryd Ensander Ensberg Ensdal Ensegård Enselius Ensell Ensén Ensér Enserud Enset Ensgård Enshagen Ensjö Enskog Enskär Enslev Enslow Enslöf Ensman Enson Ehnsson *Ensson Enstad Enstam Enstedt

Ehnstedt

Enstig Enstrand Enström Ehnsta'öm Enströmer Ensäter Entell *Entian Entin Entoft Entorp *Entrich Entzell Enulf Envald Envall Ehnvall Enwall Envang *Envere Envig Envik *Enzelius *Enzenbach— Nordgård *Enzmann Enyck Enå Enås Enåsen Enåström Enånger Enö *Eonsuu *Epel *Eppens *Epperlein Eppers Eppler Eppling *Eppstein *Epro Epstein >'Epäilys Eraeus Erander Erang Erasmi Erasmie Erasmison Erasmusson Erastoff 'Erb *Erb Ekholm- *Erba Odescalchi

Erbacke Erbe Erbell Erbén Erbenius Erber Erberg Erberth Erbéus Erbin Erbing

Erblad Erblom Erbo Erberg Erbrandt Erbring Erbrink Erbro Erbs Erby *Ercegowiu Erchricht Erck *Erckmann Erdal Erdborn Erdbrant Erdby Erdeberg Erdeby Erdefalk Erdefelt Erdefors Erdegård Erdegren Erdegård *Erdei Erdel Erdelius *Erdélyi Erdeman Erdemark Erdén Erdenborg Erdenius Erdensjö Erdenstam Erdenvik Erdermark Erderud Erderyd Erdesjö Erdestam Erdestål Erdéus Erdevik Erdfelt Erdhage Erdhammar Erdheim Erdholm Erdii Erdin Erding Erdle Erdling Erdman Erdmann Erdman- Tonning *Erdmanis Erdmann Erdmark Erdner Erds Erdsjö

Erdström *Erdtel Erdtman Erdvall Ere Ereback Ereborg Ereborn Ereby Eredal Erefeldt Erefors Eregård Erehag Erelid *Ereline Erelius Erell Erelöf Eremar Eremark *Eremine Eremo Eremyr Erén Ehrén Erenberg Ehrenberg Erenbige Erenblad Erenbo Erenbom Erenborg Ehrenborg Ehrenborgh Erenbrand Erenbrant Erenbro Erenbrunn Erendal Ehrendahl Erenfelt Ehrenfeldt Erenfrid Ehrenfried Erengranat Ehrengranat Erengren Ehrengren Erenhag Erenhall Erenheim Erenhoff Erenholm Ehrenholm Erenius Erenkrona Ehrencrona Ehrenkrona Erenlund Erenlöf Erenmalm Erenmo Erenpohl Ehrenpohl Erenrot

Erensjö Erenstedt Erenstig Erenstrand Erenström Ehrenström Erensvärd Ehrensvärd *Erenurm *Erenurm- Ehrenwerth Erenvall Erenäs Ererås *Eres Eresjö Ereskog Erestam Erestrand Eresund Erevall Erevik Erfalk Erfass Erfelt *Erfling Erfors *Erfurth *Erfving Ergander Erge Ergel Ergelim ""Ergenz Ergilander Ergin Erglis Ergon Erhag Erhage Erhagen Erhammar Erhamn Erhard Erhardt Erheim Erhnfeldt Erholm Erholt Erholtz Erhult Eriander Erichs Erichsen *Erichson Erici Ericius Ericksen Erickson Ericksson Ericsén Ericson Ericson de Graal Cecil- Ericson Hertzman-

Ericson- Carlbom Ericson- Schutz Eriksson Vinck- Ericsson Ericsson Aaby— Ericsson Gierath- Ericsson- Gruwe Ericsson-Ärje *Ericsson- von Haartman Ericstad Ericstam Ericxon Ericzén Ericzon Erik ””Erik Eriklinds Eriks Erichs Eriksberger Eriksen Erichsen Ericksen Ericsén Ericzén Eriksen Holback- Erixén *Eriksen- Nygaard Eriksén Erikséns Eriksgård *Erikslngg Eriksmark Eriksmo Erikson Erikson Lindehn- *Eriksoo Eriksson Ericksen Ericksson Ericson Ericsson-Ärje Ericsson- Gruwe Ericxon Ericzon Erikson Eriksson Husman- Eriksson Lund- 'Eriksson-Lång Eriksson Lövang- *Eriksson- Schmelzer Eriksson

Winck— Erixon Erixson *Eriksson— Lindström *Eriksson- Nerberg Eriksson- Ritzén Eriksson— Scholl Erikstam Ericstam Erikstedt

Eringsfors Eringsjö Eringskog Eringsmark Eringstad Erillgstam Erington Erinkler *Erita Erixén Erixon Erixson Erj eby Erj efält Erjén Erj estam Erjestedt Erjö Erk Erkander Erkas *Erkas Erke Erkebuk Erkebo Erkelius Erkell Erkén Erkenberg Erkenborg Erkenborn Erkenby Erkendal Erkenfelt Erkenhag Erkem'us Erkenmark Erkensjö Erkenstam Erkenstedt

Erkensten Erkenstål *Erkers Erkert Erkesjö Erkéus Erkhagen Erkhammar Erkheden *Erkheikki *Erkinantti *Erkinjuntti Erkki *Erkkilä Erkkinmikko Erkman Erkmar Erkner Erkvist Erl Ehrl *Erlach Erland Ehrland Erlandh Erland-Ahlén Erlander Erlandh Erlando Erlands Erlandsen Erlandsen Schade- Erlandsen Erlandsson Erlandson Erlansson Erlandzon Erlandsson Miihlenbock- Erlandzon *Erlanger Erlansson Erlberg *Erle Erledal Erlefeldt Erlefj ord Erleman Erlén Erler Erlert Erlesand Erlesten Erléus Erlfeldt Erlgren Erlhagen Erlholt *Erlich Erliden Erlin Ehrlin Erlinder Erling Erlingbo

Erlingborn Erlingby Erlinge Erlinger Ehrlinger Erlingfors *Erlinghagen Erlinghult Erlingmark Erlingsj ö Erlingskog Erlingstad Erlingstam Erlj ot Erlman Erlmar Erlstedt *Erlström Erlund Erlvik Erlö Erlöv *Erm Ermalm Erman Ehrman *Ermanbriks Ermander Ermark Ermarker Erme Ermebrant Ermebring Ermebrink Ermebro Ermedal Ermefelt Ermefjäll Ermefors Ermegård Ermeklint Ermeland Ermelid Ermelind Ermell Ermén Ermerud Emneryd Ermeskog Ermestål Erméus Ermin Erming Emiling Ermo Ermstål "Ermsund 'Ermus Ermyr Ern Emseus Ernald Ernan Ernander Emback Ernbacke

Ernberg Ernbert Emblad Ernblom Ernbo Ernbom Emborg Ernborger Ernbom Embrandt Ernbratt Ernbring Ernbrink Embro Ernby Erndell Emdin *Erndorff Erne Ernebark Erneberg Ernebj örk Ernebjörn Erneblad Erneblom Emeborg Ernebom Ernebrand Ernebrant Ernebratt Ernebring Ernebrink Ernebro Erneby Ernebäck Emedag Emedal Ernefalk Emefelt Ernefj ord Ernefjäll Ernefors Ernegard Ernegren Ernegård Ernehag Ernehall Ernehammar Ernehed Erneholm Ernehult Ernehäll Ernehög Emek Erneklint Erneklo Ernekrans Emekull Erneland Erneld Ernelid Ernelind Erneling Emelius Emelli Emelund

Ernelöv Ememalm Erneman Ernemar Ernemark Ernemo Ememyr Erner Ehrner Ernér Ernerby Ernerdal Ernered Ernerfeldt Ernerfors Ernerheim Ernering Ernermark Ernerot Emerskog Ernerstam Ernerstedt Ernert Ernerudh Ernerup Ernervik Erneryd *Ernesaks Ernesj ö Erneskog Ernest Ernestad Ernestam Ernestedt Ernesten Ernestig Ernesto Ernestrand Emeström Ernestål Ernesäter Ernetoft Ernetorp Emevad Ernevald Ernevall Ernevi Erneving Ernfalk Ernfeldt Ernfelt Ernfjord Ernfj äll Ernflo Ernflykt Emfors Ehrnfors Ernfrids Emgard Emgren Ehmgren Erngrund Erngård Ernhag Ernhagen Ernhager

Ernhake Ernhall Ernham Ernhammar Ernhard Ernhed Ernhede Emheden Ernheim Ernhill Ernhj elm Ernhoff Ernhold Ernholdsson Ernholdt Ernholm Ehrnholm Ernhult =:'Erni Erninge Erninger * Ernits Ernius Emkell Ernklev Ernkrans Ernkvist Ernqvist Ernle Ernler Emlid Ernling Ernlo Ernlund Ernmalm Ernman Ernmar Ernmark Ernmo Emmyr Ernoff Ernolf Ernolv Ernqvist Ernros Ernrud Ernrup Ernryd Ernse Emsell Ernsén Ernsj öö Ernskog Ernst Ehrnst Ernstad Ernstam Ernstav Ernstberger Ernstby Emstedt Ehrnstedt Ernstehn Emstell *Ernsten Emsten

Ernstehn Ernstén Olsén- Ernstén *Ernster Ernstgård Ernstig Emstling Ernstmark Ernstrand

Ehrnstrand Ernström *Ernstsons Ernstsson Ernstål Ernsund Ernsvik Ernsäter Emtell Erntner Erntoft Emudd Ernulf Emung Emvald Emvall

Ehrnwall Ernvid Ernvik Emvin Ernving Emåker Ernås Ernäs Ernö Ero Erol *Erola g*Eronen Eronn

*Erps

*Err Erre Errestad >i'Erret *Erret- Nilsson Errind *Errita Erro *Ers Ersander Ersbacken Ersberg Ersblad Ersbo Ersborg Ersborn Ersbrand Ersbrant Ersbratt Ersbring Ersby Ersbäck Ersdal Erselius Ersell Ersén

Erzén Ersenius Erserud Erséus Ersfeldt Ersfolk Ersgård Ersgärde Ershag Ershage Ershagen Ershammar Ershede Ersholm Ersholt Ershult Ersin Ersing Ersinger Erskeberg Erskman Erskog Ersland Erslid Erslo Ersman Ersmar Ersmark Ersmo Ersner *Erson Ersrud Ersryd Ersson

Ehrsson Erstad Erstadius Erstam Erstedt Ersten Erstorp Erstrand Erström

Ehrström Ersvald Ersvik Ersviken Ertbom Erteberg *Ertis *Ertl Ertman *Ertnaes Ertorp Ertsborn Ertsås Ertzén *Ertzinger Erup Ervaeus Ervall Erwall Ervallius Erwander Ervard Ervast

*Ervasti Ervastsson Erve Ervegård Ervelius Ervell Erwén Ervenius Ervér "Erwerth Ervid Erwig Ervik Erviken Erwin Erving

Ehrving Erwing Ervinge Erwinger Erwö Erzell Erzén

*Erzmoneit Eryd *Eränheimo *Erös "Esaisson *Esars Esbensen Esberg Esberger Esbiörnson Esbj örk Esbjörn Esbj ömson Esbjörnsson

Esbiörnson

Esbiörnson Esbo Esborn Esbrand Esbrink Esbro Esbron

*von der Esch Esche Eschelsson Eschenlohr Escher *Eschler *Eschner Eschricht Eseblad Eseborn Esebrant Esebring Esedal Esehag Eselid Eselius Eseman *Esemann Esemark Esenius 'Esenvalds

'Fser Esered Eserup Eseryd Esevik Esfalk Esgard 'Esguenazi Esgård Eshammar

Eskdal Eskeback Eskeborn Eskebrant Eskebrink Eskeby Eskebäck Eskedahl Eskegren Eskegård Eskehed Eskekull Eskel Eskeland Eskelin Eskelind Eskelinen Eskelund Eskelöf Eskemar Eskemark Eskemyr *Esken Eskenberg Eskendal ' Eskengren Eskered Eskerfeldt Eskeröd Eskesjö Eskesäter Eskevall Eskevik Eskfeldt Eskhagen Eskhammar Eskhult Eskil Eskilander Eskilandersson Eskildsen Eskildsen Eskilson Eskilsson Eskilstorp Eskinger *Eskla Eskling Esklund

Eskström

Espander Espdalen Espe Esspe Espebo Espeby Espedal Espefors Espegren Espegård Espeklint Espeland Espelid Espelin Espeling Espell Espelund Espemar Espemark Espemo Espen Espenberg Espenrud Espensson Espenäs Esper Espered *Esperi *Esperk Espersen Esperson Espersson Esperson Espert Esperud Esperup Esperyd Espevall Espevik Espfors Espgren Espgård Esphagen Esphammar Espholm Esping Espler Espling Esplund Espman Espmark Espmarker Espner 'Esposito

Espvall Espäng Esrud Ess 'Essad Essander Essberg Essborg Essbrant Essbring Essby Esscher Esse Essebo Esseborg Esseborn Essebrink Essebro Esseby Essedal Essen Esséen Essegård *Essek Essel Esselborn Esselén Esselgren Esselin Esselius Essell Essel Esselman Esselmark Esselrot Esselström Esselvall Esselöv Essemar Essemark Essemo Essemyr Essen Esseen Essen—Möller *van Essen von Essen Essén Esséen *Essenberg Essenholm Esser Esserius Essermark Esserud Esservall Esseryd Esseström Esséus Essevall Essevik Essfelt Essfors Essgren Essgärde Esshagen

Essholt Essing Essinger Essingholm Essingmo Essland Essle Esslén Essler Essling Esslj ung Essloff Essman Essmar Essmo Essnader Essner Essnert Esson Esspe Esstorp Essunger Essvall Essvik Essving *Essy-Ehsing Essänger *Essö Est Estander Estberg Estberger Estbj örn Estborg Estborn Estbrant Estby Estebo Esteborn Esteby Estéen Estefalk Estefors Estegren Estegård Estehag Estein Estelius Estell Estelle Esteman Estemar Estemark Estemo Estemyr Estenberg Estenbj er Estenburg Estenius *Estensen Estensson *Estenthal *Ester Esterling Esterman Esterot

Estersohn Estersson Estersohn Esterud Esteryd Estevall *Estevez- Martin Estgren Esthagen *Estham Esthammar Estholrn Estholt Esthom Estin Estivan *Estivill- Domingo Estlander *Estler Estlid Estlind Estling Estlund Estlöv Estmalm Estman Estmar Estmark Estmer Estmo Estmyr Estner *Estola Estonius *Estra *Estrabaut *Estrada Estreen Estrell Estren Estreen Estréus Estrin Estrup Eström Estulv Estvall Estvik Estving Estö Esvald *Eswein Etander Etelhag *Etelson *Etelälahti Etén Etholén *von Etholén Etin Etling Etnell Etréus Etsare

Etsén Etsmar Etterling Etting *Ettinger Ettinger Angelini— *Ettler *Ettling Ettlinger *von Ettlinger *Ettos *Etverk Etz Etzel *Etzell Etzler Etzner Eugén Eugéne Eugenius *Eugensson *Eulau Eulén von Euler- Chelpin Eulin Eurat Eurelius Eurell Eurén *Eurén Eurenius Eurlin *Europeaus Eus Euselius Eusell Eusén Eusenjus Euström *von Euw Evaeus Evald Ewald Ewaldh Evaldt Ewald Ewaldh Evalds Ewalds Ewaldz *Evaldsson Evaldt *Ewaldt Ewaldz Evall Evalt Evander Ewander Evanni Ewanni Evans Ewans Parry- Ewans

Evanth Ewards *Evart Ewart Siim- Ewarth Evbj er Evborn Evby Evbäck Evdal Ewe Eveberg Eveblad Eveborg Eveborn Evebrant Evebring Evebro Eveby Evebäck Evedahl Evedius Evefalk Evefelt Evefj ord Evefors Evegardt Evegren Evegård Evehag Evehagen Evehall Evehammar Eveholm Evehäll Ewel Eveland Evelid Evelin Evelind Eweling Evelius Evell Evelönn Evemalm Eveman Evemar Evemark Evemo Evemyr Evén Evenblij Evenborn Ewenborg Evenbratt Ewendahl Evendorf Ewendorff Ewener Eveneus Evenfors Evenfält Evengård Evenholm Evenholt Evenius

Evenlind Evenmark Evenmyr Evenröd Ewens Ewensen- Sundbreen Evensen Evensén Evensjö Evenson Ewenstam Evenstedt Evenström Evensäter Evenås Evenäs *Ewer Everback Everberg Efverberg Everblad Everblom Everbo Everborg Everborn Everbrand Everbrant Everbring Everbrink Ewerby Everbäck Everdahl Everéen Everett Everfalk Everfors Everfäldt Evergren Efvergren Evergård Everhag Everhagen Everhall Everhammar Everhed Everheim Evenholm Everholt Evenborn Everhov Everhult Everhäll Evering Everitt Everius Everklint Ewerklo Everkrans Everkvist Everland Everlid Everlind Everling Everlj ung Everlund

Efverlund Ewerlöf Efverlöf Everlönn Everlöv Everman Evermark Evermo Evemäs Everos Eweroth Evers Everz *Evers- Hybinette Ewers *Evers Eversen Eversjö Everskog *Everson Everstad Everstam Everstedt Ewersten Everstig Everstrand Everström Ewerström Everstål Evert Efvert Everth Ewerth Ewert Everth Ewerth Ewerton Everts Evertz Ewertz Everts Häll- *Evertsen Evertson Evertun Evertz Ewertz Evertzen Everud Everup Everus Evervall Evervik Everyd Everz Everås Everö Evesjö Eveskog Eveslätt Eweson Evestad Evestam Evestedt Evesten Evestig

Evestrand Eveström Evestål Evesund Evesäter Evetoft Evetorp Evetun Ewetz Evgård Evhage Evhagen Evhammar Evholt *van Ewijk Evin Evinder Ewing Evinger Evinsen Evland Evlind Evling Evman Evmar Evmark Evnell Evnert *Evonen Eworth Evrelius Evrell Evrén Evréus Evrin Evryd *Ewsejewa Evsell Evsjö Evstam Evstedt Evstrand Evström Evsäter Evö Exell Exerman Exfelt Exhed Exing Exinge *Exler Exling Exmark *Exner Extergren Extor Extorgren Exzell *Eybye Eyewood *Eylegar *Eylers Eyram *Eyre *Eyrich

Eyron *Eyssen Eyssenhardt Eyton Ezelins *Ezelius Ezelius *Ezerins *Ezernieks *Ezitis *Eötvös

F

*Faarinen *Faase Fabbe Fabbri Faber Fabertsy Fabertz Fabian Fabiansson *Fabisch Fabricius *Fabris *Fabritius Fach Fachström Facht *Facile *Facius Fack Fach Fackel Facklam Fackler Facks Factor Fadei *Fadersson *Fadness Faebyvold Faeger Faegersten *Faehlmann Faeltenborg *Faerber Faerden Farnsten *Faeser *Fafara Fag Fagander Fagberg Fagefors Fagelberg Fagelin

Fagemo Fagén Fagell Fagenhejm Fagenius Fagent Fager Fahger Fager Waerland- Fagerback Fagerberg Fagerbjörk Fagerblad Fagerblom Fagerbo Fagerborg Fagerbom Fagerbrant Fagerbring Fagerbrink Fagerbro Fagerby Fagerbäck Fagercrantz Fagerdahl Fagerdal Fagerdahl Fagerek Fagerell Fagerfors Fagerfält Fagergren Fagergård Fagerhall Fagerhed Fagerheden Fagerheim Fagerhem Fagerholm Fagerholt Fagerhov Fagerhult Fagerhäll *Fagerj ord Fagerklint Fagerkrantz Fagercrantz Fagerkull Fagerkvist Fagerquist Fagerqvist Fagerland Fagerlid Fagerlin Fagerlind Fagerling Fagerljung Fagerlund *Fagerlöf Fagerlönn Fagermalm Fagerman Fagermark Fagermo *Fagemes Fagernäs

Fagerquist Fagerqvist Fagerrén *Fagerros *Fagersand Fagerskog Fagerstad Fagerstam Fagerstedt Fagersten Fagerstrand Fagerström Fagerstål Fagerud *Fagerudd Fagervall Fagervik Fageryd Fagerås Fageräng Fagerö Fagevik Fagge Faggeson Fagin Fagman Fagne Fagner Fagraeus Fagraeus Fagraeus Isacson- Fagre Fagred Fagrél Fagrelius Fagrell Fagrél Fagren Fagrenius Fagring Fagst *Fagstad Fagust Fahgén Fahger Fahl Fahlander Fahlbeck Fahlberg *Fahlbom Fahlberg Fahlby Fahlbäck Fahlcrantz Fahldér Fahle *Fahle Fahlén Fahler Fahleson Fahlesson Fahlgren Fahlin Fahling Fahlkrants Fahlkranz

Fahlman Fahlmark Fahlquist Fahlqvist Fahlroth *Fahlstad Fahlstam Fahlstedt Fahlsten Fahlstrand Fahlström Fahlund Fahlvik Fahna Fahnberg Fahnehielm Fahnehj elm *Fahnler Fahnspets Fahnström Fahrell Fahrman Fahrstedt Faihardt Faij ent Faij ersson Fairwil *Fait Faith *Faivre d'Arcier *Faix Faj ers Faj ersson Faijersson Faj ert *Fajman *Fajntuch *Fajntych Fakelius *Fakhry Fakt Faktor Factor Faktus Fal Falander Fahlander Falang **Falanga Falbe Falbeck Fahlbeck Fahlbäck Falberg Fahlberg Falberger Falbert Falbo Falblom Falborn Falborg Fahlborg Falborn Falbrant Falbring Falbrink

Falck Falck Falck Andersson— Falk-Lindgren 'Falcone Falk-Simon Falconer *Falk-Andersen Fald Falka Faldén Falkander Faldin Falkbacken Faleberg Falkberg Falebjörk Falkberger Falebo Falkbjer Faleborg Falkblad Falebom Falkblom Falebrand Falkbo Falebrant Falkborg Falebring Falkbom Falebrink Falkbrand Faleby Falkbrant Falebäck Falkbring Falegren Falkbrink Falegård Falkbro Faleij Falkby Falej Falkbäck Faleke Falkdal Faleman Falkdalen Falemar Falke Falemark Falkebert Falemo Falkeblad Falén Falkebo Fahlén Falkeborg 'Falenius Falkeborn Falenäs Falkebrant 'Faler Falkebring Falerot Falkebro Falerud Falkeby Faleryd Falkebäck Faleskog Falkedal Faleslätt Falkefjäll Falesson Falkefors Fahleson Falkegren Fahlesson Falkegård Falestam Falkehag Falesten Falkehed Falestig Falkeholm Falestrand Falkeland Faleström Falkelid Falestål Falkelind Falesund Falkeling Faléus Falkell Falevall Falkelöv Falevik Falkeman Falgard Falkemar Falge Falkemark Falgén Falkemo Falgert Falkemyr Falgin Falken Falgren Falken Fahlgren Falkenberg Falgård Falkenberg- Falhammar af Bålby Falhed Falkenberg- Falheim af Trystorp Falhem Falkenbert Falholrn Falkenbjer Falinder Falkenblad 'Falinski Falkenberg

Falkenborn Falkenbring Falkenby Falkenbäck Falkendal Falkengreen Falkengren Falkengreen Falkengård Falkenhag Falkenhage Falkenhall Falkenhed Falkenheim Falkenhem Falkenholm Falkenholt Falkenhov Falkenhäll Falkenius Falkenklev Falkenkrans Falkenland Falkenh'nd Falkenlöv Falkenman Falkenmark Falkenmt Falkensjö Falkenskiöld Falkenskog Falkensköld Falkenskiöld Falkensson Falkenstad Falkenstam Falkenstedt Falkenstem Falkenstj erna Falkenstrand Falkenström Falkentoft Falkenvik Falkenå Falkenås Falkenäs Falkenö Falker Falkerby Falkerheim Falkerhom Falkerot Falkerstedt Falkerström Falkertz Falkerud Falkerup Falkeryd Falkesand Falkesjö Falkeskog Falkestad Falkestam Falkestav Falkestedt Falkesten

Falkestig Falkestrand Falkeström Falkestål Falkesäter Falketun Falke'us Falkevall Falkevik Falkfors Falkgren Falkgård Falkhag Falkhage Falkhagen Falkhager Falkhammar Falkhammer Falkhed Falkhede Falkheden Falkheim Falkholm Falkhorn Falkhufvud Falkhäll Falking Falkinger Falkjem Falkklo Falkland Falklid Falkliden Falklind Falkling Falklund Falklöf Falkman Falkmar Falkmark Falkmer Falkmo Falkmyr Falkne Falkner Falknert Falknäs Falkrans Falkrantz Fahlcrantz Fahlkrants Fahlkranz Falkros Falks Falksjö Falkskog Falkstad Falkstam Falkstedt Falksten Falkstig Falkstrand Falkström Falksund Falksved Falksveden

Falksäter Falkum Falkung Falkunge Falkvall Falkvik Falkvinge Falkvist Fahlquist Fahlqvist Falqvist Falkå Falkås Falkåsen Falkö Falkörn Fall Phall Falla *Fallai Fallander Palander Fallberg Fallbj örk Fallbo Fallborg Fellbom Fallbring Fallbrink Fallby Fallbäck Fallbäcken Falldal Fallde Falle Fallebo Fallebring Falleby Fallegård Fallemark Fallen Falén Phalén Fallenius Fallenius DannfeIt- Faller Falleskog Fallestam Fallgren Fallgård Fallhage Fallhagen Fallhammar Fallheden Fallholm Falling Fallkvist Fallquist Fallqvist Fellman Fallmark Fallmén Fallmo Fallnert Fallquist

Fallqvist Fallrot Fallsberg Fallsdalen Fallse Fallsjö Fallskog Fallstam Fallstedt Fallstedt- Lindholm Fallsten Fallstig Fallstrand Fallström Fallsäter Falltin Fallton Fallvik 'Fallås Fallö Falman Fahlman Falmer Falne Falner Falnäs Falqvist Falrot Fahlroth Fals Falsby Falsén Falsin Falsing Falsjö Falskog Falstad Falstadius Falstedt Fahlstedt Falsten Fahlsten Falstenius Falsternäs Falström Fahlström Falsund Falsäter *Falta Faltén Faltin *Faltis Faltkvist *Faluba *Faludi Falåker Falås Famin Faming Famne Famrin Fana Fahna Fanberg Fahnberg

Fandelius Fandell Fandén 'Fandreij Fanehjelm Fahnehielm Fahnehielm Fanell Fanér Fange Fangel Fanger Fangerby 'Fanigliulo Fannberg Fannert Farming 'Fannqvist Fanor Fanqvist Fanspets Fahnspets Fant 'Fantein Fantenberg Fantini 'Fantl 'Fanto-Kyrtös Fantskog Far 'Faragö *Farber Farberg 'Farbisz Farbol Farborg Farbom 'Farbotko Farbring Farby 'Farchy 'Fardan Fardby Fardelin Fardelius Fardell Fardén Fardin Farding Fardmark Fardmo Fardstedt Fardsten Fardvik Fare Fareby Faregård Fareld Farelius Farell Farén Farenius Farestam Faret Faréus Farge

Fargelius Farin Faring Faringer Faringstam Fark *Farkas Farke Farkell Farland Farlander Farlén Farling Farlöv Farm Farman Fahrman Farmansson Farmarck Farmarell Farme Farmegård Fame Farnebo Farneby Farnebäck Fameland Farnelid Farnell Famemalm Fameman Farnemark Farner Farnerud Farnestam Farnäs Farre *Farrenschon *Farrensteiner Farring Farrington Farsén Farsnäs Farstedt Farstrand Farström Fart *Faruga Farup Farvall Farvik Farving *Fananegan *Fasano

*Fassbender Fassbruder Fassum Fast

Fasth Fastberg Fastbo Fastbom Fastborg Fasta

Fastegård Fastéhn Fasteland Fastell Fastén Fastéhn Fasterius Fastesson Fastevik Fasth Fastholm *Fasthuber Fastin Fasting Fastling Fastlund Fastlundh Fastlundh Fastman *Fastovsky Fastrep Fastrup Fastvall Fat *Fatej ev 'Fathke Fattenborg 'Faugert Faugust l'F'aulhaber 'Faulhammer Faulwasser Faurcaux 'Faure Faurschou Faurås Faust Faustman Faut Fauvre *Favén Favoretto Favre Fax Faxander Faxberg Faxbo Faxbom Faxbrink Faxdal Faxe Faxelius *Faxelius Faxell Faxemo Faxén 'Faxen Faxenberg Faxér Faxéus Faxing Faxland Faxling Faxman Faxmo Faxner

Faxå Faxälv Faxö Fay *Faye-Wevle *Fazekas Fazén Fearenside *Feam Febo Feborel Febring 'Febrow Febvrel 'Fecher Fechner *Fecht l'Fedak Fedder 'Feddersen Fedeler 'Feder 'Federley 'Federmann 'Federsel 'Federspiel Federstedt 'Fedewicz 'Fedewiez Fedilin Fedin 'Fedko *Fedooriw *Fedoroff *Fedorov 'Fedorow 'Fedortjuk Feg Fegelin Fegersson 'Fegerström Feght 'Fegin Fegler Fegraeus Fegth Fehér 'Fehland *Fehlau *von Fehleisen *Fehler Fehling *Fehlkamm Fehn Fehne 'Fehnl Fehnström Fehr 'Fehre Fehrlin Fehrling Fehrlund Fehrm Fehrman Fehrmberg Fehrnberg

Fehrnlund Fehrnström Feht *Feichtner Feide Feidenfelt Feiding Feierabend *Feierbach Feifel *Feig *Feige Feigen *Feigenberg *Feigin Feihter Feijchting Feij en Feij er Feijlitzen *Feijs Feijton Feijö *Feik Feil Feilitzen von Feilitzen *Feimanis 'Fein- Schlossmann Feinawsky Feinbaum Feinberg *Feingold Feinholz Feinik Feinsilber Feinstein Feinwasser *Feirik Feiring Feiselberg Feisell Feisner *Feist *Feistner Feith Fejby Fejbäck Fejd Fejde Feide Fejersson Fejerstarn *Fej es Fejle Fejmert Fej ne *Fej r *Fekete-Fontell *Feklistov Felander Felber Felberthann *Felczak Feld

Feldbaum Feldenius *Felderer Felderer Cliiver- Felderhoff Feldert *Feldgrill *Feldhahn *Feldhaus *Feldheim Feldhof *Feldhoff Feldhuhn *Feldhusen Feldin Felding *Feldman *Feldmanis *Feldmann *Feldmar Feldreich *Feldstein Feldt Feldte Feldthusen Feldtman *Felgenau *Felhendler Felin Feling Fehling Felix *Felixbrod *Felkeneyer Fellander Felander *Fellbacher Fellbe Fellberger Fellbo Fellbom Fellbom Fellbrant Fellbrink Fellby Felldén Felldin Felle Fellenius *Feller Fellerfelt Fellermark *Fellermeier von Gieselbrecht Fellers Fellert Fellerud Fellesson Fellevik *Fellgiebel Fellgren Fellgård Fellin Felin Fellin

J akobsson- Fengsbom *Felling Fengsjö Fellinger Fengsten Fellingstedt *Feniger Fellke Fening Fellman Fenje Fellmert FenJeSJO *Fellner Fenk Fellnert Fenn Fellnäs Fermby Fellqvist Fenne Fells *Fenner Fellsén Fennert Fellsjö Fermhagen *Fellsner Fenning Fellström Fennman Fellving Fennmark Felländer Fenmno Felme Fennrup *Fels Fennsjö *Felsche Fennstam *Felszegi Fennvik Felt Fennö Feltborg *Fens Feltborn Fensby Felten *Fensmark Felten Lickefett— Fent Feltenberg *Fenyi Feltenborg *Fenzl *Feltendal Fel-aus Feltenmark Ferag Felter *Feragen Felth Ferander Felting Ferando Feltman Ferb Feltner *Ferbas Felton Ferbe Felton Ferber J uhlander- Ferborn Feltsten Ferby Feltström Ferde *Feltzin Ferdell Feltzing Ferdén Felzer Ferdér Fembro Ferdfelt *Femenia Ferdhage Femhagen Ferdin Femling Ferdinand Femmeryd Ferdinandson Femtén Ferding Femtin Ferdman Fenander Ferdner Fendell Ferelius Fender Ferell Fendert *Ferenczi Fendin Ferenius *Fendrich Ferenz Fenelius *Férenz Fenell Feretti Fengbo Fergander Fengdal Fergedal Fengen Fergell Fenger—Krog *Ferger Fengerkrog Fergeus Fengnell Fergh Fengrot Fergin

Fergman Fergus Ferguson Ferin Feringborg Ferj Ferjdal Ferkinghoff Ferland Ferlander Ferlemo Ferlén Ferlenius Ferlin Fehrlin Ferling Fehrling Pherling Ferlo Ferlöw Ferm Fermaeus Ferman Fehrman Fermann Fermann Fermbo Fermby Fermbäck Fermdal Ferme Fermefors Fermelin Fermell Fermér Ferméus Fermfelt Fermgård Fermhagen Fermhede Fermheden Fermin Ferming Fermling Fermsgård Fennsjö Fermskog Fermstad Fermstedt Fermstrand Fermvall Fermvik Ferna Fernaeus Fernander *Fernandes *Fernandez *Fernåndez Fernandi Fernau Fernberg Femblad Fernblom Fernbom *Fernborg Fernbom

Fernbrant Fernbratt Fernbring Fernbrink Femdal Ferne Ferneblad Ferneborg Femeborn Femebrand Fernebrant Fernebring Fernebrink Fernebro Ferneby Fernebäck Fernedahl Fernefält Femegård Femehag Femehall Femehed Fernek *Fernekess Ferneklint Fernelid Fernelind Fernelius Fernell Fernelöv Fernemalm Fernemar Fernemark Fernemo Femer Femerot Femerud Femerup Ferneryd Fernesjö Ferneskog Fernestad Fernestam Fernestedt Fernesten Fernestig Fernestål Fernevald Fernevall Fernfelt Pernfors Ferngard Ferngren Ferngård Fernhag Fernhagen Fernhager Fernhall Fernhed Fernhede Fernheden Femheim Femholm Fernholt Ferrihov Femhult

Fernklev Fernkrans Fernkvist Femland Femler Fernlid Fernlind Fernling Fernlo Fernlund Fernlundh 'Fernlöf Fernlöv Fernmalm Femmar Fernmo Fernod Fernold Fernolf Fernov Fernquist Fernqvist Ferm-os Fernrot Fernrud Fernryd Fernstad Fernstam Fernstedt Fernsten Fernstén Fernström Fernstål Fernsund Fernsäter Ferntoft Femtorp Femum Fermvall Fernvik Fernäng Fernäs Fernö Feron Féron *Ferrara 'Ferrarese *Ferraresi *Ferrari *Ferrarini *Ferraris Ferré *Ferrer *Ferrero Ferri Ferring Ferringmark Ferrington Ferris Ferrmark Ferron *Ferroni *Ferry Fers Fersahl Fersell

Fersen- Gyldenstolpe Ferssen Fersén Ferséus Fersi

*Fersing

Fersling

Ferssen Fescker Feser Fessé *Fessel *Festa *Fester

Festin Fét *Fetcö *Feteö Feth *Fetkulin *Fetscher *Fetter *Fettig Fetzer *Feucht Feuchter *Feuer Feuer-ring *Feuerstein

Feuk Feursenger

Feusberg

*Feustel

Feuton Fevrell Fevring Fex Fexe Fexe Svenson- Fexelius Fexer

Feychting Fever

*Feyerabend Feyland Feyman *Feyrer Fhanér *Fhin *Fhinn

Fholin Fhornell F'l—orslund

Fhiirong

Fiala *Fiala *Fiaschi

Fiatz Fibel Fibert Fich Ficher Fichner

Fick Fick-Pedersen

Fick—Rosell Ficker *Fickweiler *Ficnar Ficthelius Fidén Fidler Fidna von Fieandt *von Fieandt Fiebelkom "Fiebig Fiebke Fiedler *Fiedorzcuk Fiege Fielding Fieleiff von Fielitz Fieno *Figa Figaro Figerlund *Figge Figoni Figren Figstrand Figur *Figurnow Figurski Fihl Fihlman Fihn *Fihun *Fiialkowski Fikse Fil Fihl Phil *Fila Filander *Filaretow *Filatov Filberg Filborn Filebom Fileman Filen Filén *Filenius Filhage Filhm Filin Filina Filing Filip Filinh Philip Philipp Filiph Filipiak *Filipkiewicz Filipoff Filipof'fsky *Filipot *Filipov-Simonen

Filippi *Filippini Filips *Filips Philipps Philips 'Filipsen Filipson Filipsson Filipson Philipson Philipsson *Filitz Filjander Fillander Filander Filling Fillman Fillol Film Filhm *Filman Filmberg Filmby Filmén Filmér *Filmer Filo Filobelli Filop Filostatho Filper Filppa 'Filppu Filpus *Fils Filschner Filtenberg Filtenborg *Filtner Filtness Filton *Filus Fimmer Fimmerstad Fin Fihn Finander *Finanger Finberg Finborg Finhborg *Finck *Finckel Findal Findahl Findahl Findberg Findé *Findeisen Findelius Findell *Finder Findersen Findin

Findler *Findrik Finecke Finecke von Blixen— Finedsson Fineld Finelius Finell Fineman Finér Finerus 'Fines *Finetto Fingahl Fingal Fingahl Fingelstein Finger ='Fingerhut *Fingerroos Finhborg *Fini

*Finkiel *Finkielsztajn *Finkielsztejn *Finkler Finkvist Finquist Finlöf *Finlöv Finlöf Finman Finmo Finn Finnander Finander Finnberg Finnberger Firinblad Finnblom Finnbo Finnbom Finnborg Finnbom Finnby Finnlbäck Finndahl Finndal Finndahl Finne Finné Finne von Melsted Finnebäck Finnegård Finneman Finnemo Finner-mark Finnerstad

Fixmerstedt Finnerud Finnerud Hansen- Finnerus Finerus Finnesjö Finnevidson Finnevidsson Finnevidson Finney Finnfors Finngren Finngård Finngårdh Finngårdh Finnhag Finnhagen Finnhammar Finnholm Finnhult Finnhäll Finni 'Finnilä Finning Finnlund Finnman Finnmark Finnpers Finnqvist Finnsbo Finnserud Finnsgård Finnsjö Finnskog Finnson Finnsson Finnson Finnstam Finnstedt Finnstrand Finnström Finnvall Finnved Finnveden Finnvedsson Finnås Finnäng 'Finnäs Finquist Finsa Finsberg Finse Finsel Finsen Finsén *Finskas Finspång De Geer af— '"Finsrud Finsrud Andersen- Finsson 'Finstad Fint

Finth Finte Finth Fintling Fiore Firhm Firm

Firhm Firman Finnander *Firmanis *Firnhaber Fisch *Fischbach *Fischbach-

Engelberg

Fischbein *Fischbein

Fischbock *Fischel

Fischer *Fischer von

Cronsteen Fischerström *Fischhaber *Fischhof

Fischhof

Arnoldson- Fischier 'Fischkus *Fisehl

Fischlein *Fisohler *Fischmann

Fisher Fisk Fiskåar Fiskaman Fiskare Fiske Fiskesj ö *Fiss

Fister Fitch

Fitger I'Fitglaff

Fitinghoff *Fitins 'Fitoussy *Fittichauer *Fitz *Fitzek

Fitzer *Fitzlaff

Fiume Fivel Fix

Fixell Fixén Fjaestad 'Fjelby

Field *Fj eldli

Fi eldly Fjeldset *Fjeldseth

"Fjeldstad Fjeldsted Fjelkander Fj elke Fj elkegård Fi elkestad Fi elkestam Fjelkman Fjelkner Fjell Fjelland Fjellander Fjellbacke *Fjellbakk Fj ellberg Fiellborg Fjellbäck Fjelldal Fi ellerström Fi ellestad Fj ellgren Fi ellin Fj ellking Fi ellman Fjellmar Fjellmark Fjellmarker Fjellner

Fi einer Fjellqvist Fjellsson Fjellstad

Fjelstad Fjellstedt Fjellstrand Fjellström Fi ellsvik Fiellsäter Fjellvind Fjellving Fjelner Fi elstad Fi erdfors Fjerre Fj erring Fjestad Kjeld- Fjetterström Fjetterström

Måås- Fjettsten Fjord Fjordborn Fjordbrant Fjordbratt Fjordby Fi orddal Fjorde Fi ordebring Fjordefalk Fjordehed Fjordell Fjordén Fiordesjö Fjordestam Fjordevik Fjordgren

Fjordhage Fjordhammar Fjordholm Fjording Fjordland Fjordman Fjordmark Fjordstedt Fjordstig Fjordström Fi ordvik Fj orne Fjäder Fj äderhane Fjäderqvist Fiäderstål Fi äestad Fi ägers Fj ägerås Fi äldén Fjälkeby Fjäll Fjell Fjällberg Fi ellberg Fi ällblad Fj ällbo Fi ällbom Fjällborn Fi ällbrant Fjällbring Fj ällbrink Fjällbro Fjällby Fjällbäck Fjell-bäck Fi ällcrantz Fjälldén Fjäldén Fjällemark Fi ällén Fi ällendal Fjällfors Fjällgård Fiällhage Fi ällhagen Fjällhammar Fjällhed Fj ällhede Fj ällheden Fjällholm Fiälling Fjällj ung Fjällkeborn Fi ällklint Fja11kv1st Fjellqvist Fjällman Fjellman Fjällmo Fjällmyr Fjällnert Fj ällros Fj ällrot Fi ällrud Fjällryd

Fjällsby Fjällsjöö Fjällskog Fjällson Fi ellsson Fiällstam Fjällstedt Fjellstedt Fjällsten *Fjällstig Fjällstrand Fjellstrand Fjällström Fjellström Fjällstål Fi älltoft Fjälltorp Fi ällvik Fjällviken "Fjällås Fjärd Fiärdbo Fjärdhammar Fjärdmark Fiärdmyr Fi ärdsmann Fjärdvall *Fi ärem Fjärkowsky Fiärne Fiärrfors Fjärrstad Fjärrvall Fjärstedt Fjärudd Fjärve Fi ästad Fjätterström Fietterström Fiöli 'Flaathe Flaberg Flach Flachs "Flachsbart Flachsbinder Flack Flacke Flacker Flackéus Flacking Flacks Flackåker Fladby Flade Fladell Fladén Fladstad Fladström Fladvad Flaeter Flage Flagell Flagert Flagerup Flagg

Flagga Flagge Flagstad Flake *Flam Flamand Flamang Flamberg Flamdal Flaméhn Flamell Flamén Flaméhn Flammén Flamgren *Flamholc Flamme Flammén Flammin Flamming Flamstad Flanby 'Flander Flanell Flang Flange Flank Flanke Flankegård Flankert Flarke Flarkell 'Flarup "Flashar Flatbacke *Flaten 'Flater Flatholm "Flato Flatow *Flatting Flatz Flatöe Flaum "Flax Flednér 'Fleege Fleetwood 'Flegar Flegel Fleicher Fleischer 'Fleischhauer 'Fleischmann 'Fleischner 'Fleisers 'Fleishman— Radmitzky *Fleker 'Flem Flemark Flemberg Flembom Flemby Flembäck Flemell

Flemgård Fleming Flemming Fleming— af Liebelitz Fleminggård Flemk Fiemme Flemmer Flemmert *Flemmich Flemming Flemne Flemner Flemsjö Flemskog Flemsten Flemström Flemvall Flenberg Flenby Flenbäck Flender Flene Flenhagen Flening *Flenker Flenkert Flenmo Flenmyr Flenner Flenning Flenninger Flennmark Flens Flensberg Flensborg Flensbom Flensburg Flensby Flensfelt Flensjö Flenskog Flensmark Flensner Flenstad Flenstedt Flenström Flentzberg Flenvall Fler Flerell Flerén Flerin Flerkell *Flermoen Flemström Fleron Flerron Flesmon Fletcher *Flex Flick Flidner Fliedner Flidström

*Fliege

Fliesberg Fliesing

'Fligman

Flike Flinck Flinell Fling Flinga Flingdal Flinge Fling'mark Flingström Flingvall Flink

Flinck Fling—Hag Flinkberg Flinke Flinkeberg Flinkenberg

Flinkenbergh Flinkenbergh Flinkersson Flinkfeldt Flinkfelt

Flinkfeldt Flinkman Flinkström Flinsch

von Hildern- Flinsch

von Hillern- Flint

Flinth Flinta Flintberg Flintegård Flinth Flinthammar *Flintmanis

Flintmark Flintskog Flintvall Flintz Flintzberg Flisager Flisberg Flisberg Flisbäck Flise Fliser Flisgård Flismark Flisstrand

Leffler- Flobecker Flaberg Flobert

Floborg Flobrand Flobrant Flobrink Floby Flebäck Flobeck Flocée Flock Flocke Flockner Flod

Flood Flodal Flodberg Flodborg Flodbrant Flodby Flodbäck Flodcrantz Flode Flodeby Flodegård Flodell Flodemark Flodén Flodenberg Flodenius Flodér Floderius Flederström Floder-us Flodérus Flodfors Flodfält Flodgren

*Flodh Flodhag Flodhammar Flodholm Flodig Flodin af Flodin Flodin—Cassel Floding Flodkrantz

Flodcrantz Flodkvist

Flodquist Flodqvist Flodman Flodman Haeffner— Flodmar Flodmark Flodner Flodquist Flodqvist Flodstam Flodstedt Flodsten Flodstrand Flodström Flodwall Flodvik Flodwood Flodås

Floer Florestig Flycke Flythström *Foesgen *Floessell Floreus Flyckeberg Flytström Fog Flogberg Floréus Flyckt Flythström Fogander Flogby Florfelt Flydal Flyvall Foganthin Floge Florgård Flydén Flyving Fogard Flogell Florhag Flyding Flyxe Fogberg Flogfält Florhage Flyg Flyxén Fougberg Flogman Florhagen Flygander *Flått Fogblad Flogner Fler-hammar Flygar *Fläck Fogborg Flognfeldt Florhed Flygare Fläcke Fogborn Flognfelt Florheden Flygarson Fläckerud Fogbrand Flognfält Florholm Flygart Fläckman Fogbrant Flognfeldt Florich Flygberg Fläde Fogbring Flognfelt Florik Flygbom Fläder Fogby Flogren Florin Flygdal Fläderbom Fogbäck Flogsman Florin—Dahling Flyge Fläding *Fogd Flagstad Floring Flygebrant *Flägel Fogdal Flogstam Florinus Flygel Flämström Fogde Flogstedt Florlind *Fliigel Flänsgård Foogde Flogsten Florman Flygelholm Flärd Fogdebo Flogård *Flormann Flygelius Fläre Fogdeby Flohr Flormark Flygell Flärgårcl Fogdegård Flake Florquist Flyger Fläring Fogdelius Flokrans Florsjö Flygerfeldt Flärkmo *Fogdell Floman Florstam Flygg Flärvall Fogdemark Flomark Florstedt *Fliigge Flästad Fogder Flondell Florström Flyghagen Flöde Fogderud Flood Florvall Flyghammar Flödén Fogdestam Floom Florvik Flyghed Flög Fogdö *Floor Flory Flygkt *Flögstad Foge Flor Floryd Flygler Flöhr Fogeborg Flohr Florå Flygman 'Flöistrwp Fogeby *Florander Florö Flygren Flöis Fogedal Floravh Flosén Flygring Flöjsbon Fogeholt Florberg Flosi Flygt Flöjt Fogel Florberger Floss Flygvall Flöjte Fogelander Florbom Flosta Flygård Flök Fogelberg Florbrant Cronhielm af- Flygö Flöner Fogelblad Florbring Flostrand Fliih Flör Fogelby Florby *Flotvik Flyhammar *Flörchinger Fogelflykt Florbäck *Fluch Flyholt Flöter Fogelfors *Florczak Fluga Flying Foberg Fogelgren Flord Flught Fliik Foborg Fogelholm Flordh Fluhr Flykt Fodh *Fogelholm- Flordal Flumberg Flycht Fochi Kugusåteff Flordh Flumé Flyckt Moretti- Fogelid Flore Flundberg Flygkt Fock Fagelin Florebrant *Fluor Flygt Fockdal Fogelius Floreby Flur Flyktig Focker Fogelklo Floregård Fluhr Flyktman Fockland Fogelklou Florek Fluur Flylander Fockler Fogelklou Florelius Flurén Flymalm Fockman Fogelkvist Florell Flurkvist Flyman Fockmar Fogell Floreman *Flustikoff Flymar Fockner Fogelman Floremark Fluur Flymark Fockstedt Fogelmarck Florén Flyberg Flymo Fockström Fogelmark Flerén Flyberger Flyning Fockt Fogelqvist Ödmann- Flybo Flynn *Foconi *Fogels Floreng Flyborg Flynner *Focshaner Fogelsjö Florenius Flyborn Flyrell Fodelius Fogelstrand Florens Flybrand Flyrén Fodell Fogelström Florenstam Flybrant Flyrin Fodemark Fogelvik Florentin Flybring Flysén *Fodor Fogeman Floresjö Flybäck Flysiö Fodzell Fogemark Florestedt Flycht Flystam *von Foelkersam Fogemyr Floresten Fliioht Flystedt *Foerster Fogenberg

Fager Fogerbrant Fogesiö Fagestam Fogestedt Fogevik Fogger Foghagen Foghammar Foghed Foght Fegis Fogland Feglander Fogle Foglemark Fogler Foglert *Fogliata Fogliazzi Foglin Faglind Fegling Foglöv Fogman Fougman Fogmar Fogmark Fegnell Fog'ner Foegner Fougner Fognäs Fogrell Fogrén Fogréus Fogstad Fogstam Fogstedt Fougstedt Fogsten Fogstrand Fegström Fogt Fogvall Feg—vik Fegård Fogö Fehagen *Fehlén Fohlheim Fehlin *Fohlman Fahl—mann *Fohlmeister Fahlstedt Fahlström *Fohnsdorf Knaffl— Lenz von Fehrén Fehrman Fois *Foitzik Fokell Fokesson

*Fokina Fokker Folander Felbert Folby Folbäck *Folchert Felcke Folcker Folckner Foldemark Folderborn Folding Foldnaes Feldreich Foleby Folebäck Folemar Folemark Folén Falenius Folestad Folestam Folge Folger Felgert Folgård Folhammar Folin

Fhelin Folinder Folk Folkander Folkar Felkard-

Holmgren Fell-tard-

von Scherling Folkare Folkberg Folke

Folcke Falkebo Folkebrant Falkeby Folkegård Folkelid Falkelind Folkell Folkeman Folkemar Folkemark Falkemo Folkén

*Folkenborg

*Folkenfok Folkenström Folker Folkerheim Folkeman Folkers Folkerson Folkert Falkerud Folkeryd Folkesen

Folkeson Folkesson Folkeson Falkestad Folkestam Folkevall Felkgårdh Folkhage Folkinger Folkjem Falkman Folkmar Folkmark Folkmer Folkow Folksén Folkstedt Falkstrand Folkvang Folkwar Folkvi Folkving Folkö Fell Folland Follberg Fellbom Fallbring Fellby Follbäck Folléus Follgard Follin Falling Follinge Follinger Follking Follkvist Follmark Follmer Follner Follrud Follstam Fellstedt Fellsten Folman *Folmanis Folmeister Folmer Follmer Folmertz Folmerz Folstad Folström Folt *Foltas Foltemar Feltin Foltmar *Folwerk Folvin Foman Fomin Fonandem Fondahn Fondberg

Fondelius Fendell Fondén Fendert Fendin *Fondler— Gessinger Fenell Fonet *Fon'fé Fong Fengnert Former Fonngren *Fonselius Fenser Fonsman Fontaeus Fontaine Fontander Fanteli Fontelius Fontell Fentell Fekete- Fonten Fontén Fontenius Fontenzy Fenthin Fontin Fonthin Fontler Fonzén *Fonzovs Feogde Foogner Forander *Forbat Forbe *Forbena Forberg *Forbergskog Forbord Forbrand Forbregd Ferby *Ferchheimer *Forcolini Fordal *Fordell *Fordelsen Fordén Fordham Fordner Foreberg Foreby Forelid Ferelius Ferell Foremar Forén Fohrén Fourén Forendal Forenius

Forenäs Forest Forestad Forestam *Forestier Forevall Foreväm *Forgacs Forgbert *Forghieri 'Forgo 'Fergö Forhaug Forin Fark Forkhander Forkby Forke Forkelid Farkell Forkén Forkéus Forkland Forkman Ferlin Forling Forlini Form Forman Fehrman Fourman *Formanowski Formdal Ferme *Formela Formgren *Formia *Fornacca Forna-ms Fornalik Fornander Fornarve Fernberg Fornblad Fornborg Fornborn Fombrant Fombring *Fornbrink Fornby Fombäck Fomdal Fame Forneborg Fornebrant Fomeby Fornedal Fornefers Fornegård Fornehag Farnehed Fomel Fornelid Fornelius Fornell Fhernell

Fernel Fournell Forneman Fornemar Fomemark Forneme Fomeng Farner Femerud Fornestam Fornestedt Femesten Fornestig Fornevik Fornfelt Forngren Forngård Fomhag Fomhage Fermhagen Fornhall Fornhammar Fornhed Fomhem Fornholm Fornhäll Fornkull Fornland Fernlind Fornling *Fornlöf Femman Farnmark *Fornqvist Fornsiö Fomstad Fomstam Fornstedt Fornsten Fernstrand Fernström Femstål Fornsäter Fomteg Forntegen Fornvall Fernvik Fomåker Fornås Fomåå Fornänger For-nås Fornö Farang Farre Fors Fors Lind- Forss Farsaeth Farsaus Forsander Forssander Forsanker Fersbeck *Forsbacka Forsbacka

Forsbaeck Fersbeck Forsberg Forsbergh Forssberg Forsberger Forssberger Farsbergh Forsbergsson Forsbjär Farsbj örk Forsblad Forsblad Gustafsson— Forssblad Forsblom Forsbo Forsbohl Forsbam Forsberg Farsborn Fersbrand Forsbrant Farsbratt Forsbring Forsbrink Forsbro Forsby Forsbäck Forsbaek Fersbeck Ferssbaeck Forssbeck Forsdahl Forsdal Forsdahl Forsse Forseberg Farsebo Forsebrand Forsebrant Forsebring Forsebrink Forsebro Forseby Forsebäck Forsed Forsedal Forseen Forsegård Forsehag Forsein Ferseland Ferseld Forselid Forselind Forselius Forsselius Forzelius Forsell Forssell Forssäll Forsäll Fenell af Forsell *Forsell-

Tbaning af Forselles Farsemalm Forsemark Forsemo Forsen

Forseen Forsséen Ferssen Forssén Forszén Ferzén Forsén Farsenberg Fersengren Farseni Forsenius

Forssenius Farsenäs Forser Forserud Forserus Forseryd Forsestrand Forseström Forseth 'Forseth Forsett Forsevik Fersfalk Forsfjäll Forsfält Forsgard Forsgren Forsgren

Forssgren Forsgrén Farsgrund Forsgård

Forsgårdh Forssgård Forsgården Forsgårdh Forshaell Forshag Forshage Forshagen Forshager Forshall Forshammar Forshammer Forshamn Forshed Forshede Forsheden Forsheim Forshell Forshell Plym- Forshem Forshill Forsheim Forshult Fershuvud Forshäger Fershäll

Forshaell

Forshell Forsshell Forshällen Forshök Forsin Forsing Forsinge Fersius Forssius Forsklint Forskvist Forsland 'Farslander Forsler Forslid Forslin Forslind Farsslind Forsling Forssling Forsliung Forslo Forslund Fhorslund Forsslund Farsslundh Forslycke Farslöf Forslöw Forsslöf Farslöw Forsmalm Forsman Forssman Fersmar Forsmark Ferssmark Forsmarke *Forsmarker 'Forsmo Forsman Forsmoo Forsmyr Forsnaoke Forsne Forsner Forssner Forsnor Forsnäs Forsrot Forsrud Forsrup Forsryd Forss Forssander Forssbaeck Farssbeck Forssberg Farssberger Ferssblad Forsse Forsséen Forsselius Forssell Ferssen Forssén

Farssenius Forssgren Forssgård Forsshell Farssius Forssiö Forsslind Forssling Forsslund Forsslund— Sj öholm Farsslundh Forsslöf Forssman Forssmark Farssmed Forssner Farsstam Forsstedt Ferssten Forsstén Forsstrand Forsström Forström Forsströmson 'Farsströmsson

Forsströmsen Ferssäll Ferssäter Forst Forstadius Forstbom Ferste Forstén Forstenberg Ferstenius *Forstensan Forster Farsbheim Forsting Forstman *Farstmanis Forstner Ferstarp Forström Forsudd Farsum Forsvald Fersvall Forsvid Farsvik Forsvärn Forszén Forszén Thiel- Forså *Forså—Karlsson

Forsåker Forsås Forsäll Forsälv Forsäng For-sö 1'Fort Forte Fortéen Fortell

Forterel Forthmeijer *Farthuber Fortmeijer Fortmej er Fortuna Fortuna Hästesko- *Fortwaengler i-'Forwa1d Forwass Forze Forzelius Forzell Ferzén For-äng *Fosby *Fosen Fesgren Fosner Foss Foss Odd— *Fossan Fossane Fossberg Fossbo Fassdal Fosse Fosselius *Fosseng Fossengen Fossenius Fosser Fosseus Fosshagen Fosshammar *Fosshaug *Fosshaugen *Fassland Fossmark *Fossmo Fossum Fåssum Fast Foster Fosterud *Faszto Fotangel *Fétb Fou Foucard Fouohé- D'otrante Feuchenette Feugberg Fougd Feuger Fougled Feugman Fougner Fougstedt Fougt Foukt Founthin Feuque 'Fouquet

Fourceaux Foureaux Fourén Fourman Fournell Fournier Foureng Fousander Fousinette FeWelin Fovér *Fax Foxarp Foxberg Faxdal Faxe Faxell Foxén Foxler Faxling Foxman Foxner Fey Feyer Fraatman *Fraczak Franckel Fraenell Fraenkel *Fraenkel Fraenki *Frag Frege Fragelius Fraggstedt Fragman Fragnell Fragner Fraikaviak Fraim *Frais *Frajnd Fram P—hram Framberg Framby Frambäck Framdal Framell Framén Framér Framfors Framgård Framme Frammin Framming Framner Framsén Framstedt Framsten Framvik ”Framåt Franc France Francén *Frances

*Franceschi *Franceschini Francesco Franch Franche Franchell *Franchetti Franchi *Franchini Francis Franck Francke ven Francken Franckencfeldt *Franca Cereceda Francois *Franczak *Franczik *Franczok Frandell Frandén Frandsen Frandzén *Frandsen Frandson Frandt Frandzén Frane *Franek Franell Franér *Franezok Frang Frange Frangel Frangert Frangeur *Frangos Frank Franc Franch Franck Frank Malmström- Frankberg Frankby Franke Franche Francke Franke- Bennivier Fran-kad Frankedal Frankefors Frankel Frankelid Frankelius Frankell Franchell Frankel Frankemar Franken *Franken *Frankenbach Frankenberg Frankenberg

Frankendal Frankenfeldt *Frankenhaeuser Frankenius *Frankenstein Frankenthal Franker Frankert Frankesjö Frankestad Frankestam Frankesten Frankestig Frankestål Frankfelt *Frankfurt Frankgard Franki *Frankiewicz Franking *Frankish Frankki Frankkila *Frankl Frankland Franklén Frankler Franklert Franklin Franklind Franklins Franklund Frankman Frankmar Frankmark Frankner Franksson Frankzan Frankzén Frankzon *Franneck Frans Frantz Franz Fransberg Fransdal Franséen Fransehn Franselius Fransell Fransén Fransén Rydberg— Francén Franséen Fransehn Fransén Frantzén Franzen *Fransholm *Fransila *Fransing Fransk Fransman Franson Franssén

Franzén Fransson Franson Fransson Lindroth- Franzon Franström Franthén *Frantsi Frantz Frantzell Frantzén Frantzen Höj er- Frantzich Frantzick Frantzwe Franz *Franzek 'Franzell Franzen Franzén Franzénius Franzig Franzin Franzina Franzoe Franzon Franzvier Fraser Fraser Frati *Fratini Fraull Fraung *Fraurud *van Frausem *Frealdssan Freander Frebelius Freberg Frebo Freby Freckman Fred Fredahl Fredal Fredahl Fredbeck Fredberg Fredbärj Fred'berger Fredblad Fredblom Fredbo Fredbord Fredborg Fredbom Fredbrant Fredby Fredbäck Fredbeck Fredbärj Frede Fredeberg Fredeborg

Fredeby Fredefors Fredegård Fredelin Fredelius Fredell Fredemark Fredemo Fredén Fredén Berg- Fredenberg Fredenborg Fredenborn Fredendal Fredengren Fredenholm Fredenholt Fredenius Fredenlund Fredenmark Fredensjö Fredenstam Fredenstedt Fredenvall Fredér *Frederich *Frederichsen Frederickson Frederiksen Fredfeldt Fredfors Fredga Fredgardh Fredgren Fredgård Fredhammar Fredhamn Fredheim Fredholm Fredhorn Fredhult Fredin Fredin Anderssen- Fredin Grankvist- Freding Fredj a Fredland Fredlander Fredlén Fredler Fredlin Fredlind Fredling Fredljung Fredlund Fredlöv Fredmalm Fredman Fredmar Fredmark Fredmer Fredne Fredner Frednäs

Fredricii Fredrickson Fredricksson Fredricsan Fredricsson Fredrik Fredriks Fredriksen Fredrikson Fredriksson Fredrickson Fredricksson Fredricson Fredricsson Fredrikson *Fredriksson— J eensuu Fredsberg Fredsbom Fredsdal Fredsell Fredzell Fredsén Fredshammar Fredsiö Fredskog Fredsson Fredstam Fredstedt Fredsten Fredstrand Fredström Fredsvig Fredsvik Fredvall Fredvik Fredzell Fredås Fredäng Fredö Freéd Freelandt Freeman Freese Fregelin Fregelius Fregell Fregert Frehe Frehland Frei *Freiberg Freiberger *Freibergs Freiburg-haus Freidenborg Freidendahl Freideni'eldt Freidenxfelt Freidenfelth Freidenmark Freidestam Freiding Freidle Freidlitz Freidlund

Freidner Freidtis Freidwall *Freienbergs Freiendahl Freienwalde Freifelt Freigard Freihaltz Frei *Freiis Freiland *Freilioh *Freilichowa Freiling Freim *Freiman Freiman *Freimanis *Freimann *Freimut *Freimuth Freiner Freinert *Freischlag Freistedt Freisting Freit Freitag *Freivalds Frej Frey Freiberg Freiborn Frej brandt Frej by Frejd Frej dal *Frejdberg Frej de Frejdefors Frej deman Frej demar Frejdemark Freidén Frei denfeldt Freidemfeldt Freidenfelt Freidenfelt Freidenfelt—h Frejden'feldt Freidenstad Freidestedt Frej desten Frej dfers Freidig Freidling Freie Frej er Freyer Frej fors Frejholm Frej ler Frej lund Freimark Frejme

Frejrud Frejsjö Frej stad Frejsö Frej vall Freland Frelander Frelin Freling Frelov Fremaeus Freman Freeman Fremark Fremberg Fremdeling Fremdling Freme Fremer Fremle Fremlén Fremlin Fremling Fremmer Fremming Fremner Freme Frenander Frenberg *Frencels Frenck *Frenckner Frend Frendahl Frendarve Frendberg Frendby Frendeborg Frendegard Frendel Frendelin Frendelius Frendell Frendeman Frendén Frendenthal Frender Frenderup Frendessan Frendin Frendling Frendman Frenell *Frengell *Frengen *Frengkvist Frenje Frenk Frenck *Frenkel Frenker *Frenkiel Frenkle Frenkler Frenklert Frenkman

Frennberg Frennblad Frennborg Frennbem Frennby Frenne Frennefors Frennelius Frennemark Frennemo Frenner Frennered Frennerfelt Frennergård Frennert Frennesen Frennessen Frennessen Frennessen Frennestam Frennfelt Frennhed Frenning Frennler Frennmark Frennskog Frennstedt Frennvik Frennås Frensborg Frensén Frentz Frentzell *Frenz Frerén Fresal *Freschi Frese Freese Fresk Freskberg Freske Fresker Freskgård *Frestad Frestadius Frestensson Frészals Frethioff *Freud *Freuden'berg *Freudental Freudenthal *Freudenthaler *Freudmann Freugdendal Freukner Freulieb *Freund Freundlich 'Freundt Frey Freybach *Freyberg 'Freyåberg *Freydman

*Freye Freyer *Freygang *Freygang— Gedenburg Freygård Freyhall Freyhult *Freyman *van Freymann Freyne Freyschuss *Freyse Freysan Freytag Frezals Fri Frih Frii Friander *Friang Friare Friback Fribe Friberg Fribergh Frieberg *Friberg- Pedersen Friberger Fribergh Fribergsson Fribert Fribing Friblad Friblom Friba Friborg Friborn Fribrant Fribrock Friby Fribytare Fribyter Fribäck *Frich Frick Frick-Lind Frick-Meij er Fricke Fricker Frickmann Frickzén Frid Fridh Fried Frid Pettersson- Fridahl Fridal Fridahl Fridberg Friedberg Fridblom Fridbam Fridborg

Fridbarn Fridby Fridbäck Friddin Fride Frideberg Friedeberg Frideberg Frideby Fridebäck Frideen Fridéen Fridefelt Fridefors Fridegård *Fridéhn Fridehäll Fridel Fridelius Fridell Fridel Fridemar Fridemark Fridemo Friden Frideen Fridéen Fridén Körner- Fridén Fridenberg Fridenburg Fridenburg Fridendal Fridenlij elm Fridenlund Fridemnan Fridenmark Fridensköld *Fridensen Fridenvall Frider Fridesj ö Frideskag Fridesen Fridestam Fridestedt Fridevall Fridfeldt Fridfelt Fridfors Fridrfält Fridfeldt Frid'felt Fridh Fridhage Fridhagen Fridhall Fridhammar Fridhed Fridheim Fridhoff Fridholm Friedholm Fridiman Fridin

Friddin Friding Fridkulla Fridland Fridler

Friedler Fridlind Fridling Fridlitz Fridlizius Fridlund

Friedlund Fridländer Fridman

Friedman Friedmann Fridmar Fridmark Fridmo Fridnell Fridner Fridnér

Friedner Fridnert Fridolf Fridolfh Fridolfsson Fridolin Fridelv

Fridoli Fridolfh Fridorff Fridqvist *Fridrichson Fridsberg Fridsell

Fridsäll Fridsjö Fridst-am Fridstedt Fridsten Fridstrand Fridström Fridsäll Fridvall Fridzén *Friebel Frieber- Frieberg Fried Friedberg *Friede Friedeberg Friedemann

*Friedenberg

*Friedenthal *Friederich Friederici

*Friedetzky

*Friedheim Friedholm *Friedlaender Friedlander Friedleiff Friedler Friedlund

Friedländer Friedman Friedmann Friedner *Friedrich Friedrichs von Friedrichs *Friedrichsen Friedsam *Friedtzell Friefeldt Friefelt Friel Frieleif *Frielingsdorf Frielsgård Frieman Friemann Fries Friesberg Friese *Friese-Jensen von Friesen Friesenberg Friesendahl Friesendal Friesendorft' von Friesendorff Friesen-beim Friestedt Frieton Frietsch Frifelt Friefeldt Friefelt Frifors Frigard Frigelius Frigell Frigenius *Frigeria Frigert Frigge Friggebo Friggerdal Friggeråker Friggestad Frigiåven Frigren Frigård Frigårde Frigärde Frih Frihagen Frihammar Friheim Friholt Frii Friis Friis Beck- Friis-Wandell Friise Friis *Frikke Frikvist Friland

Frilander Frilén Frilund Friländer Frimalm Friman Frieman Friemann Friman Berg- *Friman—Dahl

Böckman Frimansan Frimansson

Frimanson Frimar Frimark Frime Frimell Frimert Frimod Frimodé Frimodig Frimodt Frimond Frimödt Frindelius Frindell Friné Frinell Fringel Frinnberg Frinndal Frinneryd Frinnman Frintzer Frintzner Frinäs Fris

Fries Friis Friis Frisack Frisander Frisberg

Friesberg Frisby Frisch von Frischen Frischenfelt *Frischer

Frischmut Frise

Friise Frisegård Friselius Frisell

Frisäll Frizell Frizäll Frisén

von Friesen Frisenbeck Frisenbarg Frisendahl

Friesendahl Friesendal

'Frisenfelds Frisenfelt Frisenheim Frisgård Frish'agen Frishammar Frishell Frising Frisinger Frisjö Frisk Friskberg Friske Frisklund Friskman Friskopp *Friskov Friskström Friskytt Frisland Frisling Frisman Frismark Frison *Frist Fristad Fristam Fristander Friste Fristedt

Friestedt Fristen Frister Fristarp Fristrand Fristrup Friström Fristål Frisvall Frisäll Frisälv Frisäter Frisö Frithiof Frithiaff Frithiafs Frithj of Frithioff Frithz Fritiof

Frithiof Frithioff Frithj ef

Frithjaff Fritioif Fritiof Friti off Frittioff Fritiofi Fritiofsan Fritiofsson

Fritiofson Fritj ofssan Fritiof Friti off Friti afssan

*Fritiavssan Fritorp Frits

Frithz Fritz Fritsberg

Fritzberg Fritsbo Fritsborn Fritsby Fritsch

'Fritsche Fritschler Fritsell

Fritzell Fritsén Fritzén Fritshagen Fritshammar Fritsle Fritsy Fritsö Frittj aff Fritz

de Laczay- Fritz Fritzberg Fritzche Fritzdort Fritze Fritzell Fritzén Fritzenius Fritzhow Fritzin Fritzing Fritzinger Fritzne Fritzner Fritzahn Fritzscb Fritzsche Fritzson Fritzohn Frivall Frivander Frivell _ Frivert 'Frivik *Frivald Frixbo Frizell Frizäll Frobenius Freberg Freby Frode Frodé Frodegård Frodelius Frodell Fredén Frodener Frodi Frodig Frodigh

Fredigh Fredin Freding Frodlund *Frtedman— Cluzel Fraensson Frofelt Frogemar Fragemark Frogestad Frogestam Fragland Frogner Frogner Frogsiö Frogstad Fregstedt Frogvall Froh Frahagen *Frahde Frohlund Frohm Fraklund Frolander Frelich *Frelik Frelin *Fraloff Frolov Frolund Frohlund Fram Frohm Fromm Fraom Freman Fromander Fremark Fremberg Fremelin Frammelin Fromelius Fromell Fromén Framentine Fromér *Framheld Framholdz Fromholt Fromholtz Framin Framin *Frammann Fromme Frammelin *Frammelt 'Frommer Frommerin Frommert Fromstedt Fronaeus I'Franda 'Frondelius Frandell

Frondén Frenell Fronér Frankenberg Front *Fronzarali Fraom Froon *Froriep *Frosch Fraselius Frosell Frazell Frossén Frozén Frossmark Frost Frost Ljunggren— Frosth Fråst Frostander Frestbeck Frostberg Frastbrant Frestby *Frostdahl Froste Frostebom Frestebring Frasteby Frostedal Frostegard Frostegren Frostegård Frastelid Frostell Fresteman Frostemark Frostemo Frosten Frostenberg Frastengren Frastenius Frostenson Frostensson Frostenson Froster Frosterud *Frasterus Frasteryd Frostesjö Frostevall Frostfeldt Frostfiäll Frastgard Frostgård Frasth Frosthage Frosthagen Frasthammar Frosthed Frastheden Frostholm Frostig Frostin

Frosting Frostland Frostle Frostlid Frastling Frostmalm Frostman Frastmar Frastmark Frostmo Frostmyr Frostne Frostner Frastrand Frostrup Fraström Frastvall Frastvik *Froszt Fratin Frovall Froyck Frazell Frozén *Fruchter Fruck Fruckman Frudechs Fruksén Frukt Fruktblom Frumerie *Frumermann Frumkin Frummerin Frunck Frundt Frunge Frunk Frunke F runt Fryberg Friiberg Frybarn *Fryc Frycell Frychius Fryckberg

Friidenberg Frydendahl- Sörensen Frydenlund Fryding 'Frydman 'Frydrysiak

Fryestam Frygelius Frygell Frygenberg Frygg Frygge Frygner *Fryhbauer *Friihling Fryk Frykander Frykberg Fryckberg Frykblad Frykblam Frykbohm Frykbom Frykbohm Frykberg Frykborn Frykdahl Frykdalen Fryke Frykebarg Frykebrant Frykedal Frykefalk Frykegård Frykelid Frykelius Frykell Frykelöv Frykemark Frykema Frykén Frykenberg Frykenberg Frykendahl Frykenfeldt Frykengård Frykenholm Frykenmark Frykenmo Frykenrud Frykensjö Frykenskog Frykenstam Frykenstedt Frykenvall Frykestam Frykestig Frykevall Frykfeldt Frykfors Frykgård Frykhagen Frykhammar Frykhamn Frykholm Fryckhelm Frykhult Fryking Frykland Frykler Frykliden Fryklind

Frykling Fryklund Frycklund Fryklöf Frycklörf Frykmalm Frykman Fryckman Frykmar Frykmark Frykmer Frykme Frykner Fryknäs Frykolin Frykrud Fryksborn Fryksdahl Fryksdal Fryksdahl Fryksell Fryxell Fryksén Fryksenius Frykshammar Fryksjö Frykskag Fryksman Fryksmark Fryksma Frykstad Frykstam Frykstedt Fryckstedt Fryksten Frykster Fryckstrand *Frykström Fryksäter Frykvall Frykås Frykö Fryland Fryle Frylemark Frylemo Frylen Frylén Fryler Fryleskag Frylestam Friilinghaus Frylmark Fryman Frymark *Friingel Friinzel Fryselius Frysell Frycell Fryzell Friiss 'Frysztajer Fryxelius Fryxell

Fryzell Frågner Frogner Frogner Från Froon Frånberg Frånlund Frånstedt Frånström Fråst Fråstad l"Frädrich Fräger Fräjde Fräj din Fräki Främberg Främbe Frä-m'by Främgård Främling Främlinge Främme Främst Frånberg *Fränckel Fränckell Fränckert Fränd Frend Frändberg Frendberg Frände Frändeberg Frändebom Frändeby Frändegård Frändeland Frändelid Frändemark Frändemo Frändén Frendén Frändesjö Frändestam Frändevik Frändfors Frändin Frendin Fränding Frändsten Frändström Frändå Frändås *Fränell Frängema Frängqvist Frängsmyr Fränk Frank Fränke Frankel *Fränkel Fraenckel Frankel

Fränckell Fränki Fraenki Fränn Frännbo *Fränne Frenne Fränné Fränneby Frännegård Frännerud Frännesjö Frännfors Fränngård Frännhag Fränninge Frännlid Frännmo Frännryd Frännsjö Fräns Fränstan Fränzel Fräs *Fräse *Frässdorf Fräström Fräton Fröander Fröbeck Fröbel Fröberg Fröberger Fröblom Fröbo Fröbom Fröberg Fröbrant Fröby Fröckberg Fröcklin Frödahl Frödal Frödahl Fröde Frödeberg Frödeby Frödefors Frödegård Frödel Frödelin Frödelius Frödell Frödel Frödemark Frödema Fröden Frödén Frödenberg Frödenius Fröderberg Fröderström Fröderud Frödestam Frödholm Frödin

Fröding Frödlund Frödrnan Frögelius Frögren *Fröh *Fröhberg *Fröhler *Fröhlich Fröhling *Fröhlke *Fröhning Fröhelm Fröier Fröij er Fröistedt Fröjd Fröjdh Fröi dén Fröi dendahl Fröi dendal Fröjdendahl Fröi denfelt Fröj denlund Fröi dfeldt Fröi dfelt Fröi dfeldt Fröjdfull Fröjdh Fröidlund Fröjdman Fröjdstedt Fröi e Fröi el Fröi elin Fröi emark *Fröiendal Fröi er Fröier Fröij er Fröi ling Fröjmark Fröi se Frökenberg Frökman Fröland Frölander Fröléen Frölén Fröléen Frölend Fröler Frölich Frölick Frölid Frölik Frölin Frölind Frölinder Fröling Fröhling Frölinger *Frölinghaus Frölund Fröman Frömark

*Frömmert *Frömmig Frömming Fröndt 'Frönell Fröner Frörath Frös Frösbarn Fröselius Frösell Frösén Frössén *Fröslee Fröslin Frösling Fröslund Frösman Frössander Frössberg Frössén Frössle Frössling Frösslund Frössman Frössmark Fröst Fröstad Fröstadius Fröstberg Fröste Fröstedt Fröstell Fröstling *Fröstlund Fröstrup Fröström 'Frövall Frövén Frövid Frövik 'Fröyseth Fuchenbackt Fuchs 'Fuchs-Renard 'Fucker I'Fugalas Fugel Fugelstad Fugenstedt Fuger Fugl Fuglberg Fuglewitz *Fuglås 'Fugman Fuhr Fuhre Furéh Fuhrken Fuhrman *Fuhrmann Fuhrström Fuiak Fulgentius Fulgoni

Fulke Fulkila Munck af- Fullerö Cronstedt af— *Fulli Fullmestad Fullsta Fullström *Fulte *Fulterer Fulton anarker Funberg Funch Funck af Funck Funcke Funckers Funckert Fundahn Fundberg Fundby Fundelius Fundell Fundén Funder Fundiger Fundin Fundingsrud Fundman Funegård Funell Funer Fungbrant Fungby Fungdal Funge Fungmark Funk

Funch Funck Funkberger Funke Funcke Funkebo Funkegård *Funkel Funker Funkerud Funkgård Funkhammar Funkkvist Funkquist Funkqvist Funkvist Funquist Funqvist Funkler Funkman Funkner Funkquist Fimkqvist Funksjö Funkstedt

Funkvik Funkvist Funm—ark Funmberg Funnemark Funning Funnström Funquist Funqvist Funseth Funt Funte *Funtek- Snellman Funtén Fur Fuhr Fura Furander Furbeck Furberg Furbo Furbam Furbarg Furbring Furbrink Furby *Furch *Furchert *Furchtsam Furdal Fure Furebo Furebrant Furebring Eneby Furebäck Furedal Furefors Furegård Furéh Furehed Fureland Furelid Furelius Furell Furemalm Fureman Furemark Furema Furén Furrén Furenberg Furenborn Furenbratt Furenbrink Furenbäck Furendal Furengren Furengård Furenhag Furenhed Furenholm Furenhav Furenius Furean

Furenmark Furenma Furensjö Furenskog Furenstam Furenvik Furenäs Furesjö Fureskog Furestad Furestam Furestedt Furestig Furevall Furevik Furfors Furfält Furgren Furgård Furhag Furhage Furhagen Furhall Furhammar Furhed Furheden Furhem Furholif Furholm Furia-äll *Del Furia Furin Furing I"Furk Furland Furlin Furman Fuhrman Furmark Furn Furnaess Furnander Fume Furnell Furner Furness Furuström Furrén Furrer Fursj ö Furskag Furst Fursteback Furstedt Furster Furström Furs'a'ter Furtemark Furtenbaoh Furtenback "Furtner *Furtula Furu Furubacke Furuberg Furuberget

Furubiälke Furublad Furuba Furubom Furuborg Furubarn Furubrand Furubrant Furubring Furubrink Furubra Furuby Furubäck Furudahl Furudal Furudahl Furufalk Furufj äll Furufors Furugren Furugård Furugärde Furuhag Furuhage Furuhagen Furuhall Furuhed Furuheim Furuhem Furuholm Furuholt Furuhavde Furuhäll Furuklev Furuklint Furukrantz Furukrana Furuk'vist Furuland Furulid Furuliden Furulind Furuling Furulund Furumalm Furumark Furumo Furunus Furunäs Furusand Furusjö Furuskog Furuskär Furustad Furustam Furustedt Furusten Furustig Furustolpe Furustrand Furuström Furustubbe Furustål Furusäter Furuvall Furuvidh

Furuvik Furvall Furved Furvik Furå Furåker .Furås Furåsen Furälv Fur-ängen Mö Furöstam *Fusco Fusén *Fusi *Fuss *Fussy Fust *Futerfas *Futvoye *Fuuk Fuxborg Fuxe Fuxelius Fuxell Fuxén Fuxmo Fiichslin *Fyenbo Fygnér Fyhn Fyhr Fiihr Fiihrel *Fiihrer Fyhrlund Fyhrvall Fyhrwall Fyledal *Fiilep Fylke Fylking Fiillegrabe *Fiilöp Fynde Fyr

Fyhr Föhr

*Fiir Fyrbers Fyrbjörk Fyrball Fyrby *Fiirch Fyrcrantz Fyrdal Fyrdell Färeberg Fyregård Fyrell Fyrén Fyrenius Fyrgård Fyrhammar Fyrk Fyrkes

Fiirsten Fiirstenbach Fiirstenberg 'Fiirstenheim Fiirstenhjelm Fiirstenhoff Fiirster Fiirtenbach . .. I m__ th 3qu H.; *Fiiruhammer Fyrvald Fyrwald Fyrwald Fyrwall Fyhr-vall Fyhrwall

Fyro 'Fiissel 'Fiisslein

Fågel Fågelberg

Fogelberg Fågelblad

Fogelblad Fågelborg Fågelbrant Fågelgren

Fogelgren Fågelkvist

Fogelkvist Fogelqvist Fågelquist Fågelqvist Fågelmark Fogelmarck Fogelmark Fågelmyr Fågelquist Fågelqvist Fågelsbo Fågelstam Fågelstedt Fågelström

Fogelström Fåglebring Fåglefelt

Fåhraus Fåhraeus

Bruhn- Fåhré

Fåhreus Fåk Fålin Fohlin Folin Follin Fäll Fell Fållberg Follberg Fållby *Fållbäck Fållsten Fålström Falström Fåmin Fång Fångkvist Fängqvist Fängqvist Fårbregd Farbregd Fårdin-Ärlig Fåréus Fåhraeus Fårning Fåssum *Fäckt Fägander Fägell Fäger Faeger Fagerberg Fägerblad Fägerbarg Fägerborn Fägerby Fägerdal Fägerhag Fägerhall Fägerholm Fägerholt Fägerlind *Fägerlund Fägerlöv Fägerman Fägermark Fägerma Fägerqvist Fägersen Fägersjö Fägerskiöld Fägerskj öld Fägersköld Fägerskiöld Fägerskj öld Fägersen Fägerstad Fägerstam Fägerstedt Fägersten Fägerstén Faegersten Fägerstrand Fägerström Fägerstål

Fägert Fägervall Fägervik Fägerås Fägnefors Fägnell Fägrander Fägre Fägrell Fägremo Fägren Fählqvist *Fähnrich Fährne Fäj er Fäkt Fäktenmark Fäldner Fäldt Fälemark Fäll *Fällberg Fällbom Fellbom Fälldin Felldin Fällefars Fällgren Fellgren *Fällin Fälling Fällman Fellman Fällmar Fällmark Fällmer Fällstam Fällstedt Fällstrand Fällström Fellström Fällt *Fäls Fält Feldt Felt Felth Fäldt Fällt Fälth Fältberg Fältblad Fältebrant Fältén Fältenstam Fältgård Fälth Fälthagen Fälthammar Fältheim Fältholm Fälting Felting Fältman

Feldtman Feltman Fältmark Fältmars Fältqvist Fältros Fältsjö Fältskog Fältskytt Fältskär Fältstam Fältström Feltström Fältås Fältö Fänegård Fang Fängby Fänge Fängmark Fängner Fängqvist Fängsell Fängstam Fängström Fängvall Fänjema Fännfors Fännick Färber Färbam Färbring Färd Färdal Färdeman Färdig *Färdigsson Färdin Ferdin Färdix Färdmark Färdma Färdsiö Färdvall Färe Färeborn Färeby Färedal Färegård Färelid Färemark Färema Färemyr Färén Färenmark Färenstedt Färesiö Färestad Färestam Färestål Färg Fergh Ferj Färgh Färggren Färgh

Färhm Färilhem Färilshem Färing 'Färje Färj efors Färj egård Färj emark Färi estad Färjsjö Färle Färlén Ferlén Färlestam Färlevik Färlind Färlund Fehrlund Färm Fehrm Ferm Färhm Färm Sten- Färmén Fäm Färnander Femander Färnberg Fehrnberg Fernberg Färnblad Femblad Fämbo Färnborg Färnby Färnbäck Färndal Femdal Färnefalk Färnefors Färnegårdh Fernegård Fämeland Färneman Fämemyr Fämer Ferner Färnert Färnestrand Färnevik Fämgren Ferngren Fämhage Fämhammar Fämhamre Färnhem Färnholm Fernhalm Färninger Fämklint Fämkvist Fernkvist Femquist Fernqvist Färnqvist

Färnlund Fehrnlund Fernlund Fernlundh Färnlycke Färnlöf

Färnman Färnmark

Färnqvist Färning Färnsj ö Färnskog

Färnstedt Fernstedt Färnsten Faernsten Fernsten Fernsten

Färnstig Färnstrand Färnström Fehrnström Fernström Färnvall Fernvall

Färnåker Färnås Färrsjö Färsch Färstedt Fässberg Fässe Fäst Fäste Festin

Fästman *Fäthe 'Födinger

Fögstedt

Föhr Föj er Föj ersson

Föjerstam

Föj ner

Földert Fölenhag Föll Fölling Föllinger Föllinger Olsson- 'Fölsch *Fönss

Fönster För Föhr Förander Förare

Förberg Förberger

'Förbam

Fördal Fördel Före

Förell Förgren *Förli Förlin Förling Förman Förne Förnelius Förnell Förnemark Förner Förnerud Förnestam Förngren Förnkvist *Förnäs Förpost Försberg Förselius Först Förstadius Förstberg Förstedt Förster Försth'ng Förstman Förström Försäter Förtapp Föskman

*Föye-Paulsen Föök

G

*Gaard Gaarden Gaarder Gaardh Gaam-Schoug Gaam-Tboug "Gaasvik *Gabara

*Gabay 'Gabbay Gabbe Gabbels Gabe Gabel Gabeling Gabell Gaber

'Gabert Gaberud Gabeus Gabin Gabing Gabinus Gable

Gableng Gablenz Gabler Gabner Gabom *Gåbor Gabor Goldner— Gaborn Gabre Gabrell *Gabriel Gabrieli Gabrielli Gabrielli Lages— *Gabrielsen Gabrielson Gabrielsson Gabrielson Gabrin *Gabukov "Gach *Gacia Gad Gad Rist— Gadh Ga'hd Gadamer Gadborn Gadd Gaddby Gadde Gadde Ohlsson- Gaddefors Gaddemo Gaddén Gaddenius Gadding Gade Gade Hedemann— Gadeberg Gadeborg *Gadebusch Gadeby Gadefelt Gadefars Gadel Gadelie Gadelii Gadelius Gadell Gadel Gademan Gademar Gademark Gademyr " Gadén Gadener Gadenius Gader Gadesson Gadestam Gadestedt

Gadéus Gadevall Gadevik Gadfält Gadh Gadhammar Gadholm Gadin Gading Gadle Gadler Gadman Gadmar Gadnert Gadelin *Gadre Gadsj ö Gadstam Gadumer Gadvall *Gadziemski Gadö Gaebehl Gaebel *Gaebler *Gaede *Gaedtke *Gaefke *Gaerdin *Gaeth *Gaetzschmann Gaeyner Gaffe *Gaffke *Gaffron Gafvelin Gag Gagelius Gager Gagerell Gagerman Gagga Gagn Gagne Gagné Gagnebrant Gagneby Gagnefeldt Gagnefjerd Gagnefur Gagnegård Gagnehed Gagnelid Gagnelius Gagnell Gagnema Gagner Gagner Gagnert Gagnerud Gagneryd Gagnesjö Gagnestam Gagnéus Gagnevik Gagnrfors

Gahnertz Gahneström Gahnfelt Gahnfors Gahnhed Gahnold Gahnsby Gahnström ahr G 'Gahrén Gahrm Gahrma Gahm Gahrton Gaidelius *Gailis *Gailit Gaimard Gaimer *Gaiser *Gaiizsch Gajbert 'Gajdas Gajder *Gajdusék Gaia Gaj erna Gaj erud *Gajeweske *Gajewski Gaj land Gaimark Gajne Gajner Gakman * Gal Galaanen *Galambos Galant *Galåntai *Galanty *Galat Galbe Galdén Galdin *Galean Galenius *Galer Galerius Galéus Galfve Galfvensjö Galin Galippi Galis *Galistal *Galka Gall

Gallander *Gallatly Gallaty Gallberg Gallbo Gallby Galle Gallén 'Gallenius Galler Galli 'Gallie *Galligani Galliger Gallman Gallmer Gallner 'Gallo Gallen 'Galloni Gallsjö Gallstad Gallus Galmar Galmberg Galme Galmén Galmér Galméus Galmin Galminder Galming Galmstedt Galny Galobowitz Galan Galasi Galouzis 'Galsby 'Galster *Galt Galte Galten Galtung *Galuchot *Galuszka *Galvagna Galvén Galvenius Galvér Galvéus Galvin *Galvins

Gamander Gamalielsan Gamb *Gambalat Gambe Gamberg Gahmberg *Gambierazzi Gamble Gamba

Gamberg Gambom Gambré Gambréus Gambring Gam-by Gambäck Gamdal Game Gamel Gamelius Gamell Gamén Gaménius Gamer Gamerius Gamfeldt Gamfars Gamhed Gamheden Gamhov Gamhäll Gamklo Gamlén Garnlin Gamländt Gammal Gammalgård Gammalin Gammalssan Gamma *Gammelgård Gammelin *Gammelstorfrf Gammeltoft Gammil Gamming Gamner Gamnerfeldt Gamnis *Gamper * Gamperts *Gamradt Gamrell Gamrin *Gamroth Gamryd Gamshög Gamsjö Gamst Gamstedt Gamstarp Gamsäter Gamvik *Gamziukas Gan Gahn Ganander Ganarp Ganberg Gahnberg Gambe Ganborg Ganbrand Ganbrant Ganbring

Ganbrink Ganbra *Gancarz *Gancz Gandal Gandard Gandberg Gandbarg Gandby Gande Gandebom Gandefelt Gandal Gandelius Gandemo Gander Gandemp Gandéus Gandiors Gandils Gandin Ganding Gandle Gandling Gandalf *Gandalfo Gandsjö Gandskog Gandvall Gandvik Gandå Gane Gahne Ganebe Ganaborg Ganebarn Ganebrant Ganebratt Ganebring Ganebrink Ganebra Ganeby Ganebäck Ganefalk Ganecfj ord Ganehag Ganehed Ganehelt *Ganekind *Ganelick Ganelid Ganelind Ganelius Ganell Ganeltz Ganema Ganemyr Ganér Ganered Ganerot Ganerud Ganeryd Ganesjö Ganeskog Ganesahn Ganestad

Ganestam Ganestedt Ganesten Ganestig Ganestål Ganesäter Ganeteg *Ganetz Ganevall Ganevik Ganfalk Ganfj ord Gangborn Gangby Gangböl Gangefors *Gangemi Gangfors Ganghem 'Gangis Gangler *Ganga Ganhage Ganhagen Ganhammar Ganheden Ganholm Ganholt Gankvist Ganland Ganlid Ganlitz Ganlund Ganlöv Ganman Ganmar Ganmark Ganmo Ganmyr Gannbo Gannby Gannbäck Ganndén Ganne Ganneby Gannedahl Gannefors Gannemark Gannema Ganner Gannert Gannerud Ganneryd Ganneskog Gannéus Gannevik Gannfelt Gannfors Gannhed Gannholm Gannholt Ganning Gannsiö Gannve Gannvik Gannå

Gannås Gannö Ganrell Ganros Ganrot Ganrud Ganrup Ganryd Gans Gansberg Ganschka Ganse Gansell Gansén *Ganser Gansfelt Gansing Ganskog Ganslandt Gansmark Gansmo Gansta Ganstam Ganstedt Gansten *Ganster Ganstrand Ganström Ganstål Gansved Gansvik Gansäter Gante Gantebo Gantelius Gantell Gantemar Gantemo Ganterud Gantevall Ganting Gantoft Gantorp Gantö Ganvik Ganz *Ganzer Ganälv Ganö Gappel *Garabedian *Garaguly Garantier *Garassich Garavel Garazin 'Garb 'Garbarina

Garbenius *Garber Garberg Garbers Garbart

Garbin Garbing Garbjer Garbman Garbo Garbom Garborg Garbom *Garbowski Garbrand Garbrant Garbratt Garbring Garbrink Garby Garbage Garbäck *Garcia Garcia *Garcia de Ruiz 'Garcia Marradi *Garczarek Gard Gardh Gardal Gardar Gardarfve Gardart Gardbeck Gardberg Gardbo Gardbrant Gardbratt Gardbrink Gardby Garda Gardeberg Gardebo Gardebarg Gardebam Gardebrand Gardebrant Gardebring Gardebrink Gardebro Gardeby Gardebäck Gardéen Gardefalk Gardefjord Gardefors Gardefur Gardef'a'lt Gardehed Gardeheim Gardeklev Gardeklint Gardelach Gardeland Gardelin Gardelind Gardeling Gardalius Gardell Gardelöf Gardamalm

Gardeman Gardemar Gardamark 'Gardemeister Gardemo Gardemyr "Garden Gardenbring Gardenby Gardenfelt Gardenius Gardenäs Garderot Garderud Garderyd Gardese Gardesjö Gardeskog Gardestam Gardestedt Gardesten Gardestrand Gardeström Gardestål Gardetski Gardéus Gardevall Gardevik Gardevåg Gardfall Gardfelt Gardfjäll Gardfors Gardh Gardham Gardhammar Gardheim Gardham Gard'hi Gardht Gardholm Gardholt Gardin Gardiner Garding Gardinge Gardiol Gardland Gardle Gardlenius Gardler Gardling Gardman Gardmar Gardmark Gardmo Gardne Gardner Gardner Gardnäs *Gardos 'Gardot Gardrung Gardsjö Gardstedt Gardstan

Gardstig Gardstrand Gardström Gardsvik Gardsäter Gardt Gardth _ Gardtman Gardulf Gardvall Gardvik Gardå Gardö Gare Garebo Gareby 'Gareckis Garefelt Garefors ”" Gareis Gareke *Garelick *Garelik Garelius Garell *Garellick Garellik Garemark Garemo Garamyr Garén Garenberg Garenfelt Garenius Garenäs Garesjö Gareskeg Gareus Garf Garfalk Garfeldt Garff *Garfinkiel Garfman Gar—fors Garfunkel Garfve Garfvé *Gargane Gargren Garhammar Garhamn Garhed Garheden Garheim Garhem *Garherr Garholm Garhult *Garibovic Garild Garin Garinder Garing Garinge Garke

Garkström Garland Garle Garlén Garlert "Garli Garlid Garlin Garlind Garling Garle Garlund Garlöv Garm Gahrm Garmaeus Garmager Garman Garmark Garme Garmefelt Garmelius Garmell Garmén Garmenius Garmer Garmert Garmfeldt Garmfors Garming Garmland Garma Garms Garmstad Garmstedt Garmyr Garn Gahm Garnz—eus Gamander Gamborn Garnby Garne Gameborg Gameby Gamefält Garnegård Garneii Garneiik Gamell Garnemark Garnemo Garner Garnert Garneryd Garnevall Garney Garnfeldt Garnfars Garnhed Gamheden Gamheim Gaming Garnitzka Garnlert Garnman

Garpa Garpa Olsson— Garpebrina Garpedal Garpeijäll Garpefors Garpefält Garpegård Garpehäll Garpal Garpeman Garpemark Garpema Garpén Garpenbeck Garpenberg Garpenberg Garpenby Garpendahl Garpenfalk Garpenfeldt Garpenfors Garpengran Garpenhag Garpenhad Garpenhorn Garpanlöv Garpenrud Garpenstam Garpanstedt Garpensten Garpenstrand Garpenstål Garpenvall Garper Garpared Garperud Garpesjö Garpestam Garpastig Garpestål Garpevik Garpfalk Garpfors Garpgård Garphag Garphage

Garphagen Garphammar Garphed Garphult Garping Garpinger Garpland Garplid Garplind Garpling Garplöv Garpman Garpmo Garpne Garpner Garpnäs Garpoff Garprot Garpstedt Garpsten Garpström Garpstål Garpsäter Garpvall Garpås Garpö *Garratt Garre I'Garrellick Garreltz von Garreltz von Garrelz *Garrigues Ganman Garryk Gars Garsbarg Garsbo Garsbom 'Garsegg Garselius Garsell Garsén *Garshnek Garsing *Garsing Garsjö Garskog Garsman Garsner Garstad Garstam "Garstecki Garstedt Garsten Garstrand Gar-ström Garstål Garsveden Garsäter Gartberg Gartbom Gartby Garte Gartelius Gartell

Gartén Gartener *Gartenkraut Gartéus Gartfelt Gartfors Garth Gardt Gardth Garthammar 'Garthner Garting Gartinger Gartling Gartman Gardtman Gartmark Gartmo Gartmon Gartmyr Gartna Gartnell Gartner Gartnäs Garteft Garton Gahrton Gartarp Gartrup Gartsiö Gartvall Gartvik Gartz Gartzell Gam-p 'Garus Garvald Garvall Garvander Garvars Garvé Garfve Garfvé Garvell Garvén Garver Garvert Garvik Garvill Garvin Garving Garvner Garvåg Garvö Garyd Garzia Garå Garås Garälv Garäng Garö Gasberg =”*Clasch Gasell *Gasiorawski Gask

Gaslander Gasslander 'Gaspar *Gåspår Gasparinec Gasparinez *Gasparini Gassander Gassbo Gassby Gasse Gasselnick Gasslander Gasslar Gassman Gassne Gassner Gassron Gassån 'Gast 'Gaster Gasters Gastin 'Gastons Gastzell Gatander Gatby Gate Gateby Gatedal Gatefalk Gategård Gatel Gateman Gatemark Gateme Gatenbeck Gatenberg Gatenfors Gaterud Gatestål Gath Gath Chrintz- Gathammar Gathén 'Gåti Gatin Gatner Gatsch Gatt Gattberg Gatte Gattens Gatter *Gatterman 'Gattermann *Gatti *Gattinger Gatugård *Gatzwiller Gau 'Gaubier- Zaltzmann *Gauck Gaudard Gauda

Gaudelin Gauding *Gauert Gauffin Gauffin Ekholm- Gaufin "von Gauger 'Gauia *Gaul Gaulitz *Gaulke Gaunitz Gaup Gaurvirtsch *Gaurwitsch 'Gause *Gaustad Gaustadsvangen Gaute 'Gautier Gautier 'Gautkind Gauzert Gavander Gavard Gavatin Gavatin Sablotsky- 'Gavazzeni Gave "Gawedzki 'Gawak Gavel Gavelfält Gavelholm Gavelin Gafvelin Gavelius Gavell Gawell Gavelli Gavelman Gavelmark Gavén 'Gawenda Gavenius Gavert Gaverus Gavestam Gavik Gavin Gavlander Gavle Gavlefars Gavlegård Gavlén Gavler Gavlevik Gavling Gavna Gavola 'Gawor Gavrell Gavrén 'Gavriloff

*Gavrilov *Gavrilevic- Marinkovic *Gavrjusiav *Gawron *Gawronski *Gawrys Gavsjö Gavuzzi Gavås Gaxling Gay *Gay Coyö de Abellana *Gazan Gazelius Gazett *Gazsö *Gdalewicz *Gebauer Gebaur Gebbers Gebe *Gebal Gebelius Gebén Gebenius Geber Geberg Gebert Gebestam *Gebéus *Gebhard Gebhardt Gebhart Gebing *Gebl Gebe Geberg *Gebrat-Pujal Gebring Gebro Gaby Gebäck Gecher Gacker Gedal Gedda Gedda Elpens ven von Gedda Gedda Wiel- Gedda von Gedda Geddén Geddmark Gedeberg *Gedeck Gedalius Gadell Gedeme Gedenryd Gederberg Gederblom Gederborg Gederholm

'Gedgaudas *Gedgevds Gedin 'Gedlizka 'Gedminas Gedna Gedner 'Gedrich *Gedtke Gedung *Gedusheff Geeber Gaelmuyden 'Geelnard Geerd *Geerhold 'Geerling 'Geesdarf 'van der Geest Geete Geate— van Hohen— hausen GeeWe Geefeldt Geffcken Geffen *van Geffen 'Gefke Garfors Gefvert Gefyr Geger Gegerfelt von Gegarfelt Gegermo Geggen *Gehammar Ganander Gehandler Gehardy Gehl *Gahlander Gehlin 'Gehlsdorf Gehnberg *Genich Gehalm 'Gehr Gehra Gehricke 'Gehring Gahrke Gehrman *Ge'hrmann *Gehrtz Gehör *Geib Geiba Geibel Geiber Geibert Geiborg Geibring Geibrink Geidby

Geideby Geidefors Geidel Geidemar Geidemark Geidenmark Geidenstam Geidestam Geiding Geidler Geidne Geidnert Geiden Geidvall Geier Geifalk Geifeldt *Geigant *Geiger Geigert *Geigner Geiider Geijer van Geijer *Geij erman Geijerstam af Geijerstam Geijerstén Geijling Geijron Geijsel Geijstedt Geimar Geime Geimer *Geimertz Geine Geiner Geinerfelt Geinert Geintschein *Geipel Geire Geiring Geiron Geiros "Geires Geirup Geiryd Geise *Geiseler *Geisen *Geiser Geisjö Geisler Giessler Geismar "Geissenberger *Geissendorf 'Geissler Geist Geistad Geistrand Geiström Geite Geitel

Geitschel Geivald Geiving Geiba Gejbrant Gejby Gejdebäck Geidner Geje Gejedal Gaj el Geier Geier Geyer von Geijer Gieier Gejervall Geifeldt Gejfors Gaj-hammar Gai'hed Gejke Gajland Geile Geiler Gejlert Gejling Gejlsgård Gejman Gejmark Geime Gejnevall Gejnäs Gejpel Geiret Gejskog Gejsmark Gejsnäs Gajstarn Gejvall 'Gekath Geland Gelander Gelang Galant *Galaszewski *Gel—b *Gelbard 'Gelber *Gelberg Gelbert Gelberd Gelbert Gelbrink Geldström Gelehardt Gelertsen Gelertsen Gelfert Gelfgren Gelfius Gelhaar Gelibert Gelin Gehlin Gelind

Gelinder *Gelindo Geling *Gelius *Gell Gelland Gellberg Gellberg Gellborn Gellbäck Gellebrink *Gellén Geller Gellerberg Gellerbarn Gellerbrand Gellerbrant Gellerbring Gellerbrink Gellerby Gellerb'a'ck Gellerfelt Gellerfors Gellerhed Gellerhorn Gellerhult Geller-man Gellermark Gellemäs Gellersjö Gellerskog Gellerstad Gellerstam Gellerstedt Gellersteg Gellersten Gellarstig Gellerstål Gellert J ellert Gellertun Gellertz Gellervik *Gelles Gellin Gelin J ellin Gellinar Gelling Gellingskog Gellman Gallner Gellqvist Gellrich Gellrup Gellsén Gellstedt Gellstrup Gellström Gallwar Gellvén Gellvitz Gelmar Gelmark Gelnard Gelang

Gelotte Gelov *Gelsdorf *Gelsi Gelsug *Gelter Gelton Geltzer *Gelvan Gelvås Gelzén Gemark Gembel Gember Gamberg Gembart Gambe Gamberg Gemborn Gembrii Gemby Gembäek Gerner Gemert Gemfeldt Gemfors Gemhagen Gemhed Gemheden Gemicke Gemicke J akabssen- Gemland Gemler Gemlert Gemmafors Gammel Gemming Gemna Gemners Gemnert Gemrén Gemrud Gamryd Gems Gemsal Gemzel Gemzall Gemser Gamsjö Gemstad Gemvall Gamvik Gemzal Gemzell *Ganahr *Genal Ganander Gennandar Genarp Genberg Gehnberg Genberger Genblad Genbe Genborg

Genbern Genbäck Genchel Gandal Gendenberg Gendt Gene Ganaborg Genebarn Genebrink Genelid Genell Ganne] Genelöv Genemo Generosi Ganertz Generud Ganeryd Genesjö Genast Genestig *Genetay Genfeldt Genifors Geng Gengård Genhammar Genhede Genheden Genholm Genhult Genicke Genitz 'Genitzki Genken Genlid Genlund Genlöv Ganman Genmar Genmark Genmarker Genme Gen—nander Ganne Genneby Gennebäck Gennel Gennemark Gannert Gennarud Gennervald Gennestad Gennevall Gennser Gennvi Gennäs Baij e af *Genatt Genrup Gens Genscheu Ganschow Genserick *Gensjö

Genslar Gensmarker Gensma Gensmyr Ganstam Genstedt *Genstorff Genstrand Genström Gensö Gente Gentele *Gentile *Gentili

von Karberg Gentin Gentott Gentz 'Gentz—Sestier Gentzel *Gentzell Gentzen *Gentzsch Gentzschein 'Genuth Genvik Genym Ganz Geo 'Geebaldo Georg-Jönsson George *Geerge Georgén *Geargensen *Georgenson Geerger Georges 'Gaargesce-Saidac Georgi *Geargiadis Georgie Georgii "Georgijevsky *Georgiu Georgius Georgny Georgson Georgsson

Georgsan Geargy *Geergyew Gepe Geppel Geralf Gerander Gerard *Gérard Gérard

Oppenheim- Gerarp *Gerasimav *Geratschek 'Gerbaulet Gerber von Gerber

Gerberg Gerberich 'Gerbers

Gerbert Gerbi örn Gerblad Gerborg Gerbrand Gerbring Gerbro Gerby *Gercåns

Gerdahl 'Gerdau

Gerdbe Gerda Gardeby Gerdefalk Gerdel Gerdelius Gardell Gerdeman Gerdemark Gardemo Garden Gerdén Garderot Gerdérus Gerdes Gardevall Gerdgren Gerdham Gerdheim Gardham *Gardien

Gerdin Gardinandt Gerding Gerdinger Gerdis Gerdla Gerdlén Gerdlind Gerdlund Gerdlöf Gardman Gjerdman Gerdmar Gerdne Gardner Gerdquist Gerdqvist Gerdquist Gerdrup Gerdsderff Gerdsjöö Gerdsland Gerdsling Gerdstad Gerdstedt Gardström Gerdsvold Gerdt Gerdtam Gerdten van Gerdten

Gerdtman Gerdtmark Gerdbe Gerdtson Gerdtson Gerdvall Gerdås Gerebark *Gereben Gerebarg Garebo Gerebarg Gereborn Gerebrand Gerebrant Gerebring Gerebrink Gerebro Gerebäck Gerefalk Gerefeldt Gerefled Geregren Gereh Gehre Gerehag Geraholt *Gerek Gerelid Garelius Gerell Geremark Geremyr Gerén Geren Gerenhult Gerenmark Gerenstam *Gerenstein Gerenfcz Geresand Garestad Gerestav Gerestig Gerestrand Gerevald Gerfast Gerge *Gergely Gerger Gergils Gergårdh Gerhag Garbage Gerhagen Gerhald Gerhamn Gerhard Gerhardt ”Gerhardsen Gerhardsson Gerhardt Gerhartz Gerholm Garhalt Gerhorn

von Gericht Gerils Gerinder * Gering von Gerkan *Gerke Gerkens Garkersson *Gerking Gerklev *Gerkman Gerlach Garlack Gerlam Gerland Gerlang Gerle Gerleman Gerlert Gerlevall *Gerlich Garlin Gerling Gerlings *Gerlins *Gerloff Gerlafson Gerlofssan Gerlafson Gerlström Garlöv Germalm German German Germander *Germandsen 'Germanis *Germansen Germansky Germar *Germark *Germei 'Germelius Garmell *Germer Garmerud Germtfelt Germgård Garmland Germo Germand Germsjö Germund Germundal Garmundsjö Germundsan Germundzon Germundsson Germundsan Germundzon Gernandt Gernandt- Ström Gernant Gamberg Gerndt

Game Gerner *Gernert *van Gemet Gerngross Gemhardt *Gernhwber *Gernshaim 'Gernstein Geragie 'Gerok Gerola Gerald Geren Gerov Gerrba 'Gerrbrand Gerrby Andersson- Gerrby Gerra Gerreklint Gerrema Gerrevall Gerrhed Gerring Giers Giers Gierss Gers Garsbo Gersbro *Gersch "Gerschberg *Gerschkevitsch Gerschman 'Gerschanawitz— Gersan Gersdarff * Gersdarff *van Gersdarff Gersér Gersaus Gershagan Gersheden Gersholt Gersing Gersne Gersan Gersan Gerschono- witz— Gersprachen Gerstadius Gerstam Gerstbarg *Gerstbergar Gerstedt *Gerstenberg- Olofsson Gerstig " Gerstl *Gerstmaier Gerstner Gersvad Genvik

'Gerszcnowicz Gert Gerdt Garth Gärdt Gerta Gartell Gertensson Gertgård Garth Gerthel Gertin Gerting Gertlar Gertling Gartman Gardtman Gertmar Gertmo Gartner Gerteft *Gertonsson Gertarp Gertra Gerts Gerdts Gartz Gierts Giertz Gjerts Giertz Gjertzs Gartsenius Gertsgård Gertsson Gerdtson Gerdtssan Giertson Gj ertsson van Gertten Gerdten Gertvall Gartz Gartz Lundberg- Gertzell Gertzén Gertzman Ganman Gerum Garunge Gervald Gervaldar 'Garvan Garvard Gewert Gerwick 'Garwicki Gervide Gervik Garvind Gerzén Gerzman *Geröcs Gesandar *Gesang

Gesohwendtner Geschwind Geschwindt Gasa Geselius Gesellius Gezelius Gasell Gesellius Gesén Gessén Geserick 'Geske Gasen Gassbo Gessén Gesser Gessle "Gesslein Gessler Gesslin Gesslöcf Gassvind Gestad Gestadius Gestam Gestberg Gestblom Gestbom Gesteby Gastein Gester Gesterling 'Gestl Gestman Gestner Gaston Gestre Gestrelius Gestrén Gastrenius Gestrin Gestrup Geström Gesvindt Gesvint Getberg Geta

Geuken Geumers *Geutner Gevalli Gewalli Gavallius Gevalsén Gevalt Gewalt Gewé Gewacke Gevegård *Gewelbe Gewelius Gewell Gewemark Gevén Gevenberg Gevenius Gewers Gevers Gevert ' Gäwerth Gefvert Gävert Gewert Gewert Gewerth Gäfvert Gewerth Gewerths Gewerts Gewerths Gevestad Gavik Geving Gevius *Geyer Geyer Geyren *Gezang Gezelius Gezona Gaärd * Ghazala " Ghebaru *Gheghea * Ghidini Ghini Ghabé * Ghowacki Ghreceldes Ghylfa *Gianneschi Giannini *Gianusse *Gianuzzi =i'Giardino *Giavasis Gibbemark Gibberud Gibberyd Gibblund *Gibbons Gibbson Gibe

Gibel Giberg Giberger *Gibizov *Giblin Gibe Gibom Gibrand Gibro Gibson Gibbsan *Gibstain *Gibus Giby Gibäck Gickling 'Gicquel Gidarp Gidbark Gidblom Gidbo Gidbring Gidby Gidbäck Gide Gidhe Gideback Gideberg Gideba Gideberg Gidebrant Gidebratt Gidebring Gidebäck Gidefall Gidefeldt Gidefi ord Gideflod Gidefors Gidegran Gidegård Gidehag Gidehed Gideklint Gidekull Gideland Gidelind Gidelius Gidemalm Gidemar Gidamark Gidén Gidenstam Gideon *Gideonsson Gider Gideryd Gidesand Gideskog Gidestad Gidestam Gidestrand Gidetun Gidevall Gideväm Gidfalk

Gidfelt Gidfi ord Gidfars Gidgård Gidhagen Gidhall Gidhammar Gidhe Gidhem Gidholm Gidhalt Gidhult Giding Gidlund Gidlöf ”"-Gidlöf Gidmalm Gidmark Gidma Gidmyr Gidnar Gidnert Gidnäs Gideff Gidrup Gidstam Gidstedt Gidstål Gidsäter Gidvall 'Gidzinski Gidå Gidö 'Giebner Giagar *Giehl 'Giehler Gieier Gielen Giellman *Giaracz *Gierath— Ericsson *Gierda "Gierar Gierlöw "Giermann *Giermasinski Gierow Gierow Nilsson— Giers *Giersing Gierts Giertta Giertz Gierup 'Gieryluk *Gierzewski Gies Giesbert *Gieschler Giescke ven Giese Giesa Giesecka

Giasake 'Gieseking *Giesel Gieselssan *Giesen *Giesenberg *Giesenfeld *Giesler Giesman Giessler *Giessmann Gifakt Gifting Gifvars *Gigante Gigby Giga Gigel Gigarud *Gisg Gignar Gigård Giheden Gihl Gihlander Gihler 'Gihlfors Gihlström Gijen Klunder van van Giisel 'Gikalov Gil Gil-11 Gilander Gihlander Gilbe Gilbarg Gilbert Gilberth Gilberth Gilberne Gildk Gildabrand _ Gilden Gilder-stam Gilden Gilder Gilebarg Gileborn Gilén "Gilewska *Gilgan Gilham 'Gilhaspy- Maderni Gilius Giliuson Giliusson 'Giliussan Giliuson Giljam Giljamsson Gilia Giljefors Giljegård

Gllkvist Gill Gilland Gillandar Gilander Gillarp Gillback Gillberg Gillberger Gillbing Gillbier Gillbjöm Gillblad Gillblem Gillbo Gillbam Gillberg Gillbrand Gillbrant Gillbring Gillbrink Gillbro Gillby Gillbäck Gilldal Gillde Gillding Gille Gillebert Gillebom Gillebrant Gilleby Gilladal Gillefalk Gillagård Gillehag Gillemar Gillemarck Gillemo Gillemyr Gillén Gilén Gillenberg Gillenbrant Gillenby Gillanfalk Gillanfalt Gillenfors Gillenius Gillenme Gillenrud Gillansiö Gillenskog Gillensson Gillenstedt Gillensten Gillenstrand Gillenäs Gillar Gillerberg Gillerblad Gillerborn Gillerbrant Gillerfalk Gillerfors Gillerius

Gillerlöv Gillermark Gillermo Gillerot Gillersand Gillerstad Gillerstedt Gillersten Gillerstrand Gillerström Gillerstål Gillert Gillerud Gilleryd Gillarås Gilles Gillesen Gillesgård Gillassén Gilleström Gillesäter 'Gillett Gillfelt Gillfi ärd Gillfors Gillgard Gillgren Gillgård Gillhagen Gillhemmar Gillhart Gillheim Gillhem Gillholm Gillhög Gilli Gillin Gilling Gillinge Gillinger Gillingstam Gillis Gilli am Gilli art Gillkrans 'Gillkvist Gillquist Gillqvist Gillman Gillmar Gillmark Gillmén Gillmert Gillming Gillme Gillmar *Gillmore Gillne Gillnér Gillner Gillners Gillnert Gillnor Gillnäs Gillquist Gillqvist

Gillrath Gillrup Gillsand Gillsberg Gillsell Gillsjö Gillskär Gillsta Gillstam Gillstedt Gillsten Gillstrand Gillström Gillsund Gillsäter Gilltén Gilltorp Gillvall Gillvander Gillvén Gillver Gillvik Gillving Gillå Gillåker Gillås Gillö Gilmark Gilmer Gilmsjö Gilsay Gilsby *Gilse van der Pals Gilstring Gilte Gilting Gilton Giltse Gilve Gimander Gimbarg Gimbergson Gimbargssan Gimbergsan Gimblad Gimborg Girnbam Gimbrant Gimbring Gimbra Gimby Gimdal Gimell

Gimling Gimme Gimmafalk Gimmehed Gimmensiö Gimmersta Gimmerud Gimming Gimmå Gimmö Gimne Gimner Gimre Gimring Gimrot Girnsjö Gimskog Gimstedt Gimstrand Gimström Gimströmer Gimstål Gimsäter Gimteg Gimtell Gimvall Gimås *Gina *Ginal Ginberg Ginbern Gindahl Gindi Gindici Gindin *Gindl Gindoff Ginell *Gineman Ginér Ginerman Gingberg Gingborn Gingby Gingbäck Gingdal Gingfelt Ginghagen Ginghammar Ginghelm Gingmalm Gingnell Gingred Gingsjö *van Ginhaven Gining Ginman Ginnar Ginsburg Ginsell Ginst Ginste Ginsthammar Ginstmark Ginstrup Ginters

Gintsa "Giecendi Giorlöff *Giavanchelli Gip Gipe *Gipp Gippert Gipsen Gipson Gir Girardin *Giraud *Girbo Girbom Girbro * Girch Girdland *Girde Gire Girelius Girell Girén Girestam Giréus Girfalk Girfars Girgensohn Girhagen Girhammar *Giritzelehner *Girka Girling Girlow Girmalm Girmark *Gimus *Girolami Giron *Girseh Girschowitsch *Girsén Girsten * Girtbans Girud *Girupnieks Gisaaus Gisberg Gisborn Gisby Gisbäck *Gischka Gisebrant Gisel Gisalius Gisell Giselson Giselsson Gieselssan Giselson Gisemar Gisén Gisenius Gisgård Gisholt Gisiko

Gising Gislander Gisle Gissle Gisleborn Gislemark Gislén Gisleskog Gislesson Gislestam Gisleus Gislev Gisling Gislap Gislaw Gisslew Gismar Gisner Gisan Giss Gissberg Gissdal Gissa Gissel Gisselberg Gisselbam Gisseldahl Gisselfars Gisselfält Gisselgård Gisselman Gisselqvist Gisselsan Gisselssan Gisselsan Gissen Gissar Gissing Gissinger Fondler— Gissla Gisslandi Gisslar Gissle Gisslegård Gissleholm Gisslén Gissler Gisslin Gisslow 'Gissy Gistedt 'Gistedt- Kiltynowicz Gisten Gistgård Gistorp Gistrand Gistrén Giström Gistvik Giswert *Gitler *Gitlitz 'Gitt Gittal

*Gittelsen Gittelsson Gittin Gittiz *Gittner Gitzlar 'Giudetti Giudi Giuffra Giulianetti 'Giulia *Giuraiu Giuseppe *Giussani *Giusti-Metzner Givanbom Givell Gizzi Giöbel Giöld Giörgenson Giörne Giörtz Giös Giöstad Gi ae dda Giein "*Gj ellöy *Gielset *Giemre Gj erdet Gi erdin *Gj erdingen Gi erdman Gjerdrum Gjerdsvald Gi erling *Gierlöv Gierming Giermundshaug "Gj erning Gjerrelf Giers-

Hesselin Gj ers Giersing Gj erss Gjerstad Gj ersvod Gi erta Gi arts *Giertsen Giertson Giertsson 'Gjertta Giertveldsen Giertz Gjertzs Gierulf *Gi ersing Giestvang Gjetting Giuke *van Gjurkovecki Giutare Gi utman

Gjutström Gjutås Gj äls

* Gj ärdman Gj öbel * Gj öe Gj öls Gj örcke Gj örde Gj öres Giörke Gj örl Gjörling Gj örloff Gj örser Gj örstrup Gjörud Gjörup Gj örwell Gj ös Gj ötberg Gj öthlén Gjöthström Gi ötterberg Glaas Glaby Glad

Gladh

* Glada * Gladasch Gladberg Glade Gladan Glader

Gladawitz Gladh Gladholm *Gladic Gladin Gladner *Gladnikoff

Gladys Glaeser Glafström

*Glag Glahn *Glajt Glam Glambeck Glamborg Glamborn Glame Glamén Glamér

*Glamar Glamhedan Glamming Glamstedt Glamstål Glanandar Glanberg Glenberg Glanby *Glanc Glandell Glandar

Glandin Glane Glanell Glanér Glanfors Glaning Glanmark Glanne Glanner Glans Glants Glantz Glanz Glansberg Glantzberg Glanzberg Glansborg Glanse Glanseberg Glanselius Glanzelius Glansén Glanshalm Glansin Glanzin Glansing Glansk Glansmark Glanstedt Glanstrand *Glant Glanting Glants Glantz Glantzberg Glanvall Glanvik Glanz Glanzberg Glanzelius Glanzell Glanzin Glarell Glarén Glarin Glarke Glas Glaas Glas Sverin- Glasberg

*Glasberger

Glase Glasell Glassel Glassell Glasemann Glasén Glaser Glassér Glasgård Glasin Glasing Glassing Glasman Glasmästar

Glasnar Glass Glassel Glassell Glassér Glassing Glassman 'Glasö *Glatter Glatz *Glaubrecht Glaudemans Glauert Glaumann Glaus Glav Glavborn *Glawe Glava Glaveby Glavell Glavemyr Glavén Glavfiord Glavhammar Glavin Glawin Glaving Glavmark Glavmo Glavsjö Glavstedt Glavå Glebe Gleber Glebing *Glebocki Gleborn Glaby Gledin Gleditsch Gleerup Glafars *van Glehn Gleick *Gleim Gleimar Gleimer Gleisman Gleisner *Gleiss Gleissman Gleissner Gleistedt *Gleitman Glejer Gleimark Glemander Glemark Glembarg Glembe Glamborn Glembowieski Glembrant Glembring Glembro

Glemby Glemdal Glemfelt Glemfors Glemgren Glemhorn Glemin Glemme Glemmefors Glemmert

* Glemmestad Glemming Glemminger Glemne Glemner Glemring Glemrud Glamryd Glemsjö Glemstedt Glemvall Glemvik Glenberg Glenda Glendell Glender Glendert

*Glendinning Glendor Glenell Glenéus *Glenge Glenhage Glenhagen Glenke Glenman Glenmark Glenn Glennander Glennbo Glennberg Glennborn Glennbrant Glennby Glennbäok Glenndal Glanne Glennegård Glenneman Glennemark Glenneme Glenner Glennert Glennestedt Glennesten Glennfors Glenngård Glennhage Glennhammar Glennhad Glennholt Glenning Glennland Glennlöv Glennmar Glennme

Glennmyr Glanmat Glennsiö Glennstad Glennsten Glennstål Glennsäter Glennung Glennvall Glennö Glensborn Glensby Glenstedt Glenstrand Glenting Glentoft Glanvik Glanzell Glere Glesing Glete Gletschen Gleuch Gley *Gleya Glidberg Glidén Gliding Glifberg Glifenberg Glifstam Glim Glimander Glimbarg Glimbert Glimblad Glimba Glimbarg Glimborn Glimbrand Glimbrant Glimbrink Glimbro Glimby Glimbäck Glimdal Glimdén Glimelius Glimell Glimenius Glimfelt Glimfj-äll Glimford Glimfars Glimgård Glimhage Glimhagen Glimhall Glimhammar Glimhed Glimhede Glimhestar Glimje Glimmark Gl . Glimmebarn

Glimmeby Glimmefelt Glimmefors Glimmerfelt Glimmerfors Glimmergård Glimmerstedt Glimmersten Glimmerstål Glimmerud Glimming Glimne Glimnell Glirnner Glimnér Glimnert Glirrmäs Glimre Glimrén Glimroth Glimryd Glimsell Glimsiö Glimskeg Glimskär Glimstad Glimstam Glimstedt Glimsten Glimster Glimstrand Glimström Glimstål Glimsäter Glimsö Glimt Glimte Glimvall Glimvert Glimvik Glimå Glimås Glimö Glinde Glindell Glindén Glinder Glindsjö Glingbarg Glingborn Glinge Glingert Glingestam Glingastan Glingfelt Glngfars Glinghammar Glingskog Glingsten Glingvall

*Gliniecka 'Gliniecki *Glinka Glinning Glinzer Glipe

Glippfars Glippmark Glise Glisén Glising *Glismann Glissel Glissell *Glistrup Glitse Glitsing Glitterfält Glitterstam Glittne Glittner Glitzmann Glive Gliving Glivmark Glivö Glodeck Glodek Gladnikof'f Gloede *Gloege Glaesén *Glegoza Glomeberg Glomme Gloppestad Glarup Glosberg Glasell Glosemaii er Glosemeier Glosemeyer *Glosimodt Giesman *Glass *Glowae'ki *Glowinkawska 'Glawinski *Gluch *Gluchowicz *Gluchowsky 'Glud Glume Glumstrand Gliick Gliickman 'Gliickmann Gliicksman *Gliiez Glype Glysing *Glysz Glyxmark Gläborg Glädje Glädtig Gläm Glämskog Glämsten Glänfeldt Glänfelt Glänfeldt

Glännbring Glännbro Glännebarn Glännefers Glännerud Glänneryd Glännesiö Glänneskag Glännestrand Glänneved Glännfalk Glännfj ord Glännfält Glännhag Glännholm Glännhult Glännlid Glännljung Glännman Glännrud Glännryd Glännstam Glännström Glännå Glänsbo Glänt Glänta Gläser Glässne Glöck *Glöckl *Glöckner Glöd Glöde Glömme Glömsker * Gmochewski Gnadeberg *Gnadenteich *Gnadt Gnalin Gnarpe *Gnath Gneib *Gneipelt Gneis Gneiser *Gneist Gnejse Gnestadius Gnidars Gnipe Gnist Gnista Gnista Gnistring Gnistö *Gnoiek Gnospelius Gnosspelius *Gnot Gnobke Gnuschke *Goba Gobée Gobén

Geberg Gadstedt Gobern Godström Gebert Godthelf *Geble Gatknecht 'Geblirsch Godwall Gebom Godvin *Gobor *Godzina Gobarn *Godzisz Gobrand 'GOdöy *Gocial *Gaebel Gacker van Goeben *Gockert Goecke God Gaedecke Gedal Goedicke Godamér Geehre Gadarev *Gaei Gedberg ="Goelzner Godby Goentorp Gadd Goäs Goddard von Goäs Geddelius *Geötchel *Godderidge Goetta Godderidge Goetz Goddley Geetzinger Gode Gof Godée GaHeng Godhe Geffhe Gehde *Goffin Gehdé Goffing Gadeau Gaffrick Godeberg Gaffrik Godée Gafrick Godéen Gagberg Godehmius Gage Gadell *Gogloza Godemar Goglund Godemark Gogman Godén *Gogell Godéen Gohde Gadenius Gehdé Geder Gohdt Goderyd Gehed Godesiö Gehlin Gadestam *Gahlke Godfeldt *Gehn Godhe *Gohra Godhem *Gahs Godhalm Gaiier Gedin *Goizman Goding Gekall *Gedlewska *Gaksör Godling *Goksöyr Godlund *Galab Gadman *Golabiewski Gedman- Geland Munthe Golander Godm-ark *Golandiuk Gedner *Golanawski Godrén *Golavskij Godring *Galbach Godsén Galbe Godsjö I'Gold 'Godsk Andersen Gold Godskesen Kivilo- 'Godskesen ven Goldacker Bolinder- *Goldacker

'Goldbach *Goldback Geldback Goldbeck- Löwe Goldberg *Geldbergar 'Goldblatt Golden Goldenbaum Goldenberg Goldenhaim Galdensohn Galdensan Goldensahn *Gelder Geldeus *Geldfarb- Rubinek *Goldfingar *Galdhahn *Geldhamer *Goldhammar *Goldhart Goldheim Geldi *Goldia Goldin *Galdkette *Geldklang Geldkuhl Goldman Goldmann Goldmann Goldmar Goldmarck Goldnagl *Geldner *Goldner- Gabor Guldring Goldroff Galdschmid Goldschmidt *Goldschmidt Goldstein *Galdstram *Goldsztain *Gole *Golebiawski Golert Gali Goliander Goliat *Golinkoff *Galinska I”Golinski Galia Gollberg Gallbo Gallbring Gallby Gellert Gollfarb Golling Gallmer

Gallmer Gollne *Gollner Gollnert Gollschick Gollungberg Gollvik Galmodin Golner Golobeo *Galobew Golobowitz Golamb Galambek Golosoff *Golawanj uk *Golovin Galting Goltz Golub Golve Gelving Galvitz Galwitz Gelz *Gomå- Petit Goman * Gambert *Gambos Gambrii Gamér Gamer Gometz Gomez Gamitz Gemolka Gomonsky Goncaga Gondby Gonde Gondenius *Gandesen "Gondelatsch Gondret Gendrue Gonelius Genell Gonnnemar Gonner Gannert Gonnéus Gonsalez ””Ganska Gentran Gonzaga *Gonzalez *Gonzalez— Claras 'Gonzales— y Dåvila

Goodwin Goodwin Buergel- Gooas Goos Gooström Goat Gapa "Gappers Gerard *Gorbach *Gorbatieuk *Gorbatschev *Gorboe- Nilssen *Gorbow *Gorczyk Gerd *Gordan *Gordberg Gordh *Gordij anka Gerdin Garding Gordon Gordon Claeson— *Gardonas Gordtnaii Gare *Gérecka *Gorecki Gorek Garell *Gorenblas Gorenitz *Goretti Goréus * Gerewitsch Gorgén Gorglie Gorgne Goring Gerken Gotlén I"Gorlevski *Gorlov *Gormsen Game Gamell

*Gorochowa *Garosabel Marino Gerosch Garpa Gorring Gersa *Gorska Garthon Gorton 'Gorwat 'Goryn 'Gorzala 'Gorzalenczyk

Gosander *Gosch *Gosda *Gaslawski

Goslett Gosling Gossas Gosselman Gossén Gossing Gossner Gossår

Goste *Gastynska *Goswami *Gosztonyi

Got

Goth Gatander Gotberg

Gathberg

Gotham

Gatby Gateman

Gotemark Gotenius Gotenstål Goth

Gothagen

Gothall Gothammar Gothberg Gothe Gathefors Gothén Gother

Gothingius Gothnier

Gotilander Gatin Gotlander Gotlén Gotler Gotlin Gotmark Gotnier *Gotsbacher

Gatsch Gott Gottberg Gottbrink

Gottby

Gottcha Gotta Gotteland Gottemar

Gottarberg

Gettfarb Gottfast *Gattfeld

Gottfeldt Gottfrid Gottfridsan Gattfridsson

Gottfridson Gottfridzan

Gottfridz Gottfriedz Gottfridzon Gattfriedsen Gottfriedz *Gattfries Gotthammar Gotthard Getthards *Gotthardson *Gotthardssen Gotthardt Gottheil *Gattheiner Gotthold Getting *Gottkampf Gottlander *Gottleben Gottlieb Gettliebsson Gettlind Gottling Gottlow Gottman Gattmar Gottmark Gattma Gottneid Gattnel Gottner Gottorp *Gattowt- Gesang Gottawt— Gesang Gottowt Sulima— *Gattsohaldt Gottschalk Gottschall Gottschewsky *Gottsc'hlag *Gottschlich Gettsén Gottsj ö Gattskalk Gottske Gottsta Gettsten Gattsäter Gattwald Gottvall Gettzelius Gettzell Gottås Gotvik Gotö Goude Goudé Gaudré Gouiedo Gould Gounitz Gouvin 'Gouyer

Gow Govander Gavelius Gavell *Govella Gevén Govenius Gowenius Gowenius *Govers Gavérus Gawatt Gavik Gown *Goy *Goysajewitz *Gozzi Gozzi *Gezzo * Graab Graaf Graan *Graap Graas Graaw Graban *Grabandt Grabb Grabbe Grabbs Grabe *Grabein Grabell Grabellus *Graber Graberg Grabert *Grabiec *Grabies *Grabinski *Grabka Grablar **Grabmiiller Grabne * Grabner Grabo Graborn *Grabasz Grabew *Grabowski *Grabawsky " Grabs Grabsch *Grabscheid- Greid *Grabski Graby Grabö Grace *Graszyk Grad Gradder Grade Gradé Gradalius Gradall

Graden Gradén *Gradhe Gradiman Grad—in Grading Gradler Gradling Gradmark Gradner *Gradowski Gradstock Grady Graebe *Graef Graefinghoff Graegerlund Graehlert Graelssan *Graepler Graesén Grave Graeve Graf Graf— Cullin Grafenstein Grafi Graffeldt Graffman Graffmo Graffner Graffard Graffton *Graffwang Graflind Graflund Grafors Grafsdorff Grafstedt Grafström Grafve Grafvé Grafver *Grage Graham Grahed Grahl Grahm Grahn Grahn— Möller Grahn- Scharin Grahnberg Grahne Grahnelid Grahnér *Grahnert Grahning Grahnqvist Grahnstedt Grahnström Graide Graim Graim Carlsson-

Gral *Grale Gralén Gralin Gram *Gramadies Graman Grambe Gramberg Grambe Gramby Grambäck Gramé Gramelius Gramell Gramén Gramenius Gramer Gramér Gramert Graméus Gramfars Gramfält Graminius *Gramkov Gramler *Gramlaw Gramme *Grammer Gramming Gramner * Gramnes Grampe *Grampp *Grams Gramsby Gramss Gramstad Gramstedt Gramvall Gran Graan Grahn Grahn-Möller *Grana *Granaas Granados Granaeus Granander *Granar Granarp Granat Granath Granath Granback *Granbacka Granbacke Granbeck Granberg Grahnberg Granberger Granbert Granblom Granbo Granbom Granberg

Granborn Granbrant Granbrink Granbro Granby Granbäck Granbeck Grand Grandal Grandalen Grande *Grandel Grandelin Grandelius Grandell Grandén Grander Grandér Grandert * Grandi cki *Grandics Grandien Grandin Grandien Granding Grandinson Granditsky *Grando Grandelin Grandorf *Grandsgaard— Christensen Grandsitsky *Grandt Grandth Grandtman Grandä Grane Grahne Grané Granebeck Graneberg Granebi er Granabc Graneborg Granebrant Granebring Granebrink Granebro Graneby Graned Granedal Granéen Granefelt Granefj ord Granafj äll Granefors Granegård Granegärd Granehag Granehall Granehed Graneheim Granehult Granahäll Graneke

Granekull Granekvist Graneland Graneld Graneli Granelli Graneliden Granelius Granell Granelli Granelund Granemalm Graneman Granemar Granemark Granemo Granemyr Granen Granén Granéen *Granenfalt Graner Grahnér Granér Granerbäck Granered Granerfeldt Granerlid Granerat Graners Granersten Granert Granerud Granerus Graneryd Granesi ö Graneskog Graneson Granestad Granestam Granesten Granestig Granestrand Graneström Granestål Granesäter Graneti all Granataft Granevald Granevall Granevik Granevärn Granfalk Granfall Granfeldt Grenfeldt Karineem— GranfeIt Granfeldt Granfj äll Granfla Granfors *Granfoss Grange Grangel Granger

Grangert Grangéus Grangew Grangren Grangård Grangärd Granhag Granhage Granhagen Granhager Granhall Granhammar Granhammer Granhamn Granhed Granhede Granheden Granheim Granhem Granholm Granhav Granhult Granhäll Granhällen Granhöjd Graning Grahning Graninger Granit Granius Granj on *Grankavs Granklint Granklo Grankrona Grankvist Grahnqvist Grankvist— Fredin =”Grankvist- Mård Granquist Granqvist Grankäll Granland Granler 'i' Granli Granlid Granliden *Granlie *Granlien Granlind Granling Granlinger Granlund Granlycke Granlöf Granmalm Granman Granmar Granmark Granmarker Granmo Granmyr Granmyra Grann

Grannas Granndal Granne Grannenfelt Grannar Grannerud Grannfors Granning Grannvi Grannving Grannäs Graneld Granquist Granqvist Granqvist Meij er— Granros Granrat Granroth Granroth Granrud Granryd Grans Gransberg Gransbe Gransell Granséll Granzell Gransén Granséus Gransing Gransiö Gransj ön Granskag *Granskov Granskär Granstad 'Granstadsvangan Granstam Granstav Granstedt Grahnstedt Gransten Granstig Granstrand Granström Grahnsuöm Granstål Gransund Gransvedan Gransvik Gransäter Gransö Grant Grantan Grante Grantelius Grantell Grantén Grantharn Dilleubeak- Granting Grantinge Grantinger Grantoft Grantun

Grantorp 'Grants Grantun Granudd Granudde Granudden Granum Granvald Granvall Granve Granvik Granzelius Granzell *Granzer Granå Granåker 'Granås Granåsen Granäng Granäs Granö Grap Grape Grapell Grapenberg Grapenfelt Grapengiesser Grapenson Graping Grapman Grapman Olsson- Grapne Grapnar *Grapp Grapstam Gras Grasell Grasén Graesén Grasenius Grasan Grass *Grasse 'Grassing 'Grassman 'Grassy Grate Gratell Gratgård Grath *Gratias Gratne Gratner Gratorp *Gratscheff 'Gratschev Gratta Gratte 'Gratti Gratting Grattsiö Gratz Grau 'Graube Graucob .

'Grauds *Graudums *Grauel Grauers "Graufelds Graukow *Graul 'Grauman Graumann Graune *Grauner Grauner Graunert Grauning *Graupp Graus *Grausne *Grauss *Grauverk *Grauze Grauzow Grav Graaf Graaw Graf Gravallius Gravallius Meuller- Gravander Gravatti Grave Graeve Grave Grafve Grafvé Grawe Grawe- Möller Gravé Grawe Grawe— Miiller Gravehed Gravelaii Gravelert Gravelay Graveli Gravelli Grawelli *Gravelis Gravelius Gravell Gravelli Grawelli Gravema Gravén Gravendal Gravenfers Gravenhorst- Löwenstierne Gravenius Grawenstein Gravér Grafvar Graverhelt 'Graversen

Gravert Graves Gravestam Gravin Graving Gravling *Gravlund Nielsen Gravsi ö Gravström Grafström Grawström Grawström Graybill Grayford Grazia *Greaker Greandar Greayer Greback Grebaeken Grabbe Grebberth Grebelius Grebell Graber Graberg Grebert Grebesiö Grebing *Grebius Grebler Grabner Grebnev Grebo Graberg Greborn Grebst Greby Grebäck Gracke *Grece Gredahl Gredander Gredberg Gredbern Gredby Grede Gredebo Gredeby Gredegård Gredell Gredelrnark Gredelstam Gredemar Gredemark Gredén Gredenius Greder Gredfors Gradin Greding Gredius Gredland Gredmar Gredmark

Gredmo Gredsby Gredstam Gredstig Gradvall Greek Green Gréen ”Graenblatt ”Greenwood Grees *Greesnis Graf Grefberg Grefbarg Grefbäck Grefalk Grefalt Grefgård Greflund Grefors Grefstedt Grefve ”Grefveberg Gregard Gregart Grege Gregebo Gregeborg Gregeby Gregefalk Gregefelt Gragefors Gregeland Gregell ”Gregaly Gregeman Gregemar Gragemark Gregeme Gregcnäs Greger Gregerberg Gregerfeldt Gregerheim Gregerlund ”Gregers-Warg ”Gregersen Gregersjö Gregerssan Gregerssan Gregerstad Gregerstam Gregersten Gregert *Gregertsen Gregerud Gregervall Gregestam Gregestål Gregfelt Greghammar Greghed Gregmar Gregner Gregnert

Gregeire Gregor *Gregorc Gregoriadis *Gregoricz Gregorioff Gregorius Gregeriusen Gregoriusson Gregeriusen Gregersen Gregerson Gregerssan Gregorson Gregory Gregaw Gregstedt Gregvall Gregårdh Grehagen Grehammar Grehamn Grahn Greiba Greiber Greibart Greiborn Graiby 'Greid Greid Grabscheid- Graide ”Greidinger Greif Greiff Greifsfe Greigärd Greij er Greiland Greile Greilert Greiller Graim Greimer Greineman Greiner Greinert Greisch Greischer Greisen *Greisko * Greisman Greissen Greissen *Greiszén Greiszen *Greitans Greitz 'Greiwer Greiving Grei der Greine Grek Greek Greka Grekow -

Grekterp Greland *Grelin Grell Grellsgård Grellsan Grellstrand *Grels Grelsén Grelsson Grellsan Gram Gremalm Graman Glemander Gramer Gremark Grembarg Gremby Gremert Gramler Gremma Gremner Gremo Gren Green Gréen Grahn Grén Gren Breberg- Grenabo Grenalt Granander *Grenbaum Granberg Grenblad Granblom Grenbo Grenborg Grenbrant Granby Grenbäck Grendal Grandin Grendler Grene Greneberg Greneborg Greneborn Granebrant ' Graneby Grenedal Grenefalk Grenefars Grenegård Grenehag Grenehammar Grenehed Graneheim Grenehult Grenelid Grenelind Grenelius Grenell Granemark -

Grenarna Grenar Granér Grenerfors Grenerot

* Grenersen

Grenert Grenerud Graneryd Greneskog Grenestad Granestam Grenastedt Grenestig Grenéus Grenevall Grenevik *Grenfeld *Grenfaldt

Grenfors Grenfält Grengby Grengman Grengmark Grengssen Grengård Granhag Grenhage Grenhagen Grenham-mar Grenheden Granholm Grenhult Graning Granius Grenklo Grankvist Granqvist Grenler Granling Granlund Grenlöv Grenman ”Grenmann-

Christianssen Grenmark Grenmarker Grenma Grenmyr Grennard Grennberg Grennborger Grennbo Grennborg Grennefer's Grannar Grennert Grennrfält Grennhag Grenninger Grennstam Grennvall Grannäs Granqvist Grenros Granrat -»

Grenrud Granryd Grans

* Grensdarf Gransell Grensfelt Grensj ö Grenskeg * Grensman Gre nsner Grenstad Grenstadius Grenstam Granstedt Grenstrand

*Grenström Granström er Grensund Grensäter Grenter Grenthe Grantnft Grentzelius

* Grentzer Granvald Grenvall Grenvik * Grenz Grenzderf Gren: dörfer Grenå Grenåk er Grenås Granö * Grep Grape Grepp Greppa Gras * Greschner G resan Greser Gressard Gressnitz G rostad (" re st am Grethén C rating Gretsén Gretser G rette C rettve Gretzelius

”G ratzer

* Greuel Gre-um * C reur Grevaeus Grevald Gravall Gravander Grevberg

Grefberg Grevbo Grevborn Gravby

Grevdal Grave Grawe Grefve Greveback G revaberg Greveby Grawelius Gravelius Grewelius Gravell Grawell Grawéll Grevén Grevenius Grevennius Grevannius Grevér Greverius Grevert Greverud Gravesmii'hl Grewesmiihl Gravfelt Gravfors Gravhagen Grevhammar Grevholm Gravhult Gravik Grevilli Grevillius Grevin Grewin Grewin Grevinder Greving Grevlind Grevling Grewlund Grevman Gravmar Grevmark Grevmo Grevnar Grevnäs Grevsgaard Grevsjö Grevstad Grevstam Grevsten Grevstig Grevström Gravsäter Grevås Grevö Grey Greyarz von Greyerz l'Griazeif Gribbe Gribbling Gribby Gribe Griberg Gribert

Gribeschoch Gribing Griborn Gribäck Grickmann Grid Gridberg Gride *Grieder *Griahsel *Grianholzegg Hinteragger von *Grienspan Griep Griese *Griesel 'Griaze Griffé Griffal Griffon Grifors 'Grigat Grigholm Griglund *Grigorj av *Grigorj evs Grijn 'Grikman Grill *Grillanz Grillberg Grilla Grillenborg

' Grillfors

Grillhammar Griliing Grillner Grillsjö Grillstedt Grim Grimm Grimm—Påhlson Grimaldi Grimaldi Leopold- Grimbe Grimberg Grimbert Grirnblad Grimborg Grimborn Grimbrandt Grimby Grimbäck Grimdahl Grimelius Grirnell Grimer Grimart Grimes Griméus Grimfelt Grimfj ord Gri-mfors Grimfur Grimgard

Grimgård Grimhag Grimhage Grimhall Grimhammar Grim-hed Grimheden Grimholrn Grimhov Grimhusen Grimland Grimla Grimling Grimlund Grimlöv Grimm Grimma Grimmark Grimma Grimmefors Grimmelfält Grimmenberg Grimmer *Grimmar— Johannessen Grimmestam Grimming *Grimminger Grimne Grimnell Grimnar 'Grimpe *Grims Grimsberg Grimsbo Grimsberg Grimsborn Grimsdal Grimse Grimsall Grimsen Grimsgård Grimsholm Grimshorn Grimsjö Grimskog Grimsland Grimslätt Grimsmark Grimsnäs Grimsta Grimstad Grimstam Grimstedt Grimsten Grimstig Grim-stoft Grimstål Grimsvik Grimsäter Grimvald Grimvall Grimås *Grin-a 'Grinbaum Grinberg

'Grinbergis *Grinbergs Grind Grinda Grindal Grinndal Grindberg Grinberg Grindbo Grindberg Grindborn Grindby Grinda Grindaby Grindebäck Grindafjord Grindefors Grindegård Grindell Grindelöv Grindemark Grindemo Grindén Grindenäs Grindar Grinderot Grindestam Grindfeldt Grindfelt Grindfeldt Grindiors Grindhage Grindhammar Grinding Grindlund Grindmark Grindsj ö Grindstam Grindstadt Grindvall Grindvik Grindvold Grindås Grinall *Grinfelds l"Grinfogels Gringa *Gringmann *Grini *Grinnborg Grinndal Grinne Grinneby Grinnemo Grinneryd Grinneröd *Grins Grinsburg Grinsvall 'Grintals Grinups 'Grinvalds Grip Gripberg Gripberger Gripe

Gripé Gripedal Gripegård Gripemark Gripén Gripen-berg Gripenbert Gripenbrand Gripenbäck Gripandal Gripanfeldt Gripenfors Gripenhag Gripenhoim Gripenland Gripenlöv Gripenschiitz Gripensjö Gripenskiöld Gripenskog Gripensköld Gripenskiöld Gripen-stad Gripenstam Gripenstedt Gripenstan Gripensvärd Gripart Gripestam Gripeström Gripevall Gripfelt Gripfors Griphage Griphagen Griphammar Griphede Griphedan Gripheim Gripholm Griphult Griphäll Griping Gripland Gripler Gripman Gripmar Gripmark Gripne Gripner Gripnert Gripnäs Grippe Griprot Gripsborn Gripshuvud ' Gripsjö Gripsmark Gripstad Gripstam Gripstadt Gripsten Gripstrand Gripström Gripsäter Gripvall .

Gripö Gris 'Grisard Grisehotti Grisell

'Grislitis Grisman Griss Grissle Grisslegård Grisslemar-k Grissler Grith Grithschackar 'Gritskoff Grivander 'Grivans Griva Grivell Grivenius Griving Grivne Grob Grobarnik 'Grobauer

'Grobecker Grobgelb Grobgald 'Grobhaiser 'Grobitsch Grobsch Grobsky Groby 'Grocher 'Grocholski 'Grochowski Grodd 'Grodin Gradin *Grodnitzkå

'Grodnitzky *Grodsanskij Grodski 'Grodszinsky Grodwitzsky

'Grodzinski Grodzinsky 'Groaben

von der- Groöber Groager

'Groeling Groan 'Groenewoud Groening Groes Groesén Graf Grofberg Grofeldt GroH Groffman

Grogarn Grogg Grohagen Grohman

Grohmann Grohmann *Groiss Groland Grolandar Grolén *Grolich Grolin Groll

Gråhl Gromark Gromberg Gromell Gromer Gromert Groms Gron *Gronau *van der Grondan Grone Gronell Graneman *Gronamann 'Gronert Groning *Gronowitz *Gronski Groop Groos 'Groot-

J ansen Grooth Groothoff Grop

Groop Grope Gropgård Grorfalt Grorfäldt

Grorfelt 'Gros 'Grosch Grosche 'Groschek Groschinsky *Groschopp Groseth 'Grosholm Grosin Groske 'Groskopf Groslätt Gross 'Gross-

Polesnik 'Grossalber Grossby Grosse Grosselius Grossén 'Grosser *Grossf'urtner

Grosshed Grosshög Grossing Grossman 'Grossmann *Grosstahl Grost Grosted t *Grosz Grot Groth Grotander Grota Grotha *Grotenfalt Groterus Grotharus Groth Grothe Grothén Grothar Grotharus von Grotbusen Grotin " Grotj ohann *Grotli 'Grotmaack *Grotmaak Grotman Grott Grotta Grotthe Grotta Grottell Grotthe Grotting Grottling Grotzinsky GrouleH 'Groundstroem 'Grounes 'Groustra Grovall Grova *Grovens Grovm Grovtendorst *Grozdies "Grub *Grubalske Gmbh Grubbe Grubbegård Grubbens af Grubbens Grubbström Grube Grubeck Grubel 'Gruben Gruber Grubert Grubjer 'Gruchmann— Fredriksson 'Grud .

Grudd Grundavik Grude Grundfelt Grudeborn Grundfors Grudegård Grundgård Grudemark Grundhagan Grudemo Grundhall Grudén Grundhammar Gruder Grundhed Gruder Grundin Lepik— Grunding Grudéus *Grundis Grudevall Grundits Grudin Grunditz Gruding Grundius *Grudzinsky Grundkvist *Grue Grundqvist Gruen Grundlar 'Gruenbaum . Grundling 'von Gruenevaldt Grundlöv Grufberg 'Grundmann Gruffman Grundmann Grufman Grundmar Grufstedt Grundmark *Grufvisare Grundqvist Gruggel Grundsell Gruhber Grundsjö *Gruijhuijsen Grundskog Gunnel- Grundstam Grumert Grundstedt Grumme Grundsten Grummacka Grundstrand Grummel Grundström *Grummelholm Grundtman *Grummich *Grundulis Grums Grundvall Grumstedt Grundwg Gmn Grundvik Grunander Grundving Grunberg *Grundvoll Grunbo *Grundy Grunbom Grundås Grund Grundäng Grundahl Grundö Grunda] Grune Grundberg Grune Grundberg Gustafsson- Edström— Gruneau Grund-blad Grunedal Grundborg Grunalius Grundbom Grunell Grundby "Gruner-Bergins Grundbäck ='Grunart *Grundböck Grimes Grunde 'Grunfeld Grundafors Grunge Grundel Grunholm Grundelius Grunke Grundell Grunne Grundel Grunnebäck Grundemar Grunnagård Grundamark Grunnemo Grundén Grunnér Grunder Grunnesjö Gundersen Grunning Grundesjö Grumman Grundestam 'Grunow

'Grunsfeld "Gmnte Grumman Grunus *Grunwald 'Grunwaldt Grupa Grupé Grupp Grus Grusander Gruschwanski Gruse Gruseliul Grusell Gruseilii Grusén Grushammar Grusing Grusmark 'Gruss 'Gruszow Grusö Grut Gruth Gruta Gruth Gruva Gruvaeus Gruvald Gruvander Gruvberger Gruvborg Gruvby Gruvdal Gruwe Gruwe Ericsson- Gruvebäck Gruvedal Gruvefeldt Gruvefors Gruvegård Gruvelgård Gruvall Gruveman Gruvén Gruvenlus Gruver Gruveström Gruvesäter Gruvfor! Gruvfält Gruvhagan Gruvhammar Gruvbolm Gruvholt Gruvin Gruvisare Gruvlund Gruvmalm Gruvman Grufman Gruvmark Gruvmo Gruvner

Gruvnäs Gruvsjö Gruvstad Gruvström Gruvås Gruvö 'Gruzdins Gry Grybb Griibb Grybe Grybecke Gryberg 'Griibnar Gryby Grybäck Gryckdal Grycke 'Grycmachar Grydback Gryde Grydén Griider Gryding Grye Gryf Gryfelt Griigal Grygger 'Grygiel Griihb Gröhn Grylin Gryllin Grylin Gryning Grym Grymberg Gryma Grymlings Griimmer 'Griin *Griinau 'Griinb Grönbaum Grönberg Griinberger Griinblatt *Griindel Griindell Griinder Griinditz *Gri'mdler Griine Gräneba—um 'Griinebargar Grynell Griinenthal 'Griinar-Hegge Griinar *Griinert *Griinerwald 'Griines von Grönawald Grunewald Griinfarb

Gryssing

'Grytha Grythzalius Gryting Grytius Grytman Griitsberg Griitsing Grytsjö Grytström Grytt Gryttbom Grytte Grytter

Gryzelius Grzegorzewska Oswit-

' Grzelka Grzesiak * Grzybek '" Grzyb owska Gråberg Gråberger

Gråby Gråd Grådal Gråde Gråfors Gråfva Gråhammar Gråhl Grähs Gråmark Gråne Grånefors Grånemo Grånäs . Gråa Gråsjö Gråson Gråsten Gråå Gräber 'Gräf 'Gräfe *Gräfanberg 'Gräff Gräffeldt Gräffeldz 'Gräffält Gräfte Grägg Grählert Grähna Grähs

Grän Gränbo Gränby Gränd Grändborn Grände Grändeby Grändefors Grändel Grändsjö Gränebo Gränefors Gränefält Gränemark Gränasj ö Gränfors Grängberg Grå-inga Grängfelt Grängfors Grängsall Grängsjö Grängstadt Gränia Gränjefors Grännby Gränna Gränning

Grännsjö Grännvik Grännå Grännö Gräns Grans Gränsbo Gränse Gränsman Gränsmark Gränström Gränsvall Gräntz Gräntza *Gräntzelius Gränzelius Gränö Gräs Grees Gras Grähs Grääs Gräsberg Gräse Gräsell Gräska Gräslund Gräsman Gräsmark Gräson Grässj ö Grässner Gräsvik Grätting Gräva Gräving Grääs 'Gröblachar 'Gröbner Gröde Grödall Grödén Gröding Grödinger 'Gröf'fell 'Grögar Grögg Gröhn Grön Groen Gröhn Gröön Grön-Brink 'Grönaas Grönander Grönback *Grönbak Grönberg Grönbergar Grönblad Grönbladh Grönblom Grönbo Grönborg Grönbäck Grönbeck

Gröndahl Gröndahl Roloff- Gröndal Gröndahl Gröndin Gröndorff Gröné Gröneberg Grönabo Grönedal Grönefors Grönegård Grönell Gröneng Grönér Grönesjö Grönevall Grönevik *Gröneväller Grönfeld Grönfeldt Grönfalt Grönfors Grönfålt Grönfald Grönfeldt Grönfalt Grönhaga Grönhagen Grönhammar Grönholm Grönhult Gröning *Gröning Groening Gröningson Gröningsson Gröningson Grönj ord Grönkvist Grönquist Grönqvist Grönli Grönlid *Grönlia Grönlind Grönlund Grönlund Karlsson- Grönlund-Vik Grönlund- Weailar Grönlöv Grönman Grönmark Grönne *Grönnerud Grönning Grönquist Grönqvist Grönroos *Grönros Grönskog Grönstam Grönstedt

Grönsten Grönstarvall *Grönstral Grönstrand Grönström Grönte *Gröntoft Grönvald Grönwald Grönwald Grönvall Grönwall Grönvall- Karlberg Grönwall Grönvik Grönvold Grönås Grös *Grösahke *Gröschl Gröslund Grössner Grötting Gröön *Gsaxner Gsänger Guander l'Gubaraff Gubbe 'Guba Gubart Guborg Gucker Gudbarg Gudbrand *Gudbrandsson *Guddat *Gudda *Gudding Gudding *Guddingsmo Gude Gudha Guhde *Gudelius Gudanberg 'von Gudenus Gudasan Gudeson *Gudfastsson Gudha Gudheim Gudhén Gudiksen Gudikssan Gudiksson Gudin Guding Gudinga Guditz *Gudmandsen *Gudmann- Petersen Gudmar Gudmark

Gudmarsson Gulbrandsen Gudme Guldbrandson Gudmunds Guldbrandsson *Gudmundsdottir Guldbrandson Gudmundsen 'Guldbrandzen Gudmundson Guldby Gudmundsson Guldbäck' Gudmundson Gulde Gudmunsson Guldeberg Gudmunsson *Guldebrand *Gudoje Guldebrant *Gudrais Guldeby Gudzell Guldegård *Gudzieniacki Guldem-an Gué *Guldemond *Guenoff Guldén *Guenther Guldastam *Gueron Guldavall Guerrini Guldfors Guesander Guldhag *Du Guat Guldhammar Guffar Guldhed *Guggenberger Guldin *Guggenheim Gulding *Guggenheimer Guldkänd Guglielma Guldmalm *Gugumuck *Guldman- Guhander Bang Guhde Guldmar Guhnell Guldmark Guhrén Guldmyr Guhrés Guldner "Guiance Aregundi Guldsén Guiberti Guldskruf *Guidetti Guldstedt Guilbaud Guldsten *Guillaume Guldstrand *Guillamant Guldström *Guillemier 'Gfuldsvaag Guillemot 'Guleka Guilletmot Gulenstam *Guillou *Gulentz GuiJmot Gulich Guilotte Gulichsson Guinan Guliksson Guinehard Gulin Guinn Gull Guiron Gullack Guirong Gullande Guizetti Gullander Gulander Gullans *Gulass Gullarbergs *Gulbinas Gullarp *Gulbis Gullartz *Gulbis- Gullback Gibhels Gullberg *Gulbitis Gullbergh Gulbrandsen Gullbergar Gulbrandsgård Gullbergh Guld Gullbergson Gulda Gullbergsson *Guldager Gullbergson Guldberg Gullbert Guldborn Gullbing Guldbrand Gullbjar Guldbrandsen Gullbjörk

Gullblad Gullbo Gullborg Gullborn Gullbrand Gullbrandsen Gullbrandsén Gullbrandson Gullbrandséon Gullbranssön Gullbrandson Gullbrandt Gullbransson Gullbrantson Gullbrantz Gullbratt Gallbring Gullbrink Gullbro Gullby Gullbåge Gullbäck Gulldal Gulldén Gulldhé Gulle Gulleberg Gullabo Gulled Gullefors Gullehag Gullaksson Gullemark Gullamo Gullén Guller Gullerfelt Gullers Gullersbo Gullert Gullerud Gullérus Gulleryd Gullesjö Gullestad Gullev Gullfeldt Gullfj ord Gullfors Gullgard Gullgren Gullgård Gullgårdan Gullhage Gullhagen Gullhammar Gullhamn Gullhed Gulli-leden Gullheim Gullholm Gullholmer Gullich Gullickson Gulliason 'Gulliksan - »

Gullikson Gullikstad Guilin Gulin Gullinder Gulling Gullinger Gullman- Strand Gullman Gullmander Gullmar Gullmare Gullmark Gullmarson Gullmarstam Gullmarstrand Gullmarsvik Gullme Gullmén Gullmer Gullmart Gullmas 'Gullmats Gullming Gullmo Gullmyr Gullne Gullner Gullnert Gullnäs Gullqvist Gullrengh Gullsby Gullsjö Gullskog Gullsky Gullsmad Gullstad Gullstam Gullstadt Gullstan Gullstrand Gullström Gullsätar Gulltorp Gullvall Gullvander Gullvang Gullvén Gullvert Gullvi Gullvik Gullwing Gullvinger Gully- Toll Gullå Gullåker Gullås Gulläng Gullö *Gulstad Gulstrand Gulta Gultén

Gulting 'Gultmann Gulve 'Gulyas Gumaelius Gumaelius Gummaalius Gumaelius Hummel- Gumaelius 'Gumauskas 'Gum-bel 'Gumber Gumall 'Gumanjuk Guméus Gummeus Gumling Gummalius Gumme Gummerus 'Gummarus 'Gummeson Gummesson Gummeson Gummesson- Rehn Gumrneus 'Gummus Gumpel Gumperd Gumpert Gumplar 'Gumprecht Gun Gunn Gunaaus Gunberg Gunbarger Gunbert Gunbjer Gunblad Gunborg Gunbrant Gunbring Gunbro Gunbyla Gund ' Gundahl 'Gundal Gundarp Gundberg Gundbarger Gundbo Gundby Gundbäak Gunde Gundeberg Gundefeldt Gundefors Gundegran Gundehag Gundekvist Gundel Gundelius Gundell

Gundel Gundemark Gundén Gunder Gundarman Gundersen Gundersen

Diurhuus- Gundersen Gundersson Gundersvik Gundert Gunderyd Gundesjö Gundawall Gundhagen Gundhall Gundhammar Gundhäll Gundin Gunding Gundle Gundleborn Gundlegård Gundlekvist Gundler Gundmalm Gundmar Gundmark Gundorf Gundorph Gundrup Gundsjö *Gundstedt Gundström Gundt Gundvar Gundvik Guné Gunebrink Gunée Gunell Gunér *Guneriussen Gunga Gunge Gunger Gungner Gungård Gunhaga Gunhammar Gunhamn Gunhamre Gunhed Gunhaim Gunhem Gunhoff Gunholm Gunillasson Gunke Gunlach Gunland Gunler Gunlid Gunlycke Gunlöv

Gunmalm Gunmar Gunn Gunnebo Gunnagård Gunnander Gunnar Gunnarbarg Gunnerby Gunnard Gunnardo Gunnare Gunnared Gunnarfeldt Gunnargård Gunnarhag Gunnari

'Gunnarsson-Han

Gunnarsson Gunnarson Gunnarstedt Gunnar-t Gunnarås

'Gunnberg Gunnborn Gunnbäck Gunne Gunneberg Gunnebjer Gunnabj örk Gunnebo Gunnebrand Gunnebrant Gunnebring Gunnebrink Gunnebro Gunneby Gunnabäck Gunnedal Gunnefalk Gunnefelt Gunnefi ord Gunneflo Gunnefors Gunnefur Gunnegård Gunnehag Gunnehad Gunnahaim Gunneholm Gunneklev Gunneland Gunnelbrand Gunnelid Gunnaling Gunnelius Gunnalöf Gunnamalm Gunneman Gunnemar '

Gunnemark Gunnemo Gunnemyr Gunnar Gunnér Gunnarbeck Gunnerberg Gunnarblad Gunnerbom Gunnarborg Gunnerbom Gunnerby Gunnardal Gunnerek Gunnerfalk Gunnerfeldt Gunnerfors Gunnerfur Gunnerfält Gunnerfeldt Gunnergren Gunnergård Gunnarhag Gunnerhed Gunnarheim Gunnarhell Gunnarholm Gunnarius *Gunnariusson Gunnerlind Gunnerling Gunnerlöv Gunnerman Gunnemark Gunnarmo 'Gunnarsan Gunnarsjö Gunnarson Gunnerstad Gunnerstam Gunnarstedt Gunnersten Gunnerstrand Gunnerström Gunnarstål Gunnart Gunnerud Gunnérus Gunnervald Gunnervall Gunnervik Gunneryd Gunnerås Gunneröd Gunnes 'Gunnesby Gunnasen Gunnasgård Gunnesj ö Gunneskog Gunnesmark Gunneson Gunnesson Gunneson Gunnestad Gunnestam

Gunnastedt Gunnesten Gunnastrand Gunneström Gunnestål Gurmatoft Gunnevall Gunnavik Gunnfalk Gunnfj äll Gunnfors Gunnfält Gunnhage Gunnhagen Gunnhede Gunnhedan Gunnholt Gunnilstam Gunning Gunningberg Gunninga Gunningar Gunnlert Gunnling Gunmnan Gunnmark Gunnmarker Gunnmo Gunnold

Gunnå Gunnäng Gunnäs Gunnö Gunolf Gunrall Gunroth Gunrud Gunryd Gunsell Gunsén Gunshaga Gunsj ö Gunski-ir Gunsnér Gunst Gunstad Gunstedt Gunnstedt Gunnstet Gunsten Gunstrand

Gunström Gunsäter Gunta Guntell Gunter Gunther Gunterbarg Gunther Guntnar Guntram Guntsch Gunulf Gunve Gunvén Gunvér Gunvik 'Guran *Gurb Gurdell Gure Guragård Gurelius Gurell Gurenius Gurewitsch *Gurewitz *Guricke Gurinder *Gurko Gurland Gurling Gurman Gurmer Gurmund Gume Gumall Gumer Gurre Gurring *Gursch Gurstadt Gurstan Gurt Gurusäter *Gurwicz 'Gurwitsch *Guschlbauer Guse Gusafelt Guselius *Gusén *Gusenbauer Gusar *Gusav *Guseva Gusiacki Gusjö *Gusland Gusowsky *Guss Gussander Gussarsson Gussarv Gussel Gusselman Gussen

Gussanius " * ' 'von Gussich Gussing *Gussinsky 'Gusslar Gussman "Gusson Gust Gustad Gustaf- Janson Gustaf Gustafs Gustafschiöld Gustafsén Gustafson 'Gustafsschöld Gustafsson Gustafsson de Leeuw- Gustafsson Kylberg- Gustafsson Siig- Gustafsson— Forsblad Gustafsson— Gruna Gustafsson- Lager Gustafsson- Lundqvist Gustafvi Gustander Guståv' Gustaver Gustavi Gustafvi Gustawi GustavVii Gustawi Gustawii 'Gustavsen Gustavson Gustavsson Gustafson Gustafsson Gustavson Gustbée Gusta Gustegård Gustelius Gustell Gustén Gusterin Gusterman Gustfalt Gustin Gustin'g ' Gustlin Gustling . Gustman ' Gustner Gustol-f Guston Gustraeus

Gustrén Gustrin Gustring Gustås *Gut Gutarp Gutberg Gutblom Gutborg Gutborn Gutbäck Gutebj örk Guteborg Guteborn Gutebrand Gutaby Gutefalk Gutefeldt Gutefors Gutegård Gutehag Gutehall *Gutakunst Gutelid Gutell Gutaman Gutemar Gutamark Gutemo Guten Gutén Gutenberg Gutenfelt Gutenhammar Guténius Gutenmark

Gutanstam '

Gutenstedt Gutenwik ' *Gutar Guterstam *Gutas Gutesjö Gutestam' Gutestrand Gutevall Gutevik *Gutfeldt Gutfelt Gutfors Gutgard 'Gutgesall

*Gutgisser .

Guth Guthage Guthagen Gutharnmar Gutha *Gutheim Gutbam Guthenbarg *Gutherz _ Guthin' *Guthner *Guthovå *Gutierrez '

Guting Gutingar *Gutjahr Gutka *Gutkowski Gutling _ *Gutmacher *Gutman *Gutmanis Gutmanis Stepa- Gutmann Gutmanovitz Gutmark ' "Gutmark Gutne Gutner *Gutnik 'Gutsch *Gutscha Gutscher *Gutschmidt Gutsjö *Guttelvik *Gutter Gutterman Guttholrn Guttke ' Guttman "Guttmann- ' Guttmark Guttorm Guttormsen

*Guttormsen—

Tjalle Guttormsson Guttorp * *Guttsmann Gutvall ' 'Gutzlaff — 'Gutzmer Gutå Gutö Guva Guvelius Guvell Guvén Guvenius ' Guvert Guving Guvå *Guy *Gusikowski Gwielt Giibal " j Gyberg Gybo Gyborn Gybrand- " Gybrant Gybring " Gybro Gybäck Gydal f Gydell Gydemo

Gydenberg Gydenius Gyding Gydmar *Gyanes Giiattler Gyfeldt Gyhagen Gyhammar Gyheden Gyhl Gyhlenius Gyhlin Gyhne *Gyigyi Gylancl Gylander Gylang Gylbert Gyld Gyldbarg Gyldan Gyldén Gyldanberg *Gyldenpfermig Gyldenstolpe Gyldenstolpe Fersen— Gylder Gylderud Gyldin Gylding Gyldmark Gyldner Giildt Gyle Gylebark Gyleborg Gylebrant Giilech Gylefors Gylamo Giilen Gylenring Gylered Gylarud Gylesjö Gylestam Gylesäter

Westergren- Gylher Giilich Gylin Gylie lel

*Giill Gylland Gyllander Gyllang Gyllarp Gyllberg Gyllblad Gyllbo

'Gyllborg Gyllborn Gyllbrand Gyllbrant Gyllbratt Gyllbring Gyllbrink Gyllbro Gyllby Gyllbåge Gyllbäck Gylldal Gylldem'us Gylldorf Gylldorff Gylle Gylleblad Gyllaborn Gyllebrand Gyllebring Gyllebrink Gyllebro Gylleby Gyllebåga Gyllebäck Gyllack Gyllecrantz Gyllefjord Gyllefors Gyllef'äldt Gyllegård Gyllemalm Gyllemark Gyllemo Gyllen Gyllén Gyllenadler Gyllenband

von Yxkull- Gyllenberg Gyllenbart Gyllenblad Gyllenborg Gyllenborn Gyllenbring Gyllenbrink Gyllenbåga Gyllenbåga

Planting_ Gyllanbåga Gyllenbäck

*Gyllenbögel Gyllancrantz Gyllencreutz Gyllendahl Gyllenake Gyllanflycht Gyllanflygt Gyllenflykt

Gyllenflycht Gyllanflygt Gyllenfors Gyllenfält Gyllangahm *Gyllengren Gyllengård

Gyllenhaal Gyllanhag Gyllenhak Gyllenhammar Gyllenhed Gyllenhof Gyllenhoff Gyllenhoff Gyllenholm Gyllenklev Gyllankrans Gyllenkrok Gyllenkrook Gyllenkrook Gyllankvist Gyllenquist Gyllenlid Gyllanmark Gyllenmo Gyllenpalm Gyllenquist Gyllenrahm Gyllenram Gyllenrahm Gyllensiö Gyllenskepp Gyllenskiöld Gyllensköld Gyllenskjöld Gyllensköld Carlheim- Gyllenspets Gyllenspetz Gyllenspetz Gyllenspira Gyllenstam Gyllenstedt Gyllansteen Gyllanstein Gyllensten Gyllanstaen Gyllenstén Gyllenstierna Gyllenstig Gyllenstolpe Gyllenstrand Gyllensvaan Gyllensvaan von Otter- *Gyllensvan Gyllensvärd' Gyllenswärd Gyllenswärd Gyllenvall Gyllenvik Giillenvåg Gyllenås Gyllenäs Gyller Gyllarad Gyllerfelt Gyllersjö Gyllerstam Gyllarstedt

— Gyllerström

Gyller-t

Gyllerud Gyllarup Gyllerö Gylleskog Gyllastad Gyllestav Gyllesten Gyllestrand Gyllestål Gylletorn Gyllavik Gyllfalk Gyllfeldt Gyllfors Gyllgren Gyllgård Gyllhag Gyllhage Gyllhagen Gyllhammar Gyllhamn Gyllhede Gyllheden Gyllholm Gyllhom *Gyllich Giillich Gyllin Gyhlin Gylin Gyllinder Gylling Gyuingberg Gyllinga Gyllinger Gyllingfors Gyllinghed Gyllinghorn Gyllingmark Gyllingsberg Gyllingsjö Gyllingskog Gylling—stam Gyllingtoft Gyllix Gyllke Gyllklint Gyllkrans Gyllkvist Gyllmalm Gyllmar Gyllmark Gyllmo Gyllner Gylner Gyllnert Gyllnäs Gyllring Gyllroth Gyllrud Gyllsdorf Gyllsdorff Gyllsén Gyllsiö Gyllskog Gyllspång

Gyllstad Gyllstam Gyllstadt Gyllsten Gyllstig Gyllstrand Gyllström Gyllstål Gyllsved Gyllsäter Gylltoft Gyllvandar Gyllvén Gyllvik Gyllving Gyllå Gyllåker Gylläng Gyllö Gyllöv Gylmer Gylner Gylphe Gylt Gyltander Gylta Gyltefors Gyltall Gyltemark Gyltén Gylter Gyltin Gyltman Giiltzau Gymar Gymark Gymar Gymnander Gymm'ng Giindarsen Giinell Gynge Gynna Gynnemo Gynner Gynnerfelt - » Gynnarstadt ' Gynnert Gynnerwall Gynnestam Gynnhammar Gynning Gynnmark Gynnsjö Gynnstad Gynnstam Gynnå > *Giinster Gynt Gynter Gynterberg I'Giinteritz Gynterson Gynthe Gynthar Giinther

Gyntharhaka Giintzel *Gynzburgar von Giinzel x**Giinzel Gynzler *Gynzrodt Gynäs *Gyoni Gyrén Gyring Gyrling *Gyrth Giirtler * Gyrud Gyrulf Gyse von Giisel Giiselbarg Gysell Gysén Gysanius Gysing Gysler Gyssing *Giissow Gystam Gyström Gytare Giitersloh *Giithlein Gyttinger Gyttman Giitz *Gyukity *Gyulai *Gyulavari Gyvall Gyvik Gyving nygård Gyzander *Giizeyer *Györzy György Szent- *Györl *Györ—i-Dani *Györk 'Györki *Gzal *Gzibovskis Gådderman Gåde Gådefors Gådén Gådin Gåhlin Gåhlman Gåhre *Gåije Gålarmo Gålbom Gålin Gåfhlin Gåling

Gållnandar Gålman Gåhlman Gålmark Gålne Gåltorp Gålöht Ganehed Gångare Gänga Gånheim Gånstam Gånstorp Gånsvik Gånvall Gårby Gård Gord Gordh Gårdh Gåård Gårdberg Gårdbo Gårdborg Gårdbrandt Gårdby Gårdbäck Gårde Gårdabo Gårdeborg Gardebring Gårdebrink Gårdeby Gårdebäck Gårdafalk Gårdafelt Gårdefj ord Gårdefors Gårdehed Gårdek Gårdeklint Gårdeland Gårdelar Gårdelid Gårdell Gårdelöv Gårdamalm Gårdaman Gårdemar Gårdemark Gårdemo Gårdemyr Gården Gårdenberg Gårdenborg Gårdenfelt Gårdeng Gårdensjö Gårdenäs Gårdar Gårderud Gårderyd Gårdesjö Gårdestam Gårdestadt Gårdesten

Gårdestig Gårdéus Gårdevall Gårdevik Gårdfalk Gårdfeldt Gårdfors Gårdh Gårdhag Gårdhage Gårdhagen Gårdhammar Gårdhed Gårdheim Gårdbnar Gårdholm Gårdholt Gårdhäll Gårding Gording Gårdinger Gårdland Gårdlind Gårdling Gårdlund Gårdlöv Gårdmalm Gårdman Gårdmar Gårdmark Gårdmo Gårdne Gårdnäs Gårdrup Gårdsby Gårdsman Gårdstam Gardstedt Gårdsten Gårdström Gårdstång Gårdsätar Gårdvall Gårdvik Gårdving Gårdö Gårestad Gårlin Gårmark Gårner Gårnevall 'Gårtiemsbråten *Gåsberg

Gåse Gåsell Gåsste 'Gåsvik

Gåtberg Gåva Gåvaby Gåvafeldt Gåvefors Gåvermark Gåvart Gåvarud Gåvmark

Gåvsten Gåård Gäbal Gäcka *Gäde Gädda Gedda von Gedda Gjaedda Gedda Gädda von Gedda Gäddarén Gäddlin *Gäddman Gäddsjö Gädarblom Gäfvert Gählman Gäl Gälfgren Gälin Gäll Gällblad Gälldin Gällefors Gällarmalm Gäller-mo Gällerspång Gällerstedt Gällerstrand Gällerud Gällesjö Gällhagen Gällingsjö Gällje Gällman Gällmo Gällnegård Gällnäs Gällnö Gällring 'Gällros Gällsjö GäHstad Gällstedt Gällström Gällvinge Gälsing Gämle Gämling "Gänger 'Gängla 'Gänsler Gärd J ärd Gärdberg Gärdblom Gärdbom Gårdby Gärdbäck Gårda J'aerde Gärdebo Gärdeborg Gärdabom

Gärdebrand Gärdebrant Gärdebring Gärdebrink Gärdebro Gärdabäck Gärdefeldt Gärdefors Gärdegård Gärdahall Gärdehed Gärdek Gärdeland Gärdelid Gärdelin Gärdelind Gärdelöv Gärdamalm Gärdeman Gärdén

J erden Gärdenfors Gärdanäs Gårdar Gärderud Gärderup Gärderyd Gärdesgård Gärdesiö Gärdeskog Gärdestad Gärdestam Gärdesten Gärdestig Gärdestrand Gärdestål Gärdéus Gärdevi Gärdevik Gärdfalk Gårdfeldt Gärdfalt Gärdfors Gärdhagen Gärdhammar Gärdholm Gärdin

Gjerdin

Hj erdin J erdin Gärdinge Gärdland Gärdl'mg Gärdmalm Gärdmark Gärdnér Gärdner

Hj ärdner Gärdnart Gärdnéus Gärdrot Gärdsberg Gärdsborn Gärdsby Gärdsell *Gärdsfeldt

Gärdsfors Gärdsfält Gärdshagan Gärdshammar Gärdskog Gärdsman Gärdsmark Gärdsmo Gärdstam Gärdstrand Gärdström Gärdsvaden Gärdsö Gärdt Gärdvall Gärdvik Gärdå Gärdälv Gäre Gäradal Gärafors Gärehagen Gäreskog Gärlastam Gärling Hjerling Gärlström Går-me Gärnmark Gärnolf Gärsch Gärsgård Gärshag Gärskog Gärsner Gärsting Gärtblad Gärthve Gärtling Gärtnar Gärtnor Gärtz Gärtza Gärveurth Gärå Gäskeby Gästgifvare Gästgivars Mattson— Gästhall Gästring Gätja *Gäwearth Gäversten Gävarström Gävert Gäwarth Gäveurth Gävsjö Göbel *Gö'bl Gödebu Gödecke *Gödacka- Boberg Gödel

Gödén *Gödesson Gödick * Gödicke Göding '" Gödke Göhl Göhle 'Göhlart Göhlin Göhlman Göhlner Göhrig Göhrling Göhrn Göhta Göing Göingbarg Göis Göjefors Gök Göök Gökblad *Göken Gökstorp Göl Göhl Göland Gölander Göle Göhle Gölén Gölhagen Gölin Göhlin 'Göling Gölja Göljén Gölj estrand Göllander *Göllei Gölman Göhlm an Gölstam Gölstadt Göltz 'Gölzner 'Gömer Gömming 'Gönczi ”Gönie *Göndör Göngberg Gönie Göpert Göparud *Göpfart Göran Göran Kiellman- Görander Görangård Görans Göranson Göransson Göranson

Göransson Håkans— Göranzon Göransson- Ljungman Göranzon 'Göras

Görborn

Görbring

Gördal Gördén Görabrant Görefält Görell Göranfeldt Göréus Görfalt Görfors

Görgan Görgenson Görges Görgård Görhagen

Görhammar Görhed Gönhult Göring

Görjeby Görjavik Görjå Görka

Görl 'Görlich

Görlin

Görling Göhrling Görlinge

Görloff Gj örlofvf 'Görmann

Görmark Görndt Görnebrand "Görnar

Görnert

Gömerup

Görrel *Görres *Görs

Görsfeldt Görsjö Görsson Görsten Görström *Görsiin *Görsyn Görts Görtz *von Görtz Görtzén *Görtzen

Görvelstam

Görvig Görvik Göräng

Gös

Giös Gjös Göös Gösberg Gösa Gösling Göss Gössfeldt Gösslar *Göst Gösta Göstas Göstin Göstmark Göstring Göt Göth Götander Götberg Gjötberg Göthberg Göttberg Götblad Göthblad Götblom Götbo Götborg Götborn Götbrant Götbring Götbrink Götby Götbäck Götdahl Göte Göhte Göthe Götebo Göteby Götefelt Götefors Götegård Götehed Götekärr *Götelid Götelid Götelius Götall Göteman Götemar Götemo Götén Götenfalt Götenkvist Götenquist Göthanquist Götenmark Götenquist Götensjö Götenstedt Göterfalt Göterfors Göterhaim Göterling Göterstad Göterstedt

Göterud Götesjö Göteskog Götesson Götestam Götestrand Götevi Götfors Götgren Götgård Göth Göthage Göthager Götham Göthammar Göthammer Göthamn Götharson Göthberg "Göthberg Göthblad Göthe Göthed Göthede Götheden Götheim Göthenquist Göthensten Göther Götharskj öld Götherström 'Göthesson Göthfeldt Göthing Göthlin Göthlund Göthman Göthner Götholm Göthrik Göthson Göthström Götin Göting Göthing Götjens Götland Götlander Götler Götlin Göthlin Göttlin Götlind Götlinder Götling Götlund Göthlund Götmalm Götman Göthman Götmar Götmark Götnell Götner Göthner Götnäs

Götreck Götrek Götreck Göttrek Götrich Götrik Göthrik Götrich Götrot Götse Götsén Götskog Götson Götstam Götstav Götstedt Götsten Götstrand Götström Gj öthström Göthström Göttberg Götteberg Göttered Götting *Göttingar Göttrek Götulv Götvall Götvid Götvik Götz Götza "Götzlinger Gövinge Göök Göös

H

*Haab Haabetsaas **Haabma Haack "Haack Haaf Haaff *Haafke Haag van Haag Haagar Haagbyhn Haage von Haage *Haageliden Haagen

van der Haugen von Haagen

Haagensen "Haagensen

Haagerup

Haake Haakanberg Haakensen Haaker *Haakonsen "Haåla *Haaland Haals *Haamer *Haanala *Haanpää *Haanshuus *Haapakorpi Haapakoski Haapala Haapalahti Haapalainen Haapalehto *Haapaluoma *Haapanen Haapaniemi Haaparanta Haapasaari *Haape *Haapsalu "Haar Haara *Haarala "Haaranen *Haare *Haarlem *Haarstad Haartman *von Haartmann

Haartrup Haarvlg "Haas Haasa Haashus *Haasler ':'Haasma "Haastad *Haastart Haastrup Haasum Haataja *Haatanen *Haava *Haavamaa *Haavasalu *Haavimb *Haavinb *Haavisto Haavistomaa Hab *Haban *Habann

Habbe Habbor Habe 'Habeck Habel "Habenicht *Haber "Habarar 'Haberey Habarg Haberkorn Haberland *Haberler Haberman *Habermann *Habersaat *Habarzettl *Habetswallner *Habianic Habibulin Habicht Habing Hablé Habler Habling Habo Habolin Haborn "Habranski Habro

*Hach'feld Hack "Hackarainan Hackardt Hackarp *Hackbarth Hackberg Hacke Hackel Hackelby Hackall Hackelsjö *Hackenberg *Hackenschmidt *Hacker Hacker ' Hackfelt *Hackl Hacklin Hacklou Hackman 'Hackmann Hackselius Hacksell Hackzell Haksall Backström Hackull von Hackwitz Hackwitz Hackzell Hadarson

Hadarstrand Hadartz Hadberg Hadbäck Hadd Haddamo Haddén Hadén Hadders Hadding Haddling Haddoff Haddorf Haddorph Haddorph Hade Hadebo Hedebrant Hedeby 'Hadeen Hadefiell Hadefors Hadegård Hadelind Hadeling Hedelius Hadell Hademalm Hademar Hademark Hademo Hadén Hadenius Hadenäs "Hader Hadestam Hadevik 'Hadfy Hadik Hedin Bading Hadler Hadlert Hedmark Hadol Hadolph Hadorph Hadrup 'Hadusowsky Hedvall Hadåker Hadås 'Haeberle Haedde Haeffler Haeffner— Flodman Haeffner Hager Haegermarck Haegermark Haegerstolpe Haegerstrand Hagerström Häggblom Hagglund

Haggman Haaggstedt Haeggström Haellberg Hallqvist "Haendlar 'Haenel 'Haenflein Haensch Haensgren Haantzel Heepplins Haerén Haerin Haering *Haerlin Haamer Haernfelt Haerstedt Haertz Haasert Haasser Haestner Haettner "'Haevarstöl Haf Havh Hafberg Hafdal Hafdelin Hafdell Hafelt *Hafenscher *Haferkorn "Haffif Haffling Haffman Haffner Haffon Haffstedt Hafgren 'Hafkus Haflin Hafmar *Hafner Hafnor Hafrin Hafs Hafstad Hafsiedt Hafsten Hafstrand Hafström 'Hafström Barber- Haftey Hafve Hafvanström Hatherberg Hafvarman Hafzek Hag *el Hag Hag Flink— Hagh Haga

Hagabo Hagadal Hagaeus Hagafors Hagald Hagelid Hagandar Haggander Hagar Hagard Hagardt Hagardhz Hagardt Hagarp Hagas Hagavall 'Hagback Hagbacken Hagbard Hagbardt Hagbarth Hagbardt Hagbarth Hagbast Hagberg

Hagberg Lanner-

Hagbergh Haggberg Hagbarger Hagbergh Hagberth Hagbjer Hagbjärn Hagbjörk Hagblad Hagblom Hagbo Hagbod Hagborn Hagberg Hagborn Hagbrand Hagbranth Hagbratt Hagbring Hagbrink” Hagbro Hagby Hagbäck Hagbäcker Hagdahl Hagdal Hagdahl Hagdalen Hagdell Hagdén Hagdin Haggdin *Hagdom Hage van der Hage von Hage Hagaback Hagabarg Hagebjer Hagebjörk

Hageblad Hagebo Hageborg Hagebom Hagebrand Hagebrant Hagebratt Hagebring Hagebrink Hagebris Hagebro Hageby Hageby Lind af - Hagebäck Hagedal *Hagadom Hagefalk Hagafelt Hagafjord Hagafors Hagegren Hagegård Hagehed Hagehnström Hagejärd Hagekull Hagel Hageland Hagelberg Hagelbj ar Hagelbozn Hagelborg Hagelborn Hagelbrand Hagelbrant Hagelbring Hagelbrink Hagelby Hagalbäck Hagelén Hagelfalk Hagalfeldt Hagelfors Hagelgren Hagelgård Hagelid Hagelien Hagelin Hagelien Hagelind Hageling Hagelius Hagelkvist Hagelqm'st Hagelqvist Hagell Hagelman Hagelmark Hagelquist Hagalqvist Hagelrot Hagelrud Hagalryd Hagelsj ö Hagelskog

Hagalskytt Hagelsrum Drake af Hagelstam Hagelstedt Hagelstein Hagelsten Hagelstrand Hagelström Hagelthom Hageltom Hagelthorn Hagalund Hagelvik Hagalöv Hagamalm Hagaman Hagérnann Hagémann *Hagemann Hagemar Hagamark *Hagemeier Hagemaister Hagamo Hagamyr Hagen van der Hagen von Hagen *Hagén Hagenau Haganberg Haganbjörk Hagenblad Hagenbo Haganborg Hagenbom Hagenbrant Hagenbring Hagenbro Hagenburg Hagenby Hagenbäck Hagendahl Hagendal Hagendahl Hagenfalk Haganfeldt Haganfelt Hagenfors Hagangran Hagengrinder Hagengård Haganhad Hagenius Hagenklint *Hagenkötter Hagenlund Hagenlöv Hagenmalm Hagenmarck Hagenmyr Hagenrot agenry Hagéns

"Hagensen Hagensgård Hagensj öö Hagenstad Haganstam Hagenstedt

Haganstet Hagenstahn Hagenstein Hagenstat Hagenstig Hagenström

Hagehnström Hagenstål Hagentoft Hagenvald Hagenvall Hagenvik Hagenvind Hagenäs Hager Hagerberg Hagarblad Hagerbo

*Hagerbonn Hagarborg Hagerbom Hagerbrand Hagerbrant Hagerbring Hagerby Hagerbäck Hagerdal Hagered Hagerell Hagerén Hagerf Hagerfelt Hagerfors Hagergren Hagargård Hagerkvist Hagerland Hagerlid Hagerlin Hagerlind Hagerling Hagerlund Hagerlöv Hagerman Hagermark Hagermo Hagernäs Hageros Hagen-ot Hagarsand Hagersjö Hagerskans Hagerskog Hagerstad Hagerstam Hagerstedt Hagarsten Hagerstrand Hagerström Hagerstål Hagersved

Hagart Hagerth Hagertz Hagerud Hagarum Hagervald Hagarvall Hagervik Hagervärn Hagaryd Hagerås Hageräng Hagerö Hagesell Hagasalle Hagesjö Hageskog Hageson Hagastad Hagestam *Hagested Hagesten Hagestig Hagestrand Hageström Hagestål

Hagatorn Hagetorp Hagetun Hagens Hagéus Hagevald Hagevall Hagevi

Hagfors Hagforsen Hagfält Hagfelt Hagfaldt Hags Haggander *Haggarsson Haggarty Haggartz Haggbarg Haggdin Hagge Hagger Haggett Hagglin Haggraeus Haggran Haggroth Haggård Hagård Haggårds

Haggö Hash Haghammar Hagheim Hagham Hagholm Haghult Hagild Hagin Haginder Hagins Haginge Hagius Hagjörn Hagklint Hagkvist Hagquist Hagqvist Hegland Haglandar Hagle *Hagleitnar Haglén Hagler Haglert Haglid Hagliden Haglin Hagglin Haglind Haglinder Hagling Hagljung Haglund Haglundh Haglundh Haglycke Haglöf Hagmalm Hagman Hagmann *Hagmann- Petersen Hagmansson Hagmar Hagmark Hagmarken Hagmarker Hagmar Hagmo Hagmond Hagmyr Hagne Hagnelius Hagnell Hagner Hagnér Hagnert Hagnerud Hagneryd Hagnestad Hagney Hagnor Hagnäs Hagnö Hagquist

Hagqvist Hagre Hagrelius Hagrell Hagren Hagrén Hagrenius Hagring Hagros Hagrot Hagrud Hagrup Hagryd Hagsand Hagselius Hagsell Hagsén Hagsgård Hagsjö Hagskog Hagskär Hagsköld Hagslätt Hagsmo Hagsmyr Hagson Hagstad Hagstadius Hagstam Hagstedt Hagstein Hagsten Hagstig Hagstrand Hagström Hagströmer Hagströmmer Hagströmmar Hagstål Hagsund Hagsved Hagsäter Hagtoft Hagtorn Hagtorp Hagtou Hagudd Hagua Hagum Hagvall Hagwall Hagwall Hagward Hagve Hagwall Hagvik Hagvil Hagwitz Hagvret Hagy Hagå Hagåker Hagård Hagås Hagälv Hagäng '

von Dorsche Hahnberg Hahne Hahné *Hahnewald Hahnsj ö Hahr Hahra Hahrberg Hahre Hahrman Hahto *Hahtonen *Haider Haidgard *Haidl *Haiduc Haiemdahl

Haig

Hau Haid & Haijlen Haijnar 'Haikala *Haikara *Haikari Haikera *Haikka *Haiko *Haikola *Haikonan Hailee *Haili *Haimi Hain Hainau Haine Hainer *Hainertz *Hainsalo *Haio *Haipus *Haist Hait Haitkin Haj Haij *Hajanen Haj berg Hajby Haid Haider Hajdukiewicz- da Pomian *Haidyma "Hajek

Haj emo Hajerström *Hajkova Haj land *Hajnal *Haj ny Haj ström *Hajtowitsch

*Hakamäki *Hakanen Hakanpää *Hakansson Hakar Hakbarg Hake Hakeberg Hakeborg Hake-born Hakaby Hakedal Hakafelt Hakefors Hakegård Hakalien Hakelier Hakalind Hakelius Hakelöv Hakeman Hakemar *Hakemar Hakemark Hakensmoan Hakanstam Hakenäs Haker Hakers Hakerud Hakeröd Hakeskog Hakeskytt Hakestam Hakastedt Hakeström Hakevall Hakevik Hakfelt Hakfors Hakgren *Hakim Haking *Hakk *Hakkaia Hakkanen Hakkarainen Hakkaus 'Hakker ='Hakkert Hakmark Helmer Haknert '

*Hakola *Hakomäki Hakon Hakon Pettersson- Hakonen *Haksalu Haksell Hakstan Hakström *Hakulinan Hakvinius Haquinius Haqvinius Hakunge Cronhielm af Hal *Halai Halander *Halåpi *Halbach "Halbakkan *Halbaur Halbarg Halberstadt Halbert *Halbik *Halbo von Halck Halak Hald *Hald Andersen- Haldaeus *Haldammen Haldar Halda Haldabo Haldeborg Haldebrant Haldefors Haldehed Haldemar Haldemo Haldamyr Halden. Halden— Berwald Haldén Halldén Haldar Haldér Halderot Haldert Halderup Haldasjö Haldesten Haldestig Haldin Halldin Haldkil Haldo *Haldorsen Haldosan Hale Halebro Haleby

Halemark Helén *Halenius Harfar Halfdan *Halfen Halfmann ”"Halfter Halfvar Halfvardsson Halfvars Halfvarson Halfvarsson Halfvordsson *Halfvorsen Halfvorsén Halgerstam Halgren Halicht Halin $Hallsta *Halj amäe *Halj and $Halj asmaa *Halj asm'a'e Halje Halkier *Halkjaer Hall

Hahl Hall Knutsson-

von Hall

Halla Hallabro Hallafors Hallagård ==Ha11amaa

Hallander Helander Hallang *Hallap Hallar Hallardt Hallare Hallarp Hallarås Hallas *Hallatscheck— Pettersson Hallbahr Hallbeck Hallberg Hallbergh *Hallberger Hallbergh Hallbergson Hallrbert Halbert Hallbin Hallbing Hallbjer Hallbjörk Hallbj örn Hallbjömer Hallblad

Hallblom Hallbo Hallbom Hallberg Hallbom Hallbrand Hallbrandt Hallbring Hallbrink Hallbro Hallby Hallbye Hallbygård Hallbäck

Hallbeck Hallbök Halldal *Halldan

Halldau Halldeberg Halldeby Halldegård Halldelius Halldemark Halldén Halldenius Hallderud Helldestam Halldin Hallding Halldinger Halldner Halldoff Halldor Halldorf

Halldorff Halldorff Halle

Hale Halleberg Hallebj er Hallebj örk Hallebo Halleborg Hallebom Hallebrand Hallebrant Hallebratt Hallebring Hallebrink Halle-bro Halleby Hallebäck Halledal

"Halleen

Hallefj ord Hellefors Hallefält Hallegren Halle-gård Halléhn Hallek Halleman Hallemar Hallemark Hallemo

Hallemyt Hallen Hallén Hah'lén Halén Halléhn Hallenberg Hallenbert Hallenblad Hallenbo Hallenberg Hallenbrant Hallenbring Hallenby Hallenbäck Hallencreutz Hallendal Hallendorf Hallendorff Hallenfeldt Hallenfors *Hallengreen Hallengren Hallengård Hallengärd Hallenhed Hallenheim Hallém' Hallenius Hallenlöf Hallenmark Hallenqvist Hallenrud Hallensjö Hallenstam Hallensteen Hallensten Hallensteen Hallenström Hallenstål Hallenäs Haller Hallerberg Hallerbo Hallerboij h Hallerborg Hallerborn Hallerby Hallerbäck Hallerdal Hallerdt Hallerfelt Hallerfors Hallergren Hallergård Hallerhed Hallerheim Hallerman Haller-mark Hallermund Hallermund von Platen— ernäs Hallerot Hallersiö Hallerskog

Hallersrud Hallerstad Hallerstam Hallerstedt Hallersten Haller-stig Hallerstrand Hallerström Hallert Hallerdt Hallertz Hallerud Hallerup Hallervik Halleryd Hallerås Halleröd Hallesjö Halleskog Hallesson Hallestad Hallestam Hallestedt Hallesten Hallestig Hallestrand esvik Halletoft 'Hallett Halléus Hallevik Hallevåg Hallfast Hallfelt Hallfin Hallfors Hallfur Hallgard Hallgardt Hallgarn Hallgren Hallgren

Hallhagen Hallhammar Hallheden Hallid Halliday Halliden Hallifax Hallig *Hallik Hallin Hahlin Halin Hallind Hallinder Halling Hallingberg Hallingbom Hallingby Hallingbäck

Haninge Hallinger Hallingfors Hallingmark Hallingsjö Hallingstam Hallingsten Hallingström Hallinus Hallis Hallius Hallke Hallki Hallklint Hallkvist Hallquist Hallquisth Hallqvist Hallqvisth Hallman *Hallmann Hallmansson Hallmar Hallmark Hallmarken Hall—marker Hallme Hallmén Hallmer Hallmér Hallmert Hallmin Hallming Hallmo Hallmodin Hallmyr Hallne Hallneby Hallnemo Hellner Hallnér Hallnert Hallnor Hallnäs Halloff Hallon Hallenberg *Hallonblad Hallonborg Hallongren Hallonkvist Hallonqvist Hallonlöf Hallonqvist Hallonris Hallonstéen Hallonstein Hallor "Hallorsson 'Hallpers Hallquist Hallquist-h Hallqvist Hallqvisth Hallred Hallrenius

Hallskog Hallsmar Hallsmark Hallssén Hallstadius Hallstam Hallstan Hallste Hallstedt Hallstéen Hallstein Hallstein Leff- Hallsten Hallstener Hallstenson Hallstensson Hallstenson Hallstig Hallstrand Hallström Hallströmer Hallsund Hallsvik Hallsäter Halltin Halltoft Halltorp Hallum Hallund Hallung Hallvar Hallward Hallvards Hallvén Hallvens Hallvid Hellwig Hallvik Hallving Hallvordsson Hallvy von Hallwyl Hallåker Hallås Halläng Hallö Hallöf

Hahn *Halma Halmander Halmberg Halmbäck Halme

Hallme *Halme Hellén- Halmell Halmetkangas Halmfors Halmgren Halming Halmkrona Halmlöf *Halmos Halmsaas

Halsbjer *Halse Halsen Halsgård Halsing

Halvarson Halvarstam Halvarsten *Halvdan

Halfdan Halvegård Halvin

Hallfin Halvor

Halwor Halwor Halvard Halvordsen Halvordson

Hallvordsson Halvårdson Halfvordsson Halvorsen Halvorsen

Rönnberg- Halvorsén

Halfvorsén Halvarsson Halvårdson Halzén Halzenberg Halö *Hamacek Hamacher *Hamacher *Hamann Hamark Hambe Ham-ber Hamberg Hamberg

Petersen-

Hammberg Hamberger

*Hambert 'Hambitzer Hambj er Hambn Hamboldt Hamborg Hamborn Hambraeus Hambre Hambrell Hambring Hambrink "Hamburger Hemby Hambäck Hamdal *Hamel Hamelius Hamell Hameltz Hamén Hamenius *Hamer Haméus Hamfeldt Hamfelt Hamfors

Hamgren Hamgård

von Hamm Hammander Hammar Hammar Andersson— Hammarbacken Hammarbeck Hammarberg Hammarbj er Hammarbjörk Hammarblad Hammarblom Hammarbo Hammar—bom Hammarborg Hammarborn Hammarbrant Hammar-bring Hammarbrink Hammarbro Hammarby Hammarbäck Hammarbeck Hammardahl Hammardal Hammardahl Hammare Hammaren Hammarén Hammaréus Hammarfalk Hammarfeldt Hammar-felt Hammarfeldt Hammarö ord Hammarfjäll Harmnarfors Hammargaard Hammargaard Person- Hammargren Hammargren Hammargården Hammarhag Hammarhed Hamarhjelm

*Hammari

Hammarin Hammarkllnt Hammarklo Hammarkrans Hammarkull Hammarkvist Hammarquist Hammarqvist Hammarland Hammarled Hammarlid Hammarlind Hammarling Hammarlj ung Hammarlo Hammarlund Hammarlöf Hammarlöt Hammarlöw Hammarlöf Hammarmark Hammar-mo Hammamoff Hammarnäs Hammarquist Hammarqvist Hammarrot Hammarroth Hammarroth Hammars Hammarsgård Hammarsjö Hammarskiöld Hammarskj öld Hammarskog Hammarskär Hammarsköld Hammarskiöld Hammarskjöld Hammarslätt Hammarsmed Hammarson Hammarsson Hammarson Hammarstad Hammarstarn Hammarstedt Hammarsten Hammarstig Hammarstolpe Hammarstrand Hammarsträng Hammarström Hammarståhl Hammar-stång Hammarsund Hammarsved Hammartorp Hammartun Hammartång Hammarwall Hammarvall Hammarvid Hammarvik

Hammarå Hammarås Hammarö Hammberg Hammé Hammeborg Hammebring Hammel Hammeland 'Hammelbacher Hammelfelt Hammelfors Hammelihn Hammelin Hammelihn Hammenbeck Hammenberg Hammenborg Hammenborn Hammenbrant Hammendal Hammenfalk Hammenfeldt Hammenfj ord Hammenfors Hammengren Hammenhed Hammenhus Hammenhög Hammenkull Hammenlid Hammenlind Hammenlöv Hammenmyr Hammenrot Hammenrud Hamenryd Hammensjö Hammenskog Hammenstad Hammenstedt Hammensten Hammenstig Hammenstrand Hammenstål Hammentun Hammenvall Hammenvik Hammer Hammer-berg Hammerbo Hammerby Hammerbäck Hammerdal Hammeren Hammerfelt Hammerfors Hammargren Hammengård Hammerhjelm *Hammerich Hammerin Hammerlid Hammerlind Hammerling . Hammerlund

Hammerlöv *Hammerman Hammermo Hammerqvist Hammers Hammersberg Hammersiö Hammerskog Hammerskär Hammerstad Hammerstedt *Hammerstein- Liihr Hammersten Hammarström Hammerstål Hammert Hammerth Hammerth Hammerud Hammervald Hammervik Hammervold Hammeryd Hammerå *Hammerås Hammerö Hammevik *Hammig Hammil Hammiltång Hemming Hamminge Hammnenstedt Hammond Hammö Hamn Hamnberg Hamnbäck Hamne Hamnebo Hamnede Hamnefj äll Hamnefors Hamnegård Hamnell Hamnén Hamner Hamnér Hamnered Hamnert *Hamnert Hamnesjö Hamnéus Hamnevik Hamnfeldt Hamnfors Hamngren *Hamnholm Hamnkvist Hamnquist Hamnqvist Hamnlund Hamnmark Hamnquist Hamnqvist

*Hamnsjö Hamnstedt Hamnsten Hamnström Hamntorp Hamnå Hamn'a's Hamnö *Hamonni *Hamori 'von Håmos-

de Håmosfalva Hamovitsky Hamp

*Hampa Hampe Hampel Hampelius Hamper Hampf Hampfeldt Hamping Hampling Hampus *Hampusson Hamqvist Hamre

*Hamré Hamreby Hamrefors Hamrefält Hamregård Hamrelius Hamrell Hamrén Hamrenius Hamrer Hamreström Hamréus Hamreus Hamrin Hamring

*Hamringa Hamringe Hamringer Hamrot Hamrud Hamrum Hamryd Hamrå Hamrö

*Hamsch Hamsj ö Hamskog Hamstedt Hamsten *Hamstengel Hamstig Hamström Hamsund *Hamsund *Hamsås Hamsäter Hamton *Hamunen *Hamutta

Hamwall *Hamvall Hamvik *Han Hahn *Han- Gunnarsson *Hanaas Hanaeus *Hanak *Hananen Hanbeck Hanberg Hahnberg Hanberger Hanbert Hanblom Hanbo Hanbold Hanborg Hanborn Hanbring Hanby *Hanch Hanche *Hancock Hand Handal *Handamirov Handberg Handborn *Handdruck Hande *Handel Handelin Handell Handén Hander Handersten Handfast Handig Handin Handing *Handl Handler Handlyk Handmark Handog *Handrich Handschuh Handske Handspik Handstedt Hane Hahne Hahné Hané Haneberg Hanebjer Hanebo Haneborg Haneborn Hanebring Hanebrink Hanebro *Hanebutt Haneby

Haneck Hanef j ord Hanefors Hanefält Hanegren Hanegård Han ehj elm Haneide Haneke Haneklint Haneklou Hanelid Hanell Hanelli Hanemark Hanemo Hanemyr *Hanén Haner Hanér Hanerud Hanerup Hanérus Haneryd Hanes Hanesj ö Haneskog Haneson Hanestam Hanestrand Haneström Hanevall Hanevik Hanfaz Hanfelt *Hanfot Hang *Hangaard Hangan Hangas Hangasj ärvi Hangby Hange Hangé Hangelund Hangelundh Hangelundh Hanger Han-gert Hanglund Hangren Hangryd Hangstam Hangvar Hangård *Hanhijoki Hanhijärvi Hanhim'emi Hanhisalo *Hanhisuvanto *Hanikat Haning Haninge Haninger Hanis *Hanisch

Hanje Hank Hankanen Hanke Hankell *Hankimäki *Hankkila *Hanko Hankus Hankvist Hanquist Hanqvist Hanmark Hann Hannberg Hanne Hanneberg Hannebo Hanneberg Hanneby Hanneb'ack Hannedahl Hannefelt Hannefj ord Hannefors Hannegård Hannelius Hannell Hanell Hannemann Hannemar Hanemark Hanner Hannerberg Hannerborg Hannerdal *Hannerdahl Hannerfelt Haxmerfors Hanners Hannerz Hannersj ö Hannerskantz Hannerud Hanneryd Hannerz Hannerz— Olsson Hanneskog Hannfors Hannfält Hanngren Hannibal *Hannila Hanning Hamiinger Hannius Hannler Hannlund Hannlöv Hanne *Hanno "Hannola *Hannolainen 'Hannov Hannrup

Hannsj ö Hannsson Hannu *Hannukainen *Hannukka *Hannuksela Hannula Hannuniemi Hannus Hannvik Hanold Hanquist Hanqvist Hans Hans-

Henriksson-Räf *Hansågi Hansamo Hansander ”Hanser Hansback Hansbo Hansborn Hansby Hansch *Hansdotter Hanse

Hanze Hansebo Hansegren Hansegård Hanseke Hanselid Hanselius Hansell Hansemark Hansen Hansén Hansen Ahlfors- Hansen Hj ort- Hansén

Hj orteberg- Hansen Holst-

Hansen Kerutz— Hansen Levin- Hansen Matthison- Hansen Rolökke- Hansen Tage- Hansen Torén— Hansen Vang- Hansen Wendel— Hansen Wiel- 'Hansen- Dargel ”Hansen-Erck *Hansen- Finnerud *Hansen-Heby *Hansen- Hiulmand ='Hansen- Jörgensen *Hansen- Mostue

*Hansen-Nielsen *Hansen-

Schmidt *Hansen

(Skevboe) Hansén Hansenius Hanser Hanserkers Hanserud Hanses Hanséus Hansfeldt Hansfors Hansfreid Hansgård Hansgården

*Hanshoff

Hansi Hansing *Hansj ons *Hanski *Hanslep *Hansling *Hansmann

Hansmark Hansmo Hansohn *Hansom

Hanson Hanspers ”Hansschmidt

Hanssen *Hanssen

Hansen Hansén Hanzén Hanssén Hansskog Hansson Hansohn Hanson Hansson- Bellman Hansson Kräger— Hansson Monath- Hanzohn Hanzon Hanstad Hanstedt Hansten Hanstorp Hamström Hanstål *Hansum

Hansvik Hansy Hantamäk-i Hante Hantell "Hantelmann

Hantke Hantott Hantorp

*Hantschel *Hantula 'Hanus *Hanusek Hanusiak Hanvik Hanvåg Hanze *Hanzély Hanzén *Hanzlik Hanzehn Hanzon Hanås Hanäs Hanö *Hapanowicz 'Haponen *Happ Happach Happe *Happo *Happonen Haptén Haques Haqués Haquinius Haqves Haqvinius Haraus *Harakka Harala Harald Haralds 'Haraldsen Haraldsen Haraldsson Haraldsen Haraldstad Harander *Harasimowicz 'Haraszkiewicz 'Harbar Harbe Harbeck Harberg Hahrberg 'Harbig Harbing Har—bee Hanbom Harborg Harborn von Harbou *Harbrecht Harbring Harby Harbäck Harbeck Hard Hardaeus Hardal Hardberg Hardborg Hardborn Hardbrant

Hardby Hardbäck Harde Hardeberg Hardebj er Hardebo Hardeborn Hardebrand Hardebrant Hardebring Hardebrink Hardebro Hardeby Hardebäck Hardefelt Hardefj ord Hardefers Hardegren Hardegård Hardeklint Hardel Hardeland Hardelin Hardeling Hardelius Hardeljung Hardell Hardemalm Hardeman Hardemar Hardemark Hardemo Hardemyr Harden Hardén Hardenberg Hardenberger Hardenberg Hardenby Hardenfelt Hardenfors Hardenius Hardenmark Hardenstedt Harder Harderud Hardemp Hardesjö Hardeskog Hardestam Hardestav Hardestig Hardeström Hardewall Hardevik Hardfalk Hardfelt Hardfors Hardg'ren Hardig Hardin Harding Hardinge Hardinger Harding! Hardland

Hardle Hardler Hardling Hardman Hardmark Hardmo Hardne Hardner Hardnäs Hardolf *Hards Hardselius Hardsjö Hardstam Hardstedt Hardsten Hardstål Hardt *Hardtke *Hardtmann *Hardtmuth Hardvall Hardwick

*Harefj ord el Harelius Harell

Harel Haréll Harén "Harenburg *Harendza Harenius *gärfeskog

Harff Harfj ord Harfors Harfvén Harg Hargbo Hargby Hargbäck Harge Hargeborn Hargebrant Hargeby Hargedal Hargefors Hargel Hargelin Hargelius Hargell Hargeman Hargemark Hargemo Hargenm' Hargén Hargesjö Hargeskog

Harlin Harling Harlinge Harlingson Harlingzon Harlingzon

Harlock Harloff *Harly Hau-löv Harm Harman Hahrman Harmander *Harmansperger Hamark Harmby Harmén *Harmens af Harmens Harming *Harmoinen Harms *Harmsen Harmsen Harnby Harne Harnebjer Harnebo Harnebem Hamebrandt Harnebring Hamebrink Harneby Hamebäck Hameck Harnefors Harnegård Harnelid Harnell Harneman Harnemark Harnemo Harner Harnert Hamerud Harneryd Harnesk Harneskog Harnestam Harnestig Harnestål Hamevall Hamevi Hamevik Harney Harnfeldt *Harnik Haming Hamisch Harnold Hamung Hamö Harpe Harpen Henning 'Harpsöe Harpun Harr Harram "Han-ang Harras

Harrat Harrberg Harrborg Harrby Harrbäck Harre Harrefors Harrelind Harrfeldt Harrfors Harri Harrie Harrila Harriman Harring Harringe Haninger Harrington Harrioja Harris Harrisen Harrison Harriston *Harrit Harritz Harrius Harrling Harrlund Harrold *Harrsen Harrsjö Harrskog Harrstedt Harrstrand Herrström Harrtoft Harrvik ”"Harry Harryan Harryson Harrå *Harsanyi Harsbo *Harsem *Harsia Harsjö *Harsman Harstad Harstedt Harsten Harstenlus Harström Hart Harth Hartberg Hartborn Hartby *Hartel Hartelius Harthelius Hartell von Harten Hartén Hartenberg Hartenius Harter

Hartéus Hartfeld Hartford Harth *Hartheimer Harthelius *Harthern Harthon *Hartig **Hartikainen *Hartikka Hartin Harting *Hartkopp *Hartl Hartland Hartle *Hartleib Hartlén Hartler Hartley Hartling Hartlow Hartman Hartmann *Hartmanis Hartmann von Hartmansdorff Hartmark *Hartmeyer *Hartnagel Hartnagel Hasso- *Hartner Hartnor Hartoft Hartog Hartogh *Hartogsohn *Hartonen Hartonu Hartrampf Hartsberg Hartzberg Hartse Hartselius Hartsmar Hartsner Hartsö Harttenberg Harttrampf Hartung Hartvall Hartwegen Hartwich Hartvig Hartwig Hartwig Hartwig Nielsen- Hartvigsson Hartvik Hartvin Hartwing Hartz Hertzberg—

Lind Hartzberg- Roos Hartzberg Hartzch Hartzelius Hartzell Harzell Hartzén Hartzman Harzman Hartzå Harudd *Harula Harup Harvall Harvard Harwe Harved Harvell Harvenberg Harvenius Harwey Harvhed Harwi Harvig Harvigsson ”'Harvik Harvin Harwing Harwood Harvyl Haryd Harzell Harman Hasbo ”Hasche *Hasché Hase Haze Hazé Haselhuhn Haselius Hazelius Hasell Hazell Hasenbein Hasenbrink 'Hasenecker 'Hasenius Haseo *Haseriick Hasewinkel Bandholtz- *Hasfj ord Hask-berg Haskel Haskler 'Haskovec Haskå *Haslauer *Hasle Hasleff *Hasling Hasluck Haslum

Haslund Hasmark Hasp *Haspa *Haspe Haspel Hass *Hassander Hassberg Hassbjer Hassborg Hassborn Hassbring Hassbrink Hassby Hassdal Hasse Hasseborg Hassel *Hasselager Hasselbach Hasselbalk Hasselbark Hasselberg Hasselbert Hasselbjer Hasselblad *Hasselblatt Hasselblom Hasselbo Hasselbom Hasselberg Hasselborn Hasselbrand Hasselbrant Hasselbring Hasselbrink Hasselbro Hesselby Hasselbåge Hasselbäck Hasseldal Hasselfalk Hasselfjord Hasselfors Hasselfält Hasselgard Hasselgren Hasselgrund Hasselgård Hasselgärde Hasselhage Hasselhed Hasselheim Hasselholm Hasselhuhn Hasselklint Hasselkrans Hasselkvist Hasselquist Hasselqvist Hazelqvist Hassellid Hassellund Hasselund Hassellöf

Hassellöv Hassellöf Hasselman Hasselmar Hasselmark Hasselmo Hasselmyr Hasselnäs Hasselplan Hasselquist Hasselqvist Hasselring Hasselros Hasselrot Hasselrud Hasselryd Hasselsjö Hasselskog Hasselstad Hasselstam Hasselstedt Hasselsten Hasselstig Hasselstrand Hasselström Hasselstål Hasselsäter Hasseltoft Hasseltorp Hasseltun Hasselund Hasselvall *Hasselwander

Hasselvik Hasselvärn Hasselås Hasseläng Hasselö Hassén *Hassenberg Hasser Hasserius Hasserud Hassesj ö Hasséus Hassfeld Hassgård Hassi Hassila **Hassim Hassimäki *Hassinen Hassing Hassinge Hassinggaard Hassland Hasslander Hasslar Hassle Hassleberg Hassleblad Hasslebo Hassleborg Hassleborn Hasslebrant Hasslebring

Hasslebrink Hassleby Hasslebäck Hassledal Hasslefalk Hasslegren Hasslehed Hasslekvist Hasslemark Hasslemo Hasslén Hassler Hasslerot Hasslert Hasslerud Hassleryd Hassleskog Hasslestad Hasslestrand Hasslestål Hassléus Hasslev Hasslevall Hasslin Hassling Hasslinge Hasslingen Hassle Hasslow Hasslund Hasslur Hasslö Hasslöf Hassman Hassmarker Hassmén Hassmer Hassmo Hassmund Hassmyr Hassne Hassner Hassnert Hasse *Hasso- Hartnagel Hassring Hassum Hassvall Hassving Hassö Hast Hastad Hastberg Haste Hastegård Hastell Hasten-berg Haster Hastfot "Hasti Hastig Hasting Hastinger Hastings Hastlund

'Hastreiter Hastrup Haströrn Hastö *Hasu Hasund Hasvold *Hasze Hata *Hatakka Hatelius *Hatje Hatt *Hattara Hattendorff Hatting Hattingström Hatvani *Hatz ”von Hau Hauaback *Hauan Hauberg *Haulbold *Haubro Nielsen *Hauck Hauckelt *Haude *Hauer Haufert *Hauff Hauffer Hauffman Haufke Haufman Haug Haugan Haugard *Haugbak *Haugdal Hauge *Hauge ”Haugen Haugen Karlsen- *Haugerud *Haugeröd Haugesen von Haugewitz **Haugholt Haughton *Haugk Haugland *Haugmo Haugsten *Hauguth von Haugwitz Hauk *Haukaas Hauke *Haukeboe *Haukijärvi *Haukirauma "Haukka- Alvin *Haukkala

Haukland *Haukå Haulin *Haumann *Haumayr *Haume *Hauner *Haunss *Haunstrup Haunstrup- Klock Haupt *Hauptig Hauptmann Hauptwolff *Hauru Haus *Hauschild Hauschildt Hause *Hausel Hausenkamp *Hauser Hausermann Hansk *Hauskou Hausl *Hausler Hausman *Hausmanis *Hausmann *Hausmeier *Hausper Hauss *Haussman von Hausswolff Haustedt *Haustveit Haut *Hautala

*Hautalampi *Hautamäki *Hautau *Hautop *Haux Hava]

"* Havam Havander Havard Havarsson Havbo Havberg Hawborn Havbring Havbrink Havby Havbäck

*Hawczak Havde Havdelin

Hafdelin Havden Havdrup Havedal Havée Hawel

Havela Havelius *Havelka Haveleck Havemeister Havemo Havén Havenberg Havenius Haver Haverdal Haverfors *Haverinen Haverland Haverling Haverman Hafverman Hawerman Hawerman Havermark Haverstal Haverstam Haverstedt Haversten Haverström Haverås Havéus Havfors Havgren Hafgren Havgård Havh "Havia Havik *Haviko *Havilehto *Havimäki Having *Hawkins Havklint Havland *Havlica Havlid *Hawlik Havling *Hawitzky Havman Havmark Havn Havne Havner Havnesköld Hawor *Havessar Havranek Havrell Havrén Havrenius Havrin Hafrin Havring Havsjö Havskog Havsmark Havsta (] Havstam

Havsvik Havsöm Hawthorn Havton *Havu Havås Havåsen Haväng Havö *Haxen Hay *Hayd *Hayden Haydn *Haye *Hayen Hayenh j el m Hayer Hayl Hayling Heyman Hayne Haynez Haynze Hays Hayward Hazan Hazard Hazarf Hazberg *Hazdan Haze Hazé Hazelius Hazell Hazelqvist Hazén Hazlewood Hazon Healt Heander Heap-Åberg Hearén Heback Hebbe Hebbe] Hebel Hebelius Hebell Hebenius Heber Heberg "Heberg- Halvorsen Heberle Heberlein Hebert Hebing Hebj är Hebner Hebe Hebrand Hebrant Hebrin Hebro Hebrunn

Heby Hebyr Hecht *Hecke

Heckel-boldt Hecker Heckert Heckmann Heckne Heckscher Hecksén Hector Hed

Heed Heda Hedaeus Hedal Hedalm Hedander Hedane Hedar Hedarp Hedback Hedbeck Hedberg Hedberg Karlson- Hedberg—Braff Hedberger Hed-bem Hedbjer Hedbj örk Hed-björn Hedblad Hedblom Hedbo Hedbem Hedbor Hedborg Hedborn Hedbrand Hedbrandt Hed-bratt Hedbring Hedbrink Hedbris Hed-bro Hedby Hedbäck

Hedbeck Hedbäcker Heddelin Hedding Hede Hedeback Hedebark Hedeberg Hedebert Hedebjär Hedebjörk Hedebjörn Hedeblad Hedeblom Hedebo Hedeborg Hedeborn Hedebrand

Hedebrant Hedebratt Hedebring Hedebrink Hedebris Hedebro Hedeby Hedebäck 'Hededal Hedeen Hedéen Hedefalk Hedefford Hedefjäll Hedefers Hedefur Hedefält Hedegard Hedegarn Hedegart Hedegran Hedegren Hedegård Hedegärd Hedehag Hedeholm Hedehäll Hedeklint Hedekrans Hedekvist Hedekärr Hedel Hedeland Hedel-berg Hedelid Hedelin Heddelin Hedelind Hedeling Hedelius Hedelius Rugg- Hedeljung Hedell Hedelo Hedelund Hedelöv Hedemalm Hedeman Hedeman-Gade Hedemar Hedemark Hedemo Hedemo Jancke- Hedemyr Heden Hedeen Hedén Hedenberg Hedenberg Nerheim- Hedenbergh von Hedenberg Hedenberger Hedenbergh Hedenbjörk Hedenblad

Hedenblom Hedenbo Hedenbom Hedenborg Hedenborg Tufvesson- Hedenbom Hedenbrand Hedenbrant Hedenbratt Hedenbring Hedenbrink Hedenbro Hedenby Hedenbäck Hedencrantz Hedencrona Hedendahl Hedendal Hedendahl Hedene Hedenek Hedener Hedenfalk Hedenfeldt Hedenfelt Hedenfeldt Hedenfj ell Hedenfors *Hedengrahn Hedengran Hedengren Hedengrund Hedengård Hedenhag Hedenheim Hedenholm Hedenius Hedenklint Hedenkvist Hedenquist Hedenqvist Hedenlans Hedenlind Hedenlj ung Hedenlo Hedenlund Hedenlöf Hedenmalm Hedenman Hedenmarck Hedenmark Hedenmarck Hedemno Hedenmyr Hedenquist Hedenqvist Hedenram Hedenms Hedemoth Hedenrud Hedenryd Hedenrå Hedenschoug Hedensiö Hedensjö

Hedensiö Hedenskog Hedenschoug Hedenskoug Hedenskough Hedenskoug Hedenskough Hedenstad Hedenstam Hedenstedt Hedensten Hedenstierna Hedenstig Hedenstj erna Hedenstiema Hedenstrand Hedenström Hedenstål Hedenbom Hedentorp Hedenvald Hedenvall Hedenvi Hedenvik Hedenvind Hedenås Hedenäs Hedenö Heder Häder Hederam Hederberg Hederbrand Hederbring Hederby Hederdal Hederén Hederfelt Hedenfors Hedengren Hedergård Hederkvist Hedermark Hedermo Hederos Hederoth Hedersjö Hederskog Hederstad Hederstam Hedenstedt Hedersten ' Hederstiema Hederstjema Hederstierna Hederström Hedert Hederud Hederus Hederyd Hederås Hedesand Hedesbo Hedesfeldt Hedesjö Hedeskog .

Hedesström Hedestad Hedestam Hedestedt Hedesten Hedestig Hedestrand Hedeström Hedesström Hedestål Hedesund Hedetoft Hedetorp Hedetun Hedewall Hedevi Hedevik Hedevind Hedeving Hedevåg Hedeväm Hedeås Hedfalk Hedfeldt Hedfj äll Hedflo Hedfors Hedfält Hedfeldt Hedgard Hedgarn Hedgate *Hedgate Hedge Hedgran Hedgren Hedgren Biljer- Hedgrund Hedgårdh Hedgärd Hedgärde *Hedh Hedhag Hedhagen Hedhall Hedhammar Hedhammer Hedholm Hedholt Hedhult Hedin Heding Hedding Hedingby Hedinge Hedinger Hedius Hedierson Hedklint Hedkran Hedkrans Hedkull Hedkvist Hedquist Hedqvist

Hedqwist Hedland Hedlander Hedle Hedlén

*Hedler Hedlert Hedley Hedlid Hedlig Hedlin Hedlind Hedlinder Hedling Hedlj ung Hedlund Hedlund

Skantze- Hedly Hedlöf Hedlöv

Hedlöf Hedmalm Hedman Hedmar Hedmark Hedmarker Hedmer Hedmo Hedmyr Hednar Hedne Hedneborn Hednell Hedner Hednert Hednoff Hednäs Hedpalm Hedquist Hedqvist Hedqvist

Mårtensson - Hedqwist Hedraus Hedram Hedrell Hedrén Hedrenius Hedrin Hedros Hedroth Hedrud Hedrum Hedrup Hedryd Hedröd

*Hedsand Hedsberg Hedsbom Hedsby Hedse Hedsell Hedsén

Hedzén Hedsfors

Hedsgård Hedsiö Hedskog Hedskär Hedslätt Hedspång Hedsta Hedstad Hedstam Hedstedt Hedsten Hedstig Hedstigen Hedstrand Hedström Hedström- Dillon Hedstål Hedsund Hedsved Hedsäter Hedtjärn Hedtman Hedtorp Hedulf Hedulff Hedulff Hedung Hedunger Hedwald Hedwall Hedvall Hedvard Hedve Hedvén Hedvert Hedvik Hedvin Hedvind Hedving Hedvold Hedvåg Hedzén Hedå Hedåker Hedås Hedåsen Hedälv Hedäng Hedö Hedörn Heed *Heedman *van der Heeg Heegman Heehrle Heemich Heen *Heerberger Beeman *Heerman Heerwagen *Heese *Heetveld Heffer Heffler

Heffner Hefgaard Hefter Hegardt Hegart Hegardt Hegbart Hegberg Hegbo Hegborg Hegborn Hegbrant Hegdal Hege Hegeblad Hegeborg Hegebrandt Hegebäck Hegedal *Hegedils Hegefalk Hegefeldt Hegefors Hegeland Hegelius Hegelund Hegelöv *Hegemann Hegemar Hegemark Hegemo Hegen *Hegenbart *Hegenbarth Hegenius *Heger Hegerfors Hégerman Hegers Hegersfors Hegert Hegerup Hegesjö Hegeskog Hegestad Hegestam Hegestedt Hegestig Hegestrand Hegeström Hegethorn Hegéus Hegewald Hegevall Hegfalk Heg'feldt Hegfors Hege *Hegg—Johansson Heggblad Heggblom *Heggbrenna Heggby *Hegge

Hegge Griiner—

Heggeland

*Heggelund *Heggen Heggestad Heggheim Heggsell Heghammar Hegland Heglert Heglind Heglund Hegman Hegmar Hegmo Hegnander Hegnedal Hegnelius Hegnell Hegner Hegreus Hegrelius Hegremark *Hegseth Hegstam Hegstrand Hegström Hegvall *Hegyes Hegårdh Hellkanen Hehl *Hehner Hehrne Heiberg *Heibergs Heibert Heibrant Heibring *Heiche 'Heichlinger Heide Heidefeldt Heidegren von Heideken Heidel Heideman von Heideman Heidemo Heidemyr Heiden *van der Heiden Heidenberg Heidenblad Heiden-born Heidenbrink Heidendahl Heidenfeldt Heidenfors Heidengren Heidenius *Heidenreich Heidenskog von Heidenstam Heidenstam Heidenstrand Heidenvall "*I-leider

Heidergren Heidermar Heidermark Heidesjö Heidfors Heidgert Heidgren Heiding Heidinger Heidkamp Heidling Heidmar Heidmark 'Heidmets Heidmo Heidne Heidner Heidnert *Heidrich *Heidtmann Heidwall Heidås *Heier Heieren Heierson Heierstam Heiert Heige Heiger *Heigis Heigum Heij Heij bel "Heijbrock "Heij broek Heijd Heijde Heij denberg Heijduk Heije Heijel Heyel Heij er Heijerdal Heijke Heijkenskiöld Heijkenskjöld Heijkensköld Heijkenskiöld Heijkenskjöld *Heijkenskj öld- Ellrnenreich Heijkorn Heijl Heij le Heyle Heijler Heiiligering Heijll Heijman Heij manson Heij mel Heijmer von Heiine von Heijne- Lillienberg

Heijner Heijns Heijsicke Heij try Heijtz Heike Heike Heikefelt Heike] Heiken Heikenberg Heikenborg Heikenbom 'Heikendorf Heikenfeldt Heikenfors Heikem'ud Heikenstedt Heikensten Heikenström Heikenvall Heiker Heikert 'Heikfolk Heikfälrt. Heikinpieti Heikka *Heikki Heikkila Heikkilä *Heikkilä Heikkiläinen Heikkinen *Heikkinen 'Heikkuri Heikman Heikne Heikner Heiknert Heikström *Heikura *Heil Heilborn Heilbron *Heilbronn *Heilbrunn Helle Heilert "Heilesen Heiliger Heiling Heilman Heilman n Heilmann von Heim Reiman Heijman Heimann Heimanson Heijmanson Heimark Heimberg Heimberger Heimbert Heimborg Heimborn

Heimbrand Heimbrant Heimbro Heimburg Heimby Heimbiirger Heimdahl Heimdal *Heimdal-Modig Heime Heimel Heijmel Heimer Heimer- Lindström Heimer Baad— Heimerdal *Heimerl Heimerlid Heimers Heimert Heimervall Heimeryd Heimfelt Heimfors Heimgård Heiming Heimlén Heimler Heimner *Heimo *Heimonen Heimrot Heimsjö Heimstrand Heimur Heimvall Heimvik Hein *Hein *Heinakroon 'Heinala *Heinat Hemberg Heinborg Heinbrant Heinby Heinbäck 'von Heincz Heindal Heindoff Heindorff Heindorv Heine von Heine Heineborn Heineby Heinebäck Heinecke Heinefalk Heinefeldt Heinefors Heinegard Heinel Heineman Heinemann

Heinemar Heinemo Heiner Heinerborg Heinerfelt Heinerfors Heinermark Heinerot Heinerstam Heinertz Heinerud Heinervall Heinesjö Heinestam Heinestedt Heinevall Heinevik Heinfelt Heingard Heingberg Heinge Heingård *Heinicke *Heiniemi *Heinig *Heinilä Heininen *Heining *Heininger *Heinisch Heinius 'Heiniö 'Heinke *Heinlaid *Heinlein *Heinloo- Blomqvist *Heinmaa Heinman Heinmar Heinmark Heinmert *Heinmets *Heinmiiller Heino Heino Skantz- *Heino- Westberg *Heinoj a Heinold *Heinonen *Heinpalu Heinrich *Heinrichs Heinrichson *Heinricht Heinrici *Heinrici- Petersson Heinros Heinrud Heinrup *Heins Heinsjö Heinskog *Heinsoo

Heinstedt Heintz Heintze Heinulf Heinvall *Heinväli *Heinz Heinze *Heinzel *Heinzelmann Heinås Heinö Heire Heiron Heiroth Heirås Heisch Heise *Heiser *Heisinger Heiska Heiskala Heiskanen *Heisl Heisner Heiss *Heissig Heissler Heister *Heistonen Heitman Heitsch *Heitz Heive Heiver Heivert 'Heiwinkel *Heizmann Hej Heij Hejd Heij d Heyd Hejde Heide Heijde Hejdeberg Hejdebom Hej debrant Hejdebring Hej deby Hejdebäck' Hejdedal Hejdefalk Hej defors Hej degaard Hejdeman Heideman Hejdemark Hejden Heiden Heyden Hejdenberg Heidenberg Hejdenlberg Heijden-berg

Hej denblad Heidenblad Hejdenborg Hej denburg Hej denbäck Hej dengren Heidengren Hej dengård Hej denholm Hej denmark Hejdensjö Hej denström Hej derdal Hejdersson Hejderup Hej deskog Hejdesten Hejdeström Hejdestål Hejdevall Hejdlund Hej dman Hej dström Hejdvall Heidwall Hej e Heije Hej egård *Hej el Hej enstedt Hej ersson Heierson Hejgard Heike Heijke Heike Hejkendal Hejkland Hejl Heijl Heijll Hejll Heyl Hejlbom Heilborn Heijle Heyle Hejler Hejling Heiling Hejll Hejlt Hejm Heiman Heiman Heimann Heyman Heiiman Hejmanson Heimanson Hejmer Hejmberger Heimberger Hejmburg Hejmbiirger Heimdal

Heimdahl Heimdal Hejmer Heijmer Heimer Hejmerlöv Hejmsot Hejne Heine von Heijne von Heijne- Lillienberg Heyne Hejneblad Hejnebo Hejneborg Hejnedal Hejnegård Hejneman Heineman Heinemann Hejnemark Hejner Heijner Heiner Heyner Hejneskog Hejnestam Hejnfors Hejninger Hejno Hejns Heijns Hejnum Heinze Hejolt Hejon Hejrot Heirotb Hejse *Hejskari Hejsler Heissler Hejsrnan Hejström Hejtman Hejtz Hejus *Heksch Hekton Hektor Hector Helamb Heland von Heland Helander *Helbe Helber Helberg *Helbers Helbig Helbro Held Heldaeus Helde Heldeberg

Heldeborn Heldebrandt Heldebring Heldebro Heldeby Heldefalk Heldefors Heldegren Heldegård Heldeman Heldemar Heldemark Heldemo Heldén Helldén Heldenberg Heldenius Heldenstedt Helder Hellder Heldern Helderot Helders Heldert Helderud Helderyd Heldesj ö Heldeskog Heldestad Heldestam Heldesten Heldestig Heldestål Heldevik Heldfors Heldin Helldin Helding Heldius *Heldmann Heldmark Heldmer *Heldner Heldor Heldqvist *Heldring *Heldsdörfer Heldström Heldt Heldtandcr Heleander Heleén Helegård *Helemäe Helén *Helén *Heléne *Helenefors Helenius *Helenklaken Helevin *Helfelt *Helfer Helfrid Helg Helj

Helgander Helgar Helgarsj ö Helgarzon Helgby Helge Hälge Helgeberg Helgeborn Helgebring Helgebrink Helgebro Helgeby Helgefj ord Helgegren Helgel Helgelind Helgelund Helgeman Helgemar Helgemark Helger Helgered Helgersson Helgertz Helgerud. Helgerum Helgesen Helgeson Helgesson Helgeson Heljesson Hellgesson Helgestad Helgestrand Heljestrand Helgeström Helgesund Helgevall *Helgman Helgodt Helgoson Helgren Helgsjö Helgstedt Helgsten Helgstrand Helgå Helgö Helgöstam Heli Helieng Heller Heliman Helin Helinder Heliosson *Heliskivi *Helisoja Heli Heli e Heljeback Heli eberg Heljeborg Heli ebrand Heljebrant

Heljedal Heljefors Heliegård Helielid Heli elöv Heljemalm Heli emo Heli emyr Heli er Heljesjö Heli esson Heli esten Heli estrand Heljeved Heli evik Heljman Helker *Helkimo Hell Hellaeus Helland Hellander Hellar Hellart *Hellat Hellbacher Hellbacher- Thulin *Hellback Hellbacken Hellbahr Hellbe Hellberg Hellberger Hellberth Hellbing Hellbier Hellblad Hellblom Hellbe Hellbom Hellborg Hellbom Hellboum Hellbrand Hellbratt Hellbring Hellby Helldahl Helldal Helldén Hellder Helldin Helldner Helldorf Helldorff Helldov Helle Helleberg Hellebj örk Helleblad Helleborg Helleborn Hellebring Hellebrink Hellebro

Hellebäck Helledaij Helledal Helleday Hellefur Hellegran Hellegren *Helleharju Hellekant Helleklint Hellekson Hellekvist *Helleland *Hellemaa Hellemalm Helleman Hellemar Hellemarck Hellemo Hellemyr Hellén *Hellén-Halme Hellenberg Hellenbo Hellenborg Hellendal Hellenfors Hellengren Helléni Hellenius Hellenmark Hellenrud Hellenstam Hellenstedt Hellenström Hellentin Hellenäs Heller *Helleraas Helleraas Tobiassen- Hellerback Hellerberg Hellerborg Hellerby Hellered Hellergren Hellergård Hellermark Hellerot Hellerqvist Hellersj ö Hellerstad Hellerstedt Hellersten Hellerström Hellertz Hellerud Hellerup Hellervik Helleryd Hellesand *Hellesch Hellesen Helleskog *Hellesmaa

Hellestam Hellestedt Hellesten Hellestig Hellestål Hellesund *Hellewig *Hellevik Hellfarth Hellfeldt Hellfjord Hellfordt Hellfors Hellgén Hellgerd Hellgesson Hellgren *Hellgård *Hellhagen Hellhager Hellhoff Hellholm Hellichius Hellid *Helliker Helliksson Hellin Helling Helling- Möller Hellinge Hellinger Hellis Hellj ung Hellke Hellkert Hellklint Hellkvist Hellmalm Hellman Hellman-Levan Hellmann Hellmansson Hellmark Hellmén Hellmer Hellmer Hellmers Hellmert Hellmertz Hellmick Hellmin Hellmo Hellmont Hellmor Hellmoth Hellmoth Abersohn— Hellmuth Hellmyrs Hellne Hellner Hellners Hellohf Hellquist Hellqvist Hellrén

Hellréus Hellring' ' Hellron Hellros Hellrot Hellroth Hellroth Hellrud Hellrup Hellryd Hellsazus Hellsberg Hellsborn Hellsén Hellsin Hellsing Hellsjö Hellskog Hellson Hellspong Hellstadius' Hellstam Hellstedt Hellsten Hellsten" Hellstenius *Hellstenius Hellstigen Hellstrand *Hellstrcm Hellstrup Hellström 'Hellström- Kennedy Hellströ'mer' Hellstål Hellsund Hellsved ' Hellsöck Helltegen Helltén Helltoft Hellton Hellung Hellvan ' Hellvard Hellwer Hellver't Hellvi *Hellwig Hellvig Hellvin Hellving Hellwort Hellzén Hellzenius Helzenius Hellåker Hellåsen Hellö Hellöf *Hellöre Helm Helmberg Helmblad Helmbo

*Helmbold Helmborg Helmborn Helmbrant Helmbring Helmbro Helmby Helmbäck Helmdahl Helme Helmebo Helmefors Helmegård Helmén

Hellmén Helmenius *Helmensdorfer Helmer Hellmer Helmér Hellmér Helmerin Helmerius Helmers Hellmers Helmerskog Helmerson "Helmert Hellmert Helmertz Helmerud Helmer: Helmes Helmesjö Helmestam Helméus Helmfelt Helmfors Helmfrld *Helmfridsson Helmgardh Helmgren Helmgård Helmin

Hellmin *Helminen Helming Helmisalo *Helmits Helmius Helmner Helmqvist *Helmre *Helmrich Helmrot Helmryd *Helms Helmsiö Helmstad Helmstedt Helmstein *Helmsteins Helmsten Helmstrand Helmström Helmsäter '

Helmuth Helmvall Helmvik Helmö Helnos "Helopaltio Helorius Help Helperin Helph Helsberg Helsén Helser Helsing *Helsing- Christensen Helsinger "Helsingius Helsmo Helsner Helstad Helstadius Helster Helström Helsvik Helt Helte Helting Heltman *Heltorp *Helttunen Heltzén *Helve *Helweg- Andersen Helvén *Helwig *Helyfi *Helzel Halzén Helzenius Heman Hemansson

' *Hemanus

Hemark Hemb Hembe Hember Hemberg Hemberger Hembert Hembi er Hembo Hemborg Hemborn Hembring Hembrink Hembro Hemby Hembäck *Hemdahl Hemdal Hemér Hemert Hemesse Hemfeldt

Hemfors Hemgard Hemgren Hemgård Hemhagen Hemin Hemingstam *Hemie Hemken 'Hemkhuzens Hemland Hemlin Hemling Hemlingberg Hemm Hemmander Hemmar Hemme 'Hem—mecke Hemmedy Hemmel Hemmelin Hemmendorff Hemmendy Hemmerstad Hemmestad Hemmi Hemmin Hemin Hemming Hemming- Sjöberg Hemmingberg Hemminge *Hemminger Hemmings *Hemmingsen— Ringsby Hemmingsson Hemmo Hemmyr *Hemmälin Hemne Hemnér Hemning Hernodh Hemp Hemph Hempe Hempel Hempelmark Hemper Hemph Hempälä Hempäälä Hemqvist Hemre Hemrell Hemrén Hemréus Hemrin Hemring Hemringe Hemryd Hemse Hemseliul

Hemsell Hemsén Hemsjö *Hemstad Hemstadius Heinstedt Hemstrand Hemström Hemtke Hemvall Hemvik Hemå Hen Henander Henberg *Henberger Henblad Henbo Henborg Henborn Henbrant Henbring Henbro Henbäck Hencke Henckel Henckel Trolle- *Hencsei ' *Hencz Hendel Hendarp *Hendberg Hendeberg Hendeby Hendefelt Hendefors Hendel Hendelberg Hendelin Hendell Hendel Hendelstam Henden Hendenberg Hendered *Hendersen Henderson Hendersson Henderson Henderup Henderz Hendgren Hendig Hendin Hending Hendleman Hendler 'Hendrickson *Hendriks "Hendrikson Hendriksson Hendrup Hendt Hendnnan 'Hendzel

Hene Henebo Heneborg Henebom Henebrant Henebratt Henebrink Henebro Heneby Henebäck *Henecke Henedal Henefalk Henefors Henefält Henegård Henekoski Henel Henelid Henelius Henell Henel Henelund Henemalm Henemark Henemo Henemyr Henerius Henerot Henemd Heneryd Henesand Heneskog Heneskär Henestad Henestam Henestig Henestål Henevall Henevik Henfalk Henfeldt Henfors Henge van Hengten Hengård Hengärde Henja Henje Henj eby Henjemark Henj er Henjesand Henke Henkel Henkelmann *Henkey-Hönig *Henking; Parviainen Henkler Henkow Henkvist Henland Henlé *Henlich Healing

Henlund Henlöv Henmalm Henman Henmark Henmo Henmyr Hennberg Hennby Henne Henneberg Henneberger Hennebo *Hennekes Hennel Hennelind Henneman Hennemann Henner Hennerberg Hennerdal Hennerfelt Hennerfors Hennerg'ren Hennergård Hennerlöf Hennermark *Hennersdorf Hennerstad Hennerstedt Hennersten Hennerström Hennert Hennerud Hennerup Henneryd Hennestam Hennestig Hennéus Hennevl Hennichs 'Hennicke Hennicks Hennies Hennig Henniger Hennighausen Hennigor Hennigs von Hennig! Henning Henning Albert- Henningh von Henning Henninge Henninger Henninges Henningh Hennings von Hennings Henningsen Henningson Henningsson Henningson Henningstam

Hennis Hennisch Hennius Hennix Hennler Hennlert Hennlid Hennockson Hennrot Hennsjö Hennsten Hennstrand Hennström Hennum "Hennung Hennym Hennås Henoch Henolin 'Henre Henrekson Henrell Henri *Henrich Henrichs *Henrichsen- Aaröe Henrichsén Henrici Henricson Henricsson *Henriet Henrik- Klemens Henriks Henrichs Henrikz *Henriksen Henrichsén *Henriksen- Wels Henriksen Henrikson Henriksson Hendriksson Henricson Henricsson Henrikson *Henriksson- J oki 'Henriksson- Tervahauta Henrixon Henrikz Henrings Henriques Henrixon Hem-ohn 'Henrotte Henrth Henrud Hem-up Henry Henryd Henrysson Henry:

Hens Hensbo Hensby 'Hensche *Henschel Henschen Hensdal Hense Henseby Hensel "Henseleit Hensen Hensén Hensfelt Hensiger Hensing Hensjö Henskog 'Henskovits Hensmar Hensner Henstad Henstam Henstedt Henstrand Henström Hensvik "Hensvold Hensy Hensäter Hentilä Hentmark Hentoft Hentrer Hentschel "Henttinen *Henttonen "Henttunen Hentunen 'Hentunen Henty Hentz Hentzel Hentzell Hentzen Henwall Henwer Henvik Henze Henzelius Henzer Henziger Henå Henåker Henäng *Hepke *Hepokoski *Hepolehto *Hepo-oja Heppling *Hepworth Her Herall 'Heramb Herander Herau

Herb Herbe Herbelius Herbenius Herber Herberg Herbert Herrbert Herberts Herbertz Härbertz Herbertson *Herbertsson Herbertz Herbeskog Herbestam Herbetz *Herbiet *Herbig Herbin Herbing Herbner Herbo Herbold Herborn *Herbrant Herbring Herbst Herby 'Hercenbergs 'Herches *Herczfeld 'Herda Herdal Herdberg Herde Herdebrant Herdeby Herdegård Herdelin Herdell Herdemark Herdemo Herden Herdenberg Herdenborg Herdendal Herdenfeldt Herdensiö Herdenstam Herdenvall Herder Herdeström Herdevall 'Herdies Herdin Herding Herdler Herdmo Herdou *Herdy Herelius "Herelo Herén Herenius Herentz

Herf Herfeldt 'Herfindal

Herfors *Herfoss Herfstrand Herfurth Hergart *Hergauk Herge Hergefellt Hergel Hergelius 'Hergén 'Hergens Herger

'Heribert- Nilsson 'Heribertson *Heribertz Herin "Hering Heringslake Herion Her-ander Her e Hei-eby Her el Herjeskog Herjeson Herjevik Heriö Herke 'Herkendell Herkestam Herkevall Herklotz *Herkner 'Herko Herkules Herrkules Herland Herlander Herlefors Herlén Herlenius Herler Herlertz Herlestam Herlevi Herlevsen Herlin Herling Herlitz Herloff Herlog Herlogson

Herlow *Herlt Herlöf Herlöfsson Herlöv Herlöf Herrn *Herma Hermazus Herman Hermann Herman Herrmann Hännan Hermander Hermann Hermanrud Hermans Herrmans Hermansen *Hermansohn Hermanson Hermansson" Hermanson *Hermansson- Höglund" *Hermansson- Kivimäki *Hermansso'n- Nystedt *Hermansson- Panna Hermansson von Hermanss0n *Hermaste Herrn-borg *Hermburg Herme *Hermele Hermelin Hermelius Hermen *Hermén Hermenius Hermer Hermerén Hermet Hermfält Hermin Herming Henninge Hermod; Hermodius Hermodson Hermodsson Hermodson Hermor *Hermsdotrf Hermsen Hermundstad *Hermunen Hermvald Hernaus Hernald Hernander Hernant '

Hemberg Hernberger Hemblad Hernblom Hembo Hemborg Hemborn Hembrand Hembrant Hernbry Hernbäck Hemdahl Herndal Herndalen Herne Hemebj örk Herneblad Herneborg Hernebrand Hernebrant Hernebratt Hernebring Hernebrink Hernebro Hemebäck Herned ' Hernedal Hernefalk Hernefeldt Hernefj ord Herneflod Hernefors Hernefur Hernegran Hernegren Hernegård Herneheim Hernehult Hernek Herneke Herneklint Hernekvist Herneland Herneld Hernelid Hernelind Herneling Hemell Hernelöv Hernemalm Hernemar Hernemark Hernemyr . Herner Hernerfors Hernerot Hemertz Hernerud Herneryd Hernestad Hemestam Hernestedt Hernesten Hemestig Hernestrand Hemeström

Hernestål Hernetoft Hernevall Hernevik Hernfalk Hernfeldt Hemfelt Hernfj äll Hernflo Hemfält Hemfeldt Hernfelt Herngart Herngren Hemgård Hernhag Hernhage Hernhagen Hemhed Hemheden Hernholm Hernholt Herning Herninge Herning'er Hernitz Hernius Hernkrans Hernkvist Hernland Hernlid Hernlind Hemling Hernlo Hernlund Hernlund Sj östrand - Hernmalm Hernman Hemmar Hernmarck Hernmo Hernmyr Hernnäs Hernod Hernodh Hernodt Hernodh Hernodius Hernodt Hernold Hernolf Hernonen Hernow Hernquist Hernqvist Hernqvist Lowum- "Hernried Hernros Hernroth Hernrud Hernrup Hemse Hemsell Hemsjö

Hernskog Hernsköld Hernstad Hernstig Hernstigen Hemstrand Hemström Hernstål Hemth Hemudd Hernung Hemvald Hernvall Hernvid Hernvik Hernå Hernåker Hernäng Hernö Hernöstad Hero *Herodes Herold Herolf Heron *Heros Herou Herpel *Herr *Herrala *Herranen Herrberg Herrbert Herrburt Herrdahl Herrdin Herre Herremo Herrens *Herrgesell *Herrgård Herrgårdh Herring Herrkules Hen-lander Herrlin Herrling Herrloff Herrlund Herrlöf Herrman Herrmann Herrmans

Herrmansson' Hermell *Herrnsdorf *Herrossé

Herrstedt

Herrström Herrströmer Herrvik

Herräng Hers Hersaeus Hersberg Hersbo

Hersborn Hersby *Herschavenaia *Herschkowitr. Herschowitz Hersdal Herselberg Hersén Hersenius Herseth Hersholt ' Hersland Hersle Hersler Hersley Herslin *Hersloff Herslow Herslöf Herslöv Herslöf Hersman Hersmark Hersner Herson Hersson Herson Herssäll Harstad Herstedt Hersterman Hersthelius Herström Hersvall *Herszkowicz Hersö Herteby *Hertel Hertelius Herthelius Hertell Hertels Hertenlus Hertfelt Hérth "Herthel Herthelius *Hertig Hertil Hertill Hertin Herting Hertinge ' Hertl Hertler Hertling' Hertman Hartmark *Hertner Herton "Hertr-ich Hertsberg Hertzberg Hemberg Hertsbo Hertsell

Hertzell Hertsfelt Herzfelt Hertsgård Hertsius Hertsjö Hertsman Herzman Hertström Hertzström Hertsvall Hertting *Hertvald Hertvall Hertvi Hertvig Hertwig Hertwigh Hertz Hertzberg Hertze Hertzell von Hertzen *von Hertzen Hertzén Hertzfeldt *Hertzfeldt Hertzfelt Hertzhoff Hertzing Hertzler Hertzman Hertzman- Ericson Hertzmann Hertzner Hertzog Hertström Herud Herulf Herup Hervall Hervån Hervander l-Iervard Herwardh Herwardh Herwe Herved Herweg Hervén Hervestad *Hervidsson *Hervieu Hem | Hervinson Herword Heryon Herz Hertz Herzberg "Herze Herzelius Herzén Hertzén Herzénberg

*Herzfeld von Herzfeldt— Ludvåny Herzfelt Hertzfeldt Hertzfelt Herzig Herzing Hertzing *Herzkowicz Herzman Hertzman Hertzmann Herzog Herzon Herzsprung Herzwold Herö *Hesdorf Heselius *Hespe Hess Hessberg Hessbo Hessbom Hessbro Hessby Hesse Hesse- Lilienberg Hesseborn Hessebäck Hessedal Hessegren Hessel *Hesselager Hesselberg Hesselbj er Hesselblad Hesselbo Hesselbom Hesselbom Hesselbrand Hesselbrandt Hesselbratt Hesselbring Hesselbrink Hesselby *Hesselbäck Hesseldahl Hesseldal Hesseldahl Hesselfalk Hesselfelt Hesselfors Hesselgard Hesselgren Hesselgård Hesselheim *Hesselholdt Hesselin Hesselin Giers- Hesselind Hesselius Hesselman

Hesselmar Hesselmark Hesselnor Hesselqvist Hesselring Hesselrot Hesselrud Hesselryd Hesselsiö Hesselskog Hesselsohn Hesselstad Hesselstedt Hesselsten Hesselstrand Hesselström Hesselstål Hesselvall Hesselvik Hesseman Hessemar Hessén Hessenberg *Hessenius Hesser Hessered Hesserud Hessérus Hesséus Hessfelt Hessgård Hessholm Hessin Hessing *Hessing Hessinger Hessius Hesske Hessland Hesslander Hessle Hessleberg Hessleborn Hesslefors Hesslegård Hessleklint *Hessleman Hesslemo Hesslén Hesslenander Hessler Hessler Almgren— Hesslert Hesslerud Hessleryd Hesslevall Hesslevik Hesslin Hesslind Hessling— Hesslo Hesslow Hesslöf Hessman Hessmar

Hessmark Hessmer Hessmo Hessne Hessner Hessnert Hessvall Hessvik Hessö Hestad *Hestell Hester Hesterman Hesterskog Hesting Hestner Hestrander Hestrell Hestrén Hestréus Hestrin *Hestvedt *Hestvik Heter Hether , Hether *Hetling Hetner Hetorp Hets Hetta Hettefelt Hettemark Hetting *Hettinger Hettman Hettne . Hettström Hetyman *Hetzel *Heuer *van Heugten Heuke *Heuli Heuman Heumann Heurén Heurgren Heuringen Heurlén Heurlin Heurlinger . *Heurs Heuserman *Heusinger von Waldegg Heuström Heutsch _ Heutz *Heuvel Hevald Hevberg Hewe Hevelius, . Hevenius Hever

Hevik Heving *Hey ”'Heybroek *Heyd *Heyde ”'Heydeck *Heydecke Heyden 'tHeyden- Linden von der Heyden Heyd] Heyel *Heyer *Heyerdahl *von Heyking Hey'l Heyl Heyle Heylerstedt Heyman Hedman *Heymann ”'Heymansson *Heymowska— Amberg *Heymowski Heyne Heyner Heyners *von Heynitz Hezekielsson *Hezelius Hians Hibbing Hibe Hibell Hichens *Hickmann Hid Hidal Hidbom Hidborg Hidborn Hidbrant Hidby Hidbäck =*Hiddemann Hidebjörk Hideblad Hidebo Hideborg Hidebom Hidebrand Hidebring Hideby Hidebärg Hidefjord Hidefiäll Hidefors . Hidefält. . Hidegren. Hidegård Hidekrans j_ _ Hidell

Hidemark Hidemo Hidemyr Hidén Hidenfalk Hidenius Hiderud Hidesjö Hidestam Hidestedt Hidesten Hidestrand Hideström Hidestål Hidesäter Hidetun Hidevall Hidfalk Hidfors Hidgren Hidgård Hiding Hidinger Hidland Hidling Hidlund Hidlöv Hidmalm Hidman Hidman- Grähs Hidmar Hidmark Hidmo Hidrot Hidsjö Hidskog Hidstam Hidstedt Hidsten Hidstrand Hidström Hidstål Hidsäter "Hidvéghy Hidås *Hieber *Hiekkanen *Hiekkaranta 'Hiekkataipale Hielmqvist "Hielo "Hienonen "Hiergesell Hieronymus Hieronymusson Hiersemann Hierta J" ärta Hiertner Hiertström Hiescher Hieta 'Hietala 'Hietamies

*Hietamäki Hietanen "Hietikko *Hieturi Hifelt Higer *Hiibus *Hiideniemi *Hiielo *Hiierand *Hiilosvuo 'Hiin *Hiippala *Hiir- Salakka *I—Iiiri *Hiironen 'Hiis 'Hiisla 'Hiitti *Hiiuväin "Hiivala Hiiomaa "Hikkilä Hilander Hilarius Hilbe Hilbers *Hilbert 'Hilberth *Hilberts Hilbertz 'Hilbig Hilborn Hilbrand *Hilbrands *Hilbrandt Hild Hildbrink *Hilde Hildebeck Hildeberg Hildebom Hildebrand Hildebrand- Theander Hildebrandson Hildebrandsson Hildebrandson Hildebrandt Hildeby Hildefors Hildefält Hildegren Hildegård Hildell Hildemalm Hildeman Hildemar Hildemark Hildemo Hilden Hildén Hilldén 'Hildén Hildenborg

Hildener Hillberg Hildensjö Hillberger Hilder Hillbert Hilderforss Hillbing Hilderman Hillbjörn von Hildem- Hillblad Flinsch Hillblom Hilderot Hillbo Hildersten Hillbom Hildersu'öm Hillbom- Hildesjö Dalin Hildeskog Hillberg *Hildesson Hillbom Hildestam Hilborn Hildestedt Hillbrant Hildestrand Hillbring Hildestål *Hillbringhaus Hilding Hillbro Hillding Hillbur Hilding—Krutzén Hillby Hildinge Hillbäck Hildinger Hilldal Hildingsson Hilldén Hildisch Hillding Hildman Hilldoff Hildner Hilldor Hildoif Hille Hildorsson Hillebard Hildow Hilleberg Hildrup Hillebjer Hildström Hillebjörk Hildung Hilleblad Hildur Hillebo Hildvall Hilleborn Hildås Hillebrand Hilén Miiller- Hilerström Hillebrant Hilfner Hillebrink Hilford Hillebro Hilgerdt Hilleby Hilgerdt Hillebäck Hilgers Hillefelt Hilgert Hillefors Hilgerdt Hillegren *Hiljander Hillegård 'Hiljanen Hillelson Hiljding Hillelsson Hiljeborn Hillelson Hiliebäck Hillemalm Hiljefors Hillemar Hiljegren Hillemark Hiliemark Hillemo Hiljesjö Hillemyr Hiljestam Hillén Hiljestrand Hilén Hilke Hillenborg Hill Hillendoff Hill Hillengard Miiller— Hillenius Hill Hillensiö von Wöhrmann- Hillenäs Hillseus Hiller Hilland Hillerback Hillander Hillerberg Hillar Hillerblad Hillarp Hillerbo

Hillerborg Hillerborn Hillerbrand Hillerbrant Hillerbratt Hiller-bring Hillerby Hillerbäck Hillerdal Hiller-ding Hillered Hillerfalk Hillerfeldt Hillerfors Hillergren Hillergård Hillerhag Hillerius Hillerkrans Hillerkvist Hillerlöv Hillerman Hillermark Hiller-mo Hillermyr *von Hillem- Flinsch Hillerot Hillers Hillersand Hillersberg Hillersjö Hillerskog Hillerson Hillerstad Hillerstam Hillerstedt Hillerstéen Hillersten Hillerstéen Hillerstig Hillerstrand Hillerström Hillerstål Hillert Hillerteg Hillerud Hillerup Hillervik Hilleryd Hillerås Hillesj ö Hilleskog Hilleskär Hillestad - Hillestam Hillestav Hillesten Hillestrand Hilleström Hilletoft Hillevik Hilleväm Hillfelt Hillfing Hillfon

Hillnertz Hillqvist Hillrén Hillring *Hillringhaus Hillrot Hillsj ö Hillskog Hillskär Hillson Hillspong Hillstad Hillstam Hillstedt Hillsten Hillstrand Hillström Hillsäter Hilltoft Hilltorn Hilltorp Hillvad Hillvall Hillve Hillvén

Hillver Hillvert *Hillwertz Hillvestrand Hillvik Hillvärn Hillzén Hillåker Hillås Hilläng Hillö Hillörn Hilm Hilmerson Hilmart Hilme Hilmer Hilmér Hilmerby Hilmerson Hilmersstam Hilmerts Hilmertz Hilmertz Hilmgård Hilmo Hilmstedt "Hilonen *Hilpold Hilscher 'Hilse Hilsing Hilström Hilt Hilten *Hilting Hilton *Hiltscher Hiltunen Hilvander Hilzers *Himanen Himanko Himberg Himbert Himdén Himell Hime:- Himlmg Himmel Himmelman Himmelmann Himmelmann Himmelreich von Himmel- sti erna Himmelstjerna von Samson- Himmelstrand Himmer Himmerlöv 'Himmist *Himmler Himne Himonen *Himpan

*Himpel Himrell *Hinas Hinas Kristiansson- Hinas Pettersson- Hinchman Hind Hindart Hindbeck Hindberg Hindberger Hindborg Hindby Hindbäck Hindbeck Hinde Hindeborg Hindefelt Hindefors Hindegård Hindelius Hindell Hindeman Hindemar Hindemark *Hindemith Hindemo Hinden Hindenborg Hindenburg Hindenfelt *Hindér Hinderaker Hinder-berg Hinderbäck Hinderot Hinders Hindersbo Hindersköld Hinderson Hindersson Hinderson Hinderstam Hindestål Hindfelt Hindfors Hindgren Hindgård Hinding *Hindklev Hindlöv Hindman Hindmar Hindmarch Hindmarsch Hindmo Hindolff Hindorf Hindorff Hindpere *Hindrell Hindriks Hindrikson Hindriksson

Hindrot *Hindrum *Hinds

Hindsberg

Hindsbo Hindsefelt Hindsén Hindsj ö

Hindskog

Hindstam Hindstedt *Hindström

Hindsäter *Hindsö

Hindvall Hindå Hinell

Hing *van Hingelandt Hinke 'I-Iinkelmann 'Hinkkanen 'Hinkula 'Hinn *Hinnas Hinnas _Johansson-

Kristiansson— Hinnbom Hinndal Hinnemo Hinner *Hinnerich Hinnerson Hinnersson

Hinnerson Hinnerud Hinnfors

'Hinniger

*Hinno Hinrichs

*Hinrichsen Hinriksson

Hindrikson Hindriksson Hinricsson Hinricsson Hinsch Hinsegård Hillström 'Hint 'Hintala Hintel *Hinteregger *Hinteregger von Grienholzegg *Hinterfeldt Hinterlach *Hinterleithner Hinterscheid "Hintschich *Hinterschuster Hinton 'Hints "Hintsanen

*Hintsov Hintz Hintze Hinz Hinze *Hinzer *Hiob Hiort Hiort—af Ornäs Hjort Nilsson- Hiorth *Hipp Hippel *Hippeläinen Hippias *Hippman *Hipponen *Hipsz Hirby Hircemann *Hirche Hird Hirdborn Hirde Hirdell Hirdemo Hirdén Hirdestam Hirdfelt Hirding Hirdling Hirdman Hirdmark Hirdvall Hiredal Hirell Hirén Hirenius Hiring Hirje *Hirlinger Him Hiron Hirsch Hirsch Meijer- *von Hirsch *Hirschberg *Hirscher *Hirschfeld Hirschfeldt Hirschfelt *von Hirschheydt "I-Iirschkowitz Hirschlaff Hirschler Hirschman Hirschmann Hirschowitz Hirschsohn 'Hirse "Hirseland Hirsell Hirsemann Hirsh

Hirsikangas Hirsmark Hirstiö Hirt Hirting Hirvel] *Hirvelä Hirvén Hirveävaara " Hirvi Hirvijärvi Hirvijärvi Träskbäck- Hirvikoski Hirvimäki Hirving Hirviövaara Hirvonen Hisborn Hisbro Hise Hiselius Hisfelt Hisgard Hising Hisinger Hiskari Hisland Hislop Hismar *Hisserich Hissing *Hissmann *van Hisstede Histrup *Hiti Hitler Hittanen Hitta:? . . *Hittenkofe: Hitterdal Hitterhoff Hitzacker *Hitzegrad Hiukka Hivander Hivell Hivén Hizmann Hiärne Hjaerstedt Hjalber Hjalberg Hjallman Hjalmar . Hjalmars Hjalmarson Hjalmarsson Hjalmarson *Hjalmarsson- Båtman Hjalmers Hialt Hjalte Hjelde , Hjellman

Giellman Hjellström Gellström Gällström Hj elström Hj älström Hjelm Hjelm- Sahlbom Hj elmaus Hj elmar Hj elmare Hi elmberg Hjelmblad Hj elmborg Hj elmborn Hjelmdal Hj elme— Lundberg Hj elmebom Hj elmegård Hj elmer J älmer Hjelmér Hj elmertz Hj elmérus *Hjelmeseth Hjelmestam Hj elmesten Hjelmestig Hjelmfeldt Hj elmfors Hielmgaard Hjelmgren Hj elmhagen Hj elming Hjelminge Hj elmkvist Hj elmland Hjelmlind Hj elmquist Hjelmqvist Hjelmqwist Hjelmroth Hjelmskog Hjelmsköld Hjelmstam Hjelmstedt Hjelmsten Hjelmstiema Hielmstrand Hjelmström Hielmsäter Roos af Hjelmunge Hjelmvik Hjelmåker Hj elmäng *Hj elseth Hj elström Hjelt *Hjelt- Jonsson Hj elth J ält Hjelte

Hj elten Hjelth Hjelting Hj eltman Hj eltström Hj emgaard Hjerdin Hj erdston *Hj erdtsson Hi erén Hj erien Hjerling Hjerm Hjermberg Hj ern Hj erne Hjernefur Hjerner Hj ernert Hj ernestam Hj erngaard Hj ernkvist Hj ernqvist Hjernstedt Hj ernström Hj erp Hj erpe Hj erpebo Hj erpman Hj erpstedt Hi erpvi *Hj erresen Hj ersing Hi erstedt Hj ert Hj erta Giertta Gjerta Hierta Hj ertberg Hjertén Hjertensson Hj erth Hj erthén Hj ertkvist Hi ertlind Hjertlöv Hi ertman Hj ermer Hjertner Hjertonn Hi ertonsson Hj ertquist Hjertqvist Hi erts Hjertz J ertz Hj ertsberg Hi ertsell Hj ertsén Hjertsling Hj ertson Hj ertsson Hiertstedt Hjertstrand Hjertström

Hj ertsäll ”"Hj ertton *Hj ertvik Hj ertz Hj ertzell Hj ertzén Hjertzon Hjoberg Li Oberg Hj ogger Hjohlman Hj ohlmanson Hjolmanson Hiohlmanson Hjord Hj ordt Hi ort Hiort *Hjort- Kj ellerup— Petersen Hiorth Hjordt Hjorth Hj ort- af Ornäs 'Hjort-Hansen Hj ort- Petersén Hjortander Hj ortberg Hj ortblad Hjortbo Hjortborg Hiortbäck Hj ortdal Hjorte Hjorteberg- Hansén Hj ortek Hj ortelius Hi ortell Hjortén Hj orthén Hj ortenberg Hj ortenblad Hj ortenbrink Hjortenby Hj ortendal Hjortenfalk Hj ortenfelt Hi ortengren Hi ortenhag Hj ortenhed Hiortenholt Hjortenius Hjortenklev Hj ortenkrans Hjortenmark Hjortensjö Hjortenskog Hj ortenstad Hjortenstam Hjortenstedt Hj ortenstål Hj orter

Hjortfors Hj ortgren Hj ortgård Hjorth Hj orthag Hj orthage Hjorthagen Hj orthammar Hjorthed Hjorthén Hj orthoff Hj or tholm Hj orthon Hjorthuvud Hj ortin Hjorting Hiortkrans Hi ortlid Hj ontling Hjortlund Hj ortman Hj ortmar Hj ortmark Hjortmyr Hjortner Hj ortnäs Hjorton Hjorthon Hj ortonsson Hjertqvist Hj ortryd Hjortsberg Hjortzberg J ortsberg Hj ortsberger Hjortsby Hj ortsén Hiortsered Hiortsfeldt Hjortshagen Hj ertsjö Hjortskog Hjortskull Hj ortsman Hjortsmark Hjortsmarker Hjortstad Hjortstam Hj ortstedt Hjortsten Hj ortstrand Hjortström Hj ortstorp Hjortsäter Hjortvall Hjortvik Hjortzberg Hiortås Hjortö Hjorvard Hjukström Hjul Hjulander J uhlander Julander J ullander

Hj ulberg J uhlberg J ulberg Hjulborg Hj ulbäck Hj ulcrantz Hjulfors *Hj ulgren Hj ulhammar Hjulin Juhlin J ulihn Julin Ljulin Hj ulman *Hjulmand Hjulmand Hansen- J uulmann *Hjulstad Hjulström J ulström Hjutström Hj älde J äll Yell Hj älle 'Hjällman Gellman Gällman Hiellman Hjälm Hjelm *Hjälman Hj 'a'lmarstedt Hjälmbeck Hjälmberg Hjelmberg Hjälmbärg Hjälmbrink Hjälmbärg Hjälmdahl Hjelmdal Hjälme Hjelme- Lundberg J älme Hj älmeby Hj älmefj ord Hj älmén Hjälmered Hjälmeskog Hj älmestad Hjälmgren Hj älmhammar Hiälmhed Hj älmheden Hj älmhult Hj älmkrans Hjälmlöv Hj ähmnark Hj älmner Hj älmnér Hj älmqvist Hielmqv'ist

Hjehnkvist Hj elmquist Hjelmqvist Hj elmqwist Hjälmrot Hj elmroth Hj älmrud Hj älmsson Hjälmstad Hj älmvall Hjälmås Hj älmö Hj älsten Hiälström Hjälte Hjelte Hjälten Hjelten Hjältén Hj älteryd *Hjältström Hjärdner Hj ärkéus Hj ärm Hj erm Hjärne Hj ärnlöf Hjärp Hjärpe Hjärpeklo Hjärpne Hjärpsköld Hj ärre Hjärt Hj erth Hjärtberg Hj ertberg Hj ärtén Hjertén Hj erthén Hj ärthén Hjärter Hjärtfors Hjärthammar Hj ärtheden Hjärthén Hj ärtinge Hjärtkvist Hj ertkvist Hj ertquist Hjertqvist Hj ärtqvist Hj ärtman J ärtman Hj ertman Hjärtmyr Hjärtner Hj ertner Hjärtnäs Hj ärtqvist Hjärtsborg Hj ärtsj ö Hjärtsson Hj ertson Hi ertsson

Hjertzon '. .

Hjärtstam . Hjärtstedt Hiertstedt J ärtstedt Hjärtström Hjertström Hjärtstädt Hjärtsäll Hjärtvik Hjärtzell Hjertsell Hjertsäll Hjertzell Hjärtsäll Hjärtzén Hjertsén Hiertzén Hjärtzling Hjertsling Hjärtåker Hjörlitz Hjörne Hjörne'by Hjörnered Hjörnhede Hjörring Hjörvard *Hladisch *von Hlatky- Schlichter *I—Ilosta *Hnat *Hnatnicky *Hniopek *Hnispek *Hoas Hoback Hoberg Hoberland Hobert Hobjer Hobl Hobohm Hoborg Hoborn Hobring Hobro Hobroh Hoby Hoch Hochberg *Hochenwarter 'Hoohhauser Hochmuth Hochschild *Hochschorner Hock Hockberg *Hocke *Hockemeier Hockenström Hockin Hockman Hockstein Hockum, 'Hodacs

'Hodaivirden *Hodann Hodberg Hodder Hode Hodell Hodges Hodgson Hodin Hoding Hodisch *Hödos Hoeck *van de Hoef Hoeger Hoel *Hoél Hoelstad *Hoeniger *Hoeniger *Hoenisch *Hoeppner *Hoerschelmann Hoetzel *van Hoewijk Hof Hofander Hofbard *Hofbauer Hofberg Hofdahl Hofdal Hofdahl Hofdell Hofding *Hofelt Hofer Hoferberg Hoff Håff Hoffback Hoffberg *Hoffenreich Hoffenstein Hoffer Hoffer- Rosvall Hoffert Hoffke Hoffland Hofflander Hoffler Hoffling Hoffman Hoffman Robertson— Hoffmann Hoffman- Robertson Hoffmann Hoffmar Hoffmeister Hoffmeyer Hoffne Hoffner Hoffrén

Hoffsén Hoffstedt Hoffstein Hoffsten Hoffstock Hoffström Hoffströmer *Hofgaard Hofgaard Linderoth- Hofgren Hofgård Hoflander Hoflén Hoflin Hofling Hoflund Hofman Hofmann Hofman- Bang *Hofmanis Hofmann Hofmeij er Hofmeister Hofmej er Hofqvist Hofrén Hofréus Hofrichter Hofring Hofsberg Hofsi ö Hofslagare Hofstad *Hofstee Hofstedt Hofstedt Sparr— Hofsten von Hofsten Hofstrand Hafström Hofterup Hofvander Hofve Hofvenberg Hofvendahl Hofvendal Hofvenschiöld Hofvenskjöld Hofvensköld Hofvenschiöld Hofvenskj öld Hofvenstam Hofvensteen Hofverberg Hofwerberg Hofvergård Hofwig Hofvin Hofving Hofwing Hofvitz Hofzell Hogander

Hagar Hogart Hogarth Hagberg Hagberg Hogbrand Hagbrant Hogbring Hogbrink Hagby Hogbäck Hagdal Hege

Haage Hogebrant Hageby Hagedal Hegel Hogeland Hagelin Hogell Hogeman Hagen Hagenberg Hegendal Hogenstam Hogenäs Hegert Hagerud Hogestad Hogéus Hogevall Hogfeldt Hagfors Hagla Hogland

Hoogland Hoglander Hogle Hogler Hoglert Hogling Haglund Hagmalm Hagman Hagmark Hogne Hogner Hognert Hognäs Hogrell Hagsell Hogsjö Hogslätt Hagstad Hagstadius Hogstam Hagstedt Hogsten Hogstrand Hagström Hagsäter Hegvall Hogward Hogård 'Hoh

*van Hehen *Hohenacker Hohenau von Hohenhausen *Hohense *Hohensee *Hohenstein *Hohenthal *van Hehenthal *Hohl *Hohlfeld Hohlger ”'Hohlin Hohmann *"Hohti *Hohwy *Heijar Heikka *Hoikkala *Hoitonen Hoj *Hoj enski *Hojnaczka Hok Hokander *Hokanss0n Hekby Hake Hokfelt Hakfors *Hokkanen Hol *Holå *Holappa *Holback- Eriksen Holbank Holbe Helber Holberg Holberg Schulz- Holbert Holbo Holborn Helbrant Halby *Holch-Nielsen Holck Halak-Clausen *Holcman *Hald Holdar Holde Holden Holdén Holder Holdfeldt Holding Holde *Holdt Hale *Holebakk Haleby Holefält

Halegård Holeman Holemark Helén Holenius Holesäter *Holewa Holfelt Holfvardssen Holfve Holfält Helgard Holgate Helge Holgén Holger Heli er Hohlger Holgerman Holgers Holgersson Halgerson Helgersan Holj ersson Holgerstein Holgersten Holgerstrand Holgert Holgutz Holgå Holgård *Holhut Helin Halje Holier Heljersson Holk Holck Hålk Holkberg Helke Holkedahl Holkenberg Holkers Holkert Holki Holking Holkman Holkner Holkstam Holksten Hell Hollander Hollari Hollertz *Hollaus Hellbeck Hallberg Hollbrant Hollbrink Holldal Helldén Helldin *Holldorff 'Halleitner Hallen

Hallén Hallenbach Hallenberg Hollender Hollender Hollenffer Hallengren Hellenius Heller Hollerts Hollertz Hellerup Halleuffer Hollfors Hollfreter Hallgren Hollheden 'Holliday Hollierz Hallin Hollinder 'Hollinderbaiimer

Halling Hollingby Hollinger Hollingwerth 'Hollitzer Hellki Hallman Hellmann Hallmark Hellmén Hollmér Hollming Hellmo Hellner 'Hollonen Hellquist Hellqvist Hellquist Holqvist Hellsén Hellsing Hollsjö Hollstedt Hollstein Hollsteinssau Hellsten Hollstén Hellsten Nettelbladt-. Hollstenius Hallstensson Hellstet Hollstig Hellstrand Hollström Hollströmer Holltoft _ Hallunger Hallvad Hollwaster *Holly 'Hollås ' Holländare 'Holländer

Holm *Holm Isaksson-

Holm Kelle rman- Holm Lange- Hålm *Holm-Jensen *Holm Petersen Holma Holmaeus Halman Holmander Holmar Holmark Holmasaari Holmback Helmbeck Holmberg Hålmbärj Holmberger Holmbert Holmbjer Holmbjörn Holmblad Helmblam Helmbe *Holmboe Holmbom Holmberg Holmborn Holmbrand Holmbrant Holmbratt Holmbring Holmbrink Holmbro Holmby Holmbäck Helmbeck Holmdahl Halmdal Holmdahl Holmdén Helmdin Holmdorff Holme Hoolmé Holmé Holmeberg Helmebo Holmebrant Holmeby Holmebäck Holmedal Holmefors Holmefur Holmefält Holmegard Holmegård Holmeide Holmek Holmekvist Holmeland Holmelid Halmelin ' Holmelind Halmelius

Holmell Holmen Holhnén Hållmen Holmen Martinsen- Holmén Holmene Holmenius Holmenäs Holmer Holmer J önsjö- Hellmér Holmér Halmerfelt Helmerin Holmerius Helmeros Helmers Holmerson Holmert Holmerts Holmertz Holmerud Holmerup Holmeryd Holmerz Halmeröd Holmesjö Holmeskog Holmestad Halmesten Holmestig Holmestrand Holmestål Halmevi Holmfeldt Holmfelt Holmfeldt Holmfj ord Holmfors Holmfred *Halmgaard Pedersen Holmgardt Holmger Holmgren Holmgren Holmgren Cavalli— Holmgren Folkard— Helmgrund Holmgård Holmhagen 'Holmi Holmin Holming Hollrning Holminge Holminger Holmius Holmkvist Holmquist HolmqVist

Holmlander Holmlén Helmlid Holmlin Helmlind Holmlund *Holmlund Helmlöv Helmmyr Holmner Holmnäs Holmquist Holmqvist Holmred Holmring Holmraos Holmros Holmrot Holmrud Holmryd Holms Holmsand Holmsbo Holmsell *Holmsen Holmsjö Holmskog Holmskär Holmslätt Holmsson Halmstad Holmstam Holmstedt Holmstedter Helmstetter Holmsten Holmstén Holmstetter Helmstig Holmstrand Holmstrup Holmström Holmström Cameron- Holmström- Wijk Helmsved Holmsäter *Holmudd Holmvall Holmvén Holmvid Holmvik Holmåker Holmås Holmåsen Holmäng Helmö Holner Holnlund Holnäs *Holobek *Holodok 'Holopainen Holqvist ' ' Holroth

Hals Helsberg Holsbrink Helsby 'Helschmacher Holsell Holsenius Holsgård Holsmar Holsmark 'Holsmer Holsner Holst *Holst Holst Barck- Holst Ehn— Holst Nordvall- Holst Throne- von Helst *Holst—Hansen *Holstad Holste Halstéen Holstein *van Holstein Holstein Stael von Holstein Stael von Holsteinson Holsteinsson Holsteinson Holsten Hellsten Hollstén Halstéen Hållsten Hålsten Holstenson Helstensson Hallstensson Holstenson Holster Holsterberg Holstersson Holsti Holstmark Holstner Holstrup Holström *Holswilder Holsäter Helsö Helt Hålt *Holtan Heltander Holtberg Holtblad Holtbo Holtbom Holtbring Holtby Holtbäck Holte

Holtegård Holtelius Holtemark Holtemo von Halten Heltén Holtenberg Holtenborg Heltendal Holtenfalk Holtenius Heltenkrans Heltenman Holtenstam Holtentj ärn Holtenäs Holter Holterman Bj elke- Holtermann Holters Holthers Holterud Holtestam Holtestig Holtéus Holtgren *Holtgrewe Holtgård *Holth Holthagen *Holthausen Holthers *Holthius Holthov Holtin Holting Heltkamp Holtke Holtkvist Holtland Holtling Holtman Holtmar Holtmark Holtmer Holtmo *Holtmoen Holtmyr Holme Helmer Halten Holts Holtz Holtsberg Holtzberg Holzberg Heltsby Holtsén Holtsjö Heltskog Holzman Heltstad Holtstam

' Holtstedt _

Holtsten

Holtstrand Hultström Holtsäter 'Holtter *Holttinen Heltvall *Heltvedt Holtvik Holtz Holz Holtzberg Holtze Holze Holtzman Holtås *Holubars *Holubovsky Holum Holund Holvall Holvand Halvander *Holvandus Halward Holwaster Holve Holfve Holvén Holver Holvid Helvik Holving Holz Helzapfel Holzberg Holze Holzer *Holzhacker Holzhausen Holzman *Holzmann *Holzmyller Holzner *Holöien Hamann Hohmann Heinman Hemberg Home Dunglas— von Homeijel Homeijer Homer *d'Homet ven Homeyer Homle Hamlin Homman Hommerberg *Hommik Hempe Han Honach ”Hanak Honeth Honett Honfeld

”Hong Hongelin *Hongisto 'Hongslo Henk Honkala *Honkamaa *Honkamekä *Honkamaki Honkanen *Henkaniemi Honkasalo Denisov- *Honkavaara *Honkonen 'Honkuri Honnack Honnér Henning Honrby 'Honti Hood Hoef Haeffner Haage 'Hoogesteger 'Hoogesteijn Hoogland 'Hoegstraten Hoolmé Heonk I'Heop Heope *Hoorman Hoorn Hoosman 'Hooverberg Hope Hopen 'Hopf ”'Hopfeld *Hopfer *Hopfgarten *Hepfinger *Hopia Hepilsman 'Hopmann Hopp Hoppe Hoppek *Heppel Hoppeler Hoppenberg Hoppenrath Hopperdietzel Hoppl Heppman Hoppstadius Hopstadius *Hoppu Hopstadius Hopsu *Hora *Horaczeck *Horak 'Horal

*Horatlus Horberg Herdell *Horev Horgby Horgen Wall- Hergren *Horin Horie Herjö Hork Harke Horken Harlin Harm Hormestad *Hormi Horn

Hoorn Horn

af Rantzien von Horn von Horn—

af Rantzien Hernan Hernander Hernan Hornbeck Hemberg Homblad Hernblass Hemborg Hornbrink Hemby Hornbäck

Hornbeck Hemdahl Horne *Herné Hernebrant Horneby Homedal Hornegård Herneij Homej 'Homela Hornelius Homell Horneman Horneman-

Blomström Homemar Homemark Herner Homer