SOU 1966:17

Arbetspromemorior i författningsfrågan

Socialdepartementet

Förenklad statsbidragsgivning till hälsa- och sjuk— vården. [6 Omsorger om psykiskt utvecklingshiimmade. [9]

Finansdepartementet

1965 års långtidsutredning 1. Svensk ekonomi 1966— 197. [1] 2. Export och import 1966—1970. Bilaga 1. [2] 3. Tillgången på arbetskraft 1960—1980. Bilaga 2. [8] 4. Handelns arbetskrafts- och investerings- behov fram till 1970. Bilaga 3. [10] 5. Utvecklings- tendenser inom undervisning, hälso- och sjukvård samt socialvård 1966—1970. Bilaga 6. [13] Ny myntserie. 14 ] Ny folkbokföringsförordning m.m. [16]

Ecklesiastikdepartementet Yrkesutbildningen. [3]

J ordbruksdepartementet Renbetesmarkerna. [12]