SOU 1966:29

Atomansvarighet

2. Ligger den ansvarlige operatörs

stigande tjugofem miljoner kronor. För innehavare av atomanläggning utom riket bestämmes ansvarighets- beloppet enligt anläggningsstatens lag.

Ansvarigheten i anledning av dödsfall eller personskada är för var- je dödad eller skadad person begrän- sad till femhundratusen kronor.

De belopp som anges i första och andra styckena innefatta icke ränta och ersättning för rättegångskost— nader.

18 5.

Äro två eller flera anläggningsin- nehavare ansvariga för samma ska- da, svara de solidariskt för skade- ståndet med begränsning för var och en av dem till belopp som gäller för honom enligt 175 första stycket. Äro atomanläggningarna belägna i samma stat eller i stater som tillträtt samma konvention och har skadan uppkommit under transport av atomsubstans på ett och samma transportmedel eller under tillfällig uppläggning i en och samma atom- anläggning av atomsubstans under transport, är dock anläggningsinne- havarnas sammanlagda ansvarighet begränsad till det högsta belopp som gäller för någon av dem.

Mellan anläggningsinnehavarna in- bördes fördelas ansvarigheten efter vad som finnes skäligt med hänsyn till varje anläggnings andel i ska- dans uppkomst och övriga omstän- digheter.

og omstaendighederne i övrigt fast- saette et andet störstehelöb, dog ikke under 35 millioner kroner. For an- laeg i anden konventionsstat galder den i anlaegsstatens lovgivning fast- satte ansvarsbegränsning.

Stk. 2. Begraensningen i stk. 1 gael- der ikke renter og sagsomkostninger.

5 26.

Er indehaverne af flere anlaeg er- statningspligtige for samme nukleare skade efter reglerne i dette kapitel eller anden konventionsstats lov, hzefter indehaverne solidarisk over for skadelidende, men hver enkelt indehaver kun inden for det störste- helöb, der efter 5 25 gaelder for ham. Ligger anlzeggene i samme stat el— ler i stater, som har tiltrådt samme konvention, og sker ulykken under transport af nuklear substans, enten medens stoffet er i et og samme transportmiddel, eller under midler- tidig opbevaring af det i et og sam— me nukleare anlzeg, kan indehaver- nes samlede heeftelse ikke. overstige det störste ansvarsbelöb, som efter 525 gaelder for nogen af dem.

Stk. 2. Mellem indehaverne ind- byrdes skal ansvaret fordeles under hensyn til hvert anlaegs andel i ska— den og omstaendighederne i övrigt.

atomanlegg i en annen konvensjon- stat, gjelder denne stats lovgivning om ansvarbegrensningen, selv om norsk rett for övrig får anvendelse.

3. Begrensningen i nr. 1 och 2 foran gjelder ikke renter og saks- kostnader.

533 (skade voldt av flere anlegg).

1. Er to eller flere operatörer er- statningpliktige for samme skade, svarer de overfor skadelidte en for alle og alle for en, men hver iszer bare innen den ansvarbegrensning som etter 532 er fastsatt for ham. Er skaden voldt ved atomulykke un- der transport av atomsubstans mens denne er i ett og samme transport- middel eller under mellombels opp- bevaring i ett og samme atomanlegg, skal dog operatörenes ansvar til sammen ikke overstige den höyeste ansvarbegrensning som etter 532 gjelder for noen enkelt av dem, for— utsatt at deres atomanlegg ligger i samme stat eller i stater som er til- sluttet samme konvensjon.

2. Mellom operatörene innbyrdes fordeles ansvaret under omsyn til hvert anleggs del i skaden og tilhöva ellers.

19 5.

Om ansvarighetsbelopp som gäl- ler enligt 175 första stycket eller 18 5 första stycket ej förslår till gott- görelse åt dem som äro berättigade till ersättning, nedsättes deras er- sättningar jämte därpå belöpande ränta med samma kvotdel.

Kan efter inträffat skadefall be- faras, att nedsättning av ersättning- arna enligt första stycket kommer att fordras, äger Konungen eller myn- dighet som Konungen bestämmer förordna, att ersättning tills vidare skall utgå endast med viss kvotdel av full ersättning.

5 27.

Overstiger de nukleare skader, der er forvoldt ved en enkelt ulykke, de i 55 25 og 26 naevnte ansvarsbelöb, nedsaettes erstatningerne med pålö- hende renter med samme brökdel.

Stk. 2. Justitsministeren kan, när det må forventes, at nedsaettelse ef- ter stk. 1 vil vaere nödvendig, bestem— me, at der indtil videre kun må ud- betales en nmrmere fastsat brökdel af de opgjorte erstatningsbelöb.

5 34 ( fordeling av krav som overstiger störstehelöpet).

1. Dersom det begrenste ansvar— belöp etter 532 jfr. 33, ikke rekker til å gi alle skadelidte full dekning, nedsettes erstatningen med tilhören- de renter forholdsmessig.

2. Departementet lean i så fall be- stemme at erstatning for skade på person innafor et störstehelöp pr. person som departementet fastset- ter, skal gis fortrinnsvis dekning av ansvarbelöpet.

3. Nedsettingen av erstatninghelö- pet for de enkelte krav i medhold av reglene i nr. 1 og 2 må godkjennes ved kjennelse av skifteretten.

4. Er det etter inntruffet atom- ulykke grunn til å frykte for at de samlete skader vil overstige ansvar-. belöpet etter 5 32 jfr. 33, skal den ansvarlige operatör og hans forsik- ringsgiver eller garantist snarest mu- lig sörge for at departementet får skriftlig melding om det sammen med nzermere opplysninger om ska- denes omfang. Departementet kan i slikt tilfelle bestemme at det inntil videre skal utbetales til de skadelid- te en så stor del av deres erstat- ningkrav som det etter anmeldte krav skjönnes å vaere dekning for.

5. Kongen kan gi naermere före— segner til utfylling av reglene i para- grafen her. Når Kongen ikke har be- stemt annet, gjelder skifteloven til- svarende så langt den passer for skifterettens avgjör etter denne pa- ragraf.

20 5.

Anläggningsinnehavare, vilken ut- givit ersättning enligt denna lag eller motsvarande lagstiftning i annan konventionsstat, äger återkräva er— sättningen av fysisk person som or- sakat skadan uppsåtligen och av den som gentemot anläggningsinne- havaren uttryckligen åtagit sig att svara för skadan.

I vidare mån än som följer av be- stämmelserna i första stycket, 16 5 andra punkten och 18 5, äger an- läggningsinnehavare icke rätt att av annan kräva åter vad han utgivit en- ligt denna lag eller motsvarande lag,- stiftning i annan konventionsstat.

21 5.

Den som med stöd av 5, 6, 7, 8, 9 eller 155 vill rikta ersättningsan- språk mot innehavare av atoman— läggning eller mot försäkringsgiva— re som meddelat försäkring mot hans ansvarighet skall vid äventyr av talans förlust anmäla sitt anspråk hos innehavaren inom tre år, räknat från den dag han fick eller med iakttagande av skälig aktsamhet bort få kännedom om att han lidit sådan skada som medför rätt till ersätt— ning enligt denna lag och om den för skadan ansvarige eller, i fall

Anlagsindehaverens regres

5 28.

Er en nuklear skade, for hvilken indehaveren af et nukleart anlaeg er erstatningspligtig i medför af dette kapitel eller tilsvarende regler i an- den konventionsstat, forvoldt med forsaet, har anlzegsindehaveren krav på at blive holdt skadeslös af den eller de enkeltpersoner, der forsaet— ligt har hidfört skaden. Anlzegsinde- haveren har også krav på skadeslös- holdelse, for så vidt sådan ret ud— trykkelig er indrömmet ham ved af- tale.

Stk. 2. Bortset fra de i 524, stk. 2, 526, stk. 2, og denne paragrafs stk. 1 hjemledc krav, har anlaegs- indehaveren ikke ret til at få de er- har udredet, statningsbelöb, han daekket af tredjemand.

Foraeldelse

g 29.

Krav på erstatning hos indehave- ren af et nukleart anlaeg i medför af 5513—17 og 523 foraeldes efter reglerne i lov nr. 274 af 22. decem- ber 1908, dog at forteldelsesfristen er 3 år. For så vidt angår de i 523 nzevnte krav, regnes fristen fra det tidspunkt, då den berettigede ved saedvanlig agtpågivenhed kunne göre sit krav gaeldende ved retsligt skridt mod anlagsindehaveren.

Sik. 2. Er foraeldelse ikke ind— trådt efter reglerne i stk. 1, bortfal— der kravet 10 år efter den nukleare

5 35 (regress fra operatör). Operatör som er ansvarlig etter kapitlet her eller tilsvarende regler i en annen konvensjonstat, har ikke rett til å söke dekning (regress) hos andre for dette ansvar, med mindre vedkommende

a) ved avtale uttrykkelig har på- tatt seg å dekke skaden, eller

b) er en enkeltperson som selv har voldt skaden forsettlig, eller

c) er ansvarlig for ioniserende stråling som nevnt i 5 31 nr. 2, eller

d) er en medansvarlig operatör (jfr. 5 33 nr. 2).

5 36 (bortfall av erstatningkrav senest etter 10 år).

1. Selv om et erstatning- eller re- gresskrav mot en operatör ikke er foreldet tidligere etter alminnelige foreldelsesregler, faller det iallfall bort dersom det ikke er anerkjent el- ler gjort gjeldende ved rettslig skritt innen 10 år etter vedkommende atomulykke.

2. Skyldes atomulykken atomsub- stans som er ulovlig fjernet, tapt el- ler oppgitt og ikke kommet til rette på ulykketiden, kan erstatningkrav for så vidt angår atomskader voldt ved slik ulykke ikke gjöres gjeldende

Sverige som avses i 155 första och andra styckena, från den dag den åter- kravsberättigade fick eller bort få kännedom om det mot honom rikta— de ersättningsanspråket.

Talan om ersättning skall väckas mot anläggningsinnehavaren eller försäkringsgivaren inom tio år, räk- nat från den dag atomolyckan in- träffade. Har skadan orsakats av atomsubstans som olovligen tillgri- pits, förlorats eller övergivits utan att åter ha tillvaratagits, får dock talan icke väckas efter det att tjugo år förflutit från dagen för tillgrep- pet, förlusten eller övergivandet.

Om det för visst fall påkallas för att uppfylla Paris- eller VVienkon— ventionens bestämmelser, äger Konungen föreskriva att den som lidit skada skall vara bevarad vid sin rätt till ersättning, trots att ta- lan icke väckts vid svensk domstol inom här föreskriven tid.

Om ersättning av staten stadgas i 33 5.

Försäkring

22 5. Innehavare av här i riket belägen atomanläggning skall taga och vid- makthålla försäkring för att täcka

ulykke, som har forvoldt skaden, medmindre det forinden er aner- kendt af indehaveren, eller skade- lidende har foretaget retsligt skridt til dets gennemförelse. Er skaden forårsaget af nuklear substans, som er blevet ulovligt fjernet, tabt, eller opgivet og ikke på ny bragt til stede på ulykkestidspunktet, indtraeder foraeldelse dog senest 20 år efter fjernelsen, tabet eller opgivelsen. Sik. 3. I tilfaelde, hvor det skal af— göres efter reglerne i Pariskonven- tionens artikel 13 (c) (ii) eller Wienkonventionens artikel XI 3 (h), om retssag skal anlaegges her i riget, jfr. 541, indtraeder forzeldelse efter stk. 1 og 2 dog ikke, Såfremt der, inden foraeldelse er indtrådt efter vedkommende konventionsstats lov- givning, rettes henvendelse til den kompetente myndighed i denne stat om at foranledige en afgörelse efter konventionen, eller, forudsat at så— dan afgörelse ikke er truffet, rejses sag i en af de stater, hvor der efter konventionen er mulighed for, at sag kan anlaegges. I disse tilfaelde skal sag anlaegges her i riget inden den frist, som skal anvendes efter vedkommende konvention.

Forsikring og sikkerhedsstillelse

5 30. Indehaveren af et nukleart anlzeg her i riget skal tegne og opretholde en forsikring til daekning af det an—

Norge

mot operatören senere enn 20 är et- ter tidspunktet for fjernelsen, tapet eller oppgivelsen.

3. Er det etter konvensjon doms- myndighet for erstatningkravet i fle- re konvensjonstater (jfr. 5 46), be- vares kravet også såframt

a) det foretas rettslig skritt til inntale av kravet i en slik fremmed konvensjonstat innen de der gjel— dende frister og för domsmyndighe— ten måtte veere lagt utelukkende til et annet land ved avgjörelse av den internasjonale domstol som er nevnt i Pariskonvensjonens artikkel 17, el- ler på annen konvensjonbestemt må- te, eller

b) det settes fram rettidig begjae— ring til rette myndighet i en konven- sjonstat om å innleide skritt for å få truffet avgjörelse om domsmyn- dighet i samsvar med Pariskonven- sjonen eller Wienkonvensjonen.

Blir domsmyndigheten' lagt til Norge ved avgj örelse som nevnt un- der bokstav a eller b foran, faller virkningen av den rettidige påtale eller begjaering bort, dersom ikke kravet deretter blir gjort gjeldende her i riket innen den frist som måtte bli fastsatt av nevnte internasjonale domstol eller på annen konvensjon- bestemt måte, eller _— om noen slik frist ikke blir fastsatt innen seks måneder etter avgjörelsen.

5 37 (forsikring eller annen garanti).

1. Til dekning av ansvar for atom— skade etter dette kapittel eller til- svarende bestemmelser i annen kon—

sin ansvarighet för atomskada en- ligt denna lag eller motsvarande lag- stiftning i annan konventionsstat intill det ansvarighetsbelopp som gäl- ler för honom enligt 17 5 första stycket. Försäkringen skall godkän— nas av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

Försäkringen får tagas antingen

a) så att försäkringsbeloppet täc- ker ansvarigheten för varje inträf- fande atomolycka ; eller

b) så att försäkringen vid varje tidpunkt gäller för anläggningen med avtalat försäkringsbelopp efter avdrag för ersättning som försäk- ringsgivaren har att utge på grund av försäkringen.

Ansvarighet enligt 6—8 55 för ska- da under transport kan täckas av särskild försäkring.

svar for nuklear skade, som han in- den for begraensningen efter 525 kan ifalde i medför af dette kapitel eller anden konventionsstats lov. Forsikringen skal godkendes af ju- stitsministeren. Der kan godkendes forsikringer, der er begraenset til et bestemt belob pr. anlaeg for et an- givet tidsrum, ligesom der kan god- kendes saerskilt forsikring til daek- ning af ansvar for nuklear skade ved ulykker, der indtraeffer under trans- port

Norge vensjonstat skal operatören av et- hvert atomanlegg her i riket tegne og holde i kraft slik forsikring eller stille slik annen Sikkerhet som de- partementet finner å kunne god- kjenne.

2. Kongen kan likevel for et naar- mere angitt tidsrom bestemme at departementet kan godta forsikring eller annen Sikkerhet som er begren- set til et samlet störstehelöp for en vi5s termin, og såleis ikke fullt ut dekker operatörens maksimuman- svar for hver mulig atomulykke (jfr. g 32), forutsatt at störstehelöpet er minst 20 % over operatörens an- svarbegrensning for hver enkelt ulykke. Må det antas at slik forsik— ring eller sikkerhet som fölge av inn— truffet skade er sunket under opera- törens ansvarbegrensning pr. ulykke, skal departementet tilbakekalle god— kjenningen inntil forsikringen eller sikkerheten er brakt opp i det opp— 1'innelige störstehelöp.

3. Departementet kan godta sae—r- skilt forsikring eller annen Sikkerhet lil dekning av ansvar for atomulyk- ker som måtte inntref fe under trans- port til og fra vedkommende an— legg.

4. Operatören plikter i tide å inn— hente departementets beslutning om när forsikring eller Sikkerhet skal tre i kraft. Departementet avgjör med bindende virkning for operatö— ren hvor lenge han etter loven skal opprettholde forsikring eller sikker- het.

23 5.

I fall som anges i 22 å andra styc- ket under a) skall försäkringsbelop— pet utgöra minst det belopp som gäl— ler som ansvarighetsbelopp för an— läggningsinnehavaren enligt 17 5 första stycket. I fall som anges i 22 å andra stycket under h) skall försäk- ringsbeloppet utgöra minst nyss- nämnda ansvarighetsbelopp ökat med en femtedel därav. I försäk- ringsbeloppet inräknas ej ränta och ersättning för rättegångskostnader.

Har försäkringen tecknats på sätt som anges i 22 5 andra stycket un— der b), åligger det anläggningens in- nehavare att, så snart försäkringsfall inträffat som ensamt eller i förening med tidigare försäkringsfall kan an— tagas medföra nedskrivning av för- säkringsbeloppet så att det kommer att understiga det för anläggnings- innehavaren gällande ansvarighets— beloppet, taga tilläggsförsäkring som åter bringar försäkringen upp till minst sistnämnda belopp ökat med en femtedel därav.

24 g.

Försäkringen skall för den som är berättigad till ersättning medföra rätt att utfå ersättningen direkt av försäkringsgivaren. Om denne icke gjort annat förbehåll, skall försäk- ringen också för anläggningsinneha- varen gälla mot hans ansvarighet en- ligt denna lag eller motsvarande lag— stiftning i annan konventionsstat.

(Jfr & 22 stk. 1)

g 39 (garantierklaering).

1. Forsikrings- eller sikkerhetsgi- veren (garantisten) skal hos ved- kommende myndighet legge ned en gara-ntierklzering til fordel for mu- lige skadelidte og i slik form og av slikt innhold som departementet fastsetter. Enhver garantierklaering skal stadfeste bl.a. fölgende Vilkår som gjelder for garantien inntil den måtte bli avlöst av ny godkjent ga- ranti:

Sverige

25 5.

Har försäkringsavtalet efter upp— sägning eller på annan grund upp- hört, är försäkringsgivaren likväl ansvarig gentemot den skadelidande för skadestånd i anledning av atom- olycka som inträffat inom två må- nader, räknat från den dag skriftlig anmälan om tiden för avtalets upp— hörande inkom till myndighet som Konungen bestämmer. Gäller försäk- ringen skada som uppkommer under transport av atomsubstans, upphör dock försäkringsgivarens ansvarig- het gentemot den skadelidande icke förr än transporten avslutats.

Om ny försäkring meddelats till- lämpas första stycket icke beträf— fande atomolycka som inträffar efter det att den nya försäkringen trätt i kraft.

I vidare mån än som följer av första och andra styckena kan för- säkringsgivaren icke till befrielse från ansvarighet gentemot den ska— delidande åberopa omständighet som beror av annan än denne.

531.

Ophorer forsikringsaftalen, uden at ny forsikring er trådt i kraft, skal forsikreren vedblive lat haefte for nuklear skade, der skyldes ulykke, som indtrmffer inden 2 måneder ef— ter, at forsikreren skriftligt har un- derrettet justitsministeren om afta- lens ophyir. Angår forsikringen ska- de forvoldt under transport, vedbli- ver forsikrerens haeftelse dog, indtil transporten er tilendehragt.

Norge

a') Skadelidte har rett til å holde seg direkte til garantien uansett for- holdet mellom garantist og den an- svarlige operatör.

b) Garantien gjelder uten tids— grenser og uansett om atomanlegget skifter eier eller operatör. En trans- portgaranti kan likevel begrenses til transportens varighet. Også for övrig kan departementet i saerhöve god- kj enne en tidsbegrenset garanti.

c) Garantien kan bare sis opp el- ler på annen måte settes ut av kraft etter minst 2 måneders skriftlig for- håndsvarsel til vedkommende myn— dighet. For så vidt angår atomulyk- ker som inntreffer under transport påbegynt innen varslet kom fram, gjelder dog garantien videre så lenge transporten pågår.

(1) For skade voldt ved atomulyk- ke som inntreffer mens garantien står ved makt, kan skadelidte holde seg til denne også etter at den er brakt til opphör.

Sverige

26 5.

24 och 25 åå tillämpas så snart ta- lan om ersättning enligt denna lag får väckas här i riket, även om ut- ländsk lag är tillämplig på förhållan- det mellan försäkringsgivaren och anläggningsinnehavaren eller anlägg- ningen är belägen i utlandet.

27 &.

Försäkringsplikt enligt 22 & åvilar icke staten.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer äger från för- säkringsplikten befria anläggnings- innehavare som ställer betryggande säkerhet för sina förpliktelser enligt denna lag och motsvarande lagstift- ning i annan konventionsstat samt visar att han på tillfredsställande sätt sörjt för reglering av uppkom— mande skador.

Vad som föreskrives i denna lag om försäkring (försäkringsgivare) äger motsvarande tillämpning i frå- ga om säkerhet (den som gentemot anläggningsinnehavare åtagit sig att ställa säkerhet) enligt andra styc- ket eller motsvarande bestämmelser i annan konventionsstats lag.

5 32.

Justitsministeren kan fastsaatte naermere regler om de i 530 naevnte forsikringer.

g 33.

Forsikringspligten gaelder ikke for anlaeg, for hvilke ansvaret påhviler staten.

Stk. 2. Justitsministeren kan fri- tage indehaveren af et anlaeg for for- sikringspligt, mod at der stilles en lige så betryggende sikkerhed.

Stl:. 3. Stilles sikkerheden af en anden end anlaegsindehaveren, fin— der lovens regler om forsikring til- svarende anvendelse.

2. När og så snart erstatningkrav kan gjöres gjeldende her i riket et- ter dette kapittel, gjelder reglene i ål)—d) under nr. 1 foran uten videre tilsvarende med virkning for kravet, uansett om fremmed lovgivning el— lers legges til grunn for forholdet mellom garantisten og operatören, og selv om den ansvarlige operatörs anlegg ligger i utlandet.

% 38 (fritak for staten; sikkerheti form av statsgaranti).

1. Plikt til å stille Sikkerhet på— , hviler ikke staten.

2. När allmenne interesser taler for det, kan Kongen ved statsgaran— ti, innen den ramme og på de Vilkår ' Stortinget eller Kongen måtte fast— sette, stille Sikkerhet som nevnt i 5 37 til fordel for en operatör.

Ersättning av statsmedel

28 5.

Visar den som enligt denna lag eller motsvarande lagstiftning i an- nan konventonsstat är berättigad till skadestånd av innehavare av atom- anläggning här i riket, att han icke kunnat utfå detta skadestånd av försäkringsgivare som meddelat för- säkring mot anläggningsinnehava— rens ansvarighet, utges skadeståndet av staten.

Statens garanti enligt första styc- ket täcker icke ersättning utöver det ansvarighetsbelopp som gäller för anläggningsinnehavaren enligt 175 första stycket.

29 å.

Åvilar ansvarighet för atomskada innehavare av här i riket eller i an- nan stat som tillträtt tilläggskonven- tionen belägen atomanläggning, vil- ken användes för fredliga— ändamål och vid tiden för atomolyckan fanns upptagen på den i artikel 13 i till- läggskonventionen omförmälda lis- tan, och är enligt 37 5 första stycket a) eller b) svensk domstol behörig att upptaga mot anläggningsinneha- varen riktade ersättningsanspråk, skall i den mån det ansvarighetsbe- lopp som gäller enligt 17 5 första stycket eller 18 5 första stycket icke förslår till full ersättning för upp— komna skador gottgörelse av stats- medel beredas för

Erstatning af staten

g 34.

Staten udreder inden for den efter 5 25 gaeldende greense erstatninger, for hvilke indehaveren af et nukleart anlaeg her i riget er ansvarlig i med- för af dette kapitel eller tilsvarende regler i anden konventionsstat, for så vidt erstatningerne ikke har kun- net afholdes af indehaverens forsik— ring eller anden sikkerhed.

g 35. Erstatningskrav, kunnet fyldcstgdrcs på grund af an— svarsbegreensningen i henhold til 55 25 og 26, daekkes af staten, så- fremt

a) ulykken ikke udelukkende har fundet sted i en stat, der ikke har tiltrådt tillzegskonventionen,

b) retssag angående erstatnings— kravet kan anlaegges her i riget i medför af 5 41,

c) erstatningspligten påhviler in- dehaveren af et nukleart anlaeg til fredeligt formål, som ligger her i ri— get eller i anden stat, der har tiltrådt tilleegskonventionen, og er optaget på den i tillaegskonventionens arti- kel 13 omhandlede liste, og

som ikke har

5 40 (statsansvar for at operatörens ansvar blir oppfylt) .

1. Innen grensen av ansvarbelöpet etter & 32 nr. 1 innestår staten for at det ansvar for atomulykker blir oppfylt som operatörer av atoman- legg her i riket har etter dette kapit- tel eller tilsvarende regler i annen konvensjonstat. Dette gjelder likevel ikke mulig ansvar for atomulykke som nevnt i 5 26 nr. 2.

5 41 (tilleggytelser av statsmidler etter Tilleggkonvensj one-n).

1. I den utstrekning erstatningkrav mot operatör av atomanlegg til frede— lig formål som ligger her i riket eller i annen stat tilsluttet Tilleggkonven- sjonen, ikke kan fyllestgjöres på grunn av ansvarhegrensningen etter & 32 jfr. 33, men for övrig kan gjö- res og i tide er gjort —— gjeldende mot operatören i samsvar med regle- ne i kapitlet her, skal kravene dek- kes av statsmidler innen de grenser g 42 setter, såframt

a) den ansvarlige operatörs anlegg på ulykketiden var oppfört på den liste som er nevnt i Tilleggkonven— sjonens artikkel 13, og

b) rettssak om operatörens an-

a) atomskada som uppkommit här i riket eller i annan stat som tillträtt tilläggskonventionen ;

b) atomskada som uppkommit om- bord på här i riket eller i annan stat som tillträtt tilläggskonventionen re— gistrerat fartyg eller luftfartyg un- der det att detta befann sig på eller över det fria havet;

c) atomskada som eljest uppkom- mit på eller över det fria havet och tillfogats stat som tillträtt tilläggs— konventionen eller medborgare i så— dan stat, varvid dock ersättning för skada på fartyg eller luftfartyg ut- går endast om detta vid tiden för atomolyckan var registrerat i stat som nyss nämnts.

Vid tillämpning av första stycket räknas som medborgare i stat som tillträtt tilläggskonventionen även den som enligt lagen i sådan stat är att anse som stadigvarande bosatt i den staten och i fråga om rätt till ersättning enligt tilläggskonventio- nen jämställes med medborgare i nämnda stat. Med medborgare i stat som tillträtt tilläggskonventionen lik- ställes vidare bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan dylik inrättning, vilken har sitt säte i eller eljest är hemmahörande i så— dan stat.

d) skaden er lidt: 1) her i riget eller i anden stat, der har tiltrådt tillaegskonventionen, el- ler

2) på eller over det åbne hav om bord i skib eller luftfartöj registre- ret her i riget eller i anden stat, der har tiltrådt naevnte konvention, eller

3) på eller over det åbne hav af en stat, der har tiltrådt naevnte konven- tion, eller af dens statsborgere. Er- statning for skade på skib eller an- det fartgzij ydes i dette tilfaelde kun, hvis skibet eller luftfartysjet på tids— punktet for ulykken var registreret i en stat, der har tiltrådt naevnte konvention.

Sik. 2. Med statsborgere i en stat, der har tiltrådt tillaegskonventionen, ligestilles i det i stk. 1, litra (1, nr. 3, neevnte tilfaelde alle offentlige eller private institutioner, selskaber, for— eninger eller stiftelser af enhver art, der er hjemmehylrende i en sådan stat, samt dersom det bestemmes af vedkommende stat, personer hjem- meherende i staten. Personer, der er hjemmehgörende i Danmark, ligestil— les med danske statsborgere.

Norge

svar hörer under norsk domsmyn— dighet etter & 46, og

e) atomulykken ikke skjedde ute- lukkende i en stat som ikke er til- sluttet Tilleggkonvensjonen, og

d) kravene gjelder atomskade oppstått

(i) her i riket eller i annen stat tilsluttet Tilleggkonvensj onen, eller

(ii) på eller over det åpne hav ombord i fartöy eller luftfartöy re- gistrert i stat tilsluttet Tilleggkon- vensj onen, eller

(iii) ellers på eller over det åpne hav og har rammet statsborgere eller likestilte personer i konvensjonstat som nevnt, likevel slik at det for så vidt angår skade tilföyd fartöy eller luftfartöy er et ytterligere Vilkår at dette på ulykketiden var registrert i stat som nevnt.

2. Med statsborger i konvensjon— stat likestilles i paragrafen her sta- ten selv, dens administrative innde- linger eller enheter samt offentlig eller privat selskap, forening, stiftel- se, interessentskap eller enhver an- nen sammenslutning som har sitt se- te eller for övrig hörer heime i slik stat. Med norsk eller dansk statsbor- ger likestilles også person som hö— rer heime henholdsvis her eller i Danmark. Med statsborger i annen konvensjonstat likestilles i tilfelle person som etter denne statens lov- givning anses heimehörende der og etter bestemmelse av dens regjering skal likestilles när det gjelder rett til erstatning etter Tilleggkonvensjo- nen.

Sverige

30 5.

Vid fastställande av ersättning av statsmedel enligt 29 & äga 11 5 första stycket, 12—13 åå och 17 5 andra stycket motsvarande tillämpning.

Bestämmelserna i 155 första och tredje styckena om rätt till återkrav mot innehavare av atomanläggning äga motsvarande tillämpning beträf- fande rätt att av staten kräva åter vad som utgivits i anledning av atomskada, för vilken ersättning skall utgå av statsmedel enligt 29 5.

31 5.

Det sammanlagda beloppet av de ersättningar som i följd av en atom- olycka skola utges dels enligt 54— 21 gg och 29—30 55 av vederböran- de anläggningsinnehavare och sta- ten, dels enligt sådant av Sverige el- ler annan stat vilken tillträtt till- Iäggskonventionen ingånget avtal om ersättning av statsmedel som avses i artikel 15 i tilläggskonventionen, skall ej överstiga ett belopp i svens— ka kronor motsvarande etthundra- tjugo miljoner i det europeiska mo- netära avtalet den 5 augusti 1955 av- sedda betalningsenheter sådana des- sa enligt artikel 24 i avtalet voro be- stämda den 29 juli 1960. I beloppet inräknas ej ränta och ersättning för rättegångskostnader.

Om det belopp som med tillämp- ning av första stycket står till för— fogande för gottgörelse av statsme- del enligt 29 30 åå icke förslår till full ersättning för skadorna, ned- sättas ersättningarna jämte därpå belöpande ränta med samma kvot-

5 36.

De samlede erstatninger, som 1 an- ledning af en og samme nukleare ulykke skal betales dels af vedkom- mende anlagsindehaver efter regler— ne i dette kapitel, dels af staten i medför af 535, er begraenset til et belöb svarende til 120 millioner af— 1-egningsenheder efter den europaeis- ke valutaoverenskomst af 5. august 1955, således som disse beregnedes den 29. juli 1960. Skal der i anled- ning af ulykken tillige udbetales er- statninger i medför af en aftale, som en stat, der har tiltrådt tillaegskon- ventionen, har indgået med en an— den stat i medför af denne konven- tions artikel 15, indgår også disse erstatninger i det naevnte störste- belöb.

Stk. 2. Begraensningen i stk. 1 gaelder ikke renter og sagsomkost- ninger.

Stk. 3. Kan kravene ikke daekkes af de i stk. 1 nzevnte belöb finder 527 tilsvarende anvendelse.

Regresskrav etter reglene i 5 30 nr. 1 jfr. nr. 3, kan kreves dekt i den utstrekning det grunner seg på inn— t'ridd erstatningkrav som går inn under paragrafen her, forutsatt at ik— ke annet fölger av avtale med den ansvarlige operatör eller med staten.

& 42 (begrensning av tillegg- ytelser rn. m.).

1. De sammenlagte erstatningsum- mer som kan kreves utbetalt for atomskader som fölge av en og sam- me atomulykke, dels fra den eller de ansvarlige operatörer etter kapit- lets regler, dels av statsmidler etter & 41, skal ikke overstige et belöp i norske kroner motsvarende 120 mil- lioner avrekningsenheter etter Den Europeiske Valutaavtale 5 august 1955 slik disse er bestemt pr. 29 juli 1960. I tillegg kommer renter og sakskostnader.

2. Er slik overenskomst om dek— ning av statsmidler som nevnt i Til- leggkonvensjonen artikkel 15 inn- gått mellom konvensjonstat som der nevnt og en annen stat, og overens- komsten omfatter atomulykke som går inn under 5 41, skal også erstat- ninger i henhold til slik overens— komst reknes med i begrensningsbe- löpet etter nr. 1.

3. Dersom begrensningbelöpet et- ter nr. 1 jfr. nr. 2 ikke rekker til å gi alle krav full dekning etter regle-

del. 19 å andra stycket äger motsva- rande tillämpning.

32 5.

Har atomolycka, för vars skade- verkningar innehavare av atoman- läggning här i riket är ansvarig, medfört atomskada här, vilken yp- pats först efter det att anläggnings- innehavarens ansvarighet till följd av bestämmelserna i 21 å andra stycket eller motsvarande bestäm- melser i annan konventionsstats lag upphört men inom trettio år, räknat från dagen för olyckan, utges ersätt- ning av staten. För skada som yppats innan ansvarigheten sålunda upphört utges också ersättning av staten, om den skadelidande underlåtit att inom föreskriven tid väcka talan eller före- taga annan preskriptionsavbrytande åtgärd och haft godtagbar ursäkt för sin underlåtenhet.

Har skadestånd nedsatts enligt 19 5 första stycket och, i förekom- mande fall, 31 å andra stycket eller enligt motsvarande bestämmelser i annan konventionsstats lag, nedsät- tes ersättningen av statsmedel en,- ligt denna paragraf i samma mån. Ersättningsskyldigheten bestämmes i övrigt som om anläggningsinneha- varen svarat för skadan. Anspråk på ersättning skall vid äventyr av talans förlust anmälas inom tid som anges i 21 5 första stycket hos myn- dighet som Konungen bestämmer.

Konungen äger förordna, att er- sättning enligt denna paragraf skall

5 38.

Er et erstatningskrav for nuklear skade, der her i riget er forvoldt ved en ulykke, for hvilken indehaveren af et anlaeg her i riget er ansvarlig, bortfaldet i medför af 529, stk. 2, eller tilsvarende bestemmelse i an— den konventionsstats lov, udredes er- statningen af staten. Kravet med staten kan kun göres gaeldende, så— fremt det er undskyldeligt, at rets- ligt skridt mod indehaveren ikke er foretaget, inden hans ansvar er bort- faldet efter de naevnte bestemmelser. Kravet forzeldes efter reglerne i lov nr. 274 af 22. december 1908, dog at fristen er 3 år, og bortfalder se- nest 30 år efter den nukleare ulykke, der har forvoldt skaden. Dersom andre tilsvarende krav er blevet ned— sat i medför af 5 27, stk. 1 eller 5 36, stk. 3 eller tilsvarende bestemmel- ser i anden konventionsstat, ned- saettes den her neevnte erstatning på tilsvarende måde.

Stk. 2. Justitsministeren kan be— stemme, at erstatning efter reglerne i stk. 1 også skal ydes for skade, der er opstået uden for riget.

”Norge

ne i ,S 41, nedsettes erstatningene med tilhörende renter forholdsmes- sig. Reglene i 5 34 gjelder tilsvaren- de.

5 43 (statsansvar for visse sein- skader).

Erstatningkrav som er bortfalt på grunn av 10 eller 20 års fristene i $ 36 eller tilsvarende regler i annen konvensjonstat, skall dekkes av sta- ten når kravet gjelder personskade oppstått her i riket ved atomulykke som en operatör av atomanlegg her var ansvarlig for, såframt det er unnskyldelig at kravet ikke i tide ble gjort gjeldende mot operatören. For å bevares må kravet gjöres gjeldende vad rettslig skritt mot vedkommen- de departement för operatörens an— svar ville vaert foreldet etter almin- nelige norske foreldelsesregler og senest innen 30" år etter atomulyk— ken. Dersom andre krav etter sam- me ulykke ikke har fått full dek— ning på grunn av begrensningsreg- lene i 5 34 eller i tilfelle 5 42 eller etter tilsvarende regler i annen kon— vensjonstat, nedsettes erstatningen av statsmidler etter paragrafen her i samme forhold.

2. Kongen kan bestemme at erstat- ning på naermere angitte Vilkår skal ytes etter paragrafen her, selv om atomskaden er oppstått utafor riket.

utgå även för skada som uppkommit utom riket.

33 5.

Om i annat fall än som avses i 29 5 första stycket det ansvarighetsbe- lopp som gäller enligt 17 5 första stycket eller 185 första stycket el- ler motsvarande bestämmelser i an- nan konventionsstats lag icke förslår till full ersättning för här i riket uppkomna skador, beredes gottgörel- se av statsmedel enligt grunder som fastställas av Konungen och riksda- gen. Sådan gottgörelse lämnas i här avsedda fall även i tillägg till ersätt- ning som utges enligt 32 5 för här i riket uppkomna skador, om sådan ersättning nedsatts enligt andra styc- ket första punkten i nämnda para- graf.

34 5. Ersättning enligt 28, 29 eller 33 5 utgår ej i anledning av atomolycka som avses i 115 andra stycket.

35 5.

Är innehavare av här i riket belä- gen atomanläggning enligt denna lag och lagen i annan konventions- stat eller eljest enligt lagen i flera

5 37.

Erstatning efter 55 34 og 35 ud— redes ikke for nuklear skade, der skyldes ulykke, som er indtruffet under de i 519, stk. 2, naevnte om- staendigheder.

5 39.

Er det som fölge af, at både Paris— og Wienkonventionen finder anven- delse på en og samme nukleare ulykke, i medför af flere konven-

5 41 (Jfr äv. 5 40 stk. 1)

3. Krav i höve atomulykke som nevnt i 5 26 nr. 2 eller skade som nevnt i 5 27 kan ikke kreves dekt av statsmidler etter paragrafen her. ——

4. Kongen kan bestemme at opera- tören eller i tillfelle dennes garantist i samsvar med naermere regler skal forestå skadeoppgjöret også for til- leggytelsene.

5 44 (statsansvar ved visse ulikheter mellom Paris- og Wienkonven- sjonene).

]. Dersom operatör av atomanlegg her i riket etter lovgivningen i flere konvensjonstater, i samsvar dels med Pariskonvensjonen og dels med

202 Sverige

konventionsstater samt i överens- stämmelse med Paris- och Wienkon- ventionerna skyldig att utge ersätt- ning med belopp som sammanlagt överstiger det ansvarighetsbelopp som gäller för honom enligt 17 5 första stycket, utges överskjutande belopp av staten,

Ersättning enligt första stycket ut— går ej i den mån motsvarande er- sättning utgår enligt 29—31 55 eller eljest på grund av tilläggskonven- tionens bestämmelser.

36 5.

Belopp som utgivits enligt 285 äger staten söka åter av anläggnings— innehavaren, försäkringsgivaren och den mot Vilken anläggningsinneha- varen har återkravsrätt enligt 20 5.

Ersättning som staten utgivit en- ligt 29—31 55 eller som eljest ut- givits enligt tilläggskonventionens bestämmelser i anledning av atom- olycka för vars skadeverkningar in- nehavare av här i riket belägen atom— anläggning är ansvarig enligt annan konventionsstats lag kan krävas åter från fysisk person som orsakat ska- dan uppsåtligen. Motsvarande gäller i fråga om ersättning som utgivits enligt 32, 33 eller 35 5.

tionsstaters lov blevet pålagt inde- haveren af et nukleart anlaeg her i riget at betale erstatning ud over det efter 525 gaeldende störstehelöb, ud- redes det overskydende belöb af sta- ten.

Regres vedrörende erstatning fra det offentlige

5 40.

Belöb, som staten har udredet i medför af 55 34—35 eller 38—39, el- ler som i övrigt i henhold til tillzegs- konventionens bestemmelser er udre- det til daekning af nuklear skade, for hvilken indehaveren af et anlaeg her i riget er ansvarlig efter anden kon- ventionsstats lov, kan kraeves er— stattet af den eller de enkeltperso- ner, som forsaetlig har hidfört ska— den.

Stk. 2. Belöb udredet i medför at 534 kan endvidere krzeves erstattet

va) af den, som i egenskab af for- sikrer eller garant eller i övrigt ved udtrykkelig aftale har påtaget sig ansvar for skaden, jfr. 528, skt. 1, 2 pkt.,

b) af anlaegsindehaven der i med- för af 526, stk. 1, er medansvarlig for skaden, i det omfang, hvori an- svaret i medför af 526, stk. 2, fal- der på ham,

c) af anlagsindehaveren selv, der- som udgiften skyldes, at han ikke

W'ienkonvensjonen, skulle bli pålagt å dekke erstatningbelöp som sam- menlagt overstiger hans ansvarbe- grensning etter 5 32 jfr. 33, kan Kongen bestemme at staten så langt det trengs dekker det overskytende. Dette gjelder likevel ikke for så vidt skaden kan dekkes av tilleggytelse etter 5 41 eller for övrig i medhold av Tilleggkonvensjonens bestemmel- ser.

2. Om skadeoppgjöret gjelder 5 41 nr. 4 tiISVarende.

5 40 (statsansvar for at operatörens ansvar blir oppfylt).

2. For utlegg etter paragrafen her kan staten bare kreve dekning (re- gress)

a) hos noen som er regressansvar- lig overfor vedkommende operatör etter reglene i 5 35,

13) hos operatören selv dersom den- ne har forsömt sin plikt til å tegne og holde i kraft forsikring eller å stille annen Sikkerhet etter reglene i 5 37, eller dersom sikkerheten har sviktet, eller

c) hos vedkommende garantist for så vidt denne hefter for skaden.

5 45 (statens regressadgang). Om ikke annet er sz—erskilt bestemt i medhold av dette kapittel eller overenskomst med fremmed stat, kan staten for utlegg etter 55 41—44 bare kreve dekning (regress) hos en- keltperson som selv måtte ha voldt

Laga domstol m. m.

37 5.

Talan med stöd av 5, 6, 7, 8, 9 el— ler 15 5 mot innehavare av atom- anläggning eller den som meddelat försäkring mot hans ansvarighet får väckas här i riket,

a) om atomolyckan helt eller del- vis inträffat här i riket;

h) om atomanläggningen är belä- gen här och atomolyckan i sin hel- het inträffat utom konventionssta- ternas områden eller platsen för olyc- kan ej kan bestämmas med säker- het;

c) om atomanläggningen är belä- gen här och olyckan inträffat i stat som tillträtt endast den ena av Pa— ris- och Wienkonventionerna samt talan avser antingen ersättning för skador uppkomna i stat vilken till- trätt endast den andra konventionen eller sådant enligt 15 5 första stycket av annan än medborgare i stat vil- ken tillträtt Wienkonventionen väckt återkrav som på grund av Wienkon- ventionens bestämmelser ej kan gö— ras gällande i den stat där olyckan inträffat;

har tegnet og opretholdt behörigt godkendt forsikring eller anden sik- kerhed, eller at sikkerheden har vist sig usolid.

Danske domstoles kompetence

541.

Sag imod indehaveren af et nuk— leart anlag, eller i det i 5 22, stk. 1, 3. pkt., navnte tilfalde mod forsik- rer eller garant, om erstatning for nuklear skade i medför af 55 13—17 og 5 23 kan anlagges her i riget, så- fremt

a) den nukleare ulykke, som har forvoldt skaden, helt eller delvis er sket her i riget, eller

b) kravet rettes mod indehaveren af et anlag her i riget og enten

1) ulykken i sin helhed er sket uden for nogen konventionsstats ter— ritorium, eller

2) ulykkesstedet ikke med sik- kerhed kan fastslås, eller

3) ulykken er sket i en stat, som kun har tiltrådt den ene af Paris- og Wienkonventionerne, og kravet angår erstatning for skade i en stat, som kun har tiltrådt den anden kon— vention, eller

4) ulykken er sket delvis i en stat, som kun har tiltrådt den ene af kon— ventionerne, og delvis uden for no- gen stats territorium, og kravet an—

sk—aden forsettlig, hos den som måt- te vare ansvarlig for ioniserende stråling som nevnt i 5 31 nr. 2, eller i henhold til avtale hos noen som uttrykkelig har påtatt seg å dekke skaden. Tilsvarende gjelder om re- gress for ytelser som ellers er gitt i medhold av Tilleggkonvensjonens bestemmelser i höve atomulykke som operatör av atomanlegg her i riket har ansvaret for etter lovgivningen i annen konvensjonstat.

5 46 (norsk domsmyndighet).

1. Söksmål om en operatörs eller hans garantists ansvar for atomska- de etter kapitlet her hörer under norsk domstol:

a) när atomulykken er skjedd helt eller delvis innen norsk område el— ler __ i tillfelle som nevnt i 5 23 nr. 5 jfr. 5 24 i internasjonalt far- vann utafor norsk område, eller

b) når vedkommende atomanlegg ligger her i riket og ulykken er skjedd utafor .noen konvensjonstats territorium eller ulykkestedet ikke kan fastslås med Sikkerhet.

2. Söksmål om krav mot en opera- tör eller hans garantist etter 5 29 nr. 2 annet punktum, 5 33 nr. 2, 5 40 nr. 2 eller 5 45 kan dessuten reises i Norge når det er verneting her etter alminnelige prosessregler.

3. Söksmål om ansvaret kan like- vel ikke reises eller fortsesses ved norsk domstol i medhold av para- grafen her, dersom

a) den internasjonale domstol som er nevnt i Paris-konvensjo- nens artikkel 17, bestemmer at söks—

(1) om atomanläggningen är belä- gen här och olyckan inträffat delvis i stat som tillträtt endast den ena av Paris— och Wienkonventionerna och delvis utanför någon stats område samt talan avser ersättning för ska- da uppkommen utanför någon stats område eller i stat som tillträtt en- dast den andra konventionen.

Om det för visst fall påkallas för att efterkomma bestämmelserna i Pariskonventionen art. 13 (c) (ii) eller Wienkonventionen art. XI (3) (b), äger Konungen förordna om in- skränkning av den behörighet som tillkommer svensk domstol enligt första stycket a) och b).

38 5.

Talan i mål som enligt 37 5 får upptagas här i riket väckes vid rät- ten i den ort där atomolyckan in- träffade.

Äro två eller flera domstolar be- höriga enligt första stycket, kan ta- lan väckas vid någon av dem. Finnes ej behörig domstol enligt första styc- ket, väckes talan vid Stockholms rådhusrätt.

Talan mot staten med stöd av 28, 29, 32, 33 eller 35 5 väckes vid dom- stol som är behörig enligt första el- ler andra stycket att upptaga talan mot anläggningsinnehavaren. Är

går skade, som er opstået uden for nogen stats territorium eller i en stat, som kun har tiltrådt den an— den konvention, eller

5) ulykken er sket i en stat, som kun har tiltrådt Wienkonventionen, og kravet rejses af en person, der ikke er statsborger i en sådan stat, i henhold til 5 23, stk. 1.

Sik. 2. Traffes der i ett i stk. 1 omhandlet tilfalde i medför af Pa— riskonventionens artikel 13 (c) (ii) eller Wienkonventionens artikel XI 3 (b) bestemmelse om, at sag skal anlagges i en anden konventions- stat, bortfalder adgangen til anlag og pådömmelse av sag her i riget.

Stk. 3. Begaring om afgörelse i medför af de i stk. 2 navnte kon- ventionsbestemmelser rettes til jus- titsministeren.

mål om ansvaret utelukkende skal höre under domstolene i en annen konvensjonstat, eller

b) Kongen for å etterkomme be- stemmelser om domsmyndighet i overenskomst med fremmed stat be- stemmer at saken ikke skal höre un- der norsk domsmyndighet.

4. Vedkommende departement kan av eget tiltak eller etter begjaring av en interessert forelegge for den nevnte internasjonale domstol spörs- målet om i hvilken stat söksmål skal reises. Dersom det trengs for å etterkomme bestemmelser om doms- myndighet m.m. i overenskomst med fremmed stat eller for å få gjort gjeldende krav mot operatör her i riket eller hans garantist i samsvar med reglene i kapitlet her, kan Kongen bestemme at söksmål om ansvar for atomulykke sk-al höre un- der norsk domsmyndighet også i tilfelle hvor dette ikke fölger av reg— lene i nr. 1 eller 2 foran.

5 47 (lokalt verneting her i riket).

1. Söksmål som etter 5 46 hörer under norsk domsmyndighet, kan bare reises i den rettskrets her i ri- ket der atomulykken skjedde, når ikke annet er sagt i paragrafen her.

2. Er atomulykken skjedd utafor riket, kan söksmål bare reises i den rettskrets der vedkommende atoman- legg her i riket ligger, eller när sa- ken gjelder ansvar for operatör av atomanlegg i utlandet i samsvar med domstollovens 5 39.

3. Kan söksmål om ansvar for samme atomulykke etter reglene foran reises i mer enn en rettskrets,

svensk domstol icke behörig att upptaga sådan talan, väckes talan mot staten vid Stockholms rådhus- rätt.

39 5.

Har i .mål om ersättning för atom- skada dom meddelats i annan kon- ventionsstat och äro domstolarna i den staten enligt någon av Paris- och Wienkonventionerna behöriga att upptaga tvist som domen gäller, kan domen, när den vunnit laga kraft och kan verkställas i den stat där den meddelats, gå i verkställig- het också här i riket utan att ny prövning sker av den sak som av- gjorts genom domen, under förut— sättning att de villkor i övrigt för verkställighet som föreskrivits i ve- derbörande konvention äro uppfyll— da. Detta medför ej förpliktelse att

Fuldbyrdelse af udenlandske domme

5 42.

Domme om erstatning for nuklear skade, der er afsagt af en domstol i en konventionsstat i overensstem- melse med Paris- eller Wienkonven— tionens jurisdiktionsregler, og som opfylder de i vedkommende konven- tion angivne betingelser for anerken- delse, kan med den i 5 25 navnte be— gransning fuldbyrdes her i riget. Denne bestemmelse finder ikke an- vendelse på domme, der kun har forelöbig eksekutionskraft.

Sik. 2. Begaring om fuldbyrdelse af de i stk. 1 navnte domme skal ledsages af en bekraftet udskrift af dommen og en erklaring fra myndig-

fastsetter vedkommende departe- ment hvor vernetinget skal vare. Söksmål som nevnt i 5 46 nr. 2 kan likevel reises i enhver rettskrets der det er verneting for saken etter al- minnelige prosessregler. Etter sök- nad kan departementet også fastset- te vernetinget dersom det ikke kan bringes på det rene i hvilken retts— krets söksmål skal reises etter regle- ne foran. Domstollovens kap. 2 får anvendelse.

4. Reglene i paragrafen her gjel- der tilsvarende for saker som skifte- retten skal behandle etter 5 34 jfr. 42. Söksmål mot staten etter 55 40— 44 skal reises i samme rettskrets der det etter reglene foran i paragrafen her er verneting for söksmål mot operatören i höve samme atomulyk- ke.

5 48 (anerkjennelse og fullbyrding av utlandske dommer).

1. Dom mot en operatör eller hans garantist i sak om ansvar for atom- skade skal ha bindende virkning og kunne fullbyrdes her i riket innafor rammen av ansvarbegrensningen et— ter 5 32 jfr. 33, såframt dommen med heimel i Pariskonvensjonen el- ler VVienkonvensjonen er avsagt av domstol i en konvensjonstat og kan fullbyrdes der. Dette gjelder ikke dom som bare har forelöpig ekseku- sjonskraft. Fullbyrdingen skjer etter tvangsfullbyrdingslovens regler uten annen pröving av sakens realitet enn vedkommende konvensjon tillater.

verkställa utländsk dom, om det för anläggningsinnehavaren gällan— de ansvarighetsbeloppet därigenom skulle överskridas.

Ansökan om verkställighet göres hos Svea hovrätt. Vid ansökningen skola fogas:

1. domen i huvudskrift eller av ve- derbörande myndighet bestyrkt av- skrift; samt

2. förklaring av vederbörande myndighet i den stat där domen meddelats, att domen avser ersätt- ning enligt någon av konventionerna samt att den vunnit laga kraft och kan verkställas i nämnda stat.

Nu nämnda handlingar skola vara försedda med bevis angående utfär- darens behörighet. Sådant bevis skall vara utställt av svensk beskick- ning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den främman— de staten. Är någon av de i ärendet åberopade handlingarna avfattad på annat främmande språk än det dans- ka eller norska, skall handlingen åtföljas av översättning till svenska

språket; översättningens riktighet skall vara styrkt av diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av svensk notarius publicus.

Ansökan om verkställighet får ej bifallas utan att motparten haft till- fälle att yttra sig Över ansökningen.

Bifalles ansökningen, verkställes domen på samma sätt som svensk domstols laga kraft ägande dom, om ej efter klagan över hovrättens be- slut högsta domstolen förordnar an- norledes.

hederne i vedkommende stat om. at dommen vedrörer krav på erstatning for skade, som omfattes af konven— tionen, samt at den kan fuldbyrdes efter den pågaldende stats lovgiv- ning. Udskriften og erklaringen kan kraves ledsaget af en bekraf tet over- sattelse til dansk.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvaren— de anvendelse på forlig, der er ind- gået eller bekraftet for de navnte domstole.

2. Begjaring om fullbyrding av ut- landsk dom som nevnt inngis til ved- kommende departement sammen med

a) en bekreftet utskrift av dom— men,

I)) en erklaring fra myndighetene i domstollandet om at dommen gjel- der erstatning for atomskade etter konvensjonens regler og at dommen kan f ullbyrdes i domstollandet og

e) en autorisert omsetting til norsk av dokument som er avfattet på annet fremmed språk enn dansk eller svensk.

3. Reglene i paragrafen her gj elder tilsvarende for rettsforlik som har doms virkning.

Övriga bestämmelser

40 5.

När atomsubstans sändes från el- ler till anläggning här i riket under sådana omständigheter, att anlägg- ningsinnehavaren enligt 6 eller 7 5 svarar för uppkommande skador, skall anläggningens innehavare till fraktföraren överlämna ett cer- tifikat, som skall vara utställt av försäkringsgivaren eller på dennes vägnar och innehålla uppgift om vem som är anläggningsinnehavare och dennes adress, den atomsubstans och den transport som försäkringen avser samt försäkringens belopp, art och varaktighet. Certifikatet skall va— ra försett med intyg av myndighet som Konungen bestämmer, att den däri nämnde anläggningsinnehava- ren är innehavare av atomanläggning i Paris- och Wienkonventionernas mening. Den som utställt certifikatet eller den på vilkens vägnar det ut- ställts svarar för att de uppgifter handlingen innehåller angående an— läggningsinnehavaren och hans ad- ress samt försäkringens eller säker- hetens belopp, art och varaktighet äro riktiga.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer fastställer for— mulär till certifikat som avses i förs- ta stycket.

Certifikater

543.

Sendes nuklear substans fra eller til et anlag her i riget under sådan- ne omstandigheder, at anlagsinde- hvaveren i medför af 55 14—16 vil vare ansvarlig for nuklear skade, der forvoldes under forsendelsen, skal indehaveren forsyne fragtföre- ren med et certifikat, s-om udstedes af forsikreren eller den, som i med- för af 5 33 har stillet anden sikker- hed til dak-ning af erstatningsplig- ten, eller på disses vegne. Fragtföre- ren må ikke påbegynde transporten, forinden han har modtaget certifi- katet.

Stk. 2. Certifikatet skal indeholde navn og adresse på den ansvarlige anlagsindehaver, oplysning om det stof og den transport, som sikkerhe- den omfatter, samt om sikkerhedens belöb, art og varighed. Det skal end- videre vare forsynet med attesta- tion fra atomenergikommissionen om, at den i certifikatet navnte an- lagsindehaver er indehaver af et nukleart anlag i Paris- og 'Wien- konventionernes forstand.

Stk. 3. Den, som udsteder certi- fikatet, eller den, på hvis vegne det er udstedt, hafter for rigtigheden af certifikatets oplysninger om anlags- indehaverens navn og adresse og sikkerhedens belöb, art og varighed.

Stk. 4. Justitsministeren kan fast- satte narmere regler om certifika- tets form og indhold.

(Kap. Ill)

5 18

( garantisertifikat for transport).

]. Når atomsubstans sendes til el- ler fra utlandet (derunder gjennom- fart her i riket), skal den operatör som er ansvarlig etter kapittel IV, gi fraktföreren et sertifikat utstedt av eller på vegne av den forsikrings— giver eller annen garantist som har ytt Sikkerhet til dekning for ansva- ret. Fraktföreren må ikke begynne transporten her i riket för han har fått sertifikatet. Dette skal inneholde

a) navn og adresse på den ansvar- lige operatör og opplysning om det stoff og den transport sikkerheten gjelder samt om sikkerhetens belöp, art og varighet, og

b) en erklaring fra den myndig- het departementet bestemmer (eller i tilfelle fra vedkommende myndig- het i utlandet) om at den nevnte person er operatör i Paris- eller Wienkonvensjonens forstand.

2. Den som utsteder sertifikat el- ler den på hvis vegne det er utstedt, svarer for at sertifikatet riktig angir den ansvarlige operatörs navn og adresse og sikkerhetens belöp, art og varighet.

3. Kongen kan gi narmere regler om sertifikatets form.

Kapitel IV

Forholdet til andre love, straffe- og slutningsbestemmelser

5 44.

Personer, der er beskaftiget ved et nukleart anlag, og som er omfat- tet af en ulykkesforsikring, der er tegnet af vedkommende ansvarlige indehaver i henhold til lov om for- sikring mod fölger af ulykkestilfal- de, har kun krav på erstatning efter narvarende lov i det omfang, hvori deres tab ikke er dakket gennem forsikringen. Forsikringsselskabet kan ua-nset bestemmelsen i ulykkes— forsikringslovens 5 4 ikke afkrave anlagsindehaveren erstatningsydel- ser, som selskabet har udbetalt til sådanne personer.

5 45. Bestemmelserne i sundhedslovgiv— ningen, herunder lov om brug 111. V. af radioaktive stoffer, og i arbejder- beskyttelseslovgivningen beröres ik- ke af den-ne lov.

41 5. 5 46. Den som försummar försäkrings- Med böde, hafte eller fangsel ind- plikten enligt denna lag eller ej iakt- til 2 år straffes den, der

Kapittel V.

5 56 (forskrifter til utfylling av loven).

Kongen kan gi narmere forskrif- ter til utfylling av loven.

5 57 (straffebestemmelser) .

1. Med böter eller fengsel inntil 1 år straffes den

tager sådana villkor om ställande av säkerhet som föreskrivits med stöd av 27 5 andra stycket dömes till dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

a) uden godkendelse bygger eller driver et nukleart anlag,

b) undlader at efterkomme be- tingelser eller Vilkår, der er galden— de for godkendelsen,

c) meddeler urigtige eller vildle— dende oplysninger til brug ved be- handling af spörgsmål om godken- delse eller lempelse af betingelser el- ler vilkår for godkendelsen, eller som i forbindelse med ansögning herom fortier oplysninger af betyd- ning for sagens afgörelse, eller

(1) meddeler tilsynsmyndigheder- ne urigtige eller vildledende oplys- ninger.

Stk. 2. Begås de i stk. 1 navnte overtradelser uagtsomt, er straffen böde eller hafte.

Stk. 3. Med böde eller hafte straf— fes den, som undlader at efterkomme krav, som i medför af 5 7 stilles af tilsynsmyndighederne, eller som overtrader bestemmelserne i 55 30 og 43, stk. 1.

Stk. 4. I forskrifter, der udfardi- ges i medför af loven, kan fastsat- tes straf af böde eller hafte for over- tradelse af bestemmelser i forskrif— terne.

Stk. 5. Der kan pålagges anlag— gets indehaver bödeansvar, selv om lovovertradelsen ikke kan tilregnes hvam som forsatlig eller uagtsom. For overtradelser, der begås af ak— tieselskaber, andelsselskaher eller lignende, kan bödeansvar pålagges selskabet som sådant. For bödean- svar i medför af bestemmelsen i dette stykke fastsattes ingen for- vandlingsstraf.

Norge

a) som forsettlig eller aktlöst overtrer noen bestemmelse i denne lovs kapittel II, III eller V eller gitt i medhold av disse kapitler, eller

b) som i strid med denne lovs reg— ler unnlater å tegne eller holde i kraft forsikring eller å oppfylle på- legg om annen Sikkerhet etter 5 37.

2. Medvirkning straffes på samme måte.

Denna lag träder i kraft den , . . ..... 1967.

5 47.

Sager om de i 5 46 navnte overtra- delser behandles som politisager. De i lov om rettens pleje kapitel 68, 69, 71 og 72 omhandlede retsmidler fin- der anvendelse i de pågaldende sager i samme omfang som i sager, som det efter de almindelige regler til- kommer statsadvokaten at forfölge.

5 48. Loven trader i kraft den ........ Stk. 2. Lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlag (atomanlag) op- haves.

5 49. Loven galder ikke for Faröerne, men kan ved kongelig anordning sattes i kraft for Faröerne med de afvigelser, som de sarlige faröske forhold tilsiger.

5 59 (ikrafttredelse) .

Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

Loven gjelder også på Svalbard, Jan Mayen og de norske biland, med mindre Kongen bestemmer noe annet.

Bilaga 2

Pariskonventionen

Konventionen öppnades för undertecknande den 29 juli 1960. Den revidera- des genom ett den 28 januari 1964 avslutat tilläggsprotokoll. Fördragen är avfattade på engelska, franska, holländska, italienska, spanska och tyska språken. Här återges konventionen och slutbestämmelserna till tilläggspro- tokollet i de franska och engelska texterna jämte svensk översättning.

Convention sur la responsabilité civile dans

le domaine de Pénergie nucléaire

29 juillet 1960

LES GOUVERNEMENTS de la Ré- publique Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royau- me de Belgique, du Royaume de Danemark, de l'Espagne, de la Ré- publique Frangaise, du Royaume de Gréce, de la République ltalienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvége, du Royaume des Pays-Bas, de la République Por- tugaise, du Royaume-Uni de Grande— Bretagne et d'Irlandc du Nord, du Royaume de Suede, de la Confedera— tion Suisse et de la République Tur— que;

CONSIDERANT que l'Agence Eu- ropéene pour l'Energie Nucléaire, créée dans le cadre de l'Organisation Européenne de Coopération Econo- mique (appelée ci-aprés ]*(c Organi- sation >>), est ebargée de promouvoir l'élaboration et l'harmonisation des législations interessant lténergie nu- cléaire dans les pays participants, en ce qui concerne notamment le ré- gime de la responsabilité civile et de l'assurance des risques atomiques;

DESIREUX d*assurer une repara- tion adéquate et équitahle aux per- sonnes victimes de dommages cau- sés par des accidents nucléaires, tout en prenant les mesures néces- saires pour éviter d'entraver le dé— veloppement de la production et des utilisations de l'énergie nucléaire å des fins pacifiques;

Convention on third party Hability in the field of nuclear energy 29th July 1960

THE GOVERNMENTS of the Fe- deral Republic of Germany, the Re- public of Austria, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, Spain, the French Republic, the Kingdom of Greece, the Italian Re- public, the Grand Duchy of Luxem— bourg, the Kingdom of Norway, the Kingdom of the Netherlands, the Portuguese Republic, the United Kingdom of Great Britain and Nor- thern Ireland, the Kingdom of Swe— den, the Swiss Confederation and the Turkish Republic;

CONSIDERING that the European Nuclear Energy Agency, established within the framework of the Orga- nisation for European Economic Cooperation (hereinafter referred to as the "Organisation”), is charged with encouraging the elaboration and harmonization of legislation re- lating to nuclear energy in parti- cipating countries, in particular with regard to third party liability and insurance against atomic risks;

DESIROUS of ensuring adequate and equitable compensation for per- sons who suffer damage caused by nuclear incidents whilst taking the necessary steps to ensure that the development of the production and uses of nuclear energy for peaceful purposes is not thereby hindered;

Konventionen den 29 juli 1960 angående skadeståndsansvar på atomenergins

område

REGERINGARNA i Förbundsre- publiken Tyskland, Republiken Ös- terrike, Konungariket Belgien, Ko- nungariket Danmark, Spanien, Franska republiken, Konungariket Grekland, Italienska republiken, Storhertigdömet Luxemburg, Ko- nungariket Norge, Konungariket Ne- derländerna, Portugisiska republi- ken, Det förenade konungariket Storbritannien och Norra Irland, Konungariket Sverige, Schweiziska cdsförbundet och Turkiska republi- ken;

VILKA BEAKTA, att det euro— peiska atomenergiorganet, som upp— rättats inom Organisationen för en- ropeiskt ekonomiskt samarbete (ne- dan kallad "organisationen"), har till uppgift att främja utarbetande och samordning av lagstiftning rö- rande atomenergi i medlemsländer- na, särskilt beträffande skade- ståndsansvar och försäkring mot atomrisker;

VILKA ÖNSKA tillförsäkra dem som tillfogas skada genom nukleära olyckor skälig och rättvis ersättning, samtidigt med att nödvändiga åtgär- der vidtagas för att icke utveckling- en av produktion och användning av atomenergi för fredliga ändamål skall hindras;

CONVAINCUS de la nécessite' d'unifier les regles fondamentales applicables dans les différents pays a la responsabilité découlant de ces dommages, tout en laissant å ces pays la possibilité de prendre, sur le plan national, les mesures complé- mentaires qu'ils estimeraient néces- saires et éventuellement d'étendre les dispositions de la présente Con- vention aux dommages resultant (Paccidents dus å des radiations ionisantes qu'elle ne couvre pas;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article 1

(1) Au sens de la présente Conven- tion :

i) (( Un accident nucléaire » signi- fie tout fait ou succession de faits de méme origine ayant causé des dommages, des lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent des propriétés radioactives, ou a la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs.

ii) (& Installation nucléaire » signi- fie les réacteurs å l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport; les usines de preparation ou de fabrication de substances nu- cléaires ; les usines de séparation des isotopes de combustibles nucléaires; les usines de traitement de combus- tibles nucléaires irradiés; les instal- lations de stockage de substances

CONVINCED of the need for uni- fying the basic rules applying in the various countries to the liability in- curred for such damage, whilst leav— ing these countries free to take, on a national basis, any additional measures which they deem appro- priate, including the application of the provisions of this Convention to damage caused by incidents due to ionizing radiations not covered therein;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

(a) For the purposes of this Con- vention:

(i) "A nuclear incident” means

any occurrence or succession of

occurences having the same origin which causes damage, provided that such occurrence or succession of occurrences, or any of the damage caused, arises out of or results from the radioactive properties, or a com- bination of radioactive properties with toxic, explosive, or other hazar- dous properties of nuclear fuel or radioactive products or waste or with any of them.

(ii) "Nuclear installation” means reactors other than those comprised in any means of transport; factories for the manufacture or processing of nuclear substances; factories for the separation of isotopes of nu— clear fuel; factories for the reproces- sing of irradiated nuclear fuel; facili- ties for the storage of nuclear sub- stances other than storage incidentai

VILKA ÄRO ÖVERTYGADE om nödvändigheten att samordna de grundläggande bestämmelserna i de olika ländernas lagstiftning avseen- de skyldigheten att ersätta sådana skador, samtidigt som dessa länder lämnas frihet att på det nationella —planet vidta de ytterligare anord- ningar som anses nödvändiga, där- ibland att utsträcka konventionens föreskrifter att gälla skador som härröra från annan joniserande strålning än sådan som omfattas av konventionen;

HA ÖVERENSKOMMIT om föl- följande:

Artikel 1 ( a ) I denna konvention förstås med

(i) »En nukleär olycka» varje skadeorsakande händelse eller serie av händelser med samma ursprung, om denna händelse eller serie av händelser eller någon därav orsakad skada härrör från eller är ett resul- 1 tat av de radioaktiva egenskaperna eller en kombination av de radioak- tiva egenskaperna med giftiga, ex- plosiva eller andra farliga egenska- per hos nukleärt bränsle eller radio- aktiva produkter eller avfallsämnen.

(ii) »Nukleär anläggning» reakto- rer med undantag av sådana som in- gå i ett transportmedel; fabriker för tillverkning eller behandling av nu- kleära substanser; fabriker för se- paration av isotoper i nukleärt bränsle; fabriker för rening av be- strålat nukleärt bränsle; anläggning- ar för förvaring av nukleära substan- ser med undantag av tillfällig förva—

8—660303

nucléaires å llexelusion du stockage de ces substances en cours de trans- port, ainsi que toute autre installa- tion dans laquelle des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs sont détenus et qui serait désignée par le Comité de Direction de l'Agence Européenne pour l'Energie Nucléaire (appelé ci- aprés le (( Comité de Direction »).

iii) (( Combustibles nucléaires » signifie les matieres fissiles compre- nant Puranium sous forme de métal, d'alliagc ou de composé chimique (y compris l'uranium naturel), le plu— tonium sous forme de métal, d”al- liage ou de composé chimique et toute autre matiére fissile qui serait désignée par le Comité de Direction.

iv) (( Produits ou déchets radioac— tifs » signifie les matiéres radioacti— ves produites ou rendues radioacti- ves par exposition aux radiations ré- sultant des operations de production ou d'utilisation de combustibles nu— cléaires, å l'exclusion, d'une part, des combustibles nucléaires et, d'au— trc part, des radioisotopes qui, hors d'une installation nucléaire, sont utilisés ou destinés å étre utilisés & des fins industrielles, commerciales, agricoles, médicales ou scientifiqucs.

v) (( Substances nucléaires » signi- fie les combustibles nucléaires (a l”exclusion de l'uranium naturel et de Puranium appauvri) et les pro— duits ou déchets radioactifs.

vi) ((Exploitant» d'une installa- tion nucléaire signifie la personne désignée ou reconnue par lfautorité publique compétente comme l'exploi— tant de cette installation nucléaire. b) Le Comité de Direction pourra

to the carriage of such substances; and such other installations in which there are nuclear fuel or radioactive products or waste as the Steering Committee of the European Nuclear Energy Agency (hereinafter referred to as the "Steering Committee”) shall from time to time determine.

(iii) "Nuclear fuel” means fis- sionable material in the form of uranium metal, alloy, or chemical compound (including natural ura- nium), plutonium metal, alloy, or chemical compound, and such other fissionable material as the Steering Committee shall from time to time , determine.

(iv) "Radioactive products waste” means any radioactive ma— terial produced in or made radio- * active by exposure to the radiation , incidental to the process of produ- cing or utilizing nuclear fuel, but does not include (1) nuclear fuel, or (2) radioisotopes outside a nu— clear installation which are used or intended to be used for any industri- al, commercial, agricultural, medi- cal or scientific purpose.

Ol'

(v) "Nuclear substances” means nuclear fuel (other than natural uranium and other than depleted ; uranium) and radioactive products or waste.

(vi) "Operator” in relation to a nuclear installation means the per- son designated or recognised by the competent public authority as the operator of that installation. (b) The Steering Committee may,

ring under transport; samt andra anläggningar i vilka nukleärt bränsle eller radioaktiva produkter eller av— fallsämnen förvaras, under förutsätt- ning att det europeiska atomenergior— ganets styrelse (nedan kallad »styrel- sen») beslutar härom.

(iii) »Nukleärt bränsle» klyvbart material innehållande uran i form av metall, legering eller kemisk för- ening (därunder inbegripet natur- ligt uran), plutonium i form av me— tall, legering eller kemisk förening samt annat klyvbart material som styrelsen från tid till annan bestäm- mer,

(iv) »Radioaktiva produkter eller avfallsämnen» radioaktiva material som bildats eller gjorts radioaktiva genom bestrålning i samband med framställning eller användning av nukleärt bränsle, med undantag av (1) nukleärt bränsle och (2) radio- isotoper utanför nukleär anläggning vilka användas eller äro avsedda att användas för industriellt, kommer- siellt, jordbrukstekniskt, medicinskt eller vetenskapligt ändamål.

(v) »Nukleära substanser» nu- kleärt bränsle (med undantag av naturligt eller utarmat uran) samt radioaktiva produkter eller avfalls- ämnen.

(vi) »Innehavare av nukleär an- läggning» den person som av behö- rig myndighet förklarats vara eller erkännes såsom anläggningsinneha- vare.

(b) Styrelsen kan besluta, att visst

décider qu'une catégorie d'installa- tions nucléaires, de combustibles nu- cléaires ou de substances nucléaires sera, en raison des risques réduits qu'elle comporte, exclue du champ d'application de la présente Conven- tion.

Article 2

La présente Convention ne s'ap- plique ni aux accidents nucléaires survenus sur le territoire d'Elats non—Contractants ni aux dommages subis sur ces territoires, sauf si la legislation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploi— tant est responsable en dispose au- trement, sans préj udice toutefois des droits prévus a l'article 6 (e).

Article 3

a ) L'exploitant d'une installation nu- cléaire est responsable conformé- ment a la présente Convention :

i) de tout dommage aux person- nes; et

ii) de tout dommage aux biens, ä l'exclusion

1. de l'installation nucléaire elle- méme et des biens qui se trouvent sur le site de cette installation et qui sont ou doivent étre utilisés en rapport avec elle;

2. dans les cas prévus ä l'article 4, du moyen de transport sur lequel les substances nucléaires en cause se trouvent au moment de l'accident nucléaire, s'il est établi que ce dommage (ap- pelé ci—aprés le (( dommage ») est causé par un accident nucléaire met- tant en jeu soit des combustibles nu-

il' in its view the small extent of the risks involved so warrants, exclude any nuclear installation, nuclear fuel, or nuclear substances from the ap- plication of this Convention.

Article 2

This Convention does not apply to nuclear incidents occurring in the territory of non—Contracting States or to damage suffered in such ter- ritory, unless otherwise provided by the legislation of the Contracting Party in whose territory the nuclear installation of the operator liable is situated, and except in regard to rights referred to in Article 6 (e).

Article 3 ((1) The operator of a nuclear in- stallation shall be liable, in accord- ance with this Convention, for :

(i) damage to or loss of life of any person; and

(ii) damage to or loss of any pro- perty other than

1. the nuclear installation itself and any property on the site of that installation which is used or to be used in connection with that instal- lation;

2. in the cases within Article 4, the. means of transport upon which the nuclear substances involved were at the time of the nuclear in- cident, upon proof that such damage or loss (hereinafter referred to as "da— mage”) was caused by a nuclear inci- dent involving either nuclear fuel or

eller vissa slag av nukleära anlägg- ningar, bränslen eller substanser, som erbjuda obetydliga risker, skola uteslutas från konventionens till- lämpning.

A rtikel 2

Utom i fråga om de rättigheter som avses i artikel 6 (e) tillämpas denna konvention icke på nukleära olyckor, vilka inträffa inom icke fördragsslutande stats område, eller på skada som uppkommer inom så— dant område, om icke annat före- skrivits i lagen i den fördragsslutan- dc part, inom vars område den an- svarige anläggningsinnehavarens nu- kleära anläggning är belägen.

Artikel 3

("a) Innehavaren av en nukleär an- läggning är ansvarig enligt denna konvention för

i) skada på person och ii) skada på eller förlust av egen- dom med undantag av

1. den nukleära anläggningen och sådan egendom inom anläggningens område som användes eller är av- sedd att användas i förbindelse med anläggningen; och

2. i fall som avses i artikel 4 det transportmedel på vilket de nu- kleära substanserna befunno sig vid tiden för den nukleära olyckan,

allt under förutsättning att sådan skada (nedan kallad skada eller ska- dan) visas ha orsakats av en nu- kleär olycka, vid vilken medverkat antingen nukleärt bränsle eller ra-

cléaires, produits ou déchets radio— actifs détenus dans cette installa- tion, soit des substances nucléaires provenant de cette installation, sous reserve des dispositions de l'article 4.

b) Lorsque des dommages sont causés conjointement par un acci- dent nucléaire et un accident autre qu'un accident nucléaire, le dom- mage causé par ce second accident, dans la mesure oil on ne peut le sé- parer avec certitude du dommage causé par l'accident nucléaire, est considéré comme un dommage causé par l'accident nucléaire. Lorsque le dommage est causé conjointement par un accident nucléaire et par une émission de radiations ionisantes qui n'est pas visée par la présente Convention, aucune disposition de la présente Convention ne limite ni n'affecte autrement la responsabilité de toute personne en ce qui concerne cette émission de radiations ioni- santes.

c) Une Partie Contractante peut prévoir dans sa législation que la responsabilité de l'exploitant d'une installation nucléaire située sur son territoire comprend tout dommage qui provient ou résulte de rayonne- ments ionisants émis par une source quelconque de rayonnements se trouvant dans cette installation nu- cléaire, autre que les sources dont il est fait mention au paragraphe (_a) du présent article.

Article 4

Dans le cas de transport de sub- stances nucléaires, y compris le stockage en cours de transport, et sans préjudice de l'article 2 :

radioactive products or waste in, or nuclear substances coming from such installation, except as other- wise provided for in Article 4.

(b) Where the damage or loss is caused jointly by a nuclear incident and by an incident other than 21 nu- clear incident, that part of the da- mage or loss which is caused by such other incident shall, to the ex- tent that it is not reasonably separa- ble from the damage or loss caused by the nuclear incident, be consider- ed to be damage caused by the nu— clear incident. Where the damage or loss is caused jointly by a nuclear incident and by an emission of ioui- zing radiation not covered by this Convention, nothing in this Conven- tion shall limit or otherwise affect the liability of any person in con- nection with that emission of ioniz- ing radiation.

(c) Any Contracting Party may by legislation provide that the liabi- lity of the operator of a nuclear in- stallation situated in its territory shall include liability for damage which arises out of or results from ionizing radiations emitted by any source of radiation inside that in- stallation, other than those referred to in paragraph (a) of this Article.

Article 4

In the case of carriage of nuclear substances, including storage inci- dentai thereto, without prejudice to Article 2 :

dioaktiva produkter eller avfallsäm- nen i den nukleära anläggningen el- ler också nukleära substanser som kommo från anläggningen, med för— behåll dock för vad som föreskrives i artikel 4. (b) Har skada orsakats gemensamt av en nukleär olycka och av en händelse, som icke utgör en nuk- leär olycka, skall den del av ska— dan som orsakats av denna händel- se, i den mån den icke tillförlitligen kan särskiljas från den skada som orsakats av den nukleära olyckan, anses utgöra skada orsakad av den nukleära olyckan. Har skadan orsa- kats gemensamt av en nukleär olyc- ku och av en händelse varigenom så— dan joniserande strålning som ej omfattas av denna konvention fri- gjorts, skall ingen bestämmelse i konventionen begränsa eller på an— nat sätt inverka på den ansvarighet som kan åvila någon person i anled- ning av att sådan joniserande strål— ning frigjorts. ('c) Fördragsslutande part kan ge- nom lagstiftning föreskriva, att an- svarigheten för innehavare av en nukleär anläggning, belägen inom dess territorium, skall omfatta an- svarighet för skada, som härrör från eller utgör resultatet av joniserande strålning, vilken utgått från annan strålningskälla inom anläggningen än sådan som avses under (a) i den- na artikel.

Artikel 4 I fall av transport av nukleära substanser _ tillfällig förvaring un- der transporten härunder inbegripcn ——- gälla följande bestämmelser, om

a) L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage, conformément å la pré- sente Convention, s'il est établi qu'il est causé par un accident nucléaire survenu hors de cette installation et mettant en jeu des substances nu- cléaires transportées en provenance de cette installation, å condition que l'accident survienne :

i) avant que la responsabilité des accidents nucléaires causés par les substances nucléaires n'ait été assu- mée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installa- tion nucléaire ;

ii) å défaut de dispositions expres- ses d'un tel contrat, avant que l'ex- ploitant d'une autre installation nu- cléaire n'ait pris en charge les sub- stances nucléaires :

iii) si les substances nucléaires sont destinées å nu réacteur faisant partie d'un moyen de transport, avant que la personne dument autorisée å exploiter ce réacteur n'ait pris en charge les substances nucléaires;

iv) si les substances nucléaires ont été envoyées å une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non-Contractant, avant qu'elles n'aient été déchargées du moyen de transport par lequel elles sont par- venues sur le territoire de cet Etat non-Contractant.

b) L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage, conformément a la pré- sente Convention, s'il est établi qu'il

( (i) The operator of a nuclear in- stallation shall be liable, in accord- ance with this Convention, for da- mage upon proof that it was caused by a nuclear incident outside that installation and involving nuclear substances in the course of carriage therefrom, only if the incident oc- curs :

(i) before liability with regard to nuclear incidents involving the 1111- clear substances has been assumed, pursuant to the express terms of a contract in writing, by the operator of another nuclear installation;

(ii) in the absence of such express terms, before the operator of an— other nuclear installation has taken charge of the nuclear substances; or

(iii) where the nuclear substances are intended to be used in a reactor comprised in a means of transport, before the person duly authorized to operate that reactor has taken charge of the nuclear substances; but

(iv) Where the nuclear substances have been sent to a person within the territory of a non-Contracting State, before they have been un- loaded from the means of transport by which they have arrived in the territory of that non-Contracting State. (b) The operator of a nuclear in— stallation shall be liable, in accord- ance with this Convention, for da- mage upon proof that it was caused

annat icke följer av vad som före- skrives i artikel 2.

( a ) Innehavaren av en nukleär an- läggning är ansvarig enligt denna konvention för skada som visas ha orsakats av sådan nukleär olycka utanför anläggningen, vid vilken nu- kleära substanser under transport därifrån medverkat, under förutsätt- ning att olyckan inträffar

(i) innan ansvarighet beträffande nukleära olyckor, vid vilka de nuk- leära substanserna medverka, har övertagits av innehavaren av en an- nan nukleär anläggning enligt ut- tryckliga villkor i ett skriftligt av- tal; eller,

(ii) i avsaknad av sådana uttryck- liga avtalsvillkor, innan innehavaren av en annan nukleär anläggning har övertagit de nukleära substanserna; eller,

(iii) om de nukleära substanserna äro avsedda att nyttjas i en reaktor som ingår i ett transportmedel, in- nan den person som fått vederbör- ligt tillstånd att driva denna reaktor har övertagit de nukleära substan— serna; men,

(iv) om de nukleära substanserna ha sänts till en person inom en icke fördragsslutande stats område, in- nan de ha lossats från det transport- medel med vilket de anlänt till den statens territorium.

( b) Innehavaren av en nukleär anläggning är ansvarig enligt denna konvention för skada vilken visas ha orsakats av en nukleär olycka utan-

est causé par un accident nucléaire survenu hors de cette installation et mettant en jeu des substances nu- cléaires au cours de transports ä des- tination de cette installation, å con- dition que l'accident survienne :

i) apres que la responsabilité des accidents nucléaires causés par les substances nucléaires lui aura été transférée, aux termes d'un contrat écrit, par l'exploitant d'une autre installation nucléaire;

ii) å défaut de dispositions ex- presses d'un contrat écrit, aprés qu'il aura pris en charge les sub- stances nucléaires;

iii) aprés qu'il aura pris en charge les substances nucléaires prove— nant de la personne exploitant un réacteur faisant partie d'un moyen dc transport;

iv) si les substances nucléaires ont été envoyées, avec le consente- ment par écrit de l'exploitant, par une personne se trouvant sur le ter- ritoire d'un Etat non-Contractant, aprés qu'elles auront été chargés sur le moyen de transport par lequel el— les doivent quitter le territoire de cet Etat non-Contractant.

c) L'exploitant responsable confor- mément a la présente Convention doit remettre au transporteur un certificat délivré par ou pour le comp- te de l'assureur ou de toute autre personne ayant accordé une garantie financiére conformément å l'article 10. Le certificat doit énoncer le nom et l'adresse de cet exploitant ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. Les faits énoncés dans le certificat ne peuvent étre

by a nuclear incident outside that installation and involving nuclear substances in the course of carriage thereto, only if the incident occurs:

(i) after liability with regard to nuclear incidents involving the nu- clear substances has been assumed hy him, pursuant to the express terms of a contract in writing, from the operator of another nuclear in- stallation;

(ii) in the absence of such express terms, after he has taken charge of the nuclear substances; or

(iii) after he has taken charge of the nuclear substances from a per- son operating a reactor comprised in a means of transport; but

(iv) where the nuclear substances have, with the written consent of the operator, been sent from a person within the territory of a non-Con- tracting State, after they have been loaded on the means of transport by which they are to be carried from the territory of that State.

(c) The operator liable in accord- ance with this Convention shall pro- vide the carrier with a certificate is- sued by or on behalf av the insurer or other financial guarantor furnish- ing the security required pursuant to Article 10. The certificate shall state the name and address of that operator and the amount, type and duration of the security, and these statements may not be disputed by the person by whom or on Whose

för anläggningen och vid vilken nuk- leära substanser under transport till anläggningen medverkat, under för- utsättning att olyckan inträffar

(i) efter det ansvarighet beträf- fande nukleära olyckor, vid vilka de nukleära substanserna medverka, har övertagits av honom från inne- havaren av en annan nukleär an- läggning enligt uttryckliga villkor i ett skriftligt avtal; eller,

(ii) i avsaknad av sådana uttryck- liga avtalsvillkor, efter det han över- tagit de nukleära substanserna; eller

(iii) efter det han övertagit de nu- kleära substanserna från en person. som driver en reaktor ingående i ett transportmedel; men,

(iv) om de nukleära substanserna med skriftligt samtycke av anlägg- ningsinnehavaren ha sänts från en person inom en icke fördragsslutan- dc stats område, efter det de lastats på det transportmedel med vilket de skola befordras från den statens om- råde.

( c ) Den anläggningsinnehavare som är ansvarig enligt denna konven- tion skall tillhandahålla transpor- tören ett certifikat, utställt av för- säkringsgivaren eller den som ställt annan ekonomisk garanti enligt ar- tikel 7 eller på dennes vägnar. Cer- tifikatet skall innehålla uppgift om anläggningsinnehavarens namn och adress samt säkerhetens belopp, art och varaktighet; dessa uppgifter få ej motbevisas av den som utställt

contestés par la personne par laquel- le ou pour le compte de laquelle il a été délivré. Le certificat doit éga- lement désigner les substances nu- cléaires et l'itinéraire couverts par la garantie et comporter une décla- ration de l'autorité publique com- pétente que la personne visée est un exploitant au sens de la présente Convention. (1) La legislation d'une Partie Contractante peut prévoir qu'å des conditions qu'elle determine, un transporteur peut étre substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue par la présente Convention, å un exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire de ladite Partie Contractante, par déci- sion de l'autorité publique compé- tente, a la demande du transporteur et avec l'accord de l'exploitant, si les conditions requises å l'article 10 (a) sont remplies. Dans ce cas, le trans- porteur est considéré, aux fins de la présente Convention, pour les acci- dents nucléaires survenus en cours de transport de substances nucléai- res, comme exploitant d'une instal- lation nucléaire située sur le terri- toire de ladite Partie Contractante.

Article 5

a) Si les combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs mis en jeu dans un accident nucléaire ont été détenus successivement dans plusieurs installations nucléaires et sont détenus dans une installation nucléaire au moment oil le dommage

behalf the certificate was issued. The certificate shall also indicate the nuclear substances and the car— riage in respect of which the secu— rity applies and shall include a statement by the competent public authority that the person named is an operator within the meaning of this Convention.

(d) A Contracting Party may pro- vide by legislation that, under such terms as may be contained therein and upon fulfilment of the require- ments of Article 10 (a), a carrier may, at his request and with the consent of an operator of a nuclear installation situated in its territory, by decision of the competent public authority, be liable in accordance with this Convention in place of that operator. In such case for all the purposes of this Convention the car- rier shall be considered, in respect of nuclear incidents occurring in the course of carriage of nuclear substances, as an operator of a nu- clear installation on the territory of the Contracting Party whose legisla— tion so provides.

Article 5 (a) If the nuclear fuel or radio- active products or waste involved in a nuclear incident have been in more than one nuclear installation and are in a nuclear installation at the time damage is caused, no operator of any nuclear installation in which

certifikatet eller den på vilkens väg— nar det utställts. Certifikatet skall också ange det nukleära material som försäkringen eller garantin av— ser samt innehålla förklaring av be- hörig myndighet i anläggningsstaten att den person vilken angivits som anläggningsinnehavare är innehava- re av nukleär anläggning i konven- tionens mening. ( d) Fördragsslutande part kan ge- nom lagstiftning föreskriva, att på de villkor som anges däri och un- der förutsättning att vad som före- skrivits i artikel 10 (a) uppfyllts en transportör kan, på hans begä— ran och med samtycke av inneha— varen av en nukleär anläggning be- lägen inom partens territorium, en- ligt beslut av behörig myndighet bli ansvarig enligt denna konvention i stället för anläggningsinnehavaren. I sådant fall skall transportören i de hänseenden som avses i denna kon— vention och i fråga om nukleära olyckor som inträffa under trans— port av nukleära substanser anses som innehavare av nukleär anlägg- ning inom den fördragsslutande parts område i vars lagstiftning fö- reskrifterna meddelats.

A rtikel 5

(a) Om nukleärt bränsle eller ra- dioaktiva produkter eller avfalls- ämnen, som medverkat vid en nu— kleär olycka, funnits i flera nukle— ära anläggningar efter varandra och finnas i en nukleär anläggning vid den tidpunkt då skadan orsakas, är

est causé, aucun exploitant d'une installation dans laquelle ils ont été détenus antérieurement n'est res- ponsable du dommage.

b) Toutefois, si un dommage est causé par un accident nucléaire sur- venu dans une installation nucléaire et ne mettant en cause que des subs— tances nucléaires qui y sont stoc- ke'es en cours de transport, l'exploi- tant de cette installation n'est pas responsable lorsqu'un autre exploi— tant ou une autre personne est res- ponsable en vertu de l'article 4.

c) Si les combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs mis en jeu dans un accident nucléaire ont été détenus dans plusieurs ins- tallations nucléaires et ne sont pas détenus dans une installation nu- cléaire au moment ou le dommage est causé, aucun exploitant autre que l'exploitant de la derniére ins- tallation nucléaire dans laquelle ils ont été détenus, avant que le dom- mage ait été causé, ou que l'exploi- tant qui les a pris en charge ulté— rieurement, n'est dommage.

d) Ci le dommage implique la res- ponsabilité de plusieurs exploitants conformément a la présente Conven- tion, leur responsabilité est solidaire et cumulative; toutefois, lorsqu'une telle responsabilité résulte du dom- mage causé par un accident nucléai- re mettant en jeu des substances nu- cléaires en cours de transport, soit dans un seul et méme moyen de transport, soit, en oas de stockage en cours de transport, dans une seule et méme installation nucléaire, le mon-

responsable du

they have previously been shall be liable for the damage.

(b) Where, however, damage is caused by a nuclear incident occurr- ing in a nuclear installation and in- volving only nuclear substances stored there in incidentally to their carriage, the operator of the nuclear installation shall not be liable where another operator or person is liable pursuant to Article 4.

(c) If the nuclear fuel or radio- active products or waste involved in a nuclear incident have been in more than one nuclear installation and are not in a nuclear installation at the time damage is caused, no op- erator other than the operator of the last nuclear installation in which they were before the damage was caused or an operator who has sub- sequently taken them in charge shall be liable for the damage.

(d) If damage gives ris-e to liabil- ity of more than one operator in accordance with this Convention, the liability of these operators shall be joint and several: provided that where such liability arises as a re- sult of damage caused by a nuclear incident involving nuclear substanc- es in the course of carriage in one and the same means of transport, or, in the case of storage incidental to the carriage, in one and the same nuclear installation, the maximum

icke innehavaren av någon av de an— läggningar i vilka ämnena tidigare funnits ansvarig för skadan.

(b) Om emellertid skada orsakats av en nukleär olycka, vilken inträf- fat i en nukleär anläggning och vid vilken endast sådana nukleära sub- stanser medverkat som tillfälligt för- varats i anläggningen i anslutning till transport av ämnena, är inneha- varen av den nukleära anläggningen icke ansvarig, om en annan anlägg- ningsinnehavare eller annan person är ansvarig enligt artikel 4. ( c) Om nukleärt bränsle eller ra- dioaktiva produkter eller avfallsäm- nen, som medverkat vid en nukleär olycka, funnits i flera än en nukleär anläggning men icke finnas i en så- dan anläggning vid den tidpunkt då skadan orsakas, åvilar ansvarighe- ten ingen annan än innehavaren av den anläggning i vilken ämnena se- nast funnos före sagda tidpunkt eller, om ämnena efter att ha förts från denna anläggning tagits i förvar av annan anläggningsinnehavare, den sistnämnde.

( (1) Om två eller flera anläggnings- innehavare äro ansvariga för sam- ma skada enligt denna konvention, är ansvarigheten solidarisk och ku- mulativ. Om ansvarigheten avser skada som orsakats av en nukleär olycka, vid vilken medverkat nu- kleära substanser som befunno sig under transport på ett och samma transportmedel eller som i anslut- ning till transport av ämnena voro tillfälligt upplagda i en och samma nukleära anläggning, utgör dock

tant total maximum de la responsa- bilité desdits exploitants est égal au montant le plus élevé fixé pour un des exploitants conformément å l'ar- ticle 7. En aucun cas, la responsa- bilité d'un exploitant résultant d'un accident nucléaire ne peut dépasser le montant fixé, en ce qui le con— cerne, ä l'article 7.

Article 6

(i) Le droit å reparation pour un dommage causé par un accident nu- cléaire ne peut étre exercé que con- tre un exploitant responsable de ce dommage conformément å la pré- sente Convention; il peut également étre exercé contre l'assureur ou con— tre toute autre personne ayant ac- cordé une garantie financiére å l'ex- ploitant conformément å l'article 10, si un droit d'action directe contre l'assureur ou toute personne ayant accordé une garantie financiére est prévu par le droit national. b) Sous réserve des dispositions du présent article, aucune autre per- sonne n'est tenue de réparer un dommage causé par un accident nu- cléaire; toutefois, cette disposition ne peut affecter l'application des ac- cords internationaux dans le domai— ne des transports qui sont en vigueur ou ouverts a la signature, ä la ratification ou å l'adhésion, å la date de la présente Convention. c) i) Aucune disposition de la pré- sente Convention n'affecte la res- ponsabilité :

1. de toute personne physique qui, par un acte ou une omission procé- dant de l'intention de causer un

total amount for which such opera- tors shall be liable shall be the high- est amount established with respect to any of them pursuant to Article 7 and provided that in no case shall any one operator be required, in re- spect of a nuclear incident, to pay more than the amount established with respect to him pursuant to Ar- ticle 7.

Article 6

((1) The right to compensation for damage caused by a nuclear incident may be exercised only against an operator liable for the damage in ac- cordance with this Convention, or, if a direct right of action against the insurer or other financial guarantor f urnishing the security required pur- suant to Article 10 is given by na— tional law, against the insurer or other financial guarantor.

(b) Except as otherwise provided in this Article, no other person shall be liable for damage caused by a nu— clear ineident, but this provision shall not affect the application of any international agreement in the field of transport in force or open for signature, ratification or acces- sion at the date of this Convention.

( e) (i) Nothing in this Convention shall affect the liability:

1. of any individual for damage caused by a nuclear incident for which the operator, by virtue of Ar-

inaximibeloppet för anläggningsin- nchavarnas sammanlagda ansvarig— het det högsta ansvarighetsbelopp som gäller för någon av dem enligt artikel 7. Ansvarigheten för en an— läggningsinnehavare i anledning av en och samma nukleära olycka får icke i något fall överstiga det ansva- righetsbelopp som gäller för honom enligt artikel 7.

Artikel 6

(n) Anspråk på skadestånd i an- ledning av en nukleär olycka kan icke göras gällande mot någon an- nan än den anläggningsinnehavare som svarar för skadan enligt denna konvention eller, om direkt talan mot försäkringsgivare eller den som ställt säkerhet enligt artikel 10 är medgiven enligt nationell lag, mot denne.

(b) Om annat icke följer av denna artikel är ingen annan person an- svarig för skada orsakad av en nu— kleär olycka. Denna bestämmelse inverkar dock icke på tillämpningen av sådant internationellt fördrag inom transportväsendets område som var i kraft eller öppet för un- dertecknande, ratifikation eller an- slutning på dagen för denna kon— vention. (e) (i) Ingen bestämmelse i denna konvention skall inverka på ansva- righeten

1. för fysisk person beträffande sådan skada orsakad av en nukleär olycka för vilken anläggningsinne-

dommage, a causé un dommage ré— sultant d'un accident nucléaire dont l'exploitant, conformément å l'arti- cle 3 (a) (ii) (1) et (2) ou å l'ar- ticle 9, n'est pas responsable en ver- tu de la présente Convention;

2. de la personne dument autori- sée å exploiter un réacteur faisant partie d'un moyen de transport pour un dommage causé par un accident nucléaire, lorsqu'un exploitant n'est pas responsable de ce dommage en vertu de l'article 4 (a) (iii) 011 (b) (iii).

ii) L'exploitant ne peut étre rendu responsable, en dehors de la présen— te Convention, d'un dommage causé par un accident nucléaire, sauf lors- qu'il n'est pas fait usage de l'article 7 (c), et alors seulement dans la mesure ou des dispositions particu- liéres ont été prises en ce qui con— cerne le dommage au moyen de transport, soit dans la legislation na- tionale, soit dans la legislation de la Partie Contractante sur le terri- toire de laquelle est située l'installa— tion nucléaire.

d ) Toute personne qui a réparé un dommage causé par un accident nucléaire en vertu d'un accord inter- national visé au paragraphe (b) du présent article ou en vertu de la lé- gislation d'un Etat non-Contractant acquiert par subrogation, å concur- rence de la somme versée, les droits dont la personne ainsi indemnisée aurait bénéficié en vertu de la pré- sente Convention.

e) Toute personne ayant son lieu principal d'exploitation sur le terri—

ticle 3 (a) (ii) (1) and (2) or Ar- ticle 9, is not liable under this (lon- vention and which results from an act or omission of that individual done with intent to cause damage;

2. of a person duly authorized to operate a reactor comprised in a means of transport for damage caus— ed by a nuclear incident when an operator is not liable for such daln- age pursuant to Article 4 (a) (iii) or (b) (iii).

(ii) The operator shall incur no liability outside this Convention for damage caused by a nuclear inci- dent except where use has. not been made of the right provided for in Article 7 (c), and then only to the extent that national legislation or the legislation of the Contracting Party in whose territory the nu- clear installation of the operator li- able is situated has made specific pro- visions concerning damage to the means of transport.

(d) Any person who has paid com- pensation in respect of damage caused by a nuclear incident under any international agreement refer- red to in paragraph (b) of this Ar- ticle or under any legislation of a non-Contracting State shall, up to the amount which he has paid, ac- quire by subrogation the rights un- der this Convention of the person suffering damage whom he has so compensated. (e) Any person who has his prin- cipal place of business in the terri-

havaren på grund av artikel 3 (a) (ii) (1) och (2) eller artikel 9 icke är ansvarig enligt denna konvention och vilken framkallats genom upp- såtligt handlande eller uppsåtlig un— derlåtenhet av en sådan person;

2. för en person, som vederbörli- gen bemyndigats att driva en reak- tor ingående i ett transportmedel be- träffande sådan skada genom en nukleär olycka för vilken anlägg- ningsinnehavaren icke är ansvarig enligt artikel 4 (a) (iii) eller ((1) (iii).

(ii) Innehavaren av en nukleär

anläggning är icke ansvarig enligt andra bestämmelser än dem som in- nefattas i denna konvention för ska- de orsakad av en nukleär olycka utom i fall då den rätt som omför- mäles i artikel 7 (c) utnyttjats och i sådant fall endast i den omfattning som nationell lag eller lagen i den fördragsslutande part inom vars om- råde den ansvarige anläggningsinne- havarens nukleära anläggning är be- lägen innehåller särskilda bestäm- melser beträffande skada på trans- portmedlet. ( d ) Den som har betalat ersättning för skada orsakad av en nukleär olycka enligt sådant internationellt fördrag som avses under (b) i denna artikel eller enligt lagstiftningen i en icke-fördragsslutande stat, inträ- der med avseende på de belopp han har utgivit i de rättigheter som en- ligt denna konvention tillkommer den skadelidande till vilken han sålunda utgivit skadestånd.

(e) Var och en som har sitt hu- vudkontor inom en fördragsslutan-

toire d'une Partie Contractante, ou ses préposés, qui ont réparé un dom— mage nucléaire eausé par un acci- dent nucléaire survenu sur le terri— toire d'un ritat non-Contractant ou un dommage subi sur ce territoire, acquiérent, å concurrence de la som— me versée, les droits dont la person- ne ainsi indemnisée aurait bénéficié en l'absence de l'article 2.

f) L'exploitant n'a un droit de re- cours que :

i) si le dommage résulte d'un aclc ou d'une omission procédant de l'in— tention de causer un dommage, contre la personne physique auteur de l'acte ou de l'omission intention- nelle;

ii) si et dans la mesure ou le re- cours est prévu expressément par contrat. g) Pour autant que l'exploitant ait un droit de recours contre une per— sonne en vertu du paragraphe (t') du présent article, ladite personne ne peut avoir un droit contre l'ex— ploitant en vertu des paragraphes (d) ou (e) du présent article.

h) Si la réparation du dommage met en jeu un régime national ou public d'assurance médicale, de se— curité sociale ou de reparation des accidents du travail et maladies pro- fessionnelles, les droits des bénéfi- ciaires de ce régime et les recours éventuels pouvant étre exercés con- tre l'exploitant sont réglés par la loi

tory of a Contracting Party or who is the servant of such a person and who has paid compensation in re- spect of damage caused by a nuclear incident occurring in the territory of a non-Contracting State or in respect of damage suffered in such territory shall, up to the amount which he has paid, acquire the rights which the person so compen- sated would have had against the operator but for the provisions of Article 2. (I") The operator shall have a right of recourse only:

(i) if the damage caused by a nu- clear incident results from an act or omission done with intent to cause damage, against the individual acting or omitting to act with such intent;

(ii) if and to the extent that it is so provided expressly by contract.

(g) If the operator has a right of recourse to any extent pursuant to paragraph (f) of this Article against any person, that person shall not, to that extent, have a right against the operator under paragraphs ((1) or (e) of this Article.

(h) Where provisions of national or public health insurance, social security, workmen's compensation or occupational disease compensa- tion systems include compensation for damage caused by a nuclear in- cident, rights of beneficiaries of such systems and rights of recourse by virtue of such systems shall be

de parts område eller är anställd hos sådan person och som har utgivit er- sättning för skada orsakad av en nukleär olycka, vilken inträffat inom en icke fördragsslutande stats områ- de, eller för skada som uppkommit inom sådant område, äger intill det belopp som han utgivit samma rät- tigheter mot anläggningsinnehava- ren som skulle ha tillkommit den person till vilken ersättning utgivits, om bestämmelserna i artikel 2 icke gällt. (f) Anläggningsinnehavaren äger återkravsrätt endast

(i) om den skada som orsakats av en nukleär olycka framkallats ge- nom uppsåtligt handlande eller upp— såtlig underlåtenhet och i sådant l'all mot den fysiska person som med sådant uppsåt handlat eller un- derlåtit att handla;

(ii) om och i den mån uttryckliga föreskrifter därom intagits i avtal.

(g) Om anläggningsinnehavaren har återkravsrätt i någon omfattning enligt bestämmelserna under (f) i denna artikel mot någon person, äger den sistnämnde i motsvarande mån icke någon rätt mot anlägg- ningsinnehavaren enligt vad som sägs under ((1) eller (e) idenna ar- tikel. (h) Om genom ett nationellt eller annat offentligt system för allmän sjukförsäkring, social säkerhet eller ersättning för olycksfall i arbete el- ler yrkessjukdom ersättning bere— des. även för skada i följd av nuk- leär olycka, skall enligt lagen i det land som inrättat systemet eller en- ligt föreskrifter utfärdade av den

de la Partie Contractante ou les réglements de l'organisation inter- gouvernementale ayant établi ce ré- gime.

A rticle 7

a) Le total des indemnités paya- hles pour un dommage causé par un accident nucléaire ne peut dépasser le montant maximum de la respon— sabilité, fixé conformément au pré- sent article.

b) Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant pour les dommages causés par un acci- dent nucléaire est fixé å 15.000.000 d'unités de compte de l'Accord Mo- nétaire Européen, telles qu'elles sont définies a la date de la présente Con- vention (appelées ci-aprés ((unités dc compte»). Toutefois, un autre montant plus ou moins élevé peut étre fixé par la législation d'une Partie Contractante, compte tenu de la possibilité pour l'exploitant d'ob- tcnir l'assurance ou une autre ga- rantie financiére requise å l'article 10, sans toutefois que le montant ainsi fixé puisse étre inférieur å 5.000.000 d'unités de compte. Les montants prévus au présent para- graphe peuvent étre convertis en monnaie nationale en chiffres ronds. c) L'exception résultant de l'ali- néa (a) (ii) (2) de l'article 3 peut étre écartée par la législation d'une Partie Contractante, å condition

determined by the law of the Con- tracting Party or by the regulations of the inter-Governmental organisa- tion which has established such sys- tems.

Article 7

(a) The aggregate of compensa- tion required to be paid in respect of damage caused by a nuclear in- cident shall not exceed the maxi— mum liability established in accord- ance with this Article. (b) The maximum liability of the operator in respect of damage caus— ed by a nuclear incident shall be 15,000,000 European Monetary Agree- ment units of account as defined at the date of this Convention (here- inafter referred to as "units of ac- count”): provided that any Con- tracting Party, taking into account the possibilities for the operator of obtaining the insurance or other fi- nancial security required pursuant to Article 10, may establish by le- gislation a greater or less amount, but in no event less than 5,000,000 units of account. The sums. men- tioned above may be converted into national currency in round figures.

( c) Any Contracting Party may by legislation provide that the excep- tion in Article 3 (a) (ii) (2) shall not apply : provided that in no case

mellanstatliga organisation som in- rättat systemet avgöras i vilken om- fattning de som äro ersättningsbe- rättigade enligt systemet äga rätt till skadestånd av anläggningsinnehava- ren samt huruvida och i sådant fall i vilken omfattning regressrätt före- ligger mot anläggningsinnehavaren i anledning av att utbetalning skett enligt systemets regler.

Artikel 7

( (1) Det sammanlagda ersättnings- belopp som skall utbetalas för skada orsakad av en enda nukleär olycka får icke överstiga det högsta ansva- righetsbelopp som föreskrivits en- ligt denna artikel. (b) Maximibeloppet för anläggnings— innehavarens ansvarighet i anled- ning av skador orsakade av en nuk- leär olycka utgör 15 miljoner så- dana betalningsenheter som avses i det europeiska monetära avtalet med den bestämning av enheten som gäller på dagen för denna konven- tion (nedan kallade »betalningsen- heter»). Fördragsslutande part äger emellertid, under hänsynstagande till möjligheten för anläggningsinne- havaren att erhålla försäkring eller annan ekonomisk garanti enligt ar- tikel 10, isin lagstiftning föreskriva ett högre eller ett lägre belopp, dock icke i något fall mindre än 5 miljo— ner betalningsenheter. Nu angivna belopp må konverteras till nationell valuta i runda tal.

( c) Fördragsslutande part kan ge- nom bestämmelse i sin lagstiftning föreskriva, att det i artikel 3 (a) (ii) (2) angivna undantaget icke skall

qu'en aucun cas l'inclusion des dom- mages au moyen de transport n'ait pour effet de réduire la responsa- bilité de l'exploitant pour les autres dommages å un montant inférieur in 5.000.000 d'unités de compte.

d) Le montant fixé en vertu du paragraphe (b) du présent article pour la responsabilité des exploi- tants d'installations nucléaires si- tuées sur le territoire d'une Partie Contractante ainsi que les disposi- tions de la législation d'une Partie Contractante prises en vertu du pa- ragraphe (e) du présent article, s'appliquent å la responsabilité des- dits exploitants quel que soit le lieu dc l'accident nucléaire.

e) Une Partie Contractante peut subordonner le transit de substances nucléaires å travers son territoire, a la condition que le montant maxi- mum de la responsabilité de l'ex- ploitant étranger en cause soit aug- menté, si elle estime que ledit mon- tant ne couvre pas d'une maniére adéquate les risques d'un accident nucléaire au cours de ce transit. Toutefois, le montant maximum ain— si augmenté ne peut excéder le mon— tant maximum de la responsabilité des exploitants d'installations nu— cléaires situées sur le territoire de cette Partie Contractante.

f) Les disposition du paragraphe (e) du présent article ne s'appli- quent pas :

i) au transport par mer lorsqu'il

shall the inclusion of damage to the means of transport result in redu- cing the liability of the operator in respect of other damage to an amount less than 5,000,000 units of account.

(d) The amount of liability of operators of nuclear installations in the territory of a Contracting Party established in accordance with para- graph (b) of this Article as well as the provisions of any legislation of a Contracting Party pursuant to pa- ragraph (c) of this Article shall ap- ply to the liability of such operators Wherever the nuclear incident oe— curs.

(6) A Contracting Party may sub— ject the transit of nuclear substances through its territory to the condi- tion that the maximum amount of liability of the foreign operator con- cerned he increased, if it considers that such amount does not adéqua- tely cover the risks of a nuclear in- cident in the course of the transit: provided that the maximum amount thus increased shall not exceed the maximum amount of liability of op- erators of nuclear installations si- tuated in its territory.

( f ) The provisions of paragraph (e) of this Article shall not apply:

(i) to carriage by sea where, un-

gälla. Den omständigheten att skada å transportmedlet inbegripes under ansvarigheten får dock icke i något fall leda till att anläggningsinneha- varens skyldighet att utge ersättning för andra skador kommer att avse lägre belopp än 5 miljoner betal- ningsenheter.

(d) Det ansvarighetsbelopp som en- ligt bestämmelserna under (b) i den- na artikel fastställts för inneha- vare av nukleära anläggningar be- lägna inom en fördragsslutande parts område liksom de bestämmel- ser i en föredragsslutande parts lag vilka meddelats med stöd av bestäm- melserna under (e) i denna artikel gälla i fråga om berörda anlägg- ningsinnehavares ansvarighet oav— sett var den nukleära olyckan in- räffat.

(e) Fördragsslutande part äger som villkor för rätten att transitera nukleära substanser genom eller över dess territorium föreskriva, att maximibeloppet för den under transporten ansvarige utländske an- läggningsinnehavarens skadestånds- skyldighet höjes, om staten i fråga finner att detta belopp icke på skä- ligt sätt täcker de risker som äro förbundna med en nukleär olycka under transiteringen. Belopp till vil- ket ansvarighetssumman sålunda höjes får dock icke överskrida det ansvarighetsbelopp som gäller för innehavare av nukleära anläggning— ar inom nämnda fördragsslutande parts område. (f) Bestämmelserna under (e) iden- na artikel äro icke tillämpliga

(i) på sjötransport i fall då det

y a, en vertu du droit international, un droit de refuge dans les ports de ladite Partie Contractante, par suite d'un danger imminent, ou un droit de passage inoffensif å travers son territoire;

ii) au transport par air lorsqu'il y a.. en vertu d'un accord ou du droit international, un droit de survol du territoire ou d'atterrissage sur le ter— ritoire de ladite Partie Contractante.

g) Les intéréts et dépens liquidés par le tribunal saisi d'une action en réparation en vertu de la présente Convention ne sont pas considérés comme des indemnités au sens de la présente Convention et sont dus par l'exploitant en sus du montant des réparations qui peuvent étre dues en vertu du présent article.

Article 8

a) Les actions en réparation, en vertu de la présente Convention, doivent étre intentées sous peine de déchéance, dans le délai de dix ans å compter de l'accident nucléaire. Toutefois, la législation nationale peut fixer un délai de déchéance su- périeur å dix ans, si la Partie Con- tractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire dont l'exploitant est responsable prévoit des mesures pour couvrir la responsabilité de l'exploitant å l'é- gard des actions en réparation in- troduites aprés l'expiration du délai de dix ans et pendant la période de prolongation de ce délai. Toutefois, cette prolongation du délai de dé- chéance ne peut porter atteinte en aucun cas aux droits å réparation

der international law, there is a right of entry in cases of urgent distress into the ports of such Con- tracting Party or a right of innocent passage through its territory; or

(ii) to carriage by air where, by agreement or under international law there is a right to fly over or land on the territory of such Con- tracting Party.

(g) Any interest and costs award- ed by a court in actions for compen- sation under this Convention shall not be considered to be compensa- tion for the purposes of this Con- vention and shall be payable by the operator in addition to any sum for which he is liable in accordance with this Article.

Article 8

( a ) The right of compensation un- der this Convention shall be extin- guished if an action is not brought within ten years from the date of the nuclear incident. National le- gislation may, however, establish a period longer than ten years if mea- sures have been taken by the Con- tracting Party in whose territory the nuclear installation of the operator liable is situated to cover the liabi- lity of that operator in respect of any actions for compensation begun after the expiry of the period of ten years and during such longer pe- riod : provided that such extension of the extinction period shall in no case affect the right of compensa- tion under this Convention of any person who has brought an action

enligt internationella rättsgrundsat- ser föreligger rätt att med anledning av hotande fara söka nödhamn i ifrågavarande stat eller rätt till oskadlig genomfart genom dess ter- ritorialvatten ;

(ii) vid lufttransport i fall då det enligt internationell överenskommel- se eller internationella rättsgrund— satser föreligger rätt att flyga över eller landa inom den ifrågavarande statens område. ( g) Sådan ränta och rättegångs- kostnad, som utdömts av domstol i mål angående skadestånd enligt denna konvention betraktas icke som skadestånd i konventionens mening utan skall utges av anlägg— ningsinnehavaren utöver skade- ståndsbelopp som han har att betala enligt denna artikel.

Artikel 8

(a) Rätten till ersättning enligt den- na konvention upphör, om talan icke väckts inom tio år från dagen för den nukleära olyckan. Genom nationell lagstiftning kan emellertid fastställas en längre period än tio år, om den fördragsslutande part inom vars område den ansvarige an- läggningsinnehavarens nukleära an— läggning är belägen vidtagit åtgärder för att täcka anläggningsinnehava- rens ansvarighet i fråga om ersätt- ningsanspråk som göras gällande efter utgången av tioårsperioden samt under den sålunda bestämda längre perioden, dock att en sådan utsträckning av preskriptionstiden icke i något fall får inverka på den rätt till ersättning enligt denna kon- vention som tillkommer en person,

en vertu de la présente Convention des personnes ayant intenté contre l'exploitant une action du fait de décés ou de dommages aux person- nes avant l'expiration dudit délai de dix ans.

b) Dans le cas de dommage causé par un accident nucléaire mettant en jeu des combustibles nucléaires, produits ou déchets radioactifs qui étaient, au moment de l'accident, vole's, perdus, jetés par-dessus bord ou abandonnés et n'avaient pas été l'écupérés, le délai visé au paragra- phe (a) de cet article est calculé a partir de la date de cet accident nu- cléaire, mais il ne peut en aucun cas étre supérieur a vingt ans å compter de la date du vol, de la perte, du jet par-dessus bord ou de Pahandon.

c) La législation nationale peut fixer un délai de déchéance ou de prescription de deux ans au moins, soit ä compter du moment ou le lésé a en connaissance du dommage et de l'exploitant responsable, soit a compter du moment ou il a du rai— sonnablement en avoir connaissance, sans que le délai établi en vertu des paragraphes (a) et (b) de cet arti- cle puisse étre dépassé.

d) Dans les cas prévus ä l'article 13 (c) (ii), il n'y a pas de déchéan— ce de l'action en réparation si, dans le délai prévu au paragraphe (a) du présent article.

i) une action a été intentée, avant que le Tribunal visé ä Particle 17

in respect of loss of life or personal injury against the operator before the expiry of the period of ten years.

(b) In the case of damage caused by a nuclear incident involving nu- clear fuel or radioactive products or waste which, at the time of the in- cident have been stolen, lost, jetti- soned or abandoned and have not yet been recovered, the period esta— blished pursuant to paragraph (a) of this Article shall be computed from the date of that nuclear inci- dent, but the period shall in no case exceed twenty years from the date of the theft, loss, jettison or aban- donment. (c) National legislation may es— tablish a period of not less than two years for the extinction of the right or as a period of limitation either from the date at which the person suffering damage has knowledge or from the date at which he ought reasonably to have known of both the damage and the operator liable: provided that the period established pursuant to paragraphs (a) and (b) of this Article shall not be exceeded.

(d) Where the provisions of Ar- ticle 13 (c) (ii) are applicable, the right of compensation shall not, however, be extinguished if, within the time provided for in paragraph (a) of this Article,

(i) prior to the determination by the Tribunal referred to in Article

vilken före utgången av tioårsperio- den har väckt talan mot anlägg— ningsinnehavaren om ersättning i anledning av personskada.

(b) Om skada orsakats av en nukleär olycka, vid vilken medverkat nukleärt bränsle eller radioaktiva produkter eller avfallsämnen som vid tiden för olyckan stulits, gått för- lorade eller övergivits och icke där- efter åter tillvaratagits, skall den frist som fastställts enligt bestäm- melserna under (a) i denna artikel räknas från dagen från den nuk- leära olyckan, men den skall icke i något fall överstiga tjugo år råk— nat från dagen för stölden, förlusten eller övergivandet. (c.) Genom nationell lagstiftning kan fastställas en kortare frist inom vilken talan skall väckas eller ska- deståndsanspråket anmälas. Denna frist får icke understiga två år räk- nat antingen från den tidpunkt då den skadelidande fick kännedom om skadan och om den för skadan an- svarige anläggningsinnehavaren el- ler från den tidpunkt då han skä- ligen bort ha sådan kännedom, dock att den preskriptionstid som fast- ställts enligt bestämmelserna under (a) och (b) i denna artikel icke får överskridas. ('d) I fall som avses i artikel 13 (c) (ii) förloras icke talerätten om, inom den frist som anges under (a) i denna artikel,

(i) innan beslut meddelats av den internationella domstol varom stad-

n'ait pris une décision, devant l'un des tribunaux entre lesquels ledit Tribunal peut choisir si le Tribunal désigne comme tribunal competent, un autre tribunal que celui devant lequel l'action a déjå été intentée, il peut fixer un délai dans lequel l'ac- tion doit étre intentée devant le tri- bunal compétent ainsi désigné;

ii) une demande a été introduite

auprés d'une Partie Contractante intéressée en vue de la désignation du tribunal compétent par le Tri- bunal conformément å l'article 13 (c) (ii), å condition qu'une action soit intentée apres cette désignation dans le délai qui serait fixé par ledit Tribunal. e) Sauf disposition contraire du droit national, une personne ayant subi un dommage causé par un acci- dent nucléaire qui a intenté une ac- tion en réparation dans le délai pré— vu au présent article peut présenter une demande complémentaire en cas d'aggravation du dommage aprés l'expiration de ce délai, tant qu'un jugement définitif n'est pas inter- venu.

Article 9

L'exploitant n'est pas responsable des dommages causés par un acci- dent nucléaire si cet accident est du directement å des actes de conflit armé, d'hostilités, de guerre civile, d'insurrection ou, sauf disposition contraire de la legislation de la Par- tie Contractante sur le territoire de laquelle est située son installation

17, an action has been brought be- fore any of the courts from which the Tribunal can choose; if the Tri- bunal determines that the compe- tent court is a court other than that before which such action has alrea- dy been brought, it may fix a date by which such action has to be brought before the competent court so determined; or

(ii) a request has been made to a Contracting Party concerned to ini- tiate a determination by the Tribu— nal of the competent court pursuant to Article 13 (c) (ii) and an action is brought subsequent to such deter- mination within such time as may be fixed by the Tribunal.

(e) Unless national law provides to the contrary, any person sufnfer- ing damage caused by a nuclear in- cident who has brought an action for compensation within the period provided for in this Article may amend his claim in respect of any aggravation of the damage after the expiry of such period provided that final judgment has not been entered by the competent court.

Article 9

The operator shall not be liable for damage caused by a nuclear inci- dent directly due to an act of armed conflict, hostilities, civil war, in- surrection or, except in so far as the legislation of the Contracting Party in whose territory his nuclear in— stallation is situated may provide to the contrary, a grave natural disas- ter of an exceptional character.

gas i artikel 17 talan väckts vid en av de domstolar bland vilka den in— ternationella domstolen äger välja; utser den internationella domstolen som behörig domstol annan dom- stol än den vid vilken talan redan väckts, äger den internationella domstolen bestämma en frist inom vilken talan skall väckas vid den domstol som sålunda angivits som be- hörig; eller

(ii) hemställan gjorts hos någon fördragsslutande part att den skall begära hos den internationella dom- stolen att behörig domstol utses en— ligt artikel 13 (c) (ii) samt, sedan den internationella domstolen med- delat sitt beslut, talan väckts inom tid som bestämts av sistnämnda domstol. ( e) Om icke annat föreskrives i na- tionell lag, har den som lidit ska- da till följd av en nukleär olycka och som väckt talan inom tid som anges i denna artikel rätt att utvid- ga sin talan, om skadan förvärrats efter utgången av denna tid och sa- ken icke slutligt avgjort-s.

Artikel 9

Anläggningsinnehavaren är icke ansvarig för skada orsakad av en nukleär olycka, vilken är en direkt följd av krigshandling under väpnad konflikt eller häremot svarande handling under inbördeskrig eller uppror eller, om icke lagstiftning— en i den fördragsslutande part inom i vars område anläggningsinnehava- rens nukleära anläggning är belägen

nucléaire, ä des cataclysmes natu- rels de caractére execptionnel.

A rticle 10

a) Tout exploitant devra étre tenu, pour faire face å la responsabilité prévue par la présente Convention, d'avoir et de maintenir, å concur- rence du montant fixé conformé- ment å l'article 7, une assurance ou une autre garantie financiere corres— pondant au type et aux conditions determines par l'autorité publique compétente.

b) L'assureur ou toute autre per- sonne ayant accordé une garantie fi- nanciére ne peut suspendre l'assu— rance en la garantie financiére pré- vue au paragraphe (a) du present article, ou y mettre fin sans un préa- vis de deux mois au moins donné par écrit ä l'autorité publique con)- pétente, ou, dans la mesure oil ladite assurance ou autre garantie finan- ciére concerne un transport de sub- stances nucléaires, pendant la durée de. ce transport.

c) Les sommes provenant de l'as- surance, de la réassurance ou d'une autre garantie financiére ne peuvent servir qu'ä la reparation des dom- mages causés par un accident nu- cléaire.

A rticle 11

La nature, la forme et l'étendue de la réparation, ainsi que la réparti- tion équitahle des indemnités sont régies, dans les limites prévues par la présente Convention, par le droit national.

Article 10

(a) To cover the liability under this Convention, the operator shall be required to have and maintain in- surance or other financial security of the amount established pursuant to Article 7 and of such type and terms as the competent public au- thority shall specify.

(b) No insurer or other financial guarantor shall suspend or cancel the insurance or other financial se- curity provided for in paragraph (a) of this Article without giving notice in writing of at least two months to the competent public authority or in so far as such insurance or other financial security relates to the car— riage of nuclear substances, during the period of the carriage in question.

(c) The sums provided as insur— ance, reinsurance, or other financial security may be drawn upon only for compensation for damage caused by a nuclear incident.

Article 11 The nature, form and extent of the compensation, within the limits of this Convention, as well as the equitable distribution thereof, shall be governed by national law.

föreskriver annat, av en allvarlig naturkatastrof av osedvanlig art.

Artikel 10

(a) För att täcka skadeståndsan— svar enligt denna konvention är an- läggningsinnehavaren skyldig att teckna och hålla vid makt försäk- ring eller annan ekonomisk säker- het till det belopp som fastställts som ansvarighetsbelopp enligt arti- k-el 7. Försäkringens eller säkerhe- tens art och villkor skola godkännas av vederbörande myndighet.

( b) Försäkringsgivaren eller den som ställt annan säkerhet äger icke tillfälligt eller definitivt fritaga sig ansvarighet enligt bestämmelserna under (a) utan att ha lämnat skrift- ligt meddelande härom till veder- börande myndighet minst två må- nader i förväg. Avser försäkringen eller säkerheten transport av nu- kleära substanser får fritxagande från ansvarighet icke ske så länge trans- porten pågår.

(c) Belopp härrörande ur försäk- ring, återförsäkring eller annan eko- nomisk säkerhet får icke användas för annat ändamål än ersättning för skador orsakade av nukleär olycka.

A rtikel 1 I

Frågor om skadeståndens art, form och omfattning liksom om rätt- vis fördelning av tillgängliga medel avgöras, inom de gränser som kon- ventionen uppdrager, enligt natio- nell lag.

Les indemnités .payables confor- mément å la présente Convention, les primes d'assurance et de réas— surance ainsi que les sommes prove- nant de l'assurance, de la réassuran- ce ou d'une autre garantie financiére en vertu de l'article 10 et les intéréts et dépens visés å l'article 7 (g), sont librement transférables entre les zo— nes monétaires des Parties Contrac- tantes.

A rticle 13

a) Sauf dans les cas ou le présent article en dispose autrement, les tri- bunaux de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'acci— dent nucléaire est survenu, sont seuls compétents pour statuer sur les actions introduites en vertu des articles 3, 4, 6 (a) et 6 (e).

b) Lorsqu'un accident nucléaire survient hors des territoires des Par- ties Contractantes, ou que le lieu de l'accident nucléaire ne peut étre dé- terminé avec certitude, les tribunaux de la Partie Contractante sur le ter- ritoire de laquelle est située l'instal— lation nucléaire dont l'exploitant est responsable sont seuls compétents.

c) Lorsqu'en vertu [des paragra- phes (a) ou (b) du présent article les tribunaux des plusieurs Parties Contractantes sont compétents, la competence est attribuée,

i) si l'accident nucléaire est sur- venu en partie en dehors du terri- toire de toute Partie Contractante et en partie sur le territoire d'une seule Partie Contractante, aux tribunaux de cette derniére ;

Compensation payable under this Convention, insurance and reinsur- ance premiums, sums provided as insurance, reinsurance, or other fi- nancial security required pursuant to Article 10, and interest and costs referred to in Article 7 (g), shall be freely transferahle between the mo- netary areas of the Contracting Par- ties.

Article 13

(a) Except as otherwise provided in this Article, jurisdiction over ac- tions under Articles 3, 4, 6 (a) and 6 (e) shall lie only with the courts of the Contracting Party in whose territory the nuclear incident oc- curred.

(b) Where a nuclear incident oc- curs outside the territory of the -1 Contracting Parties, or where the * place of the nuclear incident cannot Ö be determined with certainty, juris- * diction over such actions shall lie * with the courts of the Contracting Party in whose territory the nuclear installation of the operator liable is situated. (c) Where jurisdiction would lie with the courts of more than one Contracting Party by virtue of para— graphs (a) or (b) of this Article, ,, jurisdiction shall lie, (i) it the nuclear incident occurr— , ed partly outside the territory of any Contracting Party and partly in 1 the territory of a single Contracting Party, with the courts of that Con- , tracting Party; and

Artikel 12

Skadeståndsbelopp som erläggas enligt denna konvention, premier för försäkring och återförsäkring, be— lopp som utges på grund av försäk- ring, återförsäkring eller annan eko- nomisk säkerhet enligt artikel 10 samt ränta och kostnader vilka om- nämnas i artikel 7 (g) skola få fritt överföras mellan de fördragsslutan- de parternas monetära områden.

A rtikel 13

(a) Om annat icke föreskrives i denna artikel, tillkommer jurisdik- tion beträffande anspråk enligt ar- tiklarna 3, 4, 6 (a) och 6 (e) endast domstolarna i den fördragsslutande part inom vars område den nukleära olyckan inträffade.

(b) Om en nukleär olycka inträf- far utanför de fördragsslutande par- ternas områden eller om platsen för den nukleära olyckan icke kan be- stämmas med säkerhet, tillkommer jurisdiktion över sådana anspråk domstolarna i den fördragsslutande part inom vars område den ansva- rige anläggningsinnehavarcns nu- kleära anläggning är belägen. ( 0) Om jurisdiktion skulle tillkom- ma domstolarna i :flera än en för- dragsslutande part enligt bestäm- melserna under (a) eller (b) idenna artikel, tillkommer jurisdiktion

(i) om den nukleära olyckan in- träffat delvis utanför de fördrags- slutande parternas områden och delvis inom en enda fördragsslutan- de. parts område domstolarna i sist- nämnda fördragsslutande part; och

ii) dans tout autre cas, aux tribu- naux de la Partie Contractante dé- signée, a la demande d'une Partie Contractante intéressée, par le Tri- bunal visé å l'article 17, comme étant la plus directement liée å l'af— faire.

d) Lorsque l-es jugements pronon- cés contradictoirement ou par dé- faut par le tribunal competent en vertu des dispositions du present ar- ticle sont exécutoires d'aprés les lois appliquées par ce tribunal, ils de- viennent exécutoires sur le territoire dc toute autre Partie Contractante dés l'accomplissement des formali— tés prescrites par la Partie Contrac- tante intéressée. Aucun nouvel exa— men du fond de l'affaire n'est ad- mjs. Cette disposition ne s'aplique pas aux jugements qui ne sont exé- cutoires que provisoirement.

e) Si une action en réparation est intentée contre une Partie Contrac- tante en vertu de la présente Con— vention, ladite Partie Contractante ne peut invoquer son immunité de juridiction devant le tribunal com- pétent en vertu du présent article, sauf en ce qui concerne les mesures d'exécution.

Article 14

a) La présente Convention doit étre appliquée sans aucune discrimina- tion fondée sur la nationalité, le domicile ou la residence.

b) Le ((droit national» et la clé- gislation nationale» signifient le droit ou la legislation nationale du tribunal compétent en vertu de la présente Convention pour statuer sur les actions resultant d'un acci-

(ii) in any other case, with the courts of the Contracting Party de- termined, at the request of a Con- tracting Party concerned, by the Tri- bunal referred to in Article 17 as being the most closely related to the case in question. (d) Juvdgments entered by the com- petent court under this Article after trial, or by default, shall, when they have become enforceable under the law applied by that court, become enforceable in the territory of any of the other Contracting Parties as soon as the 'formalities required by the Contracting Party concerned have been complied with. The merits of the case shall not be the subject of further proceedings. Th-e forego— ing provisions shall not apply to interim judgments.

(e) If an action is brought against a Contracting Party under this Con- vention, such Contracting Party may not, except in respect of measures of execution, invoke any jurisdiction- al imm'unities before the court competent in accordance with this Article.

A rticle 14

(a) This Convention shall be ap- plied without any discrimination based upon nationality, domicile, or residence. (b) "National law” and "national legislation” mean the national law or the nation-al legislation of the court having jurisdiction under this Convention over claims arising out of a nuclear incident, and that law

(ii) i varje annat fall domstolar- na i den fördragsslutande part som på framställning av en berörd för- dragsslutande part bestämts av den i artikel 17 omnämnda domstolen som varande den part vilken har den närmaste anknytningen till saken. (d) Dom _ varunder inbegripes tredskodom —— som meddelats av domstol vilken är behörig enligt denna artikel kan, när domen kan verkställas enligt den av domstolen tillämpade lagen, verkställas också i alla andra fördragsslutande par- ter, så snart de formella förutsätt— ningar som föreskrivits i verkstäl- lighetslandet blivit uppfyllda. Ny prövning av den sak som avgjorts genom domen får icke äga rum. Des— sa bestämmelser gälla dock icke dom som ej vunnit laga kraft.

(e) Väckes skadeståndstalan mot en fördragsslutande part enligt denna konvention, 'kan denna part icke annat än i fråga om åtgärder för verkställighet åberopa immunitet inför den domstol som är behörig enligt denna artikel.

A rtikel 14

( (1) Denna konvention skall tilläm— pas ut—an diskriminering med hän- syn till nationalitet, hemvist eller uppehållsort. (b) Med »nationell lag» och »natio- nell lagstiftning» förstås nationell lag och nationell lagstiftning på den ort där domstol, vilken enligt den- na konvention är behörig att döma över anspråk i anledning av nukleär

dent nucléaire; le droit ou la législa- tion nationale est applicable pour toutes les questions de fond et de procedure qui ne sont pas réglées spécialement par la présente Con- vention.

c) Le droit et la legislation natio- nales doivent étre appliqués sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la rési- dence.

A rticle 15

a) 11 appartient å chaque Partie Contractante de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires en vue d'accroitre l'importance de la répa- ration prévue par la présente Con- vention.

b) Pour la part des dommages dont la reparation proviendrait d'une intervention financiere mettant en jeu des fon-ds publics et qui ex— céderait le montant minimum de 5.000.000 d'unités de compte prévu a l'article 7, l'application de ces nie- sures, quelle que soit leur forme, pourrait étre soumise å des condi— tions particuliéres dérogeant aux dispositions de la présente Conven- tion.

Article 16 Les dispositions prises par le Co- mité de Direction en vertu de l'ar- ticle 1 (a) (ii), 1 (a) (iii) et 1 (b), sont adoptées par accord mutuel des membres representant les Parties Contractantes.

A rticle 17

Tout différend entre deux ou plu— sieurs Parties Contractantes relatit'

or legislation shall apply to all mat- ters both substantive and procedural not specifically governed by this Convention.

(c) That law and legislation shall be applied without any discrimina- tion based upon nationality, domi- cile, or residence.

Article 15 (a) Any Contracting Party may take such measures as it deems necessary to provide for an increase in the amount of compensation specified in this Convention.

(b) In so far as compensation for damage involves public funds and is in excess of the 5,000,000 units of account referred to in Article 7, any such measure in whatever form may be applied under conditions which may derogate from the provisions of this Convention.

A rticle 16

Decisions taken by the Steering Committee under Article 1 (a) (ii), 1 (a) (iii) and 1 (b) shall be adop— ted by mutual agreement of the members representing the Contract- ing Parties.

A rticle 1 7

Any dispute arising between two or more Contracting Parties con-

olycka, har sitt säte; nämnda lag el- ler lagstiftning är tillämplig beträf- fande alla frågor rörande både sa- ken och förfarandet, om icke sär- skild bestämmelse i visst hänseende meddelats i denna konvention. (c) Nationell lag och nationell lag— stiftning skola tillämpas utan diskri- minering med hänsyn till nationali- tet, hemvist eller uppehållsort.

Artikel 15

((1) Varje fördragsslutande part äger vidtaga de åtgärder den anser nöd- vändiga för att bygga ut det ersätt- ningssystem som skapas genom den- na |konvention.

(b) I den mån allmänna medel ta- gas i anspråk vför ersättningar utöver det belopp om 5 miljoner betalnings- enheter som anges i artikel 7, får åtgärder i sådant hänseende, obe- roende av vilken form de erhålla, genom-föras under villkor som av- vika från vad som föreskrives i den- na konvention.

A rtikel 16

Beslut av styrelsen enligt artikel 1 (a) (ii), 1 (a) (iii) och 1 (b) får icke fattas utan att de medlemmar av styrelsen som representera de fördragsslutande parterna äro ense om beslutet.

Artikel 17

Tvister mellan två eller flera för- dragsslutande parter rörande tolk-

51 l'interprétation ou ä l'application de la présente Convention sera exa- miné par le Comité de Direction et är défaut de solution amiable soumis, a la demande d'une Partie Contrac- tante intéressée, au Tribunal créé par la Convention en date du 20 dé- cembre 1957 sur l'Etahlissement d'un Contröle de Sécurité dans le Domaine de l'Energie Nucléaire.

Article 18

a) Des réserves portant sur une ou plusieurs dispositions de la pré- sente Convention peuvent étre for- mulées å tout moment avant la rati- fication ou l'adhésion a la présente Convention, ou avant la notification faite en vertu de l'article 23 en ce qui concerne le ou les territoires vi- sés par cette notification; ces réser- ves ne sont recevables que si leurs termes ont été expressément accep- tés par les Signataires.

b) Toutefois, l'acceptation d'un Signataire n'est pas requise, si celui- ci n'a pas lui-méme ratifié la Con- vention dans un délai de douze mois å partir de la date ou la notification de la réserve lui a été communiquée par le Secrétaire général de l'Orga- nisation, conformément å l'article 24.

c) Toute réserve acceptée conformé— ment au present article peut étre retirée a tout moment par notifica- tion adressée au Secrétaire général de l'Organisation.

A rticle 19

a) La présente Convention sera ra— ratifiée. Les instruments de ratifica-

cerning the interpretation or appli- cation of this Convention shall be examined by the Steering Commit- tee and in the absence of friendly settlement shall, upon the request of a Contracting Party concerned, be submitted to the Tribunal establi- shed by the Convention of 20th De— cember 1957 on the Establishment of a Security Control in the Field of Nuclear Energy.

Article 18

( a) Reservations to one or more of the provisions of this Convention may be made at any time prior to ratification of or accession to this Convention or prior to the time of notification under Article 23 in re- spect of any territory or territories mentioned in the notification, and shall be admissible only if the terms of these reservations have been ex- pressly accepted by the Signatories.

(b) Such acceptance shall not be required from a Signatory which has not itself ratified this Conven— tion within a period of twelve months after the date of notification to it of such reservation by the Sec- retary-General of the Organisation in accordance with Article 24.

( c) Any reservation admit-ted in accordance with this Article may be withdrawn at any time by notifica- tion addressed to the Secretary-Ge- neral of the Organisation.

A rticle 19

((1) This Convention shall be ra- tified. Instruments of ratification

ningen eller tillämpningen av denna konvention skola behandlas av sty- relsen och, om icke godvillig upp- görelse nås, på begäran av någon av de berörda fördragsslutande parter- na hänskjutas till avgörande av den domstol som inrättats enligt konven- tionen den 20 december 1957 om upprättande av säkerhetskontroll på atomenergins område.

Artikel 18

(a) Reservation mot en eller flera av bestämmelserna i denna konven- tion får göras vid varje tidpunkt före ratifikation av eller anslutning till konventionen eller, ifråga om område eller områden som avses i meddelande enligt artikel 23, innan sådant meddelande lämnats. Reser- vation blir dock giltig endast om den uttryckligen godkänts av signa- tärmakterna.

(b) Sådant godkännande kräves dock icke från signatärmakt, som ej själv har ratificerat konventionen inom ett år räknat från den dag då meddelande om reservationen enligt artikel 24 lämnades till denna signa- tärmakt av organisationens general- sekreterare.

( c) Reservation som godkänts en- ligt denna artikel kan när som helst återtagas genom meddelande till or- ganisationens generalsekreterare.

A rtikel 19

(a) Konventionen skall ratificeras och ratifikationsinstrumenten depo-

tion seront déposés auprés du Sec- rétaire général de l'Organisation.

b) La présente Convention entrera en vigueur des que cinq au moins des Signataires auront déposé leur instrument de ratification. Pour tout Signataire qui la ratifiera ultérieu- rement, la présente Convention en- trera en vigueur dés qu'il aura dé- posé son instrument de ratification.

Article 20

Les modifications a la présente Convention seront adoptées par ac- cord mutuel de toutes les Parties Contractantes. Elles entreront en vigueur lorsqu'elles auront été rati- fiées ou confirmées par les deux tiers des Parties Contractantes. Pour toutes Parties Contractantes qui les ratifieront ou confirmeront ultérieurement, les modifications entreront en vigueur a la date de cette ratification ou confirmation.

Article 21

a) Tout Gouvernement d'un pays membre ou associé de l'Organisa- tion, non Signataire de la présente Convention, pourra y adhérer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation.

b) Tout Gouvernement d'un autre pays non Signataire de la présente Convention pourra y adhérer par no- tification adressée au Secrétaire gé- néral de l'Organisation et avec l'ac- cord unanime des Parties Contrac- tantes. L'adhésion prendra effet a la date de cet accord.

shall be deposited with the Secret- ary-General of the Organisation. (b) This Convention shall come into force upon the deposit of instru— ments of ratification by not less than five of the Signatories. For each Signatory ratifying thereafter, this Convention shall come into force upon the deposit of its instru- ment of ratification.

Article 20

Amendments to this Convention shall be adopted by mutual agree- ment of all the Contracting Parties. They shall come into force when ratified or confirmed by two-thirds of the Contracting Parties. For each Contracting Party ratifying or con- firming thereafter, they shall come into force at the date of such rati- fication or confirmation.

Article 21

((1) The Government of any Mem- ber or Associate country of the Organisation which is not a Signa- tory to this Convention may accede thereto by notification addressed to the Secretary-General of the Organi- sation. (b) The Government of any other country which is not a Signatory to this Convention may accede thereto by notification addressed to the Secretary—General of the Organisa- tion and with the unanimous assent of the Contracting Parties. Such ac- cession shall take effect from the date of such assent.

neras hos organisationens general- sekreterare. (b) Konventionen träder ilkraft, när minst fem signatärmakters ratifi- kationsinstrument deponerats. För signatärmakt som ratit'icerar vid se- nare tidpunkt träder konventionen i kraft, när den statens ratifikations- instrument deponeras.

Artikel 20

För ändring i denna konvention kräves överenskommelse mellan samtliga fördragsslutande parter. Ändringen träder i kraft, när den ra- tificerats eller bekräftats av två tred— jedelar av de för-dragsslutande par- terna. För fördragsslutande part som ratificerar eller bekräftar ändringen vid senare tidpunkt, träder den i kraft den dag ratificeringen eller be- kräftandet sker.

Artikel 21

(a) Stat, som är medlem av orga- nisationen eller har ställning av as- socierad stat men icke är signatär- makt, kan ansluta sig till konven— tionen genom meddelande till orga- nisationens generalsekreterare.

(b) Annan stat, som icke är signa- tärmakt, kan ansluta sig till kon— ventionen genom meddelande till organisationens generalsekreterare och under förutsättning att samtli- ga fördragsslutande parter lämna sitt samtycke till anslutningen. An- slutningen blir gällande den dag samtycke som nu nämnts lämnas.

a) La présente Convention est conclue pour une durée de dix ans å compter de la date de son entrée en vigueur. Toute Partie Contrac- tante pourra mettre fin en ce qui la concerne å l'application de la pré- sente Convention au terme de ce dé- lai en donnant un préavis d'un an å cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.

b) La présente Convention restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, vis-å-vis des Parties Contractantes qui n'auront pas mis fin är son application con- formément au paragraphe (a) du présent article et ultérieurement, par périodes successives de cinq ans, vis—å-vis des Parties Contractantes qui n'y auront pas mis fin au terme de l'une de ces périodes, en donnant un préavis d'un an å cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.

c) Une conference sera convoquée par le Secrétaire général de l'Orga- nisation pour examiner la révision de la présente Convention, au terme de la période de cinq ans qui suivra la date de son entrée en vigueur ou, å tout autre moment, a la demande d'une Partie Contractante, dans un délai de six mois å compter de cette demande.

Article 23

a) La présente Convention s'ap- plique aux territoires métropolitains des Parties Contractantes.

b) Tout Signataire ou Partie Con-

(a) This Convention shall remain in effect for a period of ten years as from the date of its coming into force. Any Contracting Party may, by giving twelve months' notice to the Secretary-General of the Organi- sation, terminate the application of this Convention to itself at the end of the period of ten years.

(b) This Convention shall, after the period of ten years, remain in force for a period of five years for such Contracting Parties as have not terminated its application in accord- ance with paragraph (a) of this Ar- ticle, and thereafter for successive periods of five years for such Con- tracting Parties as have not termi- nated its application at the end of one of such periods of five years by giving twelve months' notice to that effect to the Secretary-General of the Organisation. (c) A conference shall be con- vened by the Secretary-General of the Organisation in order to con- sider revisions to this Convention after a period of five years as from the date of its coming into force or, at any other time, at the request of a Contracting Party, within six months from the date of such re- quest.

Article 23 (a) This Convention shall apply to the metropolitan territories of the Contracting Parties. (b) Any Signatory or Contracting

(a) Denna konvention gäller under en tid av tio år räknat från den dag den träder i kraft. Varje fördrags- slutande part kan för sitt vidkom- mande bringa konventionen att upp- höra gälla vid nämnda tids utgång efter uppsägning hos organisationens generalsekreterare ett år i förväg.

(b) Efter tioårstidens utgång skall konventionen för 'de stater som icke uppsagt konventionen enligt bestäm- melserna under (a) i denna arti- kel fortsätta att gälla under en pe- riod av fem år. Därefter gäller kon- ventionen under perioder om fem år i taget för de fördragsslutande par— ter som icke senast ett år före ut- gången av sådan femårsperiod upp- sagt konventionen hos organisatio- nens generalsekreterare.

( 0) Sedan konventionen varit i kraft under fem år, skall en konferens för att pröva förslag om ändringar i konventionen sammankallas av organisationens generalsekreterare. En sådan konferens skall också sam- mankallas av generalsekreteraren närhelst begäran därom framställes av fördragsslutande part; konferen- sen skall i sådant fall hållas inom sex månader från den dag framställ- ningen gjordes.

A rtikel 23

( 0) Denna konvention skall tilläm- pas på de fördragsslutande parter- nas europeiska territorier.

(b) Signatärm-akt eller fördragsslu-

tractante peut, au moment de la si- gnature ou de la ratification de la présente Convention ou de son adhé- sion a la présente Convention, ou ultérieurement å tout moment, indi- quer par notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation que la présente Convention s'appli- que å ceux de ses territoires, y com- pris les territoires pour lesquels la Partie Contractante est responsable dans les relations internationales, auxquels elle n'est pas applicable en vertu du parapgraphe (a) du pré- sent article et qui sont désignés dans la notification. Une telle notifica- tion peut, en ce qui concerne tout territoire qui y est désigné, étre re- tirée en donnant un préavis d'un an å cet effet au Secrétaire général de l'Organisation.

c) Les territoires d'une Partie Contractante, y compris ceux pour lesquels elle est responsable dans les relations internationales, auxquels la présente Convention ne s'applique pas, sont considérés aux fins de la— dite Convention comme territoires d'un Etat non-Contractant.

Article 24

Le Secrétaire général de l'Organi- sation donnera communication å tous les Signataires et Gouvernement ayant adhéré å la Convention de la réception des instruments de ratifi- cation, d'adhésion et de retrait, ainsi que des notifications faites en vertu dc l'article 23 et des décisions prises par le Comité de Direction en vertu de l'article 1 (a) (ii), 1(a) (iii) et 1 (b). 11 leur notifiera également la

Party may, at the time of signature or ratification of or accession to this Convention or at any later time, no- tify the Secretary-General of the Or- ganisation that this Convention shall 'apply to those of its territories, in- cluding the territories for whose in— ternational relations it is responsi- ble, to which this Convention is not applicable in accordance with para- graph (a) of this Article and which are mentioned in the notification. Any such notification may in re- spect of any territory or territories mentioned therein be withdrawn by giving twelve months' notice to that effect to the Secretary-General of the Organisation.

(0) Any territories of a Contracting Party, including the territories for whose international relations it is responsible, to which this Convention does not apply shall be regarded for the purposes of this Convention as being a territory of a non-Con- tracting State.

Article 24

The Secretary-General of the Or- ganisation shall give notice to all Signatories and acceding Govern- ments of the receipt of any instru- ment of ratification, accession, with- drawal, notification under Article 23, and decisions of the Steering Committee under Article 1 (a) (ii), 1 (a) (iii) and 1 (b). He shall also notify them of the date on which this Convention comes in'to force,

tande part äger, vid tidpunkten för undertecknande eller ratifikation av konventionen eller anslutning till densamma eller vid vilken som helst senare tidpunkt, genom meddelande till organisationens generalsekrete- rare förklara, att konventionen skall gälla för nämn-da part tillhörigt och i meddelandet angivet område därunder inbegripet område för vars internationella förbindelse-r parten svarar på vilket konventionen icke är tillämplig enligt bestämmel— serna under (a) i denna artikel. För- klaring som nu nämnts kan i fråga om varje område som anges däri återtagas efter uppsägning ett år i förväg hos organisationens general— sekreterare.

(c) Sådana till fördragsslutande part hörande områden _ därunder inbegripet område för vars interna- tionella förbindelser parten svarar beträffande vilka denna konven- tion icke gäller, betraktas vid till- lämpning av konventionen som om- råden hörande till icke fördragsslu- tande stat.

Artikel 24

Organisationens generalsekretera- re skall underrätta samtliga signa- tärmakter och stater som anslutit sig till konventionen om mottagan- det av ratifikations- och anslutnings— instrument, återkallelser, meddelan- den enligt artikel 23 och beslut av styrelsen enligt artikel 1 (a) (ii), 1 (a) (iii) och 1 (b). Han skall vidare underrätta dem om vilken dag den- na konvention träder i kraft, om ly-

date de l'entrée en vigueur de la pré- sente Convention, le texte des modi- fications adoptées et la date de l'env trée en vigueur desdites modifica— tions, ainsi que les réserves faites conformément å l'article 18.

ANNEXE I

Les réserves suivantes ont été ac- ceptées, soit å la date de la signature de la Convention, soit a la date de la signature du Protocole Additionncl :

1. Article 6 (a) et (c) (i) : Réserve du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, du Gouvernement de la République d'Autriche et du Gouvernement du Royaume de Gréce. Réserve du droit de laisser sub- sister, par une disposition de la lé— gislation nationale, la responsabilité d'une personne autre que l'exploi- tant, å condition que cette personne soit entiérement couverte, méme en cas d'action mal fondée, soit par une assurance ou une autre garantie financiere obtenue par l'exploitant, soit au moyen des fonds publics.

2. Article 6 (b) et (d) : Réserve du Gouvernement de la République d'Autriche, du Gouver- nement du Royaume de Grece, du Gouvernement du Royaume de Nor— vege et du Gouvernement du Royau- me de Suede. Réserve du droit de considérer leurs lois nationales comportant des dispositions équivalentes å celles des

the text of any amendment thereto and of the date on which such amendment comes into force, and any reservation made in accordance with Article 18.

ANNEX I

The following reservations were accepted either at the time of sig- nature of the Convention or at the time of signature of the Additional Protocol :

1. Article 6 (a) and (0) (i) : Reservation by the Government of the Federal Republic of Germany, the Government of the Republic of Austria and the Government of the Kingdom of Greece. Reservation of the right to pro- vide, by national law, that persons other than the operator may con- tinue to be liable for damage caused by a nuclear incident on condition that these persons are fully covered in respect of their liability, including defence against unjustified actions, by insurance or other financial se- curity obtained by the operator or out of State funds.

2. Article 6 (b) and (d) : Reservation by the Government of the Republic of Austria, the Govern- ment of the Kingdom of Greece, the Government of the Kingdom of Nor— way and the Government of the Kingdom of Sweden. Reservation of the right to consid- er their national legislation which includes provisions equivalent to

delsen av varje i konventionen vid- tagen ändring och om vilken dag ändringen träder i kraft samt om re- servationer som gjorts enligt artikel 18.

ANNEX I

Följande reservationer godkändes vid tidpunkten för undertecknandet av denna konvention eller vid tid- punkten för undertecknandet av till- läggsprotokollet :

1. Artikel 6 (a) och (c) (i): Reservation av Förbundsrepubli- ken Tysklands, Republiken Österri- kes och Konungariket Greklands re— geringar.

Reservation av rätten att genom föreskrift i nationell lagstiftning behålla skadeståndsansvar för an- nan än anläggningsinnehavaren, un- der förutsättning att detta skade— ståndsansvar är fullständigt täckt, även i fall av obefogad rättegång, genom försäkring eller annan eko- nomisk säkerhet, för vilken anlägg- ningsinnehavaren skall sörja, eller av statlig garanti.

2. Artikel 6 (b) och (d): Reservation av Republiken Öster- rikes, Konungariket Greklands, Ko— nungariket Norges samt Konungari- ket Sveriges regeringar.

Reservation av rätten att med så- dana internationella överenskom- melser som åsyftas i artikel 6 (b)

accords internationaux visés å l'ar- ticle 6 (b) comme des accords inter- nationaux aux fins de l'article 6 (b) et (d).

3. Article 8 (a) : Réserve du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et du Gouvernement de la République d'Autriche.

Réserve du droit d'établir, en ce qui concerne les accidents nucléaires survenant respectivement dans la République Fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche, un délai de déchéance supérieur å dix ans, si des mesures ont été prévues pour couvrir la responsabilité de l'exploitant å l'égard des actions en réparation introduites aprés l'expi- ration du délai de dix ans et pendant la période de prolongation de ce dé— lai.

4. Article 9 : Réserve du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et du Gouvernement de la République d'Autriche.

Réserve du droit de prévoir, en ce qui concerne les accidents nucléai— res survenant respectivement dans la République Fédérale d'Allemagne et dans la République d'Autriche, que l'exploitant est responsable des dommages causés par un accident nucléaire si cet accident est du di- rectement å des actes de conflit ar— mé, d'hostilités, de guerre civile, d'insurrection on a des cataclysmes naturels de caractére exceptionnel.

those included in the international agreements referred to in Article 6 (b) as being international agree- ments within the meaning of Ar- ticle 6 (b) and ((1).

3. Article 8 (a) : Reservation by the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Austria. Reservation of the right to estab— lish, in respect of nuclear incidents occurring in the Federal Republic of Germany and in the Republic of Austria respectively, a period longer than ten years if measures have been taken to cover the liability of the operator in respect of any actions for compensation begun after the expiry of the period of ten years and dur- ing such longer period.

4. Article 9 : Reservation by the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Austria. Reservation of the right to pro- vide, in respect of nuclear incidents occurring in the Federal Republic of Germany and in the Republic of Austria respectively, that the oper- ator shall be liable for damage caused by a nuclear incident directly due to an act of armed conflict, hostili- ties, civil war, insurrection or a grave natural disaster of an excep- tional character.

och (d) jämställa nationell lagstift- ning vilken innehåller bestämmelser av huvudsakligen samma innehåll som föreskrifterna i dessa interna- tionella överenskommelser.

3. Artikel 8 (a): Reservation av Förbundsrepubli- ken Tysklands och Republiken Ös- terrikes regeringar. Reservation av rätten att beträf- fande nukleära olyckor som inträffa i Förbundsrepubliken Tyskland res- pektive Republiken Österrike fast— ställa en längre preskriptionstid än tio år, om åtgärder ha vidtagits för att täcka anläggningsinnehavarens ansvarighet i fråga om ersättnings- anspråk som framställas efter ut- gången av tioårsperioden och un- der den sålunda fastställda längre perioden.

4. Artikel 9: Reservation av Förbundsrepubli— ken Tysklands och Republiken Ös— terrikes regeringar.

Reservation av rätten att i fråga om nukleära olyckor som inträffa inom Förbundsrepubliken Tyskland respektive Republiken Österrike föreskriva, att anläggningsinnehava— ren skall vara ansvarig för skada orsakad av en nukleär olycka, som är en direkt följd av en krigshand— ling eller däremot svarande hand- ling under inbördeskrig eller upp- ror eller av en allvarlig naturka- tastrof av osedvanlig art.

5. Article 19 : Réserve du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, du Gouvernement de la République d'Autriche et du Gouvernement du Royaume de Gréce. Réserve du droit de considérer la ratification de la présente Conven- tion comme entrainant l'obligation, conformément au droit internatio- nal, de prendre dans l'ordre interne des dispositions relatives å la res- ponsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire conformes aux dispositions de la présente Con- vention.

ANNEXE II

Cette Convention ne peut étre in- terprétée comme privant une Partie Contractante sur le territoire de la- quelle des dommages auront été causés par un accident nucléaire survenu sur le territoire d'une au- trc Partie Contractante, des recours qui pourraient lui étre ouverts en application du droit international.

EN FOI DE QUOI les Plénipo- tentiaires soussignés, dument habi- lités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

FAIT å'Paris, le 29 juillet 1960, en francais, en anglais, en allemand,

en espagnol, en italien et en néerlandais, en un seul exemplaire qui restera déposé auprés du Secré- taire général de l'Organisation Eu- ropéenne de Coopération Economi- que qui en communiquera une co- pie certifiée conforme å tous les Si- gnataires.

Reservation by the Government of the Federal Republic of Germany, the Government of the Republic of Austria, and the Government of the Kingdom of Greece.

Reservation of the right to con- sider ratification of this Convention as constituting an obligation under international law to enact national legislation on third party liability in the field of nuclear energy in ac- cordance with the provisions of this Convention.

ANNEX II

This Convention shall not be in- terpreted as depriving a Contracting Party, on whose territory damage was caused by a nuclear incident occurring on the territory of another Contracting Party, ot' any recourse which might be available to it un- der international law.

IN WITNESS WHEREOF, the un- dersigned Plenipotentiaries, duly empowered, have signed this Con- vention.

DONE in Paris, this twenty-ninth day of July Nineteen Hundred and Sixty, in the English, French, German, Spanish, Italian and Dutch languages in a single copy which shall remain deposited with the Secretary-General of the Organisa- tion for European Economic Co— operation by whom certified copies will be communicated to all Signa- tories.

5. Artikel 19: Reservation av Förbundsrepubli- ken Tysklands, Republiken Österri- kes och Konungariket Greklands re- geringar.

Reservation av rätten att betrakta ratifikation av denna konvention som medförande förpliktelse enligt internationell rätt att i nationell lag- stiftning införa bestämmelser om skadeståndsansvar på atomenergins område i överensstämmelse med vad som föreskrives i konventionen.

ANNEX 11

Denna konvention skall icke ges den innebörden att en fördragsslu- tande part, på vars område skada orsakas av en nukleär olycka vilken inträffat på annan fördragsslutande parts område, genom konventionen berövas befogenheten att göra gäl- lande anspråk som kunna grundas på internationell rätt.

TILL BEKRÄFTELSE VARPÅ undertecknade befullmäktigade och vederbörligen bemyndigade ombud ha undertecknat denna konvention.

SOM SKEDDE i Paris den 29 juli 1960 på de engelska, franska, hol- ländska, italienska, spanska och tyska språken i ett exemplar som skall förvaras hos Organisationens för europeiskt ekonomiskt samarbe- te generalsekreterare, vilken skall tillställa alla signatärmakterna be- styrkta avskrifter därav.

Protocole additionnel å la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire 28 janvier 1964

II

(Clauses finales)

(a) Les dispositions du présent Protocole Additionncl font partie intégrante de la Convention sur la Responsabilité Civil dans le Domai- ne de l'lånergie Nucléaire du 29 juil- let 1960 (appelée ci-apres la (( Con- vention »). (b) Le present Protocole Addition- nel sera ratifié ou confirmé. Les instruments de ratification du pré- sent Protocole Additionncl seront déposés auprés du Secrétaire Géné- ral de l'Organisation de Coopéra- tion et de Développement Economi- ques; le cas échéant, la confirmation du prés-ent Protocole Additionncl lui sera notifiée. (c) Les Signataires du present Protocole Additionncl qui ont déjå ratifié la Convention, s'engagent å ratifier ou å confirmer aussitöt que possible le présent Protocole Addi- tionnel. Les autres Signataires du présent Protocole Additionncl s'en- gagent å le ratifier ou å le confirmer en méme temps qu'ils ratifieront la Convention. Aucune adhésion a la Convention ne sera recue si elle n'est accompagnée d'une adhésion au present Protocole Additionncl. (d) Le Secrétaire Général de l'Or- ganisation donnera communication å tous les Signataires, ainsi qu'aux Gouvernements ayant adhéré a la

Additional protocol to the convention on third party liability in the field of nuclear energy 28th January 1964—

II

(Final clauses)

((1) The provisions of this Addi- tional Protocol shall form an in- tegral part of the Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29th July 1960 (hereinafter referred to as the "Con- vention”). (b) This Additional Protocol shall be ratified or confirmed. Instru- ments of ratification of this Addi— tional Protocol shall be deposited with the Secretary—General of the Organisation for Economic Co-ope- ration and Development. Where there is a confirmation of this Ad— ditional Protocol, it shall be noti- fied to him. (c) The Signatories of this Addi- tional Protocol who have already ratified the Convention undertake to ratify or to confirm this Addi- tional Protocol as soon as possible. The other Signatories of this Addi- tional Protocol undertake to ratify it or to confirm it at the same time as they ratify the Convention. Ac- cessions to the Convention will be accepted only if they are accom- panied by accession to this Addi- tional Protocol. (d) The Secretary-General of the Organisation shall give notice to all Signatories and acceding Govern— ments of the receipt of any instru-

Tilläggsprotokoll den 28 januari 1964 till konventionen angående skadeståndsansvar på atomenergins område

II

(Slutbestämmelser)

(a) Bestämmelserna i detta tilläggs- protokoll utgöra en integrerande del av konventionen den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergiområdet (i det följande benämnd »konventionen» ) .

(b) Detta tilläggsprotokoll skall ra- tificeras eller bekräftas. Instrument avseende ratifikation av detta till- läggsprotokoll skola deponeras hos generalsekreteraren i Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut- veckling. I fall av bekräftelse av till- läggsprotokollet skall underrättelse om bekräftelsen lämnas till denne.

('c) De stater som underteckna det- ta tilläggsprotokoll och som redan ha ratificerat konventionen för- binda sig att ratificera eller bekräf- ta detta tilläggsprotokoll så snart som möjligt. De övriga stater som underteckna detta tilläggsprotokoll förbinda sig att ratificera eller be- kräfta det samtidigt som de ratifice- ra konventionen. Anslutning till konventionen godtages endast om den sker i förbindelse med anslut- ning till detta tilläggsprotokoll.

(d) Organisationens generalsekrete- rare skall underrätta alla signatär- makter och anslutna regeringar om mottagandet av varje ratifikations-

Convention, de la reception des in- truments de ratification et de la no- tification des confirmations. (e) Pour le calcul du nombre de ratifications prévu a PArticle 19 (b) de la Convention pour son entrée en vigueur, il ne sera tenu compte que des Signataires qui auront ratifié la Convention et ratifié ou confirmé le présent Protocole Additionnel.

EN FOI DE QUOI les Plenipoten— tiaires soussignés, dument habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

FAIT å Paris le 28 janvier 1964, en francais, en anglais, en allemand, en espagnol, en italien et en néer- landais, en un seul exemplaire qui restera déposé auprés du Secrétaire Général de l'Organisation de Coopé- ration et de Développement Econo- mique qui en communiquera une copie certifiée conforme a tous les Signataires.

ment of ratification and of the re- ceipt of any confirmation.

(e) In calculating the number of ratifications required in accordance with Article 19 (b) for the coming into force of the Convention, ac- count will be taken only of those Signatories Who have ratified the Convention and have ratified or con- firmed this Additional Protocol.

IN WITNESS WHEREOF, the un- dersigned Plenipotentiaries, duly empowered, have signed this Pro- tocoL

DONE in Paris the 28th day of January 1964 in the English, French, German, Spanish, Italian and Dutch languages in a single copy Which shall remain deposited With the Secretary-General of the Organisation for European Co-opera- tion and Development by whom cer- tified copies will be communicated to all Signatories.

instrument och om mottagandet av varje underrättelse avseende bekräf- telse.

(e) Vid beräkning av det antal ra- tifikation-er som fordras enligt ar- tikel 19 (b) för att |konventionen skall träda i kraft tages hänsyn en- dast till de signatärmakter som ha ratificerat konventionen och ha ra- tificerat eller bekräftat detta till- läggsprotokoll.

TILL BEKRÄFTELSE VARPÅ undertecknade befullmäktigade och vederbörligen bemyndigade ombud ha undertecknat detta protokoll.

SOM SKEDDE i Paris den 28 ja- nuari 1964 på de engelska, franska, tyska, spanska, italienska och hol— ländska språken i ett exemplar, som skall förvaras hos Organisationens för ekonomiskt samarbete och ut— veckling generalsekreterare, vilken skall tillställa alla signatärmakter bestyrkta avskrifter därav.

Bilaga 3

Wienkonventionen

Konventionen jämte därtill hörande fakultativt protokoll om obligatoriskt lösande av tvister öppnades för undertecknande den 21 maj 1963. Fördragen är avfattade på engelska, franska, tyska och spanska språken. Här återges de franska och engelska texterna jämte svensk översättning.

Convention de Vienne relative å la responsabilité civile en mati- ére de dommages nucléaires 21 mai 1963

LES PARTIES CONTRACTANTES,

AYANT RECONNU qu'il est sou— haitable d'établir des normes mini- ma pour assurer la protection finan- ciere contre les dommages résultant de certaines utilisations de l'énergie atomique å des fins pacifiques,

CONVAINCUES qu'une conven- tion relative a la responsabilité ci— vile en matiére de dommages nu- cléaires contribuera également au développement de relations amicales entre les Nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et so- ciaux,

ONT DECIDE de conclure une

.

convention a cet effet et, en consé- quence, sont convenues de ce qui suit :

Article premier

1. Au sens de la présente Conven- tion,

a) ((Personne» signifie toute per- sonne physique, toute personne mo- rale de droit public ou de droit pri- vé, toute organisation internationale ayant la personnalité juridique en vertu du droit de l'Etat oil se trouve l'installation, tout Etat et ses sub- divisions politiques, ainsi que toute entité publique ou privée n'ayant pas la personnalité juridique.

Vienna Convention on civil liability for nuclear damage 21 May 1963

THE CONTRACTIN G PARTIES,

HAVING RECOGNIZED the desi- rability of establishing some mini— mum standards to provide financial protection against damage resulting from certain peaceful uses of nu- clear energy,

BELIEVING that a convention on civil liability for nuclear damage would also contribute to the deve— lopment of friendly relations among nations, irrespective of their differ- ing constitutional and social sys- tems,

HAVE DECIDED to conclude a convention for such purposes, and thereto have agreed as follows—

Article I

1. For the purposes of this Con- vention (a) ”Person” means an—y indivi— dual, partnership, any private or pub- lic body whether corporate or not, any international organization en- joying legal personality under the law of the Installation State, and any State or any of its constituent sub-divisions.

Wienkonventionen den 21 maj 1963 om ansvarighet för nukleär skada

DE FÖRDRAGSSLUTANDE PAR- TERNA,

SOM ERKÄNT önskvärdheten av att föreskriva vissa minimiregler för att åstadkomma ekonomiskt skydd mot skada uppkommen genom viss fredlig användning av nukleär ener- gi,

SOM TRO, att en konvention om ansvarighet för nukleär skada också skulle bidraga till att utveckla vän- skapliga förbindelser mellan natio- nerna, oavsett olikheter i deras kon- stitutionella och sociala system,

HA BESLUTAT att avsluta en konvention för sådant ändamål och ha överenskommit följande:

Artikel I 1. I denna konvention förstås med

(0) »person» fysisk person, sa—m- manslutning, offentlig eller privat inrättning, vare sig den äger rätts- handlingsförmåga eller ej, interna- tionell orgnisation som enligt an- läggningsstatens lag erkännes som juridisk person samt stat eller del- stat (motsvarande) i federal stats- bildning.

b) (( Ressortissant d'une Partie contractante » comprend une Partie contractante ou toute subdivision politique d'une telle Partie ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute entité publique ou privée n'ayant pas la personnalité j uridique, établie sur le territoire d'une Partie contractante.

c) (( Exploitant », en ce qui con- cerne une installation nucléaire, sig- nifie la personne désignée ou r-e- connue par l'Etat oil se trouve l'ins- tallation comme l'exploitant de cette installation.

d) (( Etat ou se trouve l'installa- tion », en ce qui concerne une instal- lation nucléaire, signifie la Partie contractante sur le territoire de la- quelle l'installation est située ou, si elle n'est située sur le territoire d'au- cun ritat, la Partie contractante qui l'exploite ou autorise son exploita- tion.

e) ((Droit du tribunal competent» signifie le droit du tribunal qui a la competence juridictionnelle en vertu de la présente Convention, y compris les regles relatives aux conflits de lois.

f) (4 Combustible nucléaire » signifie toute ma—tiére permettant de produire de l'énergie par une re'action en chaine de fission nucléaire.

g) ((Produit ou déchet radioactif» signifie toute matiére radioactive obtenue au cours du processus de production ou d'utilisation d'un combustible nucléaire, ou toute ma— tiere rendue radioactive par exposi- tion aux rayonnements émis du fait de ce processus, å l'exclusion des radioisotopes parvenus au dernier

(b) ”National of a Contracting Party” includes a Contracting Par- ty or any of its constituent sub-divi- sions, a partnership, or any private or public body whether corporate or not established within the terri- tory of a Contracting Party.

(c) "Operator”, in relation to a nuclear installation, means the per— son designated or recognised by the Installation State as the operator of that installation.

(d) "Installation State”, in relation to a nuclear installation, means the Contracting Party within whose ter- ritory that installation is situated or, if it is not situated within the territory of any State, the Contract- ing Party by which or under the authority of which the nuclear in- stallation is operated. (e) "Law of the competent court" means the law of the court having jurisdiction under this Convention, including any rules of such law re- lating to conflict of laws.

(f) "Nuclear fuel” means any ma- terial Which is capable of producing energy by a self-sustaining chain process of nuclear fission. ( g) "Radioactive products or waste” means any radioactive material produced in, or any material made radioactive by exposure to the ra- diation incidental to, the produc- tion or utilization of nuclear fuel, but does not include radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for

(b) >>medborgare i fördragsslutan- de part» även fördragsslutande part eller delstat (motsvarande) 1 för- dragsslutande stat som utgör fede- ral statsbildning. sammanslutning, privat eller offentlig inrättning, vare sig den äger rättshandlingsförmåga eller ej, vilken är hemmahörande inom en fördragsslutande parts om— råde;

(c) »innehavare av nukleär anlägg- ning» den person som av anlägg— ningsstaten förklarats vara eller er- kännes som anläggningens inneha- vare;

(d) »aliläggningsstat» för varje sär- skild nukleär anläggning den för- dragsslutande part inom vars områ- de anläggningen ligger eller, om den icke ligger inom någon stats områ- de, den fördragsslutande part som driver anläggningen eller med vars bemyndigande anläggningen drives;

(e) »behörig domstols lag» lagen i den stat vars domstolar ha jurisdik- tion enligt denna konvention, här- under inbegripet den lagens regler rörande lagkonflikter;

(f) »nukleärt bränsle» varje ämne som äger förmåga att avge energi genom klyvning av atomkärnor i en självunderhållande kedjereaktion; (g) »radioaktiva produkter eller av- fallsämnen» radioaktivt material som bildats eller gjorts radioaktivt genom bestrålning i samband med framställning eller användning av nukleärt bränsle, med undantag av radioisotoper som befinna sig på ett sådant slutligt stadium av tillverk- ningsprocessen, att de kunna använ-

stade de fabrication et susceptibles d'étre utilisés å des fins scientifi- ques, médicales, agricoles, commer- ciales ou industrielles.

h) (( Matiere nucléaire » signifie :

i) tout combustible nucléaire, au- tre que l'uranium naturel ou ap- pauvri, permettant de produire de l'é- nergie par une réaction en chaine de fission nucléaire hors d'un réac— teur nucléaire, que ce soit par lui- méme ou en combinaison avec d'au- tres matiéres;

ii) tout produit ou déchet radio- actif.

i) (( Réacteur nucléaire » signifie toute structure contenant du com- bustible nucléaire disposé de telle sorte qu'une réaction en chaine de fission nucléaire puisse s'y produire sans l'apport d'une source de neu- trons.

j) (( Installation nucléaire » signi- fie :

i) tout réacteur nucléaire, å l'ex- clusion de ceux qui sont utilisés par ur. moyen de transport maritime ou aérien comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou a toute autre fin;

ii) toute usine utilisant du com- bustible nucléaire pour la produc- tion de matiéres nucléaires et toute usine de traitement de matiéres nu— cléaires, y compris les usines de traitement de combustible nucléaire irradié;

iii) tout stockage de matiéres nu- cléaires, a l'exclusion des stockages en cours de transport.

Il est entendu que l'Etat oil se trouve l'installation peut considérer comme une seule installation nuclé-

any scientific, medical, agricultural, commercial or industrial purpose.

(h) "Nuclear material" means— (i) nuclear fuel, other than na- tural uranium and depleted ura— nium, capable of producing energy by a self-sustaining chain process of nuclear fission outside a nuclear reactor, either alone or in combina- tion with some other material; and

(ii) radioactive products or waste.

(i) ”Nuclear reactor" means any structure containing nuclear fuel in such an arrangement that a self- sustaining chain process of nuclear fission can occur therein without an additional source of neutrons.

(j) ”Nuclear installation" means—

(i) any nuclear reactor other than one with which a means of sea or air transport is equipped for use as a source of power, whether for pro- pulsion thereof or for any other purpose;

(ii) any factory using nuclear fuel for the production of nuclear material, or any factory for the pro- cessing of nuclear material, includ- ing any factory for the re-proces- sing of irradiated nuclear fuel; and

(iii) any facility where nuclear material is stored, other than stor- age incidental to the carriage of such material;

provided that the Installation State may determine that several nuclear

das för vetenskapligt, medicinskt, agrikulturellt, kommersiellt eller in- dustriellt ändamål.

( h ) »nukleärt material» :

(i) annat nukleärt bränsle än na- turligt uran och utarmat uran, vil- ket äger förmågan att utanför en nukleär reaktor, vare sig ensamt el- ler i förening med annat ämne, avge energi genom klyvning av atomkär- nor i en självunderhållande kedje- reaktion;

(ii) radioaktiva produkter eller avfallsämnen; (i) »nukleär reaktor» anordning som innehåller nukleärt bränsle un- der sådana betingelser, att klyvning av atomkärnor i en självunderhål- lande kedjereakton kan äga rum däri utan tillskott av neutroner från annan källa; ( j ) »nukleär anläggning» :

(i) nukleär reaktor med undan- tag av reaktor som infogats i ett sjö- eller lufttransportmedel för att an- , vändas som kraftkälla för transport- * medlets framdrivande eller för an- nat ändamål;

(ii) fabrik vari nukleärt bränsle användes för framställning av nu- kleärt material; fabrik för behand- ling av nukleärt material, härunder inbegripet fabrik för bearbetning av bestrålat nukleärt bränsle; samt

(iii) anläggning där nukleärt ma- terial förvaras med undantag av an- läggning som är avsedd för tillfällig förvaring under transport; dock att anläggningsstaten kan fö- reskriva att flera nukleära anlägg—

aire plusieurs installations nuclé- aires se trouvant sur le méme site et dont un méme exploitant est res- ponsable.

k) (( Dommage nucléaire » signifie :

i) tout décés, tout dommage aux personnes, toute perte de biens ou tout domage aux biens, qui provient ou résulte des propriétés radioacti- ves ou d'une combinaison de ces propriétés et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses d'un combustible nu- cléaire, de produits ou déchets ra- dioactifs se trouvant dans une ins- tallation nucléaire ou de matiéres nucléaires qui proviennent d'une installation nucléaire ou émanent ou y sont envoyées;

ii) tout autre perte ou dommage ainsi provoqué, dans le cas et dans la mesure ou le droit du tribunal competent le prévoit ;

iii) si le droit de l'Etat ou se trouve l'installation en dispose ainsi, tout déces, tout dommage aux per- sonnes, toute perte de biens ou tout domage aux biens, qui provient ou résulte de tout rayonnement ioni- sant émis par toute autre source de rayonnement se trouvant dans une installation nucléaire. I ) (( Accident nucléaire » signifie tout fait ou toute succession de faits de méme origine qui cause un dom- mage nucléaire.

2. L'Etat oil se trouve l'installa- tion peut, lorsque les risques encou— rus sont suffisamment limités, sous- traire de petites quantités de ma- tiéres nucléaires å l'application de la présente Convention, sous réserve que

installations of one operator which are located at the same site shall be considered as a single nuclear in- stallation. (k) "Nuclear damage" means— (i) loss of life, any personal in- jury or any loss of, or damage to, property which arises out of or re- sults from the radioactive proper- ties or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of nu- clear fuel or radioactive products or waste in, or of nuclear material coming from, originating in, or sent to, a nuclear installation;

(ii) any other loss or damage so arising or resulting if and to the extent that the law of the competent court so provides; and

(iii) if the law of the Installation State so provides, loss of life, any personal injury or any loss of, or . damage to, property which arises ! out of or results from other ionizing radiation emitted by any other sour- ce of radiation inside a nuclear in- stallation.

(I) uNuclear incident” means any occurrence or series of occurrences having the same origin which causes nuclear damage. 2, An Installation State may, if the . small extent of the ris-ks involved so warrants, exclude any small quantities of nuclear material from the application of this Convention, provided that:

ningar i samma innehavares hand, vilka äro belägna på samma plats, skola anses som en enda nukleär an- läggning; ('k) »nukleär skada»:

(i) sådan skada på person och förlust av eller skada på egendom som härrör från eller är ett resultat av de radioaktiva egenskaperna el- ler av en kombination av radioak- tiva egenskaper med giftiga, explo- siva eller andra farliga egenskaper hos nukleärt bränsle eller radioak- tiva produkter eller avfallsämnen i en nukleär anläggning eller hos nuk- leärt material, som kommer eller härrör från eller sänts till en nuk— leär anläggning;

(ii) annan på sådant sätt fram- kallad förlust eller skada, om och i den mån behörig domstols lag före- skriver det, samt,

(iii) om anläggningsstatens lag föreskriver det, sådan skada på per- son och förlust av eller skada på egendom, som härrör från eller är ett resultat av joniserande strålning, vilken utgår från annan. strålnings- källa i en nukleär anläggning.

(I) »nukleär olycka» varje händelse med samma ursprung som orsakar nukleär skada.

2. En anläggningsstat kan från kon- ventionens tillämpningsområde ute- sluta sådana små kvantiteter nuk- leärt material som erbjuder obetyd- liga risker, under förutsättning att

a) les limites maxima pour l'ex- clusion de ces quantités aient été établies par le Conseil des gouver- neurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique; b) toute exclusion par l'Etat ou se trouve l'installation respecte ces li- mites.

Le Conseil des gouverneurs pro- cédera périodiquement a une revi- sion de ces limites.

Article II

1. L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable de tout dommage nucléaire dont il est prou- vé qu'il a été causé par un accident nucléaire ——

a) Survenu dans cette installation nucléaire;

b) Mettant en jeu une matiére nu- cléaire qui provient ou émane de cette installation et survenu :

i) avant que la responsabilité des accidents nucléaires causés par cette matiére n'ait été assumée, aux ter- mes d'un contract écrit, par l'exploi- tant d'une autre installation nuclé— aire;

ii) å défaut de dispositions ex- presses d'un tel contrat, avant que l'exploitant d'une autre installation nucléaire n'ait pris en charge cette matiére;

iii) si cette matiére est destinée å un réacteur nucléaire utilisé par un moyen de transport comme sour- ce d'énergie, que ce soit pour la pro— pnlsion ou å toute autre fin, avant que la personne dument autorisée är

(a) maximum limits for the ex- clusion of such quantities have been established by the Board of Gover— nors of the International Atomic Energy Agency; and (b) any exclusion by an Installa— tion State is within such established limits.

The maximum limits shall be re- viewed periodically by the Board of Governors.

Article II

1. The operator of a nuclear instal- lation shall be liable for nuclear dam— age upon proof that such damage has been caused by a nuclear in- cident— (a) in his nuclear installation; or

(b) involving nuclear material com— ing from or originating in his nuclear installation, and occurring—

(i) before liability with regard to nuclear incidents involving the nu— clear material has been assumed, pursuant to the express terms of a contract in writing, by the operator ol' another nuclear installation;

(ii) in the absence of such ex- press terms, before the operator of another nuclear installation has taken charge of the nuclear ma- terial ; or

(iii) where the nuclear material is intended to be used in a nuclear reactor with which a means of transport is equipped for use as a source of power, whether for pro- pulsion thereof or for any other

(a) maximigränser för uteslutning av dylika kvantiteter har fastställts av internationella atomenergiorga- nets styrelse, samt

(b) anläggningsstatens beslut ligger inom ramen för de sålunda fastställ- da gränserna.

Maximigränsen skall regelbundet göras till föremål för styrelsens översyn.

* Artikel II

i 1. Innehavaren av en nukleär an- läggning skall vara ansvarig för nu- kleär skada som visas ha orsakats av en nukleär olycka i l l

( a) i hans nukleära anläggning; el— ler (b) vid vilken medverkat nukleärt material som kommer eller härrör från hans nukleära anläggning och vilken inträffat:

(i) innan ansvarigheten i anled- ning av sådana nukleära olyckor vid

i vilka det nukleära materialet med- verkar övertagits av innehavaren av en annan nukleär anläggning enligt uttryckliga villkor i ett skriftligt av-

i tal; eller

(ii) i avsaknad av sådana uttryck-

i liga avtalsvillkor, innan innehavaren

' av en annan nukleär anläggning har

! Övertagit det nukleära materialet;

i eller

* (iii) om det nukleära materialet är

, avsett att användas i en nukleär reak-

tor som infogats i ett transportmedel för att användas söm kraftkälla för transportmedlets framdrivande eller för annat ändamål, innan den person

exploiter ce réacteur n'ait pris en charge la matiére nucléaire ;

iv) si cette matiere a été envoyée å une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non contractant, avant qu'elle n'ait été déchargée du moyen de transport par lequel elle est parvenue sur le territoire de cet Etat non contractant;

c) Mettant en jeu une matiére nu- cléaire qui est envoyée ä cette instal- lation et survenu :

i) apres jue la responsabilité des accidents nucléaires causés par cette matiere lui aura été transférée, aux termes d'un contrat écrit, par l'ex- ploitant d'une autre installation nu- cléaire;

ii) å défaut de dispositions ex- presses d'un contrat écrit, aprés qu'il aura pris en charge cette matiere;

iii) aprés qu'il aura pris en charge cette mati'ere provenant de la per- sonne exploitant un réacteur nuclé- aire utilisé par un moyen de trans- port comme source d'énergie, que ce soit pour la propulsion ou a toute autre fin;

iv) si cette matiére a été envoyée, avec le consentement par écrit de l'exploitant, par une personne se trouvant sur le territoire d'un Etat non contractant, seulement apres qu'elle aura été chargée sur le moyen de transport par lequel elle doit quitter le territoire de cet Etat non contractant.

ll est entendu que si un dommage nucléaire est causé par un accident

purpose, before the person duly au- thorized to operate such reactor has taken charge of the nuclear mate— rial; but

(iv) where the nuclear material has been sent to a person within the territory of a non-Contracting State, only before it has been unloaded from the means of transport by which it has arrived in the territory of that non-Contracting State;

(c) involving nuclear material sent to his nuclear installation, and occurring—

(i) after liability with regard to nuclear incidents involving the nu— clear material has been assumed by him, pursuant to the express terms of a contract in writing, from the operator of another nuclear installa- tion;

(ii) in the absence of such ex— press tcrms, after he has taken charge of the nuclear material; or

(iii) after he has taken charge of the nuclear material from & person operating a nuclear reactor with which a means of transport is equipped for use as a source of power, whether for propulsion there- of or for any other purpose, but

(iv) where the nuclear material has with the written consent of the operator, been sent from a person Within the territory of a non-Con- tracting State, only after it has been loaded on the means of transport hy which it is to be carried from the territory of that State;

provided that, if nuclear damage is caused by a nuclear incident occur-

som erhållit vederbörligt tillstånd att driva reaktorn har övertagit det nu— kleära materialet; men

(iv) om det nukleära materialet blivit sänt till en person inom en icke fördragsslutande stats område, innan det lossats från det transport- medel med vilket det anlänt till den icke fördragsslutande statens terri— torium; ( c) vid vilken medverkat nukleärt material som sänts till hans nukle- ära anläggning och vilken inträffat: (i) efter det ansvarigheten i an- ledning av nukleära olyckor vid vil- ka det nukleära materialet medver- kar övertagits av honom från inne- havaren av en annan nukleär an- läggning enligt uttryckliga villkor i ett skriftligt avtal; eller (ii) i avsaknad av sådana utryck- liga avtalsvillkor, efter det han över- i tagit det nukleära materialet; eller (iii) efter det han övertagit det nukleära materialet från en person som driver en nukleär reaktor som infogats i ett transportmedel för att användas som kraftkälla för trans- portmedlets framdrivande eller för annat ändamål; men (iv) om det nukleära materialet, med skriftligt samtycke av anlägg- i ningsinnehavaren, har sänts från en ' person inom en icke fördragsslutan- de stats område, icke förr än ämnet lastats på det transportmedel var— med det skall föras från den icke ; fördragsslutande statens territo- rium; dock att, om nukleär skada orsakats av en nukleär olycka, vilken inträffat

nucléaire survenu dans une installa- tion nucléaire et mettant en cause des matiéres nucléaires qui y sont stockées en cours de transport, les dispositions de l'alinéa a) du pré- sent paragraphe ne s'appliquent pas si un autre exploitant ou une autre personne est seul responsable en vertu des dispositions des alinéas b) ou e) du présent paragraphe.

2. L'Etat oil se trouve l'installa- tion peut disposer dans sa législa- tion que, dans les conditions qui pourront y étre spécifiées, un trans- porteur de matiéres nucléaires ou une personne manipulant des dé- chets radioactifs peut, ä sa demande et avec le consentement de l'exploi- tant intéressé, étre désigné ou re- connu comme l'exploitant, a la place de celui-ci, en ce qui concerne res- pectivement les matieres nucléaires ou les déchets radioactifs. En pareil cas, ce transporteur ou cette per- sonne sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme l'ex- ploitant d'une installation nucléaire dans le territoire de cet Etat.

3. a) Lorsqu'un dommage nuclé- aire engage la responsabilité de plu- sieurs exploitant, ils en sont soli- dairement et cumulativement re- sponsables, dans la mesure ou il est impossible de déterminer avec cer- titude quelle est la part du dommage attribuable å chacun d'eux.

b) Lorsqu'un accident nucléaire survient en cours de transport de matiéres nucléaires, soit dans un seul et méme moyen de transport, soit, en cas de stockage en cours de transport, dans une seule et méme installation nucléaire, et cause un

ring in a nuclear installation and in- volving nuclear material stored therein incidentally to the carriage of such material, the provisions of subparagraph (a) of this paragraph shall not apply where another ope- rator or person is solely liable pur- suant to the provisions of sub—para- graph (b) or (c) of this paragraph.

2. The Installation State may pro- vide by legislation that, in accord- ance with such terms as may be specified therein, a carrier of nu- clear material or a person handling radioactive waste may, at his re- quest and with the consent of the operator concerned, be designated or recognized as operator in the place of that operator in respect of such nuclear material or radioactive waste respectively. In this case such carrier or such person shall be con- sidered, for all the purposes of this Convention, as an operator of a nu- clear installation situated within the territory of that State.

3. (a) Where nuclear damage en— gages the liability of more than one operator, the operators involved shall, in so far as the damage attri- butable to each operator is not reasonably separable, be jointly and severally liable.

(b) Where a nuclear incident oc- curs in the course of carriage of nu- clear material, either in one and the same means of transport, or, in the case of storage incidental to the car- riage, in one and the same nuclear installation, and causes nuclear

i en nukleär anläggning och vid vil— ken medverkat nukleärt material som under transport tillfälligt upp— lagts i anläggningen, bestämmelser- na under (a) i denna paragraf ej skola tillämpas, om en annan an— läggningsinnehavare eller annan per- son är ensam ansvarig enligt regler- na under (b) eller (c) idenna para- graf.

2. I anläggningsstatens lag kan fö- reskrivas att, på villkor som däri anges, den som utför transport av nukleärt material eller en person som omhändertar radioaktivt avfall må, på egen begäran och med sam- tycke av innehavaren av vederböran- de nukleära anläggning, i stället för denne betraktas eller erkännas som anläggningens innehavare med av- seende på sådant nukleärt material eller radioaktivt avfall. I dylikt fall skall sådan transportör eller person vid tillämpning av denna konven- tion i alla avseenden betraktas som innehavare av en i nämnda stat be- lägen nukleär anläggning.

3. (a) Om flera än en anlägg- ningsinnehavare bli ansvariga för samma nukleära skador, är de be- rörda anläggningsinnehavarnas an- svarighet, i den mån det icke är möjligt att särskilja de till envar av dem hänförliga skadorna, solidarisk och kumulativ. (b) Om en nukleär olycka inträf- far under transport av nukleärt ma- terial, antingen på ett och samma transportmedel eller i en och sam- ma nukleära anläggning under till- fällig uppläggning av ämnena under transporten, och orsakar nukleära

dommage nucléaire qui engage la responsabilité de plusieurs exploi- tants, la responsabilité totale ne peut étre supérieure au montant le plus élevé applicable ä l'égard de l'un quelconque d'entre eux conformé- ment å l'article V.

0) Dans aucun des cas mention- nés aux alinéas a) et b) ci-dessus, la responsabilité d'un exploitant ne peut étre supérieure au montant ap- plicable ä son égard conformément å l'article V.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, lorsque plusieurs installations nucléaires re- levant d'un seul et méme exploitant sont en cause dans un accident nu— cléaire, cet exploitant est respon- sable pour chaque installation nuclé— aire en cause å concurrence du mon— tant applicable å son égard confor- mément å l'article V.

5. Sauf disposition contraire de la présente Convention, aucune per- sonne autre que l'exploitant n'est responsable d'un dommage nucléaire. Toutefois, la présente disposition est sans effet sur l'application de toute convention internationale de transport qui était en vigueur ou ou- verte ä la signature, ä la ratifica- tion ou å l'adhésion lorsque la pré- sente Convention a été ouverte å la signature.

6. Aucune personne n'est respon— sable d'une perte ou d'un dommage qui n'est pas un dommage nucléaire conformément å l'alinéa k) du para- graphe 1 de l'article premier, mais qui aurait pu étre inclus comme tel conformément å l'alinéa k) ii) de ce méme paragraphe.

damage which engages the liability of more than one operator, the to- tal liability shall not exceed the highest amount applicable with re- spect to any one of them pursuant to Article V.

( 0) In neither of the cases refer- red to in sub—paragraphs (a) and (I)) of this paragraph shall the lia- bility of any one operator exceed the amount applicable with respect to him pursuant to Article V.

4. Subject to the provisions of para- graphe 3 of this Article, where se- veral nuclear installations of one and the same operator are involved in one nuclear incident, such op- erator shall be liable in respect of each nuclear installation involved up to the amount applicable with respect to him pursuant to Article V. 5, Except as otherwise provided in this Convention, no person other than the operator shall be liable for nuclear damage. This, however, shall not affect the application of any international convention in the field of transport in force or open for signature, ratification or acces- sion at the date on which this Con- vention is opened for signature.

6. No person shall be liable for any loss or damage which is not nu- clear damage pursuant to sub-para- graph (k) of paragraph 1 of Ar- ticle I but which could have been included as such pursuant to sub- paragraph (k) (ii) of that para- graph.

skador för vilka flera än en anlägg- ningsinnehavare äro ansvariga, skall den sammanlagda ansvarigheten ej överstiga det högsta belopp som be- träffande någon av dem är tillämp- ligt enligt artikel V.

(c) I de fall som avses under (a) och (b) i denna paragraf skall an— svarigheten för envar av anlägg- ningsinnehavarna ej överstiga det belopp som enligt artikel V är till- lämpligt beträffande honom.

4. När flera nukleära anläggningar i en och samma innehavares hand beröras av en nukleär olycka, skall anläggningsinnehavaren, med iaktta- gande av vad som föreskrives i mo- ment 3 i denna artikel, beträffan- de var och en av de berörda an- läggningarna vara ansvarig intill det belopp som enligt artikel V är till- lämpligt beträffande honom.

5. Om annat icke föreskrives i den— na konvention, skall ingen annnan person än anläggningsinnehavaren vara ansvarig för nukleär skada. Detta skall emellertid inte utgöra hinder mot tillämpning av sådan in- ternationell konvention på trans- portområdet som är i kraft eller öp- pen för undertecknande, ratifika- tion eller anslutning den dag denna konvention öppnas för undetecknan- de.

6. Ingen person skall vara ansva— rig för sådan förlust eller skada som inte är nukleär skada enligt artikel I (1) (k) men som skulle ha kun- nat räknas som nukleär skada en- ligt artikel I (1) (k) (ii).

7. Une action directe peut étre in- tentée contre la personne qui fourf nit une garantie financiére confor- mément å l'article VII, si le droit du tribunal compétent le prévoit.

Article III

L'exploitant responsable en vertu de la présente Convention doit don- ner au transporteur un certificat dé- livré par l'assureur ou par la per- sonne qui fournit la garantie finan- ciére requise conformément å l'ar- ticle VII, ou en son nom. Le certi- ficat indique le nom et l'adresse de l'exploitant, ainsi que le montant, la nature et la durée de validité de la garantie; la personne par laquelle ou au nom de laquelle le certificat a été délivré ne peut contester ces indications. Le certificat précise en outre quelle est la matiére nucléaire å laquelle la garantie s'applique et il contient une déclaration de l'au- torité compétente de l'Etat ou se trouve l'installation, attestant que la personne indiquée est unexploitant au sens de la présente Convention.

A rticle IV

1. L'exploitant est objectivement responsable de tout dommage nu— cléaire en vertu de la présente Con- vention.

2. Si l'exploitant prouve que le dommage nucléaire résulte, en tota- lité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, le tribunal compétent peut, si son droit en dispose ainsi,

7. Direct action shall lie against the person furnishing financial security pursuant to- Article VII, if the law of the competent court so provides.

Article III

The operator liable in accordance With this Convention shall provide the carrier with a certificate issued by or on behalf of the insurer or other financial guarantor furnish- ing the financial security required pursuant to Article VII. The certi- ficate shall state the namn and ad- dress of that operator and the amount, type and duration of the se- curity, and these statements may not be disputed by the person by whom or on whose behalf the certi- ficate was issued. The certificate shall also indicate the nuclear ma- terial in respect of which the secur- ity applies and shall include a state- ment by the competent public au- thority of the Installation State that the person named is an operator vithin the meaning of this Conven- tion.

Article IV

1. The liability of the operator for nuclear damage under this Conven- tion shall be absolute.

2. If the operator proves that the nuclear damage resulted wholly or partly either from the gross neglig- ence of the person suffering the damage or from an act or omissiön of such person done with intent to cause damage, the competent court may, if its law so provides, relieve

7. Talan må föras direkt mot den person som ställer ekonomisk sä— kerhet enligt artikel VII, om den behöriga domstolens lag föreskriver det.

Artikel 111

Den anläggningsinnehavare som är ansvarig enligt denna konvention skall tillhandahålla transportören ett certifikat utställt av försäkrings- givaren eller den som ställt annan ekonomisk garanti enligt artikel VII eller på dennes vägnar. Certifi- katet skall innehålla uppgift om an- läggningsinnehavarens namn och adress samt säkerhetens belopp, art och varaktighet; dessa uppgifter få ej motbevisas av den som utställt certifikatet eller på vilkens vägnar det uställts. Certifikatet skall också ange det nukleära material som för- säkringen eller garantin avser samt innehålla förklaring av behörig myn— dighet i anläggningsstaten att den person som angivits som anlägg- ningsinnehavare är innehavare! av nukleär anläggning i konventionens mening.

Artikel IV

1. Anläggningsinnehavaren svarar för nukleär skada enligt denna kon- vention på objektiv grund.

2. Om anläggningsinnehavaren visar, att den nukleära skadan helt eller delvis utgjorde resultatet antingen av grov vårdslöshet hos den per- son som lidit skadan eller av den- nes uppsåtliga handlande eller un- derlåtenhet, äger den behöriga dom- stolen, om dess lag föreskriver det,

dégager l'exploitant, en totalité ou en partie, de l'obligation de réparer le dommage subi par cette personne.

3. a) Aucune responsabilité n'in- combe å un exploitant, en vertu de la présente Convention, pour un dommage nucléaire causé par un ac- cident nucléaire résultant directe- ment d'actes de conflit armé, d'hos- tilités, de guerre civile ou d'insur— rection.

b) Sauf dans la mesure oil le droit de l'Etat oii se trouve l'installation en dispose autrement, l'exploitant n'est pas tenu responsable du dom— mage nucléaire causé par un acci- dent nucléaire résultant directement d'un cataclysme naturel de caracté- re exceptionnel.

4. Lorsqu'un dommage nucléaire et un dommage non nucléaire sont

causés par un accident nucléaire ou conjointement par un accident nu- cléaire et un ou plusieurs autres événements, cet autre dommage, dans la mesure ou on ne peut le sé- parer avec certitude du dommage nucléaire, est considéré, aux fins de la présente Convention, comme un dommage nucléaire causé par l'acci- dent nucléaire. Toutefois, lorsqu'un dommage est causé conjointement par un accident nucléaire visé par la présente Convention et par une émission de rayonnements ionisants non visée par elle, aucune disposi- tion de la présente Convention ne limite ni n'affecte autrement la res- ponsabilité, envers les personnes qui subissent un dommage nucléaire ou par voie de recours ou de contribu- tion, de toute personne qui pourrait étre tenue responsable du fait de

the operator wholly or partly from his obligation to pay compensation in respect of the damage suffered by such person.

3. (a) No liability under this Con— vention shall attach to an operator for nuclear damage caused by a nu- clear incident directly due to an act of armed conflict, hostilities, civil war or insurrection.

(b) Except in so far as the law of the Installation State may provide to the contrary, the operator shall not be liable for nuclear damage caused by a nuclear incident directly due to a grave natural disaster of an ex- ceptional character.

4. Whenever both nuclear damage and damage other than nuclear damage have been caused by a nu— clear incident or jointly by a nu- clear incident and one or more other occurrences, such other damage shall, to the extent that it is not reasonably separable from the nu- clear damage, be deemed, for the purposes of this Convention, to be nuclear damage caused by that nu- clear incident. Where, however, damage is caused jointly by a nu- clear incident covered by this Con- vention and by an emission of ionizing radiation not covered by it, nothing in this Convention shall limit or otherwise affect the liability, either as regards any person suffer- ing nuclear damage or by way of recourse or contribution, of any person who may be held liable in connection with that emission of ionizing radiation.

helt eller delvis befria anläggnings- innehavaren från hans skyldighet att utge ersättning för den skada som vederbörande lidit.

3. (a) Innehavaren av en nukleär anläggning är ej ansvarig enligt denna konvention för nukleär skada orsakad av en nukleär olycka vilken är en direkt följd av en krigshand- ling under väpnad konflikt eller häremot svarande handling under inbördeskrig eller uppror. (b) Om annat icke bestämts genom anläggningsstatens lag, är anlägg— ningsinnehavaren icke ansvarig för nukleär skada orsakad av en nukleär olycka Vilken är en direkt följd av en allvarlig naturkatastrof av osed- vanlig art.

4. Har såväl nukleär skada som an- nan skada orsakats av en nukleär olycka samt en eller flera andra händelser, anses den icke nukleära skadan, till den del den icke tillför- litligen kan särskiljas från den nu- kleära skadan, vid tillämpning av denna konvention som nukleär ska- da orsakad av den nukleära olyckan. Om emellertid skada orsakats ge- mensamt av en nukleär olycka som omfattas av denna konvention och annan händelse vilken ger upphov till joniserande strålning, skola be- stämmelserna i denna konvention icke medföra inskränkning eller på annat sätt inverka på den ansvarig- het i anledning av sådan joniserande strålning som åvilar någon person, vare sig fråga är om ansvarighet i förhållande till den som lidit nu- kleär skada eller om regressansva- righet.

cette émission de ionisants.

5. L'exploitant n'est pas respon- sable, en vertu de la présente Con- vention, du dommage nucléaire causé :

a) å l'installation nucléaire elle- méme ou aux biens qui se trouvent sur le site de cette installation et qui sont ou doivent étre utilisés en rapport avec elle;

b) au moyen de transport sur le- quel la matiere nucléaire en cause se. trouvait au moment de l'accident nucléaire.

6. Tout Etat ou se trouve l'instal- lation peut prévoir dans sa législa— tion que l'alinéa b) du paragraphe 5 ci-dessus n'est pas applicable, sous réserve qu'en aucun cas la responsa- bilité de l'exploitant pour un dom- mage nucléaire autre que le dom- mage nucléaire au moyen de trans- port ne devienne inférieure ä 5 mil- lions de dollars des Etats-Unis par accident nucléaire.

7. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte :

a) la responsabilité de toute per- sonne physique qui a causé, par un acte ou une omission procédant de l'intention de causer un dommage, un dommage nucléaire dont l'ex- ploitant, conformément au para- graphe 3 ou au paragraphe 5 ci-des- sus, n'est pas responsable en vertu de la présente Convention;

b) la responsabilité de l'exploitant, en dehors de la présente Conven- tion, pour un dommage nucléaire dont, conformément å l'alinéa b) du

5. The operator shall not be liable under this Convention for nuclear damage—

(a) to the nuclear installation it- self or to any property on the site of that installation which is used or to be used in connection with that installation; or (b) to the means of transport upon which the nuclear material involved was at the time of the nuclear in- cident.

6. Any Installation State may pro- vide by legislation that sub-para- graph (b) of paragraph 5 of this Article shall not apply, provided that in no case shall the liability of the operator in respect of nuclear damage, other than nuclear damage to the means of transport, be re- duced to less than US $ 5 million for any one nuclear incident.

7. Nothing in this Convention shall affect— (0) the liability of any individual for nuclear damage for which the operator, by virtue of paragraph 3 or 5 of this Article, is not liable un- der this Convention and which that individual caused by an act or omis— sion done with intent to cause dam- age; or

(b) the liability outside this Con— vention of the operator for nuclear damage for which, by virtue of sub- paragraph (b) of paragraph 5 of

5. Anläggningsinnehavaren är ej an- svarig enligt denna konvention för nukleär skada

(a) som tillfogats den nukleära an- läggningen eller sådan egendom inom anläggningens område som använ- des eller är avsedd att användas i förbindelse med anläggningen; eller (b) som tilfogats det transportme- del varpå de vid den nukleära olyc— kan medverkande nukleära ämnena funnos vid tiden för olyckan.

6. ] anläggningsstatens lag kan fö- reskrivas, att bestämmelsen under 5 (b) i denna artikel ej skall till- lämpas, dock att i fråga om en och samma nukleära olycka anläggnings.- innehavarens ansvarighet för annan nukleär skada än sådan som till— fogats transportmedlet icke i något fall får nedbringas till ett belopp understigande fem miljoner U.S. dol- lar.

7. Ingen bestämmelse i denna kon- vention skall inverka på (a) den ansvarighet som kan åvila fysisk person för sådan nukleär ska- da för vilken anläggningsinnehava- ren på grund av bestämmelserna un— der 3 eller 5 i denna artikel icke är ansvarig enligt denna konvention och vilken sådan person orsa'kat ge- nom handling eller underlåtenhet med uppsåt att framkalla skada; eller (b) den ansvarighet som enligt and- ra skadeståndsregler än som inne- fattas i denna konvention kan åvila anläggningsinnehavaren för sådan

paragraphe 5 ci-dessus, l'exploitant n'est pas responsable en vertu de la présente Convention.

Article V

1. L'Etat ou se trouve l'installa- tion peut. limiter la responsabilité de l'exploitant å un montant qui ne sera pas inférieur ä 5 millions de dollars par accident nucléaire.

2. Tout montant de la responsabi- lité fixé conformément au présent article ne comprend pas les intéréts ou dépens alloués par un tribunal au titre d'une action en réparation d'un dommage nucléaire.

3. Le dollar des Etats-Unis mention— née dans la présente Convention est une unité de compte qui équi- vaut a la valeur-or du dollar des Etats-Unis a la date du 29 avril 1963, c'est-å-dire 35 dollars pour une once troy d'or fin.

4. Le chiffre indiqué au paragraphe 6 de l'article IV et au paragraphe 1 ci-dessus peut étre converti en mon- naie nationale en chiffres ronds.

Article VI

1. Le droit å réparation en vertu de la présente Convention est éteint si une action n'est pas intentée dans les dix ans ä compter de la date de l'accident nucléaire. Toutefois, si, conformément au droit de l'Etat ou se trouve l'installation, la responsa— bilité de l'exploitant est couverte par une assurance ou toute autre garan- tie financiére ou gråce å des fonds publics pendant une période supé- rieure å dix ans; le droit du tribunal

this Article, he is not liable under this Convention.

Article V

1. The liability of the operator may be limited by the Installation State to not less than US $ 5 million for any one nuclear incident.

2. Any limits of liability which may be established pursuant to this Ar- ticle shall not include any interest or costs awarded by a court in ac- tions for compensation of nuclear damage.

3. The United States dollar referred to in this Convention is a unit of account equivalent to the value of the United States dollar in terms of gold on.29 April 1963, that is to say US $ 35 per one troy ounce of fine gold.

4. The sum mentioned in paragraph 6 of Article IV and in paragraph 1 of this Article may be converted into national currency in round figures.

Article VI

1. Rights of compensation under this Convention shall be extinguished if an action is not brought with- in ten years from the date of the nuclear incident. If, however, under he law of the Installation State the liability of the operator is covered hy insurance or other financial se- curity or by State funds for a pe- riod longer than ten years, the law of the competent court may provide that rights of compensation against

nukleär skada för vilken han på grund av bestämmelserna under 5 (b) i denna artikel icke är ansvarig enligt denna konvention.

Artikel V

1. Anläggningsinnehavarens ansva- righet kan av anläggningsstaten be- gränsas till ett belopp icke under- stigande fem miljoner U.S. dollar för varje nukleär olycka.

2. Ansvarighetsbelopp som kan bli bestämt med stöd av denna artikel skall ej innefatta sådan ränta och rättegångskostnad som utdömts av domstol i mål angående ersättning för nukleär skada.

3. Den U.S. dollar som avses i den- na konvention utgöres av en betal- ningsenhet motsvarande värdet i guld den 29 april 1963 av en U.S. dollar, det vill säga 35 U.S. dollar för varje troy-uns av fint guld.

4. Det i artikel IV (6) och under 1 i denna artikel angivna beloppet må omräknas till nationell valuta i runda tal.

Artikel VI 1. Talan om ersättning enligt den- na konvention skall, vid äventyr av talans förlust, väckas inom tio år, räknat från den dag då den nukleä- ra olyckan inträffade. Om anlägg- ningsinnehavarens ansvarighet en- ligt anläggningsstatens lag är täckt av försäkring eller annan ekonomisk säkerhet för en period överstigande tio år, kan dock i den behöriga dom- stolens lag föreskrivas, att talan om ersättning får föras mot anläggnings-

compétent peut prévoir que le droit å réparation contre l'exploitant n'est éteint qu'å l'expiration de la période pendant laquelle la responsabilité de l'exploitant est ainsi couverte con- formément au droit l'Etat oil se trouve l'installation. Cette prolonga- tion du délai d'extinction ne porte atteinte en aucun cas au droit å ré- paration en vertu de la présente Convention des personnes ayant in- tenté contre l'exploitant, avant l'ex- piration dudit délai de dix ans, une action du fait de décés ou de dom- mages aux personnes.

2. Lorsqu'un dommage nucléaire est causé par un accident nucléaire mettant en jeu une matiére nuclé- aire qui, au moment de l'accident nucléaire, avait été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandon- née, le délai visé au paragraphe 1 ci- dessus est calculé a partir de la date de cet accident nucléaire, mais il ne peut en aucun cas étre supérieur å vingt ans å compter de la date du vol, de la perte, du jet par—dessus bord ou de l'abandon.

3. Le droit du tribunal compétent peut fixer un délai d'extinction ou de prescription qui ne sera pas infé- rieur å trois ans å compter de la date å laquelle la victime du dommage nucléaire a eu ou aurait du avoir connaissance de ce dommage et de l'identité de l'exploitant que en est responsable, sans que les délais indi— qués aux paragraphes 1 et 2 ci-des— sus puissent étre dépassés.

4. A moins que le droit du tribu- nal compétent n'en dispose autre- ment, toute personne qui affirme

the operator shall only be ex- tinguished after a period which may be longer than ten years, but shall not be longer than the period for which his liability is so covered un- der the law of the Installation State. Such extension of the extinction pe- riod shall in no case affect rights of compensation under this Convention of any person who has brought an action for loss of life or personal injury against the operator before the expiry of the aforesaid period of ten years.

2. Where nuclear damage is caused by a nuclear incident involving nu- clear material which at the time of the nuclear incident was stolen, lost, jettisoned or abandoned, the period established pursuant to para- graph 1 of this Article shall be com- puted from the date of that nuclear incident, but the period shall in no case exceed a period of twenty years from the date of the theft, loss, jettison or abandonment.

3. The law of the competent court may establish a period of extinction or prescription of less than three years from the date on which the person suffering nuclear damage had knowledge or should have had knowledge of the damage and of the operator liable for the damage, pro- vided that the period established pursuant to paragraphs 1 and 2 of this Article shall not be exceeded.

4. Unless the law of the competent court otherwise provides, any per- son who claims to have suffered nu-

innehavaren senare än tio år efter olyckan, dock icke efter utgången av den tid under vilken anläggningsin- nehavarens ansvarighet är på angi- vet sätt täckt enligt anläggningssta- tens lag. Sådan förlängning av pre- skriptionstiden får icke i något fall inverka på rätten till ersättning en- ligt konventionen för den som inom den angivna tioårsperioden väckt ta- lan mot anläggningsinnehavaren om ersättning i anledning av person- skada.

2. Har nukleär skada orsakats av en nukleär olycka vid vilken med- verkat nukleärt material som vid ti- den för olyckan var stulet, förlorat eller övergivet, skall den under 1 angivna preskriptionstiden börja lö— pa på dagen för den nukleära olyc- kan men icke i något fall överstiga tjugo år, räknat från dagen för stöl- den, förlusten eller övergivandet.

3. I den behöriga domstolens lag kan föreskrivas, att rätten till talan om ersättning skall preskriberas ef- ter en tid ej understigande tre år, räknat från den dag då den skade- lidande fick eller bort få kännedom om skadan och om den för ska- dan ansvarige anläggningsinnehava- ren, dock att den enligt bestämmel— serna under 1 och 2 i denna artikel fastställda preskriptionstiden icke får överskridas.

4. Om annat icke bestämts i den behöriga domstolens lag, äger envar som gör gällande att han lidit nu-

avoir subi un dommage nucléaire et qui a intenté une action en répara- tion dans le délai applicable en vertu du présent article peut modifier sa demande pour tenir compte de toute aggravation du dommage, méme aprés l'expiration de ce délai, tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé.

5. Si la compétence juridictionnel— le doit étre attribuée conformément å Palinéa b) du paragraphe 3 de Particle XI et qu,une demande å cet effet ait été présentée å l'une des Parties contractantes habilitées å ce faire, dans le délai applicable en ver- tu du présent article, toute action peut étre intentée dans les six mois qui suivent l'attribution de compé- tence, au cas ou celle-ci interviend- rait moins de six mois avant ]*ex- piration de ce délai.

Article VII

1. L*exploitant est tenu de main- tenir une assurance ou toute autre garantie financiére couvrant sa res- ponsabilité pour dommage nucléaire; le montant, la nature et les condi- tions de l'assurance ou de la garan- tie sont déterminés par l'Etat ou se trouve l'installation assure le paie- ment des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme étant a la charge de l'exploitant, en fournis- sant les sommes nécessaires dans la mesure oil l'assurance ou la garantie financiére ne serait pas suffisante, sans que ce paiement puisse toute— fois dépasser la limite éventuelle- ment fixée en vertu de l'article V.

2. Rien dans le paragraphe 1 ci-

clear damage and who has brought an action for compensation within the period applicable pursuant to this Article may amend his claim to take into account any aggrava- tion of the damage, even after the expiry of that period, provided that final judgment has not been enter- ed.

5. Where jurisdiction is to be de- termined pursuant to sub-paragraph (b) of paragraph 3 of Article XI and a request has been made within the period applicable pursuant to this Article to any one of the Contracting Parties empowered so to determine, but the time remaining after such determination is less than six months, the period within Which an action may be brought shall be six months, reckoned from the date of such determination.

Article VII

1. The operator shall be required to maintain insurance or other fi- nancial security covering his liabi- lity for nuclear damage in such amount, of such type and in such terms as the Installation State shall specify. The Installation State shall ensure the payment of claims for compensation for nuclear damage which have been established against the operator by providing the neces- sary funds to the extent that the yield of insurance or other financial security is inadequate to satisfy such claims, but not in excess of the limit, if any, established pursuant to Article V.

2. Nothing in paragraph 1 of this

kleär skada och som väckt talan om ersättning inom den tid som före- skrivits enligt denna artikel utvid- ga sin talan, när skadan förvärrats efter utgången av denna tid och sa— ken icke slutligt avgjorts.

5. Skall frågan om behörig dom- stol avgöras enligt artikel XI (3) (b) och har inom den frist som föreskrivits enligt denna artikel framställning gjorts till någon av de konventionsstater vilka beslutande- rätten tillkommer men är den tid som återstår efter det avgörandet träffats mindre än sex månader, ut— gör den tid under vilken talan kan väckas sex månader, räknat från dagen för avgörandet.

Artikel VII

1. Det åligger anläggningsinneha- varen att till täckande av sin ansva- righet för nukleär skada hålla för- säkring eller ställa annan ekono- misk säkerhet till det belopp, av den art och på de villkor anlägg- ningsstaten bestämmer. Anlägg- ningsstaten skall inom ramen för det ansvarighetsbelopp som kan ha fastställts enligt artikel V garantera betalningen av de belopp anlägg- ningsinnehavaren ålagts att utge i ersättning för nukleär skada genom att tillhandahålla erforderliga me— del i den utsträckning försäkringen eller säkerheten icke förslår till in- friande av ersättningsanspråken.

2. Vad som föreskrives under 1 i

dessus n'oblige une Partie contrac- tante ni aucune de ses subdivisions politiques, telles qu'Etats ou Répu- hliques, å maintenir une assurance ou toute autre garantie financiére couvrant sa responsabilité comme exploitant.

3. Les fonds provenant d'une as- surance ou de toute autre garantie financiére ou fournis par l'Etat oil se trouve ]*installation, conformé- ment au paragraphe 1 ci-dessus, sont exlusivement réservés a la ré- paration due en application de la présente Convention.

4. L'assureur ou tout autre garant financier ne peut suspendre l'assu- rance ou la garantie financiére pré- vue au paragraphe 1 ci-dessus ou y mettre fin sans un préavis de deux mois au moins donné par écrit å l”autorité publique compétente, ni, dans la mesure ou ladite assurance ou autre garantie financiére concerne un transport de matiére nucléaire, pendant la durée de ce transport.

Article VIII

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, la nature, la forme et Pétendue de la réparation, ainsi que la répartition équitahle des indemnités, sont régies par le droit du tribunal compétent.

Article IX 1. Si les dispositions d'un régime d*assurance maladie, d'assurance so-

Article shall require a Contracting Party or any of its constituent sub— divisions, such as States or Repu- blics, to maintain insurance or other financial security to cover their lia- bility as operators.

3. The funds provided by insur- ance, by other financial security or by the Installation State pursuant to paragraph 1 of this Article shall be exclusively available for com- pensation due under this Conven- tion.

4. No insurer or other financial guarantor shall suspend or cancel the insurance or other financial se- curity provided pursuant to para- graph 1 of this Article without giv- ing notice in writing of at least two months to the competent public au- thority or, in so far as such insur- ance or other financial security re- lates to the carriage of nuclear ma- terial, during the period of the car- riage in question.

Article VIII

Subject to the provisions of this Convention, the nature, form and extent of the compensation, as well as the equitable distribution thereof, shall be governed by the law of the competent court.

Article IX

1. Where provisions of national or public health insurance, social in-

denna artikel medför ej skyldighet för konventionsstat eller delstat, rådsrepublik eller liknande del av konventionsstat att hålla försäkring eller ställa annan ekonomisk säker- het till täckande av deras ansvarig- het i egenskap av anläggningsinne- havare.

3. Medel som enligt bestämmelserna under 1 i denna artikel utgår från försäkring eller annan ekonomisk säkerhet eller utbetalas av anlägg- ningsstaten skall användas uteslu- tande för att bereda ersättning, enligt denna konvention.

4. Försäkringsgivare eller den som ställt annan ekonomisk säkerhet får ej tillfälligt eller slutgiltigt bringa försäkringen eller säkerheten att upphöra utan att ha lämnat skriftligt meddelande härom till vederböran- de myndighet minst två månader i förväg. Avser försäkringen eller så- kerheten transport av nukleärt ma- terial, får försäkringen eller säker- heten ej bringas att upphöra under det transporten pågår.

Artikel VIII

Frågor om skadeståndens art, form och omfattning och om ersätt- ningsbeloppens rättvisa fördelning skola, med iakttagande av bestäm- melserna i denna konvention, avgö— ras enligt den behöriga domstolens lag.

Artikel IX

1.. Om i kraft av ett nationellt eller annat offentligt system för all-

ciale, de Sécurité sociale, d'assu- rance des accidents du travail ou des maladies professionnelles compor- tent l'indemnisation des dommages nucléaires, les droits å réparation, en vertu de la présente Convention, des bénéficiaires de ce régime, ain- si que les droits de recours contre ]*exploitant responsable prévus par ce régime, sont déterminés, sous ré- serve des disposition de la présente Convention, par le droit de la Par- tie contractante ou les réglements de Porganisation intergouvernementale qui ont établi de tels régimes.

2. a) Si un ressortissant d'une Par- tie contractante, autre que l'ex- ploitant, a réparé un dommage nu- cléaire en vertu d'une convention in- ternationale ou du droit d'un Etat non contractant, il acquiert par sub- rogation, ä concurrence de la som- me versée, les droits dont la person- ne ainsi indemnisée aurait bénéficié en vertu de la présente Convention. Aucune personne ne pourra acquérir un droit quelconque de cette maniere dans le cas et dans la mesure ou l'exploitant a contre elle un droit de recours en vertu de la présente Convention.

b) Aucune disposition de la pré- sente Convention ne saurait em- pécher un exploitant qui a payé une indemnité pour un dommage nuclé- aire au moyen de fonds autres que ceux qui ont été fournis conformé- ment au paragraphe 1 de l'article VII de recouvrer sur la personne fournissant une garantie financiére en application dudit paragraphe ou sur l'Etat ou se trouve l'installation,

surance, social security, workmen's compensation or occupational disease compensation systems include compensation for nuclear damage, rights of beneficiaries of such sys- tems to obtain compensation under this Convention and rights or re- course by virtue of such systems against the operator liable shall be determined, subject to the provi- sions of this Convention, by the law of the Contracting Party in which such systems have been established, or by the regulations of the inter- governmental organization which has established such systems.

2. (a) If a person who is a natio- nal of Contracting Party, other than the operator, has paid com- pensation for nuclear damage un- der an international convention or under the law of a non-Contracting State, such person shall, up to the amount Which he has paid, acquire by subrogation the rights under this Convention of the person so com- pensated. No rights shall be so ac- quired by any person to the extent that the operator has a right of re- course against such person under this Convention.

b) Nothing in this Convention shall preclude an operator who has paid compensation for nuclear damage out of funds other than those pro- vided pursuant to paragraph 1 of Article VII from recovering from the person providing financial se- curity pursuant to that paragraph or from the Installation State, up to the amount he has paid, the sum which the person so compensated

män sjukförsäkring, social säkerhet eller yrkesskadeersättning ersättning beredes även för nukleär skada, skall frågan, huruvida den som är ersätt— ningsberättigad enligt ett sådant sy- stem äger uppbära ersättning också enligt denna konvention, samt frågan om rätt till återkrav mot anlägg- ningsinnehavaren för vad som utgi- vits enligt systemets regler, med iakttagande av konventionens be- stämmelser avgöras enligt lagen i den stat som inrättat systemet eller enligt de regler som fastställts av den mellanstatliga organisation som inrättat systemet.

2. (a) Har annan medborgare i för- dragsslutande part än vederbörande anläggningsinnehavare, i överens- stämmelse med ett internationellt fördrag eller enligt lagen i en icke fördragsslutande stat, utgivit ersätt- ning för nukleär skada, skall han, in- till det belopp han utgivit, inträda i de rättigheter mot anläggningsinne- havaren som enligt denna konven- tion tillkommer den till vilken ersätt- ningen utgivits.

(b) Ingen bestämmelse i denna kon- vention utgör hinder för en anlägg- ningsinnehavare, som utgivit ersätt- ning för nukleär skada med använ- dande av andra medel än dem som tillhandahållas enligt bestämmelser- na i artikel VII (1), att av den som ställt ekonomisk säkerhet enligt nämnda bestämmelser eller av an— läggningsstaten utfå, intill det belopp som han utgivit, den ersättning var-

å concurrence de la somme qu'il a versée, le montant que la personne ainsi indemnisée aurait obtenu en vertu de la présente Convention.

Article X

L'exploitant n'a un droit de re- cours que : a) si un tel droit a été expressé- ment prévu par un contrat écrit; b) ou, si l'accident nucléaire résulte d'un acte ou d'une omission procé— dant de l'intention de causer un dom- mage, contre la personne physique qui a agi ou omis d'agir dans cette intention.

Article XI 1. Sauf dans les cas ou le présent article en dispose autrement, les tri- bunaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'accident nucléaire s'est produit sont seuls compétents pour connaitre des ac- tions intentées conformément å l'ar- ticle II. 2. Lorsque l'accident nucléaire est survenu en dehors du territoire de toute Partie contractante, ou si le lieu de l'accident n'a pu étre déter- miné avec certitude, les tribunaux de l'Etat ou se trouve l'installation dont reléve l'exploitant responsable sont compétents pour connaitre de ces actions. 3. Lorsque les tribunaux de plus d'une Partie contractante peuvent étre compétents conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, la compétence est attribuée: a) si l'accident nucléaire est sur- venu en partie en dehors du terri-

would have obtained under this Convention.

Article X

The operator shall have a right of recourse only— ( a ) if this is expressly provided for by at contract in writing; or (b) if the nuclear incident results. from an act or omission done with intent to cause damage, against the individual who has acted or omitted to act with such intent.

Article XI

1. Except as otherwise provided in this Article, jurisdiction over actions under Article II shall lie only with the courts of the Contracting Party within whose territory the nuclear incident occurred.

2. Where the nuclear incident oc- cured outside the territory of any Contraction Party, or where the place of the nuclear incident cannot be determined with certainty, juris- diction over such actions shall lie with the courts of the Installation State of the operator liable.

3. Where under paragraph 1 or 2 of this Article jurisdiction would lie with the courts of more than one Contracting Party, jurisdiction shall lie— ( a) if the nuclear incident occur- red partly outside the territory of

till den till vilken anläggningsinne- havaren betalat ersättning skulle ha varit berättigad enligt denna konven- tion.

Artikel X

Anläggningsinnehavaren äger rätt till återkrav endast (a) om återkravsrätt uttryckligen föreskrivits i skriftligt avtal; eller (b) om den nukleära olyckan fram- kallats av en handling eller en un- derlåtenhet med uppsåt att orsaka skada, och i sådant fall mot den fy- siska person som med dylikt uppsåt handlat eller underlåtit att handla.

Artikel XI

1. Om annat icke följer av vad som sägs nedan i denna artikel, tillkom- mer behörighet att döma över an- språk enligt Artikel II endast dom-

stolarna i den fördragsslutande part inom vars område den nukleära olyc- kan inträffat.

2. Om den nukleära olyckan inträffat utanför de fördragsslutande parter- nas områden eller om platsen för den nukleära olyckan ej [kan fastställas med säkerhet, tillkommer behörig- het att döma över dylika anspråk domstolarna i anläggningsstaten.

3. Om enligt bestämmelserna under 1 eller 2 i denna artikel jurisdiktion skulle tillkomma domstolarna i flera än en fördragsslutande part, skall jurisdiktion tillkomma ( a) om den nukleära olyckan in- träffat delvis utanför de fördrags-

toire de toute Partie contractante et en partie sur le territoire d'une seule Partie contractante, aux tribunaux dc cette derniére ;

b) dans tous les autres cas, aux tri- bunaux de la Partie contractante qui est désignée par accord entre les Parties contractantes dont les tribunaux auraient été compétents en vertu du paragraphe ] ou du pa- ragraphe 2 ci-dessus.

Article XII

1. Tout jugement définitif prononcé par un tribunal ayant la compétence juridictionelle en vertu de l'article XI doit étre reconnu sur le territoire de toute autre Partie contractante, ä moins que: a ) le jugement n'ait été obtenu par dol;

b) la personne contre laquelle le jugement a été prononcé n'ait pas en la possibilité de présenter sa cause dans des conditions équita- bles;

c) le jugement ne soit contraire å l'ordre public de la Partie contrac- tante ou il doit étre reconnu ou ne soit pas conforme aux normes fon- damentales de la justice.

2. Tout jugement définitif qui est reconnu et dont l'exécution est de- mandée dans la forme requise par le droit de la Partie contractante oil cette exécution est recherchée, est exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement d'un tribunal de cette Par- tie contractante.

3. Toute affaire sur laquelle un juge- ment a été rendu ne peut faire l'obj et d'un novel examen au fond.

any Contracting Party, and partly within the territory of a single Con- tracting Party, with the courts of the latter; and

(b) in any other case, with the courts of that Contracting Party which is determined by agreement between the Contracting Parties whose courts would be competent under para— graph 1 or 2 of this Article.

A rticle XII

1, A final judgment entered by a court having jurisdiction under Ar- ticle XI shall be recognized within the territory of any other Contract- ing Party, except—

(a) where the judgment was ob- tained by fraud; (b) where the party against whom the judgment was pronounced was not given a fair opportunity to pre— sent his case; or

( c) where the judgment is contra- ry to the public policy of the Con- tracting Party within the territory of which recognition is sought, or is not in accord with fundamental standards of justice.

2. A final j udgment which is recog- nized shall, upon being presented for enforcement in accordance with the formalities required by the law of the Contracting Party where en- forcement is sought, be enforceable as if it were a judgment of a court of that Contracting Party.

3. The merits of a claim on which the judgment has been given shall not be subject to further proceedings.

slutande parternas områden och del- vis inom en enda fördragsslutande parts område, den sistnämnda par- tens domstolar; (b) i varje annat fall domstolarna i den fördragsslutande part som be- stämts genom avtal mellan de för- dragsslutande parter vilkas domsto- lar skulle äga behörighet enligt be- stämmelserna under 1 eller 2 i den- na artikel.

A rtikel XII

1. Laga kraft ägande dom, medde- lad av domstol som är behörig en- ligt Artikel XI, skall erkännas inom de Övriga fördragsslutande parter- nas områden, utom i fall då

(a) domen erhållits genom bedräg- ligt förfarande; ( D) den part mot vilken domen med- delats ej fått skäliga möjligheter att utföra sin talan;

(c) domen är stridande mot rätts- ordningen i den fördragsslutande pa-rt inom vars område erkännande av domen begäres eller inte står i överensstämmelse med grundläggan- de rättsliga normer.

2. Laga kraft ägande dom, som bli- vit erkänd och som företetts för verkställighet med iakttaga-nde av de formella förutsättningar som Ifö— reskrivas i den fördragsslutande part där verkställighet sökes, verk- ställes på samma sätt som dom med- delad av domstol i sistnämnda stat. 3. Ny prövning av den sak som av- gjorts genom domen får ej äga rum.

La présente Convention et le droit national applicable en vertu de ses dispositions sont appliqués sans au- cune discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la rési- dence.

Article XIV

Si une action est intentée en ver- tu de la présente Convention devant le tribunal compétent aux termes de l'article XI, aucune immunité de ju- ridiction découlant des réglés du droit national ou du droit interna- tional ne peut étre invoquée, sauf en ce qui concerne les mesures d'exé— cution.

Article XV

Toute Partie contractante prend les mesures voulues pour assurer que la réparation d'un dommage nu- cléaire ainsi que les intéréts et dé— pens alloués par un tribunal å ce titre, les primes d'assurance et de réassurance ainsi que les fonds pro- venant d'une assurance, d'une réas- surance ou d'une autre garantie fi— nanciére ou les fonds fournis par l'Etat ou se trouve l'installation, conformément å la présente Conven- tion, sont librement convertibles dans la monnaie de la Partie con— tractante sur le territoire de laquelle le dommage a été subi, de la Partie contractante sur le territoire de la- quelle le demandeur a sa résidence habituelle et, en ce qui concerne les primes et prestations des assurances et réassurances, dans les monnaies spécifiées par le contrat d'assurance ou de réassurance.

This Convention and the national law applicable thereunder shall be applied without discrimination bas- ed upon nationality, domicile or residence.

A rticle XIV

Except in respect of measures of execution, jurisdictional immunities under rules of national or interna- tional law shall not be invoked in actions under this Convention before the courts competent pursuant to Article XI.

Article XV

The Contracting Parties shall take appropriate measures to ensure that compensation for nuclear damage, interest and costs awarded by a court in connection therewith, in- surance and reinsurance premiums and funds provided by insurance, reinsurance or other financial se- curity, or funds provided by the In— stallation State, pursuant to this Convention, shall be freely transféra- blc into the currency of the Con- tracting Party within whose terri- tory the damage is suffered, and of the Contracting Party within whose territory the claimant is habitually resident, and, regards insurance or reinsurance premiums and pay- ments, into the currencies specified in the insurance or reinsurance con— tract.

Denna konvention och enligt kon- ventionen tillämplig nationell lag s'kola tillämpas utan diskriminering grundad på nationalitet, hemvist el- ler uppehållsort.

Artikel XIV

Utom såvitt avser åtgärder för verkställighet få nationella eller folk- rättsliga regler om jurisdiktionell immunitet ej åberopas i mål angåen- de ersättning enligt denna konven- ! tion, vilket anhängiggör-es vid dom-

stol som äger behörighet enligt arti— kel XI.

Artikel XV

De fördragsslutande parterna för- binda sig att vidtaga erforderliga åt- gärder till säkerställande av att er- sättning för nukleär skada, av dom- stol i anslutning därtill bestämd ränta och rättegångskostnad, för— säkrings- och äterförsäkringspre— mier samt medel tillhandahållna ge- nom försäkring, återförsäkring eller ekonomisk säkerhet eller av anlägg- ningsstaten, få fritt omvandlas i den fördragsslutande parts valuta inom vars område skadan uppkommit och i den fördragsslutande parts valuta 'inom vars område den ersättnings- berättigade har stadigvarande hem- vist samt, såvitt gäller försäkrings— och återförsäikringsp'remier, de va— lutor som närmare angivits i försäk- rings- eller å-terförsäkringsavtalet.

Nul n'aura le droit de recevoir une röparation en vertu de la présente Convention dans la mesure oil il a déjå obtenu réparation du méme dommage nucléaire en vertu d'vune autre convention internationale sur la responsabilité civile dans le do- maine de l'énergie nucléaire.

Article XVII

La présente Convention ne porte pas atteinte å l'application des con— vention ou accords internationaux relatifs a la responsabilité civile en matiére de dommages nucléaires qui sont en vigueur ou ouverts a la sig— nature, å la ratification ou å l'ad— hésion a la date å laquelle la pré- sente Convention est ouverte a la signature, en ce qui concerne les Parties å ces accords ou convention.

Article XVIII

La présente Convention ne saurait étre interprétée comme affectant les droits que pourrait avoir une Partie contractante en vertu des réglés gé- nérales 'de droit international public en ce qui concerne un dommage nu- cléaire.

A rticle XIX

1. Toute Partie contractante qui conclut un accord en vertu de l'ali- néa b) du paragraphe 3 de l'article XI communique sans délai le texte dudit accord au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour information et pour communication aux autres Parties contractantes.

2. Toute Partie contractante com-

No person shall be entitled to re- cover compensation under this Con— vention to the extent that he has recovered compensation in respect of the same nuclear damage under another international convention on civil liability in the field of nuclear energy.

A rticle XVII

This Convention shall not, as be- tween the parties to them, affect the application of any international agreements or international conven— tions in civil liability in the field of nuclear energy in force, or open for signature, ratification or accession at the. date on which this Convention is opened for signature.

Article XVIII This Convention shall not be con— strued as affecting the rights, if any, ot' a Contracting Party under the general rules of public internation— al law in respect of nuclear damage.

Article XIX _

]. Any Con-tracting Party entering into an agreement pursuant to sub-. paragraph (b) of paragraph 3 of Ar- ticle XI shall furnish without delay to the Director General of the Inter- national A-tomic Energy Agency for information and dissemination to the other Contracting Parties a copy of such agreement.

2. The Contracting Parties shall

Om och i den mån den som lidit nukleär skada uppburit ersättning enligt annat internationellt fördrag rörande skadeståndsansvar på den nukleära energins område, äger han ej rätt till ersättning för skadan en- ligt denna konvention.

Artikel XVII

Såvitt gäller det inbördes förhål- landet mellan stater anslutna till så- dant internationellt fördrag rörande skadeståndsansvar på den nukleära energins område som var i kraft el- ler öppet för undertecknande, ratifi— kation eller anslutning den Idag den- na konvention öppnades för under— tecknande, utgör denna konvention ej hinder mot tillämpning av dylikt fördrag.

Artikel XVIII

Denna konvention anses ej inver- ka på de rättigheter som enligt all- männa folkrättsliga regler kan till- komma fördragsslutande part med avseende på nukleär skada.

Artikel XIX

1. Fördragsslutande part som in- gått avtal enligt Artikel XI (3) (b) skall för kännedom och för delgiv- ning med övriga fördragsslutande parter utan dröjsmål tillhandahålla internationella atomenergiorganets generaldirektör en avskrift av avta— let.

2. De fördragsslutande parterna

munique au Directeur général, pour information et pour communcation aux autres Parties contractantes, le texte de ses lois et réglements rela- tifs aux questions traitées par la présente Convention.

Article XX

Nonobstant le fait qu'une Partie contractante aura mis fin å l'appli— cation de la présente Convention en ce qui la concerne, conformément å l'article XXV, on l'aura dénoncée, conformément å l'article XXVI, les dispositions de la présente Conven- tion restent applicables pour tout dommage nucléaire causé par un ac- cident nucléaire survenu avant la date å laquelle la présente Conven- tion a cessé de s'appliquer å l'égard de cette Partie contractante.

Article XXI

La présente Convention sera ou- verte å la signature des Etats repré- sentés a la Conference internationa— le sur la responsabilité civile en ma- tiére de dommages nucléaires, tenue å Vienne du 29 avril au 19 mai 1963.

Article XXII

La présente Convention sera rati- fiée et les instrument de ratification seront déposés auprés du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Article XXIII

La présente Convention entrera en vigueur trois mois aprés le dépöt du cinquiéme instrument de ratifica- tion et, pour tout Etat qui la rati-

furnish to the Director General for information and dissemination to the other Contracting Parties copies of their respective laws and regula- tions relating to matters covered by this Convention.

A rticle XX

Notwithstanding the termination of the application of this Convention to any Contracting Party, either by termination pursuant to Article XXV or by denunciation pursuant to Article XXVI, the provisions of this Convention shall continue to apply to any nuclear damage caused by a nuclear incident occurring before such termination.

Article XXI This Convention shall be open for signature by the States represented at the International Conference on Civil Liability for Nuclear Damage held in Vienna from 29 April to 19 May 1963.

Article XXII

This Convention shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with the Director General of the International Atomic Energy Agency.

Article XXIII This Convention shall come into force three months after the deposit of the fifth instrument of ratifica- tion, and, in respect of each State

skola för kännedom och för delgiv— ning med de övriga fördragsslutan- de parterna tillhandahålla general- direktören avskrifter av sina lagar och författningar rörande frågor som regleras i denna konvention.

Artikel XX

Utan hinder av att denna konven- tion upphört att äga tillämpning be- träffande viss fördragsslutande part, vare sig på grund av att den upp- ; hört att gälla enligt bestämmelser- ) na i artikel XXV eller i anledning 1 av uppsägning enligt artikel XXVI, l l'ortfara konventionens bestämmel- ser att gälla beträffande nukleär skada orsakad av en nukleär olycka som inträffat innan konventionen sålunda upphört att äga tillämpning.

Artikel XXI

Denna konvention står öppen för undertecknande av de stater som voro representerade vid den interna- tionella konferens om skadestånds- ansvar för nukleära skador vilken hölls i Wien från och med den 29 april till och med den 19 maj 1963.

Artikel XXII

Denna konvention skall ratifice- ras och ratifikationsinstrumenten skola deponeras hos internationella atomenergiorganets generaldirektör.

Artikel XXIII

Denna konvention träder i kraft tre månader efter deponerandet av det femte ratifikationsinstrumentet samt för stat som därefter ratifice-

fiera par la suite, trois mois aprés le dépöt de l'instrument de ratifica- tion de cet Etat.

Article XXI V

1. Tout Etat membre de l'Organi- sation des Nations Unies, d'une in- stitution spécialisée en de I'Agence internationale de l'énergie atomique non représenté a la Conférence in- ternationale sur la responsabilité ci- vile en matiére de dommages nuclé— aires, tenue å Vienne du 29 avril au 19 mai 1963, pourra adhérer a la présente Convention.

2. Les instruments d'adhésion se— ront déposés auprés du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

3. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur trois mois aprés la date du dépöt de son instrument d'adhésion, å condition qu'elle soit entrée en vigueur con- formément å l'article XXIII.

A rticle XXV

1. La présente Convention est con- clue pour une période de dix ans å compter de la date de son entrée en vigueur. Toute Partie contractante pourra mettre fin, en ce qui la con- cerne, å l'application de la présente Convention au terme de cette pério- de en donnant un préavis de un an å cet effet au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

2. La présente Convention restera par la suite en vigueur pour une pé-

ratifying it thereafter, three months after the deposit of the instrument of ratification by that State.

Article XXIV

1. All States Members of the Unit- ed Nations, or of any of the specia- lized agencies or of the International Atomic Energy Agency not repre— sented at the International Confer- ence on Civil Liability for Nuclear Damage, held in Vienna from 29 Ap- ril to 19 May 1963, may accede to this Convention.

2. The instruments of accession shall be deposited with the Director General of the International Atomic Energy Agency.

3. This Convention shall come into force in respect of the acceding State three months after the date of deposit of the instrument of ac- cession of that State but not before the date of the entry into force of this Convention pursuant to Article XXIII.

Article XXV 1. This Convention shall remain in force for a period of ten years from the date of its entry into force. Any Contracting Party may, by giv- ing before the end of that period at least twelve months' notice to that effect to the Director General of the International Atomic Energy Agen— cy, terminate the application of this Convention to itself at the end of that period of ten years. 2. This Convention shall, after that period of ten years, remain in

_ ...-s.a— "=., .

rar tre månader efter deponerandet av den statens ratifikationsinstru- ment.

A rtikel XXIV

1. Alla stater, som äro medlemmar av Förenta Nationerna eller av nå- got av Förenta Nationernas tackor- gan eller av internationella atom- energiorganet och vilka icke voro representerade vid den internatio- nella konferens om skadeståndsan- svar för nukleära skador som hölls i Wien från och med den 29 april till och med den 19 maj 1963, kunna ansluta sig till denna konvention. 2. Anslutningsinstrumenten skola deponeras hos internationella atom— energiorganets generaldirektör.

3. Denna konvention träder i kraft i förhållande till anslutande stat tre månader efter den dag då den sta- tens anslutningsinstrument depone- rades men icke före dagen för kon— ventionens ikraftträdande enligt ar- tikel XXIII.

A rtikel XXV

]. Denna konvention förblir i kraft under en period av tio år, räknat från dagen för dess ikraftträdande. Fördragsslutande part kan, genom att minst tolv månader före utgång- en av nämnda period göra anmälan därom till internationella atomener- giorganets generaldirektör, bringa denna konvention att upphöra att gälla för den parten vid utgången av nämnda period om tio år.

2. Efter nämnda period av tio år förblir denna konvention i kraft för

riode de cinq ans å l'égard des Par- ties contractantes qui n'auront pas mis fin å son application conformé- ment au paragraphe 1 ci-dessus et, ultérieurement, par périodes succes- sives de cinq ans ä l'égard des Par— ties contractantes qui n'y auront pas mis fin au terme de l'une de ces pé- riodes en donnant un préavis de un an å cet effet au Directeur général dc l'Agence internationale de l'éner- gie atomique.

Article XXVI

]. Une conlférence sera convoquée par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, å tout moment au terme de la pé- riode de cinq ans qui suivra la date de son entrée en vigueur, pour exa- miner la revision de la présente Convention, si un tiers des Parties contractantes en exprime le désir.

2. Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention, par notil'ication au Directeur géné- ral de l'Agence internationale de l'énergie atomique, dans un délai de douze mois aprés la premiere con- férence de revision tenue conformé- ment au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Toute dénonciation prendra effet un an aprés la date de réception de la notification å cet effet par le Directeur général de l'Agence inter— nationale de l'énergie atomique.

Article XXVII

Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique

force for a further period of five years for such Contracting Parties as have not terminated its applica- tion pursuant to paragraph 1 of this Article, and thereafter for successive periods of five years each for those Contracting Parties which have not terminated its application at the end of one of such periods, by giving, before the end of one of such pe— riods, at least twelve months' no- tice to that effect to the Director General of the International Atomic Energy Agency.

A rticleXXVI

1. A conference shall be convened by the Director General of the Inter— national Atomic Energy Agency at any time after the expiry of a pe- riod of five years from the date of the entry into force of this Conven- tion in order to consider the revi- sion thereof, if one-third of the Con- tracting Parties express a desire to that effect. 2. Any Contracting Party may denounce this Convention by noti— fication to the Director General of the International Atomic Energy Agency within a period of twelve months following the first revision conference held pursuant to para- graph 1 of this Article. 3. Denunciation shall take effect one year after the date on which notification to that effect has been received by the Director General of the International Atomic Energy Agency.

Article XXVII

The Director General of the In- ternational Atomic Energy Agency

en period av ytterligare fem år för de fördragsslutande parter som icke bragt konventionen att upphöra att gälla enligt bestämmelserna under 1 i denna artikel samt därefter för fortlöpande perioder om vardera fem år för de för-dragsslutande parter som icke bragt konventionen att upphöra att gälla vid utgången av någon sådan period genom att minst tolv månader före periodens utgång göra anmälan därom till internatio- nella atomenergiorg—anets generaldi— rektör.

Artikel XXVI

l l 1. Internationella atomenergiorga- nets generaldirektör skall vid vil- ken som helst tidpunkt efter ut- gången av en period om fem år, räk- nat från dagen för konventionens ikraftträdande, sammankalla en konferens med ändamål att övervä- ga en revision av konventionen, om en tredjedel av de fördragsslutande parterna uttrycka önskemål härom. 2. Fördragsslutande part äger från— träda denna konvention genom upp- sägning hos internationella atom- energiorganets generaldirektör inom en period av tolv månader, räknat från det den första revisionskonfe- rensen ägt rum enligt bestämmelser-

1 na under 1 i denna artikel. * 3. Frånt-rädandet får verkan efter ett år, räknat från den dag då upp- sägningen mottogs av internationel- la atomenergiorganets generaldi— rektör.

Artikel XXVII

Internationella atomenergiorga- nets generaldirektör skall lämna

notifiera aux Etats invités å la Con— ference internationale sur la respon— sabilité civile en matiére de dom- mages nucléaires, tenue å Vienne du 29 avril au 19 mai 1963, et aux Etats ayant adhéré å la Convention :

a) les signatures ainsi que la ré- ception des instruments de ratifica- tion ou d'adhésion, en application des articles XXI, XXII et XXIV;

b) la date å laquelle la Convention entrera en vigueur en application de l'article XXIII;

c) la reception des notifications de retrait et de dénonciation, en appli- cation des articles XXV et XXVI ;

d) les demandes de convocation d'une conference de revision de la Convention en application de l'ar- ticle XXVI.

A rticle XXVII]

La présente Convention sera en- registrée par le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément å l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XXIX

Le texte original de la présente Convention, dont les versions an- giaise, espagnole, francaise et russe font également foi, sera déposé au— pres du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomi- que, qui en délivrera des copies cer- tifiées conformes.

EN FOI DE QUOI, les Plenipoten- tiaires soussignés, dilment autorisés

shall notify the States invited to the International Conference on Civil Liability for Nuclear Damage held in Vienna from 29 april to 19 May 1963 and the States which have ac— ceded to this Convention of the fol- lowing—

(a) signatures and instruments of ratification and accession received pursuant to Articles XXI, XXII and XXIV;

(b) the date on which the Con- vention will come into force pur— suant to Article XXIII; ( c) notifications of termination and denunciation received pursuant to Articles XXV and XXVI;

(d) requests for (the convening of a revision conference pursuant to Ar- ticle XXVI.

Article XXVIII This Convention shall be register- ed by the Director General of the In- ternational Atomic Energy Agency in accordance with Article 102 ol' the Charter of the United Nations.

A rticle XXIX

The original of this Convention, of which the English, French, Russian and Spanish texts are equally au— thentic, shall be deposited with the Director General of the International Atomic Energy Agency, who shall issue certified copies.

IN WITNESS WHEREOF, the un- dersigned Plenipotentiaries, duly

meddelande till de stater som voro inbjudna till den internationella konferens om skadeståndsansvar för nukleära skador som hölls i Wien från och med den 29 april till och med den 19 maj 1963 och till de stater som ha anslutit sig till den— na konvention rörande följande: ((1) undertecknanden samt ratifi- kations- och anslutningsinstrument mottagna enligt artiklarna XXI, XXII och XXIV; (b) den dag då denna konvention träder i kraft enligt artikel XXIII;

(c) anmälningar om att konventio- nen upphört att gälla samt uppsäg- ningar, vilka mottagits enligt artik- larna XXV och XXVI; (d) framställningar enligt artikel XXVI om sammankallande av en re- visionskonferens.

A rtikel XXVIII

Denna konvention skall registre- ras av internationella atomenergior- ganets generaldirektör i enlighet med artikel 102 i Förenta Nationer- nas stadga.

Artikel XXIX

Originaltexten till denna konven— tion, vilkens engelska, franska, ryska och spanska versioner äga lika vits- ord, skall deponeras hos internatio- nella atomenergiorganets generaldi- rektör, vilken skall utfärda bestyrk- ta avskrifter av konventionen.

TILL BEKRÄFTELSE VARPÅ undertecknade befullmäktigade och

in cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT ä Vienne, le 21 mai 1963.

Protocole de signature faeultative concer- nant le réglcment obligatoire des différends 21 mai 1963

Les Etats Parties au présent Pro— tocole et a la Convention de Vienne relative å la responsabilité civile en matiére de dommages nucléaires, ci- aprés dénommée (( la Convention», qui a été adoptée par la Conference internationale tenue å Vienne du 29 avril au 19 mai 1963,

EXPRIMANT LEUR DESIR de re- courir, pour ce qui les concerne, ä la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la so- lution de tout différend touchant l'interprétation ou l'application de la Convention, å moins qu'un autre mode de réglement n'ait été accepté d'un commun accord par les parties dans un délai raisonnable,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article I

Les différends relatifs å l'inter— prétation ou å l'application de la Convention relevant de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, ä ce titre, pourra étre saisie par une requéte de toute partie å un différend qui sera elle-méme Partie au présent Protocole.

authorized thereto, have signed this Convention.

DONE in Vienna, this twenty- first day of May, one thousand nine. hundred and sixty-three.

Optional protocol concerning the compul- sory settlement of disputes

21. May 1963

The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Conven- tion on Civil Liability for Nuclear Damage hereinafter referred to as "the Convention", adopted by the International Conference held at Vienna from 29 April to 19 May 1963,

EXPRESSING THEIR WISH to resort in all matters concerning them in respect of any dispute aris- ing out of the interpretation or ap- plication of the_Convention to the compulsory jurisdiction of the ln- ternational Court of Justice, unless some other form of settlement has been agreed upon by the parties within a reasonable period,

HAVE AGREED as follows

Article I

Disputes arising out of the inter— pretation or application of the Con- vention shall lie within the com— pulsory jurisdiction of the Inter- national Court of Justice and may accordingly be brought before the Court by an application made by any party to a dispute being a Party to the present Protocol.

vederbörligen bemyndigade ombud ha undertecknat denna konvention.

SOM SKEDDE i Wien den 21 maj 1963.

Fakultativt protokoll den 21 maj 1963 rörande obligatoriskt lösande av

tvister

De stater som äro anslutna till 1 detta protokoll och till VVienkonven- ' tionen om skadeståndsansvar för nukleär skada, i det följande be- '.ämnd »konventionen», antagna vid den internationella konferens som hölls i Wien från och med den 29 april till och med den 19 maj 1963, VILKA UTTALA SIN ÖNSKAN att i alla frågor som röra dem och avse tvister beträffande tolkningen eller tillämpningen av konventionen underkasta sig den internationella domstolens obligatoriska domsrätt, om icke parterna inom rimlig tid överenskommit om någon annan form för lösning av tvisten,

HA ÖVERENSKOMMIT om föl- jande.

A rtikel I

Tvister rörande tolkningen eller tillämpningen av konventionen falla under den internationella domsto- lens obligatoriska domsrätt och kun- na i enlighet härmed underställas domstolen genom en hemställan där- om av sådan part i tvisten som till— lika är ansluten till detta protokoll.

334. Article II

Les parties ä un différend peuvent convenir, dans un délai de deux mois aprés notification par l'une d'entre elles å l'autre qu'il existe å son avis un litige, d'adopter, au lieu de saisir la Cour internationale de Justice, une procedure devant un tribunal d'arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie peut, par voie de requéte, saisir la Cour du diffé- rend.

A rticle Ill

1. Les parties peuvent également convenir, dans le méme délai de deux mois de recourir å une procé- dure de conciliation avant de saisir la Cour internationale de Justice.

2. La Commission de conciliation devra formuler ses recommanda- tions dans les cinq mois suivant sa constitution. Si celles—ci ne sont pas acceptées par les parties au diffé- rend dans les deux mois aprés leur énoncé, chaque partie sera libre de saisir la Cour du différend par voie dc requéte.

A rticle IV

Le présent Protocole sera ouvert a la signature de tous les Etats qui deviendront Parties a la Conven- tion.

Article V

Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification se- ront déposés auprés du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

»A rticle II

The parties to a dispute may agree, within a period of two months after one party has notified its opinion to the other that a dispute exists, to resort not to the Inter- national Court of Justice but to an arbitral tribunal. After the expiry of the said period, either party may bring the dispute before the Court by an application.

A rticle Ill

1. Within the same period of two months, the parties may agree to adopt a conciliation procedure be- fore resorting to the International Court of Justice.

2. The conciliation commission shall make its recommendations within five months after its appointment If its recommendations are not ac- cepted by the parties to the dispute within two months after they have been delivered, either party may bring the dispute before 'the Court by an application.

A rticle IV

The present Protocol shall be open for signature by all States which may become Parties to the Convention.

A rticle V

The present Protocol is subject to ratification. The instruments of ra- tification shall be deposited with the Director General of the Internation- al Atomic Energy Agency.

Parterna i en tvist kunna, inom en period av två månader efter det ena parten för den andra parten till- kännagivit sin uppfattning att tvist råder, överenskomma att icke un- d-erställa tvisten den internationella domstolen utan i stället en skilje— domstol. Efter utgången av nämnda period kan vardera parten göra framställning om att tvisten skall underställas den internationella domstolen.

Artikel Ill

1. Inom samma period av två måna- der kunna parterna överenskomma att underkasta sig ett förlikningSIför- farande, innan de hänvända sig till den internationella domstolen.

2. Förlikningskommissionen skall framlägga sina förslag inom fem månader efter det att den tillsatts. Om dess förslag icke antas av par- terna i tvisten inom två månader ef- ter det att förslagen avlämnats, kan xardera parten göra framställning om att tvisten underställes den in- ternationella domstolen.

Artikel IV

Detta protokoll skall vara öppet för undertecknande av alla stater som kunna tillträda konventionen.

A rtikel V

Detta protokoll skall ratificeras. Ratifikationsinstrumenten skola de- poneras hos internationella atom- energiorganets generaldirektör.

Article VI

Le présent Protocole restera ouvert å l'adhésion de tous les Etats qui de- viendront Parties a la Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprés du Directeur général de ]*Agence internationale de l'éner- gie atomique.

A rticle VII

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le meine jour que la Con- vention ou le trentiéme jour suivant la date de dépöt du second instru- ment de ratification du Protocole ou (I”adhésion å ce Protocole auprés du Directeur général de l'Agence inter- nationale de l'énergie atomique, si la deuxiéme date est postérieure.

2. Pour chaque Etat q-ui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera aprés son entrée en vigueur confor- mément au paragraphe 1 ci—dessus, le Protocole entrera en vigueur le trentieme jour aprés le dépöt de l'in- strument de ratification ou d'adhé- sion de cet Etat.

Article VIII

Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique notifiera å tous les Etats qui peuvent devenir Parties a la Convention. (a) les signatures du présent Pro— tocole ainsi que la réception des in— struments de ratification ou d'adhé- sion, conformément aux articles IV, V et VI; (b) la date 51 laquelle le présent Pro- tocole entrera en vigueur, conformé— ment å l'article VII.

Article VI

The present Protocol shall remain open for accession by all States which may become Parties to the Convention. The instruments of ac- cession shall be deposited with the Director General of the International Atomic Energy Agency.

Article VII

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the Convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification or accession to the Protocol with the Director General of the International Atomic Energy Agency, whichever date is the later.

2. For each State ratifying or acced- ing to the present Protocol after its entry into force in accordance with paragraph 1 of this Article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ra- tification or accession.

Article VIII

The Director General of the Inter- national Atomic Energy Agency shall inform all States which may become Parties to the Convention—— ((1) of signatures to the present Pro- tocol and of the deposit of instru- ments of ratification or accession, in accordance with Articles IV, V and VI; (b) of the date on which the pre- sent Protocol will enter into force, in accordance with Article VII.

Detta protokoll skall stå öppet för anslutning av alla stater som kunna tillträda konventionen. Anslutnings- instrumenten skola deponeras hos internationella atomenergiorganets generaldirektör.

Artikel VII

1. Detta protokoll träder i kraft an- tingen samma dag som konventio- nen tråder i kraft eller också på trettionde dagen efter den då det andra instrumentet avseende ratifi- kation eller anslutning till protokol- let deponerats hos internationella atomenergiorganets generaldirektör, beroende på vilken dag som inträf- far först.

2. För varje stat som ratifice-rar el- ler ansluter sig till detta protokoll efter dess ikraftträdande enligt be- stämmelserna under 1 i denna arti- kel träder protokollet i kraft på tret- tionde dagen efter den då den staten deponerat sitt ratifikations- eller an- slutningsinstrument.

Artikel VIII

Internationella atomenergiorga- nets generaldirektör skall underrät- ta alla stater som kunna tillträda denna konvention (a) om undertecknanden av detta protokoll och om de depositioner av ratifikations- eller anslutningsins- trument som ske enligt artiklarna IV, V och VI;

(b,) om den dag då detta protokoll träder i kraft enligt artikel VII.

Le texte original du présent Proto- cole, dont les versions anglaise, espa- gnole, francaise et russe font égale— ment foi, sera déposé auprés du Di- recteur général de l'Agence interna- tionale de l'énergie atomique qui en délivrera des copies certifiées con- formes.

EN FOI DE QUOI, les Plenipoten- tiaires soussignés, dument autorisés :'1 cet effet, ont signé le présent Pro- tocole.

FAIT å Vienne, le 21 mai 1963.

Article IX The original of the present Proto- cole, of which the English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Director General of the In- ternational Atomic Energy Agency who shall issue certified copies.

IN WITNESS VVHEREOF the un— dersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their re- spective Governments, have signed the present Protocol.

DONE in Vienna, this twenty-first day of May, one thousand nine hundred and sixty-three.

Artikel IX

Originaltexten till detta protokoll, vars engelska, franska, ryska och spanska versioner äga lika vitsord, skall deponeras hos det internatio- nella atomenergiorganets generaldi- rektör, vilken skall utfärda bestyrk- ta avskrifter därav.

TILL BEKRÄFTELSE VARPÅ undertecknade befullmäktigade och därtill av sina respektive regeringar vederbörligen bemyndigade ombud ha undertecknat detta protokoll.

SOM SKEDDE i Wien den 21 maj 1963.

Bilaga 4

Tilläggskonventionen

Konventionen öppnades för undertecknande i Bryssel den 31 januari 1963. Den revidera-des genom ett den 28 januari 1964 i Paris avslutat tilläggspro- tokoll. Konventionen och pro-tokollet är avfattade på engelska, franska, hol- ländska, italienska, spanska och tyska språken. Här återges konventionen och slutbestämmelserna till tilläggsprotokollet i de franska och engelska texterna jämte svensk översättning.

Convention 31 janvier 1963 complémen- taire å la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de Pénergie nucléaire

LES GOUVERNEMENTS de la République Fédérale d'Allemagne, de la République d'Autriche, du Royaume de Belgique, du Royau- me de Danemark, de l'Espagne, de la République Francaise, de la République ltalienne, du Grand- Dllché de Luxembourg, du Royaume de Norvége, du Royaume des Pays- Bas, du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord, du Royaume de Suede et de la Confé- dération Suisse,

PARTIES a la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité ci- vile dans le domaine de l'énergie nu— cléaire, conclue dans le cadre de l'Organisation Européenne de Co- operation Economique devenue l'Or- ganisation de Cooperation et de Dé- veloppement Economiqucs et telle qu'elle a été modifiée par le Proto- cole additionnel conclu å Paris, le 28 janvier 1964 (ci-aprés dénommée (( Convention de Paris »).

DESIREUX d'apporter un complé- ment aux mesures prévues dans cet- te Convention, en vue d'accroitre l'importance de la réparation des dommages qui pourraient résulter

Convention of 31 January 1963 supple-

mentary to the Paris convention of 29 July 1960 on third party liability in the field of nuclear energy

THE GOVERNMENTS of the Fe- deral Republic of Germany, the Re- public of Austria, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, Spain, the French Republic, the Ita- lian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of Nor- way, the Kingdom of the Nether- lands, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Kingdom of Sweden and the Swiss Confederation;

BEING PARTIES to the Conven- tion of 29th July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy, concluded within the frame- work of the Organisation for Euro- pean Economic Co-operation, now the Organisation for Economic Co- operation and Development and as modified by the Additional Protocol concluded in Paris on 281h January 1964 (hereinafter referred to as the "Paris Convention”);

DESIROUS of supplementing the measures provided in that Conven- tion with a view to increasing the amount of compensation for dam- age which might result from the use

Konventionen den 31 januari 1963 utgö-

rande tillägg till Pariskonventionen den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på

atomenergins område

REGERINGARNA i Förbundsre- publiken Tyskland, Republiken Ös- terrike, Konungariket Belgien, Ko- nungariket Danmark, Spanien, Franska republiken, Italienska repu— bliken, Storhertigdömet Luxem- burg, Konungariket Norge, Ko- nungariket Nederländerna, Det Fö- renade Konungariket Storbritannien och Norra Irland, Konungariket Sve- rige och Schweiziska Edsförbundet;

VILKA ÄRO ANSLUTNA till konventionen den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område, avslutad inom organisatio- nen för europeiskt ekonomiskt sam- arbete, numera organisationen för ekonomiskt samarbete och utveck- ling, sådan konventionen reviderats genom det i Paris den 28 januari 1964 avslutade tilläggsprotokollet (i det följande benämnd »Pariskon- ventionen») ;

VILKA ÖNSKA komplettera i nämnda konvention föreskrivna åt- gärder i syfte att höja ersättnings- beloppet för skada som kan upp- komma i följd av utnyttjandet för

de l'utilisation de l'énergie nucléaire å des fins pacifiques, SONT CONVENUS de ee qui suit :

Article 1

Le régime complémentaire å celui de la Convention de Paris, institué par la présente Convention, est sou- mis aux dispositions de la Conven- tion de Paris ainsi qu'aux disposi— tions fixées ci-aprés.

A rticle 2

a) Le régime de la présente Con- vention s'applique aux dommages causés par des accidents nucléaires autres que ce qui sont survenus en- tiérement sur le territoire d'un Etat non contractant a la présente Con- vention :

i) dont la responsabilité incombe, en vertu de la Convention de Paris, a l'exploitant d'une installation nu- cléaire å usage pacifique, située sur le territoire d'une Partie Contrac- tante å la présente Convention (ci- aprés dénommée ((Partie Contrac- tante ») et figurant sur la liste éta- blie et mise å jour dans les condi- tions prévues å l'article 13,

ii) subis 1) sur le territoire d'une Partie Contractante; on

2) en haute mer ou au-dessus, å bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé sur le territoire d'une Partie Contractante; on

3) en haute mer ou au-dessus, par un ressortissant d'une Partie Con- tractante å condition, s'il s'agit de

of nuclear energy for peaceful pur- poses; HAVE AGREED as follows:

Article 1

The system instituted by this Convention is supplementary to that of the Paris Convention, shall be subject to the provisions of the Pa- ris Convention, and shall be applied in accordance with the following Articles.

Article 2

(a) The system of this Convention shall apply to damage caused by nuclear incidents, other than those occurring entirely in the territory of a State which is not a Party to this Convention:

(i) for which an operator of a nuclear installation, used for peace- ful purposes, situated in the terri- tory of a Contracting Party to this Convention (hereinafter referred to as a "Contracting Party”), and which appears on the list establish- ed and kept up to date in accord- ance with the terms of Article 13, in liable under the Paris Conven- tion, and

(ii) suffered ( 1) in the territory of a Contract- ing Party; or

(2) en or over the high seas on board a ship or aircraft registered in the territory of a Contracting Party; or

(3) en or over the high seas by a national of a Contracting Party, provided that, in the case of dam-

HA ÖVERENSKOMMIT om föl- jande:

Artikel 1

Det genom denna konvention in- rättade systemet utgör ett komple- ment till Pariskonventionens sys— tem, är underkastat bestämmelserna i Pariskonventionen och skall till- lämpas i enlighet med följande ar- tiklar.

Artikel 2 (a) Denna konventions system till- lämpas beträffande skada orsakad av andra nukleära olyckor än sådana som i sin helhet inträffa inom en stat vilken icke tillträtt denna konven- tion, om

(i) ansvarighet för skadan enligt Pariskonventionen åvilar innehava- ren av en för fredliga ändamål ut- nyttjad nukleär anläggning, belägen inom område tillhörande en till den- na konvention ansluten part (i det följande benämnd »konventions- stat») och upptagen på »den lista som upprättats och hållits aktuell enligt reglerna i artikel 13, samt

(ii) skadan inträffat: (1) inom en konventionsstats om- råde; eller

(2) på eller över det fria havet ombord på ett fartyg eller luftfar- tyg, registrerat i en konventionsstat ; eller

(3) på eller över det fria havet och tillfogats medborgare i konven- tionsstat, under förutsättning dock

dommages å nu navire ou å un aéro- nef, que celui-ci soit immatriculé sur le territoire d'une Partie Contrac- tante, sous réserve que les tribunnaux d'une Partie Contractante soient compétents conformément a la Con— vention de Paris.

b) Tout Signataire ou Gouverne- ment adhérant a la Convention peut, au moment de la signature de la pré- sente Convention ou de sen adhésion å celle-ci ou au moment du dépöt de son instrument de ratification, dé- clarer qu'il assimile å ses propres ressortissants, aux fins de l'applica- tion du paragraphe (a) (ii) ci-des- sus, les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur son territoire au sens de sa législation, ou certaines catégories d'entre elles.

c) Au sens du présent article, l'ex- pression (( ressortissant d'une Partie Contractante » couvre une Partie Contractante ou toute subdivision politique d'une telle Partie, ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, ainsi que toute entité publique ou privé n'ayant pas la personnalité juridique, établie sur le territoire d'une Partie Contractante.

Article 3

a) Dans les conditions fixées par la présente Convention, les Parties Contractantes s'engagent å ce que la réparation des dommages visés å l'article 2 soit effectués å concurren— ce d'un montant de 120 millions d'unités de compte par accident. b) Cette réparation est effectuée:

age to a ship or an aircraft, the ship or aircraft is registered in the terri- tory of a Contracting Party; provided that the courts of a Con- tracting Party have jurisdiction pursuant to the Paris Convention.

(b) Any Signatory or acceding Go— vernment may, at the time of sig- nature of or accession to this Con- vention or on the deposit of its instrument of ratification, declare that, for the purposes of the appli- cation of paragraph (a) (ii) of this Article, individuals or certain cate- gories thereof, considered under its law as having their habitual resid- ence in its territory, are assimilated to its own nationals.

(c) In this Article, the expression "a national of a Contracting Party" shall include a Contracting Party or any of its constituent sub-divisions, or a partnership, or any public or private body whether corporate or not established in the territory of a Contracting Party.

Article 3

((1) Under the conditions established by this Convention, the Contracting Parties undertake that compensa- tion in respect of the damage refer- red to in Article 2 shall be provide—d up to the amount of 120 mil-lion units of account per incident. (b) Such compensation shall be provided:

att i händelse av skada på fartyg eller luftfartyg detta är registrerat i en konventionsstat; allt under förutsättning att enligt Pariskonventionen jurisdiktion till- kommer domstolarna i en konven- tionsstat.

(b) Stat som undertecknar eller ansluter sig till denna konvention äger vid tiden för undertecknandet eller anslutningen till konventionen eller vid deponerandet av sitt ratifi- kationsinstrument avge förklaring, att vid tillämpning av bestämmelser- na under (a) (ii) i denna artikel fysiska personer eller vissa katego- rier av sådana personer, vilka enligt den statens lagstiftning anses vara stadigvarande bosatta inom den sta- tens område, skola jämställas med statens egna medborgare. (6) I denna artikel skall uttrycket »medborgare i konventionsstat» om— fatta konventionsstat eller delstat (motsvarande) i konventionsstat som utgör federal statsbildning, sam- manslutning eller annan privaträtts- lig eller offentligrättslig inrättning, vare sig den äger rättshandlingsför— måga eller ej, vilken har sitt säte eller eljest är hemmahörande i en konventionsstat.

Artikel 3 (a) Under de villkor som föreskri- vas i denna konvention förbinda sig konventionsstaterna tillse att ersätt- ning för sådan skada som avses i artikel 2 skall utgå med ett belopp av högst 120 miljoner betalningsen- heter för varje olycka. (b) Sådan ersättning skall tillhanda- hållas:

i) a concurrence d'un montant au moins égal ä 5 millions d'unités de compte, fixé å cet effet en vertu de la legislation de la Partie Contrac- tante sur le territoire de laquelle est situé l'installation nucléaire de l'ex— ploitant responsable, au moyen de fonds provenant d'une assurance ou d'une autre garantie financiere;

ii) entre ce montant et 70 millions d'unités de compte, au moyen de fonds publics å allouer par la Partie Contractante sur le territoire de la- quelle est située l'installation nuclé- aire de l'exploitant responsable;

iii) entre 70 et 120 millions d'uni-

tés de compte, au moyen de fonds publics å allouer par les Parties Contractantes selon la clé de réparti- tion prévue å l'article 12.

c) A cet effet, chaque Partie Con- tractante doit

i) soit fixer, conformément å l'ar— ticle 7 de la Convention de Paris, le montant maximum de la responsa— bilité de l'exploitant å 120 millions d'unités de compte et disposer que cette responsabilité est couverte par l'ensemble des fonds visés au para- graphe (b) ci-dessus;

ii) soit fixer le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant å nu niveau au moins égal å celui qui est fixé conformément au para- graphe (b) (i) ci-dessus et disposer qu'au delå de ce montant et jusqu'å 120 millions d'unités de compte, les fonds publics visés au paragraphe (.b) (ii) et (iii) ci-dessus sont al- loués å un titre different de celui d'une couverture de la responsabi-

(i) up to an amount of at least 5 million units of account, out of funds provided by insurance or other financial security, such amount to be established by the legislation of the Contracting Party in whose ter- ritory the nuclear installation of the operator liable is situated;

(ii) between this amount and 70 million units of account, out of pub— lic funds to be made available by the Contracting Party in whose ter- ritory the nuclear installation is si- tuated;

(iii) between 70 million and 120 million units of account, out of public funds to be made available by the Contracting Parties according to the formula for contributions specified in Article 12. (0) For this purpose, each Contract- ing Party shall either:

(i) establish the maximum liabi- lity of the operator, pursuant to Ar- ticle 7 of the Paris Convention, at 120 million units of account, and provide that such liability shall be covered by all the funds referred to in paragraphe (b) of this Article; or

(ii) establish the maximum liabi- lity of the operator at an amount at least equal to that established pur- suant to paragraph (b) (i) of this Article and provide that, in excess of such amount and up to 120 mil- lion units of account, the public funds referred to in paragraph (b) (ii) and (iii) of this Article shall be made available by some means other than as cover for the liability

(i) intill ett belopp av lägst 5 mil— joner betalningsenheter genom me- del, som utgå ur försäkring eller annan ekonomisk säkerhet; belop- pet skall bestämmas enligt lagen i den konventionsstat inom vars om- råde den ansvarige anläggningsinne- havarens nukleära anläggning är be— lägen;

(ii) mellan detta belopp och ett belopp av 70 miljoner betalningsen- heter av allmänna medel, vilka sko- la tillhandahållas av den konven- tionsstat inom vars område den nu- kleära anläggningen är belägen;

(iii) mellan 70 miljoner och 120 miljoner betalningsenheter av all— männa medel, vilka skola tillhanda— hållas av konventionsstaterna en- ligt de fördelningsgrunder som när- mare anges i artikel 12. (c) För nu angivna ändamål skall var och en av konventionsstaterna antingen

(i) bestämma anläggningsinneha- varens ansvarighetsbelopp enligt ar- tikel 7 i Pariskonventionen till 120 miljoner betalningsenheter samt föreskriva att hans ansvarighet skall vara täckt av de medel som omnämnas under (b) i denna arti- kel; eller

(ii) bestämma anläggningsinne- havarens ansvarighet till ett belopp som motsvarar lägst det belopp vil- ket fastställts enligt (b) (i) i den- na artikel samt föreskriva, att över detta belopp och intill 120 miljoner betalningsenheter de statsmedel som omnämnas under (b) (ii) och (iii) i denna artikel skola tillhandahållas i annan form än som täckning av anläggningsinnehavarens ansvarig-

lité de l'exploitant ; toutefois, elle ne doit pas porter atteinte aux régles de fond et de procédure fixées par la présente Convention.

d) Les créances découlent de l'ob- ligation pour l'exploitant de réparer des dommages ou de payer des inté- réts et dépens au moyen des fonds alloués conformément aux paragra- phes (l)) (ii), (iii) et (f) du présent article ne sont exigibles å son égard qu'au fur et ä mesure de l'alloca- tion effective de ces fonds.

e) Les Parties Contractantes s'en- gagent å ne pas faire usage dans l'exécution de la Présente Conven— tion de la faculté prévu å l'article 15 (b) de la Convention de Paris d'édicter des conditions particulié- res :

i) pour la réparation des domma- ges effectuée au moyen des fonds visés au paragraphe (b) (i) ci-des- sus :

ii) en dehors de celles de la pré- sente Convention, pour la réparation des dommages effectuée au moyen des fonds publics visés au paragraphe (b) (ii) et (iii) ci-dessus.

f) Les intéréts et dépens visés å l'article 7 (g) de la Convention de Paris sont payables audelå des mon- tants indiqués au paragraphe (b) ci- dessus. Dans la mesure ou ils sont alloués au titre d'une réparation payable sur les fonds visés :

i) au paragraphe (b) (i) ci-des- sus, ils sont a la charge de l'exploi- tant responsable;

ii) au paragraphe (b) (ii) ci-des- sus, ils sont å la charge de la Partie

of the operator, provided that the rules of substance and procedure laid down in this Convention are not thereby affected. (d) The obligation of the opera— tor to pay compensation, interest or costs out of public funds made avail- able pursuant to paragraphs (b) (ii) and (iii), and (f) of this Ar- ticle shall only be enforceable against the operator as and when such funds are in fact made avail- able. (e) The Contracting Parties, in car- rying out this Convention, under- take not to make use of the right provided for in Article 15 (b) of the Paris Convention to apply special conditions:

(i) in respect of compensation for damage provided out of the funds referred to in paragraph (b) (i) of this Article;

(ii) other than those laid down in this Convention in respect of com- pensation for damage provided out of the public funds referred to in paragraph (b) (ii) and (iii) of this Article. (f) The interest and costs refer- red to in Article 7 (g) of the Paris Convention are payable in addition to the amounts referred to in para- graph (b) of this Article and shall be borne in so far as they are award- ed in respect of compensation pay- able out of the funds referred to in:

(i) paragraph (b) (i) of this Ar- ticle, by the operator liable;

(_ii) paragraph (b) (ii) of this Article, by the Contracting Party in

het, dock att de materiella reglerna och procedurreglerna i denna kon- vention icke därigenom bli åsido- satta.

(d) Anläggningsinnehavarens skyl- dighet att betala skadestånd, ränta eller rättegångskostna—der med stats— medel tillhandahållna enligt bestäm- melserna under (b) (ii) och (iii) samt (f) i denna artikel kan göras gällande mot anläggningsinnehava— ren endast om och när d-ylika medel faktiskt ställts till förfogande.

(e) Konventionsstaterna förbinda sig att vid genomförande av denna konvention icke utnyttja den rätt som enligt artikel 15 (b) i Pariskon- ventionen tillkommer dem att till- lämpa särskilda villkor

(i) i fråga om skadeersättning som utgår av de medel som omför— mälas under (b) (i) i denna arti- kel;

(ii) beträffande skadeersättning som utgår av statsmedel enligt be- stämmelserna under (b) (ii) och (iii) i denna artikel, om icke villko- ren föreskrivits i denna konvention.

(f) Sådan ränta och rättegångskost- nad som avses i artikel 7 (g) i Pa- riskonventionen skall erläggas i till- lägg till de under (b) i denna ar- tikel nämnda beloppen och skall ut- ges, till den del de äro hänförliga till ersättning som utgår av medel som omförmälas

(i) under (b) (i) i denna artikel av anläggningsinnehavaren;

(ii) under (b) (ii) i denna arti- kel av den konventionsstat inom

Contractante sur le territoire de la- quelle est située l'installation nuclé- aire de cet exploitant;

iii) au paragraphe (b) (iii) ci- dessus, ils sont å la charge de l'en- semble des Parties Contractantes. g) Au sens de la présente Conven- tion, (c unité de compte » signifie l'unité de compte de l'Accord Moné- taire Européen telle qu'elle est dé— inie ä la date de la Convention de Paris.

Article 4

(1) Si un accident nucléaire en- traine un dommage qui implique la responsabilité de plusieurs exploi- tants, le cumul des responsabilités prévu å l'article 5 ((1) de la Conven- tion de Paris ne joue, dans la me- sure oil des fonds publics visés å l'article 3 (b) (ii) et (iii) doivent étre alloués, qu'å concurrence d'un montant de 120 millions d'unités de compte.

b) Le montant global des fonds publics alloués en vertu de l'article 3 (b) (ii) et (iii) ne peut dépasser-, dans ce cas, la difference entre 120 millions d'unités de compte et le to- tal des montants détermine's pour ces exploitants conformément å l'ar- ticle 3 (b) (i) ou, dans le cas d'un exploitant dont l'installation nuclé- aire est située sur le territoire d'un Etat non Contractant ä la présente Convention, conformément å l'ar- ticle 7 de la Convention de Paris. Si plusieurs Parties Contractante sont tenues d'allouer des fonds publics, conformément ä l'article 3 (b) (ii), la charge de cette allocationxest répartie entre elles au prorata du nombre des

whose territory the nuclear installa— tion of that operator is situated;

(iii) paragraph (b) (iii) of this Article, by the Contracting Parties together. (9) For the purposes of this Con- vention, "unit of account” means the unit of account of the European Monetary Agreement as defined at the date of the Paris Convention.

Article !;

(a) If a nuclear incident causes damage which gives rise to liability of more than one operator, the ag- gregate liability provided for in Ar- ticle 5 ((1) of the Paris Convention shall not, to the extent that public funds have to be made available pursuant to Article 3 (b) (ii) and (iii), exceed 120 million units of ac- count.

(b) The total amount of the pub- lic funds made available pursuant to Article 3 (b) (ii) and (iii) shall not, in such event, exceed the differ— ence between 120 million units ot" account and the sum of the amounts established with respect to such op- erators pursuant to Article 3 (b) (i) or, in the case of an operator whose nuclear installation is situated in the territory of a State which is not a Party to this Convention, the amount established pursuant to Ar- ticle 7 of the Paris Convention. If more than one Contracting Party is required to make available public funds pursuant to Article 3 (b) (ii), such funds shall be made available

vars område den ansvarige anlägg- ningsinnehavarens nukleära anlägg- ning är belägen;

(iii) unde-r (b) (iii) idenna arti- kel av konventionsstaterna gemen— samt. (9) I denna konvention avses med >>betalningsenhet>> den i det euro— peiska monetära avtalet omförmälda betalningsenheten sådan denna var bestämd på dagen för Pariskonven- tionen.

A rtikel 4

((1) Om en nukleär olycka orsakar skada som medför ansvarighet för flera än en anläggningsinnehavare, skall den totala ansvarighet varom föreskrifter meddelats i artikel 5 (d) i Pariskonventionen, till den del statsmedel skola tillhandahållas en- ligt artikel 3 (b) (ii) och (iii), ej överstiga 120 miljoner betalningsen- heter.

(b) Det sammanlagda beloppet av de statsmedel som skola tillhanda- hållas enligt artikel 3 (b) (ii) och (iii) skall i sådant fall icke över- stiga skillnaden mellan 120 miljoner betalningsenheter och summan av de belopp som fastställts för anlägg— ningsinnehavarna enligt artikel 3 (b) (i) eller, i fråga om anlägg- ningsinnehavare vilkens nukleära anläggning är belägen i stat som ej tillträtt denna konvention, de belopp som bestämts enligt artikel 7 i Pa- riskonventionen. Om flera än en konventionsstat ha att tillhandahål- la statsmedel enligt artikel 3 (b) (ii) skola dylika medel tillhanda- hållas av dem i proportion till an—

installations nucléaires situées sur le territoire de chacun d'elles qui sont impliquées dans l'accident nucléaire et dont les exploitants sont responsa- bles.

Article 5

(1) Dans le cas ou l'exploitant res- ponsable a un droit de recours con- formément ä l'article 6 (f) de la Convention de Paris, la Partie Con— tractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de cet exploitant adopte dans sa législa- tion les dispositions nécessaires pour permettre å cette Partie Con— tractante et aux autres Parties Con- tractantes de bénéficier de ce re- cours dans la mesure ou des fonds publics sont alloués au titre de l'ar- ticle 3 (b) (ii), (iii) et (f).

b) Cette legislation peut prévoir å l'encontre de cet exploitant des dis- positions pour la récupération des t'onds publics alloués au titre de l'ar- ticle 3 (b) (ii), (iii) et (f) si le dom- mage résulte d'une faute qui lui soit imputable.

Article 6

Pour le calcul des fonds å allouer en vertu de la la présente Conven— tion, seuls sont pris en consideration les droits å réparation exercés dans un délai de dix ans å compter de l'accident nucléaire. En cas de dom- mage causé par un accident nucléaire mettant en jeu des combustibles nucléaires, produits ou déchets ra- dioactifs qui étaient, au moment de l'accident, volés, perdus, jetés par-

by them in proportion to the num- ber of nuclear installations situated in their respective territories, which are involved in the nuclear incident and of which the operators are lia- ble.

A rticle 5

(a) Where the operator liable has a right of recourse pursuant to Ar- ticle 6 (f) of the Paris Convention, the Contracting Party in whose ter- ritory the nuclear installation of that operator is situated shall take such legislative measures as are ne— cessary to enable both that Con- tracting Party and the other Con- tracting Parties to benefit from this recourse to the extent that public funds have been made available pur- suant to Article 3 (b) (ii) and (iii), and (f). (b) Such legislation may provide for the recovery of public funds made available pursuant to Article 3 (b") (ii) and (iii), and (f) from such operator if the damage results from fault on his part.

Article 6

In calculating the public funds to be made available pursuant to this Convention, account shall be taken only of those rights to compensation exercised within ten years from the date of the nuclear incident. In the case of damage caused by a nuclear incident involving nuclear fuel or radioactive products or waste which, at the time of the incident have been stolen, lost, jettisoned, or abandon-

talet nukleära anläggningar inom deras respektive områden vilka be- röras av den nukleära olyckan och vilkas innehavare äro ansvariga.

Artikel 5

( (1) För det fall att den ansvarige anläggningsinnehavaren har åter- kravsrätt enligt Pariskonventionen artikel 6 skall den konventionsstat inom vars område innehavarens nu- i kleära. anläggning är belägen vidtaga j de legislativa åtgärder som påkallas för att möjliggöra för såväl denna l

som övriga konventionsstater att göra gällande återkrav med avseen— de på statsmedel som har tillhanda- hållits enligt artikel 3 (b) (ii) och (iii) samt (f).

(b) Genom dylik lagstiftning kan föreskrivas att statsmedel som till- handahållits enligt artikel 3 (b) (ii) och (iii) samt (f) skola |kunna åter- krävas från den ansvarige anlägg- ningsinnehavaren, om skadan orsa- kats genom vållande på denne-s sida.

Artikel 6

Vid beräkning av de statsmedel som skola tillhandahållas enligt denna konvention tas hänsyn endast till de ersättningsanspråk som väckts inom tio år från dagen för atomolyckan. Har skada orsakats av en nukleär olycka, vid vilken med- verkat nukleärt bränsle eller radio- aktiva produkter eller avfall som vid tiden för olyckan hade stulits, gått förlorade eller blivit övergivna

dessus bord ou abandonnés et n'a- vaient pas été récupérés, un tel délai nc peut, en aucun cas, étre supérieur å vingt ans å compter de la date du vol, de la perte, du jet par-dessus. bord ou de l'abandon. Il est en outre prolongé dans les cas et aux condi- tions fixés å l'article 8 (d) de la Convention de Paris. Les demandes complémentaires présentées aprés l'expiration de ce délai, dans les con- ditions prévues ä l'article 8 (e) de la Convention de Paris, sont égale- ment prises en consideration.

Article 7

Lorsqu'une Partie Contractante fait usage de la faculté prévue å l'ar- ticle 8 (e) de la Convention de Pa- ris, le délai qu'elle fixe est un délai de prescription de trois ans å comp— ter soit du moment ou le lésé a en connaissance du dommage et de l'ex- ploitant responsable, soit du mo— ment ou il a då raisonnablemcnt en avoir connaissance.

Article 8

Toute personne bénéficiant des dispositions de la présente Conven- tion a droit a la réparation intégrale du dommage subi, conformément aux dispositions prévues par le droit national. Toutefois, chaque Partie Contractante peut fixer des critéres de répartition équitables pour le cas ou le montant des dommages dépasse ou risque de dépasser :

i) 120 millions d'unités de compte, ou

ii) la somme plus élevée qui ré- sulterait d'un cumul de responsabi-

cd and have not yet been recovered, such period shall not in any case exceed twenty years from the date of the theft, loss, jettison or abandon- ment. It shall also be extended in the cases and under the conditions laid down in Article 8 (d) of the Paris Convention. Amendments made to claims after the expiry of this period, under the conditions laid down in Article 8 (e) of the Paris Convention, shall also be taken into account.

Article 7

XVhere a Contracting Party makes use of the right provided for in Ar- ticle 8 (c) of the Paris Convention, the period which it established shall be a period of prescription of three years either from the date at which the person suffering damage has knowledge or from the date at which he ought reasonably to have known of both the damage and the operator liable.

Article 8

Any person who is entitled to benefit from the provisions of this Convention shall have the right to full compensation in accordance With national law for damage suf- fered, provided that, where the amount of damage exceeds or is likely to exceed:

(i) 120 million units of account; or

(ii) if there is aggregate liability under Article 5 (d) of the Paris

och icke åter hade tillvaratagits, skall nämnda tidsperiod icke i något fall överstiga tjugo år, räknat från dagen för stölden, förlusten eller övergivandet. Tidsfristen skall också förlängas i de fall och under de villkor som angivits i Pariskonven— tionen artikel 8 (d). Kompletteran- de ersättningsanspråk, som framfö- ras efter utgången av denna period, skola under de villkor som angivits i Pariskonventionen artikel 8 (e) också tagas i beräkning.

den rätt som tillkommer den enligt Pariskonventionen artikel 8 (0), skall den tidsfrist som föreskrives utgöra en preskriptionstid av tre år, räknat antingen från den dag då den skadelidande fick kännedom om såväl den lidna skadan som den an— svarige anläggningsinnehavaren el- ler från den dag då han skäligen bort få sådan kännedom.

A rtikel 8

Var och en som åtnjuter förmå- ner enligt bestämmelserna i denna konvention äger rätt till full ersätt- ning för den lidna skadan enligt na- tionell lagstiftning. I fall, då ska- dans belopp överstiger eller sanno—

Artikel 7 Om en konventionsstat utnyttjar i likt kommer att överstiga

(i) 120 miljoner betalningsenhe- ter; eller

(ii) det högre belopp som skall gälla i följd av att ansvarigheten

lités en vertu de l'article 5 ((1) de la Convention de Paris, sans qu'il en résulte, quelle que soit l'origine des fonds et sous réserve des dispositions de l'article 2, de dis- crimination en fonction de la natio- nalité, du domicile ou de la rési- dence de la personne ayant subi le dommage.

Article 9

(I ) Le regime d'allocation des fonds publics visés ä l'article 3 (b) (ii), (iii) et (f) est celui de la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents.

b ) Chaque Partie Contractante prend les dispositions nécessaires pour que les personnes ayant subi un dommage puissent faire valoir leurs droits å réparations sans avoir ä cntamer des procedures différentes selon l'origine des fonds destinés å cette réparation. (' ) Aucune Partie Contractante n'est tenue d'allouer les fonds publics vise's ä l'article 3 (b) (ii) et (iii) tant que des fonds visés å l'article 3 (b) (i) restent disponibles.

Article 10

(1) La Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents est tenue d'informer les autres Parties. Con- tractantes de la survenance et des circonstances d'un accident nuclé- aire des qu'il apparait que les dom- mages causés par cet accident dépas—

Convention and a higher sum results therefrom, such higher sum,

any Contracting Party may establish equitable criteria for apportionment. Such criteria shall be applied what- ever the origin of the funds and, subject to the provisions of Article 2, without discrimination based on the nationality, domicile or resi- dence of the person suffering the damage.

Article 9

((i) The system of disbursements by which the public funds required under Article 3 (b) (ii) and (iii), and (f) are to be made available shall be that of the Contracting Par— ty whose courts have jurisdiction. ( b ) Each Contracting Party shall ensure that persons suffering dam— age may enforce their rights to com- pensation without having to bring separate proceedings according to the origin of the funds provided for such compensation.

(0) No Contracting Party shall be required to make available the pu— blic funds referred to in Article 3 (b) (ii) and (iii) so long as any of the funds referred to in Article 3 (b) (i) remain available.

A rticle 10

('(1 ) The Contracting Party whose courts have jurisdiction shall be re- quired to inform the other Contract- ing Parties of a nuclear incident and its circumstances as soon as it ap- pears that the damage caused by such incident exceeds, or is likely to

skall kumuleras enligt artikel 5 (d) i Pariskonventionen, äger dock varje konventionsstat be- stämma grunder för ersättningsbe- loppens rättvisa fördelning. Sådana grunder skola tillämpas oavsett av vilka medel ersättning skall utges samt, med iakttagande av bestäm— melserna i artikel 2, utan att åtskill— nad göres mellan de skadelidande av hänsyn till deras nationalitet, hemvist eller stadigvarande bosätt- ning.

Artikel 9

(a) Regler om fördelningen av så- dana statsmedel som skola tillhan- dahållas enligt artikel 3 ('b) (ii) och (iii) samt (f) fastställas av den kon- ventionsstat vars domstolar äga ju- risdiktion. (b) Varje konventionsstat skall ga- rantera att de skadelidandes rätt till ersättning kan tillgodoses utan att de nödgas föra ersättningstalan en- ligt skilda procedurregler beroende på av vad slags medel ersättningen skall utges.

("c) Ingen konventionsstat är skyl- dig att tillhandahålla sådana stats- medel som avses i artikel 3 (b) (ii) och (iii) så länge medel som avses i artikel 3 (b) (i) stå till förfogan- de.

Artikel 10

( a ) Den konventionsstat vars dom- stolar äga jurisdiktion skall under- rätta de övriga konventionsstaterna om att en nukleär olycka inträffat och om omständigheterna kring olyckan, så snart det uppenbaras att de skador olyckan orsakat överstiga

sent ou risquent de dépasser le montant de 70 millions d'unités de compte. Les Parties Contractantes prennent sans délai toutes disposi- tions nécessaires pour regler les niodalités de leurs rapports 51 cc su- jet.

b) Scule la Partie Contractante dont lcs tribunaux sont compétents peut demander aux autres Parties Con- tractantes l'allocation des fonds pu- blic-s visc's a Particle 3 (b) (iii) et (f) et a competence pour attribuer ccs fonds.

(' ) Cette Partie Contractante exerce, les cas échéant, les recours visés ä l'article 5 pour le compte des autres Parties Contractantes qui auraient alloué des fonds publics au titre de l'article 3 (h) (iii) et (f).

(1 ) Les transactions intervenues con- formément aux conditions fixées par la législation nationale au sujet de la réparation des dommages effec- tuée au moyen des fonds publics. vi- sés ä l'article 3 (b) (ii) et (iii) se- ront reconnues par les autres Par- ties Contractantes, et les jugements prononcés par les tribunaux compé- tents au sujet d*une telle réparation de viendront exécutoires sur le ter- ritoire des autres Parties Contrac- tantes conformément aux disposi— tions de l'article 13 (d) de la Con— vention de Paris.

A rticle I 1

(1) Si lcs tribunaux compétents re— lévent d'une Partie Contractante au— tre que celle sur le territoire de la- quelle est située l'installation nuclé- aire de ]*exploitant responsable, les

exceed, 70 million units of account. The Contracting Parties shall without delay make all the neces— sary arrangements to settle the pro- cedure for their relations in this connection.

(I)) Only the Contracting Party whose courts have jurisdiction shall be entitled to request the other Con- tracting Parties to make available the public funds required under Ar- ticle 3 (b) (iii) and (f) and shall have exclusive competence to disbur- se such funds. (c) Such Contracting Party shall, When the occasion arises, exercise the right of recourse provided for in Article 5 on behalf of the other Con- tracting Parties who have made avail- able public funds pursuant to Ar- ticle 3 (b) (iii) and (f). (d) Settlements effected in respect of the payment of compensation out of the public funds referred to in Article 3 (b) (ii) and (iii) in ac— cordance with the conditions estab- lished by national legislation shall be recognized by the other Con- tracting Parties, and judgments en- tered by the competent courts in respect of such compensation shall become enforceable in the territory of the other Contracting Parties in accordance with the provisions of Article 13 (d) of the Paris Conven- tion.

Article 11

(a) If the courts having jurisdic— tion are those of a Contracting Par- ty other than the Contracting Party in whose territory the nuclear in— stallation of the operator liable is

eller sannolikt komma att överstiga 70 miljoner betalningsenheter. Kon- ventionsstaterna skola utan dröjs- mål träffa alla nödvändiga anstal- ter för bestämmande av hur deras linbördes förhållanden skola ordnas i samband med olyckan. (b) Endast den konventionsstat vars domstolar äga jurisdiktion äger pä- fordra, att övriga konventionsstater ställa sådana statsmedel till förfo- gande som avses i artikel 3 (b) (iii) (och (f), och är ensam behörig att ut- jbetala dylika medel,

4(c) Nämnda konventionsstat skall, när anledning därtill uppkommer, utöva återkravsrätt enligt bestäm- melserna i artikel 5 på de övriga konventionsstaters vägnar vilka ha tillhandahållit statsmedel enligt ar- tikel 3 (b) (iii) och (f).

("d) Överenskommelser om ersätt- ning av statsmedel enligt artikel 3 (b) (ii) och (iii), vilka ingåtts i en— lighet med föreskrifter meddelade i nationell lag, skola erkännas av Öv- riga konventionsstater, och domar som meddelats av behörig domstol i fråga om dylik ersättning skola verkställas i de övriga konventions- staterna i enlighet med bestämmel- serna i Pariskonventionen artikel 13

!(d). 1

Artikel 11

1((1) Om domstolarna i annan kon- ventionsstat än den inom vars om- råde den ansvarige anläggningsinne- havarens nukleära anläggning är be— lägen äga jurisdiktion, skola de

fonds publics visés å l'article 3 (b) (ii) et (f) sont alloués par la pre- miere de ces Parties. La Partie Con- tractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploitant responsable rembourse a l'autre les sommes versées. Ces deux Parties Contractantes determi- nent d'un commun accord les moda— lités du remboursement.

b) Dans l'adoption de toutes dis- positions législatives, réglementaires ou administratives postérieures au moment de Paccident nucléaire et relatives a la nature, a la forme et är Fétendue de la réparation, aux mo- dalités d'allocation des fonds publics visés å l'article 3 (b) (ii) et, le cas échéant, aux critéres de répartition de ces fonds, la Partie Contractante dont les tribunaux sont compétents consulte la Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l'installation nucléaire de l'exploi— tant responsable. En outre, elle prend toutes mesures nécessaires pour permettre ä celle-ci d'intervenir dans les procés et de participer aux transactions concernant la répara- tion.

Article 12 (1) La clé de répartition selon la— quelle les Parties Contractantes al- louent les fonds publics visés å l'ar— ticle 3 (b) (iii) est calculée :

i) a concurrence de 50 %, sur la

situated, the public funds required under Article 3 (b) (ii) and (f) shall be made available by the first- named Contracting Party. The Con— tracting Party in whose territory the nuclear installation of the operator liable is situated shall reimburse to the other Contracting Party the sums paid. These two Contracting Parties shall agree on the procedure for reimbursement. (b) In adopting all legislative, re- gulatory or adminstrative provi- sions, after the nuclear incident has occurred, concerning the nature, form and extent of the compensa- tion, the procedure for making avail- able the public funds required un— der Article 3 (b) (ii) and, if neces- sary, the criteria for the apportion- ment of such funds, the Contracting Party whose courts have jurisdic- tion shall consult the Contracting Party in whose territory the nuclear installation of the operator liable is situated. It shall further take all measures necessary to enable the lat- ter to intervene in proceedings and to participate in any settlement con- cerning compensation.

Article 12

((1) The formule for contributions according to which the Contracting Parties shall make available the puh- lic funds referred to in Article 3 (b) (iii) shall be determined as fol— lows:

(i) as to 50 %, on the basis of

statsmedel som avses i artikel 3 (b) (ii) och (f) tillhandahållas av först— nämnda stat. Den konventionsstat inom vars område den ansvarige an- läggningsinnehavarens nukleära an- läggning år belägen skall återgälda den andra konventionsstaten de be- lopp denna utbetalat. Dessa två kon- ventionsstater skola träffa överens.- kommelse om förfarandet för sådan återbetalning. ! (b) Den konventionsstat vars dom- ? stolar äga jurisdiktion skall samrå— * då med den konventionsstat inom i vars område den ansvarige anlägg- :. ! -. j ningsinnehavarens nukleära anlägg- ' ; I”» * ning är belägen, när det gäller att efter det den nukleära olyckan in- träffat fastställa legislativa eller ad— ministrativa regler rörande skade- ståndens art, form och omfattning, . _ , ,. förfarandet för att tillhandahålla . * *:w; statsmedel som avses i artikel 3 (b) (ii) samt, i den mån det erfordras, grunderna för fördelning av dylika medel. Den konventionsstat vars domstolar äga jurisdiktion skall vi— dare vidta de åtgärder som erford- ras för att sätta den konventionsstat inom vars område anläggningen är belägen i stånd att inträda i rätte— gångarna och delta vid träffande av överenskommelser rörande skade- l stånden. ! Artikel 12 ((1) De fördelningsgrunder enligt vilka konventionsstaterna skola till- handahålla statsmedel som avses i artikel 3 '(h) (iii) skola bestämmas enligt följande:

(i) i fråga om 50 % på grundval

base du rapport existant entre, d'une part, le produit national brut aux prix courants de chaque Partie Con- tractante, et, d'autre part, le total des produits nationaux bruts aux pris courants de toutes les Parties Contractantes, tels qu'ils résultent de la statistique officielle publiée par l'Organisation de Cooperation et de Développement Economiques pour l'année précédant celle au cours de laquelle l'accident nucléaire sera survenu;

ii) å concurrence de 50 %, sur la base du rapport existant entre, d'une part, la puissance thermique des réacteurs situés sur le territoire de chaque Partie Contractante et, d'aut- re part, la puissance thermique to- tale des réacteurs situés sur l'ensem- ble des territoires des Parties Con- tractantes. Le calcul sera effectué sur la base de la puissance thermi- que des réacteurs figurant a la date de l'accident, sur la liste prévue å l'article 2 (a) (i). Cependant, un ré- acteur n'est pris en consideration pour ce calcul qu'å partir de la date a laquelle il" a atteint, pour la pre- miere fois, la criticalite'.

b) Au sens de la présente Conven- tion, (( puissance thermique » signi- fie :

i) avant la délivrance de l'autori— sation d'exploitation définitive, la puissance thermique prévue,

ii) apres cette délivrance, la puis- sance thermique autorisée par les au- torités nationales compétentes.

the ratio between the gross national product at current prices of each Contracting Party and the total of the gross national products at cur- rent prices of all Contracting Parties as shown by the official statistics published by the Organisation for Economic Co-operation and Devel- opment for the year preceding the year in which the nuclear incident occurs;

(ii) as to 50 %, on the basis of the ratio between the thermal po- wer of the reactors situated in the territory of each Contracting Party and the total thermal power of the reactors situated in the territories of all the Contracting Parties. This calculation shall be made on the ba- sis of the thermal power of the reac- tors shown at the date of the nu- clear incident in the list referred to in Article 2 (a) (i): provided that a reactor shall only be taken into con— sideration for the purposes of this calculation as from the date when it first reaches criticality.

(b) For the purposes of this Conven- tion, "thermal power” means

(i) before the issue of a final op- erating licence, the planned thermal power;

(ii) after the issue of such licence, the thermal power authorized by the competent national authorities.

av förhållandet mellan å ena sidan varje konventionsstats bruttonatio- nalprodukt efter gängse priser och å andra sidan sammanlagda belop- pet av samtliga konventionsstaters bruttonationalprodukt till gängse priser enligt den officiella statistik som publicerats av organisationen för ekonomiskt samarbete och ut- veckling för året före det under vil- ket den nukleära olyckan inträffa- de;

(ii) i fråga om 50 % på grundval av förhållandet mellan å ena sidan den termiska effekten hos de reak— torer som äro belägna inom varje konventionsstats område och å and- ra sidan den sammanlagda termiska effekten hos de reaktorer som äro belägna inom samtliga konventions- staters områden. Denna beräkning skall göras på grundval av den ter- miska effekten hos de reaktorer som vid tiden för den nukleära olyckan funnos upptagna på den lista som omförmäles i artikel 2 (a) (i), dock att vid beräkningen en reaktor skall tagas i betraktande endast från den dag då den först uppnådde kritici- tet. (b) I denna konvention förstås med termisk effekt:

(i) innan en slutgiltig driftsli- cens utfärdats den planerade ter- miska effekten;

(ii) efter det sådan licens utfär- dats den termiska effekt som med- givits av vederbörande nationella myndighet.

a) Chaque Partie Contractante doit faire figurer sur la liste prévue å l'ar- ticle 2 (a) (i) toutes les installations nucléaires å usage pacifique situées sur son territoire, répondant aux dé- finitions de l'article premier de la Convention de Paris.

b) A cet effet, chaque Signataire ou Gouvernement adhérant a la pré— sente Convention communique, au moment du dépöt de son instrument de ratification ou d'adhésion, le re- levé complet de ces installations, au Gouvernement helge.

c) Ce relevé contient :

i) pour toutes les installations non encore acheve'es, l'indication de la date prévue d'existence du risque d'accident nucléaires;

ii) et de plus, pour les réacteurs, l'indication de la date ä laquelle il est prévu qu'ils atteindront pour la premiere fois la criticalité et l'indi- cation de leur puissance thermique. d ) Chaque Partie Contractante com— munique, en outre, au Gouverne- ment helge, la date exacte de l'exis- tence du risque d'accident nucléaire. et, pour les réacteurs, celle a la- quelle ils ont atteint pour la pre- miere fois la criticalité.

e) Chaque Partie Contractante com- munique au Gouvernement helge toute modification ä apporter a la liste. Au cas oil la modification comporte l'adjonction d'une instal— lation nucléaire, la communication doit étre faite au moins trois mois

(a ) Each Contracting Party shall en- sure that all nuclear installations used for peaceful purposes situated in its territory, and falling within the definition in Article 1 of the Paris Convention, appear in the list referred to in Article 2 (a) (i).

( b) For this purpose, each Signa— tory or acceding Government shall, on the deposit of its instrument of ratification or accession, communi- cate to the Belgian Government full particulars of such installations.

( c ) Such particulars shall indicate:

(i) in the case of all installations not yet completed, the expected date on which the risk of a nuclear inci- dent will exist;

(ii) and further, in the case of reactors, the expected date on which they will first reach criticality, and also their thermal power.

(d) Each Contracting Party shall also communicate to the Belgian Go- vernment the exact date of the exist- ence of the risk of a nuclear in- cident and, in the case of reactors, the date on which they first reached criticality. (e) Each Contracting Party shall also communicate to the Belgian Go- vernment all modifications to be made to the list. Where such modi- fications include the addition of a nuclear installation, the communica- tion must be made at least three

( a ) Varje konventionsstat skall till- se, att alla nukleära anläggningar, vilka användas för fredligt ändamål och äro belägna inom dess område och vilka falla under definitionen i Pariskonventionen artikel 1, bli upp- tagna på den lista som omförmäles iartikel 2 (a) (i). (b) För detta ändamål skall varje regering som undertecknar eller till- träder konventionen vid deponeran- det av sitt ratifikations— eller anslut- ningsinstrument tillhandahålla den belgiska regeringen fullständiga uppgifter rörande sådana anlägg- ningar. ('c) Dessa uppgifter skola ange:

(i) för det fall att samtliga an- läggningar ännu icke färdigställts den dag från vilken det kan förvän— tas föreligga risk för en nukleär

olycka;

(ii) vidare, i fråga om reaktorer, den tidigare dag de kunna förväntas uppnå kriticitet samt deras termiska effekt.

( d ) Varje konventionsstat skall ock- så lämna den belgiska regeringen exakt uppgift om den dag från vil- ken risk för nukleär olycka förelig- ger samt, ifråga om reaktorer, den dag då de tidigast uppnå kriticitet.

(e) Varje konventionsstat skall ock— så lämna den belgiska regeringen uppgift om alla de rättelser eller ändringar som skola göras på listan. För den händelse en dylik uppgift avser att en nukleär anläggning skall tillfogas, skall uppgiften läm-

avant la date prévue d'existence du lisque d'accident nucléaire.

f) Si une Partie Contractante est d'avis que le relevé ou une modifica- tion ä apporter å la liste communi- quée par une autre Partie Contrac- tante n'est pas conforme aux dispo— sitions de l'article 2 (a) (i) et aux dispositions du présent article, elle ne peut soulever d'objections å cet égard qu'en les adressant au Gou- vernement helge dans un délai de trois mois å compter de la date å la- quelle elle a recu une notification conformément au paragraphe (h) ci-dessous.

g) Si une Partie Contractante est d'avis qu'une des communications requises conformément au présent article n'a pas été faite dans les dé- lais prescrits, elle ne peut soulever d*objections qu'en les adressant au Gouvernement helge dans un délai de trois mois ä compter du moment ou elle a eu connaissance des faits qui auraient dfl, selon elle, étre com- muniqués.

h) Le Gouvernement helge notifiera des que possible ä chaque Partie Contractante les communications. et objections qu'il aura recues confor- mément au présent article.

i) L'ensemble des relevés et modi- fications visés aux paragraphes (b), (c), (d) et (e) ci-dessus constitue la liste prévue å l'article 2 (a) (i), étant précisé que les objections pré— sentées aux termes des paragraphes (f) et (g) ci-dessus ont effet rétro-

months before the expected date on which the risk of a nuclear incident will exist. (f) If a Contracting Party is of the opinion that the particulars, or any modification to be made to the list, communicated by another Contract- ing Party do not comply with the provisions of Article 2 (a) (i) and of this Article, it may raise objec- tions thereto only by addressing them to the Belgian Government within three months from the date on which it has received notice per— suant to paragraph (h) of this Ar- ticle.

(g) lf a Contracting Party is of the opinion that a communication re- quired in accordance with this. Ar- ticle has not been made within the. time prescribed in this Article, it may raise objections only by address- ing them to the Belgian Govern- ment within three months from the date on which it knew of the facts which, in its opinion, ought to have been communicated. (h) The Belgian Government shall give notice as soon as possible to each Contracting Party of the com- munications and objections which it has received pursuant to this Ar- ticle. (i) The list referred to in Article 2 (a) (i) shall consist of all the par- ticulars and modifications referred to in paragraphs (b), (c), ((1) and (e) of this Article, it being under- stood that objections submitted pur— suant to paragraphs (f) and (g) of

nas senast tre månader före den dag från vilken risk för nukleär olycka väntas föreligga. (f) Om en konventionsstat anser, att uppgifter som lämnats av annan konventionsstat för att uppföras på listan icke stå i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 2 (a) (i) och i denna artikel, äger först— nämnda stat göra invändningar däre- mot endast genom att framföra dem till den belgiska regeringen inom tre månader från den dag då den staten mottog underrättelse enligt bestäm- melserna under (h) i denna artikel.

(g) Om en konventionsstat anser, att en uppgift som skall lämnas, enligt denna artikel icke har lämnats inom den tid som föreskrives i artikeln, äger den staten resa invändningar endast genom att framföra dem till den belgiska regeringen inom tre må- nader från den dag då den erhöll kännedom om de fakta som enligt dess mening hade bort meddelas.

(h) Den belgiska regeringen skall så snart som möjligt lämna varje kon— ventionsstat underrättelse om de uppgifter och invändningar som den mottagit enligt denna artikel.

(i) Den lista som omförmäles i ar— tikel 2 (a) (i) skall upptaga alla de uppgifter som omnämnas under (b), (c), (d) och (e) idenna artikel, var- vid invändningar framförda enligt bestämmelserna under (f) och (g) i denna artikel skola få verkan retro-

actif au jour ou elles ont été formu- lées, si elles sont admises.

j) Le Gouvernement helge adresse aux Parties Contractantes sur leur demande un état å jour comprenant les installations nucléaires tombant sous la présente Convention et les indications fournies å leur sujet en vertu du présent article.

A rticle 14

a) Dans la mesure ou la présente Convention n'en dispose pas autre- ment, chaque Partie Contractante peut exercer les compétences qui lui sont dévolues par la Con- vention de Paris et toutes disposi- tions ainsi prises sont opposables aux autres Parties Contractantes pour l'allocation des fonds publics visés å l'article 3 (b) (ii) et (iii). b) Toutefois les dispositions prises par une Partie Contractante con- formément aux articles 2, 7 (c) et 9 de la Convention de Paris ne sont opposables å une autre Partie Con- tractante pour l'allocation des fonds publics visés å l'article 3 (b) (ii) et (iii) que si elles ont recu son con- sentement.

c) La présente Convention ne s'op- pose pas å ce qu'une Partie Con- tractante prenne des dispositions en dehors du cadre de la Convention de Paris et de la présente Convention, sous réserve toutefois que ces dispo- sitions n'entrainent pas d'obliga- tions supplémentaires pour les au- tres Parties Contractantes dans la mesure oil des fonds publics de ces Parties sont en cause.

this Article shall have effect retro- spective to the date on which they were raised, if they are sustained. ( ]) The Belgian Government shall supply any Contracting Party on de- mand with an up-to-date statement of the nuclear installations covered by this Convention and the details supplied in respect of them pur- suant to this Article.

A rticle 14

(a) Except in so far as this Con- vention otherwise provides, each Contracting Party may exercise the powers vested in it by virtue of the Paris Convention, and any provi- sions made thereunder may be in- voked against the other Contracting Parties in order that the public funds referred to in Article 3 (b) (ii) and (iii) be made available. (b) Any such provisions made by a Contracting Party pursuant to Ar- ticles 2, 7 (c) and 9 of the Paris Convention as a result of which the public funds referred to in Article 3 (b) (ii) and (iii) are required to be made available may not be in- voked against any other Contracting Party unless it has consented there- to. (c) Nothing in this Convention shall prevent a Contracting Party from making provisions outside the scope of the Paris Convention and of this Convention, provided that such pro- visions shall not involve any further- obligation on the part of the other Contracting Parties in so far as their public funds are concerned.

aktivt från den dag då de gjordes, under förutsättning att de bli god- kända. ('j ) Den belgiska regeringen skall på begäran förse varje konventionsstat med en dagsaktuell förteckning över de nukleära anläggningar som om- fattas av denna konvention och de detalj uppgifter om dem som lämnats enligt denna artikel.

A rtikel 14

((1) I den mån annat icke föreskrives i denna konvention, äger varje kon- ventionsstat utöva de befogenheter som tillkommer den enligt Pariskon- ventionen, och varje bestämmelse som utfärdats enligt nämnda kon- vention kan åberopas mot övriga konventionsstater i syfte att sådana statsmedel som avses i artikel 3 (b) (ii) och (iii) skola tillhandahållas. (b) Av en konventionsstat enligt ar- tiklarna 2, 7 (c) eller 9 i Pariskon— ventionen utfärdad bestämmelse, vil- ken medför att sådana statsmedel som avses i artikel 3 (b) (ii) och (iii) skola tillhandahållas, får icke åberopas mot någon annan konven- tionsstat, om denna icke har givit sitt samtycke därtill.

( c ) Ingen bestämmelse i denna kon- vention hindrar en konventionsstat från att utfärda bestämmelser utan- för tillämpningsområdet för Paris- konventionen och denna konvention, dock att sådana bestämmelser icke skola medföra några ytterligare för- pliktelser för de övriga konventions- staterna i fråga om dessa staters all- männa medel.

A rticle 15

a) Toute Partie Contractante peut conclure avec un Etat non Contrac- tant å la présente Convention un ac- cord portant sur la reparation, au moyen de fonds publics, de domma- ges causés par un accident nuclé- aire.

b) Dans le mesure oil les co-ndi- tions de réparation résultant d'un tel accord ne sont pas plus favorable que celles résultant des dispositions prises pour l'application de la Con- vention de Paris et de la présente Convention par la Partie Contrac- tante considérée, le montant des dommages indemnisables en vertu d'un tel accord et causés par un ac- cident nucléaire couvert par la pré- sente Convention peut étre pris en consideration, en vue de l'applica- tion de l'article 8, deuxiéme phrase, pour le calcul du montant total des dommages causés par cet accident.

c) En aucun cas les dispositions des paragraphes (a) et (b) ci-dessus ne peuvent affecter les obligations in- combant en vertu de l'article 3 (b) (ii) et (iii) aux Parties Contractantes qui n”auraient pas donné leur con- sentement å nu tel accord.

d) Toute Partie Contractante qui se propose de conclure un tel accord doit faire part de son intention aux autres Parties Contractantes. Les ac- cords conclus doivent étre notifiés au Gouvernement helge.

Article 15 (a) Any Contracting Party may con- clude an agreement with a State which is not a Party to this Con- vention concerning compensation out of public funds for damage caused by a nuclear incident.

(b) To the extent that the conditions for payment of compensation under any such agreement are not more favourable than those which result from the measures adopted by the Contracting Party concerned for the application of the Paris Convention and of this Convention, the amount of damage caused by a nuclear inci- dent covered by this Convention and for which compensation is payable by virtue of such an agreement may be taken into consideration, where the proviso to Article 8 applies in calculating the total amount of dam- age caused by that incident.

( c) The provisions of paragraphs (a) and (b) of this Article shall in no case affect the obligations under Ar- ticle 3 (b) (ii) and (iii) of those Contracting Parties which have not given their consent to such agree- ment. ( d) Any Contracting Party intending to conclude such an agreement shall notify the other Contracting Parties of its intention. Agreements conclud- ed shall be notified to the Belgian Government.

Artikel 15 (0) Varje konventionsstat äger ingå överenskommelse med stat som icke är ansluten till denna konvention om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av en nukleär olycka.

(b) I den mån villkoren för utgivan- de av ersättning enligt en sådan överenskommelse icke äro mer för- månliga än de villkor som följa av åtgärder vidtagna av den berörda konventionsstaten i fråga om till- lämpning av Pariskonventionen och denna konvention, får beloppet av sådan skada som orsakats av en av denna konvention omfattad olycka och för vilken ersättning skall utgå i kraft av sådan överenskommelse tagas i betraktande, vid tillämpning av artikel 8, för beräkning av det sammanlagda beloppet av de skador som orsakats av ifrågavarande olyc- ka. (c) Bestämmelserna under (a) och (b) i denna artikel inverka icke i nå- got fall på förpliktelserna enligt arti- kel 3 (b) (ii) och (iii) för de kon- ventionsstater som icke lämnat sitt samtycke till sådan överenskommel- se.

(d) Varje konventionsstat som avser att ingå en dylik överenskommelse skall underrätta de övriga konven- tionsstaterna om sin avsikt. Om in- gångna överenskommelser skall un- derrättelse lämnas den belgiska rege- ringen.

374. A rticle 16

&) Les Parties Contractantes se con- sulteront å l'égard de tous les pro- blémes d*intérét commun posés par Papplication de la présente Conven— tion et de la Convention de Paris, notamment des articles 20 et 22 (c) de cette derniere.

b) Elles se consulteront sur l'oppor- tunité de réviser la présente Conven- tion au terme de la période de cinq ans qui suivra la date de son entrée en vigueur, et ä tout autre moment, a la demande d'une Partie Contrac- tante.

A rticle 17

Tout différend entre deux ou plu- sieurs Parties Contractantes relatif ä l'interprétation ou å l'application de la présente Convention sera sou- mis, å la demande d'une Partie Con- tractante intéressée, au Tribunal Européen pour l”Energie Nucléaire créé par la Convention en date du 20 décembre 1957 sur l'Etablissement d'un Contröle de Sécurité dans le domaine de l'Energie Nucléaire.

Article 18

a) Des reserves portant sur une ou

plusieurs dispositions de la pré- sente Convention peuvent étre for- mulées å tout moment avant la rati- fication de la présente Convention, si leurs termes ont été expressément acceptés par tous les Signataires, ou lors, soit de l'adhésion soit de Puti— lisation des dispositions des articles 21 et 24, si leurs termes ont été ex-

A rticle 16

((1) The Contracting Parties shall consult each other upon all pro- blems of common interest raised by the application of this Convention and of the Paris Convention, espe- cially Articles 20 and 22 (c) of the latter Convention.

(b) They shall consult each other on the desirability of revising this Convention after a period of five years from the date of its coming into force, and at any other time upon the request of a Contracting Party.

A rticle 1 7

Any dispute arising between two or more Contracting Parties con- cerning the interpretation or appli- cation of this Convention shall, upon the request of a Contracting Party concerned, be submitted to the Eu- ropean Nuclear Energy Tribunal established by the Convention of 20th December 1957 on the Estab- lishment of a Security Control in the Field of Nuclear Energy.

A rticle 18

( a ) Reservations to one or more of the provisions of this Convention may be made at any time prior to ratification of this Convention if the terms of these reservations have been expressly accepted by all Sig- natories or, at the time of accession or of the application of the provi- sions of Articles 21 and 24, if the terms of these reservations have

Artikel 16

( a) Konventionsstaterna skola råd- föra sig med varandra om alla pro- blem av gemensamt intresse, vilka uppkomma i samband med tillämp- ning av denna konvention och av Pariskonventionen, i synnerhet av artiklarna 20 och 22 (0) i sistnämn- da konvention. (b) De skola rådföra sig med var- andra om önskvärdheten av att re- videra denna konvention efter en pe- riod av fem år, räknat från dagen för dess ikraftträdande eller, om en konventionsstat begär det, vid an- nan tidpunkt.

Artikel 17

Tvist som uppkommer mellan två eller flera konventionsstater beträf- fande tolkningen eller tillämpningen av denna konvention skall på begä- ran av en berörd konventionsstat underställas den europeiska domsto- len för säkerhetskontroll på atom- energiområdet, inrättad genom kon- ventionen den 20 december 1957 om upprättande av säkerhetskontroll på den nukleära energins område.

Artikel 18

(a ) Reservationer till en eller flera av bestämmelserna i denna konven- tion få göras vid varje tidpunkt före ratifikation av konventionen, om in- nehållet i reservationerna uttryckli— gen har godkänts av alla signatär— makter, eller vid tiden för anslutning till konventionen eller vid tiden för tillämpning av bestämmelserna i ar- tiklarna 21 och 24, om innehållet i

376 pressément acceptés par tous les Sig- nataires et Gouvernements adhérents å la présente Convention.

b) Toutefois, l'acceptation d'un Sig— nataire n'est pas requise si celui-ci n*a pas lui—méme ratifié le présente Convention dans un délai de douze mois å partir de la date en la notifi- cation de la réserve lui a été com- muniquée par le Gouvernement helge comformément å l'article 25.

c) Toute reserve acceptée confor— mément aux dispositions du para- graphe (a) ci-dessus peut étre reti- rée å tout moment par notification adressée au Gouvernement helge.

A rticle 19

Un Etat ne peut devenir ou rester Partie Contractante a la présente Convention que s*il est Partie Con- tractante a la Convention de Paris.

Article 20

a) L'Annexe a la présente Conven- tion fait partie intégrante de cette derniére.

b) La présente Convention sera rati- fiée. Les instruments de ratification seront déposés auprés du Gouverne- ment helge.

c) La présente Convention entrera en vigueur trois mois aprés le dépöt du sixiéme instrument de ratifica— tion. d ) Pour chaque Signataire ratifiant la présente Convention aprés le sixié- me dépöt, elle prendra effet trois mois aprés la date du dépöt de son instrument de ratification.

been expressly accepted by all Sig— natories and acceding Governments.

(b) Such acceptance shall not be required from a Signatory which has not itself ratified this Conven- tion within a period of twelve months after the date of notifica— tion to it of such reservation by the Belgian Government in accordance with Article 25. ( c ) Any reservation accepted in ac— cordance with the provisions of para— graph (a) of this Article may be withdrawn at any time by notifica- tion addressed to the Belgian Go- vernment.

Article 19

No State may become or continue to be a Contracting Party to this Convention unless it is a Contracting Party to the Paris Convention.

Article 20

(a) The Annex to this Convention shall form an integral part thereof.

(b) This Convention shall be ratified. Instruments of ratification shall be deposited with the Belgian Govern- ment.

( c ) This Convention shall come into force three months after the deposit of the sixth instrument of ratifica- tion,

( d ) For each Signatory ratifying this Convention after the deposit of the sixth instrument of ratification, it shall come into force three months after the date of the deposit of its instrument of ratification.

reservationerna uttryckligen har god- känts av alla signatärmakter och re— geringar som ha anslutit sig till kon- ventionen. (b) Sådant godkännande fordras icke från signatärmakt, som icke själv har ratificerat konventionen inom tolv månader från det den fått underrät- telse om sådan reservation genom den belgiska regeringen enligt artikel 25.

( c ) Varje reservation som godkänts enligt bestämmelserna under (a) i denna artikel kan när som helst åter- tagas genom underrättelse ställd till den belgiska regeringen.

A rtikel 19

Ingen stat kan bli eller fortsätta att vara ansluten till denna konven— tion, om den icke är ansluten till Pariskonventionen.

Artikel 20

("a ) Bihanget till denna konvention skall utgöra en integrerande del av konventionen. ("b ) Denna konvention skall ratifice- ras. Ratifikationsinstrumenten skola deponeras hos den belgiska regering- en. ( c ) Denna konvention träder i kraft tre månader efter deponerandet av det sjätte ratifikationsinstrumentet.

(d) För varje signatärmakt som ra- tificerar denna konvention efter de- ponerandet av det sjätte ratifika- tionsinstrumentet träder konventio- nen i kraft tre månader efter den dag då den statens ratifikationsin— strument deponerades.

Article 21

Les modifications a la présente Convention sont adoptées du com- mun accord des Parties Contractan- tes. Elles entrent en vigueur a la date å laquelle toutes les Parties Contractantes les auront ratifiées ou confirmées.

Article 22

a ) Aprés l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie Contractante åla Convention de Paris qui n'a pas signé la présente Conven- tion peut demander å y adhérer par notofication adressée au Gouverne- ment helge.

b) L'adhésion requiert l'accord una- nime des Parties Contractantes.

c ) A la suite de cet accord, la Partie Contractante å la Convention de Paris ayant demandé l'adhésion dépose son instrument d*adhésion auprés du Gouvernement helge.

d ) L'adhésion prendra effet trois mois aprés la date du dépöt de l'ins- trument d'adhésion.

Article 23

a) La présente Convention reste en vigueur jusqu'å l'expiration de la Convention de Paris.

b) Toute Partie Contractante po-urra mettre fin, en ce qui la concerne, å Papplication de la présente Conven- tion au terme du délai de dix ans fixé ä l'article 22 (a) de la Conven- tion de Paris en donnant un préavis d'un an å cet effet notifié au Gouver-

Article 21

Amendments to this Convention shall be adopted by agreement among all the Contracting Parties. They shall come into force on the date when all Contracting Parties have ratified or confirmed them.

Article 22

(a) After the coming into force of this Convention, any Contracting Party to the Paris Convention which has not signed this Convention may request accession to this Convention by notification addressed to the Bel- gian Government.

(b) Such accession shall require the unanimous assent of the Contracting Parties. (c) Once such assent has been given, the Contracting Party to the Paris Convention requesting accession shall deposit its instrument of acces— sion with Belgian Government.

(d) The accession shall take effect three months from the date of depos- it of the instrument of accession.

Article 23

(a ) This Convention shall remain in force until the expiry of the Paris Convention.

(b) Any Contracting Party may, hy giving twelve months' notice to the Belgian Government, terminate the application of this Convention to it— self after the end of the period of ten years specified in Article 22 (a) of the Paris Convention. Within six.

Artikel 21 Ändringar i denna konvention sko- la antagas genom överenskommelse mellan alla konventionsstaterna. De träda i kraft den dag då alla kon- ventionsstaterna ha ratificerat eller bekräftat dem.

Artikel 22

('a ) Efter det denna konvention trätt i kraft äger varje stat som är anslu- ten till Pariskonventionen och som icke har undertecknat denna kon- vention begära att få ansluta sig till konventionen genom att göra fram- ställning härom till den belgiska re- geringen. (b) Sådan anslutning förutsätter en- hälligt samtycke av konventionssta- terna. ( c) Så snart sådant samtycke läm— nats skall den till Pariskonventionen anslutna stat som begärt anslutning till denna konvention deponera sitt anslutningsinstrument hos den bel- giska regeringen. (d) Sådan anslutning får verkan efter tre månader, räknat från da- gen för deponerandet av anslut- ningsinstrumentet.

Artikel 23

(a) Denna konvention förblir i kraft till dess Pariskonventionen upphört att gälla. (b) Varje konventionsstat äger, ge— nom att lämna underrättelse därom till den belgiska regeringen tolv må- nader i förväg, bestämma att denna konvention skall upphöra att tilläm- pas heträffande den staten efter ut- gången av den period om tio år som

nement helge. Dans le délai de six mois suivant la notification de ce préavis, chaque Partie Contractante pourra par une notification au Gou- vernement helge mettre fin å la pré- sente Convention, en ce qui la con— cerne, a la date oil elle cessera d'avoir effet å l'égard de la Partie Contrac- tante qui aura effectué la premiere notification.

c) L'expiration de la présente Con- vention ou le retrait d'une des Par- ties Contractantes ne met pas fin aux obligations que chaque Partie Con- tractante assume, en vertu de la présente Convention, pour la répara- tion des dommages causés par un ac- cident nucléaire survenant avant la date de cette expiration ou de ce retrait.

d) Les Parties Contractantes se con- sulteront en temps opportun sur les mesures å prendre aprés l'e-xpiration de la présente Convention ou le re- trait d'une ou de plusieurs Parties Contractantes, afin que soient répa- rés, dans une mesure comparable å celle prévue par la présente Conven- tion, les dommages cause's par des accidents survenus aprés la date de cette expiration ou de ce retrait, et dont la responsabilité incombe å l'ex- ploitant d'une installation nucléaire qui était en fonetionnement avant cette date sur les territoires des Par- ties Contractantes.

months after receipt of such notice, any other Contracting Party may, by notice to the Belgian Government, terminate the application of this Convention to itself as from the date when it ceases to have effect in re- spect of the Contracting Party which first gave notice.

( c) The expiry of this Convention or the withdrawal of a Contracting Party shall not terminate the obliga- tions assumed hy each Contracting Party under this Convention to pay compensation for damage caused by nuclear incidents occuring before the date of such expiry or withdra- wal.

(d) The Contracting Parties shall, in good time, consult each other on what measures should be taken after the expiry of this Convention or the withdrawal of one or more of the Contracting Parties, to provide com- pensation comparable to that ac- corded by this Convention for dam- age caused by nuclear incidents oc— curring after the date of such expiry or withdrawal and for which the operator of a nuclear installation in operation before such date within the territories of the Contracting Parties is liable.

anges i Pariskonventionen artikel 22 (a). Varje annan konventionsstat äger inom sex månader efter motta- gandet av sådan underrättelse och genom att lämna meddelande därom till den belgiska regeringen bestäm- ma, att tillämpningen av denna kon- vention skall upphöra för dess vid- kommande från den dag då konven- tionen upphör att äga tillämpning beträffande den konventionsstat som först uppsade konventionen. (c) Upphör denna konvention att gälla eller frånträder en konven- tionsstat konventionen, medför det- ta icke att de förpliktelser upphöra som en konventionsstat påtagit sig enligt denna konvention att betala ersättning för skador orsakade av nukleära olyckor vilka inträffat före den dag konventionen upphörde att gälla eller frånträdandet ägde rum. (d ) Konventionsstaterna skola i god tid rådföra sig med varandra rö- rande de åtgärder som skola vid- tagas efter det konventionen upp- hört att gälla eller efter det en eller flera konventionsstater frånträtt konventionen, för att ersättning jämförbar med den ersättning var- om överenskommelse träffats genom denna konvention skall tillhanda- hållas för skada orsakad av nukleär olycka, vilken inträffar efter den dag konventionen sålunda upphörde att gälla eller frånträdandet ägde rum och för vilken innehavare av nukleär anläggning inom konven- tionsstaternas områden som var i drift nämnda dag är ansvarig.

Article 24 (1) La présente Convention s'appli- que aux territoires métropolitains des Parties Contractantes. b) Toute Partie Contractante qui désire que la présente Convention soit rendue applicable å un ou plu- sieurs territoires pour lesquels con- formément å Particle 23 de la Con- vention de Paris, elle a indiqué que cette derniére Convention s'appli- que, adresse une demande au Gou- vernement helge. c) L'application de la présente Con- vention å ces territoires requiert l'accord unanime des Parties Con- tractantes. d) A la suite de cet accord, la Par- tie Contractante intéressée adresse an Gouvernement belge une déclara- tion qui prend effet å compter du jour de sa reception.

e) Un telle déclaration peut, en ce qui concerne tout territoire qui y est désigné, étre retirée par la Partie Contractante qui l'a faite, en don— nant un préavis d'un an å cet effet notifié au Gouvernement helge.

f) Si la Convention de Paris cesse d'étre applicable å un de ces terri— toires, la présente Convention cesse également de lui étre applicable.

Article 25

Le Gouvernement helge donne communication å tous les Signatai- res et Gouvernements ayant adhéré a la Convention, de la réception des instruments de ratification, d'adhé— sion, de retrait et de toutes autres notifications qu'il aurait recues. Il

Article 24

((1) This Convention shall apply to the metropolitan territories of the Contracting Parties.

(b) Any Contracting Party desir— ing the application of this Conven- tion to one or more of the territories in respect of which, pursuant to Ar- ticle 23 of the Paris Convention, it has given notification of applica— tion of that Convention, shall ad- dress a request to the Belgian Go— vernment.

( c ) The application of this Conven- tion to any such territory shall re- quire the unanimous assent of the Contracting Parties. (d) Once such assent has been giv— en, the Contracting Party concern- ed shall address to the Belgian Government a notification which shall take effect as from the date of its receipt. (e) Such notification may, as re- gards any territory mentioned there- in, be withdrawn by the Contracting Party which has made it by giving twelve months' notice to that effect to the Belgian Government. (f) If the Paris Convention ceases to apply to any such territory, this Convention shall also cease to ap- ply thereto.

A rticle 25

The Belgian Government shall no- tify all Signatories and acceding Go- vernments of the receipt of any instrument of ratification, accession or withdrawal, and shall also notify them of the date on which this Con- vention comes into force, the text of

Artikel 21;

(a ) Denna konvention tillämpas på konventionsstaternas europeiska om- råden. (b) Varje konventionsstat, som öns- kar att denna konvention skall till- lämpas inom ett eller flera av så- dana områden beträffande vilka den staten enligt Pariskonventionen ar- tikel 23 har lämnat underrättelse i fråga om sistnämnda konventions tillämpning, skall göra framställning därom till den belgiska regeringen.

(c ) Tillämpning av denna konven- tion på sådant område förutsätter enhälligt samtycke av konventions- staterna. (d ) Så snart sådant samtycke läm- nats skall den berörda konventions- staten till den belgiska regeringen lämna underrättelse, vilken äger verkan från den dag underrättelsen mottagits. (e) Sådan underrättelse kan beträf- fande område som avses däri åter— tagas av den konventionsstat som har lämnat underrättelsen genom meddelande därom till den belgiska regeringen to-lv månader i förväg. ( f) Om Pariskonventionen upphör att äga tillämpning beträffande nå- got sådant omr-åde, skall även denna konvention upphöra att äga tillämp- ning därpå.

Artikel 25

Den belgiska regeringen skall un- derrätta alla signatärmakter och anslutna regeringar om mottagandet av varje ratifikations— eller anslut- ningsinstrument eller uppsägning. Den skall likaledes underrätta dem om den dag då denna konvention

leur notifie également la date d'en- trée en vigueur de la présente Con- vention, le texte des modifications adoptées et la date d'entrée en vi— gueur de ces modifications, ainsi que les réserves faites conformément å l'article 18.

EN F-OI DE QUOI les Plenipoten- tiaires soussignés, dåment habilités, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

FAIT å Bruxelles, le 31 janvier 1063, en francais, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en nu seul exemplaire qui sera déposé auprés du Gouver— nement helge qui en communiquera une copie certifiée conforme å tous les autres Signataires et aux Gouver— nements ayant adhéré a la Conven- tion.

Annex å la convention 31 janvier 1963 complé- mentaire & la convention de Paris de 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile

dans le domaine de l'énergie nucléaire

LES GOUVERNEMENTS DES PARTIES CONTRACTANTES dé- clarent que la réparation des dom- mages causés par un accident nu- cléaire qui n'est pas couvert par la Convention complémentaire du sen] fait que l'installation nucléaire con- cernée, en raison de son utilisation, n'est pas incluse dans la liste visée å l'article 2 de la Convention com— plémentaire, (y compris le cas ou cette installation, non incluse dans

any amendment thereto and the date on which such amendment comes into force, any reservations made in accordance with Article 18, and all notifications which it has received.

IN WITNESS WHEREOF the un- dersigned Plenipotentiaries, duly empowered, have signed this Con- vention.

DONE at Brussels, this 3lst day of January 1963, in the English, Dutch, French, German, Italian and Spanish languages, the six texts being equally authoritative, in a single copy which shall be deposited with the Belgian Government by whom certified copies shall be com- municated to all the other Signa- tories and acceding Governments.

Annex to the convention of 31 January 1963 supplementary to the Paris convention of 29 July 1960 on third party liabi- lity in the field of nuclear energy

THE GOVERNMENTS OF THE CONTRACTING PARTIES declare that compensation for damage caus- ed by a nuclear incident not covered by the Supplementary Convention solely by reason of the fact that the relevant nuclear installation, on ac- count of its utilization, is not on the list referred to in Article 2 of the Supplementary Convention, (includ- ing the case where such installation is considered by one or more but not

träder i kraft, om texten till varje ändring i konventionen, om den dag då sådan ändring träder i kraft samt om alla reservationer som gjorts en- ligt artikel 18 och om alla underrät- telser som har mottagits.

TILL BEKRÄFTELSE VARPÅ undertecknade befullmäktigade och vederbörligen bemyndigade ombud ha undertecknat denna konvention.

SOM SKEDDE i Bryssel den 31 januari 1963 på de engelska, hol- ländska, franska, tyska, italienska och spanska språken, med lika vits- ord för texterna på vart och ett av språken, i ett exemplar som skall förvaras hos den belgiska regering- en, vilken skall tillställa alla de öv- riga signatärmakterna eller anslutna regeringarna bestyrkta avskrifter därav.

Bihang till tilläggskonventionen den 31 januari 1963 till Pariskonventionen den 29 juli 1960 angående skadeståndsansvar på atomenergins område

KONVENTIONSSTATERNAS RE- GERINGAR förklara, att ersättning för skada orsakad av en nukleär olycka, vilken icke omfattas av till- läggskonventionen uteslutande av det skälet att den ifrågavarande nu- kleära anläggningen på grund av ändamålet med dess nyttjande icke är upptagen på den lista som avses i tilläggskonventionen artikel 2 (inhe- gripet det fall att en sådan anlägg- ning av en eller flera men icke av

la liste, est considérée par nu nu plusieurs, mais non par tous les Gouvernements comme non couverte par la Convention de Paris) :

—— est effectuée sans aucune dis- crimination entre les ressortissants des Parties Contractantes a la Con- vention complémentaire;

— n'est pas limitée par un pla- fond qui serait inférieur a 120 mil- lion d'unités de compte.

En outre, ces Gouvernements s'ef— forceront, si elles ne le sont déjå, de rendre les régles de dédommagement des victimes de tels accidents aussi voisines que possible de celles pré- vues pour les accidents nucléaire survenus en relation avec les instal— lations nucléaires couvertes par la Convention complémentaire.

Protocole additionnel å la convention du 31 janvier 1963 com- plémentaire å la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire 28 janvier 1964

II

(Clauses finales)

a) Les dispositions du présent Pro- tocole Additionncl font partie inté— grant de la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire a la Conven- tion de Paris du 20 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

b) Le présent Protocole Addition—

all of the Governments to be outside the Paris Convention):

—— shall be provided without dis— crimination among the nationals of the Contracting Parties to the Sup— plementary Convention; and

— shall not be limited to less than 120 million units of account. '

In addition, if they have not al- ready done so, they shall endeavour to make the rules for compensation of persons suffering damage caused by such incidents as similar as pos- sible to those established in respect of nuclear incidents occurring in connection with nuclear installa- tions covered by the Supplementary Convention.

Additional protocol to the convention of 31 January 1963 supplementary to the Paris convention of 29 July 1960 on third party liability in the field of nuclear energy 28 January 1964-

II

(Final clauses)

(a) The provisions of this Additional Protocol shall from an integral part of the Convention of 31 January 1963 Supplementary to the Paris Conven- tion of 29 July 1960 on Third Party Liability in the Field of Nuclear En.— ergy. (b) This Additional Protocol shall

alla regeringarna anses falla utanför tillämpningsområdet för Pariskon- ventionen)

—— skall tillhandahållas utan åt- skillnad mellan medhorgare i stater anslutna till tilläggskonventionen; och

icke skall begränsas till lägre belopp än 120 miljoner betalnings- enheter.

Härutöver skola de, om de icke redan ha gjort detta, sträva efter att J göra reglerna om ersättning till per- soner, som lida skada orsakad av sådana olyckor, så långt möjligt lik- !

artade med dem som fastställts be— träffande nukleära olyckor, vilka in- träffa i förbindelse med nukleära anläggningar omfattade av tilläggs— konventionen.

Tilläggsprotokoll den 28 januari 1964 till konventionen den 31 januari 1963, utgörande tillägg till Pariskonventionen den 29 juli 1960 angående skadeståndsan- svar på atomenergins område

ll

(Slutbestämmelser)

(a) Bestämmelserna i detta tilläggs— protokoll utgöra en integrerande del av tilläggskonventionen den 31 janu- ari 1963 till Pariskonventionen den 29 juli 1960 om skadeståndsansvar på atomenergins område.

(b) Detta tilläggsprotokoll skall rati-

nel sera ratifié ou confirmé. Les ins- truments de ratification du présent Protocole Additionnel seront dépo— sés auprés du Gouvernement helge; le cas échéant la confirmation du present Protocole Additionncl lui sera notifiée.

c) Les Gouvernement Signataires du présent Protocole Additionncl s'engagent å le ratifier ou å le con- firmer en méme temps qu'ils rati- fieront la Convention du 31 janvier 1963. Aucune adhésion å cette Con- vention ne sera recue si elle n'est pas accompagnée d'une adhésion au présent Protocole Additonnel.

d) Le Gouvernement helge donne- ra communication å tous les Signa- taires ainsi qu'aux Gouvernements ayant adhéré å la Convention du 31 janvier 1963 de la réception des in— struments de ratification et de la notification des confirmations.

e) Pour le calcul du nombre de ratifications prévues å l'article 20 ( c) de la Convention du 31 janvier 1963 pour son entrée en vigueur, il ne sera tenu compte que des Signa- taires qui auront ratifié cette Con- vention et ratifié ou confirmé le pré- sent Protocole Additionnel.

EN FOI DE QUOI les Plenipoten- tiaires soussignés, dument habilités, ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

FAIT ä Paris, le 28 janvier 1964, en francais, en allemand, en an— glais, en espagnol, en italien et en néerlandais, les six textes faisant également foi, en un seul exemplaire

be ratified or confirmed. Instru- ments of ratification of this Addi— tional Protocol shall be deposited with the Belgian Government. Where there is a confirmation of this Additional Protocol it shall be no— tified to him. (c) The Signatories of this Addi- tional Protocol undertake to ratify it or to confirm it at the same time as they ratify the Convention of 31 January 1963. Accessions to this Convention Will be accepted only if they are accompanied by accession to this Additional Protocol.

(d) The Belgian Government shall give notice to all Signatories, as also to the Governments which have ac- ceded to the Convention of 31 Ja- nuary 1963, of the receipt of instru- ments of ratification and of notifica- tion of confirmations. (e) In calculating the number of ratifications required in accordance with Article 20 (c) of the Conven- tion of 31 January 1963 for the com- ing into force thereof, account will be taken only of those Signatories who have ratified this Convention and have ratified or confirmed this Additional Protocol.

IN WITNESS WHEREOF the un- dersigned Plenipotentiaries, duly empowered, have signed this Pro— tocol.

DONE at Paris, the 28 of January 1964, in the English, Dutch, French, German, Italian and Spanish lan- guages, the six texts being equally authoritative, in a single copy which

ficeras eller bekräftas. Instrument avseende ratifikation av detta till- läggsprotokoll skola deponeras hos den belgiska regeringen. Bekräftelse av detta tilläggsprotokoll skall till- ställas den belgiska regeringen.

(c) De stater som underteckna det- ta tilläggsprotokoll förbinda sig att ratificera eller bekräfta protokollet samtidigt som de ratificera konven- tionen den 31 januari 1963. Anslut- ning till nämnda konvention god— tages endast om den sker i samband med anslutning till detta tilläggs- protokoll.

( d) Den belgiska regeringen skall underrätta alla signatärmakter lik— som också de regeringar som ha an- slutit sig till konventionen den 31 januari 1963 om mottagandet av ra- tifikationsinstrument och om under— rättelser rörande bekräftelser. (e) Vid beräkning av det antal rati- fikationer som fordras enligt arti- kel 20 (c) i konventionen den 31 januari 1963 för att konventionen skall träda i kraft skall hänsyn ta- gas endast till de signatärmakter som ha ratificerat konventionen och ha ratificerat eller bekräftat detta tilläggsprotokoll.

TILL BEKRÄFTELSE VARPÅ vi undertecknade befullmäktigade och vederbörligen bemyndigade ombud ha undertecknat detta protokoll.

SOM SKEDDE i Paris den 28 ja- nuari 1964 på de engelska, holländs— ka, franska, tyska, italienska och spanska språken, med lika vitsord för texterna på vart och ett av språ—

qui sera déposé auprés du Gouverne- ment belge qui en communiquera une copie ceritifiée conforme å tous les autres Signataires et aux Gouverne- ments adhérents.

shall be deposited with the Belgian Government, by whom certified co- pies shall be communicated to all other Signatories and acceding Go- vernments.

ken, i ett exemplar som skall depo- neras hos den belgiska regeringen, vilken skall tillställa alla övriga sig— natärmakter och anslutna regering- ar bestyrkta avskrifter därav.

NORDISK UDREDNINGSSERIE (NU) 1966

1. La Cooperation tnternordlque.

STATENS

OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1966

Systematisk förteckning

(Siffrorna inom klammer beteckna utredningarna nummer i den kronologiska förteckningen)

Justitiedepartementet

Utsökningsrittt IV. [7] H reslagstlttningssakkunnlga. 1. Hyrestagstiitnlng. 14.1 2. Undersökning angående hyressp ittringen. [15] Utkommer senare. Arbetspromemorior l författningsfrågm [17] Decentraliserlng av naturalisationsårenden m. m. [m] 1963 års markvärdekommitté. 1. Markfrågan I. [23] 2. Markfrågan II. Bila or. [24] Atomansvarighet III. [29

Utrikesdepartomentet Internationellt fredsforskningslnstitut i Sverige. [5]

Försvarsdepartementot

Tygtörvaltnlngens centrala organisation. [11] Strategi i väst och öst. [18] Skeppsholmens framtida användning. [27]

Socialdepartementet

Förenklad statsbldmgsgivnlng till halso- och sjuk- vården. [G] Omsorger om psykiskt utvecklingshämmade. [9] Läkemedelsförmånen. [28]

Binansdopartementet

1965 års långtidsutrednin 1. Svensk ekonomi 1966— 1970. [1] 2. Export och port 1966—1970. Bila n. 1. [2] 3. Tillgången på arbetskraft 1960—1980. B laga 2. [8] 4. andelns arbetskraits- och investerings- behov fram till 1970. Bilaga 3. [10] tendenser inom undervisning. hälso- och sjukvård samt socialvård 1966—1970. Bilaga 6. [13] Ny myntserle. [4] Ny folkbokföringstörordning m. m. [16] Statliga betänkanden 1961—1965. [19] Oljebranschen. [21]

Ecklosiastikdepartemenfct Yrkesutbildningen. [8]

Jordbruksdepartementet Renbetesmarkema. [12] Bostadsarrende m. m. [26] Handelsdepartementet

Lagstiftning mot radiostörningor. [22] Sällskapsresor. [