SOU 1966:38

Utsökningsrätt : förslag

Skrivel

Förkortningar Svenska lagar och lagförslag BrB = brottsbalken BvL = barnavårdslagen FB = föräldrabalken RB = rättegångsbalken UL = utsökningslagen

Utsökningsrätl I Utsökningsrätt I, partiella reformer, förslag av lagbered—

ningen (SOU 1961: 53)

Utsökningsrå'lt II = Utsökningsrätt Il, lagsökning och betalningsföreläggande, överexekutor och utmätningsmän m.m., förslag av lag- beredningen (SOU 1963: 28) Utsölcningsrätt III = Utsökningsrätt III, exekution i lön, beneficium m. m., förslag av lagberedningen (SOU 1964: 57) Utsökningsrå'tt IV = Utsökningsrätt IV, fastighetstillbehör och företagsinteck- nad egendom m. m., förslag av lagberedningen (SOU 1966: 7)

Litteratur: tidskrifter o. I.

JO = justitieombudsmannens ämbetsberättelse L2U = andra lagutskottets utlåtande NJA = Nytt juridiskt arkiv. Avd. 1 NJA II = Nytt juridiskt arkiv. Avd. 11 Prop. = proposition RÅ = Regeringsrättens årsbok SFS = Svensk författningssamling SOU = statens offentliga utredningar TfR = Tidsskrift for Rettsvitenskap

Svensk litteratur i övrigt Alexanderson = Lärobok i rättskunskap för blivande landsfiskaler. IV. Pro— cessrätt. Avd. 3. Utsökning av N. Alexanderson. 2 uppl. Lund 1927 Hassler = Hassler, Utsökningsrätt. 2 uppl. Lund 1960 Lundberg = Lundberg, Handledning för exekutorer och stämningsmän. 5 uppl. Karlshamn 1953

Malmström = Malmström, Föräldrarätt. Stockholm 1956 Olivecrona, Utsökning = Olivecrona, Utsökning. 4 uppl. Lund 1964 Olivecrona, Domen = Olivecrona, Domen i tvistemål. Lund 1943 Trygger II = Trygger, Kommentar till utsökningslagen. 2 uppl. (till 90 5). Uppsala 1916 Undén = Undén, Föräldrar och barn enligt gällande svensk rätt.

2 uppl. Stockholm 1927 Walin = Walin, Föräldrabalken. Uddevalla 1952

:ssnn n. sm- " 014141

NORDISK UDREDNINGSSERIE (NU) 1966

1. La Cooperation internordiquo.

STATENS

OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1 966

Systematisk förteckning

(Siffrorna inom klammer beteckna utredningarna nummer i den kronologiska förteckningen)

Justitiedepartementet

Lagberedningen. 1. Utsökningsrätt IV. [7] 2. Utsök- ningsriitt V. [38] Hyreslagstiftningssskkunniga. 1. Ny Hyrestagstift- ning. [14] a. Undersökning angående hyressplitt- ringen. [16] Arbetspromemorier i författningsfrågan. [17] Decentralisering av nsturalisationslirenden 111. in. [20] 1963 års markvärdekommitté. 1. Markfrdgan I. [23] 2. Markfrågan II. Bila or. [24] Atomansvarighet III. [29 Vägfraktavtalet I. [36]

Utrikes-departementet Internationellt fredstorskningsinstitut i Sverige. [5]

Försvarsdepartementet

Tygförvsltningens centrala organisation. [11] Strategi 1 väst och öst. [18] Skeppsholmens framtida användning. [27] Militärsjukvdrden. [85]

Socialdepartementet

Förfråkladåtatsbidragsgivning tiil hälso- och sjuk- v »- en. Omsorger om psykiskt utvecklingshlimmade. [9] Läkemedelsförmänen. [28] Kommunerna och ungdomen. [82] Deistatågna undervisningssjukhusens organisa-

t on.

Kommunikationsdepartementet

Friluftslivet i Sverige. Del 111. Anläggningar för det rörliga friluftslivet m. m. [33] Luitfartsverkets ekonomi och organisation. [84]

Fixmnsdepartementet

1966 års långtidsutredning 1. Svensk ekonomi 1966— 1970. [1] 2. Export och import 1966—1970. Bilaga 1. [2] 3. Tillgången på arbetskraft 1960—1980. Bilaga 2. [8] 4. Handelns arbetskrafts- och investerings- behov fram till 1970. Bila & 3. [10] 5. Utvecklings- tendenser inom undervisn g, hälso- och sjukvård samt socialvård 1966—1970. ilaga 6. [18] Ny myntserie. [4] Ny folkbokföringsförordning m. m. [16] Statliga betänkanden 1961—1965. [19] Oljebranschen. [21]

Ecklesiastikdepartementet Yrke-utbildningen. [3]

Jordbruksdepartementet

Renbetesmarkerna. [12] Bostadsarrende m. m. [26] 3 1960 års jordbruksutredning. 1. Den framtida jord- brukspolitiken. A. [30] 2. Den framtida jordbruks- politiken. B. [31]

Handelsdepartementet

Lagstiftning mot radiostörningar. [22] Sällskapsresan [25]