SOU 1971:22

Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

10419. Lastning och lossning av farliga ämnen i container

Föreskrifterna i denna bilaga om lastning och lossning av fordon samt stuvning __ och hantering av farliga ämnen gäller också lastning och lossning av farliga _ ämnen i container.

10 420- 10 430

10431. Körning på tomgång under lastning eller lossning '

'Utoni då motorn behöver användas för att driva pumpar eller andra hjälpme— del för lastning och lossning av fordonet och bestämmelserna i det land, i vilket

10 431 forts.

10 432- 10 499

10 500

10 501- 10 502

10 503

10 504

10 505

10 506

fordonet befinner sig, medger sådan användning, skall motorn vara frånslagen under lastnings- och lossningsarbetet.

Avdelning 5 Särskilda föreskrifter för trafik med fordonen

Märkning av fordon

(1) Transportenhet som transporterar farligt ämne skall bära två rektangulära röd- gula skyltar med 40 cm sida.

(2) Den ena av dessa två skyltar skall fästas framtill på transportenheten och den andra baktill, ytan skall vara vinkelrät mot fordonets axel; de skall vara väl syn- liga.

(3) Det är förbjudet att använda dessa skyltar om detta ej föreskrivs; annars skall skyltarna tas bort eller täckas över. ' ' '

(4) Bestämmelserna vid detta marginalnummer skall ej tillämpas inom Förena- de Konungarikets territorium.

Uppställning i allmänhet Ingen transportenhet som fraktar farligt ämne får ställas upp utan att handbrom- sen är åtdragen. * "

Uppställning under natten eller vid dålig sikt (1) Om fordon ställs upp under natten eller vid dålig sikt och om .dess lysen ej fungerar, skall de vid marginalnr 10260 (1) c) nämnda lyktorna med rödgult sken placeras på vägen

den ena ungefär 10 m framför fordonet,

— den andra ungefär 10 m bakom fordonet.

(2) Bestämmelserna vid detta marginalnummer skall ej tillämpas inom Förenade Konungarikets territorium.

10 508- 10 598'

10 599

10 600- 10 601

10 602

10 603- 10 999

-Uppställnin'g- av fordon som utgör särskild fara

Utan åsidosättande av åtgärd som föreskrivs ovan vid marginalnr 10 505 skall föraren omedelbart underrätta närmaste behöriga myndighet eller se till att denna blir underrättad, när farligt ämne som transporteras i det uppställda fordonet ut- gör orsak till särskild fara för vägtrafikant (t. ex. om ämne som är farligt för gång- trafikant, djur eller fordon spillts ut på vägen) och fordonsbemanningen ej snabbt kan undanröja faran. Om det är nödvändigt skall föraren också vidta de åtgär- der som föreskrivs i de instruktioner som avses vid marginalnr 10 185.

Övriga bestämmelser

vad beträffar trafikföreskrifter för fordon med farligt gods vilka ej upptagits i detta kapitel eller i kapitel II i denna bilaga, skall de föreskrifter som varje För- dragsslutande Part med stöd av sin nationella lagstiftning utfärdat rörande natio- nella transporter vara tillämpliga på internationella transporter inom dess terri- torium.

Avdelning 6

" Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder

Snabbehandling för att auktorisera undantag för försöksändamål

För att kunna förskaffa sig nödvändiga erfarenheter i syfte att anpassa bestäm- melserna i denna bilaga till den tekniska och industriella utvecklingen får de För— dragsslutande Parternas behöriga myndigheter sinsemellan direkt överenskom— ma om godkännande av vissa transporter inom sina territorier med temporär av- vikelse från bestämmelserna i denna bilaga. Den myndighet som tagit initiativet till sådan temporär avvikelse skall meddela detta till vederbörande avdelning hos Förenta Nationernas sekretariat, som skall bringa det till de Fördragsslutande

' Parternas kännedom.

11 000- 11 103

11 104

11 105

Kapitel II

Särskilda bestämmelser om transport av farliga ämnen av klass I—VII

Klass Ia Explosiva ämnen och föremål Ib Föremål fyllda med explosivt ämne Ic Tändmedel, pyrotekniska varor och liknande

Avdelning 1 Allmänt

Fordonstyper (Se även marginalnr 11 105 och 11 106).

Farligt ämne av klass Ia, Ib och Ic får transporteras endast i täckt fordon eller i presenningförsett fordon med lämmar på alla sidor av flaket. Presenning på pre— senningförsett fordon skall vara av vattentätt och svårantändligt material; den skall spännas väl, så att den på alla sidor täcker fordonet och så att den går minst 20 cm över lämmarna på fordonet, och skall hållas på plats med metallstänger el- ler kedjor fästade med bultar.

Fordonskategorier

I denna bilaga klassificeras de transportenheter som får transportera farliga äm- nen av klass Ia, Ib och Ic enligt följande:

(1) A-transportenhet: sådan transportenhet vars motor drivs med flytande bräns- le med flampunkt under 55 0C.

(2) B-transportenhet: sådan transportenhet vars motor drivs med flytande bräns- le med flampunkt 55 OC eller högre; inom kategori B urskiljs följande underka- tegorier:

a) B.1-transportenhet: transportenhet utan släpvagn eller vars släpvagn uppfyller följande villkor:

kopplingsanordning skall snabbt kunna tas i sår och samtidigt vara hållfast den skall ha ett effektivt bromssystem verkande på alla hjulen, vilket manöv- reras genom färdbromsen i dragfordonet och som stannar släpvagnen automa- tiskt om kopplingsanordningen brister.

b) B.11-transportenhet: transportenhet som, utöver vad som föreskrivs för underkategori B.I, känneteck- nas av följande egenskaper:

11 105 forts.

11 106

11 107- 11 117

1. Motor och avgassystem Motor och avgassystem är placerade framför lastutrymmets främre vägg. Avgas- rörets mynning är riktad utåt.

2. Bränsletank Bränsletank är placerad på avstånd från motorn, elektriska ledningar och avgas— rör och på sådant sätt att, om en läcka skulle uppstå, bränslet rinner direkt ut på marken utan att kunna komma i kontakt med lasten av explosivt ämne. Bräns- letank är placerad på avstånd från ackumulator eller åtminstone skild från så- dan av en tät avskärmning. Tank är så placerad att den så vitt möjligt skyddas mot skada vid kollision. Bränsletillförseln sker ej genom självtryck.

3. Förarhytt Lättantändligt material har, med undantag av sätesutrustning, ej använts vid konstruktion av förarhytten.

c) BIN-transportenhet:

transportenhet med alla de egenskaper som föreskrivs för underkategori B.II och vars lastutrymme dessutom överensstämmer med följande beskrivning:

1. Det är slutet och har obruten yta; det är skilt från förarhytten av ett mellan- rum om minst 15 cm; det är hållfast konstruerat på sådant sätt och av sådant material att det tillfredsställande skyddar det transporterade godset; material använt för inklädning av lastutrymme är ej gnistbildande; lastutrymmets isole- rande och värmebeständiga egenskaper motsvarar överallt minst de hos en skärm bestående av en 5 mm tjock skiva av asbestpapp mellan två metallväggar eller hos en yttre metallvägg inklädd med ett 10 mm tjockt skikt brandsäkrat trä.

2. Dörren eller dörrarna är försedda med lås med nyckel; alla skarvar och för- slutningar har överläpp. Dörrkonstruktionen är sådan att lastutrymmets hållfast— het nedsätts så litet som möjligt.

Inskränkningar i bruket av fordon av vissa kategorier

(1) A-transportenhet får endast frakta föremål av 20 b), 40 a), b) och e) i klass Ib samt av 10 a) och 30 i klass Ic. Ingen särskild viktbegränsning gäller för så- dan transport.

(2) B.1-transportenhet får frakta:

a) utan särskild viktbegränsning föremål av 20 b) och 40 i klass Ib samt av 10 a) och 30 i klass Ic;

b) med de viktbegränsningar som anges vid marginalnr 11 401, farligt ämne som nämns vid detta marginalnummer.

(3) Bestämmelserna om inskränkningar i bruket av B.II- och BMI-transporten— heter, beroende på lastens vikt och beskaffenhet, återfinns vid marginalnr 11 401.

11 118

11 119- 11 170

11 171

11 172- 11 181

11 182

11 183- 11 199

11 200

11 201- 11 215

11 216

11 217- 11 224

Containertransport

Småcontainer skall uppfylla de krav som ställs på fordons lastutrymme vid transport av ifrågavarande last; fordons lastutrymme behöver då ej uppfylla des- sa bestämmelser.

Fordonsbemanning —— Övervakning

En medhjälpare skall följa med varje transportenhet. Behörig myndighet i ett fördragsslutande land kan, om de nationella bestäm- melserna föreskriver detta, fordra att en godkänd tjänsteman skall på transportö- rens bekostnad följa med på fordonet.

Godkännande av fordon

Bestämmelserna vid marginalnr 10 182 är tillämpliga på BMI-transportenhet.

Avdelning 2 Särskilda krav på fordon och deras utrustning

Material som skall användas vid konstruktion av fordons lastutrymme

I material varav lastutrymme är tillverkat får ej ingå material som lätt kan bilda farliga föreningar med transporterat explosivt ämne (t. ex. bly vid transport av hexyl, pikrinsyra, pikrater eller i vatten lösliga explosiva organiska nitroföreningar eller sprängämnen av sur karaktär [se även marginalnr 11 105 (2) c)].

Förarhytt [Se marginalnr 11 105 (2) b) 3.]

11 225

l 1 226- 11 230

11 231

11 232- 11 239

11 240

11 241- 11 250

11 251

11 252- 11 299

11 300- 11 399

Kombinationen dragfordon släpvagn [Se marginalnr 11 105 (2) a).]

Motor och avgassystem [Se marginalnr 11 105 (2) b) 1.]

Brandsläckningsutrustning

Bestämmelserna vid marginalnr 10 240 (1) b) och (3) är ej tillämpliga på trans- port av farligt ämne av 10—30, 50—200, 240, 250 och 270 i klass Ic.

Elektrisk utrustning

(1) Elektriskt belysningssystems märkspänning får ej överstiga 24 V.

(2) Elektrisk installation får ej finnas inuti lastutrymme på B.II- och B.III-trans- portenhet.

(3) Bestämmelserna vid marginalnr 220 000 (2) i bihang B.2 är ej tillämpliga på den elektriska utrustningen 1 fordon som transporterar föremål av 10 a) och 30 i klass 10 eller högst 500 kg föremål av 10 b) i denna klass.

(4) Bestämmelserna i a) och c) vid marginalnr 220 000 (2) i bihang B.2 är ej till- lämpliga på elektrisk utrustning i fordon som transporterar farligt ämne av 20, 50—200, 240, 250 och 270 i klass Ic eller mer än 500 kg föremål av 10 b) i denna klass.

Avdelning 3 Allmänna arbetsföreskrifter

[Inga särskilda föreskrifter]

11 400

11 401

11 402

Avdelning 4 Särskilda föreskrifter för lastning, lossning och hantering

Försändningssätt och försändningsrestriktioner

Ämne av 130 och 140 a) och b) i klass Ia får transporteras endast såsom komplett last. Kolli som väger högst 10 kg och som lämnas till transport i en sändning om högst 100 kg får dock transporteras på annat sätt än såsom komplett last.

Begränsning av transporterad kvantitet

Den kvantitet farligt ämne av klass Ia, lb och Ic som får transporteras i en transportenhet är begränsad på följande sätt (se även marginalnr 11402 och 11 403 i fråga om förbud mot samlastning).

(1) B.I—transportenhet får endast transportera

a) antingen en av de laster som tillåts vid marginalnr 11 106 (1) och (2) a); b) eller högst 500 kg föremål av 10 b) i klass Ic;

c) eller högst 300 kg ämne av 120 i klass Ia;

d) eller högst 100 kg ämne av 110, 130 och 140 i klass Ia.

(2) El!-transportenhet får endast transportera

a) antingen en av de laster som tillåts i (1) ovan för B.I-transportenhet;

b) eller högst 500 kg ämne av 10—100 och 120 i klass Ia, föremål av 10—40 och 60—110 i klass Ib eller farligt ämne av klass Ic. Ämne av 30, 40 och 50 i klass Ia skall dock förpackas enligt vad som gäller för sändning som ej transporteras såsom komplett last.

(3) BMI-transportenhet får endast transportera

a) antingen en av de laster som tillåts i (2) ovan för B.1I-transportenhet;

b) eller, under förutsättning att vikten av lasten med farligt ämne ej överstiger 90 0/0 av vikten av den last med vanligt gods som vederbörande myndigheter i re- gistreringslandet medgett för fordonet i fråga, högst 9 000 kg farligt ämne av klass Ia, Ib eller Ic med varje fordon utan släpvagn eller fordon med påhängsvagn eller högst 15 000 kg med annan transportenhet. Om last innehåller ämne av 110, 130 och 140 i klass Ia eller föremål av 50, 60 och 110 i klass Ib skall emellertid dessa gränser reduceras till 6 000 respektive 10 000 kg.

Förbud mot samlastning på en transportenhet

På en transportenhet får ej samlastas: (1) farligt ämne av klass Ia med:

a) föremål av 10 d), 30, 40 c), 40 d), 50, 60, 80—110 i klass Ib; b) föremål av 10 b) och 160 i klass Ic;

c) farligt ämne av 10—70, 80 a), 90—170 i klass Id;

11 402 forts.

11 403

d) ämne av 30, 40 och 110 i klass II, ävensom annat farligt ämne av klass II om ytteremballaget för sådant ämne ej utgörs av metallkärl;

e) ämne av 10, 20 och 50 i klass IIIa;

f) ämne av 10 i klass IIIc;

g) ämne av 10—50 och 110 a) i klass IVa;

(2) föremål av klass Ib med ämne av 30, 40 och 110 i klass II, ävensom med an- nat farligt ämne av klass II om ytteremballaget för sådant ämne ej utgörs av me- tallkärl;

(3) föremål av 10 d), 30, 50, 100 och 110 i klass Ib med: a) föremål av 60 i samma klass; b) farligt ämne av klass IIIa;

(4) föremål av 10 d), 30 och 50 i klass Ib med föremål av 70, 80 och 110 i samma klass;

(5) föremål av 100 i klass Ib med föremål av 30, 50, 70, 80 och 110 i samma klass;

(6) föremål av 110 i klass Ib med föremål av 30, 50, 70, 80 och 110 i samma klass;

(7) farligt ämne av klass Ic med ämne av 40 i klass II;

(8) föremål av 210, 220 och 230 i klass Ic med ämne av 10 och 20 eller med acetaldehyd, aceton och acetonblandningar av 50 i klass IIIa.

Förbud mot samlastning på ett fordon

Följande får ej samlastas på ett fordon: (1) Farligt ämne av klass la med:

a) föremål av 10 a), 20, 40—60, 70 b), 80—150 och 170—270 i klass Ic;

b) annat farligt ämne av klass Id än sådant som nämns vid 11 402 (1) c); c) farligt ämne av klass Ie;

d) annat farligt ämne av klass II än sådant som nämns vid 11 402 (1) d). [Se där- för 11 402 (1) d)];

e) annat farligt ämne av klass IIIa än sådant som nämns vid 11 402 (1) e); f) farligt ämne av klass Illb;

g) farligt ämne av 20—110 i klass IIIc;

h) annat farligt ämne av klass IVa än sådant som nämns vid 11 402 (1) g); i) farligt ämne av klass IVb;

j) farligt ämne av klass V;

k) farligt ämne av klass VII.

11 403 forts.

11 405

11 406 114407

(2) Farligt ämne av klass Ib med:

a) fluor av 30 i klass Id;

b) farligt ämne av klass Ie;

c) farligt ämne av klass IIIc;

d) ämne av 50 i klass IVa;

e) farligt ämne av klass IVb;

f) ämne av 20 a) och 30 a) i klass V; g) farligt ämne av klass VII.

(3) Farligt ämne av klass Ic med: a) ämne av 50 i klass IVa; b) farligt ämne av klass IVb.

(4) Tändmedel, fyrverkeripjäser och liknande föremål av klass Ic med farligt ämne av klass VII.

Förbud mot samlastning med gods inneslutet i en container

(1) Förbudet vid marginalnr 11 402 och 11 403 mot samlastning med gods gäller inom varje container.

(2) Bestämmelserna vid marginalnr 11 402 gäller för farligt ämne inneslutet i en container och för annat farligt ämne som lastats på samma transportenhet, oav- sett om sistnämnda ämne är inneslutet eller ej i en eller flera andra container.

(3) Bestämmelserna vid marginalnr 11 403 gäller för farligt ämne inneslutet i en container och för annat farligt ämne som lastats på samma fordon, oavsett om sistnämnda ämne är inneslutet eller ej i en eller flera andra container.

Lastnings- och lossningsplatser

(1) Det är förbjudet

a) att på allmän plats inom tätbebyggt område lasta och lossa farligt ämne av klass Ia, Ib och Ic utan särskilt tillstånd av behörig myndighet;

b) att på allmän plats utanför tätbebyggt område lasta och lossa farligt ämne av dessa klasser utan att behörig myndighet underrättats, om ej sådan verksam- het motiveras av tungt vägande säkerhetsskäl.

(2) Om av någon orsak hanteringsåtgärder måste vidtas på allmän plats skall: -— ämnen och föremål som enligt etiketteringen är av olika slag förvaras åt- skilda .. _ — kolli med hanteringshjälpmedel hanteras så att det förblir upprättstående.

11 408- 11 412

11 413

11 414

11 415- 11 499

11 500- 11 507

11 508

11 509

11 510- 11 519

Rengöring före lastning

Innan farligt ämne av klass Ia, Ib och 10 lastas, skall allt skräp, såsom halm, tra- sor, papper och liknande, samt alla stålföremål (spikar, skruvar o. s. v.) som ej ut- gör integrerande del av lastutrymmet avlägsnas från detta.

Hantering och stuvning

(1) Det är förbjudet att använda lättantändligt material för att stuva kolli 1 for- don.

(2) Kollin med farligt ämne av klass Ia, Ib och Ic skall lastas så, att de kan los- sas ett i taget på destinationsorten utan att det är nödvändigt att stuva om lasten.

(3) Kolli skall stuvas så i fordon att det ej kan förskjuta sig. Det skall skyddas mot varje form av friktion eller stöt. Om tunna transporteras liggande skall den placeras så att dess längdaxel är parallell med fordonets; den skall med hjälp av träkilar hindras från att förskjuta sig i sidled.

Avdelning 5 Särskilda föreskrifter för trafik med fordonen

Färduppehåll vid passage genom tullstation

När transportenhet eller fordonskonvoj med farligt ämne av klass Ia, Ib och Ic skall passera gränstullstation, skall en sådan transportenhet (eller konvoj) stanna minst 50 m från tullstationen. Förarens medhjälpare skall bege sig till tullstatio- nen för att underrätta myndigheterna om att transportenhet (eller konvoj) med farliga ämnen har anlänt.

Kortare färduppehåll för service

Såvitt möjligt skall uppehåll för service ej göras nära bebodd eller mycket be- sökt plats. Uppehåll nära sådan plats får ej bli långvarigt, om ej behörig myn- dighet medgett detta.

11 520

11 521- 11 599

11 600- 11 604

11 605

11 606- 11 609

11 610

11 611- 13999

Konvoj

(1) När fordon som transporterar farligt ämne av klass Ia, Ib och Ic färdas i kon- voj, skall avståndet mellan transportenheterna vara minst 80 m.

(2) Om konvoj av någon anledning är tvungen att stanna och särskilt om last— ning eller lossning måste utföras på allmän plats, skall avståndet mellan de stil— lastående fordonen vara minst 50 m.

(3) Behörig myndighet kan föreskriva bestämmelser rörande konvojs formering eller sammansättning.

Avdelning 6 Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder

Övergångsbestämmelser

Med avvikelse från artikel 4 paragraf 2 i Överenskommelsen gäller att fordon, som var i bruk inom en Fördragsslutande Parts territorium vid tidpunkten för denna bilagas ikraftträdande eller som togs i bruk inom två månader efter ikraft- trädandet, får utföra internationell transport av farligt ämne av klass Ia, Ib och Ic endast under ett år, räknat från tidpunkten för ikraftträdandet, om konstruktion och utrustning ej helt uppfyller de krav som uppställs i denna bilaga för ifråga- varande transport.

Särskilda bestämmelser för vissa länder

Transport av farligt ämne av klass Ia, Ib och Ic är inom Förenade konungarikets territorium underkastad de bestämmelser som gäller där vid tidpunkten för transporten.

14 000- 14 117

14 118

14 119- 14 120

14 121

14 122- 14 126

14 127

14 128

14 129- 14 199

Klass Id Komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser

Avdelning 1 Allmänt

Containertransport

Det är förbjudet att i småcontainer transportera kolli med koloxiklorid, klorcyan [80 a)] eller gas av 110. Koloxiklorid, förpackad enligt marginalnr 2135 i bi- laga A, får emellertid transporteras i småcontainer på villkor att den samman- lagda vikten av kollin med detta ämne uppgår till högst 25 kg per container.

Tanktransport

(1) Ämne av klass Id får, med undantag av fluor (30), klorcyan [80 a)] och löst acetylen (150), transporteras i fast tank eller stor flyttbar tank.

(2) Ämne av klass Id får, med undantag av fluor (30), klorcyan [80 a)] och gaser av 120 och 130, transporteras i liten tankcontainer.

Tankar

(1) Bestämmelserna om små tankcontainer är desamma som de vilka återfinns i bihang B.1, särskilt de vid marginalnr 210 140 som avser fasta tankar och stora flyttbara tankar.

[Se övergångsbestämmelser vid marginalnr 14 605 (3)]

(2) Mitt på liten tankcontainer med kondenserad gas av 40—110 skall runtom målas ett horisontellt, obrutet, rödgult, omkring 30 cm brett band.

Tomma tankar

Tom tank (se bilaga A, MÄRK 1 vid marginalnr 2131, 180) som har innehållit gas av 10 och 20, bortrifluorid eller fluor av 30 eller gaser av 40—100 och 120— 150 skall för att få transporteras vara försluten på samma sätt som om den vore fylld.

14 200- 14 211

14 212

14 213- 14 239

14 240

14 241- 14 250

14 251

14 252- 14 259

14 260

14 261- 14 299

14 300- 14 352

14 353

Avdelning 2 Särskilda krav på fordon och deras utrustning

Luftningsanordning

Om kolli med gas av 10—100 och 150 transporteras i täckt fordon skall detta ha lämplig luftningsanordning.

Brandsläckningsutrustning

Bestämmelserna vid marginalnr 10 240 (1) b) och (3) är ej tillämpliga på andra transporter än sådana som avser brandfarlig gas eller föremål som nämns vid marginalnr 220 002 eller tomt emballage av 160 som har innehållit sådan gas.

Elektrisk utrustning

Bestämmelserna i bihang B.2 är ej tillämpliga på andra transporter än sådana som avser brandfarlig gas eller föremål som nämns vid marginalnr 220 002 eller tomt emballage av 160 som har innehållit sådan gas.

Särskild utrustning

Vid transport av komprimerad gas som nämns vid marginalnr 210 140 (1) b) 4. i) eller kondenserad gas som nämns vid marginalnr 210 140 (1) b) 4. iii) skall for— donets bemanning vara utrustad med gasmask av en typ som är lämplig mot den transporterade gasen.

Avdelning 3 Allmänna arbetsföreskrifter

Bärbara ljuskällor I stället för bestämmelserna vid marginalnr 10 353 gäller här följande:

När brandfarlig gas eller föremål som nämns vid marginalnr 220 002 transpor— teras, är det förbjudet att gå in i täckt fordon med annan ljuskälla än bärbar

14 353

forts.

14 354- 14 399

14 400

14 401

14 402

14 403

14 404- 14 406

14 407

lampa, så beskaffad och konstruerad att den ej kan antända gas som kan ha spritt sig inuti fordonet.

Avdelning 4 Särskilda föreskrifter för lastning, lossning och hantering

Försändningssätt och försändningsrestriktioner

Gas av 120 och 130 får transporteras endast i fast tank eller stor flyttbar tank.

Förbud mot samlastning på en transportenhet På en transportenhet får farligt ämne av 10—70, 80 a) och 90—170 i klass Id ej samlastas med farligt ämne av klass Ia.

Förbud mot samlastning på ett fordon

På ett fordon får följande ej samlastas: (1) farligt ämne av klass Id med farligt ämne av klass VII;

(2) annat farligt ämne än sådant som nämns vid marginalnr 14 402 med farligt ämne av klass Ia;

(3) fluor (30) med föremål av klass Ib;

(4) koloxiklorid och klorcyan [80 a)] med: a) farligt ämne av klass IIIc; b) ämne av 20 a) och 30 a) i klass V.

Lastnings- och lossningsplatser

(1) Det är förbjudet

a) att på allmän plats inom tätbebyggt område, utan särskilt tillstånd av behörig myndighet, lasta och lossa följande ämnen: bromväte, fluorväte, svavelväte, klor, svaveldioxid eller kväveperoxid (50), kol- oxiklorid [80 a)] och klorväte (100);

14 407 forts.

14 408- 14 413

14 414

14 415- 14 499

14 500- 14 508

14 509

b) att på allmän plats utanför tätbebyggt område lasta och lossa ämne som nämns under a) ovan utan att behörig myndighet underrättats, om ej sådan verk- samhet motiveras av tungt vägande säkerhetsskäl.

(2) Om av någon orsak hanteringsåtgärder måste vidtas på allmän plats skall: ämnen och föremål som enligt etiketteringen är av olika slag förvaras åt- skilda; kolli med handtag hanteras så att det ej lutar.

Hantering och stuvning

(1) Kolli får ej kastas eller utsättas för stötar.

(2) Kärl skall stuvas så i fordon att det varken kan välta eller falla ned och med iakttagande av följande föreskrifter:

a) flaska enligt marginalnr 2142 (1) a) skall läggas parallellt med eller i rät vin- kel mot fordonets längdaxel; flaska som befinner sig nära den främre tvärväg- gen skall emellertid placeras i rät vinkel mot längdaxeln. Kort flaska med stor diameter (omkring 30 cm eller mer) får stuvas längsgående med förslutningen vänd mot mitten av fordonet. Tillräckligt stadig flaska får placeras upprättstående. Liggande flaska skall kilas fast eller fixeras så att den ej kan förskjuta sig;

b) kärl med gas av 110 skall alltid placeras med öppningen uppåt och skyddas mot all skada från annat kolli;

c) kärl som är så beskaffat att det kan rullas skall läggas med längdaxeln paral— lell med fordonets och skyddas mot rörelser i sidled.

Avdelning 5 Särskilda föreskrifter för trafik med fordonen

Kortare färduppehåll för service

Under transport av annat farligt ämne av klass Id än sådant av 30, 110 och 160 skall, så vitt möjligt, uppehåll för service ej göras nära bebodd eller mycket be- sökt plats. Uppehåll nära sådan plats får ej bli långvarigt, om ej behörig myn- dighet medgett detta.

14 510- 14 514

14 515

14 516- 14 599

14 600- 14 604

14 605

Skydd mot solstrålning

Under månaderna april—oktober skall, om fordon som transporterar kollin med gas av 10—100 och 150 parkeras, kollina effektivt skyddas mot solstrålning, t. ex. med presenningar som fästs minst 20 cm ovanför lasten, såvida bestämmelserna i det land där parkeringen sker föreskriver detta.

Avdelning 6 Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder

Övergångsbestämmelser

(1) Den i artikel 4 paragraf 2 i överenskommelsen stadgade treårsfristen är in- skränkt till sex månader för tankfordon som transporterar följande ämnen:

a) klorväte av 100;

b) ammoniak löst under tryck i vatten, 140 a), om ej tanken tryckprovats med minst 10 kg/cmg.

(2) Den i artikel 4 paragraf 2 i Överenskommelsen stadgade treårsfristen är likaledes inskränkt till sex månader för tankfordon, vars tank har säkerhetsven- tiler som ej överensstämmer med bestämmelserna vid marginalnr 210 140 (1) a) 3. och är avsedd för transport av gas av 10—100 och 140, om ej sådana ventiler är försedda med lämplig blockeringsanordning och blockeringsläget är tydligt ut- märkt.

(3) a) Under en treårsfrist räknad från dagen för Överenskommelsens ikraft- trädande får annan tank än sådan, som genom sin konstruktion är fästad på tank- fordon, utföra sådan internationell transport av ämne av klass Id som medges av bestämmelserna vid marginalnr 14 121, även om konstruktion och utrustning ej helt uppfyller de krav som uppställs annorstädes i denna bilaga för ifrågava- rande transport;

b) denna frist är inskränkt till sex månader för tankar som anges under a) och som är avsedda för följande ämnen:

— klorväte av 100;

— ammoniak löst under tryck i vatten, 140 a), om ej tanken tryckprovats med minst 10 kg/cm2;

14 605 forts.

14 606- 14 609

14 610

14 611- 14 999

e) denna frist är likaledes inskränkt till sex månader för tank som anges under a) med säkerhetsventiler vilka ej överensstämmer med bestämmelserna vid margi- nalnr 210 140 (1) a) 3. och som är avsedd för transport av gas av 10—100 och 140, om ej sådana ventiler är försedda med lämplig blockeringsanordning och blocke- ringsläget är tydligt utmärkt.

Särskilda bestämmelser för vissa länder

Transport av farligt ämne av klass Id är inom Förenade konungarikets territo- rium underkastad de bestämmelser som gäller där vid tidpunkten för transpor- ten.

15 000- 15 103

15 104

15 105- 15 110

15 111

15 112- 15 117

15 118

15 119— 15 120

15 121

15 122- 15 126

Klass Ie Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

Avdelning 1 Allmänt

Fordonstyper

Farligt ämne av klass Ie i kolli skall lastas i täckt eller presenningförsett for- don. Kärl med kalciumkarbid [20 a)] får emellertid även lastas på öppet fordon.

Bulktransport

Kalciumkarbid [20 a)] och kalciumsilicid [20 d)] i bitar får transporteras i bulk med fordon försett med flyttbara eller fasta kärl som skall överensstämma med de allmänna förpackningsföreskrifterna vid marginalnr 2182, (1), (2) och (3). Så- dant kärl skall vara så beskaffat att fyllnings- och tömningsöppning kan förslutas lufttätt.

Containertransport

Småcontainer som används för bulktransport av ämne nämnt vid marginalnr 15 111 skall överensstämma med föreskrifterna för fordon och fordons kärl vid detta marginalnummer.

Tanktransport

Natrium, kalium och legeringar av natrium och kalium [10 a)] får transporteras i tank.

15 127

15 128

15 129— 15 170

15 171

15 172- 15 199

15 200- 15 299

15 300- 15 399

15 400- 15 402

15 403

Tankar

Föreskrifterna om små tankcontainer är desamma som de vilka återfinns i bihang B.1, särskilt de vid marginalnr 210 150 som avser fasta tankar och stora flyttbara tankar.

Tomma tankar

Tom tank som har innehållit natrium, kalium eller legeringar av natrium och kalium [10 a)] skall för att få transporteras vara försluten på samma sätt som om den vore fylld.

Fordonsbemanning — Övervakning

En medhjälpare skall följa med varje transportenhet som transporterar annat farligt ämne av klass Ie än kalciumkarbid [20 a)] eller kalciumsilicid [20 d)].

Avdelning 2 Särskilda krav på fordon och deras utrustning

(Inga särskilda föreskrifter)

Avdelning 3 Allmänna arbetsföreskrifter

(Inga särskilda föreskrifter)

Avdelning 4 Särskilda föreskrifter för lastning, lossning och hantering

Förbud mot samlastning på ett fordon

Farligt ämne av klass Ie får ej samlastas på ett fordon med:

a) farligt ämne av klass Ia; b) föremål av klass Ib; c) farligt ämne av klass VII.

15 404- 15 413

15 414

15 415- 15 499

15 000- 15 599

15 600- 20 999

Hantering och stuvning

Kolli skall stuvas så i fordon att det ej kan förskjuta sig. Det skall skyddas mot varje form av friktion eller stöt. Vid hantering av kolli skall särskilda åtgärder vidtas för att skydda detta mot kontakt med vatten.

Avdelning 5 Särskilda föreskrifter för trafik med fordonen

(Inga särskilda föreskrifter)

Avdelning 6 Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder

(Inga särskilda bestämmelser)

21 000- 21 103

21 104

21 105- 21 110

21 111

21 112- 21 120

21 121

21 122- 21 127

21 128

Klass II Självantändande ämnen

Avdelning 1 Allmänt

Fordonstyper

Lastningsarrangemang:

a) kolli med ämne av 10 och 30 skall lastas på öppet fordon; kolli som väger högst 25 kg får emellertid även lastas i täckt fordon;

b) kolli med ämne av 40 skall lastas i täckt fordon och kolli med ämne av 100 i täckt eller presenningförsett fordon.

Bulktransport

Ämne av 50, masugnsfilterdamm [60 a)] och ämne av 100 får transporteras i bulk. Ämne av 50 och 100 skall då transporteras i täckt fordon med lastutrymme av metall och masugnsfilterdamm i täckt fordon med lastutrymme av metall eller i presenningförsett fordon med lastutrymme av metall.

Tanktransport

Det enda ämne av klass II som får transporteras i tank är fosfor av 10. Det är emellertid förbjudet att transportera detta ämne i liten tankcontainer.

Tomma tankar

Tank som har innehållit fosfor av 10 skall, för att få mottas till transport, — antingen fyllas med kväve; i detta fall skall det intygas i transportdokumen- tet att tanken är gastät efter förslutning; — eller fyllas med vatten till lägst 96 0/0 av sin rymd; mellan den 1 oktober och den 31 mars skall detta vatten innehålla ett eller flera frostskyddsmedel som varken korroderar eller är benäget att reagera med fosfor, i en koncentration som är tillräcklig för att hindra att vattnet fryser under transporten.

21 129- 21 170

21 171

21 172- 21 199

21 200- 21 250

21 251

21 252— 21 299

21 300- 21 399

21 400- 21 401

21 402

Fordonsbemanning — Övervakning

En medhjälpare skall följa med varje transportenhet som transporterar ämne av 10, 20, 30 och 40.

Avdelning 2 Särskilda krav på fordon och deras utrustning

Elektrisk utrustning

Bestämmelserna vid marginalnr 220 000 i bihang B.2 är ej tillämpliga på transport av farligt ämne av klass II.

Avdelning 3 Allmänna arbetsföreskrifter

(Inga särskilda föreskrifter)

Avdelning 4 Särskilda föreskrifter för lastning, lossning och hantering

Förbud mot samlastning på en transportenhet

På en transportenhet får ej samlastas:

(1) Ämne av 30, 40 och 110 ävensom, om ytteremballaget ej utgörs av metall- kärl, farligt ämne av annat nummer i klass II med

a) farligt ämne av klass Ia;

b) föremål av klass Ib.

(2) Ämne av 40 med farligt ämne av klass Ic.

21 403

21 404- 21 413

21 414

21 415- 21 499

21 500

21 501- 21 599

21 600- 30 999

Klass II 21 403—30 999 Förbud mot samlastning på ett fordon

På ett fordon får ej samlastas: (1) Farligt ämne av klass II med a) farligt ämne av klass IVb;

b) organisk peroxid av klass VII.

(2) Farligt ämne av 10 och 20, 50—100 och 120—150 med farligt ämne av klass Ia.

(3) Ämne av 30, 40 och 110 ävensom, om ytteremballaget ej utgörs av metall- kärl, farligt ämne av annat nummer i klass II med

a) farligt ämne av klass IIIc;

b) ämne av 20 a) och 30 a) i klass V.

Hantering och stuvning

(1) Kärl och kolli med farligt ämne av 10 och 30 får ej utsättas för stötar. De skall placeras så i fordon att de varken kan välta, falla ner eller förskjuta sig.

(2) Det är förbjudet att använda lättantändligt material för att stuva kolli 1 for— don.

Avdelning 5 Särskilda föreskrifter för trafik med fordonen

Märkning av fordon

Bestämmelserna vid marginalnr 10 500 är tillämpliga endast på transport av äm- ne av 10—40.

Avdelning 6 Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder

(Inga särskilda bestämmelser)

31 000- 31 103

31 104

31 105- 31 117

31 118

31 119- 31 120

31 121

Klass IIIa Brandfarliga vätskor

Avdelning 1 Allmänt

Fordonstyper

(1) Kolli med vätska av 10, 20 och 30, acetaldehyd, aceton eller acetonblandningar (50) skall lastas på öppet fordon.

(2) Följande får emellertid lastas i täckt fordon:

a) vätska av 10 i kärl av glas, porslin, stengods eller liknande material eller plast som förpackats enligt marginalnr 2303 och 2304 i bilaga A.

b) vätska av 10 i metallkärl, om ej något kolli överskrider följande vikter: -—-— för petroleumeter, pentaner, kondensationsprodukter av naturgas, etyleter (svaveleter), även blandad med annan vätska av 10 a), koldisulfid [10 a)]: 40 kg; —— för annan vätska av 10 a) och b): 75 kg; 0) kolli med vätska av 20 och 30, acetaldehyd, aceton eller acetonblandningar (50) om de väger högst 100 kg. Kolli får emellertid väga högst: 250 kg i form av fat enligt marginalnr 2303 (6); 225 kg i form av fat enligt marginalnr 2303 (7); 500 kg i form av stålfat enligt marginalnr 2303 (4) med minst 1,5 mm väggtjock— lek och med rullningsskenor, eller annat fat med hållfasthet och täthet enligt mar- ginalnr 2303 (5);

d) samlingskolli som väger högst 100 kg och innehåller kärl som enligt a), b) eller c) ovan får lastas i täckt fordon.

Containertransport

Bräckligt kolli enligt marginalnr 10 102 (1) får ej transporteras i småcontainer.

Tanktransport

Varje vätska av klass IIIa, utom nitrometan (30), får transporteras i tank. Det är emellertid förbjudet att transportera koldisulfid eller kloropren [10 a)] i liten tank— container.

31 122- 31 126

31 127

31 128

31 129- 31 170

31 171

31 172- 31 199

31 200- 31 250

31 251

31 252- 31 299

31 300- 31 352

Tankar

Liten tankcontainer skall vid användning fyllas enligt föreskrifterna vid marginal— nr 2305 i bilaga A för fyllning av kärl med ifrågavarande ämne. Liten tankcontai- ner skall undergå vätsketryckprovning med 2 kg/cm2; dock skall liten tankcontai— ner för transport av petroleumeter, pentaner, etyleter, metylformiat och akrolein av 10, acetaldehyd, aceton och acetonblandningar av 50 undergå vätsketryckprov- ning med 4 kg/cmå. Tryckprovning skall upprepas vart sjätte år. Liten tankcon- tainer skall med väl läslig och varaktig skrift märkas med provningstryck, tid- punkt (månad, år) för senaste provning och besiktningsmannens kontrollstämpel.

Tomma tankar

Torn tank som har innehållit brandfarlig vätska av klass IIIa skall för att få trans- porteras vara försluten och tät på samma sätt som om den vore fylld.

Fordonsbemanning Övervakning

Bestämmelserna vid marginalnr 10 171 (2) är ej tillämpliga på transport av ämne av 40.

Avdelning 2. Särskilda krav på fordon och deras utrustning

Elektrisk utrustning

Bestämmelserna vid marginalnr 220 000 i bihang B.2 är ej tillämpliga på transport av annat farligt ämne av klass IIIa än brandfarlig vätska av 10, 20 och 30, acet- aldehyd, aceton och acetonblandningar av 50.

Avdelning 3 Allmänna arbetsföreskrifter

31 353

31 354- 31 399

31 400- 31 401

31 402

31 403

31 404- 31 413

31 414

31 415- 31 499

Bärbara ljuskällor

I stället för bestämmelserna vid marginalnr 10 353 gäller här följande: Det är förbjudet att gå in i täckt fordon med annan ljuskälla än bärbar lampa, så beskaffad och konstruerad att den ej kan antända gas som kan ha spritt sig inuti fordonet.

Avdelning 4 Särskilda föreskrifter för lastning, lossning och hantering

Förbud mot samlastning på en transportenhet

Följande får ej samlastas på en transportenhet: (1) farligt ämne av klass IIIa med föremål av 10 d), 30, 50, 100 och 110 i klass Ib;

(2) ämne av 10, 20 och 50 i klass IIIa med farligt ämne av klass Ia;

(3) vätska av 10 och 20, acetaldehyd, aceton och acetonblandningar av 50 i klass IIIa med föremål av 210, 220 och 230 i klass Ic.

Förbud mot samlastning på ett fordon

Följande får ej samlastas på ett fordon: (1) vätska av klass IIIa med:

a) farligt ämne av klass IIIc;

b) ämne av 50 i klass IVa;

c) ämne av 20 a) och 30 a) i klass V; (1) farligt ämne av klass VII;

(2) farligt ämne av 30, 40 och 60 i klass IIIa med farligt ämne av klass Ia;

(3) vätska av 10, 20 och 50 med farligt ämne av klass IVb.

Hantering och stuvning

Det är förbjudet att använda lättantändligt material för att stuva kollin i fordon.

31 500

31 501- 31 599

31 600- 31 604

31 605

31 606 31 609

31 610

31 611- 31 999

Avdelning 5 Särskilda föreskrifter för trafik med fordonen

Märkning av fordon

Bestämmelserna vid marginalnr 10 500 är tillämpliga endast på transport av ämne av 10 och 20, metylalkohol, acetaldehyd, aceton och acetonblandningar av 50.

Avdelning 6

Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder

Övergångsbestämmelser

Tank som var i bruk inom en Fördragsslutande Parts territorium, när Överens- kommelsen trädde i kraft jämlikt artikel 7 paragraf 1, eller som tagits i bruk inom två månader efter ikraftträdandet får användas för internationell transport av far- ligt gods under en tid av tre år räknat från ikraftträdandet, även om dess kon- struktion och utrustning ej helt uppfyller kraven i bihang B.1.

Särskilda bestämmelser för vissa länder

Transport av vätska av klass IIIa med flampunkt lägre än 23 0C är inom Förena- de konungarikets territorium underkastad de bestämmelser som gäller där vid tid- punkten för transporten.

32 000- 32 103

32 104

32 105- 32 110

32 111

32 112- 32 117

32 118

32 119- 32 120

32 121

32 122- 32 170

32 171

32 172- 32 199

Klass IIIb Brandfarliga fasta ämnen

Avdelning 1 Allmänt

F ordonstyper

Då kolli med ämne av 30—80 transporteras på öppet fordon, skall detta fordon täckas med brandsäkrad presenning, om ej ämnet är förpackat i metallfat.

Bulktransport

(1) Svavel av 20 a) får transporteras i bulk.

(2) Naftalin av 110 a) och b) får transporteras i bulk; transport skall då utföras i täckt fordon med lastutrymme av metall eller i presenningförsett fordon som är försett med brandsäkrad presenning och som antingen har lastutrymme av metall eller har en presenning av tättvävt material utbredd på golvet. Vid transport av naftalin av 110 a) skall fordons golv vara skyddat av oljetät beklädnad.

Containertransport

Vid transport av naftalin av 110 a) och b) skall småcontainer av trä vara oljetätt inklädd.

Tanktransport

Svavel i smält tillstånd [20 b)] och naftalin i smält tillstånd [110 c)] får endast transporteras i tankfordon.

Fordonsbemanning -— Övervakning

En medhjälpare skall följa med varje transportenhet som transporterar mer än 300 kg ämne av 60.

32 200- 32 250

32 251

32 252- 32 299

32 300- 32 399

32 401- 32 402

32 403

32 404- 32 499

32 500

Avdelning 2 Särskilda krav på fordon och deras utrustning

Elektrisk utrustning

Bestämmelserna vid marginalnr 220 000 i bihang B.2 är tillämpliga endast på transport av ämne av 30—70.

Avdelning 3 Allmänna arbetsföreskrifter

(Inga särskilda föreskrifter)

Avdelning 4 Särskilda föreskrifter för lastning, lossning och hantering

Försändningssätt och försändningsrestriktioner

Svavel i smält tillstånd [20 b)] och naftalin i smält tillstånd [110 c)] får endast transporteras i tankfordon.

Förbud mot samlastning på ett fordon

Ämne av klass IIIb får ej samlastas på ett fordon med: a) farligt ämne av klass Ia;

b) farligt ämne av klass IIIc;

c) ämne av 50 i klass IVa;

d) ämne av 20 a) och 30 a) i klass V;

e) farligt ämne av klass VII.

Avdelning 5 Särskilda föreskrifter för trafik med fordonen

Märkning av fordon

Bestämmelserna vid marginalnr 10 500 är tillämpliga endast på transport av svavel i smält tillstånd [20 b)], ämne av 40—80 och naftalin i smält tillstånd [110 c)].

32 501- 32 599 Avdelning 6 Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder (Inga särskilda bestämmelser)

32 600- 32 999

33 000- 33 103

33 104

33 105- 33 110

33 111

33 112- 33 117

33 118

Klass IIIc Oxiderande ämnen

Avdelning 1 Allmänt

Fordonstyper

Då kolli med ämne av 40, 60, 70 och 80 lastas på öppet fordon, skall detta fordon vara försett med presenning. För ämne som är förpackat i metallfat är det ej nöd- vändigt att'täcka fordon med presenning.

Bulktransport

(1) Ämne av 40—60 och 70 a) och b) får transporteras i bulk såsom komplett last.

(2) Ämne av 40 och 50 skall transporteras med fordon med öppet metalltråg som är täckt med vattentät och brandsäkrad presenning eller i metallcontainer [se mar- ginalnr 33 118 (2)].

(3) Ämne av 60, 70 a) och b) skall transporteras i täckt fordon eller i fordon med vattentät och brandsäkrad presenning; fordon skall vara konstruerat antingen så att transporterat ämne ej kan komma i kontakt med trä eller annat brännbart ma- terial eller så att golvets och väggarnas hela yta, om de är brännbara, är be- klädd med vattentätt och obrännbart material eller är behandlad med ämne som gör träet brandsäkert.

Containertransport

(1) Bräckligt kolli enligt marginalnr 10 102 (1) och kolli med väteperoxid eller väteperoxidlösning (10) eller tetranitrometan (20) får ej transporteras i småcon- tainer.

(2) Container för transport av ämne av 40 och 50 skall vara av metall, tät och täckt med lock eller vattentät, svårbrännbar presenning, samt vara så konstruerad att ämne i container ej kan komma i kontakt med trä eller annat brännbart ma— terial.

33 118 forts.

33 119- 33 120

33 121

33 122- 33 126

33 127

33 128

33 129- 33 170

33 171

33 172- 33 199

(3) Container för transport av ämne av 60, 70 a) och b) skall vara täckt med lock eller vattentät, svårbrännbar presenning samt vara konstruerad så att ämne i con- tainer ej kan komma i beröring med trä eller annat brännbart material eller så att golvets och väggarnas hela yta, om de är av trä, är beklädd med vattentätt och svårbrännbart material eller är behandlad med natriumsilikat eller någon liknande produkt.

Tanktransport

(1) Vätska av 10, 20 och 30 och lösningar av ämne av 40 får transporteras i fast tank eller stor flyttbar tank.

(2) Lösning av ämne av 40 får även transporteras i liten tankcontainer.

Tankar

Föreskrifterna för liten tankcontainer är desamma som de vilka återfinns i bihang B.1 för fasta tankar och stora flyttbara tankar.

Tomma tankar

(1) Tom tank som har innehållit ämne av klass IIIc skall för att få transporteras vara försluten och tät på samma sätt som om den vore fylld.

(2) Tom tank som har innehållit klorat, perklorat, klorit (40 och 50), oorganiskt nitrit (80) eller ämne av 90 och 100 är utesluten från transport om den utvändigt har vidhäftande återstoder av sitt tidigare innehåll.

Fordonsbemanning — Övervakning

En medhjälpare skall följa med varje transportenhet som transporterar ämne av 10, 20 och 30 i klass IIIc.

33 200- 33 299

33 300- 33 302

33 303

33 400- 33 401

33 402

33 403

Avdelning 2 Särskilda krav på fordon och deras utrustning

(Inga särskilda krav)

Avdelning 3 Allmänna arbetsföreskrifter

Försiktighetsåtgärder med avseende på livsmedel och liknande konsumtionsvaror.

I fordon och på platser för lastning, lossning eller omlastning skall tetranitrome- tan av 20, bariumklorat av 40 a), bariumperldorat av 40 b), bariumnitrat och bly- nitrat av 70 c), oorganiska nitriter av 80, bariumdioxid av 90 b) och bariumper- manganat av 90 c) förvaras skilda från livsmedel och liknande konsumtionsvaror.

Avdelning 4 Särskilda föreskrifter för lastning, lossning och hantering

Förbud mot samlastning på en transportenhet

Ämne av 10 i klass IIIc får ej samlastas på en transportenhet med farligt ämne av klass Ia.

Förbud mot samlastning på ett fordon

Följande får ej samlastas på ett fordon: (1) farligt ämne av klass IIIc med:

a) föremål av klass Ib;

b) koloxiklorid och klorcyan av 80 a) i klass Id;

c) ämne av 30, 40 och 110 i klass II eller med annat farligt ämne av klass 11, om ej dettas ytteremballage består av metallkärl;

d) farligt ämne av klass IIIa;

e) farligt ämne av klass IIIb;

f) farligt ämne av klass IVb;

g) farligt ämne av klass VII;

(2) farligt ämne av 20—110 med farligt ämne av klass Ia;

33 403 forts.

33 404- 33 413

33 414

33 415

33 416- 33 499

33 500

33 501- 33 599

33600- 40999

(3) ämne av 30 med ämne av 320 och 330 i klass IVa; (4) ämne av 40 a), 40 c) och 40 d) med farligt ämne av klass V;

(5) ämne av 40 och 50 med anilin [110 b) i klass IVa], med undantag av kvantite- ter om högst 5 kg förpackade enligt marginalnr 2408 (2) a);

(6) ämne av 40 a), 80 och 90 e) i klass lIIc med ämne av 60 a), b) eller c), eller med andra ammoniumsalter eller med blandningar av ammoniumsalter av denna klass.

Hantering och stuvning

(1) Kolli med ämne av klass IIIc skall placeras plant på sin basyta. Kärl med vätska av klass IIIc skall kilas fast så att det ej kan välta.

(2) Det är förbjudet att använda lättantändligt material för att stuva kolli i for- don.

Rengöring efter lossning

Sedan fordon som har transporterat ämne av 40—60 och 70 a) och b) i bulk los- sats, skall det spolas med stora mängder vatten.

Avdelning 5 Särskilda föreskrifter för trafik med fordonen

Märkning av fordon

Bestämmelserna vid marginalnr 10 500 är tillämpliga endast på transport av ämne av 10, 20, 30, bariumklorat av 40 a), bariumperklorat av 40 b), ämne av 80 och 90 b) och bariumpermanganat av 90 c).

Avdelning 6 Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder

(Inga särskilda bestämmelser)

41 000- 41 103

41 104

41 105- 41 110

41 111

41 112- 41 117

41 118

41 119- 41 120

41 121

Klass IVa Giftiga ämnen

Avdelning 1 Allmänt

Fordonstyper

(1) Ämne av 540, bekämpningsmedel av 830 förpackat enligt marginalnr 2429 a) S., iii och iv, och ämne av 840 förpackat i säckar skall lastas i täckt eller presen- ningförsett fordon.

(2) Ämne av 30, 40 och 120 a) och b) skall lastas på öppet fordon. Låda med ämne av 40 och 120 a) och b) får även lastas i täckt fordon.

Bulktransport

(1) Ämne av 410 och 730 får transporteras i bulk såsom komplett last.

(2) Ämne av 410 skall transporteras i täckt eller presenningförsett fordon och ämne av 730 på öppet fordon som är presenningförsett eller har öppningsbart tak.

Containertransport

Bräckligt kolli enligt marginalnr 10 102 (1) får ej transporteras i småcontainer.

Tanktransport .

(1) Vätska av 10 b), 310 b), 810—830, akrylnitril [2() a)], acetonitril [20 b)], allyl- klorid [40 a)], acetoncyanhydrin [110 a)], anilin [110 b)], epiklorhydrin [120 a)], etylenklorhydrin [120 b)], allylalkohol [130 a)], dimetylsulfat [130 b)], fenol [130 c)], kresoler [220 a)] och xylenoler [220 b)] får transporteras i fast tank eller i stor flyttbar tank.

(2) Vätska av 140 får transporteras i för detta ändamål särskilt konstruerade tankfordon eller stora flyttbara tankar.

(3) Anilin [110 b)] får transporteras i liten tankcontainer.

41 122- 41 126

41 127

41 128

41 129- 41 170

41 171

41 172- 41 184

41 185

Tankar

(1) Föreskrifterna för liten tankcontainer med anilin [110 b)] är desamma som de vilka återfinns i bilaga A för kärl med detta ämne.

(2) På tank får ej utvändigt finnas rester av giftigt ämne.

Tomma tankar

(1) Tom tank skall, för att få transporteras, utvändigt vara fri från rester av gif- tigt ämne; den skall vara försluten och tät på samma sätt som om den vore fylld.

(2) Tom stor flyttbar tank och tom liten tankcontainer av 910 skall, om de ej sänds såsom komplett last, etiketteras enligt förebild nr 4 (se bihang A.9 till bilaga A).

Fordonsbemanning — Övervakning

En medhjälpare skall följa med varje transportenhet som transporterar mer än ett ton ämne av 10—50 och 140 i klass IVa eller mer än 250 kg bräckliga kollin med dessa ämnen.

Skriftliga instruktioner

Då ämne av 140 eller kärl som har innehållit sådant ämne transporteras skall de skriftliga instruktionerna innehålla framförallt följande:

”A) Försiktighetsåtgärder som skall iakttas Den vara som transporteras är mycket giftig. Om något kärl inte är tätt skall följande försiktighetsåtgärder vidtas:

1. undvik:

a) kontakt med huden,

b) inandning av ångor,

c) införande av vätska i munnen;

2. vid hantering av sönderslaget, skadat eller med vätska fuktat fat skall alltid bäras:

a) gasmask,

b) handskar av gummi eller lämplig plast,

c) stövlar av gummi eller lämplig plast.

41 185

forts.

41 186- 41 199

41 200- 41 239

Om en allvarlig olycka inträffar som medför att allmän väg spärras, skall de personer som skickats för att röja upp på platsen ovillkorligen ha varnats för den fara de utsätter sig för.

B) Åtgärder som skall vidtas Alla lämpliga åtgärder, inklusive användandet av de vid marginalnr 41 260 nämn- da skyltarna, skall vidtas för att hålla obehöriga på minst 15 m avstånd från olycksplatsen. Gasmaskerna, handskarna och stövlarna gör det möjligt för en person att gå fram till lasten och kontrollera dess tillstånd. Skulle något fat vara sönderslaget skall

a) ytterligare gasmasker, handskar och stövlar för arbetarna omedelbart anskaf- fas;

b) alla oskadade fat forslas undan;

c) vätska som spillts ut på fordonet eller på marken neutraliseras genom rikligt begjutande med en vattenlösning av kaliumpermanganat (en flaska med detta neutraliseringsrnedel finns i lådan); lösningen bereds lätt genom att 0,5 kg per- manganat löses i 151 vatten i en hink; begjutningen skall upprepas flera gånger, eftersom det går åt 2 kg kaliumpermanganat för att helt bryta ner 1 kg av det transporterade ämnet. Där omständigheterna medger detta är det bästa sättet att sanera området att hälla bensin över den utspillda vätskan och tända på.

C) Viktiga rekommendationer Vid olycksfall är en av de första åtgärder som skall vidtas den att per telegram eller telefon meddela ...... (här insätts adress och telefonnummer till de in- dustrier inom vart och ett av de länder, inom vars territorium transporten skall företas, vilka kan kontaktas). Fordon som har förorenats med transporterat ämne får ej åter tas i bruk förrän det rengjorts under ledning av kompetent person. Trädetalj i fordon, vilken an- gripits av transporterat ämne, skall tas bort och brännas.”

Avdelning 2 Särskilda krav på fordon och deras utrustning

B randsläckningsutrustning

Bestämmelserna vid marginalnr 10 240 (1) b) och (3) är ej tillämpliga på trans- port av farligt ämne av klass IVa.

41 241- 41 250

41 251

41 252- 41 259

41 260

41 261- 41 299

41 300- 41 301

41 302

41 303

Elektrisk utrustning

Bestämmelserna vid marginalnr 220 000 i bihang B.2 är ej tillämpliga på transport av farligt ämne av klass IVa [se emellertid marginalnr 210 410 (3) d) vad beträf- far ämne av 140].

Övrig utrustning

Vid all transport av ämne av 140 och av kärl som har innehållit sådant ämne skall till föraren tillsammans med transportdokumentet överlämnas en bärbar låda med handtag, vilken skall innehålla: tre exemplar av de skriftliga instruktioner som anger vilka åtgärder som skall vidtas vid olycksfall eller missöde under transport (se marginalnr 41 185); —- två par handskar och två par stövlar av gummi eller lämplig plast; två gasmasker med 500 cm3 patroner med aktivt kol; -- en flaska (t. ex. av bakelit) med 2 kg kaliumpermanganat med påskriften ”lö- ses i vatten före användning”; — sex pappskyltar med påskriften ”FARA — flyktigt gift utspillt. Kom ej i när- heten utan gasmask”, på det eller de språk som talas i vart och ett av de länder, inom vars territorium transporten äger rum. Denna låda skall finnas i förarhytten och vara placerad på en plats där den lätt kan hittas av räddningsmanskapet.

Avdelning 3 Allmänna arbetsföreskrifter

Åtgärder vid olyckshändelse (Se marginalnr 41 185)

Försiktighetsåtgärder beträffande livsmedel och liknande konsumtionsvaror

.] fordon samt på platser för lastning, lossning eller omlastning skall farligt ämne av klass IVa förvaras skilt från livsmedel och-liknande konsumtionsvaror.

| | l l i |

41 304- 41 352

41 353

41 354- 41 373

41 374

41 375- 41 399

41 400

41 401

41 402

41 403

Bärbara ljuskällor

Bestämmelserna vid marginalnr 10 353 är ej tillämpliga.

Rökningsförbud

Bestämmelserna vid marginalnr 10 374 är ej tillämpliga.

Avdelning 4 Särskilda föreskrifter för lastning, lossning och hantering

Försändningssätt och försändningsrestriktioner

Transport av ämne av 20 a) (akrylnitril) och 610 l) (l-klor-l-nitropropan) i en- gångsfat av metall [se marginalnr 2404 (1) b) 2. och 2423 (2) d)] får ske endast såsom komplett last på öppet fordon.

Förbud mot samlastning på en transportenhet

Ämne av 10—50 och 110 a) får ej samlastas på samma transportenhet med far- ligt ämne av klass Ia.

Förbud mot samlastning på ett fordon Följande får ej samlastas på ett fordon: (1) farligt ämne av klass IVa med farligt ämne av klass VII;

(2) annat farligt ämne än sådant av 10—50 och 110 a) i klass IVa med farligt ämne av klass Ia;

(3) ämne av 50:

a) med farligt ämne av klass Ib; 13) med farligt ämne av klass Ic; c) med farligt ämne av klass 1113, d) med farligt ämne av klass IIIb;

41 403 forts.

41 404- 41 406

41 407

41 408- 41 414

41 415

41 416- 41 499

41 500

(4) anilin [110 b)] om det ej är förpackat enligt marginalnr 2408 (2) a) —- med ämne av 40 och 50 i klass IIIc;

(5) ämne av 120 a) och d) med annat ämne av klass V än fast ämne av 130, 150 a) och 210;

(6) ämne av 320 och 330 med ämne av 30 i klass IIIc eller med farligt ämne av 10— 0, 90, klorsulfonsyra [SOZ(OH)Cl] av 110 a) och ämne av 210 i klass V.

Lastnings- och lossningsplatser

(1) Det är förbjudet:

a) att på allmän plats inom tätbebyggt område lasta och lossa ämne av 10—50, 130 b), 140 och 810 utan särskilt tillstånd av behörig myndighet;

b) att på allmän plats utanför tätbebyggt område lasta och lossa dessa ämnen utan att behörig myndighet underrättats, om ej sådan verksamhet motiveras av tungt vägande säkerhetsskäl.

(2) Om av någon orsak hanteringsåtgärder måste vidtas på allmän plats, skall ämnen och föremål som enligt etiketteringen är av olika slag förvaras åtskilda.

Rengöring efter lossning

(1) Sedan fordon som har transporterat ämne av 410 och 730 i bulk lossats, skall det spolas med stora mängder vatten.

(2) Fordon som har förorenats med ämne av 140 eller med blandningar därav får ej åter tas i bruk förrän det rengjorts under ledning av kompetent person. Trädetalj i fordon, vilken angripits av ämne av 140, skall tas bort och brännas.

Avdelning 5 Särskilda föreskrifter för trafik med fordonen

Märkning av fordon

(1) Bestämmelserna vid marginalnr 10 500 är tillämpliga endast på transport av ämnen av 10—50, 110—140, 210—230, 310—330, 410, 510—540, 810 och 820.

41 500 forts.

41 501- 41 508

41 509

41 510- 41 514

41 515

41 516- 41 599

41 600- 41 604

41 605

41 606- 41 999

(2) Vid varje transport av ämne av 140 skall fordonet på varje sida förses med påskrift som anger att, om vätska läcker ut, största försiktighet skall iakttas och att man i sådant fall ej får närma sig fordonet utan gasmask samt handskar och stövlar av gummi eller lämplig plast.

Kortare färduppehåll för service

Såvitt möjligt skall uppehåll för service ej göras nära bebodd eller mycket besökt plats. Uppehåll nära en sådan plats får ej bli långvarigt, om ej behörig myndig- het medgivit detta.

Skydd mot solstrålning

Under månaderna april—oktober skall, om fordon som transporterar cyanväte [1() a)] parkeras, kolli effektivt skyddas mot solstrålning, t. ex. med presenningar som fästs minst 20 cm ovanför lasten, såvida bestämmelserna i det land där parkeringen sker föreskriver detta.

Avdelning 6 Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder

Övergångsbestämmelser

Med stöd av sista punkten i paragraf 2 av artikel 4 i Överenskommelsen före- skrivs att fordon, som var i bruk inom en Fördragsslutande Parts territorium när Överenskommelsen trädde i kraft jämlikt artikel 7 paragraf 1 eller som togs i bruk inom två månader efter ikraftträdandet, får användas för internationell transport av ämne av 140 endast under en tid av två år, räknat från tidpunkten för ikraftträdandet, om dess konstruktion och utrustning ej helt uppfyller de krav som uppställs i denna bilaga för ifrågavarande transport.

42 000- 42 110

42 111

42 112- 42 117

42 118

Klass IVb Radioaktiva ämnen

Avdelning 1 A llmänt

Bulktransport

Ämne med låg specifik aktivitet som nämns vid marginalnr 2457 (1) a), b) och d) i bilaga A får transporteras i bulk såsom komplett last i fordon som säkerställer att intet av ämnet kan läcka ut från fordonet under normala transportförhållan- den.

Containertransport

(1) Endast kolli med ämne av 10, 30 och 50 får transporteras i container.

(2) Kolli med ämne av 10 och 30, liksom ämne av 50 som faller under beskriv- ningen vid marginalnr 2457 (1) a) och b) i bilaga A och som förpackats enligt bestämmelserna vid marginalnr 2457 (2) i bilaga A, skall uppfylla följande krav: a) om container endast innehåller kolli av kategori I-VIT, skall den själv anses tillhöra denna kategori; om den innehåller kolli av kategori II-GUL eller 111- GUL, med eller utan kolli av kategori I-VIT, skall den anses tillhöra kategori III-GUL eller II-GUL, beroende på om summan av transportindex för de kollin den innehåller överstiger 0,5 eller ej; dosraten för den strålning containern avger får ej vid något tillfälle under transporten någonstans på containerns utsida över- stiga 200 mR/h eller vad därmed är ekvivalent;

b) container skall behandlas som kolli av den kategori till vilken den anses höra enligt a) ovan;

c) summan av aktiviteterna hos innehållet i de kollin som utgörs av emballage av typ A får ej överskrida de vid marginalnr 42401 (2) c) angivna gränserna; om container innehåller kolli med andra klyvbara ämnen än sådana av nukleär säker- hetsklass I, 11 eller III, skall dessutom villkoren vid marginalnr 2456 (2) 3), c) eller d) i bilaga A iakttas för varje container.

(3) Kolli med ämne av 50 som förpackats enligt marginalnr 2457 (3) i bilaga A får transporteras i container endast såsom komplett last och som kolli enligt 2457 (3). Container skall vara av sluten typ med hela väggar.

42 118 forts.

42 119- 42 120

42 121

42 122- 42 126

42 127

42 128

42 129- 42 180

42 181

(4) Ämne av 50 får transporteras i bulk i container endast såsom komplett last och såsom kolli enligt 2457 (3). Container skall vara sluten, av metall och ha hela väggar som säkerställer att intet av ämnet kan läcka ut under normala transport- förhållanden.

(5) Vilken etikett som skall fästas på container med kollin beror på vilken kate- gori containern med stöd av bestämmelserna i (2) vid detta marginalnummer an- ses tillhöra; påskriften skall vara: 3) på raden ”innehåll”:

i) om alla kollin har samma innehåll: densamma som på etiketterna på de en— skilda kollina; ii) om så ej är fallet: orden ”olika radioaktiva ämnen tillhörande grupperna . . .”; b) på raden ”aktivitet” och som transportindex: summan av aktiviteterna respek- tive summan av transportindex för de kollin som stuvats i containern.

Tanktransport

Ämne med låg specifik aktivitet nämnt vid marginalnr 2457 (1) i bilaga A får transporteras såsom komplett last i tank som säkerställer att intet av ämnet kan läcka ut under normala transportförhållanden. Emellertid får ämne nämnt under (1) c) vid marginalnr 2457 liksom ämnen under (1) a), b) och d) vid detta margi- nalnummer då dessa är flytande, lösta eller uppslammade i vätska eller både lösta och uppslammade, transporteras i fast tank endast på villkor att de ej är själv- antändande och att de har en kritisk temperatur över eller vid 50 QC eller ett ångtryck som vid 50 0C understiger 3 kg/cm2.

Tankar

Föreskrifterna för liten tankcontainer är desamma som de vilka återfinns i bihang 3.1 för fast tank och stor flyttbar tank.

Tomma tankar

Tom tank skall förslutas på samma sätt som om den vore fylld.

Transportbandlingar

De handlingar som nämns vid marginalnr 2461 (3) i bilaga A skall bifogas trans- portdokumentet.

42 182- 42 184

42185. Skriftliga instruktioner

De skriftliga instruktioner som överlämnas till föraren skall i förekommande fall upprepa de tilläggsbestämmelser som skall iakttas eller de särskilda försiktighets- åtgärder som skall vidtas under transport.

42 186- 42 191

42 192 Underrättelse till transportören om bestämmelser och föreskrifter som skall till- lämpas på transporten

Avsändaren skall delge transportören alla bestämmelser eller föreskrifter som skall tillämpas på transporten med hänsyn till det transporterade godsets beskaf- fenhet; detta gäller särskilt av behörig myndighet utfärdade bestämmelser av- seende tilläggsföreskrifter [marginalnr 2455 (7) b) och (9) c), 2456 (11) c), (11) f) och (12) b) 3. i bilaga A] eller särskilda krav som skall iakttas under transport, i den mån avsändaren underrättats om dessa.

42 193- 42 199 Avdelning 2 Särskilda krav på fordon och deras utrustning 42 200- 42 206

42 207 Bestämmelser om konstruktion och utrustning av fordon då dessa anses som en integrerande del av emballaget [Se marginalnr 2452 (2) a) och 2455 (3) andra stycket].

42 208— , 42 279

42280. Undersökning av radioaktiv kontamination på fordon och utrustning

(1) Fordon som uteslutande transporterar radioaktivt ämne skall undersökas för bestämning av den radioaktiva kontaminationen på dess olika delar. Undersök— ning skall ske minst en gång om året. Om den totala radioaktiva kontaminationen (antingen den är väl vidhäftande eller ej) på någon del av fordonet överskrider de nivåer som anges i tabellen vid marginalnr 3604, bihang A.6 i bilaga A, skall fordonet tas ur trafik och dekontamineras så att det uppfyller ettdera av följande villkor:

42 280 forts.

42 281— 42 299

42 300

42 301

42 302

a) den totala kontaminationen (väl vidhäftande eller ej) skall befinna sig under de i tabellen vid marginalnr 3604 i bihang A.6 angivna nivåerna;

b) den löst vidhäftande kontaminationen skall befinna sig under de i tabellen vid marginalnr 3604 i bihang A.6 angivna nivåerna och fordonet skall av kompetent person förklaras vara ofarligt. I fråga om tankfordon gäller för fast tank dessa bestämmelser endast med av- seende på tankens utsida.

(2) Bestämmelserna under (1) ovan är tillämpliga på container och på andra tan- kar än sådana som anges där. _!

Avdelning 3 Allmänna arbetsföneskrifter

Arbetarskydd

Under transport, lastning och lossning får den totala dosraten i fordon ej på något ställe som är avsett för förare och medhjälpare överstiga:

a) om bemanningen ej riskerar att utsättas för strålning under mer än i genom— snitt 15 timmar per vecka, genomsnittet beräknat för en period av 13 veckor: 2 mR/h;

b) om bemanningen riskerar att utsättas för strålning under mer än i genomsnitt 15 timmar per vecka, ett antal milliröntgen/timme så beräknat att stråldosen för vilken bemanningen utsätts under 13 veckor genomsnittligt ej överstiger det maxi- mum som medges under a) ovan (30 milliröntgenX 13=390 milliröntgen). För att underlätta tillämpningen av denna bestämmelse ges vid marginalnr 240 000 i bihang B.4 kriterier på vad som kan anses vara tillfredsställande, base— rade på de minsta avstånd mellan de radioaktiva ämnena och förutnämnda för bemanningen avsedda utrymmen som skall iakttas då det ej finns någon skydds- skärm mellan de radioaktiva ämnena och dessa utrymmen.

Åtgärder som skall vidtas om radioaktiva ämnen läckt ut eller vid olyckshändelse

(1) Om kolli med radioaktivt ämne går sönder eller visar sig läcka eller är in- blandat i en olycka under transport, skall fordon eller berört område spärras av så att varje kontakt mellan människor och radioaktivt ämne förhindras och, när så är möjligt, på lämpligt sätt utmärkas eller inhägnas. Ingen skall tillåtas-stanna kvar på avspärrat område innan personer som är kompetenta att leda godshante'- ringen och räddningsarbetet har anlänt. Avsändare och berörda myndigheter skall underrättas omedelbart. Oaktat vad nyss sagts skall förekomsten av radioaktivt

42 302

forts.

42 303

42 304

42 305- 42 373

42 374

42 375- 42 399

ämne ej anses utgöra hinder för åtgärder i syfte att rädda människor eller för att släcka brand.

(2) Om radioaktivt ämne har läckt ut, spillts ut eller på något sätt spritts ut i fordon, i lokal, på marken, på gods eller på anordningar för transport eller lag- ring, skall kompetenta personer tillkallas så snart som möjligt för att leda de— kontamineringen. Fordon, lokal, mark eller utrustning som blivit dekontaminerad får ej användas förrän kompetent person förklarat dem vara ofarliga.

Försiktighetsåtgärder vid lagring av radioaktiva ämnen

(1) Kolli med radioaktivt ämne får ej lagras på samma ställe som farligt ämne med vilket det enligt marginalnr 42 403 ej får samlastas. '

(2) Antalet kollin av kategori II-GUL och III-GUL lagrade i samma lokal, såsom lager eller magasin, skall begränsas så att summan av på etiketterna angivna transportindex uppgår till högst 50, såvida det ej är fråga om grupper av kollin vilkas sammanlagda transportindex per grupp ej uppgår till mer än 50 och som under hantering och lagring hålls på minst sex meters avstånd från varandra. Om begränsningen sker med ledning av etiketternas röda band, får ett kolli av kate- gori II-GUL och ett kolli av kategori III—GUL anses ha: det förstnämnda trans- portindex 0,5 och det sistnämnda transportindex 10.

(3) I godsmagasin, i terminal eller på lastkaj skall kolli av kategori II-GUL eller III-GUL med de säkerhetsavstånd som anges i tabellen vid marginalnr 240 001 i bihang B.4 skiljas från kollin med oframkallade radiografiska eller fotografiska plåtar eller filmer. Dessutom får de ej lastas på samma hanteringshjälpmedel.

Rökningsförbud

Bestämmelserna vid marginalnr 10 374 är ej tillämpliga.

Avdelning 4 Särskilda föreskrifter för lastning, lossning och hantering

Försändningssätt och försändningsrestriktioner

Kolli enligt marginalnr 2453 (2), 2455 (2) b), 2455 (6) c) och 2457 (3) i bilaga A får transporteras endast såsom komplett last.

42 401

42 402

Begränsning av lasten

(1) I fråga om kollin som transporteras på annat sätt än såsom komplett last skall antalet kollin som lastas på ett fordon begränsas så att summan av på eti- ketterna angivna transportindex uppgår till högst 50. Om begränsningen sker med ledning av etiketternas röda band får ett kolli av kategori II-GUL och ett kolli av kategori III-GUL anses ha: det förstnämnda transportindex 0,5 och det sist- nämnda transportindex 10.

(2) I fråga om komplett last gäller:

a) dosraten får uppgå till högst: 200 mR/h eller vad därmed är ekvivalent på varje direkt åtkomligt ställe på fordonet; — 10 mR/h eller vad därmed är ekvivalent på två meters avstånd från varje del av fordons utsida;

b) i fråga om kolli av nukleär säkerhetsklass ll får det ”tillåtna antalet” [margi- nalnr 2456 (10) b)] ej överskridas. Om sändning innehåller kollin vilkas tillåtna antal är olika, skall det största antalet kollin per fordon vara sådant att summan av

I] 1 112 113 __... + _ _ N1 Na Na nl, ng, 113 . . . o.s.v. representerar antalet kollin,

. . . o. s. v. uppgår till högst 1, varvid

vilkas ”tillåtna antal” är respektive Nl, Ng, N3 . . .;

c) i fråga om ämne av 50 får den beräknade totala aktiviteten av innehållet i varje fordon uppgå till högst följande värden: — 0,1 Ci för radionuklider av grupp I; eller —-— 5 Ci för radionuklider av grupp II; eller — 250 Ci för radionuklider av grupp III och IV. Om ämnena innehåller radionuklider av flera grupper, får summan av alla nedan angivna värden uppgå till högst 1: (antalet curie för grupp I) )( 10, (antalet curie för grupp II) x 1/5, (antalet curie för grupp III) )( 1/250, (antalet curie för grupp IV) )( 1/250. I fråga om ämne som nämns vid marginalnr 2457 (1) d) vilket innehåller klyvbara ämnen och som bulktransporteras 1 fordon, container eller fast tank, skall dess- utom de vid marginalnr 2456 (2) a), e) och d) angivna begränsningarna iakttas för varje fordon, container eller fast tank; i fråga om transport i fast tank får dock dessa begränsningar överskridas och bestämmelserna vid marginalnr 2456 (3)— (13) tillämpas; tank betraktas i detta sammanhang som kolli.

42 403

42 404

42 405

42 406- 42 413

42 414

42 415

42 416- 42 499

Förbud mot samlastning på ett fordon

Radioaktivt ämne får ej samlastas på samma fordon: a) med farligt ämne av klass Ia;

b) med föremål av klass Ib;

c) med farligt ämne av klass Ic;

d) med farligt ämne av klass II;

e) med ämne av 10, 20 och 50 i klass IIIa;

f) med farligt ämne av klass IIIc;

g) med ämne av 20 a) och 30 a) i klass V;

h) med farligt ämne av klass VII.

Förbud mot samlastning med gods inneslutet i en container

Förbuden vid marginalnr 42 403 mot samlastning skall gälla ej endast inom varje container utan även för farligt ämne i container och farliga ämnen lastade på samma fordon, antingen de befinner sig i container eller ej.

Hantering, stuvning, rengöring

(1) Då det är fråga om bulktransport av ämne som nämns vid marginalnr 2457 (1) b) och som är fast och formbeständigt, skall ämnet stuvas så att det ej kan förekomma rörelser som medför avnötning; har ämnet annan fast form skall det placeras i kärl av inert metall eller i hölje av annat hållfast material så att dess yta är skyddad.

(2) Under transport och hantering skall kolli av kategori II-GUL eller III-GUL med de säkerhetsavstånd som anges i tabellen vid marginalnr 240 001 i bihang B.4 skiljas från kollin med oframkallade radiografiska eller fotografiska plåtar eller filmer.

(3) Efter lastning av ämne av 50 i bulk skall fordons ytterytor rengöras omsorgs— fullt av avsändaren.

Dekontaminering efter lossning

Sedan ämne av 50, förpackat enligt marginalnr 2457 (3) eller i bulk, lossats skall fordon, om det ej skall transportera samma ämne, om så erfordras dekontamine- ras av mottagaren så att villkoren vid marginalnr 42 280 uppfylls.

42 500

42 501- 42 506

42 507

42 508- 42 599

42600- 5099

Avdelning 5 Särskilda föreskrifter för trafik med fordonen

Märkning av fordon

(1) Marginalnr 10 500 är ej tillämpligt.

(2) Varje fordon som transporterar radioaktivt ämne skall utvändigt på båda långsidorna och baktill etiketteras på sätt som anges vid marginalnr 240010 i bihang B.4. Om lastningen utförs av avsändaren, ankommer det på denne att fäs- ta etiketterna på fordonet.

Uppställning av fordon som utgör särskild fara (se utöver marginalnr 10 507 också marginalnr 42 302)

Avdelning 6 Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder

(Inga särskilda bestämmelser)

Klass V Frätande ämnen Avdelning 1 Allmänt

51 000- 51 103

51 104 Fordonstyper (1) Kolli med farligt ämne av 10—90, 110, 140, 210 a) 2. och b)—e), 320—350, 370 och 410 a) lastas på öppet fordon. Ämne av 130, 150, 210 a) 1. och 310 i säckar lastas i täckt eller presenningförsett fordon; om de är förpackade på an- nat sätt lastas dessa ämnen på öppet fordon. Ämne av 360 lastas i täckt eller presenningförsett fordon.

(2) Följande får dock lastas i täckt eller i presenningförsett fordon:

a) kolli med ämne som nämns i (1) och som utgörs av starkt metallfat, på villkor att det kilas fast så att det ej kan rulla eller stjälpa. I fråga om sändning som ej transporteras såsom komplett last får emellertid metallfat med fluorvätesyra (60) eller hypokloritlösningar (370) väga högst 75 kg; b) kolli som utgörs av bräckligt kärl, på villkor att kärlet inbäddas med stöt— dämpande packningsmaterial (som skall uppfylla de villkor som uppställs vid de olika marginalnumren i bilaga A för varje ämnes emballage) i skyddsemballage av trä eller, i fråga om ämne av 10—50 och 320, i stålkorg; bräckligt kärl med salpetersyra av 20 a) eller nitrersyror av 30 a) skall emellertid bäddas in med stöt- dämpande packningsmaterial i trälåda med hela väggar;

c) elektriska ackumulatorer [10 f) och 330];

d) natriumhydroxid (kaustik soda) och kaliumhydroxid (kaustik pottaska) i bitar, flingor eller pulver (310).

51 105- 51 110

51111. Bulktransport

(1) Svavelsyrehaltigt blyslam [10 e)] och bisulfat (130) får transporteras i bulk så— som komplett last.

(2) Vid sådan transport skall fordons lastutrymme invändigt vara beklätt med bly eller med ett tillräckligt tjockt lager paraffinerad eller tjärad papp, och om fordon är presenningsförsett skall presenningen placeras så att den ej kan komma i beröring med lasten.

51 112- 51 117

51119- 51120

51122- 51126

51129- 51170

Containertransport

(1) Bräckligt kolli enligt marginalnr 10 102 (1) och kolli med farligt ämne av 10—70, 90, 140, 330 och 410 får ej transporteras i småcontainer.

(2) Småcontainer för bulktransport av bisulfat (130) skall vara inklädd med bly eller med ett tillräckligt tjockt lager paraffinerad eller tjärad papp.

(3) Bulktransport av svavelsyrehaltigt blyslam [10 e)] i småcontainer är förbju- den.

Tanktransport

(1) Ämne av 10 a)—d), 20—70, 90, 140, 210 b), c) och e), 230, 320, 340, 350, 370 och 410, de namngivna ämnena av 110 a) och 220, antimontriklorid (120) och antimonpentafluorid [150 b)] får transporteras i fast tank eller stor flyttbar tank.

(2) Ämne av 10 a)—d), 20—70, 210 b), 320, 340, 350, de namngivna ämnena av 110 a) och 220, antimontriklorid av 120 och antimonpentafluorid av 150 b) får transporteras i liten tankcontainer.

Tankar

Föreskrifterna för liten tankcontainer med ämne som avses vid marginalnr 51 121 (2) är desamma som de vilka återfinns i bilaga A för kärl med sådant ämne.

Tomma tankar

(1) Tom tank av 510 skall vara försluten och tät på samma sätt som om den vore fylld. Fast tank som har innehållit brom (140) skall förslutas lufttätt.

(2) Liten tankcontainer och stor flyttbar tank som har innehållit fluorvätesyre (60) eller brom (140) skall etiketteras i överenstämmelse med förebild nr 5 (bi— hang A.9). De får ej förete spår av syra eller brom på utsidan.

Fordonsbemanning — Övervakning

En medhjälpare skall följa med varje transportenhet som fraktar mer än 250 kg farligt ämne av klass V i bräckligt kolli eller mer än tre ton ämne av 60, 70, 110, 140, 220, 310, 320 och 370.

51 172- 51 199

51 200- 51 239

51 240

51 241- 51 250

51 251

51 252- 51 299

51 300— 51 352

51 353

51 354- 51 373

51 374

51 375- 51 399

Avdelning 2 Särskilda krav på fordon och deras utrustning

Brandsläckningsutrustning

Bestämmelserna vid marginalnr 10 240 (1) b) och (3) är ej tillämpliga på trans- port av annat farligt ämne av klass V än ämne av 20 a) och 30 a).

Elektrisk utrustning ]

Bestämmelserna vid marginalnr 220 000 i bihang B.2 är ej tillämpliga på trans- port av annat farligt ämne av klass V än ämne av 20 a) och 30 a):

Avdelning 3 Allmänna arbetsföreskrifter

Bärbara ljuskällor

Bestämmelserna vid marginalnr 10 353 är ej tillämpliga.

Rökningsförbud

Bestämmelserna vid marginalnr 10 374 är ej tillämpliga.

51400- 51402

51404- 51412

Avdelning 4 . Särskilda föreskrifter för lastning, lossning och hantering

Förbud mot samlastning på ett fordon

På ett fordon får ej samlastas: (1) farligt ämne av klass V med: a) farligt ämne av klass Ia,

b) farligt ämne av klass VII;

(2) farligt ämne av klass V, med undantag av fast ämne av 130, 150 a) och 210, med ämne av 120 a) och d) i klass IVa;

(3) farligt ämne av klass V med ämne av 40 a), c) och d) i klass IIIc;

(4) farligt ämne av 10—70, 90, klorsulfonsyra [110 a)] och ämne av 210 med far- ligt ämne av 320 och 330 i klass IVa;

(5) ämne av 20 a) och 30 a) med:

a) föremål av klass Ib,

b) koloxiklorid och klorcyan av 80 a) i klass Id;

c) ämne av 30, 40 och 110 i klass II eller med annat farligt ämne av klass II, om ej dettas ytteremballage utgörs av metallkärl;

d) farligt ämne av klass IIIa,

e) farligt ämne av klass IIIb,

f) farligt ämne av klass IVb;

(6) natriumsulfid av 360 med farligt ämne av 10—70, 90, 110, 120, 150, 210, 220 och 370.

Rengöring före lastning

Fordon avsedda för transport av kolli med ämne av 20 a) och 30 a) skall ren- göras omsorgsfullt och särskilt befrias från allt brännbart (halm, hö, papper o. d.).

Hantering och stuvning

(1) Kolli med ämne av 20 a) och 30 a) skall placeras på stadigt golv med öpp- ningen uppåt och kilas fast så att det ej kan stjälpa.

51 414

forts.

51 415- 51 499

51 500

51 501- 51 599

51 600- 60 999

(2) Det är förbjudet att använda lättantändligt material för att stuiva sådana kollin i fordon.

(3) Bräckligt kolli skall kilas fast så att det ej kan förskjuta sig och så att intet av innehållet kan spillas ut.

Avdelning 5 Särskilda föreskrifter för trafik med fordonen

Märkning av fordon

Bestämmelserna vid marginalnr 10 500 är tillämpliga endast på transport av far- ligt ämne av 10—70, 90, 110, 120, 140, ]50, 220, 310— 350 och 410 a).

Avdelning 6 Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder

(Inga särskilda bestämmelser)

61 000- 61 099

61 100

61 101- 61 103

61 104

61 105- 61 110

61 111

Klass VI Vämjeliga ämnen eller ämnen med benägenhet att orsaka infektioner Avdelning 1 Allmänt

Tillämpningsområde för kapitel I av denna bilaga

Utöver föreskrifterna i avdelning 1——6 nedan är de enda bestämmelser i denna bilaga som är tillämpliga på transport av farligt ämne av klass VI de som åter- finns vid marginalnr 10 001, 10100, 10 102, 10 111, 10 118, 10 181 (1) a), 10 404, 10 405, 10 413, 10 414, 10 415 och 10 419.

Fordonstyper

(1) Kolli med ämne av klass VI skall lastas på öppet fordon.

(2) Dock får följande lastas i täckt fordon:

a) kolli med ämne av 10, 80 och 110, om kollit utgörs av metallkärl med säker— hetsförslutning som ger efter för inre tryck;

b) kolli med ämne av 30, 40 och 70.

Bulktransport

(1) Ämne av 10, 20, 30 och 50 får transporteras i bulk. Ämne av 90 får transpor— teras endast i bulk.

(2) I bulk på öppet fordon skall transporteras:

a) ämne av 10 a) och c) och 20, dock endast under månaderna november—feb- ruari [se (4) nedan för övriga månader], ämne av 10 b) under hela året på vill- kor att det besprutats med lämpligt desinfektionsmedel som eliminerar dess då- liga lukt;

b) ämne av 30;

c) ämne av 50, på villkor att det har besprutats med kalkmjölk så att någon för- ruttnelselukt ej kan kännas;

d) ämne av 90;

61 111 forts.

61 112- 61 117

61 118

61 119- 61 199

61 200- 61 299

61 300— 61 302

61 303

61 304- 61 399

(3) Last skall täckas av:

a) presenning, impregnerad med lämpligt desinfektionsmedel och i sin tur täckt med en annan presenning, om lasten består av ämne av 10 a), c) och 20;

b) presenning eller tjär- eller asfaltpapp, om lasten består av färska horn, klö- var, hovar eller ben [10 b)] som besprutats med lämpligt desinfektionsmedel;

c) presenning, om lasten består av ämne av 30, såvida ämnet ej har besprutats med lämpligt desinfektionsmedel för att eliminera dålig lukt;

d) presenning, om lasten består av ämne av 90.

(4) Ämne av 10 a), e) och 20 får under hela året lastas i täckt fordon som är särskilt inrättat och försett med luftningsanordning.

Containertransport

Det är förbjudet att transportera ämne av 90 i småcontainer.

Avdelning 2 Särskilda krav på fordon och deras utrustning

(Inga särskilda krav)

Avdelning 3 Allmänna arbetsföreskrifter

Försiktighetsåtgärder beträffande livsmedel och liknande konsumtionsvaror

1 fordon samt på platser för lastning, lossning eller omlastning skall farligt ämne av klass VI, utom ämne av 70 och ämne av 80 förpackat enligt föreskrifterna vid marginalnr 2609 (2) a) eller b) i bilaga A, förvaras skilt från livsmedel och lik- nande konsumtionsvaror.

61 400- 61 402

61 403

61 404- 61 414

61 415

61 416- 61 499

61 500- 61 599

61 600- 70 999

Avdelning 4 Särskilda föreskrifter för lastning, lossning och hantering

Förbud mot samlastning på ett fordon

Ämne av 90 och 100 får ej samlastas på ett fordon med farligt ämne av klass VII.

Rengöring efter lossning

Sedan fordon som transporterat farligt ämne av klass VI i bulk lossats skall det spolas med stora mängder vatten och behandlas med lämpligt desinfektionsme- del.

Avdelning 5 Särskilda föreskrifter för trafik med fordonen

(Inga särskilda föreskrifter) Avdelning 6 Övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder

(Inga särskilda bestämmelser)

71 000— 71 103

71 104

71 105- 71 117

71 118

71 119- 71 120

71 121

71 122- 71 126

71 127

Klass VII Organiska peroxider

Avdelning 1 Allmänt

Fordonstyper

(1) Ämne av 10—220, 300 och 310 skall lastas i täckt eller presenningförsett for- don, och ämne av 350 får lastas i öppet, presenningförsett eller täckt fordon. Ämne av 450—52o i skyddsemballage fyllt med kylmedel skall lastas i täckt eller presenningförsett fordon. När täckt fordon används skall det vara väl ventile— rat. Presenningförsett fordon skall ha lämmar runt om. Kapell på sådant fordon skall vara av vattentätt, svårbrännbart material.

(2) Då till följd av bestämmelserna vid marginalnr 71 400 ämne måste transpor- teras i isolerat kylfordon med eller utan kylaggregat, skall sådant fordon upp- fylla föreskrifterna vid marginalnr 71 248.

Containertransport

Bräckligt kolli enligt marginalnr 10 102 (1) får ej transporteras i småcontainer.

Tanktransport

Ämne av 100, 140 och 150 får transporteras i tank.

Tankar

Föreskrifterna för liten tankcontainer är desamma som de vilka återfinns i bihang B.1 för fast tank och stor flyttbar tank, märk särskilt föreskrifterna vid marginalnr 210 710.

71 128

71 129- 71 170

71 171

71 172- 71 199

71 200- 71 247

71 249- 71 299

71 300— 71 399

Tomma tankar

För att få transporteras skall tom tank av 550 vara försluten på samma sätt och vara lika tät som om den vore fylld.

Fordonsbemanning — Övervakning

En medhjälpare skall följa med varje transportenhet lastad med ämne av 460 a), 470 a) och 490 a) eller varje transportenhet lastad med mer än 2 000 kg ämne av 450, 460 b), 470 b), 480, 490 b), 500, 510 och 520.

Avdelning 2 Särskilda krav på fordon och deras utrustning

Isolerade kylfordon med eller utan kylaggregat

Isolerat kylfordon med eller utan kylaggregat som används på grund av före- skrifterna vid marginalnr 71 400 skall uppfylla följande krav:

a) fordonet skall vara så utrustat i fråga om isolering och kylmedium att den högsta temperatur som föreskrivs vid marginalnr 71 400 ej överskrids oavsett de atmosfäriska förhållandena;

b) fordonet skall vara så beskaffat att ångor som transporterat ämne kan avge ej kan tränga in i förarhytten;

c) en lämplig anordning skall finnas som gör det möjligt att från förarhytten i varje ögonblick bestämma temperaturen i lastutrymmet;

d) lastutrymmet skall vara försett med ventilationsöppning eller annan ventila- tionsanordning, om någon som helst risk för övertryck föreligger. Det skall till- ses att ventilationsöppning eller ventilationsanordning ej minskar kylningen;

e) kylmedium får ej vara lättantändligt;

f) kylaggregatet i kylfordon skall kunna fungera oberoende av den motor som driver fordonet.

Avdelning 3 Allmänna arbetsföreskrifter

(Inga särskilda föreskrifter)

Avdelning 4 % Särskilda föreskrifter för lastning, lossning och hantering ]

71400. Försändningssätt och försändningsrestriktioner

(1) Ämne av grupp E skall försändas på så sätt att följande omgivningstempera- turer ej överskrids:

ämne av 450 : maximitemperatur + 10 0C ” 460 a) : ” —10 ”C - ” 460 b) : ” —100C | " 470 a) : " —100c ] ” 470 b) : ” _ 10 ”c ” 48D : + 2 ”C ” 490 a) : ” —10 0c 490 b) med Hegmatiserings— medel : ” + 2 QC med lösningsmedel: ” —— 5 0C 50o : ” 0 QC ” 51Q : 0 0C ” 52Q : " +20 0C

(2) Om ämne av grupp E ej transporteras i fordon med kylaggregat, skall mäng- den kylmedium i skyddsemballaget vara så avpassad att temperatur angiven i (1) ovan ej överskrids under den totala transporttiden, inberäknat tid för lastning och lossning. '

(3) Det är förbjudet att använda flytande luft eller flytande syre som kylmedium.

(4) Kyltemperatur skall väljas så att varje fara härrörande från fasseparation undviks.

71401. Begränsning av transporterad kvantitet

En transportenhet får frakta högst 750 kg ämne av 460 a), 470 a) och 490 a) samt högst 5 000 kg ämne av 450, 460 b), 470 b), 480, 490 b), 500, 510 och 520.

71 402

71403. Förbud mot samlastning på ett fordon

Farligt ämne av klass VII får ej samlastas på ett fordon med: a) farligt ämne av klass Ia; ' '

b) föremål av klass Ib;

c) tändmedel, fyrverkeripjäser och liknande föremål av klass Ic; d) farligt ämne av klass Id;

71 403 forts.

71 404- 71 412

71 413

71 414

71 415- 71 499

71 500- 71 508

e) farligt ämne av klass le;

f) farligt ämne av klass II;

g) farligt ämne av klass IIIa;

h) farligt ämne av klass IIIb;

i) farligt ämne av klass IIIc;

j) farligt ämne av klass IVa;

k) farligt ämne av klass IVb;

l) farligt ämne av klass V;

m) ämne av 90 och 100 i klass VI.

Rengöring av fordon före lastning

Fordon som skall transportera kolli med ämne av klass VII skall vara noggrant rengjort.

Hantering och stuvning

(1) Kollin med ämne av klass VII skall lastas så att de kan lossas ett i taget på destinationsorten utan att det är nödvändigt att stuva om lasten.

(2) Kolli med ämne av klass VII skall stå upprätt och arrangeras och fixeras så att det ej kan stjälpa eller falla ned. Det skall skyddas mot varje skada från an— nat kolli.

(3) Det är förbjudet att använda lättantändligt material för att stuva kollin i for- don.

(4) Kolli med ämne av grupp E får ej placeras ovanpå annat gods; det skall stu- vas så att det är lätt åtkomligt.

(5) Ämne av grupp E skall lastas och lossas utan mellankommande uppläggning, och vid omlastning skall ämnet föras direkt från ett fordon till ett annat. Högsta föreskrivna temperatur får ej överskridas under denna godshantering [se margi— nalnr 71 400 (1)].

Avdelning 5 Särskilda föreskrifter för trafik med fordonen

6—SOU 1971: 22 81

71509. Kortare färduppehåll för service

Under transport av ämne av 460 a), 470 a) och 490 a) får såvitt möjligt uppehåll för service ej göras nära bebodd eller mycket besökt plats. Uppehåll nära en så- dan plats får ej bli långvarigt, om ej behörig myndighet medgivit detta. Detsam- ma gäller då transportenhet är lastad med mer än 2 000 kg ämne av 450, 460 b), 470 b), 480, 490 b), 500, 510 och 520.

71 510- 71 599

Avdelning 6 övergångsbestämmelser, undantag och särskilda bestämmelser för vissa länder

71 600- (Inga särskilda bestämmelser) 209 999

210 000

210 001

210 002

Bihang

Bihang B.1 Bestämmelser om fasta tankar och stora flyttbara tankar (tankfordon; kärlbatterier; avmonterbara tankar och stora tankcontainer)

MÄRK — 1. Detta bihang gäller för tankar, med undantag av små tankcontainer och kärl. Bestämmelse i bilaga B kan dock göra viss bestämmelse i detta bihang tillämplig på liten tankcontainer.

2. Med avvikelse från definitionen vid marginalnr 10 102 (1) omfattar ordet ”tank”, använt ensamt i detta bihang och i bihang B. la, ej ”liten tankcontainer”.

3. I fråga om liten tankcontainer [som enligt definitionen vid marginalnr 10 102 (1) är tankcontainer med 1—3 m3 rymd], se i varje särskilt fall bestämmelserna i bilaga B för sådan anordning.

4. I fråga om kärl, se för dem gällande bestämmelser i bilaga A (kollin).

5. Det erinras om att marginalnr 10 121 (1) förbjuder transport av farligt ämne i tank, såvida icke sådan transport är uttryckligen medgiven. Detta bihang inskränker sig där- för till att avse tank som används för uttryckligen medgiven transport.

1. Allmänna bestämmelser tillämpliga på tankar för transport av ämnen av alla klasser

Villkoren för godkännande och, där så är nödvändigt, periodisk besiktning av tankfordon och tankar är preciserade vid marginalnr 10 182 i bilaga B och vid marginalnr 210021 (2), 210 140 (1) a) 7. och S., 210 141, 210 142 (5) och (6), 210 210 (2) c), 210 310 (4), 210 320 (3), 210410 (3) a), 2. och b) 3., 210 510 (4) c), (5) f) och g) och (6) samt 210 710 e) i detta bihang.

Material i tank och förslutningsanordning får ej kunna angripas av innehållet eller orsaka dettas sönderdelning eller bilda skadlig eller farlig förening därmed.

(1) Tankfordon och fordon med stor flyttbar tank skall vara kraftigt byggda och så utformade, att tankarna åtminstone framtill och baktill ej är utsatta för di- rekta stötar.

(2) Fast tank skall vara så fästad vid tankfordonets chassi att den ej kan för- skjuta sig i förhållande till chassit även om den får en våldsam stöt.

(3) Avmonterbar tank skall vara så fästad vid fordonets chassi att den ej kan förskjuta sig under transport även om den får en våldsam stöt.

(4) Stor tankcontainer och kärlbatteri skall arrangeras så på det fordon som transporterar dem att de ej kan förskjuta sig under transport även om de får en våldsam stöt.

SOU 1971: 22 83

210 003

210 004

210 005

210 006

210 007- 210 020

(1) Tank inklusive förslutningsanordning skall till alla delar vara tillräckligt stark och välgjord, så att den ej på något sätt kan gå upp under transport och så att den tål normala transportpåkänningar, varvid även tas med i beräkningen tryck som kan uppkomma inuti tanken.

(2) Vid fyllning av tank skall ett tomrum lämnas, avpassat med hänsyn till skill— naden mellan ämnets temperatur vid fyllningen och dess högsta troliga medel- temperatur under transporten, så att tank på grund av variationer i det transpor- terade ämnets volym eller på grund av dess rörelse härrörande från stöt, i den mån denna icke uppfångas av lämplig anordning, — varken flödar över, när det är fråga om tank som står i ständig förbindelse med luften eller som har anordning för att hindra övertryck, — eller, när det är fråga om tank som under transport ej har någon förbindelse med luften, får sin täthet försämrad på grund av ökning av det inre trycket, varvid närvaron av luft tas med i beräkningen.

Tanks förslutningsanordning skall göras tät genom ett system som ger tillräck- lig säkerhet. Tanks kranar och förslutningsventiler skall placeras så att de av fordonets chassi eller kraftiga skyddsplåtar skyddas mot stötar. Åtgärder skall vidtas för att säkerställa att huvudavtappningskranarna och ventilerna ej verk- samt kan manövreras av obehöriga.

Eventuell anordning för att hindra övertryck skall vara av sådan typ att det sär- skilt vid stötar ej föreligger någon risk för att vätska skall skvalpa ut.

Tanks påfyllnings- eller avtappningsanordning skall vara så utformad och mon- terad att ingenting rinner ut på marken och att ingen farlig avdunstning sker vid fyllning eller tappning av ämne som överförs.

84 SOU 1971: 22

210 021

210 022- 210 139

II. Bestämmelser om tankar för transport av annat ämne än sådant av klass Id (komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser)

Tank för transport av annat ämne än sådant av klass Id skall omfattas av föl— jande bestämmelser i den mån dessa ej strider mot de särskilda bestämmelserna i avdelning III nedan för varje klass; om de särskilda bestämmelserna strider mot bestämmelse i förevarande avdelning skall sistnämnda bestämmelse ej gälla.

(1) Tankvägg skall vara av nitad eller svetsad stålplåt eller av annan lämplig metall. Om vägg är av mjukt kolstål skall den vara minst 2,5 mm tjock. Om tank är av annat material skall den erbjuda minst samma säkerhet som en tank med väggar av mjukt kolstål. Vägg skall vara fullständigt tät och, där så är nöd- vändigt, genom lämplig inklädnad vara skyddad mot korrosion från innehållet; det utvändiga skyddet mot atmosfärisk inverkan skall vara tillräckligt och hållas i gott skick.

(2) a) I enlighet med bestämmelserna i b) och e) nedan skall tank för transport av vätska ha täthets— eller vätsketryckprovats av besiktningsman som godkänts av behörig myndighet i provningslandet. Tank skall ha bestått provning utan bestå- ende formförändring, gas- eller vätskeutsläpp.

b) Vätsketryckprovning är obligatorisk för tank som ej står i ständig förbindelse med luften och som är avsedd för transport av vätska vars ångtryck vid en tem- peratur av 50 0C överstiger 2 m vattenpelare då det är fråga om vätska med lägre densitet än vatten och är lika med eller mer än 2/3 [D (3 + H) —H] m vatten- pelare när det är fråga om annan vätska, varvid D betecknar vätskans densitet och H tankens höjd i meter. Provningstryck skall vara minst 1,5 gång vätskans ångtryck vid 50 0C.

c) Vätsketryckprovning skall upprepas vart sjätte år; den skall följas av invändig besiktning av tanken. (1) På tank för vilken krävs vätsketryckprovning skall i tydlig och varaktig text anges värdet på provningstrycket och tidpunkten för den senaste provningen; vidare skall kontrollstämpeln för den besiktningsman som utfört provningen vara anbragt.

e) Tank som ej behöver undergå vätsketryckprovning skall innan den tas i bruk undergå en täthetsprovning med vätsketryck hänfört till bottnen eller med luft- tryck. Värdet på det ena eller andra av dessa tryck skall minst motsvara det högsta av följande tre värden: —— den transporterade vätskans dubbla statiska tryck; — dubbla vattentrycket för en höjd motsvarande den transporterade vätskans; —— 0,25 kg/cmg.

210 140

Bihang B.1 210 140 III. Särskilda bestämmelser om tankar för transport av ämnen av olika klasser

Klass Id. Komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser

(1) Föreskrifter för kärl som fraktas som kolli [se marginalnr 2132 (3) och 2133—2151 i bilaga A] gäller även för tank i vilken gas av 10—100 och 140 transporteras, dock med följande avvikelser och särskilda villkor: 3) 1. Med avvikelse från marginalnr 2133 (2) b) i bilaga A får tank ej vara av aluminiumlegering.

2. Med avvikelse från marginalnr 2141 (2) i bilaga A får tank vars provnings- tryck ej överstiger 60 kg/cm2 endast vara foglös, svetsad eller nitad. Svetsad tank skall vara omsorgsfullt tillverkad och konstruktionen vara provad vad beträffar såväl det använda materialet som svetsningens utförande.

3. Tank får vara försedd med säkerhetsventil vars öppning har tillräcklig sek— tion. Om tank är försedd med säkerhetsventiler, får den ha högst två ventiler, vilkas sammanlagda genomloppsarea vid ventilsätet skall uppgå till minst 20 cm2 per 30 m3 tankrymd eller påbörjad del av 30 m3 tankrymd. Sådan ventil skall kunna öppna sig automatiskt vid ett tryck mellan 0,9 och 1,0 gång provnings- trycket för den tank på vilken den är fastsatt; den skall vara av en typ som kan motstå dynamiska påkänningar. Det är förbjudet att använda viktbelastad ven- til.

4. Rörledningar och andra tillbehör som kan stå i förbindelse med tanks inre skall vara så beskaffade att de tål samma provningstryck som tanken.

5. För gas som under fyllning eller transport kan nå en lägsta temperatur av —40 0C eller lägre får endast användas tank i vilken metall och svets enligt ga— ranti av tillverkaren tål slagpåkänningar vid denna minirnitemperatur.

6. Tank för transport av fluorväte (50) får ej vara nitad. Den skall ha alla öpp- ningar ovanför vätskefasens nivå och ingen rörledning får gå genom tankens väg— gar utom sådan som leder till dessa öppningar.

7. Rymden av tank för gas av 40—80 och 14() skall under överinseende av en av behörig myndighet godkänd expert fastställas genom vägning eller volymmätning av den kvantitet vatten som fyller tanken; fel vid mätning av tanks rymd skall vara mindre än 1 0/0. Det är ej tillåtet att bestämma rymden genom beräkning på grundval av tankens dimensioner.

8. Med avvikelse från föreskrifterna vid marginalnr 2146 (3) i bilaga A skall pe— riodisk besiktning upprepas: i. vart tredje år i fråga om tank för transport av stadsgas [10 b)], bortrifluorid (30), bromväte, fluorväte, svavelväte, klor, svaveldioxid, kväveperoxid (50), kol- oxiklorid [80 a)] och klorväte (100); ii. vart sjätte år i fråga om tank för transport av andra komprimerade och kon- denserade gaser samt under tryck löst ammoniak (140).

b) Följande bestämmelser gäller för kärlbatteri och batterifordon:

1. Cellerna i kärlbatteri eller batterifordon får endast innehålla en och samma komprimerade eller kondenserade gas.

210 140 forts.

2. Är någon cell försedd med säkerhetsventil, skall alla vara så utrustade.

3. Fyllnings- och tömningsanordning får vara anbragt på samlingsrör.

4. i. Om cellerna är avsedda för komprimerad gas som är skadlig för andnings- organen eller innebär fara för förgiftning, skall varje cell kunna stängas av med ventil. (Såsom komprimerade gaser som är skadliga för andningsorganen eller som innebär fara för förgiftning anses följande gaser: koloxid, vattengas, syntes- gaser, stadsgas, komprimerad oljegas, bortrifluorid liksom blandningar av kol- oxid, vattengas, syntesgas eller stadsgas). ii. Om cellerna är avsedda för komprimerad gas som är oskadlig för andnings— organen eller som ej innebär fara för förgiftning, behöver ej varje cell kunna stängas av med ventil. (Såsom komprimerade gaser som är oskadliga för and- ningsorganen eller som ej innebär fara för förgiftning anses följande gaser: väte, metan, blandningar av väte och metan, syre, blandningar av syre och koldioxid, kväve, komprimerad luft, nitrox, helium, neon, argon, krypton, blandningar av ädelgaser, blandningar av ädelgaser och syre, blandningar av ädelgaser och kväve). iii. Om cellerna är avsedda antingen för kondenserad gas som är skadlig för andningsorganen eller som innebär fara för förgiftning eller för ammoniak un- der tryck löst i vatten, skall varje cell fyllas för sig och hållas avstängd med stängd och plomberad ventil. (Såsom kondenserade gaser som är skadliga för andningsorganen eller som innebär fara för förgiftning anses följande gaser: bromväte, fluorväte, svavelväte, ammoniak, klor, svaveldioxid, kväveperoxid, T-gas, vinylmetyleter, metylklorid, metylbromid, koloxiklorid, klorcyan, vinyl- bromid, monometylamin, dimetylamin, trimetylamin, monoetylamin, etylenoxid, metylmerkaptan, blandningar av koldioxid med etylenoxid samt klorväte). iv. Om cellerna är avsedda för kondenserad gas som är oskadlig för andnings- organen eller som ej innebär fara för förgiftning och om det ej är möjligt att förse varje cell med en mätare med vilken den högsta tillåtna vätskenivån i cel- len lätt kan kontrolleras, får cellerna ej kunna stängas av med ventiler. Om varje cell kan förses med en mätare med vilken den högsta tillåtna vätskenivån i cel- len lätt kan kontrolleras, skall sådan mätare finnas anbragt och varje cell kunna stängas av med ventil. (Såsom kondenserade gaser som är oskadliga för andnings- organen eller som ej innebär fara för förgiftning anses följande gaser: flytande oljegas, propan, cyklopropan, propylen, butan, isobutan, butadien, butylen, iso- butylen, blandning A, A0, A1, B och C, dimetyleter, etylklorid, vinylklorid, diklordifluormetan, diklormonofluormetan, monoklordifluormetan, diklortetra- fluoretan, monoklortrifluoretan, monoklordifluoretan, monoklortrifluoretylen, monoklordifluormonobrommetan, difluoretan, oktafluorcyklobutan, blandning Fl, F2 och F3, xenon, koldioxid, kväveoxidul, etan, etylen, svavelhexafluorid, klortrifluormetan, trifluormonobrommetan, trifluormetan, vinylfluorid och di- fluoretylen).

c) Följande föreskrifter gäller för avmonterbara tankar:

1. De får ej vara sinsemellan förbundna med ett samlingsrör.

2. Om de kan rullas skall ventil vara försedd med skyddshuv.

210 140 forts.

210 141

(2) Med avvikelse från bestämmelserna vid marginalnr 2132 (3) i bilaga A får tank användas vid på varandra följande transporter av olika kondenserade gaser (tank för växelvis användning) på följande villkor:

a) I sådan tank får transporteras vilket ämne som helst som nämns i en och samma av följande grupper: Grupp ]: kolväten av 60 och 70, Grupp 2: fluorklorkolväten av 80 b) och 80 0), Grupp 3: ammoniak (50), monometylamin, dimetylamin, trimetylamin och mo- noetylamin [80 a)], Grupp 4: metylklorid, metylbromid och etylklorid [80 a)], samt Grupp 5: T-gas (50) och etylenoxid [80 a)].

b) Det provningstryck som anges vid marginalnr 210 141 (2) för ämne som i det aktuella fallet transporteras skall vara detsamma som eller lägre än det vid vilket tanken provats.

c) Största tillåtna fyllning i kg skall fastställas på grundval av den vid marginalnr 210 141 (2) angivna fyllningsgraden för det ämne som i det aktuella fallet trans- porteras.

d) Tank som har varit fylld med ett av ämnena i en grupp skall tömmas helt på kondenserad gas och göras trycklös, innan den fylls med annat ämne av samma grupp.

(3) Om tank avsedd för transport av kondenserad gas av 40—8fJ har värmeisole- rande skyddsanordning skall denna anordning

a) 1. bestå av ett minst 1,5 mm tjockt hölje av metallplåt eller av ett hölje av trä eller annat lämpligt material som ger motsvarande skydd. Detta hölje skall täcka minst den övre tredjedelen och högst den övre hälften av tankens mantel— yta och skall vara skilt från tanken av ett omkring 4 cm tjockt luftskikt; eller

2. bestå av en helt omslutande, lagom tjock beklädnad av isoleringsmaterial (t. ex. kork eller asbest);

b) vara så beskaffad att den ej hindrar att fyllnings- och tömningsanordningarna lätt besiktigas.

MÄRK 1. I fråga om värmeisolerande skyddsanordning för kärlbatteri och tank- fordon som används för transport av gas av 90 och 100, se marginalnr 210 141 (3) b). 2. Tanks målning anses ej utgöra en värmeisolerande skyddsanordning.

(1) För tank för transport av gas av 10—30 återfinns provningstrycken vid mar- ginalnr 2149 (1) i bilaga A och högsta fyllningstryck vid marginalnr 2149 (2) i bilaga A.

(2) För tank avsedd för transport av kondenserad gas av 40—80 är provnings- tryck och högsta tillåtna fyllningsgrad:

a) om tanks diameter ej överstiger 1,5 m, de värden som angetts vid marginalnr 2150 (2) i bilaga A;

210 141

forts.

b) om tanks diameter överstiger 1,5 m, nedan angivna värden:*

Nummer Lägsta provnings- Högsta i för- tryck för tank vätske- teck- ___—— vikt per ningen med utan liter värmeisolerande rymd skyddsanordning kg/cmz kg/cm' kg Kondenserad oljegas .............. 40 33 37 0,38 Bromväte ........................ 50 50 55 1,23 Fluorväte ........................ 50 10 10 0,84 Svavelväte ....................... 50 43 48 0,67 Ammoniak ....................... 50 26 29 0,53 Klor ............................ 5D 17 19 1,25 Svaveldioxid ..................... 50 10 12 1,23 Kväveperoxid .................... 50 10 10 1,30 T-gas ............................ 50 24 26 0,73 Propan .......................... 60 21 23 0,43 Cyklopropan ..................... 60 18 21 0,53 Propylen 60 25 28 0,43 Butan 60 10 10 0,51 Isobutan ......................... 60 10 10 0,49 Butadien ......................... 6D 10 10 0,55 Butylen .......................... 60 10 10 0,53 Isobutylen ....................... 60 10 10 0,52 Blandning A ..................... 70 10 10 0,50 Blandning A 0 .................... 70 12 14 0,47 Blandning A 1 .................... 70 16 18 0,46 Blandning B ...................... 70 20 23 0,43 Blandning C ..................... 70 25 27 0,42 Metyleter ........................ 80 a) 14 16 0,58 Vinylmetyleter .................... 80 a) 10 10 0,67 Metylklorid ...................... 80 a) 13 15 0,81 Metylbromid ..................... 80 a) 10 10 1,51 Etylklorid ........................ 80 a) 10 10 0,80 Koloxiklorid ..................... 80 a) 15 17 1,23 Vinylklorid ...................... 80 a) 10 10 0,81 Vinylbromid ..................... 80 a) 10 10 1,37 Monometylamin .................. 80 a) 10 11 0,58

* 1. De föreskrivna provningstrycken är:

a) om tank har värmeisolerande skyddsanordning minst lika med ångtrycket för väts- korna vid 60 QC minskat med 1 kg/cm2, dock minst 10 kg/cm2;

b) om tank ej har värmeisolerande skyddsanordning minst lika med ångtrycket för vätskorna vid 650C minskat med 1 kg/cm2, dock minst 10 kg/cmZ.

2. Med hänsyn till koloxiklorids [80 a)] stora giftighet är lägsta provningstryck för den- na gas satt vid 15 lig/cm2 om tanken har värmeisolerande skyddsanordning och vid 17 kg/cm2 om den ej har sådan anordning.

3. De maximivärden i kg/l som föreskrivs för fyllningen är beräknade enligt följande: högsta tillåtna fyllning = 0,95 )( vätskefasens densitet vid 50 0C.

210 141 forts.

Nummer Lägsta provnings- Högsta i för- tryck för tank vätske- teck- vikt per ningen med i utan liter värmeisolerande rymd skyddsanordning kg/cm2 ! kg/cmfl kg Dimetylamin ..................... 80 a) 10 10 0,59 Trimetylamin ..................... 80 a) 10 10 0,56 i Monoetylamin .................... 80 a) 10 10 0,61 * Etylenoxid ....................... 80 a) 10 10 0,78 Metylmerkaptan .................. 80 a) 10 10 0,78 Diklorditiuormetan ............... 80 b) 15 16 1,15 Diklormonoduormetan ............ 80 b) 10 10 1,23 Monoklordilluormetan ............. 80 b) 24 26 1,03 Diklortetrafiuoretan ............... 80 b) 10 10 1,30 Monoklortriiluoretan .............. 80 b) 10 10 1,20 Monoklorditluoretan .............. 8() b) 10 10 0,99 Monoklortrifluoretylen ............ 80 b) 15 17 1,13 Monoklordiiluormonobrommetan . . . 8() b) 10 10 1,61 1,1-ditluoretan .................... 80 b) 14 16 0,99 Oktafluorcyklobutan .............. 80 b) 10 10 1,34 Blandning F 1 .................... 80 c) 10 11 1,23 Blandning F 2 .................... 80 c) 15 16 1,15 Blandning F 3 .................... 80 c) 24 27 1,03

210 141

forts.

(3) För tank avsedd för transport av kondenserad gas av 90 och 100 är provnings- tryck och högsta tillåtna fyllningsgrad:

a) om kraven i b) nedan ej uppfylls, de som anges vid marginalnr 2150 (3) och (4) i bilaga A;

b) i fråga om batterifordon eller kärlbatteri, där cellerna dels ej kan var för sig stängas av från varandra enligt marginalnr 210 140 (1) b) 4. iv. dels är försedda med värmeisolerande skyddsanordning enligt marginalnr 210 140 (3), följande:*

Nummer Lägsta Högsta i för- prov- vätske- teck- nings- vikt per ningen tryck liter rymd kg/cm' kg Xenon .................................... 90 120 1,30 _ _ 225 0,78 Koldioxid ................................. 90 LQO io,” Kväveoxidul .............................. 90 225 0,78 Etan ..................................... 90 120 0,32 225 0,36 Etylen .................................... 90 120 io,” Svavelhexailuorid .......................... 100 120 1,34 _ 225 1,12 Klortnduormetan .......................... 10o llZO [0,9 6 Trifluormonobrommetan ................... 100 120 1, 50 Tritiuormetan ............................. 100 250 0,99 Vinylfluorid ............................... 100 225 0,65 1,1-ditiuoretylen ........................... 100 225 0,78

(4) Största tillåtna last i kärlbatteri eller batterifordon enligt (3) b) skall faststäl— las av den av behörig myndighet godkända besiktningsmannen.

(5) Då för transport av ämne av 90 och 100 tank används som undergått tryck- provning med lägre tryck än som anges i (3) b), beräknas fyllningsgraden på så sätt att det tryck som ämnet i fråga utövar inuti tanken vid 55 0C ej överstiger det provningstryck som stansats på tanken. I detta fall skall största tillåtna last fastställas av den av behörig myndighet godkända besiktningsmannen.

* På grund av marginalnr 210 140 (1) b) 4. iii. är det förbjudet att transportera bland- ning av koldioxid och etylenoxid (90) ävensom klorväte (100) i kärlbatteri eller batteri- fordon.

210 141 forts.

210 142

(6) I fråga om tank för transport av under tryck löst ammoniak (140) är prov- ningstryck och högsta tillåtna fyllningsgrad:

Nummer Lägsta Högsta i för- prov- vätske- teck- nings- vikt per ningen tryck liter rymd kg,/cm2 kg Ammoniak, under tryck löst i vatten: med mer än 35 men högst 40 % ammoniak . . . 140 a) 10 0,80 med mer än 40 men högst 50 % ammoniak . . . 140 b) 12 0,77

(1) Bestämmelserna vid marginalnr 2141 (1), 2143 (1) första stycket och första satsen i andra stycket samt 2145 (1) i bilaga A liksom följande föreskrifter är tillämpliga på tank som används för transport av gaser av 110—130:

a) Tanks material och konstruktion skall överensstämma med föreskrifterna i bihang B.1a, marginalnr 211 050—211 055. Vid första provningen skall för varje tank alla mekanisk-teknologiska materialdata bestämmas; i fråga om slagseghet och böjningskoefficient, se bihang B.1a, marginalnr 211 065—211 086.

b) Utom då det är fråga om gas av 110 skall tank som står i förbindelse med luften vara så försluten och tät att gas ej kan sippra ut. 0) Tank med gas av 110 som ej står i ständig förbindelse med luften och tank med gas av 120 och 130 skall ha två av varandra oberoende säkerhetsventiler; varje ventil skall vara så konstruerad att den släpper ut gas ur tanken på så sätt att trycket ej vid något tillfälle med mer än 10 % överstiger det arbetstryck som anges på tanken. På tank som ej står i förbindelse med luften och som innehåller gas av 110 samt på tank med gas av 130 får en av ventilerna ersättas med ett sprängbleck som ger efter vid ett tryck som ej överstiger tankens provningstryck. Säkerhetsventil skall kunna öppna sig vid det arbetstryck som anges på tanken. Den skall vara så konstruerad att den fungerar oklanderligt även vid lägsta an- vändningstemperatur. Ventils tillförlitlighet vid denna lägsta temperatur skall fastställas och kontrolleras genom provning av varje ventil eller genom typprov- ning.

d) Säkerhetsventil på tank för transport av gas av 120 skall vara försedd med effektiv flamfälla.

e) Tank skall genom sin konstruktion vara elektriskt jordad.

(2) Växelvis användning av tank avsedd för transport av kondenserad djupkyld gas tillhörande samma nummer i förteckningen medges på villkor att samtliga föreskrifter. iakttas vilka gäller för respektive gaser som skall transporteras i så- dan tank. Växelvis användning skall medges av en godkänd expert.

210 142 forts.

(3) Tank med gas av 110—130 skall vara värmeisolerad. Isoleringen skall vara skyddad mot stötar genom heltäckande metallbeklädnad. Om utrymmet mellan tank och metallbeklädnad är lufttomt (vacuumisolering), skall skyddande be- klädnad vara så dimensionerad att den utan att deformeras kan motstå ett yttre tryck av minst 1 kg/cmz. Om beklädnad är gastät (t. ex. vid vacuumisolering), skall anordning finnas som hindrar att farligt tryck uppstår i det isolerande skik- tet om tank eller dess armatur skulle bli otät. Denna anordning skall förhindra att fukt tränger in i det isolerande skiktet.

(4) Tank för transport av flytande luft, flytande syre eller flytande blandning av syre och kväve av 110 får ej innehålla brännbart material vare sig i värmeisole- ringsanordning eller i fästningsanordning vid chassi. Det är förbjudet att använ- da ämne som innehåller fett eller olja för att täta fog eller för underhåll av för- slutningsanordning.

(5) Tank för transport av gas av 110—130 skall innan den för första gången tas i bruk undergå vätsketryckprovning; tank får ej förete bestående formförändring efter provningen. Provningstrycket skall vara:

a) för tank avsedd för gas av 110 som står i ständig förbindelse med luften, 2 kg/cm2;

b) för tank med säkerhetsventil, 1,5 gång det tillåtna största arbetstryck som anges på tanken, dock minst 3 kg/cm2. För vacuumisolerad tank skall provnings- trycket vara 1,5 gång det med 1 kg/cm2 ökade tillåtna arbetstrycket. Vätsketryckprovning skall utföras innan den värmeisolerande skyddsanordningen monteras.

(6) Tank skall undergå revisionsbesiktning vart sjätte år. Denna besiktning om- fattar:

a) i fråga om tank avsedd för gas av 110 som står i ständig förbindelse med luf- ten, invändig besiktning och täthetsprovning vid ett tryck av 1 kg/cm2 antingen med den gas tanken innehåller eller med en inert gas;

b) i fråga om tank med säkerhetsventil:

1. efter sex års användning och därefter vart tolfte år, invändig besiktning och täthetsprovning. Täthetsprovning skall, efter invändig besiktning, utföras anting- en med den gas som tanken innehåller eller med en inert gas, vid ett tryck mot- svarande 1,2 gång .det högsta tillåtna arbetstryck som anges på tanken. Om detta provningstryck är högre än 10 kg/cm2 skall täthetsprovning, såvida de na- tionella föreskrifterna kräver detta, utföras som vätsketryckprovning. Vid tät- hetsprovningen skall kontrollen ske uteslutande genom manometeravläsning utan att isoleringen avlägsnas. Provning skall vara i åtta timmar från det att tempe- raturutjämning uppnåtts. Trycket får ej falla under provningen; vid provning med gas skall dock hänsyn tas till tryckförändring som beror på provningsmed- lets egenskaper och på temperaturvariationer. Om täthetsprovningen ej är till- fredsställande skall anledningen till detta fastställas och, om det är nödvändigt, skall i detta syfte den värmeisolerande skyddsanordningen tas bort;

210 142 forts.

210 143

2. efter tolv års användning och därefter var tolfte år, in- och utvändig besikt- ning och vätsketryckprovning med det tryck som föreskrivits för den första provningen. Den värmeisolerande skyddsanordningen skall tas bort vid denna provning.

MÄRK — Under utförandet av gastäthetsprovning kan tryckförändringar inträffa som beror på provningsmedlets egenskaper och särskilt på att trycket är beroende av tem- peraturen och dess variationer. Ett tryckfall med 5 % kan vanligtvis anses tillåtet. Det skall åligga besiktningsmannen att i varje enskilt fall beakta alla för bedömningen nöd- vändiga omständigheter.

3. Godkänd besiktningsman skall vart tredje år kontrollera att ventil är i gott skick och att den öppnar sig vid det arbetstryck som anges på tanken. MÄRK — Avsändare av tankar tillråds att minst var sjätte månad besiktiga säkerhets- ventils yttre skick och samtidigt kontrollera ventilkäglans mekaniska funktion med lämpligt verktyg.

(7) För tank med ventil skall fyllningsgraden förbli lägre än det värde vid vil- ket, om innehållet uppvärms till den temperatur då ångtrycket är lika med ven- tilens öppningstryck, vätskevolymen skulle uppgå till, i fråga om lättantändlig gas 95 % och i fråga om annan gas 98 % av tankens rymd vid denna temperatur.

Med avvikelse från marginalnr 2148 i bilaga A skall den märkning som föreskrivs där samt påskrift på tankfordon eller på fordon med stor flyttbar tank utföras enligt följande bestämmelser: (1) På tank skall märkning vara instansad antingen på själva tanken, utan att denna försvagas, eller på en platta av icke oxiderande metall som svetsats fast på tanken; på kärlbatteri eller batterifordon skall varje cell märkas.

På varje tank skall märkningen ange: — tillverkarens namn eller varumärke och tankens nummer; — provningstryck, tidpunkt för senaste vätsketryckprovning (månad, är) och be- siktningsmannens kontrollstämpel. Märkningen skall dessutom ange: a) på tank för transport av ett enda ämne: gasens fullständiga benämning; i fråga om komprimerad gas av 10—30 högsta tillåtna fyllningstryck för tanken; i fråga om kondenserad gas av 40—130 och i fråga om ammoniak, under tryck löst i vatten (140), rymd i liter och största tillåtna last i kg; b) på tank avsedd för växelvis användning: rymd i liter; e) på tank med djupkyld kondenserad gas av 110—130: högsta tillåtna arbetstryck för gas av 110 om tanken har säkerhetsventil ävensom för gas av 120 och 130; på ståltank lägsta användningstemperatur; d) på värmeisolerad tank enligt marginalnr 210 140 (3) och 210 142 (3): ordet ”värmeisolerad” på engelska, franska eller tyska. Dessutom skall övriga ovan- nämnda uppgifter om de ej är synliga utifrån upprepas på den värmeisolerande skyddsanordningen.

94. SOU 1971: 22

210 143 forts.

210 144

(2) På tank skall målas: ägarens eller förhyrarens namn; tankens tara inklusive tillbehör såsom ventiler, förslutnings-, hanterings- eller rull- ningsanordningar o. s. v.

MÄRK — I fråga om kärlbatteri får denna text anbringas på ramen; i fråga om bat- terifordon får den anbringas på fordonets karosseri.

(3) På platta som är fast anbringad på batterifordons chassi eller på kärlbatteris ram skall stansas in:

provningstryck;

antal celler; kärlbatteris totala rymd i liter; gasens fullständiga benämning; i fråga om kondenserad gas av 90 och 100, batteris största tillåtna last i kg.

MÄRK — Om plattan ej sitter nära påfyllningsställe skall angivandet av maximilasten upprepas på fordonet i närheten av detta ställe. Denna markering får vara påmålad.

(4) På tankfordon och fordon med stora flyttbara tankar skall målas: ägarens eller förhyrarens namn; fordonets tara inklusive tillbehör.

Dessutom skall anges:

a) på fordon med tank för transport av ett enda ämne: — gasens fullständiga benämning; — för kondenserad gas av 40—130 samt ammoniak, under tryck löst i vatten (140), den största tillåtna lasten i kg;

b) på fordon med tank för växelvis användning: fullständig benämning på alla de gaser som får transporteras med denna tank och största tillåtna last i kg för varje gas.

MÄRK — Endast uppgifter om den gas som för tillfället transporteras får vara syn- liga; uppgift om annan gas skall täckas över. Om fordon kör tomt skall alla uppgifter om gas täckas över.

c) på fordon vars tank är värmeisolerad: ordet ”värmeisolerad” på engelska, franska eller tyska.

(5) Mitt på tank med kondenserad gas av 40—130 skall runtom målas ett hori- sontellt, obrutet, rödgult, omkring 30 cm brett band.

Särskilda villkor för transport av kondenserad brandfarlig gas som nämns vid marginalnr 220 002 b) i bihang B.2

(1) Ventiler och säkerhetsanordningar: a) Med undantag av öppning för säkerhetsventil skall varje tanköppning som är mer än 1,5 mm i diameter vara försedd med invändig flödesregleringsventil el-

sou 1971: 22 95

210144 forts.

210 145

210 146

210 147- 210 149

ler motsvarande anordning. Backventil eller motsvarande anordning är emeller- tid tillräcklig för öppning som ej används för tömning av tank.

b) Varje tank skall ha åtminstone en mätanordning som medger kontroll av till- låten fyllningsnivå. Mätanordning i form av genomskinliga rör och flottörer är förbjuden.

c) Finns termometer får denna ej gå genom tankvägg direkt in i gasen eller väts- kan.

(2) Rörledningar: Rör skall vara foglösa eller elsvetsade.

(3) Pumpar, kompressorer, mätare:

a) På fordon monterade pumpar, kompressorer och mätare liksom deras tillbehör skall vara särskilt konstruerade för kondenserad brandfarlig gas och skall kunna tåla samma arbetstryck som tankarna.

b) Dessa anordningar skall placeras så att de är skyddade mot stötar och stenskott. c) Då pump och kompressor drivs av elmotor skall denna och dess reglage vara av explosionssäker typ som ej kan orsaka explosion i en gasfylld atmosfär.

d) Pump och kompressor får drivas av fordonets motor.

e) Om pump ej är en centrifugalpump med konstant hastighet skall det finnas en överströmningsledning som påverkas av en tryckventil och som kan hindra att pumptrycket överskrider pumpens normala arbetstryck.

f) Kompressor skall vara försedd med effektiv avskiljare för att hindra att vätska kommer in i själva kompressorn.

(4) Användning: Utom vid omtappning skall ventil som står i direkt förbindelse med tanken vara stängd.

Åtgärder mot statisk elektricitet

Fordon som används för transport av flytande gas som nämns vid marginalnr 220 002 b) skall vara försett med lämplig utrustning som möjliggör att åtgärder kan vidtas före och under fyllning eller tömning för att hindra att farlig elektrisk potentialskillnad uppstår mellan fast eller flyttbar tank, rörledning och jord.

Motor och avgassystem

Fordons motor skall vara konstruerad och placerad samt avgasröret riktat eller skyddat på sådant sätt att varje fara för att lasten skall skadas på grund av upp- värmning eller antändning undviks.

96 SOU 1971: 22

210 150 Klass Ie. Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten

(1) Tank skall vara fri från fukt när fyllningen påbörjas; den skall vara så kon- struerad att fukt ej kan tränga in.

(2) Tank för transport av natrium, kalium eller blandningar av natrium och ka- lium []0 a)] skall överensstämma med de allmänna föreskrifterna för emballage vid marginalnr 2182 (1), (2) och (3). Mynningar och öppningar (ventiler, man- hål osv.) skall skyddas av en tättslutande huv som under transport skall vara förreglad. Temperaturen på tankväggs yttersida får ej överstiga 50 0C.

210 151- 210 199

210 200- 210 209

210 210

210 211- 210 299

Klass II. Självantändande ämnen

(1) För att skydda fosfor under transport skall en av de två följande metoderna användas:

a) Vatten som skydd. I detta fall skall fosforn vara täckt av vatten i sådan mängd att det bildar ett minst 12 cm tjockt skikt över fosforn. Det tomma utrymme som ej upptas av vätskan skall vid en temperatur av 60 0C motsvara åtminstone 2 % av tankens rymd.

b) Kväve som skydd. I detta fall skall tank fyllas till högst 96 0/0 av sin rymd med fosfor som uppvärmts till en temperatur av minst 60 0C. Återstående ut- rymme fylls med kväve på så sätt att trycket, även efter avkylning, aldrig faller under lufttrycket. Tank skall förslutas gastätt.

(2) Tank för transport av fosfor skall uppfylla följande villkor:

a) Om tank har en uppvärmningsanordning får denna ej gå in i tanken utan skall vara utvändig; rör för tömning av fosfor får dock ha värmemantel. Uppvärm— ningsanordningen för denna värmemantel skall vara så inställd att fosforns tem- peratur ej överskrider dess temperatur vid fyllningen av tanken. Annan rörled- ning får endast gå in i tanken genom dess övre del; öppning skall befinna sig ovanför fosforns nivå och kunna fullständigt inneslutas under en huv som kan reglas.

b) Tank skall vara av stål och ha en väggtjocklek som överallt är minst 10 mm. c) Innan tank tas i bruk skall den med tillfredsställande resultat ha undergått vätsketryckprovning med ett tryck av minst 4,5 kg/cm2.

; 210 300- * 210 309

210 310

Klass IIIa. Brandfarliga vätskor

(1) Tank skall vara av stålplåt eller annan plåt.

(2) a) För tanktransport av vätska av 10—30 och 5" är endast tre tanktyper till- låtna:

1. Typ a: tank med avluftningsanordning med flamfälla så konstruerad att den ej kan för- slutas lufttätt och som hindrar att vätska kan rinna ut, eller tank med säkerhets— ventil som öppnar sig automatiskt vid ett inre tryck av högst 0,25 kg/cm2 och som har flamfälla och är så konstruerad att vätska ej kan rinna ut;

2. Typ b: tank med avluftningsanordning med flamfälla och med säkerhetsventil som öpp- nar sig automatiskt vid ett inre tryck av 1,5 kg/cm2;

3. Typ c: tank med lufttät förslutning som uppfyller kraven vid marginalnr 2133 (1), 2141 (1) och (2) b).

b) Följande skall instansas på tank av Typ a, Typ b och Typ c antingen på själ- va tankväggen utan att dess hållfasthet nedsätts eller på en platta av icke oxide— rande metall som varaktigt fästs på tanken: —— ”ADR Typ a”, ”ADR Typ b” respektive ”ADR Typ c”.

c) På tank av Typ c skall dessutom, på sätt som anges i b), inslansas: tillverkarens namn eller varumärke och tankens nummer, provningstryck, tidpunkt för senaste provning (månad, år) och besiktnings- mannens kontrollstämpel, -— tankens rymd bestämd enligt marginalnr 210 140 (1) a) 7.

d) På alla tankar av Typ b och Typ 0 eller, i fråga om tankfordon, på fordonet skall på lämpligt sätt, t. ex. genom målad text, anges:

— ägarens namn, -— tankens rymd,

tankens tara (då det är fråga om avmonterbar tank eller stor tankcontainer), —— vätskans fullständiga benämning.

MÄRK Angivandet av benämningen på den vätska för vilken en tank tillverkats hindrar ej att tanken används för transport av annan vätska av klass IIIa, för vilken enligt (3) nedan samma tank kan användas utan förfång för säkerheten. Det är ej nöd- vändigt att på tanken ange benämningen på de vätskor som nämns i (3) a) och b).

(3) Tank som får användas är:

a) för vätska vars ångtryck vid 50 ()C ej överstiger 1,1 kg/cm2 och, under den kalla årstiden, för motorbränsle vars ångtryck vid 50 (*C ej överstiger 1,5 kg/cmå, tank av Typ a, Typ b och Typ c;

210 310

forts.

b) för annan vätska vars ångtryck vid 50 0C ej överstiger 1,75 kg/cmz, tank av Typ b och Typ e;

e) för vätska vars ångtryck vid 50 0C överstiger 1,75 kg/cm2, tank av Typ c. MÄRK — För petroleumprodukter får ångtrycket även bestämmas med Reids metod i enlighet med IP. 69 eller ASTM D 323. Härvid gäller: — i stället för ett ångtryck av 1,1 kg/cm2 vid 50 (C, ett ångtryck enligt Reid av 0,65 kg/cm2 vid 37,8 oc, —— i stället för ett ångtryck av 1,5 kg/cm2 vid 50 0C, ett ångtryck enligt Reid av 0,90 kg/cm2 vid 37,8 0C och —i stället för ett ångtryck av 1,75 kg/cm2 vid 50 0C, ett ångtryck enligt Reid av 1,05 kg/cm2 vid 37,8 0C.

(4) Före första användning och därefter periodiskt skall tank av Typ 3 undergå täthetsprovning enligt marginalnr 210 021 (2) e), och tank av Typ b och Typ 0 vätsketryckprovning. Vätsketryckprovning av tank av Typ b skall utföras med ett tryck av 1,5 kg/cm2 och av tank av Typ e med:

a) 3 kg/cm2 när tanken är avsedd för transport av vätska med ett ångtryck av högst 1,75 kg/cm2 vid 50 0C;

b) 4 kg/cm2 när tanken är avsedd för transport av vätska med ett ångtryck över 1,75 kg/cm2 vid 50 ”C. Vätsketryckprovning skall upprepas minst vart sjätte år i samband med invändig besiktning. För tank av Typ a skall täthetsprovningen upprepas vart sjätte år i samband med invändig besiktning.

(5) Den fyllningsgrad som anges här nedan får ej överskridas för tankar av Typ a och Typ b: -— för vissa bensiner och andra vätskor med en kubisk ut- vidgningskoefficient av 60>(10_5 upp till 90X10'5 .......... 97 0/0 av rymden —— för toluen, xylen, etylalkohol, n-propanol, n-butanol, pri- mär n-amylalkohol, petroleum, vissa eteriska oljor och andra vätskor med en kubisk utvidgningskoefficient över 90X10'5 och upp till 120>(10'5 ................................ 96 % av rymden för koldisulfid, hexan, heptan, oktan, bensen, metanol, vis- sa bensiner och andra vätskor med en kubisk utvidgnings— koefficient över 120X10"5 och upp till 150>(10*5 .......... 95 % av rymden — för etyleter, n-pentan, aceton, vissa bensiner och andra vätskor med en kubisk utvidgningskoefficient över 150X10'5 och upp till 180>(10'5 ................................ 94 % av rymden Dessa fyllningsgrader är även tillämpliga på tank av Typ c, om den är fylld med vätska med ett ångtryck av högst 1,75 kg/cm2 vid 50 0C [se (4) a)].

210 310

forts.

210 311

210 312

210 313

(6) Nedan angivna fyllningsgrader får ej överskridas för vätska med ett ångtryck av mer än 1,75 kg/cm2 vid 50 0C för tank av Typ c: för metylformiat och andra vätskor med en kubisk utvidg- ningskoefficient över 150>(10*5 men ej överstigande 180X10'5 91 % av rymden — för acetaldehyd och andra vätskor med en kubisk utvidg- ningskoefficient över 180X 10_5 upp till 230X 10*5 .......... 90 olo av rymden

MÄRK Fyllningsgraden är beräknad enligt formel: a) för vätska som nämns i (5):

fll ' ad 100 (Va d =_ v ni en; ynlngsgl' 1+35a o ry

b) för vätska som nämns i (6):

fyllningsgrad = % av rymden.

7

1 + 35 a. I dessa två formler representerar tecknet a medelkoefficienten för vätskans ku- biska utvidgning mellan 150 och 50 QC, d. v. 5. för en största differens av 35 0C. a är beräknad enligt följande formel:

_ dls — d50

_ 35 )( dsö där d15 och d50 utgör vätskans täthet vid 15 respektive 50 DC.

(7) Tank som används för transport av ämne av 40 skall fyllas så att den, även sedan vätskan utvidgats på grund av att dess medeltemperatur stigit till 50 ”C, ej är alldeles fylld.

Åtgärder mot statisk elektricitet

Fordon som används för transport av vätska av klass IIIa med flampunkt under 55 QC skall vara försett med lämplig utrustning som möjliggör att åtgärder kan vidtas före och under fyllning eller tömning för att hindra att farlig potential- skillnad uppstår mellan fast eller flyttbar tank, rörledning och jord.

Tilläggsbestämmelser för transport av vätska av 10

Vid transport av vätska av 10 skall följande tilläggsföreskrifter iakttas:

a) bromsar. Det är förbjudet att använda påskjutsbroms på släpfordon;

b) motor och avgassystem. Fordons motor skall vara konstruerad och placerad samt avgasröret riktat eller skyddat på sådant sätt att all fara för att lasten skall skadas på grund av uppvärmning eller antändning undviks;

c) bränsletank. Bränsletank som skall förse motorn med bränsle skall vara så pla- cerad att den såvitt möjligt ej kan rammas vid kollision och så att bränslet kan rinna ut direkt på marken om läcka skulle uppstå. Tank får aldrig placeras di- rekt ovanför avgasröret. Om tank innehåller bensin skall den vara försedd med en effektiv flamfälla som passar till fyllningsöppningen eller med en anordning genom vilken fyllningsöppningen kan hållas lufttätt tillsluten;

210 313 d) luftintag. Luftintag på bensinmotor skall vara försett med filter som kan fun- forts. gera såsom flamfälla;

e) hytt. Intet lättantändligt material får användas för konstruktion av hytt; f) tank. 1. Tank med över 5 000 l rymd skall ha antingen skvalpskott eller skiljeväggar som delar den i sektioner med högst 5 000 1 rymd. 2. Om det ej finns någon bottenventil skall avtappnings- och påfyllningsrör vara försedda med rörbrottsventil.

210 314- 210 319

e % | , ! C. 1 i i

210 320

210 321- 210 329

Klass IIIb. Brandfarliga fasta ämnen

(1) Tank med svavel i smält tillstånd av 20 b) eller naftalin i smält tillstånd av 110 c) skall vara av minst 6 mm tjock stålplåt. För svavel av 20 b) får tank även vara av aluminiumlegering med tillfredsställande kemisk resistens. Väggtjockle- ken för tank av aluminiumlegering skall beräknas med hänsyn till fyllningstem- peraturen för det flytande svavlet och denna temperaturs effekt på legeringens sträckgräns.

(2) Tank skall vara värmeisolerad på så sätt att värmeisoleringens yttertempera— tur ej kan överstiga 70 0C under transporten. Isoleringsmaterial som används skall vara svårantändligt.

(3) Tank skall ha en ventil som automatiskt öppnas inåt eller utåt vid en tryck- skillnad av 0,2—0,3 kg/cm2. Ventil är ej nödvändig då tanken är beräknad för ett arbetstryck av minst 2 kg/cm2 och har undergått vätsketryckprovning vid ett tryck av minst 2,6 kg/cm2.

(4) Tömningsanordning skall vara skyddad av metallhuv som kan reglas. (5) Tank med svavel i smält tillstånd får ej fyllas till mer än 98 % av sin rymd vid fyllningstemperaturen. Den skall vara försedd med uppgift om högsta tillåtna fyllningsvikt i kg.

210 330

210 331- 210 399

Klass IIIc. Oxiderande ämnen

(1) Följande bestämmelser är tillämpliga på transport av vätska av 10:

a) Om förarhytten ej är av brandsäkert material, skall en metallskärm av samma vidd som tanken placeras bakom förarhytten.

b) Alla fönster bak på hytten eller i metallskärmen skall vara lufttätt stängda. De skall vara av brandsäkert säkerhetsglas i obrännbara karmar.

c) Mellan tanken och förarhytten eller skärmen skall finnas ett mellanrum av minst 15 cm.

(1) Motor och, utom då fordon drivs av dieselmotor, bränsletank skall placeras framför hyttens bakre vägg eller skärmen, eller skyddas på annat sätt.

e) Fordon skall ha en metalltank fylld med vatten med en kapacitet av minst en tiondel av den lastförande tankens volym. Vattentank skall vara försedd med kombinerad sug- och presspump och skall vara så konstruerad att den kan töm- mas på vatten genom egenkonvektion.

f) Tank skall vara av aluminium med minst 99,5 % renhet eller av legerat stål (specialstål).

g) Tank skall ha luftningshål. Hålen skall vara så konstruerade att främmande föremål ej kan komma in i tanken och att intet av innehållet kan komma ut ur tanken.

h) Ventil skall vara försedd med låsanordning eller täckande flänsar och vara skyddad mot stötar av fordonets chassi eller av kraftiga stålskydd. Tank skall ha alla öppningar över vätskenivån. Inga rör eller röranslutningar får gå igenom tankens väggar under vätskenivån.

i) Alla rör, pumpar och andra anordningar med vilka väteperoxid kommer i kontakt skall vara av aluminium med 99,5 % renhet eller av annat lämpligt ma- terial.

j) Trä får ej användas (om det ej är täckt av metall eller något lämpligt synte— tiskt material) i någon del av fordonet vilken är belägen bakom den skärm som föreskrivs i a).

k) Intet annat smörjämne än vaselin, ren flytande paraffin, ren fast paraffin eller silikonsmörjämne, fritt från metallsåpa, får användas för pumpar, ventiler eller annan utrustning som kommer i kontakt med väteperoxid.

(2) Tank med vätska av 10—30 får ej fyllas till mer än 95 % av sin rymd.

210 400- 210 409

210 410

Klass I Va. Giftiga ämnen

(1) Tank med ämne av 10 b), 310 b), 810—830, akrylnitril [20 a)], acetonitril [20 b)], allylklorid [40 a)], acetoncyanhydrin [110 a)], epiklorhydrin [120 a)], etylenklorhydrin [120 b)], allylalkohol [130 a)] och dimetylsulfat [130 b)] skall ha alla öppningar ovanför vätskenivån; inga rör eller röranslutningar får gå ge- nom väggarna under vätskenivån. Öppning skall vara lufttätt försluten, och för- slutning skall skyddas av väl fästad metallkåpa. Om tank ej har dubbla väggar får den ej ha nitfogar.

(2) Vid transport av vätska av 20 a) och b), 40 a), 110 a), 120 a) och b), 130 a) och b) som nämns ovan och av ämne av 810—830 får tank ej fyllas till mer än 93 % av sin rymd.

(3) Tank med vätska av 140 skall vara svetsad och av finkomstål och svetsning- en skall ge full säkerhet. Dessutom skall tanken uppfylla följande villkor:

a) fast tank

1. den skall vara av minst 10 mm tjock stålplåt;

2. den skall tåla vätsketryckprovning med ett tryck av 7 kg/cm2. Den skall ha alla öppningar ovanför vätskenivån. Inga rör eller röranslutningar får gå igenom väggarna under vätskenivån. Den skall ha en minst 75 mm tjock skyddsbekläd- nad som hålls på plats av ett minst 3 mm tjockt hölje av stålplåt eller av en lika hållfast plåt av aluminiumlegering. Öppning skall vara lufttätt försluten, och förslutning skall skyddas av väl fästad metallkåpa;

3. tanks rymd är begränsad till 10 000 1. Det skall vara möjligt att kontrollera lastens vikt, och högsta tillåtna vikt för lasten skall vara angiven på en platta som är fästad på tankens utsida;

b) stor flyttbar tank

1. den skall vara av minst 8 mm tjock stålplåt;

2. den skall vara så konstruerad att den tål vätsketryckprovning med ett tryck av 7 kg/cmz. Den skall ha alla öppningar ovanför vätskenivån; inga rör eller rör- anslutningar får gå genom väggarna under vätskenivån. Ventil skall vara för- sänkt i tanken och skall kunna tillslutas lufttätt. Förslutning skall skyddas med en väl fästad metallkåpa;

3. den skall, innan den tas i bruk, med tillfredsställande resultat undergå en tät— hetsprovning med ett tryck av 2 kg/cm2 och skall vart annat år besiktigas invän— digt;

4. tanks rymd är begränsad till 6 000 l; tanks diameter får vara högst 1 500 mm; c) tank får fyllas till högst 95 % av sin rymd;

d) på tankfordonet skall finnas en strömbrytare som möjliggör brytande av hela den elektriska strömkretsen (huvudströmbrytare) och som är placerad nära acku-

210 410 mulatorema. Den elektriska utrustningen skall överensstämma med bestämmelser- forts. na vid marginalnummer 220 000 (2) c) 2.

210 411- 210 419

210 420

210 421- 210 499

Klass IVb. Radioaktiva ämnen

(1) Tank får ej ha någon öppning (kran, ventil o.s.v.) i sin nedre del och skall förslutas lufttätt.

(2) Tank skall vara av metall och vara elektriskt jordad.

(3) Tank för ämne vars ångtryck överstiger 1,1 kg/cm2 vid 50 0C skall överens- stämma med föreskrifterna vid marginalnummer 210 310 för tank av Typ c och skall undergå invändig vätsketryckprovning utförd av en av behörig myndighet för tryckkärl godkänd besiktningsman. Provningstrycket skall vara:

a) 3 kg/cm2 när tank är avsedd för transport av vätska vars ångtryck ej över- stiger 1,75 kg/cm2 vid 50 0C;

b) 4 kg/cm2 när tank är avsedd för transport av vätska vars ångtryck överstiger 1,75 kg/cm2 vid 50 ”C. Vätsketryckprovning skall upprepas minst vart fjärde är samtidigt med invändig besiktning.

(4) Tank får fyllas till högst 93 % av sin rymd.

210 500- 210 509

210 510

Klass V. Frätande ämnen

(1) Tank med svavelsyra av 10 c) skall vara av korrosionsbeständig metall eller ha lämplig inklädnad. Den får fyllas till högst 95 % av sin rymd.

(2) Tank med vätska av 20 a) och 30 a) skall uppfylla de krav som ställs på me- tallkärl [se marginalnr 2503 (2)].

(3) Vid transport av fluorvätesyra (60) skall tank vara av förblyad stålplåt; för fluorvätesyra av 60 a) får emellertid även tank av icke förblyad stålplåt använ- das. Tank skall ha alla öppningar över vätskenivån; inga rör eller röranslut- ningar får gå genom väggarna under vätskenivån.

(4) Tank för transport av stabiliserad svavelsyreanhydrid (90) skall uppfylla föl- jande krav:

a) väggtjockleken skall i manteln vara minst 10 mm och i gavlarna minst 12 mm. Tank skall vara värmeisolerad och ha en utvändig uppvärmningsanordning. Om den är konstruerad för bottentömning skall den ha en rörbrottsventil som ej når utanför den yttre mantelytan och som även om tömningsröret förstörs säkerstäl- ler en tät förslutning;

b) den får fyllas till högst 88 0/0 av sin rymd;

c) innan tank tas i bruk skall den undergå vätsketryckprovning med ett tryck av minst 4 kg/cm2 och besiktigas invändigt. Tryckprovningen och den invändiga be- siktningen skall upprepas vart tredje år.

(5) Tank för transport av brom (140) skall uppfylla följande krav:

a) den skall vara svetsad och tillverkad av finkornstål med god svetsbarhet, och den utförda svetsningen skall ge fullgod säkerhet. Plåttjockleken skall vara sådan att produkten av denna tjocklek (i mm) och lägsta brottgräns (i kg/mm2) för det använda stålet uppgår till minst 520. För tank vars rymd ej överstiger 5 000 1 är det dock tillräckligt med 10 mm väggtjocklek;

b) den skall ha en tät, minst 6 mm tjock inklädnad av bly eller av annat mate- rial som ger samma skydd;

e) den skall ha alla öppningar över vätskenivån; inga rör eller röranslutningar får gå genom väggarna under vätskenivån;

d) öppning skall förslutas lufttätt och förslutningen skyddas med väl fästad me- tallkåpa;

e) den får fyllas till högst 92 0/0 av sin rymd eller intill 2,86 kg/l rymd; den skall dock fyllas till minst 90 % av sin rymd;

f) innan tank tas i bruk skall den undergå täthetsprovning med ett tryck av minst 2 kg/cm2. Tank skall besiktigas invändigt en gång om året och detta särskilt i fråga om inklädnadens tillstånd;

l V

210 510 forts.

210 511- 210 699

g) på en platta som är fast anbringad på tanken skall följande anges:

-— tillverkarens namn eller varumärke och tankens nummer;

ägarens namn;

— ordet ”brom”;

_— det tryck som använts vid täthetsprovningen;

— tidpunkten (månad, är) för täthetsprovning och senaste invändiga besiktning; — rymden i liter och största tillåtna last i kg;

-— besiktningsmannens kontrollstämpel.

(6) Tank för transport av klorsilan (230) skall överensstämma med föreskrif- terna vid marginalnr 210310, varvid klorsilanemas ångtryck tas med i beräk- ningen vid provningama och den kubiska utvidgningskoefficienten vid bestäm- ningen av fyllningsgrad.

(7) Öppning på tank med hydrazin (340) skall förslutas lufttätt och förslutnings— anordning skyddas med väl fästad metallkåpa.

(8) Vid transport av vätska av 370 b) skall tank vara försedd med förslutnings- anordning som hindrar både att övertryck uppstår och att något av innehållet kommer ut.

(9) Vid transport av vätska av 41cl

a) skall tank vara av svetsat aluminium med minst 99,5 % renhet, eller av spe- cialstål som ej kan orsaka sönderdelning av väteperoxiden;

b) skall tank, som tillverkats efter denna bilagas ikraftträdande, ha alla öpp- ningar över vätskenivån; inga rör eller röranslutningar får gå genom väggarna under vätskenivån;

c) skall tank ha förslutningsanordning som på en gång förhindrar att övertryck uppstår, att något av innehållet kommer ut och att främmande föremål kom- mer 11").

210 700- 210 709

210 710

210 711- 211 049

Klass VII. Organiska peroxider

Tank skall uppfylla följande krav:

a) tank skall vara av aluminium med minst 99,5 % renhet och ha högst 15 m3 rymd;

b) tank skall ha avluftningsanordning med flamfälla och vara försluten med sä- kerhetsventil som öppnar sig automatiskt vid ett inre tryck av 1,8 till 2,2 kg/cmz. Material i förslutningsanordning som kan komma i kontakt med vätska eller dess ' ångor får ej ha någon katalytisk inverkan (fjäderbelastad säkerhetsventil av si-

lumin eller V2A rostfritt stål eller material av likvärdig kvalitet är lämplig);

c) innan tank tas i bruk skall den undergå vätsketryckprovning med ett tryck av 3 kg/cm2 och besiktigas invändigt. Provning och besiktning skall upprepas minst vart sjätte år;

d) tank får ej fyllas till mer än 75 % av sin rymd;

e) tank skall förses med värmeisolerande skyddsanordning enligt marginalnr 210 140 (3). Skyddsanordning och oskyddad del av tank skall målas med vit färg; målningen skall rengöras före varje transport och förnyas om den gulnat eller förstörts;

f) tank skall vara fri från föroreningar när den fylls.

211 050

211 051

211 052

211 053

Bihang B.1a

Föreskrifter och anvisningar rörande material i och konstruktion av fasta tankar och stora flyttbara tankar för transport av djupkylda kondenserade gaser av klass Id*

[. Föreskrifter

(1) Tank skall vara av stål, aluminium, aluminiumlegering, koppar eller mässing. Tank av koppar eller mässing är dock tillåten endast för gas som ej innehåller acetylen; etylen får dock innehålla högst 0,005 % acetylen;

(2) I tank och dess tillbehör får endast användas material lämpat för den lägsta arbetstemperatur som kan förekomma. För en bestämd gas är den temperatur som skall anses vara lägsta arbetstempera— tur vätskefasens temperatur i fyllningsögonblicket.

Följande material är tillåtna för tillverkning av tankar:

a) Stålplåt:

1. för en lägsta arbetstemperatur av — 40 ()C olegerat, specialtätat stål (finkom- stål);

2. för en lägsta arbetstemperatur av — 110 ('C låglegerat, t. ex. med 3,5 % Ni, seghärdat stål;

3. för en lägsta arbetstemperatur av —-200 0C höglegerat (t. ex. Cr-Ni 18/8), austenitiskt, störtkylt stål, antingen stabiliserat eller med högst 0,07 % C;

4. för en lägsta arbetstemperatur av ——-270 ”C höglegerat (t. ex. Cr-Ni 18/12), austenitiskt, störtkylt stål, antingen stabiliserat eller med högst 0,07 % C;

b) aluminiumplåt med minst 99,5 % Al och plåt av aluminiumlegering av typer- na Al-Mn, Al-Mg och Al-Zn-Mg;

c) plåt av syrefri koppar med minst 99,90 % Cu eller av a-mässing med en kop- parhalt av 63 %—-—72 %.

(l) Tank av stål, aluminium och aluminiumlegering får endast vara foglös eller svetsad.

(2) Tank av koppar eller mässing får vara foglös, svetsad eller hårdlödd. (3) Svets eller hårdlödning skall vara hållfasthetskontrollerad.

Tillbehör får fästas vid kärl enligt följande:

a) vid tank av stål, aluminium och aluminiumlegering, genom svetsning;

b) vid tank av koppar eller mässing, genom svetsning eller hårdlödning.

* Beträffande användningen av ordet "tank" i detta bihang, se MÄRK-2. i början av bihang B. 1.

211054 Tank skall fästas så vid fordonschassi att avkylning som skulle kunna medföra sprödhet i någon del av chassit med säkerhet undviks. Tanks fästningsanordning skall vara så beskaffad att den även vid tankens lägsta arbetstemperatur fortfa- rande har nödvändiga mekaniska egenskaper.

211 055 Tanks ytterytor skall, om det är nödvändigt, korrosionsskyddsbehandlas.

211 056- 211 064

Bihang B.1a 211 065 11. Anvisningar ]. Material och tankar 3) Tank av stål.

211 065 Plåt som används vid tillverkningen av tankar och tankarna själva skall uppfylla kraven i följande tabell:

Stdl får tankar avsedda för djupkyld kondenserad gas

Arbets- tempera- tur ned till

Grupp

Material

Tank eller provstav från denna

Typ

Slagseghet1

Tillstånd vid provning

4

Prov- nings- tempe- ratur

Mimmi—' värde i kgm/cm'

6

Värmebe- handling

Slagsegbet1

Prov- nings- tempe- ratur

8

Mimmi-= värde i kgm/cm'

9

I —40 0C

11 —110 ”C III —200 ”C IV —270 0C

olegerat, specialtätat stål (finkornstål)

låglegerat, t. ex. med 3,5 % Ni, seghårdat stål

höglegerat (t. ex. Cr-Ni 18/8), austenitiskt, störtkylt stål, antingen stabiliserat eller med högst 0,07 % C höglegerat (t. ex. Cr-Ni 18/12), austenitiskt, störtkylt stål, antingen stabiliserat eller med högst 0,07 % C

åldrat:

stukat 10 %, upphettat till

250*: under 30 min

avspännings- glödgat vid

600 i 20 DC under minst 2 timmar

i leverans- tillstånd i leverans- tillstånd

—40 ”C

———110 0C

—196 OC' ——253 OC” eller —196 ”CC

10

avspännings- glödgat vid

620 :|; 20 ()C under minst 2 timmar

avspännings- glödgat vid

600 ;t 20 0C under minst 2 timmar

ingen ingen

——40 (,C

—110 0C

——l96 oC4 —253 0C5 eller —196 ”C'

9!

78

10&

1 Se marginalnr 211 075—211 078.

* Värdena hänför sig till provstavar enligt VSM 10925 (november 1960); provstavar enligt DVM (DIN 50115) och Mesnager geri praktiken identiska

värden. Med provstavar enligt ISO R 83 (1959) får man räkna med omkring 20 % lägre värden. = Se marginalnr 211 079.

' Normal kokpunkt för kväve. 5 Normal kokpunkt för väte.

211 066

211 067

211 068

211 069

211 070- 211 074

211 075

211 076

De minimivärden som anges för slagsegheten gäller för plåt såväl som för fogar och övergångszon (se dock marginalnr 211 079).

b) Tank av aluminium och aluminiumlegering.

Plåt som används vid framställning av tankar och dessas svetsfogar skall vid rumstemperatur uppfylla följande krav vad beträffar böjningskoefficienten:

Plåtens tjocklek Böjningskoefticient k1 för

s i mm Plåt Svetsfog Rot i tryck- i Rot i drag- i zonen i zonen

( 12 > 25 > 15 > 12 > 12—20 > 20 > 12 > 10 > 20 > 15 > > 8

1 Se marginalnr 211085 och 211086.

c) Tank av koppar och mässing.

Plåt som används vid framställning av tankar och tankarna själva skall vid en temperatur av — 196 0C ha en slagseghet av minst 3 kgm/cm2 (se dock margi- nalnr 211 075).

De minimivärden som anges för slagsegheten gäller för plåt såväl som för fogar och övergångszon.

2. Provningar

a) Slagseghetsprovning

De slagseghetsvärden som angetts vid marginalnr 211 065 (tabell) och 211 068 hänför sig till provstav som är IOX 10 mm och har en U-formad skåra med 1 mm radie.

MÄRK 1. Beträffande provstavens form se fotnot2 till marginalnr 211 065 (tabell). 2. För plåt som är tunnare än 10 mm men minst 7 mm tjock används provstav med en tvärsektion av 10 X 5 mm där ”5" anger plåttjockleken. Slagseghetsprovning med så- dan provstav ger emellertid vanligen högre värden än sådan provning med normal- provstav.

(1) Provstav skärs ur plåt såväl längs med som tvärs över valsningsriktningen. Skåran görs vinkelrätt i förhållande till plåtens yta.

211 076 forts.

211 077

211 078

211 079

211 080- 211 084

211 085

(2) Provstav för provning av svets tas ut vinkelrätt mot svetsfogen på sätt nedan- stående skiss visar. Skåran görs i svetsfogens riktning.

], 2, 3, 4, 5 = Skårans läge i provstavar som tagits från de olika zonerna a = uppvärmningszon s = plåttjocklek i mm.

(1) Plåts slagseghet bestäms med tre provstavar i vardera riktningen.

(2) För provning av svets skall tre provstavar tas ut vid vart och ett av de fem ställen som anges på skissen vid marginalnr 211 076 (2).

(1) För plåt är de provningar bestämmande som utförts med provstavar ur den riktning som ger de lägsta värdena. Medelvärdet av dessa tre provningar skall vara minst lika med det angivna minimivärdet; inget enskilt värde får vara mer än 30 % lägre än det angivna minimivärdet.

(2) För svets skall medelvärdet för de tre provstavar som tagits ut vid vart och ett av de särskilda provställena motsvara det angivna minimivärdet. Inget enskilt värde får vara mer än 30 0/0 lägre än det angivna minimivärdet.

I fråga om austenitiskt stål av grupperna III och IV vid marginalnr 211 065 (ta- bell) får svetsens och övergångszonens slagseghet vara 30 % lägre än de minimi- värden som angetts för icke svetsat material.

b) Bestämning av böjningskoefficienten (1) Böjningskoefficienten k som nämns vid marginalnr 211 067 definieras enligt följande: 5 k = 50 1' där

s = plåttjocklek i mm, r = provstavens medelkrökningsradie i mm då den första sprickan i dragzonen uppträder.

211 085 (2) Böjningskoefficienten k bestäms för både plåt och svetsfog. Provstavens forts. bredd b = 3 s.

(3) För plåt bestäms böjningskoefficienten tvärs över valsningsriktningen (fig. 1). Provning av svetsfog utförs såväl på provstavar med roten i tryckzonen (fig. 2) som på provstavar med roten i dragzonen (fig. 3).

x —— x = valsriktning

211 086 Två provningar skall utföras på plåt och fyra på svetsfog (två med roten i tryck- zonen och två med roten i dragzonen); alla enkelvärden skall uppgå till minst de minimivärden som anges vid marginalnr 211 067.

211 087- 219 999

220 000

220 001

220 002

Bihang B. 2 Elektrisk utrustning

(1) Belysning på fordon skall vara elektrisk.

(2) Fordons elektriska utrustning skall uppfylla följande krav:

Bestämmelser tillämpliga på hela den elektriska utrustningen

a) Ledningar. Ledare skall vara så beräknad att överhettning förhindras. Den skall vara isolerad på lämpligt sätt. Strömkrets skall skyddas mot överbelastning genom säkring eller automatisk strömbrytare. Ledning skall vara fast förlagd och så placerad att ledare är skyddad mot stötar, stenskott och hetta från avgas- röret.

b) Ackumulatarer. Strömbrytare som kan bryta samtliga elektriska strömkret- sar skall finnas inuti förarhytt på en plats där den är klart synlig, lätt tillgänglig och snabbt urskiljbar i förhållande till fordonets andra strömbrytare e'ler ma- növeranordningar. Om ackumulator ej är placerad under motorhuven skall den vara fastsatt i en låda med ventilationsslitsar och isolerande innerväggar.

Bestämmelser tillämpliga på den del av den elektriska utrustningen som är pla- cerad bakom förarhytten

c) Hela denna utrustning skall vara konstruerad, installerad och skyddad på så sätt att den ej kan orsaka antändning eller kortslutning under normal användning av fordonet och så att risken för detta blir minsta möjliga i händelse av scöt eller deformering. Särskilt skall följande beaktas:

1. Ledningar Ledare [se (2) a)] skall bestå av kablar skyddade av foglösa rostfria höljen.

2. Belysning Glödlampa med skruvsockel får ej användas. Om lampa inuti fordon ej är in— fästad i urtag i vägg eller tak, som skyddar den från mekanisk åverkan, skall den skyddas av en kraftig korg eller ett kraftigt galler.

Följande brandfarliga gaser och föremål av klass Id omfattas enligt marginalnr 14 251 av bestämmelserna vid marginalnr 220 000:

a) Komprimerad gas: Koloxid [10 a)] Väte [10 a)] Metan [10 a)] Vattengas [10 b)] Syntesgas [10 b)] Stadsgas (lysgas, stenkolsgas) [10 b)]

220 002 forts.

220 003- 229 999

Gasblandningar av 10 a) enligt marginalnr 2131 [10 b)] Komprimerad oljegas (fettgas) (20) b) Kondenserad gas: Kondenserad oljegas (Z-gas) (40) Svavelväte (50) Ammoniak (50) T—gas (50) Propan (60) Cyklopropan (60) Propylen (60) Butan (60) Isobutan (60) Butadien (60) Butylen (60) Isobutylen (60) Gasblandningarna A, A0, A1, B, C (blandningar av propan och butan) (70) Metyleter (dimetyleter) [80 a)] Vinylmetyleter [80 a)] Metylklorid [80 a)] Etylklorid [80 a)] Klorcyan [80 a)] Vinylklorid (80) Vinylbromid [80 a)] Monometylamin (metylamin) [80 a)] Dimetylamin [80 a)] Trimetylamin [80 a)] Monoetylamin (etylamin) [80 a)] Etylenoxid [80 a)] Metylmerkaptan [80 a)] Etan (90) Etylen (90)

c) Djupkyld kondenserad gas: Gas av 120

d) Gas löst under tryck:

Acetylen (150)

e) Gasfyllt föremål: Aerosolflaska av 160 b) Gaspatron av 170 a)

230 000- 239 999

Bihang B.3 (se marginalnr 10 182)

Certifikat och godkännande av fordon som transporterar visst farligt gods

H CERTIFIKAT nr

2. Nedan angivet fordon uppfyller de krav som Den europeiska överenskom- melsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) ställer för att fordonet skall tillåtas utföra internationell transport av farligt gods på vag .

3. Gäller intill ......................................................

4. Detta certifikat skall återställas till den myndighet som utfärdat detsamma, när fordonet tas ur trafik, vid byte av ägare, vid utgången av certifikatets giltighetstid eller om fordonet ändrats i väsentligt hänseende.

5. Fordonstyp: fordon, täckt, öppet, tank-, med/utan släpvagn (påhängsvagn), täckt, öppen (stryk det ej tillämpliga) ................................

6. Transportörens (ägarens) namn och affärsadress ........................

7. Registreringsnummer (eller, om sådant ej finns, chassinummer) ..........

8. Ovan beskrivet fordon har den ................ undergått sådan besikt- ning som föreskrivs i bilaga B till ADR, marginalnr 10 182, och uppfyller de krav som ställs för tillstånd att utföra internationell transport på väg av far-

ligt gods av klass ................ nummer i förteckningen ..........

9. Anmärkningar .................................................... 10. Den ................ 19. . . .

11. Utfärdande myndighets signatur

och stämpel ................

12. Detta certifikats giltighet har för- 13. Utfärdande myndighets signatur

längts intill den .............. och stämpel ................

14. Detta certifikats giltighet har för- 15. Utfärdande myndighets signatur

längts intill den .............. och stämpel ................

16. Detta certifikats giltighet har för- 17. Utfärdande myndighets signatur

längts intill den .............. och stämpel ................

MÄRK 1. Certifikatets format skall vara 210X297 mm (A4-format). Både fram— och baksida skall användas. Färgen skall vara vit med en skär diagonallinje.

2. Ett särskilt certifikat fordras för varje släpfordon, om detta ej omfattas av dragfor- donets certifikat.

3. När jämlikt artikel 4 paragraf 2 i Överenskommelsen certifikat utställs för fordon, vars konstruktion och utrustning ej helt uppfyller de krav som ställs i bilaga B, skall certifikatets giltighetstid ej överskrida den tidsfrist som medges i artikel 4, med beak- tande i förekommande fall av föreskrifterna vid marginalnr 11 605, 14 605, 31 605 och 41605. Texten vid 8. i godkännandecertifikatet skall ersättas med följande: Ovan be- skrivet fordon uppfyller ej helt kraven i bilaga B till ADR men omfattas av bestämmel- serna i artikel 4 paragraf 2 i Överenskommelsen.

m..»..-m__..._ .

240 000

240 001

Bihang B.4

Tabeller för transport av farligt ämne av klass IVb — etikettering på for- don som transporterar sådant ämne

De minimiavstånd som anges i följande tabell mellan radioaktivt ämne och plats reserverad för förare eller medhjälpare överensstämmer med bestämmelserna vid marginalnr 42 300 (2).

Summan av de transportin- dex som angivits på kollina

Minimiavstånd i meter då ej någon skyddsskärm skiljer radioaktivt ämne och plats reserverad för bemanningen.

Värden som gäller då bemanningen ej riskerar att utsättas för strålning under mer än i genomsnitt 15 timmar per vecka (genomsnittet beräknat för en period av 13 veckor)

(2 2-— 4 4— 8 8—12 12—20 20f30 30—40 40;50

strålning.

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0

Då bemanningen riskerar att utsättas för strålning genomsnittligt mer än 15 timmar men mindre än 45 timmar per vecka, bestäms det minimiavstånd som skall iakttas

a genom multiplikation av siffrorna i den högra kolumnen ovan med A/1—5, där a rf

det medelantal timmar per vecka under vilket ifrågavarande personer utsätts för

Lägsta säkerhetsavstånd enligt marginalnr 42 304 (3) och 42 414 (1) för lastning och uppläggning av kollin med oframkallade radiografiska eller fotografiska plå- tar eller filmer tillsammans med kollin av kategori ll-GUL eller kategori III-GUL är följande:

240 001 Antal kollin av Summa Transportens längd i timmar forts. kategori trans- ' portindex 1 j 2 4 10 I 24 48 120 240 llI-GULi lI-GUL Minsta avstånd i meter I , 1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 1 j 1 2 3 * 1 0,5 0,3 0,3 0,5 1 1 2 3 4 2 1 0,3 0,5 1 1 2 3 4 5 4 2 ; 0,5 * 1 l 2 3 3 5 7 l 8 4 * l l 2 2 3 5 7 10 1 * 20 10 1 2 2 4 5 7 11 16 2 L 40 20 2 , 2 3 5 7 10 16 22 3 j 60 30 2 j 3 4 6 9 12 19 27 4 * 80 40 2 | 3 4 7 10 14 22 31 5 ' 100 50 3 i 4 5 7 11 16 25 35 240 002- 240 009

240 010 Den etikett som skall fästas på fordonets sidor enligt bestämmelserna vid margi- nalnr 42 500 skall överensstämma med nedanstående förebild. Måtten får ej un- derstiga 148 x 210 mm.

240 011- 240 999

Allmänna Förlaget