SOU 1976:25

Internationellt patentsamarbete

Justitiedepartementet

Delegationen för jämställdhet mellan män och kvin- nor. 1. Deltidsanställdas villkor. [6] 2. Deltidsarbete 1974. [7] Sexuella övergrepp. [9] Produktansvar I. Ersättning för Iäkemedelsskada. [23]

Försvarsdepartementet

Säkerhetspolitik och totalförsvar. [5] Utbildning i förvaltning inom försvaret. Del 3. [15] Den militära underrättelsetiänsten. [19]

Socialdepartementet Kultur åt alla. [20]

Kommunikationsdepartementet

Regionala trafikplaner länsvisa sammanfattningar. [8]- Lokala trafikföreskrifter. [18] Trafikbuller. Del 3. Buller frän fritidsbåtar. [21]

Finansdepartementet

Bostadsbeskattning II. [11] Företagens uppgiftslämnande. [12] Byggnadsindex för husbyggnader och anläggningar, [13l Sveriges export 1975—1980. Bilaga 2 till 1975 års lång- tidsutredning. [22]

Utblldnlngsdepartementet Skolans ekonomi. [10] Kårobligatorium? [14] Folkhögskolan. [16]

Handelsdepartementet Patentpolicykommittén. 1. Internationellt patentsamar- bete II. [24] 2. Internationellt patentsamarbete ll. Bi—

Iagor. [25]

Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmiljöutredningen. 1. Arbetsmiljölag. [1] 2. Bak- grund till förslag om arbetsmiljölag. [2] 3. Rapport i psykosociala frågor. [3] 4. Internationella konventio- ner inom arbetarskyddet. [4] Skador i arbetet. [17]

____________________———_— Anm. Siffrorna inom klammer betecknar utredningarnas nummer i den kronologiska förteckningen

KUNGL. BIBL. 1 2 JUL1976

IW

' = LtberForlag ISBN 91-38—027984 Almänna Förlaget ISSN 0375'250X